Myyntiturva mullista asunnonvälityksen

Asun­non­vä­li­tyk­ses­sä ei juu­ri ole ollut hin­ta­kil­pai­lua. Väli­tys­palk­kio on noin nel­jä pro­sent­tia asun­non myyn­ti­hin­nas­ta. Jot­kut pik­ku­yri­tyk­set ovat jos­kus yrit­tä­neet tar­jo­ta hal­vem­mal­la, mut­ta myy­jä ei ole näi­hin luot­ta­nut. Aja­tuk­se­na on ollut, että min­kä väli­tys­palk­kios­sa voit­taa, sen asun­non hin­nas­sa roi­mas­ti menettää.

Hin­ta­kil­pai­lun puut­tues­sa kiin­teis­tön­vä­li­tys on ajau­tu­nut hyvin haas­kaa­vaan louk­kuun.  Jos kes­ki­ko­koi­sen asun­non välit­tä­mi­ses­tä saa yli kymp­pi­ton­nin palk­kion, ei mon­ta asun­toa tar­vit­se kuu­kau­des­sa myy­dä, kun jo pää­see sie­voi­sil­le tuloil­le. Suu­ret tulot hou­kut­te­le­vat apa­jil­le enem­män jaka­jia. Lop­pu­tu­lok­se­na on ”saa­liin” pirs­tou­tu­mi­nen tar­peet­to­man monel­le välit­tä­jäl­le. Yksi kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jä myy kai­ke­ti vain pari asun­toa kuu­kau­des­sa, jos sitä­kään. Yhdys­val­lois­sa tilan­ne on vie­lä sai­raam­pi. Väli­tys­palk­kio on kiin­teät kuusi pro­sent­tia ja par­hail­la alueil­la välit­tä­jät myy­vät kes­ki­mää­rin vain kol­me asun­toa vuo­des­sa. Kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jän työ­ajas­ta menee asiak­kai­den han­kin­taan pal­jon enem­män aikaa kuin itse pää­työ­hön, asun­to­jen myy­mi­seen. Alal­la tuot­ta­vuus on jär­kyt­tä­vän matala.

Saman­lai­nen haas­kaa­va kil­pai­lu on syn­ty­nyt kalas­tuk­ses­sa. Maa­il­man kalan­saa­liin kor­jaa­mi­seen riit­täi­si huo­mat­ta­vas­ti pie­nem­pi mää­rä kalas­ta­jia. Jos kalas­tusoi­keu­det huu­to­kau­pat­tai­siin, sama saa­lis saa­tai­siin ylös, mut­ta kalas­ta­jia tar­vit­tai­siin pal­jon vähemmän.

Myyn­ti­tur­va — Vuo­kra­tur­van tytä­ryh­tiö  — on nyt aloit­ta­nut toi­sen­lai­sen pelin. Tyy­ty­mäl­lä palk­kioon, joka on mur­to-osa kil­pai­li­joi­den palk­kios­ta, he las­ke­vat myy­vän­sä yhtä työn­te­ki­jää koh­den monin­ker­tai­ses­ti enem­män asun­to­ja pää­se­vän­sä näin samaan tai jopa parem­paan ansiotasoon.

Tätä on odo­tet­tu­kin. Tuhan­sia lah­jak­kai­ta ihmi­siä vapau­tuu kiin­teis­tön­vä­li­tyk­ses­tä tuot­ta­vaan työ­hön kun työn tuot­ta­vuus kiin­teis­tön väli­tyk­ses­sä nousee.  Ja asiak­kaat sääs­tä­vät sel­vää rahaa.

44 vastausta artikkeliin “Myyntiturva mullista asunnonvälityksen”

 1. Ostin asun­non vii­me syk­sy­nä. Myy­jä ilmoit­ti asun­nos­ta Oiko­tiel­lä, kävin kat­so­mas­sa, mak­soin käsi­ra­han. Kaup­pa­kir­jat laa­dim­me pan­kis­sa netis­tä löy­ty­väl­le lomak­keel­le. Asun­to ja rahat vaih­toi­vat omis­ta­jaa. Kaik­ki oli­vat ja ovat yhä tyytyväisiä.

  En ymmär­rä mitä lisä­ar­voa välit­tä­jä oli­si voi­nut luoda. 

  Oman rajoit­tu­neen koke­muk­se­ni perus­teel­la en siis ymmär­rä, mik­si yli­pää­tään on ole­mas­sa asunnonvälittäjiä.

