Terveydenhuollon maakuntamalli

Esitin vaalio­hjel­mas­sani ter­vey­den­huol­lon ottamista pois kun­nil­ta ja totesin, että jos näin tehdään, pienet kun­nat voivat halutes­saan jatkaa. Pien­ten syr­jäis­ten kun­tien ole­mas­saolosta ei ole hait­taa ainakaan muille. Moni niistä toimii melkein talkoope­ri­aat­teel­la ja hyvä niin. Minus­ta ter­vey­den­huol­lon siirtämi­nen maakun­tata­sol­la olisi edelleen paran­nus ver­rat­tuna nykytilaan.

Siinä on kuitenkin myös huonot puolensa.

Jos ter­vey­den­huolto on ain­oa maakun­tata­solle siir­ret­tävä asia, lop­putu­los ei vas­taa sitä, miten asi­at toimi­vat Ruot­sis­sa. Sehän tarkoit­taisi vain, että sairaan­hoitopi­ir­it ottaisi­vat ter­veyskeskuk­set vas­tu­ulleen. Kun­nat eivät ole nytkään pystyneet kait­se­maan sairaan­hoitopi­irien menoja.
Pelkkään ter­vey­den­huoltoon kohdis­tu­va, taloudel­lis­es­ti itsenäi­nen yksikkö muo­dos­tuu herkästi kalli­ik­si meno­jen­lisäysautomaatik­si. Kun käytän­nössä lääkärit päät­tävät, paljonko rahaa lääkärit tarvit­se­vat, sitä tarvi­taan paljon.

Kaupunkien kannal­ta huono puoli, että se estää kytken­nän muuhun kun­nan toim­intaan, sosi­aal­i­toimeen, kouluter­vey­den­huoltoon, tilankäyt­töön, suun­nit­telua joukkoli­iken­teen kanssa ja niin edelleen. Joku voi sanoa, että tämä hoide­taan neu­vot­tele­mal­la ja yhteis­toimin­nal­la, mut­ta 30-vuoti­nen koke­muk­seni kun­nan­hallinnos­ta ker­too, että hyvä yhteis­toim­inta toi­sis­taan riip­pumat­tomien julk­isten organ­isaa­tioiden välil­lä on mah­do­ton­ta. Se on mah­do­ton­ta jo psykol­o­gisel­la tasol­la kaikkien var­jel­lessa omaa revi­ir­iään, mut­ta vaik­ka psykol­o­gisia esteitä ei olisi, nou­datet­ta­va bud­jet­tikäytän­tö pakot­taa jokaisen organ­isaa­tion osaoptimointiin.

Olete­taan esimerkik­si, että ter­veysase­mal­la on tar­jol­la kak­si kil­pail­e­vaa toim­i­ti­ti­laa, joista toinen on vuodessa 500 000 euroa halvem­pi, mut­ta joukkoli­iken­teen­jär­jestämi­nen sinne mak­saa 900 000 euroa enem­män. Val­it­se­mal­la tuo kalli­impi tila, säästetään 400 000 euroa. Näin ei kuitenkaan tapah­du eikä edes voi tapah­tua, kos­ka ter­veysor­gan­isaa­tio jou­tu­isi raapi­maan tuo 500 000 euroa omas­ta bud­jetis­taan, eikä sitä rahaa ole. Jos ne molem­mat ovat saman kaupung­in­hal­li­tuk­sen alaisia, on edes teo­reet­tis­es­ti mah­dol­lista tehdä järkevä päätös.

Vaik­ka on vain kak­sikym­men­tä kun­taa, jot­ka voivat hoitaa ter­vey­den­huol­lon itse, niis­sä asuu selvä enem­mistö suo­ma­lai­sista. Myös enem­mistön edut on voita­va ottaa huomioon. Tuol­laisen muus­ta yhteiskun­nas­ta eril­lisen ter­vey­den­huolto-siilon tekem­i­nen tuot­taa ilmi­selviä ylimääräisiä kus­tan­nuk­sia enem­mistölle suomalaisia.

Sik­si minus­ta olisi parem­pi, että keskuskaupun­git hoita­vat kansan­ter­veystyön ja alue­sairaalata­son erikois­sairaan­hoidon omana toim­intanaan ja myyvät tätä erikois­sairaan­hoitoa haja-asu­tusaluei­den kun­nille niin kuin sairaan­hoitopi­ir­it nyt, ja haja-asu­tusaluei­den kun­nat hoita­vat kansan­ter­veystyön niin kuin nytkin. Sil­loin ne voivat myös päät­tää lähipalveluista itse. Jos maakun­tia johtaa suo­ril­la vaaleil­la valit­tu val­tu­us­to, ei maakun­ta­mallis­sa pie­nil­lä haja-asu­tusaluei­den kun­nil­la olisi juuri sanan­val­taa lähipalveluistaan.

Maakun­ta­mallis­sa on myös se vika, ettei sille ole enem­mistöä eduskunnassa.

En tiedä, mitä keskus­tan Juha Sip­ilä tarkkaan ottaen on sanonut, mut­ta radiouutis­ten mukaan hän on luvan­nut, että maakun­ta­mallis­sa ter­veyskeskus säi­lyy jokaises­sa kun­nas­sa. Ilmeis­es­ti kyse on ter­veysase­mas­ta, mut­ta silti oma ter­veysase­ma kuin­ka pienessä kun­nas­sa hyvän­sä voi olla liioit­telua ja aika teho­ton tapa tuot­taa syr­jäaluei­den ter­veyspalve­lut. Suomes­sa on yli sata kun­taa, jois­sa asukkai­ta on alle 2000. Ainakin tuol­lainen laki olisi tehokas este kuntaliitoksille.

59 vastausta artikkeliin “Terveydenhuollon maakuntamalli”

 1. Jot mie olen ihmeis­säni vuodes­ta vuo­teen poli­itikko­ja elät­tävistä puheenai­heista — kuten ter­vey­den­huolto. Kyl­lä on mon­et ker­rat käynyt mielessä muut­to Kanadaan tekemään oikea­ta työtä, että pää­sisi eroon tästä vuosi vuodelta, samas­ta asi­as­ta jatku­vas­ta jäkä­tyk­ses­tä tääl­lä Suomessa. 

  Kanadas­sa kun voi elää omaa elämään­sä siten, että kansalaiset elävät omil­laan ilman poli­iti­iko­jen puut­tumista kansalais­ten elämi­in. Sen takia, että Kanadas­sa on tar­jol­la työtä yrit­täville ihmisille. Eikä Kanadas­sa varakkaat suvut ole päässeet omi­maan kenenkään poli­ti­ikon luval­la, taval­lisen kansalaisen mah­dol­lisu­ut­ta tehdä työtä esim. yrit­täjänä tai pal­ka­llase­na toiselle osapuolelle.

  Mut­ta kuten hongkongi­laiset ystäväni ovat min­ulle ker­toneet, että Suomes­sa ei tarvitse tehdä työtä elääk­seen. Niin mik­si sit­ten lähteä esim. Kanadaan tekemään oikei­ta töitä. Vaan tehdään tääl­lä ns. “työkkärin jär­jestämiä hölmölän-töitä”.

 2. “Olete­taan esimerkik­si, että ter­veysase­mal­la on tar­jol­la kak­si kil­pail­e­vaa toim­i­ti­ti­laa, joista toinen on vuodessa 500 000 euroa halvem­pi, mut­ta joukkoli­iken­teen­jär­jestämi­nen sinne mak­saa 900 000 euroa enemmän. ”

  Yksi­tyi­nen terkkari ottaisi tuon halvem­man eikä se välit­täisi liiken­teen jär­jestäjälle aiheutuneista kuluista.

  Jos halu­taan antaa tulos­vas­tu­u­ta ja var­tailukelpoisia kulu­ja niin pitää toimia kuin yksityisellä.

  Liika koordi­noin­ti johtaa Gos­plan ilmiöön eli yliko­ordi­noin­ti tuhoaa toimin­nan dynaamisuuden

 3. Ihmette­len edelleenkin miten huonos­ti suo­ma­laiset poli­itikot tun­te­vat muiden Pohjo­is­maid­en ja Kes­ki-Euroopan malle­ja. Ei Ruot­sis­sa tietääk­seni ruikute­ta siinä määrin kuin Suomes­sa, että isot kaupun­git joutu­vat mak­samaan. Ihmette­len tätä itsekkyyt­tä. Ero­ja Pohjo­is­maid­en välil­lä on mm. siinä, että Ruot­sis­sa lanstingeteil­la on vero­tu­soikeus, Tan­skas­sa taas Regioneil­la ei.

  Samoin min­ua ihme­tet­tää puheet ter­vey­den­huol­lon menoista. Nehän ovat Suomes­sa kuitenkin hyvin pienet BKT:hen ver­rat­tuna, näin kan­sain­välis­es­ti. Hyvää ei saa hal­val­la. Mieluim­min tulisi supis­taa mui­ta kun­tien tehtäviä (esim. urheilu­paikko­jen jär­jestämi­nen, kulut­ta­ja­neu­von­ta jne). Myös ympäristöter­veysasi­at ovat liian vaikei­ta hoidet­tavak­si kun­tata­sol­la, asiantun­te­mus ei yleen­sä riitä.

 4. Olen samaa mieltä Liian van­han kanssa. Jos ter­vey­den­huoltoa ulkois­te­taan ja yksi­ty­is­tetään niin siel­lähän vas­ta tuo­ta osaop­ti­moin­tia tapah­tu­isi. Var­masti valit­taisi­in edullisin sovel­tu­va tila kalli­ista liiken­nejär­jeste­ly­istä huolimatta.

  Mut­ta en usko siihenkään visioon, että jos­sain suurkun­nas­sa osaop­ti­moin­nin sijas­ta kaupung­in­hal­li­tus koordi­noisi niin kokon­ais­val­tais­es­ti kuin tuos­sa esimerkissä.

  Nim­imerkin ver­tailu Gos­plani­in oli ajatuk­sia herättävä.

 5. Tavalli­nen Teknikko:
  ‘snip’
  Kanadas­sa kun voi elää omaa elämään­sä siten, että kansalaiset elävät omil­laan ilman poli­iti­iko­jen puut­tumista kansalais­ten elämi­in. Sen takia, että Kanadas­sa on tar­jol­la työtä yrit­täville ihmisille. Eikä Kanadas­sa varakkaat suvut ole päässeet omi­maan kenenkään poli­ti­ikon luval­la, taval­lisen kansalaisen mah­dol­lisu­ut­ta tehdä työtä esim. yrit­täjänä tai pal­ka­llase­na toiselle osapuolelle.
  ‘snip’

  Ilmeis­es­ti ei ole tul­lut käy­tyä Kanadassa?
  Tai seu­rat­tua amerikkalaista ter­vey­den­hoitokeskustelua, jos­sa Kana­da on jopa entistä Neu­vos­toli­it­toa pahempi.
  Ehkä ei ole tul­lut käy­tyä Suomessakaan?

 6. Osmo: “En tiedä, mitä keskus­tan Juha Sip­ilä tarkkaan ottaen on sanonut, mut­ta radiouutis­ten mukaan hän on luvan­nut, että maakun­ta­mallis­sa ter­veyskeskus säi­lyy jokaises­sa kunnassa.”

  Kyl­lä tämä taataan kaikissa malleis­sa, eri­tyisen hyvin juuri siinä mallis­sa, jos­sa on 20 kuntaa.

 7. Osmo, miten selität sen, että suuret kaupun­git ovat mon­esti pieniä kun­tia tehot­tomampia tuot­ta­maan monia aivan taval­lisi­akin palvelu­ja, jot­ka eivät sinän­sä edes tarvitse suur­ta väestöpo­h­jaa. Ehkä voit sysätä syyn pääkaupunkiseudun suurista ter­vey­den­hoitoku­luista ja huonoista palveluista sairaan­hoitopi­ir­ille, mut­ta eivät ne pääkaupunkiseudun nykyisetkään suurkun­nat ole mitenkään ylivoimaisen tehokkai­ta edes niis­sä palveluis­sa, joista ne vas­taa­vat kokon­aan itse ja jois­sa suures­ta koos­ta ei tule merkit­täviä syn­er­giae­tu­ja. Mil­lä perus­teel­la ole­tat, että hal­li­tuk­sen kaavailemat suurkun­nat oli­si­vat paljon tehokkaampia, etenkin kun ne ollaan aikeis­sa koo­ta nyky­is­ten maakun­tien keskuskaupunkien raskaan hallintokoneis­toon päälle (Helsin­ki, Turku, Tam­pere, jne.) ja vieläpä kaiken kukku­rak­si maustet­tuna näil­lä irti­sanomis­suo­jil­la ja palkko­jen ylöspäin har­mon­isoin­nil­la ym.?

