Vaaliohjelmani: asukaspysäköintitunnus

Hel­sin­ki myy asu­kas­py­sä­köin­ti­tun­nuk­sia kan­ta­kau­pun­gis­sa asu­vil­le koti­ta­louk­sil­le 105 euron hin­taan vuo­des­sa. Koti­ta­lous voi ostaa nii­tä yhden jokais­ta huo­neis­tos­sa asu­vaa ajo­kor­tin omis­ta­jaa koh­den. Muil­le pysä­köin­ti on mak­sul­lis­ta ja mak­saa nel­jä euroa tun­nis­sa. Kan­ta­kau­pun­gis­sa toi­mi­vil­le yri­tyk­sil­le on omat yrityspysäköintitunnukset.

 • Asu­kas­py­sä­köin­ti­tun­nuk­sen hin­taa on nos­tet­ta­va alueit­tain niin, että liik­keel­lä ole­vien tun­nus­ten mää­rä vas­taa tar­jol­la ole­via paik­ko­ja. Tun­nuk­sen hin­ta voi vaih­del­la eri puo­lil­la kau­pun­kia. Tämä ei ole sen suu­rem­pi vää­ryys kuin se, ettei tun­nus­ta vaa­di­ta kaik­kial­la kaupungissa.
 • Kadun­var­si­pai­kois­ta osa on jätet­tä­vä rajat­ta­va asu­kas­py­sä­köin­nin ulko­puo­lel­le, jot­ta satun­nai­nen kävi­jä­kin voi­si löy­tää paikan.
 • Uudis­ra­ken­nus­ten osoit­tei­siin ei asu­kas­py­sä­köin­ti­tun­nuk­sia tule myön­tää samal­la, kun uudis­ra­ken­nuk­set ja ullak­ko­ra­ken­ta­mi­nen vapau­te­taan pysäköintinormista.
 • Asu­kas­py­sä­köin­ti­tun­nus pitäi­si hin­noi­tel­la kuu­kausi- eikä vuo­si­poh­jal­la ja vie­lä niin, että tal­vi­kuu­kau­det ovat sel­väs­ti kesä­kuu­kausia kal­liim­pia, jot­ta kesä­au­to­ja ei säi­ly­tet­täi­si kadun­var­res­sa lumi­töi­tä haittaamassa.
 • Kan­ta­kau­pun­gis­sa osa asu­kas­py­sä­köin­ti­tun­nuk­sen tuot­ta­mas­ta lisä­tu­los­ta tulee kor­va­mer­ki­tä pysä­köin­ti­hal­leis­sa ole­vien asu­kas­paik­ko­jen hin­to­jen alentamiseen.

Kan­ta­kau­pun­gis­sa van­hoil­ta kiin­teis­töil­tä ei vaa­di­ta pysä­köin­nin jär­jes­tä­mis­tä, vaan näi­den talo­jen asuk­kaat voi­vat pysä­köi­dä lähes ilmai­sek­si asu­kas­py­sä­köin­ti­tun­nuk­sel­la. Uusien kiin­teis­tö­jen tulee raken­taa nor­min mukai­set pysä­köin­ti­pai­kat ton­til­le, mikä tulee erit­täin kal­liik­si. Jos van­has­sa talos­sa ullak­ko ote­taan asun­to­käyt­töön, pysä­köin­ti­nor­min mukai­nen paik­ka­mää­rä vaa­di­taan jos­kus lisä­asun­noil­ta, jos­kus koko kiin­teis­töl­tä, mikä tekee ullak­ko­ra­ken­ta­mi­ses­ta täy­sin kan­nat­ta­ma­ton­ta. Uusil­ta taloil­ta vaa­di­taan pysä­köin­ti­pai­kat, jot­ta nii­den asuk­kaat eivät pahen­tai­si kysyn­nän ja tar­jon­nan epä­ta­sa­pai­noa asu­kas­py­sä­köin­nis­sä. Samaan pääs­tään sil­lä, ettei uusien kiin­teis­tö­jen asuk­kaat ole oikeu­tet­tu­ja asukaspysäköintitunnukseen.

Eri­tyi­ses­ti Töö­lös­sä on paha epä­suh­de asu­kas­py­sä­köin­ti­tun­nus­ten mää­rän ja tar­jol­la ole­vien pysä­köin­ti­paik­ko­jen välil­lä. Kun asu­kas­py­sä­köin­ti­tun­nuk­sen hin­taa nos­tet­tiin kol­mes­ta­kym­me­nes­tä kuu­des­ta euros­ta vuo­des­sa sataan euroon vuo­des­sa, kol­me­tu­hat­ta autoi­li­jaa luo­pui asukaspysäköintitunnuksesta.

Nyt asu­kas­py­sä­köin­ti­tun­nus mak­saa 105 euroa vuo­des­sa eli 6,75 euroa kuu­kau­des­sa. Hal­li­paik­ka voi mak­saa 200 euroa kuu­kau­des­sa. Oli­si kaik­kien töö­lö­läis­ten autoi­li­joi­den etu, että osa autois­ta siir­tyi­si hal­li­pai­koil­le, mut­ta kaik­ki toi­vo­vat, että joku muu tekee tämän uhrauk­sen ja vapaut­taa kadun­var­si­paik­ko­ja muil­le. Sik­si on jär­ke­vää nos­taa asu­kas­py­sä­köin­ti­tun­nuk­sen hin­taa ja käyt­tää lisä­ra­ha hal­li­paik­ko­jen hin­nan subventointiin.

