Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 25.9.2012

Esi­tys­lis­taan pää­see käsik­si täs­tä.

 

Asun­to­tor­ni Arabianrantaan.

Toi­mis­to­tont­ti muu­te­taan asuin­ton­tik­si. Tont­ti on pie­ni, run­saat 900 neliö­tä, mut­ta sil­le ahde­taan raken­nusoi­keut­ta 4300 k‑m2 kah­teen­tois­ta ker­rok­seen. Pysä­köin­ti­pai­kat (noin 40) eivät ton­til­le tie­ten­kään mah­du. Ne saa lait­taa pysä­köin­ti­lai­tok­seen, joka ei saa olla sataa met­riä kau­em­pa­na. Toi­vot­ta­vas­ti hin­nas­ta on sovit­tu tätä ennen, sil­lä tuos­sa­han ilmei­ses­ti mää­rä­tään lait­ta­maan ne tiet­tyyn lai­tok­seen. Sata met­riä on vähän nau­ret­ta­va vaa­ti­mus. Jouk­ko­lii­ken­tees­sä riit­tää yleen­sä 300 met­riä pysä­kil­le eikä aina pääs­tä siihenkään.

Van­hus­ten pal­ve­lu­ta­loon kak­si ker­ros­ta lisää Latokartanontiellä

Saa­daan 16 asun­toa lisää.

Lausun­to Hel­sin­gin seu­dun lii­ken­teen­hal­lin­nan kärkihankkeista

Tämä pois­tet­tiin vii­mek­si lis­tal­ta, joten pää­sen­kin ihai­le­maan tek­no­lo­gian uusim­pia saavutuksia.

Lausun­to mak­su­ton­ta jouk­ko­lii­ken­net­tä kos­ke­vas­ta valtuustoaloitteesta

(Pöy­däl­tä)

Tal­lin­nan tie olkoon mei­dän­kin tiem­me? Jos minul­la oli­si käyt­tää 300 mil­joo­naa jouk­ko­lii­ken­teen hyväk­si, en käyt­täi­si sitä mak­su­jen poistamiseen.

 

107 thoughts on “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 25.9.2012”

 1. Toi­mis­to­tont­ti muu­te­taan asuin­ton­tik­si. Tont­ti on pie­ni, run­saat 900 neliö­tä, mut­ta sil­le ahde­taan raken­nusoi­keut­ta 4300 k‑m2 kah­teen­tois­ta ker­rok­seen. Pysä­köin­ti­pai­kat (noin 40) eivät ton­til­le tie­ten­kään mah­du. Ne saa lait­taa pysä­köin­ti­lai­tok­seen, joka ei saa olla sataa met­riä kau­em­pa­na. Toi­vot­ta­vas­ti hin­nas­ta on sovit­tu tätä ennen, sil­lä tuos­sa­han ilmei­ses­ti mää­rä­tään lait­ta­maan ne tiet­tyyn lai­tok­seen. Sata met­riä on vähän nau­ret­ta­va vaa­ti­mus. Jouk­ko­lii­ken­tees­sä riit­tää yleen­sä 300 met­riä pysä­kil­le eikä aina pääs­tä siihenkään.

  Minä luin ton niin että asuk­kaat voi­vat hank­kia paik­ko­ja vie­rei­ses­tä pysä­köin­ti­lai­tok­ses­ta jos­sa on kyl­lä tilaa, joka on juu­ri niin kuin tämän pitäi­si men­nä, eli edes yhden ker­ran oikein. Mut­ta ilmei­ses­ti olin opti­mis­ti­nen. Ja tont­ti­te­ho 4,8! Tämä­hän alkaa muis­tut­taa kaupunkia.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. tpyy­luo­ma
   Minä luin sen niin, että kaik­ki 40 pysä­köin­ti­paik­kaa on ostet­ta­va sii­tä pysä­köin­ti­lai­tok­ses­ta sii­hen hin­taan, min­kä se pysä­köin­ti­lai­tos niil­le aset­taa. Ehkä täs­sä on taus­tal­la jokin sopi­mus, jota esit­te­ly­teks­tis­sä ei näy.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 2. Niin ja mikä tää on? Ase­ma­kaa­van selostuksesta:

  Lisäk­si ton­til­le perus­tet­ta­van yhtiön tulee liit­tyä Ara­bian Pal­ve­lu­yh­ti­öön yhteis­pi­ho­jen osal­ta: näin tur­va­taan asuk­kail­le riit­tä­vät vir­kis­tys- ja leik­kia­lu­eet. Yhteis­pi­ho­ja on Ara­bian­ran­nan poh­jois­osas­sa yhteen­sä kah­dek­san ja niis­tä vii­si sijait­see alle 200 met­rin käve­lye­täi­syy­del­lä kaa­va­muu­to­sa­lu­een tontista.

  Sii­nä on iso­ja puis­to­ja alla 200 met­rin pääs­sä ton­tis­ta. Oma pihan­ta­pai­nen­kin tulee katoille:

  Pie­nen tont­ti­koon takia, hank­keel­le ei voi­da osoit­taa var­si­nais­ta piha-aluet­ta. Sik­si raken­nuk­sen kat­to­pin­nat tasoil­la n. +34 ja +44 on raken­net­ta­va ja istu­tet­ta­va leik­ki- ja oleskelutiloiksi.

  http://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkisuunnittelulautakunta/Suomi/Esitys/2012/Ksv_2012-09–25_Kslk_26_El/6ECE6D01-B6EE-425D-9034-EC557DA6B45C/Liite.pdf

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 3. Kes­ki­näi­nen elä­ke­va­kuu­tus­yh­tiö Var­ma tekee ihan kivan tilin. Ara­bian­ran­nas­ta on myyn­nis­sä raken­teil­la ole­via asun­to­ja 7100 €/m2. Uskon, että toi­mis­to­na ton­tis­ta ei oli­si saa­nut niin pal­jon rahaa kuin asun­toi­na, vaik­ka tämä koh­de myy­tä­neen alle 7000€/m2 (ei meren ran­nas­sa). Eli näin kou­lu­te­tun kes­ki­luo­kan pan­kis­ta lai­naa­mat rahat menee kat­ta­maan eläkevastuita. 

  Asun­to­ja tar­vi­taan lisää ja kipeäs­ti. Voi­si­ko täl­lai­sia kaa­va­mu­tok­sia teh­dä yhdes­sä kokouk­ses­sa vii­si­kym­men­tä ker­ral­laan, joka viikko?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 4. Mie­len­kiin­tois­ta.

  Ilmei­ses­ti vir­ka­mie­hil­lä ei ole uskoa että ihmi­set osai­si­vat teh­dä hen­ki­lö­koh­tai­sen pää­tök­sen auto­pai­kan tar­pees­taan vaik­ka ala­puo­lel­la on val­mis hal­li, jos­ta saa vuo­kra­ta kuka vain pai­kan hin­taan 78,80 €/kuukausi.

  Noh, joko byro­kraa­tit osaa­vat teh­dä pää­tök­set parem­min asuk­kai­den puo­les­ta tai tuo pai­kan hin­ta on lii­an kor­kea, jol­loin pitää köy­hiä autoi­li­joi­ta tukea soli­daa­ri­ses­ti koko talon voimin.

  Ilman­kos pysä­köin­ti­lai­tos­ten raken­ta­mi­nen on niin han­ka­laa kun kau­pun­ki­kin pitää nii­den sub­ven­toi­ma­ton­ta hin­taa lii­an korkeana.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 5. Osmo Soi­nin­vaa­ra: tpyy­luo­ma­Mi­nä luin sen niin, että kaik­ki 40 pysä­köin­ti­paik­kaa on ostet­ta­va sii­tä pysä­köin­ti­lai­tok­ses­ta sii­hen hin­taan, min­kä se pysä­köin­ti­lai­tos niil­le aset­taa. Ehkä täs­sä on taus­tal­la jokin sopi­mus, jota esit­te­ly­teks­tis­sä ei näy.

  Tont­ti on näem­mä Var­man, että ehkä ne on sopi­nut jotain sen hal­liy­rit­tä­jän kans­sa. Sil­leen has­sua että esi­tys­lis­tas­sa lukee “voi­daan” sijoit­taa sii­hen vie­rei­seen pysä­köin­ti­lai­tok­seen ja kaa­va­se­los­tuk­ses­sa “tulee sijoittaa”.

  Mut­ta joka tapauk­ses­sa, kii­tet­tä­vän teho­kas­ta eikä edes äkki­sel­tään näy­tä has­sum­mal­ta, yksin­ker­tai­ses­ti vaan talo ton­til­la. Kos­kas täm­möis­tä sai­si teh­tyä kau­pun­gin maal­le? Vas­taa­via maaplänt­te­jä tulee sen kum­mem­min miet­ti­mät­tä mieleen.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 6. tpyy­luo­ma: Tont­ti on näem­mä Var­man, että ehkä ne on sopi­nut jotain sen hal­liy­rit­tä­jän kanssa.

  Kiin­teis­tö Oy Ara­bian Park­ki on Var­man kon­ser­niyh­tiö, luul­ta­vas­ti ovat sopi­neet. Erään­lai­nen ven­dor lock-in, siis, jos lop­pu­tu­lok­se­na on asun­to-osa­keyh­ti­öön koh­dis­tu­va rasi­te jon­ka aiheut­ta­mat kus­tan­nuk­set mää­rit­te­lee toi­nen yhtiö. Osta asun­to niin pää­set mak­sa­maan vuo­kraa, jota ei rajoi­ta oikeas­taan mikään.

  Tilan­ne tie­tys­ti muut­tuu jos asun­to-osa­keyh­tiö tulee pysä­köin­tiyh­tiön osakkaaksi.

  Toi­saal­ta, ilman tuo­ta pykä­lää “ylei­sen mie­li­pi­teen” pai­nos­tuk­ses­ta alu­eel­le luul­ta­vas­ti kaa­voi­te­taan taas lisää maan­pääl­lis­tä pysä­köin­ti­ti­laa vihe­ra­luei­den kus­tan­nuk­sel­la kun pysä­köin­ti on niin kallista.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 7. spot­tu: Kiin­teis­tö Oy Ara­bian Park­ki on Var­man kon­ser­niyh­tiö, luul­ta­vas­ti ovat sopi­neet. Erään­lai­nen ven­dor lock-in, siis, jos lop­pu­tu­lok­se­na on asun­to-osa­keyh­ti­öön koh­dis­tu­va rasi­te jon­ka aiheut­ta­mat kus­tan­nuk­set mää­rit­te­lee toi­nen yhtiö. Osta asun­to niin pää­set mak­sa­maan vuo­kraa, jota ei rajoi­ta oikeas­taan mikään.Tilanne tie­tys­ti muut­tuu jos asun­to-osa­keyh­tiö tulee pysä­köin­tiyh­tiön osakkaaksi.

  Kai sitä voi kiin­teis­tö­ke­hi­tys­tä teh­dä niin­kiin, että raken­taa park­ki­hal­lin ja sit­ten asun­to­ja jot­ta saa asiak­kai­ta. 🙂 Lop­pu­tu­los hyvä ja omil­la rahoil­laan, eli ei vali­te­ta, päinvastoin.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 8. Onko­han mikään kaa­va men­nyt ilman tuo­ta tyh­jä­päis­tä räk­sy­tys­tä pysä­köin­nis­tä. Nyt­hän teh­dään fik­sus­ti, käy­te­tään hyväk­si kau­pal­li­sia toi­mi­joi­ta. Mik­si sii­tä­kin tuol­lai­nen räksytys?

  Kun kaa­vaa muu­te­taan niin kan­nat­tai­si muut­taa ne naa­pu­ri­tont­tien kaa­vat­kin. Nyt­hän sii­hen on suun­nit­teil­la useam­pi pis­te­ta­lo ja tyh­jää väliin, vaik­ka pitäi­si raken­taa koko kadun­var­si täy­teen sitä 12 ker­rok­sis­ta taloa, siis yhte­näi­nen lamel­li koko kort­te­lin mat­kal­le. Kun sii­nä on se kau­pal­li­nen pysä­köin­ti­kin noin hyvin vie­res­sä, niin saa­tai­siin sitä vih­rei­den aina ylis­tä­mää tii­vis­tä kau­pun­kia jota tont­ti­koh­tai­set auto­pai­kat eivät riko.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 9. KariS: Onko­han mikään kaa­va men­nyt ilman tuo­ta tyh­jä­päis­tä räk­sy­tys­tä pysä­köin­nis­tä. Nyt­hän teh­dään fik­sus­ti, käy­te­tään hyväk­si kau­pal­li­sia toi­mi­joi­ta. Mik­si sii­tä­kin tuol­lai­nen räksytys?Kun kaa­vaa muu­te­taan niin kan­nat­tai­si muut­taa ne naa­pu­ri­tont­tien kaa­vat­kin. Nyt­hän sii­hen on suun­nit­teil­la useam­pi pis­te­ta­lo ja tyh­jää väliin, vaik­ka pitäi­si raken­taa koko kadun­var­si täy­teen sitä 12 ker­rok­sis­ta taloa, siis yhte­näi­nen lamel­li koko kort­te­lin mat­kal­le. Kun sii­nä on se kau­pal­li­nen pysä­köin­ti­kin noin hyvin vie­res­sä, niin saa­tai­siin sitä vih­rei­den aina ylis­tä­mää tii­vis­tä kau­pun­kia jota tont­ti­koh­tai­set auto­pai­kat eivät riko.

  Täs­sä­hän just yri­tet­tiin olla räk­syt­tä­mät­tä, kehu­mi­nen on vai­kea laji. 🙂

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 10. spot­tu: Osta asun­to niin pää­set mak­sa­maan vuo­kraa, jota ei rajoi­ta oikeas­taan mikään. 

  Park­ki­hal­li on alun­pe­rin teh­ty tuol­le ton­til­le suun­ni­tel­tu­ja toi­mis­to­ja var­ten. Toi­mis­to­ja ei kos­kaan tul­lut vaan kaa­vaa muu­te­taan nyt asunnoille. 