  Epäilen, että sin­ul­la on liian ide­al­isti­nen kuva näistä toim­into­jen järkeistämisen ja tehostamisen käytän­nön edel­ly­tyk­sista hal­li­tuk­sen suun­nit­tele­mis­sa suurkaupungeis­sa. Onko sin­ul­la jotain fak­taa tämän käsi­tyk­sen tueksi?

  Ker­ro jokin konkreet­ti­nen esimerk­ki, jon­ka perus­teel­la ole­tat, että hal­li­tuk­sen Suomeen kaavailemil­la suurkun­nil­la olisi Ruotsin maakun­taval­tu­us­to­ja parem­mat edel­ly­tyk­set selvitä esimerkik­si pääkaupunkiseudun metropoli­hallinnos­ta (Helsin­gin alueen ver­tailuko­htana siis Tukhol­man alue ja Tukhol­man läänin landsting).

  Kaikkein ilmeisin syy, jon­ka keksin helsinkiläis­ten virkami­esten ja kaupung­in­val­tu­utet­tu­jen nihkey­delle maakun­ta­mallia kohtaan, on hei­dän oma ase­mansa. Toki monille heistä var­masti voisi töitä löy­tyä maakun­ta­hallinnos­ta, mut­ta ei ehkä kaikille…

 8. Osmo: “Kun­nat eivät ole nytkään pystyneet kait­se­maan sairaan­hoitopi­irien menoja.”

  Eivät­pä ole pystyneet kait­se­maan omi­akaan meno­ja, kat­sopa kun­nal­listalouden kasvulukuja.
  Syy on siinä, että ns. tili- ja vas­tu­u­velvol­lisil­la ei todel­lisu­udessa ole vas­tu­u­ta päätösten nou­dat­tamis­es­ta — siis henkilöko­htaista vas­tu­u­ta, jos­sa päätösten nou­dat­ta­mat­ta jät­tämis­es­tä seu­raisi (edes) jotakin.

 9. Ruot­sis­sa­han on ter­vey­den­huol­los­sa niin, että maakuntataso/lanstinget toimii tilaa­jana tai itse jär­jestänä. Lanstinget voi kilp­pailut­taa myös sairaaloi­ta. Ts. tilaa­ja-tuot­ta­ja­malli, joka on Suomes­sakin monis­sa isois­sa kunnissa.

  Opti­moin­ti tehdään kun­taa laa­jem­mal­la tasol­la. Mielestäni kil­pailu­tus onnis­tuu maakunnal­ta parem­min kuin kunnalta.

 10. GranpaIg­or:
  Olen samaa mieltä Liian van­han kanssa. Jos ter­vey­den­huoltoa ulkois­te­taan ja yksi­ty­is­tetään niin siel­lähän vas­ta tuo­ta osaop­ti­moin­tia tapahtuisi… 

  Asia ei ole ihan noin yksnker­tainen, vaik­ka tässä ollaankin oikeil­la jäljil­lä. Ne maat Euroopas­sa, jois­sa on kohtu­uhin­tainen mut­ta laadukas ter­vey­den­huolto­jär­jestelmä, tuot­ta­vat peruster­vey­den­huol­lon yksi­tyisel­lä. Sen päälle taas on julki­nen sairaalalaitos.

  Min­ulle ei kukaan vielä ole pystynyt selit­tämään, mik­si ter­veyskeskuk­set pitäisi pelas­taa raken­nemuu­tok­ses­sa? 😀 Ne kopi­oiti­in aikoinaan DDR:stä, mil­lä tuhot­ti­in toimi­va kun­nan- ja yksi­ty­is­lääkäri verkos­to Suomesta.

  Brit­ti­jär­jestelmä, joka on yksi EU:n huonoimpia, nojaa alueel­liseen toim­i­jaan. Onko pakko hakea mallia kaikkein huonoim­mas­ta mah­dol­lis­es­ta? Eikö mallia voi hakea jostain sel­l­ais­es­ta, jon­ka tiede­tään toimivan?

 11. Osmo Soin­in­vaara:
  NukkuMatti
  Mik­si min­un pitäisi sel­l­aista perustel­la, kun kan­natan pääkaupunkiseudul­la kak­si­ta­soista mallia. 

  Tuos­ta minä olen samaa mieltä! PKS pitää erot­taa lään­in­hallintoma­llista, kuten se yleen­sä maail­mal­la on tehty. Suurin piirtein nyky­istä Kehä III:a pitkin raja. Sille raken­netaan oma aluehallinto. 😉

  Sen jäl­keen tämä Helsin­gin alue pilko­taan toimiviksi kun­niksi, jois­sa on 10 000 — 40 000 asukas­ta. Ver­ro­tu­soikeus pysyy kun­nil­la, jot­ka ovat niin pieniä, että ihmiset vovat oikeasti vaikut­taa siihen, mihin raho­ja tuhlataa.

  Samal­la kan­nat­taa val­tion alue­hallinnon sotku muutenkin selvit­tää. Olen pitkään ihme­tel­lyt, miten hallintou­ud­is­tus on kyet­ty sös­simään niin täy­del­lis­es­ti, kuin se Suomes­sa on tehty. 😀 Nykyis­es­tä jär­jestelmästä vähääkään organ­isaa­tio­teo­ri­aa ymmärtävä ei löy­dä minkään­laista kiin­neko­htaa, miten sen luul­laan toimivan.

 12. “Vaik­ka on vain kak­sikym­men­tä kun­taa, jot­ka voivat hoitaa ter­vey­den­huol­lon itse, niis­sä asuu selvä enem­mistö suo­ma­lai­sista. Myös enem­mistön edut on voita­va ottaa huomioon. Tuol­laisen muus­ta yhteiskun­nas­ta eril­lisen ter­vey­den­huolto-siilon tekem­i­nen tuot­taa ilmi­selviä ylimääräisiä kus­tan­nuk­sia enem­mistölle suomalaisia.”

  Ja voidaan ajatel­la myös että suurin osa suo­ma­lai­sista asuu Suomessa.

  Ja että val­tio on ter­vey­den­huoltovelvoit­teen laki­in kir­jan­nut, joten mik­si ei voisi sit­ten ottaa asi­aa hoitaakseen.

  Ote­taan nyt esimerkik­si vaikkka Kela, kukaan ei halu­aisi var­maankaan jakaa Kelaa pari­inkymme­nen eril­liseen siiloon omine tieto­jär­jestelm­i­neen, tiedon­si­ir­ron ongelm­i­neen (rek­ister­in­pitäjära­jat, yhteen­sopi­mat­tomat tieto­jär­jestelmät, luvat tieto­jen luovut­tamiselle). Hul­lu­a­han se olisi!

  Ter­vey­den­huol­los­sa tämä on kuitenkin arkipäivää, eikä halua asioiden suo­ravi­ivais­tamiseen oikeasti tun­nu ole­van kel­lään — oli puolue mikä hyvänsä.

  Toisek­seen, päät­tävät elimet voisi­vat ihan hyvin lieven­tää noi­ta tieto­jär­jestelmien käyt­tö­pakko­ja. Jos edes osa poti­laista voitaisi­in hoitaa ihan ter­vey­del­lisessä mielessä ilman turhan­päivästä tieto­jen kir­jaamista jokaises­sa pikku­ju­tus­sa, lääkärien tuot­tavu­us tuplaan­tu­isi samantien.

  Te päät­täjät olette aja­neet hom­man kaaok­seen, ei nämä syyl­lis­te­tyt pikkukunnat.

 13. Olen­naista on huo­ma­ta se, että Ruotsin mallis­sa lanstingetin/maakuntahallinnon johto val­i­taan vaaleil­la ja lanstingetil­lä on myös vero­tu­soikeus. Jos kulut nou­se­vat liikaa, olet­taisin, että siihen reagoi­vat äänestäjätkin.

 14. Hyvä näköko­h­ta Odelta. Se mikä toimii nykyisen 336 kun­nan kon­stel­laa­tios­sa ei enää toi­mi 100 kun­nan kokoonpanossa. 

  Suun­nitel­lus­sa n. 100 kun­nan mallis­sa on siis n. 20 elinkelpoista kas­vavaa, uut­ta kaupunkia/kaupunkiseutua.

  Lisäk­si on 80 kun­taa, jot­ka on muo­dostet­tu liit­tämäl­lä niihin 150 pikkukuntaa.

  Pian elinkelpoisu­us lähtisi näistä 150 pikkukun­nas­ta ja palve­lut siir­ti­sivät keskuskuntiin.

  Elinkelvot­tomat pikkukun­nat rasit­ta­vat näitä 80 keskuskun­taa, ja sik­si nekään eivät kaik­ki kan­na kuin muu­ta­man vuoden.

  Edessä on siis taas uusi, kallis ja kauhia kun­tau­ud­is­tus, jos­sa näitä kuralle men­neitä kun­tia liitetään 20 kaupunkiseutuun.

  Tästä syys­tä pitää men­nä suo­raan maakun­tata­soisi­in kun­ti­in, eikä sekamalleihin. 

  Vaiku­tus­mah­dol­lisu­udet voidaan jär­jestää muutenkin kuin omis­ta­mal­la kunnantalo.

 15. Olenko­han ymmärtänyt oikein että jos kun­ta kil­pailut­taa jotain kun­nan on pakko hyväksyä jokin tar­jouk­sista? Kun­tako ei voi olla hylkäämät­tä koko kil­pailu­tus­ta? Jos ker­ran uuti­sis­sa on ollut että veronkiertäjiäkään ei voi­da sulkea pois, kos­ka laki estää? Mitä järkeä on lais­sa joka *pakot­taa* tekemään jotain use­asti kan­sain­välisen pääo­man kanssa, *pakko* tietää tässä yhtey­dessä aina sitä että hin­ta ei ole kohdallaan.

  Kaik­ki tietävät sel­l­aisen asian, että valtiolle/kunnalle tehdyis­sä tar­jouk­sis­sa on aina noin 20% “kun­tal­isä”.

 16. Liian van­ha: “Olete­taan esimerkik­si, että ter­veysase­mal­la on tar­jol­la kak­si kil­pail­e­vaa toim­i­ti­ti­laa, joista toinen on vuodessa 500 000 euroa halvem­pi, mut­ta joukkoli­iken­teen­jär­jestämi­nen sinne mak­saa 900 000 euroa enemmän. ”

  Yksi­tyi­nen terkkari ottaisi tuon halvem­man eikä se välit­täisi liiken­teen jär­jestäjälle aiheutuneista kuluista.

  Yksi­tyi­nen terkkari ottaisi ihan var­masti sen kalli­im­man paikan, kos­ka sinne on parem­mat liiken­ney­htey­det ja sil­loin saa enem­män asi­akkai­ta. Tai sit­ten se sopisi kun­nan kanssa, että kun­ta jär­jestää kun­nol­liset liiken­ney­htey­det halvem­man toim­i­ti­lan luo, että suos­tu­isi luo­maan työ­paikko­ja ja palvelui­ta huonolle paikalle.

 17. Osmo Soin­in­vaara:
  NukkuMatti
  Mik­si min­un pitäisi sel­l­aista perustel­la, kun kan­natan pääkaupunkiseudul­la kak­si­ta­soista mallia.

  Osmo, yritän selventää.

  Kri­ti­ikki­ni kär­ki on siis siinä, että minä kan­natan (ja ymmärtääk­seni myös Keskustapuolue) kak­si­ta­soista mallia muuallekin kuin pääkaupunkiseudulle. Eli kak­si­ta­soinen malli olisi yhtä tarpeelli­nen muillekin maakun­nille kuin Uudelle­maalle (tai siis pääkaupunkiseudulle, jos sitä halu­taan korostaa).

