Helikopterikenttä selvitysalueeksi

Kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­ta päät­ti osal­taan kan­tan­sa Her­ne­saa­ren osay­leis­kaa­vaan. Kiis­ta heli­kop­te­ri­ken­täs­tä rat­kais­tiin lopul­ta niin, että alue mer­kit­tiin sel­vi­ty­sa­lu­eek­si, jon­ka käyt­tö rat­kais­taan ase­ma­kaa­val­la. Heli­kop­te­ri­kent­tää ei siis tor­jut­tu lopul­li­ses­ti, mut­ta täl­lä pää­tök­sel­le ei voi hakea lupaa täytöille.

Jos lopul­ta kui­ten­kin pää­dy­tään alku­pe­räi­seen suun­ni­tel­maan, tämä pää­tös tuli kal­liik­si. Kau­pun­gin­hal­li­tus vara­si juu­ri yli mil­joo­na euroa lou­heen tila­päi­seen varas­toin­tiin. Mei­dän tavoit­teem­me kui­ten­kin on tor­jua koko kent­tä yli­pään­sä ja tuol­lai­se­na mas­sii­vi­se­na täyt­tö­nä erityisesti.

Poli­tii­kas­sa syn­tyy aika ajoin eri­mie­li­syyk­siä ja kovia­kin kiis­to­ja. Yleen­sä olen kui­ten­kin ymmär­tä­nyt, mik­si vas­ta­puo­li on sitä miel­tä kuin on. Täs­sä tapauk­ses­sa en ker­ta­kaik­ki­ses­ti voi ymmär­tää, mik­si kau­pun­gin vir­ka­mies­joh­to ajaa tätä kent­tää jär­jet­tö­mään paik­kaan ja jär­jet­tö­min kus­tan­nuk­sin. Onko kun­tien väli­nen kil­pai­lu sokais­sut mie­let niin, että Hel­sin­gin on roh­mut­ta­va itsel­leen kaikki.

55 vastausta artikkeliin “Helikopterikenttä selvitysalueeksi”

 1. Lau­ta­kun­nas­sa ker­rot­tiin, että mini­miai­ka täyt­tö­lu­van saa­mi­seen on noin kak­si vuot­ta. Lupa­pyyn­nön val­mis­te­luun menee noin vuo­si ja luvan saa­mi­seen toi­nen. Aika uskomatonta! 

  Tyh­mä luot­ta­mus­hen­ki­lö kuvit­te­lee, että pro­ses­sin voi­si saa­da suju­maan nopeamminkin.

 2. Tähän pal­ve­lu­jen sijoit­ta­mi­seen on HSL muu­ten jul­kais­sut uuden käte­vän net­ti­pal­ve­lun: Mat­ka-aika­kart­ta

  Sil­lä voi tut­kia, kuin­ka ison alu­een ja kuin­ka pal­jon asuk­kai­ta ja työ­paik­ko­ja tie­tys­tä pis­tees­tä saa­vut­taa mis­sä­kin ajas­sa. Se kyl­lä­kin perus­tuu Reit­tiop­paa­seen siten, että saa­vu­tet­ta­vuus las­ke­taan vain tie­tyl­le ajan­het­kel­le, mut­ta antaa jo sel­lai­se­naan hyvin suun­taa. Peri­aat­tees­sa sii­tä voi­si kehit­tää myös ver­sion, joka las­kee tulok­set pai­no­tet­tu­na vii­kon yli.

  Ja se ker­too vain jouk­ko­lii­ken­tees­tä tai käve­lys­tä ja pyö­räi­lys­tä, ei autoi­lus­ta (joka heli­kop­te­ri­ken­täl­le on pal­jon tär­keäm­pi). Eikä se ota huo­mioon tule­vai­suu­den suunnitelmia.

  Mut­ta nyt esi­mer­kik­si (klo 17.00 tänään):
  Kei­la­nie­mi: 30 min pääs­sä 197 000 työpaikkaa
  Her­ne­saa­ren kär­ki: 30 min päs­sä 85 400 työpaikkaa

  Ja vaik­ka taan­noi­nen kekus­te­lu Verkkokauppa.comin sijain­nis­ta (30 min päässä):
  Ruo­ho­lah­ti: 261 000 asukasta
  Jät­kä­saa­ri: 80 700 asukasta
  Lep­pä­vaa­ra: 168 000 — 205 000 asukasta 

  Luvut ovat samas­sa suh­tees­sa myös 50 min mat­ka-ajal­le. Joo, Jät­kä­saa­reen ja Her­ne­saa­reen tulee vie­lä lisää asuk­kai­ta, mut­ta ei se heh­taa­riar­vio­ta muu­ta: Verkkokauppa.com on koko pää­kau­pun­ki­seu­tua aja­tel­len todel­la syr­jäs­sä nyt.

 3. Elmo Allén:
  Tähän pal­ve­lu­jen sijoit­ta­mi­seen on HSL muu­ten jul­kais­sut uuden käte­vän net­ti­pal­ve­lun: Mat­ka-aika­kart­ta

  Vähän avauk­sen aihees­ta poi­ke­ten, tuo mat­ka-aika­kart­ta antaa aika rea­lis­ti­sen kuvan Hel­sin­gin jouk­ko­lii­ken­teen pal­ve­lu­ta­sos­ta. Sii­nä voi ver­tail­la jouk­ko­lii­ken­teen, käve­lyn ja pyö­räi­lyn matka-aikoja

  Lei­kin kar­tal­la vähän, ja jos tar­kas­te­lu­pis­teek­si ote­taan oikeas­taan mikä tahan­sa muu kuin aivan juna/metroaseman välit­tö­mäs­sä lähei­syy­des­sä ole­va pis­te, niin 20 minuu­tin aika­tar­kas­te­lul­la jouk­ko­lii­ken­ne hävi­ää jopa käve­lyl­le (eli 20 minuu­tis­sa käve­lee pidem­mäl­le kuin mitä jouk­ko­lii­ken­teel­lä pää­see) ja vie­lä puo­len tun­nin aika­tar­kas­te­lul­la­kin käve­ly ja jouk­ko­lii­ken­ne ovat liki­pi­täen tasoissa. 

  Pyö­räi­ly on yli­voi­mai­nen kai­kil­la aikatarkasteluilla. 

  Jouk­ko­lii­ken­ne siis tuon kar­tan perus­teel­la kil­pai­lee nopeu­des­sa ainos­taan käve­lyn kans­sa suu­rim­mal­le osal­le hel­sin­ki­läi­sis­tä. Itse asias­sa asun­non etäi­syys juna/metro ase­mas­ta pitää olla vain 300- 400 met­rin luok­kaa ennen­kuin jouk­ko­lii­ken­ne pesee käve­lyn. Oma koke­muk­se­ni tukee täy­sin tuon mat­ka-aika­kar­tan tuloksia

 4. Täy­sin ohi aiheen, mut­ta kun Reit­tiop­paan pääl­le ker­ran teh­dään noi­ta sovel­luk­sia niin sen poh­ja­da­tan voi­si lait­taa kuun­toon. Pysäk­kia­jat kohdalleen/realistisiksi ainakin.

 5. Ker­rot­ko lisää nois­ta jako­lin­jois­ta. Siis vir­ka­mies­kun­ta halu­aa heli­kop­te­ri­ken­tän (syys­tä jota ei tun­ne­ta), mut­ta ilmei­ses­ti myös kokoo­mus. Mik­si he sen halua­vat? Äänes­tet­tiin­kö sel­vi­ty­sa­lue­pää­tök­ses­tä, vai meni­kö se yksi­mie­li­ses­ti läpi?

 6. Ei kovin fik­su pää­tös. 😀 Tuh­la­taan mil­joo­na, jol­le var­mas­ti on parem­paa­kin käyt­töä. Tulee kent­tää tai e, niin täyt­tö kan­nat­taa tehdä.

 7. Eikö heli­kop­te­ri­ken­tän pai­kal­le voi raken­taa asun­to­ja? Asun­nois­ta on pulaa ja saa­tai­siin lou­heel­le loppusijoituspaikka.

 8. KariS:

  Jouk­ko­lii­ken­ne siis tuon kar­tan perus­teel­la kil­pai­lee nopeu­des­sa ainos­taan käve­lyn kans­sa suu­rim­mal­le osal­le hel­sin­ki­läi­sis­tä. Itse asias­sa asun­non etäi­syys juna/metro ase­mas­ta pitää olla vain 300- 400 met­rin luok­kaa ennen­kuin jouk­ko­lii­ken­ne pesee käve­lyn. Oma koke­muk­se­ni tukee täy­sin tuon mat­ka-aika­kar­tan tuloksia

  Ja nime­no­maan juna- tai met­roa­se­mas­ta, sil­lä näi­den kul­ku­muo­to­jen tehok­kuus tulee kar­tas­sa hyvin esiin. Mones­ta kan­ta­kau­pun­gin pis­tees­tä pää­see nopeam­min jon­ne­kin Vuo­saa­reen kuin muu­al­le kan­ta­kau­pun­kiin. Kart­ta avaa­kin hie­nos­ti jon­kin Pisa­ran etu­ja, kuten myös Töö­lön metron… 

  Nyky­muo­dos­saan rati­koi­ta voi ver­ra­ta lähin­nä käve­lyyn. Pitäi­si­kö­hän nii­tä vähän nopeuttaa?