  On joten­kin jär­ke­vää että ne jo raken­ne­tut park­ki­pai­kat ote­taan nyt nii­den asun­to­jen käyt­töön eikä pako­te­ta raken­ta­maan uut­ta park­ki­hal­lia samaan aikaan kun jo ole­mas­sao­le­va on vajaakäytöllä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Täs­sä ei var­maan­kaan ole mitään ongel­maa, mut­ta jos kaa­voit­ta­ja oma-aloit­tei­ses­ti päät­täi­si, että auto­pai­kat on ostet­ta­va yri­tyk­sel­tä X, sii­nä oli­si iso ongel­ma. Sil­loin­han yri­tys X voli pyy­tää niis­tä pai­kois­ta mel­kein mitä tahansa.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 11. KariS: Nyt­hän teh­dään fik­sus­ti, käy­te­tään hyväk­si kau­pal­li­sia toi­mi­joi­ta. Mik­si sii­tä­kin tuol­lai­nen räksytys?

  Aina pitää muis­taa var­mis­taa ettei kau­pal­li­sen toi­mi­jan kans­sa teh­tä­vään sopi­muk­seen sisäl­ly rahas­tusau­to­maat­tia. Täs­sä maas­sa jul­kis­hal­lin­to on siir­tä­nyt varal­li­suut­ta sini­sil­mäi­sil­lä “Nyt­hän teh­dään fik­sus­ti, käy­te­tään hyväk­si kau­pal­li­sia toi­mi­joi­ta” ‑sopi­muk­sil­la jo aivan tarpeeksi.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 12. tpyy­luo­ma: Täs­sä­hän just yri­tet­tiin olla räk­syt­tä­mät­tä, kehu­mi­nen on vai­kea laji. 

  Kyl­lä täs­sä niin avauk­ses­sa kuin jat­kos­sa­kin on nyt kysee­na­lais­tet­tu tuo kau­pal­li­nen­kin pysä­köin­ti­tar­jon­ta. Hal­vem­pi­han se on joka­ta­pauk­ses­sa kuin kaa­voit­ta­jan hul­lu­tuk­set joi­ta esim Jät­kä­saa­res­sa on vaadittu. 

  Point­ti­ni oli se, että niin Osmon avaus kuin jat­ko­kes­kus­te­lu­kin kes­kit­tyy vain ja ainoas­taan noi­hin auto­paik­koi­hin, vaik­ka voi­si poh­tia kuin­ka sitä tii­viim­pää oike­aa kau­pun­kia sai­si syn­ty­mään. Tuon­kin ton­tin naa­pu­riin teh­dään lähiö­mäi­siä pis­te­ta­lo­ja vaik­ka paik­ka oli­si mitä par­hain kun­non tii­viil­le ja parem­man kau­pun­ki­ku­van raken­teel­le. Kun ne auto­pai­kat­kin jo on teh­ty ja nii­tä yhteis­pi­ho­ja­kin sii­nä vie­res­sä. Ratik­ka­kin kul­kee ikku­nan alla. Vih­reät tar­vi­si­si­vat oikei­ta kau­pun­ki­suun­nit­te­lun osaa­jia päät­tä­jien­sä jouk­koon, nyt näper­rel­lään vain ja ainos­taan noi­den auto­paik­kayk­si­tyis­koh­tien kans­sa saa­mat­ta oikeas­taan mitään muu­ta aikaan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. minä en arvos­tel­lut tätä han­ket­ta mil­tään osin, en edes sil­tä osin, että noi­ta yli jää­nei­tä park­ki­paik­ko­ja käy­te­tään tähän. Pidin vain kaa­va­mää­räys­tä aika kum­mal­li­se­na, kos­ka pysä­köin­ti­pai­kat tosia­sial­li­ses­ti pako­tet­tiin pane­maan yhteen yksi­tyi­seen paik­kaan. Täs­sä tapauk­ses­sa omis­ta­jat tai­ta­vat olla kave­rei­ta kes­ke­nään, mut­ta yleen­sä noin tark­ka mää­räys on hankala.
   Vihr­tei­den käsi­tyk­ses­tä täs­tä kaa­vas­ta kan­nat­taa käy­dä kat­so­mas­sa blo­gia Ihmis­ten kaupunki

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 13. Jos minul­la oli­si 300 mil­joo­naa, käyt­täi­sin ne ter­vey­den­hoi­toon tai nuor­ten syr­jäyt­tä­mi­sen ehkäi­se­mi­seen. Jos minul­la oli­si rahaa lii­ken­tee­seen, käyt­täi­sin sen jouk­ko­lii­ken­teen laa­dun paran­ta­mi­seen ja tarif­fien alen­ta­mi­seen. Kaik­ki on suhteellista.
  Parii­sis­sa ja Atee­nas­sa ker­ta­lip­pu mak­saa 1 eur. Metrojunissa,asemilla tai bus­sien kyl­jis­sä ei ole yhden yhtä mai­nos­ta, kult­tuu­ri­kau­pun­kien asuk­kaat ovat lii­an ylpei­tä myy­däk­seen arkiym­pä­ris­tön­sä turhuudelle.

  Muu­tos­ta mak­sut­to­muu­teen ei tar­vit­se teh­dä kerralla.Tallinnassakin oli ensin ilmai­set mat­kat 65-vuo­tiail­le, sii­tä voi­si aloit­taa, vai onko se Hel­sin­gil­le lii­an sosiaalista.

  Väli­neis­tä mak­su­ton voi­si aluk­si olla rai­tio­vau­nu. Kes­kus­tas­sa sku­run voi näh­dä hitaas­ti liik­ku­va­na jal­ka­käy­tä­vä­nä, tai vaa­ka­suo­ra­na liu­ku­por­taa­na, mik­si sii­tä pitäi­si mak­saa. Eihän Stoc­kan liu­ku­pur­tais­sa tai his­seis­sä­kään rahas­te­ta. Kul­jet­ta­ja­ra­has­tuk­sen pois­ta­mi­nen hel­pot­tai­si matkaa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 14. KariS:Tuon­kin ton­tin naa­pu­riin teh­dään lähiö­mäi­siä pistetaloja 

  Ei ne nyt niin lähiö­mäi­siä itse asias­sa ole kun katu­ta­sos­sa on kui­ten­kin yhte­näi­nen umpi­jul­ki­si­vu (jos­sa on lii­ke­huo­neis­toil­le varat­tua tilaa — saa sit­ten näh­dä tulee­ko nii­hin nii­tä urbaa­ne­ja kah­vi­loi­ta vai umpeen säle­kaih­det­tua toimistoa). 

  Eril­li­syys perus­tu­nee sii­hen että tuol­la taval­la saa­daan pal­jon enem­män hel­pos­ti myy­tä­viä asun­to­ja (eli sel­lai­sia huo­ne­ja­ko­ja ja pin­ta-alo­ja joil­le on kysyn­tää) kuin teke­mäl­lä yksi pit­kä lamel­li (joka sekään ei oli­si sen yhtään urbaa­nim­pi kos­ka umpi­kort­te­li­si­sä­pi­haa tuo­hon ei voi tehdä).

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 15. Höl­möä, jos paik­ko­ja ei teh­dä talon alle. Minä en aina­kaan ostai­si asun­toa talos­ta, jon­ka park­ki­pai­kat ovat jos­sain tur­vat­to­mas­sa hallissa.

  Kat­to­ta­san­ne on mie­len­kiin­toi­nen. Toi­vot­ta­vas­ti yhti­öön teh­dään sau­nao­sas­to katol­le. Oli­si aika huima. 🙂

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 16. KariS: vaik­ka voi­si poh­tia kuin­ka sitä tii­viim­pää oike­aa kau­pun­kia sai­si syn­ty­mään. Tuon­kin ton­tin naa­pu­riin teh­dään lähiö­mäi­siä pis­te­ta­lo­ja vaik­ka paik­ka oli­si mitä par­hain kun­non tii­viil­le ja parem­man kau­pun­ki­ku­van rakenteelle. 

  No jaa, kuten havain­ne­ku­vas­ta näkee, on nuo naa­pu­ri­ton­tit var­maan raken­nus­ti­hey­del­tään aivan kaupungin“kärkeä”. Talot ovat 8/9 ker­rok­si­sia, eikä niil­lä ole juu­ri­kaan pihaa.

  Teh­taan kor­kui­nen (ja tyy­li­nen) lame­li­ta­lo oli­si muu­ten saat­ta­nut sopia­kin tuo­hon teh­taan taak­se, mut­ta eihän sel­lai­sia saa raken­taa. Ton­tin kapeu­den takia raken­nus­sy­vyy­des­tä oli­si pitä­nyt teh­dä mal­til­li­nen, joka oli­si mah­dol­lis­ta­nut mm. läpi­ta­lon kak­siot ja muut nyky­ai­ka­na suku­puut­toon kuol­leet kuriositeetit.

  Havain­ne­ku­va:
  http://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkisuunnittelulautakunta/Suomi/Esitys/2012/Ksv_2012-09–25_Kslk_26_El/0F46AF9E-5A40-476D-8DDE-502BF91F7D38/Liite.pdf

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 17. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Täs­sä ei var­maan­kaan ole mitään ongel­maa, mut­ta jos kaa­voit­ta­ja oma-aloit­tei­ses­ti päät­täi­si, että auto­pai­kat on ostet­ta­va yri­tyk­sel­tä X, sii­nä oli­si iso ongel­ma. Sil­loin­han yri­tys X voli pyy­tää niis­tä pai­kois­ta mel­kein mitä tahansa. 

  Eikö käy­tän­nös­sä Ara­bian­ran­ta ja sen jäl­keen tulos­sa ole­vat uudet alu­eet kaa­voi­te­ta niin, että talo­jen yhteis­pi­hat ja asu­kas­py­sä­köin­ti on yhden pal­ve­lu­yh­tiön hoi­dos­sa; täl­lä on mono­po­lia­se­ma ja pal­ve­lut on käy­tän­nös­sä pak­ko ostaa mää­rä­tyl­lä hinnalla.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 18. Ei tämä vält­täö­mät­tä huo­noa asia ole, jos raken­nut­ta­ja on jo val­miik­si sopi­nut ko paik­ko­jen lunas­ta­mi­ses­ta kiin­te­ään ja koh­tuul­li­seen hintaan.

  Taas palaam­me sii­hen, että voi­si­ko­han pysä­köin­ti­paik­ka­mää­räyk­siä jär­keis­tää. Tosin sanoen: tiviiin kau­pun­kia­su­tus­ken alu­eel­la oman auto­pai­kan ole­mas­sao­lon tia sen puut­tu­mi­sen pitää näkyä kun­nol­la o m a s s a plakkarissa.

  Sen vähän poh­jal­ta, mitä tie­dän, auto­pai­kan hin­ta oli­si raken­net­tu­na ko alu­eel­la sii­nä 25.000 egua. Alvil­li­se­na vai alvit­to­ma­na, sitä en tie­dä. 100 m²:n asun­nos­sa 250 e/m2

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 19. KariS: Kyl­lä täs­sä niin avauk­ses­sa kuin jat­kos­sa­kin on nyt kysee­na­lais­tet­tu tuo kau­pal­li­nen­kin pysäköintitarjonta. 

  Kau­pal­li­ses­sa tar­jon­nas­sa ei ole mitään vää­rää, mut­ta minus­ta näin äkki­sel­tään tun­tuu epäi­lyt­tä­väl­tä pakot­taa talo­yh­tiö­tä hank­ki­maan pai­kat vain yhdel­tä toimijalta. 

  Mik­si ihmees­sä sen park­ki­ta­lon on pak­ko olla 100m etäi­syy­del­lä? Eikö käve­ly ole­kaan autoi­li­joil­le ter­veel­lis­tä kun 300m mat­ka on jo ilmei­sen vaa­ral­li­nen? Jo pelk­kä mah­dol­li­suus hank­kia park­ki­pai­kat jos­tain muu­al­ta pitää hin­nat tehok­kaas­ti kurissa.

  Tuol­lai­sel­la sopi­muk­sel­la osa asun­to­jen hin­nas­ta siir­tyy­kin hyvin äkkiä park­ki­fir­mal­le kuten kiin­teis­tö­ve­rol­la konsanaan. 

  Osmo
  “Täs­sä tapauk­ses­sa omis­ta­jat tai­ta­vat olla kave­rei­ta kes­ke­nään, mut­ta yleen­sä noin tark­ka mää­räys on hankala.”

  Ongel­mia tulee vii­meis­tään sii­nä vai­hees­sa jos omis­ta­jat vaihtuvat. 

  Kyl­lä näi­tä täl­lai­sia kil­pai­lu­asioi­ta kan­nat­taa aina miet­tiä etu­kä­teen. Sit­ten kun muu­ta­man vuo­den pääs­tä on p*skat housus­sa niin mil­läs kor­jaat? Byro­kraa­tit kek­sii var­mas­ti sata­tu­hat­ta syy­tä ettei asial­le enää mah­da mitään.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 20. tpyy­luo­ma:
  No mun näke­mys, mut­ta var­maan kel­paa muil­le­kin. Kehuin nyt ihan nil­lit­tä­mät­tä pik­ku­ju­tuis­ta, kel­paa­ko KariS? 

  Noi­ta tor­ne­ja tart­tis jokusen sata lisää.

  No nyt sii­hen lähis­töl­le, Kos­ke­lan vari­kon tilal­le, sit­ten näi­tä, sii­nä on var­maan liki 100 000 m² tont­ti­maa­ta, ja vaik­ka puo­let sii­tä jäte­tään pihoik­si, ja teh­dään vie­lä ne auto­pai­kat­kin, niin kyl­lä sii­hen pari­kym­men­tä tuol­lais­ta asuin­tor­nia sai­si. Vai onko kar­ting autoi­lu (jota osas­sa hal­leis­ta har­ras­te­taan) niin vih­rei­den­kin suo­sios­sa, ettei sen tilal­le kukaan edes esi­tä asuntoja?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 21. jaak­ko: Kaik­ki on suhteellista.
  Parii­sis­sa ja Atee­nas­sa ker­ta­lip­pu mak­saa 1 eur.
  Muu­tos­ta mak­sut­to­muu­teen ei tar­vit­se teh­dä kerralla.Tallinnassakin oli ensin ilmai­set mat­kat 65-vuo­tiail­le, sii­tä voi­si aloit­taa, vai onko se Hel­sin­gil­le lii­an sosiaalista.
  Väli­neis­tä mak­su­ton voi­si aluk­si olla raitiovaunu.

