Kreikan tie olkoon meidänkin tiemme?

Timo Soi­ni on men­nyt sano­maan, ettei oman auton käyt­tö­kor­vaus­ten yli­kom­pen­saa­tioon pidä puut­tua, kos­ka vero­jen mak­sa­mi­nen on perin ikä­vää ja alen­taa halua teh­dä työ­tä. On ihan kiva, jos ei itse tar­vit­se mak­saa vero­ja, mut­ta se tar­koit­taa vali­tet­ta­vas­ti, että ne verot jää­vät jon­kun muun mak­set­ta­vak­si. Krei­kas­sa Soi­nin oppia on nou­da­tet­tu vuo­sia ja ne verot uhkaa­vat jää­dä mei­dän maksettavaksemme.

Jos menee omal­la autol­laan ter­veys­kes­kuk­seen, koh­tuul­li­si­na mat­kas­ta aiheu­tu­vi­na kus­tan­nuk­si­na kor­va­taan 20 sent­tiä kilo­met­ril­tä. Jos ajaa fir­man ajo­ja omal­la autol­laan, se mak­saa­kin yhtäk­kiä 45 sent­tiä kilo­met­ril­tä. Sel­lais­ta las­kel­maa ei löy­dy, että autol­la aja­mi­nen oli­si oikeas­ti noin kal­lis­ta, jos ajo­ki­lo­met­re­jä tulee kym­me­niä tuhan­sia kilo­met­re­jä vuo­des­sa. Nyt raja on pan­tu 15 000 kilo­met­riin. Kos­ka oma auto on myös omas­sa käy­tös­sä, on koh­tuul­lis­ta olet­taa, että noi­ta omia ajo­ja tulee vaik­ka­pa 10 000 kilo­met­riä. Kuka tahan­sa voi käy­dä kat­so­mas­sa auto­lii­ton las­ku­ris­ta, pal­jon­ko autol­la aja­mi­nen mak­saa, jos kilo­met­re­jä tulee yli 25 000 kilo­met­riä vuo­des­sa. Kyse on räi­keäs­tä yli­kom­pen­saa­tios­ta. Autol­la aja­mal­la tie­naa vero­ton­ta palkkaa.

174 vastausta artikkeliin “Kreikan tie olkoon meidänkin tiemme?”

 1. Mites päi­vä­ra­hat? Niis­sä yli­kom­pen­saa­tio on vie­lä­kin räi­keäm­pi kun ei tar­vit­se teh­dä edes min­kään­lai­sia investointeja.

 2. Täy­tyy myön­tää että yli­kom­pen­saa­tio­ta on ollut. Mut­ta ajoi­tus muu­tok­sel­le on minul­le hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti täy­del­li­nen. Ajot on lop­pu ja kes­ki­tyn aivan mui­hin hom­miin kuin jäte­huol­lon kier­rä­tyk­sen edis­tä­mi­seen. Jät­teet pol­te­taan Suo­mes­sa jat­kos­sa kaik­ki mas­sa­pol­tos­sa läm­mök­si ja ros­ka­kus­kit tule­vat ole­maan itäeu­roop­pa­lai­sia. Kii­tos edus­kun­ta uudes­ta “jäte­lais­ta”.
  Mut­ta kyl­lä samal­la voi­si puut­tua myös autoe­dun vero­tuk­seen ja mat­ka­vä­hen­nyk­siin. Työ­mat­ka­vä­hen­nys on aika hyvä, kun tääl­lä maal­la kul­je­taan jopa 100 km mat­ko­ja kimp­pa­kyy­dil­lä ja jokai­nen kyy­dis­sä ole­va vähen­tää mat­kat joka päi­vä vero­tuk­ses­sa, vaik­kei käy­tä­kään omaa auto­aan kuin joka vii­des päi­vä. Ympäristöystävällistä?

 3. Kyse on räi­keäs­tä yli­kom­pen­saa­tios­ta. Autol­la aja­mal­la tie­naa vero­ton­ta palkkaa.”

  Se on täs­mäl­leen näin. Yrit­tä­jä­nä kävin van­hal­la auton­rä­mäl­lä pk-seu­dul­ta Poh­jan­maal­la ym. työ­asiois­sa, ja parin päi­vän ajois­ta sain nos­taa verot­to­mas­ti kol­man­nek­sen auton arvos­ta. Kii­tos ilmai­ses­ta, tai aina­kin verot­to­mas­ta, rahas­ta, mut­ta eihän tuos­sa nyt ole jär­jen häivää.

 4. Oli­si­han tuo ihan muka­va kom­pen­saa­tio, jos mak­set­tai­siin 20 sent­tiä kilo­met­ril­tä omal­la autol­la teh­dys­tä ter­veys­kes­kus­käyn­nis­tä. Vali­tet­ta­vas­ti asiat eivät ole ihan noin hyvin. Meil­lä­päin oman auton käyt­tö näi­hin reis­sui­hin on vält­tä­mä­tön­tä, mut­ta kor­vaus­ten saa­mi­nen ei ole ollen­kaan itses­tään sel­vää. Omiin kont­rol­li­reis­sui­hi­ni en ole edes kor­vauk­sia hake­nut, mut­ta hiu­kan häm­mäs­tyin kor­vaus­ta isä­ni sai­raa­la­mat­kas­ta. Vein van­han mie­hen lää­kä­rin lähet­teel­lä kes­kus­sai­raa­laan ja mat­kaa tuli kaik­ki­aan noin 110 kilo­met­riä. Kor­vaus kai­ken maa­il­man oma­vas­tuu­osuuk­sien jäl­keen oli rapiat seit­se­män euroa. Ei tar­vit­se miet­tiä seu­raa­val­la ker­ral­la kah­des­ti ottaa­ko taksin.

 5. 20 sent­tiä kat­taa kyl­lä kes­ki­ver­toau­ton ben­sa­ku­lut, ren­gas­ku­lut ja vuo­si­huol­lon, mut­ta ei seuraavia:

  - vakuu­tuk­set
  — parkkimaksut
  — pääomakulut
  — lisä­ki­lo­met­rien aiheut­ta­ma arvonalenema

  1. Jut­ta
   Nois­ta ainoas­taan lisä­ki­lo­met­rien aiheut­ta­ma arvon­ale­ne­ma on mat­kas­ta aiheu­tu­vaa lisä­ku­lua ja tie­tys­ti park­ki­mak­sut, jos ter­veys­kes­kuk­ses­sa todel­la on mak­sul­li­nen pysä­köin­ti. Vakuu­tuk­seen ja pää­oma­ku­lui­hin lisä­mat­ka ei vai­ku­ta mitään.

 6. Sylt­ty: Mites päi­vä­ra­hat? Niis­sä yli­kom­pen­saa­tio on vie­lä­kin räi­keäm­pi kun ei tar­vit­se teh­dä edes min­kään­lai­sia investointeja.

  Se että onko se räi­keäm­pi on päi­va­ra­ho­jen kans­sa aika tapaus­koh­tais­ta. Ote­taan esi­merk­ki A, lii­ke­mat­ka vaik­ka­pa sak­saan, majoi­tuk­sen ja mat­kat mak­saa tie­ten­kin työ­nan­ta­ja ja ruo­at tar­jo­aa isän­tä, samoin tie­ten­kin hoi­tuu myös tak­si­ku­lut. Käy­tän­nös­sä saaa sen 60 euroa päi­väs­sä vero­ton­ta pal­kan päälle.

  Esi­merk­ki B taas on se että vaik­ka­pa kon­fe­rens­si­lip­puun, jon­ka työ­nan­ta­ja mak­saa, sisäl­tyy lou­nas ja sen rehel­li­nen veron­mak­sa­ja vie­lä muis­taa mai­ni­ta. Muut ruo­at ja menot hoi­de­taan itse, niin ei se 30 päi­vä (50% vähen­nys) nyt niin hir­veän ylä­kant­tiin ole.

  Pul­mal­lis­ta täs­sä koko jutus­sa on se että kun kulu­kor­vauk­set on suu­rel­ta osin tosial­li­ses­ti palk­kaa, niin kyl­lä liit­to­jen pitää­kin nii­den leik­kauk­sia vas­tus­taa. Asian voi­si hoi­taa työ­so­pi­mus­neu­vot­te­luis­sa. Mut­ta kun samaan aikaan her­rat jos­tain syys­tä halua­vat naa­ma vaka­va­na selit­tää että nehän ovat vain kit­sai­ta kor­vauk­sia kuluis­ta, niin kes­kus­te­lu menee vaikeaksi.

 7. Oli pää­tös mikä tahan­sa, niin toi­vot­ta­vas­ti perus­teet ovat jat­kos­sa samat suun­taan ja toiseen. 

  Jos siis ajan omal­la autol­la työ­nan­ta­jan ajo­ja tai ajan työ­nan­ta­jan autol­la omia ajo­ja, niin verot­ta­man edun kor­vaus­mää­rä on sama.

 8. Las­si Hie­ta­nen:
  ‘snip’
  Työ­mat­ka­vä­hen­nys on aika hyvä, kun tääl­lä maal­la kul­je­taan jopa 100 km mat­ko­ja kimp­pa­kyy­dil­lä ja jokai­nen kyy­dis­sä ole­va vähen­tää mat­kat joka päi­vä­ve­ro­tuk­ses­sa, vaik­kei käy­tä­kään omaa auto­aan kuin joka vii­des päi­vä. Ympäristöystävällistä?

  Muu­ten hyvä mie­li­pi­de, mut­ta verot­ta­ja­pa ei hyväk­sy oman auton käyttöä.
  Hal­vim­man bus­si­li­pun hin­nal­la en saa­nut edes die­sel­polt­toai­neen hin­taa takai­sin verottajalta.
  Yhden­suun­tai­nen mat­ka oli tosin vain 70 km, oli­si­ko 100 km mat­kal­ta saanut?

 9. Mites päi­vä­ra­hat? Niis­sä yli­kom­pen­saa­tio on vie­lä­kin räi­keäm­pi kun ei tar­vit­se teh­dä edes min­kään­lai­sia investointeja.

  Päi­vä­ra­han on tar­koi­tus kat­taa kaik­ki satun­nai­set elin­kus­tan­nus­ten lisään­ty­mi­set mat­kan aika­na: ruo­kai­lut koh­tuu­ta­soi­ses­sa ravin­to­las­sa, mah­dol­li­set juo­ma­ra­hat ym. sekä mat­ka­lauk­ku­jen ja ‑vaat­tei­den kulu­mi­nen. Koko­päi­vä­ra­ha on 34 euroa. Sil­lä syö kak­si ker­taa ja ostaa yhden kah­vin sekä pullan.

 10. Autol­la aja­va tie­naa vero­ton­ta palk­kaa, myös­kään työ­nan­ta­jan ei tar­vit­se km-kor­vauk­sis­ta mak­saa vero­ja. Olen ymmär­tä­nyt, että yksi ongel­ma pal­kan mak­sa­mi­ses­sa kilo­met­ri­kor­vauk­si­na on lisäk­si se, että se ei ker­ry­tä sitä vas­taa­not­ta­van työeläkettä.

  Tot­ta­kai km-kor­vauk­set täy­tyy koh­tuul­lis­taa todel­lis­ta tilan­net­ta vas­taa­vik­si. Saman tien voi­si luo­pua työ­mat­ka­ku­lu­jen vero­vä­hen­ny­soi­keu­des­ta. Eri­tyi­ses­ti jäl­kim­mäi­nen hajot­taa yhdys­kun­ta­ra­ken­net­ta suu­ril­la kau­pun­ki­seu­duil­la, sen lisäk­si, että se lisää autoilua.

 11. Vir­ka­mie­hel­lä mat­ka­kor­vaus kom­pen­soi usein sitä yli­työ­tä joka mat­ka-ajas­ta aiheu­tuu. Kor­vauk­sen pie­nen­tä­mi­nen joh­taa halut­tom­muu­teen mat­kus­taa ja pai­nei­siin yli­työ­kor­vauk­sis­ta myös toimihenkilöille.

 12. On vähän epä­tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta kehys­tää tämä kysy­mys veron­mak­sun vält­tä­mi­sek­si tai mak­sa­mi­sek­si. Oli­si Soi­nin kan­nal­ta pal­jon kiusal­li­sem­paa vas­ta­ta kysy­myk­seen, että mik­si sen vero­va­paan kor­vauk­sen saa­mi­sek­si pitäi­si päris­tel­lä autol­la, että eikö nyt kui­ten­kin oli­si parem­pi pyr­kiä sii­hen, että työ­nan­ta­jat mak­sai­si­vat parem­man pal­kan työs­tä, jos­ta on työ­nan­ta­jal­le hyö­tyä, eikä kier­täi­si veroa aje­lut­ta­mal­la työn­te­ki­jöi­tä autoillaan? 

  Kun jos noi­den mat­ka­kor­vauk­sien verot­to­muu­des­ta vain yksin­ker­tai­ses­ti luo­vut­tai­siin, niin voi­tai­siin sit­ten pudot­taa nii­tä vero­ja muil­ta osin. Jos työ­nan­ta­ja kokee tar­peel­li­sek­si mak­saa autol­la aja­mi­ses­ta, niin mak­saa sit­ten saman veron. Ja ostaa vaik­ka ben­sat. Äly­tön­tä veks­la­ta ja vään­tää täl­lai­ses­ta asiasta.

 13. Saman voi­si sanoa päi­vä­ra­hois­ta. On joten­kin hul­lua, että muu­ten mata­la­palk­kai­nen tut­ki­ja saa pro­jek­teis­ta lisä­kom­pen­saa­tio­ta sil­lä, että mat­kus­taa kal­lii­seen maa­han kon­fe­rens­siin, ja siis että tämä tosis­saan kan­nus­taa vali­koi­maan ne kon­fe­rens­sit tämän mukaan.

 14. Olet sinä­kin näi­tä las­kel­mia oman auton käyt­tö­kus­tan­nuk­sis­ta, var­sin­kin muut­tu­vis­ta, esit­tä­nyt. Niis­tä puut­tuu kui­ten­kin yksi han­ka­la ter­mi: entä jos auto tulee kola­roi­tua työ­mat­kal­la? Vakuu­tus­kor­vauk­sis­sa on oma­vas­tuu, bonuk­set las­ke­vat ja vakuu­tus kallistuu.

  Oman auton todel­lis­ten käyt­tö­ku­lu­jen mää­rit­te­ly ei ole help­po kysy­mys. Yli­kom­pen­saa­tio on oikeu­te­tum­pi kuin alikompensaatio.

  Toki toi­nen ongel­ma on tuo tulo­jen muut­ta­mi­nen kilo­met­ri­kor­vauk­sik­si. Itsel­lä­ni­kin on aina sil­loin täl­löin työ­mat­kaa kau­pun­kiin, jos­sa asui­si anop­pi ja appi. Jos otan per­hee­ni autoon ja kus­kaan koko poru­kan suku­loi­maan, saan kilo­met­ri­kor­vauk­set, jot­ka yleen­sä mak­sa­vat rei­lus­ti koko per­heen edes­ta­kai­sen mat­kan. Jos kul­jen junal­la, yllä­tys yllä­tys, näin ei käy­kään. Itse mie­luum­min teki­sin mat­kan junal­la, mut­ta täs­tä syys­tä mat­ka tuli­si suh­teel­li­ses­ti aika kalliiksi.

 15. Hie­no las­ku­ri Auto­lii­tol­la. Ben­sa Audi A6, kulu­tus 6,5 l/100 km.

 16. Ei Soi­ni ole ainoa, joka puo­lus­te­lee yli­kor­kei­ta kilo­met­ri­kor­vauk­sia. Kes­kus­tan puheen­joh­ta­ja Juha Sipi­lä veto­si myös blo­gis­saan yrit­tä­jyy­den tuke­mi­seen ym. Lähe­tin hänen blo­giin­sa kom­men­tin, jos­sa kysyin että mitä jär­keä on sii­nä, että kilo­met­ri­kor­vauk­sil­la voi tie­na­ta vero­va­paas­ti? Mikä oli vas­taus: koko kom­men­toin­ti­mah­dol­li­suus kato­si ko. blogista.

  http://www.juhasi.fi/blogi.html

 17. Mik­si pik­ku­kaup­pa­rat­sun pitäi­si saa­da ajaa Audi A 6:lla ja mik­si put­ki­mie­hen vol­vo cx:llä?

  Rat­kai­su heil­le joil­la on pal­jon ajo­ja työ­nan­ta­jan las­kuun on joko vapaa autoe­tu jos­sa työ­nan­ta­ja kus­tan­taa corol­la- tai octa­via- tasoi­sen peruau­ton tai hiace tai ww-trans­por­ter tyy­li­nen keik­ka auto. 

  Eivät­hän tak­si­ren­git­kään saa ajaa yksi­tyis­ajo­ja isän­tän­sä mesellä.

 18. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Nois­ta ainoas­taan lisä­ki­lo­met­rien aiheut­ta­ma arvon­ale­ne­ma on mat­kas­ta aiheu­tu­vaa lisä­ku­lua ja tie­tys­ti park­ki­mak­sut, jos ter­veys­kes­kuk­ses­sa todel­la on mak­sul­li­nen pysä­köin­ti. Vakuu­tuk­seen ja pää­oma­ku­lui­hin lisä­mat­ka ei vai­ku­ta mitään. 

  Entä­pä mah­dol­li­nen kola­roin­ti vaik­ka ter­veys­kes­kuk­sen park­ki­pai­kal­la — oma­vas­tuut ja vakuu­tus­mak­su­jen bonuk­sien menetys?

 19. Tie­de­mies:
  Saman voi­si sanoa päi­vä­ra­hois­ta. On joten­kin hul­lua, että muu­ten mata­la­palk­kai­nen tut­ki­ja saa pro­jek­teis­ta lisä­kom­pen­saa­tio­ta sil­lä, että mat­kus­taa kal­lii­seen maa­han kon­fe­rens­siin, ja siis että tämä tosis­saan kan­nus­taa vali­koi­maan ne kon­fe­rens­sit tämän mukaan.

  Tus­kin mata­la­palk­kai­nen tut­ki­ja saa mitään? Kor­vaus­ten edel­ly­tyk­se­nä on mat­ka­mää­räys — omal­la pää­tök­sel­lä toki saa mat­kus­taa, mut­ta kor­vauk­siin tar­vi­taan työ­nan­ta­jan pää­tös. Kal­lii­seen kon­fe­rens­sin mat­kus­taa kallispalkkainen.

 20. Minä sain käy­te­tyl­le 30 000 euroa mak­sa­val­le 4v van­hal­le Audi A6:lle kes­ki­kus­tan­nuk­sek­si 45 sent­tiä / km.

  Huo­nom­mal­la autol­la ei kyl­lä mie­lel­lään pit­kiä mat­ko­ja ajele.

 21. Kilo­met­ri- ja muut­kin kor­vauk­set ovat omal­la koh­dal­la muka­va jut­tu. Enkä free­lance­toi­mit­ta­ja­na pane yhtään pahak­se­ni, että nii­tä mak­se­taan. Kesäi­sin aje­len yhden kuvaus­teh­tä­vän puit­teis­sa 1100 km, ja läh­den hom­maan mie­lel­lä­ni, mikä ehkä par­hai­ten ker­too­kin kor­vauk­sen tasos­ta. Nyt olen vie­lä muut­ta­nut van­han kär­ry­ni vii­na­ve­toi­sek­si, ja E15 on sekä hii­li­neut­raa­lia että hal­paa kuin saip­pua. Ope­raa­tio onnis­tuu muu­ta­mal­la sata­sel­la mel­kein kai­kil­le ben­sa autoil­la, jot­ka kes­tä­vät vii­nal­la sekoi­tet­tua ben­saa, esim. 95E:tä.

  -e- : Kom­men­toin samoin tuo­reel­taan Juha Sipi­län blo­giin. Ei tun­tu­nut kai­paa­van kom­ment­te­jam­me. Ymmär­rän jos joku valit­see lin­jak­seen kir­joit­taa vain omia mie­li­pi­tei­tään, mut­ta tuol­lai­nen vali­koi­va muka­kom­ment­ti­mah­dol­li­suus on jo todel­la brezhneviläistä.

 22. Osmo: eikö auton työ­mat­ka­ku­lu­kor­vaus ole aina vai­kea­ta las­kea oikeudenmukaisesti.Kaikki las­kel­mat, niin sinunkin,ovat ole­tuk­sia esi­mer­kis­sä­si aina ole­tit että työ autol­la AINA aje­taan omia mat­ko­ja tie­dän koke­muk­ses­ta että näin ei vält­tä­mät­tä ole. Entä auton kulut: Skaa­la on todel­la laa­ja; jos pys­tyy omal­la rahal­la osta­maan, sääs­tää . Jos taas on huo­no tuu­ri ja kär­ry aina rik­ki rahaa voi palaa usko­mat­to­mia sum­mia jne jne. Mik­si esim. Auto­lii­ton las­kel­mat ovat nyt epä­luo­tet­ta­via ja ” yli­kor­vaa­via”. Jos näin ajat­te­let että osas­ta pitää mak­saa veroa niin sit­ten pitää tar­kas­tel­la kaik­kia vas­taa­via kulu­ja, päi­vä­ra­ho­ja ym,ym. Tun­tuu epä­oi­keu­den­mu­kai­sel­ta että ote­taan yksi ryh­mä tape­til­le ja unoh­de­taan muut.

 23. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Jutta
  Nois­ta ainoas­taan lisä­ki­lo­met­rien aiheut­ta­ma arvon­ale­ne­ma on mat­kas­ta aiheu­tu­vaa lisä­ku­lua ja tie­tys­ti park­ki­mak­sut, jos ter­veys­kes­kuk­ses­sa todel­la on mak­sul­li­nen pysä­köin­ti. Vakuu­tuk­seen ja pää­oma­ku­lui­hin lisä­mat­ka ei vai­ku­ta mitään. 

  Kor­vauk­sen tuli­si kat­taa auton käy­tös­tä ja omis­ta­mi­ses­ta koi­tu­vat todel­li­set kulut. Työ­ajoon käy­tet­tä­vän oman auton on olta­va vakuu­tet­tu ja sil­lä tulee olla park­ki­paik­ka kodin lähel­lä. Minä esi­mer­kik­si mak­san park­kee­rauk­ses­ta 180€ kuu­kau­des­sa, eli minun ajo­mää­ril­lä­ni 14 sent­tiä kilometriltä.

 24. Sylt­ty:
  Minä sain käy­te­tyl­le 30 000 euroa mak­sa­val­le 4v van­hal­le Audi A6:lle kes­ki­kus­tan­nuk­sek­si 45 sent­tiä / km.

  Huo­nom­mal­la autol­la ei kyl­lä mie­lel­lään pit­kiä mat­ko­ja ajele. 

  Mut­ta mikä oli mar­gi­naa­li­kus­tan­nus kilo­met­ril­le? Saa­han sen kilo­met­ri­ku­lun vaik­ka 3000e/kilsa jos ajaa yhden kilo­met­rin vuo­des­sa ja jyvit­tää sil­le vakuu­tuk­set, auto­ve­rot ja arvonalenemat.

 25. Edel­li­ses­tä jäi pois se totea­mus, että mikä omal­la koh­dal­la tun­tuu hyväl­tä, ei täs­sä tapauk­ses­sa ole ylei­ses­ti hyvää, enkä siis kan­na­ta näin ante­liai­ta kilometrikorvauksia.

 26. insi­nöö­ri

  Entä­pä mah­dol­li­nen kola­roin­ti vaik­ka ter­veys­kes­kuk­sen park­ki­pai­kal­la – oma­vas­tuut ja vakuu­tus­mak­su­jen bonuk­sien menetys? 

  Val­tion teh­tä­vä ei ole mak­saa kor­vauk­sia sii­tä että sä et osaa ajaa autoa.

 27. Sepi: Mut­ta mikä oli mar­gi­naa­li­kus­tan­nus kilo­met­ril­le? Saa­han sen kilo­met­ri­ku­lun vaik­ka 3000e/kilsa jos ajaa yhden kilo­met­rin vuo­des­sa ja jyvit­tää sil­le vakuu­tuk­set, auto­ve­rot ja arvonalenemat.

  No ei se mar­gi­naa­li­kus­tan­nus kyl­lä sem­moi­se­naan käy km-kor­vauk­sen perus­teek­si, kun sii­hen ei las­ke­ta vakuu­tuk­sia eikä mitään muu­ta­kaan. Itse­kin ostin ensim­mäi­sen auto­ni nimen­omai­ses­ti työn takia eli kyl­lä sil­le kilo­met­ril­le kuu­luu las­kea muu­ta­kin kuin pelk­kä marginaalikustannus.

 28. On joten­kin koo­mis­ta, että juu­ri vasem­mis­to­lii­ton minis­te­ri ehdot­taa täl­lais­ta tulon­siir­toa työn­te­ki­jöil­tä työ­nan­ta­jil­le. On nimit­täin aivan var­maa, että mene­tet­ty­jä km-kor­vauk­sia ei kor­va­ta — aina­kaan heti, aina­kaan koko­naan — pal­kan­ko­ro­tuk­si­na. Kaik­kein pie­ni­tu­loi­sim­mat työn­te­ki­jät kär­si­vät uudis­tuk­ses­ta eni­ten, heil­lä kun ei ole neu­vot­te­lu­voi­maa siir­tää kor­vauk­sia palkaksi.

  Toi­nen koo­mi­nen piir­re on, että km-kor­vaus on viran­omai­sen mää­rit­te­le­mä. Nyt Kyl­lö­nen on saa­nut hal­li­tuk­sen ryh­ty­mään tais­toon tuo­ta viran­omais­ta vas­taa. Haloo! Jos viran­omai­nen ei ole osan­nut mää­ri­tel­lä kor­vaus­ta oikein, pitää viran­omais­ta ohjeis­taa sen sijaan, että ruve­taan vero­tus­ta muuttamaan.

  Ohi­men­nen sanot­tu­na uudis­tus tus­kin tuo mer­kit­tä­viä sääs­tö­jä tai lisä­tu­lo­ja val­tiol­le. Yrit­tä­jien vero­tus hiu­kan tosin nousee ja joku kor­vaa­ma­ton kaup­pa­mat­kus­ta­ja saa ehkä siir­ret­tyä tulon mene­tyk­sen­sä pal­kak­si ja siten vero­tuk­sen pii­riin. Suu­rin osa jen­gis­tä sen sijaan vain tie­naa jat­kos­sa vähem­män, mis­tä val­tio ei mil­lään lail­la hyödy.

