Hyvä pyöräyhteys Pasilasta Leppävaaraan

Luu­lin tie­tä­vä­ni kaik­ki Hel­sin­gin hyvät pyö­rä­rei­tit, mut­ta elo­kuus­sa löy­sin uuden hyvän yhtey­den Pasi­las­ta Lep­pä­vaa­raan. Aiem­min olen aja­nut Lep­pä­vaa­raan Munk­ki­nie­men ja Tar­von saa­ren kaut­ta, mut­ta se yhteys on muut­tu­nut koko ajan huo­nom­mak­si. Erit­täin jou­tui­sa pyö­räyh­teys menee Pasi­las­ta ran­ta­ra­taa nou­dat­taen län­teen. Täl­lä yhtey­del­lä on var­sin vähän käyt­tä­jiä. Oli­si var­maan enem­män, jos se oli­si viitoitettu.

 1. Pasi­las­sa pitää ete­läs­tä tul­taes­sa kään­tyä ala­mäes­sä ase­man jäl­keen vasem­mal­le ase­man poh­joi­sen sisään­käyn­nin käy­tä­vään.  Täs­sä on erit­täin vaa­ral­li­nen ris­teys. Ris­teyk­sen tekee vaa­ral­li­sek­si se, ettei sitä näe eikä ymmär­rä ris­teyk­sek­si, ellei tie­dä. Ker­ran ilta­len­kil­lä ajoin mäkeä vauh­dik­kaas­ti alas ja ohi­tin hitaam­paa pyö­räi­li­jää, joka minun koh­dal­la­ni kek­si kään­tyä vasem­mal­le. Kova­vauh­ti­nen kola­ri oli sen­teis­tä kiin­ni. Sii­tä opin tuon yhtey­den olemassaolon.
 2. Noin puo­len kilo­met­rin koh­dal­la pitää ymmär­tää men­nä Ilma­las­sa sil­lan yli radan toi­sel­le puo­lel­le. (Ei mitään vii­toi­tus­ta). Alas joh­ta­van luis­kan jäl­keen pitää kään­tyä noin 180 astet­ta vasem­man kaut­ta takai­sin päin ja jat­kaa radan vart­ta aina Espoon rajal­le. Toi­sin päin yhtey­den hah­mot­ta­mi­nen on vai­kea­ta. Vii­toi­tuk­ses­ta oli­si apua. Täs­tä eteen­päin on hyvä ja vauh­di­kas yhteys.
 3. Espoon rajal­la rei­tin laa­tu romah­taa. Pitää vaih­taa toi­sel­le puo­lel­le joko lii­ken­ne­va­lois­sa tai ali­ku­lun kaut­ta. (Ei vii­toi­tus­ta tai oikeam­min vii­toi­tus joh­taa pois rei­til­tä seik­kai­le­maan seka­val­le rei­til­le pit­kin sin­ne tän­ne joh­ta­via pikkuteitä)

Enää puut­tuu, että Espoo rai­vai­si rataa seu­raa­van rei­tin Lep­pä­vaa­ras­ta Kauniaisiin.

30 vastausta artikkeliin “Hyvä pyöräyhteys Pasilasta Leppävaaraan”

 1. Löy­sin itse­kin rei­tin sat­tu­mal­ta kesäl­lä. Erit­täin jou­tui­sa ja mai­nio reit­ti, yhdyn mie­li­pi­tee­see­si Ilma­lan sil­las­ta, mut­ta sanoi­sin että Espoos­sa huo­mat­ta­vas­ti hel­pom­paa navi­goi­da kuin Pasilassa.

 2. Tuol­le rei­til­le muu­ten kevääl­lä pää­si vie­lä kul­ke­mal­la Pasi­lan ase­man län­si­puol­ta­kin, alit­ta­mal­la radan heti ase­man ete­lä­puo­lel­la. Tuon vaa­ral­li­sen ris­teyk­sen lisäk­si sil­lä voi­si vält­tää yhden ylä­mäen, kier­to­len­kin ja pelot­ta­vas­ti rati­koi­hin sin­koi­le­vat ihmiset. 

