Soinin ja Soininvaaran ero

Kovin paljon tälle blogille on tunke­mas­sa kom­ment­te­ja, joiden mukaan ajat­telisin eurokri­i­sistä samal­la taval­la kuin Timo Soi­ni on ajatel­lut koko ajan ja min­un pitäisi tämän takia esimerkik­si äänestää Euroopan vakaus­mekanis­mia vas­taan. Asia on juuri päinvastoin.

Jos Timo Soi­ni oli kak­si vuot­ta sit­ten sitä mieltä, että auto kan­nat­taa ajaa rotkoon ja minä sanon nyt, että Soinin kaltaiset poli­itikot eri puo­lil­la Euroop­paa tule­vat vielä suis­ta­neek­si auton rotkoon, se ei edelleenkään tarkoi­ta, että minus­ta olisi hyvä aja­tus ajaa auto rotkoon.

Jos ennus­tan, ettei Euroopas­ta löy­dy riit­tävästi vas­tu­ullisia poli­tikko­ja pitämään euroalue koos­sa, en ymmär­rä, miten tästä voisi vetää sen johtopäätök­sen, että min­un pitäisi itse ryhtyä osak­si ongel­maa ja liit­tyä vas­tu­ut­tomien joukkoon.

Hah­motan seu­raavas­sa postauk­ses­sa, mitä osa­puilleen mielestäni pitäisi tehdä.

34 vastausta artikkeliin “Soinin ja Soininvaaran ero”

 1. Mielestäni Soin­in­vaara antaa väärän todis­tuk­sen Soinista. 

  Soi­ni ei ollut sitä mieltä, että auto pitää ajaa rotkoon. Yritetään viedä samal­la analo­gial­la, siis Soi­ni oli sitä mieltä, että auto on syöksymässä rotkoon joka tapauk­ses­sa, ja mei­dän ei pidä ängetä sen auton eteen, kos­ka se menee rotkoon joka tapauk­ses­sa ja eteen­men­emäl­lä emme saa mitään hyvää aikaan vaan vahin­goita­mme tarpeet­tomasti itseämme.

  Tai, jos ei leik­itä analo­gioil­la, Soinin lin­ja ymmärtääk­seni oli että Kreikkakri­isi oli sak­salais­ten ja ran­skalais­ten pankkien kri­isi jos­sa Suomel­la ei ollut osaa eikä arpaa. Ja asia pitäisi ratkaista noiden pankkien ja Kreikan välil­lä. Ja Sak­san ja Ran­skan pitäisi pääomit­taa pankit jos/kun ne myön­täi­sivät, että omat rah­keet eivät riitä.

 2. Oliko tuo ero Soinin ja ‑vaaran välil­lä se, että toinen halu­aa ero­ta eurosta ja toinen pitää sen kasassa?

  1. Soin­ista ei ota selvää. Retori­ikas­saan hän puhuu kuin olisi eroa­mas­sa eurosta, mut­ta kieltäy­tyi vas­taa­mas­ta, kun häneltä asi­aa use­aan otteeseen eduskun­nan keskustelus­sa kysyt­ti­in. Ajaa kak­sil­la rattailla.

 3. Kan­nat­taisi jät­tää turha pop­ulis­mi pois. Turha kehua itseään vas­tu­ullisek­si sil­lä, että on valmis uhraa­maan suo­ma­lais­ten veron­mak­sajien raho­ja sak­salais­ten pankkien pelas­tamisek­si. Euron osit­tainen hajot­ta­mi­nen ja pankkien alaskir­jauk­set yms velka­jär­jeste­lyt voivat olla paljon vas­tu­ullisimpia kuin tap­pi­oiden sosial­isoimi­nen viat­tomille. En osaa sanoa kumpi on vas­tu­ullisem­paa, mut­ta alkaa näyt­tää siltä Soi­ni on ollut kokoa­jan oikeassa. 

  Etelän maat ovat luvan­neet suuria taloudel­lisia mullis­tuk­sia muiden raho­jen vasti­neek­si, mut­ta mitään muu­tok­sia ei näy? Eikö olisi aika uno­htaa turhat lupauk­set ja antaa rahaa vas­ta konkreet­tisia uud­is­tuk­sia vastaan?

 4. Osmo Soin­in­vaara:
  Soin­ista ei ota selvää. Retori­ikas­saan hän puhuu kuin olisi eroa­mas­sa eurosta, mut­ta kieltäy­tyi vas­taa­mas­ta, kun häneltä asi­aa use­aan otteeseen eduskun­nan keskustelus­sa kysyt­ti­in. Ajaa kak­sil­la rattailla. 

  Tuos­sa kohdas­sa Soi­ni on tain­nut men­nä pop­ulis­mis­saan hie­man liian pitkälle siinä mielessä, että hän pelkää jo itsekin sitä, että voi joutua pitämään tuo­ta vaa­timus­taan esil­lä seu­raavis­sa hal­li­tus­neu­vot­teluis­sa, vaik­ka ei edes usko sen paran­tavaan voimaan (eikä eron todennäköisyyteen).

