Terveyskeskukset kuntoon

Tar­koi­tuk­se­ni on jul­kis­taa lyhyt vaa­lioh­jel­ma­ni näil­lä sivuil­la. Pro­jek­ti on mui­den kii­rei­den vuok­si vii­väs­ty­nyt pahas­ti. Hyväl­lä onnel­la se kui­ten­kin val­mis­tuu jo ennen kun­nal­lis­vaa­le­ja. Ajan tie­tys­ti vih­rei­den yhteis­tä vaa­lioh­jel­maa. Oma ohjel­ma­ni on sii­hen vain täydennys.
= = =

Ter­veys­kes­kuk­set kuntoon!

Huo­nos­ti hoi­det­tu perus­ter­vey­den­hoi­to ei ole vain ter­vey­den­hoi­don tasa-arvo­ky­sy­mys. Se on myös silk­kaa rahan haas­kaus­ta. Jos ter­veys­kes­kuk­set eivät toi­mi kun­nol­la, eri­kois­sai­raan­hoi­don menot kas­va­vat ja lop­pu­tu­los on aiem­paa kal­liim­pi. Se on myös tasa-arvo­ky­sy­mys, sil­lä hyvil­lä työ­nan­ta­jil­la töis­sä ole­vat saa­vat lää­kä­rin vas­taan­o­ton nyt, heti ja ilmai­sek­si. Eni­ten hoi­toa tar­vit­se­vat jää­vät ilman. 

Kan­na­tin aika­naan ter­veys­kes­kus­mak­sun käyt­töön­ot­toa, mut­ta nyt aika on kul­ke­nut sen ohi. Mak­sus­ta on syy­tä luo­pua. Lää­kä­rin­vas­taan­o­ton vää­rin­käyt­tö yksi­näi­syy­den hoi­toon rat­kais­ta­koon joten­kin muuten.

Ei ole hyväk­syt­tä­vää, että joil­lain Hel­sin­gin ter­veys­a­se­mil­la lää­kä­rin työ on niin ras­kas­ta, että vir­ko­ja on vai­kea saa­da täy­te­tyk­si. Jos väes­tö­vas­tuut ovat lii­an suu­ria, nii­tä on pienennettävä.

Hel­sin­gin ter­veys­kes­kuk­sen pitäi­si tar­jo­ta myös työ­ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lu­ja yri­tyk­sil­le, jot­ta lää­kä­rien työ­päi­vä oli­si vähän moni­puo­li­sem­pi. On hyväk­syt­tä­vä se, ettei työ­ter­veys­po­ti­las ei odo­ta tun­ti­kausia vas­taa­no­tol­la. Työ­ter­veys­huol­to tuo rahat muka­naan, joten talou­del­li­set edel­ly­tyk­set tämän toi­min­nan laa­jen­ta­mi­seen ovat olemassa.

Kan­na­tan ter­veys­a­se­ma­ver­kon har­ven­ta­mis­ta, jos uudet isot ter­veys­a­se­mat ovat lii­ken­teel­li­ses­ti hyvil­lä pai­koil­la. Isol­la ter­veys­a­se­mal­la oli­si­vat sekä labo­ra­to­rio­pal­ve­lut että kes­kei­sem­pien eri­kois­lää­kä­rien vas­taa­no­tot. Erin­omai­nen paik­ka Hel­sin­gin, ellei koko pää­kau­pun­ki­seu­dun suu­rim­mal­le ter­veys­a­se­mal­le oli­si enti­ses­sä Pos­ti­ta­los­sa Sokok­sen vieressä.

Joka kau­pun­gin­osas­sa tar­jol­la ole­va­na lähi­pal­ve­lu­na voi­si olla ter­veys­kios­ki eli ter­vey­den­hoi­ta­jan vastaanotto.

34 vastausta artikkeliin “Terveyskeskukset kuntoon”