  Nyt tämä reit­ti on val­lat­tu työ­maal­le, vaik­ka välil­lä aidois­ta ja vii­tois­ta on vai­kea tul­ki­ta­kin sai­si­ko sii­tä kul­kea. Var­sin­kin, kun oike­aa työ­maa­käyt­töä itse tiel­lä ei näy­tä kos­kaan olleen. Toi­ses­ta suun­nas­ta kiel­to­merk­ke­jä ei ole, pait­si se yksi unoh­tu­neen näköi­nen “yksi­tyi­sa­lue”, joka siis kiel­tää kul­kua vetu­ri­tal­lien liiketiloillekin. 

  Jo hyväk­sy­tyt Vetu­ri­tie-Pos­tin­tai­val paran­nuk­set muu­ten nopeut­ta­vat tuo­ta Ilma­lan koh­taa aika kivasti.

 3. Kilos­ta Kau­niai­siin menee var­sin jou­tui­sa pyö­rä­tie radan ete­lä­puo­lel­la. Riip­puen vähän min­ne päin on menos­sa, voi tosin Lep­pä­vaa­ras­ta olla jär­ke­vä­mä­pi siir­tyä suo­siol­la Van­han Turun­tie (110) varteen.

 4. Et ker­to­nut, min­kä toi­sel­le puo­lel­le pitää Mäk­ky­län koh­dal­la vaih­taa. Lii­ken­ne­va­lois­ta pää­tel­len kui­ten­kin vaih­dat tien toi­sel­le puo­lel­le. Vauh­dik­kaam­pi vaih­toeh­to kui­ten­kin on vaih­taa radan ete­lä­puo­lel­le, jos­ta pää­see Ver­mon ravi­ra­dan ohi ilman valo­ja Sel­loon asti. Aina­kin peri­aat­tees­sa. En ole var­ma, onko rei­tin Lep­pä­vaa­ran-pään ali­kul­ku edel­leen kiin­ni raken­nus­työ­maan vuok­si. Lähem­pää rataa pää­see kui­ten­kin ali, mut­ta siel­lä jou­tuu valoi­hin. Näin siis par­haim­mil­laan: https://maps.google.fi/maps/ms?msid=214470576626461432790.0004cb7e57f5d9bea202f&msa=0&ll=60.218524,24.819918&spn=0.011212,0.036306

  1. Kos­ka lää­kä­rit ovat ryh­ty­neet mark­ki­na­hinn­pit­te­le­maan työ­voi­man­sa, sii­hen on vas­tat­ta­va kou­lu­tus­mää­riä lisäämällä.

 5. Itse ajan tuon kyl­lä mie­lum­min Kehä I:n ja Länk­kä­rin tai Kuusi­saa­ren kaut­ta. Riip­puu toki sii­tä, mihin päin on kes­kus­tas­sa tulossa.

  Ongel­man kuva­sit hyvin! 🙂 Lii­ken­ne­suun­nit­te­li­jat eivät osaa teh­dä vetä­viä kevyen­lii­ken­teen­väy­liä. Kai se on niin, että kun on lusi­kal­la annet­tu, niin ei voi kau­hal­la vaatia. 

  Haluai­sin näh­dä sen vaja­kin, joka on suu­ni­tel­lut Lep­pä­vaa­ran uudet kevyen­lii­ken­teen­väy­lät. Rahas­ta ei ole ollut pulaa, jär­jes­tä sitä enemmän. 😀

 6. Sii­tä ase­man käy­tä­väs­tä ei kai oikeas­taan sai­si ajaa pyö­räl­lä. Itse kul­jen Kal­lios­ta Las­si­laan osin kyseis­tä reit­tiä, ja juu­ri tuo Ilma­lan mer­kit­se­mä­tön yli­kul­ku on kyl­lä häm­men­tä­vin­tä, mitä on tul­lut Hel­sin­gis­sä vas­taan. Löy­sin sen ehkä nel­jän­nel­lä ker­ral­la, vaik­ka Reit­tio­pas näyt­tää luul­lak­se­ni täs­mäl­leen oikein kysei­sen rei­tin. Se sil­ta ei edes näy­tä sil­lal­ta, jos ei tie­dä, mitä katsoa.

