Uudenmaan liitolla perussopimusta koskeva kriisi

Kun­ta­uu­dis­tuk­seen liit­ty­vät hank­keet pää­kau­pun­ki­seu­dun hal­lin­non orga­ni­soi­mi­ses­ta kos­ke­vat toki myös Uuden­maan liit­toa. Jos met­ro­po­li­hal­lin­toon on tar­koi­tus ottaa 14 kun­taa, voi­si koko asian siir­tää oikeas­taan Uuden­maan lii­ton hoi­viin. Tai jos maan­käy­tön suun­nit­te­lu siir­re­tään eril­li­sel­le met­ro­po­li­hal­lin­nol­le, mitä teh­tä­viä jää maakuntaliitolle?

Uuden­maan lii­tos­sa on ollut käy­tös­sä ääni­leik­ku­ri, jol­la on rajoi­tet­tu Hel­sin­gin val­taa. Täs­sä on se ongel­ma, että näin on rajoi­tet­tu ääni­val­taa niil­tä, jot­ka kan­nat­ta­vat jouk­ko­lii­ken­net­tä ja ehyt­tä yhdys­kun­ta­ra­ken­net­ta nyt esi­mer­kik­si ja annet­tu sitä niil­le, jot­ka aja­vat autoi­luun perus­tu­vaa hajarakennetta.

Lii­ken­teen kehit­tä­mis­tä var­ten on perus­tet­tu Uuden­maan lii­ton ulko­puo­lel­le eril­li­nen HSL, mis­sä on esi­mer­kik­si se ongel­ma, että maan­käy­tön suun­nit­te­lu ja lii­ken­teen suun­nit­te­lu ovat nyt eri pai­kois­sa. Mut­ta ei sii­tä­kään mitään tuli­si, että jouk­ko­lii­ken­ne toi­mii pää­asias­sa Hel­sin­gin rahoil­la, mut­ta tuon rahan käyt­tä­mi­ses­tä päät­täi­si­vät aivan muut. Kos­ka Uuden­maan liit­toa vai­vaa ääni­leik­ku­ris­ta joh­tu­va demo­kra­tia­va­je, teh­tä­vä toi­sen­sa jäl­keen on siir­ret­ty sii­lou­tu­neil­le eril­li­sor­ga­ni­saa­tioil­le ja maa­kun­ta­lii­ton teh­tä­vät ovat käy­neet aika vähiin.

Maa­kun­ta­lii­ton tule­vai­suut­ta sel­vit­tä­neen Kera­van enti­sen kau­pun­gin­joh­ta­jan Rolf Pag­va­li­nin sel­vi­tys­mies­ra­por­tis­sa ehdo­tet­tiin ääni­leik­ku­rin lie­ven­tä­mis­tä. Tätä on yri­tet­ty ja tähän täh­tää­vä perus­so­pi­muk­sen muu­tos on ollut kun­tien hyväk­syt­tä­vä­nä, mut­ta se on kaa­tu­nut mää­rä­vä­hem­mis­tön äänin. Tämä on joh­ta­nut Uuden­maan lii­ton pie­neen krii­siin, sil­lä on sel­vä, että näil­lä sään­nöil­lä toi­mi­van maa­kun­ta­lii­ton on tur­ha odot­taa kovin kum­mois­ta roo­lia kun­ta­uu­dis­tuk­sen yhtey­des­sä. Uhkaa käy­dä niin, että maa­kun­ta­lii­ton tär­keim­mäk­si teh­tä­väk­si jää päät­tä­mi­nen vuo­den uus­maa­lai­ses­ta kylästä.

Jos Uuden­maan liit­to sai­si teh­tä­väk­seen huo­leh­tia niis­tä asiois­ta, joi­ta on aja­tel­tu antaa met­ro­po­li­hal­lin­nol­le, ei uusi­kaan perus­so­pi­mus toi­mi­si. Joh­toon tuli­si tie­tys­ti suo­ril­la vaa­leil­la valit­tu valtuusto.