 5. Osmo Soin­in­vaara:
  Soin­ista ei ota selvää. Retori­ikas­saan hän puhuu kuin olisi eroa­mas­sa eurosta, mut­ta kieltäy­tyi vas­taa­mas­ta, kun häneltä asi­aa use­aan otteeseen eduskun­nan keskustelus­sa kysyt­ti­in. Ajaa kak­sil­la rattailla.

  Kai sä Osmo tiedät, että nuo tele­vi­sioidut kyse­ly­tun­nit ja tiedo­nan­not ovat enem­män tai vähem­män poli­it­tista teat­te­ria. Ei siel­lä ole tarkoi­tuskaan muu­ta kuin herät­tää huomiota.

 6. Olen arvostanut sin­ua aina, kos­ka olet niitä har­vo­ja poli­itikko­ja, jot­ka ovat joskus myön­täneet olleen­sa väärässä.

  Ilmeis­es­ti tämä eurokri­isi on nyt kuitenkin vähän kaikille liikaa.
  Kylmä tosi­a­sia on se, että sekä sinä että eduskun­nan enem­mistö olette äänestäneet euron pelas­tamisen takia kaikkien tukipaket­tien puoles­ta ja tästä syys­tä sitoneet Suomen vas­tu­isi­in. Jos euro nyt pelas­tuu, eikä Suo­mi joudu liri­in, niin olet/olette menetelleet oikein ja viisaasti. Jos euro ei pelas­tu ja Suomen riskit real­isoitu­vat, niin olette menetelleet tyh­mästi. Vika ei ole täl­löin kenenkään muun kuin tei­dän. Syy ei ole “markki­noiden”, “ilkei­den speku­lant­tien” tai “yhteistyökyvyt­tömien pop­ulis­tipoli­itikko­jen”, kos­ka eduskun­ta on tehnyt nuo päätök­set ihan itse vapaas­ta harkinnasta.

  Vas­taavasti kun itse välil­lä teen epäon­nis­tuneen osakekau­pan, niin syy on aina yksi­no­maan min­un, eikä ympäröivän maail­man. Kukaan ei pakot­tanut min­ua tekemään kyseistä osakekauppaa.

 7. Par­to:
  ‘snip’
  Euron osit­tainen hajot­ta­mi­nen ja pankkien alaskir­jauk­set yms velka­jär­jeste­lyt voivat olla paljon vas­tu­ullisimpia kuin tap­pi­oiden sosial­isoimi­nen viat­tomille. En osaa sanoa kumpi on vas­tu­ullisem­paa, mut­ta alkaa näyt­tää siltä Soi­ni on ollut kokoa­jan oikeassa.
  ‘snip’

  Kreikan velko­jat ovat jo menet­täneet pääo­mas­taan 70%, mut­ta en sanoisi heitä viattomiksi.

 8. “Jos ennus­tan, ettei Euroopas­ta löy­dy riit­tävästi vas­tu­ullisia poli­tikko­ja pitämään euroalue koos­sa, en ymmär­rä, miten tästä voisi vetää sen johtopäätök­sen, että min­un pitäisi itse ryhtyä osak­si ongel­maa ja liit­tyä vas­tu­ut­tomien joukkoon.”
  Onko mielestäsi vas­tu­ulista se, että ei pidet­ty kiin­ni alku­peräis­es­tä sopimuk­ses­ta, että jokainen hoitaa velka­on­gel­mansa itse?
  Min­un mielestäni ei ole vas­tu­ullista, että kun asi­at menevät vaikeik­si, yritetään kek­siä uusia hokkus-pokkus-temp­pu­ja ja sotke­taan asi­at entistä pahem­mak­si. Kak­si vuot­ta sit­ten tämän ongel­man ratkaisem­i­nen olisi ollut paljon helpom­paa, mut­ta asioiden on annet­tu men­nä huonom­paan suun­taan, eikä mitään ole tehty. On väitet­ty, että ongel­ma­maid­en tukemisel­la saadaan aikaa ratkaista ongel­mat, mut­ta mitään ei ole saatu aikaan. Sit­ten kun lop­ul­ta joudu­taan anta­maan perik­si, san­o­taan, että kat­sokaa nyt mitä Soinin malli aiheut­ti. Kuitenkin ajois­sa toim­i­mal­la vahin­got olisi saatu pienemmiksi.
  Timo Soinia on syytet­ty pop­ulis­tik­si. Se on var­maan tot­ta siltä osalta, että Soi­ni ei koros­ta eurosta eroamisen ongelmia. Kuitenkin nykyi­nen hal­li­tus ja ennen kaikkea kokoomus ovat olleet suurim­mat pop­ulis­tit väit­täessään ongelmien ratkea­van tukipaketeil­la ja samal­la pelotelleet, että tulee lama, jos ei tue­ta. Minä väitän, että ilman talouden notkah­dus­ta tästä ei selvitä!
  Nykyisen markki­na­t­alouden vaikeus piilee siinä, että siinä on erit­täin monia toim­i­joi­ta, joil­la on jokaisel­la omat edut ajet­ta­vana. Toisaal­ta demokra­tia taas tekee ohjaamisen vaikeak­si ja euroalue on muutenkin niin iso lai­va, että sen ohjaami­nen vaatii hyvää ennakoin­tikykyä ja valitet­tavasti sitä näyt­tää puut­tuvan. Lisäk­si ongel­mana on aina edessä ole­vat vaalit, sil­lä kapteenin pitää ohja­ta laivaa tarpeek­si lähel­lä rantaa, jot­ta voi ter­ve­htiä vaa­likar­jaansa. Uskon, että euroopan yhden­tymi­nen olisi sujunut paljon parem­min, jos ei olisi pidet­ty niin älytön­tä kiiret­tä kaikkien maid­en mukaan ottamises­sa ja olisi pysyt­ty ennal­ta päääte­tyis­sä säännöissä.