  Pahas­ti off-topic, mut­ta tuo kart­ta on ver­rat­to­mas­ti kiin­nos­ta­vam­pi kuin jokin äly­va­paa helikopterikenttä.

 9. tpyy­luo­ma:
  Täy­sin ohi aiheen, mut­ta kun Reit­tiop­paan pääl­le ker­ran teh­dään noi­ta sovel­luk­sia niin sen poh­ja­da­tan voi­si lait­taa kuun­toon. Pysäk­kia­jat kohdalleen/realistisiksi ainakin.

  Aivan. Nyt­hän reit­tio­pas antaa aivan lii­an opti­mis­ti­sen kuvan todel­li­ses­ta mat­ka-ajas­ta. Vain junat ja met­ro osuu koh­tuu­del­la koh­dal­leen, muil­le opas antaa aivan lii­an lyhyet mat­ka-ajat. Aina­kin nor­maa­lei­hin aamu-ilta työ­mat­koi­hin käy­tet­tä­vi­nä aikoina.

  Pyö­räi­ly taas on mitoit­tet­tu aika alhai­sen kes­ki­no­peu­den mukaan (17 km/h), vaik­ka se mat­ka-aika sovel­luk­ses­sa hak­kaa kaik­ki muut. Mut­ta mei­tä pyö­räi­li­jöi­tä tie­tys­ti on niin monen­ta­soi­sia, että jon­kin­lai­nen kes­kiar­vo on haettu.

 10. Pyö­räi­ly taas on mitoit­tet­tu aika alhai­sen kes­ki­no­peu­den mukaan (17 km/h), vaik­ka se mat­ka-aika sovel­luk­ses­sa hak­kaa kaik­ki muut. Mut­ta mei­tä pyö­räi­li­jöi­tä tie­tys­ti on niin monen­ta­soi­sia, että jon­kin­lai­nen kes­kiar­vo on haettu.

  Poh­din jos­kus itse­kin tuo­ta pyö­räi­lyn alhais­ta kes­ki­no­peut­ta. Käy­tän­nös­sä koh­tuu­kun­toi­nen pol­ki­ja pol­kee tuo­ta vauh­tia hir­veäs­ti hikeen­ty­mät­tä, mut­ta itse asias­sa kovin tiheäs­sä lii­ken­tees­sä ja lii­ken­ne­va­lois­sa tuo­kin on haas­ta­va vauhti.

  Ja ihan rehel­li­syy­den nimis­sä: Jos ote­taan kes­ki­mää­räi­nen kan­sa­lai­nen kes­ki­mää­räi­sel­lä pol­ku­pyö­räl­lä, kes­ki­no­peus jää sel­väs­ti tuon alle, vaik­ka ruti­noi­tu­nut suk­ka­housu­pyö­räi­li­jä sileäl­lä menee­kin tuplavauhtia.

  Pyö­räi­ly­ajan toteu­man arvioin­ti on suun­nil­leen yhtä vai­ke­aa kuin autoi­lua­jan­kin koh­dal­la. Approk­si­maa­tiok­si menee, jos lii­ken­net­tä on vähän­kään enem­män tai keli vaih­te­lee. Ja joka tapauk­ses­sa alle puo­len tun­nin mat­koil­la pyö­rän hie­nous tulee hyvin näkyviin.

  Jahas, täl­lä ei kyl­lä mitään ollut teke­mis­tä heli­kop­te­rei­den kans­sa… Mut­ta hie­no sovel­lus yhtä kaik­ki, ker­ras­saan upea. Ja jos sii­hen sai­si hen­ki­lö­au­ton ver­tai­lu­koh­dak­si, niin sit­ten sel­viäi­si sekin, mik­si ihmi­set mak­sa­vat autoi­lus­ta niin­kin pal­jon kuin mak­sa­vat. Ja tie­tys­ti ver­tai­lu­koh­dak­si niin, että ruuh­kat ja pysä­köin­tia­jat huo­mioi­daan kuten myös pol­ku­pyö­rän eri­lai­set ete­ne­mis­no­peu­det tilan­teen mukaan.

  No, ehkä ver­sios­sa 2.0.

 11. Kir­joi­tin Säre­län blo­giin aika kyy­ni­sen kommentin:

  Eli KSV tekee sel­vi­tyk­sen, jon­ka mukaan sin­ne sopii vaih­toeh­dois­ta par­hai­ten juu­ri heli­kop­te­ri­kent­tä ja sit­ten se vah­vis­te­taan asemakaavassa?

  Pai­nos­ta­kaa­han vie­lä KSV:tä teke­mään sel­vi­tyk­set niin, että jos tulee­kin vaik­ka työ­paik­ko­ja, niin sit­ten vars. saa­ren puo­lel­le voi­kin teh­dä asun­to­ja pal­jon enem­män. Ja jos tulee työ­paik­ko­ja, pitäi­si jat­kaa ratik­kaa­kin taas sin­ne kär­keen asti, mis­tä se jo ker­ran otet­tiin pois. En mä ihan jak­sa uskoa, että viras­to viit­si­si tosis­saan teh­dä tuol­lais­ta yli­mää­räis­tä työtä…”

  Kat­so­taan siis, miten käy. Oli­sin taas ker­ran enem­män kuin mie­lel­lä­ni aivan väärässä.

 12. Mik­si hem­me­tis­sä vir­ka­mies­ten anne­taan soo­loil­la? Jos demo­kraat­ti­ses­ti valit­tu­jen enem­mis­tö on eri miel­tä, mut­ta vir­ka­mie­het junt­taa kok­ka­ri­vä­hem­mis­tön nyö­ky­tel­les­sä sil­ti heli­kop­te­ri­kent­tää, niin on aina­kin syy­tä äänes­tää parem­min seu­raa­vis­sa vaa­leis­sa. Ihan peri­aat­tees­ta voi­si­vat val­tuu­te­tut nous­ta kapi­naan, aihe ei kui­ten­kaan ole maa­il­maa muut­ta­va, mut­ta louk­kaa kan­san­val­taa. Vain kan­san valit­se­ma enem­mis­tö saa sot­kea kau­pun­gin asiat. 

  Jos on soraa ja kiveä lii­kaa, että pitää oikein vis­pi­lä­kent­tiä täy­tel­lä, niin vir­ta­ve­si­kun­nos­tuk­siin voi tar­jo­ta. Koko Suo­men pera­tut kos­ket kun­toon ker­ral­la uuden Hel­sin­gin rakennusjämillä? 

  Leik­ki leik­ki­nä, mitäs se aut­taa, kun Van­taas­sa­kin rii­hi­mä­ke­läi­sen sika­ri pudot­te­lee kos­kea alas ruseh­ta­va ves­sa­pa­pe­ri peräs­sään. Pitää­kin soi­tel­la taas tutuil­le, että vetä­vät Rik­sus­sa puh­das­ta ves­su­pa­pe­ria pön­tös­tä, jot­ta tai­me­net voi­vat pyyh­kiä sil­män­sä ala­vir­ras­sa. Joko­han uudet kala­sa­ta­ma­lai­set ovat kuul­leet pal­jon­ko puh­dis­ta­ma­ton­ta jäte­vet­tä ui kes­ki­mää­rin vuo­des­sa ikku­nan alta koh­ti Suo­men­lah­tea? Toi­vot­ta­vas­ti aina­kaan Ara­bian­ran­nan uudet asuk­kaat eivät pidä vaah­toa­vaa Van­taa­ta luon­nol­li­se­na ilmiö­nä. Joku­nen pel­to näyt­tää edel­leen kui­vat­ta­van itsen­sä suo­raan jokeen. Van­taan­joen var­ren vih­reil­lä oli­si hom­maa sii­nä­kin, että oman kun­nan alu­eel­ta ei tuli­si mitään suo­raan jokeen ja puh­dis­tus­hank­keet todel­la­kin toteutuu.

  Kun ker­ta halu­taan ilmais­ta jouk­ko­lii­ken­net­tä, niin suo­sit­te­li­sin maas­to­pyö­rän han­kin­taa. Ei tar­vi­ta oikeas­taan edes tei­den kun­nos­sa­pi­toa, saa­ti­ka uusia lii­ken­ne­hank­kei­ta. Eli koko hom­ma on oikeas­ti ilmais­ta myös muil­le ja oma ja mui­den ter­veys pysyy kun­nos­sa. Ajan­käy­töl­li­ses­ti näkö­jään myös tilas­tot pyö­räi­lyn puo­lel­la, eikä vain mutu-tun­tu­ma. Työ­pai­koil­le vain kun­nol­li­set pesu­ti­lat, että saa luon­nol­li­set hajut pes­tyä ja lop­pu on sääs­töä kai­kil­le. Samas­ta syys­tä­hän se perus­ter­ve 50-vuo­tias on rapa­kun­nos­sa, kuin 20-vuo­tias varusmies.

