Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 18.9.2012

En pääse kok­ouk­seen, kos­ka pidän ryh­mäpuheen­vuoroa eduskun­nas­sa bud­jetista. Mikko menee, ja parem­pi niin, kos­ka hän tun­tee näitä asioi­ta parem­min. Varsinkin kun tuo Her­ne­saaren helikopterikent­tä on jo hävit­ty lau­takun­nan osalta. Esi­tys­lista tässä.

Kuninkaan­tam­men asemakaava

Pöy­dältä. Korvi­i­ni ei ole kan­tau­tunut tästä viikon aikana mitään uut­ta eikä sekään, mik­si tämä pan­ti­in pöydälle

Her­ne­saaren osayleiskaa­van lausun­not ja muistutukset

Yleiskaavaan on tehty joukko pieniä täs­men­nyk­siä, joista laadullis­es­ti merkit­tävin on erään vesialueen muut­ta­mi­nen yleistä vesialueesta kort­telin sisäisek­si. Näin vai­h­tuu mak­sa­ja, mut­ta näin alue ehkä sul­je­taan ulkop­uolisil­ta. Hmmm.

Suuri peri­aat­teelli­nen kiista kos­kee niemen kär­keen kaavail­tua 90 miljoon­aa euroa mak­savaa helikopterikent­tää. Han­ke on jär­jetön jo taloudel­lis­es­ti. Kun­nan toimi­alaan sen rak­en­t­a­mi­nen ei kuu­lu. Yksi­tyis­es­ti rahoitet­tuna se ei toi­mi, kos­ka yhtä helikopter­i­matkus­ta­jaa kohden pääo­makus­tan­nuk­sek­si tulee hel­posti 150 euroa. Huhu­jen mukaan ken­tän talout­ta aio­taan kohen­taa lennoil­la Pietari­in, joi­ta ehkä tuet­taisi­in viisum­i­va­paudel­la. Viisum­i­va­paus on lyhy­taikainen ilo, sil­lä oletet­tavasti viisum­i­va­paus tulee kaikille kulku­muodoille melko pian. Jos ken­tän käyt­tö olen­nais­es­ti lisään­ty­isi, lisään­ty­isi myös sen meluhait­ta. Laskeu­tu­va tai nou­se­va suuri helikopteri pitää infer­naal­ista ään­tä (hallinto­valiokun­ta havain­noi asi­aa viime viikol­la Rajavar­tios­ton vier­aana). Ken­tän sijoit­ta­mi­nen keskelle meri­aluet­ta mak­si­moi äänen etenemisen.

Kaavamääräyk­si­in on kir­joitet­tu, että ennen ken­tän toteut­tamista sen taloudel­lisu­us pitää selvit­tää. Yllät­tävä vaa­timus. Voisiko muu­ta ajatel­lakaan? Lau­takun­nan puheen­jo­hta­ja Lasse Män­nistö on sanonut Metro-lehdessä, ettei hän usko oikein han­kkeeseen, mut­ta tämä kaa­va vain mah­dol­lis­taa ken­tän, ei pako­ta sen rakentamiseen.

Kyl­lä, mutta:

Ken­tän pane­m­i­nen kaavaan kar­sii kaavas­ta sato­ja asun­to­ja, kos­ka kovin lähelle ei saa rak­en­taa melun eikä lento­tur­val­lisu­u­den vuok­si. Vihre­itä syytetään mil­loin minkin puis­tokaistaleen suo­jelus­ta, jol­loin menetetään joitakin kym­meniä asun­to­ja. Nyt kokoomus uhraa täy­teen turhu­u­teen sato­ja asun­to­ja erit­täin keskeisel­lä paikalla.

Koivusaaren metroase­mas­ta tehdyt muistutukset

Ei merkit­täviä muu­tok­sia. Hyvä että saadaan kaa­va ennen ase­man harjannostajaisia.

Ajurien tal­li­in asukkaita

Punavuorenkatu 16:n pihal­la ajurien tal­li suo­jel­laan ja muute­taan asuinkäyt­töön. Yli 1600 kerrosneliötä!