 29. @Jutta: Ei sen kilo­met­ri­kor­vauk­sen idea­na ole kat­taa aivan kaik­kia auton kulu­ja, ainoas­taan työ­ajoi­hin käy­tet­ty osuus. Auto­han on sinun oma­si ja käy­tät sitä muu­hun­kin. Jos autoa tar­vit­see pel­käs­tään työ­hom­miin, niin lii­sa­ri tai fir­man omis­ta­ma auto on fik­sum­pi jär­jes­te­ly. Pait­si tie­tys­ti sil­loin jos on tar­koi­tus oikeas­ti tie­na­ta noil­la kilometrikorvauksilla.

 30. Vähän eri asias­ta mut­ta samaa Ode­blo­gia siteeraten.

  On ihan kiva, jos ei itse tar­vit­se mak­saa vero­ja, mut­ta se tar­koit­taa vali­tet­ta­vas­ti, että ne verot jää­vät jon­kun muun maksettavaksi”

  Tämä­hän on se euro­krii­sin suu­ri kysy­mys. Kun Espan­jan koko­nais­ve­roas­te on 30%, se on ihan kivaa espan­ja­lai­sil­le. Mut­ta se tar­koit­taa vali­tet­ta­vas­ti, että espan­ja­lais­ten vero­jen mak­sa­jik­si jou­tu­vat mm. 40% veroas­tees­sa kär­vis­te­le­vät suo­ma­lai­set. Ja tähän asti vas­tuul­li­se­na pide­tyt talous­mie­het eivät pitä­neet jär­ke­vä­nä Espan­jan veroas­teen nos­toa suo­ma­lai­sel­le tasol­le. Kuin­ka he pitä­vät jär­ke­vä­nä suo­ma­lai­sen veroas­teen säi­lyt­tä­mis­tä täl­lä tasolla?

  Sor­ry, tämä on vähän eri asi­aa. Mut­ta Ode itse nos­ti esiin tuon kuin­ka joku muu jou­tuu mak­sa­maan verot ensi­si­jai­sen mak­sa­jan luis­taes­sa vas­tuus­ta, ja sitä point­tia tämä kom­ment­ti kyl­lä koskee.

 31. Verot­to­mis­ta päi­vä­ra­hois­ta sanoi­sin itse sen, että niis­sä pitäi­si jol­lain tavoin huo­mioi­da mat­kan ajal­li­nen kes­to. Mitä pidem­mäs­tä mat­kas­ta on kyse, niin sitä alem­mas sen kulut/päivä hin­nan pys­tyy suht hel­pos­ti pai­na­maan. Itse olen jos­kus aikoi­naan työ­mat­kail­lut EU:n rahoil­la 150€/päivä, jol­la piti kat­taa kaik­ki menot, myös asu­mi­nen. Se on ok, jos jou­tuu asu­maan hotel­lis­sa à 100€/päivä, mut­ta jos on mat­kas­sa useam­man kuu­kau­den, niin har­va­pa sitä hotel­lis­sa koko aikaa asuu ja ravin­to­las­sa syö, vaan ennem­min­kin vuo­kraa käm­pän, ostaa ruu­at kau­pas­ta ja kok­kaa itse. Täl­löin todel­li­sia meno­ja sit­ten onkin ennem­min­kin 50€ kuin 150€/päivä, mikä tar­koit­taa sel­lais­ta vero­ton­ta 3000€/kk pal­kan­li­sää. Onhan tämä tie­tys­ti oma tapa kom­pen­soi­da tut­ki­joi­den sur­kei­ta perus­palk­ko­ja, mut­ta aika epä­rei­lul­ta se tun­tuu. Kaik­kein epä­rei­luim­mal­ta se tun­tuu sil­loin, jos joku pää­see tuol­lai­siin rahoi­hin vuo­si­kausik­si käsik­si. Täl­lai­sel­la tyy­pil­lä­hän ei sit­ten ole enää mitään tar­vet­ta edes pitää asun­toa Suo­mes­sa, vaan sääs­tää sit­ten kai­ken pääl­le sen­kin rahan. 

  Ongel­ma­na kui­teil­la pelaa­mi­seen läh­te­mi­ses­sä on sit­ten tie­ten­kin se, että kyl­lä tuon 150€ saa päi­väs­sä kulu­maan, vaik­ka sit­ten tosi­aan hotel­lis­sa koko ajan asuen ja ravin­to­las­sa syö­den, jos sen rahan sääs­tä­mi­ses­tä ei mitään itse hyödy.

 32. Ei kai nyt kukaan, joka ajaa kym­me­niä tuhan­sia kilo­met­re­jä vuo­des­sa, halua eikä yksin­ker­tai­ses­ti voi ajaa jol­lain muu­ta­man ton­nin auton­rä­mäl­lä. Ihan jär­je­tön­tä käyt­tää las­kel­mis­sa moi­sia auto­ja. Kaup­pa­rat­sul­la pitää olla hyvä kes­ki­luo­kan auto, ei rämä, mut­tei myös­kään lii­an hie­no, ettei herä­tä liik­kues­saan kateut­ta asiakkaissa.

 33. jlbl:
  insinööri

  Val­tion teh­tä­vä ei ole mak­saa kor­vauk­sia sii­tä että sä et osaa ajaa autoa. 

  Huo­no vit­si. Jos kat­kai­sen jal­ka­ni kotoa töi­hin kävel­les­sä­ni, on kysees­sä työ­ta­pa­tur­ma niin ter­vey­den­hoi­to­ku­lu­jen kuin mah­dol­lis­ten sai­ras­lo­mien kan­nal­ta. Jos taas ajan työ­mat­kal­la vuo­kra-auton lyt­tyyn, ei sekään minun kus­tan­nuk­sek­se­ni mene. Mut­ta jos ajan omal­la autol­la työ­mat­kan jon­ne­kin, niin park­ki­paik­ka­rut­tu­kin käy aika kal­liik­si itsel­le­ni — vaik­ka kilo­met­ri­kor­vauk­set sai­sin­kin. Mis­sä logiikka?

  1. Kuka mak­saa kola­rin työ­ajos­sa on sinun ja työ­nan­ta­ja­si väli­nen asia, johon ei tar­vit­se sekoit­taa ulko­puo­li­sia, kuten val­tio­ta. Ammat­tio­sas­to korkeintaan.

 34. Soi­ni tie­tys­ti kri­ti­soi, mut­ta onko kri­tii­kis­sä perää?

  Mie­li­val­tai­nen km-raja 15000 /kalenterivuosi kan­nus­taa mini­moi­maan rajan ylit­tä­vät ajot, eli teke­mään vähem­män töi­tä. Lisäk­si se luo lisä­by­ro­kra­ti­aa yri­tyk­siin, työn­te­ki­jäl­le ja viran­omai­sil­le. Mik­sei yli­kom­pen­saa­tio­ta voi­tu pur­kaa yksin­ker­tai­ses­ti km-kor­vaus­ta pie­nen­tä­mäl­lä? Todel­li­suut­ta vas­taa­vak­si tätä ei saa kuitenkaan.

  Kuvi­tel­ma verot­to­mien km-kor­vaus­ten muut­tu­mi­ses­ta vero­tet­ta­vak­si palk­ka­tu­lok­si on kyl­lä puh­das­ta fan­ta­si­aa, var­sin­kin täs­sä taloustilanteessa.

 35. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  … jos ter­veys­kes­kuk­ses­sa todel­la on mak­sul­li­nen pysäköinti. 

  Itse asi­aan puut­tu­mat­ta, ter­veys­kes­kuk­sis­sa ja sai­raa­lois­sa mones­ti on mak­sul­li­nen pysä­köin­ti. Ja esi­mer­kik­si Mei­lah­den sai­raa­lan park­ki­hal­lis­sa se on mak­sul­lis­ta myös invapysäköintiluvalla.

 36. Samu­li Saa­rel­ma:
  Verot­to­mis­ta päi­vä­ra­hois­ta sanoi­sin itse sen, että niis­sä pitäi­si jol­lain tavoin huo­mioi­da mat­kan ajal­li­nen kes­to. Mitä pidem­mäs­tä mat­kas­ta on kyse, niin sitä alem­mas sen kulut/päivä hin­nan pys­tyy suht hel­pos­ti pai­na­maan. Itse olen jos­kus aikoi­naan työ­mat­kail­lut EU:n rahoil­la 150€/päivä, jol­la piti kat­taa kaik­ki menot, myös asu­mi­nen. Se on ok, jos jou­tuu asu­maan hotel­lis­sa à 100€/päivä, mut­ta jos on mat­kas­sa useam­man kuu­kau­den, niin har­va­pa sitä hotel­lis­sa koko aikaa asuu ja ravin­to­las­sa syö, vaan ennem­min­kin vuo­kraa käm­pän, ostaa ruu­at kau­pas­ta ja kok­kaa itse. Täl­löin todel­li­sia meno­ja sit­ten onkin ennem­min­kin 50€ kuin 150€/päivä, mikä tar­koit­taa sel­lais­ta vero­ton­ta 3000€/kk pal­kan­li­sää. Onhan tämä tie­tys­ti oma tapa kom­pen­soi­da tut­ki­joi­den sur­kei­ta perus­palk­ko­ja, mut­ta aika epä­rei­lul­ta se tun­tuu. Kaik­kein epä­rei­luim­mal­ta se tun­tuu sil­loin, jos joku pää­see tuol­lai­siin rahoi­hin vuo­si­kausik­si käsik­si. Täl­lai­sel­la tyy­pil­lä­hän ei sit­ten ole enää mitään tar­vet­ta edes pitää asun­toa Suo­mes­sa, vaan sääs­tää sit­ten kai­ken pääl­le sen­kin rahan. 

  Ongel­ma­na kui­teil­la pelaa­mi­seen läh­te­mi­ses­sä on sit­ten tie­ten­kin se, että kyl­lä tuon 150€ saa päi­väs­sä kulu­maan, vaik­ka sit­ten tosi­aan hotel­lis­sa koko ajan asuen ja ravin­to­las­sa syö­den, jos sen rahan sääs­tä­mi­ses­tä ei mitään itse hyödy.

  Kaik­kiin verot­to­miin kulu­kor­vauk­siin pätee sama peri­aa­te: ansio­ton hyö­ty kas­vaa kor­vausum­man kas­vaes­sa, mut­ta samal­la motii­vi hank­kia tätä hyö­tyä pie­ne­nee. 250 työ­mat­ka­päi­vää vuo­des­sa teke­vä ei halua mat­kus­taa yhtä­kään yli­mää­räis­tä päi­vää vain päi­vä­ra­ho­ja saa­dak­seen. 5 päi­vää vuo­des­sa mat­kus­ta­va tekee mie­lel­lään toi­sen­kin reissun. 

  Sama pätee km-kor­vauk­siin, ja tule­va uudis­tus ei tätä huo­mioi miten­kään, päinvastoin.

  Rat­kai­su: pois­te­taan verot­to­mat kor­vauk­set, pait­si kuit­te­ja vas­taan. Työ­mark­ki­na­jär­jes­töt voi­vat sit­ten, par­haan kor­po­ra­tis­min hen­ges­sä, kir­ja­ta tule­viin TES­sei­hin­sä vas­taa­vat verol­li­set pal­kan­li­sät työ­mat­kois­ta jne.

 37. En oikein ole ymmär­tä­nyt kilo­met­ri­kor­vauk­sien tarkoitusta. 

  Min­kä takia val­tion pitää mak­saa kor­vauk­sia työ­hön liit­ty­väs­tä aja­mi­ses­ta? Mik­sei­vät yri­tyk­set mak­sa kulu­ja itse?

 38. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Kuka mak­saa kola­rin työ­ajos­sa on sinun ja työ­nan­ta­ja­si väli­nen asia, johon ei tar­vit­se sekoit­taa ulko­puo­li­sia, kuten valtiota. 

  Tar­koi­tat­ko, että kola­ri­ku­lut, tai osuu­den vakuu­tus­mak­suis­ta, sai­si kor­va­ta auto­aan työs­sää tar­vit­se­vil­le verot­to­mas­ti? Sitä­hän se val­tion sot­keu­tu­mat­to­muus tar­koit­tai­si. Entä pitäi­si­kö myös uudet ren­kaat voi­da ostaa verottomasti?

  Jär­ki hoi. Tämä autoi­li­jan­ka­deh­ti­mi­nen saa koo­mi­sia piir­tei­tä — mikään lisä­by­ro­kra­tian mää­rä ei tun­nu lii­al­li­sel­ta, kun­han sen voi sälyt­tää autoi­li­joil­le. Se 45 sent­tiä kilo­met­ril­tä on las­ket­tu todel­lis­ten kus­tan­nus­ten poh­jal­ta juu­ri sik­si, että se on val­tiol­le tehok­kaam­pi ja vähem­män sää­töä aiheut­ta­va jär­jes­te­ly kuin mil­joo­na eril­lis­tä pikkukulukorvausta.

 39. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Kuka mak­saa kola­rin työ­ajos­sa on sinun ja työ­nan­ta­ja­si väli­nen asia, johon ei tar­vit­se sekoit­taa ulko­puo­li­sia, kuten val­tio­ta. Ammat­tio­sas­to korkeintaan.

  Eikö­hän syyl­li­nen mak­sa, kuten kola­reis­sa yleensä.
  Kola­ri ei perus­tu työ­nan­ta­jan mää­räyk­seen eikä ammat­tio­sas­to­kaan sel­lai­sia määrää.
  Syyl­li­syys taas tulee tieliikennelaista.
  Työ­nan­ta­jal­le asia ei kuu­lu miten­kään (kuten ei mahd. sakotkaan).

 40. insi­nöö­ri: Huo­no vit­si. Jos kat­kai­sen jal­ka­ni kotoa töi­hin kävel­les­sä­ni, on kysees­sä työ­ta­pa­tur­ma niin ter­vey­den­hoi­to­ku­lu­jen kuin mah­dol­lis­ten sai­ras­lo­mien kan­nal­ta. Jos taas ajan työ­mat­kal­la vuo­kra-auton lyt­tyyn, ei sekään minun kus­tan­nuk­sek­se­ni mene. Mut­ta jos ajan omal­la autol­la työ­mat­kan jon­ne­kin, niin park­ki­paik­ka­rut­tu­kin käy aika kal­liik­si itsel­le­ni – vaik­ka kilo­met­ri­kor­vauk­set sai­sin­kin. Mis­sä logiikka?

  Mitä jos ottai­sit vakuu­tuk­sen? Sel­lai­nen on vuokra-autolla.
  Ja jos jal­ka menee poik­ki, kor­va­taan työ­nan­ta­jan laki­sää­tei­ses­tä vakuu­tuk­ses­ta, mut­ta auton vakuut­ta­mi­nen on omis­ta­jan asia.
  Niin että sem­moi­nen on logiikka.

 41. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Kuka mak­saa kola­rin työ­ajos­sa on sinun ja työ­nan­ta­ja­si väli­nen asia, johon ei tar­vit­se sekoit­taa ulko­puo­li­sia, kuten val­tio­ta. Ammat­tio­sas­to korkeintaan. 

  Kyl­lä ylei­nen käy­tän­tö on se, että auton kul­jet­ta­ja mak­saa viu­lut. Jos joku rut­taa auto­si park­ki­pai­kal­la ja et saa syyl­lis­tä kiin­ni, niin mak­su­mie­hek­si jou­dut. Sama kos­kee autoe­tuau­to­ja. Oma­vas­tuun veloit­taa hyvin moni fir­ma. Sal­lii­ko edes verot­ta­ja, että työ­nan­ta­ja mak­sai­si kola­ri­kor­jauk­sen? Mie­les­tä­ni on vero­tet­ta­vaa tuloa.

 42. juu­pa juu:
  Ei kai nyt kukaan, joka ajaa kym­me­niä tuhan­sia kilo­met­re­jä vuo­des­sa, halua eikä yksin­ker­tai­ses­ti voi ajaa jol­lain muu­ta­man ton­nin auton­rä­mäl­lä. Ihan jär­je­tön­tä käyt­tää las­kel­mis­sa moi­sia auto­ja. Kaup­pa­rat­sul­la pitää olla hyvä kes­ki­luo­kan auto, ei rämä, mut­tei myös­kään lii­an hie­no, ettei herä­tä liik­kues­saan kateut­ta asiakkaissa. 

  Mik­si val­tion pitäi­si kus­tan­taa kaup­pa­rat­suil­le kivem­mat työ­vä­li­neet? Kyl­lä pit­kin poi­kin suo­mea voi ihan hyvin ajaa kymp­pi­ton­nin korea­lai­sel­la (tai vii­si vuot­ta van­hal­la pik­ku­japs­kil­la), jos halu­aa ajaa ylem­män kes­ki­luo­kan autol­la voi sen kus­tan­taa ihan itse. Ei kai veron­mak­sa­jien pidä mak­saa kaup­pa­rat­sun muka­vuuk­sis­ta? Voin­ko mä vähen­tää vero­tuk­ses­sa jotain että voin ostaa toi­mis­tol­le parem­mat tuolit? 

  Voin kuvi­tel­la että on ole­mas­sa tiet­ty­jä ammat­ti­ryh­miä joil­le muu­tos on oikeas­ti han­ka­la elan­non hank­ki­mi­sen kan­nal­ta. Yli­voi­mai­sel­le enem­mis­töl­le muu­tos vaan han­ka­loit­taa verot­to­mien tie­nes­tien hankkimista.

 43. Autoe­dun vero­tus on lii­an lie­vää. Sii­hen voi­si ennem­min puuttua.

 44. Insi­nöö­ri

  … Mut­ta jos ajan omal­la autol­la työ­mat­kan jon­ne­kin, niin park­ki­paik­ka­rut­tu­kin käy aika kal­liik­si itsel­le­ni – vaik­ka kilo­met­ri­kor­vauk­set sai­sin­kin. Mis­sä logiikka? 

  Se on sun auto­si. Kos­ka minä tai kukaan muu­kaan ei sil­lä aje­le polii­sin puut­tu­mat­ta asi­aan, niin sil­loin sen hank­ki­mi­ses­ta, käy­tös­tä ja luok­kat­to­mas­ta park­ki­paik­ka autoi­lus­ta koi­tu­vat kus­tan­nuk­set jää­vät sinun kannettavaksesi.

  Kilo­met­ri­kor­vauk­sia mak­sa­mal­la val­tio suun­nat­to­mas­sa ante­liai­suu­des­saan antaa sinun käyt­tää autoa työ­mat­koi­hin nol­la kus­tan­nuk­sil­la (tai siis täl­lä het­kel­lä itsea­sis­sa tie­na­ta rahaa omil­la työmatkoillasi).

 45. Minä kuvit­te­lin itse­riit­toi­suu­des­sa­ni että kysy­myk­se­ni Sipi­län blo­giin kaa­toi sen ja samal­la aiheut­ti “vir­ta­pii­kin” Lou­hen pal­ve­li­meen, mut­ta näem­mä oli mui­ta­kin rois­to­ja asial­la. Kysyin että min­kä­hän­lai­sel­la romul­la se 50 000 km vuo­des­sa aja­va rauk­ka­par­ka, Sipi­län esi­merk­ki, jou­tuu aja­maan, kun nyt tulee verot­to­mia kor­vauk­sia vain kak­si ton­nia kuus­sa, ja jat­kos­sa nau­ret­ta­vat rapiat 1300 jol­la ei saa edes tuulilasinpyyhkimiä.

 46. Rai­mo K: Eikö­hän syyl­li­nen mak­sa, kuten kola­reis­sa yleensä.Kolari ei perus­tu työ­nan­ta­jan mää­räyk­seen eikä ammat­tio­sas­to­kaan sel­lai­sia määrää.Syyllisyys taas tulee tieliikennelaista.Työnantajalle asia ei kuu­lu miten­kään (kuten ei mahd.
  sakotkaan).

  Heh, huvit­ta­va kom­ment­ti. Hir­vi maksaa!

 47. Sylt­ty:
  Mites päi­vä­ra­hat? Niis­sä yli­kom­pen­saa­tio on vie­lä­kin räi­keäm­pi kun ei tar­vit­se teh­dä edes min­kään­lai­sia investointeja. 

  Mil­lä ihmeel­lä päi­vä­ra­han joku voi las­kea yli­kom­pen­saa­tiok­si? Päi­vä­ra­ha on kor­vaus lisään­ty­vis­tä kuluis­ta, eli käy­tän­nös­sä ruo­kai­luis­ta. Miten joku oikein syö mat­kal­la, jos nykyi­nen päi­vä­ra­ha riit­tää sii­hen??? 😉 Kireäs­ti vero­te­tun Suo­men hin­ta­ta­so on niin kova, ettei sää­dyl­lis­tä ate­ri­aa saa mis­sään alta vii­den kym­pin. Eli miten te oikein syötte???

  Kilo­met­ri­kus­tan­nuk­set eivät omien las­ku­je­ni mukaan kata täl­lä het­kel­lä­kään autos­ta koi­tu­via kulu­ja. Työn­te­ki­jän eduk­si jää lähin­nä auton palau­tuk­sen ver­ran lyhyem­mät työ­mat­kat, eli enem­män vapaa aikaa. Jos kilo­met­ri­kor­vauk­sia alen­ne­taan, väi­tän sen näky­vän keik­ka­töi­tä teke­vien kuol­lei­suu­des­sa. Vai­de­taan autoi­hin, jot­ka ovat hen­gen­vaa­ral­li­sia, jos työ­nan­ta­ja ei osta autoa.

  Osmo, miten seli­tät tuon kor­vauk­sen ter­veys­kes­kuk­ses­sa käyn­nis­tä? Niis­sä mais­sa, jois­sa ei ole tätä DDR:stä kopioi­tua jär­jes­tel­mää, huraut­taa lää­kä­ri pihal­le omal­la autollaan. 

  Koko­nai­suu­des­saan kulu­kor­vaus­sop­pa joh­tuu Suo­men käsit­tä­mät­tö­män kor­keas­ta veroas­tees­ta. Jos­sain Parii­sin kes­kus­tas­sa­kin saa hyvää ruo­kaa hal­vem­mal­la kuin suo­ma­lai­ses­sa pik­ku­kau­pun­gis­sa. 😀 Auton käyt­tö­ku­lut Suo­mes­sa ovat täy­sin käsit­tä­mät­tö­miä mihin tahan­sa sisä­mark­ki­na­kil­pai­li­jaan näh­den. Kaik­ki sen takia, että pidäm­me yllä teho­ton­ta, huo­no­laa­tuis­ta ja kal­lis­ta terveydenhuoltojärjestelmää???

  Oma kan­ta­ni on, että kilo­met­ri­kor­vauk­sis­ta voi­daan hyvin luo­pua samal­la, kun autoi­lun yli­mää­räi­sis­tä verois­ta luo­vu­taan. Samoin nykyis­tä pie­nem­pi­kin päi­vä­ra­ha riit­tää ihan hyvin, kun kaik­ki ruo­kai­luun liit­ty­vä vero­tus, alkaen alko­ho­li­ve­ros­ta, kor­ja­taan kil­pai­li­ja­mai­den tasol­le. Hal­po­ja kei­no­ja ter­veh­dyt­tää Suo­men talous.

  1. ettei sää­dyl­lis­tä ate­ri­aa saa mis­sään alta vii­den kympin

   Tuo­ta noin? Jokin raja sil­lä­kin, mitä veronm­nak­sa­jien pitää rahoittaa.

 48. Se on sun auto­si. Kos­ka minä tai kukaan muu­kaan ei sil­lä aje­le polii­sin puut­tu­mat­ta asi­aan, niin sil­loin sen hank­ki­mi­ses­ta, käy­tös­tä ja luok­kat­to­mas­ta park­ki­paik­ka autoi­lus­ta koi­tu­vat kus­tan­nuk­set jää­vät sinun kannettavaksesi. 

  Pitää muis­taa, että omai­suu­den vas­tuul­li­seen hoi­toon kuu­luu sen vakuut­ta­mi­nen. Hal­pa­kin auto on yleen­sä yksi­lön kal­lein irtain omai­suuse­rä, ja sen täy­del­li­seen tuhou­tu­mi­seen ei taval­li­nen ihmi­nen voi varau­tua kuin vakuut­ta­mal­la. Tämän vuok­si auton kas­ko­va­kuu­tus on aivan perus­tel­tu meno.

  Kilo­met­ri­kor­vauk­sia mak­sa­mal­la val­tio suun­nat­to­mas­sa ante­liai­suu­des­saan antaa sinun käyt­tää autoa työ­mat­koi­hin nol­la kustannuksilla 

  Val­tio ei mak­sa kilo­met­ri­kor­vauk­sia. Ne ovat työ­nan­ta­jan mak­sa­mia. Val­tio ainoas­taan sää­tää ne verottomiksi.

  Ylei­nen peri­aa­te on se, että vero­tus koh­dis­tuu puh­taa­seen tuloon, ei nii­hin “tuloi­hin”, jot­ka mene­vät suo­raan tulon­han­kin­taan. Muu oli­si ihan jär­je­tön­tä. Kos­ka monen ihmi­sen on pak­ko ajaa omal­la autol­la, ja työ­nan­ta­ja edel­lyt­tää tätä työs­sä­py­sy­mi­sen tai työ­pai­kan saan­nin ehto­na, on yksi­lön pääs­tä­vä­kin nollille.

 49. Voin­ko mä vähen­tää vero­tuk­ses­sa jotain että voin ostaa toi­mis­tol­le parem­mat tuolit? 

  Voit. Jos ostat itsel­le­si parem­mat tuo­lit, ja tulon­han­kin­ta­ku­lut ylit­tä­vät tulon­han­kin­ta­vä­hen­nyk­sen vakio-osan, saat vähen­net­tyä ne tuo­lit verotuksessa.

  Meil­lä Suo­mes­sa on sur­kea tilan­ne sikä­li, että vero­tuk­sen progres­sii­vi­suut­ta luo­daan anta­mal­la kai­kil­le vero­tuk­ses­sa viran puo­les­ta aika suu­ri tulon­han­kin­ta­vä­hen­nys, eivät­kä useim­mat ihmi­set pää­se tämän yli. Tämä vähen­tää työn­te­ki­jöi­den haluk­kuut­ta lait­taa rahaa itsen­sä kehit­tä­mi­seen esi­mer­kik­si ammat­ti­kir­jal­li­suut­ta ostamalla.

  Parem­pi oli­si pois­taa tulon­han­kin­ta­vä­hen­nyk­sen viran puo­les­ta myön­net­tä­vä osa ja kor­va­ta tämän pie­ni­tu­loi­sil­le aiheut­ta­ma vero­tuk­sen lisäys kas­vat­ta­mal­la kun­nal­lis­ve­ro­tuk­sen ansiotulovähennystä.