 9. minä sanon nyt, että Soinin kaltaiset poli­itikot eri puo­lil­la Euroop­paa tule­vat vielä suis­ta­neek­si auton rotkoon, se ei edelleenkään tarkoi­ta, että minus­ta olisi hyvä aja­tus ajaa auto rotkoon.

  Miten ihmeessä se voisi olla Soinin kaltais­ten poli­itikko­jen vika, kun eurok­iel­teiset pop­ulis­tit (luon­nehd­in­taa voi kai pitää Soinin osalta suh­teel­lisen neu­traali­na?) ovat val­las­sa vain muu­ta­mas­sa Euroopan maas­sa, ja ainakaan äkkisältään ei tule mieleen ain­oatakaan euro­maa­ta, johon määritelmä sopisi?

  Ihan vil­pit­tömästi tek­ste­jäsi luke­neena olisin kuvitel­lut, että pidät euron oletet­tavis­sa ole­vaa luhis­tu­mista sel­l­ais­ten taho­jen “ansiona” kuin kans­leri Merkel ja EKP:n johtokun­ta — enkä minä parhaal­la tah­dol­lanikaan näe hei­dän ja Soinin välil­lä paljoa yhteistä.

 10. Osmo Soin­in­vaara älykkäänä talousih­misenä näkee koko tämän Eu:n talouskri­isin (saman näki Timo Soi­ni jo 2 v. sitten).Saksa ja Ran­s­ka tekee kaikkensa,jotta hei­dän pankkien riskisi­joituk­si­in nyky­isi­in kri­isi­mai­hin saataisi­in pelas­ta­jak­si kaik­ki 17 EU-maa­ta. hei­dän ei itse tarvitse pääomit­taa omia pankkejaan(esim.Saksa/Landensbanken)vaan kaik­ki 17 Eu-maa­ta osal­lis­tuu yhteis­vas­tu­ullis­es­ti siihen.
  Seu­raa­vana tulee Italia,jonka pitää tänä vuon­na hakea uut­ta lainaa 415 mrd.euroa mak­saak­seen erään­tyvät lainat pois,tilanne heil­lä myös ensi vuonna!!EI HYVÄLTÄ NÄYTÄ!

 11. Lau­ri T,

  Toivon, ettet osta Soinin argu­ment­tia sellaisenaan.

  Olisin täysin tyy­tyväi­nen Soini­in ja pitäisin hän­tä eri­no­maisen rehellisenä miehenä, jos hän edes ker­ran, edes sivu­lauseessa mainit­sisi euroalueen hajoamisen mukanaan tuo­man val­ta­van pank­ki- ja talouskri­isin riskin. Jos hän edes sanoisi, ettei voi uskoa sel­l­aisen ole­van mah­dolli­nen. Jos hän vaku­ut­taisi, ettei se näky­isi Suomes­sa. Jos hän todis­taisi, että krisi­in vält­tämi­nen mak­saisi enem­män kuin sen kär­simi­nen. Hän voit­taisi arvos­tuk­seni heti. En vain tois­taisek­si ole kuul­lut hänen mainit­se­van mitään täl­lai­sista pikkuseikoista.

  Kyse ei ole niinkään siitä, että olisimme jät­tämässä tur­val­lisen roolimme pelkkinä sivus­taseu­raa­ji­na ja hyp­päämässä auton eteen väk­isin. Tilanne olisi sil­loin help­po. En edes usko kovin vah­vasti siihen, että Suomen hal­li­tus pysty­isi haaskaa­maan veron­mak­sajien raho­ja sel­l­aisi­in pelei­hin, joi­hin voitaisi­in aivan selvästi soveltaa Kataisen finanssikri­isin vaiku­tuk­sista käyt­tämiä sano­ja: “Ei koske Suomea.” Protes­tivyöry tukipaket­te­ja vas­taan olisi sil­loin vielä nyky­istäkin val­tavampi. Uskon, että Soin­in­vaarakin kir­joit­taisi sil­loin blo­giaan hyvin eri­laiseen sävyyn.

  Suo­mi ja moni muu Euroopan maa kat­se­lee tilan­net­ta auton takapenkiltä. Suomen ja muun Euroopan taloudet on kytket­ty toisi­in­sa vahvoin linkein. Shokkien väl­i­tyskana­va on var­masti jopa vahvem­pi kuin se, jon­ka kaut­ta Yhdys­val­tain kotiku­toinen finanssikri­isi lev­isi Suomeen muu­ta­ma vuosi sit­ten. Myös tulos­sa ole­va shok­ki saat­taa olla paljon isom­pi. Näistä asioista voidaan ja tulee väitel­lä, mut­ta en usko näi­den näke­mys­ten ole­van kovin help­po­ja kaataa.