HSL:n liiken­teen­hallinnan kärk­i­hankkei­den päivitys

Mikko tun­tee tämän asian min­ua parem­min. Täl­laisia han­kkei­ta on tarjolla:

1. Liityn­täpysäköin­nin dynaamisen infor­maa­tio­jär­jestelmän pilo­toin­ti Hämeen­lin­nan­väylän käytävässä Kehäradan asemilla
2. HSL:n alueen joukkoli­iken­teen häir­iön­hallinnan uudelleenorganisointi
3. Seudullisen liiken­teen­hallinta­su­un­nitel­man laad­in­ta verkol­lisen oper­oin­nin kehit­tämisek­si häiriötilanteissa
4. Reaali­aikaisen suju­vu­ustiedon tuot­ta­mi­nen ruuhkau­tu­val­ta pääkatu- ja alem­piasteiselta maantieverkolta
5. Liiken­teen vai­h­tu­van ohjauk­sen ja tiedot­tamisen hyö­dyn­tämi­nen pääväylien ruuhkau­tu­misen ja häir­iöi­den hallinnassa

Har­mi etten kuule selostus­ta. Olen vähän teknolo­giafri­ik­ki täl­lai­sis­sa asioissa

26 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 18.9.2012”

 1. HSL:n liiken­teen­hallinnan kärk­i­hankkei­den päivitys 

  Kyse on Helsin­gin seudun liiken­teen­hallinnan kärk­i­hankkei­den päiv­i­tyk­ses­tä. Tarkastelukul­ma on siten laa­jem­pi kuin pelkästään HSL:n (Helsin­gin seudun liikenne) asioista. 

  Seudun liiken­teen­hallinnan pain­opis­tealuei­ta ovat esimerkik­si Liiken­teen­hallintakeskuk­sen toimin­nan kehit­tämi­nen ja laa­jen­t­a­mi­nen sekä Pääkaupunkiseudun pääväylien ruuhkien ja häir­iöi­den hallinta, jot­ka molem­mat koske­vat kaikkea liiken­net­tä, ei yksi­no­maan joukkoliikennettä. 

  Mut­ta on pain­opis­tealuei­den joukos­sa myös joukkoli­iken­teelle eli siis HSL:lle tärkeitä kuten Joukkoli­iken­teen ajan­ta­saisen matkus­ta­jain­for­maa­tion kehit­tämi­nen ja Liityn­täpysäköin­nin infor­maa­tion ja mak­su­jär­jestelmien kehit­tämi­nen.

  Kat­saus on päiv­i­tys vuon­na 2005 valmis­tuneeseen vas­taavaan kat­sauk­seen. Se kul­ki nimel­lä Liikku­mi­nen ja liikenne hallinnas­sa — visio pääkaupunkiseudulle 2015 ja löy­tyy osoit­teesta http://alk.tiehallinto.fi/julkaisut/pdf2/pks-liikennevisio2015.pdf

  Laa­jem­malti kat­soen on siis kyse Helsin­gin seudun älyli­iken­teen eli mielum­min älykkäi­den liiken­nepalvelu­jen kehit­tämis­es­tä. Esimerkik­si han­kkeessa joukkoli­iken­teen häir­iön­hallinta ja tiedot­ta­mi­nen — kun­han taas talvi saa­puu — on paljon mahdollisuuksia.

 2. 90 milt­sii mei­dän raho­ja, että saadaan Helsin­gin upeim­malle ran­nalle pysyvä meluhait­ta. Lento­kent­tä matkus­ta­jali­iken­teelle helikoptereille Her­ne­saa­reen, siis täytetään meri ja blokataan Pih­la­jasaaren virk­istysalue iäk­si. Öö, luulen että mei­dän pitäisi tehdä jotain vai onko Putin palaut­tanut mei­dät Porkkalan aikaan kun ilmasil­ta Pietari­in jyrää kuu­li­aisim­mat veron­mak­sa­jat 7–0. Selityksiä?

