Asuntoluento, osa 12: ovatko arvot muuttumassa urbaaneimmiksi?

Suh­teelli­nen hin­taero keskus­ta-asumisen ja lähiöis­sä asumisen välil­lä on kas­vanut ja eri­tyis­es­ti se on kas­vanut keskus­ta-asumisen ja kehyskun­tien välil­lä. Myös pien­talo­tont­tien hin­nat ovat laske­neet. Osoit­tako tämä, että elämä­nar­vot ovat muut­tuneet urbaaneim­mik­si? Tai että asumisen laatu keskus­tois­sa on parantunut.

Jos halu­aa, havain­non voi mitätöidä huo­maut­ta­mal­la, että korot ovat his­to­ri­al­lisen alhaal­la, jol­loin hin­taeron vaiku­tus vuo­tu­isi­in asumiskus­tan­nuk­si­in on alen­tunut. Edelleen vau­raus on kas­vanut, jol­loin on ylipään­sä mah­dol­lista mak­saa huip­puhin­to­ja keskus­tas­sa asumisesta.

On kuitenkin run­saasti hil­jaisia merkke­jä siitä, että yhä use­ampi viihtyy ratik­ka ja hissi –ympäristössä. Yhä use­ampi halu­aa viet­tää Helsingis­sä myös kesän­sä (Tulee­han Helsinki­in paljon tur­is­te­jakin viet­tämään kesälo­maansa, mik­si siis ei helsinkiläi­nenkin tek­isi niin. 🙂 )

Tilas­toista näkyy, että nuoret helsinkiläis­pariskun­nat eivät enää muu­takaan muualle las­ten syn­tyessä. Muu­ton on ollut niin nopea, että se on yllät­tänyt päivähoidon täysin. Kan­takaupungis­sa on tolku­ton pula päivähoitopaikoista. Moni on kysynyt, mil­laisia tyyppe­jä siel­lä oikein tekee ennustei­ta. Onhan neu­volakäyn­nistä help­po ennus­taa, että kah­den vuo­den kulut­tua kiikute­taan las­ta päivähoitoon. Näin kyl­lä, päivähoitoon, mut­ta minne. Ennustemalli sisältää men­neeseen käyt­täy­tymiseen perus­tu­van toden­näköisyy­den muut­taa las­ten kanssa muualle, ja tuo malli on nyt men­nyt rikki.

Mie­lenki­in­toinen on myös havain­to, etteivät nuoret enää suori­ta ajoko­rt­tia yhtä yleis­es­ti kuin ennen. Sama havain­to on tehty mm. Göte­bor­gis­sa. Jos nuoret ovat tosis­saan, he ovat tosi urbaane­ja. Voin ymmärtää, ettei osta autoa, sil­lä voihan sel­l­aisen vuokra­ta, kun pois­tuu ratikkaverkon ulkop­uolelle. Jos ei ole ajoko­rt­tia, on joko kave­r­ien varas­sa tai liikkuu vain Helsingis­sä ja rautatiepaikkakun­tien keskus­tois­sa, sil­lä eihän Suomes­sa juuri enää ole julk­ista liiken­net­tä muualla.

Kävikö tässä niin, että maal­ta muutet­ti­in lähiöi­hin ja lähiöistä halu­taan nyt kaupunkiin?

61 vastausta artikkeliin “Asuntoluento, osa 12: ovatko arvot muuttumassa urbaaneimmiksi?”

  1. Sinän­sä hyvä kysymys.

    Kuitenkin hin­nat Helsin­gin ja muun Suomen välil­lä ei his­to­ri­al­lis­es­ti ole sykro­nis­sa. Näin tarkasteluhet­ki saat­taa vääristää suun­taan jos toiseen.

    Sen takia olisin varovainen johtopäätösten kanssa hinnasta.

  2. Yksi indikaat­tori urban­isoi­tu­mista on, kuin­ka moni viet­tää juhan­nuk­sen kau­upunkissa. Oman mutu ‑arvion perus­teel­la tässä on tapah­tunut selvä muu­tos viimeisen kymme­nen vuo­den aikana.

  3. “Jos ei ole ajoko­rt­tia, on joko kave­r­ien varas­sa tai liikkuu vain Helsingis­sä ja rautatiepaikkakun­tien keskus­tois­sa, sil­lä eihän Suomes­sa juuri enää ole julk­ista liiken­net­tä muualla.”

    Heh, tähän sopii “urbaani leg­en­da”. Haloo, Helsin­ki, kysykää vaik­ka Ville Niin­istöltä, kek­si­ikö hän Turun seudul­ta ker­rostaloa, jol­ta on, hmm, yli kak­sisa­taa metriä lähim­mälle bussipysäkille.

    1. Sor­ry Tahti
      Mik­si Turus­sa pitäisi olla kaavoitusvirheitä. Ker­rostalo­ja kavoitet­taes­sa pid­de­tään huol­ta siitä, että joukkoli­ikenne toimii. Ihan samal­la taval­la kuin että ton­tille tulee vesi­jo­hto tai sähkö. Kaavoite­taanko jos­sain ker­rostalo­ja joukoli­ike­teen ulot­tumat­tomi­in? Jos niin miksi?

  4. Menikö nyt numeroin­ti jo sekaisin, vai onko viimeisin kir­joi­tus jatkoa edelliselle?

  5. Näin, mut­ta lisäisin yhden asian: lähiöi­den huonon­tu­mi­nen. En puhu nyt sosi­aal­ista ongelmista, niitä on ollut aina ja pahemp­inakin paikoin. Vaan kuole­vista ostareista.

    Väk­iluku lähiöis­sä on laskenut rajusti, kysymys on asum­isväljyy­den kasvus­ta, ennen kak­sios­sa asui per­he ja nyt sinkku tai nuori­pari. Kun lähiöt oli muutenkin väljiä eli ver­rat­taen vähäväk­isiä, niin väkeä ylläpitämään palvelui­ta on liian vähän. Ja sit­ten vielä autois­tu­mi­nen, osit­tain sik­si että joukkoli­iken­nekin kär­sii väen vähyy­destä. Jumm­bo ei tapa kaup­po­ja Töölöstä vaan Siltamäestä.

    Se mitä lähiöt kaipaa­vat on täy­den­nys­rak­en­t­a­mi­nen. Ja niin että niitä tiivis­tetään, eikä niin että niiden viereen tehdään toinen lähiö.

  6. Tut­tava­pi­iris­säni on näkynyt aika paljon sitä, että ajoko­rt­ti han­ki­taan (jos han­ki­taan) elämän­ti­lanteen muuttues­sa noin kolmikymp­pisenä. Sitä ennen ajoko­rt­ti ei useinkaan ole helsinkiläisen yliopis­to-opiske­li­jan tai vas­tavalmis­tuneen näkökul­mas­ta vaa­ti­mansa vaivan­näön eikä etenkään hin­tansa arvoinen.

    Itse en ole ajoko­rt­tia tois­taisek­si han­kkin­ut. Min­ulle se on ollut lähin­nä laa­jem­man kieli­taidon kaltainen asia, jon­ka avul­la saisi ulko­maan­matkoista enem­män irti, mut­ta jota ei kan­na­ta niin pienen syyn takia hankkia.

  7. Heikot sig­naalit on syytä poimia tal­teen näin vaalien alla, kun on kerät­tävää sievoinen siivu kan­ta­h­e­salais­ten äänistä. Havain­not urban­is­min arvo­jen nousus­ta eivät saa kovin vah­vaa tukea perus­suo­ma­lais­ten kan­natuk­sen kasvusta. 

    Näin hyvien sijoi­tusko­htei­den puut­teen aikana speku­lati­ivi­nen asun­tokaup­pa on kukois­tuk­sen vai­heessa. Osmo, peräänku­u­lu­tit vast’ikää asun­toku­plan pään nou­se­van. Eiköhän tämä ole syynä asun­to­jen hintakirmailulle.

    Vieras­tan asen­net­ta lähiöi­den surkeus kon­tra kivikaupun­gin hohto, vaik­ka vankasti kan­natan kaupunki­rak­en­teen tiivistämistä. Kaupungis­tu­mi­nen on pitkä vah­va tren­di. Kun yhä use­ampi on kaupunki­lainen, vähitellen tämä tosi­a­sia ui liivei­hin myös tajun­nan tasol­la. Näyt­tää kuitenkin vielä siltä, että uuteen urban­is­mi­in ovat saa­neet herä­tyk­sen vas­ta umpiko­rt­teleis­sä asujat.

  8. Sep­po Vep­säläi­nen: Heikot sig­naalit on syytä poimia tal­teen näin vaalien alla, kun on kerät­tävää sievoinen siivu kan­ta­h­e­salais­ten äänistä. Havain­not urban­is­min arvo­jen nousus­ta eivät saa kovin vah­vaa tukea perus­suo­ma­lais­ten kan­natuk­sen kasvusta. 

