Asuntoluento, osa 6: Tuki seinille vai asukkaalle?

Pie­ni­tu­lois­ten asu­mis­mah­dol­li­suuk­sia voi tukea joka teke­mäl­lä eril­li­siä talo­ja, joi­hin pää­see asun­non tar­peen perus­teel­la. Tai sit­ten voi tukea vuo­kral­la asu­jia ihan ylei­ses­ti asu­mis­tuen kaut­ta. Täs­sä jäl­kim­mäi­ses­sä tavas­sa on pal­jon hyviä puo­lia. Sei­nien kaut­ta tule­va tuki on raken­teel­taan on-off ‑tuki. Joko saa edul­li­sen vuo­kra-asun­non tai ei saa. Asu­mis­tu­ki on liu­ku­vas­ti häviä­vä pie­ni­tu­loi­sen tuki, joka pois­tai­si myös raken­teel­lis­ta työt­tö­myyt­tä. On joten­kin miel­lyt­tä­väm­pi sel­lai­nen 1930-luvun kau­pun­ki, jos­sa omis­tusa­su­jia ja vuo­kral­la asu­jia on sekai­sin samas­sa rapussa.

Nykyi­nen sei­nien kaut­ta tapah­tu­va poli­tiik­ka sisäl­tää myös ongel­man, kun vähä­va­rai­nen vau­ras­tuu. On vaa­dit­tu, että yli­tu­lois­ten on muu­tet­ta­va pois edul­li­sis­ta vuo­kra-asun­nois­ta. Pie­ni kan­nus­ti­non­gel­ma kui­ten­kin tulee sii­tä, että jos pit­kä­ai­kais­työt­tö­män töi­hin meno tuot­taa auto­maat­ti­ses­ti hää­dön. (Terk­ku­ja Hete­mäel­le!) Jos tuki tuli­si asu­mis­tuen kaut­ta, se pie­ne­ni­si tulo­jen kas­vaes­sa, mut­ta muut­taa ei tarvitsisi.

On sanot­tu, että asu­mis­tu­ki menee vuo­kriin. Jos pie­ni­palk­kai­nen saa asu­mis­tu­kea 150 euroa ja palk­kaa 1400 euroa eli yhteen­sä 1550 euroa ja sit­ten toi­nen näis­tä nousee 50 eurol­la, mitä eroa sil­lä on, kum­pi nousee, palk­ka 1450 euroon vai asu­mis­tu­ki 200 euroon? Sil­lä oli­si eroa, jos asu­mis­tu­ki riip­pui­si vuo­kras­ta, mut­ta sitä se ei tee Hel­sin­gis­sä. Kor­keim­mat asu­mis­tuen hyväk­sy­mät vuo­krat ovat niin mata­lia, ettei sel­lai­sel­la sum­mal­la asun­to vapail­ta mark­ki­noil­ta irtoa. ARA-vuo­krat taas ovat sää­del­ty­jä, joten asu­mis­tu­ki ei nos­ta nii­tä. Asu­mis­tu­ki on pie­ni­tu­loi­sel­le kor­vaus sii­tä, ettei omis­ta asun­toa. Asu­mis­tuen saa­jan ei tie­ten­kään kan­na­ta ostaa itsel­leen asuntoa.

Eri­tyi­ses­ti ihmet­te­len, miten niin moni on huo­les­tu­nut asu­mis­tuen valu­mi­ses­ta vuo­kriin, mut­ta ei näe mitään ongel­maa omis­tusa­su­mi­sen run­sas­kä­ti­sis­sä vero­tuis­sa. Mik­si ne muka eivät valui­si hin­toi­hin? Toi­sin kuin asu­mis­tu­ki, omis­tusa­su­mi­sen vero­tu­ki on sitä suu­rem­pi, mitä enem­män asun­nos­ta mak­saa. Van­ho­jen asun­to­jen kau­pas­sa se hyö­dyt­tää myy­jää, mut­ta ei lain­kaan ostajaa.

Koko­naan eri asia on toi­meen­tu­lo­tuen asu­mis­osa, joka kor­vaa koh­tuul­li­set asu­mis­me­not sata­pro­sent­ti­ses­ti. Se menee tie­tys­ti vuo­kriin ja oikein pahas­ti. Täs­tä kär­si­vät ne pie­ni­palk­kai­set, jot­ka eivät ole riit­tä­vän pie­ni­palk­kai­sia saa­dak­seen itse toi­meen­tu­lo­tu­kea. Hel­sin­gis­tä puut­tu­vat tämän takia hal­vat vuo­kra-asun­not koko­naan. Asun­nos­ta, jon­ka sijain­tin­sa ja kun­ton­sa puo­les­ta tuli­si olla hal­pa, peri­tään aina se fat­tan mak­sa­ma koh­tuul­li­nen vuo­kra. Hel­sin­gis­sä kan­nat­tai­si nos­taa toi­meen­tu­lo­tuen yleis­tä osaa 200 eurol­la ja alen­taa hyväk­syt­tä­viä asu­mis­me­no­ja 200 eurolla.

77 vastausta artikkeliin “Asuntoluento, osa 6: Tuki seinille vai asukkaalle?”

 1. Osmo Soi­nin­vaa­ra kir­joit­taa: “Hel­sin­gis­sä kan­nat­tai­si nos­taa toi­meen­tu­lo­tuen yleis­tä osaa 200 eurol­la ja alen­taa hyväk­syt­tä­viä asu­mis­me­no­ja 200 eurolla.”

  Mihin tuon esi­tyk­sen logiik­ka on? Jaa että anne­taan toi­sel­la kädel­lä ja ote­taan toisella?

  Tam­pe­reel­la toi­meen­tu­lo­las­kel­man alhai­set koh­tuul­li­set asu­mis­me­not aja­vat jo nyt väkeä jos­sain mää­rin epä­viih­tyi­sään asu­mi­seen. Mik­si kun­nat ja val­tio tap­pe­le­vat pie­ni­tu­lois­ten asu­mi­sen rahoi­tuk­ses­ta, kun Kelan kri­tee­rit ovat eri­lai­set koh­tuul­lis­ten asu­mis­ku­lu­jen osal­ta eli suu­rem­mat kuin kuntien!

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 2. Se mik­si ollan vuo­kra­tues­ta huo­les­tu­nei­ta, joh­tuu sii­tä että ne jot­ka mak­sa­vat val­tao­san verois­ta eivät halua olla tukemassa.
  Ymmär­ret­tä­vää ja oikeu­tet­tua. Vai mitä?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 3. Toi­nen asia tuista. 

  Ne valu­vat aina nos­ta­maan hin­to­ja. Tue­taan sit­ten suo­raan kovan rahan asun­to­ja tai epä­suo­ras­ti eril­li­siä vuokra-asuntoja. 

  Sen vuok­si se on iki­liik­ku­ja joka mak­saa sitä enem­män mitä enem­män sii­hen käy­te­tään rahaa.

  Ainoa kes­tä­vät tie on vain lisä­tä tuo­tan­toa. Ihan perus­e­ko­no­mi­aa. Var­maan kaup­pao­pis­to­ta­sois­ta asiaa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 4. Anteek­si yksin­ker­tai­suu­te­ni, mut­ta minus­ta pie­ni­tu­lois­ten asun­to-ongel­ma pitäi­si pää­sään­töi­ses­ti hoi­taa (yhdel­lä perus­sään­nöl­lä, yksin­ker­tai­ses­ti) niin, että vero­progres­sio oli­si heil­le niin arme­lias, että heil­lä oli­si varaa hank­kia itsel­leen sopi­va asun­to ilman lisätukiviidakkoa.

  (Aina toki jää pie­ni seg­ment­ti, jol­le asun­not pitää jär­jes­tää eri syis­tä viran puolesta.)

  Hel­sin­gis­sä täl­lai­nen mal­li tar­kot­tai­si kai sitä, että sii­voo­jil­le pitäi­si mak­saa sen ver­ran muu­ta maa­ta kor­keam­paa palk­kaa, että he voi­vat mak­saa sil­lä joko asu­mis­taan Hel­sin­gis­sä tai mat­ko­ja kotiin naapurikuntiin.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 5. Ode:

  Eri­tyi­ses­ti ihmet­te­len, miten niin moni on huo­les­tu­nut asu­mis­tuen valu­mi­ses­ta vuo­kriin mut­ta ei näe mitään ongel­maa omis­tusa­su­mi­sen run­sas­kä­ti­sis­sä vero­tuis­sa.

  Run­sas­kä­ti­sis­sä? Asun­to­lai­nan kor­ko­vä­hen­nys­tä­hän on jat­ku­vas­ti las­ket­tu ja var­mas­ti las­ke­taan jatkossakin.
  Vai tar­koi­tat­ko, että oikeas­ti haluai­sit muut­to­ve­ron (=oman asun­non myyn­ti­voi­ton vero­tus) tai las­ken­nal­li­sen asun­to­tu­lon vero­tuk­sen (jota ei kai ole käy­tös­sä juu­ri­kaan mis­sään länsimaassa)?

  Ja unoh­dat taas, että on yhteis­kun­nan kan­nal­ta hyö­dyl­lis­tä olla aset­ta­mat­ta omis­tusa­su­mi­sel­le lii­kaa estei­tä. Omis­tusa­sun­nos­sa asu­va pie­ni­tu­loi­nen on yhteis­kun­nal­le pal­jon hal­vem­pi (esi­mer­kik­si kes­ki­mää­räi­sel­lä eläk­keel­lä vuo­kral­la asu­va nos­taa asumistukea)

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Suu­rin vero­tu­ki kos­kee asun­to­tu­lon verot­to­muut­ta, mutt­ga en nyt jak­sa vään­tää täs­tä asiasta.
   Jos Vir­ta­nen ja Lah­ti­nen asu­vat täy­sin saman­lai­sis­sa asun­nois­sa toi­nen Turus­sa ja toi­nen Tam­pe­reel­la ja sit­ten muut­ta­vat ris­tiin vuo­kra­lai­sik­si tois­ten­sa asun­toi­hin, täy­sin samas­ta asias­ta, asu­mi­ses­ta, alkaa­kin yhtäk­kiä vir­ra­ta vero­tu­lo­ja yhteiskunnalle.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 6. Vuo­kra­nan­ta­ja voi hyväl­lä tuo­tol­la lin­ja­ta vuo­kraa­van­sa asun­toa vain niil­le, joi­den vuo­kra tulee suo­raan ja koko­naan sossusta.
  Asun­to kär­sii mut­ta asu­kas ei sii­tä sil­ti piit­taa. As Oy hää­tää pahim­mat, uusia on tulos­sa. Eikä ongel­mia mak­su­jen kanssa. 

  Naa­pu­rit eivät sil­ti pidä sosi­aa­li­ses­ta vuokraamisesta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 7. Sosi­aa­li­sen oikeu­den­mu­kai­suu­den kan­nal­ta kuu­los­taa jär­ke­väl­tä. Var­maan­kin tähän löy­tyi­si myös talou­del­li­ses­ti mah­dol­li­set tasot, miten kan­nat­tai­si yhä raken­taa ja yllä­pi­tää vuo­kra-asun­to­ja vaik­ka asuk­kaak­siot­to­kri­tee­rit oli­si­vat­kin vain taloudelliset. 

  Heräi­si kyl­lä kysy­mys kuka huo­li­si ongel­ma-asu­jat asiak­kaik­seen. Ei-ongel­ma-asu­jien osal­ta erit­täin kan­na­tet­ta­va ehdotus.

  Seka­ta­loik­si­han kaik­ki asoy:tkin muut­tu­vat, vähi­tel­len kun osa omis­ta­jis­ta lait­taa asun­non vuo­kral­le ja siir­tyy itse muualle.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 8. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Jos Vir­ta­nen ja Lah­ti­nen asu­vat täy­sin saman­lai­sis­sa asun­nois­sa toi­nen Turus­sa ja toi­nen Tam­pe­reel­la ja sit­ten muut­ta­vat ris­tiin vuo­kra­lai­sik­si tois­ten­sa asun­toi­hin, täy­sin samas­ta asias­ta, asu­mi­ses­ta, alkaa­kin yhtäk­kiä vir­ra­ta vero­tu­lo­ja yhteiskunnalle.

  Ja jos Vir­ta­nen lait­taa ruo­kaa itsel­leen koto­naan ja Lah­ti­nen myös­kin, niin kum­pi­kin saa syö­dä verot­to­mas­ti. Jos he myy­vät ruo­ka­la­ruo­kaa toi­sil­leen, täs­tä alkaa­kin vir­ra­ta vero­tu­lo­ja “yhteis­kun­nal­le”.

  (Minä tosin las­ken Vir­ta­sen ja Lah­ti­sen­kin itsen­sä­kin osak­si yhteis­kun­taa, ja mie­luum­min sanoi­sin että vero­tu­lo­ja ale­taan periä jul­ki­sen sek­to­rin käytettäväksi.)

  Koti­ruo­ka­tu­lo verolle!

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 9. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Suu­rin vero­tu­ki kos­kee asun­to­tu­lon verot­to­muut­ta, mutt­ga en nyt jak­sa vään­tää täs­tä asiasta.
  Jos Vir­ta­nen ja Lah­ti­nen asu­vat täy­sin saman­lai­sis­sa asun­nois­sa toi­nen Turus­sa ja toi­nen Tam­pe­reel­la ja sit­ten muut­ta­vat ris­tiin vuo­kra­lai­sik­si tois­ten­sa asun­toi­hin, täy­sin samas­ta asias­ta, asu­mi­ses­ta, alkaa­kin yhtäk­kiä vir­ra­ta vero­tu­lo­ja yhteiskunnalle.