 13. Oli­si­ko ana­lo­gia niin, että kau­pun­ki yrit­tää kuu­mei­ses­ti vain etsiä paik­ko­ja mihin maa­taan kip­paa? Saa ensin rahaa läjit­tä­mi­ses­tä ja sit­ten myy­tyä vie­lä tonttimaata.

  Län­si­met­ro-> Jätkäsaareen
  Pisa­ra -> Kruu­nu­vuo­reen, Hernesaareen
  jne.

  Minus­ta meri on ihan kau­nis niin kuin se on. Raken­ne­taan saa­ret ensin.

 14. a_l:

  Pahas­ti off-topic, mut­ta tuo kart­ta on ver­rat­to­mas­ti kiin­nos­ta­vam­pi kuin jokin äly­va­paa helikopterikenttä.

  Niin­pä. Polii­ti­koil­le (Osmo­kin mukaan­lu­kien) kui­ten­kin näyt­tää ole­van tär­keäm­pää kinas­tel­la äly­va­paas­ta heli­kop­te­ri­ken­täs­tä kuin suun­ni­tel­la miten saa­tai­siin sel­lais­ta kau­pun­kia jos­sa on hyvät lii­ken­neyh­tey­det ja help­po liik­kua. Kau­pun­kia jos­sa jouk­ko­lii­ken­ne haas­tai­si autoi­lun eikä kil­pai­li­si käve­lyn kans­sa matka-ajoissa.

  Kun kat­soo Hel­sin­gin met­ron ase­mia, niin nehän ovat kaup­pa­kes­kuk­sia, ei asui­na­luei­ta. Kam­pin, Rau­ta­tien­to­rin, Kai­sa­nie­men, Itä­kes­kuk­sen, Myl­ly­pu­ron, Kon­tu­lan ja Vuo­saa­ren ase­mat ovat ihan puh­tai­ta kaup­pa­kes­kuk­sia, Hert­to­nie­mi, Haka­nie­mi ja Ruo­ho­lah­ti aina­kin osin, Kala­sa­ta­mas­ta tulee sel­lai­nen. Jäl­jel­le ei tai­da jää­dä kuin Kulos­aa­ri, Sii­li­tie, Ras­ti­la ja Sör­näi­nen, jois­ta Kulos­aa­ri on kes­kel­lä ei mitään ja Sii­li­tie­kin hie­man asu­tuk­sen sivus­sa. Kak­si ase­maa siis asui­na­lueil­la. Ei ihme jos mat­ka-ajat veny­vät met­rol­la­kin. Mut­ta gryn­de­rit ovat rikas­tu­neet kun ovat saa­neet raken­taa kap­pa­kes­kit­ty­män­sä met­roa­se­mien pääl­le tai ympärille. 

  Asun­to­ja sin­ne ase­mien välit­tö­mään lähei­syy­teen oli­si pitä­nyt, ja pitäi­si teh­dä. Kau­pun­ki saa kaup­pa­paik­ka­ton­teis­ta parem­mat tulot, joten asuk­kai­den mat­kus­ta­mi­sen help­pous ja nopeus saa väis­tyä yksi­sil­mäi­ses­ti ja lyhyt­nä­köi­ses­ti kau­pun­gin kas­saa tui­jot­ta­vien päät­tä­jiem­me sil­mis­sä. Vaik­ka­pa Hert­to­nie­men suun­ni­tel­mat ovat juu­ri tätä, kaup­paa lisää met­roas­man pääl­le vaik­ka asun­nois­ta on huu­ta­va pula.

 15. Kuten lau­ta­kun­ta­pää­tök­ses­tä ja tämän­kin blo­gin vas­tauk­sis­ta voi lukea, nyt Her­ne­saa­ren heko­täy­tön tilal­le suun­ni­tel­laan vaik­ka mitä, vaik­ka meri­täy­tön alku­pe­räi­nen syy oli kaa­vaan pako­te­tun heli­kop­te­ri­ken­tän 500 met­rin etäi­syys asu­tuk­ses­ta ja Pihlajasaaresta.

  Kau­pun­gin­joh­ta­ja tai­taa kui­ten­kin pääs­tä tavoit­tee­seen­sa lau­ta­kun­takloo­nien­sa avulla. 

  Jok­seen­kin aina kan­ta­kau­pun­gil­le edul­li­set vään­nöt hävi­tään 4–5. Vih­reät ovat kan­ta­kau­pun­gil­le tur­val­li­sin puo­lue. On iro­nis­ta, että kokoo­mus onkin van­han raken­ne­tun Hel­sin­gin suu­rin uhka.

  Kii­tos vih­reil­le ja vasem­mis­tol­le, ettet­te anta­neet täyt­tö­hir­viön jää­dä pää­kaa­vaan. Vih­rei­den joh­dol­la type­ryys oli­si kaa­tu­nut jo 2008 maan­käyt­tö­kaa­vios­sa. Hävi­sit­te tuol­loin 3–5. Kau­pun­ki oli­si sääs­tä­nyt aikaa ja rahaa tur­his­sa sel­vi­tys- ja suun­nit­te­lu­kus­tan­nuk­sis­sa. Kai­ken vään­nön jäl­keen­kään kop­te­ri­kent­tä ei sovel­lu ehdo­te­tul­le pai­kal­le tur­val­li­suus- ja melu­te­ki­jöis­tä joh­tuen http://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkisuunnittelulautakunta/Suomi/Esitys/2012/Ksv_2012-10–02_Kslk_27_El/5E3BF4F1-88B7-45449FD8-416F2978003B/Liite.pdf

  Ehkä kau­pun­gin­joh­to suun­nit­te­lee Hel­sin­gin meren­edus­tan täyt­töä laa­jem­min­kin ja kop­te­ri­kent­tä oli vain naa­mioi­tu pää­na­vaus. Kun sen sopi­vuu­des­ta nyt kiis­tel­lään, tulee­kin mui­ta ehdo­tuk­sia, jot­ka jat­kos­sa hyväk­syt­tä­vät­kin meren täytön. 

  Muis­tin vir­kis­tyk­sek­si; noin 10 ha:n uusi meri­täyt­tö 10–12 met­riä syvään veteen tulee poi­kit­tain itään Her­ne­saa­ren perin­tei­sel­le pur­jeh­dus­lah­del­le, Pih­la­ja­saa­ren vene­rei­til­le, Hel­sin­gin vik­kaim­mal­le pien­ve­ne­väy­läl­le, Hel­sin­ki-puis­ton reu­nal­le ja Unescon maa­il­man­pe­rin­tö­koh­teen = Suo­men­lin­nan suo­ja­vyö­hyk­keel­le, jot­ka kaik­ki siir­re­tään alta pois.

  Muu maa­il­ma pitää Hel­sin­gin edus­tan meria­luet­ta- kaik­kien kau­pun­ki­lais­ten olo­huo­net­ta- suo­je­le­mi­sen arvoi­se­na. Mark­ki­na­ve­toi­nen kau­pun­gin­joh­to on val­mis tär­ve­le­mään Itä­me­ren tyt­tä­ren kau­neim­mat kasvot.

  Jot­kut ehdot­ta­vat meri­täy­töl­le kop­te­ri­ken­tän sijaan asuin­ra­ken­ta­mis­ta. Kau­pun­gin­joh­dol­le vai datc­hoik­si? Oli­si tur­val­li­sin­ta jät­tää vir­kis­tys­me­ria­lue merek­si ja sen 100-vuo­ti­set toi­min­not rau­haan tule­vil­le, toi­vot­ta­vas­ti vii­saam­mil­le vastuunkantajille.

 16. a_l: Mones­ta kan­ta­kau­pun­gin pis­tees­tä pää­see nopeam­min jon­ne­kin Vuo­saa­reen kuin muu­al­le kantakaupunkiin.Kartta avaa­kin hie­nos­ti jon­kin Pisa­ran etu­ja, kuten myös Töö­lön metron… 

  Tai sit­ten tilan­ne pal­jas­taa sen, että pk-seu­dul­le olis pitä­ny raken­taa kat­ta­va pika­ra­tik­ka­verk­ko jo pari vuo­si­kym­men­tä sit­ten. Sekä sen, että nykyi­nen jouk­ko­lii­ken­ne toi­mii vain lähiös­tä kes­kus­taan, jos­ta tulee sitä isom­pi ongel­ma, mitä enem­män työ­pai­kat siir­ty­vät pois keskustasta…

 17. Eli siis kan­ta­kau­pun­kiin­kin voi­si lait­taa pika­vuo­ro­ja ihan dösäl­le ja spå­ral­le­kin, ei sii­hen mitään mil­jar­dien met­roa vält­tä­mät­tä tarvitsisi…

 18. KariS: Niin­pä. Polii­ti­koil­le (Osmo­kin mukaan­lu­kien) kui­ten­kin näyt­tää ole­van tär­keäm­pää kinas­tel­la äly­va­paas­ta heli­kop­te­ri­ken­täs­tä kuin suun­ni­tel­la miten saa­tai­siin sel­lais­ta kau­pun­kia jos­sa on hyvät lii­ken­neyh­tey­det ja help­po liik­kua. Kau­pun­kia jos­sa jouk­ko­lii­ken­ne haas­tai­si autoi­lun eikä kil­pai­li­si käve­lyn kans­sa matka-ajoissa.