  Eihän hal­li­tuk­sen alus­tavasti viitoit­ta­ma malli ole mikään aidosti kak­si­ta­soinen malli. Päin vas­toin, siinä vain luo­daan eri­ar­voisia kun­tia ja kyl­vetään suuren riidan siemen maakun­ti­in. Pitkäl­lä tähtäimel­lä muut kuin maakun­tien keskuskun­nat eivät hal­li­tuk­sen mallil­la pär­jää, saati men­esty, eivätkä ne ole edes peri­aat­teessa yhden­ver­taisia keskuskun­tien kanssa. Lop­ul­ta tämä tulee johta­maan maakun­tien kokoisi­in suurkun­ti­in (tätähän Kokoomuk­sen edus­ta­ja taisi jo Kain­u­ulle suosit­tel­lakin) ja siinä saadaan kyl­lä sit­ten heit­tää hyvästit myös Vihrei­den hel­limälle lähidemokratialle. 

  Tästä kir­joituk­ses­tasi min­ulle jäävä pääl­lim­mäi­nen vaikutel­ma on kri­ti­ik­ki maakun­ta­mallia kohtaan ja kehnos­ti perustel­tu tuki hal­li­tuk­sen suun­nitelmille, jot­ka eivät ainakaan min­ua vaku­u­ta. Onko siis ihme, jos välil­lä tun­tuu, että Vihreille tai Osmo Soin­in­vaar­alle tämä metropoli­hallinnon luomi­nen on se lem­pi­lap­si ja muil­la maakun­nil­la ei ole niin väliä. Mietinkin, että pitäisikö kir­joi­tus­ta tulki­ta enem­män kansane­dus­ta­jan vai Helsin­gin kaupung­in­val­tu­ute­tun näkemyksenä.

  Halu­an myös korostaa, että tämä tarkoit­ta­mani maakun­ta­malli ei ole mikään “ter­vey­den­hoitosi­ilo” (eikä sitä ole ymmärtääk­seni myöskään Keskus­tan malli), vaan se olisi melko pitkälle sel­l­ainen malli, joka Ruot­sis­sa on ollut käytössä jo kauan.

  Mah­dol­lis­es­ti siis olemme kak­si­ta­soisen maakun­nal­lisen mallin kan­nal­la molem­mat ja monista yksi­tyisko­hdis­takin melko lail­la samaa mieltä. Mut­ta hal­li­tuk­sen suun­nitel­mat ovat siitä nähdäk­seni varsin kaukana ja kovasti ihme­tyt­tää, jos Vihreät ovat sitä innol­la mukana toteuttamassa.

  Aivan täysin ei voi vält­tyä myöskään vaikutel­mal­ta, että tämä maakun­nalli­nen kak­si­ta­soinen malli halu­taan hau­da­ta vain sen vuok­si, että sitä sat­tuu esit­tämään väärä puolue, jol­la ei ole tuk­i­joi­ta suurkaupungeis­sa tai pää­toim­i­tuk­sis­sa. Esimerkik­si tänään Iltale­hden pääkir­joituk­ses­sa arvostel­laan Keskus­tan mallia ja etsimäl­lä etsitään siitä viko­ja samaan aikaan, kun maan hal­li­tuk­sel­la ei ole esit­tää yhtään parem­pia perustei­ta tai senkään ver­taa yksi­tyisko­htia, vaik­ka työssä on joukko virkamiehiä. Ja vielä huolestut­tavam­paa on , että koko tekeil­lä ole­va hallintoma­lli on todel­la seka­va, ainakin niiden niukko­jen tieto­jen perus­teel­la, joi­ta tähän men­nessä on hal­li­tuk­selta saatu.

  1. Ongel­mana on, etä keskus­tan malli muut­tuu päivit­täin. Viimek­si se oli puh­das sairaa­hoitopi­ir­i­malli. Keskus­tan mnal­lia voisi kom­men­toi­da, jos se pysy­isi edes viikon paikallaan. Joskus aiem­min se oli moni­alainen kun­tay­htymä. Kun­tay­htymässä ei ole suo­ria vaale­ja vaan kunkin kun­nan poili­it­ti­nen enem­mistö äänestää koko kun­nan ääni­val­lal­la kun­tay­htymäkok­ouk­ses­sa samaan tapaan kuin Yhdys­val­to­jen presidentivaaleissa.
   Minä kan­natan selkeää maakun­tait­se­hallintoma­llia suorine vaalei­neen, mut­ta suurek­si häm­mästyk­sek­seni keskus­ta ei ole tässä asi­as­sa samal­la kan­nal­la — ainakaan yht­enäis­es­ti, vaan on esitet­ty kaikkea hassua.
   Tästä vielä has­sum­mak­si on pan­nut Perus­suo­ma­laiset, jot­ka ovat vaati­neeainakin Uudelle­maalle hallintoa, jos­sa jokaisel­la kun­nal­la on yhtä mon­ta ään­tä. Nyt en todel­lakaan mol­laa perus­suo­ma­laisia vaan tar­joan julk­isu­ut­ta hei­dän ehdo­tuk­silleen. Yksi ääni Helsingille, yksi Espoolle ja yksi Pornaisille.
   Täl­laises­sa mallis­sa yksi pros­ent­ti suo­ma­lai­sista saisi ehdot­toman enem­mistön koko maassa!

 18. “Pelkkään ter­vey­den­huoltoon kohdis­tu­va, taloudel­lis­es­ti itsenäi­nen yksikkö muo­dos­tuu herkästi kalli­ik­si meno­jen­lisäysautomaatik­si. Kun käytän­nössä lääkärit päät­tävät, paljonko rahalääkärit tarvit­se­vat, sitä tarvi­taan paljon”

  Tuo johtuu siitä, että mit­taria, joka ker­toisi kuluille­järkevän katon ei ole tuol­laises­sa organisaatiossa.
  Aikoinaan Tele oli tuol­lainen ksu­tan­nusve­toinen laitos,kaikki raha tuli val­tion bud­jetista ja tele­tu­lot taas menivät suo­raan val­tion kas­saan eikä niidne välil­läol­lut yhteyttä

  Mut­ta 1970-luvul­la alet­ti­in hallinnol­lisen kir­jan­pidon rin­nal­la pitää liikekir­jan­pitoa ja se ker­toi ovatko tulot ja menot balanssissa

  Kyl­lä se muut­ti insinöörinkin ajat­telun nopeasti tuloshakuiseksi.

  Kun tähän lisät­ti­in suorite- ja palve­lu­ta­soseu­ran­ta niin ainakin keskeiset päät­täjät alkoi­vat miet­tiä resussien käyt­töä tehoku­u­den ja taloudel­lisen järkevyy­den kannalta.

  Täl­laises­sa laa­japo­h­jaises­sa ter­veysor­gan­isaa­tios­sa yhteiskun­nan raha voidaan kiin­nit­tää asiakkaaseen,se on yksikön tulo
  menot tuel­vat liikekirjanpidosta

  Jakun yksikköjä on n 20 niin löy­tyy ver­tailupo­h­jaa ja parhaat voidaan palkita

  Eikä suuria ongelmia syn­ny sil­lä suorite-ja palve­lu­ta­soseu­ran­ta valvoo laatua

  Ei Telessäkään jäänyt yhtään tilaa­ja rak­en­ta­mat­ta Lapis­sa sen kalleu­den takia, Rait­ti­järvellekin tehti­in yhteydet.

  Siitä huoli­mat­ta säästöt oli­vat merkit­täviä kaikil­la toimin­nan alueilla

 19. Kalle:
  ‘snip’
  Min­ulle ei kukaan vielä ole pystynyt selit­tämään, mik­si ter­veyskeskuk­set pitäisi pelas­taa raken­nemuu­tok­ses­sa? Ne kopi­oiti­in aikoinaan DDR:stä, mil­lä tuhot­ti­in toimi­va kun­nan- ja yksi­ty­is­lääkäri verkos­to Suomesta.
  ‘snip’

  Siis kun­nan­lääkäriverkos­to, jos­sa oli 1 (yksi) lääkäri per kun­ta oli toimi­va ja sopisi nykymalliksi?
  Yksi­ty­is­lääkäre­itä näyt­täisi edelleenkin ole­van Suomessa.
  Kuten olen aikaisem­minkin toden­nut, ter­veyskeskus ja yksi­tyi­nen lääkäri­ase­ma ovat toiminnal­taan ja hallinnoltaan täs­mälleen saman­laiset, siis kumpi on kopi­oitu DDR:stä?
  Ero on lääkärin työ­suh­teessa ja siinä, että yksi­tyisel­lä puolel­la poti­las tuo rahan tul­lessaan — jos näin tehtäisi­in ter­veyskeskuk­ses­sakin, ei rahoi­tu­songel­maa eikä odotus­ta olisi — Tan­skan malli?

 20. Kalle: Ne maat Euroopas­sa, jois­sa on kohtu­uhin­tainen mut­ta laadukas ter­vey­den­huolto­jär­jestelmä, tuot­ta­vat peruster­vey­den­huol­lon yksi­tyisel­lä. Sen päälle taas on julki­nen sairaalalaitos. 

  Kalle ei kuitenkaan ker­ro mitä nuo maat ovat, jot­ka noin hyvin ovat osan­neet hoitaa.

  Ja mitä tarkoit­taa hänen ‘kohtu­uhin­tainen’? Tarkoit­taako se, että yhteiskun­nalle kohtu­uhin­tainen vai kohtu­uhin­tainen myös sairastavalle?

  1. Kohtu­uhin­tainen, jos ylipään­sä tarkoit­taa mitään, var­maankin tarkoit­taa ter­vey­den­huol­lon osu­ut­ta brut­tokansan­tuot­teesta. Suomea halvem­pia? Intia?

 21. Ongel­ma on siinä, että yritetään luo­da uusi hieno jär­jestelmä van­han päälle.. Pitäisi tehdä totaa­li­nen uud­is­tus täysin puh­taal­ta pöy­dältä. Kun tah­toti­la tiede­tään, niin tähän voidaan sit­ten siir­tyä asteit­tain. Nykya­jan poli­it­ti­nen ja virkamiesjär­jestelmä ei vaan tue Suomes­sa mitään järkevää kehi­tys­tä. Aina ajatel­laan jonkin instanssin etua, ei lop­putu­losta mikä on meille kaikille parasta.

 22. Ihan vain ohi­men­nen ei kun­ta voi tar­jouk­sia hylätä. Vain han­k­in­ta­lain mukaisil­la perusteil­la, eli (muiden muas­sa) tar­jouskil­pailu voidaan keskeyt­tää, jos kaik­ki tar­jouk­set ylit­tävät olen­nais­es­ti tarkoituk­seen varatut määrära­hat. Jos yli­tys ei ole olen­nainen, kun­nan tulee yrit­tää kaapia rahat jostain.

 23. Pari kom­ment­tia vielä lisää:

  Nim­imerk­ki Evert The Never­Est on mielestäni oike­as­sa ana­ly­y­sis­sään edel­lä. Itse näk­isin kuitenkin, että hänen toivo­maansa noin 20 hallintoalueen malli­in voitaisi­in päästä myös Keskus­tan ehdot­ta­man uud­is­tuk­sen pohjalta. 

  Jos kun­nil­ta siir­ret­täisi­in maakun­nalle raskaim­mat palve­lut eli sosi­aali- ja ter­veystoi­mi, sekä ne palve­lut, joiden jär­jestämisessä laa­ja väestöpo­h­ja tai maanti­eteelli­nen kat­tavu­us oli­si­vat hyödyk­si (esim. joukkoli­ikenne, seu­tukaavoitus, ammat­tik­oulu­tus), niin luon­nol­lis­es­ti palvelu­iden mukana meni­sivät myös rahat. Jos/kun maakun­ta kerää suurem­man veropotin, niin kun­nille tietysti jää vain pieni osa nyky­i­sistä tuloista ja menoista. Olen hyvin var­ma, että nämä Evert The Never­Estin mainit­se­mat kun­nan­talot tuli­si­vat sil­loin hyvin pian säästö­toimen­pitei­den kohteek­si ihan itses­täänkin ilman kun­tien lakkaut­tamista (tilo­ja esim. vuokrat­taisi­in yri­tyk­sille tai myytäisi­in). Onhan tyhjik­si jääneitä koulu­ja jo monis­sa kun­nis­sa myy­tykin väen vähentyessä. 