  Ker­ta­li­pun hin­noit­te­lu on tääl­lä Hel­sin­gis­sä hii­pi­nyt aivan pos­ket­to­mak­si. Kun seu­tuso­pi­muk­sia 80-luvul­la teh­tiin, halut­tiin ker­ta­lip­pu hin­noi­tel­la niin, että mui­den lip­pu­tyyp­pien käyt­tä­jien ei tar­vit­se sub­ven­toi­da ker­ta­li­pul­la mat­kus­ta­vien matkoja.
  Nyt ker­ta­lip­pu­lai­set sub­ven­toi­vat kaik­kien mui­den mat­ko­ja roi­mas­ti. Lip­pu­tu­lois­ta noin 30% saa­daan ker­ta­li­puis­ta, kun ker­ta­li­pun käyt­tä­jiä on alle 10% matkustajista.

  Lip­pu­jen hin­noit­te­lu­pe­ri­aat­tei­ta muu­ten on jo kau­an viri­tel­ty enem­män lii­ken­ne­po­liit­ti­sis­ta kuin sosi­aa­li­po­liit­ti­sis­ta läh­tö­koh­dis­ta. Lip­pu­jen sub­ven­toin­nil­la hae­taan lisää mat­kus­ta­jia auton­käyt­tä­jis­tä, kos­ka ei halu­ta lii­ken­ne­ver­kon tuk­keu­tu­van val­lan kokonaan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 22. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Ara­bian­ran­nas­sa park­ki­pai­kat ovat talo­koh­tai­sia. Hert­to­nie­men­ran­nas­sa on talo­yh­tiöi­den yhdes­sä omis­ta­ma park­kiyh­tiö, johon on pak­ko liittyä

  Sik­si­pä tämä rat­kai­su on erit­täin hyvä ennak­ko­ta­paus. Täy­den­nys­ra­ken­ta­mi­ses­sa voi­daan pitää tätä käy­tän­töä sel­väs­ti parem­pa­na kuin nykyi­sin val­lal­la ole­vaa tont­ti­koh­tais­ta sovellusta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 23. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Lausun­to mak­su­ton­ta jouk­ko­lii­ken­net­tä kos­ke­vas­ta valtuustoaloitteesta

  Tal­lin­nan tie olkoon mei­dän­kin tiem­me? Jos minul­la oli­si käyt­tää 300 mil­joo­naa jouk­ko­lii­ken­teen hyväk­si, en käyt­täi­si sitä mak­su­jen poistamiseen.

  Minä­kään en kan­na­ta täy­sin ilmais­ta jouk­ko­lii­ken­net­tä. Jo ihan sik­si, että ilmai­suut­ta oli­si vai­kea raja­ta kehys­kun­tien lii­ken­teen kans­sa oikeudenmukaisesti.
  Sekä nykyi­nen, että uuden tarif­fi­jär­jes­tel­män ongel­ma eli se, että yksi kilo­met­ri mak­saa kulut­ta­jal­le jois­sain tilan­teis­sa pal­jon enem­män kuin 50 kilo­met­ria toi­ses­sa tilan­tees­sa yhä vain kärjistyisi.
  Samaan hen­gen­ve­toon voi vain ihme­tel­lä, miten Tal­lin­nal­la on varaa täl­lai­seen, mut­ta meil­lä ei. Ehkä siel­lä sääs­te­tään säh­köi­ses­sä hen­ki­löl­li­syy­des­sä ja potilastietojärjestemissä?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 24. Sylt­ty: Kau­pal­li­ses­sa tar­jon­nas­sa ei ole mitään vää­rää, mut­ta minus­ta näin äkki­sel­tään tun­tuu epäi­lyt­tä­väl­tä pakot­taa talo­yh­tiö­tä hank­ki­maan pai­kat vain yhdel­tä toimijalta. 

  Yleen­sä kai uudis­ra­ken­nus­ta­lo­yh­tiö hank­kii ne kaa­vas­sa edel­ly­te­tyt pai­kat nime­no­maan yhdel­tä toi­mi­jal­ta. Joka on sama kuin sen talon­kin rakennuttaja.

  Ja jos pai­kat ei rii­tä (tai van­hois­sa yhtiöis­sä talo­yh­tiön hal­li­tus on ehti­nyt jakaa pai­kat toi­sil­leen puo­li-ilmai­sik­si askar­te­lu­huo­neik­si), saa jokai­nen ilman jää­nyt asu­kas hank­kia pai­kan mis­tä sat­tuu löy­tä­mään. Sii­hen hin­taan mil­lä sat­tuu löytämään.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 25. jaak­ko:
  Parii­sis­sa ja Atee­nas­sa ker­ta­lip­pu mak­saa 1 eur. 

  Parii­sis­sa 1,70 €, kym­me­nen lipun car­net 12,70 €.

  jaak­ko:
  Metrojunissa,asemilla tai bus­sien kyl­jis­sä ei ole yhden yhtä mainosta

  http://3.bp.blogspot.com/-lFRnk1lWQKQ/ThWTdAwTehI/AAAAAAAAAaM/gsZBcjg8jsQ/s1600/paris+bus.jpg

  http://travelblog.viator.com/wp-content/uploads/2008/12/odeon-paris-metro-station.jpg

  http://www.greendiary.com/wp-content/uploads/2012/08/paris-subway-trains-and-riders-to-heat-apartment-building_oMtry_11446.jpg

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 26. jaak­ko: Tal­lin­nas­sa­kin oli ensin ilmai­set mat­kat 65-vuo­tiail­le, sii­tä voi­si aloit­taa, vai onko se Hel­sin­gil­le lii­an sosiaalista.

  Englan­nis­sa kokeil­tiin ilmai­sia lip­pu­ja elä­ke­läi­sil­le; ei niin yllät­täen nämä alkoi­vat mat­kus­tel­la enem­män — vali­tet­ta­vas­ti samal­la ruuh­kaut­ten ja hidas­taen työ­mat­ka­lii­ken­net­tä. Mikä aiheut­ti hyvin­voin­ti­tap­pion lisäk­si sen, että työ­mat­ka­lai­set eivät enää käyt­tä­neet (tai voi­neet käyt­tää) niin pal­jon jouk­ko­lii­ken­net­tä. Elä­ke­läis­ten ilmais­li­puis­ta sit­ten luovuttiin.

  Tal­lin­nas­sa tilan­ne voi olla toi­nen, kau­pun­ki on sen ver­ran pie­ni ja kult­tuu­ri sel­lai­nen, että työ­mat­ka­lii­ken­ne voi­daan hoi­taa hen­ki­lö­au­toil­la, jol­loin jul­ki­sel­la lii­ken­teel­lä on enem­män­kin sosi­aa­li­nen funk­tio. Kun ylei­ses­ti ottaen Viro ei mikään kan­san­ko­ti ole, ilmai­nen jul­ki­nen lii­ken­ne on viro­lai­nen ver­sio hyvin­voin­ti­val­tios­ta. Parem­pi sekin kuin ei mitään.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 27. Sep­po Vep­sä­läi­nen: Ker­ta­li­pun hin­noit­te­lu on tääl­lä Hel­sin­gis­sä hii­pi­nyt aivan pos­ket­to­mak­si. Kun seu­tuso­pi­muk­sia 80-luvul­la teh­tiin, halut­tiin ker­ta­lip­pu hin­noi­tel­la niin, että mui­den lip­pu­tyyp­pien käyt­tä­jien ei tar­vit­se sub­ven­toi­da ker­ta­li­pul­la mat­kus­ta­vien matkoja.
  Nyt ker­ta­lip­pu­lai­set sub­ven­toi­vat kaik­kien mui­den mat­ko­ja roi­mas­ti. Lip­pu­tu­lois­ta noin 30% saa­daan ker­ta­li­puis­ta, kun ker­ta­li­pun käyt­tä­jiä on alle 10% matkustajista.

  Ovat­han nuo ker­ta­li­put kiel­tä­mät­tä kal­lii­ta. Kai­kis­sa Suo­men kau­pun­geis­sa. Itse usein työ­mat­koil­la pyrin liik­ku­maan jouk­ko­lii­ken­teel­lä. Har­mi vain, että se täy­tyy teh­dä juu­ri ker­ta­lip­pu­ja käyt­täen, kos­ka se on ainoa tapa, jol­la saa itse käyt­tä­män­sä kulut takai­sin työ­nan­ta­jal­ta (kos­ka käteen jää kir­jan­pi­toon kel­paa­va kuit­ti, jos­ta näkyy mat­kus­tusai­ka ja sen hin­ta, jol­loin kulut voi­daan jyvit­tää tie­tyl­le mat­kal­le ja tie­tyl­le projektille).

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 28. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Ker­ta­li­put ovat lähin­nä kuriositeetti.

  Nii­den hin­noit­te­lua voi pitää myös silk­ka­na vit­tui­lu­na satun­nai­ses­ti jouk­ko­lii­ken­tees­tä kiin­nos­tu­neel­le. Jos en halua olla seu­ran­nan koh­tee­na eli käyt­tää mat­ka­kort­tia, hin­nat ovat aika tol­kut­to­mia — autol­la ajaa seu­tu­li­pun hin­nal­la kym­me­nen kilo­met­riä tai ylikin.

  Mik­si muu­ten ei voi­si olla irral­li­sia ker­ta­lip­pu­ja, joi­ta voi­si ostaa R‑kioskilta ja antaa kus­kil­le rahan ase­mes­ta? Näin kus­kin ei tar­vit­si­si tuh­la­ta aikaa rahas­tuk­seen eikä oli­si perus­tet­ta ker­ta­lip­pu­jen ylet­tö­miin hintoihin.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 29. Pyö­räi­li­jä­au­toi­li­ja­ja­lan­kul­ki­ja: jaak­ko:
  Metrojunissa,asemilla tai bus­sien kyl­jis­sä ei ole yhden yhtä mainosta

  http://3.bp.blogspot.com/-lFRnk1lWQKQ/ThWTdAwTehI/AAAAAAAAAaM/gsZBcjg8jsQ/s1600/paris+bus.jpg

  http://travelblog.viator.com/wp-content/uploads/2008/12/odeon-paris-metro-station.jpg

  http://www.greendiary.com/wp-content/uploads/2012/08/paris-subway-trains-and-riders-to-heat-apartment-building_oMtry_11446.jpg

  Parii­sin mie­li­ku­va­ni tai­si­vat olla Sar­kozy­tä edel­tä­väl­tä ajal­ta. Sil­loin vain Louv­ren ase­mal­la oli Louv­ren museon mai­nos. Don­na et mobile.
  Ainoak­si kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gik­si jää siis Atee­na, vai löy­dät­kö googlaa­mal­la jon­kun mai­nok­sen sen met­ros­ta. Akro­po­lin ase­mal­la ole­via Part­he­no­nin frii­se­jä tai mui­ta vit­rii­neis­sä ole­via mui­nais­muis­to­ja ei lasketa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 30. jaak­ko:
  Ainoak­si kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gik­si jää siis Atee­na, vai löy­dät­kö googlaa­mal­la jon­kun mai­nok­sen sen metrosta. 

  Kun ei ole parem­paa­kaan tekemistä:

  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/c/c5/Athens_metro_station.jpg

  http://www.my-greece-travelguide.com/pics/athens-metro.jpg

  Ja Parii­sis­sa on kyl­lä pre­si­den­tis­tä (ja var­sin­kin por­mes­ta­ris­ta) riip­pu­mat­ta roik­ku­nut ase­mien sei­nil­lä ihan samat mainokset. 

  http://www.flickr.com/photos/allhails/2781564638/

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 31. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Hel­sin­gis­sä val­lit­se­vat liput ovat näyt­tö­lip­pu­ja, 44 euroa 30 päi­vän aika­na eli 1,47 euroa/päivä. Ker­ta­li­put ovat lähin­nä kuriositeetti.

  Jouk­ko­lii­ken­teen hin­noit­te­lu on teh­ty niin, ettei sen suo­sio var­mas­ti kohoa uusien käyt­tä­jien silmissä.

  Jos päät­tä­jil­lä oli­si aito halu lisä­tä jouk­ko­lii­ken­net­tä, liput hin­noi­tel­tai­siin niin, että Hel­sin­gin kes­kus­ta­vyö­hyk­keel­lä (ratik­ka-alue) oli­si kal­leim­mat lipun­hin­nat, esi­kau­pun­geis­sa (auto/bussivyöhyke) sel­keäs­ti hal­vem­mat ja Vantaalta/Espoosta sit­ten noin 1€ päi­väs­sä. Näin saa­tai­siin nyt autoa käyt­tä­vät esi­kau­pun­kien ihmi­set kiin­nos­tu­maan jouk­ko­lii­ken­tees­tä, ja toi­saal­ta kan­ta­kau­pun­gin asuk­kaat eivät sai­si ansio­ton­ta sub­ven­tio­ta muil­ta jouk­ko­lii­ken­teen käyttäjiltä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. KariS
   Sinun pitäi­si saa­da Espoon ja Van­taan päät­tä­jät innos­tu­maan asias­ta. Niin kau­an kun kun­nat ovat itse­näi­siä, jokai­nen mak­saa omien asuk­kai­den­sa sub­ven­tion. Tuo mal­li­si mak­sai­si noil­le kun­nil­le erit­täin paljon.
   Kes­kus­tan sisäi­nen lii­ken­ne tuot­taa jo nyt omat kulun­sa, kos­ka mat­kus­ta­jia on niin pal­jon. Mik­si pitäi­si kokeil­la mää­rää­vän mark­ki­na-ase­man vää­rin­käyt­töä yli­hin­noit­te­le­mal­la se. Aja­tus on minus­ta aivan pähkähullu.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 32. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Hel­sin­gis­sä val­lit­se­vat liput ovat näyt­tö­lip­pu­ja, 44 euroa 30 päi­vän aika­na eli 1,47 euroa/päivä. Ker­ta­li­put ovat lähin­nä kuriositeetti.

  Vai­kea pitää ker­ta­lip­pua kurio­si­teet­ti­na, kun se tuo hyvin mer­kit­tä­vän tulon jouk­ko­lii­ken­teen pyö­rit­tä­mi­seen. Arvo­lip­pu on liki­main hin­noi­tel­tu kus­tan­nus­vas­taa­vas­ti, mut­ta ker­ta­li­pun hin­ta on ajau­tu­nut lii­an korkeksi. 

  Aja­tus juok­see päät­tä­jien pääs­sä liki­main niin, että ker­ta­lip­pu on ulko­paik­ka­kun­ta­lais­ten lip­pu ja kun on vie­lä tar­jol­la edul­li­nen mat­kai­li­ja­lip­pu, ker­ta­lip­pu saa mak­saa mal­tai­ta. Ker­ta­lip­pu on joka tarif­fin­tar­kis­tus­kier­rok­sel­la sijais­kär­si­jä. Kun kausi­lip­pua ja arvo­lip­pua ei ole mah­dol­lis­ta nos­taa äänes­tä­jien vas­tus­tuk­sen takia, ker­ta­li­pun hin­ta nousee.

