Tästä se alkaa — ensimmäinen vaalitilaisuus ti 25.9. klo 17.30

 

JÄRKIMARKKINAT

Kestääkö Helsingin talous? Miten palvelut turvataan?

Keskustele­mas­sa

Osmo Soin­in­vaara, kansane­dus­ta­ja (vihr)

Lau­ra Ris­sa­nen, val­tu­utet­tu (kok)

Ele­na Gorschkow-Salon­ran­ta, ope­tusltk. jäsen (vihr)

Mikko Koikkalainen, alueko­or­di­naat­tori (vas)

Eli­na Moisio, val­tu­utet­tu (vihr)

Kahvikeskustelu tiis­taina 25.9. klo 17.30–18.30

Café Engelin sisäpi­hal­la (Alek­san­terinkatu 26)

Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Hesarimainos

 

12 vastausta artikkeliin “Tästä se alkaa — ensimmäinen vaalitilaisuus ti 25.9. klo 17.30”

 1. Toiv­ot­tavasti Osmol­la on joku muukin suun­nitel­ma kuin lähet­tää lasku espoolaisille veronmaksajille.

 2. Mietin vain, että eikö olisi kivaa, että paikalla olisi myös eri mieltä ole­vien puoluei­den edus­ta­jia, jos tämän on tarkoi­tus olla jonkin sortin vaalitilaisuus.

 3. sunimh:
  Mietin vain, että eikö olisi kivaa, että paikalla olisi myös eri mieltä ole­vien puoluei­den edus­ta­jia, jos tämän on tarkoi­tus olla jonkin sortin vaalitilaisuus.

  Vasem­mis­toli­it­to ja Kokoomus ovat samaa mieltä ole­via puolueita?

 4. Atte Niem­i­nen: Vasem­mis­toli­it­to ja Kokoomus ovat samaa mieltä ole­via puolueita?

  Atte Niem­i­nen: sunimh:
  Mietin vain, että eikö olisi kivaa, että paikalla olisi myös eri mieltä ole­vien puoluei­den edus­ta­jia, jos tämän on tarkoi­tus olla jonkin sortin vaalitilaisuus.

  Vasem­mis­toli­it­to ja Kokoomus ovat samaa mieltä ole­via puolueita?

  Kir­joit­ta­ja var­maan viit­tasi siihen, että viidestä pan­elis­tista kolme oli Vihreän liiton edus­ta­jia. Lisäk­si mukana oli yksi vasem­mis­toli­iton edus­ta­ja (Vasem­mis­toli­it­to ja Vihreät ovat lähempänä toisi­aan kuin moni muu puolue. Tuon nimeno­maisen henkilön koti­sivun etu­sivul­la näkyy vieläpä ole­van slo­gan “Punaista ja vihreää”), ja sit­ten mukana oli yksi “arkivihreä kaupunki­lainen” nimistä blo­gia pitävä kokoomuk­sen edus­ta­ja. Siis viisi jonkin­laisek­si vihreäk­si itsen­sä jo itse luokit­tel­e­vaa edustajaa.

 5. Vieläkin nau­rat­taa, kun tilas­tonikkari Soin­in­vaara jokin aika sit­ten arveli Perus­suo­ma­lais­ten todel­lisen kun­tavaa­likan­natuk­sen ole­van noin viisi prosenttia.
  [Lop­pu pois­tet­tu vaalipropagandana]

  1. Vieläkin nau­rat­taa, kun tilas­tonikkari Soin­in­vaara jokin aika sit­ten arveli Perus­suo­ma­lais­ten todel­lisen kun­tavaa­likan­natuk­sen ole­van noin viisi prosenttia.

   Lue nyt se kir­joi­tus uud­estaan. MTV3 sai tulok­sek­si, että perus­suo­ma­lais­ten kan­na­tus kun­nal­lis­vaaleis­sa on viisi pros­ent­tia ja minä ker­roin, minkä virheen he ovat tässä tehneet. Oma arvioni samas­ta aineis­tos­ta sil­loin oli noin 13 pros­ent­tia. Nyt se voi olla jotain muuta.

 6. Osmo, hei!

  On tot­ta, että muistin hie­man väärin sen miten tulk­it­sit MTV3:n “Kum­maa Gallu­pia” 24.5.2012 tulleessa kirjoituksessasi.

  Toisaal­ta tekee mie­leni kysyä, että mah­datko sinäkään muis­taa ihan oikein sen 13 pros­ent­tisi kanssa. Nimit­täin, se kir­joituk­sesi päät­tyy arvioon, että perus­suo­ma­lais­ten “todel­li­nen kan­na­tus” (Mitä sil­lä sit­ten tarkoi­tatkaan) on jopa alem­pi kuin 12,1 prosenttia.

  Nyt sin­ul­la on tuskin pokkaa tuol­laista väit­tää. Toki aikaa on ehtinyt tuos­ta kir­joituk­ses­ta jo kulua ja perus­suo­ma­lais­ten kan­na­tus on taas kään­tynyt — harmik­senne — nousuun.

  No, vaalit sen näyttää…

  1. Siitä, mikä oli tilanne sil­loin, emme me kukaan voi saa­da var­maa tietoa. Nyt kan­nat­taa erot­taa tosis­taan myös kan­na­tusarvio ja vaali­en­nuste. Esimerkik­si vihrei­den kan­na­tusarvio on nyt noin 12 pros­ent­tia, mut­ta vaali­en­nuste noin yhdek­sän, kos­ka vihrei­den kan­nata­jien joukos­sa on paljon niitä, jot­ka eivät vaivaudu äänestämään.