  Sit­ten Osmon kir­joituk­seen täy­tyy vielä kom­men­toi­da, että jos Vihrei­den joukos­sa aidosti kan­nate­taan kak­si­ta­soista maakun­nal­lista mallia, niin minus­ta ei riitä vain tode­ta, että “maakun­ta­mallis­sa on myös se vika, että sille ei ole enem­mistöä eduskun­nas­sa”, vaan pitäisi toimia akti­ivis­es­ti sen enem­mistön saamisek­si. Täl­lainen argu­men­taa­tio on minus­ta vähän samaa luokkaa kuin Hen­na Virkkusel­la, kun toimit­ta­ja tele­vi­sios­sa kysyi, että mik­sei kaikkia kun­tau­ud­is­tuk­sen vai­h­toe­hto­ja selvitetä perus­teel­lis­es­ti esimerkik­si asiantun­ti­joi­ta kuullen. Tähän Virkkunen tote­si, että “sik­si kun me ollaan päätet­ty näin”. Anna mun kaik­ki kestää 🙂

  No, toiv­ot­tavasti Vihreät tuo­vat hal­li­tuk­sen sisäi­sis­sä keskusteluis­sa samat kan­nat jul­ki kuin näis­sä lukui­sis­sa blogikir­joituk­sis­sa, joi­ta on mediois­sa näkynyt use­am­mal­takin edustajalta.

  1. Sit­ten Osmon kir­joituk­seen täy­tyy vielä kom­men­toi­da, että jos Vihrei­den joukos­sa aidosti kan­nate­taan kak­si­ta­soista maakun­nal­lista mallia, niin minus­ta ei riitä vain tode­ta, että “maakun­ta­mallis­sa on myös se vika, että sille ei ole enem­mistöä eduskun­nas­sa”, vaan pitäisi toimia akti­ivis­es­ti sen enem­mistön saamiseksi.

   Kir­joit­ta­ja oikaisi aika paljon.
   Jos kan­nat­taa kak­si­ta­soista mallia kaupunkiseuduille se ei tarkoi­ta, että tarkoit­taa kak­si taoista MAAKUNNALLISTA mallia. Esimerk­isi Kymen­laak­son kannal­ta voisi olla paljon fik­sumpaa kan­nat­taa yhtä kak­si­ta­soista mallia Kotkan ja toista Kou­volan ympärille. Suo­mi nyt vain on jär­jestäy­tynyt enem­män kaupunkieseu­tu­jen kuin tsaarin ajan ken­raa­liku­verne­ment­tien mukaan.
   Edelleen olen sitä mieltä, että kun­nall­ishallinnon tärkein tehtävä on päät­tää maankäytöstä. Tästä voitte olla eri mieltä, mut­ta miet­tikääpä mitä nyky­i­sistä päätök­sistä on jäl­jel­lä vuon­na 2200. Päivähoi­dos­ta ei mitään, mut­ta ase­makaavoista toiv­ot­tavasti aika paljon. Maankäytössä on syytä pitää huol­ta samal­la paikallis­es­ta vaikut­tamis­es­ta että järkevän kokon­aisu­u­den muodostamisesta.
   Järkevä kokon­aisu­us edel­lyt­tää, että esimerkik­si Helsin­ki voi vaikut­taa Van­taan ja Espoon kaavoituk­seen ja päin vas­toin. Sen sijaan se ei edel­lytä, että Helsinkiläiset päät­täi­sivät Por­nais­ten kaavoituksesta.
   Jos maankäytöstä päät­tämi­nen siir­ret­täisi­in demokraat­tis­es­ti val­i­tu­ille maakun­nille, por­nais­laisil­ta ei paljon kysyt­täisi hedän maankäytöstään. Kaavoitus­lau­takun­nas­sa ei olisi yhtää por­nais­laista. En toisaal­ta ymmär­rä, mik­si mei­dän pitäisi kuun­nel­la por­nais­lais­ten mielip­iteitä Helsin­gin ratikkaverkos­ta. Maankäytössä kaupunkiseu­tu­jen sisäl­lä tarvi­taan tiukkaa yhteis­toim­intaa, mut­ta kaupunkien kaavoitus ei kuu­lu haja-asu­tusaluei­den ihmisille eikä päin vastoin.
   Keskustal­la on point­ti kak­si­ta­soises­sa mallis­sa, mut­ta sitä pitäisi vähän kehit­tää, ennen kuin se on edes harkin­na­nar­voinen. En ymmär­rä, mik­si keskusta­laiset, joil­la on tässä asi­as­sa paljon osaamista, naamioitu­vat tyh­mik­si ja ovat otta­neet tuon “vas­tus­tan muun muas­sa kaikkea” ‑asen­teen. Hei­dän sijas­saan pelaisin kor­tit aivan toisin. Keskus­tan pitäisi olla akti­ivi­nen juuri kaupunkiseu­tu­jen hallinnon ump­isol­mu­jen avaamisessa.

 24. Perus­suo­ma­lais­ten kun­ta­malli on, että jokainen heitä äänestävä voisi olla oma kuntansa.

 25. Osmo Soin­in­vaara:
  Minä kan­natan selkeää maakun­tait­se­hallintoma­llia suorine vaalei­neen, mut­ta suurek­si häm­mästyk­sek­seni keskus­ta ei ole tässä asi­as­sa samal­la kan­nal­la – ainakaan yht­enäis­es­ti, vaan on esitet­ty kaikkea hassua.

  No hyvä, että nyt vih­doinkin tämä tuli selväk­si meille muillekin.

  Syy siihen, mik­si Keskus­ta ei ole mihinkään tiet­tyyn malli­in keskit­tynyt lie­nee var­maankin se, että juuri mikä tahansa noista malleista olisi parem­pi kuin hal­li­tuk­sen ehdot­ta­ma, mut­ta kukaan ei ole minkään­laista tukea edes niiden yhteisille piirteille osoit­tanut. Eli siis sille ajatuk­selle, että olisi kiva, jos kun­tau­ud­is­tus­ta ei ajet­taisi ja lähidemokra­ti­aa tapet­taisi pelkän ter­vey­den­hoitou­ud­is­tuk­sen var­jol­la, ei ole juurikaan kan­na­tus­ta herunut. Jos siel­lä men­nään yhden idean taakse, on hal­li­tuk­sen help­po lähteä nyppimään ideaa rik­ki yksi­tyisko­hdista ilman, että kenenkään tarvit­see edes kom­men­toi­da sitä perusa­ja­tus­ta, että ter­vey­den­huolto voitaisi­in ottaa pois kun­tata­sol­ta eikä kun­tien määrää tarvit­sisi pudot­taa yksinu­meroisek­si luvuksi.

 26. Osmo,
  en tarkoit­tanut, että maakun­nan pitäisi päät­tää jonkun kun­nan ase­makaa­van yksi­tyisko­hdista, vaan seu­tukaavoituk­sel­la tarkoitin yleispi­irteisem­piä “maakun­takaa­van” tms. tyyp­pisiä suun­nitelmia, jos­sa karkeam­mal­la tasol­la suun­nitel­laan maankäyt­töä. Ruot­sis­sakin tätä tehdään maakun­tata­sol­la eikä siitä mitään hait­taa ole. Oleel­lista on mielestäni löytää selkeä ja toimi­va tehtävien jako maakun­nan ja kotikun­tien välille. Ja tämän työn­jaon ei nähdäk­seni vält­tämät­tä tarvit­sisi olla kaikissa maakun­nis­sa prikulleen sama, kun­han suuret lin­jat ovat selkeät (eli ainakin sosi­aali- ja ter­veystoi­mi ja muu­ta muu asia maakunnalle). 

  Ja sitä pait­si, kyl­lä suuret kuviot esimerkik­si pääkaupunkiseudun maankäytössä saat­ta­vat vaiku­tuksi­neen säteil­lä yllät­tävänkin kauak­si, joten var­maankin vaikka­pa jos­sain Kirkkon­um­mel­la halu­taan niistä kuul­la ja olla ajan tasal­la. Olisiko näistä pikkukun­nista sit­ten jotain hait­taa yhteisessä maakun­nal­lises­sa päätök­sen­teossa, jos maakun­taa johtaisi suo­ril­la vaaleil­la valit­tu val­tu­us­to, jos­sa pikkukun­nil­la tuskin olisi suh­teet­toman suur­ta val­taa? Tun­tuu, että sin­un aja­tus­maail­mas­sasi nämä pikkukun­nat olisi parem­pi jät­tää ajele­hti­maan omil­laan tai liit­tää väk­isin suurem­pi­in naa­purei­hin­sa kuin ottaa yhteisen maakun­nal­lisen päätök­sen­teon piiri­in. Korkein­taan kai saisi­vat olla mak­sav­ina asi­akkaina keskus­sairaalas­sa, mut­ta mielel­lään ilman päätös­val­taa. Pitäisi nyt ymmärtää, että jos halu­taan Suomeen luo­da men­estyviä aluei­ta, niin kukin maakun­ta pitäisi saa­da puhal­ta­maan yhteen hiileen, syr­jäisim­mätkin kun­nat mukaan lukien. Maakun­tata­so veisi pois haitallisen kil­pailun ja loisi edel­ly­tyk­set yhteistyölle.

  Eivätkä nämä maakun­nat nyt min­un mielestäni ihan niin anti­ikki­nen ja merk­i­tyk­setön “tsaari­naikainen” käsite ole kuin tun­nut ajat­tel­e­van. Vai onko ken­ties Ruotsinkin maakun­nat näitä tsaarin ken­raa­liku­verne­ment­te­ja? Useim­mil­la Suomen kolkil­la maakun­ta on aivan selkeä ja iden­ti­teetiltään vah­va alue, jota määrit­telee moni asia: esim. yliopis­to, murre, sanomale­hti, keskus­sairaala, jne. Jos het­ken miet­tii, niin huo­maa, että asioin­ti maakun­takeskuk­si­in on yllät­tävän vilka­s­ta laa­joil­ta alueil­ta, jot­ka ovat paljon suurem­pia kuin järkevä yhden kun­nan koko. Ja mielestäni näi­den aluei­den voima pitäisi saa­da kootuk­si yhteen edis­tämään yhteisiä tavoitteita. 

  Mut­ta toki tarvit­taes­sa voitaisi­in jakaa osi­in sel­l­aisia maakun­tia, jot­ka ovat selvästi jakaan­tuneet use­am­paan keskuk­seen. Minus­ta melko hyvä jako sopivi­in maakun­nal­lisen itse­hallinnon alueisi­in saataisi­in nyky­i­sistä sairaan­hoitopi­ireistä. Esimerkik­si Lapin läänin alueel­la olisi kak­si maakun­taa: Län­si-Poh­ja (keskuk­se­na Kemi-Tornio) ja Lap­pi (keskuk­se­na Rovanie­mi), samoin Oulun läänin alueel­la: Pohjois-Poh­jan­maa ja Kain­uu, ja näin pois päin. Aivan hyvin myös Kymen lääni voisi jakau­tua kah­teen “maakun­taan”, jos se on tarkoituk­sen­mukaista sikäläisi­in oloihin.

  Var­maankin olet Osmo oike­as­sa, että on Keskus­tas­sakin vikaa, saa­mat­to­muut­ta ja viivyt­te­lyä ollut tässä kun­tau­ud­is­tusasi­as­sa. Vaikea min­un kuitenkin on mil­lään uskoa, että ko. puolueen nykyi­nen puheen­jo­hta­ja mikään tuulivi­iri olisi, jon­ka sanaan ei voi luot­taa tai joka viikon välein näitä kun­tau­ud­is­tus­mall­e­ja vai­h­taisi. Minkälaiset työ­ta­vat teil­lä kansane­dus­ta­jil­la siel­lä eduskun­nas­sa oikein on, kun tuos­sa blogikir­joituk­ses­sa täy­tyy pohtia, että mitä mieltä se Sip­ilä oikein on. Eikö se olisi helpom­pi kysyä siel­lä eduskun­nas­sa häneltä itseltään suo­raan. Luulisi hänen ker­to­van kysyt­täessä, että mikä se Keskus­tan malli oikein on tai ainakin siltä osin kuin se kiin­nitet­ty on.

  1. Suurpi­irteinen maakun­takaa­va ei riitä maankäytön yhteisek­si ohjauk­sek­si kaupunkiseudul­la. Jos riit­täisi, emme tarvit­sisi mitään metropoli­hallintoia, kos­ka maakun­takaa­va on jo ole­mas­sa. Se tarkku­us, jol­la maakun­nan keskus­taa­ja­maa (miljoona asukas­ta) on kaavoitet­ta­va ylikun­nal­lis­es­ti, olisi aivan liian tark­ka Por­naisi­in. Kos­ka ei ole oikein, että helsinkiläiset päät­tävät yksi­tyisko­htais­es­ti Por­nais­ten, ei ole myöskään oikein, että por­nais­laiset päät­tävät yksi­tyisko­htais­es­ti Helsin­gin asioista.
   Onko niistä por­nais­lai­sista sit­ten jotain hait­taa? Se hait­ta tulee siitä, että jos por­nais­laiset on kuitenkin otet­ta­va mukaan, metropoli­hyallinnos­ta tulee liian hajanainen. Siihen pitäisi ottaa mukaan vain keskus­taa­ja­man kun­nat. Koke­muk­setg Uuden­maan liiton hallinnos­ta puolta­vat tätä voimakkaasti. 