  Ken­ties his­to­ri­an suurim­man globaalin pank­ki- ja talouskri­isin ris­ki ei kuitenkaan ole rotkoa kauhis­tele­vien ain­oa huoli. Mon­et pelkäävät myös sitä, että euroalueen kaaot­ti­nen hajoami­nen johtaisi euroop­palaisen yhden­tymisen pysähtymiseen tai jopa kään­tymiseen. Mil­laiseen yhteistyöhön pystyy EU, jos euroalue on juuri hajotet­tu riitaisas­ti ja kaoot­tis­es­ti, jos niin kansat kuin poli­itikotkin syyt­televät toisi­aan minkä ehtivät? Minkälaista nar­rati­ivia esimerkik­si espan­jalaiset ja ital­ialaiset alka­vat eurokatas­trofin jäl­keen elää, mitä he ajat­tel­e­vat yhteistyöstä Sak­san ja Suomen kanssa? Soinia tämä aja­tus ei tietysti häir­itse, joten en syytä hän­tä tämän ske­naar­i­on sivuuttamisesta.

  P.S. Pankkikri­isit ovat mielestäni iljet­täviä otuk­sia. On todel­la vas­ten­mieli­sistä, ettei niistä selvitä vain anta­mal­la sijoit­ta­jien ja hölmöjä kaup­po­ja tehnei­den traderei­den kär­siä tap­pi­oitaan. On häir­it­sevää, että pankki­jär­jestelmän kaa­tu­mi­nen johtaa aina myös reaal­i­talouden pysähtymiseen ja val­tavi­in, pitkäkestoisi­in työt­tömyysaal­toi­hin. Bail-out­te­ja pohdit­taes­sa vas­takkain ovat siis veron­mak­sajien etu ja veron­mak­sajien etu, kun taas pankki­irien bonuk­set säi­lyvät yleen­sä astronomisi­na maail­man tilas­ta huolimatta.

 12. Par­to:
  Kan­nat­taisi jät­tää turha pop­ulis­mi pois. Turha kehua itseään vas­tu­ullisek­si sil­lä, että on valmis uhraa­maan suo­ma­lais­ten veron­mak­sajien raho­ja sak­salais­ten pankkien pelas­tamisek­si. Euron osit­tainen hajot­ta­mi­nen ja pankkien alaskir­jauk­set yms velka­jär­jeste­lyt voivat olla paljon vas­tu­ullisimpia kuin tap­pi­oiden sosial­isoimi­nen viat­tomille. En osaa sanoa kumpi on vas­tu­ullisem­paa, mut­ta alkaa näyt­tää siltä Soi­ni on ollut kokoa­jan oikeassa. 

  Jokaisen kan­nat­taisi vaik­ka GOOGLATA sivu:
  Saatavien sokkelo/pankit. Sel­lä ole­va tieto kertoo,mistä tässä Eu:n talouskri­i­sis­sä on kyse! Morjens!

  Etelän maat ovat luvan­neet suuria taloudel­lisia mullis­tuk­sia muiden raho­jen vasti­neek­si, mut­ta mitään muu­tok­sia ei näy? Eikö olisi aika uno­htaa turhat lupauk­set ja antaa rahaa vas­ta konkreet­tisia uud­is­tuk­sia vastaan?

 13. Parem­pi ver­tausku­va on se, että kun auto on syöksymässä rotkoon niin Soi­ni halu­aa hypätä pois kyy­dis­tä ja Soin­in­vaara halu­aa syöksyä rotkoon muiden kyy­dis­sä oli­joiden mukana.

 14. Par­to:

  Etelän maat ovat luvan­neet suuria taloudel­lisia mullis­tuk­sia muiden raho­jen vasti­neek­si, mut­ta mitään muu­tok­sia ei näy? Eikö olisi aika uno­htaa turhat lupauk­set ja antaa rahaa vas­ta konkreet­tisia uud­is­tuk­sia vastaan?

  Kyl­lä muuten näkyy. Tavalli­nen kansa kuolee koh­ta nälkään tai sairaan­hoidon ja lääkkei­den puut­teeseen. Kreikkalaiset urheil­i­jat eivät voineet valmis­tau­tua esim. olympialaisi­in käytän­nössä lainkaan, kos­ka ei ollut rahaa (mm. olympiakomitea jou­tui läm­mit­tämään uima-altaan). 

  Jos koh­ta perusasioista on säästet­ty kaik­ki (toim­inta on lop­punut), niin minne ihmeeseen Kreikan kaik­ki raha sit­ten menee? En tiedä, mut­ta vääri­in asioi­hin var­maankin: virkamiehille, hallintoon, puolue-eli­it­ille jne. 

  Minäkin alan taipua siihen, että kaik­ki Kreikan tuki on lakkautet­ta­va. En tosin sik­si, että luulisin taval­lis­ten kreikkalais­ten viet­tävän jotenkin ylel­listä elämää, vaan kos­ka on löy­det­tävä keinot vetää Kreikan julkisen sek­torin kor­rup­tio ja puolue-eli­it­ti letkuista. Kyseessä on sel­l­ainen parasi­it­ti, että se var­maan lopet­taa perusk­oulut ja ensi­hoidonkin ennen kuin suos­tuu itse luop­umaan eduis­taan vaik­ka järjestyk­sen pitäisi olla päin­vas­toin. Kaik­ki tuk­i­toimet on suun­nat­ta­va taval­lisille kreikkalaisille ruo­ka-apuna, ter­vey­den­hoitona tms. perusasioina Kreikan val­tion ohi.