  Suo­mes­sa oli aika­naan asun­to­tu­lo­ve­ro. Sitä ei pois­tet­tu, mut­ta se kor­vat­tiin kiin­teis­tö­ve­rol­la. Kiin­teis­tö­ve­rol­la kor­vat­tiin myös mm katumaksu.

  Hel­sin­gis­sä katu­mak­su on jo palan­nut. Päät­tä­jäm­me ovat oival­ta­neet, että ihmis­ten poliit­ti­nen muis­ti on lyhyt. Kun kat­soo katu­jem­me tilaa, on vai­kea ymmär­tää, että tämä uusi katu­mak­su käy­tet­täi­siin katu­jen kun­nos­sa­pi­toon. Tai sit­ten se kiin­teis­tö­ve­ro on muut­tu­nut yleis­ve­rok­si jol­la ei pei­te­tä katu­jen ja muun infran raken­ta­mis­ta ja yllä­pi­toa kuten alun­pe­rin varoa sää­det­täes­sä luvattiin.

  Nyt Osmo on sit­ten palaut­ta­mas­sa asun­to­tu­lo­ve­roa­kin. Voi­han sitä ampua jal­kaan­sa noinkin.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 10. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Suu­rin vero­tu­ki kos­kee asun­to­tu­lon verot­to­muut­ta, mutt­ga en nyt jak­sa vään­tää täs­tä asiasta.
  Jos Vir­ta­nen ja Lah­ti­nen asu­vat täy­sin saman­lai­sis­sa asun­nois­sa toi­nen Turus­sa ja toi­nen Tam­pe­reel­la ja sit­ten muut­ta­vat ris­tiin vuo­kra­lai­sik­si tois­ten­sa asun­toi­hin, täy­sin samas­ta asias­ta, asu­mi­ses­ta, alkaa­kin yhtäk­kiä vir­ra­ta vero­tu­lo­ja yhteiskunnalle

  Asun­to­tu­lo on moni­mut­kai­nen käsit­tee­nä, mut­ta on sii­nä vin­ha perä; vuo­kra­lais­ta vero­te­taan anka­ram­min kuin omis­tusa­su­jaa. Nume­rot ker­to­vat huo­mat­ta­vas­ti enem­män kuin sanat täs­sä tapauk­ses­sa. Ote­taan esimerkkikämppä:

  * asun­non arvo: 200 000 €
  * kor­ko­ta­so p.a.: 2 %
  * asun­non yllä­pi­to­kus­tan­nuk­set: 4000 €/a

  Kor­ko­ta­sos­ta las­kien asun­non koko­nais­kus­tan­nus on 8000 €/vuosi. Se on aina sama, kos­ka vaik­ka vel­ka oli­si mak­set­tu pois, asun­toon sitou­tu­nut raha ei tuo­ta korkoa.

  Ote­taan vuo­kra­loor­di, joka vuo­kraa asun­non edel­leen hin­nal­la 800 €/kk:

  * Vuo­kra­tu­lot: +9600 €
  * Kor­ko­me­not: ‑4000 €
  * Yllä­pi­to­ku­lut: ‑4000 €
  * Net­to­tu­lo: 1600 €
  * Pää­oma­tu­lo­jen vero: 480 €

  Sitou­tu­nut pää­oma on nol­la ja ihra­ma­hai­nen loor­di mak­saa vero­ja siis otta­mas­taan kat­tees­ta (joka syn­tyy ris­kin kan­ta­mi­ses­ta ja vai­vas­ta). Vuo­kra­lai­nen mak­saa vähän pree­mio­ta sii­tä, että ei ole sidot­tu asuntoon.

  Tai ehkä loor­dil­la ei ole­kaan enää vel­kaa asun­nos­ta, jolloin:

  * Vuo­kra­tu­lot: 9600 €
  * Kor­ko­me­not: 0 €
  * Yllä­pi­to­me­not: ‑4000 €
  * Net­to­tu­lo: 5600 €
  * Pää­oma­tu­lo­jen vero: 1680 €

  Sitou­tu­nut pää­oma on 200000 €. Ero­tuk­se­na edel­li­seen on se, että täs­sä on 4000 € pää­oman tuot­toa, jos­ta mak­se­taan 1200 € veroa kuten mis­tä hyvän­sä sijoituksesta.

  Mut­ta jos asun­nos­sa asuu­kin omis­ta­ja itse, tapah­tuu jotain muu­ta. Sadan pro­sen­tin lainaosuudella:

  * Kor­ko­me­not: ‑4000 €
  * Yllä­pi­to­me­not: ‑4000 €
  * Kor­ko­vä­hen­nys: +1200 €
  * Yhteen­sä: ‑6800 €

  Asu­mis­kus­tan­nuk­set ovat siis täs­sä esi­mer­kis­sä 2800 e/vuosi hal­vem­mat kuin vuo­krauk­sen tapauk­ses­sa, ja tuos­ta vain osa (1120 e/vuosi) tulee vuo­krai­sän­nän ahneu­des­ta. Suu­rem­pi osa (1680 €) tulee val­tion kukkarossa.

  Jos käm­pän omis­taa sata­pro­sent­ti­ses­ti itse, silloin:

  * Kor­ko­me­not: 0 €
  * Mene­te­tyt vaih­toeh­to­si­joi­tuk­sen kor­ko­tuo­tot: ‑4000 €
  * Yllä­pi­to­me­not: ‑4000 €
  * Mak­sa­mat­ta jää­neet vaih­teh­to­si­joi­tuk­sen tuot­to­jen verot: +1200 €
  * Yhteen­sä: 6800 €

  Kum­mas­sa­kin tapauk­ses­sa val­tiol­ta jää iso sii­vu rahaa saa­mat­ta. Ero on täs­sä esi­mer­kis­sä 140 €/kk.

  Syyl­li­nen ei kui­ten­kaan ole kor­ko­vä­hen­nys, kos­ka sama kus­tan­nus­ten edul­li­suus näkyy myös tapauk­ses­sa, jos­sa asu­kas omis­taa asun­ton­sa ilman lai­naa. Kor­ko­vä­hen­nyk­sen vero­vä­hen­ny­soi­keu­den rajoit­ta­mi­nen pot­kii velal­li­sia mut­tei velattomia.

  Pää­asial­li­nen erä on se, että vuo­kra-asun­nos­sa pää­oman tuot­to on vero­na­lais­ta tuloa vuo­krai­sän­näl­le, omis­tusa­sun­nos­sa asuk­kaal­le ei.

  = = =

  Jos siis asu­mis­muo­to­jen vero­tus halu­taan tasai­sel­le maa­pe­räl­le, tässä:

  * kai­kil­le omis­tusa­sun­noil­le mää­rä­tään käy­pä vuo­kra, joka las­ke­taan pääomatuloksi
  * asun­non vas­tik­keet ja yllä­pi­to­kor­jauk­set täy­sin vähen­nys­kel­poi­sia samoin ehdoin kuin vuokra-asunnoissakin
  * asun­to­lai­no­jen korot täy­sin verovähennettäviä
  * asun­to­jen myyn­ti­voi­tot aina verollisia

  Sit­ten pitäi­si vie­lä kor­ja­ta sijoi­tus­muo­to­jen vero­koh­te­lu samal­le viivalle:

  * pää­oma­ve­ro­tuk­sen progres­sio pois (kos­ka se häi­rit­see pit­kä­ai­kais­ta sijoitusta)
  * pää­oma­tu­lo­ve­ro reaa­li­tuo­tos­ta (ei mak­se­ta inflaa­tios­ta), ei hankintameno-olettamia

  Ja asu­mi­sen osal­ta vie­lä kak­si mark­ki­noi­ta liukastuttavaa:

  * muut­to­ve­ro pois (varain­siir­to­ve­ro)
  * kiin­teis­tö­ve­ro kun­nol­la käyt­töön käy­pien arvo­jen kanssa

  Näil­lä resep­teil­lä pitäi­si asun­to­jen hin­to­jen muut­tua sie­det­tä­väm­mäk­si, vuo­kra-asu­mi­sen tul­la sama­nar­voi­sek­si omis­tusa­su­mi­sen kans­sa ja asun­to­jen vaih­tu­vuu­den parantua.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 11. On joten­kin miel­lyt­tä­väm­pi sel­lai­nen 1930-luvun kau­pun­ki, jos­sa omis­tusa­su­jia ja vuo­kral­la asu­jia on sekai­sin samas­sa rapussa.” 

  Voi­han nenä. Fat­tan rahoil­la asu­vat eivät todel­la­kaan ole vuo­kral­la asu­jia 30-luvun hen­ges­sä. Mai­ni­tut ihmi­set asui­vat & doka­si­vat ros­kik­sis­sa ja proo­muis­sa Halkolaiturissa.

  Sii­tä­pä tuli­kin mie­leen, että Hel­sin­gis­sä on muu­ten pit­kä koke­mus asun­to­lai­va-asu­mi­ses­ta. Sik­si niin moni epäi­lee hom­man toimivuutta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 12. Hyvä.

  Kyl­lä asu­mis­tuel­le on var­mas­ti aina ryh­mä joka sen tar­vit­see. Tuki valuu hin­toi­hin jos tar­jon­taa ei ole riit­tä­väs­ti, siis niin pal­jon ettei vai­ku­tuk­sia tule.

  Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Aja­tuk­se­na esi­tyk­ses­sä oli pois­taa auto­maat­ti, joka jat­ku­vas­ti nos­taa alim­pia vuo­kria. Toi­meen­tu­lo­tu­kia­su­kas saa yhtä pal­jon rahaa kuin ennen­kin, mut­ta asun­to­mark­ki­noi­ta häi­rit­täi­siin vähemmän.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 13. Minun mie­les­tä­ni ihan elä­män perus­asioi­ta ei sai­si verot­taa. Siis ruo­kaa ja asu­mis­ta. Nyt molem­mis­sa on 23% ALV.

  Ei ole ole­mas­sa mitään asun­to­tu­loa. Jos niin väit­tää niin syö­mi­nen ja jopa pas­ko­mi­nen voi­daan las­kea tulok­sia. Kysees­sä on osoi­tus juu­ri sii­tä ahneu­des­ta jos­ta moi­tit­tiin pan­kin­joh­ta­jia yhdes­sä kuo­ros­sa vii­me keväänä.
  Muu­ten­kin Suo­men on jos­tain syys­tä valit­tu eri­tyi­sen ahneet päät­tä­jät. Väes­tön rahois­ta vie­dään maa­il­man ennä­tys­ta­soa val­tiol­le ja kunnille. 

  Vihe­rins­si: Asun­to­tu­lo on moni­mut­kai­nen käsit­tee­nä, mut­ta on sii­nä vin­ha perä; vuo­kra­lais­ta vero­te­taan anka­ram­min kuin omis­tusa­su­jaa. Nume­rot ker­to­vat huo­mat­ta­vas­ti enem­män kuin sanat täs­sä tapauk­ses­sa. Ote­taan esimerkkikämppä:

  * asun­non arvo: 200 000 €
  * kor­ko­ta­so p.a.: 2 %
  * asun­non yllä­pi­to­kus­tan­nuk­set: 4000 €/a

  Kor­ko­ta­sos­ta las­kien asun­non koko­nais­kus­tan­nus on 8000 €/vuosi. Se on aina sama, kos­ka vaik­ka vel­ka oli­si mak­set­tu pois, asun­toon sitou­tu­nut raha ei tuo­ta korkoa.

  Ote­taan vuo­kra­loor­di, joka vuo­kraa asun­non edel­leen hin­nal­la 800 €/kk:

  * Vuo­kra­tu­lot: +9600 €
  * Kor­ko­me­not: ‑4000 €
  * Yllä­pi­to­ku­lut: ‑4000 €
  * Net­to­tu­lo: 1600 €
  * Pää­oma­tu­lo­jen vero: 480 €

  Sitou­tu­nut pää­oma on nol­la ja ihra­ma­hai­nen loor­di mak­saa vero­ja siis otta­mas­taan kat­tees­ta (joka syn­tyy ris­kin kan­ta­mi­ses­ta ja vai­vas­ta). Vuo­kra­lai­nen mak­saa vähän pree­mio­ta sii­tä, että ei ole sidot­tu asuntoon.

  Tai ehkä loor­dil­la ei ole­kaan enää vel­kaa asun­nos­ta, jolloin:

  * Vuo­kra­tu­lot: 9600 €
  * Kor­ko­me­not: 0 €
  * Yllä­pi­to­me­not: ‑4000 €
  * Net­to­tu­lo: 5600 €
  * Pää­oma­tu­lo­jen vero: 1680 €

  Sitou­tu­nut pää­oma on 200000 €. Ero­tuk­se­na edel­li­seen on se, että täs­sä on 4000 € pää­oman tuot­toa, jos­ta mak­se­taan 1200 € veroa kuten mis­tä hyvän­sä sijoituksesta.

  Mut­ta jos asun­nos­sa asuu­kin omis­ta­ja itse, tapah­tuu jotain muu­ta. Sadan pro­sen­tin lainaosuudella:

  * Kor­ko­me­not: ‑4000 €
  * Yllä­pi­to­me­not: ‑4000 €
  * Kor­ko­vä­hen­nys: +1200 €
  * Yhteen­sä: ‑6800 €

  Asu­mis­kus­tan­nuk­set ovat siis täs­sä esi­mer­kis­sä 2800 e/vuosi hal­vem­mat kuin vuo­krauk­sen tapauk­ses­sa, ja tuos­ta vain osa (1120 e/vuosi) tulee vuo­krai­sän­nän ahneu­des­ta. Suu­rem­pi osa (1680 €) tulee val­tion kukkarossa.