  No Ode­kin on käyt­tä­nyt aikaan­sa mm. sii­hen että saa­tai­siin Kruu­nu­vuo­ren sil­ta, näyt­täi­si aika eril­lai­sel­ta toi Laa­ja­sa­lon mat­ka-aika­kart­ta sen jäl­keen. Jouk­ko­lii­ken­ne tar­vit­sii hyvät ja suo­rat omat väy­lät, ei tämä oikeas­taan sen vai­keam­paa ole.

  Muu­ten käve­lyn kans­sa kil­pai­lu lyhyil­lä mat­koil­la on aika kova vaa­ti­mus mil­le tahan­sa lii­ken­ne­muo­dol­le fil­la­ria lukuu­not­ta­mat­ta, eikä se nyt toki sinän­sä ole mikään ongel­ma että käve­ly on suju­vaa, päin vas­toin se on tavoi­te. Kilo­met­rin käve­lee vauh­dis­ta riip­puen 8 — 15 minuu­tis­sa. Ihan jo sii­hen että hoi­taa itsen­sä pysä­kil­lä ja toi­ses­sa pääs­sä siel­tä peril­le menee 5 — 20 minuut­tia riip­puen mm. sii­tä mis­sä pysä­kit ovat, kuin­ka tiheäs­sä nii­tä on ja ovat­ko ne maan pääl­lä vai alla. Odo­tusa­jat, ajoai­ka ja vaih­dot pääl­le. Autol­la­kin vähän sama jut­tu, pysä­köin­ti­paik­ka ei vält­tä­mät­tä ole ihan vie­res­sä ja sitä voi jou­tua etsimään.

  Suu­ri osa mat­kois­ta on alle 5 km, kes­ki­mat­ka Hel­sin­gis­sä ulko­muis­tis­ta jotain 7 km. Noil­la etäi­syyk­sil­lä jouk­ko­lii­ken­ne­mat­kas­ta suu­riin osaa kuluu käve­lyyn, odot­ta­mi­seen, vaih­toi­hin, jne. Sitä kuin­ka fik­sua on hakea lisää nopeut­ta pois­ta­mal­la pysäk­ke­jä voi miet­tiä tätä taus­taa vas­ten, vaik­ka se toki jos­kus on jär­ke­vää. Todel­li­sia mat­ka-aiko­ja on huo­mat­ta­vas­ti vai­keam­pi mal­lin­taa kuin junan ja rai­de­här­päk­keen nopeut­ta, joten useim­mi­ten kes­ki­ty­tään vain siihen.

  Täs­sä on tosin tapah­tu­nut edis­tys­tä, esi­mer­kik­si Joke­ril­le teh­tiin käve­ly­mat­ka­tar­kas­te­lu. Mut­ta kyl­lä se fokus on edel­leen vähän vää­ris­sä asiois­sa, luul­ta­vas­ti käy­te­tyin Hel­sin­gin jouk­ko­lii­ken­teen poi­kit­tai­syh­teys ei ole Joke­ri tai kasin ratik­ka, eikä bus­si­lin­ja 58, vaan se on Pasi­lan ase­ma ylä­ta­so. Sen kaut­ta vaih­de­taan A/M junis­ta I/N juniin. Alle sata met­riä lin­nun­tie­tä, vii­si minuut­tia. Ja toki myös vaih­to­py­sä­kit sekä ‑jär­jes­te­lyt ratik­kaan ja bus­sei­hin on kuin suo­raan ei näin ‑oppi­kir­jas­ta. Tuon kor­jaa­mi­nen ei ole vaan yhtä jäns­kää kuin vii­vo­jen piir­te­ly Uuden­maan kartalle.

  1. En tie­dä, miten tuo HSL:n työ­ka­lu on syn­ty­nyt, mut­ta itse esi­tin sel­lai­sen teke­mis­tä kau­pun­ki­suun­nit­te­lun avuk­si ja sel­lai­nen syn­tyi vuo­si pari sit­ten kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­vir­fas­tos­sa. Tämä saat­taa olla sukua sil­le tai sit­ten ei.

 19. Osmo Soi­nin­vaa­ra: En tie­dä, miten tuo HSL:n työ­ka­lu on syn­ty­nyt, mut­ta itse esi­tin sel­lai­sen teke­mis­tä kau­pun­ki­suun­nit­te­lun avuk­si ja sel­lai­nen syn­tyi vuo­si pari sit­ten kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­vir­fas­tos­sa. Tämä saat­taa olla sukua sil­le tai sit­ten ei.

  Idea ei ole var­si­nai­ses­ti ihan uusi ja kai ton jol­lain GIS-ohjel­mis­tol­la voi teh­dä ihan napin­pai­nal­luk­sel­la jos on dataa.

  Many modern issues have a stran­ge pre-echo in the maps: an isochron map pro­duced by Manc­hes­ter council shows how long it took to com­mu­te to the city cent­re in 1914 and was used in an attempt to show the need for trams and traf­fic police­men. Which sounds odd­ly like last year’s fai­led TIF campaign.

  http://www.manchesterconfidential.co.uk/Culture/Arts/Mapping-Manchester-exhibition
  Kart­ta: http://www.manchesterconfidential.co.uk/i/3RU/RZP_H.jpg

 20. toke: Tai sit­ten tilan­ne pal­jas­taa sen, että pk-seu­dul­le olis pitä­ny raken­taa kat­ta­va pika­ra­tik­ka­verk­ko jo pari vuo­si­kym­men­tä sit­ten. Sekä sen, että nykyi­nen jouk­ko­lii­ken­ne toi­mii vain lähiös­tä kes­kus­taan, jos­ta tulee sitä isom­pi ongel­ma, mitä enem­män työ­pai­kat siir­ty­vät pois keskustasta…

  En todel­la­kaan halua liet­soa mitään pika­ra­tik­ka vs. met­ro ‑kiis­te­lyä täs­tä. Töö­lön met­roon ei ole varaa, joten sitä ei tule. Parem­paa jouk­ko­lii­ken­net­tä sil­ti tarvitaan.

  Jouk­ko­lii­ken­teen saa­vu­tet­ta­vuut­ta kart­ta hyvin sel­ven­tää, ja sii­nä yli­voi­mai­sia ovat nopeat run­ko­lin­jat met­ro ja juna. Voi­si­vat toki olla pika­ra­ti­kat ja run­ko­bus­sit­kin, mut­ta kun eivät Hel­sin­gis­sä ole. Ja näi­den pitäi­si myös olla PIKA ja RUNKO ‑lin­jo­ja, ei ker­ran tun­nis­sa joka nur­kan kier­tä­viä lähiö­lin­jo­ja, eikä kaduil­la mate­le­via eta­na­ra­ti­koi­ta. Aika on rahaa myös jouk­ko­lii­ken­teen matkustajalle.

  Jol­lain kons­til­la noi­ta run­ko­lii­ken­teen pysäk­kien vih­rei­tä aluei­ta pitäi­si saa­da lisää.

 21. a_l: Töö­lön met­roon ei ole varaa, joten sitä ei tule. 

  Kuin­ka kum­mas­sa muu­ten ei ole? Töö­lö­hän on kai ainoa alue Hel­sin­gis­sä, jos­sa asu­kas­ti­heys (~10 000 as/km2) ylit­tää sen, mitä muu­al­la maa­il­mas­sa pide­tään riit­tä­vä­nä väes­tö­poh­ja­na metrolle.

 22. toke:
  Eli siis kan­ta­kau­pun­kiin­kin voi­si lait­taa pika­vuo­ro­ja ihan dösäl­le ja spå­ral­le­kin, ei sii­hen mitään mil­jar­dien met­roa vält­tä­mät­tä tarvitsisi…

  Miten­käs tuol­lai­nen pika­vuo­ro­ra­tik­ka toi­mi­si? Ei se aina­kaan nykyi­sil­lä kis­koil­la meni­si, kos­ka niil­lä samoil­la kis­koil­la menee aika mon­ta muu­ta­kin ratikkaa.

  Nopea jouk­ko­lii­ken­ne tar­vit­see oman väy­län­sä, eikä se ole ihan help­po toi­ve kan­ta­kau­pun­gis­sa. Kai sii­hen jokin syy on, että noi­ta met­ro­ja on maa­il­mal­la­kin maa­han kaivettu.

  No, tämä nyt on enem­män ongel­ma kuin rat­kai­su. Kart­ta näyt­tää aika vali­tet­ta­val­la taval­la sen­kin, mik­si Hel­sin­gis­sä on vai­kea teh­dä hyvää joukkoliikennettä.