    Perus­suo­ma­lais­ten kan­natuk­sen kasvus­ta tuskin voi tehdä täl­laisia päätelmiä. Se keskus­taa äänestänyt maalainen, joka on hypän­nyt per­sukelkkaan, tuskin on kovin urbaani ollut ennenkään.

    Itähelsinkiläi­nen enti­nen demari joka äänestää per­su­ja maa­han­muu­ton takia tai pohjoishelsinkiläi­nen jon­ka mielestä kokoomus ei enää väl­itä taval­lis­ten kaupunki­lais­ten tur­val­lisu­ud­es­ta, tuskin on muut­tanut suh­tau­tu­mis­taan urbaanei­hin arvoihin.

    Vihre­itä kaupunkisu­un­nit­telusy­istä aiem­min äänestäneille voi olla tuskaa vai­h­taa per­sui­hin sik­si, että vihreät ovat tolkut­toman kaukana reali­teeteista monis­sa muis­sa kysymyk­sis­sä, mut­ta elämä on.

  9. ^ ad Ode: Valkeakoskel­la kaavoite­taan. Googlaa “valkeakos­ki säkkisaari pikku-man­hat­tan” – hul­lua touhua kyllä.

  10. Ajoko­r­tit­to­muus voi myös liit­tyä alati nou­se­vaan ajoko­rtin reaal­i­hin­taan ja siihen, että yhä suurem­pi osa pk-seudul­la syr­jäy­tyy periy­tyvästi. Kun täyt­tää 18, ei saakaan van­hem­mil­ta ajoko­rt­tia lah­jak­si. Se, että usein opiske­li­jana pär­jää ilmankin ajoko­rt­tia tiet­ty avittaa.

    Mut­ta tun­tu­isi todel­la kum­malliselta, jos väki ei urban­isoi­tu­isi. Nykyiset pien­ten las­ten van­hem­mat ovat kuitenkin se ensim­mäi­nen sukupolvi, joka on asunut kaupungis­sa syn­tymästään. Monien van­hem­mat kam­moa­vat yhä esim. keskus­tas­sa autol­la ajamista tai häir­iökäyt­täy­tyjiä, kun taas nuorem­mille molem­mat on normitilanne.

    Tilanne kuvas­taa myös arvo­maail­mo­jen, asun­tomarkki­noiden ja urake­hi­tyk­sen hajon­taa. Ennen “kuu­lui” ostaa se lähiöosake heti kun pystyi ja jos sit­ten taloudel­lis­es­ti men­estyi, niin myöhem­min se pien­talo­tont­ti sieltä pientalolähiöstä.
    Nykyään ei koeta pakkoa toteut­taa samaa kaavaa, monil­la kan­takaupun­gin asun­to voi olla per­in­töä, mut­ta vaa­dit­tavaa taloudel­lista lisäpon­nis­tus­ta omakoti­taloon ei sit­ten löy­dykään. Aka­teem­i­nen koulu­tuskaan ei enää takaa vau­raut­ta ja epä­tyyp­il­liset työ­suh­teet ovat yhä tyyp­il­lisem­pia ja tekevät ura­putkesta melkoista reikäjuustoa.

    Mon­et ovat kas­va­neet betonilähiöis­sä ja nähtyään 90-luvun alun rom­ah­duk­sen, tin­kivät mielum­min neliöistä, kuin menevät takaisin. Toisaal­ta yli puo­let suo­ma­lai­sista halu­aisi asua omakoti­talos­sa, joten kysymys voi myöskin olla vaan siitä, ettei halu pääse toteutumaan.

    Aikaisem­min kan­takaupunkia pidet­ti­in myös lap­sille vaar­al­lise­na. Nykyään pelon maantiede on osit­tain purkau­tunut sil­lä, ettei lapset usein saa kulkea ilman aikuista juuri mihinkään, joten yllät­täen liiken­nekään ei enää aiheuta vaaraa.

  11. Ihmis­ten arvo­ja on vaikea erot­taa pääkaupunkiseudun muut­tumis­es­ta ja kasvus­ta. Kun kaupun­ki kas­vaa, sen keskus­ta ja lähiöt myös muut­ta­vat luon­net­taan. (Lähiöt esim. voivat huonon­tua, kuten mainit­ti­in.) Muu­tok­set ulkoi­sis­sa syis­sä, esim. liikenne ja työ­paik­ka, vaikut­ta­vat asuin­pref­er­ens­sei­hin vaik­ka käsi­tys ihan­nea­suin­paikas­ta ei muut­tuisikaan. Myös esim. inter­net ja tele­vi­sio ovat var­masti muut­ta­neet viihtyvyyt­tä eri­lai­sis­sa ympäristöissä. 

    Hin­nat ovat suh­teessa tulota­soon ja korko­ta­soon ja taval­laan log­a­r­it­misia, joten niiden keskiar­vo­jen eroista on vähän huono päätel­lä mitään, etenkin jos ver­taa kah­ta eri ajanko­htaa keskenään. (Ne eivät ole “lin­eaariskaalal­la” niin että ero­tusten ero­tus olisi jotenkin merkitysellinen.)

    Lie­nee myös selvää että asuinympäristöön tot­tuu. Etenkin jos syn­tyy kaupunki­in tai edes sen laita­mille, on luul­tavasti urbaan­impi kuin syn­tyessään maalle.

  12. Asum­isväljyy­den kasvu yhdis­tet­tynä siihen, että aluete­hokku­us pysyy entisel­lään, johtaa hel­posti siihen, että julkisen liiken­teen palve­lu­ta­soa ei pystytä ylläpitämään, kun käyt­täjät jakau­tu­vat harvem­paan ja laa­jem­malle alueelle. Tämä johtaa auton käytön lisään­tymiseen, minkä vuok­si autoli­iken­teelle tarvi­taan lisää tilaa ja pitää rak­en­taa infra­struk­tu­uria, kuten tun­nelit, isot risteysjär­jeste­lyt ym. Tämä har­ven­taa kaupunkialuet­ta entis­es­tään, kun isom­pi osa tilas­ta tarvi­taan auto­jen liikut­tamiseen ja varastointiin.
    Asum­isväljyy­den kasvua ei tun­nu hidas­ta­van edes korkeat neliöhin­nat, joten tiivi­impi rak­en­t­a­mi­nen on ain­oa keino estää autois­tu­misen hait­to­ja. Asun­to­jen hin­to­jen laskemiseen tiivistämi­nen tuskin kuitenkaan aut­taa. Vaik­ka kaavoituk­sel­la ei tun­nu ole­van suur­ta vaiku­tus­ta hin­toi­hin, jot­ka määräy­tyvät kysyn­nän ja tar­jon­nan mukaan, voisi kyl­lä miet­tiä, mikä on kansan­taloudel­lis­es­ti järkevää resurssien käyt­töä. Kaavamääräyk­sien vuok­si tehty har­va kaupunki­rakenne ja kallis infra­struk­tu­uri ja raken­nuk­sien ulkonäköön liit­tyvät vaa­timuk­set, taide­pro­jek­tit, autopaikat jne. kaik­ki kyl­lä kulut­ta­vat resursse­ja, jot­ka muuten voitaisi­in käyt­tää johonkin muuhun — johonkin muuhun, mis­sä ne tuot­taisi­vat enem­män hyv­in­voin­tia ja/tai talouskasvua…

  13. Jotenkin thän sopii kuolema­ton repli­ik­ki Kau­ris­mäen eloku­vas­ta M — mies vail­la men­neisyyt­tä (muistin­varainen lainaus):

    “Te kaupuk­i­laiset olette het­ken lap­sia. Mei­dän maanvil­jeli­jöi­den on ajatelta­va tulevaisuutta.”

  14. tpyy­lu­o­ma:
    Näin, mut­ta lisäisin yhden asian: lähiöi­den huonon­tu­mi­nen. En puhu nyt sosi­aal­ista ongelmista, niitä on ollut aina ja pahemp­inakin paikoin. Vaan kuole­vista ostareista.

    Väk­iluku lähiöis­sä on laskenut rajusti, kysymys on asum­isväljyy­den kasvus­ta, ennen kak­sios­sa asui per­he ja nyt sinkku tai nuori­pari. Kun lähiöt oli muutenkin väljiä eli ver­rat­taen vähäväk­isiä, niin väkeä ylläpitämään palvelui­ta on liian vähän. Ja sit­ten vielä autois­tu­mi­nen, osit­tain sik­si että joukkoli­iken­nekin kär­sii väen vähyy­destä. Jumm­bo ei tapa kaup­po­ja Töölöstä vaan Siltamäestä.

    Se mitä lähiöt kaipaa­vat on täydennysrakentaminen.Ja niin että niitä tiivis­tetään, eikä niin että niiden viereen tehdään toinen lähiö.