Uuden­maan lii­ton hal­li­tuk­sen semi­naa­ris­sa Ber­lii­nis­sä poh­dit­tiin myös tätä asi­aa. Kon­sen­suk­se­na tun­tui ole­van yrit­tää vedo­ta vie­lä nii­hin kun­tiin, jot­ka ovat päät­tä­neet äänes­tää perus­so­pi­mus­ta vas­taan. Mitä teh­dään maa­kun­ta­lii­tol­la, jol­la ei ole muu­ta teh­tä­vää kuin vali­ta Vuo­den uus­maa­lai­nen kylä?

21 vastausta artikkeliin “Uudenmaan liitolla perussopimusta koskeva kriisi”

 1. Kuvaa­ko­han tämä ylei­sem­min­kin etäi­syyt­tä relaa­tios­sa kan­sa­lai­set vs. hal­lin­to­ko­neis­to ja luot­ta­mus­mie­het: “Uuden­maan­lii­ton hal­li­tuk­sen semi­naa­ris­sa Ber­lii­nis­sä poh­ti myös tätä asiaa”?

  Ter­vei­sin Kale­vi Kämäräinen

 2. Olen kuvi­tel­lut, että kun­ta­uu­dis­tuk­sen myö­tä pää­si­sim­me eroon kai­ken­kar­vai­sis­ta hal­lin­to­him­me­leis­tä. Täs­sä pos­tauk­ses­sa mai­nit­tiin aina­kin Uuden­maan­liit­to, sen hal­li­tus, kova­palk­kai­nen sel­vi­tys­kon­sult­ti sekä HSL. Nämä kaik­ki pitää lop­pua, jot­ta kun­ta­uu­dis­tuk­ses­ta saa­daan tuot­ta­vuus­hyö­tyä. Samat hom­mat pitää pys­tyä hoi­ta­maan mer­kit­tä­väs­ti pie­nem­mäl­lä poru­kal­la kuin nykyisin. 

  Mikä­li nämä ei pois­tu, niin alan “vas­tus­tan­muun­muas­sa­kaik­kea” ‑kepu­lai­sek­si.

  1. HSL nyt aina­kin ote­taan mukaan suur­kun­taan tai met­ro­po­li­hal­lin­toon. Uuden­maan liit­to jou­tuu ehkä yhdis­ty­mään mui­den Ete­lä-Suo­men maa­kun­ta­liit­to­jen kanssa.

 3. Kale­vi Kämä­räi­nen:
  Kuvaa­ko­han tämä ylei­sem­min­kin etäi­syyt­tä relaa­tios­sa kan­sa­lai­set vs. hal­lin­to­ko­neis­to ja luot­ta­mus­mie­het: “Uuden­maan­lii­ton hal­li­tuk­sen semi­naa­ris­sa Ber­lii­nis­sä poh­ti myös tätä asiaa”?

  Kuvaa­hanb tuo sitä­kin, että Uuden­maan lii­tol­la on muu­ta­kin tär­ke­ää teh­tä­vää kuin vali­ta vuo­den uus­maa­lai­nen kylä. Se len­nät­tää päät­tä­jiä ympä­ri maa­il­maa pitä­mään “semi­naa­re­ja” veron­mak­sa­jien rahoilla. 

  Len­tä­mi­nen kun on niin ympäristöystävällistäkin…

  Hel­sin­gin ja Uuden­maan poliit­ti­nen eliit­ti (johon Osmo­kin kuu­luu) kokee ilmi­sel­väs­ti ole­van­sa hal­lin­to­ko­neis­ton osa, ei alu­een asuk­kai­den puolustapuhuja.