  Ker­ta­li­pun käyt­tä­jis­tä ei ole teh­ty pro­fii­lia. Hel­sin­ki­läi­sis­tä sitä käyt­tä­vät satun­nai­ses­ti mat­kus­ta­vat, jot­ka eivät ole pereh­ty­neet tar­kem­min arvo­li­pun saloihin. 

  Pal­jon on köy­hiä kau­pun­ki­lai­sia, jot­ka elä­vät kädes­tä suu­hun. Heil­le jo arvo­li­pun mini­mi­la­taus­mak­su on suu­ri ker­tae­rä sijoi­tet­ta­vak­si. Pin­na­reis­ta suu­ri osa on pie­ni­tu­loi­sia. Hal­vem­pi ker­ta­mak­su vähen­täi­si pinnariprosenttia.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 33. Mik­si pitäi­si kokeil­la mää­rää­vän mark­ki­na-ase­man vää­rin­käyt­töä yli­hin­noit­te­le­mal­la se”

  Kes­kus­taa-alu­een hin­to­jen nos­ta­mi­sel­la mak­set­tai­siin se, että jouk­ko­lii­ken­teen koko­nais­käyt­tö­as­te (ja siten myös kulut, jokais­ta jou­ko­lii­ken­ne mat­kaan­han kau­pun­ki sub­ven­toi noin 50%:lla) nousi­si mer­kit­tä­väs­ti kun myös esi­kau­pun­kia­luei­den (sekä Espoo + Van­taa) nykyi­sin autoi­le­vat asuk­kaat saa­tai­siin kiin­nos­tu­maan joukkoliikenteestä.

  Kyse on siis sii­tä, halu­taan­ko aidos­ti lisä­tä jou­ko­lii­ken­teen osuut­ta kai­kis­ta mat­kois­ta sen hou­kut­te­le­vuut­ta ja pal­ve­lu­ta­soa kohot­ta­mal­la siel­lä, mis­sä sen käyt­tö on alhal­la, vai halu­taan­ko ensi­si­jai­ses­ti tukea jo nyt jouk­ko­lii­ken­net­tä käyt­tä­viä. Valit­tu lin­ja on tuo jäl­kim­mäi­nen. Jon­kun mie­les­tä sekin voi olla pähkähullu.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Esi­tä­tä ilmei­ses­ti HSL:n perus­so­pi­mustk­sen muut­ta­mis­ta niin, että Hel­sin­gin kau­piun­gin pitäi­si alkaa sub­ven­toi­da espoo­lais­ten ja van­taa­lais­ten mak­su­ja. Muu­toin­han kävi­si niin, että ratik­ka­li­pun hin­nan­ko­rot­ta­mi­nen jäi­si Hel­sin­gin kas­saan tarif­fi­tuen pie­ne­ne­mi­se­nä ja Espoo ja Van­taa jou­tui­si­vat repi­mään rahat jos­tain muualta.
   Miten perus­te­let sen, ettei kukin kun­ta oli­si vas­tuus­sa omien kun­ta­lais­ten­sa matkakuluista?

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 34. Sep­po Vep­sä­läi­nen: Nyt ker­ta­lip­pu­lai­set sub­ven­toi­vat kaik­kien mui­den mat­ko­ja roi­mas­ti. Lip­pu­tu­lois­ta noin 30% saa­daan ker­ta­li­puis­ta, kun ker­ta­li­pun käyt­tä­jiä on alle 10% matkustajista.

  Lip­pu­jen hin­noit­te­lu­pe­ri­aat­tei­ta muu­ten on jo kau­an viri­tel­ty enem­män lii­ken­ne­po­liit­ti­sis­ta kuin sosi­aa­li­po­liit­ti­sis­ta lähtökohdista.

  Osmo Soi­nin­vaa­ra: Ker­ta­li­put ovat lähin­nä kuriositeetti.

  No täs­sä yksi ”kurio­si­teet­ti”:

  Pie­ne­lä­ke­läi­set Mat­ti ja Mai­ja käy­vät Hert­to­nie­mes­tä muu­ta­man ker­ran kuus­sa Haka­nie­men toril­la, ihan vaan silak­kaa. Kuu­kausi­lip­pua ei kan­na­ta ostaa. 2 x 2.20 eli nel­jä ja puo­li euroa on vie­lä sie­det­tä­vä sila­koi­den haku­kus­tan­nus, jos ottaa vie­lä kavi­aa­ria lisuk­keek­si. Ker­ran sit­ten tuli tut­tu vas­taan ja piti jää­dä kah­vil­le. Tun­nin vaih­toai­ka meni umpeen ja paluu­mat­kal­le piti mak­saa uudet liput. ”Oli­pa kal­liit kah­vit, meno paluu mel­kein kym­me­nen euroa. Tai­dan ensi ker­ral­la kai­vaa esiin van­han Toyotan”. 

  Toi­nen ”kurio­si­teet­ti”:
  Pirk­ko pää­si Kaa­vil­ta Hel­sin­kiin koko­päi­vä­töi­hin. Mel­lun­mäes­tä kan­nat­ti kul­kea kuu­kausi­li­pul­la assan ves­san kas­sal­le. Yhte­nä maa­nan­tai­na ei tul­lut muis­tet­tua, että kuu­kausi­lip­pu oli van­hen­tu­nut edel­lis­päi­vä­nä, joka kuu­kau­des­sa kun ei ole 30 päi­vää. Pai­kal­le sat­tu­nut sini­tak­ki­par­tio ei anta­nut armoa, 80 euroa kiitos.”Olipa kal­lis työ­mat­ka, jos HKL vie­lä nos­taa sen sata­seen, sehän on nel­jäs­osa mun kuu­kausi­pal­kas­ta. Tai­dan muut­taa takai­sin maal­le, sii­vot­koon itse vessansa!”

  Kol­mas ”kurio­si­teet­ti”:
  Bör­je Kulos­aa­res­ta aje­li Bema­ril­laan Bule­var­dil­le ostaak­seen rakas­ta­jat­ta­rel­leen kor­va­ko­rut. Valin­taan meni kui­ten­kin sen ver­ran aikaa, että tuu­li­la­siin oli ilmes­ty­nyt park­ki­sak­ko. ”40 euroa, här­re­god, jotain rajaa. Pysä­köin­ti pitää olla kansalaisoikeus!”

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 35. Ker­ta­lip­pu­jen kal­lis hin­ta pitää ne joil­la ei ole kausi (tai arvo­lip­pu­ja edes) tehok­kaas­ti pois­sa jul­ki­sis­ta kul­ku­vä­li­neis­tä. Siis jos se oma jul­ki­sen lii­ken­teen tar­ve on satun­nais­ta, eikä ennus­tet­ta­vis­sa. Kurio­si­tee­tik­si se on muo­dos­tu­mas­sa var­maan­kin ihan sik­si että se on kovin kallis.

  Jos per­hees­sä on auto, täs­tä seu­raa per­heen­jä­sen­ten kyy­dit­tä­mis­tä ympä­ri kau­pun­kia autol­la, kun sil­lä voi sääs­tää rahaa. Ympä­ris­tö­hai­tal­lis­ta, mut­ta han­ka­loit­taa kaik­kien pait­si kul­ki­jan elämää.

  Jos ei ole autoa, niin se tar­koit­taa vain että kul­je­taan pidem­piä mat­ko­ja kävel­len tai pyö­räl­lä, eikä men­nä bus­sil­la edes huo­nol­la sääl­lä. Ympä­ris­töys­tä­väl­lis­tä, mut­ta han­ka­loit­taa kul­ki­jan elä­mää. Mut­ta ver­rat­tu­na sii­hen miten pal­jon näyt­tö­lip­pu lisää tur­haa lii­ken­net­tä kor­kean hin­nan lii­ken­net­tä vähen­tä­vä mer­ki­tys on mitätön.

  En muu­ten ymmär­rä mik­si ker­ta­lip­pu pitää nyky­ään hin­noi­tel­la joka pai­kas­sa niin että vaih­to­ra­haa tar­vi­taan mah­dol­li­sim­man pal­jon, jol­loin mak­sa­mi­nen­kin vie tiet­ty kau­em­min. Jos hin­ta oli­si vaik­ka tasan 2 euroa, mak­sa­mi­nen nopeutuisi.

  Pidän käsit­tä­mät­tö­mä­nä, että tarif­fien mer­ki­tys­tä jouk­ko­lii­ken­teen käyt­töön ei pide­tä eri­tyi­sen mer­ki­tyk­sel­li­se­nä. Pie­ni­tu­loi­sel­le se 1,47 euroa päi­vä on iso raha, eten­kin jos vält­tä­mä­tön­tä tar­vet­ta liik­kua jul­ki­sel­la päi­vit­täin ei ole (eli työt­tö­mät, lähel­lä työ/opiskelupaikkaa asu­vat, hyö­ty­pyö­räi­li­jät, autoa vält­tä­mät­tä työ­mat­koi­hin tar­vit­se­vat). Mie­luum­min mak­saa sen ker­ta­mak­sun sil­loin kun se ei ole mil­lään vältettävissä. 

  Alhai­nen ker­ta­mak­su toki vähen­täi­si näyt­tö­li­pun myyn­ti­mää­riä rei­lus­ti. Jos hin­ta oli­si vaik­ka euron/matka, moni jät­täi­si näyt­tö­li­pun osta­mat­ta. Samal­la he jät­täi­si­vät mon­ta mat­kaa teke­mät­tä koko­naan. Koko­nais­vai­ku­tus voi­si kui­ten­kin olla hyvin­kin posi­tii­vi­nen, sil­lä on toden­nä­köi­ses­ti ker­ta­mak­set­tu­jen mat­ko­jen mää­rä lisään­tyi­si reilusti. 

  Tätä ei muu­ten voi tes­ta jonain yhte­nä satun­nai­se­na autot­to­ma­na päi­vä­nä, sil­lä ne joil­la ei ole näyt­tö­lip­pua eivät käy­tä jul­kis­ta lii­ken­net­tä vain sik­si että se on hal­paa. He ovat menos­sa jonnekin.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Ker­ta­li­pun osta­jia ei halu­ta, kos­ka se hidas­taa lii­ken­net­tä aivan tol­kut­to­mas­ti. Hal­vem­paa lipun­hin­taa voi­si har­ki­ta, jos pää­dyt­täi­siin mones­sa pää­kau­pun­gis­sa val­lit­se­vaan käy­tän­töön, ettei lip­pua myy­dä bussissa/ratikassa, vaan se pitää ostaa etukäteen.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 36. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Miten perus­te­let sen, ettei kukin kun­ta oli­si vas­tuus­sa omien kun­ta­lais­ten­sa matkakuluista? 

  Ei lipun hin­nan sub­ven­toin­ti ole tähän­kään asti ole ollut mitään sosi­aa­lis­ta tulon­ta­saus­ta vaan tilan­käy­tön ohjailua.

  Hel­sin­gin kan­nal­ta jouk­ko­lii­ken­teen mer­ki­tys ei nimeo­maan ole sii­nä että hel­sin­ki­läi­sil­lä oli­si hal­vem­paa siir­tyä pis­tees­tä a pis­tee­seen b. 

  Vaan sii­nä että mah­dol­li­sim­man moni niis­tä jot­ka muu­ten käyt­täi­si­vät sii­hen siir­ty­mi­seen hen­ki­lö­au­toa, valit­see­kin joukkoliikenteen.

  Tämän tavoit­teen kan­nal­ta on yhden­te­ke­vää, mis­sä kun­nas­sa hen­ki­lö­au­ton hyl­kää­vä asuu. Hel­sin­gin kan­nal­ta ne espoo­lai­set ja van­taa­lai­set­kin ovat tär­kei­tä jos liik­ku­vat Hel­sin­gin alueella.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Pyö­räi­li­jä- jalan­kul­ki­ja. Sait tämän kuu­los­ta­maan sil­tä, että Hel­sin­gin kan­nat­tai­si pitää lipun hin­nat mata­la­na Hel­sin­gis­sä ja ptiä täy­sin yhden­te­ke­vä­nä, mitä mak­saa bus­si Espoos­ta Van­taal­le. Olet siis aivan eri miel­tä kuin KariS
   Muu­ten tuo argu­men­toin­ti vas­tai­si yleis­tä “uhri mak­saa” periaatetta.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 37. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Muu­ten tuo argu­men­toin­ti vas­tai­si yleis­tä “uhri mak­saa” periaatetta. 

  Eikö poh­jois­mai­nen hyvin­voin­tiyh­teis­kun­ta usein perus­tu juu­ri tuol­le periaatteelle.

  Ja sik­si kai­ken maa­il­man popu­lis­tit älä­möi­vät “sor­re­tun” kes­ki­luo­kan puo­les­ta vaa­tien pie­nem­piä sosi­aa­li­tu­kia ja anka­ram­paa kuria.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 38. KariS: Jos päät­tä­jil­lä oli­si aito halu lisä­tä jouk­ko­lii­ken­net­tä, liput hin­noi­tel­tai­siin niin, että Hel­sin­gin kes­kus­ta­vyö­hyk­keel­lä (ratik­ka-alue) oli­si kal­leim­mat lipun­hin­nat, esi­kau­pun­geis­sa (auto/bussivyöhyke) sel­keäs­ti hal­vem­mat ja Vantaalta/Espoosta sit­ten noin 1€ päi­väs­sä. Näin saa­tai­siin nyt autoa käyt­tä­vät esi­kau­pun­kien ihmi­set kiin­nos­tu­maan jouk­ko­lii­ken­tees­tä, ja toi­saal­ta kan­ta­kau­pun­gin asuk­kaat eivät sai­si ansio­ton­ta sub­ven­tio­ta muil­ta jouk­ko­lii­ken­teen käyttäjiltä.

  Mikä ansio­ton sub­ven­tio? Kan­ta­kau­pun­gin jouk­ko­lii­ken­ne on kan­nat­ta­vaa, ja kan­nat­ta­va lii­ken­ne on mah­dol­lis­ta, kos­ka tii­viis­sä kau­pun­ki­ra­ken­tees­sa on tar­peek­si jouk­ko­lii­ken­teen käyttäjiä.

  Kom­men­tis­ta pais­taa läpi se umpi­ke­pu­lai­nen asen­ne, että tii­viin kau­pun­gin mit­ta­kaa­vae­tu on joten­kin vää­rin ja muil­ta pois, ja taval­la tai toi­sel­la se pitää verot­taa huit­sin neva­das­sa asu­vien hyödyksi.