 7. Kyl­lä Lep­pä­vaa­ras­ta pää­see Kau­niai­siin ihan vauh­dik­kaas­ti, mut­ta ei se reit­ti kovin sel­keä ole.. Parin ker­ran jäl­keen reit­ti on jo sen­ver­ta tut­tu, että ei tar­vi jää­dä ihmet­te­le­mään risteyksiin.

  Kevyen lii­ken­teen reit­tio­pas­kin sen tun­tee: http://pk.hsl.fi/#from(poi*Sello%2C Espoo)to(poi*Kauniainen%2C Kauniainen)

  Reit­ti ei tar­vit­si­si kuin vähän tie­töi­tä ja läjän kylt­te­jä ollak­seen oikeas­ti ihan toimiva.

 8. Olen kysei­sel­lä välil­lä toden­nut, että näem­mä Kes­kus­puis­toon­kin voi eksyä. 🙂 Tule­va Pasi­lan ohi­tus itä­puo­lel­ta län­si­puo­lel­le muis­taak­se­ni menee niin että Alek­sis Kiven kadun koh­dal­la men­nään radan ali van­haa sata­ma­ra­dan tun­ne­lia ja sii­tä loi­vas­ti kaar­taen rai­tei­den län­si­puo­lel­le. Otso Kive­käs tie­tää parem­min / on ollut sitä spek­saa­mas­sa, var­maan kommentoi.

 9. Espoon ja Hel­sin­gin rajal­la puut­tuu radan­var­ren pyö­rä­tiel­tä pyö­rä­tien merk­ki. Lisäk­si mopoi­li­joi­ta ajaa tuo­ta radan­vart­ta mel­ko usein, mut­ta kun ei ole pyö­rä­tien merk­kiä. Onhan tuos­ta raken­nus­vi­ras­tol­le huo­mau­tet­tu muu­ta­ma vuo­si sit­ten, vas­taus­ta ei ole kuulunut.

 10. Tuu­re Lau­ri­nol­li:
  Vauh­dik­kaam­pi vaih­toeh­to kui­ten­kin on vaih­taa radan ete­lä­puo­lel­le, jos­ta pää­see Ver­mon ravi­ra­dan ohi ilman valo­ja Sel­loon asti. Aina­kin peri­aat­tees­sa. En ole var­ma, onko rei­tin Lep­pä­vaa­ran-pään ali­kul­ku edel­leen kiin­ni raken­nus­työ­maan vuoksi 

  Mä olen jo luo­pu­nut toi­vos­ta että tuo ali­kul­ku kos­kaan auke­aa. Aina mat­kal­la Lep­pä­vaa­ran suun­taan jou­dun hor­toi­le­maan ja etsi­mään mis­tä pää­see kehän I:n yli tai ali.

  Pyö­räi­ly tun­te­mat­to­mil­la seu­duil­la PK-alu­eel­la on kyl­lä mel­kois­ta suun­nis­tus­ta ja arvauspeliä.

 11. Tuo reit­tien mer­kit­se­mi­sen puu­te on hyvä esi­merk­ki sii­tä, miten Hel­sin­gin kau­pun­ki­suun­nit­te­lu on pyö­räi­lys­sä­kin unoh­ta­nut koko­naan kes­kus­tan ulko­puo­li­sen kau­pun­gin. Baa­naan lai­te­taan kevyes­ti 5,5 mil­joo­naa, mut­ta perus­asioi­ta, kuten pyö­rä­tei­den vii­toi­tus­ta, ei edes Pasi­lan kor­keu­del­la saa­ti kau­em­pa­na saa­da kuntoon.

 12. kake: Sii­tä ase­man käy­tä­väs­tä ei kai oikeas­taan sai­si ajaa pyörällä. 