  Sama suun­ta tääl­lä kotipuo­lessa muuten on. Julkises­ta sek­torista on tul­lut yhä suosi­tumpi työnantaja.

 15. Jän­nit­tävää että Soinia arvostel­laan nyt pop­ulis­min puut­teesta. Pop­ulisti var­maan sanoisi että erot­ta­va eurosta tapah­tui mitä tahansa. Soi­ni on järkeväl­lä lin­jal­la jos kat­soo kokon­aisu­ut­ta: jos eurosta läh­tee hulivil­iosas­to ja fed­er­al­is­tiset haaveet pan­naan jäi­hin, voi Suo­mi selvitä hansassa.

  Samoin Kalmarin kru­unu-unioni voisi olla hyvä idea mut­ta sitäkään Suo­mi ei voi päät­tää itse vaan riip­puu siitä mitä muut tekevät. Soinil­la vaikut­taa ole­van peli­teo­ri­an ymmärrystä.

 16. Soi­ni ei ole eikä ole­ol­lut hal­li­tus­vas­tu­us­sa eli hän ei ole ollut päät­tämässä mitään mis­tään asiasta,joka olisi vaikut­tanut nykyisen katas­trofin syntymiseen

  Kyl­lä nykyisen ongel­man ovat luoneet Suomen osalta pääasi­as­sa Kokoomus, Kepu,SDP,Vihreät ja RKP:kin

  On vas­tu­un­pakoilua syyt­tää Soinia mistään

 17. Osmo vaatii Soinil­ta kyl­lä tai ei vas­taus­ta euroalueesta eroamiseen. 

  Hän ei hyväksy per­su­jen ehdo­tus­ta lait­taa pikaises­ti kasaan REHELLINEN tutkimus eurosta eroamisen haitoista ja hyödy­istä. Siis eurosta eroamisen hin­nas­ta ver­sus eurossa pysymisen hinnasta.

  Olen mielessäni ihme­tel­lyt, mik­sei val­tio­val­ta ole julkaissut mitään luku­ja näistä vai­h­toe­hdoista. Ain­oa mitä suos­tu­taan ker­tomaan on se hirveä maail­man lama, jon­ka san­o­taa seu­raa­van euro-alueen hajaan­nus­ta. Uskon, että kuluneen kol­men kri­isivuo­den aikana yhteiskun­nan palkkaa­mat tutkija/tiedemiehet ovat laske­neet kyseis­ten vai­h­toe­hto­jen hin­nat mon­esti. Syynä siihen, ettei luku­ja voi­da julk­istaa lie­nee se, että laskelmien tulok­sen julk­ist­a­mi­nen osoit­taisi hal­li­tuk­sen ja varsinkin päämin­is­terin vale­hdelleen perustel­lessaan kansane­dus­ta­jille eurosta luop­umisen katas­tro­faal­isia kuluja.

  Suru­mielin olen tässä blo­gis­sö toden­nut myös Osmon ryhtyneen pop­ulis­tis­es­ti käyt­tämään samo­ja kyseenalaisia perustelija.

  Ennen päätöstä, onko eurosta erot­ta­va vai mak­set­ta­va jatku­via avus­tuk­sia etelän kri­isi­maille, pitää julka­ista rehelli­nen tutkimus­tu­los vai­h­toe­hto­jen vaiku­tuk­sista SUOMELLE. Jo ter­ve maalaisjär­ki vaatii tätä. Valitet­tavasti suo­ma­laiselta poli­ti­ikol­ta puut­tuu mykyjään maalaisjär­jen hivenkin.

 18. No Soi­ni sitä sun tätä mut­ta mitä sit­ten kun Soinille lyödäänkin vas­tu­ut käteen esim. yht­enä hal­li­tuk­sen min­is­ter­inä. Eli mitä min­is­terin paikkaa Soi­ni hamuaa — vai muutenko vaan pitää ään­tä julkisuudessa.

 19. Soin­in­vaara ja Soinin ero sovel­let­tuna rotkaan syöksyvään aur­toon on siinä, että Soi­ni on valmis hyp­päämään kyy­dis­tä heti, kun on selvää, että auto suis­tuu rotkoon. Soin­in­vaara pitää kyy­dis­tä pois­tu­mista halvek­sit­ta­vana ja halu­aa istua autossa lop­pu­un asti.

 20. Osmo Soin­in­vaara:
  Kyl­lä Soi­ni olisi voin­ut vas­ta­ta kysymyk­seen, jos hänel­lä olisi vas­taus ollut. 

  Soinille esitet­ty kysymys ei ole reilu. 

  Kysymys olisi pitänyt tehdä ennen kuin Suo­mi oli ottanut itselleen nämä tolkut­tomat vas­tu­ut. Tlannehan on nyt ihan toinen kuin kak­si vuot­ta sit­ten. Sil­loin Soi­ni sanoi, että Kreikan pankkien tulisi antaa kaat­ua ja Sak­san pelas­taa itse omat pankkin­sa. Näin olisi tul­lut menetel­lä. Ei Euro siihen olisi kaatunut ja tilanne ei olisi ainakaan pahempi kuin nyt.