    Kyl­lä, jos se onnis­tuu muuten. 

    Lähiöi­den valt­ti on tiet­ty luon­non­läheisyys ja väljyys. Tiedän kai mis­tä puhun, kun itse asun väljässä lähiössä, jon­ka ain­oa kau­palli­nen palvelu on turkki­lainen gril­likios­ki (ei tupak­ka eikö keski­o­lut­ta, hyvä)Kaksi ker­rostalon alak­er­ras­sa sijait­se­vaa päiväko­tia on vier­essä ja kaup­pakek­sus noin kilo­metrin päässä.

    Muu­ta­mat tut­tuni asu­vat Myl­ly­purossa ja arvosta­vat juuri luon­non­läheisyyt­tä. Keskus­ta on vajan puolen tun­nin raideli­iken­nematkan päässä (kuten on Taka-Töölöstäkin tai Meilahdesta). 

    Hän har­ras­taa retkeilyä ja viet­tää usein aiko­ja Lapinkävi­jöi­den majal­la Nuuk­sios­sa. (Sin­nekin pääsee julk­isil­la pol­un varteen.)

    Hän on — tai oli — huolin­tavirkali­ja, kuten mon­et muutkin tut­ta­vani. Hyödyl­listä ja opet­tavaista muuten, kun tut­tava­pi­iri­in kuu­luu ihmisiä, joiden koulu­tus on “vain” kansa- ja kansalaisk­oulu. Kyl­lä se ihan hyvät elämän eväät antoi.

    Per­su­jen jytkyn syi­hin löy­ty hyvä seli­tys (Sir) Michel Youn­gin kir­jas­ta Mer­i­tokra­t­ian nousu. Tari­na päät­tyi polpulis­tiseen val­lanku­mouk­seen kai vuon­na 2037.

  15. Soin­in­vaara: “Mik­si Turus­sa pitäisi olla kaavoitusvirheitä.”

    Miten niin? Minähän vain leikkisässä hengessä kor­jasin var­maankin ihan vahin­gos­sa tek­sti­isi lip­sah­ta­neen oudon väit­teen. Selkok­ielel­lä tois­tet­tuna huo­mautin: Tek­stisi mukaan joukkoli­iken­net­tä on lähin­nä vain Helsingis­sä plus rautatieasemien välil­lä. Tämä ei ole tot­ta. Esimerkik­si puheen­jo­hta­janne asuin­paikan joukkoli­ikenne ei ole merkit­tävästi Helsinkiä huonompi. 

    Eikös se ole tek­stien postaamisen yksi juju, että luk­i­jat bon­gaa­vat virheitä? No, olisi­han sen asian voin­ut asial­lis­es­tikin selit­tää kiireel­liselle kansane­dus­ta­jalle. Kat­son peili­in ja kan­nan vas­tu­u­ni eroa­mal­la tek­stien tsekkaa­jan tehtävästä …

  16. toke: Aikaisem­min kan­takaupunkia pidet­ti­in myös lap­sille vaar­al­lise­na. Nykyään pelon maantiede on osit­tain purkau­tunut sil­lä, ettei lapset usein saa kulkea ilman aikuista juuri mihinkään, joten yllät­täen liiken­nekään ei enää aiheuta vaaraa.

    Pelotkin ovat usein irra­tionaal­isia. Liiken­netur­val­lisu­us on Helsingis­sä parem­pi kuin muual­la Suomes­sa sekä las­ten että aikuis­ten osalta. Lap­si­in kohdis­tu­via vakavia rikok­sia tehdään koko ajan vähem­män, vaik­ka niitä uuti­soidaan enemmän.

    Lap­sista huole­htimi­nen on ehdot­tomasti hyvä asia. Joskus sitä jää kuitenkin miet­timään, että tuleeko jos­sain vas­taan liian sup­pea elin­pi­iri. Tämä voi olla myös yksi seg­re­gaa­tioke­hi­tyk­sen edistäjä.

    Yleis­es­ti ajat­telemme, että nykyn­uo­ril­la on paljon laa­jem­pi elin­pi­iri kuin mitä aikaisemp­ina vuosikym­meninä. Se pitääkin var­masti maanti­eteel­lis­es­ti paikkansa, kun Thaimaa kuu­luu siihen elin­pi­iri­in. Mut­ta sit­ten voi olla, että oman kaupun­gin naa­purikaupungi­nosa ei enää kuu­lukaan, kos­ka se on vaarallinen.

  17. Toimi­va kaupunki­rakenne aut­taa näkemään kaupun­gin posi­ti­ivises­sa valossa.

    Omako­htainen koke­mus: ennen olin aika tyy­tyväi­nen elämääni lähiössä Tam­pereen moot­tori­tien var­rel­la. Mut­ta nykyään kun olen tääl­lä Linköpingis­sä näh­nyt, miten mukavaa kaupungis­sa asum­i­nen voi olla, niin en voi kuin ihme­tel­lä, että joku yleen­sä suur-helsingis­sä suos­tuu asumaan.

    Ter­ve­tu­loa vaan tutus­tu­maan. Ruuhkia, parkkion­gelmia, melua tai pitk­iä ajo­matko­ja ei tääl­lä tun­neta. Elämi­nen on todel­la vai­va­ton­ta ja autoakaan ei vält­tämät­tä tarvitse. Kyl­lä ruot­salaiset osaa.

  18. Janne Sinkko­nen: Hin­nat ovat suh­teessa tulota­soon ja korko­ta­soon ja taval­laan log­a­r­it­misia, joten niiden keskiar­vo­jen eroista on vähän huono päätel­lä mitään, etenkin jos ver­taa kah­ta eri ajanko­htaa keskenään.

    Hin­to­ja voi ver­ra­ta oikeas­t­aan vain hin­take­hi­tyk­senä. Jos kahdes­ta saman­hin­tais­es­ta kaupungi­nosas­ta toinen on viiden vuo­den kulut­tua kalli­impi kuin toinen, jotain on tapah­tunut. Ja tässäkin voi men­nä pieleen. Jos toiseen kaupungi­nosaan on raken­net­tu kalli­ita uusia talo­ja, myyn­ti­hin­nat ovat nousseet, vaik­ka kaupungi­nosan arvos­tus ei ole muuttunut.

  19. Markku af Heurlin: Muu­ta­mat tut­tuni asu­vat Myl­ly­purossa ja arvosta­vat juuri luon­non­läheisyyt­tä. Keskus­ta on vajan puolen tun­nin raideli­iken­nematkan päässä (kuten on Taka-Töölöstäkin tai Meilahdesta). 

    Taka-Töölöstä on 15 min­u­ut­tia keskus­taan, jos sitäkään.

  20. Tahti:

    Päivys­tävä pilkun­vi­ilaa­ja täällä 🙂

    http://tinyurl.com/8wjvt95

    Todel­li­nen käve­ly­mat­ka taitaa olla vähän lyhyem­pi kuin tuo 0.5 km.

    Yleis­es­ti joukkoli­iken­teen tavoite­tavu­us ker­rostaloista on Turus­sakin hyvä.

  21. Nykyiset pien­ten las­ten van­hem­mat ovat kuitenkin se ensim­mäi­nen sukupolvi, joka on asunut kaupungis­sa syntymästään. 

    Jaa, että mitä?

  22. Tahti:
    Esimerkik­si puheen­jo­hta­janne asuin­paikan joukkoli­ikenne ei ole merkit­tävästi Helsinkiä huonompi.

    Suvait­sen olla eri mieltä Turun joukkoli­iken­teen palve­lu­ta­sos­ta suh­teessa Helsinki­in. Toki Turus­sa pääsee bus­sil­la keskus­tas­ta lähiöi­hin ja lähiöistä keskus­taan, mut­ta ei bus­si ole Turus­sa lähellekään saman­ta­soinen jalankulkuli­iken­teen jatke kuin Helsin­gin ratikat ja metro ovat. En mm. koskaan kul­je bus­sil­la parin kil­san matkaa töi­hin yliopis­tolle, vaik­ka asun keskus­tas­sa siten, että parikin bus­sil­in­jaa kul­kee täysin sopi­vasti ohi. Menen aina joko kävellen, pyöräl­lä tai autolla.

  23. Ode: “nuoret helsinkiläis­pariskun­nat eivät enää muu­takaan muualle las­ten syntyessä.”

    Toke: “Aikaisem­min kan­takaupunkia pidet­ti­in myös lap­sille vaar­al­lise­na. Nykyään pelon maantiede on osit­tain purkau­tunut sil­lä, ettei lapset usein saa kulkea ilman aikuista juuri mihinkään, joten yllät­täen liiken­nekään ei enää aiheuta vaaraa.”