  Esi­kau­pun­ki­lii­ken­teen ongel­ma ei ole hin­ta­ta­so vaan lin­jas­to­ra­ken­ne (tai siis raken­teen puute).

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 39. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Ker­ta­li­pun osta­jia ei halu­ta, kos­ka se hidas­taa lii­ken­net­tä aivan tol­kut­to­mas­ti. Hal­vem­paa lipun­hin­taa voi­si har­ki­ta, jos pää­dyt­täi­siin mones­sa pää­kau­pun­gis­sa val­lit­se­vaan käy­tän­töön, ettei lip­pua myy­dä bussissa/ratikassa, vaan se pitää ostaa etukäteen.

  Mik­si bus­si ‑ja ratik­ka­py­sä­keil­le ei voi raken­taa lip­puau­to­maat­te­ja? Lii­an kallista?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 40. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Esi­tä­tä ilmei­ses­ti HSL:n perus­so­pi­mustk­sen muut­ta­mis­ta niin, että Hel­sin­gin kau­piun­gin pitäi­si alkaa sub­ven­toi­da espoo­lais­ten ja van­taa­lais­ten mak­su­ja. Muu­toin­han kävi­si niin, että ratik­ka­li­pun hin­nan­ko­rot­ta­mi­nen jäi­si Hel­sin­gin kas­saan tarif­fi­tuen pie­ne­ne­mi­se­nä ja Espoo ja Van­taa jou­tui­si­vat repi­mään rahat jos­tain muualta.
  Miten perus­te­let sen, ettei kukin kun­ta oli­si vas­tuus­sa omien kun­ta­lais­ten­sa matkakuluista?

  Tuol­lai­nen kam­ree­ri­mai­nen pelk­kä Hel­sin­gin kau­pun­gin kas­san ja ole­mas­sa ole­vien rahoi­tus­mal­lien ajat­te­lu pitäi­si hylä­tä ja miet­tiä mitä sii­tä seu­rai­si jos esi- ja naa­pu­ri­kau­pun­kien autoi­li­jat siir­tyi­si­vät edes koh­tuul­li­ses­sa mää­rin joukkoliikenteeseen.

  Hen­ki­lö­au­to­lii­ken­ne Hel­sin­gin sisään­tu­lo­väy­lil­lä vähe­ni­si. Park­ki­paik­ko­jen tar­ve kes­kus­ta-alu­eel­la vähe­ni­si. Ruuh­kat hel­pot­tai­si­vat. Lii­ken­teen pääs­töt vähe­ni­si­vät (jos bus­sien mää­rä ei kas­vai­si aivan tolkuttomasti)

  Kuu­los­ta­vat pal­jol­ti samal­ta kuin vih­rei­den tavoitteet.

  Nega­tii­vi­sel­la puo­lel­la on jouk­ko­lii­ken­teen sub­ven­toin­ti­tar­peen lisääntyminen. 

  Alun­pe­rin point­ti­ni oli se, että jouk­ko­lii­ken­teen osuu­den rei­lu kas­vat­ta­mi­nen edel­lyt­tää jouk­ko­lii­ken­teen pal­ve­lu­ta­son ja sen kus­tan­nus­hou­kut­te­le­vuu­den paran­ta­mis­ta siel­lä, mis­sä jouk­ko­lii­ken­ne jää alhai­sel­le käyt­tö­as­teel­le. Jär­jes­te­lyn kus­tan­nus­neut­raa­li­na pitä­mi­nen edel­lyt­täi­si hin­to­jen nos­toa siel­lä, mis­sä jouk­ko­lii­ken­teen volyy­mi on korkea.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 41. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Ker­ta­li­pun osta­jia ei halu­ta, kos­ka se hidas­taa lii­ken­net­tä aivan tol­kut­to­mas­ti. Hal­vem­paa lipun­hin­taa voi­si har­ki­ta, jos pää­dyt­täi­siin mones­sa pää­kau­pun­gis­sa val­lit­se­vaan käy­tän­töön, ettei lip­pua myy­dä bussissa/ratikassa, vaan se pitää ostaa etukäteen.

  Näin tul­laan menet­te­le­mään toi­vot­ta­vas­ti pian rai­tio­lii­ken­tees­sä. Bus­si­lii­ken­tees­sä on jo käy­tän­nös­sä ker­ta­li­pun hin­ta­dif­fe­roin­ti. Vau­nus­ta ostet­tu­na lip­pu on kal­liim­pi kuin etu­kä­teen han­kit­tu­na. Ker­ta­li­pun osto­paik­ko­jen vähäi­syys estää tilan­teen hyö­dyn­tä­mi­sen. Kän­nyk­kä­lip­pu on ollut hyvä etu­kä­teen ostet­ta­van lipun mal­li. YTV ja HSL eivät vain ole sitä halun­neet laa­jaan käyt­töön bussiliikenteessä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 42. KariS: Tuol­lai­nen kam­ree­ri­mai­nen pelk­kä Hel­sin­gin kau­pun­gin kas­san ja ole­mas­sa ole­vien rahoi­tus­mal­lien ajat­te­lu pitäi­si hylä­tä ja miet­tiä mitä sii­tä seu­rai­si jos esi- ja naa­pu­ri­kau­pun­kien autoi­li­jat siir­tyi­si­vät edes koh­tuul­li­ses­sa mää­rin joukkoliikenteeseen.

  Siis mei­dän pitäi­si Hel­sin­gis­sä ruve­ta mak­sa­maan espoo­lais­ten joukkoliikennettä?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 43. KariS: Tuol­lai­nen kam­ree­ri­mai­nen pelk­kä Hel­sin­gin kau­pun­gin kas­san ja ole­mas­sa ole­vien rahoi­tus­mal­lien ajat­te­lu pitäi­si hylä­tä ja miet­tiä mitä sii­tä seu­rai­si jos esi- ja naa­pu­ri­kau­pun­kien autoi­li­jat siir­tyi­si­vät edes koh­tuul­li­ses­sa mää­rin joukkoliikenteeseen.

  Kui­ten­kin tun­ne­tus­ti jouk­ko­lii­ken­teen hin­nal­la ei ole kovin suur­ta mer­ki­tys­tä autoi­lun ja jouk­ko­lii­ken­teen väli­seen jakoon pai­kal­lis­mat­kois­sa. (Poik­keuk­se­na ehkä pöl­löt tarif­fi­ra­jat.) Kuu­kausi­lip­pu on joka tapauk­ses­sa erit­täin hal­pa ver­rat­tu­na autoi­luun, eten­kin jos sii­tä autos­ta voi­si luo­pua kokonaan.

  Tarif­feil­la voi­daan muut­taa autot­to­mien jär­ke­viä työs­sä­käyn­tia­luei­ta ja kevyen lii­ken­teen mark­ki­nao­suut­ta. Lisäk­si tarif­fi voi vai­kut­taa koko­nais­lii­ken­ne­suo­rit­tee­seen. Suu­rin osa muu­tok­ses­ta kui­ten­kin tapah­tuu nime­no­maan nii­den koh­dal­la, jot­ka eivät lii­ku autolla.

  Ker­ta­lip­pu­jen kovil­la hin­noil­la voi­daan jon­kin ver­ran vähen­tää satun­nais­ta jul­kis­ten käyt­töä, mikä voi aina­kin lii­tyn­tä­lii­ken­teen osal­ta hei­jas­tua myös auton­käyt­töön. Koko lii­ken­ne­jär­jes­tel­män mit­ta­kaa­vas­sa tämä on kui­ten­kin aika pie­ni tekijä.

  Jos sosi­aa­li­po­li­tiik­ka unoh­de­taan, jouk­ko­lii­ken­teen tarif­fien kan­nat­tai­si olla lähin­nä mat­kaan sidok­sis­sa, ei kun­ta­ra­joi­hin tai käy­tön säännöllisyyteen.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 44. Jari V: Mikä ansio­ton sub­ven­tio? Kan­ta­kau­pun­gin jouk­ko­lii­ken­ne on kan­nat­ta­vaa, ja kan­nat­ta­va lii­ken­ne on mah­dol­lis­ta, kos­ka tii­viis­sä kau­pun­ki­ra­ken­tees­sa on tar­peek­si jouk­ko­lii­ken­teen käyttäjiä.

  Kom­men­tis­ta pais­taa läpi se umpi­ke­pu­lai­nen asen­ne, että tii­viin kau­pun­gin mit­ta­kaa­vae­tu on joten­kin vää­rin ja muil­ta pois, ja taval­la tai toi­sel­la se pitää verot­taa huit­sin neva­das­sa asu­vien hyödyksi.

  Esi­kau­pun­ki­lii­ken­teen ongel­ma ei ole hin­ta­ta­so vaan lin­jas­to­ra­ken­ne (tai siis raken­teen puute).

  Koe­te­taan nyt vään­tää rautalangasta.

  Tavoi­te on nos­taa jouk­ko­lii­ken­teen osuut­ta mat­kus­ta­mi­ses­ta siel­lä, mis­sä jouk­ko­lii­ken­ne ei vedä nykyi­sel­lään. Siis Hel­sin­gin esi­kau­pun­geis­sa ja Espoossa/Vantaalla. Siis teh­dään se siel­lä kus­tan­nus­hou­kut­te­le­vak­si käyt­tä­jil­le. Näin saa­daan uusia käyt­tä­jiä ja autoi­lua kuriin.

  Kun jouk­ko­lii­ken­teen koko­nais­sub­ven­tio­ta ei saa kas­vat­taa, niin jos­ta­kin on saa­ta­va tulo­ja HSL:lle. Siis koro­te­taan nyt hal­vim­man vyö­hyk­keen hin­to­ja, siel­lä­hän on myös isoim­mat volyy­mit. Kään­ne­tään kuvio niin päin, että jouk­ko­lii­ken­ne mak­saa vähi­ten siel­lä mis­sä sen käy­tön lisää­mi­sel­lä on saa­vu­tet­ta­vis­sa suu­rim­mat hyö­dyt, ja toi­saal­ta jouk­ko­lii­ken­teen mak­sut kerä­tään siel­tä mis­tä se volyy­mit huo­mioi­den on pie­nim­mil­lä koro­tuk­sil­la saavutettavissa.

  Kun jouk­ko­lii­ken­teen käyt­tö lisään­tyy, lin­jas­to­ja ja vuo­ro­mää­riä jou­du­taan kehit­tä­mään myös, joka taas paran­taa jouk­ko­lii­ken­teen pal­ve­lu­ta­soa, ja houkuttelevuutta. 

  Ongel­ma on tuo kun­tien mus­ta­suk­kai­nen kes­ki­näis­ten mak­suo­suuk­sien kyt­tää­mi­nen johon Osmo­kin taker­tuu. Se on polii­tik­ko­jem­me vali­tet­ta­va ongelma.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 45. jaak­ko: Parii­sin mie­li­ku­va­ni tai­si­vat olla Sar­kozy­tä edel­tä­väl­tä ajalta… 

  Ja aika pal­jon enne her­ra Sar­kozy­ta. 🙂 Olen ensim­mäi­sen ker­ran käy­nyt Parii­sis­sa jos­kus 80-luvun ja 90-luvun vaih­tees­sa ja kyl­lä muis­tan seik­kail­lee­ni johon­kin PC-Supers­to­ren kal­tai­seen myy­mä­lään juu­ri Met­ron mai­nos­ten innoit­ta­ma­na. Hin­nat oli­vat samal­la tasol­la kuin tääl­lä, mut­ta englan­nin kie­li­siä ohjel­mia sai vain yhdel­tä tis­kil­tä näyt­tä­mäl­lä ulko­maan passia!

  Jouk­ko­lii­ken­teel­lä on tun­ne­tus­ti kol­me kes­keis­tä arvoa. Sen on oltava
  — nopeaa
  — teho­kas­ta ja
  — halpaa.

  Eikä tuos­sa tar­koi­te­ta pel­käs­tään hal­paa käyt­tä­jäl­le vaan ennen kaik­kea hal­paa yhteis­kun­nal­le. Suo­mes­sa sub­ven­toi­daan lii­kaa jouk­ko­lii­ken­net­tä. Jos mai­nok­sil­la saa­daan kulu­ja alas, on se pelk­kää plussaa.

  Vaik­ka en pidä tor­ni­ta­lo­ja kovin jär­ke­vi­nä, ei sil­lä jo pila­tus­sa Ara­bian­ran­nas­sa ole sinän­sä väliä. Ara­bian­ran­ta ei ole raken­net­tu kau­pun­ki­mai­ses­ti, vaan on teh­ty jon­kin­lais­ta post­lä­hiö­tä tur­han hyväl­le maal­le. 🙁 Tor­ni tii­vis­tää asu­mis­ta ja paran­taa kau­pun­gin­osan pal­ve­lu­ja välil­li­ses­ti. Tekee mm. spå­ras­ta taas hie­man kannattavamman.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 46. KariS: Jouk­ko­lii­ken­teen hin­noit­te­lu on teh­ty niin, ettei sen suo­sio var­mas­ti kohoa uusien käyt­tä­jien silmissä… 

  Suo­ma­lais­ten rahat eivät rii­tä kovin pit­kään nykyi­sen­kal­tai­seen jouk­ko­lii­ken­teen sub­ven­toin­tiin. Sen takia jouk­ko­lii­ken­teen suo­sio­ta ei rat­kais­ta hin­noit­te­lus­sa vaan kaa­voi­tuk­ses­sa. Vain itsen­sä kan­nat­ta­va jouk­ko­lii­ken­ne, kuten spå­ra Hel­sin­gis­sä nyt, on kes­tä­väl­lä poh­jal­la. Spå­ra­kin on kan­nat­ta­va tule­vai­suu­des­sa vain, jos se vede­tään kau­pun­ki­mai­ses­ti raken­ne­tuil­le alueille.

  Pyö­räi­li­jä­au­toi­li­ja­ja­lan­kul­ki­ja:…Ja sik­si kai­ken maa­il­man popu­lis­tit älä­möi­vät “sor­re­tun” kes­ki­luo­kan puo­les­ta vaa­tien pie­nem­piä sosi­aa­li­tu­kia ja anka­ram­paa kuria. 

  Poh­jois­mai­nen hyvin­voin­tiyh­teis­kun­ta on kovin lyhyt kokei­lu ja jää­nee sel­lai­sek­si pl. ehkä Nor­jas­sa. Nor­ja­lai­sil­la riit­tää öljymiljardeja.