 3. Kai tuo­ta helikopterikent­tää joku muukin halu­aa kuin vain kokoomus? Kum­mal­lal­lista demokra­ti­aa jos yksi puolue, jol­la ei ole enem­mistöä, saa tuho­ta kaupun­gin tule­vaisu­u­den talout­ta yksin, estää muiden maan­pääl­listä liike­toim­intaa, saas­tut­taa melul­laan ja pahen­taa asuntopulaa.

  Sitä vain toivoisi, että kaupun­gin sisälle raken­net­taisi­in, eikä naker­ret­taisi esimerkik­si Keskus­puis­ton reuno­ja, kuten nyt toisaal­la. Sit­ten vielä kokoomus esi­in­tyy taloudel­lis­ten nero­jen puolueena. Sääli, että tämä nerokku­us lop­puu heti kun pitäisi kat­soa suur­ta kuvaa, eikä vain ajaa yksit­täis­ten suuryri­tys­ten ja kaverei­den etu­ja. Muu­ta­ma sata menetet­tyä veron­mak­sa­jaa ja kivi­jalkatyö­paikkaa, Espoo var­maan kiittää. 

  Tuo­hon saisi vaik­ka rantab­ule­vardin rav­in­toloi­neen eli pis­tetään reip­paasti muu­ta­ma sata menetet­tyä työ­paikkaa. Mah­tu­isi siihen ris­ti­hotel­li tai joku museokin yksi­tyisel­lä rahal­la. No, onnek­si jak­sa­vat puo­lus­taa yri­tys­toim­intaa, jos­sa tuot­tavu­u­den nousu ja investoin­nit tarkoit­ta­vat vähem­män työ­paikko­ja. Mitä sitä nyt tur­is­mia ja palvelu­alaa ajat­tele­maan, kun pääsee pör­räämään vispiläl­lä. Vai vieläkö Helsin­ki on teol­lisu­uskaupun­ki ja suvupi­ip­pu­ja nousee siluet­ti­in? Kiva sit­ten ris­teily­tur­istienkin saa­pua kopter­in­melus­sa nukku­malähiöön, jos­sa kukaan ei saa unta. Nykyisen ydinkeskus­tan liiketilo­jen omis­ta­jatkin kiit­tävät, kun ympärille tulee vain nukku­malähiötä melul­la tai ilman. 

  Kokoomus olisi syytä lait­taa vas­tu­useen ja perustele­maan julk­isu­udessa tämän helikopteriken­tän haa­mun aiheut­ta­ma tuh­laus, mut­ta minkäs teet kun lehdet keskit­tyvät tis­sei­hin ja Venäjän armei­jan pyssy­il­lä pelot­telu­un. Saat­taa­han jopa olla, että lehti­talo­jen pomot tarvit­se­vat sem­i­naari­matkoi­hin­sa tätä kopterikent­tää. Johonk­in­han ne voitot on laitet­ta­va, kun jour­nal­is­mi ei kiinnosta.

 4. Eteläsa­ta­mas­sa on niin paljon parkkipaikko­ja ran­nas­sa, että niitä vält­täisi vähen­tää yhden helikopteriken­tän ver­ran. Asun­to­jakaan ei juuri ole vier­essä. Ei mak­sa mitään. 😉

 5. Kyl­lä siinä on kopteriken­tässä on kyse yli tuhannes­ta asun­nos­ta. Harvem­min sitä polt­taa päreen­sä näistä asioista, tää nyt on mulle vaan har­ras­tus, mut­ta tämä oli yksi niistä sen takia että tämä ylit­tää nor­maalin idioot­ti­maisu­u­den rajat. Voisin speku­loi­da kaikkea ilkeää moti­iveista, mut­ta jos sen sijaan kokoomus ja demar­it perustelisi ihan itse?