Pit­kän ajan tavoit­tee­na tuli­si olla siir­tää pysä­köin­ti kan­ta­kau­pun­gis­sa maan alle tai pysäköintitaloihin.

40 vastausta artikkeliin “Vaaliohjelmani: asukaspysäköintitunnus”

 1. Kuu­los­taa ihan jär­ke­väl­tä aske­leel­ta. Pari asi­aa pis­ti silmään;

  voi­si­ko asu­kas­py­sä­köin­ti­tun­nuk­sen myön­tä­mi­sen perus­tee­na olla ajo­kor­tin ase­mas­ta ajo­neu­von omis­ta­mi­nen tai hal­lin­noi­mi­nen ? Ajo­kort­te­ja on monel­la­kin sel­lai­sel­la, jot­ka eivät autoa omis­ta tai ole hal­ti­ja­na rekisteriotteessa ?

  Mitä täl­läi­sen kuu­kausi­las­ku­tuk­seen perus­tu­van jär­jes­tel­män perustamis‑, hal­lin­noin­ti- ja yllä­pi­to­ku­lut mah­ta­vat olla ? käy­kö niin että jär­jes­tel­mään / unoh­ta­nei­den mak­su­jen perin­tään jne. kuluu käy­tän­nös­sä niin pal­jon kulu­ja, että tulot eivät ole lähel­lä­kään uudis­tus­tar­pei­den ja toi­men­pi­tei­den kustannuksia ?

  1. Asdu­kas­py­sä­köin­ti­tun­nuk­set ehto­na on auton hal­lin­noi­mi­nen. Vain yksi kpl/nenä. Kos­ka koti­ta­lou­den sisäl­lä asiat on help­po jär­jes­tel­lä, oikai­sin mää­ri­tel­mäs­sä. Voi tosin olla, että oikai­sin lii­kaa­kin. Kai auton voi omis­taa, vaik­ka ei omis­tai­si ajo­kort­tia? Pitää­pä tar­kis­taa. Jos auton omis­ta­mi­nen ei edel­ly­tä ajo­kort­tia eikä edes täy­si-ikäi­syyt­tä, sil­loin tun­nuk­sia saa käy­tän­nös­sä yhden per­heen­jä­sen­tä kohden.
   Kuu­kausit­tai­sin tun­nuk­sen hal­lin­noin­ti on muut­tu­mas­sa hyvin hal­vak­si, kos­ka fyy­si­ses­tä tun­nuk­ses­ta löuo­vu­taan. Pysä­köin­nin­val­von­nal­la on reaa­liai­kai­nen tie­to sal­li­tuis­ta rekisterinumeroista. 

 2. Ehdo­tus ei ole miten­kään kaik­kia äänes­tä­jiä kosiskeleva 😉
  Val­von­nan kan­nal­ta kuu­kausi­koh­tai­nen pysä­köin­ti­tun­nus on ehkä tur­han moni­mut­kai­nen, pysä­köin­nin jaka­mi­nen kesä- ja tal­vi­kau­teen voi­si olla riit­tä­vän toi­mi­va ratkaisu.
  Tar­koit­taa­ko tämä todel­la sitä miten sii­nä lukee:

  Uudis­ra­ken­nus­ten osoit­tei­siin ei asu­kas­py­sä­köin­ti­tun­nuk­sia tule myön­tää samal­la kun uudis­ra­ken­nuk­set ja ullak­ko­ra­ken­ta­mi­nen vapau­te­taan pysäköintinormista.

  Pysä­köin­ti­nor­min romut­ta­mi­nen oli­si aika radi­kaa­lia. Ja hienoa.

  1. Nämä kak­si ovat lii­tok­sis­sa toi­siin­sa. Uudis­ra­ken­nuk­sil­le vaa­di­taan pysä­köin­ti­nor­mia, ettei nii­den asuk­kaat val­taa kadun­var­si­paik­ko­ja. Jos asuu­kas­py­sä­köin­ti­tun­nus­ta ei saa, omien paik­ko­jen raken­ta­mi­nen muut­tuu hou­kut­te­le­vamm­nak­si jopa ilman pakkoa.
   Eräs tut­tu osti asun­non Sepän­ka­dul­ta ja samal­la auto­tal­li­pai­kan. Auto­tal­li mak­soi 48 000 euroa.

 3. Noniin, ker­ran­kin asi­aa, mil­loin ne kai­kil­le ilmai­set kau­pun­gin park­ki­hal­li­pai­kat kai­ve­taan ja saa­daan käyttöön?

  1. Ei niis­tä tule kai­kil­le ilmai­sia vaan nii­den hin­ta las­kee. Opti­mi on sii­nä pis­tees­sä, kun riit­tä­vä mää­rä asu­kas­py­sä­köin­ti­tun­nuk­sen hal­ti­joi­ta ilmoit­tau­tuu vuo­kraa­jik­si. Hes­pe­ria­ho­tel­lin alle on tar­koi­tus teh­dä 850 auton hal­li. Yrit­tä­jä voi hyvin­kin olla kiin­nos­tu­nut täl­lai­ses­ta järjestelystä.

 4. Joku voi­si lai­na­ta Odel­le las­ku­ti­kun, 105€/a ei täs­mää 6,75€/kk hin­noit­te­luun — vai oli­ko se pari euroa itse Odel­le jär­jes­te­ly­palk­kio­ta per auto/kk ?

 5. Hel­sin­gis­sä usein käy­nee­nä nyt puu­tu­taan oike­aan asiaan.

  Autot pois kadul­ta sei­so­mas­ta maan alle. Tak­soit­ta­mal­la ja kaa­voit­ta­mal­la se onnistuu.