 1. Tot­ta. Huo­nos­ti hoi­det­tu ter­veys­kes­kus­jär­jes­tel­mä on rahan haaskausta.

  Ter­veys­kes­kus toi­mii kun:
  1) Vas­ta­val­mis­tu­neil­la on vank­ka ja hyvin jär­jes­tet­ty ohjaus van­hem­man lää­kä­rin toi­mes­ta. Aika­naan käy­tet­ty ns. orien­toi­va vai­he lail­lis­ta­mien edel­ly­tyk­se­nä oli hyvä.
  2)Avustava hen­ki­lö­kun­ta on riit­tä­vä. Täs­tä lää­kä­rit puhu­vat. He teke­vät monien mui­den ammat­ti­ryh­mien töitä.
  3) Tie­to­tek­niik­ka saa­daan toi­mi­vak­si. 600 lää­kä­rin työ­pa­nos menee vuo­des­sa huk­kaan toi­mi­mat­to­mien jär­jes­tel­mien vuok­si. Isom­pia­kin arvioi­ta on esi­tet­ty. Tur­haut­taa varmasti.
  4) Lää­kä­ri­kou­lu­tuk­sen lisäyk­ses­tä luo­vu­taan ja nykyi­sil­le kou­lu­tus­mää­ril­le resurs­sit nos­te­taan riit­tä­vik­si. Nyt ne eivät ole. Opis­ke­li­jat eivät pää­se har­joit­te­le­maan eivät­kä edes näke­mään asioi­ta, joi­ta ter­veys­kes­kuk­ses­sa tulee vas­taan. Lisäk­si nii­den eri­kois­lää­kä­rien kou­lu­tus­ta pitää lisä­tä, jois­ta on kova pula. Eri­kois­lää­kä­rin kou­lu­tus perus­tut­kin­non jäl­keen vie vähim­mil­lään 6 vuotta,käytännössä muu­ta­man vuo­den enemmän.

  Kun lää­kä­rien kou­lu­tus on hyväl­lä tasol­la ja ohjaus sekä olo­suh­teet ter­veys­kes­kuk­sis­sa on kor­jat­tu, hom­ma pyö­rii. Hyviä esi­merk­ke­jä on, mut­ta myös esi­merk­ke­jä, jois­sa kaik­ki on päin…
  Polii­ti­kot ja maal­li­kot ne usein hom­man sot­ke­vat, esim nyt Siuntiossa.

 2. Toki tuo­ta ehdo­tus­ta voi­si kan­nat­taa — hel­sin­ki­läis­tä en kui­ten­kaan saa äänestää.

 3. Ter­veys­kes­kuk­ses­ta pitäi­si löy­tyä myös pysä­köin­ti­paik­ka hen­ki­lö­au­tol­le. Pos­ti­ta­lol­ta ei oikein löydy.

 4. Hyviä aja­tuk­sia ja hyvä ohjel­ma. Vali­tet­ta­vas­ti en vain hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti voi antaa ään­tä­ni Vih­reil­le ennen kuin hal­li­tuk­sen kun­ta­uu­dis­tus saa­daan parem­mil­le rai­teil­le, eli pois Kokoo­muk­sen aja­mas­ta kes­kit­tä­väs­tä ja yksi­ta­soi­ses­ta “vah­van perus­kun­nan” mal­lis­ta koh­ti Vih­rei­den ja Kes­kus­tan­kin esit­tä­mää kak­si­ta­sois­ta mallia.

 5. Ter­veys­kes­kuk­sis­sa on pal­jon mui­ta­kin kuin lää­kä­rei­tä. Itse asias­sa niis­sä työs­ken­te­le­vis­tä suu­rin osa tai­taa olla mui­ta kuin lää­kä­rei­tä. Sil­ti ainoa näkö­kul­ma kes­kus­te­luun ter­veys­kes­kuk­sis­ta on usein jos­tain syys­tä vain lää­kä­rit, ja näi­den rek­ry­toin­ti tai työn sisäl­tö (kuten nyt moni­puo­lis­ta­mi­nen), tai sit­ten terveyskeskusmaksut.

  Kai ter­veys­kes­kuk­sis­sa muu­ta­kin pitäi­si kehit­tää??? Ter­veys­kes­kus­asiak­kaan näkö­kul­mas­ta mer­ki­tys­tä on mm. sil­lä, mitä tapah­tuu, kun astuu ter­veys­kes­kuk­sen oves­ta sisään. Siis muu­al­la­kin kuin lää­kä­rin huo­nees­sa. Sii­nä, mis­sä kaup­pa­kes­kuk­set yms. ovat muut­ta­neet käsi­tyk­sen sii­tä, mitä on kau­pas­sa käyn­ti, ja nii­hin sijoit­tu­neet ter­vey­den­hoi­to­pal­ve­lu­kes­kuk­set käsi­tyk­set sii­tä, mitä voi olla viih­tyi­sä odo­tus­ti­la, viih­tyi­sä hoi­to­ko­ke­mus yms., ter­veys­kes­kuk­set ovat täl­tä osin vie­lä vii­me vuo­si­tu­han­nel­la. Lie­kö syy­nä juu­ri se, että on pysäh­dyt­ty kehit­tä­mään vain jotain työ­olo­ja, sen sijaan että oli­si läh­det­ty kehit­tä­mään asioi­ta sil­tä kan­nal­ta, miten kun­ta­lai­set sai­si­vat mah­dol­li­sim­man hyvät pal­ve­lut. Pal­ve­lua on muu­kin kuin vain sul­je­tun oven sisäl­lä tapah­tu­va muu­ta­man minuu­tin kuu­le­mi­nen, vaik­ka se muu osuus usein unohdetaankin.