 6. Osmo Soin­in­vaara:
  Ville
  Eikä saa laskeu­tua helikopter­il­la. Korkei­ta raken­nuk­sia, korkei­ta laivoja. 

  Lääkäri­he­likopterikin joutuu oper­oimaan lento­ken­tältä, kun Meilah­teen ei voi laskeu­tua. Kau­pal­liselle matkus­ta­jali­iken­teelle nopeus on ilmeis­es­ti arvokkaampi asia…

 7. Ville: Lääkäri­he­likopterikin joutuu oper­oimaan lento­ken­tältä, kun Meilah­teen ei voi laskeu­tua. Kau­pal­liselle matkus­ta­jali­iken­teelle nopeus on ilmeis­es­ti arvokkaampi asia…

  Siis onhan tuol­la Meilah­den sairaalan katol­la kent­tä jonne saa laskeutua.

  Mut­ta tuo Her­ne­saaren kent­tä on ihan nau­ret­ta­va jos se tosi­aan kar­sii noin mon­ta asun­toa vain sik­si että se on ole­mas­sa paper­il­la. Ja muutenkin, miten tuol­lainen asfaltil­la täytet­ty sorak­ent­tä voi mak­saa 90 miljoonaa?

  1. Sitä asfal­toitavaa maapo­h­jaa ei ole ole­mas­sa, vaan se täy­tyy toteut­taa täyt­tönä. Val­ti­oti­eteil­i­jän on vaikea ymmärtää, mik­si ei käytetä pont­tooni­lai­turia. Mut­ta eihän min­un tehtävnä ole esit­tää, miten tuos­ta hirvi­tyk­ses­tä saisi toteuttamiskelpoisen.

 8. Her­ne­saaren kaavasta

  Kopterikent­tä ei mah­du man­tereelle. Sitä varten täytetään Caruselin ja Pih­la­jasaaren välistä mer­ta noin 7 hehtaaria. Täyt­tö on SUURI ja KORKEA: 3 kopterin kent­tä + 200 auton parkkialue + ter­mi­naali, joka 20 metriä korkeana tomii melu­val­li­na man­tereelle päin.

  Paradok­saalis­es­ti melu­val­li taas voi aiheut­taa tur­bu­lensse­ja laskeu­tu­misti­lanteis­sa yhteen Hesan tuulisim­paan ja aal­lokkoisim­paan rantaveteen.

  Vielä se 96 miljoon­aa euroa, joka siis käsit­tää vas­ta täytön maarakennuksen.

  Asun­tokan­taa ei ole menetet­ty . Her­ne­saaren vuon­na 2008 esite­ty­istä suun­nit­telu­o­hjel­man 4000 asukkaas­ta ja 2000 työ­paikas­ta viras­to ja lau­takun­ta ovat hivut­ta­neet luke­mat jo 5100 asukkaaseen ja 3800 työpaikkaan. 

  Kopter­itäytön ja asu­tusten väli­in kaakkois­ran­taan tullee kaupunki­laisille avoin merikeskus. Myös kolme ris­teil­i­jälai­turia päästöi­neen ja meluineen sanel­e­vat etäisyy­den lähimpi­in asu­tuk­si­in. Ei yhteen joutomaas­ta nousseeseen 300 metriä lev­eään Herne“saareen” mah­du ihan kaikki.

  Muut lau­takun­nat ovat lausun­nois­saan suo­raan kri­ti­soi­neet täyt­töä ja kent­tää ja ehdot­ta­neet etsiä muu­ta paik­ka. Mik­si ks-lau­takun­ta antaa mer­itäytön roikkua mukana vai­heesta toiseen. 

  Lau­takun­ta voisi ehdot­taa kaupunki­laisille avoin­ta helikopteriken­tän sijoit­tamisen ideointikilpailua.Varmasti löy­tyy tutkit­tavia, edullisem­pia ja kaikin puolin sopi­vampia ehdotuksia. 

  Kopter­itäyt­töä ei pitäisi hyväksyä kaavaan, jos­sa se olisi pysyvänä uhkana toteutettavaksi. 

  Link­ki kopter­isu­un­nitelmi­in http://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkisuunnittelulautakunta/Suomi/Esitys/2012/Ksv_2012-09–18_Kslk_25_El/5E3BF4F1-88B7-4544–9FD8-416F2978003B/Liite.pdf

 9. Eikö tuo­ta helikopterikent­tää voisi rak­en­taa jonkin korkeahkon raken­nuk­sen katolle?

  Annetaan raken­nuslu­pa jollekin korkeam­malle ja isom­malle raken­nuk­selle sil­lä ehdol­la että huip­ulle tulee kol­men kopterin kent­tä, eikä sen vält­tämät­tä tarvitse olla Hernesaaressa. 

