Kaupunkisuunnittelulautakunta 28.8.2012

Virastopääl­likön valinta

Virastopääl­likön val­it­see val­tu­us­to kaupung­in­hal­li­tuk­sen ehdollepanon jäl­keen. Mei­dän lau­takun­tamme pää­tyi kan­nat­ta­maan yksimielis­es­ti Mikko Ahoa. Vihrei­den kesku­udessa olisi ollut muunkin­laisia ajatuk­sia, mut­ta kun kaik­ki muut ryh­mät oli­vat Ahon kan­nal­la, tyy­dy­imme tähän, sil­lä mei­dänkin kesku­udessamme tilanne oli lähel­lä tasapeliä.

Telakkaran­nan kaava

Pan­ti­in eteen­päin yksimielis­es­ti ja kiitoksin. Tästä on tul­lut pääosin posi­ti­ivista palautet­ta, vaik­ka niitäkin on, jot­ka paljok­su­vat ker­rosko­rkeut­ta. Todet­takoon, että Elmu saa alueelta tilat, jois­sa voi jär­jestää kon­sert­te­ja 3000 hen­gen yleisölle.

Kiin­teistölau­takun­nan suun­nas­ta oli otet­tu yhteyt­tä, että tuon tilan suo­jelumääräyk­set ovat epäkäytän­nöl­liset ja voivat aiheut­taa huo­mat­tavia kus­tan­nuk­sia. Kaa­va menee nyt lausun­nolle, joten kiin­teistölau­takun­nal­la on mah­dol­lisu­us esit­tää mielip­i­teen­sä virallisesti.

Mega­hertsin kaava

Saimme nyt selvi­tyk­sen liityn­täpysäköin­nin rahoi­tusku­vios­ta. Liityn­tä­paikko­ja siir­tyy metroase­man kaavas­ta tänne, jol­loin ne ovat puol­ta halvem­pia. Ihan hyvä siis näin. On ikävää, että kaupun­ki toimii niin siiloutuneesti, ettei tämän selostamista lau­takun­nalle ollut pidet­ty tarpeel­lise­na. On erit­täin toiv­ot­tavaa, että tämä kaa­va toteu­tuu. Siitä voi alkaa Hert­toniemen metroase­manseudun uusi kukoistus.

Liiken­neon­net­to­muudet Helsingissä

Helsingis­sä kuoli liiken­teessä kahdek­san henkeä. Helsin­gin asukasluku on yli kymme­nen pros­ent­tia maan asukaslu­vus­ta. Jos koko maan liikenne olisi yhtä tur­val­lista, Suomes­sa kuolisi liiken­teessä noin 75 henkeä vuosit­tain. Voi tietysti sanoa, että helsinkiläiset käyvät kuole­mas­sa liiken­neon­net­to­muuk­sis­sa muual­la, mut­ta tämä ei poista sitä, että Helsin­gin kaupun­gin alueel­la liikenne on selvästi muu­ta maa­ta tur­val­lisem­paa. Helsingis­sä on koko ajan enem­män mui­ta kuin helsinkiläisiä on muualla.

Pyöräon­net­to­muudet ovat lisään­tyneet, mut­ta niin on pyöräi­lykin. Vaar­al­lisia ovat tilanteet, jos­sa auto tulee kolmion takaa ja pyörä tulee etuoikeutet­tua tietä oikeal­ta ajaen ajo­radan vasem­mal­la puolel­la ole­vaa pyöräti­etä. Pitäisi olla enem­män yksisu­un­taisia pyöräteitä niin, ettei ajo­radan vasem­mal­la puolel­la ole­vaa pyöräti­etä tarvitse eikä saa ajaa.

Metron kuor­mi­tusen­nus­teet

Saimme erit­täin hyvä esit­te­lyn asi­as­ta. On aika selvää, ettei Espoon pään metroasemia kan­na­ta enää louhia pidem­mik­si ja tun­nelei­ta lev­eäm­mik­si. Jos Öster­sun­domin metroa alka­isi käyt­tää suun­nitel­tua use­ampi, kan­nat­taa tehdä pikaratik­ka Uuden Por­voon­tien lin­jaus­ta pitkin ja liit­tää se Jokeriin.

4 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunta 28.8.2012”

 1. Mega­hertsin kaa­van raken­nu­soikeus on ylim­i­toitet­tu. Mitä järkeä on sijoit­taa hur­jat raken­nus­mas­sat Punavuoren rantaan ja tuho­ta raken­net­tu rakennnus­miljöö? Alue vaatii kun­nos­tus­ta kyl­lä, mut­ta Tehtaankadun päässä ole­van Mes­tar­i­talon 5 ker­rosta on ohjaa­va. Rak­en­ta­mal­la tuol­laiset raken­nus­mas­sat pilataan niin Punavuori kuin Van­ha Eira. 

  Alkaa taas mieleen palau­tua, mik­si minä pal­jas­jalkainen hesalainen, tai krunalainen, muutin maalle.