  Jos käm­pän omis­taa sata­pro­sent­ti­ses­ti itse, silloin:

  * Kor­ko­me­not: 0 €
  * Mene­te­tyt vaih­toeh­to­si­joi­tuk­sen kor­ko­tuo­tot: ‑4000 €
  * Yllä­pi­to­me­not: ‑4000 €
  * Mak­sa­mat­ta jää­neet vaih­teh­to­si­joi­tuk­sen tuot­to­jen verot: +1200 €
  * Yhteen­sä: 6800 €

  Kum­mas­sa­kin tapauk­ses­sa val­tiol­ta jää iso sii­vu rahaa saa­mat­ta. Ero on täs­sä esi­mer­kis­sä 140 €/kk.

  Syyl­li­nen ei kui­ten­kaan ole kor­ko­vä­hen­nys, kos­ka sama kus­tan­nus­ten edul­li­suus näkyy myös tapauk­ses­sa, jos­sa asu­kas omis­taa asun­ton­sa ilman lai­naa. Kor­ko­vä­hen­nyk­sen vero­vä­hen­ny­soi­keu­den rajoit­ta­mi­nen pot­kii velal­li­sia mut­tei velattomia.

  Pää­asial­li­nen erä on se, että vuo­kra-asun­nos­sa pää­oman tuot­to on vero­na­lais­ta tuloa vuo­krai­sän­näl­le, omis­tusa­sun­nos­sa asuk­kaal­le ei.

  = = =

  Jos siis asu­mis­muo­to­jen vero­tus halu­taan tasai­sel­le maa­pe­räl­le, tässä:

  * kai­kil­le omis­tusa­sun­noil­le mää­rä­tään käy­pä vuo­kra, joka las­ke­taan pääomatuloksi
  * asun­non vas­tik­keet ja yllä­pi­to­kor­jauk­set täy­sin vähen­nys­kel­poi­sia samoin ehdoin kuin vuokra-asunnoissakin
  * asun­to­lai­no­jen korot täy­sin verovähennettäviä
  * asun­to­jen myyn­ti­voi­tot aina verollisia

  Sit­ten pitäi­si vie­lä kor­ja­ta sijoi­tus­muo­to­jen vero­koh­te­lu samal­le viivalle:

  * pää­oma­ve­ro­tuk­sen progres­sio pois (kos­ka se häi­rit­see pit­kä­ai­kais­ta sijoitusta)
  * pää­oma­tu­lo­ve­ro reaa­li­tuo­tos­ta (ei mak­se­ta inflaa­tios­ta), ei hankintameno-olettamia

  Ja asu­mi­sen osal­ta vie­lä kak­si mark­ki­noi­ta liukastuttavaa:

  * muut­to­ve­ro pois (varain­siir­to­ve­ro)
  * kiin­teis­tö­ve­ro kun­nol­la käyt­töön käy­pien arvo­jen kanssa

  Näil­lä resep­teil­lä pitäi­si asun­to­jen hin­to­jen muut­tua sie­det­tä­väm­mäk­si, vuo­kra-asu­mi­sen tul­la sama­nar­voi­sek­si omis­tusa­su­mi­sen kans­sa ja asun­to­jen vaih­tu­vuu­den parantua.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Jou­niL
   Jos pois­tat vero­tuk­sen pii­ris­tä asu­min­sen ja ruu­an, aika kor­keik­si nouse­vat kaik­ki muut verot.
   Sinän­sä oli­si perus­tel­tua lopet­taa vuo­kra­tu­lon verot­ta­mi­nen, jol­loin vuo­kra-asu­mi­nen ja omis­tusa­su­mi­nen oli­si­vat samal­la tasol­la. Face­boo­kiin tul­leen kom­men­tin mukaan Bel­gias­sa näin olisi.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 14. Kyl­lä vain.

  Se vain osoit­taa kuin­ka ahnei­ta ollaan.
  Toi­saal­ta soli­aa­li­tu­kia pys­tyt­täi­siin leik­kaa­maan aika pal­jon, ettei se mii­nus­ta koko­naan oli­si verot­ta­jan kannalta.

  Vai onko niin ettei val­lan­hi­mos­sa halu­ta näi­tä mani­pu­loin­ti väli­nei­tä pois käsis­tä. Lupaa­maal­la kaik­kea on moni men­nyt eduskuntaan.

  Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  JouniL
  Jos pois­tat vero­tuk­sen pii­ris­tä asu­min­sen ja ruu­an, aika kor­keik­si nouse­vat kaik­ki muut verot.
  Sinän­sä oli­si perus­tel­tua lopet­taa vuo­kra­tu­lon verot­ta­mi­nen, jol­loin vuo­kra-asu­mi­nen ja omis­tusa­su­mi­nen oli­si­vat samal­la tasol­la. Face­boo­kiin tul­leen kom­men­tin mukaan Bel­gias­sa näin olisi.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 15. Näil­lä resep­teil­lä pitäi­si asun­to­jen hin­to­jen muut­tua sie­det­tä­väm­mäk­si, vuo­kra-asu­mi­sen tul­la sama­nar­voi­sek­si omis­tusa­su­mi­sen kans­sa ja asun­to­jen vaih­tu­vuu­den parantua.

  Näil­lä resep­teil­lä var­mis­te­taan myös asun­to­va­ral­li­suu­den kes­kit­ty­mi­nen har­voi­hin käsiin, kun omis­tusa­su­mi­ses­ta teh­dään tie­toi­ses­ti kan­nat­ta­ma­ton­ta. Tämän jäl­keen nuo muu­ta­mat omis­ta­jat hoi­ta­vat yri­tys­ten­sä omis­tuk­sen vero­pa­ra­tii­sien kaut­ta ja vält­tä­vät koko­naan pää­oma­tu­lo­ve­ron maksun.

  Ei pidä unoh­taa omis­tusa­su­mi­sen yhteis­kun­nal­li­sia hyö­ty­jä. Näis­tä tär­kein on se, että maas­sa koko kes­ki­luok­ka asuu omis­ta­mis­saan kodeis­sa ja tun­tee yhteis­kun­nan suo­jaa­van hei­dän omai­suut­taan. Omis­tusa­su­ja on yhteis­kun­nan puo­lel­la. Vuo­kra­lai­sel­la on vähem­män mene­tet­tä­vää ja kyn­nys ryh­tyä yhteis­kun­nan­vas­tai­siin toi­miin on pal­jon matalampi.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 16. Vihe­rins­si: Jos siis asu­mis­muo­to­jen vero­tus halu­taan tasai­sel­le maa­pe­räl­le, tässä:

  * kai­kil­le omis­tusa­sun­noil­le mää­rä­tään käy­pä vuo­kra, joka las­ke­taan pääomatuloksi 

  Ja täs­sä vero­tusar­vo­jen mää­rit­te­ly­lau­ta­kun­nas­sa­pa onkin taas mai­nio työ­sar­ka poliit­ti­ses­ti vali­tuil­le vir­ka­mie­hil­le, ja tar­vet­ta tilas­toin­nil­le, raportointivelvollisuudelle…

  * asun­non vas­tik­keet ja yllä­pi­to­kor­jauk­set täy­sin vähen­nys­kel­poi­sia samoin ehdoin kuin vuokra-asunnoissakin 

  Jon­ka jäl­keen alkaa vali­tus sii­tä, että omis­tusa­su­jat teke­vät tur­haa remont­tia vero­ja vält­tääk­seen, eli itse asias­sa verot­ta­ja tukee omis­tusa­su­jien remon­toin­tia, ja täl­le pitää kek­siä jokin uusi vero.

  * asun­to­jen myyn­ti­voi­tot aina verollisia

  Ja myyn­ti­voi­ton suu­ruu­den jäl­ki­kä­teen mää­rit­te­le­vään lau­ta­kun­taan on taas tunkua.

  (Esim. mei­dän 2000-luvul­la raken­net­tu talom­me: jos sen myi­sin, miten­kä­hän sen myyn­ti­voit­to mah­det­tai­siin määritellä?)

  Itse voi­sin ilmoit­tau­tua sii­hen koti­ruo­ka­tu­lon vero­tuk­sen arvioin­ti­lau­ta­kun­taan, joka saa ennak­koon ilmoit­ta­mat­ta tul­la tar­kas­ta­maan, min­kä­lais­ta verot­ta­ma­ton­ta lisä­ar­voa Vir­ta­nen on tänä­nä kokan­nut ruo­ka­pöy­tään­sä (ver­rat­tu­na sii­hen, että hän oli­si kil­tis­ti mak­sa­nut veron­sa syö­mäl­lä yhtä suu­rel­la huo­lel­la lai­tet­tua ruo­kaa Chez Dominiquessa).

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 17. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Jos Vir­ta­nen ja Lah­ti­nen asu­vat täy­sin saman­lai­sis­sa asun­nois­sa toi­nen Turus­sa ja toi­nen Tam­pe­reel­la ja sit­ten muut­ta­vat ris­tiin vuo­kra­lai­sik­si tois­ten­sa asun­toi­hin, täy­sin samas­ta asias­ta, asu­mi­ses­ta, alkaa­kin yhtäk­kiä vir­ra­ta vero­tu­lo­ja yhteiskunnalle. 

  Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Sinän­sä oli­si perus­tel­tua lopet­taa vuo­kra­tu­lon verot­ta­mi­nen, jol­loin vuo­kra-asu­mi­nen ja omis­tusa­su­mi­nen oli­si­vat samal­la tasol­la. Face­boo­kiin tul­leen kom­men­tin mukaan Bel­gias­sa näin olisi. 

  Toi­saal­ta, ehkä vuo­krai­sän­nän ammat­tia ei halu­ta lait­taa täy­sin verot­to­mak­si. Kävi­si­kö se, että Vir­ta­nen ja Lah­ti­nen sai­si­vat vähen­tää vuo­kra­tu­lois­taan omat vuokramenonsa?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Juho
   Tämä kuvit­teel­li­nen esi­merk­ki oli tar­koi­tet­tu ker­to­maan, että vuo­kra-asu­mi­ses­ta tulee vero­tu­lo­ja yhteis­kun­nal­le ja omis­tusa­su­mi­ses­ta ei tule. Asia ei kor­jau­du sil­lä, että myön­ne­tään Vir­ta­sel­le ja Lah­ti­sel­le poikkeus.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 18. Mis­tä ote­taan rahat tämän byro­kra­tian pyö­rit­tä­mi­seen. Kuka sen sit­ten maksaa??

  Pek­ka Tai­pa­le: Ja täs­sä vero­tusar­vo­jen mää­rit­te­ly­lau­ta­kun­nas­sa­pa onkin taas mai­nio työ­sar­ka poliit­ti­ses­ti vali­tuil­le vir­ka­mie­hil­le, ja tar­vet­ta tilas­toin­nil­le, raportointivelvollisuudelle…

  Jon­ka jäl­keen alkaa vali­tus sii­tä, että omis­tusa­su­jat teke­vät tur­haa remont­tia vero­ja vält­tääk­seen, eli itse asias­sa verot­ta­ja tukee omis­tusa­su­jien remon­toin­tia, ja täl­le pitää kek­siä jokin uusi vero.

  Ja myyn­ti­voi­ton suu­ruu­den jäl­ki­kä­teen mää­rit­te­le­vään lau­ta­kun­taan on taas tunkua.

  (Esim. mei­dän 2000-luvul­la raken­net­tu talom­me: jos sen myi­sin, miten­kä­hän sen myyn­ti­voit­to mah­det­tai­siin määritellä?)

  Itse voi­sin ilmoit­tau­tua sii­hen koti­ruo­ka­tu­lon vero­tuk­sen arvioin­ti­lau­ta­kun­taan, joka saa ennak­koon ilmoit­ta­mat­ta tul­la tar­kas­ta­maan, min­kä­lais­ta verot­ta­ma­ton­ta lisä­ar­voa Vir­ta­nen on tänä­nä kokan­nut ruo­ka­pöy­tään­sä (ver­rat­tu­na sii­hen, että hän oli­si kil­tis­ti mak­sa­nut veron­sa syö­mäl­lä yhtä suu­rel­la huo­lel­la lai­tet­tua ruo­kaa Chez Dominiquessa).

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 19. Voi­si­vat­ko las­ken­nal­li­sen asun­to­tu­lon kan­nat­ta­jat esit­tää teo­rioil­leen tukea käy­tän­nön koke­muk­ses­ta jos­tain päin maa­il­maa, jos­sa mois­ta oli­si harrastettu?

  Suo­mi ei oikein kel­paa esi­mer­kik­si, meil­lä ei todel­li­suu­des­sa kos­kaan ollut kat­ta­vaa asun­to­tu­lon vero­tus­ta. 1970-luvul­la aloi­tet­tu asun­to­tu­lon vero­tus vuo­ti kah­ta kaut­ta: Asun­to­tu­lo perus­tui asun­to­jen vero­tusar­voi­hin (jois­sa oli huo­mat­ta­va aliar­vos­tus) ja vero kos­ki vain suu­rim­pia asun­to­ja (vii­me vai­hees­sa vero­tusar­von kyn­nys­ra­ja oli 440000 mark­kaa, joka tar­koit­ti, että esi­mer­kik­si tavan­omai­set oma­ko­ti­ta­lot jäi­vät pää­sään­töi­ses­ti vero­ra­jan alapuolelle).
  Suo­men rajal­li­set koke­muk­set asun­to­tu­lon vero­tuk­ses­ta oli­vat huonoja.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 20. Juho Laa­tu: Toi­saal­ta, ehkä vuo­krai­sän­nän ammat­tia ei halu­ta lait­taa täy­sin verottomaksi.