  Monet valit­se­vat yksi­tyi­sen sek­to­rin hoi­to­pai­kat juu­ri sen “muun” takia. On aika eri­lais­ta odot­taa hoi­toa pai­kas­sa, joka on kalus­tet­tu viih­tyi­säk­si kuin pai­kas­sa, joka muis­tut­taa enem­män van­ki­laa tai armei­jaa. Kou­lu­te­tun hoi­to­hen­ki­lö­kun­nan tie­to­tai­to­han on vaa­ti­muk­set täyt­tä­vä joka hoitopaikassa.

 6. Jat­kan vie­lä. Kir­joi­tin edellä:

  Monet valit­se­vat yksi­tyi­sen sek­to­rin hoi­to­pai­kat juu­ri sen “muun” takia. On aika eri­lais­ta odot­taa hoi­toa pai­kas­sa, joka on kalus­tet­tu viih­tyi­säk­si kuin pai­kas­sa, joka muis­tut­taa enem­män van­ki­laa tai armei­jaa. Kou­lu­te­tun hoi­to­hen­ki­lö­kun­nan tie­to­tai­to­han on vaa­ti­muk­set täyt­tä­vä joka hoitopaikassa.”

  Väi­tän nimit­täin, että jos ter­veys­kes­kuk­set oli­si sisus­tet­tu viih­tyi­sik­si, rek­ry­toin­tion­gel­mat­kin pois­tui­si­vat niis­tä ter­veys­kes­kuk­sis­ta, jois­sa näin on teh­ty. Aina­kin Hel­sin­gis­sä. Työym­pä­ris­tön viih­tyi­syys on tär­keä teki­jä sekä työn­te­ki­jöil­le että poti­lail­le. Sii­hen on sil­ti kiin­ni­tet­ty häm­mäs­tyt­tä­vän vähän huo­mio­ta puhut­taes­sa vaik­ka­pa rek­ry­toin­tion­gel­mis­ta, vaik­ka muil­la aloil­la tie­de­tään var­sin hyvin, että viih­tyi­säs­sä työym­pä­ris­tös­sä poruk­ka pysyy parem­min töis­sä­kin. Ja karuis­ta ympä­ris­töis­tä väki läh­tee etsi­mään parem­pia lai­tu­mia. Siis sil­loin­kin vaik­ka palk­ka ja työ­mää­rä muu­ten oli­si toi­saal­la ihan sama.

 7. Täs­sä suu­res­sa kun­ta­uu­dis­tus­to­hi­nas­sa on unoh­tu­nut, että vuon­na 2014 ter­veys­kes­kuk­sen saa vali­ta mis­tä kun­nas­ta haluaa.

  Nyt ollaan teke­mäs­sä kaa­re­via, pit­kien etäi­syyk­sien peri­fe­ria­kun­tia, jois­sa useam­min käy­dään maa­kun­nan kes­kuk­ses­sa kuin toi­sel­la syr­jäl­lä ole­vas­sa kei­no­te­koi­ses­sa kuntakeskuksessa.

  Hel­sin­gin ym. kes­kus­kau­pun­kien ter­veys­kes­kuk­siin tulee val­ta­vas­ti uusia asiak­kai­ta ja peri­fe­ria­kes­kus­ten ter­veys­pal­ve­lui­den käyt­tö näi­vet­tyy. Voi olla, että sitä ei ole uudis­tuk­ses­sa aja­tel­tu lainkaan.

  Sitä en tie­dä, mitä ter­veys­kes­kus­mak­sus­ta on sää­det­ty. Peri­tään­kö se asuin­pai­kan vai pal­ve­lu­pai­kan mukaan.

  1. Tähän vapaa­seen hakeu­tu­mi­seen perus­tuu aja­tuk­se­ni, että Hel­sin­gin kan­nat­tai­si raken­taa iso­ja, toi­min­ta­ky­kyi­siä ter­veys­a­se­ma hyvil­le pai­koil­le. Joten­kin­han sitä Espoo­ta on pääs­tä­vä rahastamaan. 🙂

 8. Jos siel­tä luo­las­ta esteet­tö­mäs­ti sisä­kaut­ta pää­see niin mikäs sii­nä. Esim. samoin kuin Itik­ses­tä pääsi.

 9. Min­kä takia veron­mak­sa­jien pitäi­si yllä­pi­tää perus­ter­vey­den­huol­lon kivi­sei­niä? Län­si-Euroo­pas­sa edul­li­nen, laa­du­kas ja toi­mi­va perus­ter­vey­den­huol­to raken­tuu aina yksityislääkärijärjestelmään.