    Olemme tietois­es­ti kan­taka­punki­laisek­si jät­täy­tynyt per­he. Erään onnen­potkun perus­teel­la pääsimme ensin nos­ta­maan asumis­statuk­semme esikaupungista keskus­tan tun­tu­maan. Lap­sia han­kit­tuam­mekaan emme siir­tyneet “sopi­vam­paan” asun­toon takaisin esikaupunki­in vaan jäimme tietois­es­ti keskusta-asujiksi. 

    Val­in­tamme kohtasi paljon ihmette­lyä, mut­ta myös suo­raa pahek­sun­taa. Moni piti keskus­taa mah­dot­tomana paikkana kas­vat­taa lap­sia. Liikenne ja keskus­tas­sa läs­näol­e­va epä­sosi­aa­li­nen aines oli­vat keskeiset ilmen­tymät, jot­ka oikeut­ti­vat mon­en mielestä asumisemme kritisoimisen.

    Osit­tain tot­ta, osit­tain ylireagoin­tia. Lapset piti toki opet­taa kaupun­gin tavoille, varo­maan liiken­net­tä ja ehkä myös ole­maan hen­gailemat­ta ulkona iltaisin kovin myöhään.

    Itse koin että keskus­tas­sa asu­vat lap­siper­heet rauhoit­ta­vat ympäristön­sä, luo­vat sosi­aal­ista kon­trol­lia ja kylämäistä yhteenku­u­lu­vu­ut­ta myös alueille, jot­ka miel­letään kaikkien yhteisek­si omaisu­udek­si ja siten myös ei-kenenkään maak­si. Sankari teko siis, heh.

    Oma­l­ta kohdal­tani pakko myön­tää, että olin vaar­maankin itse per­heemme urbaa­ni­u­den heikoin lenk­ki. Siis se joka viihtyi keskus­tas­sa huonoiten. Näin sik­si että olen itse kotoisin pien­estä taa­ja­mas­ta, met­sien, pel­to­jen ja yli­jäämäaluei­den maisemasta. 

    Arkielämän help­pous oli kuitenkin ylit­sepääsemätön etu keskus­tas­sa. Palve­lut lähel­lä. Kotona saataa pistäy­tyä kesken työpäivänkin jos jotain on uno­htunut. Samoin lapset ehtivät hyp­py­tun­neil­laan koti­in, jos niin haluavat.

    Aamul­la lähteis­sään ei tarvitse pakalta tavaroi­ta myös illan har­ras­tuk­si­in, vaan voi käy­dä kotona välil­lä. Autoa ei tarvitse kuin sil­loin kun läh­tee maalle sukuloimaan.

    En hevil­lä muut­taisi keskus­tas­ta. Ahdas asumisem­mekin helpot­taa, kun lapset muut­ta­vat omilleen.

    Saman­laisia mah­dol­lisuuk­sia toivon itseäni nuorem­mille. Soisin mon­en saa­van saman­laisen onnen­potkun per­heen perusamisvaiheessa. 

    Nyt kun kaupunki­in rak­en­tuu jälleen keskus­tan läheisyy­teen uusia asun­to­ja, toivoisin että asun­topoli­it­tis­es­ti tuotan­toa suun­nat­taisi­in nuo­rille tuleville lap­siper­heille. Jos asi­aa ei asun­topoli­it­tis­es­ti ohja­ta mitenkään, keskus­toi­hin pää­sevät asumaan vain varakkaim­mat ja sosi­aalis­es­ti tuet­tuun asumiseen oikeutetut. Tavalli­nen keskilu­ok­ka saa tyy­tyä esikaupunkiasumiseen.

    Hitas-asun­not lienevät tässä ain­oa keino. Mut­ta kos­ka hitak­sia saa­vat ostaa kaik­ki, jot­ta hitak­si­in pää­ty­isi asumaan lap­siper­heitä — sekä nyky­isiä että tule­via, tulisi osa kohteista tai kohtei­den asun­noista osa jol­lain ilveel­lä pyrk­iä kohdis­ta­maan heille. Per­hea­sun­to­jen rak­en­tamis­vaa­timus on miminikeino, asun­to­jen myymi­nen lap­siper­heille (ei toki kaikkien!) voisi olla toinen. Joka tapauk­ses­sa hitask­ia saisi tul­la paljon.

  24. åke:
    Mut­ta nykyään kun olen tääl­lä Linköpingis­sä näh­nyt, miten mukavaa kaupungis­sa asum­i­nen voi olla, niin en voi kuin ihme­tel­lä, että joku yleen­sä suur-helsingis­sä suos­tuu asumaan.

    Kan­nat­taa kuitenkin yleen­sä ver­ra­ta samankokoisia kaupunke­ja keskenään. Esimerkik­si ruuhkaisu­udessa on usein ero­ja kaupun­gin koon mukaan.

  25. Nykyi­nen kan­takaupunki­lainen:
    Hitas-asun­not lienevät tässä ain­oa keino. Mut­ta kos­ka hitak­sia saa­vat ostaa kaik­ki, jot­ta hitak­si­in pää­ty­isi asumaan lap­siper­heitä – sekä nyky­isiä että tule­via, tulisi osa kohteista tai kohtei­den asun­noista osa jol­lain ilveel­lä pyrk­iä kohdis­ta­maan heille. Per­hea­sun­to­jen rak­en­tamis­vaa­timus on miminikeino, asun­to­jen myymi­nen lap­siper­heille (ei toki kaikkien!) voisi olla toinen. Joka tapauk­ses­sa hitask­ia saisi tul­la paljon.

    Jot­ta tuo toimisi, asia pitäisi myy­dä niille lap­siper­heille, jot­ka mak­sa­vat tämän huvin.

    Kan­takaupun­gin asun­not ovat toki kovin kalli­ita lap­siper­heille, mut­ta se ei vält­tämät­tä ole ensisi­jainen syy siihen, että lap­siper­heitä on kan­takaupungis­sa vähän. Töölöläisen per­hea­sun­non saa samaan hin­taan kuin espoolaisen omakoti­talon — ja niis­sä omakoti­talois­sa asuu aika moni. Lisäk­si asumiskus­tan­nuk­set liikku­misi­neen ovat monille edullisem­mat Töölössä. Tois­es­ta autos­ta luop­umi­nen mah­dol­lis­taa ton­nin lisää asun­non neliöhintaan.

    Sään­te­ly johtaa yleen­sä huonoi­hin lop­putu­lok­si­in, niin Hitaskin. Perus­pul­ma on siinä, että kan­takaupungis­sa on liian vähän per­hea­sun­to­ja. Siinä taas on viime aikoina ollut jopa vähän val­i­tus­ta siitä, että niitä iso­ja asun­to­ja raken­netaan liikaa…

    Paljonko on kaupun­gin sub­ven­tio kan­takaupun­gin Hita­sis­sa? Uusi talo hyvältä alueelta, myyn­ti­hin­nas­sa ehkä tuol­lainen 200 000 euroa. Aika kova raha antaa yhdelle keskilu­okkaiselle perheelle.

  26. Ville:
    Asum­isväljyy­den kasvu yhdis­tet­tynä siihen, että aluete­hokku­us pysyy entisel­lään, johtaa hel­posti siihen, että julkisen liiken­teen palve­lu­ta­soa ei pystytä ylläpitämään, kun käyt­täjät jakau­tu­vat harvem­paan ja laa­jem­malle alueelle. Tämä johtaa auton käytön lisään­tymiseen, minkä vuok­si autoli­iken­teelle tarvi­taan lisää tilaa ja pitää rak­en­taa infra­struk­tu­uria, kuten tun­nelit, isot risteysjär­jeste­lyt ym. Tämä har­ven­taa kaupunkialuet­ta entis­es­tään, kun isom­pi osa tilas­ta tarvi­taan auto­jen liikut­tamiseen ja varastointiin.
    Asum­isväljyy­den kasvua ei tun­nu hidas­ta­van edes korkeat neliöhin­nat, joten tiivi­impi rak­en­t­a­mi­nen on ain­oa keino estää autois­tu­misen hait­to­ja. Asun­to­jen hin­to­jen laskemiseen tiivistämi­nen tuskin kuitenkaan aut­taa. Vaik­ka kaavoituk­sel­la ei tun­nu ole­van suur­ta vaiku­tus­ta hin­toi­hin, jot­ka määräy­tyvät kysyn­nän ja tar­jon­nan mukaan, voisi kyl­lä miet­tiä, mikä on kansan­taloudel­lis­es­ti järkevää resurssien käyt­töä. Kaavamääräyk­sien vuok­si tehty har­va kaupunki­rakenne ja kallis infra­struk­tu­uri ja raken­nuk­sien ulkonäköön liit­tyvät vaa­timuk­set, taide­pro­jek­tit, autopaikat jne. kaik­ki kyl­lä kulut­ta­vat resursse­ja, jot­ka muuten voitaisi­in käyt­tää johonkin muuhun – johonkin muuhun, mis­sä ne tuot­taisi­vat enem­män hyv­in­voin­tia ja/tai talouskasvua… 

    Jotenkin tuos­sa hyvin kuluneessa mantrassa har­vaana­su­tun palve­lu­ta­sos­ta pais­taa läpi usko, ettei yhtälössä ole monia kom­po­nent­te­ja, joista mikään ei voi muuttua.

