Soinin ja Soininvaaran ero

Kovin pal­jon täl­le blo­gil­le on tun­ke­mas­sa kom­ment­te­ja, joi­den mukaan ajat­te­li­sin euro­krii­sis­tä samal­la taval­la kuin Timo Soi­ni on aja­tel­lut koko ajan ja minun pitäi­si tämän takia esi­mer­kik­si äänes­tää Euroo­pan vakaus­me­ka­nis­mia vas­taan. Asia on juu­ri päinvastoin.

Jos Timo Soi­ni oli kak­si vuot­ta sit­ten sitä miel­tä, että auto kan­nat­taa ajaa rot­koon ja minä sanon nyt, että Soi­nin kal­tai­set polii­ti­kot eri puo­lil­la Euroop­paa tule­vat vie­lä suis­ta­neek­si auton rot­koon, se ei edel­leen­kään tar­koi­ta, että minus­ta oli­si hyvä aja­tus ajaa auto rotkoon.

Jos ennus­tan, ettei Euroo­pas­ta löy­dy riit­tä­väs­ti vas­tuul­li­sia poli­tik­ko­ja pitä­mään euroa­lue koos­sa, en ymmär­rä, miten täs­tä voi­si vetää sen joh­to­pää­tök­sen, että minun pitäi­si itse ryh­tyä osak­si ongel­maa ja liit­tyä vas­tuut­to­mien joukkoon.

Hah­mo­tan seu­raa­vas­sa pos­tauk­ses­sa, mitä osa­puil­leen mie­les­tä­ni pitäi­si tehdä.

34 vastausta artikkeliin “Soinin ja Soininvaaran ero”

 1. Mie­les­tä­ni Soi­nin­vaa­ra antaa vää­rän todis­tuk­sen Soinista. 

  Soi­ni ei ollut sitä miel­tä, että auto pitää ajaa rot­koon. Yri­te­tään vie­dä samal­la ana­lo­gial­la, siis Soi­ni oli sitä miel­tä, että auto on syök­sy­mäs­sä rot­koon joka tapauk­ses­sa, ja mei­dän ei pidä änge­tä sen auton eteen, kos­ka se menee rot­koon joka tapauk­ses­sa ja eteen­me­ne­mäl­lä emme saa mitään hyvää aikaan vaan vahin­goi­tam­me tar­peet­to­mas­ti itseämme.

  Tai, jos ei lei­ki­tä ana­lo­gioil­la, Soi­nin lin­ja ymmär­tääk­se­ni oli että Kreik­ka­krii­si oli sak­sa­lais­ten ja rans­ka­lais­ten pank­kien krii­si jos­sa Suo­mel­la ei ollut osaa eikä arpaa. Ja asia pitäi­si rat­kais­ta noi­den pank­kien ja Krei­kan välil­lä. Ja Sak­san ja Rans­kan pitäi­si pää­omit­taa pan­kit jos/kun ne myön­täi­si­vät, että omat rah­keet eivät riitä.

 2. Oli­ko tuo ero Soi­nin ja ‑vaa­ran välil­lä se, että toi­nen halu­aa ero­ta euros­ta ja toi­nen pitää sen kasassa?

  1. Soi­nis­ta ei ota sel­vää. Reto­rii­kas­saan hän puhuu kuin oli­si eroa­mas­sa euros­ta, mut­ta kiel­täy­tyi vas­taa­mas­ta, kun hänel­tä asi­aa use­aan ottee­seen edus­kun­nan kes­kus­te­lus­sa kysyt­tiin. Ajaa kak­sil­la rattailla.

 3. Kan­nat­tai­si jät­tää tur­ha popu­lis­mi pois. Tur­ha kehua itse­ään vas­tuul­li­sek­si sil­lä, että on val­mis uhraa­maan suo­ma­lais­ten veron­mak­sa­jien raho­ja sak­sa­lais­ten pank­kien pelas­ta­mi­sek­si. Euron osit­tai­nen hajot­ta­mi­nen ja pank­kien alas­kir­jauk­set yms vel­ka­jär­jes­te­lyt voi­vat olla pal­jon vas­tuul­li­sim­pia kuin tap­pioi­den sosia­li­soi­mi­nen viat­to­mil­le. En osaa sanoa kum­pi on vas­tuul­li­sem­paa, mut­ta alkaa näyt­tää sil­tä Soi­ni on ollut kokoa­jan oikeassa. 

  Ete­län maat ovat luvan­neet suu­ria talou­del­li­sia mul­lis­tuk­sia mui­den raho­jen vas­ti­neek­si, mut­ta mitään muu­tok­sia ei näy? Eikö oli­si aika unoh­taa tur­hat lupauk­set ja antaa rahaa vas­ta kon­kreet­ti­sia uudis­tuk­sia vastaan?

 4. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Soi­nis­ta ei ota sel­vää. Reto­rii­kas­saan hän puhuu kuin oli­si eroa­mas­sa euros­ta, mut­ta kiel­täy­tyi vas­taa­mas­ta, kun hänel­tä asi­aa use­aan ottee­seen edus­kun­nan kes­kus­te­lus­sa kysyt­tiin. Ajaa kak­sil­la rattailla. 

  Tuos­sa koh­das­sa Soi­ni on tain­nut men­nä popu­lis­mis­saan hie­man lii­an pit­käl­le sii­nä mie­les­sä, että hän pel­kää jo itse­kin sitä, että voi jou­tua pitä­mään tuo­ta vaa­ti­mus­taan esil­lä seu­raa­vis­sa hal­li­tus­neu­vot­te­luis­sa, vaik­ka ei edes usko sen paran­ta­vaan voi­maan (eikä eron todennäköisyyteen).

 5. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Soi­nis­ta ei ota sel­vää. Reto­rii­kas­saan hän puhuu kuin oli­si eroa­mas­sa euros­ta, mut­ta kiel­täy­tyi vas­taa­mas­ta, kun hänel­tä asi­aa use­aan ottee­seen edus­kun­nan kes­kus­te­lus­sa kysyt­tiin. Ajaa kak­sil­la rattailla.