 6. Auton voi omis­taa kuka tahan­sa, alai­käi­nen­kin. Hal­ti­jak­si voi mer­ki­tä vain sel­lai­sen, jol­la on rekis­te­röin­ti­het­kel­lä ko. auton aja­mi­seen oikeut­ta­va ajokortti.

 7. Vaik­ka itse olen autoi­li­ja, niin olen pik­ku­hil­jaa kal­lis­tu­mas­sa sil­le lin­jal­le, että kan­ta­kau­pun­gis­sa auto­jen mää­rää voi vähentää.

  Vaik­ka sit­ten pysä­köin­tiä vaikeuttamalla.

  Me autoi­li­jat voim­me siir­tyä kehä­teil­le ja kauemmaksi.

 8. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Eräs tut­tu osti asun­non Sepän­ka­dul­ta ja samal­la auto­tal­li­pai­kan. Auto­tal­li mak­soi 48 000 euroa.

  Ja Kam­pis­ta myy­tiin kevääl­lä luo­la­paik­ko­ja Keval­le hin­taan 52000 euroa/paikka eli tämä on hyvin­kin käy­pä hin­ta kantakaupungissa.

  Nyt jos kau­pun­ki raken­nut­taa ja myy luo­la­ti­laa vaik­ka 50000 euroa/paikka Töö­löön, ei kenen­kään tar­vit­se sub­ven­toi­da mitään. Tai jos jotain halu­aa sub­ven­toi­da niin mie­lel­lään jouk­ko­lii­ken­ne-inves­toin­te­ja maan alle. Katu­py­sä­köin­tion­gel­ma kun poh­jim­mil­taan palau­tuu sii­hen että jul­ki­nen pin­ta­lii­ken­ne on vaan niin h‑i-d-a‑s ja epämukava.

 9. Kes­kus­tan pie­nis­sä kivi­jal­ka­liik­keis­sä asioi­mi­ses­ta tulee lii­an vai­ke­aa, jos kah­den minuu­tin asi­aa var­ten pitää ajaa syväl­le park­ki­luo­laan, jon­ka suu­auk­ko on jos­sa­kin 500 m päässä. 

  Se nyt vaan on käte­väm­pää park­kee­ra­ta sii­hen kadul­le 5–100 m pää­hän tavoitteesta.

  Ymmär­rän vih­rei­den tavoit­teek­si lopet­taa autoi­lun ja tap­paa kes­kus­tan pikkukaupat.

  Elä­vä kes­kus­ta on koko Hel­sin­gin etu. Vaih­toeh­to­na on ajaa Kehä­tei­den jät­tios­ta­reil­le. Yksityisautolla.

  1. Vir­ta­nen. Luit­ko pos­taus­ta­ni lain­kaan? Sii­nä esi­te­tään nimen­omai­ses­ti, että kaik­kia kadun­var­si­paik­ko­ja ei annet­tai­si asu­kas­py­sä­köin­tiin vaan osa varat­tai­siin juu­ri tuo­ta tila­päis­tä asioin­tia varten.

 10. Vir­ta­nen: Se nyt vaan on käte­väm­pää park­kee­ra­ta sii­hen kadul­le 5–100 m pää­hän tavoitteesta.

  Tämä ajat­te­lu tosi­aan näyt­tää yleis­ty­vän, esim. Alek­san­te­rin­ka­dun jal­ka­käy­tä­vil­lä tai Man­ner­hei­min­tien uudel­la pyörätiellä…
  Sinän­sä lyhy­tai­kai­sia asioin­ti­paik­ko­ja kyl­lä tar­vi­taan ja sitä miel­tä­hän Osmo­kin oli.
  Pysä­köin­ti­paik­ko­jen suh­teen ongel­ma on kyl­lä sii­nä, että kun asun­to­ja Hel­sin­gin nie­mel­le teh­dään kovaa tah­tia ja nii­den myö­tä pysä­köin­ti­paik­ko­ja tulee lisää suu­ret mää­rät, koh­ta on pak­ko raken­taa moot­to­ri­tei­tä — joko maan alle tai pääl­le. Vii­me vuo­si­kym­me­ni­nä kan­ta­kau­pun­kia on raken­net­tu mal­til­li­ses­ti ja lii­ken­neon­gel­mil­ta on säästytty.

  1. Rans­kas­sa on eril­li­nen rike­mak­su tor­keäs­tä pysä­köin­ti­vir­hees­tä. Jos pysä­köi luvat­ta inva­pai­kal­le, mak­su on 700 euroa. Näin pitäi olla myös Suo­mes­sa. Pyö­rä­tiel­le pysä­köin­ti on niin ylei­nen rauk­ka­mai­suus, että sii­tä tuli­si myös antaas suu­rem­pi mak­su, kos­ka nykyi­nen ei rii­tä pelot­teek­si. Minus­ta on enem­män vää­rin tuk­kia pyö­rä­tie kuin pysä­köi­dä pum­mil­la mittaripaikalle.
   Lii­ken­ne­sään­tö­jen mukaan pyö­rä­tiel­le pysä­köi­ty auto pitää muu­ten kier­tää kadun eikä jal­ka­käy­tä­vän kaut­ta, mikä tekee näis­tä pyä­rä­teil­lä auto­jaan säi­lyt­tä­vis­tä todel­la vaa­ral­li­sia. Useim­mat kier­tä­vät jal­ka­käy­tä­vän kaut­ta, mut­ta sii­tä voi saa­da sakot.

 11. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Useim­mat kier­tä­vät jal­ka­käy­tä­vän kaut­ta, mut­ta sii­tä voi saa­da sakot.