  Nyt vas­ta kun meil­lä on jo housu­is­sa, kysytään Soinil­ta, mitä pitäisi tehdä? Tässä ei ole enää kuin huono­ja ja vielä huonom­pia vai­h­toe­hto­ja. Syyl­lisek­si yritetään saa­da nyt mies, joka näki tilanteen jo etukä­teen. Niin näki moni muukin. Vas­tu­un pakoilua kysymyk­sen esittäjiltä.

  Katainenkin tote­si pari vuot­ta sit­ten, että Espan­ja ja Italia ovat liian suuria pelastet­tavak­si. Kuin­ka se nyt onkin mah­dol­lista? Nyt sitä kuitenkin yritetään ja huonos­ti­han siinä käy.

  Kun Euro nyt kuitenkin hajoaa, niin vähiten huonos­ti käy kun hyp­päisi ajois­sa pois veneestä. Huonos­ti siinä käy, mut­ta vähem­män huonosti.

  PS. en ole perus­suo­ma­lais­ten äänestäjä.

 21. Yksi selkeä ero Soinin ja Soin­in­vaaran välil­lä on jäänyt mainit­se­mat­ta. Tarkoi­tan suh­tau­tu­mista neuvottelukumppaneihin.

  Soin­in­vaara on vihreä ide­al­isti, joka unel­moi ja haaveilee tavoit­teis­taan. Suun­nitel­mat ovat hieno­ja mut­ta kos­ke­tus käytän­töön puut­tuu kokon­aan. Soin­in­vaara ei edes hark­itse mah­dol­lisu­ut­ta, ettei EU käytän­nössä täytä tai seu­raa YHDESSÄ sovit­tu­jmenet­te­ly­tapo­ja. Soin­in­vaar­al­ta puut­tuu täysin kyky arvioi­da EU.n luotet­tavu­ut­ta ja ver­tail­la tilan­net­ta aiem­min tapah­tuneisi­in val­heisi­in tai sopimusrikkomuksiin. 

  Soi­ni ajat­telee käytän­nön­läheis­es­ti. Hän ottaa oppuia aiem­min tapah­tuneista tosi­a­sioista. Hän muis­taa EU:n tavan lukea sään­töjään aina tilanteen mukaan ja rikkoa niitä mil­loin komis­saar­it halu­a­vat. Soi­ni tajuaa, ettei EU ole rehelli­nen mil­loinkaan. Neu­vot­telu­jen jäl­keen alkaa hirveä meteli siitä, mitä tulikaan pääte­tyk­si. Kaikille käyte­ty­ille sanoille kek­sitään uusia merk­i­tyk­siä, jot­tei­vat neu­vot­teluis­sa sovi­tut asi­at pää­sisi häir­it­semään komis­saarien suuria tavoit­tei­ta. Soi­ni mieltää EU:n epäre­hellisek­si ja val­heelle raken­netuk­si jär­jestelmäk­si. Sik­si Soinin mielis­sä EU ei ole mah­dolli­nen sopimuskump­pani ja parhaim­mil­laan­ki siihen pitää suh­tau­ta epäilevästi.

 22. Lau­ri E:
  Mon­et pelkäävät myös sitä, että euroalueen kaaot­ti­nen hajoami­nen johtaisi euroop­palaisen yhden­tymisen pysähtymiseen tai jopa kääntymiseen. 

  Eurokri­i­sis­sähän on nimeno­maan kysymys siitä, että yhden­tymisessä men­ti­in liian nopeasti liian pitkälle. Otet­ti­in käyt­töön yhteinen val­u­ut­ta, ennen kuin ihmiset oli­vat valmi­ita liit­to­val­tioon, joss se voisi jopa toimia (mah­dol­lista toki, että ykyi­nen EKP olik­si saanut senkin epäon­nis­tu­maan). Näis­sä olois­sa yhden­tymiske­hi­tyk­sen pysähtymi­nen ei ole minus­ta mikään uhka vaan välttämättömyys.

  Mil­laiseen yhteistyöhön pystyy EU, jos euroalue on juuri hajotet­tu riitaisas­ti ja kaoot­tis­es­ti, jos niin kansat kuin poli­itikotkin syyt­televät toisi­aan minkä ehtivät? 

  Itse minus­ta onkin järkeväm­pää ohja­ta pääosa syytök­sistä sinne minne ne kuu­lu­vat. Euro­pro­jek­tia aja­neeseen eli­it­ti­in tääl­lä ja muual­la, ja EKP:n, joka oni­it­telee itseään eri­no­mais­es­ta toimin­nas­ta talouden hei­dän ympäril­lään romahtaessa.