  1. Kes­ki-Euroo­pan ter­vey­den­huol­los­ta voi käyt­tää kaik­kia mui­ta att­ri­buu­te­ja, mut­ta ei “edul­li­nen”.

 10. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Kun vie­lä ker­rot, mik­si et voi äänes­tää vih­rei­tä, kun kokoo­mus ajaa epä­vih­re­ää mal­lia kuntauudistukseen.

  Mie­les­tä­ni nämä Vih­rei­den lin­jauk­set eivät kovin pai­na­vas­ti näy hal­li­tuk­sen tähän asti­sis­sa kun­ta­uu­dis­tus­suun­ni­tel­mis­sa enkä näe myös­kään mitään syy­tä olet­taa, että ne näkyi­si­vät myö­hem­min­kään parem­min (siis tämän hal­li­tuk­sen toi­mis­sa) ja tämän hal­li­tuk­sen jäl­keen voi olla jo myöhäistä.

  Koen, että pys­tyn parem­min ja var­mem­min vai­kut­ta­maan muun muas­sa kun­ta­uu­dis­tuk­sen suun­taan äänes­tä­mäl­lä Vih­rei­den sijaan tois­ta vih­reän sävyis­tä puoluetta.

  1. Miten kes­kus­tan lin­jauk­set näky­vät kuntauudistussuunnitelmissa?
   Me muu­ten aiom­me saa­da kak­si­ta­soi­sen mal­lin läpi suu­rim­mis­sa kaupunkikeskuksissa.

 11. A63,
  olet muu­ten oikeas­sa, mut­ta lää­kä­ri­kou­lu­tuk­sen lisää­mi­sen suh­teen olet vää­räs­sä. Toki kou­lu­tuk­sen resurs­sit pitää nos­taa kul­loin­kin kou­lu­tet­ta­val­le mää­räl­le riit­tä­vik­si, mut­ta sen lisäk­si myös kou­lu­tus­mää­riä pitää nos­taa. Ota huo­mioon Suo­men väes­tö­en­nus­te ja sii­tä sekä ikään­ty­mi­ses­tä seu­raa­va ter­veys­pal­ve­lu­jen kysyn­nän odo­tet­ta­vis­sa ole­va kas­vu. Tämä kes­kus­te­lu on jo ker­taal­leen Osmon blo­gin kom­men­teis­sa käy­ty ja siel­lä on lisää hyviä argu­ment­te­ja kou­lu­tuk­sen lisää­mi­sen puolesta:

  http://www.soininvaara.fi/2012/05/06/laakareille-vuorotyo/

 12. Kari N: Ter­veys­kes­kuk­ses­ta pitäi­si löy­tyä myös pysä­köin­ti­paik­ka hen­ki­lö­au­tol­le. Pos­ti­ta­lol­ta ei oikein löydy.

  Onhan sii­nä Elie­lin hal­li vie­res­sä. Ihan ase­man ympä­ris­tös­sä on muu­ten lukui­sia yksi­tyi­siä lää­kä­ri­kes­kuk­sia, labo­ra­to­rioi­ta ja jopa veri­pal­ve­lun pis­te. Ihan jul­ki­nen­kin toi­mi­ja kyl­lä sopii.

 13. Pahoit­te­lu­ni, että tulee off topicia:

  Viit­taan Hesa­rin jul­kai­se­maan gal­lu­piin. Oli­si­ko nyt (heti) aika kai­vaa esil­le edus­kun­ta­vaa­lien jäl­kei­nen “mikä meni pie­leen” kes­kus­te­lu ja teh­dä jotain? Muu­ten tei­dän pitää käy­dä samaa kes­kus­te­lu rei­lun 3 vii­kon pääs­tä uudelleen. 

  Mitä oleel­lis­ta Vih­reät ovat saa­neet aikai­sek­si vii­mei­sen 4 vuo­den aika­na, että Hel­sin­ki on parem­pi paik­ka ihmi­sil­le? Minus­ta tämä kan­nat­tai­si ker­toa isol­la vaa­li­lu­paus­ten rinnalla.