 50. a_l: Kaik­kiin verot­to­miin kulu­kor­vauk­siin pätee sama peri­aa­te: ansio­ton hyö­ty kas­vaa kor­vausum­man kas­vaes­sa, mut­ta samal­la motii­vi hank­kia tätä hyö­tyä pie­ne­nee. 250 työ­mat­ka­päi­vää vuo­des­sa teke­vä ei halua mat­kus­taa yhtä­kään yli­mää­räis­tä päi­vää vain päi­vä­ra­ho­ja saa­dak­seen. 5 päi­vää vuo­des­sa mat­kus­ta­va tekee mie­lel­lään toi­sen­kin reis­sun. Sama pätee km-kor­vauk­siin, ja tule­va uudis­tus ei tätä huo­mioi miten­kään, päinvastoin.Ratkaisu: pois­te­taan verot­to­mat kor­vauk­set, pait­si kuit­te­ja vas­taan. Työ­mark­ki­na­jär­jes­töt voi­vat sit­ten, par­haan kor­po­ra­tis­min hen­ges­sä, kir­ja­ta tule­viin TES­sei­hin­sä vas­taa­vat verol­li­set pal­kan­li­sät työ­mat­kois­ta jne.

  Täs­sä oli ensim­mäis­tä ker­taa vähän fik­sum­pi kom­ment­ti, jos­ta ei pais­ta läpi täy­si asiantuntemattomuus.

  Päi­vä­ra­hat suo­mes­sa on var­maan jokin ruot­sin val­lan aikai­nen hal­lin­nol­li­nen käy­tän­tö. Kulu­kor­vauk­set kuit­te­ja vas­taan on ihan ok. Näin­hän se yleen­sä näyt­tää maa­il­mal­la mene­vän. Päi­vä­ra­ha on vie­lä sur­kean pie­ni. Kulu­kor­vauk­sel­la voi­tai­siin käy­dä parem­mis­sa ravintoloissa.

  Itse­kin sain verot­to­mia päi­vä­ra­ho­ja aikoi­naan n. 8000 eur/vuosi. Mat­ka­päi­viä oli rei­lut 200. Sit­ten tääl­lä tulee näi­tä heik­ko­ta­soi­sia talous­teo­ree­tik­ko­ja, jot­ka sano­vat, että vero­ton päi­vä­ra­ha on “kan­nus­tin, joka saa sinut halua­maan mat­kus­taa enem­män.” Höpö, höpö

 51. Jos las­ke­taan, että yksit­täi­nen kilo­met­ri­kor­vaus­ta saa­va autoi­li­ja saa vaik­ka­pa 25c lii­kaa tuloa ajet­tua kilo­met­riä koh­den ja aje­taan vaik­ka 15000 kilo­met­riä vuo­des­sa. Tulo­ja ker­tyy 3750 euroa. Toi­sek­si ver­tai­lu­jou­kos­sa ote­taan Karl Kyös­ti­lä, vii­me vuo­den vero­tie­to­jen mukaan Suo­men toi­sek­si par­hai­ten tie­naa­va. Hänen koko­nais­ve­ro­pro­sent­tin­sa on tasan 28% ja tulot 15.3 mil­joo­naa. Jos sum­ma muu­te­taan koko­nai­suu­des­saan ansio­tu­lok­si, saa­daan ver­ko­pro­sen­tik­si 47,5%. Tar­koit­taa sitä, että Kal­le sääs­tää verois­sa 2983500, jos­ta var­mas­ti joka sent­ti tulee hyö­ty­käyt­töön. Samal­la sum­mal­la 795 suo­ma­lais­ta saa neto­ta kilo­met­ri­kor­vauk­sis­ta vero­ton­ta tuloa.

  Myön­ne­tään, kilo­met­ri­kor­vauk­sil­la net­toa­mi­nen ei oo sil­lei rei­lua, mut­ta kes­ki­tyt­täis­kö olen­nai­seen? Mik­si teh­dä alle pro­sen­tin jus­tee­rauk­sia? Siis ymmär­rän poin­tin sii­nä, että tämä on epä­koh­ta ja pitää kor­ja­ta, mut­ta nyt ei sel­keäs­ti ole prio­ri­tee­tit kohdallaan.

  1. En tun­ne Kari Kyös­ti­lää, mut­ta ole­tan hänen saa­neen yrit­tä­jä­nä pää­oma­tu­lo­ja. Nii­den osal­ta pitäi­si vero­tuk­sen tas­a­puo­li­suut­ta lisä­tä, mut­ta jos hänen tulo­jaan vero­tet­tai­siin kuin palk­ka­tu­lo­ja, val­tio ei sai­si lisä­tu­lo­ja 2,9 mil­joo­naa euroa vaan pal­jon vähem­män. Siis jos hän on mak­sa­nut yri­tyk­ses­tään pää­oma­tu­lo­ja itsel­leen. Jos hän on rikas­tu­nut myyn­ti­voi­toil­la, asia on monimutkaisempi.
   Jos kyse on osin­ko­tu­lois­ta, hänen yri­tyk­sen­sä on mak­sa­nut ensin veroa voi­tos­ta ja sen jäl­keen hän mak­saa veroa osin­gois­ta. Yhteen­sä veroa menee täs­sä tapauk­ses­sa noin 40 %, tark­kaa lukua en nyt pys­ty anta­maan. Jos hän sen sijaan mak­sai­si itsel­leen palk­kaa, veroa meni­si hänen pal­kas­taan 47,5%, mut­ta koko palk­ka oli­si yri­tyk­sen vero­tuk­ses­sa vähen­nys­kel­poi­nen, joten yri­tys ei mak­sai­si lain­kaan veroa täs­tä sum­mas­ta. Koko­nai­suu­den osal­ta ero­tus on vain joi­ta­kin porosenttiyksiköitä.

 52. Ai niin, kan­san­edus­ta­jien verot­to­mal­le kulu­kor­vauk­sel­le ei ole yhti­käs mitään perus­tet­ta. Korot­ta­kaa palk­ko­jan­ne vas­taa­vas­ti ja pois­ta­kaa “kulu­kor­vauk­set”.

  1. ant­ti. Olen aivan ehdot­to­mas­ti samaa miel­tä, että kan­san­edus­ta­jien kulu­kor­vaus­ta tulee vähen­tää ja siir­tää se palk­kaan. Var­si­nai­nen palk­ka vas­taa toi­mis­to­pääl­li­kön tasoa.

 53. juha: Heh, huvit­ta­va kom­ment­ti. Hir­vi maksaa!

  Huvit­ta­va kom­ment­ti 2: Hir­vi­ko­la­ris­sa autoi­li­ja on syyl­li­nen, lii­an suu­ri tilan­ne­no­peus. Vakuu­tus maksaa.
  Nimi­merk­ki ‘Hir­vi­ko­la­rin ajanut’

  Ajoin myös peu­ra­ko­la­rin työ­mat­kal­la, eipä mak­sa­nut työ­nan­ta­ja sitä­kään, vakuu­tus maksoi.

 54. juha:
  ‘snip’
  Päi­vä­ra­hat suo­mes­sa on var­maan jokin ruot­sin val­lan aikai­nen hal­lin­nol­li­nen käy­tän­tö. Kulu­kor­vauk­set kuit­te­ja vas­taan on ihan ok. Näin­hän se yleen­sä näyt­tää maa­il­mal­la menevän.
  ‘snip’

  Ensim­mäi­nen ker­ta pit­kään, pit­kään aikaan kun joku vaa­tii lisää byro­kra­ti­aa — sitä­hän se kuit­tien keräi­ly ja nii­den tar­kas­ta­mi­nen olisi.

  Kuit­tien keräi­ly on toki nykyi­sin­kin mah­dol­lis­ta, jos vero­ton kilo­met­ri­kor­vaus tai päi­vä­ra­ha ei riitä.

 55. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Tuo­ta noin? Jokin raja sil­lä­kin, mitä veronm­nak­sa­jien pitää rahoittaa.

  Oikeas­taan­han tämän koko perus­on­gel­ma on se, että meil­lä on sel­lai­nen moni­mut­kai­nen aja­tus, että val­tion pitää kom­pen­soi­da suo­raan tulon­hank­ki­mis­ku­lut. Tämä on kan­san­ta­lou­del­li­ses­ti hai­tal­lis­ta sii­nä mie­les­sä, että ihmi­set eivät hakeu­du töi­hin nii­den koko­nais­tuot­ta­vuu­den perus­teel­la. Sen sijaan tulon­hank­ki­mis­vä­hen­nys on erään­lai­nen kor­kean kus­tan­nus­ten työ­paik­ko­jen työllistämistuki.

  Eikö oli­si parem­pi, että tämä työl­lis­tä­mis­tu­ki annet­tai­siin suo­ra­na­tu­ke­na, esim. perustulossa?

 56. Jut­ta: Kor­vauk­sen tuli­si kat­taa auton käy­tös­tä ja omis­ta­mi­ses­ta koi­tu­vat todel­li­set kulut. 

  Onko niin, että et omis­tai­si autoa lain­kaan, ellet tar­vit­si sitä TYÖajoihin?

 57. No aivan var­mas­ti moni mik­ro-yrit­tä­jä mak­saa oman yri­tyk­sen­sä avul­la itsel­leen “ajet­tu­jen työ­ajo­jen & kilo­met­rien” perus­teel­la ben­sa­ra­haa ja päi­vä­ra­haa. Sit­ten sen ver­ran työ­palk­kaa, että verot­ta­ja ei ryh­dy arvio­ve­rot­ta­maan mikro-yrittäjää.

  Mut­ta ryh­tyi­si­kö­hän joku taho mak­sa­maan työt­tö­mäl­le sii­tä, että kun­toi­lee sään­nöl­li­ses­ti esi­mer­kik­si n. 50 km vuo­ro­kau­des­sa kesäl­lä pyö­räi­le­mäl­lä ja tal­vell­la sau­va­kä­ve­le­mäl­lä 1,5 tun­tia vuo­ro­kau­des­sa. Jos edes euron vuo­ro­kau­del­ta sai­si em. syil­lä koho­tet­tua työt­tö­myys­kor­vaus­taan, niin var­mas­ti alen­tai­si kan­sa­lais­ten ter­veys­me­no­ja — aina­kin jos­sa­kin ter­veys­me­non kategoriassa.

 58. No ei täs­sä­kään ole mitään jär­keä, että aikoi­na­ni Nokian lei­vis­sä sain ulko­mail­le lähe­tet­ty­nä työn­te­ki­jä­nä 3 ker­taa net­to­na ja verot­to­man käteen Suo­men brut­to­pal­ka­ni ns. 6 kuu­kau­den sään­nöl­lä. Tosin 1/3 verot­to­mas­ta pal­kas­ta koos­tui vii­kon­lo­pun yli­töis­tä, kun Kii­nas­sa teh­tiin 6 päi­väis­tä työ­viik­koa ja vapaa­päi­vä­ni oli arki­päi­vä. Lisäk­si Nokia mak­soi mat­ka­ni ja hotel­li­ni. Hyvää huol­ta meis­tä reis­su­mie­his­tä Nokias­sa pidet­tiin kun­nes 1992 kaik­ki koh­dal­la­ni lop­pui. Nokia kun ryh­tyi Olli­lan joh­dol­la kes­kit­ty­mään kän­ny­köi­den maailmaan.

 59. Avat­kaa nyt minul­le miten ihmees­sä valtion 

  a) vero­tu­lot kasvavat
  tai
  b) menot pienenevät

  kun kilo­met­ri­kor­vaus­ta leikataan?

  Minä ajan pal­jon työ­ajoa. Vii­mei­sen 12 kk aika­na minul­le jäi päi­vä­ra­hois­ta ja kilo­met­ri­kor­vauk­sis­ta vero­ton­ta voit­toa arvon­alen­nus­ten jäl­keen noin 200 €/kk. Tämä kor­va­si omat ajo­ni (joi­ta on vähän sil­lä työ­mat­ka 2 km ja pal­jon työ­päi­viä tien pääl­lä jol­loin kont­to­ril­le ei tarvitse/ehdi men­nä). Muka­na on siis myös päi­vä­ra­hat, sil­lä pyö­ri­tän mat­ka­las­ku­ja sekä mat­ka- ja auto­ku­lu­ja eri tilil­lä kuin palk­kaa­ni. Tämä vero­ton “voit­to” syn­tyi sii­tä, että autoon ei tul­lut yhtään isoa vikaa. 

  Uudis­tus tulee tar­koit­ta­maan, että minun hen­ki­lö­koh­tai­nen kulu­tus las­kee ensi vuon­na noin 2400 €. Mikä­li autoo­ni tulee iso vika, on kulu­tus pois muus­ta (ravin­to­lat, har­ras­tuk­set, …). Eli 400 € alv tulot jää val­tiol­ta saa­mat­ta ensi vuon­na. Tämä sik­si, että nykyi­ses­sä talous­ti­lan­tees­sa minun mah­dol­li­suu­te­ni saa­da saman suu­rui­nen pal­kan­ko­ro­tus on pie­ni. Myös vapaan autoe­dun saa­mi­nen nyky­palk­ka­ni pääl­le lie­nee pois las­kuis­ta. Vai sää­de­tään­kö samal­la laki, että työ­nan­ta­jan pak­ko kor­va­ta pal­jon työ­ajoa aja­van yli­kom­pen­saa­tio palkkana?

  Oikean yri­tyk­sen oike­aa myyn­ti­työ­tä teke­vä­nä uskon Kes­kus­tan puheen­joh­ta­jaa, joka arve­li kor­vauk­sen leik­kaa­mi­sen hei­ken­tä­vän talou­del­lis­ta toi­me­liai­suut­ta. Mikä­li käy niin, että aje­tut kilo­met­rit vähe­nee, niin ben­sa- ja arvon­li­sä­ve­ro­tu­lot pie­ne­nee, auto­ve­ro­tu­lot pienenee, …

  Toi­vot­ta­vas­ti kor­vauk­sen leik­kaus osa­taan perus­tel­la oikeal­la las­kel­mal­la tai leik­kauk­sen syy vaih­de­taan todel­li­sek­si. Todel­li­nen syy ei voi olla posi­tii­vi­nen vai­ku­tus valtiontalouteen.

  1. Tero
   MJi­hin ajat­te­lit sen rahan katoa­van, jota työ­nan­ta­ja ei mak­sa sinul­le ylikompensaationa?
   Ellei tämä siir­ry osak­si vero­tet­ta­vaa palk­kaa, se jää työ­nan­ta­jal­le, joka mak­saa yri­tyk­se­nä voi­tos­ta veroa Nor­maa­lin talous­teo­rian puit­teis­sa se kui­ten­kin siir­tyy ennem­min tai myö­hem­min palk­koi­hin, ja siten vero­tet­ta­vak­si tuloksi.

 60. Sylt­ty: Minä sain käy­te­tyl­le 30 000 euroa mak­sa­val­le 4v van­hal­le Audi A6:lle kes­ki­kus­tan­nuk­sek­si 45 sent­tiä / km.

  Huo­nom­mal­la autol­la ei kyl­lä mie­lel­lään pit­kiä mat­ko­ja ajele.

  Minä en taas mie­lel­lä­ni pidem­piä mat­ko­ja teki­si mil­lään muul­la kuin pri­vaat­ti­je­til­lä, joten sovi­taan­ko saman tien vero­va­paak­si kor­vauk­sek­si 5 euroa per kilo­met­ri kul­ku­vä­li­nees­tä riip­pu­mat­ta? Vai sovi­taan­ko, että työ­mat­kaa voi tait­taa suh­teel­li­sen tur­val­li­ses­ti muu­ta­man vuo­den van­hal­la alem­man kes­ki­luo­kan autol­la, ja tämän auton mar­gi­naa­li­kus­tan­nus on se, mikä hyväk­sy­tään vero­va­paak­si kor­vauk­sek­si? Jos joku työ­nan­ta­ja halu­aa mak­saa kor­vauk­sia työn­te­ki­jän pri­vaat­ti­jet­ti­ki­lo­met­reis­tä, niin mikä­pä sii­nä, mut­ta eikö oli­si koh­tuul­lis­ta pitää sitä vero­tet­ta­va­na tulona?

  insi­nöö­ri: Niis­tä puut­tuu kui­ten­kin yksi han­ka­la ter­mi: entä jos auto tulee kola­roi­tua työ­mat­kal­la? Vakuu­tus­kor­vauk­sis­sa on oma­vas­tuu, bonuk­set las­ke­vat ja vakuu­tus kallistuu.

  Oli­si vähin­tään koh­tuul­lis­ta, että täl­lai­sen sosi­aa­li­por­non esit­tä­jä esit­tää läh­tei­neen tai las­kel­mi­neen arvion kola­rei­den oma­vas­tuus­ta ja mene­te­tyis­tä bonuk­sis­ta ajo­ki­lo­met­riä kohden.

 61. juha: Kulu­kor­vauk­set kuit­te­ja vas­taan on ihan ok. Näin­hän se yleen­sä näyt­tää maa­il­mal­la mene­vän. Päi­vä­ra­ha on vie­lä sur­kean pie­ni. Kulu­kor­vauk­sel­la voi­tai­siin käy­dä parem­mis­sa ravintoloissa. 

  Riip­pu sii­tä, mil­lai­sel­la bud­je­til­la on lii­keel­lä. Joka tapauk­se­sa, pää­lim­mäi­sel­lä veik­kauk­se­ni on, ettei tuol­la menol­la kus­tan­nuk­sia sääs­ty — aina­kaan kun mukaan las­ke­taan lisään­ty­vien kuit­ti­mää­rän käsit­te­lyn ja hyväk­syn­nän kustannukset. 

  Sen huo­leh­ti­mi­sen lisäk­si, että saa­ko joku jos­kus “ansio­ta etua”, pää­tök­sis­sä toi­vot­ta­vas­ti myös pai­naa toi­mi­si­ko uusit­tu jär­jes­tel­mä myös käy­tän­nös­sä koko­nai­suu­den kan­nal­ta paremmin.

 62. Ovat­ko ne päi­vä­ra­hat­kaan ulko­maan reis­sus­ta perus­tel­tu­ja? Kävin äsken työ­mat­kal­la, jol­ta sain nor­maa­lin työ­päi­vän mukai­sen tun­ti­pal­kan, mat­ka-ajas­ta kor­vaus­ta yms.

  Kyl­lä­hän koti­maas­sa­kin omat ruo­kai­lut ovat elan­to­me­no­ja, mik­si eivät ulko­maan reis­su­jen ruokailukustannukset? 

  Eli verot­to­mat etuu­det pois ja kus­tan­nus­ten kor­vauk­set vain todel­lis­ten kus­tan­nus­ten mukaisesti. 

  Jos­tain syys­tä vero­jär­jes­tel­mää on halut­tu käyt­tää yhteis­kun­ta­po­liit­tis­ten tavoit­tei­den aja­mi­seen fis­kaa­lis­ten tavoit­tei­den lisäk­si. Mut­ta vero­tuk­sen kaut­ta mene­vät edut eivät vält­tä­mät­tä koh­dis­tu tarkasti…

  1. Oman koke­muk­se­ni perus­teel­la ulko­maan­päi­vä­ra­hat ovat täy­sin yli­mi­toi­tet­tu­ja. Yleen­sä ulko­mail­la syä hal­vem­mal­la kuin koti­maas­sa. Nii­den las­kel­mas­sa on alun­pe­rin ollut myös päi­vit­täi­nen soit­to kotiin, jon­ka mak­soi jos­kus ehkä kym­me­nen euroa, nyt ei juu­ri mitään.

 63. Eras­to­te­nes aleksandrialainen:


  Tämän vuok­si auton kas­ko­va­kuu­tus on aivan perus­tel­tu meno. 

  Eli kuu­luu val­tion teh­tä­viin kan­taa autoi­li­jan omistajariski?

  Val­tio ei mak­sa kilo­met­ri­kor­vauk­sia. Ne ovat työ­nan­ta­jan mak­sa­mia. Val­tio ainoas­taan sää­tää ne verottomiksi.

  Tot­ta, mut­ta kuten Osmo tote­si: jos yksi ei mak­sa vero­ja niin sit­ten toi­nen maksaa.

  …ja työ­nan­ta­ja edel­lyt­tää tätä työs­sä­py­sy­mi­sen tai työ­pai­kan saan­nin ehto­na, on yksi­lön pääs­tä­vä­kin nollille. 

  Ja tuol­la ylem­pä­nä Sylt­ty ilmoit­ti, että Audi 6 oli mini­mis­tan­dar­di, mil­lä voi työn pui­teis­sa ajella…

 64. Ero­tuo­ma­ri:
  …Yrit­tä­jä­nä kävin van­hal­la auton­rä­mäl­lä pk-seu­dul­ta Pohjanmaalla … 

  Minus­ta onkin tun­tu­nut sil­tä, että kaik­kien yrit­tä­jien kyky teh­dä ris­kia­na­lyy­se­ja ei ole ihan sil­lä tasol­la mil­lä sen pitäi­si olla.

 65. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Tuo­ta noin? Jokin raja sil­lä­kin, mitä veronm­nak­sa­jien pitää rahoittaa.

  Ei, vaan on joku raja sil­lä, mil­lä veroas­teel­la yhteis­kun­ta toi­mii. Suo­mes­sa ei tar­vi­ta tämän kal­tais­ta kulu­kor­vaus­rum­baa, kun veroas­tet­ta las­ke­taan lähem­mäs kil­pai­li­ja­mai­den tasoa. Kyl­lä vii­del­lä kypil­lä pitää pys­tyä syö­mään säädyllisesti! 😉

  1. Jos me alam­me rus­ta­ta eri­lai­sia veron­alen­nus­mal­le­ja koh­den­ne­tuil­le jou­koil­le, tar­koit­taa se, että kaik­kien mui­den vero­tus nousee. Jot­ta voim­me pitää vero­kan­nat mal­til­li­se­na, pitää vero­poh­jan olla laa­ja, eikä sii­hen saa ampua täl­lai­sia yli­kom­pen­soi­via alennusmalleja.

 66. Ruot­sis­ta päin kat­soen 45 sent­tiä kilo­met­ril­tä on aivan lii­kaa. Tääl­lä vero­va­paan kor­vauk­sen mää­rä on 1,85 kr = 23 sent­tiä kilo­met­ril­tä, eikä kukaan ole asias­ta valit­ta­nut. Onhan tääl­lä autol­la kol­man­nek­sen hal­vem­pi han­kin­ta­hin­ta (kos­ka auto­ve­ro puut­tuu), mut­ta vakuu­tuk­set, kor­jauk­set, polt­toai­ne ja muut käyt­tö­kus­tan­nuk­set ovat osa­puil­leen Suo­men tasolla.

  Lie­kö sit­ten mal­til­li­nen km-kor­vaus osa­syy­nä sil­le, että tääl­lä näkee junis­sa pal­jon enem­män yksi­tyi­sen sek­to­rin mat­kus­ta­jia kuin Suo­mes­sa, jot­ka otta­vat juna-ase­mal­la tak­sin. Se on yksi ihan nimen­omai­nen tar­koi­tus­kin. Jos vero­va­paa kor­vaus ei yli­tä vält­tä­mä­tö­miä kulu­ja, tur­hat mat­kat jää­vät pois ja tar­peel­li­set teh­dään mah­dol­li­suuk­sien mukaan jul­ki­sil­la kul­ku­neu­voil­la tai koh­tuu­hin­tai­sel­la autolla.

  Mui­tan toki sen­kin ajan, kun Suo­mes­sa nos­tin km-kor­vauk­sia. Ei niis­sä kor­vauk­sis­sa ollut mitään tolkkua.

 67. juha: Itse­kin sain verot­to­mia päi­vä­ra­ho­ja aikoi­naan n. 8000 eur/vuosi. Mat­ka­päi­viä oli rei­lut 200. Sit­ten tääl­lä tulee näi­tä heik­ko­ta­soi­sia talous­teo­ree­tik­ko­ja, jot­ka sano­vat, että vero­ton päi­vä­ra­ha on “kan­nus­tin, joka saa sinut halua­maan mat­kus­taa enem­män.” Höpö, höpö

  No, aina­kaan itsel­lä­ni ei yllä ollut kyse mis­tään “talous­teo­rias­ta”, vaan tie­dän hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti tuol­lais­ten raho­jen ole­van aika muka­via. Mut­ta tämä tie­ten­kin riip­puu hen­ki­lön tilanteesta. 

  Köy­häl­le yksin asu­val­le yli­opis­to­tut­ki­jal­le puo­len vuo­den komen­nus­pes­ti johon­kin kivaan maa­han ja sil­tä ajal­ta päi­vä­ra­hat (eten­kin tuol­la kuvaa­mal­la­ni taval­la, eli niin, että ne kat­ta­vat vie­lä asu­mi­sen­kin, mut­ta asu­mi­sen saa itse junail­la) ei ole paha pes­ti. Eten­kin jos saa sik­si ajak­si koti­maas­sa ole­vaan asun­toon jon­kun asu­maan ja vuo­kraa mak­sa­maan. Hyväs­sä lykys­sä tou­hul­la kak­sin­ker­tais­taa käteen jää­vän tulo­ta­son. Har­va sanoo: “Ei”, jos haluk­kuut­ta kysytään. 

  Kor­kea­palk­kai­sel­le per­heel­li­sel­le joh­ta­jal­le maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin jat­ku­va reis­saa­mi­nen niin, että mat­ka­päi­viä ker­tyy vaik­ka tuo mai­nit­se­ma­si 200, on var­mas­ti elä­mää pahas­ti sot­ke­vaa ja hän var­mas­ti mie­lel­lään vähen­täi­si sitä, jos voi­si, vaik­ka käteen jää­vä tulo­ta­so sii­nä ehkä hitusen laskisikin.

 68. Hyp­pää Osmo ens­tal­ve­na mun perus Vol­von kyy­tiin, niin näät mitä se auto oikees­ti kulut­taa tääl­lä PK-seu­dul­la. Ote­taan kyl­mäs­tar­tit kadun­var­rel­ta ja men­nään istu­maan aluk­si tohon Hämeen­tiel­lä­tiel­le. käy­dään vaik­ka kah­dek­sal­la asiak­kaal­la otta­mas­sa kyl­mäs­tar­tit. 87km / 8h. Har­mi, ettei saa­da 1/2 pv-raho­ja, ollaan lii­an lähel­lä työ­paik­kaa tai kotia.

  Muu­ten­ki tää kes­kus­te­lu menee vähän vää­ril­le rai­teil­le: Työ­nan­ta­ja mak­saa työn­te­ki­jäl­le käyt­tö­kor­vaus­ta., ja Val­tio menet­tää tulo­ja. Läh­tö­koh­ta on siis että kai­kes­ta pitäis mak­saa val­tiol­le 100%. Oltais­ko sil­lon tyytyväisiä

 69. Eikö kes­ki­luo­kan vero­tus ole vie­lä riit­tä­vän kire­ää, kun tätä pitää ajaa? Jos pois­tet­tai­siin kilo­met­ri­kor­vauk­set ja keven­net­täi­siin ansio­tu­lo­ve­ro­tus­ta vas­taa­val­la sum­mal­la, miten­käs se olisi?