 4. Aika moniin kun­nal­li­siin yhteis­työ­eli­miin ja ‑jär­jes­töi­hin on viri­tet­ty sään­tö­jä tai vakiin­tu­nei­ta käy­tän­tö­jä, jot­ka leik­kaa­vat joko Hel­sin­gil­le tai yleen­sä suu­ril­le kau­pun­geil­le annet­ta­vaa rahaa tai val­taa. Hymyi­lyt­täi­si jos ei niin har­mit­tai­si taan­noi­nen “voit­to” saa­da jouk­ko­lii­ken­teen tuki­ra­haa Hel­sin­kiin — ensi ker­taa kos­kaan. Tääl­lä jouk­ko­lii­ken­ne ihan oikeas­ti kil­pai­lee suur­ten jouk­ko­jen päi­vit­täi­sis­tä työ­mat­ka­kul­je­tuk­sis­ta, joten ter­ve­tu­loa näil­lä­kin pen­no­sil­la mukaan ilmas­tou­rak­kaan… Ja val­ta­vat mää­rät asuk­kai­ta asuu Hel­sin­gis­sä melui­sil­la alueil­la, mut­ta val­tion raha meluai­to­jen raken­ta­mi­seen on prio­ri­soi­tu muu­al­le. Mitä­hän muu­ta Suo­men osaa sal­lit­tai­siin samal­la taval­la sys­te­maat­ti­ses­ti syrjittävän?

 5. > Uuden­maan­lii­tos­sa on ollut käy­tös­sä ääni­leik­ku­ri, jol­la on rajoi­tet­tu Hel­sin­gin valtaa.

  Onko täs­tä jär­jes­tel­mäs­tä tar­kem­paa jul­kis­ta tie­toa jossain?

  > Täs­sä on se ongel­ma, että näin on rajoi­tet­tu ääni­val­taa niil­tä, jot­ka kan­nat­ta­vat jouk­ko­lii­ken­net­tä ja ehyt­tä yhdys­kun­ta­ra­ken­net­ta nyt esi­mer­kik­si ja annet­tu sitä niil­le, jot­ka aja­vat autoi­luun perus­tu­vaa hajarakennetta

  Jaa siis ongel­ma ei ollut jär­jes­tel­mä itse, vaan ketä se suosii.

  1. Ongel­ma on jär­jes­tel­mäs­sä itse. Tuo oli vain esi­merk­ki sii­tä, että tämä joh­taa eri­lai­siin pää­tök­siin kuin se, että kai­kil­la ihmi­sil­lä on sama äänioi­keus. Tämä aja­tus suit­sia suu­rim­pien kau­pun­kien ääni­val­taa vas­taa aja­tuk­se­na samaa kuiun juos jokin puo­lue saa lii­kaa ääni, osa ääni­mää­räs­tä lei­ka­taan pöois. Voi­si pan­na leik­ku­rin vaik­ka 20 prosenttiin.

 6. Ääni­leik­ku­ril­la on rajoi­tet­tu Hel­sin­gin valtaa. 

  Toi­saal­ta: “Kun­tien mak­suo­suu­det mää­räy­ty­vät asu­kas­lu­ku­jen suh­tees­sa, kui­ten­kin niin että Hel­sin­gil­le suu­rim­pa­na kun­ta­na on mää­ri­tel­ty katok­si 31 pro­sent­tia kokonaismenoista”

  Suur-Tuk­hol­ma ja Tuk­hol­man lää­ni mie­les­säin, niin Uudel­la­maal­la pitäi­si teh­dä pysy­vä rat­kai­su sopi­muk­sen­va­rai­sen ja rii­tai­san? met­ro­po­li­hal­lin­non sijaan:

  - Him­me­lit hemmettiin.
  — Kaik­ki kun­nat yhteen.
  — Vaa­leil­la valit­ta­va maakuntavaltuusto.
  — Kaik­ki tulo- ja yhtei­sö­ve­rot maakunnalle.
  — Toi­mi­va sub­si­dia­ri­teet­ti­pe­ri­aa­te, mitä eri ulot­tu­vuuk­sia sil­lä sit­ten onkin; Nur­mi­jär­vi olkoon edel­leen Nur­mi­jär­vi yms.

  Etu­ris­ti­rii­dat ovat läh­tö­koh­tai­sen sisään­ra­ket­tu­ja met­ro­po­li­hal­lin­toon­kin. Ajan kulues­sa, joku voi­si jäl­leen todeta:

  Mitä teh­dään met­ro­po­li­hal­lin­nol­la, jol­la ei ole muu­ta teh­tä­vää kuin vali­ta Vuo­den uus­maa­lai­nen kylä?”