 23. Pek­ka Tai­pa­le: Kuin­ka kum­mas­sa muu­ten ei ole? Töö­lö­hän on kai ainoa alue Hel­sin­gis­sä, jos­sa asu­kas­ti­heys (~10 000 as/km2) ylit­tää sen, mitä muu­al­la maa­il­mas­sa pide­tään riit­tä­vä­nä väes­tö­poh­ja­na metrolle.

  Toi­ses­ta met­ro­lin­jas­ta oli­si pal­jon hyö­tyä, mut­ta en jak­sa uskoa että sii­hen on varaa aina­kaan seu­raa­van kah­den­kym­me­nen vuo­den aika­na, jos kos­kaan. Var­sin­kin kun se on jos­sain mie­les­sä Pisa­ran kans­sa päällekkäinen.

 24. a_I: Aika on rahaa myös jouk­ko­lii­ken­teen matkustajalle.

  Vie­lä sel­vem­min se on rahaa jouk­ko­lii­ken­teen tuot­ta­jil­le. Rati­kan aja­mi­nen hitaas­ti tulee kal­liik­si kun kus­kin palk­ka juok­see koko ajan ja hom­mas­sa on arvo­kas vau­nu kiinni.

  Nopeut­ta­mis­toi­mis­ta on jau­het­tu tääl­lä ja muu­al­la puu­tu­mi­seen asti. Kaik­ki tai aina­kin monet tie­tä­vät, että esim. göte­bor­gi­lai­nen tai hyvä sak­sa­lais­ta­soi­nen katu­ra­ti­kan vauh­ti oli­si aivan mah­dol­lis­ta saa­vut­taa Hel­sin­gis­sä suht pie­nin toi­min, joi­ta on tois­tu­vas­ti sel­vi­tet­ty rapor­teis­sa. Sais­ko näky­vän vaa­li­kam­pan­ja-aiheen sii­tä, että asial­le myös teh­täi­siin jotain?

 25. Mik­ko H: Vie­lä sel­vem­min se on rahaa jouk­ko­lii­ken­teen tuot­ta­jil­le. Rati­kan aja­mi­nen hitaas­ti tulee kal­liik­si kun kus­kin palk­ka juok­see koko ajan ja hom­mas­sa on arvo­kas vau­nu kiinni.

  Nopeut­ta­mis­toi­mis­ta on jau­het­tu tääl­lä ja muu­al­la puu­tu­mi­seen asti. Kaik­ki tai aina­kin monet tie­tä­vät, että esim. göte­bor­gi­lai­nen tai hyvä sak­sa­lais­ta­soi­nen katu­ra­ti­kan vauh­ti oli­si aivan mah­dol­lis­ta saa­vut­taa Hel­sin­gis­sä suht pie­nin toi­min, joi­ta on tois­tu­vas­ti sel­vi­tet­ty rapor­teis­sa. Sais­ko näky­vän vaa­li­kam­pan­ja-aiheen sii­tä, että asial­le myös teh­täi­siin jotain?

  Ovat­ko nämä nopeu­det ver­tai­lu­kel­poi­sia? Ja mit­kä ovat nämä yksin­ker­tai­et toi­met? Ja mihin ihmee­seen ihmi­siol­lä on kiire?

 26. Toi­nen kunin­gas­a­ja­tuk­se­ni vähän minua vii­saam­pien pohdittavaksi:

  Pisa­ra raken­ne­taan Huo­pa­lah­des­ta Rus­kea­suon ja Mei­lah­den kaut­ta Töö­lön­to­ril­le ja sii­tä edel­leen Rau­tien­to­ril­le. — Kal­lis pie­ti, lisää kus­tan­nuk­sia n 500 Me. Toi­saal­ta tämä o n samal­la Töö­lön met­ro ja tar­jo­aa suo­ran rai­deyh­tey­den Mei­lah­den kli­ni­koil­ta Mar­tin­laak­soon — tun­tuu ole­van täyn­nä hoit­su­ja ‑ja len­to­ken­täl­le. Mei­lah­den kli­nik­ka-alau­eel­la käy päi­vi­täin työs­sä, opis­ke­lee tai käy klii­ni­sis­sä tut­ki­muk­sis­sa n. 10.000 henkeä.

 27. Siel­lä mihin itä­kes­kuk­ses­sa on suun­ni­tel­tu sitä mota­ri­sil­taa. Otta­mat­ta sii­hen sil­taan kan­taa. Ehdot­tai­sin näin aluk­si , että noil­la suu­nil­la jokai­sel­ta met­ro ja bus­si­py­sä­kil­tä teh­täi­siin käve­ly­kier­ros asun­ta­lo­jen luo. Pai­no­tus laa­tuun. Täm­mö­siä aluei­ta voi kek­siä mui­ta­kin. Jos paik­kaa tun­te­ma­ton käve­li­jä pitää aluet­ta seka­va­na , se on huo­no. Jos ker­ta toi­sen­sa jäl­keen suo­rim­mat käve­ly­rei­tit kier­tää ja kaar­taa, niib ympä­ris­tö on vain huo­no. Täm­möi­nen vai­ku­taa jouk­ko­lii­ken­teen minuut­tiar­voi­hin ja kul­kuo­suuk­siin. Tie­tys­ti aina ei voi saa­da jokai­sel­le suo­rin­ta käve­ly­reit­te­jä , eikä park­ki­paik­kaa oven eteen. Saa­ta­vat hyö­dyt ovat var­mas­ti hal­vem­mas­ta pääs­tä ver­ra­tu­na tunneleihin.

  Lisäk­si sivu­huo­mio­na. Hel­sin­kien kau­nii­den puis­to­jen ja vir­kis­ty­sa­luei­den saa­vu­tet­ta­vuut­ta on paran­net­ta­va. Tus­kin se on mikään vahin­ko , että puis­tois­sa on kivo­ja nurk­kia joi­hin paras reit­ti on joi­den­kin oma­ko­ti­ta­lo­jen yksi­tyi­sen piho­jen kaut­ta. Muut voi­vat sit­ten men­nä pidem­pää tietä.

 28. migul: Siel­lä mihin itä­kes­kuk­ses­sa on suun­ni­tel­tu sitä mota­ri­sil­taa. Otta­mat­ta sii­hen sil­taan kan­taa. Ehdot­tai­sin näin aluk­si , että noil­la suu­nil­la jokai­sel­ta met­ro ja bus­si­py­sä­kil­tä teh­täi­siin käve­ly­kier­ros asun­ta­lo­jen luo.

  Käve­ly-ympä­ris­tö on mones­sa pai­kas­sa pahas­ti unoh­det­tu. Esim. olin ulko­maa­lais­ten vie­rai­den kans­sa kat­so­mas­sa Mei­lah­den sai­raa­la-aluet­ta ja kun käve­lim­me sai­raa­lan pää­si­sään­käyn­nil­le, he kysyi­vät, mis­tä jalan­kul­ki­joi­den on oikein aja­tel­tu kul­ke­van sairaalaan… 😉