  Kai sä Osmo tie­dät, että nuo tele­vi­sioi­dut kyse­ly­tun­nit ja tie­don­an­not ovat enem­män tai vähem­män poliit­tis­ta teat­te­ria. Ei siel­lä ole tar­koi­tus­kaan muu­ta kuin herät­tää huomiota.

 6. Olen arvos­ta­nut sinua aina, kos­ka olet nii­tä har­vo­ja polii­tik­ko­ja, jot­ka ovat jos­kus myön­tä­neet olleen­sa väärässä.

  Ilmei­ses­ti tämä euro­krii­si on nyt kui­ten­kin vähän kai­kil­le liikaa.
  Kyl­mä tosia­sia on se, että sekä sinä että edus­kun­nan enem­mis­tö olet­te äänes­tä­neet euron pelas­ta­mi­sen takia kaik­kien tuki­pa­ket­tien puo­les­ta ja täs­tä syys­tä sito­neet Suo­men vas­tui­siin. Jos euro nyt pelas­tuu, eikä Suo­mi jou­du liriin, niin olet/olette mene­tel­leet oikein ja vii­saas­ti. Jos euro ei pelas­tu ja Suo­men ris­kit rea­li­soi­tu­vat, niin olet­te mene­tel­leet tyh­mäs­ti. Vika ei ole täl­löin kenen­kään muun kuin tei­dän. Syy ei ole “mark­ki­noi­den”, “ilkei­den spe­ku­lant­tien” tai “yhteis­työ­ky­vyt­tö­mien popu­lis­ti­po­lii­tik­ko­jen”, kos­ka edus­kun­ta on teh­nyt nuo pää­tök­set ihan itse vapaas­ta harkinnasta.

  Vas­taa­vas­ti kun itse välil­lä teen epä­on­nis­tu­neen osa­ke­kau­pan, niin syy on aina yksi­no­maan minun, eikä ympä­röi­vän maa­il­man. Kukaan ei pakot­ta­nut minua teke­mään kyseis­tä osakekauppaa.

 7. Par­to:
  ‘snip’
  Euron osit­tai­nen hajot­ta­mi­nen ja pank­kien alas­kir­jauk­set yms vel­ka­jär­jes­te­lyt voi­vat olla pal­jon vas­tuul­li­sim­pia kuin tap­pioi­den sosia­li­soi­mi­nen viat­to­mil­le. En osaa sanoa kum­pi on vas­tuul­li­sem­paa, mut­ta alkaa näyt­tää sil­tä Soi­ni on ollut kokoa­jan oikeassa.
  ‘snip’

  Krei­kan vel­ko­jat ovat jo menet­tä­neet pää­omas­taan 70%, mut­ta en sanoi­si hei­tä viattomiksi.

 8. Jos ennus­tan, ettei Euroo­pas­ta löy­dy riit­tä­väs­ti vas­tuul­li­sia poli­tik­ko­ja pitä­mään euroa­lue koos­sa, en ymmär­rä, miten täs­tä voi­si vetää sen joh­to­pää­tök­sen, että minun pitäi­si itse ryh­tyä osak­si ongel­maa ja liit­tyä vas­tuut­to­mien joukkoon.”
  Onko mie­les­tä­si vas­tuu­lis­ta se, että ei pidet­ty kiin­ni alku­pe­räi­ses­tä sopi­muk­ses­ta, että jokai­nen hoi­taa vel­kaon­gel­man­sa itse?
  Minun mie­les­tä­ni ei ole vas­tuul­lis­ta, että kun asiat mene­vät vai­keik­si, yri­te­tään kek­siä uusia hok­kus-pok­kus-temp­pu­ja ja sot­ke­taan asiat entis­tä pahem­mak­si. Kak­si vuot­ta sit­ten tämän ongel­man rat­kai­se­mi­nen oli­si ollut pal­jon hel­pom­paa, mut­ta asioi­den on annet­tu men­nä huo­nom­paan suun­taan, eikä mitään ole teh­ty. On väi­tet­ty, että ongel­ma­mai­den tuke­mi­sel­la saa­daan aikaa rat­kais­ta ongel­mat, mut­ta mitään ei ole saa­tu aikaan. Sit­ten kun lopul­ta jou­du­taan anta­maan perik­si, sano­taan, että kat­so­kaa nyt mitä Soi­nin mal­li aiheut­ti. Kui­ten­kin ajois­sa toi­mi­mal­la vahin­got oli­si saa­tu pienemmiksi.
  Timo Soi­nia on syy­tet­ty popu­lis­tik­si. Se on var­maan tot­ta sil­tä osal­ta, että Soi­ni ei koros­ta euros­ta eroa­mi­sen ongel­mia. Kui­ten­kin nykyi­nen hal­li­tus ja ennen kaik­kea kokoo­mus ovat olleet suu­rim­mat popu­lis­tit väit­täes­sään ongel­mien rat­kea­van tuki­pa­ke­teil­la ja samal­la pelo­tel­leet, että tulee lama, jos ei tue­ta. Minä väi­tän, että ilman talou­den not­kah­dus­ta täs­tä ei selvitä!
  Nykyi­sen mark­ki­na­ta­lou­den vai­keus pii­lee sii­nä, että sii­nä on erit­täin monia toi­mi­joi­ta, joil­la on jokai­sel­la omat edut ajet­ta­va­na. Toi­saal­ta demo­kra­tia taas tekee ohjaa­mi­sen vai­keak­si ja euroa­lue on muu­ten­kin niin iso lai­va, että sen ohjaa­mi­nen vaa­tii hyvää enna­koin­ti­ky­kyä ja vali­tet­ta­vas­ti sitä näyt­tää puut­tu­van. Lisäk­si ongel­ma­na on aina edes­sä ole­vat vaa­lit, sil­lä kap­tee­nin pitää ohja­ta lai­vaa tar­peek­si lähel­lä ran­taa, jot­ta voi ter­veh­tiä vaa­li­kar­jaan­sa. Uskon, että euroo­pan yhden­ty­mi­nen oli­si suju­nut pal­jon parem­min, jos ei oli­si pidet­ty niin äly­tön­tä kii­ret­tä kaik­kien mai­den mukaan otta­mi­ses­sa ja oli­si pysyt­ty ennal­ta päää­te­tyis­sä säännöissä.