 7. Hyvä kir­joi­tus Osmol­ta tämä. 

  Mitä­pä jos het­kek­si unoh­det­tai­siin nämä puo­lue­ra­jat ja hal­li­tuk­sen ja oppo­si­tion mal­lit, ja hah­mo­tel­tai­siin Uuden­maan maa­kun­nal­le teh­tä­vät, joi­ta täl­le pal­jon puhu­tul­le met­ro­po­li­hal­lin­nol­le pitäi­si kuu­lua, ja sit­ten mie­tit­täi­siin, että voi­si­ko tätä maa­kun­taa hal­li­ta ja rahoit­taa esi­mer­kik­si Ruot­sin mal­lin mukaan. Ehkä yllät­täen saa­tet­tai­siin­kin sit­ten huo­ma­ta, että saman­lai­nen mal­li sopi­si muil­le­kin maa­kun­nil­le, ja koko maa­han itse asias­sa kävi­si­kin saman­lai­nen kak­si­ta­soi­nen kotikunta-maakuntamalli.

 8. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Tämä aja­tus suit­sia suu­rim­pien kau­pun­kien ääni­val­taa vas­taa aja­tuk­se­na samaa kuiun juos jokin puo­lue saa lii­kaa ääni, osa ääni­mää­räs­tä lei­ka­taan pöois. Voi­si pan­na leik­ku­rin vaik­ka 20 prosenttiin. 

  Kun samas­sa lii­tos­sa on vaik­ka­pa Myrs­ky­lä (2k asu­kas­ta) ja Helsinki(reilut 600k asu­kas­ta) on var­maan luon­nil­lis­ta että jon­kin­lai­nen leik­ku­ri on.

  Toi­sin sanoen, en usko että vas­tus­tat vaik­ka­pa suu­rien jäsen­mai­den ääni­val­lan leik­ku­ria EU:ssa.

  Eni­vei, mie­len­kiin­to­nen kysy­mys no mil­lai­nen se leik­ku­ri sit­ten on. Ilmei­ses­ti tämä on voi­mas­sao­le­va sopi­mus: http://www.uudenmaanliitto.fi/files/4/Perussopimus.pdf

  Jos tul­kit­sen tuo­ta oikein, Hel­sin­gil­lä on 20 ään­tä ja nyt vaik­ka sil­lä Myrs­ky­läl­lä 1 ääni. Ehdo­tet­tu muu­tos on että Myrs­ky­läl­lä oli­si 1 ääni ja Hel­sin­gil­lä 300 ääntä.

  Taas Hel­sin­kiä ja Espoo­ta ver­ra­tes­sa, Hel­sin­ki saa 600k asuk­kaal­la 20 ään­tä ja espoo 250k asuk­kaal­la 10 ään­tä. Uudes­sa mal­lis­sa Hel­sin­ki sai­si 4 ään­tä lisää.

  Itsea­sias­sa olis kiva teh­dä mat­rii­si jäse­nis­tä ja ääni­mää­ris­tä, no ehkä myöhemmin. 

  (Ja tämä taas ilmei­ses­ti ehdo­tet­tu uusi ver­sio: http://www.lapinjarvi.fi/easydata/customers/lapinjarvi/files/Khallpk/khall28052012liite_89.pdf)

 9. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  HSL nyt aina­kin ote­taan mukaan suur­kun­taan tai met­ro­po­li­hal­lin­toon. Uuden­maan liit­to jou­tuu ehkä yhdis­ty­mään mui­den Ete­lä-Suo­men maa­kun­ta­liit­to­jen kanssa.

  Tar­kas­tin HSL:n sivuil­ta: Hel­sin­gin seu­dun lii­ken­ne ‑kun­tayh­ty­män (HSL) jäsen­kun­tia ovat Hel­sin­ki, Espoo, Van­taa, Kau­niai­nen, Kera­va, Kirk­ko­num­mi ja Sipoo. 