 70. Jos aje­lee työk­seen, on auto kai työ­vä­li­ne. Mikä kum­ma sii­nä on, että työ pitää sil­loin teh­dä omal­la työ­vä­li­neel­lä eikä työ­nan­ta­jan kalus­tol­la? Ei kai bus­si­kus­ki­kaan osta itse aja­maan­sa bus­sia tai lää­kä­ri mag­neet­ti­ku­vaus­lait­teis­toa, pait­si jos ryh­tyy yrit­tä­jäk­si, mikä onkin sit­ten toi­nen tarina.
  Km-kor­vaus sopii kor­vaa­maan satun­nai­set työ­nan­ta­jan ajot, mut­ta sii­hen riit­täi­si 5000 km rajakin.

 71. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  ant­ti. Olen aivan ehdot­to­mas­ti samaa miel­tä, että kan­san­edus­ta­jien kulu­kor­vaus­ta tulee vähen­tää ja siir­tää se palk­kaan. Var­si­nai­nen palk­ka vas­taa toi­mis­to­pääl­li­kön tasoa. 

  Mel­koi­sen hyvät pal­kat on toi­mis­to­pääl­li­köil­lä. Palk­ka­ver­tai­lus­sa pää­kau­pun­ki­seu­dun kes­kiar­vo on 4611 EUR/kk. Suu­rin osa tuon alle.

  En ole sano­mas­sa, että kan­san­edus­ta­jien palk­ka on lii­an suu­ri, vaan totea­mas­sa, että ehkä tun­tu­ma arkie­lä­mään on katoamassa.

 72. Joka tapauk­ses­sa täs­sä­kin tapauk­ses­sa nos­te­taan Suo­men talout­ta kor­jaa­mal­la pie­niä vää­ryyk­siä, kun progres­sion ylä­pääs­sä tapah­tu­vil­la kor­jaus­liik­keil­lä saa­tai­siin pal­jon suu­rem­pia muu­tok­sia aikaan. Vali­tet­ta­vas­ti viek­kau­del­la ja vää­ryy­del­lä saa­dut kilo­met­ri­kor­vauk­set kui­ten­kin vai­kut­ta­vat posi­tii­vi­ses­ti monen­kin lap­si­per­heen leik­ke­le­va­li­koi­miin, mut­ta kuka tahan­sa yli mil­joo­nan tie­naa­va toden­nä­köi­ses­ti saa perus­tar­peen­sa tyy­dy­tet­tyä, vaik­ka vero­tus­ta vähän kiris­täi­si. Toki yri­tyk­set uhkaa­vat muut­taa Suo­mes­ta jon­ne­kin muu­al­le, mut­ta työ­vä­ki jää tän­ne ja yrit­tä­jän tilal­le aika­naan nousee mui­ta. Yrit­tä­mi­nen ei lop­pu­nut Nokian ala­mä­keen, joten eikö oli­si aikaa teh­dä kaik­ki ne muu­tok­set, joi­den teke­mis­tä vas­taan Nokia Olli­lan aikaan älähteli?

 73. Eikös tuos­sa käy niin, että pal­jon aja­vat aje­le­vat sit­ten van­hem­mil­la romuil­la ja uusis­ta autois­ta saa­ta­vat verot hupe­ne­vat minimiin?

  Auto­kaup­pa ei jos­tain syys­tä ole EU:n peri­aat­tei­den mukai­nen, eli lisä­ve­roa puk­kaa aivan tol­kut­to­mas­ti, vaik­ka Osmo itse­kin myön­tää että väli­mat­kat ovat pit­kät eivät­kä bus­sit maa­seu­dul­la kulje.

  Kreik­ka-tuki­kaan ei ole EU:n peri­aat­tei­den mukainen.

  Voi­si­ko joku EU-fani ker­toa mis­tä me aika­naan äänes­tim­me? Ja miten asiat ovat oikeas­ti toteu­tu­neet Suo­men polii­tik­ko­jen ja vir­ka­mies-lau­man käsittelyssä?

 74. miten tämä km-kor­vaus liit­tyy Kreik­kaan ja veronkiertoon???

  -työ­nan­ta­ja­han ne km-kor­vauk­set mak­saa aje­tuis­ta työajoista(siis ei val­tio tai veronmaksajat).

  -vero­jen mak­sa­mi­nen on san­gen ikä­vää var­maan monen mielestä,mutta vero­va­paa km-kor­vaus ei lii­ty vero­jen kier­toon kai mil­lään tavoin??

  ymmär­täi­sin jos blo­gin aihee­na oli­si yksi­tyi­sau­toi­lun vähen­tä­mi­nen ja ilmas­ton pelas­tu­mi­nen mut­ta että veron­kier­to ja Soini,
  aika­moi­nen aasinsilta.

  1. uusi kas­vo
   Onko vai­kea hah­mot­taa, että kilo­met­ri­kor­vaus­ten yli­kom­pen­saa­tio on veron­kier­toa. Jos sitä on vai­kea hah­mot­taa, kuvit­te­le, mitä tapah­tui­si, jos kor­vaus oli­si sata euroa kilo­met­ril­tä, ja kilo­met­re­jä saa tul­la vain niin pal­jon, että kor­vaus vas­taa sovitt­gua kuukausipalkkaa.

 75. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Yleen­sä ulko­mail­la syä hal­vem­mal­la kuin kotimaassa. 

  Aina­kin kuvit­te­lin ver­tai­lun ole­van koti­ruo­ka koto­na vs. ravin­to­la­ruo­ka ulkomailla. 

  Onhan se kor­vaus­ta­so monil­le sel­lai­nen, että sii­tä tulee muka­va vero­ton pal­kan­li­sä (vaik­ka se nuo­ri, per­hee­tön, tut­ki­ja); toi­saal­ta elä­män­ti­lan­teet vaih­te­le­vat ja tar­koi­tus lie­nee var­mis­taa, että kovin monel­le, joil­ta mat­kus­ta­mi­ses­ta on jo aikaa sit­ten hävin­nyt kaik­ki hoh­to, ei ylei­sen potu­tuk­sen lisäk­si tuli­si suo­ra­nai­ses­ti talou­del­li­ses­ti tak­kiin matkasta.

 76. Austrian:
  Ovat­ko ne päi­vä­ra­hat­kaan ulko­maan reis­sus­ta perus­tel­tu­ja? Kävin äsken työ­mat­kal­la, jol­ta sain nor­maa­lin työ­päi­vän mukai­sen tun­ti­pal­kan, mat­ka-ajas­ta kor­vaus­ta yms.

  Sop­pa­rit vaih­te­le­vat. Itsel­le­ni mat­ka-ajas­ta (Illat, yöt, var­hai­set aamut tai vii­kon­lo­put) sinän­sä ei saa kom­pen­saa­tio­ta. Joo, voi kai ehdot­taa, että tuon pitäi­si sit­ten olla verol­lis­ta tuloa.

  Kyl­lä­hän koti­maas­sa­kin omat ruo­kai­lut ovat elan­to­me­no­ja, mik­si eivät ulko­maan reis­su­jen ruokailukustannukset?

  Koti­maas­sa syön pää­osin omia hal­po­ja kei­tok­sia, ulko­mail­la tuo­hon ei oikein ole mahdollisuuksia. 

  kus­tan­nus­ten kor­vauk­set vain todel­lis­ten kus­tan­nus­ten mukaisesti.

  Ne, jot­ka täl­lä het­kel­lä sääs­tä­vät päi­vä­ra­hois­taan, siir­ty­ne­vät enem­män (ja/tai parem­pien) ravin­to­loi­den asiak­kaik­si säi­lö­en kuit­tin­sa. Päi­vä­ra­hat pois­tu­vat, kui­teil­la kor­vat­ta­vat mää­rät kas­va­vat, hal­lin­non pyö­rit­tä­mi­nen mak­saa taas entis­tä­kin enem­män ja rahaa kulu­te­taan enem­män ulko­mail­la ja ole­tet­ta­vas­ti aina­kin jon­kin ver­ran vähem­män kotimaassa. 

  Ansio­ta” tai vero­ton­ta etua voi syn­tyä vähem­män, mut­ta hyö­tyy­kö tuos­ta kansantalous?

 77. Yhdyn täy­sin Soi­nin­vaa­ran kan­taan kilo­met­ri­kor­vaus­ten leik­kaa­mi­ses­ta todel­li­suut­ta vastaaviksi.

  Tie­tys­ti oli­si mah­dol­lis­ta säi­lyt­tää vero­vel­vol­li­sel­le mah­dol­li­suus myös suu­rem­paan kilo­met­ri­kor­vauk­seen, mikä­li tämä kyke­nee perus­te­le­maan poik­keuk­sel­li­sen kal­liin auton tar­peen ja/tai kui­teil­la osoit­ta­maan kulu­jen­sa todel­li­suu­des­sa ylit­tä­neen las­ken­nal­li­sen korvausrajan.

  Peri­aat­tees­sa mie­les­tä­ni KAIKKI tulot pitäi­si olla vero­na­lais­ta tuloa. Kor­vauk­set jos­ta­kin eri­koi­ses­ta työ­hön liit­ty­väs­tä menos­ta pitäi­si vero­vel­vol­li­sen kye­tä osoit­ta­maan kui­teil­la oikeik­si. Ylei­ses­ti syn­ty­vät kor­vauk­set voi­si verot­ta­ja tule­vai­suu­des­sa­kin mää­ri­tel­lä oikeik­si. Suu­rem­mis­sa kus­tan­nuk­sis­sa oli­si vero­vel­vol­li­sen teh­tä­vä­nä todis­taa verot­ta­jan las­kel­mat hänen tapauk­ses­saan lii­an mataliksi.

  En ymmär­rä, mik­si tämä kilo­met­ri­kor­vaus­ten muu­tos vai­kut­tai­si jotain työ­eh­to­so­pi­muk­siin. Kyse­hän on vain työn teos­sä syn­ty­nei­den kus­tan­nus­ten kor­vauk­sis­ta. Jos taas kor­vauk­set ovat ylit­tä­neet syn­ty­neet kus­tan­nuk­set, niin kyse­hän on sel­keäs­ti tulos­ta, jos­ta kuu­luu mak­saa tuloveroa.

 78. Jaak­ko Säre­lä: meil­lä on sel­lai­nen moni­mut­kai­nen aja­tus, että val­tion pitää kom­pen­soi­da suo­raan tulonhankkimiskulut.

  Eikä ole. Meil­lä on aja­tus, että tulon­hank­ki­mis­ku­lut vähen­tä­vät vero­tet­ta­vaa tuloa.

 79. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Jot­ta voim­me pitää vero­kan­nat maltillisena

  Onko Suo­men vero­kan­nat muka maltillisia? 

  Kyl­lä meil­lä alkaa olla vähän sem­mois­ta tilan­net­ta, että nimel­li­nen vero­kan­ta on kova ja sit­ten kai­ken­lai­set vähen­nyk­set pie­nen­tä­vät todel­lis­ta vero­tus­ta. Esi­mer­kik­si juu­ri ansio­ve­ro­tuk­ses­sa. Yri­tys­puo­lel­la taas toi­mi­taan siten, että val­tio kerää toi­sel­la kädel­lä pal­jon vero­ja ja sit­ten toi­sel­la kädel­lä jakaa nii­tä samo­ja vero­ja koh­den­ne­tus­ti takai­sin Teke­sin ja mui­den tukien kautta.

  Ja kun hal­li­tus sit­ten halu­aa keven­tää vero­tus­ta, se ei tyy­pil­li­ses­ti kos­ke­kaan nimel­li­siin vero­kan­toi­hin vaan lisää vähennyksiä.

  Ymmär­rän kyl­lä että on hel­pom­pi teh­dä sil­män­kään­tö­temp­pu­ja, mut­ta kyl­lä polii­tik­ko­jen pitäi­si pys­tyä kan­sa­lai­sil­le selit­tä­mään, mik­si on hel­pom­paa las­kea nimel­li­siä vero­kan­to­ja kuin kik­kail­la vähennyksillä.

 80. jlbl: Eli kuu­luu val­tion teh­tä­viin kan­taa autoi­li­jan omistajariski?

  Ei, vaan val­tion ei kuu­lu verot­taa sii­tä, että työ­ajoa aja­val­le ker­tyy kus­tan­nuk­sia työn teke­mi­seen liit­ty­väs­tä omistajariskistä.

 81. Jos me alam­me rus­ta­ta eri­lai­sia veron­alen­nus­mal­le­ja koh­den­ne­tuil­le jou­koil­le, tar­koit­taa se, että kaik­kien mui­den vero­tus nousee.”

  Onhan meil­lä pal­jon mui­ta­kin etu­ja jois­sa keplo­tel­laan verotuksella,mutta kun ne ovat elii­tin etu­ja niin nii­hin ei puututa

  Lai­naus Suo­men Kuvalehdestä

  Hel­sin­gin Sano­mien mukaan Fin­nair mak­saa Veh­vi­läi­sen asun­nos­ta vuo­kraa 6.800 euroa kuus­sa. Verot­ta­ja kui­ten­kin kat­soo Veh­vi­läi­sen hyö­ty­vän ilmai­sa­sun­nos­taan 2.300, eikä suin­kaan 6.800 euroa kuus­sa. Tämä 2.300 euroa lisä­tään vero­tuk­ses­sa Fin­nai­rin joh­ta­jan kuu­kausi­palk­kaan, käy­tän­nös­sä kuu­kausi­vuo­kral­taan lähes 7.000 euron asun­to rasit­taa toi­mi­tus­joh­ta­ja Veh­vi­läi­sen talout­ta noin 1.200 eurol­la kuukaudessa.”

 82. Yrit­tä­jä:
  @Jutta: Ei sen kilo­met­ri­kor­vauk­sen idea­na ole kat­taa aivan kaik­kia auton kulu­ja, ainoas­taan työ­ajoi­hin käy­tet­ty osuus. Auto­han on sinun oma­si ja käy­tät sitä muuhunkin. 

  Nime­no­maan. Auton käy­tön juok­se­vat kus­tan­nuk­set voi jyvit­tää kilo­met­reil­le ja kiin­teät kus­tan­nuk­set päi­vil­le. Niin päi­vi­nä kun olen pako­tet­tu käyt­tä­mään hen­ki­lö­koh­tais­ta kul­ku­neu­voa­ni työ­ajoi­hin oli­si koh­tuul­lis­ta että ko. päi­vän kiin­teät kus­tan­nuk­set mak­saa työ­nan­ta­ja. Näi­tä kus­tan­nuk­sia ovat siis käyt­tö­mak­sut, vakuu­tuk­set ja parkkeeraus. 

  Jos autoa tar­vit­see pel­käs­tään työ­hom­miin, niin lii­sa­ri tai fir­man omis­ta­ma auto on fik­sum­pi jär­jes­te­ly. Pait­si tie­tys­ti sil­loin jos on tar­koi­tus oikeas­ti tie­na­ta noil­la kilometrikorvauksilla.

  Fir­ma jär­jes­tel­köön auto­asiat vaik­ka vuo­kraa­mal­la käyt­töö­ni auton, mak­soi mitä mak­soi. On jär­je­tön­tä vaa­tia minua käyt­tä­mään hen­ki­lö­koh­tais­ta ajo­neu­voa­ni ilman että auton todel­li­set kulut korvataan.

 83. tcrown: Vai sovi­taan­ko, että työ­mat­kaa voi tait­taa suh­teel­li­sen tur­val­li­ses­ti muu­ta­man vuo­den van­hal­la alem­man kes­ki­luo­kan autol­la, ja tämän auton mar­gi­naa­li­kus­tan­nus on se, mikä hyväk­sy­tään vero­va­paak­si korvaukseksi? 

  Pitäs­kö sopia samal­la mikä on kont­to­ri­käy­tös­sä läp­pä­rin jär­ke­vä mak­si­mi­te­ho, jon­ka jäl­keen lii­ku­taan puh­taas­ti yli­mu­ka­vuusa­lu­eel­la? Ei taval­li­set käyt­tä­jät tar­vit­se SSD-levyä tai 16 GB muis­tia eli työ­ase­man verot­to­mak­si hin­nak­si ase­tet­ta­koot 700 euroa, tätä kor­keam­paa kulua ei pitäi­si yri­tyk­sen voi­da vero­vä­hen­tää, kos­ka se on tur­haa toi­mis­to­työn­te­ki­jän työ­mu­ka­vuu­den lisää­mis­tä. Esi­mer­kik­si 1500 euron läp­pä­ris­tä meni­si sit­ten 700 euroa työn­te­ki­jän palkkaverotukseen.

  Puhe­li­men mak­si­mi­han­kin­ta­hin­ta voi­tai­siin tänä­päi­vä­nä las­kea 30 euroon.

 84. Osmo Soi­nin­vaa­ra:

  snip’
  Nor­maa­lin talous­teo­rian puit­teis­sa se kui­ten­kin siir­tyy ennem­min tai myö­hem­min palk­koi­hin, ja siten vero­tet­ta­vak­si tuloksi.

  No sel­lais­ta talous­teo­ri­aa ei kyl­lä ole, että yri­tyk­sen voi­tot siir­tyi­si­vät palk­koi­hin, ei enne­min eikä myöhemmin.
  Kehi­tys­hän on täs­mäl­leen päin­vas­tai­nen, pää­oma­tu­lo­jen osuus kasvaa.

  1. Kyl­lä sel­lai­nen talous­teo­ria on. Pal­koil­le muo­dos­tuu tasa­pai­no­ti­la. Jos kaik­ki yri­tyk­set tuot­ta­vat paljn voitt­goa, palk­ka­ta­so pyr­kii nousemaan.

 85. Jut­ta:
  ‘snip’
  Fir­ma jär­jes­tel­köön auto­asiat vaik­ka vuo­kraa­mal­la käyt­töö­ni auton, mak­soi mitä mak­soi. On jär­je­tön­tä vaa­tia minua käyt­tä­mään hen­ki­lö­koh­tais­ta ajo­neu­voa­ni ilman että auton todel­li­set kulut korvataan.

  Erin­omai­nen asia, jos pys­tyt fir­mal­ta mois­ta vaatimaan.
  Ikä­vän ylei­nen käy­tän­tö rek­ry­toi­taes­sa on, että kysy­tään onko ajo­kort­ti ja auto — jos ei ole, vali­taan sel­lai­nen, jol­la on.
  Jär­je­tön­tä? Kenen kannalta?

 86. Minul­ta ei ole kos­kaan kysyt­ty työ­hön­ot­to­ti­lan­tees­sa että onko minul­la ajo­kort­ti ja auto.

 87. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Onko vai­kea hah­mot­taa, että kilo­met­ri­kor­vaus­ten yli­kom­pen­saa­tio on veronkiertoa. 

  ?

  Veron­kier­to on mää­ri­tel­män mukaan lain­vas­tais­ta toi­min­taa, jos­sa har­hau­te­taan, pimi­te­tään, toi­mi­taan lain vas­tai­ses­ti — ei vain lain hen­gen, vaan lain kir­jai­men. Jos kilo­met­ri­kor­vauk­sis­sa oli­si yli­kom­pen­saa­tio­ta — mikä on kyl­lä kiis­ta­na­lais­ta, se oli­si sil­ti mää­ri­tel­män mukai­ses­ti lain mukais­ta, avoin­ta, lain­sää­tä­jän tar­koi­tuk­sen mukais­ta toi­min­taa. Ei vain lain kir­jai­men vaan myös lain hen­gen mukais­ta toi­min­taa. Se ei ole veronkiertoa.

  Maa­il­mal­la käy­dään pal­jon kes­kus­te­lua veron­kier­ros­ta, veron vält­tä­mi­ses­tä, vero­suun­nit­te­lus­ta. Monet, eri­tyi­ses­ti vasem­mis­to­me­dia, pitä­vät lail­lis­ta vero­suun­nit­te­lua tuo­mit­ta­va­na ja häpeäl­li­se­nä. Vaik­ka se sama vasem­mis­to­me­dia (esim. Guar­dian Media Group Bri­tan­nias­sa) itse har­joit­taa ihan samaa verosuuunnittelua.

 88. Yrit­tä­jä:
  @Jutta: Ei sen kilo­met­ri­kor­vauk­sen idea­na ole kat­taa aivan kaik­kia auton kulu­ja, ainoas­taan työ­ajoi­hin käy­tet­ty osuus. Auto­han on sinun oma­si ja käy­tät sitä muu­hun­kin. Jos autoa tar­vit­see pel­käs­tään työ­hom­miin, niin lii­sa­ri tai fir­man omis­ta­ma auto on fik­sum­pi jär­jes­te­ly. Pait­si tie­tys­ti sil­loin jos on tar­koi­tus oikeas­ti tie­na­ta noil­la kilometrikorvauksilla

  @Osmo
  Oli­si­ko oikein, että tuo oli­si myös toi­sin­päin. Jos yri­tyk­sel­lä yri­tyk­sen logoil­la varus­tet­tu auto ja käy­tän sitä yksi­tyis­käy­tös­sä, niin mak­sai­sin sii­tä saman kilo­met­ri­kor­vauk­sen kuin yri­tys mak­sai­si minul­le oman auton käy­tös­tä. Nykyi­sel­lään se ei ole mah­dol­lis­ta, vaan auto on mää­ri­tet­tä­vä autoe­duk­si ja pie­nil­lä kilo­met­reil­lä hen­ki­lön kuluk­si tulee hel­pos­ti 0,70 EUR/km.

  Voin koke­muk­ses­ta sanoa, että yri­tyk­sen omien keik­ka-auto­jen hal­li­noin­ti on mel­koi­nen lisä­kus­tan­nus yri­tyk­sel­le. Sik­si yri­tyk­set suo­si­vat hen­ki­löi­den omia auto­ja tai työ­suh­deau­to­ja. Pie­nil­lä kilo­met­reil­lä työ­suh­deau­to tulee kal­liik­si, joten lop­pu­tu­lok­se­na on yhden auton sijaan kak­si autoa ja sen pääl­le hal­lin­noin­ti­ku­lut yri­tyk­sel­le. Ympä­ris­tö­nä­kö­kul­man kan­nal­ta kak­si autoa yhden sijaan ei myös­kään kuu­los­ta järkevältä.

  1. Ei tule 70 sent­tiä. Autoe­dun vero­tus perus­tuu ole­tuk­seen, että autol­la aje­taan 18 000 kilo­met­ri’. Jos ajaa vähem­män, sen voi ilmoit­taa ajo­päi­vä­kir­jan nojau­tuen. Jos­tain syys­tä jhuu­ri kukaan ei ilmoi­ta aja­neen­sa enem­män, vaik­ka pitäi­si ilmoit­taa siitäkin.

 89. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Onko vai­kea hah­mot­taa, että kilo­met­ri­kor­vaus­ten yli­kom­pen­saa­tio on veronkiertoa. 

  Olet­ko sano­mas­sa, että verot­ta­ja on syyl­lis­ty­nyt veron­kier­toon? En syyl­lis­täi­si yri­tys­tä tai työn­te­ki­jää, jos he nou­dat­ta­vat verot­ta­jan vuo­si­kym­me­niä voi­mas­sa ollei­ta ohjeita. 

  Kyse on nyt oikeas­ta kor­vaus­ta­sos­ta, ei veron­kier­ros­ta. Oike­aa yksin­ker­tais­ta tasoa ei ole. Hen­ki­lö, joka ajaa maa­seu­dul­la ja osin maas­tos­sa ras­kaal­la neli­ve­toi­sel­la paket­ti­au­tol­la, ei sel­viä 0,45 EUR/km kilo­met­ri­kor­vauk­sel­la. Ei myös­kään hen­ki­lö, joka käyt­tää työs­sään 70.000 EUR:n autoa. Fiat Pun­tol­le kor­vaus riit­tää monin­ker­roin. Nuo ensin­mai­ni­tut ei jat­kos­sa käy­tä omaa auto­aan työajoihin.

 90. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Jos me alam­me rus­ta­ta eri­lai­sia veron­alen­nus­mal­le­ja koh­den­ne­tuil­le jou­koil­le, tar­koit­taa se, että kaik­kien mui­den vero­tus nousee. 

  Oli­si­ko miten­kään mah­dol­lis­ta aja­tel­la sel­lais­ta vaih­toeh­toa, että val­tiol­le jäi­si vähem­män rahaa turat­ta­vak­si ympä­riin­sä? Vai onko tämä yksin­ker­tai­ses­ti mah­do­ton ajatus?

  Sitä pait­si, köy­hät eivät nyt­kään mak­sa vero­ja kun ei ole mis­tä mak­saa ja rik­kail­la on var­mas­ti varaa hoi­taa vero­taak­kan­sa vaik­kei keven­net­täi­si. Mik­sei kes­ki­tu­loi­sia voi­si sää­liä edes täl­lä yhden aino­kai­sel­la koh­den­ne­tul­la veroalella?

 91. R. Silf­ver­berg:
  Minul­ta ei ole kos­kaan kysyt­ty työ­hön­ot­to­ti­lan­tees­sa että onko minul­la ajo­kort­ti ja auto.

  Ei minul­ta­kaan, mut­ta lue­pa jon­kin leh­den ‘paik­ko­ja tar­jol­la’ ilmoi­tuk­set — tai vaik­ka­pa mol.fi.

 92. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Ei tule 70 sent­tiä. Autoe­dun vero­tus perus­tuu ole­tuk­seen, että autol­la aje­taan 18 000 kilo­met­ri’. Jos ajaa vähem­män, sen voi ilmoit­taa ajo­päi­vä­kir­jan nojautuen.

  Hal­li­tuk­sel­la on ilmei­ses­ti eri las­kuop­pi kuin verot­ta­jal­la. Verot­ta­jan las­kuo­pin mukaan.

  Vapaa autoe­tu.
  Auton suo­si­tus­hin­ta (€): 35.000 EUR
  Lisä­va­rus­tei­den arvo (€): 0 EUR

  Autoe­dun kilo­met­ri­pe­rus­tei­nen vero­tet­ta­va arvo:

  Yksi­tyis­ajot (km): 7.000 km
  Arvo vuo­des­sa 6 610,00 € = 0,94 EUR/km

  Yksi­tyis­ajot (km): 10.000 km
  Arvo vuo­des­sa 7 180,00 € = 0,72 EUR/km

  Yksi­tyis­ajot (km): 18.000 km
  Arvo vuo­des­sa 8 700 € = 0,48 EUR/km

  http://prosentti.vero.fi/Autoetulaskuri/Erittely.aspx?language=FIN

  Tämä epä­koh­ta tuli­si korjata.