  Mie­lum­min saa sakot kuin jää auton alle. Entä jos ajaa vas­tak­kai­seen suun­taan auto­lii­ken­teen kanssa?

 12. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Rans­kas­sa on eril­li­nen rike­mak­su tor­keäs­tä pysä­köin­ti­vir­hees­tä. Jos pysä­köi luvat­ta inva­pai­kal­le, mak­su on 700 euroa. Näin pitäi olla myös Suomessa. 

  Toi­sal­ta, jos kat­sot miten Rans­kas­sa tosia­sial­li­ses­ti pysä­köi­dään, niin et ehkä halua sikä­läis­tä jär­jes­tel­mää tänne.

  Ihan vain omiin sil­miin sat­tu­nut mal­li­suo­ri­tus autokouluautolla.
  http://farm1.staticflickr.com/62/203230905_2f0bef9e7b_b.jpg


 13. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Useim­mat kier­tä­vät jal­ka­käy­tä­vän kaut­ta, mut­ta sii­tä voi saa­da sakot.”

  KKK

  Mie­lum­min saa sakot kuin jää auton alle. Entä jos ajaa vas­tak­kai­seen suun­taan auto­lii­ken­teen kanssa?”

  Onko kukaan pyö­räi­li­jä kos­kaan saa­nut sak­ko­ja sii­tä, että täl­lai­se­sa tilan­tees­sa on ‑asian­mu­kais­ta varo­vai­suut­ta nou­dat­taen tie­ten­ki n- sivuut­ta­nut auton jal­ka­käy­tä­vän kautta.”

 14. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Lii­ken­ne­sään­tö­jen mukaan pyö­rä­tiel­le pysä­köi­ty auto pitää muu­ten kier­tää kadun eikä jal­ka­käy­tä­vän kaut­ta, mikä tekee näis­tä pyä­rä­teil­lä auto­jaan säi­lyt­tä­vis­tä todel­la vaa­ral­li­sia. Useim­mat kier­tä­vät jal­ka­käy­tä­vän kaut­ta, mut­ta sii­tä voi saa­da sakot.

  Nykyi­nen tapa teh­dä pyö­rä­tie kadun­var­si­py­sä­köin­ti­paik­ko­jen ja ajo­kais­tan väliin on täs­sä suh­tees­sa parem­pi kuin van­ha tapa (esim. Bule­var­dil­la) teh­dä pyö­rä­tie pysä­köin­ti­paik­ko­jen ja jal­ka­käy­tä­vän väliin.

 15. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Rans­kas­sa on eril­li­nen rike­mak­su tor­keäs­tä pysäköintivirheestä. 

  Tuon voi­si lai­na­ta Suo­meen, mut­ta pitäi­si jär­jes­tää että kaik­ki sakon saa­neet myös sen mak­sai­si­vat. Myös sosi­aa­li­tur­van varas­sa elä­vät ja ulko­mail­le rekis­te­röi­dyl­lä autol­la aja­vat. Eikös tääl­lä ole ihan suo­meen rekis­te­röi­dyl­lä autol­la aja­via hen­ki­löi­tä, jot­ka ovat saa­neet (ja jät­tä­neet mak­sa­mat­ta) sato­ja pysäköintivirhemaksuja.

 16. Mark­ku af Heur­lin:
  ” Osmo Soi­nin­vaa­ra: Useim­mat kier­tä­vät jal­ka­käy­tä­vän kaut­ta, mut­ta sii­tä voi saa­da sakot.”

  KKK

  Mie­lum­min saa sakot kuin jää auton alle. Entä jos ajaa vas­tak­kai­seen suun­taan auto­lii­ken­teen kanssa?”

  Onko kukaan pyö­räi­li­jä kos­kaan saa­nut sak­ko­ja sii­tä, että täl­lai­se­sa tilan­tees­sa on ‑asian­mu­kais­ta varo­vai­suut­ta nou­dat­taen tie­ten­ki n- sivuut­ta­nut auton jal­ka­käy­tä­vän kautta.”

  Onko kukaan pyö­räi­li­jä yleen­sä saa­nut sak­ko­ja mis­tään? Vii­mek­si kun hui­kea mää­rä pol­ku­pyö­räil­jöi­tä pysäy­tet­tiin ajo­va­lon puut­tu­mi­sen (ym. tur­va­va­rus­tei­den) takia, tai­si tul­la vain huo­mau­tuk­sia. Sanoi­sin mutul­la, että pyö­räi­li­jä saa teh­dä mel­kein min­kä tahan­sa lii­ken­ne­rik­keen, niin sii­tä tus­kin ran­gais­taan miten­kään. Pitäi­sin tuo­ta Osmon “sii­tä voi saa­da sakot” ‑heit­toa mel­koi­se­na huumorina.

 17. ij: Tuon voi­si lai­na­ta Suo­meen, mut­ta pitäi­si jär­jes­tää että kaik­ki sakon saa­neet myös sen mak­sai­si­vat. Myös sosi­aa­li­tur­van varas­sa elä­vät ja ulko­mail­le rekis­te­röi­dyl­lä autol­la aja­vat. Eikös tääl­lä ole ihan suo­meen rekis­te­röi­dyl­lä autol­la aja­via hen­ki­löi­tä, jot­ka ovat saa­neet (ja jät­tä­neet mak­sa­mat­ta) sato­ja pysäköintivirhemaksuja.

  Näi­tä lie­nee aika vähän.

 18. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Useim­mat kier­tä­vät jal­ka­käy­tä­vän kaut­ta, mut­ta sii­tä voi saa­da sakot.