  Eihän kukaan ole lait­ta­mas­sak­kaan vuo­krai­sän­nän ammat­tia verot­to­mak­si. Vuo­krai­sän­tä jou­tui­si mak­sa­maan vuo­kraa­mis­taan asun­nois­ta asun­tu­tu­lon veroa. Saman veron jou­tui­si mak­sa­maan asun­non pitä­mi­ses­tä tyh­jil­lään, jol­loin asun­to­jen pitä­mi­nen tyh­jä­nä ei oli­si niin kan­nat­ta­va kuin nykyjärjestelmässä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 21. Osmo Soi­nin­vaa­ra: vuo­kra-asu­mi­ses­ta tulee vero­tu­lo­ja yhteis­kun­nal­le ja omis­tusa­su­mi­ses­ta ei tule.

  Kum­man­kaan lajin asu­mi­ses­ta ei tule “yhteis­kun­nal­le”, siis jul­ki­sen sek­to­rin kas­saan, vero­tu­lo­ja. Sen sijaan asun­to­jen vuo­kraa­mi­ses­ta saa­duis­ta todel­li­sis­ta tulois­ta mak­se­taan pääomatuloveroja.

  Toi­saal­ta kai­kis­ta kiin­teis­töis­tä myös­kin mak­se­taan jo kiin­teis­tö­ve­roa (joka, kuten sanot­tua, kek­sit­tiin kor­vaa­maan juu­ri tämä puhee­nao­le­va las­ken­nal­li­sen asun­to­tu­lon vero, sekä katumaksu.)

  (sar­kas­mi)
  Olet­te­ko muu­ten huo­man­neet että monet hyvä­tu­loi­set ihmi­set, esi­mer­kik­si lää­kä­rit, työs­ken­te­le­vät osa-aikai­ses­ti? He eivät tee nor­mi­suo­ri­tus­ta vaan lep­pois­ta­vat päi­vään­sä ja vaik­ka­pa ovat enem­män aikaa koto­na las­ten­sa kans­sa. “Yhteis­kun­ta” menet­tää täs­sä sel­väs­ti vero­tu­lo­ja, kos­ka hen­ki­löt voi­si­vat teh­dä töi­tä enem­män (ja mak­saa vero­ja) ja vie­dä lap­sen­sa päi­vä­ko­tiin (jol­loin myös tar­vit­ta­van hen­ki­lö­kun­nan pal­kois­ta mak­set­tai­siin veroa). Oli­si­kin otet­ta­va käyt­töön veron­vält­tä­mis­tar­koi­tuk­ses­sa teke­mät­tä jäte­tyn työn vero­tus, jot­ta tätä hyvin­voin­ti­tap­pio­ta ei suo­sit­tai­si verotuksellisesti!
  (/sarkasmi)

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Tuo­ta vapaa-ajan verot­ta­mis­ta jot­kut talou­del­li­sen kas­vun himoit­si­jat ovat esit­tä­neet ihan vakavissaan.
   Ihmet­te­len vain, että ojn niin vai­kea ymmär­tää, että asu­mis­ta­pah­tu­maa koh­del­laan vero­tukss­sa eri taval­la sii­tä riip­puen asuu­ko asun­nos­sa sen omis­ta­ja vai joku muu. Tämä voi­daan neut­ra­loi­da myös teke­mäl­lä vuo­kra­tu­los­ta vero­va­paa. Sil­loin asun­non hin­nan kor­ko-osuut­ta (rent= kor­ko ja/tai vuo­kra) ei vero­tet­tai­si kum­mas­sa­kaan tapauksessa.
   Eri­tyiw­sen kum­mal­lis­ta on, että asun­to­lai­nan koron saa vähen­tää tulon­hank­ki­mis­me­no­na vaik­ka asun­to­tu­loa ei veroteta.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 22. KKK: Saman veron jou­tui­si mak­sa­maan asun­non pitä­mi­ses­tä tyh­jil­lään, jol­loin asun­to­jen pitä­mi­nen tyh­jä­nä ei oli­si niin kan­nat­ta­va kuin nykyjärjestelmässä.

  Muu­ten, jos omis­tan kau­pun­kia­sun­to­ni lisäk­si myös talon maa­seu­dul­la, jota ei saa vuo­krat­tua kun ei ole kysyn­tää (asun­to­tu­lo nol­la) mut­ta jos­ta on kui­ten­kin kulu­ja (pitää läm­mit­tää tal­vel­la ja kun­nos­taa joka vuo­si) niin saan­ko vähen­tää asun­to­tap­pion kau­pun­kia­sun­to­ni asun­to­tu­los­ta ennen verotusta?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 23. Asun­to­lai­nan koron vähen­tä­mi­nen ei ole juu­ri sen kum­mal­li­sem­paa kuin asu­mis­tuen mak­sa­mi­nen (käy­tän­nös­sä vain) vuo­kral­la asu­jil­le. (Kor­koa ei muu­ten yleen­sä vähen­ne­tä tulon­hank­ki­mis­me­no­na, vaan palk­ka­tu­lo­jen veros­ta alijäämähyvityksenä.) 

  Kum­mas­sa­kin voi toki olla varaa leik­kaa­mi­seen, jos halu­taan pudot­taa asu­mi­sen kus­tan­nuk­sia, saa­da lisää vero­tu­lo­ja ja pie­nen­tää val­tion menoja.

  Ei ihmi­sil­lä ole mitään vai­keut­ta ymmär­tää sitä, että omis­tusa­su­mi­ses­ta saa etua. Sen sijaan on vai­ke­aa ymmär­tää, mil­lä perus­teel­la vero­te­taan tulo­na asi­aa, jos­sa raha ei lii­ku tahol­ta toi­sel­le, vaan ihmi­set naut­ti­vat itse oman työn­sä hedel­mis­tä. Vero­tus ei koh­dis­tu asu­mis­ta­pah­tu­maan vaan saa­tuun todel­li­seen rahal­li­seen tuloon. Jos raha liik­kuu, veroa­kin mak­se­taan, vaik­ka kukaan ei asui­si missään!

  Jos vuo­kra­tu­lo­jen verot­ta­mi­nen on vää­ryys ja ongel­ma, niin sit­ten pitäi­si var­maan­kin olla verot­ta­mat­ta. Good luck with that.

  Asun­to­jen raken­ta­mi­nen ja per­hei­den muut­ta­mi­nen pai­kas­ta toi­seen on var­sin hitaas­ti muu­tok­siin sopeu­tu­vaa toi­min­taa. Sik­si tätä veroe­pä­ta­sa-arvon rat­kai­sui­de­aa kan­nat­tai­si ensin kokeil­la jos­sain muu­al­la, mis­sä vai­ku­tuk­set näh­dään pian ja etui­hin ja vahin­koi­hin voi­daan rea­goi­da nopeam­min. Mik­si samaa aja­tus­ta ei siis kokeil­tai­si ensin hie­man laa­ja­mit­tai­sem­min koti­ruo­ka­tu­lon verotuksessa?

  Jos syöt koto­na, et mak­sa vero­ja kuin vähän alv:tä. Ravin­to­la­ruo­as­ta mak­se­taan veroa sekä alv:n että hen­ki­lö­kun­nan pal­kan muo­dos­sa, ja ravin­to­lan voi­tos­ta mak­se­taan pää­oma­tu­lo­ve­roa. Koti­ruo­ka­tu­lon vero­tus toi­si nämä pal­ve­lut tasa-arvoisiksi.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 24. Sehän toi­si tasa-arvoa tähän yhteis­kun­taan. Osa-aikai­set ja kotiäi­dit­kin jou­tui­si­vat mak­sa­maan samat verot kuin töis­sä raa­ta­vat miehet.

  Pek­ka Tai­pa­le: Kum­man­kaan lajin asu­mi­ses­ta ei tule “yhteis­kun­nal­le”, siis jul­ki­sen sek­to­rin kas­saan, verotuloja.Sen sijaan asun­to­jen vuo­kraa­mi­ses­ta saa­duis­ta todel­li­sis­ta tulois­ta mak­se­taan pääomatuloveroja.

  Toi­saal­ta kai­kis­ta kiin­teis­töis­tä myös­kin mak­se­taan jo kiin­teis­tö­ve­roa (joka, kuten sanot­tua, kek­sit­tiin kor­vaa­maan juu­ri tämä puhee­nao­le­va las­ken­nal­li­sen asun­to­tu­lon vero, sekä katumaksu.)

  (sar­kas­mi)
  Olet­te­ko muu­ten huo­man­neet että monet hyvä­tu­loi­set ihmi­set, esi­mer­kik­si lää­kä­rit, työs­ken­te­le­vät osa-aikai­ses­ti? He eivät tee nor­mi­suo­ri­tus­ta vaan lep­pois­ta­vat päi­vään­sä ja vaik­ka­pa ovat enem­män aikaa koto­na las­ten­sa kans­sa. “Yhteis­kun­ta” menet­tää täs­sä sel­väs­ti vero­tu­lo­ja, kos­ka hen­ki­löt voi­si­vat teh­dä töi­tä enem­män (ja mak­saa vero­ja) ja vie­dä lap­sen­sa päi­vä­ko­tiin (jol­loin myös tar­vit­ta­van hen­ki­lö­kun­nan pal­kois­ta mak­set­tai­siin veroa). Oli­si­kin otet­ta­va käyt­töön veron­vält­tä­mis­tar­koi­tuk­ses­sa teke­mät­tä jäte­tyn työn vero­tus, jot­ta tätä hyvin­voin­ti­tap­pio­ta ei suo­sit­tai­si verotuksellisesti!
  (/sarkasmi)

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 25. Sitä kaik­ki ihmet­te­li­vät sil­loin kun se vähen­nyk­sen siir­to teh­tiin. Eikö sen voi­si palaut­ta takai­sin sem­moi­sek­si se on ollut pitkään.

  Tai­si olla Lip­po­sen hal­li­tus joka sen teki.

  Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Tuo­ta vapaa-ajan verot­ta­mis­ta jot­kut talou­del­li­sen kas­vun himoit­si­jat ovat esit­tä­neet ihan vakavissaan.
  Ihmet­te­len vain, että ojn niin vai­kea ymmär­tää, että asu­mis­ta­pah­tu­maa koh­del­laan vero­tukss­sa eri taval­la sii­tä riip­puen asuu­ko asun­nos­sa sen omis­ta­ja vai joku muu. Tämä voi­daan neut­ra­loi­da myös teke­mäl­lä vuo­kra­tu­los­ta vero­va­paa. Sil­loin asun­non hin­nan kor­ko-osuut­ta (rent= kor­ko ja/tai vuo­kra) ei vero­tet­tai­si kum­mas­sa­kaan tapauksessa.
  Eri­tyiw­sen kum­mal­lis­ta on, että asun­to­lai­nan koron saa vähen­tää tulon­hank­ki­mis­me­no­na vaik­ka asun­to­tu­loa ei veroteta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 26. Ajoin aamul­la itse par­ta­ni ja hiuk­se­ni. Ansait­sin (eli sääs­tin) muu­ta­man kympin. 

  Teen näin ker­ran vii­kos­sa. Mihin saan mak­saa par­tu­ri­tu­lo­ve­ron (ja alv:n)?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 27. Pek­ka Tai­pa­le:Jon­ka jäl­keen alkaa vali­tus sii­tä, että omis­tusa­su­jat teke­vät tur­haa remont­tia vero­ja vält­tääk­seen, eli itse asias­sa verot­ta­ja tukee omis­tusa­su­jien remon­toin­tia, ja täl­le pitää kek­siä jokin uusi vero.

  Mik­si? Jos omis­tusa­su­ja tekee 1000 eurol­la yllä­pi­to­re­mont­tia, sii­tä saa 300 euroa vero­vä­hen­nys­tä. 700 euroa jäi ihan itse mak­set­ta­vak­si. Ja jos sit­ten sat­tui­kin käy­mään niin, että remont­ti nos­ti asun­non arvoa, sii­tä saa mak­saa asun­nos­ta erkaan­tu­mi­sen yhteydessä.

  Ja myyn­ti­voi­ton suu­ruu­den jäl­ki­kä­teen mää­rit­te­le­vään lau­ta­kun­taan on taas tunkua.

  Varal­li­suu­den arvo­ja jou­du­taan mää­rit­te­le­mään useis­sa­kin tilan­teis­sa verot­ta­jan kans­sa. Ei tuos­sa ole mitään ihmeel­lis­tä. Inflaa­tio saa­daan hel­pos­ti tau­lu­kos­ta, asun­non han­kin­ta­hin­ta joko kaup­pa­kir­jas­ta tai ver­taa­mal­la vastaaviin.

  Jo rei­luil­la perus­teil­la toi­mi­va kiin­teis­tö­ve­ro vaa­tii asun­non käy­vän arvon tie­tä­mi­sen. Muu­ten men­nään jol­lain “vero­tusar­voil­la”, joil­la on paha tai­pu­mus olla poliit­ti­ses­ti pää­tet­ty­jä kum­ma­jai­sia. Näin­hän kävi asun­to­tu­lo­ve­rol­le aikanaan.