    Tilan­nehan ei ole näin. Jos ver­rataan asi­aa his­to­ri­an val­os­sa, niin parin tuhan­nen asukkaan kaupun­ki pystyi ennen­wan­haan tar­joa­maan kaik­ki palve­lut. Nyt kymme­nen­tuhan­nen aukkaan lähiössä ei ole enää edes pos­tia. Palve­lu­ta­soon vaikut­taa siis moni muukin asia kuin asumistiheys.

    Uus­in­ta uut­ta julk­i­sis­sa palveluis­sa on, että niitä on uskallet­tu alkaa sijoit­taa paho­jen kau­pal­lis­ten palvelu­iden sekaan. Ylpeys on niel­ty ja eril­liset etäiset sivistyneisyy­den pyhätöt on uno­hdet­tu ja kir­jas­to­ja alkaa olla siel­lä mis­sä muutenkin joutuu käymään. Tämä vähen­tää taas liikku­misen tarvetta.

    Uusia ratkaisu­ja suun­nit­tele­mal­la ja kehit­tämäl­lä asioiden per­in­teisiä rajoituk­sia voidaan muut­taa. Näin siis jos aitoa halua ja visio­ta löy­tyy. Uusia liikku­mis­muo­to­ja voidaan kehit­tää ja van­ho­jen yhteiskäyt­töä paran­taa. Tietoli­ikenne mah­dol­lis­taa parem­man etäpalvelun.

    Patent­ti­ratkaisua koko kansan asut­tamiseen ei ole. Vain mur­to-osal­la on varaa asua kan­takaupungis­sa ja niistäkin iso osa ei sitä edes halua (mikä toisaal­ta on hyvä asia, kos­ka muuten hin­nat nousi­si­vat entisestään).
    Jos kansa halu­aa asua har­vaan, ei kaava­muu­tok­sil­la asi­aa saa­da muutet­tua. Eikä myöskään tar­joa­mal­la kan­takaupun­gin hin­noil­la vas­taavaa asum­ista kan­takaupun­gin ulkopuolelta.

    Kuinka­han suuri osa Helsin­gin pin­ta-alas­ta on henkilöau­to­jen parkkipaikkaa?
    Entä kuin­ka suuri osa on tiev­erkkoa ja sen tukialueita?
    Kuin­ka paljon tiev­erkkoa pitäisi olla, vaik­ka henkilöko­htaiset henkilöau­tot kiellettäisiin?

    1. Vain mur­to-osal­la on varaa asua kantakaupungissa 

      Vain mur­to-osa MAHTUU ASUMAAN kan­takaupungis­sa. Kun on ylikysyn­tää, hin­tra valikoi ne jot­ka halukkaista pää­sevät. Nyt kun kan­takaupunkia raken­netaan lisää, yhä use­ampi mah­tuu asumaan.

  27. Mut­ta sit­ten voi olla, että oman kaupun­gin naa­purikaupungi­nosa ei enää kuu­lukaan, kos­ka se on vaarallinen.

    Mur­rosikäiselle “pelon maantiede” on paljon todel­lisem­paa kuin aikuiselle. Opiske­li­jana kaupungis­sa vältin joitain paikko­ja, oli tuo vält­te­ly ennakkolu­u­loi­hin ja stereo­ty­p­i­oi­hin perus­tu­vaa. Ja lisäk­si aikuisen nuoren miehen ris­ki joutua väki­val­lan uhrik­si on aika mata­la, jos on selvin päin eikä ala uhoamaan.

    Sen sijaan yläas­teel­la ollessa tiesi aika tarkkaan, mis­sä omat vihamiehet pyörivät. Ja tiesi, että näiltä jätk­iltä saisi koulun ulkop­uolel­la suurel­la toden­näköisyy­del­lä turpiin. 

    On siis muis­tet­ta­va, että taval­lisen mur­rosikäisen maail­ma vas­taa ammat­tirikol­lisen maail­maa. Molem­mis­sa väki­val­lan käyt­tö on todel­lisu­ut­ta ja osa arkipäivää. Kun aikuinen keskilu­okkainen ihmi­nen kohtaa sivukadul­la ikävim­män työ­toverin­sa, jon­ka kanssa on oltu eri mieltä kok­ouk­ses­sa, san­o­taan ikäväl­lä äänen­sävyl­lä “päivää”. Kun saman ihmisen mur­rosikäi­nen poi­ka tapaa samal­la syr­jäkadul­la “luokkakaverin”, jon­ka kanssa on koulus­sa sat­tunut riitelemään, on tap­pelun mah­dol­lisu­us selvästi nol­las­ta poikkeava.

  28. Osmo Soin­in­vaara: Nyt kun kan­takaupunkia raken­netaan lisää, yhä use­ampi mah­tuu asumaan. 

    Kan­takaupun­ki on hie­man hämäävä ilmaisu sil­lä se ei varsi­nais­es­ti tarkoi­ta umpiko­rt­telei­ta vaan ain­oas­taan hallinnol­lis­es­ti sitä ydi­nosaa johon alet­ti­in sit­tem­min liit­tää ns. liitos­aluei­ta (maalaiskun­nan maaseu­tu ja ne pikkukylämäiset kauppalat). 

    Kan­takaupun­ki lop­puu tullei­hin eli Man­skul­la tukhol­mankadun risteyk­seen ja koil­lises­sa paavalin kirkolle. Tosin käytän­nössä myös umpiko­rt­telirak­en­t­a­mi­nen lop­puu samoi­hin paikkoi­hin eli tämä on ollut se sak­salais­bal­tialainen koh­ta jos­sa pel­to muut­tuu kivimuuriksi. 

    Ja jos tuol­la lisärak­en­tamisel­la tarkoite­taan Kalasa­ta­maa ja Jätkäsaar­ta, ei nekään ihan vas­taa kan­takaupunkia. Syitä siihen on tul­lut tääl­lä esi­in jo mon­en vuo­den ajan.

  29. Pyöräil­i­jäau­toil­i­ja­jalankulk­i­ja: Ja jos tuol­la lisärak­en­tamisel­la tarkoite­taan Kalasa­ta­maa ja Jätkäsaar­ta, ei nekään ihan vas­taa kan­takaupunkia. Syitä siihen on tul­lut tääl­lä esi­in jo mon­en vuo­den ajan.

    Miten ne, ja esim Ruo­ho­lahti ja Ara­bi­an­ran­ta ja Pikku-Huopalahti eivät vas­taa kan­takaunkia, pait­si että ne alueet ovat uusia ja muu kan­takaupun­ki on vanhaa?

  30. Markku af Heurlin: Muu­ta­mat tut­tuni asu­vat Myl­ly­purossa ja arvosta­vat juuri luon­non­läheisyyt­tä. Keskus­ta on vajan puolen tun­nin raideli­iken­nematkan päässä (kuten on Taka-Töölöstäkin tai Meilahdesta). 

    TaKKK: Taka-Töölöstä on 15 min­u­ut­tia keskus­taan, jos sitäkään.

    Riip­puu vähän siitä, mis­tä läh­tee, minne menee ja mitä las­kee mat­ka-aikaan: tähän aikana päivästä metro­mat­ka Myl­ly­purosra ja spo­ra­mat­ka Kansaneläke­laitok­sen pyasäk­iltä Rauta­tien­to­rille veivät liki­main saman ajan, 15 min. Sit­ten on vielä mat­ka pysäkille/ ase­malle ja toises­sa päässä määrän­päähöän. Pukeu­tu­mi­nenkin vie aikansa.

  31. R. Sil­fver­berg: Miten ne, ja esim Ruo­ho­lahti ja Ara­bi­an­ran­ta ja Pikku-Huopalahti eivät vas­taa kan­takaunkia, pait­si että ne alueet ovat uusia ja muu kan­takaupun­ki on vanhaa? 

    Umpiko­rt­telit, pysäköin­tipaikat, työ­paikat, palvelut…

  32. Viherinssi: Lap­si­in kohdis­tu­via vakavia rikok­sia tehdään koko ajan vähem­män, vaik­ka niitä uuti­soidaan enemmän. 

    Ja jos tek­i­jänä on per­heen­jäsen, ei asuin­paikan val­in­ta pelasta…

  33. Pyöräil­i­jäau­toil­i­ja­jalankulk­i­ja: Kan­takaupun­ki on hie­man hämäävä ilmaisu sil­lä se ei varsi­nais­es­ti tarkoi­ta umpiko­rt­telei­ta vaan ain­oas­taan hallinnol­lis­es­ti sitä ydi­nosaa johon alet­ti­in sit­tem­min liit­tää ns. liitos­aluei­ta (maalaiskun­nan maaseu­tu ja ne pikkukylämäiset kauppalat). 