 9. minä sanon nyt, että Soi­nin kal­tai­set polii­ti­kot eri puo­lil­la Euroop­paa tule­vat vie­lä suis­ta­neek­si auton rot­koon, se ei edel­leen­kään tar­koi­ta, että minus­ta oli­si hyvä aja­tus ajaa auto rotkoon.

  Miten ihmees­sä se voi­si olla Soi­nin kal­tais­ten polii­tik­ko­jen vika, kun euro­kiel­tei­set popu­lis­tit (luon­neh­din­taa voi kai pitää Soi­nin osal­ta suh­teel­li­sen neut­raa­li­na?) ovat val­las­sa vain muu­ta­mas­sa Euroo­pan maas­sa, ja aina­kaan äkki­säl­tään ei tule mie­leen ainoa­ta­kaan euro­maa­ta, johon mää­ri­tel­mä sopisi?

  Ihan vil­pit­tö­mäs­ti teks­te­jä­si luke­nee­na oli­sin kuvi­tel­lut, että pidät euron ole­tet­ta­vis­sa ole­vaa luhis­tu­mis­ta sel­lais­ten taho­jen “ansio­na” kuin kans­le­ri Mer­kel ja EKP:n joh­to­kun­ta — enkä minä par­haal­la tah­dol­la­ni­kaan näe hei­dän ja Soi­nin välil­lä pal­joa yhteistä.

 10. Osmo Soi­nin­vaa­ra älyk­kää­nä talous­ih­mi­se­nä näkee koko tämän Eu:n talous­krii­sin (saman näki Timo Soi­ni jo 2 v. sitten).Saksa ja Rans­ka tekee kaikkensa,jotta hei­dän pank­kien ris­ki­si­joi­tuk­siin nykyi­siin krii­si­mai­hin saa­tai­siin pelas­ta­jak­si kaik­ki 17 EU-maa­ta. hei­dän ei itse tar­vit­se pää­omit­taa omia pankkejaan(esim.Saksa/Landensbanken)vaan kaik­ki 17 Eu-maa­ta osal­lis­tuu yhteis­vas­tuul­li­ses­ti siihen.
  Seu­raa­va­na tulee Italia,jonka pitää tänä vuon­na hakea uut­ta lai­naa 415 mrd.euroa mak­saak­seen erään­ty­vät lai­nat pois,tilanne heil­lä myös ensi vuonna!!EI HYVÄLTÄ NÄYTÄ!

 11. Lau­ri T,

  Toi­von, ettet osta Soi­nin argu­ment­tia sellaisenaan.

  Oli­sin täy­sin tyy­ty­väi­nen Soi­niin ja pitäi­sin hän­tä erin­omai­sen rehel­li­se­nä mie­he­nä, jos hän edes ker­ran, edes sivu­lausees­sa mai­nit­si­si euroa­lu­een hajoa­mi­sen muka­naan tuo­man val­ta­van pank­ki- ja talous­krii­sin ris­kin. Jos hän edes sanoi­si, ettei voi uskoa sel­lai­sen ole­van mah­dol­li­nen. Jos hän vakuut­tai­si, ettei se näkyi­si Suo­mes­sa. Jos hän todis­tai­si, että kri­siin vält­tä­mi­nen mak­sai­si enem­män kuin sen kär­si­mi­nen. Hän voit­tai­si arvos­tuk­se­ni heti. En vain tois­tai­sek­si ole kuul­lut hänen mai­nit­se­van mitään täl­lai­sis­ta pikkuseikoista.

  Kyse ei ole niin­kään sii­tä, että oli­sim­me jät­tä­mäs­sä tur­val­li­sen roo­lim­me pelk­ki­nä sivus­ta­seu­raa­ji­na ja hyp­pää­mäs­sä auton eteen väki­sin. Tilan­ne oli­si sil­loin help­po. En edes usko kovin vah­vas­ti sii­hen, että Suo­men hal­li­tus pys­tyi­si haas­kaa­maan veron­mak­sa­jien raho­ja sel­lai­siin pelei­hin, joi­hin voi­tai­siin aivan sel­väs­ti sovel­taa Katai­sen finans­si­krii­sin vai­ku­tuk­sis­ta käyt­tä­miä sano­ja: “Ei kos­ke Suo­mea.” Pro­tes­ti­vyö­ry tuki­pa­ket­te­ja vas­taan oli­si sil­loin vie­lä nykyis­tä­kin val­ta­vam­pi. Uskon, että Soi­nin­vaa­ra­kin kir­joit­tai­si sil­loin blo­gi­aan hyvin eri­lai­seen sävyyn.

  Suo­mi ja moni muu Euroo­pan maa kat­se­lee tilan­net­ta auton taka­pen­kil­tä. Suo­men ja muun Euroo­pan talou­det on kyt­ket­ty toi­siin­sa vah­voin lin­kein. Shok­kien väli­tys­ka­na­va on var­mas­ti jopa vah­vem­pi kuin se, jon­ka kaut­ta Yhdys­val­tain koti­ku­toi­nen finans­si­krii­si levi­si Suo­meen muu­ta­ma vuo­si sit­ten. Myös tulos­sa ole­va shok­ki saat­taa olla pal­jon isom­pi. Näis­tä asiois­ta voi­daan ja tulee väi­tel­lä, mut­ta en usko näi­den näke­mys­ten ole­van kovin help­po­ja kaataa.