 2. Mal­li­suo­ri­tus kri­tii­kin ja tun­tei­ta herät­tä­vän asian esit­tä­mi­ses­tä: “Tuhan­sia lah­jak­kai­ta ihmi­siä vapau­tuu kiin­teis­tön­vä­li­tyk­ses­tä tuot­ta­vaan työ­hön kun työn tuot­ta­vuus kiin­teis­tön väli­tyk­ses­sä nousee. ” 🙂

 3. Tämä kalas­tusoi­keuk­sien huu­to­kaup­paa­mi­nen eni­ten tar­joa­val­le kuu­los­taa aika huo­nol­ta ideal­ta. Eikö sinus­ta pitäi­si saa­da kalas­taa kor­keah­koa huu­to­kaup­pa­mak­sua pulittamatta?

  Kiin­teis­tön­vä­li­tys­palk­kioi­den tip­pu­mi­nen sen sijaan on ihan oikein. Toi­vot­ta­vas­ti tämä uusi tulo­kas ei kui­ten­kaan yri­tä saa­da samo­ja kat­tei­ta tin­ki­mäl­lä jois­tain muis­ta asiak­kail­le edul­li­sis­ta pal­ve­luis­ta, noin niin­kuin sivussa.

  Muu­ten uskon kyl­lä että tuol­lai­nen mate­ma­tiik­ka toi­mii jos vaan saa tar­peek­si suu­ren asia­kas­kun­nan jot­ta näil­lä on puo­les­taan varaa vali­ta. Van­hat isot teki­jät tus­kin kui­ten­kaan luo­pu­vat mark­ki­nao­suuk­sis­taan taistelutta.

 4. Ei kai Hel­sin­gis­sä sitä 4% kukaan ole aikoi­hin mak­sa­nut, eli on ne pal­kiot tul­leet pro­sen­tu­aa­li­ses­ti alas kun asun­to­jen hin­nat ovat nous­seet. Ja toi­saal­ta jos sen mak­saa, niin luul­ta­vas­ti tar­vit­see­kin välit­tä­jän myy­mään asuntonsa. 🙂

 5. Myin taan­noin pik­ku­paik­ka­kun­nal­la ollut­ta asun­toa välit­tä­jän avul­la. Hänes­tä oli suu­ri apu, sil­lä yhden näy­tön jär­jes­tä­mi­nen oli­si vie­nyt minul­ta aina koko­nai­sen päi­vän. Työ­mää­rään näh­den kor­vaus ei ollut suu­ri, sil­lä asun­non myyn­ti­hin­ta oli pie­ni pk-seu­tuun verrattuna. 

  Toi­vo­tan Myyn­ti­tur­van läm­pi­mäs­ti ter­ve­tul­leek­si. Toi­vot­tan kui­ten­kin ettei käy kuten Igglol­le; lii­an hyvä kon­sep­ti tulee hel­pos­ti kil­pai­li­joi­den ostamaksi.

 6. Voi olla noin­kin ostaes­sa, jos tie­tää mitä ostaa.

  Sen sijaan myy­des­sä välit­tä­jän käyt­tö on hyvä valin­ta. Esit­te­lyi­tä jou­tuu pitä­mään useim­mi­ten kuu­kausi­kau­pal­la, ennen kuin kaup­pa syntyy.

 7. Kiin­teis­tö­kaup­pa on mää­rä­muo­toi­nen ja kiin­teis­tön muka­na siir­tyy kai­ken maa­il­man rasit­tei­ta ja liit­ty­miä, säh­köä, vesi­joh­toa, vie­mä­riä, tie­tä ja vene­paik­kaa. Nor­maa­li ihmi­nen tar­vit­see nii­den sel­vit­tä­mi­seen asian­tun­ti­ja-apua, kiin­teis­tö­vä­lit­tä­jää. Hel­sin­gis­sä ei kovin mon­taa kiin­teis­töä ole, joten kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jät myy­vät myös osakeasuntoja..

 8. Olen myy­nyt itse kol­me asun­toa. Ensim­mäi­ses­sä kiin­teis­tö­vä­lit­tä­jä tar­jo­si pal­ve­lu­aan ja ehdot­ti pyyn­ti­hin­taa, joka oli mie­les­tä­ni mel­ko alhai­nen. Lai­toin itse myyn­tiin ja pyyn­ti­hin­nak­si yli 10% enem­män kuin välit­tä­jä oli ehdot­ta­nut, ensim­mäi­nen kat­so­ja tar­jo­si pyy­tä­mää­ni hin­taa 15 minuu­tin vil­kai­sun perusteella. 