  Mis­tä tässä Suo­ma­lais­ten pitäisi espan­jalaisia syyt­tää, siitä että (liian) hal­pa raha syn­nyt­ti kiin­teistöku­plan? Emme­hän me toki moi­seen sortuisi…

  Minkälaista nar­rati­ivia esimerkik­si espan­jalaiset ja ital­ialaiset alka­vat eurokatas­trofin jäl­keen elää, mitä he ajat­tel­e­vat yhteistyöstä Sak­san ja Suomen kanssa? Soinia tämä aja­tus ei tietysti häir­itse, joten en syytä hän­tä tämän ske­naar­i­on sivuuttamisesta. 

  Huo­maut­taisin, etät Soinil­la­han ei ole ollut val­taa siihen mil­laista talous­poli­ti­ikkaa euroaluel­la on tehty, siihen mitä EU, EKP ja sen vaiku­tus­val­taisim­mat jäsenet Kataisen innokkaal­la tuel­la ovat aja­neet, jäljitellen van­haa van­haa vit­siä musta­lais­es­ta joka suree kuin­ka hänen hieno hevosen­sa kuuli juuri opit­tuaan ole­maan syömättä.

  Katas­trofi on tääl­lä jo nyt, työt­tömyysas­teet ovat pahim­mi­laan päälle 25%:n (nuoriso­työt­tömyys yli 50%:n). Kun Sak­sas­sa työt­tömyys nousi vähän päälle 30%:n saimme toisen maailmansodan…

  Kak­si vai­h­toe­htoa, jot­ka taloudel­lis­es­ti voisi­vat toimia, ovat liit­to­val­tio ja euron hajot­ta­mi­nen. Liit­to­val­tio näis­sä olis­sa olisi Jugosla­vian tai Neu­vos­toli­iton tapaan ylhäältäpäin pakotet­tu, enkä usko sen näitä parem­min val­ti­ol­lis­es­ti menestyvän.

  Edel­li­sistä eduskun­tavaaleista on run­sas vuosi, jos SDP:n, Kris­til­lis­ten ja Vasem­mis­toli­it­to­lais­ten kaltaisia takinkään­täjiä ei olisi ollut ja Suomen esimerk­ki olisi saanut koko euro­jär­jestelmän rom­ah­ta­maan, mis­sä olisimme? Ei min­ul­la ole sille hin­ta­lap­pua; en ole tosin kuul­lut esit­tävän Kataisen tai edes Soin­in­vaaran hin­taa oma­lle poli­ti­ikalleen (ja tarkoiotan tässä lähin­nä sitä poli­ti­ik­ka minkä puoles­ta Osmo kuu­li­ais­es­ti eduskun­nas­sa äänestää, en sitä kovin toisen­laista mitä hän blo­gis­sa esittää). 

  Uskon kuitenkin, että pahin alka­isi olla jo takana. Esimerkkinä Islanti­laisil­la oli maanosan pos­ket­tomin pankkisek­tori. Kansan hais­tat­ti pitkät niin pankeille kuin muulle Euroopalle, ja työt­tömyys on nyt jos­sain kuudessa pros­en­tis­sa ja laskus­sa. Helpom­paa tietysti, kun heil­lä ei ollut sitä euroa.

  Kataisen viitot­ta­mal­la tiel­lä tämä talous­la­ma tulisi viet­tämään kym­men­vuo­tis­syn­tymäpäivään­sä ilman van­hu­u­den­merkke­jä — tosin jos­sakin vai­heessa var­maan joltakul­ta lop­puu kär­siväl­lisyys. Sit­ten vain suremme menetet­tyjä vuosia, mil­jarde­ja ja työ­panok­sia jot­ka tämä nyt pari vuot­ta esitet­ty teat­teri on turhaan aiheut­tanut kus­tan­nuksi­na. Rotkoon päämin­is­ter­im­mekin autoon­sa on väistämät­tä aja­mas­sa; mitä nyt ensin alamäestä ottaa lisää vauhtia.

 23. No, Soinin kan­ta ei tul­lut selväk­si, kun sitä ei ole, mut­ta tuli­pa selväk­si, mikä on Per­Su­jen ide­ologi­nen perus­teos: Kolme iloista rosvoa.

 24. Kun jos­sain on ongel­ma, esim. nyt Euroopan talous­poli­ti­ikas­sa, on kah­den­laisia ihmisiä, niitä jot­ka eivät näe sitä ja niitä jot­ka näkevät sen. Näk­i­jät jakau­tu­vat sit­ten ties kuin­ka mon­een ala­joukkoon sen suh­teen mitä pitäisi tehdä. Näin on esim. vihrei­den ja perus­suo­ma­lais­ten osalta, jot­ka edus­ta­vat “näk­i­jöi­den” ääripäitä: rak­en­ta­va näke­mys on yri­tys nähdä kaik­ki ongel­mat ja kor­ja­ta sys­teemiä yhdessä, nurkka­p­a­tri­oot­ti­nen näke­mys on sanoutua irti koko touhus­ta uskoen ylim­ielis­es­ti omaan kaikkivoipaisu­u­teen. Toiv­ot­tavasti Euroopan ongelmien ratkomisen aika ja ener­gia eivät mene näi­den kah­den ääripään väliseen kinastelu­un. Sil­loin on vaarana tapah­tua niin, että juuri mitään ratkai­se­vaa ei saa­da tehtyä, Euroop­pa rom­ah­taa ja nurkka­p­a­tri­ootit pää­sevät juh­li­maan — kuka halu­aisi asua siinä Euroopas­sa ja Suomessa?
  Osmolle kolminker­tainen hur­raa tässä rak­en­tavas­sa tehtävässä!