  Ken­ties his­to­rian suu­rim­man glo­baa­lin pank­ki- ja talous­krii­sin ris­ki ei kui­ten­kaan ole rot­koa kau­his­te­le­vien ainoa huo­li. Monet pel­kää­vät myös sitä, että euroa­lu­een kaa­ot­ti­nen hajoa­mi­nen joh­tai­si euroop­pa­lai­sen yhden­ty­mi­sen pysäh­ty­mi­seen tai jopa kään­ty­mi­seen. Mil­lai­seen yhteis­työ­hön pys­tyy EU, jos euroa­lue on juu­ri hajo­tet­tu rii­tai­sas­ti ja kaoot­ti­ses­ti, jos niin kan­sat kuin polii­ti­kot­kin syyt­te­le­vät toi­si­aan min­kä ehti­vät? Min­kä­lais­ta nar­ra­tii­via esi­mer­kik­si espan­ja­lai­set ja ita­lia­lai­set alka­vat euro­ka­ta­stro­fin jäl­keen elää, mitä he ajat­te­le­vat yhteis­työs­tä Sak­san ja Suo­men kans­sa? Soi­nia tämä aja­tus ei tie­tys­ti häi­rit­se, joten en syy­tä hän­tä tämän ske­naa­rion sivuuttamisesta.

  P.S. Pank­ki­krii­sit ovat mie­les­tä­ni iljet­tä­viä otuk­sia. On todel­la vas­ten­mie­li­sis­tä, ettei niis­tä sel­vi­tä vain anta­mal­la sijoit­ta­jien ja höl­mö­jä kaup­po­ja teh­nei­den tra­de­rei­den kär­siä tap­pioi­taan. On häi­rit­se­vää, että pank­ki­jär­jes­tel­män kaa­tu­mi­nen joh­taa aina myös reaa­li­ta­lou­den pysäh­ty­mi­seen ja val­ta­viin, pit­kä­kes­toi­siin työt­tö­myy­saal­toi­hin. Bail-out­te­ja poh­dit­taes­sa vas­tak­kain ovat siis veron­mak­sa­jien etu ja veron­mak­sa­jien etu, kun taas pank­kii­rien bonuk­set säi­ly­vät yleen­sä astro­no­mi­si­na maa­il­man tilas­ta huolimatta.

 12. Par­to:
  Kan­nat­tai­si jät­tää tur­ha popu­lis­mi pois. Tur­ha kehua itse­ään vas­tuul­li­sek­si sil­lä, että on val­mis uhraa­maan suo­ma­lais­ten veron­mak­sa­jien raho­ja sak­sa­lais­ten pank­kien pelas­ta­mi­sek­si. Euron osit­tai­nen hajot­ta­mi­nen ja pank­kien alas­kir­jauk­set yms vel­ka­jär­jes­te­lyt voi­vat olla pal­jon vas­tuul­li­sim­pia kuin tap­pioi­den sosia­li­soi­mi­nen viat­to­mil­le. En osaa sanoa kum­pi on vas­tuul­li­sem­paa, mut­ta alkaa näyt­tää sil­tä Soi­ni on ollut kokoa­jan oikeassa. 

  Jokai­sen kan­nat­tai­si vaik­ka GOOGLATA sivu:
  Saa­ta­vien sokkelo/pankit. Sel­lä ole­va tie­to kertoo,mistä täs­sä Eu:n talous­krii­sis­sä on kyse! Morjens!

  Ete­län maat ovat luvan­neet suu­ria talou­del­li­sia mul­lis­tuk­sia mui­den raho­jen vas­ti­neek­si, mut­ta mitään muu­tok­sia ei näy? Eikö oli­si aika unoh­taa tur­hat lupauk­set ja antaa rahaa vas­ta kon­kreet­ti­sia uudis­tuk­sia vastaan?

 13. Parem­pi ver­taus­ku­va on se, että kun auto on syök­sy­mäs­sä rot­koon niin Soi­ni halu­aa hypä­tä pois kyy­dis­tä ja Soi­nin­vaa­ra halu­aa syök­syä rot­koon mui­den kyy­dis­sä oli­joi­den mukana.

 14. Par­to:

  Ete­län maat ovat luvan­neet suu­ria talou­del­li­sia mul­lis­tuk­sia mui­den raho­jen vas­ti­neek­si, mut­ta mitään muu­tok­sia ei näy? Eikö oli­si aika unoh­taa tur­hat lupauk­set ja antaa rahaa vas­ta kon­kreet­ti­sia uudis­tuk­sia vastaan?

  Kyl­lä muu­ten näkyy. Taval­li­nen kan­sa kuo­lee koh­ta näl­kään tai sai­raan­hoi­don ja lääk­kei­den puut­tee­seen. Kreik­ka­lai­set urhei­li­jat eivät voi­neet val­mis­tau­tua esim. olym­pia­lai­siin käy­tän­nös­sä lain­kaan, kos­ka ei ollut rahaa (mm. olym­pia­ko­mi­tea jou­tui läm­mit­tä­mään uima-altaan). 

  Jos koh­ta perus­asiois­ta on sääs­tet­ty kaik­ki (toi­min­ta on lop­pu­nut), niin min­ne ihmee­seen Krei­kan kaik­ki raha sit­ten menee? En tie­dä, mut­ta vää­riin asioi­hin var­maan­kin: vir­ka­mie­hil­le, hal­lin­toon, puo­lue-elii­til­le jne. 