 14. Osit­tain kyse on myös asen­neil­mas­ton muu­tok­ses­ta. Ter­veys­kes­kus­lää­kä­rin työ on sikä­li ras­kas­ta, että hän ei tie­dä poti­laan diag­noo­sia etu­kä­teen. Poti­laan pään­sär­ky voi joh­tua nuha­kuu­mees­ta, lihas­jän­ni­tyk­ses­tä, aivo­kal­von­tu­leh­duk­ses­ta tai aivo­kas­vai­mes­ta. Kaik­kia poti­lai­ta ei voi lähet­tää mag­neet­ti­ku­vaan. Pitää teh­dä pää­tös käy­tet­tä­vis­sä ole­van tie­don perus­teel­la ja hyväk­syä, että uran aika­na muu­ta­ma poti­las kuo­lee vir­heel­li­sen pää­tök­sen takia.

  Täm­möis­tä vas­tuu­ta van­han kan­san kun­nan­lää­kä­rit, jois­ta moni oli sodan käy­nei­tä mie­hiä, kan­toi­vat luon­te­vas­ti. Vie­lä Osmon­kin suku­pol­ves­sa tuom­moi­sen vas­tuun kan­ta­jia löy­tyi. Nyky­päi­vä­nä pit­kä rau­han kausi on teh­nyt meis­tä sen ver­ran peh­mei­tä, että useim­mat lää­kä­rit­kään eivät ole haluk­kai­ta käyt­tä­mään työk­seen val­taa elä­män ja kuo­le­man yli.

 15. komm:
  ‘snip’
  Monet valit­se­vat yksi­tyi­sen sek­to­rin hoi­to­pai­kat juu­ri sen “muun” takia. On aika eri­lais­ta odot­taa hoi­toa pai­kas­sa, joka on kalus­tet­tu viih­tyi­säk­si kuin pai­kas­sa, joka muis­tut­taa enem­män van­ki­laa tai armeijaa.
  ‘snip’

  Ilmei­ses­ti ei ole tul­lut käy­tyä terveyskeskuksessa?
  Sii­nä ter­veys­kes­kuk­ses­sa ja sii­nä yksi­tyi­ses­sä (erit­täin hyvin voit­toa tuot­ta­va), jois­sa minä olen käy­nyt ulkoi­set puit­teet ovat täs­mäl­leen samantasoiset.
  Van­ki­las­sa en ole ollut ja armei­jas­ta on niin pit­kä aika, että en kommentoi.

 16. Tämä kan­san­ter­veys­työ on se osa perus­pal­ve­lu­ja, joka suu­rem­mis­sa kun­nis­sa on hoi­det­tu luo­kat­to­mas­ti. Pie­net kun­nat hoi­ta­vat sen pal­jon parem­min. Lait­ta­kaa kes­kus­kun­nat ihmees­sä tämä asia kun­toon, niin sit­ten ehkä liit­ty­jiä­kin oli­si tulos­sa. Nykyi­sin­hän pelä­tään, että kes­kus­kun­nat levit­tä­vät omat huo­not käy­tän­tön­sä lii­tos­kun­tiin­kin. Tämä ei todel­la­kaan vete­le kau­em­pa­na kes­kuk­sis­ta, jos­sa yksi­tyi­siä ja työ­ter­veys­pal­ve­lu­ja ei ole paik­kaa­mas­sa aukkoja.

 17. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Miten kes­kus­tan lin­jauk­set näky­vät kuntauudistussuunnitelmissa?
  Me muu­ten aiom­me saa­da kak­si­ta­soi­sen mal­lin läpi suu­rim­mis­sa kaupunkikeskuksissa.

  Niin­pä, vain “suu­rim­mis­sa kau­pun­ki­kes­kuk­sis­sa”, sitä vähän arvelinkin…

  Ker­ro Osmo, että mik­si Suo­mes­sa ollaan pää­ty­mäs­sä täl­lai­seen huo­noon puo­li­vil­lai­seen rat­kai­suun, joka hal­li­tuk­sen suun­ni­tel­mis­ta käy ilmi, vaik­ka niin­kin lähel­tä kuin Ruot­sis­ta löy­tyi­si koko Suo­meen sopi­va mal­li? Mik­si pie­net taa­ja­mat ja kun­nat lai­te­taan kär­si­jöik­si aivan tur­haan? Tämä­kö se on sitä kes­tä­vää kaupunkipolitiikkaa?

  Nykyi­nen suun­ni­tel­ma on pie­nil­le kun­nil­le tuhoi­sa, eikä edes suu­rim­mil­le kau­pun­ki­kes­kuk­sil­le miten­kään opti­maa­li­nen, vaik­ka siel­lä ehkä niin kuvi­tel­laan­kin. Ruot­sin mal­li oli­si molem­mil­le parem­pi ja myös enem­män kes­tä­vän kehi­tyk­sen mukai­nen rat­kai­su. Nyky­suun­ni­tel­ma joh­taa kiih­dy­tet­tyyn raken­ne­muu­tok­seen, tar­peet­to­maan uudis­ra­ken­ta­mi­seen ja kes­kit­ty­mi­seen, jois­ta seu­raa myös suu­rem­mat lii­ken­ne­tar­peet ja ruuh­kat, ja tämän pääl­le tule­vat vie­lä sosi­aa­li­set ongel­mat. (Suo­mi jou­du­taan raken­ta­maan aivan lii­an nopeas­ti uudel­leen ja aivan turhaan.)