   Olen keskustel­lun eduskun­nas­sa mon­en keskusta­laisen kanssa siitä, mil­laista maakun­ta­hallintoa he oikein tavoit­tel­e­vat ja saanut mon­ta eri­laista vas­taus­ta. Keskuista­lais­ten ongel­ma on, etteivät he uskalla sanoa, johde­taanko maakun­ta­hal­li­tus­ta peri­aat­teel­la, jos­sa jokaisel­la maakun­nan asukkaal­la on yksi ääni. Tähän kysymyk­seen on vain huono­ja vas­tauk­sia. Eri­lainen ääni eri ihmisille ei ole oikein demokraat­ti­ista ja yksi ääni jokaiselle ei anna pie­nille kun­nille mitään sanansijaa.

 27. Mun mielestä taus­takipuilus­sa on kyse yhdyskun­tarak­en­teesta, ts. siitä ettei siitä pystytä edes puhu­maan ja päät­tämi­nen on jo ihan mah­do­ton ajatus.

  Yleisel­lä tasol­la näin: On eri kokoisia keskuk­sia, merk­i­tyk­sessä paikko­ja jois­sa ihmisvir­rat kohtaa­vat, aina van­has­ta maito­lai­tur­ista suurkaupun­gin keskus­taan. Se minkälaisia palvelui­ta, ja (joukko)liikennekin on palvelu, siel­lä käytän­nössä voi jär­jestää riip­puu ihmisvir­to­jen suu­ru­ud­es­ta, kaup­pa vaatii kan­nat­tak­seen koost­aan riip­puen tietyn kokoisen asi­akaskun­nan, jollekin määrälle poti­lai­ta on mah­dol­lista tar­jo­ta erikois­sairaala ja toiselle määrälle sairaan­hoita­jan vas­taan­ot­to. Tähän saak­ka asi­as­ta lie­nee yksimielisyys, kun tämä on itses­tään selvää.

  Mutku joka risteyk­sel­lä on kyläpääl­likkö, jon­ka mielestä juuri se hänen huoltoase­mansa tai moni­toim­i­talon­sa on, jos ei nyt ihan pohjos­mainen metropoli, niin ainakin maakun­nalli­nen keskus. Tois­taisek­si Suomes­sa on elinkeinon vapaus, eli yksi­ty­is­ten palvelu­iden ei ole pakko kyläpääl­likön verora­hoil­la rak­en­ta­maan aal­topelti­hal­li­in sijout­tau­tua, joten julk­isia palvelu­ja ripotel­laan sitä antau­muk­sel­lisem­min. Miehelle jol­la on ter­veysase­ma joka taa­ja­ma on sotealue.

  En puhu nyt vain maaseudus­ta. Ihan tota samaa se on vaik­ka Helsin­gin sisäl­lä, tai Van­taal­la, tai Espoos­sa jol­la on hilpeät neljä-viisi keskus­taa. Pitäisi tehdä valintoja.

  Val­taa ei anneta, se ote­taan, ja tässä ollaan otta­mas­sa kyläpääl­liköltä val­taa pois. Tämän takia tää on sem­moista myötähäpeää aiheut­tavia semant­tista int­tämistä siitä kut­su­taanko sitä hallinnon tasoa joka päät­tää yhdyskun­tarak­en­teesta, ter­vey­den­huol­losta, liiken­teestä ja muista monikyläpääl­liköl­li­sistä asioista kun­naksi, maakun­naksi vai alue­här­päk­keek­si. Vero­tu­soikeut­ta sil­lä ei ainakaan saa antaa kos­ka siinä menee kyläpääl­likön bud­jet­ti, ja vähin­tään tulee pitää huoltaa sitä että kyseessä on yhteistyöelin jos­sa kukaan ei päätä mitään, kos­ka kyläpääl­likön paina­jainen ei ole ettei hän saa päät­tää, se on ikävää puuhaa jos­ta tulee san­omista, vaan se että joku muu päättää.

 28. Raimo K: …Tan­skan malli? 

  Kun­nan­lääkäri­jär­jestelmän idea­han haja-asu­tusalueel­la oli, että yksi henkilö sai kun­nol­lisen kor­vauk­sen perus­palvelu­iden jär­jestämis­es­tä. Jos hän oli ahne, niin hän työskeneli vuo­den ympäri. Nor­maal­isti siitä kor­vauk­ses­ta mak­set­ti­in myös sijais­ten palkat. Kun­nan­lääkärin taustal­la taas oli alue­sairaalaverkos­to, jon­ka tehtäviä on yritet­ty epäon­nis­tuneesti siirtää terveyskeskuksiin. 

  Ehkä kuitenkin enem­män jotain Hol­lan­tia, Ran­skaa tai jopa Ital­i­aa. Noista viimek­si­mainit­tu tosin on aika kiisanalainen. Kaik­ki siel­lä asuneet tutut ovat kehuneet peruster­vey­den­huoltoa, mut­ta sairaala­jär­jestelmä ei ole kovin hyvässä tikissä.

  Joka tapauk­ses­sa, DDR:stä kopi­oitu ter­veyskeskus­malli on aivan liian raskas peruster­vey­den­huoltoon. Itse hävit­täisin sen turhana kulueränä. Minkä osu­u­den muuten tarkalleen ottaen kun­nat mak­sa­vat nykyään? KELA tun­tuu uno­htu­van kokon­aan keskustelus­sa, sieltäkin tulee rahavir­to­ja. Samoin yksi­ty­i­sistä vaku­u­tuk­sista. Kokon­aisu­us tun­tuu niin mon­imutkaiselta, että kun­no­lista kokon­ais­esi­tys­tä en ole näh­nyt mis­sään. Omatkin mielip­i­teeni perus­tu­vat eri toim­i­joiden kus­tan­nus­vaiku­tuk­si­in, eivät prosessiin.

 29. Peru­songel­ma on se, että ter­veyt­tä ja sairaut­ta voi tutkia, hoitaa ja ehkäistä täysin rajat­tomasti eikä mitään “oikeaa” määrää ole. Jos maal­likot päät­tävät niin resurssit jakau­tu­vat paljon tun­nepo­h­jal­ta. Kun san­ot taikasanan syöpä niin johan irtoaa rahaa vaik­ka ydinkäyt­töiseen verenpainemittariin. 

  Samo­jen asioiden tekemiseen voi käyt­tää 100 tai 10000 euroa ja se kalli­impi on aina perustel­lumpi. Ja se kalli­impi on aina se mitä erikois­sairaan­hoito käyttää. 

  Ajatel­laan vaik­ka niin banaalia ja yleistä oiret­ta kuin lyhy­taikainen väsymys. Näitäkin yleis­lääkärille tulee. Yleen­sä hän haas­tat­telee ja tutkii poti­laan ja ottaa vähän halpo­ja perus­tutkimuk­sia. Jos mitään selkeää ei ilmene niin jäädään jok­sikin aikaa seu­ran­talin­jalle ja 99 pros­ent­tia ohit­tuu. Jos sama poti­las tutk­i­taan heti erikois­sairaan­hoi­dos­sa niin käyn­nis­tetään herkästi laa­jem­mat tutkimuk­set, jois­sa palaa tuol­laiset 20 000 euroa san­gen nopeasti. Ja pieneltä osalta löy­tyykin oikea sairaus jota saate­taan jopa pystyä hoita­maan, vaikka­pa jokin syöpä­sairaus. Kumpi nyt oli oikea tapa? Entä sin­un rakkaimmallesi? 

  Ihan sama tilanne pätee läh­es kaikki­in hyvin yleisi­in oireisi­in. Sen takia iltapäiväle­hdis­sä meuhkoa­vat ne joi­ta “arvauskeskus­lääkäri” puoskaroi, kun ei tutk­in­ut tarpeek­si. Yksi­tyisel­lä puolel­la yllät­täen tutk­i­taan paljon kun se kas­vat­taa tienestejä.

  Ennus­tan että peruster­vey­den­huolto ennen­pitkää lopete­taan tarpeet­tomana kun kenel­läkään ei ole enää her­mo­ja pidät­täy­tyä lisätutkimuksista.

 30. Hörhöt suo­si­vat lääkäri­toimin­nan organ­isoimises­sa huonei­ta, jos­sa on lääkäre­itä sen sijaan, että suo­si­si­vat toimin­nas­sa huonei­ta, jos­sa on lääkäre­itä. Juuri edel­lä maini­tus­ta syys­tä lääkärikeskus on parem­pi organ­isaa­tio kuin lääkärikeskus, jon­ka nimenä on toisi­naan ter­veyskeskus. Ehkäpä tuos­ta saisi jonkin selvi­tyk­sen aikaisek­si, mut­ta se ei tai­da kuu­lua tuotan­to­talouden, vaan psyki­a­tri­an piiriin.

 31. Osmo,
  min­un mielestäni sin­un lähtöko­htasi ja näkökul­masi on hyvin pääkaupunkikeskeinen. Mietit, että mikä olisi pääkaupunkiseudulle paras rakenne, ja se vie päähuomion, ja muu kokon­aisu­us jää sit­ten hiukan sivu­un. Mut­ta tämä on toki ymmär­ret­tävää ja pääkaupunkiseu­tu on tärkeä alue, joten muu­ta­ma kom­ment­ti koh­ta myös siihen.

  Aivan ensin kuitenkin kom­ment­ti tähän kakkosta­son hallinto­por­taan päätök­sen­tekoon, oli se sit­ten nimeltään maakun­ta, metropoli, seu­tukun­ta tai jotain muu­ta. Ruot­sis­sa sikäläisen maakun­taval­tu­us­ton (“land­st­ings­fullmäk­tige”) vaalis­sa maakun­ta on jaet­tu vaalipi­irei­hen melko yksinker­tais­ten sään­tö­jen mukaan: vaalipi­irin täy­tyy olla maanti­eteel­liseltä alueeltaan yht­enäi­nen ja vähin­tään sen kokoinen, että sieltä tulee val­i­tuk­si 8 edus­ta­jaa maakun­taval­tu­us­toon (http://sv.wikipedia.org/wiki/Valkrets). Tältä poh­jal­ta ongel­man voisi min­un mielestäni Suomes­sakin ratkaista.

 32. Sit­ten joitain kom­ment­te­ja tähän pääkaupunkiseudun ja Uuden­maan alueen hallintoon.

  Osmon esille nos­tami­in ongelmi­in tulee mieleen ainakin kak­si vai­h­toe­htoa, jois­sa var­masti on omat haasteensa:

  (1) Pääkaupunkiseudul­la tehtäisi­in kun­tali­itos, jos­sa keskus­taa­ja­man kun­nista (Helsin­ki, Espoo, Van­taa, Sipoo, Kau­ni­ainen) tehtäisi­in yksi suurkun­ta, hiukan samaan tapaan kuin Oulun ja Jyväskylän alueil­la on tehty. Tämä suurkun­ta sit­ten vas­taisi metropoli­hallinnos­ta, ja mah­dol­lis­es­ti sisäisil­lä päätök­sil­lään jakaisi val­taa alueille, esim. alue­lau­takun­tien tai muiden sel­l­ais­ten muo­dos­sa (edel­lyt­tänee lakimuu­tok­sia tämäkin). Uuden­maan maakun­taa johtaisi puolestaan suo­ril­la vaaleil­la valit­tu maakun­taval­tu­us­to, joka vas­taisi esimerkik­si sosi­aali- ja ter­veystoimes­ta, keskus­taa­jamien välis­es­tä joukkoli­iken­teestä, ammat­tik­oulu­tuk­ses­ta ja maakun­takaavas­ta. Tässä vai­h­toe­hdos­sa on ainakin pari ongel­maa: vapaae­htoisi­in kun­tali­itok­si­in ei ole löy­tynyt pk-seudul­la tah­toa ja syn­tyvä suurkun­ta olisi tosi mas­si­ivi­nen, mikä ehkä edel­lyt­täisi val­lan jakoa osa-alueille, joka puolestaan johtaisi kolmi­por­taiseen malli­in (mikä ei tosin vält­tämät­tä olisi Uudelle­maalle huono ratkaisu suures­ta väkimäärästä johtuen).