    Kan­takaupun­ki ei ole mikään eksak­sti käsite ks. esim. http://fi.wikipedia.org/wiki/Helsingin_kantakaupunki .
    Kaupunkisu­un­nit­telun näkökul­mas­ta tuo umpiko­rt­teli ‑määritelmä on paljon rel­e­vantimpi kuin his­to­ri­alli­nen määritelmä.

  34. Osmo Soin­in­vaara: Vain mur­to-osa MAHTUU ASUMAANkan­takaupungis­sa. Kun on ylikysyn­tää, hin­tra valikoi ne jot­ka halukkaista pää­sevät. Nyt kun kan­takaupunkia raken­netaan lisää, yhä use­ampi mah­tuu asumaan.

    Tuo Vihrei­den kan­ta, että vain rikkaim­mil­la on mah­dol­lisu­us vali­ta asuin­paikkansa, muut menkööt minne on varaa, on kyl­lä ihmeelli­nen, ja johtaa taku­ul­la puolueen kan­natuk­sen alamä­keen myös Helsingis­sä. Vihrei­den poten­ti­aal­isin kan­nat­ta­jakun­ta kun on niitä itsenäisen asum­isuransa alku­taipaleel­la ole­via nuo­ria joi­ta Osmo on häätämässä kan­takaupungista pois rikkaiden jaloista. 

    Mah­tu­mis­es­ta ei ole kyse, Helsin­gin kan­takaupunkia voi hel­posti tiivistää ja laa­jen­taa sen ver­ran, että 200 000 uut­ta asukas­ta mah­tuu, eikä tarvitse edes moot­toriteitä vielä purkaa. Nyt olisi vihrei­denkin hyvä esit­tää konkreet­tisia tavoit­tei­ta kuin­ka asumisen kus­tan­nuk­set Helsingis­sä paine­taan kohtu­ullisik­si myös nuorten (joil­la ei ole kansane­dus­ta­ja isää) näkökulmasta

    Helsingis­sä on ollut valitet­ta­van huono onni päät­täjiä valites­samme, niin kaavoituses­sa kuin asun­to­tuotan­nos­sa on jää­ty kauas tavoit­teista jo vuosikym­men, eikä päät­täjät ole kuin ihme­telleet. Tai Osmon tavoin ylim­ielis­es­ti sivu­ut­ta­vat oman saa­mat­to­muuten­sa (muis­sakin puolueis­sa on saman­laisia ylim­ielisiä, ei Osmo ole ainoa)

    1. Sor­ry nyt KariS
      Vihreät ovat nimeno­mais­es­ti halun­neet vara­ta kan­takaupungista tilaa mujillekin kuin rikkaim­mille ja ovat halun­neet kaavoit­taa asum­ista tiivi­im­min, mut­ta hävin­neet tais­telun tois­taisek­si asun­to­jen ja parkkipaikko­jen välil­lä parkkipaikko­jen hyväksi.

  35. Janne: Jaa, että mitä? 

    60- ja 70-luvul­la pk-seudulle muut­to oli suh­teel­lis­es­ti niin suur­ta, ettei tähän enää koskaan päästä ja hyvä niin.
    Kom­ment­ti­ni tiet­ty sisäl­lyt­tää olet­ta­man, että Espoon tai Van­taan perukoille betonilähiöön muut­ta­neet ovat todel­la muut­ta­neet maal­ta “kaupunki­in”.

  36. Osmo Soin­in­vaara: Vain mur­to-osa MAHTUU ASUMAANkan­takaupungis­sa. Kun on ylikysyn­tää, hin­tra valikoi ne jot­ka halukkaista pää­sevät. Nyt kun kan­takaupunkia raken­netaan lisää, yhä use­ampi mah­tuu asumaan. 

    Minkä takia olisikin järkevää keskit­tyä alueisi­in, jois­sa val­taosa joutuu asumaan eli lähiöis­sä. Kan­takaupun­gin uusien aluei­den parkkipaikkamäärä vaikut­taa varsin vähän siihen, tar­jo­taanko lähiöa­sukkaille jous­tavia tapo­ja käyt­tää julk­ista liiken­net­tä henkilöau­toilun sijaan. Tai siihen kuin­ka mon­ta neliök­ilo­metriä teitä, liit­tymiä ja tukialuei­ta kuluu henkilöau­toil­la tapah­tu­van pk-alueen työ­matkali­iken­teeseen. Moot­tori­tien ramp­pi kun taitaa olla aika paljon keskiver­to parkkipaikkaa kalli­impi, ainakin jos ajatel­laan kansan­taloudel­lis­es­ti, eikä laite­ta niitä “vain kaupun­gin budjetti”-lappuja silmille.

    Eli ehkä yleis­es­ti ottaen kan­nat­taisi miet­tiä miten mod­erne­ja joukkoli­iken­netapo­ja hyö­dyn­täen päästäisi­in eroon tarpeesta muut­taa nukku­malähiöt viri­ileik­si kan­takaupunki­maisik­si keskustoiksi.

  37. Viherinssi: Yleis­es­ti ajat­telemme, että nykyn­uo­ril­la on paljon laa­jem­pi elin­pi­iri kuin mitä aikaisemp­ina vuosikym­meninä. Se pitääkin var­masti maanti­eteel­lis­es­ti paikkansa, kun Thaimaa kuu­luu siihen elin­pi­iri­in. Mut­ta sit­ten voi olla, että oman kaupun­gin naa­purikaupungi­nosa ei enää kuu­lukaan, kos­ka se on vaarallinen. 

    No juuri pelot eri­tyis­es­ti ovat irrationaalisia.
    Jonkin aikaa sit­ten hesaris­sa oli hyvä artikke­li las­ten päivit­täis­es­tä eli­nalueesta. Siinä oli saman per­heen 3 sukupolvea ja vaik­ka tur­val­lisu­us on kaikin puolin paran­tu­mut (käsit­tääk­seni myös teineil­lä, ainakaan jen­gi­tap­pelui­ta ei ole niin kuin 70–80-luvulla…?), niin pelot ovat kas­va­neet ja rajoituk­set liikku­mises­sa sitä myöden.

  38. Viherinssi: Mut­ta sit­ten voi olla, että oman kaupun­gin naa­purikaupungi­nosa ei enää kuu­lukaan, kos­ka se on vaarallinen.

    Väärässä kaupungi­nosas­sa on var­masti tul­lut 60-luvul­la toden­näköisem­min tur­paan kuin tänään. Samat­en 70-luvul­la oli vielä van­ho­ja kun­non kylä­tap­pelui­ta ja naa­purikylään yksin eksynyt piesti­in armotta.

    Kyl­lä ennen nyrk­it heilui­v­at myös nuorisol­la ihan eri tahti­in kuin tänään.

  39. toke: No juuri pelot eri­tyis­es­ti ovat irrationaalisia.

    Tämä oli juuri se point­ti. Jos las­ten elin­pi­iri kape­nee kotikon­nuil­la liikaa, kos­ka van­hempi­en mielestä jos­sain on vaar­al­lista, niin sen van­hempi­en mielip­i­teen soisi perus­tu­van faktaan.

    Jokainen kouluk­iusat­tu toisaal­ta kyl­lä tun­tee tuon Eras­totenek­sen ammat­tirikol­lisu­usver­tauk­sen omak­seen. Ongel­ma ei kuitenkaan pois­tu rajoit­ta­mal­la paikallista elinpiiriä.

  40. Markku af Heurlin: Riip­puu vähän siitä, mis­tä läh­tee, minne menee ja mitä las­kee mat­ka-aikaan: tähän aikana päivästä metro­mat­ka Myl­ly­purosra ja spo­ra­mat­ka Kansaneläke­laitok­sen pyasäk­iltä Rauta­tien­to­rille veivät liki­main saman ajan, 15 min. Sit­ten on vielä mat­ka pysäkille/ ase­malle ja toises­sa päässä määrän­päähöän. Pukeu­tu­mi­nenkin vie aikansa.

    Tes­tataan­pa reit­tiop­paal­la (Reittiopas.fi; Mis­tä: Myl­ly­puro, Taka-Töölö, Meilahti; Mihin: Rauta­tien­tori; Kel­lo: 8.00)

    Myl­ly­puro 21 min
    Taka-Töölö 20 min
    Meilahti 21 min

    Jos ote­taan mukaan myös mah­dol­lisu­us matkus­taa bussilla:
    Taka-Töölö 18 min
    Meilahti 14 min

    1. Mik­si joku menisi Töölöstä Rauta­tien­to­rille. Luis­tele­maan? Tuo Itä-Helsin­gin ter­mi­naalip­iste suosii vähän turhan paljon metroa Töölön ratikkaan näh­den. Lait­takaa molem­mat men­emään kol­men sepän pat­saalle nyt vaikka.