  Juu­ri näi, tark­ka­sil­mäi­sim­mät huo­maa­vat sei­näs­sä kyl­tin “talu­ta pyö­rää”. Mikä on kyl­lä ihmeel­li­nen rat­kai­su yhdel­lä Hel­sin­gin pää­väy­lis­tä kes­kus­ta län­teen kul­jet­taes­sa pyö­räl­lä. Toi­vot­ta­vas­ti Kes­ki-Pasi­laa raken­net­taes­sa teh­dään toi­mi­vam­pi yhteys vaik­ka radan läsi­puo­lel­le. Var­si­nin­kin kun jalan­kul­ki­joi­den olet­tai­si lisään­ty­vän ase­man tunnelissa.
  Ilman ase­man seu­tu oli ennen Haka­mäen­tien paran­nus­ta pal­jon parem­pi ja tur­val­li­sem­pi. Haka­mäen­tien uudis­tuk­ses­sa onnis­tut­tiin mokaa­maan lähes kai­kis­sa kevyen­lii­ken­teen rat­kai­suis­sa. Ennen tuos­ta Ilma­lan koh­das­ta pää­si läpi niin, ettei pyö­räl­lä pitä­nyt ylit­tää ajo­ra­taa. Se oli­si ollut help­po suun­ni­tel­la nyt­kin niin. Luis­kaa oli­si pitä­nyt jat­kaa niin, että se oli­si jat­ku­nut sil­ta­na ajo­ra­dan yli. Ajo­ra­ta kul­kee sii­nä koh­das­sa mel­ko syväl­lä. Oli­si samal­la pääs­ty sitä 180 asteen käännöksestä.
  Toi­nen valit­ta­mi­sen aihe on pyö­rä­tien kapeus Pos­tin­tai­pa­leen koh­dal­la. Väy­lää kaven­net­tiin huo­mat­ta­vas­ti ajo­ra­dan val­mis­tu­mi­sen yhtey­des­sä. Nyt sii­nä saa olla kie­li kes­kel­lä suu­ta vas­taan­tu­le­van pyö­rä­lii­ken­teen kas­sa. Jos on itse liik­keel­lä län­teen päin, niin pahim­mas­sa tapauk­ses­sa pie­ni­kin hor­jah­dus pudot­taa pyö­räi­li­jän vas­taan­tu­le­van bus­si alle.

 13. 2. … Alas joh­ta­van luis­kan jäl­keen pitää kään­tyä noin 180 astet­ta vasem­man kaut­ta takai­sin päin ja jat­kaa radan vart­ta aina Espoon rajal­le. Toi­sin päin yhtey­den hah­mot­ta­mi­nen on vai­kea­ta. Vii­toi­tuk­ses­ta oli­si apua.

  Luis­kan jäl­kei­seen seka­vuu­teen on luvas­sa paran­nus. Kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­nas­sa 4.10.2011 esi­tel­lys­tä Poh­jois-Pasi­lan lii­ken­ne­suun­ni­tel­mas­ta löy­tyy sil­ta Ilma­lan­rin­teen yli, ja 24.4.2012 lau­ta­kun­nan hyväk­sy­mäs­sä inves­toin­tioh­jel­mas­sa sil­lan raken­ta­mi­seen on varat­tu rahaa vuo­del­le 2014.

  1. Pasi­las­sa pitää ete­läs­tä tul­taes­sa kään­tyä ala­mäes­sä ase­man jäl­keen vasem­mal­le ase­man poh­joi­sen sisään­käyn­nin käytävään. 

  Paik­ka on siis Rata­pi­han­tien ja Rau­ta­tie­läi­sen­ka­dun ris­teys, jos­ta kään­ny­tään län­teen radan ali.

  Kuten nimi­merk­ki kake jo huo­maut­ti, käy­tä­vän läpi ei oikeas­taan sai­si ajaa pyö­räl­lä, sil­lä siel­lä on teks­til­li­nen “Pyö­rää talu­tet­ta­va” ‑lii­ken­ne­merk­ki. Mut­ta tämä merk­ki on monel­la tapaa asia­ton ja laiton.

  Ensin­nä­kin, ali­kul­ku on mer­kit­ty pyö­rä­tiek­si. Tie­lii­ken­nea­se­tuk­sen mukaan pyö­räi­li­jäl­lä on oikeus, jopa vel­vol­li­suus, ajaa pyö­rä­tie­tä pit­kin. Ei pyö­rä­tiel­lä pyö­räi­lyä voi kiel­tää. Jos jos­sain pai­kas­sa pyö­räi­lyä ei voi­da sal­lia, sitä ei pidä mer­ki­tä pyörätieksi.