  Minä­kin alan tai­pua sii­hen, että kaik­ki Krei­kan tuki on lak­kau­tet­ta­va. En tosin sik­si, että luu­li­sin taval­lis­ten kreik­ka­lais­ten viet­tä­vän joten­kin ylel­lis­tä elä­mää, vaan kos­ka on löy­det­tä­vä kei­not vetää Krei­kan jul­ki­sen sek­to­rin kor­rup­tio ja puo­lue-eliit­ti let­kuis­ta. Kysees­sä on sel­lai­nen para­siit­ti, että se var­maan lopet­taa perus­kou­lut ja ensi­hoi­don­kin ennen kuin suos­tuu itse luo­pu­maan eduis­taan vaik­ka jär­jes­tyk­sen pitäi­si olla päin­vas­toin. Kaik­ki tuki­toi­met on suun­nat­ta­va taval­li­sil­le kreik­ka­lai­sil­le ruo­ka-apu­na, ter­vey­den­hoi­to­na tms. perus­asioi­na Krei­kan val­tion ohi.

  Sama suun­ta tääl­lä koti­puo­les­sa muu­ten on. Jul­ki­ses­ta sek­to­ris­ta on tul­lut yhä suo­si­tum­pi työnantaja.

 15. Jän­nit­tä­vää että Soi­nia arvos­tel­laan nyt popu­lis­min puut­tees­ta. Popu­lis­ti var­maan sanoi­si että erot­ta­va euros­ta tapah­tui mitä tahan­sa. Soi­ni on jär­ke­väl­lä lin­jal­la jos kat­soo koko­nai­suut­ta: jos euros­ta läh­tee huli­vi­lio­sas­to ja fede­ra­lis­ti­set haa­veet pan­naan jäi­hin, voi Suo­mi sel­vi­tä hansassa.

  Samoin Kal­ma­rin kruu­nu-unio­ni voi­si olla hyvä idea mut­ta sitä­kään Suo­mi ei voi päät­tää itse vaan riip­puu sii­tä mitä muut teke­vät. Soi­nil­la vai­kut­taa ole­van peli­teo­rian ymmärrystä.

 16. Soi­ni ei ole eikä oleol­lut hal­li­tus­vas­tuus­sa eli hän ei ole ollut päät­tä­mäs­sä mitään mis­tään asiasta,joka oli­si vai­kut­ta­nut nykyi­sen kata­stro­fin syntymiseen

  Kyl­lä nykyi­sen ongel­man ovat luo­neet Suo­men osal­ta pää­asias­sa Kokoo­mus, Kepu,SDP,Vihreät ja RKP:kin

  On vas­tuun­pa­koi­lua syyt­tää Soi­nia mistään

 17. Osmo vaa­tii Soi­nil­ta kyl­lä tai ei vas­taus­ta euroa­lu­ees­ta eroamiseen. 

  Hän ei hyväk­sy per­su­jen ehdo­tus­ta lait­taa pikai­ses­ti kasaan REHELLINEN tut­ki­mus euros­ta eroa­mi­sen hai­tois­ta ja hyö­dyis­tä. Siis euros­ta eroa­mi­sen hin­nas­ta ver­sus euros­sa pysy­mi­sen hinnasta.

  Olen mie­les­sä­ni ihme­tel­lyt, mik­sei val­tio­val­ta ole jul­kais­sut mitään luku­ja näis­tä vaih­toeh­dois­ta. Ainoa mitä suos­tu­taan ker­to­maan on se hir­veä maa­il­man lama, jon­ka sano­taa seu­raa­van euro-alu­een hajaan­nus­ta. Uskon, että kulu­neen kol­men krii­si­vuo­den aika­na yhteis­kun­nan palk­kaa­mat tutkija/tiedemiehet ovat las­ke­neet kyseis­ten vaih­toeh­to­jen hin­nat mones­ti. Syy­nä sii­hen, ettei luku­ja voi­da jul­kis­taa lie­nee se, että las­kel­mien tulok­sen jul­kis­ta­mi­nen osoit­tai­si hal­li­tuk­sen ja var­sin­kin pää­mi­nis­te­rin valeh­del­leen perus­tel­les­saan kan­san­edus­ta­jil­le euros­ta luo­pu­mi­sen kata­stro­faa­li­sia kuluja.

  Suru­mie­lin olen täs­sä blo­gis­sö toden­nut myös Osmon ryh­ty­neen popu­lis­ti­ses­ti käyt­tä­mään samo­ja kysee­na­lai­sia perustelija.

  Ennen pää­tös­tä, onko euros­ta erot­ta­va vai mak­set­ta­va jat­ku­via avus­tuk­sia ete­län krii­si­mail­le, pitää jul­kais­ta rehel­li­nen tut­ki­mus­tu­los vaih­toeh­to­jen vai­ku­tuk­sis­ta SUOMELLE. Jo ter­ve maa­lais­jär­ki vaa­tii tätä. Vali­tet­ta­vas­ti suo­ma­lai­sel­ta poli­tii­kol­ta puut­tuu myky­jään maa­lais­jär­jen hivenkin.

 18. No Soi­ni sitä sun tätä mut­ta mitä sit­ten kun Soi­nil­le lyö­dään­kin vas­tuut käteen esim. yhte­nä hal­li­tuk­sen minis­te­ri­nä. Eli mitä minis­te­rin paik­kaa Soi­ni hamu­aa — vai muu­ten­ko vaan pitää ään­tä julkisuudessa.

 19. Soi­nin­vaa­ra ja Soi­nin ero sovel­let­tu­na rot­kaan syök­sy­vään aur­toon on sii­nä, että Soi­ni on val­mis hyp­pää­mään kyy­dis­tä heti, kun on sel­vää, että auto suis­tuu rot­koon. Soi­nin­vaa­ra pitää kyy­dis­tä pois­tu­mis­ta hal­vek­sit­ta­va­na ja halu­aa istua autos­sa lop­puun asti.

 20. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Kyl­lä Soi­ni oli­si voi­nut vas­ta­ta kysy­myk­seen, jos hänel­lä oli­si vas­taus ollut. 

  Soi­nil­le esi­tet­ty kysy­mys ei ole reilu. 

