Australia liittyy EU:n päästökauppaan!

Kävin joh­ta­mas­sa panee­li­kes­kus­te­lua kau­ko­läm­pö­päi­vil­lä. Panee­lis­sa WWF:ää edus­ta­nut Han­na-Lii­sa Kan­gas ker­toi suu­ren uuti­sen. Austra­lia ilmoit­ti eilen liit­tä­vän­sä oman pääs­tö­kaup­pa­me­ka­nis­min­sa EU:n kans­sa kah­des­sa vai­hees­sa vuo­des­ta 2015 alkaen. Asias­ta ker­ro­taan enem­män WWF:n sivuil­la, mut­ta Yle ja Hesa­ri eivät ole sano­neet asias­ta mitään. Minus­ta tämä on iso uuti­nen. Pääs­tö­kau­pan leviä­mi­nen EU:n ulko­puo­lel­le on iso askel.

Ilmas­to­asiois­ta WWF:ssä vas­taa­va Han­na-Lii­sa Kan­gas ker­toi toi­sen­kin mer­kit­tä­vän tie­don: Kii­na kokei­lee pääs­tö­kaup­paa kah­des­sa­tois­ta alu­eel­li­ses­sa kokei­lus­sa. Tavoi­te on löy­tää toi­mi­vin meka­nis­mi. Kii­nas­sa pan­naan ilmas­ton­muu­tok­sen tor­jun­taan tol­kut­to­mas­ti rahaa, mut­ta se ohjau­tuu epä­tar­koi­tuk­sen­mu­kai­ses­ti. Sik­si myös Kii­na on kiin­nos­tu­nut päästökaupasta.

 

8 vastausta artikkeliin “Australia liittyy EU:n päästökauppaan!”

 1. Mitä tämä tar­koit­taa käytännössä?

  Nyt kun Sak­sal­la on suu­ri tar­ve ostaa pääs­tö­oi­keuk­sia, niin sai­si­ko Austra­lia nii­tä myy­tyä? Mitoi­te­taan nii­den alku­kiin­tiöt jon­ne­kin tai­vai­siin ja sit­ten “vähen­ne­tään” ja myy­dään oikeu­det todel­la hyväl­lä rahal­la Saksaan.

  Hal­paa viher­pe­sua, veik­kaan ma.

  1. Vuo­teen 2018 asti Austraa­lia­lai­set pys­ty­vät osta­maan pääs­tö­oi­keuk­sia Euroo­pas­ta, mut­ta eivät päin vastoin.
   Kum­ma kun niin moni kom­men­taat­to­ri tie­tää, että Sak­san ydin­voi­ma­pää­tös aiheut­taa ryn­täyk­sen pääs­tö­oi­keuk­siin, mut­ta pörs­sis­sä hin­nat eivät kui­ten­kaan ole nousseet.

 2. Aina­kin tuo on mah­dol­li­suus kan­sain­vä­li­sel­le jär­jes­täy­ty­neel­le rikollisuudelle. 🙁

 3. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Kum­ma kun niin moni kom­men­taat­to­ri tie­tää, että Sak­san ydin­voi­ma­pää­tös aiheut­taa ryn­täyk­sen pääs­tö­oi­keuk­siin, mut­ta pörs­sis­sä hin­nat eivät kui­ten­kaan ole nousseet.

  Tiis­tai­na heti uuti­sen jul­kai­se­mi­sen jäl­keen pääs­tö­oi­keu­den hin­ta otti mel­koi­sen nousu­pii­kin ylös­päin, mut­ta se hii­pui jo saman päi­vän aika­na. Ylei­nen, mel­ko nega­tii­vi­nen talous- ja tuo­tan­to­ti­lan­ne, joka on pääl­lä juu­ri nyt, vai­kut­taa sit­ten­kin vahvemmin.

 4. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Vuo­teen 2018 asti Austraa­lia­lai­set pys­ty­vät osta­maan pääs­tö­oi­keuk­sia Euroo­pas­ta, mut­ta eivät päin vastoin.
  Kum­ma kun niin moni kom­men­taat­to­ri tie­tää, että Sak­san ydin­voi­ma­pää­tös aiheut­taa ryn­täyk­sen pääs­tö­oi­keuk­siin, mut­ta pörs­sis­sä hin­nat eivät kui­ten­kaan ole nousseet.

  Jos oli­sin var­ma kol­mes­ta asiasta:

  1. talous­kas­vu pit­käl­lä täh­täi­mel­lä on his­to­rial­li­sen tren­din mukainen
  2. sak­sa­lai­set pitä­vät ydinvoimapäätöksensä
  3. polii­ti­kot pitä­vät päästövähennyspäätöksensä

  niin ostai­sin tuk­ku­pak­kauk­sen vuo­den 2018 pääs­tö­oi­keuk­sia. En usko yhteen­kään nois­ta, eivät­kä tai­da uskoa mark­ki­nat­kaan. Eri­tyi­ses­ti en usko koh­tiin 2 ja 3, jos pääs­tö­oi­keuk­sien hin­ta läh­tee sil­le tasol­le, mis­sä ne ovat tehokkaita.

 5. Ja nyt Austra­lian par­la­ment­ti­vaa­lien voit­ta­jia ovat kon­ser­va­tii­vit, ja tule­va pää­mi­nis­te­ri Abbott on jyr­käs­ti pääs­tö­kaup­paa vastaan.

  The inco­ming pri­me minis­ter cha­rac­te­ri­sed the elec­tion as a refe­ren­dum on the car­bon tax and has pro­mi­sed to begin work on legis­la­tion to repeal it on the first day of govern­ment.” [ABC news]

 6. Näyt­tää täs­mäl­li­sel­tä vaa­li­lu­pauk­sel­ta. Austra­lia ei näin ollen lii­ty mihin­kään päästökauppamekanismeihin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.