  Enkä ole mie­li­pi­tei­ne­ni yksin:
  http://www.kaks.fi/node/1028
  http://yle.fi/uutiset/kuntauudistukselle_taas_tyrmays_kunnanjohtajilta/6325130?ref=leiki-es
  http://yle.fi/uutiset/jaita_hattuun_kuntauudistuksessa_vaativat_oikeusoppineet/5056310

 18. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Miten kes­kus­tan lin­jauk­set näky­vät kuntauudistussuunnitelmissa?

  Sitä pait­si, kuin­ka Kes­kus­tan lin­jauk­set voi­si­vat­kaan näkyä tämän hal­li­tuk­sen suun­ni­tel­mis­sa, kun Kokoo­mus on ilmei­ses­ti tar­koi­tuk­sel­la halun­nut sul­kea oppo­si­tion pois hank­keen valmistelusta?

 19. Itse kan­na­tan nyky­ään sitä, että lää­kik­seen otet­tai­siin kaik­ki sisäl­le. Val­tio huo­leh­ti­si koultusmääristä.

  Vas­taa­vas­ti työn­te­ki­jä­puo­li hoi­tai­si palk­kaus­asi­aa työ­tais­te­luin lähem­mäs EU-kes­kiar­voa. TES-palk­ko­jen tuli­si nous­ta nykyi­ses­tä suh­tees­sa mui­hin amma­tei­hin selvästi.

  Työ­nan­ta­ja ottai­si töi­hin ihmi­set vaik­ka arvo­sa­noin, ja työt­tö­mäk­si jää­neet etsi­si­vät uuden ammatin.

 20. En kan­na­ta suu­ria ter­veys­kes­kuk­sia, niis­tä tulee täl­löin lai­tos­mai­sia ja ankei­ta paik­ko­ja. Sak­sas­sa on lää­ke­reil­lä omat pie­net vas­taan­ot­ton­sa ja jär­jes­tel­mä (vakuu­tus­poh­jai­nen) näyt­tää toi­mi­van hyvin. Sitä­pait­si labo­ra­to­rio­toi­min­ta on jo aiko­ja sit­ten kes­ki­tet­ty suu­riin yksi­köi­hin, ter­veys­kes­kuk­sis­sa ote­taan vain näyt­tei­tä ja teh­dään aivan yksin­ker­tai­sia pikatestejä.

  Kan­nat­tai­si kuun­nel­la, mitä THL ehdot­taa. Käsit­tääk­se­ni perus- ja erkois­ter­vey­den­huol­lon yhdis­tä­mis­tä ja täl­löin kun­ta on lii­an pie­ni yksik­kö ehkä Hel­sin­kiä lukuunottamatta.

  Nykyi­nen ter­veys­kes­kus­jär­jes­tel­mä toi­mii par­hai­ten iso­jen kau­pun­kien lähis­töl­lä. Lää­kä­rei­tä saa­daan sin­ne hyvin ja eikä ole pit­kiä jono­ja kuten suu­ris­sa kaupungeissa.

 21. Jul­ki­nen ter­vey­den­hoi­to ei ole lii­ke­ta­lou­del­li­ses­ti perus­tel­ta­vis­sa. Täten oikeis­to­po­lii­tik­ko leik­kaa sil­tä var­muu­den vuok­si joka vuo­si rahaa, kun­nes ei ole enää mitään leikattavaa.

  Kaup­pa­kor­kea­kou­lus­sa ope­te­taan lii­ke­ta­lout­ta eikä mark­ki­na­ta­lout­ta, oikeis­to luu­lee että kkk:sta val­mis­tuu talou­del­li­ses­ti tehok­kai­ta ihmi­siä kos­ka val­mis­tu­neet ovat opis­kel­leet mark­ki­na­ta­lout­ta. Lisäk­si oikeis­tol­la on taak­ka­naan Kyl­män sodan amerikanpropaganda. 