  Itse voi­sin ilmoit­tau­tua sii­hen koti­ruo­ka­tu­lon vero­tuk­sen arvioin­ti­lau­ta­kun­taan, joka saa ennak­koon ilmoit­ta­mat­ta tul­la tar­kas­ta­maan, min­kä­lais­ta verot­ta­ma­ton­ta lisä­ar­voa Vir­ta­nen on tänä­nä kokan­nut ruokapöytäänsä

  Nyt puhu­taan eri asias­ta. Tuo on ana­lo­gi­nen sil­le, että vuo­kra­nan­ta­jan katet­ta vero­te­taan pää­oma­tu­lo­ve­ro­pro­sen­til­la. Se ei kui­ten­kaan ole se olen­nai­nen ero. Olen­nai­nen ero omis­tusa­su­mi­sen ja vuo­kra-asu­mi­sen vero­tuk­ses­sa on se, että omis­tusa­su­ja saa sijoi­tuk­sen­sa tuo­ton verot­to­ma­na, vuo­krai­sän­tä jou­tuu mak­sa­maan sii­tä veron.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 28. Jou­niL:
  Mis­tä ote­taan rahat tämän byro­kra­tian pyö­rit­tä­mi­seen. Kuka sen sit­ten maksaa??

  Jou­niL, voi­sit­ko lait­taa vas­tauk­se­si eteen lait­ta­mi­sen sijaan lai­naa­ma­si vies­tin perään kuten tääl­lä on tapana. 

  Var­sin­kin pit­kis­sä ket­juis­sa on vai­kea seu­ra­ta, jos välil­lä kom­men­toi­daan jäl­jes­sä tule­vaa teks­tiä ja välil­lä aiem­min olevaa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 29. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Juho
  Tämä kuvit­teel­li­nen esi­merk­ki oli tar­koi­tet­tu ker­to­maan, että vuo­kra-asu­mi­ses­ta tulee vero­tu­lo­ja yhteis­kun­nal­le ja omis­tusa­su­mi­ses­ta ei tule. Asia ei kor­jau­du sil­lä, että myön­ne­tään Vir­ta­sel­le ja Lah­ti­sel­le poikkeus. 

  Tar­koi­tin toki, että myön­net­täi­siin kai­kil­le poik­keus :-). Eli samal­la vuo­kran ja vuo­kra­tu­lon mää­räl­lä vero­kar­hu jäi­si nuo­le­maan näp­pe­jään. Sama koh­te­lu kuin omistusasujalle.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 30. Asu­mis­ta­pah­tu­maa voi­daan hyvin verot­taa täy­sin neut­raa­lis­ti kiin­teis­tö­ve­rol­la. Vuo­kra­tu­lo voi­tai­siin jät­tää vero­va­paak­si. Ei oli­si pel­koa veron­kier­ros­ta, pait­si ehkä nämä asun­to­lai­vat joku voi­si hinaut­taa Guern­seyl­le. Ongel­ma on tie­tys­ti se, että kiin­teis­tö­ve­ro menee kun­nal­le, mut­ta vuo­kra­tu­lo­jen pää­oma­tu­lo valtiolle.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 31. KKK: Eihän kukaan ole lait­ta­mas­sak­kaan vuo­krai­sän­nän ammat­tia verot­to­mak­si. Vuo­krai­sän­tä jou­tui­si mak­sa­maan vuo­kraa­mis­taan asun­nois­ta asun­tu­tu­lon veroa. 

  Tuo kuu­los­taa vie­lä yhdel­tä uudel­ta ske­naa­riol­ta. Vuo­kril­ta verot pois ja kai­kil­le asun­noil­le uusi vero? Epäi­len että OS ei tar­koit­ta­nut tuo­ta. Minä täh­tä­sin oman asu­mi­sen (vuo­kra tai oma) verottomuuteen.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 32. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Tuo­ta vapaa-ajan verot­ta­mis­ta jot­kut talou­del­li­sen kas­vun himoit­si­jat ovat esit­tä­neet ihan vakavissaan. 

  Eikö tuo ole peri­aat­tees­sa pää­ve­ro, eli kaik­kien on käy­tä­vä töis­sä ja mak­set­ta­va vero­ja jon­kin verran?

  Asun­to­tu­lo on myös osin pää­ve­ron kal­tai­nen, sil­lä kaik­kien pitää asua jos­sain, eikä tuo­ta veroa voi siis vält­tää nollatuloillakaan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 33. Lai­tan sii­hen mihin­kä pals­tan pitä­jä on lait­ta­nut tilaa boksissa.
  Ihan niin kuin sähköposteissakin. 

  Jaak­ko Säre­lä: Jou­niL, voi­sit­ko lait­taa vas­tauk­se­si eteen lait­ta­mi­sen sijaan lai­naa­ma­si vies­tin perään kuten tääl­lä on tapana. 

  Var­sin­kin pit­kis­sä ket­juis­sa on vai­kea seu­ra­ta, jos välil­lä kom­men­toi­daan jäl­jes­sä tule­vaa teks­tiä ja välil­lä aiem­min olevaa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 34. Jaak­ko Säre­lä: Jou­niL, voi­sit­ko lait­taa vas­tauk­se­si eteen lait­ta­mi­sen sijaan lai­naa­ma­si vies­tin perään kuten tääl­lä on tapana. 

  Var­sin­kin pit­kis­sä ket­juis­sa on vai­kea seu­ra­ta, jos välil­lä kom­men­toi­daan jäl­jes­sä tule­vaa teks­tiä ja välil­lä aiem­min olevaa.

  Lai­ta­ta­ko nyt sit­ten vas­tause­si tähän kohtaan:

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 35. KKK: Eihän kukaan ole lait­ta­mas­sak­kaan vuo­krai­sän­nän ammat­tia verot­to­mak­si. Vuo­krai­sän­tä jou­tui­si mak­sa­maan vuo­kraa­mis­taan asun­nois­ta asun­tu­tu­lon veroa. Saman veron jou­tui­si mak­sa­maan asun­non pitä­mi­ses­tä tyh­jil­lään, jol­loin asun­to­jen pitä­mi­nen tyh­jä­nä ei oli­si niin kan­nat­ta­va kuin nykyjärjestelmässä.

  Täs­tä­kin kes­kus­te­lus­ta näkee, että asia on kon­sep­tu­aa­li­ses­ti vai­keas­ti hah­mo­tet­ta­vis­sa. Joten jos luo­vu­taan vähän sii­tä puris­mis­ta, että asioi­den pitäi­si men­nä tasan oikein, sama voi­daan teh­dä kiin­teis­tö­ve­ron kautta.

  Täs­sä pykälät:

  1. Kiin­teis­tö­ve­ro on pro­sent­tio­suus vuo­sit­tain mää­ri­tel­tä­väs­tä käy­väs­tä arvosta.

  2. Vuo­kra-asun­non kiin­teis­tö­ve­ros­ta saa palau­tus­ta 0,6 %-yksi­kön mukaan.

  3. Asun­to­lai­nan korot ovat täy­si­mää­räi­ses­ti vero­vä­hen­net­tä­viä pää­oma­tu­lo­ve­ro­jen pro­sen­til­la riip­pu­mat­ta sii­tä, ovat­ko ne vuo­kra- vai omistusasuntoon.

  4. Asun­to­jen myyn­ti­voi­tot vero­te­taan samal­la taval­la riip­pu­mat­ta asumismuodosta.

  Ja sii­nä se. Esi­merk­kia­sun­nos­sa omistuksella:

  * Kiin­teis­tö­ve­ro (1,0 %): 2000 €
  * Asun­to­lai­nan korot: 4000 €
  * Kor­ko­vä­hen­nys: ‑1200 €
  * Yllä­pi­to­ku­lut: 4000 €
  * Yhteen­sä: 8800 €

  Ja vuo­kral­la:

  * Vuo­kra: 9600 €
  * Kiin­teis­tö­ve­ro: ‑2000 €
  * Kiin­teis­tö­ve­ron vuo­kra­vä­hen­nys (0,6 %): +1200 €
  * Lai­nan korot: ‑4000 €
  * Yllä­pi­to­ku­lut: ‑4000 €
  * Vuo­kra­nan­ta­jan kate: 800 €
  * Vuo­kra­nan­ta­jan vero: 240 €

  Kum­mas­sa­kin tapauk­ses­sa siis kai­ken kaik­ki­aan yhteis­kun­nal­le mak­se­taan asun­non kus­tan­nuk­sis­ta 800 €. Vuo­kra­ta­pauk­ses­sa lisäk­si val­tio saa osan­sa vuo­kra­nan­ta­jan katteesta.

  Jos täs­sä sys­tee­mis­sä Lah­ti­nen vuo­kraa kämp­pän­sä oma­kus­tan­nus­hin­taan Vir­ta­sel­le, niin sii­tä vaan. Verot­ta­ja saa saman, asui sii­nä Lah­ti­nen tai Virtanen.

  Näh­däk­se­ni sys­tee­mis­sä on kak­si mah­dol­li­suut­ta teh­dä filun­kia. Yksi mah­dol­li­suus on ilmoit­taa asun­to tyh­jäk­si vuo­kra-asun­nok­si mut­ta asua sii­nä itse. Tämä vaa­tii verot­ta­jal­ta jon­kin ver­ran tark­kuut­ta tyh­jil­lään ole­vien vuo­kra-asun­to­jen todel­li­sen käyt­tö­tar­koi­tuk­sen kanssa.

  Toi­nen mah­dol­li­suus on ris­tiin­vuo­kra­ta asun­to ali­hin­taan kave­rin kans­sa, jol­loin kum­pi­kin saa ali­jää­mää. Tilan­ne ei kui­ten­kaan ihmeem­min poik­kea sii­tä, että nyt­kin vuo­kras­ta osan voi mak­saa pimeäs­ti, jol­loin pää­oma­tu­lo­ve­ro­ja jää maksamatta.

  Asun­to­jen käy­vän arvon tark­ka mää­rit­tä­mi­nen on han­ka­laa, mut­ta täs­sä riit­tää koh­tuul­li­nen arvaus. Sen teke­mi­nen taas ei ole kovin vai­ke­aa, sii­hen pys­tyy jopa kiinteistönvälittäjä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 36. Vihe­rins­si:

  Näil­lä resep­teil­lä pitäi­si asun­to­jen hin­to­jen muut­tua sie­det­tä­väm­mäk­si, vuo­kra-asu­mi­sen tul­la sama­nar­voi­sek­si omis­tusa­su­mi­sen kans­sa ja asun­to­jen vaih­tu­vuu­den parantua.

  Pai­no sanal­la pitäi­si. Las­ken­nal­li­sen asun­to­tu­lon vero­tus­ta on käy­tän­nös­sä kokeil­tu hyvin vähän, joten koke­muk­sia ei juu­ri­kaan ole. Lai­naus OECDltä:
  “Impu­ted ren­tal inco­me: is gene­ral­ly not taxed (excep­tions: CHE, ISL, LUX, NLDSVN)” 

  Kom­ment­ti­na las­kel­mii­si vuo­kral­la asu­mi­sen kovem­mas­ta vero­tuk­ses­ta (vuo­kra­nan­ta­jan pää­oma­tu­lon vero­tuk­sen kaut­ta) jätät huo­mioi­mat­ta, että mer­kit­tä­vä osa vuo­kra­nan­ta­jis­ta ei mak­sa vuo­kra­tu­los­ta pää­oma­tu­lon veroa (yleis­hyö­dyl­li­set yhtei­söt, kun­nat yms).

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 37. Pek­ka Pes­si:
  Asu­mis­ta­pah­tu­maa voi­daan hyvin verot­taa täy­sin neut­raa­lis­ti kiin­teis­tö­ve­rol­la. Vuo­kra­tu­lo voi­tai­siin jät­tää vero­va­paak­si. Ei oli­si pel­koa veron­kier­ros­ta, pait­si ehkä nämä asun­to­lai­vat joku voi­si hinaut­taa Guern­seyl­le. Ongel­ma on tie­tys­ti se, että kiin­teis­tö­ve­ro menee kun­nal­le, mut­ta vuo­kra­tu­lo­jen pää­oma­tu­lo valtiolle.

  Vuo­kra­tu­lon vero­va­pau­des­sa on se ongel­ma, että se ei ole yhteen­so­pi­va mui­den sijoi­tus­ten vero­koh­te­lun kans­sa. Jos vuo­kra­tu­lo on vero­va­paa­ta, sii­tä ei myös­kään voi teh­dä vähen­nyk­siä. Täl­löin omal­la rahal­la ja lai­na­ra­hal­la vuo­kra-asun­non omis­ta­van vero­koh­te­lu on erilainen.

  Sama proble­ma­tiik­ka tulee tie­tys­ti nii­den sijoit­ta­jien koh­dal­la, joil­la on lai­naa ja eri­lai­sia sijoi­tuk­sia. Mikä osa lai­nas­ta koh­dis­tuu mihin? Rahal­la ei ole kor­va­merk­ke­jä. Ja miten koh­del­tai­siin asun­to­ja vuo­kraa­via yri­tyk­siä? Entä nii­den osin­ko­ja? Vero­suun­nit­te­luun vero­va­paus tie­tys­ti antai­si monen­lais­ta mahdollisuutta…

  Kiin­teis­tö­ve­ron siu­nauk­sel­li­suu­des­ta olen samaa miel­tä, mut­ta sil­lä voi­daan rat­kais­ta omis­tusa­su­mi­sen ja vuo­kra-asu­mi­sen eri­lai­nen vero­koh­te­lu vain jol­lain lisäjärjestelyillä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 38. Vihe­rins­si: Mik­si? Jos omis­tusa­su­ja tekee 1000 eurol­la yllä­pi­to­re­mont­tia, sii­tä saa 300 euroa vero­vä­hen­nys­tä. 700 euroa jäi ihan itse maksettavaksi.