 29. Täs­sä on käy­ty juu­pas-eipäs kes­kus­te­lua rai­tio­vau­nu­lii­ken­teen nopeut­ta­mi­ses­ta. Saa­nen täs­sä uudes­sa vies­tis­sä­ni vie­lä hie­man kor­jat­tu­na tois­taa aiem­man kom­men­tin itse aiheeseen:
  OS
  “Minus­ta tuon heli­kop­te­ri­ken­tän oikea paik­ka oli­si Kei­la­nie­mes­sä, jos­sa jo pie­ni kent­tä onkin. Kei­la­nie­mi on parem­min saa­vu­tet­ta­vis­sa kuin Her­ne­saa­ri ja vie­lä sekä met­roa­se­man että moot­to­ri­tien vie­res­sä. Jos meil­lä ei oli­si kun­ta­ra­jo­ja, kent­tä meni­si Kei­la­nie­meen aivan varmasti.”
  Niin minus­ta­kin, tai sit­ten Koi­vusaa­res­sa. Ovat­ko Hel­sin­gin ja Espoon päät­tä­jien suh­teet niin kau­nai­set, että pää­kau­pun­ki­seu­dun yhteis­tä heli­kop­te­ri­kent­tä ei voi sijoit­taa Espoon alu­eel­le? – Tapio­la­lai­sil­la tosin voi olla ne samat hyvät perus­te­lut heli­kop­te­ri­kent­tää vas­taan kuin Her­ne­saa­ren asuk­kail­la. En ota kan­taa. KSV:n Mik­ko Säre­läl­le anta­man vas­tauk­sen mukaan kau­pal­lis­ta kent­tää ei voi raken­taa Keilaniemeen.
  Jos ole­te­taan Her­ne­saa­ren ken­tän raken­nus- ja muik­si kus­tan­nuk­sik­si 100 Me ja mat­kus­ta­ja­mää­räk­si 100.000 /vuosi. (Peri­aat­tees­sa mah­dol­li­nen oli­si 197.000 matkustajaa/ vuo­si), niin 5%:n pää­oma­kus­tan­nuk­sel­la (hyvä peu­ka­lo­sään­tö) saa­daan pää­oma­kus­tan­nuk­sek­si 5 Me/vuosi eli 50 e/ mat­kus­ta­ja. Hie­man vähem­män kuin OS:n esit­tä­mä 150 e / mat­kus­ta­ja. Tähän tie­ten­kin lisät­tä­vä muut len­non­joh­to- ja yllä­pi­to­ku­lut, jois­ta minul­la ei ole mitään käsitystä
  Lii­ken­teel­li­ses­ti Kei­la­nie­mi / Koi­vusaa­ri oli­si oleel­li­ses­ti parem­pi. Fyy­si­nen etäi­syys Ruo­ho­lah­des­ta Her­ne­saa­reen on 4,5 km ja Kei­la­nie­meen vajaa 8 km, mut­ta ajal­li­ses­ti jäl­ki­mäi­nen on lähem­pä­nä, kos­ka sin­ne kul­kee moot­to­ri­tie ja koh­ta myös met­ro. Her­ne­saa­ri on aika­moi­ses­sa lii­ken­ne­sum­pus­sa. En tun­ne heli­kop­te­ri­mat­kus­ta­jien sie­lu­ne­lä­mää. Olet­tai­sin hei­dän kul­ke­van met­rol­la, jos se kul­kee lähel­le, muu­ten tak­sil­la tai omal­la autol­la. Hin­ta on mar­gi­naa­li­nen kus­tan­nus lii­ke­mat­kus­ta­jan päi­vän budjetissa.
  Osay­leis­kaa­va mah­dol­lis­tai­si heli­kop­te­ri­ken­tän raken­ta­mi­sen Her­ne­saa­ren kär­keen, mut­ta vas­ta raken­nus­kaa­vas­sa sil­le voi­daan antaa lupa. Sekään ei vie­lä vel­voi­ta kau­pun­kia tai ketään muu­ta­kaan kop­te­ri­kent­tää raken­ta­maan. – Kau­pun­gin vir­ka­mie­het eivät voi ryh­tyä meria­luet­ta täyt­tä­mään ennen­kuin bud­je­tis­sa osoi­te­taan sii­hen varat. Vai onko heil­lä ken­ties avoin piik­ki käy­tet­tä­vis­sään? Min­kä lisäk­si moi­nen hom­ma tai­ta­nee vaa­tia ympä­ris­tö­lu­van asian­mu­kai­si­ne käsittelyineen?
  Sinän­sä kent­tä ei vie niin pal­jon raken­nusa­laa kuin on esi­tet­ty, kos­ka tuu­li­se­na täyt­tö­maa­na Her­ne­saa­ren kär­ki oli­si aika huo­no asui­na­lue. Vaik­ka kyl­lä moni oli­si meri­nä­kö­alas­ta val­mis kär­si­mään vilua ja nälkää.
  Tiis­tai­na teh­tiin pää­tös, että alu­ees­ta teh­dään eril­li­nen sel­vi­ty­sa­lue. Ehkä koko­nai­suus alkaa sit­ten parem­min hah­mot­tua ja tulee aikaa sel­vit­tää min­ne heli­kop­te­ri­lii­ken­ne­kent­tä pitää sijoit­taa, jos sel­lais­ta todel­la tar­vi­taan. Sii­tä­kään minul­la ei ole mielipidettä.

  Tar­ve on lähin­nä lii­ke­mat­ka- ja polt­ta­ri­lii­ken­ne Tal­lin­naan. Pie­ta­ri on 300 km pääs­sä lin­nun­tie­tä, joten en usko kovin suur­ta kan­sain­vael­lus­ta sin­ne kop­te­ril­la muo­dos­tu­van. Len­to kes­täi­si tosin vain tun­nin, mut­ta se oli­si tyy­ris­tä lys­tiä. Ja käsi­tyk­se­ni – siis ole­tuk­se­ni — mukaan kop­te­ri­kyy­dis­sä on aika­moi­nen melu. Itse olen len­tä­nyt kop­te­ril­la vain ker­ran. Se oli pie­ni sekä len­toai­ka vain 15 minuuttia.

  Len­tää­kö mikään fir­ma muu­ten enää kop­te­ril­la Hel­sin­gis­tä Tal­lin­naan. Aina­kaan Cop­ter­li­nen sivuil­ta ei löy­dy muu­ta kuin ilmoi­tus no avai­lable seats / no flight.
  Lon­toon heli­kop­te­ri­kent­tä tun­tuu aika kevyes­ti teh­dyl­tä lai­tok­sel­ta, veden pääl­lä pila­rei­den varas­sa . kts http://en.wikipedia.org/wiki/London_Heliport . Voi sisäl­tää mui­ta­kin aluei­ta. Vali­tet­ta­vas­ti ei muu­ta tie­toa mat­kus­ta­ja­mää­räs­tä kuin että pää­kau­pun­gin liikennöidyin.

 30. Mark­ku af Heur­lin:
  Toi­nen kunin­gas­a­ja­tuk­se­ni vähän minua vii­saam­pien pohdittavaksi:

  Pisa­ra raken­ne­taan Huo­pa­lah­des­ta Rus­kea­suon ja Mei­lah­den kaut­ta Töö­lön­to­ril­le ja sii­tä edel­leen Rau­tien­to­ril­le. – Kal­lis pie­ti, lisää kus­tan­nuk­sia n 500 Me. Toi­saal­ta tämä o nsa­mal­la Töö­lön met­ro ja tar­jo­aa suo­ran rai­deyh­tey­den Mei­lah­den kli­ni­koil­ta Mar­tin­laak­soon – tun­tuu ole­van täyn­nä hoit­su­ja ‑ja len­to­ken­täl­le. Mei­lah­den kli­nik­ka-alau­eel­la käy päi­vi­täin työs­sä, opis­ke­lee tai käy klii­ni­sis­sä tut­ki­muk­sis­sa n. 10.000 henkeä.

  Näin­hän se oli­si pitä­nyt teh­dä, sii­tä on puhut­tu jo kau­an. Se vaan ei sovi met­ron ystä­vil­le, kos­ka tämä tekee Töö­lön met­ron viral­li­ses­ti­kin tar­peet­to­mak­si. Viral­li­ses­sa litur­gias­sa­han hom­ma menee niin, että Pasi­las­ta läh­te­vä Pisa­ra ja Töö­lön met­ro eivät kil­pai­le samois­ta mat­kus­ta­jis­ta, vaan tuke­vat toi­si­aan ja molem­mat toteutetaan.

 31. Mark­ku af Heur­lin: Len­tää­kö mikään fir­ma muu­ten enää kop­te­ril­la Hel­sin­gis­tä Tal­lin­naan. Aina­kaan Cop­ter­li­nen sivuil­ta ei löy­dy muu­ta kuin ilmoi­tus no avai­lable seats / no flight.

  Se oli­si ihan lois­ta­vaa, että raken­net­tai­siin kau­pun­gin piik­kiin se heli­kop­te­ri­kent­tä, mut­ta sit­ten kukaan ei halua ope­roi­da siel­tä, kun lii­ken­ne ei ole kan­nat­ta­vaa. Muis­to­merk­ki ajastaan.

 32. Mark­ku af Heur­lin: Ovat­ko nämä nopeu­det ver­tai­lu­kel­poi­sia? Ja mit­kä ovat nämä yksin­ker­tai­et toi­met? Ja mihin ihmee­seen ihmi­siol­lä on kiire?

  Hel­sin­gis­sä tun­ne­tus­ti val­lit­se­vat ark­ti­set eri­tyi­so­lo­suh­teet, jois­sa se, mikä on arki­päi­vää muu­al­la, ei nyt vaan onnis­tu. Kai­kes­ta huo­li­mat­ta sak­sa­lai­set rati­kat kul­ke­vat mones­sa sikä­läi­ses­sä kau­pun­gis­sa vas­taa­van­lai­sil­la kaduil­la sujuvammmin.

  Yksin­ker­tai­sia toi­mia on lis­tat­tu mm. lin­jan 8 nopeut­ta­mis­sel­vi­tyk­ses­sä, ja var­maan useam­mas­sa pape­ris­sa ennen sitä. Alka­jai­sik­si pitäi­si siir­tyä pois kul­jet­ta­ja­ra­has­tuk­ses­ta, mikä kai­ke­ti onkin toteut­tu­mas­sa, yli kym­me­nen vuo­den tai­ki­noin­nin jälkeen.

  En tie­dä, onko ihmi­sil­lä kii­re, mut­ta epäi­len, että he eivät eri­tyi­ses­ti halua mak­saa palk­kaa bus­si- ja ratik­ka­kus­keil­le lii­ken­ne­va­lois­sa sei­so­mi­ses­ta. Jouk­ko­lii­ken­teen käyt­tä­jis­tä­kin pie­ni osa on turis­te­ja, muut ylei­ses­ti ottaen halua­si­vat pääs­tä peril­le suju­vas­ti. (Tämä ei nyt sit­ten ole lausun­to tun­ne­lei­den ja ras­kas­rai­tei­den puo­les­ta, vaan yhdyn edel­li­siin kom­ment­tei­hin kokonaismatka-ajasta.)