  Kyl­lä 90 miljoon­al­la eurol­la var­maan saisi aikaan teknisiä ratkaisu­ja esim. ison parkki­hallin, toimis­toraken­nuk­sen, voimalaitok­sen, ostokskeskuk­sen yms. katolle saisi ison helikopterikentän.

 10. Tapio:
  Eikö tuo­ta helikopterikent­tää voisi rak­en­taa jonkin korkeahkon raken­nuk­sen katolle? 

  Tuul­ten vuok­si turvatonta.

 11. Man­hat­tanil­lakin tulee… http://www.libertyhelicopter.com/site-links/maps.html

  Kat­sokaa­pa zooma­mal­la satel­li­it­tiku­vas­ta tuon sys­teemin pysäköinipaikkatarvetta.

  Helsingis­sä lie­nee tarvet­ta kau­pal­lisen liiken­teen heli­padille. Miten olisi jonkin pysäköin­ti­talon kat­to siel­lä Jätkän suun­nas­sa tai vaik­ka Vuosaaren sata­mas­sa. Entä Malmi?

 12. Kent­tä­va­raus on järkevä. Sitä tul­laan tarvit­se­maan varsinkin, kun junay­hteyt­tä Tallinnaan ei saa­da aikaisek­si. Syöt­töli­ikenne Euroopas­sa siir­tyy kas­va­van kaukoli­iken­teen tieltä taivaal­ta raiteille ja helikopter­il­la pääsee Tallinna — Berli­i­ni radan pääteasemalle.

 13. “Ajurien tal­li­in asukkaita

  Punavuorenkatu 16:n pihal­la ajurien tal­li suo­jel­laan ja muute­taan asuinkäyt­töön. Yli 1600 kerrosneliötä!”

  Tuo oli hieno asia. tutus­tu­in taloon, kun Ilk­ka Taipale jär­jesti 1971 entisen Elan­non kivi­jalka­myymälän ensin Helsin­gin rauhan­tutkimus­ryh­män ja sit­ten Sadankomitean käyttöön.

 14. JTS: Helsingis­sä lie­nee tarvet­ta kau­pal­lisen liiken­teen helipadille. 

  Päätellen mis­tä? Kan­nat­tavaa kau­pal­lista helikopter­ili­iken­net­tä Tallinnaan on yritet­ty saa­da aikaan use­am­man toim­i­jan ja erit­täin vakavarais­ten rahoit­ta­jien ja muiden taus­tavoimien kanssa vuosien ajan siinä onnis­tu­mat­ta. Kil­pailu­olo­suh­teet ovat vain vaikeu­tuneet luotet­ta­van pikalaut­tay­htey­den myötä. Empi­iri­nen evi­denssi siis sanoo ettei tarvet­ta eikä markki­noi­ta ole.

  Sit­tem­min on kek­sit­ty Pietari ja mah­dolli­nen viisum­i­va­paus, ja investoin­tiriske­jä yritetään työn­tää kaupungille aivan pos­ket­tomil­la ulkois­vaiku­tuk­sil­la, ja ihmeel­listä on että kaupun­ki ylipäätään läh­tee koko keskustelu­un mukaan. Kuten tpyy­lu­o­ma tuol­la jo tote­si, kyse ei ole enää nor­maal­ista idi­o­tismista. Oikea nimike voisi olla tuot­ta­muk­selli­nen vahingonteko.

 15. Miten olisi jonkin pysäköin­ti­talon kat­to siel­lä Jätkän suun­nas­sa tai vaik­ka Vuosaaren satamassa.

  Vuosaaren sata­ma on keskus­tas­ta suun­nilleen yhtä kaukana kuin Helsin­ki-Van­taa, ja oleel­lis­es­ti huonom­mas­sa paikas­sa esim. Espoon suhteen.