  Hal­lin­nos­sa näyt­tää ole­van väkeä kuin pipoa. 

  Jos Hel­sin­ki, Espoo, Van­taa, Kau­niai­nen, Kera­va, Kirk­ko­num­mi ja Sipoo yhdis­ty­vät, niin mihin hit­toon tuo­ta hal­lin­to­him­me­liä tar­vi­taan? Tuh­laa­maan vero­ra­ho­ja? Eikö tuon teh­tä­vät tule hoi­det­tua taval­li­sil­la kun­ta­lai­sen etua ajat­te­le­vil­la vir­ka­mie­hil­lä ja yhdel­lä luot­ta­mus­mie­his­tä koos­tu­val­la lautakunnalla?

  Kun­ta­uu­dis­tuk­ses­ta pitää tul­la sekä sääs­tö­jä että jär­ke­väm­pää maankäyttöä!

  1. Näis­tä hall­lin­to­him­me­leis­tä, HSL mukaan lukien, on tar­koi­tus pääs­tä­kun­ta­uu­dis­tuk­se­nyh­tey­des­sä. Sik­si sitä tehdään.

 10. Perus­ta­van­laa­tui­nen ongel­ma on, ellei jär­jes­tel­mää muu­te­ta, että esim Nur­mi­jär­vel­le HSL liit­ty­mi­nen tuli­si mak­sa­maan noin 3–4 mil­joo­naa euroa enem­män mitä nyky­ään mak­sam­me yksi­tyi­sel­le yrit­tä­jäl­le, joka toi­mii kunan sisäl­lä ilmei­ses­ti mak­saen veroja.

  Miten mal­li, jos­sa lii­ken­ne­hal­lin­to oli­si kat­ta­va, ja pys­tyi­si käyt­tä­mään yri­tyk­siä jär­ke­väl­lä taval­la, esim eri lin­jat mit­kä on sovit­tu kilpailutetaan?

  1. Minul­le ker­rot­tiin Nur­mi­jär­vel­lä, että kun­ta­lai­sis­ta vain 400 käyt­tää jouk­ko­lii­ken­net­tä työ­mat­koil­laan. Kos­ka auto­lii­ken­tees­tä syntyy7 mer­kit­tä­viä ulkoi­sia hait­to­ja muil­le — ennen kaik­kea muil­le autoi­li­joil­le — tuo luku on jär­kyt­tä­vä, jos se on totta.

 11. Nuo­ret näyt­tä­vät Nur­mi­jär­vel­lä (tai sin­ne ja takai­sin) kui­ten­kin jouk­ko­lii­ken­net­tä jon­kin ver­ran käyttävän.

 12. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Minul­le ker­rot­tiin Nur­mi­jär­vel­lä, että kun­ta­lai­sis­ta vain 400 käyt­tää jouk­ko­lii­ken­net­tä työ­mat­koil­laan. Kos­ka auto­lii­ken­tees­tä syntyy7 mer­kit­tä­viä ulkoi­sia hait­to­ja muil­le – ennen kaik­kea muil­le autoi­li­joil­le – tuo luku on jär­kyt­tä­vä, jos se on totta. 

  Voi pitää hyvin­kin paik­kan­sa, mut­ta suu­rim­mat käyt­tä­jä­ryh­mät ovat nuo­ret opis­ke­li­jat sekä vanhukset.

  HSL tapauk­ses­sa toi­nen ongel­ma on ettei se paran­tai­si lii­ken­neyh­teyk­sien mää­rää vaan päin­vas­toin pel­ko on että lii­ken­neyh­tey­det huononevat.

  Var­maan koko uuden­maa­ta kat­ta­va lii­ken­ne­suun­ni­tel­ma ja sit­ten kun­nil­le jäte­tään lisä­vuo­ro­jen osta­mi­nen kun­nan sisäl­lä tai vst oli­si ok, vrt Nur­mi­jär­ven kun­nan kivenkyyti-palvelulinja.