  Sama tois­tui kol­mel­la eri ker­ral­la, sain asun­nos­ta enem­män kuin mitä välit­tä­jän mie­les­tä oli koh­tuul­lis­ta. Teke­mä­ni hin­ta­ta­son arvio perus­tui itsel­lä­ni leh­ti-ilmoi­tus­ten ja naa­pu­reil­ta kyse­le­mi­sen yhdis­tel­mään. Käy­tin noin 10 tun­tia omaa työ­tä per kaup­pa, ja sitä­kään en oli­si saa­nut var­maan koko­naan nol­liin käyt­tä­mäl­lä välit­tä­jää. Jos väli­tys­palk­kio oli­si ollut 3 pro­sent­tia, niin tun­ti­palk­kiot oli­si­vat olleet 400 euron luok­kaa. Ottaen huo­mioon, etten usko että välit­tä­jä oli­si saa­nut yhdes­tä­kään kau­pas­ta samaa hin­taa, veik­kai­sin että voi­tin koko hom­mas­sa var­maan vii­ti­sen pro­sent­tia kauppahinnasta. 

  Eräs hyvin tun­te­ma­ni tapaus oli sel­lai­nen, jos­sa peri­kun­ta myi kesä­mö­kin. Kiin­teis­tö­vä­lit­tä­jä lait­toi sen myyn­tiin. Parin vii­kon jäl­keen oli yksi tar­jous tul­lut ja välit­tä­jä kehot­ti kovas­ti hyväk­sy­mään kau­pat, kos­ka mark­ki­na oli hänen mukaan­sa vähän huo­no ja pyyn­ti­hin­ta­kin ylä­kant­tiin. Jäl­ki­kä­teen sel­vi­si kak­si asi­aa: Osta­ja oli välit­tä­jän enti­nen työ­ka­ve­ri, ja myi koh­teen alle vuo­den pääs­tä 25% voi­tol­la. Lisäk­si koh­det­ta oli käy­nyt kat­so­mas­sa eräs puo­li­tut­tu, jol­le välit­tä­jä oli sano­nut että hin­ta on koh­tuut­to­man kor­kea ja tois­tu­vas­ti osoi­tel­lut esi­lai­sia “viko­ja” kohteessa. 

  Kiin­teis­tö­vä­li­tys on hyvin suu­rel­ta osin pelk­kää hui­jaus­ta. Käy­tet­ty­jen auto­jen kaup­pi­aat ovat kiin­teis­tö­vä­lit­tä­jiin ver­rat­tu­na kes­ki­mää­rin erit­täin rehel­lis­tä sak­kia. Tun­nen kum­pia­kin muu­ta­mia, ja olen täs­tä täy­sin vakuuttunut.

 9. Raoul Plom­mer:
  Tämä kalas­tusoi­keuk­sien huu­to­kaup­paa­mi­nen eni­ten tar­joa­val­le kuu­los­taa aika huo­nol­ta ideal­ta. Eikö sinus­ta pitäi­si saa­da kalas­taa kor­keah­koa huu­to­kaup­pa­mak­sua pulittamatta? 

  Var­maan­kin puhe oli kalas­tuk­ses­ta elin­kei­no­na ja teol­li­suu­te­na, ei harrastuksena?

 10. Jos esit­te­lyi­tä jou­tuu pitä­mään kuu­kausi­tol­kul­la, ahneus on iske­nyt eli myy­tä­vän asun­non hin­ta on asun­non arvoon ver­rat­tu­na lii­an korkea.

  Toteu­tu­neet hin­nat ovat ver­kos­sa kaik­kien näh­tä­vil­lä, joten osta­jil­la on hyvä käsi­tys niis­tä ja tie­ten­kin myös omas­ta mak­su­ky­vys­tään ja ‑halus­taan.

  Toi­saal­ta jos myy­tä­vä asun­to on muut­to­tap­pios­ta kär­si­väl­lä paik­ka­kun­nal­la, asun­non myy­mi­nen voi olla liki mah­do­ton­ta. Mah­dot­to­mat hom­mat on aina hyvä ulkois­taa pien­tä kor­vaus­ta vas­taan epä­toi­voi­sil­le eli täs­sä tapauk­ses­sa kiinteistönvälittäjille.

 11. Myyn­ti­tur­van tar­jous on mie­len­kiin­toi­nen avaus, mut­ta ei pois­ta perus­ta­vaa ongel­maa, joka hin­noit­te­lus­sa on. Välit­tä­jil­lä on aivan lii­an pie­ni kan­nus­tin saa­da puris­tet­tua osta­jal­ta vii­mei­set­kin eurot.