  Jos pala­taan maan pin­nal­le, niin kuin­ka moni pyö­räi­li­jä on tuos­ta oikeas­ti saa­nut sakot? Takuul­la vie­lä har­vem­pi kuin sikai­li­ja-autoi­li­ja sii­tä vää­rin­py­sä­köin­nis­tä. (Tosin aika usein nuo pyö­rä­tiel­le pysä­köin­nit liit­ty­vät joko jake­lu­lii­ken­tee­seen tai rakennus/korjaustoimintaan, jol­loin työ­mat­ka-autoi­li­joi­den tms. syyt­tä­mi­nen on hie­man epärehellistä.)

 19. ij: Tuon voi­si lai­na­ta Suo­meen, mut­ta pitäi­si jär­jes­tää että kaik­ki sakon saa­neet myös sen mak­sai­si­vat. Myös sosi­aa­li­tur­van varas­sa elä­vät ja ulko­mail­le rekis­te­röi­dyl­lä autol­la aja­vat. Eikös tääl­lä ole ihan suo­meen rekis­te­röi­dyl­lä autol­la aja­via hen­ki­löi­tä, jot­ka ovat saa­neet (ja jät­tä­neet mak­sa­mat­ta) sato­ja pysäköintivirhemaksuja.

  ij: Tuon voi­si lai­na­ta Suo­meen, mut­ta pitäi­si jär­jes­tää että kaik­ki sakon saa­neet myös sen mak­sai­si­vat. Myös sosi­aa­li­tur­van varas­sa elä­vät ja ulko­mail­le rekis­te­röi­dyl­lä autol­la aja­vat. Eikös tääl­lä ole ihan suo­meen rekis­te­röi­dyl­lä autol­la aja­via hen­ki­löi­tä, jot­ka ovat saa­neet (ja jät­tä­neet mak­sa­mat­ta) sato­ja pysäköintivirhemaksuja.

  Ren­gas­luk­ko! Hina­taan pois! Jäy­nä se on pie­ni­kin jäynä.

 20. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Ren­gas­luk­ko on tulossa.

  Kan­nat­tai­sin myös rekis­te­röi­ti­pak­koa pol­ku­pyö­ril­le, ja kame­ra­val­von­nal­la sit­ten las­ku perään kil­ve­no­mis­ta­jal­le punai­sia päin aja­mi­ses­ta. Se on nimit­täin *todel­la* yleis­tä. Työ­mat­kal­la saa­tan ohit­taa saman fil­la­rin kol­me-nel­jä ker­taa. Ja se fil­la­ri minut aja­mal­la päin punai­sia. Minä kun ajan pait­si fil­la­ril­la myös autol­la, ja olen sik­si tot­tu­nut nou­dat­ta­maan valoja.

 21. Pek­ka Tai­pa­le: Tosin aika usein nuo pyö­rä­tiel­le pysä­köin­nit liit­ty­vät joko jake­lu­lii­ken­tee­seen tai rakennus/korjaustoimintaan, jol­loin työ­mat­ka-autoi­li­joi­den tms. syyt­tä­mi­nen on hie­man epärehellistä.

  Mis­tä loo­gi­nen jat­ko­ky­sy­mys onkin, miten tar­peel­lis­ta jake­lu­lii­ken­teen tai rakennus/korjaustoiminnan on pysä­köi­dä pyö­rä­tiel­le tai jal­ka­käy­tä­väl­le? Aika usein vai­kut­taa ole­van kysy­mys pysä­köin­nis­tä, eikä pysäh­ty­mi­ses­tä tava­roi­den las­taus­ta var­ten, ja välil­lä näkee jal­ka­käy­tä­väl­le pysä­köi­tä­vän, vaik­ka vapai­ta (mak­sul­li­sia) pysä­köin­ti­paik­ko­ja­kin oli­si. En sit­ten tie­dä, miten pysä­köin­nin­val­vo­jat noi­hin “huol­toa­jo” tms. lap­pui­hin tuu­li­la­sis­sa suh­tau­tu­vat — saa­ko sel­lai­sen kans­sa pysä­köi­dä maksamatta?

 22. Vil­le: Mis­tä loo­gi­nen jat­ko­ky­sy­mys onkin, miten tar­peel­lis­ta jake­lu­lii­ken­teen tai rakennus/korjaustoiminnan on pysä­köi­dä pyö­rä­tiel­le tai jalkakäytävälle? 

  Aika usein tai­taa olla niin, että lii­ken­teen koko­nai­suu­del­le aiheu­tu­va hait­ta on pie­nem­pi, jos pysä­köi­dään pyö­rä­tiel­le tai jal­ka­käy­tä­väl­le. Lain mukai­nen toi­min­ta­ta­pa oli­si kui­ten­kin pysä­köi­dä ajo­ra­dal­le. Kevyem­män lii­ken­teen väy­lil­le pysä­köin­ti ärsyt­tää ymmär­ret­tä­väs­ti jalan­kul­ki­joi­ta ja pyö­räi­li­jöi­tä, mut­ta vie­lä enem­män ajo­ra­dal­le pysä­köin­ti voi­si ärsyt­tää nii­tä jot­ka sei­so­vat bus­sis­sa joka ei pää­se jos­tain pai­kas­ta ohi ennen kuin jake­lu­lii­ken­ne on jaellut. 