  Maa­il­mal­la on hyviä huo­no­ja esi­merk­ke­jä, miten hyvin­voin­tiyh­teis­kun­ta on ajet­tu täy­sil­lä päin sei­nää. Toi­vot­ta­vas­ti tuo­ta älä­mö­löä pitä­vät ne, jot­ka ymmär­tä­vät jotain val­tion ja kun­tien bud­jet­ti­ra­ken­tees­ta. Huo­noi­na aikoi­na on kyet­tä­vä sääs­tä­mään ennen kaik­kea sosi­aa­li- ja ter­veys­me­nois­ta, kos­ka ne ovat yli 70% yhteis­kun­nan menois­ta. Kol­mas mer­kit­tä­vä menoe­rä on kou­lu­tus. Muut menoe­rät ovat koko­nai­suu­den kan­nal­ta täy­sin marginaalisia.

  En halua Suo­mes­ta Uuden-See­lan­nin kal­tais­ta val­tio­ta, jos­sa ei ole jäl­jel­lä kuin kir­kon sosi­aa­lia­pu ja onnek­si jul­ki­nen kou­lu­tus, jon­ka he onnis­tui­vat pelas­ta­maan. Nyt Uusi-See­lan­ti tuot­taa lähin­nä työ­voi­maa Austra­lian mark­ki­noil­le. Hal­lit­tu hyvin­voin­nin pur­ka­mi­nen las­kusuh­dan­tees­sa mah­dol­lis­taa sen ylös­ajon jäl­leen parem­pi­na aikoi­na. Nyky vauh­dil­la tosin täy­tyy lap­sil­le pai­not­taa sak­san- ja rans­kan­kie­len tär­keyt­tä opinnoissa. 😉

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 47. Sep­po Vep­sä­läi­nen: Kän­nyk­kä­lip­pu on ollut hyvä etu­kä­teen ostet­ta­van lipun mal­li. YTV ja HSL eivät vain ole sitä halun­neet laa­jaan käyt­töön bussiliikenteessä.

  Avo­ra­has­tus ja kaik­kien ovien käyt­tö sisään ja ulos kul­ke­mi­seen tehos­taa bus­si­lii­ken­net­tä kau­pun­kiym­pä­ris­tös­sä; rai­de­lii­ken­tees­sä näin jo toi­mi­taan­kin (lipun­myyn­nis­tä vie­lä pitäi­si pääs­tä eroon). Hel­sin­gis­sä tosin bus­sit liik­ku­vat suu­rek­si osak­si muus­sa kuin kau­pun­kiym­pä­ris­tös­sä, mut­ta kuitenkin 😉
  Kän­nyk­kä­lip­pu oli­si oikein erin­omai­nen lip­pu avo­ra­has­tuk­ses­sa — ei tar­vit­tai­si lip­puau­to­maat­tia joka pysä­kil­le — mut­ta sen laa­jem­pi käyt­tö edel­lyt­täi­si lipun­tar­kas­tuk­seen uut­ta lin­jaa. Nykyi­nen käy­tän­tö on ongel­mal­li­nen: lip­pu pitäi­si ostaa hyvis­sä ajoin etu­kä­teen, että se on var­mas­ti puhe­li­mes­sa kul­ku­vä­li­nee­seen nous­tes­sa, mikä on käy­tän­nön elä­mäs­sä tur­han jous­ta­ma­ton­ta. Miten­kään ei voi olla var­ma, että kul­ku­vä­li­ne saa­puu ajal­laan ja jos pal­ve­lus­sa on vikaa ja vii­vet­tä, lipun tilaa­ja kär­sii vahingon.
  Ei lii­ty ihan aihee­seen, mut­ta jul­ki­ses­sa lii­ken­tees­sä voi­si olla sama posi­tii­vi­nen asen­ne, jol­lais­ta näin park­ki­pirk­ko­jen nou­dat­ta­van. Pysäh­ty­mis­kiel­toa­lu­eel­le pysä­köi­dyn auton kul­jet­ta­ja osui pai­kal­le samaan aikaan näi­den kans­sa, jol­loin hän­tä ystä­väl­li­ses­ti keho­tet­tiin siir­tä­mään auto koko­naan jalkakäytävälle…

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 48. Kal­le: Jouk­ko­lii­ken­teel­lä on tun­ne­tus­ti kol­me kes­keis­tä arvoa. Sen on oltava
  — nopeaa
  — teho­kas­ta ja
  — halpaa.

  Eikä tuos­sa tar­koi­te­ta pel­käs­tään hal­paa käyt­tä­jäl­le vaan ennen kaik­kea hal­paa yhteis­kun­nal­le. Suo­mes­sa sub­ven­toi­daan lii­kaa jouk­ko­lii­ken­net­tä. Jos mai­nok­sil­la saa­daan kulu­ja alas, on se pelk­kää plussaa.

  Kes­kei­set arvo­si kuvaa­vat osu­vas­ti siko­jen kul­je­tus­ta teu­ras­ta­mol­le. Ihmis­par­ko­jen kus­kaa­mi­ses­sa työ­pai­koil­leen tuli­si kui­ten­kin olla jotain arvokkuutta.

  Unoh­de­taan nyt se deka­dent­ti Parii­si, men­nään ylpe­ään Atee­naan. Junis­sa ei tyr­ky­te­tä tupla­suklaa­ta tai mai­reas­ti hymyi­le­viä kun­ta­vaa­lieh­dok­kai­ta. Ase­mat ovat enim­mäk­seen mini­ma­lis­tis­ta marmoriseinää,tunnelma on kui­ten­kin oudon rauhoittava. 

  Ilmai­sia mai­nok­sia ei ole, joku ne aina mak­saa. Yhdys­kun­ta­ta­lou­del­li­ses­ti on ihan sama mis­tä tuu­tis­ta raha tulee. Mie­li­mai­nok­se­si lie­nee ves­san­pönt­tö, jon­ka joku sani­teet­ti­fir­ma vii­me tal­ve­na oli nos­ta­nut Rau­ta­tie­a­se­man edes­sä ole­van pysäk­ki­ka­tok­sen pääl­le. Yle­vöit­tä­vä alku päivälle.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 49. Vil­le: …Miten­kään ei voi olla var­ma, että kul­ku­vä­li­ne saa­puu ajal­laan ja jos pal­ve­lus­sa on vikaa ja vii­vet­tä, lipun tilaa­ja kär­sii vahingon… 

  Itse käy­tin yhteen aikaan spå­ra­lip­pua kän­ny­käs­tä ja pal­ve­lun laa­tu ei vas­taa tar­koi­tus­taan. 🙁 Välil­lä käve­li puo­let mat­kas­ta ennen kuin lip­pu lopul­ta ilmeis­tyi kännykkään.

  Sinän­sä vaa­ti­mus sii­tä, että lip­pu on kän­ny­käs­sä, on kovin kum­mal­li­nen. Lipun tilauk­sen voi osoit­taa lähe­te­tyl­lä teks­ti­vies­til­lä, min­kä pitäi­si kai­ken jär­jen mukaan riit­tää. No, jouk­ko­lii­ken­tees­sä har­voin on kyse järjestä. 😀

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 50. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Ker­ta­li­pun osta­jia ei halu­ta, kos­ka se hidas­taa lii­ken­net­tä aivan tolkuttomasti.

  Edel­leen ihmet­te­len, että mik­si R‑kioskilla myy­tä­vä ker­ta­ku­pon­ki ei kel­paa vaih­toeh­dok­si. Hyvin­kin suu­ris­sa kau­pun­geis­sa ja vilk­kais­sa lii­ken­ne­vä­li­neis­sä tämä toi­mii oikein mai­nios­ti. Mik­si ei Helsingissä?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 51. Ei kai parin euron ker­ta­lip­pu­ja kan­na­ta myy­dä yksit­täin R‑kioskeilla. Kulu­jen jäl­keen tus­kin mon­taa sent­tiä jää HSL:lle.

  Ker­ta­li­put tuli­si myy­dä auto­maa­teis­ta, kän­ny­käl­lä ja mat­ka­kor­til­la. Kätei­sel­lä ker­ta­li­pun osta­vat nyt ovat muu­ten­kin aika mar­gi­naa­li­nen matkustajaryhmä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 52. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Jos ostaa ker­ta­li­pun R‑kioskilta, saa sen hal­vem­mal­la. Rai­tio­vau­nuis­sa har­ki­taan lipun myyn­nin lopettamista.

  Mitä tekee satun­nai­nen mat­kai­li­ja, jol­la ei vält­tä­mät­tä ole edes sopi­via kolik­ko­ja auto­maat­tia varten? 

  Tämä ongel­ma minul­le tuli eteen Jöö­te­po­ris­sa kevääl­lä. Menim­me sit­ten autol­la jäähallille.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 53. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Jos ostaa ker­ta­li­pun R‑kioskilta, saa sen hal­vem­mal­la. Rai­tio­vau­nuis­sa har­ki­taan lipun myyn­nin lopettamista.

  Ker­ran minis­te­ri­au­ton taka­pen­kil­le pääs­syt kan­san­edus­ta­ja etään­tyy näkö­jään nopeas­ti arjes­ta. R‑konserni ei ole myy­nyt ker­ta­lip­pu­ja aina­kaan vii­teen vuo­teen. Pal­jon­ko mak­saa lit­ra maitoa?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 54. a_l: Ei kai parin euron ker­ta­lip­pu­ja kan­na­ta myy­dä yksit­täin R‑kioskeilla.

  Kum­ma kyl­lä, useim­mis­sa kau­pun­geis­sa, jois­sa olen maa­il­mal­la liik­ku­nut, se kan­nat­taa. Ilmei­ses­ti Hel­sin­ki on jois­sain suh­teis­sa todel­la toi­vo­ton tapaus.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 55. arto:R‑konserni ei ole myy­nyt ker­ta­lip­pu­ja aina­kaan vii­teen vuoteen. 

  http://www.hsl.fi/FI/liputjahinnat/kertajavuorokausiliput/Sivut/Kahdentunninlippu.aspx

  Kun aiot teh­dä usei­ta mat­ko­ja kah­den tun­nin aika­na, valit­se ker­ta­kor­til­le ladat­ta­va kah­den tun­nin lip­pu. Lip­pu on voi­mas­sa kak­si tun­tia ensim­mäi­ses­tä käyt­tö­ker­ras­ta ja se kel­paa myös yötak­san aikana.

  Kah­den tun­nin lip­pu­ja myy­dään pää­kau­pun­ki­seu­dun R‑kioskeilla, VR:n ase­mien lipun­myyn­nis­sä, Stock­man­nin tava­ra­ta­lois­sa, K‑Citymarketeissa, Pris­mois­sa, Hel­sin­gin kau­pun­gin mat­kai­lu­neu­von­nas­sa, Hel­sin­ki-Van­taan len­toa­se­man mat­kai­lu­neu­von­nas­sa sekä mat­ka­kor­tin pal­ve­lu­pis­teis­sä Hel­sin­gis­sä, Espoos­sa ja Vantaalla.”

  Mak­saa kyl­lä sit­ten tuon useam­man mat­kan ver­ran eli 3.70 € Hel­sin­gin sisällä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 56. Pek­ka Tai­pa­le: Kum­ma kyl­lä, useim­mis­sa kau­pun­geis­sa, jois­sa olen maa­il­mal­la liik­ku­nut, se kan­nat­taa. Ilmei­ses­ti Hel­sin­ki on jois­sain suh­teis­sa todel­la toi­vo­ton tapaus.

  KER­TA­lip­pu­jen myyn­tiin aika har­voin tör­mää, SAR­JA­lip­pu­ja sen sijaan myy­dään ylei­ses­ti. Lon­toos­sa saa turis­ti­kin erin­omai­sen käte­vän Oys­ter-car­din. Hel­sin­gis­sä myy­dään mat­ka­kor­til­le arvoa ja aikaa.

  Mut­ta kai­pa se R myy mitä vaan kun hin­nas­ta sovi­taan, esim lip­pu­pal­ve­lun lipuis­ta peri­vät 2,50 toi­mi­tus­mak­sun per tiketti.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 57. KariS: …Tavoi­te on nos­taa jouk­ko­lii­ken­teen osuut­ta mat­kus­ta­mi­ses­ta siel­lä, mis­sä jouk­ko­lii­ken­ne ei vedä nykyi­sel­lään. Siis Hel­sin­gin esi­kau­pun­geis­sa ja Espoossa/Vantaalla. Siis teh­dään se siel­lä kus­tan­nus­hou­kut­te­le­vak­si käyttäjille…

  Mik­si? Minus­ta tuo on aivan höl­mö tavoi­te. 😀 Ei ole mitään jär­keä ajat­taa tyh­jiä bus­se­ja pit­kin ja poi­kin tyh­jää maa­seu­tua verovaroin. 

  Jär­ke­vä tavoi­te on teh­dä jouk­ko­lii­ken­tees­tä kan­nat­ta­vaa, nope­aa ja teho­kas­ta siellä,missä se on yhdys­kun­ta­ra­ken­teen puo­les­ta mah­dol­lis­ta. Muu­al­la aje­taan sit­ten mini­mi­pal­ve­lu­ta­sol­la syöttöä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 58. a_l: Ei kai parin euron ker­ta­lip­pu­ja kan­na­ta myy­dä yksit­täin R‑kioskeilla. Kulu­jen jäl­keen tus­kin mon­taa sent­tiä jää HSL:lle.

  Ei kai sii­tä nyt hyvä­nen aika mitään ärräl­le mak­se­ta, että sisään työn­ne­tään mak­sa­via asiak­kai­ta? Jos näin, niin kil­pai­lu­tus on kyl­lä taas men­nyt pahas­ti pieleen.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 59. a_l:

  Mark­ku af Heur­lin: Mitä tekee satun­nai­nen mat­kai­li­ja, jol­la ei vält­tä­mät­tä ole edes sopi­via kolik­ko­ja auto­maat­tia var­ten? Tämä ongel­ma minul­le tuli eteen Jöö­te­po­ris­sa kevääl­lä. Menim­me sit­ten autol­la jäähallille. 

  Park­ki­ra­haa sen­tään oli tas­kun pohjalla?