  Toi­sek­seen, tie­lii­ken­nea­se­tus sal­lii teks­til­li­sen kil­ven käy­tön vain jos ase­tuk­ses­sa ei ole vah­vis­tet­tu tar­vit­ta­vaa merk­kiä. Ase­tuk­ses­sa on vah­vis­tet­tu pyö­räi­lyn kiel­tä­vä merk­ki (322. Pol­ku­pyö­räl­lä ja mopol­la ajo kielletty).

  Kol­man­nek­seen, lii­ken­ne­mi­nis­te­riön pää­tös lii­ken­teen ohjaus­lait­teis­ta vaa­tii, että “Lii­ken­teen ohjaus­lait­teet on … sijoi­tet­ta­va siten, että ne ovat riit­tä­vän etääl­tä ja mah­dol­li­sim­man hyvin havait­ta­vis­sa”. Kysei­nen merk­ki ei ole riit­tä­vän hyvin havaittavissa.

  Ja vii­mei­se­nä, mer­kin voi­mas­sao­loa­luet­ta ei ole miten­kään mää­ri­tel­ty. Pitää­kö pyö­rää talut­taa Lep­pä­vaa­raan asti? On myös epä­loo­gis­ta, että pyö­räi­ly tun­ne­lin läpi idäs­tä län­teen on kiel­let­ty, mut­ta toi­seen suun­taan pyö­räi­ly on sallittu.

  Ja sil­lä­kin uhal­la että olen aivan tur­han pedant­ti, huo­mau­tan vie­lä että “pyö­rää talu­tet­ta­va” on epä­täs­mäl­li­nen mää­räys. Mitä pyö­rää? Pol­ku­pyö­rää, pot­ku­pyö­rää, moot­to­ri­pyö­rää, inva­li­di­pyö­rää, kevyt­tä neli­pyö­rää? Tie­lii­ken­ne­la­ki ei tun­ne ajo­neu­voa nimel­tä “pyö­rä”, eikä ajoneuvolakikaan.

  1. Haus­kaa. Olen aja­nut tuon pai­kan läpi vaik­ka kuin­ka mon­ta ker­taa, enkä ole kos­kaan mois­ta merk­kiä havain­nut. Mihin se on piilotettu.
   Todet­ta­koon, että lisä­kil­vel­lä voi­daan kiel­toa ja käs­kyä vain lie­ven­tää, ei kos­kaan jyr­ken­tää. Lisä­kil­piä ei ole pak­ko lukea. Niin minul­le aina­kin ope­tett­tiin autokoulussa.

 14. Osmon edel­li­nen kom­ment­ti tai­si men­nä vää­rään keskusteluun…

  Eikös muu­ten oli­si kivaa, jos kai­kil­la kevyen lii­ken­teen väy­lil­lä­kin oli­si nimet? Tar­koi­tan siis eril­lään kadus­ta ole­vil­la. Samal­la rat­ke­ai­si nätis­ti sekin ongel­ma onko väy­lä katuun liit­ty­vä, vai eril­li­nen. Oli­si eril­li­nen jos on eri nimi. 

  Rei­teis­tä oli­si mah­dol­lis­ta puhua ilman kart­taoh­jel­maa, ja jos jos­kus tapah­tui­si onnet­to­muus, tai vain yksin­ker­tai­ses­ti huo­mai­si rik­ko­nai­sen lam­pun, niin pai­kan mää­ri­tys onnis­tui­si myös iman GPSää. 

  Ongel­ma kevyen lii­ken­teen rei­teis­tä koko maas­sa on onne­ton vii­toi­tus ja erit­täin hel­pot mah­dol­li­suu­det eksyä sil­tä vii­toi­te­tul­ta rei­til­tä vie­raal­la paik­ka­kun­nal­la. Esim itse ajoin Hel­sin­gis­sä pää­rau­ta­tie­a­se­ma — Puis­to­lan ase­ma väliä vii­kon ver­ran, enkä var­maan ker­taa­kaan osu­nut ihan samaa reit­tiä. Onnek­si pyö­rä­ni on varus­tet­tu kom­pas­sil­la ja poh­jois-ete­lä suun­tai­nen juna­ra­ta on muu­ten­kin help­po seurattava.