  Vrt. kes­kus­te­lu työ­suh­deau­tois­ta. Pie­ni­kin vero­hel­po­tuk­sek­si näh­tä­vä asia muut­tuu koko sisäl­lök­si, vaik­ka omis­ta­ja itse mak­sai­si kuluis­ta suu­rem­man­kin osan kuin 70 %.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 39. Vihe­rins­si:
  Pää­asial­li­nen erä on se, että vuo­kra-asun­nos­sa pää­oman tuot­to on vero­na­lais­ta tuloa vuo­krai­sän­näl­le, omis­tusa­sun­nos­sa asuk­kaal­le ei. 

  Mie­les­tä­ni sii­nä ei ole mitään epä­oi­keu­den­mu­kais­ta, jos omai­suu­des­taan ei jou­du mak­sa­maan veroa, mut­ta jos sil­lä omai­suu­del­la hank­kii itsel­leen tulo­ja, niin niis­tä tulois­ta jou­tuu mak­sa­maan veroa.

  Sen sijaan näen epä­oi­keu­den­mu­kai­suut­ta sii­nä, että palk­ka- ja pää­oma­tu­lo­ja vero­te­taan eri tavoin. Jos ja kun ollaan sitä miel­tä, että hyvä­tu­loi­sil­la on parem­pi mah­dol­li­suus mak­saa isom­pi sii­vu vero­ja, niin molem­pia tulo­muo­to­ja pitäi­si koh­del­la samal­la taval­la ja progressiivisesti.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 40. Pek­ka Pes­si: Ongel­ma on tie­tys­ti se, että kiin­teis­tö­ve­ro menee kun­nal­le, mut­ta vuo­kra­tu­lo­jen pää­oma­tu­lo valtiolle.

  Tämän muut­ta­mi­sen luu­li­si ole­van pal­jon yksin­ker­tai­sem­pi asia kuin asun­to­tu­lon verot­ta­mi­nen — kyse on vain jul­ki­sen sek­to­rin sisäi­ses­tä asias­ta, eikä jos­tain joka vai­kut­taa perus­teel­li­ses­ti ihmis­ten oikeuk­siin ja toimeentuloon.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 41. Vihe­rins­si: Olen­nai­nen ero omis­tusa­su­mi­sen ja vuo­kra-asu­mi­sen vero­tuk­ses­sa on se, että omis­tusa­su­ja saa sijoi­tuk­sen­sa tuo­ton verot­to­ma­na, vuo­krai­sän­tä jou­tuu mak­sa­maan sii­tä veron.

  Ihan sama pätee ruo­kaan. Itsel­leen ruo­kan­sa lait­ta­va saa naut­tia keit­to­tai­dos­taan verot­to­ma­na, toi­sel­le gur­mee­ta myy­vä jou­tuu mak­sa­maan sen tuo­tos­ta veron.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 42. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Suu­rin vero­tu­ki kos­kee asun­to­tu­lon verot­to­muut­ta, mutt­ga en nyt jak­sa vään­tää täs­tä asiasta.
  Jos Vir­ta­nen ja Lah­ti­nen asu­vat täy­sin saman­lai­sis­sa asun­nois­sa toi­nen Turus­sa ja toi­nen Tam­pe­reel­la ja sit­ten muut­ta­vat ris­tiin vuo­kra­lai­sik­si tois­ten­sa asun­toi­hin, täy­sin samas­ta asias­ta, asu­mi­ses­ta, alkaa­kin yhtäk­kiä vir­ra­ta vero­tu­lo­ja yhteiskunnalle.

  Nois­sa veroe­duis­sa­kin on epä­ta­sa­pai­noa. Jos ostan 200000 euron hin­tai­sen asun­non ja sijoi­tan toi­set 200000 tuhat­ta euroa johon­kin muu­hun asun­toon tai osak­kei­siin tai rahas­toi­hin, ja kah­den vuo­den ja puo­lik­kaan tupa­kan mit­tai­sen tauon jäl­keen myyn kum­mat­kin hin­taan 220000, niin sijoi­tus­ten net­to­tuot­to eli pal­jon­ko kädes­sä­ni fyrk­kaa finns on var­sin eri­lai­nen. Tämä aiheut­taa koko­nai­suu­den kan­nal­ta epä­op­ti­maa­li­sia valin­to­ja. Ei ole esi­mer­kik­si sama, sijoi­tan­ko omaan asun­toon ja asun siel­lä vai sijoi­tusa­sun­toon ja asun muu­al­la vuokralla.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 43. Suo­mes­sa on ede­le­len pulaa pää­omis­ta, aina­kin per­he­ta­sol­la. Omis­tusa­su­mi­seen kan­nus­ta­mi­sen tär­kein syy on ikään­ty­mi­nen, asun­to on saa­tu mak­set­tua suun­nil­leen elä­kei­kään mennessä.

  Omis­tua­sun­to on elä­ke­sääs­tä­mis­tä. Vali­tet­ta­vas­ti se on sitä myös kun­nil­le, joi­den ei tar­vi­se mak­saa asumis&toimeentulotukea omas­sa asun­nos­sa elä­väl­le pien­tä elä­ket­tä (n. 30 — 40% aiem­mas­ta palkkatuloistaan)saaville. Vuo­kra-asu­jil­le se taas tul­laan maksamaan.

  En ihan äkkiä kek­si kan­sal­lis­ta rahoit­ta­ja masii­vi­sen vuo­kra-asu­mi­sen pää­oma­tar­pee­seen. Mie­lum­min sitä rahoi­tus­ta voi­si suun­nat­taa teollisuusinvestointeihin. 

  Mei­dän kan­sa­lais­ten tal­koo­työ on vaält­tä­mä­tön­tä kan­sal­lis­va­ral­li­suu­den kar­tut­ta­mi­sek­si. Ihan type­rää­hän se sil­ti on, siis valt­tää vero­va­ro­jen saamista.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 44. Syys­tä tahi toi­ses­ta pari kom­ment­tia­ni tai­si jää­dä sen­suu­rin seu­laan. Ole­tan syyk­si suu­laut­ta­ni, joten tii­vis­te­tään sitten:

  1. Kiin­teis­tö­ve­ro on hyvä vero­muo­to, jota pitäi­si käyt­tää pal­jon nykyis­tä enem­män, mut­ta se ei rat­kai­se asu­mis­muo­to­jen vero­koh­te­lun erilaisuutta.

  2. Vuo­kra­tu­lo­jen vapaut­ta­mi­nen vero­tuk­ses­ta rik­koo sijoi­tus­muo­to­jen yhden­ver­tai­sen verokohtelun.

  3. Asun­to­lai­nan vero­vä­hen­ny­soi­keu­den pois­ta­mi­nen rik­koo omis­tusa­su­jan koh­dal­la sijoi­tus­muo­to­jen yhden­ver­tai­sen koh­te­lun ja samal­la velal­li­sen ja velat­to­man omis­ta­jan yhdenvertaisuuden.

  4. Asun­to­jen myyn­ti­voit­to­jen koh­te­lun pitää olla sama vuo­kra-asun­noil­la ja omalla.

  Vuo­kra- ja omis­tusa­su­mi­sen koh­te­lun ero voi­daan rat­kais­ta joko asun­to­tu­lon verot­ta­mi­sel­la tai sit­ten vaih­toeh­toi­ses­ti kiin­teis­tö­ve­ros­ta teh­tä­väl­lä vuo­kra­vä­hen­nyk­sel­lä (esi­mer­kik­si 0,6 % asun­non käy­väs­tä arvos­ta). Jäl­kim­mäi­nen voi­si olla hel­pom­pi ymmär­tää, vaik­ka kon­sep­tu­aa­li­ses­ti ensim­mäi­nen on enem­män “oikein”.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 45. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Asu­mis­tu­kea ei saa omis­tusa­sun­toon samoin perus­tein kuin vuo­kra­kämp­pään. Korois­ta ote­taan huo­mioon vain osa, toki yhtiö­vas­ti­ke kokonaan.

  Jos siir­ry­tään huo­mioi­maan asu­mis­tu­loa muo­dos­sa tai toi­ses­sa, koko pää­oman las­ken­nal­li­nen kor­ko on asu­mis­kus­tan­nuk­sia. Ei ainoas­taan ole­mas­sao­le­van lai­nan korko.

  Se on sit­ten poliit­ti­nen pää­tös, min­kä­lai­sia varal­li­suu­teen liit­ty­viä rajo­ja asu­mis­tuel­la on mis­sä­kin tilanteessa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 46. Jos ker­ran halu­taan verot­taa omas­sa asun­nos­sa asu­jaa ja vuo­kra­lais­ta, niin kiin­teis­tö­ve­ro lie­nee paras.

  Bri­teis­sä täl­lä rahoi­te­taan pai­kal­li­set pal­ve­lut. Mik­si ei näin tääl­lä. Siel­lä sekä omis­tusa­su­ja että vuo­kra­lai­nen mak­sa­vat kiin­teis­tö­ve­ron. Tyh­jäs­tä asun­nos­ta omis­ta­ja, joten vuo­kra-asun­not eivät sei­so tyh­jä­nä pitkään.

  KEPU kai sitä veroa on jar­rut­ta­nut, kos­ka se iskee myös maaseutuun. 

  Oli­si­ko jopa mah­dol­lis­ta siir­tää kun­nal­lis­ve­ro kiin­teis­tö­ve­rok­si, joka on sekä kiin­teis­tös­tä että maas­ta. Niin ja niil­le raken­ta­mis­ta odot­ta­vil­le ton­teil­la voi­si lait­taa koko kaa­voi­te­tun talon verot vaik­ka koro­tet­tu­na. Sai­si raken­ta­mi­nen vauh­tia. Mah­de­taan­ko nyt mak­saa mitään?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 47. Jou­niL: Niin ja niil­le raken­ta­mis­ta odot­ta­vil­le ton­teil­la voi­si lait­taa koko kaa­voi­te­tun talon verot vaik­ka koro­tet­tu­na. Sai­si raken­ta­mi­nen vauh­tia. Mah­de­taan­ko nyt mak­saa mitään?

  Jos­kus kai kokeil­tiin korot­tu­vaa veroa raken­ta­mat­to­mil­le ton­teil­le. Kävi suun­nil­leen niin, että raken­ta­mat­to­mien tont­tien arvo romah­ti ja kukaan ei osta­nut nii­tä. Isot raken­nus­liik­keet eivät tie­ten­kään mak­sa­neet koro­tet­tua vero­ja, kos­ka sopi­va por­saan­rei­kä löytyi 😉

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 48. Vihe­rins­si: Vuo­kra- ja omis­tusa­su­mi­sen koh­te­lun ero voi­daan rat­kais­ta joko asun­to­tu­lon verot­ta­mi­sel­la tai sit­ten vaih­toeh­toi­ses­ti kiin­teis­tö­ve­ros­ta teh­tä­väl­lä vuo­kra­vä­hen­nyk­sel­lä (esi­mer­kik­si 0,6 % asun­non käy­väs­tä arvos­ta). Jäl­kim­mäi­nen voi­si olla hel­pom­pi ymmär­tää, vaik­ka kon­sep­tu­aa­li­ses­ti ensim­mäi­nen on enem­män “oikein”.

  En ollut aikai­sem­min kuul­lut täs­tä vuo­kran­vä­hen­nyk­ses­tä. Aina parem­pi, jos käy­tän­nös­sä samaan lop­pu­tu­lok­seen pääs­tään ole­mass­sao­le­van jär­jes­tel­män para­met­re­jä hie­no­sään­tä­mäl­lä kuin koko­naan uuden­lai­sen jär­jes­tel­män käyttöönotolla.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 49. Pek­ka Tai­pa­le: Ihan sama pätee ruo­kaan. Itsel­leen ruo­kan­sa lait­ta­va saa naut­tia keit­to­tai­dos­taan verot­to­ma­na, toi­sel­le gur­mee­ta myy­vä jou­tuu mak­sa­maan sen tuo­tos­ta veron.

  Ero omis­tus­mi­sa­su­mi­sen ja koti­ruo­an val­mis­ta­mi­sen verot­to­muu­del­la on sii­nä, että kaik­kil­la on mah­dol­li­suus koka­ta koto­naan mut­ta käy­tän­nös­sä kai­kil­la ei ole mah­dol­li­suut­ta asua omis­tusa­sun­nos­sa, ei aina­kaan koh­tuul­li­sel­la sijain­nil­la. Vuo­kra- ja omis­tusa­su­mi­sen eri­lai­nen vero­koh­te­lu aset­taa kan­sa­lai­set eriar­voi­seen ase­maan: mää­rä­ai­kai­sia ja mata­la­palk­kai­sia, joil­la ei ole isoa perin­töä rangaistaan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 50. KKK: kaik­kil­la on mah­dol­li­suus koka­ta kotonaan

  Kaik­ki eivät osaa ja monet eivät myös­kään viit­si. Aivan samoin on asun­non hankkimisessa. 