 16. Mikko H: Vuosaaren sata­ma on keskus­tas­ta suun­nilleen yhtä kaukana kuin Helsin­ki-Van­taa, ja oleel­lis­es­ti huonom­mas­sa paikas­sa esim. Espoon suhteen. 

  Tuo on ihan merkit­tävä havain­to. Helikopteri­palve­lut tietenkin luo­daan Helsin­gin keskus­tan ja Espoon asukkaille. Itä-Helsingis­sä, Van­taal­la, Itä-Uudel­la­maal­la ja pääradan var­res­sa on niin vähän ihmisiä, joil­la olisi varaa tai tarvet­ta helikopterikyyti­in, että turha heistä on välittää 😉

 17. Tämä helikopterikent­tähanke on taas näyte siitä, miten virkamiehet eivät riit­tävästi ajat­tele kaupunkia asukkaiden näkökul­mas­ta. Mah­taisiko johtua siitä, että itse asu­vat usein Van­taal­la ja Espoos­sa. Han­ket­ta ajav­il­la luot­ta­mushenkilöil­lä saat­taa olla vähän samaa ongel­maa: asu­vat esikaupungeissa.

  Tämä nimeno­mainen han­ke on poikkeuk­sel­lisen älytön ja törkeä hait­toi­neen ja kustannuksineen. 

  Mis­tähän muuten mah­taa johtua, että tänä kesänä noi­ta koptere­i­ta on pör­rän­nyt keskus­tan yläpuolel­la poikkeuk­sel­lisen paljon?

 18. JTS:
  Man­hat­tanil­lakin tulee… http://www.libertyhelicopter.com/site-links/maps.html

  Nii-in: “from the Down­town Man­hat­tan Heli­port” johon linkkasin tuol­la aikaisem­min. Ei ole katol­la vaan rannassa.

  Ja lennot 59-ker­roksisen sil­loisen Pan Am ‑tornin katol­la ole­valle helikopter­i­ta­solle lop­pui onnet­to­muu­teen v. ‑77.

 19. Tuo on ihan merkit­tävä havain­to. Helikopteri­palve­lut tietenkin luo­daan Helsin­gin keskus­tan ja Espoon asukkaille. Itä-Helsingis­sä, Van­taal­la, Itä-Uudel­la­maal­la ja pääradan var­res­sa on niin vähän ihmisiä, joil­la olisi varaa tai tarvet­ta helikopterikyyti­in, että turha heistä on välittää

  Tarkoitin siis sitä, että Vuosaaren sata­maan sijoit­ta­mi­nen ei olisi paran­nus nykyiseen tilanteeseen, jos­sa helikoptere­i­ta lennetään Helsin­ki-Van­taal­ta. Ja varsinkin juuri van­taalaiset ovat lähempänä kent­tää, ja Pääradan var­resta­han ken­tälle pääsee koh­ta junal­la. Tämä on merkit­tävä etu, kos­ka tietys­ti­hän helikopter­i­matkus­ta­jat saa­pu­vat kopteriter­mi­naali­in julk­isil­la, jos heille vaan mah­dol­lisu­us suodaan.

 20. Ville: Tuo on ihan merkit­tävä havain­to. Helikopteri­palve­lut tietenkin luo­daan Helsin­gin keskus­tan ja Espoon asukkaille. Itä-Helsingis­sä, Van­taal­la, Itä-Uudel­la­maal­la ja pääradan var­res­sa on niin vähän ihmisiä, joil­la olisi varaa tai tarvet­ta helikopterikyyti­in, että turha heistä on välittää 

  Tämä on täysin tot­ta, ja paras indikaat­tori siihen on, ettei Malmin lentoase­mal­ta oper­oi yhtään kau­pal­lista kopte­ria, vaik­ka ihan hel­posti voisi.

 21. Elmo Allén: — ettei Malmin lentoase­mal­ta oper­oi yhtään kau­pal­lista kopteria — 

  Kor­jaan: aikataulun mukaista liiken­net­tä. Helikopteri­palvelu­ja sieltä kyl­lä löytyy.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.