 15. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Haus­kaa. Olen aja­nut tuon pai­kan läpi vaik­ka kuin­ka mon­ta ker­taa, enkä ole kos­kaan mois­ta merk­kiä havain­nut. Mihin se on piilotettu. 

  Kylt­ti on beto­ni­tol­pas­sa ali­kul­ku­tun­ne­lin itä­pääs­sä, kat­so kuva.

  Todet­ta­koon, että lisä­kil­vel­lä voi­daan kiel­toa ja käs­kyä vain lie­ven­tää, ei kos­kaan­jyr­ken­tää. Lisä­kil­piä ei ole pak­ko lukea. Niin minul­le aina­kin ope­tett­tiin autokoulussa. 

  Niin, näin­hän asia lisä­kil­pien koh­dal­la on. Tuol­la tun­ne­lis­sa ei kui­ten­kaan ole tois­ta lii­ken­ne­merk­kiä sel­ven­tä­vää lisä­kil­peä, vaan ihan itse­näi­nen teks­til­li­nen merkki.

 16. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Haus­kaa. Olen aja­nut tuon pai­kan läpi vaik­ka kuin­ka mon­ta ker­taa, enkä ole kos­kaan mois­ta merk­kiä havain­nut. Mihin se on piilotettu.

  Kysei­nen merk­ki on muis­taak­se­ni Rata­pi­han­tiel­tä ali­kul­kuun joh­ta­van ram­pin var­res­sa. Tar­kem­min ottaen sii­hen juna­ra­dan perus­tuk­se­na toi­mi­vaan muu­riin kiin­ni­tet­ty­nä, noin 90 asteen kul­mas­sa pyö­räi­li­jän kul­kusuun­taan nähden.

  Ulkoa­sul­taan mää­räys­mer­kin lisä­kil­pi, eli val­kois­ta teks­tiä sini­sel­lä pohjalla.

 17. Itse aje­len noi­ta tei­tä päi­vit­täin, ja minus­ta reit­ti ei ole Espoon puo­lel­la miten­kään eri­tyi­sen huo­no. Hel­sin­gin puo­lel­la on radan var­res­sa toki pit­kä pät­kä hyvää, suo­raa ja ava­raa pyö­rä­tie­tä, mut­ta on sit­ten myös Pitä­jän­mäen ase­ma, jon­ka lähel­lä vaa­ral­li­sia ris­teyk­siä ja kurapolkua.

  Han­ka­lin­ta omas­sa pen­de­löin­ti­mat­kas­sa­ni on Lep­pä­vaa­ran seu­tu: ali­kul­ku­ja, jois­sa huo­no näky­vyys, sekä jake­lu­lii­ken­net­tä ja sin­ne tän­ne pouk­koi­le­via jalan­kul­ki­joi­ta, kun pyö­rä­tie pur­kau­tuu tori­mai­sel­le espla­na­dil­le. Sen jäl­keen on vain muu­ta­mat lii­ken­ne­va­lot, jois­sa pyö­räi­li­jöi­tä odo­tu­te­taan ura­kal­la, mut­ta vai­kea nii­tä ris­teyk­siä (Ras­taa­la, Karan­ris­ti, Viher­laak­so) on muu­ten­kaan järjestää.

  Joku kom­men­toi että Kehä I:n vie­rei­sis­sä pyö­rä­teis­sä ei ole rahaa sääs­tet­ty. No eipä todel­la­kaan. Sil­ti niis­tä näkee, että rei­tin suun­nit­te­li­jat eivät itse lii­ku pyö­räl­lä. Masen­ta­vin­ta on se, että sinän­sä ihan hyvät rei­tit pila­taan kel­vot­to­mil­la opas­teil­la. Kun ei tie­dä, mis­tä pitää kään­tyä min­ne­kin, mat­kan­te­ko muut­tuu har­hai­luk­si. Sama tie­tys­ti pätee pyö­rä­reit­tei­hin kaik­kial­la. Ja aivan eri­tyi­sen kel­vo­ton­ta opas­tus on sil­loin, kun teh­dään jotain tie­töi­tä ja yksi reit­ti tuki­taan. Kier­to­tie täy­tyy vain tietää.