  Aika usein vai­kut­taa ole­van kysy­mys pysä­köin­nis­tä, eikä pysäh­ty­mi­ses­tä tava­roi­den las­taus­ta var­ten, ja välil­lä näkee jal­ka­käy­tä­väl­le pysä­köi­tä­vän, vaik­ka vapai­ta (mak­sul­li­sia) pysä­köin­ti­paik­ko­ja­kin oli­si. En sit­ten tie­dä, miten pysä­köin­nin­val­vo­jat noi­hin “huol­toa­jo” tms. lap­pui­hin tuu­li­la­sis­sa suh­tau­tu­vat – saa­ko sel­lai­sen kans­sa pysä­köi­dä maksamatta?

  Eihän noil­la lip­pus­lap­pusil­la lain mukaan mitään mer­ki­tys­tä pitäi­si olla; lähin­nä ne ehkä toi­mi­vat selit­tä­vä­nä teki­jä­nä ja pyr­ki­vät vähen­tä­mään nii­den ärsyyn­ty­mis­tä, joi­ta ko. pysä­köin­ti hait­taa. Lap­pu ei vai­ku­ta lap­pu­lii­san toimintaan.

  Eri­lais­ten rak­sa­työ­mai­den koh­dal­la näkee usein pysä­köin­tiä jal­ka­käy­tä­vil­le, nur­mi­koil­le jne. ja kyse on sii­tä että työ­mie­het aja­vat lähis­töl­le työ­ka­lui­neen sen sijaan että kan­tai­si­vat ne muu­ta­man sadan met­rin pääs­tä jol­tain luval­li­sel­ta pysä­köin­ti­pai­kal­ta, kuten lain mukaan kuu­lui­si. Noi­ta ei juu­ri lapu­te­ta, vaik­ka lain mukaan kai kuuluisi.

 23. Oikean­suun­tai­sia aja­tuk­sia Hel­sin­gin kes­kus­tan pysä­köin­ti­paik­ka­pu­laan. Kovin on kui­ten­kin eri­lai­nen tilan­ne muis­sa kau­pun­geis­sa. Esim. Lah­des­sa ullak­ko­ra­ken­ta­mi­nen edel­lyt­tää auto­paik­kaa. Niin — sii­nä koh­taa Oden jutun­juok­se­tus menee vähän met­sään. Mik­si eri aikaan raken­ne­tut asun­not oli­si­vat kes­kus­tas­sa eri arvoi­ses­sa ase­mas­sa auto­paik­ko­jen suh­teen. Se on mah­dol­lis­ta, mut­ta joku tuos­sa aja­tuk­ses­sa mät­tää — että oli­si eriar­voi­sia asuk­kai­ta samas­sa talo­yh­tiös­sä. Hei haloo! 

  Pik­ku­kau­pun­gin kekus­tas­sa hal­li­paik­ka mak­saa jotain 90 € kuu­kau­des­sa. Se on hal­pa hin­ta ver­rat­tu­na sii­hen, että satun­nai­nen mat­kai­li­ja jou­tuu mak­sa­maan Hel­sin­gin kes­kus­tas­sa päi­vän pysä­köin­nis­tä kes­kus­tan hal­lis­sa 45 tai yli euroa. Sii­hen ei kenel­lä­kään kes­ki­luok­kai­sel­la työn­te­ki­jäl­lä ole omil­la varoil­la varaa. Jos taval­li­nen suo­ma­lai­nen tulee autol­la turis­tik­si Hel­sin­gin kes­kus­taan per­heen kans­sa, pitää olla aika tark­ka­na, mihin on varaa pysäköidä.

 24. Vil­le: Mis­tä loo­gi­nen jat­ko­ky­sy­mys onkin, miten tar­peel­lis­ta jake­lu­lii­ken­teen tai rakennus/korjaustoiminnan on pysä­köi­dä pyö­rä­tiel­le tai jal­ka­käy­tä­väl­le? Aika usein vai­kut­taa ole­van kysy­mys pysä­köin­nis­tä, eikä pysäh­ty­mi­ses­tä tava­roi­den las­taus­ta var­ten, ja välil­lä näkee jal­ka­käy­tä­väl­le pysä­köi­tä­vän, vaik­ka vapai­ta (mak­sul­li­sia) pysä­köin­ti­paik­ko­ja­kin oli­si. En sit­ten tie­dä, miten pysä­köin­nin­val­vo­jat noi­hin “huol­toa­jo” tms. lap­pui­hin tuu­li­la­sis­sa suh­tau­tu­vat – saa­ko sel­lai­sen kans­sa pysä­köi­dä maksamatta?

  Kun on eri­lais­ta huol­toa­joa jout­nut aja­maan, niin muut­ma sana lie­nee pai­kal­laan: Jos­kus kul­jet­ta­va kuor­ma on pai­na­vaa tai han­ka­lan muo­tois­ta. Ja muu­ten­kin pitem­pi mat­ka vie pidem­män ajan. Park­ki­paik­ka voi myös olla toi­sel­la puo­lel­la tie­tä. — Työ­ka­lut ka ‑tar­vik­keet ovat usein pai­na­via, ja aina tar­vit­see sitä, jon­ka on muka tar­peet­to­ma­na jät­tä­nyt autoon.

 25. Joku yllä kirjoitti:

  »»»»Kes­kus­tan pie­nis­sä kivi­jal­ka­liik­keis­sä asioi­mi­ses­ta tulee lii­an vai­ke­aa, jos kah­den minuu­tin asi­aa var­ten pitää ajaa syväl­le parkkiluolaan — - -
  Ymmär­rän vih­rei­den tavoit­teek­si lopet­taa autoi­lun ja tap­paa kes­kus­tan pikkukaupat.»»»»»»»»