 93. Kai­no Kivi: Hal­li­tuk­sel­la on ilmei­ses­ti eri las­kuop­pi kuin verot­ta­jal­la. Verot­ta­jan las­kuo­pin mukaan.

  Vapaa autoe­tu.
  Auton suo­si­tus­hin­ta (€): 35.000 EUR
  Lisä­va­rus­tei­den arvo (€): 0 EUR

  Autoe­dun kilo­met­ri­pe­rus­tei­nen vero­tet­ta­va arvo:
  Yksi­tyis­ajot (km): 30.000 km
  Arvo vuo­des­sa 10 980,00 € = 0,37 EUR/km

 94. R. Silf­ver­berg: Minul­ta ei ole kos­kaan kysyt­ty työ­hön­ot­to­ti­lan­tees­sa että onko minul­la ajo­kort­ti ja auto.

  Ja kai­ken tämän autoi­lu- ja jouk­ko­lii­ken­ne­kes­kus­te­lun kes­kei­nen sisäl­tö tosi­aan onkin MINÄ. Kos­ka MINÄ elän näin, se on hyvä, ja mui­ta tapo­ja ei tar­vit­se ottaa huomioon.

  Mones­sa työs­sä auto ja ajo­kort­ti eivät tosi­aan ole mil­lään taval­la rele­vant­te­ja. Jois­sain töis­sä ne taas ovat elinehto.

 95. Joku sanoi, että siir­ty­mi­nen päi­vä­ra­hois­ta kuit­ti­sys­tee­miin lisää mer­kit­tä­väs­ti byro­kra­ti­aan mut­ta en usko sitä. Toki kuit­te­ja tulee lisää mut­ta jos nyt tulee päi­vää koh­ti yksi hotel­li­kuit­ti niin sit­ten tuli­si yksi hotel­li­kuit­ti ja 2 ate­ria­kuit­tia (lou­nas ja illal­li­nen). Ei tämä ole niin mer­kit­tä­vä lisäys sih­tee­rien työ­hön, että se jotain suur­ta merkitsisi.

  Hyvä puo­li oli­si se, että voi­tai­siin syö­dä parem­mis­sa ravin­to­lois­sa. Ote­taan esi­merk­ki: lou­nas 15 € + illal­li­nen 40 € = 55 € vrt. koti­maan päi­vä­ra­ha 36 €. Kuit­ti­sys­tee­mi siis oli­si luul­ta­vas­ti työn­te­ki­jäl­le posi­tii­vis­ta kehitystä.

 96. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  uusi kasvo
  Onko vai­kea hah­mot­taa, että kilo­met­ri­kor­vaus­ten yli­kom­pen­saa­tio on veron­kier­toa. Jos sitä on vai­kea hah­mot­taa, kuvit­te­le, mitä tapah­tui­si, jos kor­vaus oli­si sata euroa kilo­met­ril­tä, ja kilo­met­re­jä saa tul­la vain niin pal­jon, että kor­vaus vas­taa sovitt­gua kuukausipalkkaa.

  Onko tämä nyt se sama Osmo Soi­nin­vaa­ra, joka toi­saal­la blo­gis­saan ker­too teh­neen­sä työ­mat­kan edul­li­sel­la vuo­kra- autol­la, mut­ta las­kut­ta­neen­sa työ­nan­ta­jal­ta suu­rem­man sum­man, eli kilo­met­rit oman auton käy­tös­tä? Ja keh­taa sit­ten puhua veronkierrosta?
  Tuom­moi­ses­ta tem­pus­ta minä sai­sin välit­tö­mäs­ti kalos­sin­ku­van taka­puo­leen ilman irtisanomisaikaa.

  Jos se työ­reis­su teh­dään tak­sil­la, bus­sil­la, junal­la, vuo­kra- autol­la tai vaik­ka len­to­ko­neel­la, niin mat­ka­las­kuun lai­te­taan asian­mu­kai­nen kuitti.

  Tuos­sa on suu­rin­piir­tein totuu­den­mu­kai­nen val­mis las­kel­ma corol­las­ta, jol­la aje­taan 20tkm/a. Kulut 40c/km. Jos ei tuo­ta las­kel­maa osaa osoit­taa vää­räk­si, niin puheet km- kor­vauk­sen yli­kom­pen­saa­tios­ta sopii unohtaa.

  Itse asias­sa vähän aja­vat (2tkm?) voi­vat yli­kom­pen­saa­tio­ta saa­da­kin, kos­ka tuo ajo­mää­rä ei vie­lä käy­tän­nös­sä miten­kään vai­ku­ta huolto‑, tai ren­gas­ku­lui­hin tai arvon­ale­ne­maan. Ainoak­si lisä­ku­luk­si jää polt­toai­ne ja lasin­pe­su­nes­te, jois­ta 950,- on yläkanttiin.

  Mut­ta kun totuus on se, että ihan jokai­nen ajet­tu kilo­met­ri on las­ket­ta­va sen 40c arvoi­sek­si, niin mik­si ihmees­sä tuo pitäi­si tul­ki­ta tulok­si? Tai mik­si ihmees­sä työ­nan­ta­jan pitäi­si saa­da se auto käyt­töön­sä halvemmalla?

  Ja edel­leen, kysees­sä on kor­vaus oman auton käy­tös­tä työ­nan­ta­jan asioi­hin. Las­kel­mis­sa ei ole cen­til­lä­kään huo­mioi­tu sitä, että auto on tuon ajan pois sii­tä käy­tös­tä, mihin se on han­kit­tu. Eli omas­ta käy­tös­tä. Jos puo­li­so vaik­ka­pa jou­tuu vie­mään lap­sen ter­veys­kes­kuk­seen tms tak­sil­la sen vuok­si, että talou­den auto on tänään työ­nan­ta­jan käy­tös­sä, niin sii­tä syn­tyy kulu. Ihan sii­tä syys­tä, että auto ei ole koti­pi­hal­la puo­li­son käy­tet­tä­vis­sä, vaan työ­nan­ta­jal­la edul­li­ses­sa lainassa.

  Jos ongel­ma oikeas­ti on km-kor­vaus­kik­kai­lus­sa, eli kynä­aje­lus­sa tai palk­ko­jen mak­sa­mi­ses­sa km-kor­vauk­si­na, niin ongel­ma ei rat­kea siir­tä­mäl­lä työ­nan­ta­jal­le kuu­lu­via kulu­ja työn­te­ki­jäl­le. Mut­ta muu­ta­ma hen­ki­lö­työ­vuo­si lisää talous­ri­kos­tut­kin­taan ja vero­tar­kas­ta­jiin voi­si tie­na­ta sata­ker­tai­ses­ti palk­ka­ku­lu­jen­sa mää­rän helpostikin.

  1. Pek­si
   Lai­toin mat­ka­las­kun liit­teek­si tie­don sii­tä, mitä mat­ka oikeas­ti mak­soi, mut­ta käy­tän­tö ei tun­ne muu­ta kuin kiin­teän kilo­met­ri­kor­vauk­sen. Jos buokra-.auto tulee usein todel­la­kin hal­vem­mak­si kuin oman auton kilo­met­ri­kor­vaus. Sik­si monet työ­nan­ta­jat edel­lyt­tä­vät pit­kil­lä kei­koil­la auton vuo­kraa­mis­ta. Ihme­tyt­tää vain se, miten vuo­krayh­tiöt voi­vat toi­mia, jos oman auton kor­baus on muka koh­dal­laan mut­ta vuo­kraa­mi­nen on kui­ten­kin tätä hal­vem­paa ja vie­lä pitäi­si sen vuo­kra­fir­man hen­ki­lö­kun­nan palk­ka maksaa.

 97. Sylt­ty: Pitäs­kö sopia samal­la mikä on kont­to­ri­käy­tös­sä läp­pä­rin jär­ke­vä mak­si­mi­te­ho, jon­ka jäl­keen lii­ku­taan puh­taas­ti yli­mu­ka­vuusa­lu­eel­la? Ei taval­li­set käyt­tä­jät tar­vit­se SSD-levyä tai 16 GB muis­tia eli työ­ase­man verot­to­mak­si hin­nak­si ase­tet­ta­koot 700 euroa, tätä kor­keam­paa kulua ei pitäi­si yri­tyk­sen voi­da verovähentää, 

  Jos nyt Sylt­ty kui­ten­kin pysy­tään aihees­sa, eli kuin­ka pal­jon työ­nan­ta­jal­la on oikeus kor­va­ta vero­va­paas­ti työn­te­ki­jän omis­ta­mien työ­ka­lu­jen käy­tös­tä. Tie­to­ko­nei­den tapauk­ses­sa tämä kilo­met­ri­kor­vaus toi­mi­si siis niin, että jos työn­te­ki­jä käyt­tää omaa tie­to­ko­net­ta, työ­nan­ta­jal­la on oikeus kor­va­ta verot­ta työn­te­ki­jäl­le super­tie­to­ko­neen aiheut­ta­mat kus­tan­nuk­set, riip­pu­mat­ta sii­tä mil­lai­sel­la koneel­la työn­te­ki­jä työn­sä tekee tai mil­lai­sen tie­to­ko­neen tar­vit­see. Ja voi­si tätä laa­jen­taa­kin. Nais­työn­te­ki­jöi­den työ­ken­kä­kor­vaus mano­lo blah­ni­kien mukaan, kos­ka eihän nyt kai­kis­sa töis­sä pär­jää bir­kens­tock-kopioil­la. Ja niin edelleen. 

  Kuu­los­taa kovin kokoo­mus­lai­sel­ta vas­tus­taa kai­ken maa­il­man vero­vä­hen­nyk­siä täs­mäl­leen niin kau­an kun ne eivät osu omaan nilkkaan.

 98. R. Silf­ver­berg:
  Minul­ta ei ole kos­kaan kysyt­ty työ­hön­ot­to­ti­lan­tees­sa että onko minul­la ajo­kort­ti ja auto.

  Riip­puu työs­tä mihin hakee. Aika­naan 80-luvul­la, kun val­mis­tu­mi­se­ni jäl­keen menin töi­hin, työ­pai­kan ehto­na oli, että on oma auto ja suos­tuu aja­maan sil­lä työ­ajo­ja. Nyky­ään kun palk­kaan fir­maa­ni uuden työn­te­ki­jän, työ­pai­kan saan­nin ehto­na on oma auto ja suos­tu­mi­nen sen käyt­tä­mi­seen työ­ajois­sa. Esi­mer­kik­si juu­ri ammat­ti­kou­lus­ta val­mis­tu­neel­le 18-vuo­ti­aal­le ennes­tään autot­to­mal­le Kal­lio­lai­sel­le ehto on aika kova, sil­lä aina­kin koea­jan työ­paik­ka on lii­pa­si­mel­la ja auton osta­mi­nen sik­si ris­ki. Hen­ki­lö­kun­tam­me ajo­mää­rät vaih­te­le­vat välil­lä 2.000–10.000km/vuosi, eli kilo­met­ri­kor­vaus­ten mää­rä vaih­te­lee 900 ja 4.500 euron välil­lä. Jos auto on han­kit­tu pel­käs­tään työ­ajoon, mis­tään tie­naa­mi­ses­ta ei voi puhua.

 99. Onko vai­kea hah­mot­taa, että kilo­met­ri­kor­vaus­ten yli­kom­pen­saa­tio on veronkiertoa.”

  Ei vaan kyse on lail­li­ses­ta vero­suun­nit­te­lus­ta, kuten yri­tyk­set­kin vakuut­ta­vat ja ylei­ses­ti vero­suun­nit­te­lu hyväk­sy­tään rehel­li­sek­si liiketoiminnaksi

 100. Kaik­ki lut­viin­tuu kohdalleen.

  1) Fir­mat kek­si­vät kyl­lä, miten kilo­met­ri­kor­vauk­set korvataan. 

  2) Häviä­jiä ovat ne, jot­ka ovat muut­ta­neet kor­peen ja rokot­ta­neet yhteis­kun­taa työmatkakuluista.

  P.s. Juha­na Var­tiai­nen ehdot­ti, että elä­kei­kä nos­te­taan 78 vuoteen. 

  Mitä teke­vät sen jäl­keen van­hus­ten­hoi­ta­jat, jos heil­tä kato­aa asiakkaat? 

  Pää­see­kö­hän sen jäl­keen alle 78-vuo­tias van­hain­ko­tiin. Vai onko niin että van­huk­set työl­lis­ty­vät hoi­ta­mal­la toi­nen toi­si­aan vanhainkodeissa.

  Juha­na Var­tiai­nen on ollut töis­sä Ruot­sis­sa ja ihan­noi, miten Ruot­sin talous saa­tiin kun­toon elä­kei­kää nostamalla. 

  Ruot­sis­sa nos­tet­tiin ensin tuot­ta­vuut­ta, min­kä jäl­keen tuli työ­voi­ma­tar­ve ja vas­ta sen jäl­keen tuo­tiin uut­ta väkeä sosi­aa­li­tur­van pii­ris­tä työmarkkinoille.

  Miten Suo­mes­sa voi­tai­siin tuo­da uut­ta työ­voi­maa työ­mark­ki­noil­le eläk­kei­den ja sosi­aa­li­tur­van pii­ris­tä, kun talous ja työ­voi­man tar­ve on supis­tu­nut ja supistuu?

 101. Sylt­ty: Pitäs­kö sopia samal­la mikä on kont­to­ri­käy­tös­sä läp­pä­rin jär­ke­vä mak­si­mi­te­ho, jon­ka jäl­keen lii­ku­taan puh­taas­ti yli­mu­ka­vuusa­lu­eel­la? Ei taval­li­set käyt­tä­jät tar­vit­se SSD-levyä tai 16 GB muis­tia eli työ­ase­man verot­to­mak­si hin­nak­si ase­tet­ta­koot 700 euroa, tätä kor­keam­paa kulua ei pitäi­si yri­tyk­sen voi­da vero­vä­hen­tää, kos­ka se on tur­haa toi­mis­to­työn­te­ki­jän työ­mu­ka­vuu­den lisää­mis­tä. Esi­mer­kik­si 1500 euron läp­pä­ris­tä meni­si sit­ten 700 euroa työn­te­ki­jän palkkaverotukseen.
  Puhe­li­men maksimihank

  Olet aivan oikeas­sa. Näin pitäi­si­kin teh­dä. 99% läp­pä­rin käyt­tä­jis­tä pär­jäi­si aivan yhtä hyvin perus­ko­neel­la. Ei ole val­tion teh­tä­vä osal­lis­tua ihmis­ten mac­book pro:n rahoit­ta­mi­seen. Sama pätee puhelimiin.

 102. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Oman koke­muk­se­ni perus­teel­la ulko­maan­päi­vä­ra­hat ovat täy­sin yli­mi­toi­tet­tu­ja. Yleen­sä ulko­mail­la syä hal­vem­mal­la kuin koti­maas­sa. Nii­den las­kel­mas­sa on alun­pe­rin ollut myös päi­vit­täi­nen soit­to kotiin, jon­ka mak­soi jos­kus ehkä kym­me­nen euroa, nyt ei juu­ri mitään. 

  Ovat, mut­ta toi­saal­ta ne ehkäi­se­vät veropakolaisuutta.

  Jos ulko­maan­ko­men­nuk­sil­ta ei mak­set­tai­si päi­vä­ra­ho­ja, niin ulko­mail­le läh­teä­vä poruk­ka liput­tai­si aina itsen­sä sin­ne koh­de­maa­han keik­ka­töi­den ajak­si ja tulo­ve­rot kar­kai­si­vat 100%:sesti vero­tet­ta­vik­si (vähän vero­so­pi­muk­sis­ta ja oles­ke­lu­päi­vis­tä riippuen).

 103. Rai­mo K: Kor­vaus­ten edel­ly­tyk­se­nä on mat­ka­mää­räys – omal­la pää­tök­sel­lä toki saa mat­kus­taa, mut­ta kor­vauk­siin tar­vi­taan työ­nan­ta­jan pää­tös. Kal­lii­seen kon­fe­rens­sin mat­kus­taa kallispalkkainen.

  Työ­suh­tees­sa ole­va tut­ki­ja, jol­la on yli­opis­to suo­ri­tus­paik­ka­na myön­net­ty rahoi­tus, ei voi läh­teä mat­kal­le pro­jek­ti­ra­hal­la ilman työ­nan­ta­jan mää­räys­tä. Muu­ten se täy­tyy mak­saa itse hen­ki­lö­koh­tai­sis­ta apu­ra­hois­ta. Esi­mer­kik­si tut­ki­ja­kou­lus­sa ole­va jat­ko-opis­ke­li­ja ei voi tut­ki­ja­kou­lun rahoi­tuk­ses­ta mak­saa itse mat­ko­jaan vaik­ka rahoi­tuk­seen sikä­li kuu­lui­si tällainen.

 104. Tois­tan sen aiem­man argu­ment­ti­ni vähän sel­keäm­min. Soi­nin­vaa­ra kehys­tää minus­ta ongel­man ihan vää­rin jon­kin­lai­sek­si “kuka mak­saa vero­ja” kysy­myk­sek­si. Pal­jon parem­min Soi­nin höpö­pu­heet tule­vat esil­le kun asia ote­taan ihan sellaisenaan.

  Jos ongel­ma­na on se että verot ovat lii­an kor­keat, niin eikö sil­loin pitäi­si Soi­nin­kin vaa­tia vero­jen alen­ta­mis­ta, sen­si­jaan että hän halu­aa että työ­nan­ta­jat voi­vat mak­saa vero­va­paa­ta pal­kan­li­sää pis­tä­mäl­lä työn­te­ki­jän aje­le­maan huvikseen? 

  Jos ongel­ma­na taas on se, että ihmi­set eivät aja huvik­seen, niin eikö parem­pi oli­si sit­ten se, että työ­nan­ta­ja tar­jo­aa työ­vä­li­neet, kuten auton? Ja jos ongel­ma on se, että työ­nan­ta­ja ei tar­joa työ­vä­li­nei­tä, niin sil­loin­han se työn­te­ki­jä joka omal­la autol­laan ajaa, on itsea­sias­sa myös itse yrit­tä­jä. Hänen yri­tyk­ses­sään vaan sit­ten on työ­vä­li­nee­nä auto, ja hän tar­jo­aa työ­nan­ta­jal­le pal­ve­lu­na työn­te­ki­jän kul­jet­ta­mis­ta työn suo­ri­tus­paik­kaan. Täs­tä­hän kuu­luu mak­saa arvon­li­sä­ve­ro, jos­ta sit­ten saa vähen­tää ne todel­li­set kustannukset.

 105. Jou­ko Olli­la: Riip­puu työs­tä mihin hakee. Aika­naan 80-luvul­la, kun val­mis­tu­mi­se­ni jäl­keen menin töi­hin, työ­pai­kan ehto­na oli, että on oma auto ja suos­tuu aja­maan sil­lä työ­ajo­ja. Nyky­ään kun palk­kaan fir­maa­ni uuden työn­te­ki­jän, työ­pai­kan saan­nin ehto­na on oma auto ja suos­tu­mi­nen sen käyt­tä­mi­seen työ­ajois­sa. Esi­mer­kik­si juu­ri ammat­ti­kou­lus­ta val­mis­tu­neel­le 18-vuo­ti­aal­le ennes­tään autot­to­mal­le Kal­lio­lai­sel­le ehto on aika kova, sil­lä aina­kin koea­jan työ­paik­ka on lii­pa­si­mel­la ja auton osta­mi­nen sik­si riski.

  En tie­dä mil­lä alal­la fir­ma­si toi­mii ja mikä on työn­te­ki­jöit­te­si työn­ku­va mut­ta aika oudol­ta kuu­los­taa että juu­ri ajo­kor­tin saa­neel­la ja vas­ta ammat­ti­kou­lus­ta val­mis­tu­neel­la on olta­va oma auto jol­la hän tekee työ­kei­kat ilmei­ses­ti yksin. Eikö nuo­ret ja koke­mat­to­mat työn­te­ki­jät yleen­sä lii­ku kimp­pa­kyy­deil­lä koke­neem­pien keik­ka­mies­ten kans­sa ja vas­ta kun ollaan opit­tu työt kun­nol­la pis­te­tään teke­mään keik­ko­ja itse­näi­ses­ti, ja sil­loin­kin aluk­si vain lyhyem­piä ja lähem­pä­nä ole­via. Ja sii­hen men­nes­sä on ehdit­ty tie­na­ta rahaa auton hank­ki­mis­ta var­ten. Ja ensi­au­tok­si ei kukaan tar­vit­se mitän bema­ria tai pas­sat­tia vaan yaris tai fabia saa luvan kelvata.

 106. Vuo­kra­fir­man autoil­la aje­taan lähin­nä ensim­mäi­set huol­to­va­paat kilo­met­rit ja ne lai­te­taan eteen­päin ennen kuin ensim­mäi­set kal­liit kulu­tus­osat ovat kulu­neet lop­puun. Lisäk­si käyt­tä­jä mak­saa kaik­ki auton kol­hut, jot­ka omaa autoa työs­sään käyt­tä­vä mak­saa omas­ta pus­sis­ta tai vakuu­tus­bo­nuk­sis­taan. Lisäk­si vuo­kra­fir­man pal­kat syn­ty­vät päi­väs­sä vuo­krat­ta­vien auto­jen volyy­mis­tä. Bis­nes­mal­lin voi­tol­li­suu­den arvioin­ti ei kui­ten­kaan lii­ty kilo­met­ri­kor­vauk­siin var­si­nai­ses­ti. Sadal­la autol­la samaan aikaan aja­mi­sen las­kut­ta­mi­nen on aivan sel­keäs­ti laitointa.

  Kilo­met­ri­kor­vaus kat­taa auton vuo­kra­hin­nan lähin­nä Fiat Pun­ton kokoi­sil­la autoil­la ja run­sail­la kilo­met­reil­lä. Val­tion puo­les­ta tus­kin ollaan pakot­ta­mas­sa vii­si­hen­ki­siä per­hei­tä kak­sio­vi­siin autoi­hin, joten sii­nä­kään mie­les­sä esi­merk­ki ei ole vertailukelpoinen.

  1. Vuo­kra­fir­man autoil­la aje­taan lähin­nä ensim­mäi­set huol­to­va­paat kilo­met­rit ja ne lai­te­taan eteen­päin ennen kuin ensim­mäi­set kal­liit kulu­tus­osat ovat kulu­neet loppuun.

   Onko se nyt niin­päin, että ne ensim­mäi­set kilo­met­rit ovat autol­la hal­vem­pia ja auton arvon alen­tu­mi­nen alkaa vas­ta parin vuo­den pääs­tä? Muu­ta­kin on väitetty.

 107. Mik­sei kes­ki­tu­loi­sia voi­si sää­liä edes täl­lä yhden aino­kai­sel­la koh­den­ne­tul­la veroa­lel­la?’ (jrn)
  Minä olen kes­ki­tu­loi­nen, enkä saa sent­tiä­kään täs­tä nimen­omai­ses­ta veroa­les­ta. Päin­vas­toin, kun toi­set saa­vat alen, minä saan mak­saa enem­män. Että puhu ihan omas­ta puo­les­ta­si vain.

 108. Kuten olen toden­nut, niin kilo­met­ri­kor­vauk­sel­le on vai­kea mää­rit­tää oike­aa tasoa. Nykyi­sel­lä mal­lil­la syn­tyy yli- ja ali­kom­pen­saa­tio­ta tie­tyis­sä tilanteissa.

  Eri­koi­nen yhtä­lö syn­tyy jat­kos­sa sii­tä, että yli 15.000 km aja­vien työ­nan­ta­jat vaa­ti­vat jat­kos­sa hen­ki­löä tule­maan omal­la autol­la Turus­ta Hel­sin­kiin, kos­ka juna on kal­liim­pi kuin oma auto. Sen pääl­le tulee siir­ty­mä­ku­lut Hel­sin­gin päässä.

  Tur­ku-Hel­sin­ki-Tur­ku
  * Interci­ty 2(flex): 2 * 54,98 EUR = 109,96 EUR
  * Auto: 2 * 168km * 0,25 EUR/km = 84,00 EUR

  Kes­tä­vää kehi­tys­tä ja vih­rei­tä arvoja?

  PS. Nykyi­sin osa tulee junal­la, mut­ta las­kut­taa autosta 🙂
  * Interci­ty 2(perus): 2 * 30,76 EUR = 61,52 EUR
  * Auto: 2 * 168km * 0,45 EUR/km = 151,20 EUR
  Kes­tä­vää kehi­tys­tä, arvois­ta en tiedä.

  1. Kun olin nel­jä vuot­ta sapat­ti­va­paal­la edus­kun­nas­ta ja elä­tin itse­ni puhu­mal­la, pari­kin ker­taa ehdo­tet­tiin, että las­kut­tai­sin osan kei­kas­ta kilo­met­ri­kor­vauk­se­na sii­tä riip­pu­mat­ta, mil­lä pelil­lä tulen.

 109. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Peksi
  Lai­toin mat­ka­las­kun liit­teek­si tie­don sii­tä, mitä mat­ka oikeas­ti mak­soi, mut­ta käy­tän­tö ei tun­ne muu­ta kuin kiin­teän kilometrikorvauksen.

  Tämä nyt ei pidä alkuuk­naan paik­kaan­sa. Usko­mat­to­man kuu­loi­nen selitys. 

  Kulut voi­daan aina kor­va­ta kuit­tia vas­taan. Näin­hän teh­dään esim. kun vuo­kraat auton ulko­mail­ta. Lai­tat kui­tin mat­ka­las­kuun ja saat sen mukaan kor­vauk­sen. Ei sii­nä kilo­met­ri­kor­vauk­sis­ta puhuta.

 110. Komp­paan tcrow­nia. Käsit­tääk­se­ni kyl­lä fir­ma saa ostaa min­kä­lai­set pelit ja veh­keet työn­te­ki­jäl­le käyt­töön työ­pai­kal­la, eikä täs­tä nyt mitään veroa tar­vit­se mak­saa. Siis, voi ostaa työ­ase­mik­si vaik­ka super­tie­to­ko­nei­ta jos halu­aa, ja pitää nii­tä ihan fir­man kului­na. Tätä ei kukaan ole vas­tus­ta­nut­kaan, jos fir­ma halu­aa toi­mia epä­tar­koi­tuk­sen­mu­kai­ses­ti, kai­kin mokomin.

  Tää ei ole vai­ke­aa: jos rahaa, tava­raa tai pal­ve­lu­ja lii­kuu työ­nan­ta­jal­ta työn­te­ki­jäl­le, se on vero­tet­ta­vaa tuloa. Pal­ve­lua ei ole se, että työn­te­ki­jä siir­re­tään sin­ne, mis­sä työ pitää teh­dä, mut­ta on jos siir­re­tään jon­ne­kin muualle. 