  (2) Tehdään Uudelle­maalle kak­si­por­tainen maakun­nalli­nen hallintoma­lli siten, että jae­taan Uusi­maa neljään “maakun­taan” keskuksi­na Helsin­ki (esim. HYKS-alue+Sipoo), Loh­ja, Hyvinkää ja Por­voo. Nämä neljä maakun­taa vas­taisi­vat suures­ta osas­ta nyky­is­ten kun­tien tehtäviä, mut­ta kun­nat sinäl­lään säi­ly­i­sivät (toki henkilöstömäärältään pienemp­inä). Tämä kak­si­ta­soinen malli vaatisi vielä yläpuolelleen yhden tason, joka olisi vas­tu­us­sa yliopis­to­sairaalata­son erikois­sairaan­hoi­dos­ta. Tämä ylä­ta­so tarvi­taan kuitenkin kaikissa kak­si­ta­soi­sis­sa malleis­sa, kos­ka Suomes­sa on vain viisi yliopis­tol­lista keskus­sairaalaa (Helsin­ki, Turku, Tam­pere, Kuo­pio, Oulu).

  Sit­ten lop­pukom­ment­ti­na esit­täisin vielä, että pääkaupunkiseudul­la ja Uudel­la­maal­la laa­jem­minkin pere­hdyt­täisi­in hyvin yksi­tyisko­htais­es­ti Tukhol­man alueen toim­inta­mallei­hin. Olen melko var­ma, että sieltä olisi paljon opit­tavaa, ja parhaim­mil­laan sikäläistä kun­nan ja maakun­nan välistä työn­jakoa voisi kehit­tää entistäkin parem­mak­si ennen toim­inta­mallien käyt­töönot­toa Suomessa.

 33. Kalle:
  Ehkä kuitenkin enem­män jotain Hol­lan­tia, Ran­skaa tai jopa Ital­i­aa. Noista viimek­si­mainit­tu tosin on aika kiisanalainen. Kaik­ki siel­lä asuneet tutut ovat kehuneet peruster­vey­den­huoltoa, mut­ta sairaala­jär­jestelmä ei ole kovin hyvässä tikissä.

  Mikä näistä malleista oli halvem­pi ja parem­pi kuin suo­ma­lainen malli? Kenelle halvem­pi? Mil­lä mittareil­la? Ainakin euroina tai BKT-osuute­na Suomes­sa on Hol­lan­tia ja Ran­skaa selvästi halvem­pi jär­jestelmä (toden­näköis­es­ti Ital­i­aakin, mut­ta luvut eivät sat­tuneet heti silmi­in), mitat­ti­in sitä kokon­aiskus­tan­nuk­sil­la tai julkisen sek­torin kuluilla. 

  Toisaal­ta Suomes­sa ei ter­veysmittareil­la ole näitä mai­ta huonom­pi jär­jestelmä. Asi­akastyy­tyväisyys­mittareil­la tilanne on mit­tarista riip­puen sit­ten toinen.

  Voi hyvin olla, että mei­dän kan­nat­taisi kopi­oi­da jotain vaikka­pa Hol­lan­nista. Mut­ta jos kopi­oimme koko jär­jestelmän, saamme jotain todel­la kallista. Eikä Suomen väljä asu­tus ainakaan helpota tilannetta.

  Emme tai­da ihan sil­lä selvitä tästä tilanteesta, että kopi­oisimme muil­ta. Pait­si jos jostain Suomea vähem­män ter­vey­den­hul­toon panos­tavas­ta maas­ta sat­tuisi löy­tymään toimi­vampi järjestelmä.

 34. Ain­oa järkevä malli on luo­da ter­vey­den­hoitoalueet talousalueit­tain. Helsin­ki, Hyvinkää, Loh­ja, Por­voo, Kot­ka, Kou­vola, Lahti, Hämeen­lin­na jne.

  Näis­sä tehdään peruster­vey­den­hoito ja myös tiet­tyyn rajaan asti eri­tyis­sairaan­hoito. Kukin alue saa itse päät­tää mil­lä laa­ju­udel­la se tar­joaa perusterveydenhuoltoa(terveyskeskukset). Kul­lakin alueel­la voi olla myös toki joitain eri­ty­isosaamisaluei­ta, joi­ta myös naa­puri­alueet voivat hyödyntää.
  Vaa­ti­va eri­tyis­sairaan­hoito keskitetään viiteen keskussairaalaan.
  Peruster­vey­den­huoltoon pääsy ei saa muo­dos­tua kenellekään ylivoimaisek­si, mut­ta mielestäni on raho­jen haaskaus­ta ylläpitää pieniä ter­veyskeskuk­sia niin maaseudul­la kuin Helsin­gin lähiöissäkin.
  Tak­si­matko­jen kor­vaami­nenkin tulee paljon halvemmaksi.

 35. Kalle:
  ‘snip’
  Joka tapauk­ses­sa, DDR:stä kopi­oitu ter­veyskeskus­malli on aivan liian raskas peruster­vey­den­huoltoon. Itse hävit­täisin sen turhana kulueränä.
  ‘snip’

  Aivan.
  Ja yksi­tyiset lääkäri­ase­mat siir­ty­i­sivät tietysti myös yhden lääkärin järjestelmään?
  Kyl­lä sit­ten turhat kuluerät häviäisivät.

 36. Tässä vielä oma ehdo­tuk­seni kak­si­ta­soisen maakun­nal­lisen mallin hallintoalueik­si ja hallintokeskuksiksi:

  - Lap­pi (Rovanie­mi)
  — Län­sipo­h­ja (Kemi-Tornio)
  — Kain­uu (Kajaani)
  — Pohjois-Poh­jan­maa (Oulu)
  — Kes­ki-Poh­jan­maa (Kokko­la)
  — Poh­jan­maa (Vaasa)
  — Etelä-Poh­jan­maa (Seinäjo­ki)
  — Kes­ki-Suo­mi (Jyväskylä)
  — Pohjois-Savo (Kuo­pio)
  — Län­si-Savo (Mikke­li)
  — Itä-Savo (Savon­lin­na)
  — Pohjois-Kar­jala (Joen­suu)
  — Etelä-Kar­jala (Lappeen­ran­ta)
  — Satakun­ta (Pori)
  — Pirkan­maa (Tam­pere)
  — Kan­ta-Häme (Hämeen­lin­na)
  — Päi­jät-Häme (Lahti)
  — Pohjois-Kymen­laak­so (Kou­vola)
  — Etelä-Kymen­laak­so (Kot­ka)
  — Varsi­nais-Suo­mi (Turku)
  — Län­si-Uusi­maa (Loh­ja)
  — Kes­ki-Uusi­maa (Hyvinkää)
  — Itä-Uusi­maa (Por­voo)
  — Pääkaupunkiseu­tu (Helsin­ki)
  — Ahve­nan­maa (Maar­i­an­ham­i­na)

  Tässä lis­tauk­ses­sa on 25 aluet­ta, ja Suomen 25:stä suurim­mas­ta kaupungista ain­oas­taan Espoo, Van­taa, Nur­mi­järvi ja Jär­ven­pää eivät olisi “maakun­takeskuk­sia” vaan niiden sijaan tuli­si­vat Kou­vola, Kemi-Tornio, Savon­lin­na ja Maar­i­an­ham­i­na maanti­eteel­lisen tarkoituk­sen­mukaisu­u­den ja toimivu­u­den vuok­si (lähde http://vrk.fi/default.aspx?docid=570&site=3&id=0).

  Yllä Suomen “viral­li­sista” maakun­nista on use­am­paan osaan jaet­tu siis Uusi­maa, Lap­pi, Kymen­laak­so ja Etelä-Savo, joko suuren väestömäärän vuok­si (Uusi­maa) tai suurten maanti­eteel­lis­ten etäisyyk­sien perus­teel­la tai sik­si, että alueel­la on use­ampi elin­voimainen ja riit­tävän suuri keskus. 

  Omas­ta mielestäni jota kuinkin tämänkaltainen alue­jako olisi hyvä lähtöko­h­ta kak­si­ta­soisen maakun­nal­lisen hallintoma­llin poh­jak­si. Nämä alueet jakau­tu­isi­vat sit­ten läh­es nykyisen kokoisi­in kun­ti­in, jot­ka huole­hti­si­vat vain ja ain­oas­taan lähipalveluista ja joi­ta voisi myös paikallisen tarpeen mukaan yhdis­tää isom­mik­si tai jakaa pienemmiksi.

 37. On vaikea löytää tietoa siitä, kuka kek­si ter­veyskeskuk­sen tai mis­sä, mut­ta British Med­ical Jour­nal’in net­ti­sivuil­ta löy­tyy tek­stiä DDR:n sys­teemistä: “State owned health cen­tres (poli­clin­ics) were one com­po­nent of pri­ma­ry health care in for­mer East Ger­many, hous­ing gen­er­al and spe­cial­ist doc­tors and den­tists. This inte­grat­ed mod­el was effi­cient and cost sav­ing: facil­i­ties and lab­o­ra­to­ries were shared, alter­na­tive treat­ment and pre­ven­tion strate­gies were coor­di­nat­ed, and refer­rals to spe­cial­ists were well mon­i­tored, as well as each patien­t’s case.”
  Siis “effi­cient” ja “cost sav­ing” — sik­sikö turha?
  Ja kuitenkin: “In 2000 inte­grat­ed health­care cen­tres were insti­gat­ed in Ger­many’s health­care reform to increase coop­er­a­tion between gen­er­al doc­tors, spe­cial­ists, and hos­pi­tals; to improve com­mu­ni­ca­tion between insti­tu­tions; and to reduce health­care costs”.
  Siis selvästikään yhtyneessä Sak­sas­sa ei siir­ry­tä hienoon kun­nan­lääkäri­jär­jestelmään, vaan takaisin Itä-Sak­san malliin.
  Suomes­sa­han ter­veyskeskuk­sis­sa peri­aat­teessa ei ole erikois­lääkäre­itä, ilmeis­es­ti siis pitäisi olla.

  1. Niis­sä mais­sa, jois­sa peruster­vey­den­huolto perus­tuu ammat­in­har­joit­ta­ji­na toimivi­in yleis­lääkärei­hin, kehi­tys on vienyt kohden ter­veyskeskuk­sen kaltaista kokon­aisu­ut­ta sil­lä ero­tuk­sel­la, että lääkärit ovat edelleen yksi­ty­isiä ammat­in­har­joit­ta­jia. Enää ei riitä, että lääkäri pystyy mit­ta­maan veren­paineen ja kuun­tele­maan sydän­tä ste­toskoop­il­la. Sik­si ammat­in­har­joit­ta­ji­na toimi­vat lääkärit ovat muo­dosta­mas­sa ter­veyskeskuk­sen kaltaisia keskittymiä.

 38. Teknikolle sen ver­ran että vaikkei teknikko olisi pyknikko niin suru var­maan tuleepi puseroon kun moot­torisa­ha Kanadan met­sis­sä kint­tuun sir­ah­taa. Sit­ten sitä vongutaan takaisin Suomeen ihteä hoi­dat­ta­maan vaik­ka oli men­ty puh­das­ta kul­taa moot­torisa­hal­la vuole­maan … Niin paljon, niin paljon on USAs­ta ja Cänädästä palu­u­pako­laisia Suomeen kun ei miljönäärik­si onnis­tut­tu tule­maan. Kas kun rehellisel­lä työl­lä ei siel­läkään rikas­tu­ta, vaan kau­pal­la ja keinot­telul­la. Teknikoista ei yleen­sä ole suurik­si hui­jareik­si vaik­ka muu­tamia sivuli­ir­to­jakin on. Esim. Armas Puoli­mat­ka oli raken­nusteknikko, joka sai sodan peru­ja hal­tu­un­sa Suomen armei­jan bunkker­in­raken­nuskalus­ton läh­es ilmaisek­si, kuin pesämunakseen …

 39. Erit­täin hyvä postaus ja jaot­telu Nukkumatilta. 

  Tätä olisi kuitenkin syytä syytä elaboroi­da siihen suun­taan, että tässä uudessa mallis­sa ruo­hon­ju­u­ri­ta­sol­lakin voisi vaikut­taa asioihin:

  “Nämä alueet jakau­tu­isi­vat sit­ten läh­es nykyisen kokoisi­in kun­ti­in, jot­ka huole­hti­si­vat vain ja ain­oas­taan lähipalveluista.”