  Olet­te vää­räs­sä. Tie­dän erään­kin ullan­lin­na­lai­sen yrit­tä­jän, joka kyl­läs­tyi liik­keen­sä edes­sä yötä­päi­vää sei­so­viin auto­nau­hoi­hin. Hän hom­ma­si liik­keen eteen totaa­li­sen pysä­köin­ti­kiel­lon ! Kysees­sä on Eira Plaza, jos joku epäi­lee. Auto­jen hel­mi­nau­hat myös peit­tä­vät kivi­jal­ka­puo­dit — nii­tä ei ikään kuin ole katu­ku­vas­sa ! On täy­sin vää­rä usko­mus, että täl­lai­nen auto­mää­rä, joka Sta­dis­sa nyky­ään pyö­rii, joten­kin posi­tii­vi­ses­ti elä­vöit­täi­si kau­pun­kiam­me. Itse­kin erit­täin mie­lel­lä­ni elä­vöit­täi­sin Kor­kea­vuo­ren­ka­tua kul­ke­mal­la siel­lä lau­an­tai­sin, mut­ta tuol­loin­kin lii­ken­ne on niin hir­muis­ta ja pöly sen mukai­nen, ettei tule mie­leen­kään istua kah­vil­le Succe­sin pik­kui­sel­le terassille .

 26. Sata­nen vuo­des­sa on hul­lun­hal­pa hin­ta pysä­köin­nil­le alu­eel­la, jol­le nykyi­sen­kal­tai­es­ta, suu­res­ta auto­mää­räs­tä on monin­ker­tai­ses­ti enem­män hait­taa kuin hyö­tyä. Lisäk­si tuo hin­ta on hyvin epä­suh­tai­nen ver­rat­tu­na tont­ti­maan arvoon, muu­al­la asu­vien pysä­köin­nis­tä mak­sa­maan hin­taan sekä hal­li­paik­ko­jen hin­taan. Hin­ta on niin hal­pa, että jopa minä­kin olen har­kin­nut autoi­li­jak­si ryhtymistä.
  Vaa­tee­ni kuu­luu­kin, että asu­kas­py­sä­köin­nin hin­ta tulee korot­taa useam­pi­ker­tai­sek­si. Jopa 800 euroa ei oli­si mie­les­tä­ni liikaa.
  Osan täs­tä rahas­ta kau­pun­ki voi­si käyt­tää jul­kis­ten tilo­jen ja kotien ilman­laa­dun paran­ta­mi­seen esi­mer­kik­si niin, että rai­ti­sil­ma­vent­tii­lien suo­dat­ti­mien ja ilman­puh­dis­ti­mien osto­hin­nan voi­si vähen­tää kunnallisverotuksessa .

 27. Kehi­ty­seh­do­tus­ten lis­taan voi­si lisä­tä kimp­pa-autoi­lua edis­tä­vän mah­dol­li­suu­den hank­kia samal­le autol­le useam­pi park­ki­tun­nus. Meil­lä on jär­jes­te­ly, jos­sa Kam­pis­sa ja Mei­lah­des­sa ole­vil­la talouk­sil­la on auto yhteis­käy­tös­sä, mut­ta lät­kän saa vain yhdel­le alu­eel­le. Mak­sai­sin siis mie­luus­ti vaik­ka sen tupla­hin­nan, että saa­tai­siin toi­nen­kin lät­kä, mut­ta se ei kuu­lem­ma onnistu.

 28. Ongel­mia ja rat­kai­sueh­do­tuk­sia: Miten vien tai tuon mat­kus­ta­jan Hesas­sa bus­si- tai rau­ta­tie­a­se­mal­le. Huo­no­jal­kai­nen van­hus, pai­na­va lauk­ku muka­na. Onnis­tuu tie­tys­ti tak­sil­la parem­min. Rau­ta­tie­a­se­ma aina­kin mel­ko toi­vo­ton paik­ka. Pasi­lan ase­ma­han sen­tään parem­min sopii liikuntavammaiselle.
  Var­si­nai­nen tuk­ko on Kata­ja­nok­ka. Ilmei­ses­ti muu­al­la­kin sama tilan­ne. Ei edes lyhy­tai­kai­seen pysä­köin­tiin löy­dy tilaa. Pur­kaus ja las­taus pak­ko toi­mit­taa kes­kel­lä katua. Näin on tilan­ne kesäl­lä. Tal­vel­la lumi­ti­lan­ne vie­lä sot­kee loputkin.
  Tule­vai­suu­den rat­kai­su, mikä­li autoi­lu ei ole polt­toai­neen takia lop­pu­nut, voi­si olla seu­raa­va. GPS-lai­te ja lähe­tin autoon. Jos­sain kes­kus­val­vo­mos­sa tie­to­ko­ne rekis­te­röi auton pai­kan. Las­ku­tus ottai­si huo­mioon eri­lai­set pysä­köin­ti­tak­sat eri aikoi­na. Myös Vapaa­na ole­van tilan mää­rä vai­kut­tai­si. Kun pai­kat alkaa täyt­tyä, myös hin­ta nousee. Suu­ret ylei­sö­ta­pah­tu­mat enna­koi­tai­siin, kuten esim Sta­dion. Samal­la lait­teis­tol­la hoi­det­tai­siin ruuh­ka­mak­sut. Nii­tä perit­täi­siin vain todel­li­sen ruuh­kan pai­kas­sa ja aika­na. Mik­sei täl­lä voi­si toteut­taa mat­kus­ta­jien­kin rahas­tuk­sen. RFID-tek­niik­ka mah­dol­lis­taa tämän vaik­ka heti. Eikä kan­na­ta valit­taa, että iso­ve­li puut­tuu yksi­tyi­syy­den­suo­jaan. Hesas­sa olet lähes koko ajan val­von­ta­ka­me­ran kuvat­ta­va­na muutenkin.