  Mäk­ky­läs­sä ei muu­ten ole tar­peen men­nä lii­ken­ne­va­lois­ta Turun­tien yli, vaan ase­man koh­dal­la on tun­ne­li tien ali. Tosin lii­ken­ne­va­lo­na­pin pai­na­mi­nen ja auto­lii­ken­teen pysäyt­tä­mi­nen on sil­ti pyö­räi­li­jäl­le yleen­sä nopeam­pi vaih­toeh­to, kos­ka ali­ku­luis­sa pitää ole­mat­to­man näky­vyy­den takia kul­kea hyvin hiljaa.

 18. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Tuopmas,Ei tai­de­ta puhua samas­ta reitistä.

  Minä aina­kin kuvit­te­lin puhu­va­ni rei­tis­tä joka menee radan virus­taa pit­kin Pasi­las­ta Lep­pä­va­raa­raan Ilma­lan, Huo­pa­lah­den ja Pitä­jän­mäen kautta.

 19. Lisäys edel­li­seen. Se kapea koh­dan vie­res­sä mene­vä tie ei näkö­jään ole­kaan Pos­tin­tai­val ja joku muu mil­le Google maps ei tie­dä nimeä. Mut­ta tar­koi­tan pät­kää joka on ilma­lan ase­man park­ki­pai­kan ja kier­to­liit­ty­män välissä.

 20. Lin­kis­sä vasem­mal­la aidan vie­res­sä mene­vä pyö­rä­tie. Leveyt­tä on rei­lu 1 m. Kuvit­te­le aja­va­si Huo­pa­lah­den suun­taan kun vas­taan tulee sekä kevyt­tä lii­ken­net­tä pyö­rä­tiel­lä, että ras­kas­ta lii­ken­net­tä ajoradalla. 

  http://goo.gl/maps/zo5b6

 21. Rei­tin olen­nai­nen osa on Tam­pe­reen moot­to­ri­tien ylit­tä­vä radan poh­jois­puo­lel­la kul­ke­va jalan­kul­ku- ja pyö­räi­ly­sil­ta, joka raken­ne­tiin vajaat pari­kym­men­tä vuot­ta sit­ten samas­sa yhtey­des­sä kun raken­net­tiin lisä­rai­tei­ta yms. 

  Asias­ta kuu­luu suu­ri kun­nia kun­nia Ante­ro Nas­ki­lal­le, joka ensim­mäi­se­nä alkoi puhua asian puo­les­ta havai­tes­saan, että rata­sil­lan raken­ta­mi­sen yhtey­des­sä saa­daan koh­tuul­li­sin kus­tan­nuk­sin hyvä yhteys myös pyö­ril­le. Ja myös jat­koi sit­keäs­ti asian aja­mis­ta, kun­nes sai sen mukaan talousarviolistalle. 

  Nyt jäl­ki­kä­teen on help­po tode­ta, että yhteys on lois­ta­va. Vali­tet­ta­vas­ti sen opas­tus ja Ilma­lan ase­man koh­ta vaa­ti­vat vie­lä pon­nis­te­lu­ja. Uusil­le ante­roil­le on siis yhä tarvetta.

 22. Pek­ka Klärck: siir­tyä suo­siol­la Van­han Turun­tie (110) varteen.

  Todet­ta­koon, että tuo 110 ei ole Van­ha Turun­tie, vaan Turun­tie. Van­ha Turun­tie on van­hem­pi tie­lin­jaus joka on jäl­jel­lä tämän­ni­mi­se­nä katu­na Gra­nin poh­jois­ra­jal­la. “Uusi Turun­tie” eli VT1 on nimel­tään Turunväylä.