  Kaup­pa­kor­kea­kou­lu on hyö­dyl­li­nen paik­ka ja toi­mi­tus­joh­ta­jat ovat hyö­dyl­li­siä ihmi­siä yri­tys­joh­ta­mis­teh­tä­vis­sä. Oikeis­to­po­li­tii­kot, vää­rin­käyt­täes­sään yri­tys­joh­ta­mi­sop­pe­ja, pilaa­vat yrittämisen/yrittäjien mai­net­ta, ja pilaa­vat poli­tiik­kaa kos­ka toi­mi­tus­joh­ta­jat luu­le­vat että koko edus­kun­ta on täyn­nä oikeis­to­po­lii­ti­kon tasoi­sia ihmisiä.

 22. Hör­höi­lyä taas ker­ran. Pee­saan OS:aa tuos­sa Euroop­pa­lai­sen ter­vey­den­huol­lon “hal­puu­des­sa”. Joka tapauk­ses­sa itse pidän tk:n kokoa tär­keäm­pä­nä kysy­mys­tä perus­ter­vey­den­huol­lon itsel­li­syy­des­tä suh­tees­sa eri­kois­sai­raan­hoi­toon. Ongel­ma­na on usein se, että kun perus­ter­vey­den­huol­to toi­mii tehok­kaas­ti, nos­taa eri­kois­sai­raan­hoi­to hin­to­ja. Perus- ja eri­kois­sai­raan­hoi­don fuusio ei kui­ten­kaan ole­tet­ta­vas­ti rat­kai­se mai­nit­tua ongel­maa. Tk:n opti­maa­li­nen koko taas voi olla yllät­tä­vän pie­ni, riip­puen tie­ten­kin mm. palk­kio­jär­jes­tel­mäs­tä, lää­kä­rei­den kou­lu­tuk­ses­ta, muun hen­ki­lös­tön kou­lu­tuk­ses­ta jne. Pitää muis­taa, että noin 80 % tk:n menois­ta on palk­ko­ja, jol­loin työn­te­ki­jöi­den vapaa­mat­kus­ta­mi­sen ongel­ma kas­vaa nopeas­ti talon orga­ni­saa­tion kasvaessa.

 23. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Kes­ki-Euroo­pan ter­vey­den­huol­los­ta voi käyt­tää kaik­kia mui­ta att­ri­buu­te­ja, mut­ta ei “edul­li­nen”.

  Nos­te­taan­pa hoi­ta­jien ja lää­kä­rien pal­kat sekä hoi­don saa­ta­vuus muun Län­si-Euroo­pan tasol­le ja tar­kas­tel­laan Suo­men jär­jes­tel­män hal­puut­ta sen jälkeen…tietysti, jos ter­vey­den­huol­to­jär­jes­tel­män pää­ta­voi­te on halpuus…

  http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/health-at-a-glance_19991312;jsessionid=1vrw0n6a2x314.epsilon

 24. Ter­veys­kes­kuk­sis­sa on pal­jon mui­ta­kin kuin lääkäreitä. 

  Tie­ten­kin on! Ja näi­tä mui­ta on lii­an vähän. Mut­ta ter­vey­den­hoi­tom­me perus­ta on lää­ke­tie­teel­li­nen. Sik­si lää­kä­rien teh­tä­vä, sai­rauk­sien diag­no­soin­ti ja hoi­don suun­nit­te­lu ja seu­ran­ta on kes­kei­sin. Hei­dän on kou­lu­tet­tu sii­hen. Muu­ta hen­ki­lö­kun­taa tar­vi­taan toteut­ta­maan ja tuke­maan tätä. Ammat­tai­tai­toi­nen hoi­to­hen­ki­lö­kun­ta on vält­tä­mä­tön. Tur­haa ase­tel­la asioi­ta vas­tak­kain. Kui­ten­kin ilman lää­kä­riä ter­veys­kes­kus hal­vaan­tuu. Sosi­aa­li­puo­len toi­min­ta on sit­ten asia erikseen.

 25. Itse kan­na­tan nyky­ään sitä, että lää­kik­seen otet­tai­siin kaik­ki sisäl­le. Val­tio huo­leh­ti­si koultusmääristä.”

  Mie­le­tön aja­tus. Lää­ke­tie­teel­li­nen kou­lu­tus on pit­kä ja ras­kas, se vaa­tii opis­ke­li­jal­ta pal­jon ja mak­saa opis­ke­li­jal­le pal­jon, mut­ta se mak­saa myös yhteis­kun­nal­le pal­jon. Type­rä aja­tus kou­lut­taa huo­nos­ti pal­jon, resusrs­sit ovat nyt­kin ala­kant­tiin. Sen sijaan kaik­kien etu on kou­lut­taa sopi­vas­ti ja hyvin. Se on yhteis­kun­nal­le edul­li­sin­ta. Hyvin kou­luet­tu lää­kä­ri sääs­tää ter­vey­den­huol­lon meno­ja, huo­nos­ti kou­lu­tet­tu lisää niitä.