  Ei täs­sä ole taus­tal­la se, että “kaik­kea halu­taan verot­taa” ja olla ilon­pi­laa­jia, vaan se, että verot­ta­jan teh­tä­vä­nä nyt vaan ei pitäi­si olla sen sane­le­mi­nen tai kyt­tää­mi­nen mikä on hyväk­syt­tä­vä kor­vaus ja mikä ei.

 111. Työ­nan­ta­jat osaa­vat tun­nis­taa kulut.

  Jos km-kor­vauk­sia ker­tyy pal­jon, niil­lä osa­taan kor­va­ta muu­ta palk­kaa. reis­su-reis­ka aje­lee _vanhalla_ die­se­lau­tol­la, aika usein mer­su­tyyp­pi­sel­lä rei­lut kym­me­nen vuot­ta van­hal­la, kos­ka hän­kin osaa las­kea hal­vat kilometrit.

  Palk­kaa mak­sa­va työ­nan­ta­ja taas ker­too, että “fir­man brän­din” vuok­si meil­lä käy­te­tään työ­suh­deau­toa, joka sit­ten on tur­val­li­nen ja uusi. Työ­suh­de­hait­taa­uton vero­vai­ku­tus on sitetn työn­te­ki­jän mur­he — jot­kut anta­vat työ­suh­de­me­no­pe­lin vai­mol­le, joka voi saa­da km-korvauksi.

  Omis­ta­jay­rit­tä­jäl­le taas mak­se­taan pie­nem­pi km-kor­vaus, mut­ta se ei tun­nu ketään ihmetyttävän.

  Jon­kin­lai­nen km-kor­vauk­sen leik­kaus on moraa­li­ses­ti täy­sin oikein, jos vaik­ka palk­ka mak­set­tai­siin palkkana.

  veron­mak­sa­jien kan­taa on täy­sin mah­do­ton ymmär­tää. Luon­nol­li­ses­ti se las­ken­ta­peus­te, johon km kor­vaus perus­tuu on pys­tyt­tä­vä kertomaan.

 112. R. Silf­ver­berg:
  Minul­ta ei ole kos­kaan kysyt­ty työ­hön­ot­to­ti­lan­tees­sa että onko minul­la ajo­kort­ti ja auto. 

  Minua ei ole kos­kaan hakat­tu etni­sen taus­ta­ni vuoksi.

  Minun ei ole kos­kaan tar­vin­nut käyt­tää pyörätuolia.

  Minun ei ole kos­kaan tar­vin­nut tur­vau­tua toimeentulotukeen.

  Joten…

 113. Pek­ka Tai­pa­le: ?

  Veron­kier­to on mää­ri­tel­män mukaan lain­vas­tais­ta toi­min­taa, jos­sa har­hau­te­taan, pimi­te­tään, toi­mi­taan lain vas­tai­ses­ti – ei vain lain hen­gen, vaan lain kir­jai­men. Jos kilo­met­ri­kor­vauk­sis­sa oli­si yli­kom­pen­saa­tio­ta – mikä on kyl­lä kiis­ta­na­lais­ta, se oli­si sil­ti mää­ri­tel­män mukai­ses­ti lain mukais­ta, avoin­ta, lain­sää­tä­jän tar­koi­tuk­sen mukais­ta toi­min­taa. Ei vain lain kir­jai­men vaan myös lain hen­gen mukais­ta toi­min­taa. Se ei ole veronkiertoa. 

  Ensin­nä­kin, ihme sana­pel­lei­lyä. Tot­ta, kilo­met­ri­kor­vauk­set ovat nykyis­ten lakien kir­jai­men mukai­sia ja sii­nä mie­les­sä lail­li­sia. Jos ne ovat yli­kom­pen­saa­tio­ta, eli nii­tä saa­val­le jää käteen kaik­kien kulu­jen jäl­keen puh­das­ta rahaa, ne ovat kyl­lä lain hen­gen vas­tai­sia. Lain hen­keen ei suin­kaan kuu­lu se, että työ­nan­ta­ja voi siir­tää rahaa työn­te­ki­jän tas­kuun niin, ettei sii­tä mak­se­ta vero­ja. Se, käy­te­tään­kö täs­tä sanaa veron­kier­to vai veron vält­tä­mi­nen, on nyt yhdentekevää. 

  Maa­il­mal­la käy­dään pal­jon kes­kus­te­lua veron­kier­ros­ta, veron vält­tä­mi­ses­tä, vero­suun­nit­te­lus­ta. Monet, eri­tyi­ses­ti vasem­mis­to­me­dia, pitä­vät lail­lis­ta vero­suun­nit­te­lua tuo­mit­ta­va­na ja häpeäl­li­se­nä. Vaik­ka se sama vasem­mis­to­me­dia (esim. Guar­dian Media Group Bri­tan­nias­sa) itse har­joit­taa ihan samaa verosuuunnittelua. 

  Niin? Onko tuos­sa sinus­ta jotain ris­ti­rii­taa? Nuo vasem­mis­to­pii­rit toi­vo­vat juu­ri sitä, että kysei­nen tou­hu teh­dään lait­to­mak­si ja sitä jat­ka­vat hei­te­tään lin­naan. Se, että he itse nyt, kun se ei ole lai­ton­ta, sitä har­ras­ta­vat, ei miten­kään tar­koi­ta, ettei­vät­kö he toi­voi­si sen lop­pu­van lakia muuttamalla.

  Itse kir­joi­tin yllä verot­to­mis­ta päi­vä­ra­hois­ta. Itse olen niis­tä naut­ti­nut. Minus­ta ne ovat kui­ten­kin yli­mi­toi­tet­tu­ja ja nii­tä voi­si kutis­taa ja ennem­min­kin siir­tää sen saman rahan palk­koi­hin, jois­ta mak­se­taan rehel­li­ses­ti veroa. Olen­ko mie­les­tä­si ris­ti­rii­tai­nen, jos nos­tan verot­to­mia päi­vä­ra­ho­ja, mut­ta samaan aikaan toi­von kysei­sen tou­hun kiristämistä?

 114. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Peksi
  Lai­toin mat­ka­las­kun liit­teek­si tie­don sii­tä, mitä mat­ka oikeas­ti mak­soi, mut­ta käy­tän­tö ei tun­ne muu­ta kuin kiin­teän kilo­met­ri­kor­vauk­sen. Jos vuo­kra-auto tulee usein todel­la­kin hal­vem­mak­si kuin oman auton kilo­met­ri­kor­vaus. Sik­si monet työ­nan­ta­jat edel­lyt­tä­vät pit­kil­lä kei­koil­la auton vuokraamista.
  ‘snip’

  Käy­tän­tö­jä on monen­lai­sia, myös vääriä.
  Vir­ka- ja työ­eh­to­so­pi­muk­sis­sa on vero­hal­li­tuk­sen ohjeen mukai­nen mää­räys, että vir­ka­mat­ka on suo­ri­tet­ta­va hal­vim­mal­la taval­la — se ei yleen­sä ole oma auto.

 115. Kai­no Kivi:
  ‘snip’
  PS. Nykyi­sin osa tulee junal­la, mut­ta las­kut­taa autosta
  * Interci­ty 2(perus): 2 * 30,76 EUR = 61,52 EUR
  * Auto: 2 * 168km * 0,45 EUR/km = 151,20 EUR
  Kes­tä­vää kehi­tys­tä, arvois­ta en tiedä. 

  Kum­mal­lis­ta, jos työ­nan­ta­ja tuon mak­saa, ei meil­lä ainakaan.
  Ja kuten jo tote­sin, vir­ka- ja työ­eh­to­so­pi­muk­sis­sa on mää­räys, että vir­ka­mat­ka on suo­ri­tet­ta­va hal­vim­mal­la taval­la — niin kuin yllä ilme­nee, se ei yleen­sä ole oma auto.

 116. Ostin pari viik­koa sit­ten käy­te­tyn auton RUOTSISTA!

  Kävin Suo­men auto­liik­keis­sä pot­ki­mas­sa ren­kai­ta. Tar­jol­la oli uudeh­ko­ja auto­ja, joil­la ajet­tu tyy­pil­li­ses­ti yli 100 000 kilo­met­riä. Hin­ta oli kui­ten­kin suu­rem­pi kuin auton hin­ta uute­na ilman autoveroa!

  Ote­taan esi­mer­kik­si Audi A4 Avant vm. 2011, ajet­tu 52000 km. Hin­ta 37 500 €. Uuden vas­taa­van Audi Avan­tin lis­ta­hin­ta on vajaa 40.000 euroa!

  Suo­mes­sa on autois­tu­neen Euroo­pan van­hin ja yksi­tyi­nen ”romuau­to­kan­ta” mut­ta hie­noim­mat työ­suh­deau­tot ja taksit.

  Suo­men auto­ve­ro on joh­ta­nut vero­suun­nit­te­luun, jon­ka osa myös kilo­met­ri­kor­vauk­set ovat. 

  Mak­soi­han eräs kiin­teis­tö­vä­li­tys­fir­ma pal­kat­kin kilometrikorvauksina.

  Vero­suun­nit­te­lu tar­koit­taa sii­hen, että ne jot­ka vain pys­ty­vät, mit­taa­vat auto­ve­rot tois­ta kaut­ta takai­sin kor­ko­jen kera. Vaih­ta­mal­la uuden­kar­hean auton tuli­te­rään saa auto­ve­ron­kin mak­sa­tet­tua vaih­toau­ton ostajalla.

  Hel­sin­gis­sä eräs suu­ri ja pää­oma­köy­hä sii­vous­fir­ma pakot­ti työn­joh­ta­jat käyt­tä­mään fir­man auto­ja – saa­tiin teh­tyä tilin­pää­tös­han­kin­to­ja. Auto onkin suo­si­tuin tilinpäätöhankinta.

  Minä siis menin ja ostin auton Ruot­sis­ta. Tor­nion tul­lil­la alkoi pape­ri­so­ta. Nyt autol­le mie­ti­tään tul­lin orga­ni­saa­tios­sa autoveroa. 

  Auto­ve­ro ei mää­räy­dy sii­tä hin­nas­ta, jol­la auton ostin, vaan tul­lin fik­tii­vi­ses­tä vas­taa­vas­ta Suo­mi-autos­ta, jon­ka myyn­tio­let­ta­ma hin­nas­ta vero määräytyy.

  Toden­nä­köi­ses­ti jou­dun mak­sa­maan 50 % veroa sii­tä hin­nas­ta, jon­ka autos­ta tosia­sias­sa maksoin. 

  Suo­ma­lai­ses­ta auto­ve­ros­ta on vero­suun­nit­te­lun kaut­ta enem­män kus­tan­nuk­sia kuin tulo­ja val­tiol­le, puhu­mat­ta­kaan sii­tä hin­nas­ta mikä seu­raa, kun aje­taan hen­gen­vaa­ral­li­sel­la ja saas­tut­ta­val­la kalustolla. 

  Ja vie­lä ker­ran. Kilo­met­ri­kor­vauk­set ovat OSA tätä verosuunnittelua.

  Ruot­sa­lai­seen käyt­tö­kor­vaus­käy­tän­töön kan­nat­taa tutus­tua vaik­ka­pa tästä:
  http://www.personalekonomi.se/artikel/milersattning-bilersattning.aspx

 117. R. Silf­ver­berg: En tie­dä mil­lä alal­la fir­ma­si toi­mii ja mikä on työn­te­ki­jöit­te­si työn­ku­va mut­ta aika oudol­ta kuu­los­taa että juu­ri ajo­kor­tin saa­neel­la ja vas­ta ammat­ti­kou­lus­ta val­mis­tu­neel­la on olta­va oma auto jol­la hän tekee työ­kei­kat ilmei­ses­ti yksin. Eikö nuo­ret ja koke­mat­to­mat työn­te­ki­jät yleen­sä lii­ku kimp­pa­kyy­deil­lä koke­neem­pien keik­ka­mies­ten kans­sa ja vas­ta kun ollaan opit­tu työt kun­nol­la pis­te­tään teke­mään keik­ko­ja itse­näi­ses­ti, ja sil­loin­kin aluk­si vain lyhyem­piä ja lähem­pä­nä ole­via. Ja sii­hen men­nes­sä on ehdit­ty tie­na­ta rahaa auton hank­ki­mis­ta var­ten. Ja ensi­au­tok­si ei kukaan tar­vit­se mitän bema­ria tai pas­sat­tia vaan yaris tai fabia saa luvan kelvata.

  Toi­mim­me raken­ta­mi­seen liit­ty­väl­lä toi­mia­lal­la. Juu­ri ammat­ti­kou­lus­ta val­mis­tu­nut­ta kave­ria ei lai­te­ta yksin työ­maal­le. Samal­la työ­maal­la on aina vähin­tään yksi koke­nut työn­te­ki­jä. Työ­maat ovat pit­kin pää­kau­pun­ki­seu­tua ja usein muka­na pitää kul­jet­taa hen­ki­lö­koh­tai­set työ­ka­lut, koneet sekä työ- ja tur­va­va­rus­teet, jos­kus asen­nus­tar­vik­kei­ta­kin. Yleen­sä kave­rit ovat pidem­pään samal­la työ­maal­la, mut­ta välil­lä voi tul­la äkki­läh­tö tuk­kuun tai toi­sel­le työ­maal­le. Edel­lä ker­ro­tuis­ta syis­tä joh­tuen jul­ki­set eivät tule kysy­myk­seen kuin aivan poik­keus­ta­pauk­sis­sa. Samat syyt päte­vät kimp­pa­kyy­tien toi­mi­mat­to­muu­teen plus se, että työn­te­ki­jöil­läm­me on tus­kin kos­kaan samat tai edes lähes samat osoit­teet molem­mis­sa päissä. 

  Toi­mia­lam­me poik­ke­aa monis­ta muis­ta sii­nä mie­les­sä, että työn­te­ki­jöil­le mak­se­taan kilo­met­ri­kor­vauk­set palk­kaa­mis­pis­teen ulko­puo­lel­la ole­val­le työ­maal­le kul­ke­mi­ses­ta aamuin illoin kodis­ta tai palk­kaa­mis­pis­tees­tä sen mukai­ses­ti, kum­mas­ta mat­ka on lyhyem­pi. Luon­nol­li­ses­ti mat­ka­vä­hen­nys­tä ei voi teh­dä enää vero­tuk­ses­sa. Työ­mat­kal­ta mak­set­ta­vien km-kor­vauk­sien lisäk­si pitää työn­te­ki­jäl­le mak­saa mat­ka-ajas­ta jos päi­vit­täi­nen edes­ta­kai­nen työ­mat­ka-aika ylit­tää tun­nin. Tämä on sii­nä mie­les­sä fik­su sys­tee­mi, että työ­mat­ka­ku­lut mak­saa tilaa­ja ei yhteis­kun­ta ja tar­jous­kil­pai­luis­sa työ­maan lähel­lä ole­vil­la yri­tyk­sil­lä on kil­pai­lue­tu, joka vähen­tää tur­haa lii­ken­net­tä. Käy­tän­nös­sä Mal­mi­lai­sen fir­man jär­ke­vä toi­mia­lue on Hel­sin­ki, Espoo, Kau­niai­nen ja Vantaa.

 118. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Ihme­tyt­tää vain se, miten vuo­krayh­tiöt voi­vat toi­mia, jos oman auton kor­baus on muka koh­dal­laan mut­ta vuo­kraa­mi­nen on kui­ten­kin tätä hal­vem­paa ja vie­lä pitäi­si sen vuo­kra­fir­man hen­ki­lö­kun­nan palk­ka maksaa.

  Vuo­kra vaih­te­lee kovas­ti sen mukaan, mil­loin vuo­kra­taan ja miten pit­käk­si aikaa. Vuo­kra-auton hal­pa­hin­noit­te­lus­sa on kysy­mys samas­ta kuin kol­men euron bus­si­li­pus­ta Tur­ku-Hel­sin­ki, tai kym­pin Ryanair-len­nos­ta: ei-seson­kia­jan yli­ka­pa­si­teet­ti myy­dään hal­val­la, mut­ta jonain muu­na aika­na hin­ta voi olla huo­mat­ta­vas­ti kalliimpi.

  Mut­ta töi­tä­pä jou­du­taan­kin jos­kus teke­mään myös kal­liin seson­gin aikana!

  Toi­nen teki­jä on sit­ten se, että autoil­le on vain yksi kilo­met­ri­hin­ta, vaik­ka auto­ja on kovin eri­lai­sia ja eri­ko­koi­sia. (Lisä­mat­kus­ta­jis­ta mak­se­taan jotain hyvin pien­tä lisä­hin­taa.) Täs­sä on kyse kes­kiar­von käyt­tä­mi­ses­tä, jot­ta jär­jes­tel­mäs­tä saa­daan yksin­ker­tai­nen ja väl­ty­tään byro­kra­tial­ta. Kus­tan­nus­ten tar­kem­pi syy­nää­mi­nen ja koh­den­ta­mi­nen vaa­ti­si lisää pape­ri­so­taa, mikä ei ole kenel­le­kään kovin mie­le­käs­tä. Edes verottajalle.

 119. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Peksi
  Lai­toin mat­ka­las­kun liit­teek­si tie­don sii­tä, mitä mat­ka oikeas­ti mak­soi, mut­ta käy­tän­tö ei tun­ne muu­ta kuin kiin­teän kilo­met­ri­kor­vauk­sen. Jos buokra-.auto tulee usein todel­la­kin hal­vem­mak­si kuin oman auton kilo­met­ri­kor­vaus. Sik­si monet työ­nan­ta­jat edel­lyt­tä­vät pit­kil­lä kei­koil­la auton vuo­kraa­mis­ta. Ihme­tyt­tää vain se, miten vuo­krayh­tiöt voi­vat toi­mia, jos oman auton kor­baus on muka koh­dal­laan mut­ta vuo­kraa­mi­nen on kui­ten­kin tätä hal­vem­paa ja vie­lä pitäi­si sen vuo­kra­fir­man hen­ki­lö­kun­nan palk­ka maksaa.

  Osmo, esi­merk­ki­si on aika raflaa­fa — niin kuin var­mas­ti oli tar­koi­tuk­se­si­kin. On ihan eri asia vuo­kra­ta auto yhtä pit­kää mat­kaa var­ten kuin jat­ku­vaan käyt­töön, jol­loin kilo­met­ri­koh­tai­set kulut nouse­vat radi­kaa­lis­ti vähän ajoa sisäl­tä­vien päi­vien vuok­si, puhu­mat­ta­kaan päi­vis­tä, jol­loin autol­la ei aje­ta lainkaan.

 120. Tie­de­mies: Käsit­tääk­se­ni kyl­lä fir­ma saa ostaa min­kä­lai­set pelit ja veh­keet työn­te­ki­jäl­le käyt­töön työ­pai­kal­la, eikä täs­tä nyt mitään veroa tar­vit­se maksaa.

  Kal­liim­pien puhe­lin­ten ja läp­pä­rien osal­ta nuo saat­ta­vat käy­tän­nös­sä hyvin­kin olla pal­kan­li­sään ver­rat­ta­via lelu­ja. Puhe­li­mes­ta mak­se­taan veroa vero­tusar­von, ei todel­li­sen hyö­dyn (mitä se onkaan) mukaan, vaik­ka veh­je oli­si uusin ja hie­noin jee­sus­luu­ri. Läp­pä­ris­tä ei mitään.

  Muis­te­len­ko oikein, että dotcom-huu­man aika­na työn­te­ki­jöil­le tar­jot­ta­vat peli­huo­neet, ilmai­set lim­sat jne muo­dos­tui­vat vero­tet­ta­vak­si tulok­si, vaik­ka nau­tin­ta tapah­tui­kin työ­pai­kan sei­nien sisällä?

 121. Turus­sa, muu­ten, poliit­ti­set puo­lu­eet ovat mak­sa­neet palk­ko­ja km-kor­vauk­si­na jopa sel­lai­sis­sa tapauk­sis­sa, jois­sa työn­te­ki­jät eivät käyt­tä­neet auto­ja lainkaan.

 122. Olen las­kut­ta­nut vero­va­pai­ta km-kor­vauk­sia ja päi­vä­ra­ho­ja useis­sa mais­sa (ja mak­sa­nut­kin Ruot­sis­sa) ja havain­to­ni ovat seuraavat.

  - Suo­ma­lai­nen km-kor­vaus 45 sent­tiä on kak­sin­ker­tai­nen taval­li­sen auton kului­hin ver­rat­tu­na. Tämän tie­tää jokai­nen, joka on mat­ka­las­ku­ja teh­nyt. Tar­koi­tus­han ei ole se, että työ­nan­ta­ja mak­saa koko­nai­suu­des­saan auton, vaan sen työ­hön käyt­tä­mi­ses­tä aiheu­tu­neet sum­maa­ri­set kulut. Jos siis auton kilo­met­reis­tä kol­man­nes on työ­ajoa, km-kor­vauk­sil­la kate­taan kol­man­nes pää­oma­ku­luis­ta ja käyt­tö­ku­luis­ta, ei kaik­kia kuluja.

  - 20–25 sent­tiä riit­täi­si niin kuin riit­tää muun muas­sa Ruot­sis­sa. Sil­loin ei tule kysyt­tyä itsel­tään, menen­kö autol­la vai junal­la kau­pun­gis­ta kau­pun­kiin. Menen junal­la ja otan tak­sin mää­rän­pääs­sä jos tar­peen. Työ­vi­re pysyy parem­pa­na, työ­nan­ta­jal­ta sääs­tyy rahaa ja ympä­ris­tö kiit­tää. Ja ennen kaik­kea, omaa autoa käy­tän työ­ajos­sa vain kun se on tarpeen.

  - Mitä ulko­maan päi­vä­ra­hoi­hin tulee, monis­sa mais­sa on käy­tös­sä km-kor­vauk­sia muis­tut­ta­va jär­jes­tel­mä, jos­sa verot­ta mak­se­taan “mat­ka­ra­haa” noin 150 € + len­to­li­pun hin­ta. Saat sit­ten itse päät­tää, mil­lai­ses­sa hotel­lis­sa asut. Jos­kus voit ottaa per­heen mukaan ja piden­tää reis­sua paril­la loma­päi­väl­lä. Se on yksin­ker­tais­ta, kos­ka sinä saat sen noin 150 € euron nor­mi­kor­vauk­sen työ­päi­vil­tä. Ihan samal­la taval­la, kuin saat kul­jet­taa per­het­tä ja kave­ria työ­mat­kal­la autossasi.

  - Minus­ta täl­lai­nen mat­ka­ra­ha oli­si har­kin­nan arvoi­nen. Jos­kus tun­tuu sil­tä, kuin suo­ma­lai­set asui­si­vat poik­keuk­sel­li­sen laa­duk­kais­sa hotel­leis­sa esim. Brys­se­lis­sä sen vuok­si, että hotel­li­las­ku menee sel­lai­se­naan mat­ka­las­kun osak­si. Työ­mat­ka onkin osin pal­kin­to­mat­ka hyvin teh­dys­tä työs­tä. Hotel­li on lii­an kal­lis, jos asu­kas tuu­mii, että “en minä omis­ta­ni täl­lais­ta hin­taa maksaisi”.

 123. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Käyt­tä­mäl­lä­ni auton­vuo­krayh­tiöl­lä tak­sa on kiin­teä ajan­koh­das­ta riippumatta.

  Mut­ta ei sisäl­lä takuu­ta sii­tä, että todel­la saat auton tuo­hon hin­taan aina kun tarvitset.

  Voi myös kysyä, sisäl­tää­kö se esim. nol­la-oma­vas­tui­sen kaskovakuutuksen.

 124. Samu­li Saa­rel­ma: Ensin­nä­kin, ihme sanapelleilyä. 

  Ei, minus­ta tämä ei ole mitään sana­pel­lei­lyä. Eri­tyi­ses­ti poliit­ti­ses­sa vasem­mis­tos­sa tosin halu­taan usein sekoit­taa käsit­tei­tä, mut­ta vakiin­tu­nei­ta mää­ri­tel­miä ovat:

  vero­pe­tos: rikos, jos­sa har­hau­te­taan verot­ta­jaa, toi­mi­taan lain­vas­tai­ses­ti; täs­tä voi­daan tuo­mi­ta sak­ko­ja tai linnaa

  veron­kier­to: toi­min­ta, jos­sa väl­te­tään veron­mak­sua sovel­ta­mal­la lakia sen tar­koi­tuk­sen vas­tai­ses­ti; verot­ta­ja voi yleen­sä puut­tua tähän hal­lin­nol­li­sel­la menet­te­lyl­lä ja periä verot

  vero­suun­nit­te­lu, veron vält­tä­mi­nen: lail­lis­ta toi­min­taa jos­sa jär­jes­te­tään asioi­ta niin että mak­se­taan vähem­män vero­ja kuin jol­lain muul­la taval­la toi­mien maksettaisiin

  Esi­mer­kik­si — ilmiö­nä pal­jon lii­oi­tel­tu, mut­ta kui­ten­kin todel­li­nen — ansio­tu­lo­jen siir­tä­mi­nen pää­oma­tu­loik­si ei ole veron­kier­toa, vaan lail­lis­ta vero­suun­nit­te­lua sil­loin, kun asia teh­dään pykä­lien mukaan ja avoi­mes­ti ja verot­ta­ja sen hyväksyy.

  Kilo­met­ri­kor­vauk­sien mak­sa­mi­nen verot­to­ma­na ei ole veron­kier­toa, kos­ka kyse on nimen­omai­ses­ti lain ja verot­ta­jan ohjei­den mukai­ses­ta ja nii­den tar­koit­ta­mas­ta toiminnasta.

  Vero­jen vält­tä­mi­se­nä pide­tään usein myös sitä, että ei teh­dä jotain, jon­ka takia jou­tui­si mak­sa­maan pal­jon vero­ja. Vii­mei­sim­pä­nä esi­merk­ki­nä se, että ammat­ti­lais­juok­si­ja Usain Bolt ei suos­tu kil­pai­le­maan Bri­tan­nias­sa, kos­ka jou­tui­si mak­sa­maan vero­ja enem­män kuin saa palkkiota.

 125. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Jos buokra-.auto tulee usein todel­la­kin hal­vem­mak­si kuin oman auton kilo­met­ri­kor­vaus. Sik­si monet työ­nan­ta­jat edel­lyt­tä­vät pit­kil­lä kei­koil­la auton vuo­kraa­mis­ta. Ihme­tyt­tää vain se, miten vuo­krayh­tiöt voi­vat toi­mia, jos oman auton kor­baus on muka koh­dal­laan mut­ta vuo­kraa­mi­nen on kui­ten­kin tätä hal­vem­paa ja vie­lä pitäi­si sen vuo­kra­fir­man hen­ki­lö­kun­nan palk­ka maksaa.