 7. Miten voi olla jonkun puolueen kan­nat­ta­ja, jos ei itseään sel­l­aisek­si ilmi­an­na äänestyskopis­sa? Itse ihmette­len näitä aktivis­te­ja, jot­ka ilmoit­ta­vat äänestämisen ole­van turhaa ja oman toimin­nan ratkai­se­van ongel­man kuin ongel­man. Eikö olisi helpom­paa toimia, jos ei päästäisi yhteiskun­taa yhden äänen ver­ran kauem­mak­si omista tavoit­teis­taan? Eli etsisi edes sen vähiten huonon.

  Harmil­lista tämä gallup-poli­ti­ik­ka kun toisil­la tulok­sia kor­jataan alas enem­män ja toisil­la vähem­män, eikä mitään mui­ta luku­ja ilmoite­ta kuin tämä jalostet­tu arvaus. Julk­isu­udessa sit­ten juh­li­taan jotain gallup­pe­ja kuin olympialais­ten voit­to­ja ja puolue­jo­hta­jat pää­sevät pat­sastele­maan voit­ta­ji­na par­ras­val­ois­sa, vaik­ka kukaan ei olisi mitään poli­it­tisia voit­to­ja saanut. Julk­isu­us alkaa sit­ten vyöryt­tää gallup-käyriä entis­es­tään ja asi­at uno­htu­vat, kun kat­sel­laan vain käyrän nousemista. 

  Alkaa hämär­tyä mik­si ylipäätään on täl­laiset poli­it­tiset edus­ta­jat kansal­la ole­mas­sa, kun koko hom­ma alkaa olla yksilökeskeistä idol­skil­pailua, jos­sa poli­itikot kil­pail­e­vat julk­isu­ustem­puin ja yksilön uras­ta tulee tärkeäm­pää kuin ajet­tavista asioista. Vihreät ainakin ovat hem­metin huono­ja käyt­tämään julk­isu­ut­ta, kun kyse­ly­tun­neil­lakin tulee ihan liikaa asi­aa asial­lis­es­ti, eikä näytel­tyjä haas­tamisia, joil­la pää­sisi iltauutisiin.

 8. Osmo Soin­in­vaara:Esimerkik­si vihrei­den kan­na­tusarvio on nyt noin 12 pros­ent­tia, mut­ta vaali­en­nuste noin yhdek­sän, kos­ka vihrei­den kan­nata­jien joukos­sa on paljon niitä, jot­ka eivät vaivaudu äänestämään.

  En ihan heti kyl­lä usko tuo­ta väitet­tä. Epäilen hiukan tuo­ta kan­na­tusarvion ja vaali­en­nus­teen eroakin (ovatko luvut var­masti samal­ta ajanko­hdal­ta ja samaan otok­seen perus­tu­via?), mut­ta myös selitystä.

  Kun­nal­lis­vaalien kohdal­la­han erot puoluekan­natuk­sen ja äänestyskäyt­täy­tymisen välil­lä ovat usein aika suuria. Äänestämi­nen ja äänestämät­tä jät­tämi­nen ovat vain pieni osa tätä eroa. Kyl­lä keskimäärin kuitenkin äänestämät­tä jät­täy­tyviä ker­tyy kaikkien puoluei­den kohdal­la, vaik­ka jois­sain tapauk­sis­sa niitä onkin hie­man enem­män. Suurem­pi ero kuitenkin syn­tyy siitä, että ihmiset saat­ta­vat ilmoit­taa kan­nat­ta­vansa eri puoluet­ta kuin minkä ehdokkaana ole­vaa he äänestävät, tai aiko­vat äänestää.

  Syynä tähän on se, että vaaleis­sa äänestetään henkilöitä. Siis naa­puria, työkave­ria, tutun kum­min kaimaa tai vaikka­pa jotain muka­van pärstän saanut­ta henkilöä. Osa kansas­ta on jol­lain tavoin puolue­van­noutunut­ta porukkaa, joka äänestää tietyn puolueen ehdokas­ta joka tapauk­ses­sa (jos voi), mut­ta suuri osa ei ole, vaan äänestää sen perus­teel­la, keitä ehdokkai­ta on tar­jol­la (ja osin sen perus­teel­la, keil­lä uskoo ole­van mah­dol­lisuuk­sia päästä läpi, ja joiden läpi­menoon uskoo voivansa vaikuttaa).

  Itse asuin aikoinaan kun­nas­sa, jos­sa ei ollut sen puolueen ehdokkai­ta kun­nal­lis­vaaleis­sa lainkaan, jota olisin mieluiten äänestänyt. Sel­l­ai­sis­sa tapauk­sis­sa kysyt­täessä gallupis­sa puoluekan­na­tus­ta, ilmoite­taan ensisi­jaisek­si vai­h­toe­hdok­si puolue A. Mut­ta vaaleis­sa äänestetään ehdokas­ta puolueesta B. 

  Erot puoluekan­natuk­seen ja vaalien äänestyskäyt­täy­tymiseen johtu­vat siis pait­si nukku­vista äänestäjistä, myös huo­mat­tavas­sa määrin tar­jol­la ole­vista ehdokkaista. Vaik­ka kuin­ka kan­nat­taisi puoluet­ta C, ei vaaleis­sa sitä tule äänestäneek­si, jos joko sen puolueen ehdokkai­ta ei ole ehdol­la omas­sa kun­nas­sa tai jos tar­jol­la on eri lis­toil­ta tule­va ehdokas D, joka yksilönä vaikut­taa var­teenotet­tavam­mal­ta äänestet­tävältä (esim. saman­lais­ten mielip­itei­den, saman­laisen har­ras­tuk­sen, tut­tuu­den tai ulkonäön perus­teel­la) kuin sen puolueen yksikään ehdokas, jota puolueista kan­nat­taisi, jos val­in­ta tehtäisi­in vain puolueista, ei ehdokkaista.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.