  Mie­les­tä­ni paras hin­noit­te­lu­mal­li antai­si välit­tä­jäl­le hyvin pie­nen perus­kor­vauk­sen sil­tä osal­ta myyn­ti­hin­taa, joka on esim. 90% asun­non ole­te­tus­ta myyn­ti­hin­nas­ta. Tämän ylit­tä­väl­tä osal­ta välit­tä­jä voi­si sit­ten saa­da­kin jo suu­ren osuu­den myyntihinnasta.

  Jos kau­pan koh­de on esi­mer­kik­si kak­sio pää­kau­pun­ki­seu­dul­ta, niin alu­ees­ta riip­puen 3000 €/m2 hin­taan asun­non myyn­ti ei vaa­di pal­joa­kaan. Täl­löin 50 m² asun­nos­ta välit­tä­jän panos­tus 150000€ kaup­paan on aika pie­ni. Mut­ta jos välit­tä­jä aut­taa myy­jää saa­maan kaup­pa­hin­nak­si esim. 160000€, on tuos­ta jo ihan perus­tel­tua mak­saa rei­lu sii­vu välittäjälle.

 12. OS: “Saman­lai­nen haas­kaa­va kil­pai­lu on syn­ty­nyt kalas­tuk­ses­sa. Maa­il­man kalan­saa­liin kor­jaa­mi­seen riit­täi­si huo­mat­ta­vas­ti pie­nem­pi mää­rä kalas­ta­jia. Jos kalas­tusoi­keu­det huu­to­kau­pat­tai­siin, sama saa­lis saa­tai­siin ylös, mut­ta kalas­ta­jia tar­vit­tai­siin pal­jon vähemmän.”

  Täl­lai­sen äärim­mil­leen vie­dyn tuot­ta­vuu­den tavoit­te­lun seu­rauk­se­na rik­kaat euroop­pa­lai­set ja aasia­lai­set toi­si­vat huu­to­kau­pan seu­rauk­se­na uivat kala­teh­taan­sa esim. Afri­kan ran­ni­kol­le ja tuhoai­si­vat pai­kal­lis­ten ran­nik­ko­ka­las­ta­jien elin­kei­non ja monis­sa rta­pauk­sis­sa koko pai­kal­lis­kult­tuu­rin. Näin­hän on jo tapah­tu­nut mm. Soma­lias­sa, jos­sa kalas­ta­jat ovat huu­to­kau­pan seu­rauk­se­na siir­ty­neet kaup­pa­lai­vo­ja ryös­te­le­vik­si merirosvoiksi. 

  Vaik­ka meri­ros­von työn tuot­ta­vuus on enti­seen elin­kei­noon ver­rat­tu­na huip­pu­hy­vä, tehok­kuu­den tavoit­te­lun nega­tii­vi­set ulkois­vai­ku­tuk­set ovat näh­däk­se­ni tuot­ta­vuus­hyö­ty­jä monin ver­roin suu­rem­mat. Monia kiel­tei­siä seu­rauk­sia ei voi edes rahal­la mitata. 

  Jokai­nen kalas­tuk­seen vähän­kään pereh­ty­nyt tie­tää myös sen, että suu­rin­ta kalan­haas­kaus­ta aiheut­ta­vat nime­no­maan suu­ret ja “tehok­kaat” kalas­tusa­luk­set. Vain osa nii­den pyytämästä/tuhoamasta kalas­ta pää­tyy lopul­ta kulut­ta­jien pöy­tään. Suu­ri osa hei­te­tään ros­ka- tai ala­mit­tai­se­na kuol­lee­na kala­na takai­sin mereen. Osa kalois­ta taas kuo­lee mereen hävin­nei­siin kilo­met­rien pitui­siin ajo­verk­koi­hin yms.

  1. Mark­ku
   Juu­ri niin­hän ne teke­vät näi­den peli­sään­tö­jen val­li­tes­sa. Voi­si tie­tys­ti aja­tel­la, että juu­ri nuo ran­nik­ko­val­tiot huu­to­kaup­pai­si­vat kalastusoikeudet.

 13. Se palk­ki­pro­sent­ti on neu­vo­tel­ta­vis­sa oleva.

  Kan­nat­taa pyy­tää tar­jouk­set useam­mal­ta välit­tä­jäl­tä, niin saa parem­man kuvan päi­vän tilanteesta.

  Jou­niL:
  Myyn­ti­tur­va nimi on pahas­ti harhaanjohtava.

  Antaa vali­tet­ta­vas­ti kuvan epä­re­hel­li­ses­tä kauppaajasta.

  Sinän­sä hyvä että kil­pai­lua on.