  Paras-han­kkeen jäljiltä meil­lä on niin paljon keinotekoisia kun­tia, jois­sa ei demokra­tia toimia ja jois­sa entiset kun­nat eli nykyiset taajamat/kylät ovat jääneet ilman mitään vaiku­tus­mah­dol­lisuuk­sia (esim. Häämeen­lin­na ja Salo). 

  Tässä uudessa mallis­sa pitäisi juh­la­puheista tehdä tot­ta eli toteut­taa sub­sidiari­teet­tiperi­aatet­ta siten, että jokaisel­la olisi mah­dol­lisu­us vaikut­taa asuinaluet­taan koske­vi­in päätök­si­in ja kehitykseen.

  Ruo­hon­ju­u­ri­ta­son vaikut­tamista ei saa unohtaa!

 40. OS: “Sik­si minus­ta olisi parem­pi, että keskuskaupun­git hoita­vat kansan­ter­veystyön ja alue­sairaalata­son erikois­sairaan­hoidon omana toim­intanaan ja myyvät tätä erikois­sairaan­hoitoa haja-asu­tusaluei­den kun­nille niin kuin sairaan­hoitopi­ir­it nyt, ja haja-asu­tusaluei­den kun­nat hoita­vat kansan­ter­veystyön niin kuin nytkin.”

  Miten tuo keskuskaupunkien sairaan­hoitopalveluis­taan per­imä hin­ta määräy­ty­isi? Olisiko hin­ta esimerkik­si val­tion määrit­telemä — kil­pailu­a­han tässä ei oikein saa­da toim­i­maan, sil­lä haja-alueen kun­ta halu­aa palvelun lähim­mästä paikas­ta eikä toiselta puolelta maata.

 41. Osmo Soin­in­vaara:
  Niis­sä mais­sa, jois­sa peruster­vey­den­huolto perus­tuu ammat­in­har­joit­ta­ji­na toimivi­in yleis­lääkärei­hin, kehi­tys on vienyt kohden ter­veyskeskuk­sen kaltaista kokon­aisu­ut­ta sil­lä ero­tuk­sel­la, että lääkärit ovat edelleen yksi­ty­isiä ammatinharjoittajia.
  ‘snip’

  Tätä kohti Suomes­sakin pitäisi pyrk­iä, ei ehkä niin, että ter­veyskeskus­lääkärit oli­si­vat yksi­ty­isyrit­täjiä, vaan suh­teel­lisen vapaa­muo­toises­sa työ­suh­teessa jous­tavaa työaikaa teke­viä — vain ylilääkärit oli­si­vat virkalääkäreitä.
  Ja ilmeis­es­ti pitäisi pyrk­iä myös siihen, että ter­veyskeskuk­sis­sa olisi erikois­lääkäre­itä, kos­ka ihmiset olet­ta­vat niitä siel­lä ole­van — negati­ivisia koke­muk­sia on monel­la siitä, että yleis­lääkäri ei ole tehnyt oikeaa diag­noosia eikä lähetet­tä erikois­lääkäri­in ole saanut.
  Aja­tus siitä, että vas­tavalmis­tunei­ta lääkäre­itä pakotet­taisi­in vielä nyky­istä pitem­pään ter­veyskeskus­palvelu­un on huono: ter­veyskeskusten maine kaipaa kokenei­ta yleis­lääkäre­itä eikä pakko­työ heitä sinne houkut­tele jatkos­sa. Ter­veyskeskusten täy­tyy kil­pail­la lääkäreistä yksi­ty­is­ten fir­mo­jen kanssa, samo­ja lääkkeitä tarvitaan.

 42. Peruster­vey­den­huolto on yhä peruster­vey­den­huoltoa, ei mitään alike­hit­tynyt­tä ensi asteen erikois­sairaan­hoitoa. Se, että van­hat ammat­in­har­joit­ta­jat keskit­tyvät muis­sa mais­sa, ei vält­tämät­tä johtu siitä, että yleis­lääkärit alka­vat tehdä sydä­men­si­ir­to­ja. Se voi johtua lääkärikun­nan nai­sis­tu­mis­es­ta, syn­er­gioista (onko sin­ul­la ollut täl­laista tapaus­ta??), vaku­u­tus­mak­su­jen kalleud­es­ta, vuokrien nousus­ta (kat­sokaa mis­sä on yksi­tyiset lääkäri­ase­mat), lain­säädän­nöstä (vero­tus), OS:n markki­noimas­ta hoito­tapo­jen vai­h­tu­mis­es­ta (näyt­tei­den pikat­estit), poti­las­vaku­u­tusten mon­imutkaisuuk­sista, julkisen han­k­in­nan laa­jen­e­mis­es­ta (ammat­in­har­joit­ta­jan kallista neu­votel­la yksin) jne. jne. Kun itse käy työter­veyshoi­dos­sa, yksi­tyisel­lä ja tk:ssa, ei mitään muu­ta eroa ole havait­tavis­sa kuin se, että poti­laat ovat ter­veem­piä ja parem­min pukeu­tu­via ja käyt­täy­tyviä kahdessa ensin maini­tus­sa paikassa.

 43. “Tätä kohti Suomes­sakin pitäisi pyrk­iä, ei ehkä niin, että ter­veyskeskus­lääkärit oli­si­vat yksi­ty­isyrit­täjiä, vaan suh­teel­lisen vapaa­muo­toises­sa työ­suh­teessa jous­tavaa työaikaa tekeviä ”

  Jous­ta­va työai­ka tarkoittaa,että lääkäri vai­h­tuu jatku­vasti tai saat asi­akkaana sopeu­tua lääkärin työaikoihin.
  Yleen­sä se palvelun tuot­ta­ja sopeu­tuu asi­akkaan tarpeeseen.

  Hesaris­sa yksi lääkäri kirjoitti,ettäkun palk­ka on hyvä niin hän voi tehdä osa-aikaa ja pätkätöitä.

  Poti­laan kannal­ta erit­täin han­kala jut­tu ellei hoi­da vin potilaita,jotka tarvit­se­vat vain jodia polveen tai aspiri­inia vaivoihinsa.Ei voi­da enää puhua hoitosuhteesta

  Mitenkähän tämäkin sopii siihen,että työuria on piden­net­tävä keskeltäkin ?

 44. Nukku­Mat­ti, mä en nyt oikein ymmär­rä että sä olet ensin sitä mieltä että pohd­in­ta on liian Helsin­ki-keskeistä, ja sit­ten kuitenkin ehdo­tat ihan saman­laista hallintoma­llia koko maa­han? Kun alueel­liset erot ovat suuret, niin eikö tämä voisi näkyä hallintomalleissakin?

  Yksi tapa tarkastel­la asi­aa on toimin­noit­tain: Esimerkik­si jos Suomen ter­vey­den­hoito jär­jestetään viiden yliopis­to­sairaalan ympärille, niin päätök­sen­tekoaluei­ta tulee olla viisi. Syöpäpoti­laan intres­sit on yht­enevät toisen syöpäpoti­laan kanssa, ei naa­purin kanssa. Vas­taavasti jos vaik­ka päivähoidon jär­jestämisyk­sikkö on 5 000 asukas­ta, niin tuo on myös päätök­sen­tekoalueen koko.

 45. Evert The NeverEst,
  huo­m­a­sithan, että vaik­ka puhuin “läh­es nykyisen kokoi­sista kun­nista” kak­si­ta­soisen mallin alem­mal­la tasol­la, niin mainitsin myös mah­dol­lisu­u­den kun­tali­itok­si­in tai jopa kun­tien jakamiseen.

  Itse näk­isin, että jo tapah­tuneet kun­tali­itok­set ovat olleet tarpeel­lisia kas­vav­il­la kaupunkiseuduil­la kuten Oulu, Rovanie­mi, ja Jyväskylä, joi­hin muun muas­sa yliopis­to vetää lisää väkeä ja jois­sa on sen vuok­si mit­tavaa uud­is­rak­en­tamista, ja siitä tule­va suun­nit­te­lu­tarve, jot­ta varmis­tet­taisi­in ehyt ja (eko)tehokas yhteiskun­tarakenne. Käsit­tääk­seni näi­hin liitok­si­in ollaankin oltu pääosin tyy­tyväisiä, vaik­ka jotkin hark­it­se­mat­tomat sään­nök­set (mm. viiden vuo­den irti­sanomis­suo­ja) ovat voineet nos­taa kus­tan­nuk­sia. Palve­lut tai lähidemokra­tia eivät täl­lai­sis­sa tapauk­sis­sa vält­tämät­tä kär­si, kun liitos­alueen pienem­mätkin osa­puo­let eli ympäryskun­nat ovat melko väkirikkai­ta ja kasvavia.

  Myös kak­si­ta­soises­sa lähikun­ta-seu­tukun­ta mallis­sa voisi vas­taav­ille kun­tali­itok­sille olla edelleen tarvet­ta jois­sain kasvukeskuk­sis­sa kuten eri­tyis­es­ti Turun alueel­la ja ehkä myös Tam­pereel­la. Pääkaupunkiseu­tu on tietyl­lä tapaa oma lukun­sa, jos­ta jäl­jem­pänä lisää.

  Sen sijaan koen, että niis­sä tapauk­sis­sa, jois­sa kun­tali­itos on joudut­tu tekemään lähin­nä sosi­aali- ja ter­veystoimen kus­tan­nu­s­painei­den ja huolto­suh­teen ongelmien vuok­si, voi olla, että kak­si­ta­soinen malli eli sosi­aali- ja ter­veystoimen ja muu­ta­man muun raskaan tehtävän siirtämi­nen seu­tukun­nalle pois­taakin kaik­ki asial­liset perus­teet kun­tali­itok­sil­ta. Evert The Never­Estin mainit­se­ma Salo voisi olla täl­lainen esimerk­ki ja muitakin voi löy­tyä taan­tuvil­ta alueil­ta, jois­sa liitoskun­nil­la on ollut selvästi eril­liset keskus­taa­ja­mat, jot­ka eivät ole kas­va­mas­sa yhteen. Näis­sä tapauk­sis­sa saat­taa olla syytä harki­ta kun­tali­itosten purkamista ja kun­nan jakamista, jos varsi­naisia syn­er­giae­tu­ja ei ole sote-toimen rahoi­tus­taakan pois­tamisen jälkeen. 

  Lopuk­si täy­tyy kuitenkin korostaa, että useim­mis­sa tapauk­sis­sa yllä esit­tämäni seu­tukun­ta­jako ja seu­tukun­nan hallinnon jär­jestämi­nen Ruotsin land­st­ing-hallintoma­llia mukaillen olisi mielestäni varsin toimi­va ratkaisu läh­es sel­l­aise­naan. Tämän lisäk­si eril­listä kun­taraken­ne­selvi­tys­tä tarvit­taisi­in mielestäni vain hyvin pienessä joukos­sa kasvukeskuk­sia (Turku, Tam­pere, pääkaupunkiseu­tu) ja näi­denkin liitosten toteut­ta­mi­nen helpot­tuisi huo­mat­tavasti sen jäl­keen, kun raskaim­mat tehtävät on siir­ret­ty seutukunnalle.

 46. Jus­si: Peruster­vey­den­huoltoon pääsy ei saa muo­dos­tua kenellekään ylivoimaisek­si, mut­ta mielestäni on raho­jen haaskaus­ta ylläpitää pieniä ter­veyskeskuk­sia niin maaseudul­la kuin Helsin­gin lähiöissäkin.
  Tak­si­matko­jen kor­vaami­nenkin tulee paljon halvemmaksi.

  Ei nyt ihan näin, vai palataanko enti­saikoi­hin jol­loin ihmisiä kuoli kun pitäjässä ei ollut lääkäriä. Jo nyt liialli­nen keskit­tämi­nen on alka­nut näkyä mm. siinä, että lap­sia syn­tyy matkalla sairaalaan. Myös sydänko­htauskuolleisu­us on suurem­pi mitä pidem­pi mat­ka sairaalaalaan on. Tämä siitäkin huoli­mat­ta, että tipu­tushoito aloite­taan nyky­isin ambu­lans­seis­sa. Aika tipu­tushoidon aloit­tamiseen yksinker­tais­es­ti kasvaa.