  Noin laa­jem­min Osmon vali­tuk­sen aihe (pyö­rä­reit­ti radan­vart­ta Kau­niai­siin) on kyl­lä ole­mas­sa ja jok­seen­kin hyvä. Ongel­ma pit­kää mat­kaa pyö­räi­le­väl­le on lähin­nä sii­nä, että reit­te­jä ei löy­dä. Pol­ku­pyö­rä aja­tel­laan lähis­töl­lä lyhyi­tä mat­ko­ja teke­vän kul­ku­vä­li­neek­si — mitä se aika usein onkin — ja sik­si reit­tien koko­nais­suun­nit­te­lu samoin kuin opas­tuk­set teh­dään lähis­töl­lä liik­ku­mis­ta avit­ta­maan, eikä ker­to­maan, miten pääs­tä Pasi­las­ta Kau­niai­siin tai Ota­nie­mes­tä Vuosaareen.

  Jos­sain mää­rin tämä onkin jär­ke­vää: jos joku tosi­aan kul­kee Pasi­las­ta Kau­niai­siin, hän luul­ta­vam­min valit­see junan kuin halu­aa ehdot­to­mas­ti ajaa radan­vier­tä fillarilla.

  Oli­si toki sil­ti kiva, jos myös mak­ro­ta­son vii­toi­tuk­set (“täs­tä tuo­nen­päin, jos haluat fil­la­ril­la Tur­kuun”) oli­si­vat ole­mas­sa, eikä vain vii­toi­tus “Pysä­kil­le”.

 23. Johan­nes Aal­to: rei­til­le muu­ten kevääl­lä pää­si vie­lä kul­ke­mal­la Pasi­lan ase­man län­si­puol­ta­kin, alit­ta­mal­la radan heti ase­man eteläpuolella. 

  Reit­ti toi­mii edel­leen. Pol­jen sitä pit­kin töi­hin joka aamu. Se oli ilmei­ses­ti poik­ki lät­kän mm-kiso­jen ajan, ettei­vät turis­tit eksy sin­ne. Mikään viral­li­nen tie tuo ei (vie­lä) ole ja men­nee taas poik­ki kun kes­ki pasi­lan raken­nus etenee.

 24. Visa Joke­lai­nen:
  Kyl­lä Lep­pä­vaa­ras­ta pää­see Kau­niai­siin ihan vauh­dik­kaas­ti, mut­ta ei se reit­ti kovin sel­keä ole.. Parin ker­ran jäl­keen reit­ti on jo sen­ver­ta tut­tu, että ei tar­vi jää­dä ihmet­te­le­mään risteyksiin.
  Kevyen lii­ken­teen reit­tio­pas­kin sen tun­tee: http://pk.hsl.fi/#from(poi*Sello%2C Espoo)to(poi*Kauniainen%2C Kauniainen)
  Reit­ti ei tar­vit­si­si kuin vähän tie­töi­tä ja läjän kylt­te­jä ollak­seen oikeas­ti ihan toimiva. 

  Onkos sin­ne Pyyö­lin­mä­keen saa­tu jo joku ihan oikea kevyen­lii­ken­teen­väy­lä? Pari vuot­ta sit­ten Kilon ja Sel­lon väli­nen reit­ti radan ete­lä­puo­lel­la oli var­si­nai­nen off-road-fil­la­ris­tin unel­ma savi­lie­jua, juu­ra­koi­ta ja pururataa…

 25. Sinän­sä muu­ten has­sua, että ker­toi­lin juu­ri täs­tä rei­tis­tä asuntoluento9:n kom­men­teis­sa 15.9…

  Voi vain ihme­tel­lä mik­si pyö­rä­tie­tä ei ole jat­ket­tu radan vie­rus­taa pit­kin Ilma­lan läpi.
  Tämän­kin sekoi­lun kor­jaus­ta saa sit­ten odot­taa yli 5 vuotta.

  Ja kyl­lä ne Keran kal­lio­rei­tit on taas sel­lais­ta hiki­jump­paa, jota työ­mat­ka­lai­nen har­vem­min hakee ja juna­ra­dan pien­nar­ta pää­sis suo­raan, nopeas­ti ja kevyesti.

  Ehkä sekä Haka­mäen että kehä2:n kevyen lii­ken­teen suun­nit­te­li­jat ovat pedan­neet säh­kö­fil­la­rei­den varaan jo hyvis­sä ajoin…

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.