 26. Nuk­ku­Mat­ti “A63,
  olet muu­ten oikeas­sa, mut­ta lää­kä­ri­kou­lu­tuk­sen lisää­mi­sen suh­teen olet väärässä.”
  .. Ota huo­mioon Suo­men väes­tö­en­nus­te ja sii­tä sekä ikään­ty­mi­ses­tä seu­raa­va ter­veys­pal­ve­lu­jen kysyn­nän odo­tet­ta­vis­sa ole­va kasvu. ”

  En tai­da olla vää­räs­sä. Kun tie­däm­me, että 

  1)vähintään 600 lää­kä­rin työ­pa­nos vuo­sit­tain menee tie­to­tek­nii­kan ongelmiin
  2)lääkärit teke­vät monien mui­den ammat­ti­ryh­mien töi­tä, kuten sai­raan­hoi­ta­jan, sih­tee­rin, siis­ti­jän ja lähetin
  3) riit­tä­vä ja hyvin jär­jes­tet­ty senio­ri­tu­ki ja 4) sopi­va yksik­kö­ko­ko, jos­sa päi­viys­tys­ra­si­tus on sie­det­tä­vä saa nuo­ret lää­kä­rin hakeu­tu­maan ter­veys­kes­kus­työ­hön (esi­merk­ke­jä on)
  5)hyvä kou­lu­tus sääs­tää ter­vey­den­huol­lon kustannuksia
  6) täl­lä het­kel­lä kan­dit jou­tu­vat tais­te­le­maan pääs­täk­seen har­joit­te­le­maan tai edes näke­mään olen­nai­sia asioi­ta kos­ka mm ryh­mä­koot ovat aivan lii­an suu­ria, siis kou­lu­tus­re­surs­sit alimitoitettuja.
  7)tietotekniikan yli­val­ta kak­sin­ker­tais­taa käy­te­tyn ajan/potilas esim sai­raa­loi­den poliklinikoilla.

  on jär­jen köy­hyyt­tä olla kor­jaa­mat­ta näin yksin­ker­tai­sia perus­asioi­ta ensin. Vas­ta sen jäl­keen on aika kat­soa koulutusmääriä. 

  Kaik­ki nämä ongel­mat voi­daan hoi­taa. Jos halutaan.
  Mut­ta kai­ken­lai­sia mui­ta him­me­lei­tä vain kehi­tel­lään ja men­nään täy­sin sivuraiteelle.

 27. Min­kä takia veron­mak­sa­jien pitäi­si yllä­pi­tää perus­ter­vey­den­huol­lon kivi­sei­niä? Län­si-Euroo­pas­sa edul­li­nen, laa­du­kas ja toi­mi­va perus­ter­vey­den­huol­to raken­tuu aina yksityislääkärijärjestelmään.”

  Koet­ta­kaa taju­ta, että vas­ta­val­mis­tu­nut nuo­ri lää­kä­rin ei mis­sään tapauk­ses­sa pitäi­si voi­da toi­mia yksi­tyis­lää­kä­ri­nä tai yksin jos­sa­kin ter­veys­kes­kuk­ses­sa. Sii­hen tar­vi­taan pit­kä koke­mus. Ymmär­tä­kää, että ter­veys­kes­kus­työ on vaa­ti­vin­ta lää­kä­rin­työ­tä. Ei siis aloit­te­li­jan työ­tä! (Ilman kun­non ohjaus­ta!) Eri­kois­tu­mi­sen jäl­keen vain omal­la alal­la toi­mi­mi­nen on helpompaa.

 28. A63:
  “Itse kan­na­tan nyky­ään sitä, että lää­kik­seen otet­tai­siin kaik­ki sisäl­le. Val­tio huo­leh­ti­si koulutusmääristä.”

  Mie­le­tön aja­tus. Lää­ke­tie­teel­li­nen kou­lu­tus on pit­kä ja ras­kas, se vaa­tii opis­ke­li­jal­ta pal­jon ja mak­saa opis­ke­li­jal­le pal­jon, mut­ta se mak­saa myös yhteis­kun­nal­le pal­jon. Type­rä aja­tus kou­lut­taa huo­nos­ti pal­jon, resurs­sit ovat nyt­kin alakanttiin.
  ‘snip’

  Eihän se niin mene. Ensim­mäi­sen puo­len vuo­den aika­na kar­si­taan suu­rin osa, sit­ten vuo­sit­tain niin että val­mis­tuu sopi­va määrä.
  Tosin “kaik­kia” ei voi ottaa eikä tämä rat­kai­se lää­kä­rien määrää.
  Sopii parem­min jol­le­kin muul­le alalle?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.