 25. Andy:
  rak­en­ta­va näke­mys on yri­tys nähdä kaik­ki ongel­mat ja kor­ja­ta sys­teemiä yhdessä, nurkka­p­a­tri­oot­ti­nen näke­mys on sanoutua irti koko touhus­ta uskoen ylim­ielis­es­ti omaan kaikkivoipaisuuteen. 

  Jos olet joutunut veden varaan laivan upot­tua, rak­en­ta­va näke­mys ei ole sitoa porukkaa köy­del­lä yhteen nip­pu­un ja kan­nus­taa heitä uimaan yhdessä. Jos huonok­si onnek­si olet joutunut sinne jo valmi­ik­si sidot­tuna, niin sen köy­den katkaisu var­maan olisi järkevää, vaik­ka väl­itön vaiku­tus olisikin melko kaaottinen.

  Köysi on tässä euro, lisäk­si meil­lä on vielä EKP jalkoi­hin sit­o­mat lyi­jy­pain­ot lisä­vas­tuk­se­na. Oletet­tavasti edes osa kansal­li­sista keskus­pankeista toimisi järkevämmin.

 26. NO just! Uraa, uraa, uraa!Juuri tämä on kaikkein suur­in­ta pop­ulis­mia. Samaa kuin hal­li­tuk­sen min­is­terei­den tahol­ta — esim. Stub­bin lev­eäl­lä kesto­hymyl­lä höys­tet­ty joka paikas­sa esit­tämä nerokas ana­lyysi tilanteesta:kysymys on “glob­al­is­teista” ja ai, jai, jai niin demon­i­sista “lokalis­teista” — ei tässä mitään muu­ta ongelmaa.
  PS puhu­mat­takaan täsät vääris­televästä mutkat suo­rak­si heit­telystä — Soi­ni ei käsit­tääk­seni ole esit­tänyt ykskan­taan irti­sanou­tu­mista “koko touhus­ta” — mis­tä touhus­ta on kyse? Nyt aje­taan Euroop­paa sel­l­aiseen suun­taan, jos­sa häämöt­tää Euroop­pa, jos­sa ainakaan minä en halu­aisi asua. En ole minäkään per­su­jen äänestäjä, mut­ta Soi­ni ottaa Finan­cial Times ‑artikke­lis­saan (myös ‘plo­ki’) esi­in myös tämän ettei nykyi­nen meno vas­taa ideaaale­ja joi­ta julis­tet­ti­in. Eu on tuhoa­mas­sa Euroopan.

 27. Jotenkin tästä nyt tulee mieleen, että on Timo Soinin vika kun suun­nitel­ma meneekin pieleen. Että mik­si se ukko pilasi hyvän hom­man eikä osan­nut pitää suu­taan kiin­ni? Kaik­ki olisi men­nyt val­lan hienos­ti ilman Soinia. Demokra­tia lie­nee huono jut­tu, pääsee kaiken­maail­man tyyp­it kysymään onko sil­lä keis­ar­il­la uusia vaat­tei­ta ollenkaan…

 28. Vähän se Soinin pop­poo kuitenkin ihme­tyt­tää. Mis­sä EU, siel­lä ongel­ma, euro on ihan per­si­istä, mut­ta sit­ten ei kuitenkaan esitetä että vähin­täänkin eurosta ja ehkä koko EU:sta pitäisi erota.

  Ilmeis­es­ti on sen ver­ran luet­tu mielipi­demit­tauk­sia, että kansan syvät riv­it eivät halua eroon itse eurosta.

 29. Tämän olisin voin­ut kir­joit­taa itse tosin pää­tyen eri ratkaisu­un. Kieli on peli.

 30. Ymmärsinkö oikein että Soinia syytetään siitä että hän pop­ulis­tis­es­ti vas­tus­taa tukipaket­te­ja mut­ta ei ker­ro seu­rauk­sia jot­ka ovat kuulem­ma kataistrofaaliset?
  Keskustelun vuok­si ollaan uskov­inamme hal­li­tuk­sen olleen tosis­saan sanoes­saan että Suo­mi ei osal­lis­tu tukipaket­tei­hin ilman “vakuuk­sia”.
  Elleivät veit­sen­teräl­lä kiikkuneet tiukat neu­vot­te­lut olisi johta­neet tulok­seen, hal­li­tus olisi siis kieltäy­tynyt osal­lis­tu­mas­ta Espan­jan pankki­tu­keen ja näin vaaran­tanut euron, euroalueen talouden ja aiheut­tanut maail­man­laa­juisen laman.
  Soinin oppo­si­tio­heitot muka vaaran­ta­vat koko maail­man­talouden, mut­ta hal­li­tuk­sen euroänkyröin­ti on Vas­tu­ullista Politiikkaa.

 31. Ei van meikäläi­nen ymmär­ra. ruo­ka kallis­tuu, apu­atarvit­se­vat suo­ma­laiset, heistä viis. Mil­jaarde­ja tarvi­taan, mai­hin, jos­sa esim, saadaan use­ampi sato ym.Ei lant­tu leikkaa!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.