 2. “Jos koko maan liikenne olisi yhtä tur­val­lista, Suomes­sa kuolisi liiken­teessä noin 75 henkeä vuosit­tain. Voi tietysti sanoa, että helsinkiläiset käyvät kuole­mas­sa liiken­neon­net­to­muuk­sis­sa muual­la, mut­ta tämä ei poista sitä, että Helsin­gin kaupun­gin alueel­la liikenne on selvästi muu­ta maa­ta tur­val­lisem­paa. Helsingis­sä on koko ajan enem­män mui­ta kuin helsinkiläisiä on muualla.”

  Kieltämät­tä hyvä tulos. Se seu­ran­nee aika pitkälti jo ajonopeuk­sista, jot­ka ovat kaupunkialueel­la hyvin alhaisia. Kuolinko­lareis­ta­han suurin osa tapah­tuu nimeno­maan suuril­la ajonopeuk­sil­la. Helsin­gin liiken­nesu­un­nit­telus­sa on tietois­es­ti panos­tet­tu paljon ajonopeuk­sien hillit­semiseen. Sitä Helsin­gin liiken­nesu­un­nit­telu­vi­ras­tokin pain­ot­taa onnet­to­muuk­sien määrän vähen­e­misen keskeisenä syynä:
  http://www.hel.fi/hki/ksv/fi/Liikennesuunnittelu/Liikenneturvallisuus

 3. “Pyöräon­net­to­muudet ovat lisään­tyneet, mut­ta niin on pyöräilykin. ”

  Tutkimuk­sen mukaan on odotet­tavis­sa, että jos pyöräilyn/kävelyn määrä kaksinker­tais­tuu niin onnet­to­muuk­sien määrä nousee noin kol­man­nek­sen eli yksit­täisen henkilön ris­ki joutua onnet­to­muu­teen laskee.

  http://injuryprevention.bmj.com/content/9/3/205.full

 4. Suo­jelumääräys­ten henkeä tulisi muut­taa, jot­tei niiden takia talot seiso tyhjil­lään. Kun ker­ran Senaat­in­torin ja Espan talois­takin on jäl­jel­lä enää pääasi­as­sa kuoret ja sisätilo­jen 60-luku­laiset raiskauk­set oikein suo­jelti­in, niin on aika kum­mallista, jos museovä­ki estäisi tehdashallin käyt­tööno­ton keskel­lä uut­ta kaupunkia. Eihän tässäkään tapauk­ses­sa ulkokuoreen kosketa. 

  Olisi hir­muista resurssien hukkaamista seisot­taa talo­ja tyhjil­lään pikku­mais­ten suo­jelumääräys­ten takia nyt tänä päivänä, kun ker­ta pak­sun kir­jan ver­ran sai purkaa kaunein­ta Helsinkiä ja pila­ta lopuis­takin sisäti­lat. Varsinkin kun kyseessä on kovaan käyt­töön tarkoitet­tu tila, eikä mikään Kämp­pi. Vaik­ka taitaa olla Höi­jerin suun­nit­tele­ma tämäkin. Yleen­sähän Höi­jerin talot on lyö­ty murskak­si ja tilalle raken­net­tu beton­i­makkaraa tai nauhaikkunaa. 

  Kai tämäkin alue olisi Kof­fin puis­ton raiski­ais­ten kanssa tuhot­tu, jos telak­ka ei olisi ollut toimin­nas­sa. Nyt siinä olisi saman­laista ele­ment­ti­laatikkoa koko ranta, kuin mitä puis­ton reuna on. Tai parkkihalli.

  Asukas­demokra­ti­aa tai ei, mut­ta ei tämä näin voi men­nä, että asukasy­hdis­tyk­set muu­ta­man kymme­nen innokkaan äänel­lä vas­tus­ta­vat uusien ihmis­ten tuloa kaupunki­in ja poli­itikot hyp­päi­sivät näi­den pil­listä. Joku jo ihmetteli, että mik­si vielä tämäkin, kun huumease­ma jo tuli. No, kai ne on narkkare­i­ta sit­ten jot­ka muut­ta­vat noil­la neliöhin­noil­la. Autopaikoista toki mii­nus­ta. Nos­ta­vat var­maan hin­nal­laan alueen muiden talo­jen hin­nat taivaisi­in, kun ei tämä eteläisen Helsin­gin hin­nan­muo­dos­tus seu­raa mitään järkeä. Tule­va putkiremp­pakin tun­tuu jo kohot­ta­van hintoja. 

  Vas­tus­ta­jienkin ilme ilostuu, kun­ha alue rak­en­tuu valmi­ik­si ja hin­nat lähtevät nousu­un, oli autopaikko­ja kel­lar­it täyn­nä tai ei. Ja tulee­han tuos­ta uusi ranta-alue ihmis­ten käyttöön.

  Kan­nat­taisi var­maan enem­mänkin jär­jestää tuo­maris­tolle salaisia arkkite­htu­urik­il­pailu­ja, jot­tei suo­ma­laiset aina voittaisi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.