 47. Osmo,
  esitinkö ehdot­ta­mani mallin niin selkeästi, että oival­sit kan­ta­van ajatuk­seni? Tässähän ei siis olisi kysymys maakun­tien ja niiden keskusten aset­tamis­es­ta vas­takkain, vaan pyrkimys on luo­da win-win tilanne, joka tuk­isi sekä maakun­takeskusten että muiden taa­jamien kehittymistä.

  Mitä san­ot ehdotuksesta?

  Ter­mien selkeyt­tämisek­si kut­sut­takoon ehdo­tus­tani nyt vaik­ka lähi- ja seu­tukun­ta­mallik­si, jot­ta sana maakun­ta ei aiheuta vääriä miel­ley­htymiä, kun kaikissa tapauk­sis­sa kyse ei olisi täs­mälleen nyky­is­ten viral­lis­ten maakun­tien kokoi­sista alueista.

  Lis­taan tähän vielä konkreet­tiset toimen­piteet, joil­la malli­ni voitaisi­in toteuttaa:

  (1) Nykyiset sairaan­hoitopi­ir­it nimet­täisi­in uudelleen seu­tukun­niksi ja niille annet­taisi­in tehtäviksi ter­vey­den­hoidon lisäk­si alueen­sa kun­tien sosi­aal­i­toimen tehtävät sekä pääsään­töis­es­ti kaik­ki ne tehtävät, joi­ta alueel­la nyky­isin hoide­taan ylikun­nal­li­sis­sa kuntayhtymissä.

  (2) Seu­tukun­niksi muut­tuvien sairaan­hoitopi­irien virkamieshallinto uud­is­tet­taisi­in niin, että se suo­ri­u­tuu tehokkaasti laa­jen­tuneesta tehtäväkentästä. 

  (3) Virkamieshallinto ja seu­tukun­nan bud­jet­ti alis­tet­taisi­in suo­ril­la vaaleil­la val­i­tun seu­tukun­taval­tu­us­ton alaisu­u­teen. Vaaleis­sa käytet­täisi­in vaalipi­ir­i­jär­jestelmää Ruotsin mallin mukaises­ti, jot­ta varmis­tet­taisi­in riit­tävä edus­tus kaik­il­ta seu­tukun­nan tärkeim­miltä alueil­ta. Seu­tukun­nan toimin­not rahoitet­taisi­in pääsään­töis­es­ti maakun­nan asukkail­ta kerät­täväl­lä maakun­taverol­la (kuten Ruotsissa).

  (4) Nykyiset kun­nat säi­ly­i­sivät lähikunti­na seu­tukun­nan sisäl­lä, mut­ta niiden hallintoa keven­net­täisi­in vas­taa­maan keven­tynyt­tä tehtäväkent­tää, johon kuu­luisi kuitenkin vielä esimerkik­si päivähoito, perusk­oulu, kir­jas­to, liikun­ta­toi­mi, elinkeinoneu­von­ta, osin tekni­nen toi­mi ja detaljikaavoitus. Tämä lai­h­du­tusku­uri tapah­tu­isi ihan itses­tään, kos­ka kun­nil­la olisi moti­ivi toimia kus­tan­nuste­hokkaasti sil­lä ne kil­pail­i­si­vat edelleen veron­mak­sajista naa­purei­den­sa kanssa, mut­ta sosi­aali- ja ter­veystoimen siir­to seu­tukun­nan tasolle pois­taisi haitallisim­man ja raadol­lisim­man kilpailun.

  (5) Seu­tukun­nal­lisen tason lisäämi­nen ei vält­tämät­tä riitä kokon­aan pois­ta­maan haitallista verokil­pailua kasvukeskusten ympäristössä, ja jois­sain har­valukui­sis­sa tapauk­sis­sa tarvit­taisi­in vielä kun­taraken­ne­selvi­tys ja mah­dolli­nen kun­tali­itos (esim. Turun ympäristössä).

  (6) Kos­ka yllä esit­tämäni seu­tukun­ta­jako vas­taa varsin tarkasti nyky­istä sairaan­hoitopi­ir­i­jakoa, niin mullis­tus ei olisi niin mit­ta­va kuin miltä se ehkä näyt­tää. Esit­tämäni jako poikkeaa sairaan­hoitopi­iri­ra­joista vain Uuden­maan alueel­la ja Kymenlaaksossa.

  (7) Ehdot­ta­mas­sani seu­tukun­ta­jaos­sa pääkaupunkiseudun seu­tukun­ta koos­t­u­isi esimerkik­si noin neljästä tai viidestä kun­nas­ta (Espoo, Helsin­ki, Kau­ni­ainen ja Van­taa + ehkä Ker­a­va), tai sit­ten hiukan suurem­mas­ta joukos­ta kun­tia, mut­ta joka tapauk­ses­sa se poikkeaisi muista seu­tukun­nista kolmes­sa suh­teessa: suuri väkimäärä, pieni maa-alue, vain yksi keskus­taa­ja­ma (ainakin jos Espoos­sa ja Van­taal­la kysyy tietä kaupun­gin keskus­taan niin luul­tavasti pää­tyy Helsinki­in). Tämän vuok­si seu­tukun­nan ja lähikun­tien väli­nen tehtävä­jako voisi olla pääkaupunkiseudul­la mah­dol­lis­es­ti hiukan eri­lainen kuin muis­sa seu­tukun­nis­sa, jot­ta se pysty­isi parhait­en vas­taa­maan nopean kasvun ja mit­ta­van uud­is­rak­en­tamisen haasteisi­in. Ja kos­ka etäisyy­det alueel­la ovat lyhyet, niin seu­tukun­nan hallintoa voitaisi­in myös jakaa tehokkaam­min eri kun­tien alueelle kuin muis­sa seu­tukun­nis­sa. Lähidemokra­t­ian toteu­tu­misen paran­tamisek­si saat­taisi olla myös tarvet­ta uud­is­taa kun­ta­jakoa täl­lä alueel­la, mut­ta ehkä ennem­minkin niin päin, että kun­tia jaet­taisi­in pienem­mik­si. Jos seu­tukun­ta kuitenkin huole­htii raskaas­ta hallinnos­ta ja kaik­ista ylikun­nal­lista näke­mys­tä vaa­tivista tehtävistä, niin kun­tien jakaan­tu­mis­es­ta ei vält­tämät­tä aiheu­tu­isi ongelmia. Toinen vai­h­toe­hto lähidemokra­t­ian edis­tämisek­si oli­si­vat kai jonkin­laiset aluelautakunnat.

 48. tpyy­lu­o­ma:
  Nukku­Mat­ti, mä en nyt oikein ymmär­rä että sä olet ensin sitä mieltä että pohd­in­ta on liian Helsin­ki-keskeistä, ja sit­ten kuitenkin ehdo­tat ihan saman­laista hallintoma­llia koko maa­han? Kun alueel­liset erot ovat suuret, niin eikö tämä voisi näkyä hallintomalleissakin?

  Ehkä edelli­nen postauk­seni ja eri­tyis­es­ti siinä koh­ta (7) vas­taa kysymykseesi. 

  Perusteil­taan malli saisi olla sama kaikissa seu­tukun­nis­sa, mut­ta toteu­tuk­sen yksi­tyisko­hdis­sa (kuten lähi- ja seu­tukun­tien tehtävä­jaos­sa) voisi olla joitakin ero­ja paikallis­ten tarpei­den mukaan (kuten Ruot­sis­sa). Laki pitäisi kir­joit­taa sil­lä taval­la, että järkevät jous­tot ovat mahdollisia.

 49. Liian van­ha:
  ‘snip’
  Jous­ta­va työai­ka tarkoittaa,että lääkäri vai­h­tuu jatku­vasti tai saat asi­akkaana sopeu­tua lääkärin työaikoihin.
  Yleen­sä se palvelun tuot­ta­ja sopeu­tuu asi­akkaan tarpeeseen.
  ‘snip’

  Siis todel­lisu­udessa eli ns. elävässä elämässä jous­tam­a­ton työ­suhde tarkoit­taa sitä, että ter­veyskeskus­lääkäri ei vai­h­du, kos­ka lääkäriä ei ole. Vajaus­ta paikataan keikkalääkäreil­lä, jot­ka sit­ten kyl­lä vai­h­tu­vat ja ovat kokemattomia.
  Palvelun tuot­ta­ja eli kun­ta kyl­lä yrit­tää vas­ta­ta asi­akkaan tarpeeseen pysyvästä hoito­suh­teesta, mut­ta mil­läs vas­taa, kun virko­ja ei saa täytettyä.
  Toki kallis keikkalääkärikin pystyy sairaslo­ma­todis­tuk­sen kirjoittamaan.

 50. Coun­try­boy: Ei nyt ihan näin, vai palataanko enti­saikoi­hin jol­loin ihmisiä kuoli kun pitäjässä ei ollut lääkäriä. Jo nyt liialli­nen keskit­tämi­nen on alka­nut näkyä mm. siinä, että lap­sia syn­tyy matkalla sairaalaan. Myös sydänko­htauskuolleisu­us on suurem­pi mitä pidem­pi mat­ka sairaalaalaan on. Tämä siitäkin huoli­mat­ta, että tipu­tushoito aloite­taan nyky­isin ambu­lans­seis­sa. Aika tipu­tushoidon aloit­tamiseen yksinker­tais­es­ti kasvaa.

  Tässä ehkä näkyy ter­vey­den­huoltokeskustelun yksi ongel­ma. Argu­men­tit kuu­losta­vat selkeiltä, mut­ta oikeasti ne eivät oikein pureudu mihinkään kvantitatiivisesti.

  On selvää, että aivoin­fark­ti kan­nat­taa mielu­um­min saa­da TAYS:n pihal­la kuin Lem­men­joen kansal­lispuis­tossa. Ter­vey­den­huol­lon taso vai­htelee paikkakun­nit­tain, ja vai­htelu voi jopa olla eri­laista eri sairauk­sien kohdalla.

  Mut­ta niin vai­htel­e­vat hyvin mon­et muutkin elämään liit­tyvät riskit. Savon­lin­nas­sa kuolee paljon enem­män ihmisiä hukku­mal­la kuin Helsingis­sä, mut­ta sit­ten taas Kit­tilässä on toden­näköis­es­ti vähem­män hen­gi­tysil­man huonos­ta laadus­ta tule­via sairauk­sia kuin Man­ner­heim­intien varrella.

  Mikä siis on hyväksyt­tävä palve­lu­ta­so­ero ter­vey­den­huol­los­sa? Miten eri­laisia riske­jä mitataan?

 51. “Siis todel­lisu­udessa eli ns. elävässä elämässä jous­tam­a­ton työ­suhde tarkoit­taa sitä, että ter­veyskeskus­lääkäri ei vai­h­du, kos­ka lääkäriä ei ole.”

  Kyl­lä se ter­vey­den­hoidon perusa­ja­tus on edelleen tuot­taa ter­veyt­tä eikä sairas­todis­tuk­sia ja lääkäreille suojatyöpaikkoja,joissa voi käy­dä työssä sil­loin kuin huvittaa.

  Ei yksi­tyi­nen klinikkakaan ole kovin jous­ta­va työajoissa,kyllä työterveysyhtiössä,jonka asi­akkaana olin,että lääkäri on paikalla asi­akkait­ten sään­nöl­lis­es­ti ja ennustettavasti

  Jos lääkäre­itä ei saa töi­hin niin tar­jon­taa on lisät­tävä, se on tehokkain keino työvoimapulaan

 52. Kari N: Ihan vain ohi­men­nen ei kun­ta voi tar­jouk­sia hylätä. Vain han­k­in­ta­lain mukaisil­la perusteil­la, eli (muiden muas­sa) tar­jouskil­pailu voidaan keskeyt­tää, jos kaik­ki tar­jouk­set ylit­tävät olen­nais­es­ti tarkoituk­seen varatut määrära­hat. Jos yli­tys ei ole olen­nainen, kun­nan tulee yrit­tää kaapia rahat jostain.

  Osmo sanoi aiem­min että tämä ei pidä paikkaansa ja että tar­jouk­sia on hylät­ty. Onko­han tässä nyt kyse siitä kun­tien taita­mat­to­muud­es­ta han­k­in­ta­lain yhtey­dessä vai mis­tä? Aivan karmeaa jos kun­nat on pakotet­tu edis­tämään “aina tehokas­ta” yri­tys­toim­intaa… Ainakin pitäisi saa­da selvyys asiasta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.