  41. R. Sil­fver­berg: Miten ne, ja esim Ruo­ho­lahti ja Ara­bi­an­ran­ta ja Pikku-Huopalahti eivät vas­taa kan­takaunkia, pait­si että ne alueet ovat uusia ja muu kan­takaupun­ki on vanhaa?

    Jos se näyt­tää, tun­tuu, ja mais­tuu lähiöltä niin se on…lähiö. N+100 määräys­tä tänä päivänä estää per­in­teisen kaupun­gin rakentamista.

  42. Osmo Soin­in­vaara: Mik­si joku menisi Töölöstä Rauta­tien­to­rille. Luis­tele­maan? Tuo Itä-Helsin­gin ter­mi­naalip­iste suosii vähän turhan paljon metroa Töölön ratikkaan näh­den. Lait­takaa molem­mat men­emään kol­men sepän pat­saalle nyt vaikka.

    Vas­taavasti voi tietenkin kysyä, että mitäpä myl­ly­puro­lainen tek­isi Rauta­tien­to­ril­la, kol­men sepän pat­saas­ta puhu­mat­takaan. Kaik­ki palve­luthan löy­tyvät viimeistään Itäkeskuk­ses­ta. Stock­kalle? Sekin on Itäkeskuksessa.

    Mut­ta täl­laiset luvut reit­tiopas antaa kun matkako­hteena on Kolmensepänaukio:
    Myl­ly­puro 21 min
    Taka-Töölö 18 min
    Meilahti 19 min (bus­sil­la 16 min)

  43. Vielä 80–90-luvun tait­teessa tei­ni-ikäi­nen poi­ka tai kak­si sai herkästi löy­ly­tyk­sen jos meni vier­aaseen kaupungi­nosaan jos­sa ei tun­tenut ketään. Tämä päti ainakin Tam­pereel­la paikkaansa. Nyky­isin täl­laista ei juurikaan näe. 80-luvul­la ja sen jäl­keen syn­tyneet nuoret ovat hyvin vähäisessä määrin ter­ri­to­ri­aal­isia, kart­ta­vat väki­val­taa, ja muutenkin käyt­täy­tyvät siivom­min kuin 70-luvul­la ja sitä ennen syntyneet. 

    Jopa oman ikälu­okkani — minä itse mukaan­lukien — nuoret oli­vat kam­mot­ta­van huono­ta­paisia vielä 90-luvul­la. Tilanne parani 90-luvun puo­livälin tienoil­la, kun nuorten huumei­denkäyt­tö lisään­tyi. Väki­val­ta väheni tuntuvasti.

  44. Osmo Soin­in­vaara:
    Mik­si joku menisi Töölöstä Rauta­tien­to­rille. Luis­tele­maan? Tuo Itä-Helsin­gin ter­mi­naalip­iste suosii vähän turhan paljon metroa Töölön ratikkaan näh­den. Lait­takaa molem­mat men­emään kol­men sepän pat­saalle nyt vaikka.

    Vaikea kysymys. Rautien­torin var­rel­la tai vier­essä on Kansal­listeat­teri, Ateneu­min taide­museo, Kinopalat­si, yliopis­ton uusi kir­jas­to (ent Puke­van talo), Casi­no ja tietenkin rautatiease­ma, jos vaik­ka olisi matkaa esim. Savonlinnaan.

    Oleel­lista on, että vaik­ka m a t k a l l i s e s t i Myl­ly­puro on 13 ja Taka-Töölö (messe­niuk­senkatu) 3,3 kilo­metrin päässä niin a j a l l i s e s t i ne ovat likimäärin yhtä kaukana. Ja kiitos Helsin­gin yhteisen tar­if­fin myös matkakus­tan­nuk­set ovat julk­isil­la liiken­nevä­lineil­lä samat.

  45. Markku af Heurlin:
    Oleel­lista on, että vaik­ka m a t k a l l i s e s t i Myl­ly­puro on 13 ja Taka-Töölö (messe­niuk­senkatu) 3,3 kilo­metrin päässä niin a j a l l i s e s t i ne ovat likimäärin yhtä kaukana. Ja kiitos Helsin­gin yhteisen tar­if­fin myös matkakus­tan­nuk­set ovat julk­isil­la liiken­nevä­lineil­lä samat. 

    Tilanne muut­tuu, kun Helsin­gin metro lin­jataan Kampin vai­h­toraiteen jatkona Meilah­den suun­taan — tämä on loogista jatkoa sille, jos Kamp­ista tehdään vai­h­toase­ma Espoon lyhyt­metroon, mitä päätet­ti­in ryhtyä selvittämään…

  46. Ville: Tilanne muut­tuu, kun Helsin­gin metro lin­jataan Kampin vai­h­toraiteen jatkona Meilah­den suun­taan – tämä on loogista jatkoa sille, jos Kamp­ista tehdään vai­h­toase­ma Espoon lyhyt­metroon, mitä päätet­ti­in ryhtyä selvittämään…

    Mil­loin tämä tapah­tuu? Tuskin aivan lähitulevaisuudessa.

    Espoon lyhyt­metro?? Kak­si suo­ran sanoen jär­jetön­tä aja­tus­ta. En tiedä tekevätkö ne yhdessä jär­jel­lisen ajatuksen.

    Rak­en­takaa Pis­ara niin, että se kul­kee Meilah­den klinikoiden kaut­ta niin on toimi­va Töölön metro.

    Metrol­la (Helsingis­sä) on se huono puoli, että ase­mat ovat har­vas­sa. Laskekaa mukaan pidem­pi mat­ka m‑asemalle sekä kulku alas metro­tun­neli­in ja ylös (Rautatiease­mal­la 2 min­u­u­ut­tia), niin lyhe­neekö matka-aika.

  47. Markku af Heurlin:

    Osmo Soin­in­vaara:
    Mik­si joku menisi Töölöstä Rauta­tien­to­rille. Luis­tele­maan? Tuo Itä-Helsin­gin ter­mi­naalip­iste suosii vähän turhan paljon metroa Töölön ratikkaan näh­den. Lait­takaa molem­mat men­emään kol­men sepän pat­saalle nyt vaikka. 

    Vaikea kysymys. Rautien­torin var­rel­la tai vier­essä on Kansal­listeat­teri, Ateneu­min taide­museo, Kinopalat­si, yliopis­ton uusi kir­jas­to (ent Puke­van talo), Casi­no ja tietenkin rautatiease­ma, jos vaik­ka olisi matkaa esim. Savonlinnaan.
    Oleel­lista on, että vaikkam a t k a l l i s e s t i Myl­ly­puro on 13 ja Taka-Töölö (messe­niuk­senkatu) 3,3 kilo­metrin päässä niina j a l l i s e s t i ne ovat likimäärin yhtä kaukana. Ja kiitos Helsin­gin yhteisen tar­if­fin myös matkakus­tan­nuk­set ovat julk­isil­la liiken­nevä­lineil­lä samat. 

    Tol­la sun lasku­taval­la mun työ­mat­ka on 15 min­u­ut­tia, kos­ka se on se mitä junal­la kestää. Mul­la menee siihen parhaimil­laan 30 min­u­ut­tia, ja sekä työ­paik­ka että koti on käve­ly­matkan päässä ase­mas­ta. Töölön lin­jas­to ja pysäkki­ti­heys on ihan eri asia.

  48. Mut­ta täl­laiset luvut reit­tiopas antaa kun matkako­hteena on Kolmensepänaukio:
    Myl­ly­puro 21 min
    Taka-Töölö 18 min

    Piti nyt oikein ava­ta Reit­tiopas. Myl­ly­puron metroase­mal­ta kestää metron lähdöstä todel­lakin 21 min­u­ut­tia Kol­men sepän pat­saalle. Jos olete­taan, että matkus­ta asuu metroase­mal­la, lie­nee kohtu­ullista ajatel­la, että ratikka­matkus­ta­jakin asuu lähel­lä pysäkkiä. En nyt kuitenkaan pan­nut telt­taile­maan pysäkille, vaan sijoitin hänet For­tis-apteekki­in, Man­sku 96. Mat­ka Kol­men Sepän pat­saalle 12 minuuttia.

  49. Osmo Soin­in­vaara: Piti nyt oikein ava­ta Reit­tiopas. Myl­ly­puron metroase­mal­ta kestää metron lähdöstä todel­lakin 21 min­u­ut­tia Kol­men sepän pat­saalle. Jos olete­taan, että matkus­ta asuu metroase­mal­la, lie­nee kohtu­ullista ajatel­la, että ratikka­matkus­ta­jakin asuu lähel­lä pysäkkiä. En nyt kuitenkaan pan­nut telt­taile­maan pysäkille, vaan sijoitin hänet For­tis-apteekki­in, Man­sku 96. Mat­ka Kol­men Sepän pat­saalle 12 minuuttia.