 13. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Minul­le ker­rot­tiin Nur­mi­jär­vel­lä, että kun­ta­lai­sis­ta vain 400 käyt­tää jouk­ko­lii­ken­net­tä työ­mat­koil­laan. Kos­ka auto­lii­ken­tees­tä syntyy7 mer­kit­tä­viä ulkoi­sia hait­to­ja muil­le – ennen kaik­kea muil­le autoi­li­joil­le – tuo luku on jär­kyt­tä­vä, jos se on totta.

  Tie­to­lä­de kuu­los­taa vähän serkunkumminkaimalta. 

  Joka tapauk­se­sa Klauk­ka­las­ta Hel­sink­kin läh­tee 5.20 — 9.00 väli­se­nä aika­na n 30 la-vuo­roa, useat 5–10 minuu­tin välein. Mat­ka-aika Hel­si­gin la-ase­mal­le on aika­tau­lun mukaan 35 — 40 min.

  Peri­aat­tees­sa nii­hin mah­tuu 1500 mat­kus­ta­jaa Ja Klauk­ka­la on vain yksi Nur­mi­jär­ven taajamista.

  1. Tie­to­läh­de oli pai­kal­lis­leh­den toi­mit­ta­ja. Sana­muo­dos­ta oli tar­koi­tus ymmär­tää, että vähän epäi­lin tie­don paik­kaan­sa­pi­tä­vyyt­tä. Tie­dol­la on kui­ten­kin suu­ri POLIITTINEN mer­ki­tys, sil­lä se lie­nee totuus monel­le nur­mi­jär­ve­läi­sel­lä päät­tä­jäl­le sii­tä, onko jär­ke­vää mak­saa kun­nan liit­ty­mi­ses­tä HSL:n jäseneksi.

 14. Tuo 40 ei vält­tä­mät­tä ole kau­ka­na totuu­des­ta. Mut­ta täy­tyi­si tie­tää Nur­mi­jär­ven — 40.000 asu­kas­ta — työ­paik­kao­ma­va­rai­suu­den aste sekä se, mis­sä ihmi­set käy­vät työs­sä. Esim-. kehä III:n varrella?

  On sanot­ta­va, että klo 16–17 kyl­lä Klauk­ka­laan autoa tup­paa. Kun jos­kus siel­lä on liikkunut.

  Liit­ty­mi­nen HSL:ään ja sen muka­naan tuo­ma kil­pail­tus voi tuho­ta pitä­jän oman lii­ken­nöit­si­jän Kor­si­saa­ren. Ja samal­la huo­non­taa palvelutasoa.

  Mut­ta enpä halua sanoa mitään var­maa. Idea kek­su­te­lus­sa­han on, että sel­lai­se­sa tie­to ja aja­tuk­set voi­vat kehittyä.

 15. Jos Uuden­maan sisäl­le syn­tyi­si uusi met­ro­po­li­kun­ta, sen äänes­tä­jiä tus­kin voi­tai­siin edus­kun­ta­vaa­leis­sa­kaan ero­tel­la eri vaa­li­pii­rei­hin. Uuden­maan liit­to menet­täi­si val­ta­kun­nal­li­ses­ti sen vii­mei­sen­kin rip­peen vai­ku­tus­val­las­taan, jon­ka suu­ri Uuden­maan vaa­li­pii­rin kan­san­edus­ta­ja­jouk­ko on tuo­nut. Val­ta- ja voi­ma­suh­teet uusiu­tui­si­vat arvaa­mat­to­mal­la taval­la. (Hel­sin­ki­läi­siä kan­san­edus­ta­jia­han ei ole val­ta­kun­nas­sa voi­nut pitää hel­sin­ki­läis­ten äänes­tä­jien etu­jen aja­ji­na, yleis­po­lii­tik­ko­ja kun ovat pääosin)

  Ne kun­nat, jot­ka esti­vät lii­ton perus­so­pi­muk­sen uudis­ta­mi­sen, ovat ampu­neet itse­ään jal­kaan. Äänes­tä­jil­le pitäi­si nyt ker­toa nii­den jär­jen jät­ti­läis­ten nimet, jot­ka oli­vat vastuussa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.