  Kokaa­mi­sen lisäk­si sama pätee moneen muu­hun­kin asi­aan: hius­ten leik­kaa­mi­seen (ei tai­toa), auton tai fil­la­rin kor­jaa­mi­seen (ei työ­ka­lu­ja eikä osaa­mis­ta), yli­op­pi­las­va­lo­ku­vien otta­mi­seen (kai­kil­la ei ole varaa inves­toi­da kame­raan), tuo­miois­tui­mes­sa rii­te­lyyn (juris­ti tai juris­tin per­heen­jä­sen on etuoi­keu­te­tus­sa ase­mas­sa) jne. Kai­kis­ta näis­tä muo­dos­tuu ihmi­sil­le las­ken­nal­lis­ta tuloa, jos aja­tel­laan, että tuloa on se, että tekee tai hank­kii jotain (omai­suut­ta ja hen­kis­tä pää­omaa tai käden­tai­to­ja) itse sen ase­mes­ta että mak­saa pal­ve­lus­ta muille.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 51. KKK: En ollut aikai­sem­min kuul­lut täs­tä vuo­kran­vä­hen­nyk­ses­tä. Aina parem­pi, jos käy­tän­nös­sä samaan lop­pu­tu­lok­seen pääs­tään ole­mass­sao­le­van jär­jes­tel­män para­met­re­jä hie­no­sään­tä­mäl­lä kuin koko­naan uuden­lai­sen jär­jes­tel­män käyttöönotolla.

  Välil­lä olis kyl­lä jär­ke­vää pyyh­kiä pöy­däl­tä 10 van­haa toi­siin­sa pur­kal­la kyt­ket­tyä sys­tee­miä ja kor­vat yhdel­lä uudella…

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 52. Pek­ka Tai­pa­le: Kaik­ki eivät osaa ja monet eivät myös­kään viit­si. Aivan samoin on asun­non hankkimisessa. 

  Kokaa­mi­sen lisäk­si sama pätee moneen muu­hun­kin asi­aan: hius­ten leik­kaa­mi­seen (ei tai­toa), auton tai fil­la­rin kor­jaa­mi­seen (ei työ­ka­lu­ja eikä osaa­mis­ta), yli­op­pi­las­va­lo­ku­vien otta­mi­seen (kai­kil­la ei ole varaa inves­toi­da kame­raan), tuo­miois­tui­mes­sa rii­te­lyyn (juris­ti tai juris­tin per­heen­jä­sen on etuoi­keu­te­tus­sa ase­mas­sa) jne. Kai­kis­ta näis­tä muo­dos­tuu ihmi­sil­le las­ken­nal­lis­ta tuloa, jos aja­tel­laan, että tuloa on se, että tekee tai hank­kii jotain (omai­suut­ta ja hen­kis­tä pää­omaa tai kädentaitoja)itse sen ase­mes­ta että mak­saa pal­ve­lus­ta muille.

  Mikä onkin täy­sin mah­do­ton lopu­ton suo, jos ale­taan spek­sail­la kai­ken teke­mi­sen tai teke­mät­tä jät­tä­mi­sen verotusarvoa.
  Jos nyt sais edes jol­laan kar­keal­la tasol­la ne toi­min­not, jois­sa rahaa liik­kuu, oikeu­den­mu­kai­ses­ti verotettua.

  Sit­ten jos­kus kun voi­daan ostaa hal­val­la siel­tä Amazo­nin pil­ves­tä tuhat teko­ä­lyä per kan­sa­lai­nen, voi­daan vero­tusar­vot kik­kail­la vaik­ka alkeis­hiuk­kas­ten tasolle…

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 53. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  On sil­lä eroa. Päkau­pun­ki­seu­dun hin­noil­la tulee altio aset­ta­ma vuo­kra­kat­to vas­taan. Yli­me­ne­vää osaa ei tueta.

  Ei sii­nä ole eroa. Molem­pien asu­mis­muo­to­jen mak­si­mi­tu­ki on sama ja pk-sudul­la lähes poik­keuk­set­ta kulut menee maksimiin.

  Jos oikees­ti olis jotaan into­hi­moa asu­mis­tu­kea ton­kia, niin vää­ris­ty­mää tulee sii­tä, että rahoi­tus­vas­ti­ke las­ke­taan mukaan (mukaan­lu­kien yhtiö­lai­na las­ke­taan kaik­ki­ne kului­neen kuten myös lyhen­nys) yhtiön­vas­tik­kee­seen, mut­ta hen­ki­lö­koh­tai­ses­ta lai­nas­ta saa siis kului­hin vain osan koroista.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 54. Pek­ka Tai­pa­le: Kaik­ki eivät osaa ja monet eivät myös­kään viit­si. Aivan samoin on asun­non hankkimisessa. 

  Kokaa­mi­sen lisäk­si sama pätee moneen muu­hun­kin asi­aan: hius­ten leik­kaa­mi­seen (ei tai­toa), auton tai fil­la­rin kor­jaa­mi­seen (ei työ­ka­lu­ja eikä osaa­mis­ta), yli­op­pi­las­va­lo­ku­vien otta­mi­seen (kai­kil­la ei ole varaa inves­toi­da kame­raan), tuo­miois­tui­mes­sa rii­te­lyyn (juris­ti tai juris­tin per­heen­jä­sen on etuoi­keu­te­tus­sa ase­mas­sa) jne. Kai­kis­ta näis­tä muo­dos­tuu ihmi­sil­le las­ken­nal­lis­ta tuloa, jos aja­tel­laan, että tuloa on se, että tekee tai hank­kii jotain (omai­suut­ta ja hen­kis­tä pää­omaa tai kädentaitoja)itse sen ase­mes­ta että mak­saa pal­ve­lus­ta muille. 

  Iso ero kui­ten­kin sii­nä, että tuos­sa yllä pai­ni­taan työ­suo­ri­tus­ten kanssa.

  Asun­non koh­dal­la puhu­taan pää­oman koros­ta ja sijoi­tus­ten yhden­ver­tai­suu­des­ta. Vuo­kra­nan­ta­ja jou­tuu mak­sa­maan asun­non pää­oman tuo­tos­ta veroa, asu­kas ei. Kysy­mys ei siis ole mis­tään työsuorituksesta.

  Asi­aa on vai­kea yrit­tää ana­lo­gioi­den kaut­ta löy­tää, kos­ka kyse on arki­päi­väs­sä jok­seen­kin ainoas­ta mer­kit­tä­väs­tä tapauk­ses­ta. Saa ker­toa, jos mui­ta olen­nai­sia tulee vastaan.

  Asun­to pitäi­si siis joko mää­ri­tel­lä sijoi­tuk­sek­si (kor­ko­vä­hen­nys, vero­tus pää­oman tuo­tos­ta) tai ei-sijoi­tuk­sek­si (ei kor­ko­vä­hen­nys­tä, ei vero­tus­ta pää­oman tuo­tos­ta). Nyt se on vuo­kra­nan­ta­jal­le sijoi­tus ja omis­tusa­su­jal­le puo­lik­si sijoi­tus. Ongel­mal­li­sek­si tuo ei-sijoi­tuk­sek­si mää­rit­te­le­mi­nen tulee sitä kaut­ta, että se aset­taa asun­to­si­joit­ta­mi­sen eriar­voi­seen ase­maan muun sijoit­ta­mi­sen kanssa.

  Täs­tä syys­tä kaik­kein yksin­ker­tai­sin tapa hoi­taa asiat samoi­hin puit­tei­siin on koh­del­la asun­toa sijoi­tuk­se­na, jol­loin sil­lä on aina las­ken­nal­li­nen pää­oman tuotto.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 55. Tuol­la logii­kal­la pitäi­si kai­kes­sa omis­ta­mi­ses­sa käyt­tää tulokäsitettä.

  Huo­ne­ka­lut, auto, vene, pyyk­ki­ko­ne, kah­vin­kei­tin, mik­ro, vaat­teet jne.
  Niin ja kesämökki.

  Ja niin saa­tai­siin­kin pal­jon vero­ja kerät­tyä. Sitä­hän Suo­ma­lai­set rakas­ta­vat, var­sin­kin naa­pu­ri­kin edes vähän maksaa.…

  Vihe­rins­si: Iso ero kui­ten­kin sii­nä, että tuos­sa yllä pai­ni­taan työ­suo­ri­tus­ten kanssa.

  Asun­non koh­dal­la puhu­taan pää­oman koros­ta ja sijoi­tus­ten yhden­ver­tai­suu­des­ta. Vuo­kra­nan­ta­ja jou­tuu mak­sa­maan asun­non pää­oman tuo­tos­ta veroa, asu­kas ei. Kysy­mys ei siis ole mis­tään työsuorituksesta.

  Asi­aa on vai­kea yrit­tää ana­lo­gioi­den kaut­ta löy­tää, kos­ka kyse on arki­päi­väs­sä jok­seen­kin ainoas­ta mer­kit­tä­väs­tä tapauk­ses­ta. Saa ker­toa, jos mui­ta olen­nai­sia tulee vastaan.

  Asun­to pitäi­si siis joko mää­ri­tel­lä sijoi­tuk­sek­si (kor­ko­vä­hen­nys, vero­tus pää­oman tuo­tos­ta) tai ei-sijoi­tuk­sek­si (ei kor­ko­vä­hen­nys­tä, ei vero­tus­ta pää­oman tuo­tos­ta). Nyt se on vuo­kra­nan­ta­jal­le sijoi­tus ja omis­tusa­su­jal­le puo­lik­si sijoi­tus. Ongel­mal­li­sek­si tuo ei-sijoi­tuk­sek­si mää­rit­te­le­mi­nen tulee sitä kaut­ta, että se aset­taa asun­to­si­joit­ta­mi­sen eriar­voi­seen ase­maan muun sijoit­ta­mi­sen kanssa.

  Täs­tä syys­tä kaik­kein yksin­ker­tai­sin tapa hoi­taa asiat samoi­hin puit­tei­siin on koh­del­la asun­toa sijoi­tuk­se­na, jol­loin sil­lä on aina las­ken­nal­li­nen pää­oman tuotto.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 56. Vihe­rins­si: Iso ero kui­ten­kin sii­nä, että tuos­sa yllä pai­ni­taan työ­suo­ri­tus­ten kanssa.
  Asun­non koh­dal­la puhu­taan pää­oman koros­ta ja sijoi­tus­ten yhdenvertaisuudesta.

  Asun­to­kin on kon­den­soi­tua työ­suo­ri­tus­ta. Voi­sin käyt­tää tämän­kin illan joko laa­toit­ta­mal­la kel­la­ri­ti­lan lat­ti­aa (jol­loin talo­ni arvo kas­vaa ja se on tätä “pää­omaa”) tai kor­jaa­mal­la autoa­ni (jol­loin sen arvo kas­vai­si tai aina­kin arvon­ale­ne­mi­nen hidas­tui­si, edel­leen var­sin kon­kreet­tis­ta “pää­omaa”) tai opis­ke­le­mal­la jotain jon­ka avul­la myö­hem­min hank­kia jotain raha­nar­vois­ta etua (tämä­kin on pää­omaa). Mik­si juu­ri lat­tian laa­toit­ta­mi­nen loi­si vero­tet­ta­vaa mie­li­ku­vi­tus­tu­loa ja muut eivät?

  (En teh­nyt mitään näis­tä; sen sijaan vete­leh­din poi­kien kans­sa futis­ken­täl­lä, jos­kin täs­sä ehkä tulee luo­tua “hyvä veli” ‑ver­kos­to­ja jot­ka ovat pää­omaa nekin.)

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 57. Vihe­rins­si: Asun­to pitäi­si siis joko mää­ri­tel­lä sijoi­tuk­sek­si (kor­ko­vä­hen­nys, vero­tus pää­oman tuo­tos­ta) tai ei-sijoi­tuk­sek­si (ei kor­ko­vä­hen­nys­tä, ei vero­tus­ta pää­oman tuotosta). 

  Minun käsit­tääk­se­ni asun­to­lai­nan kor­ko­vä­hen­nys ei ole ole­mas­sa sik­si, että sil­lä tuet­tai­siin sijoi­tus­toi­min­taa, vaan sik­si että (omistus)asuminen on itses­sään ollut jul­ki­sen val­lan mie­les­tä edis­tä­mi­sen arvoi­nen asia. Se ver­tau­tuu pikem­min­kin ylei­seen asu­mis­tu­keen kuin sijoi­tus­toi­min­nan korkovähennyksiin.

  Kuten sanot­tua, voi olla että molem­pia kan­nat­tai­si lei­ka­ta. Tosin sit­ten tulee taas kes­kus­te­luun muu sosi­aa­li­tur­va, kuten toi­meen­tu­lo­tu­ki, johon näil­lä on vaikutuksensa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Pek­ka Taipale.
   Jos joku myy 600 neliön asun­non ja muut­taa 1200 neliön asun­toon ja ottaa asu­mis­väl­jyy­den nos­toa var­ten mil­joo­naa asun­to­lai­naa, mik­si veron­mak­sa­jien pitää tätä tukea? Näin ei ehkä käy ihan joka päi­vä, mut­ta tätä kui­ten­kin tuet­tai­siin automaattisesti.
   Jos omis­tusa­su­mi­sen tuel­la on asun­to­po­liit­ti­sia tavoit­tei­ta, sen pitäi­si olla joten­kin rajattua.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 58. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Jos omis­tusa­su­mi­sen tuel­la on asun­to­po­liit­ti­sia tavoit­tei­ta, sen pitäi­si olla joten­kin rajattua.

  Hyvä­nen aika, etkö tie­dä että se jo onkin rajat­tua? Aika pal­jon­kin rajat­tua. Ali­jää­mä­hy­vi­tyk­sen mak­si­mi on 1400 euroa vuo­des­sa aikui­sel­ta. 600 neliön asun­nos­ta 1200 neliön asun­toon muut­taes­sa mil­joo­nan asun­to­lai­nan otta­ja ei saa yhtään sen enem­pää kor­ko­vä­hen­nys­tä, jos poh­jal­la jo oli tuo­hon vähen­nyk­seen riit­tä­vä lai­na. (Pis­teet kui­ten­kin mie­li­ku­vi­tuk­ses­ta esi­mer­kin keksimisessä.)