    Kun reit­tiop­paaseen kir­joit­taa lähtö­paikak­si Myl­ly­puron se sijoit­taa paikan 100 metrin päähän metroase­mas­ta (ei siis metroase­malle!) ja varaa kävelya­jak­si ase­malle 2 min­u­ut­tia. Tyyp­il­lisel­lä myl­ly­puro­laisel­la käve­ly­mat­ka kestänee kotiovelta metroase­malle hyvinkin viitisen min­u­ut­tia enem­män. Metro­matkan pitu­udek­si reit­tiopas väit­tää 16 min­u­ut­tia ja käve­lyk­si kolmelle sepälle 3 minuuttia.

    Taka-Töölön reit­tiopas sijoitaa hie­man real­is­tisem­min 600 metrin eli 7 min­uutin käve­ly­matkan päähän ratikkapysäk­istä. Toisaal­ta kolme sep­pää sijait­se­vat ver­tailun kannal­ta hie­man epäreilusti aivan pysäkin vier­essä. Itse sijoit­taisin Helsin­gin keskus­tan ennem­min Rauta­tien­to­rille kuin kolmelle sepälle, mieluiten ehkä itse ase­malle. Linkkivink­ki: http://www.lintukoto.net/tutkimus/keskusta/

    Kai jo näistäkin numeroista voi kuitenkin vetää jo jotain johtopäätök­siä matkus­tusajoista ver­rat­taes­sa metro­radan var­ren lähiöitä ja kan­takaupun­gin raitio­vaunuverkon kat­ta­maa aluetta.

  50. Tämä haus­ka kinastelu Taka-Töölön ja Myl­ly­puron asukkaiden mat­ka-ajoista keskus­taan on kyl­lä valai­se­va esimerk­ki siitä, miten eri­lail­la tavoitet­tavu­ut­ta arvioidaan kaupungis­sa. Osoitteessa
    http://mak.hsl.fi/ on mah­dol­lisu­us tarkastel­la asi­aa koko seudun kar­tan alueel­la mui­hinkin pis­teisi­in kuin keskustaan.

    Esimerkik­si Meilahti ja Ara­bia ovat Ker­a­van luokkaa keskus­tan mat­ka-ajan suh­teen. Ker­aval­ta on kuitenkin moni­in mui­hin seudun attrak­tioi­hin huonom­pi sijoitus.

    Jos halu­amme myös kan­takaupunki­in tas­a­puolisen nopeat yhtey­det seudulle ja keskus­taan, toinen metrolin­ja sen tek­isi edullisim­min. Har­mit­tavasti vain kan­takaupun­gin asun­to­jen hin­nat siitä vielä nousi­si­vat. Ratikalla pär­jäil­lään tiet­ty ihan hyvin, mut­ta joudu­taan tyy­tymään köröttelyvauhtiin.

  51. Sep­po Vep­säläi­nen:
    Ratikalla pär­jäil­lään tiet­ty ihan hyvin, mut­ta joudu­taan tyy­tymään köröttelyvauhtiin. 

    Mik­si joudu­taan? Onko oranssi jotenkin nopeampi väri kuin vihreä?

  52. Sep­po Vep­säläi­nen: Ratikalla pär­jäil­lään tiet­ty ihan hyvin, mut­ta joudu­taan tyy­tymään köröttelyvauhtiin.

    No se on kyl­lä sat­apros­ent­tis­es­ti poli­it­ti­nen val­in­ta, että ratikat köröt­televät. Keinot on täl­läkin blogilla käy­ty kym­meniä ker­to­ja läpi juur­ta jak­sain, mut­ta reaal­i­maail­mas­sa ei tehdä muu­ta kuin selvitetään ja selvitetään.

    Esim. kasin selvite­ty­istä nopeu­tus­toimista ei ole edelleenkään toteutet­tu mitään, enkä tiedä onko mitään edes työlistal­la, vaik­ka kyse on pääosin pikku­ju­tu­ista, joiden kus­tan­nuk­set ovat pyöristysvirheen luokkaa kaupun­gin liiken­nehankkei­den mittakaavassa.

  53. Pyöräil­i­jäau­toil­i­ja­jalankulk­i­ja: Mik­si joudu­taan? Onko oranssi jotenkin nopeampi väri kuin vihreä?

    Aikanaan liiken­nepoli­it­ti­nen puhe sisäl­si paljon hoke­maa, että ei bussin väril­lä ole väliä, kun­han se kul­kee hal­val­la, nopeasti ja kus­ki hymy­ilee asiakkaille.

    Sama jut­tu on tietysti ratikankin suh­teen. Jos se kul­kee kaduil­la nyky­malli­in, köröt­te­lyähän se on enim­män aikaa kivikaupungis­sa. Panepa se pel­lon laitaan oma­lle eris­tetylle raiteelle niin jo kul­kee lujempaa.

    Ratikan nopeut­tamisen dilem­ma kan­takaupungis­sa on siinä, että tep­sivät keinot eivät ole hyväksyt­täviä ( päät­täjien enem­mistö ei hyväksy ) ja hyväksyt­tävät eivät käytän­nössä juurikaan nopeuta.

  54. Sep­po Vep­säläi­nen:
    Osoit­teessahttp://mak.hsl.fi/ on mah­dol­lisu­us tarkastel­la asi­aa koko seudun kar­tan alueel­la mui­hinkin pis­teisi­in kuin keskustaan.

    Esimerkik­si Meilahti ja Ara­bia ovat Ker­a­van luokkaa keskus­tan mat­ka-ajan suh­teen. Ker­aval­ta on kuitenkin moni­in mui­hin seudun attrak­tioi­hin huonom­pi sijoitus.

    Jos halu­amme myös kan­takaupunki­in tas­a­puolisen nopeat yhtey­det seudulle ja keskus­taan, toinen metrolin­ja sen tek­isi edullisim­min. Har­mit­tavasti vain kan­takaupun­gin asun­to­jen hin­nat siitä vielä nousi­si­vat. Ratikalla pär­jäil­lään tiet­ty ihan hyvin, mut­ta joudu­taan tyy­tymään köröttelyvauhtiin. 

    Hyvin kuvaa­va palvelu tuo http://mak.hsl.fi/, har­mi ettei sieltä saa tietyn osoit­teen käp­pyröitä linkillä.
    Joka tapauk­ses­sa, kun laitoin siihen osoit­teen, jos­sa välil­lä käyn (Tehtaankatu 29), niin se näyt­tää kan­takaupun­gin joukkoli­iken­teen tason koko komeudessaan. Puo­lessa tun­nis­sa pääsee kävellen kah­den kil­san päähän, joukkoli­iken­teel­lä kol­men kil­san päähän. Puo­lessa tun­nis­sa! Nooh, fil­lar­il­la sit­ten tiet­ty pääsee yli tuplanopeudella…
    Eli jos joukkoli­iken­teen olis tarko­tus olla järkevä vai­h­toe­hto muillekin kuin huvi­a­jeli­joille ja sateen­suo­jaa etsiville, niin jotaan kai tart­tis vähitellen ryhtyy tekee?
    Ja se jotain vois var­maan olla jotain muu­takin kuin ainainen “laite­taan pari metrolin­jaa lisää, niin hom­ma hoituu ihan par­il­la mil­jardil­la ja jo ennen vuot­ta 2100”!
    Turha valit­taa yksi­ty­isautoilus­ta, jos joukkoli­iken­net­tä ei kehitetä. Ekaks pitäs tiet­ty saa­da liiken­neval­oi­hin etuoikeudet. Lisäk­si lähili­iken­teessäkin voisi harki­ta “pikavuoro­ja” niille osuuk­sille, joi­hin ei VR osu. Pysäkkiväli johonkin yhden ja kah­den kil­san väli­in ja liiken­neval­opy­sähdyk­set pois, niin ihan tavalli­nen bus­si vas­tais houkut­tele­vu­udeltaan jo helikopteria…

  55. Toisaal­ta hie­man taitaa olla http://mak.hsl.fi/ fibaa, kos­ka näyt­tää, että Kes­ki-Haa­gas­ta (äärim­mäi­nen espoolainen anti-keskus, jos­sa palve­lut ovat yhtä lähel­lä kuin keskel­lä keskus­puis­toa), pääsee arki­aa­mu­na Espoon suun­taan puo­lessa tun­nis­sa vain Lep­pä­vaaraan, vaik­ka samaan aikaan Reit­tiopas ker­too matkan Kau­ni­aisi­in kestävän 23 min­u­ut­tia (mikä on muuten vähem­män kuin vaik­ka Hakaniemeen tai Finlandia-talolle..).

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.