  Kysy­mys oli­si pitä­nyt teh­dä ennen kuin Suo­mi oli otta­nut itsel­leen nämä tol­kut­to­mat vas­tuut. Tlan­ne­han on nyt ihan toi­nen kuin kak­si vuot­ta sit­ten. Sil­loin Soi­ni sanoi, että Krei­kan pank­kien tuli­si antaa kaa­tua ja Sak­san pelas­taa itse omat pank­kin­sa. Näin oli­si tul­lut mene­tel­lä. Ei Euro sii­hen oli­si kaa­tu­nut ja tilan­ne ei oli­si aina­kaan pahem­pi kuin nyt.

  Nyt vas­ta kun meil­lä on jo housuis­sa, kysy­tään Soi­nil­ta, mitä pitäi­si teh­dä? Täs­sä ei ole enää kuin huo­no­ja ja vie­lä huo­nom­pia vaih­toeh­to­ja. Syyl­li­sek­si yri­te­tään saa­da nyt mies, joka näki tilan­teen jo etu­kä­teen. Niin näki moni muu­kin. Vas­tuun pakoi­lua kysy­myk­sen esittäjiltä.

  Katai­nen­kin tote­si pari vuot­ta sit­ten, että Espan­ja ja Ita­lia ovat lii­an suu­ria pelas­tet­ta­vak­si. Kuin­ka se nyt onkin mah­dol­lis­ta? Nyt sitä kui­ten­kin yri­te­tään ja huo­nos­ti­han sii­nä käy.

  Kun Euro nyt kui­ten­kin hajo­aa, niin vähi­ten huo­nos­ti käy kun hyp­päi­si ajois­sa pois venees­tä. Huo­nos­ti sii­nä käy, mut­ta vähem­män huonosti.

  PS. en ole perus­suo­ma­lais­ten äänestäjä.

 21. Yksi sel­keä ero Soi­nin ja Soi­nin­vaa­ran välil­lä on jää­nyt mai­nit­se­mat­ta. Tar­koi­tan suh­tau­tu­mis­ta neuvottelukumppaneihin.

  Soi­nin­vaa­ra on vih­reä idea­lis­ti, joka unel­moi ja haa­vei­lee tavoit­teis­taan. Suun­ni­tel­mat ovat hie­no­ja mut­ta kos­ke­tus käy­tän­töön puut­tuu koko­naan. Soi­nin­vaa­ra ei edes har­kit­se mah­dol­li­suut­ta, ettei EU käy­tän­nös­sä täy­tä tai seu­raa YHDESSÄ sovit­tuj­me­net­te­ly­ta­po­ja. Soi­nin­vaa­ral­ta puut­tuu täy­sin kyky arvioi­da EU.n luo­tet­ta­vuut­ta ja ver­tail­la tilan­net­ta aiem­min tapah­tu­nei­siin val­hei­siin tai sopimusrikkomuksiin. 

  Soi­ni ajat­te­lee käy­tän­nön­lä­hei­ses­ti. Hän ottaa oppuia aiem­min tapah­tu­neis­ta tosi­asiois­ta. Hän muis­taa EU:n tavan lukea sään­tö­jään aina tilan­teen mukaan ja rik­koa nii­tä mil­loin komis­saa­rit halua­vat. Soi­ni taju­aa, ettei EU ole rehel­li­nen mil­loin­kaan. Neu­vot­te­lu­jen jäl­keen alkaa hir­veä mete­li sii­tä, mitä tuli­kaan pää­te­tyk­si. Kai­kil­le käy­te­tyil­le sanoil­le kek­si­tään uusia mer­ki­tyk­siä, jot­tei­vat neu­vot­te­luis­sa sovi­tut asiat pää­si­si häi­rit­se­mään komis­saa­rien suu­ria tavoit­tei­ta. Soi­ni miel­tää EU:n epä­re­hel­li­sek­si ja val­heel­le raken­ne­tuk­si jär­jes­tel­mäk­si. Sik­si Soi­nin mie­lis­sä EU ei ole mah­dol­li­nen sopi­mus­kump­pa­ni ja par­haim­mil­laan­ki sii­hen pitää suh­tau­ta epäilevästi.

 22. Lau­ri E:
  Monet pel­kää­vät myös sitä, että euroa­lu­een kaa­ot­ti­nen hajoa­mi­nen joh­tai­si euroop­pa­lai­sen yhden­ty­mi­sen pysäh­ty­mi­seen tai jopa kääntymiseen. 

  Euro­krii­sis­sä­hän on nime­no­maan kysy­mys sii­tä, että yhden­ty­mi­ses­sä men­tiin lii­an nopeas­ti lii­an pit­käl­le. Otet­tiin käyt­töön yhtei­nen valuut­ta, ennen kuin ihmi­set oli­vat val­mii­ta liit­to­val­tioon, joss se voi­si jopa toi­mia (mah­dol­lis­ta toki, että ykyi­nen EKP olik­si saa­nut sen­kin epä­on­nis­tu­maan). Näis­sä olois­sa yhden­ty­mis­ke­hi­tyk­sen pysäh­ty­mi­nen ei ole minus­ta mikään uhka vaan välttämättömyys.

  Mil­lai­seen yhteis­työ­hön pys­tyy EU, jos euroa­lue on juu­ri hajo­tet­tu rii­tai­sas­ti ja kaoot­ti­ses­ti, jos niin kan­sat kuin polii­ti­kot­kin syyt­te­le­vät toi­si­aan min­kä ehtivät? 

  Itse minus­ta onkin jär­ke­väm­pää ohja­ta pää­osa syy­tök­sis­tä sin­ne min­ne ne kuu­lu­vat. Euro­pro­jek­tia aja­nee­seen eliit­tiin tääl­lä ja muu­al­la, ja EKP:n, joka oniit­te­lee itse­ään erin­omai­ses­ta toi­min­nas­ta talou­den hei­dän ympä­ril­lään romahtaessa.

