Australia liittyy EU:n päästökauppaan!

Kävin johta­mas­sa panee­likeskustelua kaukoläm­pöpäivil­lä. Paneelis­sa WWF:ää edus­tanut Han­na-Liisa Kan­gas ker­toi suuren uutisen. Aus­tralia ilmoit­ti eilen liit­tävän­sä oman päästökaup­pamekanis­min­sa EU:n kanssa kahdessa vai­heessa vuodes­ta 2015 alka­en. Asi­as­ta ker­ro­taan enem­män WWF:n sivuil­la, mut­ta Yle ja Hesari eivät ole sanoneet asi­as­ta mitään. Minus­ta tämä on iso uuti­nen. Päästökau­pan lev­iämi­nen EU:n ulkop­uolelle on iso askel.

Ilmas­toa­sioista WWF:ssä vas­taa­va Han­na-Liisa Kan­gas ker­toi toisenkin merkit­tävän tiedon: Kiina kokeilee päästökaup­paa kahdessatoista alueel­lises­sa kokeilus­sa. Tavoite on löytää toimivin mekanis­mi. Kiinas­sa pan­naan ilmas­ton­muu­tok­sen tor­jun­taan tolkut­tomasti rahaa, mut­ta se ohjau­tuu epä­tarkoituk­sen­mukaises­ti. Sik­si myös Kiina on kiin­nos­tunut päästökaupasta.

 

8 vastausta artikkeliin “Australia liittyy EU:n päästökauppaan!”

 1. Mitä tämä tarkoit­taa käytännössä?

  Nyt kun Sak­sal­la on suuri tarve ostaa päästöoikeuk­sia, niin saisiko Aus­tralia niitä myy­tyä? Mitoite­taan niiden alkuki­in­tiöt jon­nekin taivaisi­in ja sit­ten “vähen­netään” ja myy­dään oikeudet todel­la hyväl­lä rahal­la Saksaan.

  Hal­paa viher­pe­sua, veikkaan ma.

  1. Vuo­teen 2018 asti Aus­traalialaiset pystyvät osta­maan päästöoikeuk­sia Euroopas­ta, mut­ta eivät päin vastoin.
   Kum­ma kun niin moni kom­men­taat­tori tietää, että Sak­san ydin­voimapäätös aiheut­taa ryn­täyk­sen päästöoikeuk­si­in, mut­ta pörssis­sä hin­nat eivät kuitenkaan ole nousseet.

 2. Ainakin tuo on mah­dol­lisu­us kan­sain­väliselle jär­jestäy­tyneelle rikollisuudelle. 🙁

 3. Osmo Soin­in­vaara: Kum­ma kun niin moni kom­men­taat­tori tietää, että Sak­san ydin­voimapäätös aiheut­taa ryn­täyk­sen päästöoikeuk­si­in, mut­ta pörssis­sä hin­nat eivät kuitenkaan ole nousseet.

  Tiis­taina heti uutisen julkaisemisen jäl­keen päästöoikeu­den hin­ta otti melkoisen nousupi­ikin ylöspäin, mut­ta se hiipui jo saman päivän aikana. Yleinen, melko negati­ivi­nen talous- ja tuotan­toti­lanne, joka on pääl­lä juuri nyt, vaikut­taa sit­tenkin vahvemmin.

 4. Osmo Soin­in­vaara:
  Vuo­teen 2018 asti Aus­traalialaiset pystyvät osta­maan päästöoikeuk­sia Euroopas­ta, mut­ta eivät päin vastoin.
  Kum­ma kun niin moni kom­men­taat­tori tietää, että Sak­san ydin­voimapäätös aiheut­taa ryn­täyk­sen päästöoikeuk­si­in, mut­ta pörssis­sä hin­nat eivät kuitenkaan ole nousseet.

  Jos olisin var­ma kolmes­ta asiasta:

  1. talouskasvu pitkäl­lä tähtäimel­lä on his­to­ri­al­lisen trendin mukainen
  2. sak­salaiset pitävät ydinvoimapäätöksensä
  3. poli­itikot pitävät päästövähennyspäätöksensä

  niin ostaisin tukku­pakkauk­sen vuo­den 2018 päästöoikeuk­sia. En usko yhteenkään noista, eivätkä tai­da uskoa markki­natkaan. Eri­tyis­es­ti en usko kohti­in 2 ja 3, jos päästöoikeuk­sien hin­ta läh­tee sille tasolle, mis­sä ne ovat tehokkaita.

 5. Ja nyt Aus­tralian par­la­ment­ti­vaalien voit­ta­jia ovat kon­ser­vati­iv­it, ja tule­va päämin­is­teri Abbott on jyrkästi päästökaup­paa vastaan.

  The incom­ing prime min­is­ter char­ac­terised the elec­tion as a ref­er­en­dum on the car­bon tax and has promised to begin work on leg­is­la­tion to repeal it on the first day of gov­ern­ment.” [ABC news]

 6. Näyt­tää täs­mäl­liseltä vaalilu­pauk­selta. Aus­tralia ei näin ollen liity mihinkään päästökauppamekanismeihin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.