  Sen sijaan voi poh­tia, miten hyvin on rajat­tu sitä, jos myy 1200 neliön asun­ton­sa (tai vaik­ka 270 neliön asun­ton­sa Bule­var­dil­la) sijoi­tus­yh­tiöl­leen ja muut­taa sii­hen työsuhdeasuntoon…

  Itse asias­sa tuo kor­ko­vä­hen­nys on niin pie­ni että sen voi­si vaik­ka pois­taa. Ylei­sen sopi­muk­sel­li­sen luo­tet­ta­vuu­den ja val­tion uskot­ta­vuu­den kan­nal­ta se pitäi­si tie­tys­ti pois­taa vain uusis­ta lai­nois­ta, ei takautuvasti.

  Ylei­sen asu­mis­tuen ja toi­meen­tu­lo­tuen pohajl­le hyväk­syt­tä­vien asu­mis­me­no­jen pie­nen­tä­mi­sel­lä oli­si suu­rem­pi mer­ki­tys asu­mis­ku­lu­jen koh­tuul­lis­ta­mi­ses­sa. Nehän aset­ta­vat alim­man vuokratason.

  On kaik­ki­nen­sa absur­dia kes­kus­tel­la “asun­to­tu­los­ta” ja sii­tä miten on epä­rei­lua, että vuo­kra­nan­ta­jan pää­oman tuo­tos­ta mak­set­ta­va vero korot­taa vuo­kria. Ei tuo pää­oma­tu­lo­ve­ro vai­ku­ta vuo­kriin, vaan vuo­kra­ta­so muo­dos­tuu kysyn­nän ja tar­jon­nan mukaan. Asun­to­jen mää­räl­li­nen tar­jon­ta on pidet­ty rajal­li­se­na, min­kä avul­la vuo­kra-asun­to­jen poh­ja­hin­nan sit­ten muo­dos­ta­vat kysyn­tä­puo­len kaut­ta sosi­aa­lie­tuu­det, ei se mitä työs­sä­käy­vät ja itse vuo­kran­sa tai omis­tusa­su­mi­sen­sa mak­sa­vat. Eli asun­toon saa aina vuo­kra­lai­sen täl­lä hin­nal­la, hal­vem­mal­la ei tar­vit­se antaa vuokralle.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 59. Pek­ka Tai­pa­le: On kaik­ki­nen­sa absur­dia keskustella“asuntotulosta” ja sii­tä miten on epä­rei­lua, että vuo­kra­nan­ta­jan pää­oman tuo­tos­ta mak­set­ta­va vero korot­taa vuo­kria. Ei tuo pää­oma­tu­lo­ve­ro vai­ku­ta vuo­kriin, vaan vuo­kra­ta­so muo­dos­tuu kysyn­nän ja tar­jon­nan mukaan.

  Vuo­kra-asun­to­jen mää­rä ei ole ihan heti rajal­li­nen, kos­ka vain pie­ni osa alu­een kovan rahan asun­nois­ta on vuo­kra­käy­tös­sä. Jos vuo­kra­nan­ta­jan suh­teel­li­nen vero­taak­ka ale­ni­si, vuo­kraa­mi­ses­ta tuli­si nykyis­tä kan­nat­ta­vam­paa bis­nis­tä. Tämä hou­kut­te­li­si enem­män vuo­kra­nan­ta­jia, mikä alen­tai­si vuokratasoa.

  Jos asia teh­täi­siin pel­käs­tään vuo­kra­nan­ta­jien vero­tus­ta alen­ta­mal­la, se joh­tai­si luon­nol­li­ses­ti kohon­neen kysyn­nän vuok­si asun­to­jen hinn­an­nousuun. Net­to­na vuo­kra-asu­mi­sen hin­ta las­ki­si ja omis­tusa­su­mi­sen nousi­si. Vuo­kra-asu­mi­nen yleistyisi.

  Jos asia teh­täi­siin nos­ta­mal­la omis­tusa­su­mi­sen vero­tus­ta, asun­to­jen hin­nat las­ki­si­vat, mikä toi­si vuo­kra­nan­ta­jat osta­maan asun­to­ja kan­nat­ta­vuu­den paran­tues­sa. Vuo­kra­ta­so las­ki­si jon­kin verran.

  Vuo­kra-asu­mi­sen ja omis­tusa­su­mi­sen suh­de riip­puu näi­den asu­mis­muo­to­jen todel­li­sis­ta kus­tan­nuse­rois­ta, kes­ki­näi­ses­tä arvos­tuk­ses­ta ja ihmis­ten las­ku­tai­dos­ta/-tai­dot­to­muu­des­ta. Jos toi­nen kal­lis­tuu, balans­si siir­tyy joka tapauk­ses­sa hal­vem­paan suuntaan.

  Asian teke­mi­nen omis­tusa­su­mi­sen hin­taa nos­ta­mal­la eikä vuo­kra-asu­mi­sen kus­tan­nuk­sia las­ke­mal­la on jos­sain mää­rin arvo­va­lin­ta. Jos omis­tusa­su­mi­sen kulu­ja nos­te­taan, asun­to­jen hin­nat las­ke­vat ja mak­su­mie­hi­nä ovat myös ne, jot­ka ovat aika­naan osta­neet hal­van asun­non, jon­ka hin­ta on nous­sut. Jos vuo­kra-asu­mi­sen kus­tan­nuk­sia las­ke­taan, mak­sa­ji­na ovat ensia­sun­non osta­jat ja vero­tuk­sen kaut­ta pal­kan­saa­jat yleensä.

  OECD:n mie­les­tä kiin­teis­tö­ve­ro on hyvä asia, ja asu­mi­sen vero­tuk­sen nos­ta­mi­nen on olen­nai­ses­ti kiinteistövero.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 60. Mikäs nel­liö­mää­rä sit­ten voi­si olla??

  Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Pek­ka Taipale.
  Jos joku myy 600 neliön asun­non ja muut­taa 1200 neliön asun­toon ja ottaa asu­mis­väl­jyy­den nos­toa var­ten­mil­joo­naa asun­to­lai­naa, mik­si veron­mak­sa­jien pitää tätä tukea? Näin ei ehkä käy ihan joka päi­vä, mut­ta tätä kui­ten­kin tuet­tai­siin automaattisesti.
  Jos omis­tusa­su­mi­sen tuel­la on asun­to­po­liit­ti­sia tavoit­tei­ta, sen pitäi­si olla joten­kin rajattua.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 61. Vihe­rins­si: Tämä hou­kut­te­li­si enem­män vuo­kra­nan­ta­jia, mikä alen­tai­si vuokratasoa.

  Vuo­kra­mark­ki­nat eivät todel­li­suu­des­sa ole ide­aa­li­mark­ki­nat (kos­ka tulon­siir­rot), mut­ta vaik­ka oli­si­vat­kin, voi­si poh­tia, että ale­nee­ko vuo­kra­ta­so kil­pai­lun kaut­ta sil­lä, että teh­dään kil­pai­le­vat vaih­toeh­dot kalliimmaksi.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 62. Pek­ka Tai­pa­le: Vuo­kra­mark­ki­nat eivät todel­li­suu­des­sa ole ide­aa­li­mark­ki­nat (kos­ka tulon­siir­rot), mut­ta vaik­ka oli­si­vat­kin, voi­si poh­tia, että ale­nee­ko vuo­kra­ta­so kil­pai­lun kaut­ta sil­lä, että teh­dään kil­pai­le­vat vaih­toeh­dot kalliimmaksi. 

  Jos vuo­kra­nan­ta­jat toi­mi­vat edes vähän ratio­naa­li­ses­ti, niin tulo­puo­lel­la on vuo­kra, meno­puo­lel­la vuo­kra-asun­non kus­tan­nuk­set. Kun näi­den ero­tus on riit­tä­vän suu­ri, kan­nat­taa vuokrata.

  Jos omis­tusa­su­mi­sen kus­tan­nuk­set nouse­vat, omis­tusa­sun­to­jen hin­nat las­ke­vat. Tämä on sel­väs­ti näh­tä­vis­sä; kes­ki­luo­kan omis­tusa­sun­non hin­ta on täs­mäl­leen riip­pu­vai­nen sii­tä, mitä pank­ki myön­tää lai­naa kes­ki­luo­kan edus­ta­jal­le. Jos esi­mer­kik­si kiin­teis­tö­ve­ro nousee tai kor­ko­vä­hen­nys hävi­ää, pank­ki myön­tää vähem­män lai­naa, jol­loin asun­to­jen hin­nat laskevat.

  Asun­to­jen hin­nan las­ke­mi­nen pie­nen­tää vuo­kra­nan­ta­jan pää­oma­ku­lu­ja, jol­loin tar­joa­mi­nen on kan­nat­ta­vaa alem­mal­la hin­nal­la. Täs­tä­hän se vuo­krien hin­tae­ro eri kau­pun­geis­sa­kin pää­osin tulee.

  Tie­tys­ti täs­sä koko­nai­suu­des­sa on voi­ma­kas takai­sin­kyt­ken­tä, kos­ka omis­tusa­su­jien siir­ty­mi­nen vuo­kral­le taas nos­taa vuo­kra-asu­mi­sen hin­taa. Tasa­pain­opis­te siir­tyy kui­ten­kin jos­sain mää­rin koh­ti vuokra-asumista.

  Sit­ten voi kysyä, että jos omis­tusa­su­jil­le rät­käis­tään rei­pas kiin­teis­tö­ve­ro, jos­ta vuo­kra­nan­ta­jat saa­vat pää­oman koron ver­ran alen­nis­ta, niin kuka hyö­tyy ja kuka hävi­ää. Täs­sä voittajat:

  - uuden asun­non ostaja/rakentaja
  — kal­liim­paan asun­toon vaihtajat
  — vuokra-asukkaat
  — vuokranantajat
  — tulon­saa­jat (kos­ka vero­tuk­sen pain­opis­te siir­tyy kiin­teis­tö­ve­ron suuntaan)

  Ja häviä­jät:

  - hal­vem­paan asun­toon vaih­ta­jat / pois myyvät
  — omis­tusa­sun­nois­sa asuvat
  — maanomistajat
  — pie­ni­tu­loi­set (kos­ka tulo­ve­ro­jen alen­nus ei hyödytä)

  Iso osa poru­kas­ta kuu­luu kum­paan­kin kate­go­ri­aan. Hyvä­tu­loi­nen työs­sä­käy­vä per­he jou­tuu mak­sa­maan rut­kas­ti lisää kiin­teis­tö­ve­roa, mut­ta samal­la tulo­ve­ro­tus keve­nee sel­väs­ti. Kiin­teis­tö­si­joit­ta­jil­la kiin­teis­tö­mas­san arvo ale­nee, mut­ta vuo­kra-asu­mi­sen leviä­mi­nen lisää kai­ken kaik­ki­aan kiin­teis­tö­si­joit­ta­jil­le tule­vaa koko­nais­ka­tet­ta. Pie­ni­tu­loi­nen on usein vuo­kra-asu­kas, jol­loin toi­ses­ta lai­das­ta menee, toi­ses­ta tulee.

  Lisäk­si täs­sä tulee elä­män­vai­he­jak­so­tus­ta eteen. Ensim­mäis­tä asun­toa osta­va nuo­ri­pa­ri saa asun­non pie­nem­mäl­lä vel­ka­taa­kal­la, mut­ta mak­sa­mi­nen ei lopu velan lop­pu­mi­seen. Tämä saat­taa olla vero­muu­tok­sen suu­rin vai­ku­tus; mak­sa­jik­si ote­taan mukaan ne, jot­ka ovat jos­kus kau­an sit­ten osta­neet edul­li­sen asun­non tai kiin­teis­tön, jon­ka arvo on nous­sut ulkoi­sis­ta syistä.

  Muu­tos pitää tie­ten­kin teh­dä hyvin infor­moi­den ja riit­tä­väl­lä siir­ty­mä­ajal­la, kos­ka muu­ten yksit­täi­set ihmi­set voi­vat jou­tua pahaan rakoon.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Kan­nat­taa muis­taa kui­ten­kin, että kiin­teis­tö­ve­roa mak­se­taan koko kiin­teis­tös­tä, ei yksit­täi­ses­tä osa­ke­huo­nois­tos­ta. Jos osa asun­to­jen omis­ta­jis­ta on pan­nut asun­ton­ta vuo­kral­le, tätä on aika han­ka­la ero­tel­la kiintestöverossa.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 63. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Kan­nat­taa muis­taa kui­ten­kin, että kiin­teis­tö­ve­roa mak­se­taan koko kiin­teis­tös­tä, ei yksit­täi­ses­tä osa­ke­huo­nois­tos­ta. Jos osa asun­to­jen omis­ta­jis­ta on pan­nut asun­ton­ta vuo­kral­le, tätä on aika han­ka­la ero­tel­la kiintestöverossa.

  Olen mel­ko var­ma, että on hel­pom­paa saa­da vel­voi­tet­tua talo­yh­tiöt las­ke­maan ja veloit­ta­maan kun­kin huo­neis­ton osuus erik­seen yhtiö­vas­tik­kees­sa kuin saa­da äänes­tä­jien enem­mis­tö ymmär­tä­mään mik­si asun­to­tu­los­ta pitää mak­saa veroa.

  Enkä muu­ten­kaan kek­si kva­li­ta­tii­vis­ta eroa asun­to­tu­lon verot­ta­mi­sen ja kiin­teis­tö­ve­ron, joka on vähen­net­tä­vis­sä vuo­kra­tu­los­ta, välillä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.