  Osmo, minus­ta annat kyl­lä vuo­kra-auton käy­tös­tä lii­an auvoi­san kuvan. Itse kun olen käyt­tä­nyt vuo­kra-autoa oman auton olles­sa huol­los­sa, kilo­met­ri­kus­tan­nuk­set ovat olleet pikem­min­kin euro­ja kuin kym­me­niä sent­te­jä vähäi­sen ajo­ki­lo­met­ri­mää­rän vuoksi. 

  Kuu­los­taa työ­nan­ta­jan tahol­ta aika­moi­sel­ta pel­lei­lyä lait­taa työn­te­ki­jä aja­maan yksit­täi­nen pit­kä mat­ka vuo­kra-autol­la oman auton sijaan. Vaik­ka kuluis­sa näen­näi­ses­ti voit­tai­si, koko­nais­ku­luis­sa tus­kin, sil­lä teho­kas­ta työ­ai­kaa kuluu mat­kaan enem­män vuo­kra-auton nou­toi­ne ja palau­tuk­si­ne ver­rat­tu­na sii­hen, että omal­la autol­la voi­si ajaa pihas­ta pihaan ilman tur­hia kiemuroita.

 126. Eikö vero­va­pais­ta kor­vauk­sis­ta voi­tai­si luo­pua koko­naan? Kaik­ki tulot verol­le ja nii­hin koh­dis­tu­vat vähen­nyk­set sit­ten kuit­tien ja ajo­päi­vä­kir­jan mukaan.

 127. Jou­ko Olli­la: Toi­mia­lam­me poik­ke­aa monis­ta muis­ta sii­nä mie­les­sä, että työn­te­ki­jöil­le mak­se­taan kilo­met­ri­kor­vauk­set palk­kaa­mis­pis­teen ulko­puo­lel­la ole­val­le työ­maal­le kul­ke­mi­ses­ta aamuin illoin kodis­ta tai palk­kaa­mis­pis­tees­tä sen mukai­ses­ti, kum­mas­ta mat­ka on lyhyempi.

  No en enää ihmet­te­le mik­si vas­tus­tat hen­keen ja vereen kilo­met­ri­kor­vauk­sien pie­nen­tä­mis­tä jos nii­tä mak­se­taan mat­kois­ta työ­pai­kal­le­kin. Sen sijaan ihmet­te­len kovas­ti, mik­si palk­kaa­mis­pis­te on Mal­mil­la. Perus­ta­kaa sivu­kont­to­ri jon­ne­kin piek­sä­mäel­le ja vuo­krat­kaa joku mök­ki mihin siir­rät­te työ­vä­ken­ne osoit­teet. Ei tar­vit­se mak­saa enää palk­kaa ollen­kaan vaan kilo­met­ri­kor­vauk­set riit­tä­vät mainiosti.

  Jou­ko Olli­la: Esi­mer­kik­si juu­ri ammat­ti­kou­lus­ta val­mis­tu­neel­le 18-vuo­ti­aal­le ennes­tään autot­to­mal­le Kalliolaiselle 

  Ker­ra­taan­pa nyt vie­lä mik­si tuol­le parin ton­nin escor­til­la aja­val­le nuo­rel­le pitää mak­saa kilo­met­ri­kor­vauk­sia ison audin kulu­jen mukaan?

  Eikä tuo muu­ten­kaan ole mikään argu­ment­ti. Jos nuor­ten työl­lis­ty­mi­sel­le on estei­tä kun pitää ostaa auto­ja, vaat­tei­ta tai muu­ta vas­taa­vaa, niin sit­ten keven­ne­tään vero­tus­ta ensim­mäi­sel­le työs­ken­te­ly­vuo­del­le. Ei mak­se­ta vero­ton­ta palk­kaa kai­ken maa­il­man kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jil­le jot­ka sat­tu­vat tar­vit­se­maan autoa työssään.

 128. Vuo­kra-auton hal­vem­mis­sa kilo­met­reis­sä ei ole mitään kum­mal­lis­ta. Esi­mer­kik­si Auto­lii­ton las­ku­ril­la voi hel­pos­ti tode­ta, kuin­ka mer­kit­tä­väs­ti kilo­met­ri­kus­tan­nus las­kee, kun auton vuo­tui­set ajo­ki­lo­met­rit nouse­vat vaik­ka­pa 18 tuhan­nes­ta 40 tuhan­teen kilo­met­riin vuodessa.
  Se, että vuo­kraa­mon autoil­la aje­taan vuo­sit­tain kes­ki­mää­rin enem­män kuin pal­kan­saa­jien autoil­la kes­ki­mää­rin, ei ole perus­te mak­saa pal­kan­saa­jal­le pie­nem­pää kilometrikorvausta.

 129. mert­si:
  Vir­ka­mie­hel­lä mat­ka­kor­vaus kom­pen­soi usein sitä yli­työ­tä joka mat­ka-ajas­ta aiheu­tuu. Kor­vauk­sen pie­nen­tä­mi­nen joh­taa halut­tom­muu­teen mat­kus­taa ja pai­nei­siin yli­työ­kor­vauk­sis­ta myös toimihenkilöille.

  Mat­ka-aika yli­työ­tä? Nor­mi duu­na­ril­la joka menee autol­la asiak­kaal­le vaik­ka teke­mään put­ki tai säh­kö­töi­tä työ­ai­ka ja palk­ka alkaa juok­se­maan kun ollaan asiak­kaan pihas­sa ja hom­mat aloi­tus­val­mii­na. Sama pätee myyn­ti ym hen­ki­löi­hin jot­ka mat­kus­ta­vat ilman eril­lis­tä kor­vaus­ta ihan nor­mi kk palk­kaa vas­taan. Se että ei halua teh­dä duu­ni­aan jos ei saa kun­non kilo­met­ri­kor­vaus­ta voi miet­tiä omia motii­ve­jaan kan­nat­taa­ko kysei­ses­sä duu­nis­sa enään olla. Nämä yli-innok­kaat auton käyt­tä­jät ovat nyky­päi­vän loi­sia, vaik­ka vai­kut­ta­vat niin ahke­ril­ta kun tulee keik­ka­päi­viä, todel­li­suu­des­sa tuot­ta­vuu­den olles­sa lähes muut­tu­ma­ton suun­taan tai toiseen.

 130. Från Öre­sund: Minus­ta täl­lai­nen mat­ka­ra­ha oli­si har­kin­nan arvoi­nen. Jos­kus tun­tuu sil­tä, kuin suo­ma­lai­set asui­si­vat poik­keuk­sel­li­sen laa­duk­kais­sa hotel­leis­sa esim. Brys­se­lis­sä sen vuok­si, että hotel­li­las­ku menee sel­lai­se­naan mat­ka­las­kun osak­si. Työ­mat­ka onkin osin pal­kin­to­mat­ka hyvin teh­dys­tä työs­tä. Hotel­li on lii­an kal­lis, jos asu­kas tuu­mii, että “en minä omis­ta­ni täl­lais­ta hin­taa maksaisi”.

  Näi­tä asen­tei­ta tulee vas­taan yllät­tä­vän usein. Jos olet myyn­nis­sä töis­sä niin ulko­maan­mat­ka on vain työ­tä. Ensim­mäi­sen 6:kkn jäl­keen on jo hoh­to kadon­nut ja vuo­sien mit­taan yri­tät vain hoi­taa mat­kus­ta­mi­sen niin suju­vas­ti kuin voit. Eli tois­tat loput­ta­mas­ti kaa­vaa len­to­kent­tä, vuo­kra-auto, asia­kas ja hotel­li. Ei siis ole mikään palkintomatka. 

  Työ­nan­ta­jan palk­kaa­ma mat­ka­toi­mis­to kui­ten­kin hoi­taa mat­ko­jen jär­jes­te­lyt työ­nan­ta­jan ohjei­den mukaisesti.

  MIe­les­tä­ni työ­nan­ta­jat, jot­ka pis­tä­vät jen­gin aja­maan omil­la autoil­la työ­ajoa ovat jon­kin­lais­ta riis­to­ka­pi­ta­lis­ti­po­ruk­kaa. Ja tääl­lä on yllät­tä­vän pal­jon kom­men­toi­jia, joi­den mie­les­tä se on ihan oikein. Jos työs­sä tar­vit­see autoa, niin kyl­lä fir­man pitäi­si hank­kia työsuhdeauto.

  Tois­tan aikai­sem­man: päi­vä­ra­hois­ta voi­daan luo­pua­kin ja mak­sat­taa kaik­ki kulut työ­nan­ta­jal­la kuit­te­ja vas­taan. KÄy­tän­nös­sä kysy­mys on sii­tä, että miten lou­nas ja illal­li­nen mak­se­taan ja kui­ta­taan mat­ka­las­kus­sa. Työ­nan­ta­ja var­maan kyl­lä vas­tus­taa aja­tus­ta kuiteista.

 131. JJ:
  Se, että vuo­kraa­mon autoil­la aje­taan vuo­sit­tain kes­ki­mää­rin enem­män kuin pal­kan­saa­jien autoil­la kes­ki­mää­rin, ei ole perus­te mak­saa pal­kan­saa­jal­le pie­nem­pää kilometrikorvausta 

  Tie­ten­kin se on. Mik­si ihmees­sä se, miten vähän tai pal­jon pal­kan­saa­ja autol­laan ajaa vai­kut­tai­si asi­aan? Mei­naat­ko että jos pal­kan­saa­ja ajai­si vain 100 kilo­met­riä vuo­des­sa, ja täs­tä puo­let työ­ajoa, niin koh­tuul­li­nen kus­tan­nus oli­si puo­let pää­oma jne kustannuksista?

 132. tcrown: No en enää ihmet­te­le mik­si vas­tus­tat hen­keen ja vereen kilo­met­ri­kor­vauk­sien pie­nen­tä­mis­tä jos nii­tä mak­se­taan mat­kois­ta työ­pai­kal­le­kin. Sen sijaan ihmet­te­len kovas­ti, mik­si palk­kaa­mis­pis­te on Mal­mil­la. Perus­ta­kaa sivu­kont­to­ri jon­ne­kin piek­sä­mäel­le ja vuo­krat­kaa joku mök­ki mihin siir­rät­te työ­vä­ken­ne osoit­teet. Ei tar­vit­se mak­saa enää palk­kaa ollen­kaan vaan kilo­met­ri­kor­vauk­set riit­tä­vät mainiosti.

  Ker­ra­taan­pa nyt vie­lä mik­si tuol­le parin ton­nin escor­til­la aja­val­le nuo­rel­le pitää mak­saa kilo­met­ri­kor­vauk­sia ison audin kulu­jen mukaan?

  Eikä tuo muu­ten­kaan ole mikään argu­ment­ti. Jos nuor­ten työl­lis­ty­mi­sel­le on estei­tä kun pitää ostaa auto­ja, vaat­tei­ta tai muu­ta vas­taa­vaa, niin sit­ten keven­ne­tään vero­tus­ta ensim­mäi­sel­le­työs­ken­te­ly­vuo­del­le. Ei mak­se­ta vero­ton­ta palk­kaa kai­ken maa­il­man kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jil­le jot­ka sat­tu­vat tar­vit­se­maan autoa työssään.

  Luin kom­ment­ti­ni uudel­leen läpi ja minus­ta niis­tä ei käy ilmi, että ”vas­tus­tan hen­keen ja vereen kilo­met­ri­kor­vauk­sien pie­nen­tä­mis­tä”. Ker­roin vain, miten sys­tee­mi toi­mii alal­lam­me. Täs­men­ne­tään hie­man. Jos käy töis­sä palk­kaa­mis­pis­tees­sä, kilo­met­ri­kor­vauk­sia ei mak­se­ta. Jos työ­nan­ta­ja mää­rää mene­mään palk­kaa­mis­pis­teen ulko­puo­lel­le, mat­kat sin­ne mak­se­taan ker­to­mie­ni ehto­jen mukai­ses­ti. Taval­li­nen tal­laa­ja saa vähen­tää työ­mat­ka­ku­lut vero­tuk­ses­sa, työn­te­ki­jäm­me eivät, sil­lä ne on jo hänel­le kor­vat­tu. Minus­ta tämä on veron­mak­sa­jien kan­nal­ta hyvä asia, kun yhteis­kun­ta ei osal­lis­tu matkakuluihin. 

  Mal­mi oli vain esi­merk­ki toi­mi­pis­teen ihan­teel­li­ses­ta sijain­nis­ta pää­kau­pun­ki­seu­dul­la. Ehdot­ta­ma­si sys­tee­mi on jär­je­tön ja sen lail­li­suu­den­kin kans­sa on vähän niin ja näin. Luon­nol­li­ses­ti voim­me perus­taa sivu­kont­to­rin min­ne haluam­me, mut­ta sivu­kont­to­rin pitää olla aito. Sivu­kont­to­ri toi­mii sin­ne pal­kat­tu­jen tuki­koh­ta­na. Kilo­met­ri­kor­vauk­set heil­le mak­se­taan vain aito­jen toteu­tu­nei­den mat­ko­jen mukaan, ei mis­tään vapaa-ajan asun­nos­ta. Alal­lam­me on yleis­si­to­va työ­eh­to­so­pi­mus ja pal­kat on mak­set­ta­va vähin­tään se mukai­ses­ti. Mit­kään puli­vei­vaa­mi­set verot­to­mien kor­vaus­ten kans­sa eivät pie­nen­nä palk­kaa vaan mak­se­taan sen pääl­le. Vaik­ka työ­nan­ta­ja ja työn­te­ki­jä sopi­si­vat kes­ke­nään yhtei­sym­mär­ryk­ses­sä mitä, tiu­kan pai­kan tul­len (=työn­te­ki­jä muut­taa mie­len­sä) työ­nan­ta­ja mak­saa vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen pal­kan. Työn­te­ki­jäl­le saa kyl­lä mak­saa vaik­ka euron aje­tul­ta kilo­met­ril­tä, mut­ta 45 sen­tin yli mene­vä osuus on hänel­le vero­na­lais­ta tuloa. Jos mak­se­taan verot­to­mia kilo­met­ri­kor­vauk­sia kuvit­teel­li­sis­ta ajois­ta, kysees­sä on var­maan­kin jon­kin­moi­nen rikos.

 133. Rai­mo K:

  Ja kuten jo tote­sin, vir­ka- ja työ­eh­to­so­pi­muk­sis­sa on mää­räys, että vir­ka­mat­ka on suo­ri­tet­ta­va hal­vim­mal­la taval­la – niin kuin yllä ilme­nee, se ei yleen­sä ole oma auto.

  Jos pro­jek­til­ta mak­se­taan myös mat­ka-ajan palk­ka ja mat­kan suun­nit­te­luun ynnä val­mis­te­luun kulu­neet työ­tun­nit tai ‑minuu­tit, oma auto on hyvin usein (ei aina) pro­jek­ti­bud­je­tin näkö­kul­mas­ta hal­vin tapa.

  Jos iltoi­hin ja öihin osu­val­ta mat­ka-ajal­ta ei mak­se­ta palk­kaa, niin­kuin asian­tun­ti­ja-alal­la usein käy (esim TEK on pitä­nyt asi­aa esil­lä työ­so­pi­mus­neu­vot­te­luis­sa), työ­nan­ta­jan int­res­seis­sä oli­si tie­ten­kin ohjeis­taa teke­mään mat­ka vaik­ka sit­ten lif­taa­mal­la yöaikaan.

  Käy­tän­nös­sä jul­ki­sel­la sek­to­ril­la­kin tun­tuu saa­van käyt­tää pro­jek­tin koko­nais­ta­lou­den kan­nal­ta hal­vin­ta mat­kus­tus­ta­paa, oli se sit­ten oma auto tai vaik­ka­pa suo­ra len­to koh­tee­seen (vaik­ka len­non kah­del­la vaih­dol­la sai­si­kin hal­vem­mal­la). Asian­tun­ti­jan hin­ta yleis­kus­tan­nuk­si­neen, sos­sui­neen ja tos­sui­neen on tyy­pil­li­ses­ti euros­ta kah­teen per minuutti.

 134. Onko sit­ten niin, että jos ei oli­si työ­mat­kal­la, niin ei söi­si mitään eikä käyt­täi­si vaat­tei­ta? Sama­han se on näis­sä km-kor­vauk­sis­sa: vaa­di­taan, että kaik­ki kulut tulee kat­taa (esim. vakuu­tuk­set) jol­loin samal­la kate­taan verot­to­mas­ti myös hen­ki­lö­koh­tai­sen käy­tön kulut. Taval­li­sel­la autol­la jo 10 000 km työ­ajol­la tulee kate­tuk­si suu­rin osa niis­tä kuluis­ta, jot­ka muu­ten­kin mak­sai­si oman auton­sa käy­tös­tä vuo­des­sa. Siis verottomasti. 

  Kor­jat­ta­vaa oli­si toki myös verol­li­sis­sa (var­sin­kin vapais­sa) autoe­duis­sa, jot­ka kan­nus­ta­vat aja­maan lomal­le Rans­kaan omal­la autol­la, kun se ei “mak­sa mitään”. “Mitä enem­män ajat, sitä enem­män tienaat”-politiikkaa siis.

  Eras­to­te­nes alek­sandria­lai­nen: Päi­vä­ra­han on tar­koi­tus kat­taa kaik­ki satun­nai­set elin­kus­tan­nus­ten lisään­ty­mi­set mat­kan aika­na: ruo­kai­lut koh­tuu­ta­soi­ses­sa ravin­to­las­sa, mah­dol­li­set juo­ma­ra­hat ym. sekä mat­ka­lauk­ku­jen ja ‑vaat­tei­den kulu­mi­nen. Koko­päi­vä­ra­ha on 34 euroa. Sil­lä syö kak­si ker­taa ja ostaa yhden kah­vin sekä pullan.

 135. pek­ka:
  MIe­les­tä­ni työ­nan­ta­jat, jot­ka pis­tä­vät jen­gin aja­maan omil­la autoil­la työ­ajoa ovat jon­kin­lais­ta riis­to­ka­pi­ta­lis­ti­po­ruk­kaa. Ja tääl­lä on yllät­tä­vän pal­jon kom­men­toi­jia, joi­den mie­les­tä se on ihan oikein. Jos työs­sä tar­vit­see autoa, niin kyl­lä fir­man pitäi­si hank­kia työsuhdeauto. 

  No sit­ten alkaa se ikui­nen vali­tus työsuhdeautoista…täällähän on sii­tä­kin saa­nut kuul­la ihan kyl­läs­ty­mi­seen asti.

  Työn­te­ki­jän oma auto nyt vain on yleen­sä se kaik­kein käte­vin tapa hoi­taa asia, eten­kin jos ajo­ja on vähän­lai­ses­ti. Vuor­ka-auton kans­sa tulee aina sit­ten ne byro­kra­tia­kus­tan­nuk­set ja oma säh­lää­mi­nen, eten­kin jos sitä tar­vit­see vain ker­ran vuodessa. 

  Jos km-kor­vauk­ses­ta niis­te­tään se pari sent­tiä niin aivan sama minul­le, ei juu­ri­kaan tuol­la ole mer­ki­tys­tä. En vain kan­na­ta tur­han byro­kra­tian lisää­mis­tä suht pie­nen asian takia. Kyl­lä­hän jokai­sel­le auto­mer­kil­le voi­tai­siin las­kes­kel­la eri kus­tan­nuk­set, joi­ta sit­ten voi­tai­siin käyt­tää km-kor­vauk­sen nykyis­tä yksi luku sopii kai­kil­le-kor­vauk­sen sijasta. 

  Mut­ta mitä oikeu­den­mu­kai­sem­paa vero­tus on, sitä moni­mut­kai­sem­mak­si se menee. Kovas­ti tun­tuu ole­van ylei­nen mie­li­pi­de sitä miel­tä, että byro­kra­ti­aa pitäis pur­kaa. Sii­tä huo­li­mat­ta tun­tuu että “kan­san syvien rivien” mie­li­har­ras­tus­ta on kek­siä eri­nä­köi­siä oikeu­den­mu­kai­sia vero­vä­hen­nyk­siä, por­ras­tuk­sia, pork­ka­noi­ta ja keppejä. 

  Kaik­kein paras­ta on kun jon­kun mie­les­tä työt­tö­mien tuki­by­ro­kra­ti­aa on syy­tä pur­kaa mah­dol­li­sim­man pal­jon siten, että max tuet saa mah­dol­li­sim­man vähäl­lä vai­val­la ja samaan aikaan työs­sä­käy­vien tuki­by­ror­ka­tia taas pitää mak­si­moi­da kai­kil­la mah­dol­li­sil­la tulo/auto/asunto/whateversidonnaisilla por­ras­tuk­sil­la joki­ki­ses­sä veros­sa, mak­sus­sa tai vähennyksessä.

  Tois­tan aikai­sem­man: päi­vä­ra­hois­ta voi­daan luo­pua­kin ja mak­sat­taa kaik­ki kulut työ­nan­ta­jal­la kuit­te­ja vas­taan. KÄy­tän­nös­sä kysy­mys on sii­tä, että miten lou­nas ja illal­li­nen mak­se­taan ja kui­ta­taan mat­ka­las­kus­sa. Työ­nan­ta­ja var­maan kyl­lä vas­tus­taa aja­tus­ta kuiteista.

  Kyl­lä minun ymmär­tääk­se­ni päi­vä­ra­ho­jen sijas­ta voi­daan jo nyt mak­saa kulun­git kuit­te­ja vas­taan, mut­ta kun ei ole mitään hal­lin­nol­lis­ta jär­keä kan­nis­kel­la nii­tä kah­den euron kah­vi­kuit­te­ja ja kah­dek­san euron lou­nas­kuit­te­ja kir­jan­pi­toon ja palkanlaskentaan.

  Työ­mat­kan suo­rat kus­tan­nuk­set kuit­te­ja vas­taan, mikä­li käly­te­tään tavan­omai­sia lou­nas­kah­vi­loi­ta, ovat hal­vem­mat kuin päi­vä­ra­hat mut­ta hal­lin­nol­li­set kus­tan­nuk­set teke­vät sii­tä kal­liim­man vaihtoehdon.

 136. Sylt­ty:

  Kyl­lä minun ymmär­tääk­se­ni päi­vä­ra­ho­jen sijas­ta voi­daan jo nyt mak­saa kulun­git kuit­te­ja vas­taan, mut­ta kun ei ole mitään hal­lin­nol­lis­ta jär­keä kan­nis­kel­la nii­tä kah­den euron kah­vi­kuit­te­ja ja kah­dek­san euron lou­nas­kuit­te­ja kir­jan­pi­toon ja palkanlaskentaan.

  Kulu­jen kor­vaa­mis­ta kuit­te­ja vas­taan (ja ei päi­vä­ra­haa) on teh­ty (ja teh­dään edel­leen) kan­sain­vä­lis­ten yri­tys­ten suo­ma­lai­sis­sa tytä­ryh­tiöis­sä, kos­ka se on val­lit­se­va käy­tän­tö val­tao­sas­sa maa­il­maa (päi­vä­ra­ha on lähin­nä poh­jois­mai­nen ilmiö).

  Kar­keas­ti oman koke­muk­se­ni perus­teel­la kuit­ti­pe­li tulee työ­nan­ta­jal­le kes­ki­mää­rin ulko­maan päi­vä­ra­haa hal­vem­mak­si (vaik­ka kuit­tien perus­teel­la kor­va­taan myös juomat).

  p.s. olen eri “pek­ka”, kuin syl­tyn yllä lai­naa­ma kaimani.
  Onko Odel­la mitään kantaa/ohjetta, kuin­ka blo­gil­la saa­tai­siin väl­tet­tyä tilan­ne, jos­sa useam­pi hen­ki­lö kir­joit­taa samal­la nimimerkillä?

 137. Kat­soin muu­ten tämän päi­vän Hesa­rin las­kel­man km-kor­vauk­sis­ta. Sii­tä näkee aika hyvin, mis­sä pul­ma on.

  Kun ote­taan tuli­te­rä iso pre­mium-auto, niin sen koko­nais­kus­tan­nuk­set ovat HS:n las­kel­man mukaan noin 7300 e/v + 21 snt/km.

  Sama las­kel­ma teh­ty­nä kym­me­nen vuot­ta van­hal­le Corol­lal­le: 710 e/v + 24 snt/km.

  Hesa­ri tuli täs­tä sii­hen tulok­seen, ettei kilo­met­ri­kor­vauk­sil­la tie­naa kuin hal­val­la autol­la aja­va. Minus­ta yllä­ole­va taas ker­too, että liki jokai­nen auton joka tapauk­ses­sa omis­ta­va tie­naa kilo­met­ri­kor­vauk­sil­la — jokai­nen työ­nan­ta­jan mak­sa­ma kilo­met­ri tuo net­to­tu­loa taskuun.

  Uusi­kaan kilo­met­ri­kor­vaus­jär­jes­tel­mä ei tuo­ta mii­nus­ta kuin sii­nä tapauk­ses­sa, että auton jou­tuu osta­maan vain työ­ajoa var­ten, tai että työ­ajon vuok­si jou­tuu osta­maan eri­tyi­sen kal­liin auton. Nämä ovat sen ver­ran har­vi­nai­sia tilan­tei­ta, että nii­tä voi hei­jas­taa Veron­mak­sa­jain kes­kus­lii­ton kommenttiin:

  La­ki­asiain joh­ta­ja Ve­sa Kor­pe­la to­teaa, et­tä kor­vaus täy­tyy mää­ri­tel­lä niin, et­tä suu­rim­mas­sa osas­sa ta­pauk­sia kom­pen­saa­tio on riit­tä­vä. Käy­tän­nös­sä se tar­koit­taa, et­tä vä­hin­tään puo­let noin 800 000:s­ta kor­vauk­sien saa­jas­ta pi­täi­si saa­da ta­kai­sin to­del­li­set kulut.”

  Kos­ka ole­tet­ta­vas­ti aina­kin puo­let omis­tai­si jon­kin auton, niin tämä tar­koit­taa tuol­la 20–25 snt/km suu­ruus­luo­kas­sa ole­vaa kor­vaus­ta kai­kis­ta kilometreista.

 138. Sami: Kor­jat­ta­vaa oli­si toki myös verol­li­sis­sa (var­sin­kin vapais­sa) autoe­duis­sa, jot­ka kan­nus­ta­vat aja­maan lomal­le Rans­kaan omal­la autol­la, kun se ei “mak­sa mitään”. “Mitä enem­män ajat, sitä enem­män tienaat”-politiikkaa siis.