  Park­ki­ra­han tar­ve riip­puu sii­tä mihin pysä­köi. Esim. Hel­sin­gis­sä jot­kin yksi­tyis­ten pysä­köin­ti­lai­tok­sien auto­maa­tit eivät hyväk­sy mak­suk­si mitään muu­ta kuin luot­to­kort­tia, kun taas kun­nal­li­sis­sa auto­maa­teis­sa kort­ti­mak­sua on kyl­lä kokeil­tu, mut­ta pää­asial­li­ses­ti mak­su onnis­tuu vain koli­koil­la. Ja aika usein pysä­köin­ti on myös maksutonta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 60. a_l: Park­ki­ra­haa sen­tään oli tas­kun pohjalla?

  Oli. Mut­ta ei tar­peek­si koli­koi­ta kah­den ratik­ka­li­pun mak­sa­mi­seen. Jos­kin lais­kuu­del­la oli osuut­ta ratkaisuun.

  Lais­kuu­te­ni tuli muu­ten kal­liik­si. Ris­to Rois­to­nen oli kil­pai­lun aika­na — muo­dos­tel­ma­luis­te­lun MM-kisat muu­ten — mur­tau­tun­tua tuoon ja tyh­jen­tä­nyt sen irtai­mes­ta. Posi­tii­vies­ti aja­tel­len; ammat­ti­tai­tois­ta työ­tä; luk­ko siis­tis­ti mur­ret­tu eikä mitään rikot­tu. Pää­sin hyvin jat­ka­maan mat­kaa­ni maja­paik­kaam­me ja sit­ten kotia kohti..

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 61. Kum­mal­li­nen ongel­ma Mar­kul­la. Nimit­täin, aina­kin nyky­ään, Göte­bor­gin rai­tio­vau­nu­jen lip­puau­to­maat­teis­sa voi mak­saa luot­to­kor­til­la. Lisäk­si mone­lai­sia jouk­ko­lii­ken­teen lip­pu­ja, myös ker­ta­lip­pu­ja, myy­dään isol­la osal­la kioskeista.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 62. Vil­le: Park­ki­ra­haa sen­tään oli tas­kun pohjalla?

  Park­ki­ra­han tar­ve riip­puu sii­tä mihin pysä­köi. Esim. Hel­sin­gis­sä jot­kin yksi­tyis­ten pysä­köin­ti­lai­tok­sien auto­maa­tit eivät hyväk­sy mak­suk­si mitään muu­ta kuin luot­to­kort­tia, kun taas kun­nal­li­sis­sa auto­maa­teis­sa kort­ti­mak­sua on kyl­lä kokeil­tu, mut­ta pää­asial­li­ses­ti mak­su onnis­tuu vain koli­koil­la. Ja aika usein pysä­köin­ti on myös maksutonta.

  Park­ki­ra­haa on help­po pitää autos­sa muka­na eril­li­ses­sä kuk­ka­ros­sa hansikaslokerossa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 63. Kal­le: Mik­si? Minus­ta tuo on aivan höl­mö tavoi­te. Ei ole mitään jär­keä ajat­taa tyh­jiä bus­se­ja pit­kin ja poi­kin tyh­jää maa­seu­tua verovaroin. 

  Jär­ke­vä tavoi­te on teh­dä jouk­ko­lii­ken­tees­tä kan­nat­ta­vaa, nope­aa ja teho­kas­ta siellä,missä se on yhdys­kun­ta­ra­ken­teen puo­les­ta mah­dol­lis­ta. Muu­al­la aje­taan sit­ten mini­mi­pal­ve­lu­ta­sol­la syöttöä.

  Mie­len­kiin­toi­nen kes­kus­te­lu sinällään. 

  Kun ehdo­tin lipun­hi­noit­te­lun muu­tos­ta niin, että jouk­ko­lii­ken­teen osuut­ta mat­kus­ta­mi­ses­ta voi­tai­siin nos­taa siel­lä, mis­sä jouk­ko­lii­ken­ne hävi­ää yksi­tyi­sau­toi­lul­le, niin vih­reät Osmoa myö­ten pitä­vät aja­tus­ta päh­kä­hul­lu­na esit­tä­mät­tä vaihtoehtoa

  Onko siis niin, ettei Vih­reil­lä­kään kui­ten­kaan ole aitoa halua jouk­ko­lii­ken­teen lisää­mi­seen muu­al­la kuin Hel­sin­gin kes­kus­ta-alu­eel­la, vai mis­tä moi­nen vas­tus­tus. Kukaan kun ei ole esit­tä­nyt vaih­toeh­tois­ta ja ken­tien parem­paa mal­lia jol­la autoi­li­jat hou­ku­tel­tai­siin jouk­ko­lii­ken­teen käyttäjiksi.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Päh­kä­hul­lua oli jo aja­tus, että Hel­sin­gin kau­pu­gin teh­tä­vä oli­si tukea Espoon ja Van­taan jouk­ko­lii­ken­net­tä, kun nämä kau­pun­git eivät halua itse lait­taa sii­hen rahaa. Mik­si Hel­sin­gin pitäi­si tämä mak­saa, mik­sei Espoon ja Van­taan itsen­sä? Pitäi­si­kö Hel­sin­gin rahoit­taa myös toi­meen­tu­lo­tuen mak­sa­mi­nen Espoos­sa, kun Espoon kau­pun­ki ei näy­tä sitä itw­se tekevän?
   Edel­leen, mik­si pitäik­si hei­ken­tää jouk­ko­lii­ken­net­tä siel­lä, mis­sä sil­le on edel­ly­tyk­siä tukeak­sem­me bus­se­ja siel­lä, mis­säö yhdys­kun­ta­ra­ken­teel­la on estet­ty jär­ke­vä lii­ken­ne jouk­ko­lii­ken­teen avulla.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 64. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Päh­kä­hul­lua oli jo aja­tus, että Hel­sin­gin kau­pu­gin teh­tä­vä oli­si tukea Espoon ja Van­taan jouk­ko­lii­ken­net­tä, kun nämä kau­pun­git eivät halua itse lait­taa sii­hen rahaa. Mik­si Hel­sin­gin pitäi­si tämä mak­saa, mik­sei Espoon ja Van­taan itsen­sä? Pitäi­si­kö Hel­sin­gin rahoit­taa myös toi­meen­tu­lo­tuen mak­sa­mi­nen Espoos­sa, kun Espoon kau­pun­ki ei näy­tä sitä itw­se tekevän?
  Edel­leen, mik­si pitäik­si hei­ken­tää jouk­ko­lii­ken­net­tä siel­lä, mis­sä sil­le on edel­ly­tyk­siä tukeak­sem­me bus­se­ja siel­lä, mis­säö yhdys­kun­ta­ra­ken­teel­la on estet­ty jär­ke­vä lii­ken­ne jouk­ko­lii­ken­teen avulla.

  Ei ehdo­tuk­ses­sa­ni jouk­ko­lii­ken­net­tä hei­ken­ne­tä mis­sään, sen hin­noit­te­lua vaan muu­te­taan niin, että se 50% osuus joka lip­pu­tu­loil­la kerä­tään kerät­täi­siin eri­lai­sel­la pai­no­tuk­sel­la. Kun­nat mak­sa­vat sen toi­sen 50% niin­kuin kes­ke­nään sopi­vat, kuten tähän­kin asti. Ei siis Hel­sin­gin kau­pun­gin tar­vit­se mak­saa Espool­le. Hel­sin­gin sisäi­set mat­kat vaan oli­si­vat hie­man nykyis­tä kal­liim­pia ja vas­taa­vas­ti seu­dul­li­set mat­kat nykyis­tä edullisempia.

  Mie­lel­lä­ni näki­sin jon­kun muun­kin ehdo­tuk­sen jol­la jouk­ko­lii­ken­teen hou­kut­te­le­vuut­ta lisä­tään alueil­la jos­sa autoi­lu nyt on pää­osas­sa. Tavoi­te­han koko ajan on ollut jouk­ko­lii­ken­teen suo­sion lisää­mi­nen. Ker­ro Osmo nyt oma tapa­si saa­da jouk­ko­lii­ken­teen suo­sio nousuun Hel­sin­gin esi­kau­pun­geis­sa ja Espoon/Vantaan alueilla

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Itse asias­sa Hel­sin­ki yrit­tää vetää raken­net­ta sii­hen suun­taan, jota KariS esit­tää, mut­ta Espoo ja Van­taa halua­vat vetää sitä päin­vas­tai­seen suuntaan.
   Hel­sin­ki on hyväk­sy­mäs­sä HSL:n bud­jet­tie­si­tyk­sen, jos­sa lip­pu­jen hin­nat kohoa­vat Hel­sin­gin sisäi­ses­sä lii­ken­tees­sä vähän yli nel­jä pro­sent­tia ja seu­tu­lin­joil­la alle kak­si pro­sent­tia. Espoo ja Van­taa halua­vat omal­ta osal­taan kor­keam­paa koro­tus­ta, kos­ka he eivät halua mak­saa. Espoo ja Van­taa mak­sa­vat seu­tu­li­puis­ta (pää­osin) ja Hel­sin­ki sisäi­sis­tä lipuis­ta (pää­osin). Jos men­nään kun­tien halu­jen mukaan, seu­tu­lip­pua koro­te­taan enem­män kuin HSL on esit­tä­nyt. Hel­sin­ki voi enem­mis­töl­lään jyrä­tä pää­tök­sen mie­lei­sek­seen, mut­ta tätä pidet­täi­siin tör­keä­nä puut­tu­mi­se­na Espoon ja Van­taan oikeu­teen päät­tää omis­ta budjeteistaan.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 65. KariS: Kukaan kun ei ole esit­tä­nyt vaih­toeh­tois­ta ja ken­tien parem­paa mal­lia jol­la autoi­li­jat hou­ku­tel­tai­siin jouk­ko­lii­ken­teen käyttäjiksi.

  Tar­vi­taan­han sii­hen mel­kein nel­jän­nes­se­kun­nin miet­ti­mi­nen sen itses­tään­sel­vyy­den kek­si­mi­seen, että sen sijaan, että hel­sin­ki­läi­set alka­vat mak­sa­maan espoo­lais­ten työ­mat­kat, hel­sin­ki­läi­set lait­ta­vat tie­tul­lit kau­pun­gin rajalle.

  Ja kyl­lä, sitä on ehdo­tet­tu useam­paan ker­taan täl­lä­kin palstalla.

  Ei, jouk­ko­lii­ken­teen hin­ta ei juu­ri­kaan vai­ku­ta sen kysyn­tään. Ennen kaik­kea jouk­ko­lii­ken­teen kysyn­tään vai­kut­taa sen toi­mi­vuus. Ja sen ympä­ris­tö­kun­nat ovat möh­li­neet täy­sin itsenäisesti.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 66. KariS: Mie­len­kiin­toi­nen kes­kus­te­lu sinäl­lään. Kun ehdo­tin lipun­hi­noit­te­lun muu­tos­ta niin, että jouk­ko­lii­ken­teen osuut­ta mat­kus­ta­mi­ses­ta voi­tai­siin nos­taa siel­lä, mis­sä jouk­ko­lii­ken­ne hävi­ää yksi­tyi­sau­toi­lul­le, niin vih­reät Osmoa myö­ten pitä­vät aja­tus­ta päh­kä­hul­lu­na esit­tä­mät­tä vaih­toeh­toaOn­ko siis niin, ettei Vih­reil­lä­kään kui­ten­kaan ole aitoa halua jouk­ko­lii­ken­teen lisää­mi­seen muu­al­la kuin Hel­sin­gin kes­kus­ta-alu­eel­la, vai mis­tä moi­nen vas­tus­tus. Kukaan kun ei ole esit­tä­nyt vaih­toeh­tois­ta ja ken­tien parem­paa mal­lia jol­la autoi­li­jat hou­ku­tel­tai­siin jouk­ko­lii­ken­teen käyttäjiksi.

  Jouk­ko­lii­ken­teen käy­tön rajoit­ta­va teki­jä tus­kin on Hel­sin­gis­sä hin­ta, vaan pal­ve­lu­ta­so. Hin­nan­las­kul­la syö­dään mah­dol­li­suuk­sia pal­ve­lu­ta­son parantamiseen.

  Jol­le­kin ker­ta­li­pul­la mat­kus­ta­val­le sun­nun­tai­a­je­li­jal­le saat­taa mat­ka­li­pun hin­ta tun­tua kal­liil­ta, mut­ta näi­den hen­ki­löi­den kul­ku­muo­don valin­nal­la ei ole koko­nais­ku­van kan­nal­ta juu­ri­kaan merkitystä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 67. tcrown: Ei kai sii­tä nyt hyvä­nen aika mitään ärräl­le mak­se­ta, että sisään työn­ne­tään mak­sa­via asiak­kai­ta? Jos näin, niin kil­pai­lu­tus on kyl­lä taas men­nyt pahas­ti pieleen.

  En tie­dä, mut­ta luu­len, ettei ärräl­lä halu­ta tal­koo­työ­nä latail­la mat­ka­kort­te­ja. Tus­kin siel­lä myös­kään myy­dään ilmai­sek­si veik­kauk­sen pele­jä tai toi­mi­taan asiamiesposteina.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 68. a_l: En tie­dä, mut­ta luu­len, ettei ärräl­lä halu­ta tal­koo­työ­nä latail­la mat­ka­kort­te­ja. Tus­kin siel­lä myös­kään myy­dään ilmai­sek­si veik­kauk­sen pele­jä tai toi­mi­taan asiamiesposteina.

  R ‑kios­kil­la on omat sisään­ot­to­tuot­teen­sa. Ker­ta­li­pun osta­ja ostaa yleen­sä samal­la jotain muuta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 69. a_l: En tie­dä, mut­ta luu­len, ettei ärräl­lä halu­ta tal­koo­työ­nä latail­la mat­ka­kort­te­ja. Tus­kin siel­lä myös­kään myy­dään ilmai­sek­si veik­kauk­sen pele­jä tai toi­mi­taan asiamiesposteina.

  Jotain osviit­taa myyn­ti­ka­na­van kus­tan­nuk­sis­ta saa­nee esim sii­tä, että suo­ra­ve­loi­tus­li­pun käyt­tä­jät saa­vat vuo­den mat­kat hin­taan 11x30 päi­vää, ts. joka kah­des­tois­ta kuu­kausi on maksuton.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 70. KariS: Onko siis niin, ettei Vih­reil­lä­kään kui­ten­kaan ole aitoa halua jouk­ko­lii­ken­teen lisää­mi­seen muu­al­la kuin Hel­sin­gin kes­kus­ta-alu­eel­la, vai mis­tä moi­nen vas­tus­tus. Kukaan kun ei ole esit­tä­nyt vaih­toeh­tois­ta ja ken­tien parem­paa mal­lia jol­la autoi­li­jat hou­ku­tel­tai­siin jouk­ko­lii­ken­teen käyttäjiksi.