 29. Atte:
  Kehi­ty­seh­do­tus­ten lis­taan voi­si lisä­tä kimp­pa-autoi­lua edis­tä­vän mah­dol­li­suu­den hank­kia samal­le autol­le useam­pi park­ki­tun­nus. Meil­lä on jär­jes­te­ly, jos­sa Kam­pis­sa ja Mei­lah­des­sa ole­vil­la talouk­sil­la on auto yhteis­käy­tös­sä, mut­ta lät­kän saa vain yhdel­le alu­eel­le. Mak­sai­sin siis mie­luus­ti vaik­ka sen tupla­hin­nan, että saa­tai­siin toi­nen­kin lät­kä, mut­ta se ei kuu­lem­ma onnistu. 

  Yri­tys­tun­nuk­sen saa toi­sel­le vyö­hyk­keel­le: toi­mi­ni­mi kotio­soit­tee­seen 75 € + yri­tys­tun­nus 370 euroa on tosin enem­män kuin tuplas­ti asu­kas­tun­nuk­sen 105 euroa.

 30. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Vir­ta­nen. Luit­ko pos­taus­ta­ni lain­kaan? Sii­nä esi­te­tään nimen­omai­ses­ti, että kaik­kia kadun­var­si­paik­ko­ja ei annet­tai­si asu­kas­py­sä­köin­tiin vaan osa varat­tai­siin juu­ri tuo­ta tila­päis­tä asioin­tia varten.

  Kij­ro­tin­ko jo: Kaik­ki kadun­var­si­pai­kat eivät ole asu­kas­py­sä­köin­ti­paik­ko­ja. Esim Rik­har­di­nak­dul­la iitöä ei tai­da ola yhtä­kään, mikä on hyvä asia.

 31. Out­si­der: Ongel­mia ja rat­kai­sueh­do­tuk­sia: Miten vien tai tuon mat­kus­ta­jan Hesas­sa bus­si- tai rau­ta­tie­a­se­mal­le. Huo­no­jal­kai­nen van­hus, pai­na­va lauk­ku mukana.

  Rau­ta­tie­a­se­mal­le his­sil­lä Elie­lin par­kis­ta ali­kul­ku­tun­ne­lin kaut­ta suo­raan lai­tu­ril­le tai asemahalliin. 

  Kau­ko­lii­ken­teen lin­ja-autoa­se­mal­le P‑Kampista his­sil­lä Kam­pin kes­kuk­seen ja alas lai­tu­reil­le, en nyt muis­ta pää­see­kö suoraan.

  Lähi­lii­ken­teen bus­si­lai­tu­rien vie­reen Kam­pin E‑tasolla pää­see his­sil­lä suo­raan P‑citystä.

  Autoi­li­jaa suo­ras­taan hem­mo­tel­laan kun­nol­li­sil­la sääl­tä suo­ja­tuil­la inte­graa­tiol­la kes­kus­tan alu­eel­la, Kam­pis­sa myös jouk­ko­lii­ken­teen käyt­tä­jiä pois­lu­kien Hel­sin­gin bus­seil­la ja rati­koil­la liikkuvat.

 32. Ode:

  Asu­kas­py­sä­köin­ti­tun­nus pitäi­si hin­noi­tel­la kuu­kausi- eikä vuo­si­poh­jal­la ja vie­lä niin, että tal­vi­kuu­kau­det ovat sel­väs­ti kesä­kuu­kausia kal­liim­pia, jot­ta kesä­au­to­ja ei säi­ly­tet­täi­si kadun­var­res­sa lumi­töi­tä haittaamassa.

  Asu­kas­py­sä­köin­ti­tun­nus ei ole voi­mas­sa kesä­au­toil­la, jos ne ovat pois lii­ken­tees­tä (sei­son­ta­va­kuu­tuk­sel­la). Asu­kas­py­sä­köin­ti­tun­nuk­sen hal­ti­ja saa kui­ten­kin vie­dä auton (ilmai­sek­si)!! sei­son­ta-ajak­si raken­nus­vi­ras­ton auto­ho­tel­liin Kalasatamaan.

  Lai­naus:

  Asu­kas­py­sä­köin­ti­sään­tö­jä on muu­tet­tu vii­me tal­vien koke­mus­ten poh­jal­ta. Lii­ken­ne­käy­tös­tä pois­te­tun, eli niin sano­tun sei­son­ta-ajal­la ole­van ajo­kin asu­kas­py­sä­köin­ti­tun­nus ei ole enää voi­mas­sa asu­kas­py­sä­köin­ti­pai­koil­la kantakaupungissa.”

  Link­ki raken­nus­vi­ras­ton sivuille:
  http://www.hel.fi/wps/portal/Helsinki/Artikkeli?urile=hki:path:/helsinki/fi/uutiset/autot+talvisailoon+kalasataman+autohotelliin&current=true

  1. Asu­kas­py­sä­köin­ti­sään­tö­jä on muu­tet­tu vii­me tal­vien koke­mus­ten poh­jal­ta. Lii­ken­ne­käy­tös­tä pois­te­tun, eli niin sano­tun sei­son­ta-ajal­la ole­van ajo­kin asu­kas­py­sä­köin­ti­tun­nus ei ole enää voi­mas­sa asu­kas­py­sä­köin­ti­pai­koil­la kantakaupungissa.”

   No lopul­ta­kin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.