  Mis­tä täs­sä Suo­ma­lais­ten pitäi­si espan­ja­lai­sia syyt­tää, sii­tä että (lii­an) hal­pa raha syn­nyt­ti kiin­teis­tö­kuplan? Emme­hän me toki moi­seen sortuisi…

  Min­kä­lais­ta nar­ra­tii­via esi­mer­kik­si espan­ja­lai­set ja ita­lia­lai­set alka­vat euro­ka­ta­stro­fin jäl­keen elää, mitä he ajat­te­le­vat yhteis­työs­tä Sak­san ja Suo­men kans­sa? Soi­nia tämä aja­tus ei tie­tys­ti häi­rit­se, joten en syy­tä hän­tä tämän ske­naa­rion sivuuttamisesta. 

  Huo­maut­tai­sin, etät Soi­nil­la­han ei ole ollut val­taa sii­hen mil­lais­ta talous­po­li­tiik­kaa euroa­luel­la on teh­ty, sii­hen mitä EU, EKP ja sen vai­ku­tus­val­tai­sim­mat jäse­net Katai­sen innok­kaal­la tuel­la ovat aja­neet, jäl­ji­tel­len van­haa van­haa vit­siä mus­ta­lai­ses­ta joka suree kuin­ka hänen hie­no hevo­sen­sa kuu­li juu­ri opit­tu­aan ole­maan syömättä.

  Kata­stro­fi on tääl­lä jo nyt, työt­tö­myy­sas­teet ovat pahim­mi­laan pääl­le 25%:n (nuo­ri­so­työt­tö­myys yli 50%:n). Kun Sak­sas­sa työt­tö­myys nousi vähän pääl­le 30%:n saim­me toi­sen maailmansodan…

  Kak­si vaih­toeh­toa, jot­ka talou­del­li­ses­ti voi­si­vat toi­mia, ovat liit­to­val­tio ja euron hajot­ta­mi­nen. Liit­to­val­tio näis­sä olis­sa oli­si Jugos­la­vian tai Neu­vos­to­lii­ton tapaan ylhääl­tä­päin pako­tet­tu, enkä usko sen näi­tä parem­min val­tiol­li­ses­ti menestyvän.

  Edel­li­sis­tä edus­kun­ta­vaa­leis­ta on run­sas vuo­si, jos SDP:n, Kris­til­lis­ten ja Vasem­mis­to­liit­to­lais­ten kal­tai­sia takin­kään­tä­jiä ei oli­si ollut ja Suo­men esi­merk­ki oli­si saa­nut koko euro­jär­jes­tel­män romah­ta­maan, mis­sä oli­sim­me? Ei minul­la ole sil­le hin­ta­lap­pua; en ole tosin kuul­lut esit­tä­vän Katai­sen tai edes Soi­nin­vaa­ran hin­taa omal­le poli­tii­kal­leen (ja tar­koi­o­tan täs­sä lähin­nä sitä poli­tiik­ka min­kä puo­les­ta Osmo kuu­liai­ses­ti edus­kun­nas­sa äänes­tää, en sitä kovin toi­sen­lais­ta mitä hän blo­gis­sa esittää). 

  Uskon kui­ten­kin, että pahin alkai­si olla jo taka­na. Esi­merk­ki­nä Islan­ti­lai­sil­la oli maan­osan pos­ket­to­min pank­ki­sek­to­ri. Kan­san hais­tat­ti pit­kät niin pan­keil­le kuin muul­le Euroo­pal­le, ja työt­tö­myys on nyt jos­sain kuu­des­sa pro­sen­tis­sa ja las­kus­sa. Hel­pom­paa tie­tys­ti, kun heil­lä ei ollut sitä euroa.

  Katai­sen vii­tot­ta­mal­la tiel­lä tämä talous­la­ma tuli­si viet­tä­mään kym­men­vuo­tis­syn­ty­mä­päi­vään­sä ilman van­huu­den­merk­ke­jä — tosin jos­sa­kin vai­hees­sa var­maan jol­ta­kul­ta lop­puu kär­si­väl­li­syys. Sit­ten vain surem­me mene­tet­ty­jä vuo­sia, mil­jar­de­ja ja työ­pa­nok­sia jot­ka tämä nyt pari vuot­ta esi­tet­ty teat­te­ri on tur­haan aiheut­ta­nut kus­tan­nuk­si­na. Rot­koon pää­mi­nis­te­rim­me­kin autoon­sa on väis­tä­mät­tä aja­mas­sa; mitä nyt ensin ala­mäes­tä ottaa lisää vauhtia.

 23. No, Soi­nin kan­ta ei tul­lut sel­väk­si, kun sitä ei ole, mut­ta tuli­pa sel­väk­si, mikä on Per­Su­jen ideo­lo­gi­nen perus­teos: Kol­me ilois­ta rosvoa.

 24. Kun jos­sain on ongel­ma, esim. nyt Euroo­pan talous­po­li­tii­kas­sa, on kah­den­lai­sia ihmi­siä, nii­tä jot­ka eivät näe sitä ja nii­tä jot­ka näke­vät sen. Näki­jät jakau­tu­vat sit­ten ties kuin­ka moneen ala­jouk­koon sen suh­teen mitä pitäi­si teh­dä. Näin on esim. vih­rei­den ja perus­suo­ma­lais­ten osal­ta, jot­ka edus­ta­vat “näki­jöi­den” ääri­päi­tä: raken­ta­va näke­mys on yri­tys näh­dä kaik­ki ongel­mat ja kor­ja­ta sys­tee­miä yhdes­sä, nurk­ka­pat­rioot­ti­nen näke­mys on sanou­tua irti koko tou­hus­ta uskoen yli­mie­li­ses­ti omaan kaik­ki­voi­pai­suu­teen. Toi­vot­ta­vas­ti Euroo­pan ongel­mien rat­ko­mi­sen aika ja ener­gia eivät mene näi­den kah­den ääri­pään väli­seen kinas­te­luun. Sil­loin on vaa­ra­na tapah­tua niin, että juu­ri mitään rat­kai­se­vaa ei saa­da teh­tyä, Euroop­pa romah­taa ja nurk­ka­pat­rioo­tit pää­se­vät juh­li­maan — kuka haluai­si asua sii­nä Euroo­pas­sa ja Suomessa?
  Osmol­le kol­min­ker­tai­nen hur­raa täs­sä raken­ta­vas­sa tehtävässä!