  Täs­sä koh­das­sa kor­jat­ta­vaa on lähin­nä sii­nä, että yksi­tyis­ajo­jen todel­lis­ta mää­rää ei val­vo­ta. Toi­nen kor­jat­ta­va on sii­nä, että vapaa autoe­tu on edul­lism­mil­laan, kun hank­kii hal­van ja pal­jon kulut­ta­van auton.

 139. Jut­ta:
  20 sent­tiä kat­taa kyl­lä kes­ki­ver­toau­ton ben­sa­ku­lut, ren­gas­ku­lut ja vuo­si­huol­lon, mut­ta ei seuraavia:

  - vakuu­tuk­set
  — parkkimaksut
  — pääomakulut
  — lisä­ki­lo­met­rien aiheut­ta­ma arvonalenema
  /blockquote>
  Riip­puu autos­ta, ajo­ta­vas­ta ja ajet­ta­vis­ta kilometreistä.

  Vakuu­tus­mak­sut ovat kiin­tei­tä kulu­ja, eli jos ajaa pal­jon, nii­den osuus on pie­ni kilo­met­riä koh­ti. Jos esim. vakuu­tus­ku­lut ovat 500 euroa kuus­sa ja ajaa 100 000 km vuo­des­sa, niis­tä tulee kulu­ja 0,5 sent­tiä kilo­met­ril­le ja jos ajaa vaik­ka vain 1000 km vuo­des­sa, jo pel­kis­tä vakuu­tus­ku­luis­ta voi tul­la kulu­ja 50 sent­tiä kilometrille.

  Park­ki­mak­sut kor­va­taan täy­si­mää­räi­ses­ti kyl­lä yleen­sä kuit­te­ja vas­taan. Eli ne eivät lii­ty kilometrikorvausasiaan.

  Pää­oma­ku­lut riip­pu­vat kor­ko­ta­sos­ta, ajo­neu­von osto­hin­nas­ta ja pit­käl­lä täh­täi­mel­lä myös ajo­mää­ris­tä (kos­ka ne vai­kut­ta­vat auton jäl­jel­lä ole­vaan arvoon). Esim. 50 000 euron auton tai 1500 euron auton pää­oma­ku­lut ovat tosi erilaiset.

  Lisä­ki­lo­met­rit aiheut­ta­vat tosi­aan arvon­ale­ne­maa, mut­ta alen­ta­vat samal­la myös tule­vai­suu­den pää­oma­ku­lu­ja. Auton ikä vai­kut­taa kui­ten­kin yleen­sä auton arvoon enem­män kuin kilo­met­rit. Vähän­kin ajet­tu auto menet­tää aika nopeas­ti arvo­aan, mut­ta erit­täin pal­jon ajet­tu auto­kaan ei sil­ti suh­tees­sa mene­tä arvo­aan hir­veän pal­jon nopeam­min. 40 000 uute­na mak­sa­nut auto mak­saa alle 3000 euroa 15 vuo­den pääs­tä, on sil­lä ajet­tu sit­ten 400 000 tai tai 40 000 km.

  Itse kan­na­tan sitä, että aje­tut kilo­met­ri­mää­rät vai­kut­ta­vat kilo­met­ri­kor­vaus­ten suu­ruu­teen, juu­ri­kin yli­kom­pen­saa­tion vähen­tä­mi­sek­si. Mut­ta ehkä yksit­täi­nen 15 000 km raja on lii­an vähän. Rajo­ja voi­si olla kak­si. Toi­se­na raja­na voi­si olla esim. 50 000 km. 

  Jos nyt esim. ajaa 100 000 km vuo­des­sa työ­ajoa, saa 45 000 euroa kilo­met­ri­kor­vaus­ta. Auto on noil­la kilo­met­reil­lä yleen­sä kes­ki­mää­räis­tä parem­pi, jot­ta sel­lai­ses­sa jak­saa pit­kään istua, mut­ta km-kulut lie­ne­vät sil­ti jos­sain 20 sen­tin paik­keil­la per kilo­met­ri. Tulois­ta tulee noil­la kilo­met­reil­lä her­käs­ti 25 000 euroa verot­to­mien mat­ka­kor­vaus­ten kaut­ta… osa ajois­ta on suh­teel­li­sen tur­haa­kin. Esim. video­neu­vot­te­lu­jen yleis­ty­mi­sen suu­ri este on se, että työ­mat­kai­lu on talou­del­li­ses­ti kan­nat­ta­vam­paa. Sii­tä saa vie­lä päivärahatkin.

 140. Vihe­rins­si:
  Uusi­kaan kilo­met­ri­kor­vaus­jär­jes­tel­mä ei tuo­ta mii­nus­ta kuin sii­nä tapauk­ses­sa, että auton jou­tuu osta­maan vain työ­ajoa var­ten, tai että työ­ajon vuok­si jou­tuu osta­maan eri­tyi­sen kal­liin auton. Nämä ovat sen ver­ran har­vi­nai­sia tilan­tei­ta, että nii­tä voi hei­jas­taa Veron­mak­sa­jain kes­kus­lii­ton kommenttiin: 

  Mik­si työ­käyt­töön han­ki­tun auton kulu­ja ei saa näis­sä tapauk­sis­sa vähen­tää kuit­tien mukaan? Siis ihan samal­la taval­la kuin kir­ves­mies saa vähen­tää vasa­ran. Omis­ta ajois­ta mei­dän per­he voi­si mak­saa tuon jäl­keen vaik­ka 0,70 EUR/km. Per­heel­läm­me on toi­nen auto nime­no­maan työ­käy­tön joh­dos­ta. Vai­kea ymmär­tää tätä hal­li­tuk­sen logiikkaa.

 141. Tuli mie­lee­ni, että entä jos kilo­met­re­jä aje­taan­kin kah­del­la eri autol­la? Onko vähen­nys hen­ki­lö­koh­tai­nen vai autokohtainen?

 142. Vihe­rins­si: vapaa autoe­tu on edul­lism­mil­laan, kun hank­kii hal­van ja pal­jon kulut­ta­van auton.

  Täh? Täs­sä tai­taa nyt unoh­tua nyt joi­tain asioita.

 143. Sään­nöt vois olla yksin­ker­tai­ses­tä tällaiset:

  1) Työn­te­ki­jä tar­vit­see auton työs­sään usein ja ajo­ja tulee pal­jon: -> työ­nan­ta­ja jär­jes­tää työ­suh­deau­ton joko vapaal­la autoe­dul­la tai käyt­tö­edul­la ja sii­nä tapauk­ses­sa työ­nan­ta­ja kor­vaa käyt­tö­etuau­ton km-kor­vaus­käy­tän­nön mukaan. Työn­te­ki­jä mak­saa työ­suh­deau­ton verot joka mää­räy­tyy auton hin­nan, iäsn ja luon­tai­se­dun laa­juu­den mukaan. Autoa saa käyt­tää yksityisajoiin. 

  2) työn­te­ki­jä tar­vit­see autoa työs­sään vain satun­nai­ses­ti: -> Työ­nan­ta­ja mak­saa km-kor­vauk­sia oman auton käy­tös­tä. Jos vuo­des­sa alle 15 tkm täy­si­mää­räi­se­nä, jos yli, uusien sään­tö­jen mukaan ja ottaa puheek­si työsuhdeauton 

  3) Autol­la aja­mi­nen on osa työn­te­ki­jän työ­tä: -> työ­nan­ta­ja jär­jes­tää sen mal­li­sen auton jon­ka työn­te­ki­jä tar­vit­see. Esim tak­si­kus­kil­le tak­sin, put­kia­sen­ta­jal­le tai rake­nus­mie­hel­le paket­ti­au­ton, ruu­mi­sau­ton­kul­jet­ta­jal­le ruu­mi­sau­ton jne. Sil­loin työn­te­ki­jä ei mak­sa veroa autos­ta mut­ta yksi­tyis­ajot kysei­sel­lä autol­la ovat kielletty. 

  Väit­tää­kö joku että joku jäi­si väliin­pu­toa­jak­si jos on tar­jol­la nuo 3 vaihtoehtoa?
  Jos työ­nan­ta­ja ja työn­te­ki­jä ovat sama hen­ki­lö voi­daan mitä tah­nan­sa em vaih­toeh­dois­ta toteut­taa, eli auto joko fir­man tai äijän nimeen. Jos on fir­man nimis­sä niin kulu­ja saa joka tapauk­ses­sa vähen­tää tulok­ses­ta jne.

 144. Pek­ka Tai­pa­le: Täh? Täs­sä tai­taa nyt unoh­tua nyt joi­tain asioita.

  Ker­ro minullekin!

  Täs­sä kak­si eri­lais­ta autoa:

  1. Auto, joka on edul­li­nen han­kin­ta­hin­nal­taan mut­ta kal­lis polttoainekustannuksiltaan.

  2. Auto, joka on kal­lis han­kin­ta­hin­nal­taan mut­ta edul­li­nen polttoainekustannuksiltaan.

  Tyy­pil­li­ses­ti tämä pari voi­si tul­la vaik­ka­pa tek­no­lo­giae­ros­ta (ahta­ma­ton van­han­ai­kai­nen moot­to­ri vs. hybri­di). Auto­jen elin­kaa­ri­kus­tan­nuk­sis­sa ei vält­tä­mät­tä ole eroa, kos­ka kal­liim­man auton kor­keam­pia pää­oma­kus­tan­nuk­sia kom­pen­soi­vat alem­mat käyttökustannukset.

  Autoe­dun koh­dal­la kui­ten­kin vain ja ainoas­taan auton osto­hin­nal­la on mitään mer­ki­tys­tä. Ykkös­ta­pauk­sen autos­sa hal­vem­pi osto­hin­ta tuo pie­nem­män vero­tusar­von, eikä kor­keil­la polt­toai­ne­kus­tan­nuk­sil­la ole mitään mer­ki­tys­tä. Päin­vas­toin, jos halu­aa pal­jon juo­van auton, vapaa autoe­tu on koko ajan houkuttelevampi.

  Ainoa tätä kehi­tys­tä estä­vä asia on auto­ve­ron hii­li­diok­si­di­si­pääs­tö­si­don­nai­suus, mut­ta ilmiö lai­men­tuu mel­koi­ses­ti autoe­dun vero­tusar­von las­ken­nas­sa. Esi­mer­kik­si hybri­di­au­ton otta­mi­nen autoe­tuau­tok­si oli­si suo­ras­taan tyhmää.

  Monet yri­tyk­set ovat otta­neet autoe­tusään­tö­jä, jot­ka aset­ta­vat vaa­ti­muk­sia tai pork­ka­noi­ta vähä­pääs­töi­syy­del­le. Oli­si kui­ten­kin huo­mat­ta­vas­ti parem­pi lait­taa kaik­ki samal­le vii­val­le ja mää­rit­tää autoe­dun vero­tusar­vo voi­mak­kaam­min pääs­tö­poh­jai­ses­ti. Samaan kan­nus­tai­si vapaan autoe­dun pois­ta­mi­nen ja pel­kän käyt­tö­edun jättäminen.

 145. tie­de­mies: Tie­ten­kin se on. Mik­si ihmees­sä se, miten vähän tai pal­jon pal­kan­saa­ja autol­laan ajaa vai­kut­tai­si asi­aan? Mei­naat­ko että jos pal­kan­saa­ja ajai­si vain 100 kilo­met­riä vuo­des­sa, ja täs­tä puo­let työ­ajoa, niin koh­tuul­li­nen kus­tan­nus oli­si puo­let pää­oma jne kustannuksista?

  En mei­naa semmoista.
  Mei­naan, että pal­kan­saa­jil­le mak­set­ta­van kilo­met­ri­kor­vaus­ten las­ken­ta­pe­rus­teen tulee perus­tua pikem­min­kin pal­kan­saa­jien kes­ki­mää­rin autoil­laan aja­miin kilo­met­ri­mää­riin, kuin vuo­kraa­mo­jen autoi­hin kes­ki­mää­rin ker­ty­viin kilometrimääriin.

 146. Vihe­rins­si: Ker­ro minullekin!Päinvastoin, jos halu­aa pal­jon juo­van auton, vapaa autoe­tu on koko ajan houkuttelevampi..

  Tämä ajat­te­lu menee nyt met­sää sii­nä, että eihän pal­jon kulut­ta­va auto ole kenel­le­kään mikään itsei­sar­vo. Pitäi­si vedo­ta johon­kin autoi­li­jal­le tär­ke­ään asiaan.

 147. Vihe­rins­si: Ker­ro minullekin!
  Täs­sä kak­si eri­lais­ta autoa:

  1. Auto, joka on edul­li­nen han­kin­ta­hin­nal­taan mut­ta kal­lis polttoainekustannuksiltaan.

  2. Auto, joka on kal­lis han­kin­ta­hin­nal­taan mut­ta edul­li­nen polttoainekustannuksiltaan. 

  Täs­sä unoh­tuu se, että on myös 3. auto, joka on edullinen/edullinen, ja 4. auto, joka on kallis/kallis.

  Lisäk­si unoh­tuu se, että työ­suh­deau­toa ei kai­kes­ta par­ran­pä­ri­näs­tä huo­li­mat­ta mak­sa val­tio, vaan työ­nan­ta­ja, jon­ka int­res­sis­sä on pitää kus­tan­nuk­set koh­tuul­li­si­na. Täl­löin työ­nan­ta­jan kan­nat­taa mie­luum­min tar­jo­ta mal­lia 3, kuin mal­lia 1 tai 2, tai var­sin­kaan 4.

 148. åke: Tämä ajat­te­lu menee nyt met­sää sii­nä, että eihän pal­jon kulut­ta­va auto ole kenel­le­kään mikään itsei­sar­vo. Pitäi­si vedo­ta johon­kin autoi­li­jal­le tär­ke­ään asiaan.

  No, vaik­ka­pa kor­kea (ja siis aero­dy­na­mii­kal­taan heik­ko) neli­ve­toau­to. Tun­nen­taan myös katu­maas­tu­ri­na. Olen­nais­ta on se, että työn­te­ki­jän kan­nal­ta auton kulu­tus ei kiin­nos­ta yhtään.

  Eikä tuo ilmiö ihan tun­te­ma­ton ole muis­sa­kaan autois­sa. Ylei­sin työ­suh­deau­to lie­nee Sko­da Octa­via. Sii­nä hal­vin ben­sii­ni­moot­to­ri­nen mak­saa 20 600 euroa, pääs­töt ovat 134 g/km. Pie­ni­pääs­töi­sin mal­li on vas­taa­va die­sel (1.6 TDI Green­Li­ne), pääs­töt 99 g/km. Hin­ta 24 100 euroa.

  Jos työn­te­ki­jä saa vali­ta, hän ottaa ben­sa­ko­nei­sen, kos­ka sen vero­tusar­vo on pie­nem­pi. Työ­nan­ta­jaa asia kiin­nos­taa noi­den kah­den välil­lä aika vähän, ellei työn­te­ki­jäl­le tule eri­tyi­sen pal­jon työ­nan­ta­jan ajoa. Hin­tae­roa voi tul­la, mut­ta fir­mas­ta riip­puen pai­no­te­taan eri asioita.

  Kal­liis­sa autois­sa erot tasaan­tu­vat, kos­ka pääs­tö­poh­jai­nen vero­tus tasot­taa auto­jen hin­tae­ron. Iso osa työ­suh­deau­to­ja on kui­ten­kin ihan taval­li­sia perheautoja.

  Eri­tyi­sen huo­no tilan­ne on vähä­pääs­töi­sis­sä mut­ta kal­liis­sa autois­sa. Vaik­ka­pa hybri­di voi olla auton omis­ta­jal­le vain mie­to talou­del­li­nen tap­pio, mut­ta autoe­tuau­to­na se on sulaa hölmöyttä.

  Mut­ta kysy­tään toi­sin päin: Kuka häviäi­si, jos autoe­dun vero­tusar­vos­sa pai­no­tet­tai­siin pääs­tö­jä nykyis­tä enem­män? Tämä vään­täi­si työ­suh­deau­to­mark­ki­noi­ta vähä­pääs­töi­sem­pään suun­taan, jol­loin maa­han tuli­si vähä­pääs­töi­siä uusia auto­ja. Muu­tos oli­si tek­ni­ses­ti yksinkertainen.

 149. Pek­ka Tai­pa­le: Lisäk­si unoh­tuu se, että työ­suh­deau­toa ei kai­kes­ta par­ran­pä­ri­näs­tä huo­li­mat­ta mak­sa val­tio, vaan työ­nan­ta­ja, jon­ka int­res­sis­sä on pitää kus­tan­nuk­set kohtuullisina.

  Työ­nan­ta­jan ja työn­te­ki­jän etu on toki ris­tis­sä sii­nä koh­das­sa, että työ­nan­ta­ja halu­aa mini­moi­da auton koko­nais­kus­tan­nuk­set. Tätä työn­te­ki­jä ei halua; hän halu­aa mini­moi­da vain hinnastohinnan.

  Mut­ta täs­sä yhtä­lös­sä sat­tuu kui­ten­kin ole­maan koh­ta, jos­sa työ­nan­ta­jan ja työn­te­ki­jän etu osuu yksiin. Se tulee sii­tä val­tion sub­ven­tios­ta. Auton todel­lis­ten kus­tan­nus­ten ja vero­tusar­von väli on vero­ton­ta tuloa, jos­ta jää se noin 50 % veroa maksamatta.

  Tyy­pil­li­sel­lä kes­ki­luo­kan työ­suh­deau­tol­la etu on noin 200 e/kk, joten val­tio siis sub­ven­toi autoi­lua sata­sel­la. Kui­ten­kin ero­tuk­sen mää­rä riip­puu olen­nai­ses­ti auton han­kin­ta­hin­nan ja käyt­tö­kus­tan­nus­ten suh­tees­ta. Pal­jon kulut­ta­vas­sa autos­sa val­tion anta­ma etu kas­vaa, ja ääri­ta­pauk­ses­sa se saat­taa men­nä lähel­le nol­laa toi­ses­sa päässä.

  Lisä­va­hin­ko­ja tulee sii­tä, että pal­kan­saa­jan moti­vaa­tio ottaa työ­suh­deau­to riip­puu myös sii­tä, mikä on vero­tusar­von ja todel­lis­ten kus­tan­nus­ten ero. (Täs­sä on iso­ja ero­ja riip­puen sii­tä, tulee­ko auto pal­kan pääl­le vai osak­si, mut­ta deri­vaa­tan suun­ta säilyy.)

  Veroe­tu on siis tasan vää­rin päin. Tuki on sitä suu­rem­pi, mitä enem­män autoi­li­ja hii­li­diok­si­dia ilma­ke­hään pääs­te­lee. Täl­le on vähän vai­kea kek­siä hyviä perusteluja.

  Mik­sei siis voi­si sitoa työ­suh­deau­ton vero­tusar­voa nykyis­tä enem­män CO2-pääs­töi­hin? Mitä hait­taa sii­tä oli­si? Kenel­le? Jos jär­jes­tel­mä kui­ten­kin pide­tään vero­tuk­sen kan­nal­ta neutraalina.

 150. Vihe­rins­si: Mik­sei siis voi­si sitoa työ­suh­deau­ton vero­tusar­voa nykyis­tä enem­män CO2-pääs­töi­hin? Mitä hait­taa sii­tä oli­si? Kenel­le? Jos jär­jes­tel­mä kui­ten­kin pide­tään vero­tuk­sen kan­nal­ta neutraalina.

  Tie­tääk­se­ni CO2 pääs­töt mene­vät lähes täy­sin kulu­te­tun polt­toai­neen mukaan, jol­loin sil­lä että CO2-hait­ta­ve­ro ote­taan polt­toai­ne­ve­ros­sa on 2 etua:
  1: Toi­sin kuin vero­tusar­vo, se ottaa huo­mioon ajo­mää­rän, mitä enem­män autol­la ajaa sitä enem­män väliä pääs­töil­lä on.
  2: Se pitää vero­tuk­sen sama­na riip­pu­mat­ta sii­tä, tuot­taa­ko pääs­tö­jä itse mak­sa­mal­la vai työ­suh­deau­tol­la. Veron täy­tyy olla tar­peek­si kova jot­ta se kat­taa pääs­töis­tä aiheu­tu­vat hai­tat, jol­loin yhteis­kun­nal­le on peri­aat­tees­sa ihan sama vaik­ka työ­nan­ta­ja ostai­si työn­te­ki­jäl­le 1000l/km kulut­ta­van auton. Oma­pa on tappionsa.

 151. JJ:
  Mei­naan, että pal­kan­saa­jil­le mak­set­ta­van kilo­met­ri­kor­vaus­ten las­ken­ta­pe­rus­teen tulee perus­tua pikem­min­kin pal­kan­saa­jien kes­ki­mää­rin autoil­laan aja­miin kilo­met­ri­mää­riin, kuin vuo­kraa­mo­jen autoi­hin kes­ki­mää­rin ker­ty­viin kilometrimääriin.

  Mitä teke­mis­tä kes­ki­mää­räi­sel­lä ajol­la oikein on asian kans­sa? Peri­aat­teess­sa kor­vauk­sen pitäi­si perus­tua ole­tuk­seen, että autol­la aje­taan ääret­tö­män pal­jon, jol­loin kes­ki­mää­räi­set kilo­met­ri­kus­tan­nuk­set vuo­kra-autois­sa­kin ovat lii­an kor­keat. Kos­ka täl­lai­nen jär­jes­te­ly on mitä ilmei­sim­min absur­di, niin pal­jon fik­sum­pi oli­si vaan luo­pua koko kor­vauk­sen verottomuudesta.

 152. Vihe­rins­si: No, vaik­ka­pa kor­kea (ja siis aero­dy­na­mii­kal­taan heik­ko) neli­ve­toau­to. Tun­nen­taan myös katu­maas­tu­ri­na. Olen­nais­ta on se, että työn­te­ki­jän kan­nal­ta auton kulu­tus ei kiin­nos­ta yhtään.….
  Kuka häviäi­si, jos autoe­dun vero­tusar­vos­sa pai­no­tet­tai­siin pääs­tö­jä nykyis­tä enem­män? Tämä vään­täi­si työ­suh­deau­to­mark­ki­noi­ta vähä­pääs­töi­sem­pään suun­taan, jol­loin maa­han tuli­si vähä­pääs­töi­siä uusia autoja..

  Ei tämä­kään vie­lä men­nyt ihan oikein, kos­ka joku voi halu­ta katu­maas­tu­rin esim. sik­si että on kol­me poi­kaa joi­ta pitää kus­ka­ta jää­kiek­ko­har­ras­tuk­seen. Point­ti siis on, että eivät ihmi­set ilkeyt­tään ota nii­tä iso­ja työ­suh­deau­to­ja. Ja lisäk­si kyl­lä auton ben­san­ku­lu­tuk­sen ja vaik­ka vero­tusar­von välil­lä on jo nyt yhteys, kos­ka kal­liim­mas­sa autos­sa on usein isom­pi moot­to­ri ja siten kor­ke­ma­pi verotusarvo.

  Toki voi­daan pakot­taa yllä mai­nit­tu kol­men pojan isä aja­maan työ­ajot vaik­ka kuin­ka pie­nel­lä ja vähä­ku­lu­tuk­si­sel­la autol­la, mut­ta se tar­koit­taa sitä, että sit­ten per­heen pitää hank­kia kak­ko­sau­to. Ja kal­liik­si taas tulee perheelle.

  Eli: ei co2-pääs­tö voi olla ainoa ohjaa­va teki­jä. Myös ihmis­ten tar­peil­le pitää antaa tilaa.

  1. Voi olla, että joku hank­kii katu­maas­tu­rin jää­kiek­ko­har­ras­tuk­sen kans­sa. Mik­si tämän pitäi­si vai­kut­taa verop­vä­hen­nyk­sen suuruuteen?

 153. åke: Ei tämä­kään vie­lä men­nyt ihan oikein, kos­ka joku voi halu­ta katu­maas­tu­rin esim. sik­si että on kol­me poi­kaa joi­ta pitää kus­ka­ta jää­kiek­ko­har­ras­tuk­seen. Point­ti siis on, että eivät ihmi­set ilkeyt­tään ota nii­tä iso­ja työ­suh­deau­to­ja. Ja lisäk­si kyl­lä auton ben­san­ku­lu­tuk­sen ja vaik­ka vero­tusar­von välil­lä on jo nyt yhteys, kos­ka kal­liim­mas­sa autos­sa on usein isom­pi moot­to­ri ja siten kor­ke­ma­pi verotusarvo.Toki voi­daan pakot­taa yllä mai­nit­tu kol­men pojan isä aja­maan työ­ajot vaik­ka kuin­ka pie­nel­lä ja vähä­ku­lu­tuk­si­sel­la autol­la, mut­ta se tar­koit­taa sitä, että sit­ten per­heen pitää hank­kia kak­ko­sau­to. Ja kal­liik­si taas tulee perheelle.Eli: ei co2-pääs­tö voi olla ainoa ohjaa­va teki­jä. Myös ihmis­ten tar­peil­le pitää antaa tilaa.

  Ei sen kuu­lu olla työ­nan­ta­jan asia tukea työn­te­ki­jän poi­kien jää­kiek­ko­har­ras­tus­ta. Itse asias­sa kak­si pie­nem­pää autoa /perhe on jär­ke­väm­pi rat­kai­su kuin yksi iso. Jos on valin­nut per­heel­leen kal­liit har­ra­tuk­set niin pitää olla varaa omal­la kus­tan­nuk­sel­laan myös hoi­taa liik­ku­mi­set niihin.

 154. R. Silf­ver­berg: Itse asias­sa kak­si pie­nem­pää autoa /perhe on jär­ke­väm­pi rat­kai­su kuin yksi iso. 

  Var­sin­kin kun auto­paik­ko­ja on pää­kau­pun­ki­seu­dul­la rei­lus­ti tar­jol­la hal­paan hin­taan ja nii­tä teh­dään koko ajan lisää…

  1. Jos per­heeen on ostet­ta­va har­ras­tus­ten takia isom­pi auto, pitää­kö myös työ­ajos­ta mak­saa enemmän?
   Joku voi kehit­tää teo­rian, jon­ka mukaan suu­rem­piin ben­sa­las­kui­hin tulee osal­lis­tua, mut­ta jär­jel­lis­tä seli­tys­tä ei voi kehit­tää sii­hen, että työ­an­ta­jan tai verot­ta­jan tuli­si osal­lis­tua kohon­nei­siin pääomakustnnuksiin.

 155. Ensi vuon­na työ­nan­ta­jal­le­ni on entis­tä hal­vem­paa lait­taa minut auton rat­tiin. Ajot lisään­ty­vät, työ­ai­ka­ni pite­nee ratin taka­na, mut­ta auto­ni arvo las­kee. En voi käsit­tää, kuin­ka täs­sä voit­taa kukaan muu kuin työnantajani.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.