 33. Mark­ku af Heur­lin: käy päi­vi­täin työs­sä, opis­ke­lee tai käy klii­ni­sis­sä tut­ki­muk­sis­sa n. 10.000 henkeä.

  Jos­kus kau­an kau­an sit­ten 1990-luvul­la olin Tilas­to­kes­kuk­ses­sa, jos­sa joku aktii­vi­nen oli saa­nut sil­loi­sel­ta met­roa ope­roi­val­ta tahol­ta kom­men­tin, että met­roa­se­maa ei kan­na­ta raken­taa “jos ase­mal­la ei ole 20 000 mat­kus­ta­jaa päi­väs­sä”, vaik­ka maan pääl­lä ase­ma on ole­tet­ta­vas­ti aika pal­jon hal­vem­pi kuin tun­ne­lis­sa. Meni aina­kin 15 vuot­ta, ennen kuin Kala­sa­ta­man ase­ma saa­tiin aikaan.

 34. ris­tiin-ras­tiin: Jos­kus kau­an kau­an sit­ten 1990-luvul­la olin Tilas­to­kes­kuk­ses­sa, jos­sa joku aktii­vi­nen oli saa­nut sil­loi­sel­ta met­roa ope­roi­val­ta tahol­ta kom­men­tin, että met­roa­se­maa ei kan­na­ta raken­taa “jos ase­mal­la ei ole 20 000 mat­kus­ta­jaa päi­väs­sä”, vaik­ka maan pääl­lä ase­ma on ole­tet­ta­vas­ti aika pal­jon hal­vem­pi kuin tun­ne­lis­sa. Meni aina­kin 15 vuot­ta, ennen kuin Kala­sa­ta­man ase­ma saa­tiin aikaan.

  Tämän­mu­kaan­han ei kai juu­ri mitäänm met­roa­se­maa oliis kanat­ta­nut raken­taa. Eikä koko metroaakaan?

 35. Pek­ka Tai­pa­le: Kuin­ka kum­mas­sa muu­ten ei ole? Töö­lö­hän on kai ainoa alue Hel­sin­gis­sä, jos­sa asu­kas­ti­heys (~10 000 as/km2) ylit­tää sen, mitä muu­al­la maa­il­mas­sa pide­tään riit­tä­vä­nä väes­tö­poh­ja­na metrolle. 

  No ehkä juu­ri sik­si, että se on ainoa alue. Siel­tä pitää myös men­nä johon­kin, kun Töö­lön sisäi­nen met­ro ei ihan hir­veäs­ti ketään palvelisi.

 36. Mark­ku af Heur­lin: Kau­pun­gin vir­ka­mie­het eivät voi ryh­tyä meria­luet­ta täyt­tä­mään ennen­kuin bud­je­tis­sa osoi­te­taan sii­hen varat. Vai onko heil­lä ken­ties avoin piik­ki käy­tet­tä­vis­sään? Min­kä lisäk­si moi­nen hom­ma tai­ta­nee vaa­tia ympä­ris­tö­lu­van asian­mu­kai­si­ne käsittelyineen?

  Milen­kiin­tois­ta kyl­lä nime­no­maan kau­pun­gin vir­ka­mie­het täyt­ti­vät Her­ne­saa­reen pään oma-aloit­tei­ses­ti ilman bud­jet­ti­va­ro­ja tai ympä­ris­tö­lu­pia jopa niin, että kun asias­ta nousi haloo, kau­pun­ki jou­tui mereen kaa­det­tu­ja täyt­tö­mai­ta ruop­paa­maan uudel­leen pois. Kaik­ki tämä veron­mak­sa­jien piik­kiin. Vir­ka­mie­het tus­kin sai­vat edes huo­mau­tus­ta vaik­ka hei­dät oli­si pitä­nyt pis­tää tii­len­päi­tä lukemaan.

 37. Elmo Allén: Siel­tä pitää myös men­nä johon­kin, kun Töö­lön sisäi­nen met­ro ei ihan hir­veäs­ti ketään palvelisi.

  Mut­ta muu­al­la, pie­nem­mäl­lä väes­tö­ti­hey­del­lä (pl se Kal­lio), se met­ro on ehdot­to­mas­ti paras? Tämä logiik­ka ei minul­le oikein aukea.

 38. Lii­ken­ne­jär­jes­tel­mien lob­ba­reil­le pitäi­si antaa jokin lob­bauk­sen nobel. Pie­nel­le Hel­sin­gin nie­mel­le pys­ty­tään tun­ke­maan loput­to­mas­ti lii­ken­ne­jär­jes­tel­miä, eikä kukaan (polii­tik­ko) näe asias­sa mitään epäilyttävää.

  Daniel Feder­ley: Näin­hän se oli­si pitä­nyt teh­dä, sii­tä on puhut­tu jo kau­an. Se vaan ei sovi met­ron ystä­vil­le, kos­ka tämä tekee Töö­lön met­ron viral­li­ses­ti­kin tar­peet­to­mak­si. Viral­li­ses­sa litur­gias­sa­han hom­ma menee niin, että Pasi­las­ta läh­te­vä Pisa­ra ja Töö­lön met­ro eivät kil­pai­le samois­ta mat­kus­ta­jis­ta, vaan tuke­vat toi­si­aan ja molem­mat toteutetaan.

 39. Pek­ka Tai­pa­le: Mut­ta muu­al­la, pie­nem­mäl­lä väes­tö­ti­hey­del­lä (pl se Kal­lio), se met­ro on ehdot­to­mas­ti paras? Tämä logiik­ka ei minul­le oikein aukea.

  Elmo A vas­tat­koon puo­les­taan, mut­ta tuo kai juu­ri oli point­ti, eli että esi­te­tyis­sä Töö­lön met­ron suun­ni­tel­mis­sa (Kamp­pi-Töö­lö-Viik­ki tms.) ei ole kau­heas­ti tolkkua.

  Sem­mois­ta­kin on jos­sain epäil­ty, että Hel­sin­gin nykyi­nen ran­ta­met­ro­lin­ja pää­tet­tiin aika­naan raken­taa ennen U‑metroa juu­ri­kin sik­si, että ran­ta­met­ro oli tar­peet­to­mam­pi. Sen toteu­tu­mi­nen piti var­mis­taa ensin, kos­ka U‑metron toteu­tu­mi­seen luo­tet­tiin. No toi­sin kävi, eräi­den kor­rup­tios­kan­daa­lien ja mui­den jälkeen.

  1. Olin kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa, kun pää­tet­tiin met­ros­ta Ruo­ho­lah­teen. Äänes­tin ainoa­na sitä vas­taan. Sil­loin syy­nä rata­pää­tök­seen oli se, että Ruo­ho­lah­des­sa Hel­sin­ki omis­ti maan ja met­ro­ra­ta tuot­ti kau­pun­gil­le sel­vää voit­toa. Tyh­mä pää­tös sil­ti, sil­lä Töö­lön suun­ta oli­si ollut parem­pi. Met­ro­tun­ne­li­han on raken­net­tu Eli­ten teras­sil­le saakka.

 40. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Olin kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa, kun pää­tet­tiin met­ros­ta Ruo­ho­lah­teen. Äänes­tin ainoa­na sitä vas­taan. Sil­loin syy­nä rata­pää­tök­seen oli se, että Ruo­ho­lah­des­sa Hel­sin­ki omis­ti maan ja met­ro­ra­ta tuot­ti kau­pun­gil­le sel­vää voit­toa. Tyh­mä pää­tös sil­ti, sil­lä Töö­lön suun­ta oli­si ollut parem­pi. Met­ro­tun­ne­li­han on raken­net­tu Eli­ten teras­sil­le saakka.

  Sitä kään­tö­sil­muk­kaa on yksi jos toi­nen poh­ti­nut käyt­töön jos toi­seen, esi­mer­kik­si sen avul­la oli­si ver­rat­taen hal­paa ja help­poa teh­dä, vaik­ka Pisa­ran ase­man yhtey­teen, jon­ne­kin Töö­löön yksi­suun­tai­nen ase­ma tai kak­si, ja sit­ten siir­tää bus­sien päät­tä­ri Elie­li­nau­kiol­ta sin­ne. Siis sem­moi­nen kun­non vaih­to­hu­bi met­roon, rati­koi­hin, toi­siin bus­sei­hin, ja ehkä junaan­kin. Tar­koit­tai­si kah­ta met­ro­lin­jaa, Töö­lö-Mel­lun­mä­ki ja Matinkylä-Vuosaari.

  Tämä­kin tosin estää junien lyhentäminen.