 25. Andy:
  raken­ta­va näke­mys on yri­tys näh­dä kaik­ki ongel­mat ja kor­ja­ta sys­tee­miä yhdes­sä, nurk­ka­pat­rioot­ti­nen näke­mys on sanou­tua irti koko tou­hus­ta uskoen yli­mie­li­ses­ti omaan kaikkivoipaisuuteen. 

  Jos olet jou­tu­nut veden varaan lai­van upot­tua, raken­ta­va näke­mys ei ole sitoa poruk­kaa köy­del­lä yhteen nip­puun ja kan­nus­taa hei­tä uimaan yhdes­sä. Jos huo­nok­si onnek­si olet jou­tu­nut sin­ne jo val­miik­si sidot­tu­na, niin sen köy­den kat­kai­su var­maan oli­si jär­ke­vää, vaik­ka väli­tön vai­ku­tus oli­si­kin mel­ko kaaottinen.

  Köy­si on täs­sä euro, lisäk­si meil­lä on vie­lä EKP jal­koi­hin sito­mat lyi­jy­pai­not lisä­vas­tuk­se­na. Ole­tet­ta­vas­ti edes osa kan­sal­li­sis­ta kes­kus­pan­keis­ta toi­mi­si järkevämmin.

 26. NO just! Uraa, uraa, uraa!Juuri tämä on kaik­kein suu­rin­ta popu­lis­mia. Samaa kuin hal­li­tuk­sen minis­te­rei­den tahol­ta — esim. Stub­bin leveäl­lä kes­to­hy­myl­lä höys­tet­ty joka pai­kas­sa esit­tä­mä nero­kas ana­lyy­si tilanteesta:kysymys on “glo­ba­lis­teis­ta” ja ai, jai, jai niin demo­ni­sis­ta “loka­lis­teis­ta” — ei täs­sä mitään muu­ta ongelmaa.
  PS puhu­mat­ta­kaan täsät vää­ris­te­le­väs­tä mut­kat suo­rak­si heit­te­lys­tä — Soi­ni ei käsit­tääk­se­ni ole esit­tä­nyt yks­kan­taan irti­sa­nou­tu­mis­ta “koko tou­hus­ta” — mis­tä tou­hus­ta on kyse? Nyt aje­taan Euroop­paa sel­lai­seen suun­taan, jos­sa hää­möt­tää Euroop­pa, jos­sa aina­kaan minä en haluai­si asua. En ole minä­kään per­su­jen äänes­tä­jä, mut­ta Soi­ni ottaa Financial Times ‑artik­ke­lis­saan (myös ‘plo­ki’) esiin myös tämän ettei nykyi­nen meno vas­taa ide­aaa­le­ja joi­ta julis­tet­tiin. Eu on tuhoa­mas­sa Euroopan.

 27. Joten­kin täs­tä nyt tulee mie­leen, että on Timo Soi­nin vika kun suun­ni­tel­ma menee­kin pie­leen. Että mik­si se ukko pila­si hyvän hom­man eikä osan­nut pitää suu­taan kiin­ni? Kaik­ki oli­si men­nyt val­lan hie­nos­ti ilman Soi­nia. Demo­kra­tia lie­nee huo­no jut­tu, pää­see kai­ken­maa­il­man tyy­pit kysy­mään onko sil­lä kei­sa­ril­la uusia vaat­tei­ta ollenkaan…

 28. Vähän se Soi­nin pop­poo kui­ten­kin ihme­tyt­tää. Mis­sä EU, siel­lä ongel­ma, euro on ihan per­siis­tä, mut­ta sit­ten ei kui­ten­kaan esi­te­tä että vähin­tään­kin euros­ta ja ehkä koko EU:sta pitäi­si erota.

  Ilmei­ses­ti on sen ver­ran luet­tu mie­li­pi­de­mit­tauk­sia, että kan­san syvät rivit eivät halua eroon itse eurosta.

 29. Tämän oli­sin voi­nut kir­joit­taa itse tosin pää­tyen eri rat­kai­suun. Kie­li on peli.

 30. Ymmär­sin­kö oikein että Soi­nia syy­te­tään sii­tä että hän popu­lis­ti­ses­ti vas­tus­taa tuki­pa­ket­te­ja mut­ta ei ker­ro seu­rauk­sia jot­ka ovat kuu­lem­ma kataistrofaaliset?
  Kes­kus­te­lun vuok­si ollaan usko­vi­nam­me hal­li­tuk­sen olleen tosis­saan sanoes­saan että Suo­mi ei osal­lis­tu tuki­pa­ket­tei­hin ilman “vakuuk­sia”.
  Ellei­vät veit­sen­te­räl­lä kiik­ku­neet tiu­kat neu­vot­te­lut oli­si joh­ta­neet tulok­seen, hal­li­tus oli­si siis kiel­täy­ty­nyt osal­lis­tu­mas­ta Espan­jan pank­ki­tu­keen ja näin vaa­ran­ta­nut euron, euroa­lu­een talou­den ja aiheut­ta­nut maa­il­man­laa­jui­sen laman.
  Soi­nin oppo­si­tio­hei­tot muka vaa­ran­ta­vat koko maa­il­man­ta­lou­den, mut­ta hal­li­tuk­sen euro­än­ky­röin­ti on Vas­tuul­lis­ta Politiikkaa.

 31. Ei van mei­kä­läi­nen ymmär­ra. ruo­ka kal­lis­tuu, apua­tar­vit­se­vat suo­ma­lai­set, heis­tä viis. Mil­jaar­de­ja tar­vi­taan, mai­hin, jos­sa esim, saa­daan useam­pi sato ym.Ei lant­tu leikkaa!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.