  Ei kan­na­ta odo­tel­la lii­ko­ja kes­kus­te­lul­ta, jos sen aloit­taa väit­tä­mäl­lä kan­ta­kau­pun­gin jouk­ko­lii­ken­net­tä esi­kau­pun­ki­lais­ten subventoimaksi.

  Mut­ta ihan vaka­vis­saan: Aina­kin minus­ta (nykyi­nen) hin­ta on jouk­ko­lii­ken­teen suo­sios­sa sivuseik­ka jotain yksit­täi­siä poik­keuk­sia lukuu­not­ta­mat­ta (seu­tu­lip­pu kilo­met­rin mat­kas­ta). Oleel­li­sem­paa on pal­ve­lu­ta­so eli suo­mek­si nopeus, täs­mäl­li­syys ja tar­jon­ta, joi­ta ei kor­ja­ta lipun­hin­to­jen hie­no­sää­döl­lä vaan lait­ta­mal­la rei­tit ja lii­ken­neo­lo­suh­teet sel­lai­sik­si, että jouk­ko­lii­ken­ne­vä­li­neet eivät jumi­tu auto­lii­ken­teen ruuhkiin.

  Tämä ei ihan aikuis­ten oikeas­ti vaa­di sato­jen mil­joo­nien tun­ne­lei­ta ja sil­to­ja vaan mm. oikean­le­vyi­siä kais­to­ja, toi­mi­vaa lii­ken­ne­va­lo-ohjaus­ta, tiu­kem­paa puut­tu­mis­ta vää­rin­py­sä­köin­tiin ja vain jos­sain ihan mah­dot­to­mis­sa pai­kois­sa auto­lii­ken­teen rajoit­ta­mis­ta. Kun bus­sit ja rati­kat lai­te­taan kul­ke­maan ripeäs­ti ja ajal­laan, saa­daan resurs­seis­ta pal­jon enem­män irti, ja toi­saal­ta kas­va­va nopeus paran­taa hou­kut­te­le­vuut­ta autoi­luun nähden.

  Sii­hen ei käsi­tys­ky­ky­ni rii­tä, mik­si itse itsen­sä rahoit­ta­via tehos­tus­toi­men­pi­tei­tä ei ole teh­ty jo ajat sit­ten. Suun­ni­tel­mia ja sel­vi­tyk­siä on arkis­tot täyn­nä, mut­ta tosie­lä­mäs­sä ei tapah­du mitään, m‑i-t-ä-ä‑n. Ja kai­ken hui­puk­si Jät­kä­saa­ren neit­seel­li­seen maas­toon vedet­ty uudis­ra­ta­kin onnis­tu­taan rys­si­mään suun­nil­leen kai­kil­la tun­ne­tuil­la tavoilla.

  Lisäk­si esi­kau­pun­kien osal­ta pitäi­si koko lin­jas­tos­pa­get­ti miet­tiä puh­taal­ta pöy­däl­tä uusik­si. Nykyi­nen bus­si­lin­ja­him­me­li on kovin vai­keas­ti hah­mo­tet­ta­vis­sa ilman joukkoliikenneharrastuneisuutta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 71. Jos autoi­lun mak­saa kaik­ki­neen itse, ei jouk­ko­lii­ken­teen kil­pai­lu­ky­vys­sä hin­nal­taan ole mitään vikaa. Tuos­sa edel­lä todet­tiin­kin jo teki­jät, mit­kä ovat mer­kit­tä­viä. Työ­suh­deau­toi­li­jat ovat asia erikseen.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 72. a_l: En tie­dä, mut­ta luu­len, ettei ärräl­lä halu­ta tal­koo­työ­nä latail­la matkakortteja. 

  Tuol­ta tosi­aan näyttää. 

  http://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsl01/kokous/2011280–9.HTM

  Ihmet­te­len vaan, mis­tä tuon sopi­muk­sen löy­tää ja mis­sä on viit­teet kil­pai­lu­tuk­ses­ta. Samal­la oli­sin kiin­nos­tu­nut luke­maan löy­tö­ta­va­roi­den hoi­ta­mi­sen kil­pai­lu­tuk­ses­ta ja sopi­mi­ses­ta. Luu­li­si, että joku pals­tan luki­jois­ta näis­tä jota­kin tietäisi.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 73. Pena:
  Kum­mal­li­nen ongel­ma Mar­kul­la. Nimit­täin, aina­kin nyky­ään, Göte­bor­gin rai­tio­vau­nu­jen lip­puau­to­maat­teis­sa voi mak­saa luot­to­kor­til­la. Lisäk­si mone­lai­sia jouk­ko­lii­ken­teen lip­pu­ja, myös ker­ta­lip­pu­ja, myy­dään isol­la osal­la kioskeista.

  Se lip­pu­tau­to­maat­ti oli minun kar­keil­le aivoil­le­ni aivan lii­an moni­mut­kai­nen, eikä esi­kau­pun­kia­lu­eel­la ollut kios­kia misään lähel­lä. Luot­to­kort­ti­kin tai­si olla luo­tet­ta­vas­sa jem­mas­sa maja­pai­kas­sam­me, B&B‑omakotitalon ylä­ker­ras­sa Sitä pait­si tuli vähän kiire.

  Meil­lä oli syym­me mak­tus­taa autol­la eikä fly­ga­ril­la tai junal­la. Halusim­me näh­dä Ete­lä-Ruot­sia. Mie­len­kiin­toi­nen reis­su, pää­asias­sa pit­kin pik­ku­tei­tä. Tup­sah­dim­me jos­sain Kat­ri­ne­hol­min lou­nais­puo­lel­la maan väes­töl­li­sen kes­ki­pis­tee­seen, ruuk­ki­ky­lään nimel­tään Hjortkvarn. 

  Oli­si hyö­dyl­lis­tä las­kea, kuin­ka mon­ta lip­pu­tau­to­maat­tia tar­vit­tai­siin, jos rai­tio­vau­nu­jen kul­jet­ta­ja­ra­has­tuk­ses­ta luovuttaisiin.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Jos kul­jet­ta­ja­ra­has­tuk­ses­ta luo­vut­tai­siin, tar­vit­tai­siin esi­mer­kik­si nelo­sen reitl­lä samaa aika­tau­lua nou­dat­taen yksi ratik­ka vähem­män. Sil­lä rahal­la teki­si mon­ta auto­maat­tia. Muis­taak­se­ni Wie­nis­sä kul­jet­ta ei myy­nyt lip­pu­ja eikä ollut auto­maat­tias, vaan lip­pu piti osa­ta ostaa muu­al­ta. Mel­kein mikä muu tahan­sa on edul­li­sem­pi, kos­ka yhden hen­ki­lön ostaes­sa lip­pua noin 50 ihmis­tä odottaa.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 74. Voi­si ehdot­taa että kau­pun­ki las­ki­si mon­ta­ko päi­vää oli­si takai­sin­mak­suai­ka jos jokai­seen rai­tio­vau­nuun asen­net­tai­siin koli­koil­la ja kor­til­la toi­mi­va lippuautomaatti. 

  Ja kan­nat­taa vali­ta val­mis rat­kai­su esim.
  http://www.smart-parking.com.ua/prospekt_citea.pdf

  sen sijaan että yri­te­tään kek­siä pyö­rää uudes­taan suun­nit­te­le­mal­la maa­il­man paras järjestelmä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 75. Kuto­ja:
  Voi­si ehdot­taa että kau­pun­ki las­ki­si mon­ta­ko päi­vää oli­si takai­sin­mak­suai­ka jos jokai­seen rai­tio­vau­nuun asen­net­tai­siin koli­koil­la ja kor­til­la toi­mi­va lippuautomaatti. 

  Ja kan­nat­taa vali­ta val­mis rat­kai­su esim.
  http://www.smart-parking.com.ua/prospekt_citea.pdf

  sen sijaan että yri­te­tään kek­siä pyö­rää uudes­taan suun­nit­te­le­mal­la maa­il­man paras järjestelmä.

  VR:n ope­roi­mis­sa lähi­ju­nis­sa on kul­jet­ta­jan lisäk­si vie­lä rahas­ta­ja eli kon­duk­töö­ri… Nämä kun vaih­de­taan lip­puau­to­maat­tei­hin niin takai­sin­mak­suai­ka mita­taan var­maan tunneissa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 76. Osmo Soi­nin­vaa­ra: os kul­jet­ta­ja­ra­has­tuk­ses­ta luo­vut­tai­siin, tar­vit­tai­siin esi­mer­kik­si nelo­sen reitl­lä samaa aika­tau­lua nou­dat­taen yksi ratik­ka vähem­män. Sil­lä rahal­la teki­si mon­ta auto­maat­tia. Muis­taak­se­ni Wie­nis­sä kul­jet­ta ei myy­nyt lip­pu­ja eikä ollut auto­maat­tias, vaan lip­pu piti osa­ta ostaa muu­al­ta. Mel­kein mikä muu tahan­sa on edul­li­sem­pi, kos­ka yhden hen­ki­lön ostaes­sa lip­pua noin 50 ihmis­tä odottaa.

  Kul­jet­ta­ja­ra­has­tus on lop­pu­mas­sa lähiai­koi­na. Lii­an kau­an sen lopet­ta­mi­nen on kes­tä­nyt. Val­mis lau­ta­kun­tae­si­tys oli val­mii­na jo kah­dek­san vuot­ta sitten.

  Sii­tä, saa­daan­ko nopeut­ta­mi­ses­ta heti vau­nusääs­tö­jä, ei ole var­muut­ta. Aika­naan kun esi­tys­tä laa­dit­tiin, sen tuek­si teh­tiin sup­pea kent­tä­tut­ki­mus kes­kus­tan pysä­keil­lä. Kerä­tyn mit­tausai­neis­ton mukaan vii­ve­sääs­töt oli­vat ilmi­sel­viä, mut­ta suu­ruus­luok­ka oli kui­ten­kin lii­an pie­ni rea­li­soi­maan vau­nusää­sö­jä sil­loin hoi­de­tul­la raitiolinjastolla. 

  Nyt on eri lin­jas­to ja yhdes­sä mui­den nopeut­ta­mis­toi­mien kans­sa myös vau­nusääs­tö­jä tulee. Euroo­pas­sa on taval­lis­ta, että rai­tio­lii­ken­tees­sä liput on ostet­ta­va ennen vau­nuun nousua. Useim­min­ten joka pysä­kil­lä on auto­maat­ti ja se oli­si kyl­lä kal­lis rat­kai­su Helsingissä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 77. Sep­po Vep­sä­läi­nen: Kul­jet­ta­ja­ra­has­tus on lop­pu­mas­sa lähiai­koi­na. Lii­an kau­an sen lopet­ta­mi­nen on kes­tä­nyt. Val­mis lau­ta­kun­tae­si­tys oli val­mii­na jo kah­dek­san vuot­ta sitten.

  Sii­tä, saa­daan­ko nopeut­ta­mi­ses­ta heti vau­nusääs­tö­jä, ei ole var­muut­ta. Aika­naan kun esi­tys­tä laa­dit­tiin, sen tuek­si teh­tiin sup­pea kent­tä­tut­ki­mus kes­kus­tan pysä­keil­lä. Kerä­tyn mit­tausai­neis­ton mukaan vii­ve­sääs­töt oli­vat ilmi­sel­viä, mut­ta suu­ruus­luok­ka oli kui­ten­kin lii­an pie­ni rea­li­soi­maan vau­nusää­sö­jä sil­loin hoi­de­tul­la raitiolinjastolla. 

  Nyt on eri lin­jas­to ja yhdes­sä mui­den nopeut­ta­mis­toi­mien kans­sa myös vau­nusääs­tö­jä tulee. Euroo­pas­sa on taval­lis­ta, että rai­tio­lii­ken­tees­sä liput on ostet­ta­va ennen vau­nuun nousua. Useim­min­ten joka pysä­kil­lä on auto­maat­ti ja se oli­si kyl­lä kal­lis rat­kai­su Helsingissä.

  Mit­tai­lin taan­noin rai­tio­vau­nun­kul­jet­ta­ja-aikoi­na­ni lin­jal­la 10 lipun­myyn­tiin ja lii­ken­ne­va­lois­sa sei­so­mi­seen kulu­vaa aikaa. Otos on tilas­tol­li­ses­ti aut­ta­mat­ta lii­an pie­ni, vain kak­si kier­ros­ta kysei­sel­lä lin­jal­la, mut­ta tuol­loin mit­ta­sin että arviol­ta 6 min kier­ro­sa­jas­ta (tuol­loin noin 58 min) meni lii­ken­ne­va­lois­sa sei­so­mi­seen ja 2 min lipunmyyntiin.

  Rai­tio­vau­nun­kul­jet­ta­jien lipun­myyn­nin suh­teen pitäi­si ymmär­tää myös se, ettei lipun­myyn­tiin suo­raan kulu­va aika ker­ro vii­väs­tyk­sen suu­ruut­ta, vaan jopa suu­rem­pi vii­vy­tys tulee sii­tä, että kul­jet­ta­jien lipun­myyn­ti aiheut­taa niin suur­ta epä­var­muut­ta pysäk­kiai­koi­hin, ettei voi­da (oikeas­taan ei ole uskal­let­tu) mää­ri­tel­lä las­ken­nal­li­sia pysäk­kiai­ko­ja, joi­den jäl­keen rai­tio­vau­nul­le annet­tai­siin auto­maat­ti­ses­ti vih­re­ää lii­ken­ne­va­lois­sa. Hel­sin­gin Kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­vi­ras­ton lii­ken­ne­va­lo­toi­mis­to voi vah­vis­taa tämän.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 78. a_l: VR:n ope­roi­mis­sa lähi­ju­nis­sa on kul­jet­ta­jan lisäk­si vie­lä rahas­ta­ja eli kon­duk­töö­ri… Nämä kun vaih­de­taan lip­puau­to­maat­tei­hin niin takai­sin­mak­suai­ka mita­taan var­maan tunneissa.

  Kon­duk­töö­ri — nimen­sä mukai­ses­ti — joh­taa junan kul­kua, mm. antaa kul­jet­ta­jal­le läh­tö­lu­van ja var­mis­taa yleo­sä jäjes­tys­tä. Lipun­myyn­ti on vain sivutoimi.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.