 41. Pek­ka Tai­pa­le: Mut­ta muu­al­la, pie­nem­mäl­lä väes­tö­ti­hey­del­lä (pl se Kal­lio), se met­ro on ehdot­to­mas­ti paras? Tämä logiik­ka ei minul­le oikein aukea. 

  Kuten Mik­ko H jo osit­tain puo­les­ta­ni vas­ta­si­kin: Ei, eli mie­les­tä­ni met­ro ei Töö­lön ulko­puo­lel­la­kaan ole ehdot­to­mas­ti paras. Eli Töö­lö yksi­nään ei rii­tä met­ron perus­teek­si, kun Töö­lön ulko­puo­lel­la ei ole met­rol­le riit­tä­vän tihe­ää aluet­ta, johon se met­ro menisi.

  Luu­lin sen kyl­lä käy­vän vies­tis­tä­ni sel­väk­si, kun sanoin että Töö­lö on ainoa met­rol­le riit­tä­vän tiheä alue. En tie­dä, miten sen voi­si tul­ki­ta, että Töö­löä har­vem­pi alue oli­si mie­les­tä­ni met­rol­le soveltuva.

  Töö­löön voi­si raken­taa met­ron vain jon­kin lin­jan jat­ko­na, ei koko­naan uut­ta lin­jaa. Nykyi­sen met­ro­lin­jan osal­ta se juna meni jo koh­ti Keilaniemeä.

  Töö­löön tul­lee joka tapauk­ses­sa Pisa­ra. Se on se Töö­lön met­ro, joka kan­nat­taa raken­taa, ja sii­nä Töö­lön asu­kas­ti­heys onkin yksi tär­keä teki­jä kan­nat­ta­vuu­del­le. Lähi­ju­nil­la on se hyvä puo­li, että ne ovat jo val­mis 30-ase­mai­nen metroverkko.

  Sen lisäk­si jos Töö­löön raken­ne­taan lisää tun­ne­lia, se voi­si olla pika­ra­tik­ka­tun­ne­li. Eli ratik­ka ajai­si Töö­lös­sä met­ro­na. Esi­mer­kik­si Laa­ja­sa­los­ta tun­ne­liin Kaup­pa­to­rin ja Kam­pin kaut­ta koh­ti Pasi­laa. Tämä kan­nat­tai­si, jos sil­le tun­ne­lio­suu­del­le saa­tai­siin esi­mer­kik­si 3–5 pika­ra­tik­ka­lin­jaa. Täl­lä mal­lil­la met­roa siis teh­täi­siin vain sin­ne, mis­sä sitä met­roa edel­ly­te­tään. Nykyi­nen met­ro ei sovel­lu sii­hen, vaan sitä pitää teh­dä juu­ri saman­lai­se­na met­ro­na koko lin­jan pituudellle.

  1. JOS Hel­sin­ki laa­je­nee rajus­ti itään ja JOS met­ron vuo­ro­vä­li voi­daan pudot­taa alle kah­den minuu­tin, met­roon syn­tyy epä­ta­sa­pai­no niin, että lin­ja on sel­väs­ti kuor­mi­te­tum­pi idäs­sä kuin län­nes­sä. Sil­loin voi­si aja­tel­la, että met­ro haa­rau­tuu kam­pis­sa koh­tii Eli­ten teras­sia( tun­nei on jo val­mis ja HYKS:iä eikä mene sii­tä eteen­päin. Joka toi­nen juna ajai­si Töö­löön, joka toi­nen Espooseen.

 42. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  JOS Hel­sin­ki laa­je­nee rajus­ti itään ja JOS met­ron vuo­ro­vä­li voi­daan pudot­taa alle kah­den minuu­tin, met­roon syn­tyy epä­ta­sa­pai­no niin, että lin­ja on sel­väs­ti kuor­mi­te­tum­pi idäs­sä kuin län­nes­sä. Sil­loin voi­si aja­tel­la, että met­ro haa­rau­tuu kam­pis­sa koh­tii Eli­ten teras­sia( tun­nei on jo val­mis ja HYKS:iä eikä mene sii­tä eteen­päin. Joka toi­nen juna ajai­si Töö­löön, joka toi­nen Espooseen.

  Pari ISOA JOSSIA ja oikeas­taan kesk­su­te­lem­me sii­tä, miten Mei­lah­teen saa­daan hyvät yhtey­det poh­joi­sen suun­nal­ta. Lou­hin­ta­ku­lu on vain pie­ni osa met­ron rakent­mais­ku­luis­ta, jot­ka avuo­ros­taan ovat pie­ni osa koonaiskuluista.

  1. Mei­lan­den sai­raa­la nyt ei kyl­lä ole mikäään perus­te raken­taa met­roa vaan Töö­lön suu­ri asukasmäärä.Erityisesti ei ole mik­tään kei­noa met­ron avul­la rat­kais­ta sitä, miten muu­al­la­POH­JOI­SES­TA PÄIN PÄÄSEE hyks:IIN.

 43. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Mei­lan­den sai­raa­la nyt ei kyl­lä ole mikäään perus­te raken­taa met­roa vaan Töö­lön suu­ri asukasmäärä.Erityisesti ei ole mik­tään kei­noa met­ron avul­la rat­kais­ta sitä, miten muu­al­la­POH­JOI­SES­TA PÄIN PÄÄSEE hyks:IIN.

  ei tosi­aan­kaan ole. Ehdo­tin vain, että nyt tut­ki­taan, kan­nat­taa­ko Pisa­ra raken­taa laa­jem­pa­na. Se kun raken­ne­taan seu­raa­vak­si 150 vuo­dek­si. Kli­ni­koi­den ja yli­opis­ton lai­tos­ten sekä ammat­ti­kor­kea­kou­lun lisäk­si Mei­lah­de­sa on koh­ta­lai­nen asu­kas­mää­rä, lähel­lä jää­hal­li ja jal­ka­pal­los­ta­dion, Englan­ti­lai­nen kou­lu jne. 

  Lie­nee tar­pee­ton­ta tode­ta, että Töö­lön­to­rin ase­ma pal­ve­lee vain etutöölöläisiä.

 44. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Met­ro­tun­ne­li­han on raken­net­tu Eli­ten teras­sil­le saakka.

  Per­hon teras­sil­le. Met­ro­tun­ne­lin poh­jois­pää on Hie­ta­nie­men­ka­dun ja Mec­he­li­nin­ka­dun kul­mas­sa. Sen poh­joi­sem­mak­si ei nykyi­nen tun­ne­li tule.

 45. Vihe­rins­si: Nopea jouk­ko­lii­ken­ne tar­vit­see oman väy­län­sä, eikä se ole ihan help­po toi­ve kan­ta­kau­pun­gis­sa. Kai sii­hen jokin syy on, että noi­ta met­ro­ja on maa­il­mal­la­kin maa­han kaivettu.

  Jos joka kadul­ta pois­tet­tai­siin kais­ta suun­taan­sa niin tilaa tuli­si tuollekin.

 46. Voi­si­ko joku sel­ven­tää mitä ide­aa pisa­ra radas­sa on? Ketä tuo palvelee?

  Itse kai­pai­sin useas­ti met­ro­lin­jaa Etu-Töö­lö, Taka­töö­lö, Mei­lah­ti, Pik­ku­huo­pa­lah­ti, Munkkiniemi/vuori, Pitä­jän­mä­ki (reit­ti siis jotai­kuin Län­si-Hel­sin­kiin). Sii­nä­pä kat­tai­si sta­dio­nit, jää­hal­lit, Mei­lah­den sai­raa­lat jne. Toki­han tuos­sa on oma leh­mä ojas­sa, mut­ta eikö jotain tuol­lais­ta ole jos­kus suun­ni­tel­tu kun ker­ran Munk­ki­vuo­res­sa­kin on metroasema?

  1. Pisa­ra on vas­taus sii­hen, että pää­rau­ta­tie­a­se­ma on menos­sa tuk­koon. Tuol­lai­nen pää­tea­se­ma vaa­tii pajon rai­tei­ta, kun junat jää­vät pai­kal­leen sei­so­maan odot­taen uut­ta läh­töä. Toki Pisa­ra tuo ase­man monen kan­nal­ta pal­jon lähem­mäs koh­det­ta. Ovat­han lähi­lii­ken­teen rai­teet aika kau­ka­na mistään.

 47. Kii­tos idean avaa­mi­ses­ta ja lii­ken­ne­vi­ras­ton sivuil­ta hain vie­lä lisää infoa. Taas oppi jotain, ei men­nyt tämä­kään päi­vä hukkaan.

 48. Uuti­sis­sa näh­ty 3D-mal­li heli­kop­te­ri­ken­täs­tä ja ympä­ris­tös­tä on aika sanoi­sin­ko suu­ruu­den­hul­lu. Moi­nen mega­kop­te­ri­kent­tä kuu­luu sel­väs­ti Vuo­saa­reen sata­man yhteyteen.

  Suo­men­lin­nan maa­il­man­pe­rin­tös­ta­tuk­sen menet­tä­mi­nen oli­si suu­ri skandaali.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.