 14. Täs­sä onkin mie­len­kiin­toi­nen kysy­mys: kuin­ka kau­an asun­nol­le kan­nat­taa etsiä osta­jaa? Mitä pidem­män aikaa myy, sitä toden­nä­köi­sem­min vas­taan tulee osta­ja, joka on val­mis mak­sa­maan asun­nos­ta vie­lä enem­män. Toi­saal­ta mitä pidem­pi myyn­tiai­ka, sen suu­rem­mat ovat myyntikustannukset.

  Välit­tä­jän käy­tös­tä: Kiel­tä­mät­tä välit­tä­jäl­lä on parem­mat mah­dol­li­suu­det saa­da asun­nos­ta suu­rem­pi hin­ta osaa­mi­sen­sa ja ver­kos­to­jen­sa avul­la. Näki­sin kui­ten­kin, että ero itse myy­tyyn asun­toon har­voin on lähel­lä­kään välit­tä­jän palk­kion suu­rui­nen. Kan­nat­taa­kin myy­dä asun­to itse ja tin­kiä toi­ve­hin­nas­ta esim. puo­let välit­tä­jän palk­kion ver­ran; asun­to on het­kes­sä myyty!

 15. Sanoi­sin että on vähän eri myy­dä ker­ros­ta­loa­sun­toa Hel­sin­gis­sä ver­sus vaik­ka har­tia­pan­kil­la raken­net­tua oma­ko­ti­ta­loa Somerolla.

  Hel­sin­gis­sä hin­to­jen läpi­nä­ky­vyys on sitä luok­kaa (aluet­tai­set kes­ki­hin­nat help­po las­kea) ja ker­ros­ta­lois­sa talo­yh­tiöt huol­to­töis­sä sen ver­ran kar­tal­la että ker­ros­ta­loa­sun­toa myydessä/ostaessa välit­tä­jä ei ole kau­hean tar­peel­li­nen. Mut­ta uskoi­sin tuol­lai­sis­sa Some­ro-tapauk­sis­sa sii­nä ole­van vie­lä jotain järkeä.

 16. Mat­ti Kinnunen:

  Toteu­tu­neet hin­nat ovat ver­kos­sa kaik­kien näh­tä­vil­lä, joten osta­jil­la on hyvä käsi­tys niis­tä ja tie­ten­kin myös omas­ta mak­su­ky­vys­tään ja ‑halus­taan.

  Eivät vali­tet­ta­vas­ti ole kat­ta­vas­ti saa­ta­vil­la. Kysei­ses­sä pal­ve­lus­sa on vain nel­jän suu­rim­man välit­tä­jän kaut­ta teh­dyt kau­pat, vain osa kau­pun­geis­ta on mukana.
  Haku­pal­ve­lus­ta ei myös­kään löy­dy tie­to­ja jos hae­tul­la haku­kri­tee­ril­lä löy­tyy vii­mei­sen vuo­den ajal­ta alle kol­me tulos­ta. Tämä tar­koit­taa usein, että haus­sa ei voi mää­ri­tel­lä edes katua. Tulok­sis­ta ei myös­kään löy­dy osoi­te- tai yhtiö­tie­to­ja, tar­kin rajaus on katu.

  Netis­sä ole­vis­sa sivus­tois­sa (oiko­tie, etuo­vi jne) ei saa mitään historiatietoa.
  Jopa leh­det (Hesa­ri ym) suo­je­le­vat kiin­teis­tö­vä­lit­tä­jien bis­nes­tä siten, että leh­den säh­köi­ses­tä arkis­tos­ta ei löy­dy jul­kais­tu­ja asuntoilmoituksia.

  Tar­kat ja täy­del­li­set asun­to­kaup­po­jen hin­ta­tie­dot löy­ty­vät kyl­lä viran­omais­ten rekis­te­reis­tä (verot­ta­jan varain­siir­to­ve­ro­tie­dot), mut­ta nii­tä ei ole halut­tu julkistaa.

 17. Itse käy­tin minul­le suo­si­tel­tua välit­tä­jää myy­des­sä­ni yksiön Hel­sin­gis­sä. En kuu­na päi­vä­nä oli­si saa­nut sitä hin­taa asun­nos­ta­ni, jos oli­sin itse kau­pi­tel­lut. Välit­tä­jä tie­na­si minul­le siis muka­van pik­ku net­to­sum­man! Samai­nen välit­tä­jä myi perin­töyk­siöm­me ensim­mäi­sel­lä näy­töl­lä, kun ensin olim­me yrit­tä­neet myy­dä sitä itse kak­si kuu­kaut­ta. Ei nii­tä välit­tä­jiä oli­si, jos hei­tä ei oikeas­ti tarvittaisi.

 18. Eri­lais­ten hyö­dyk­kei­den ja oikeuk­sien kaup­paa­mi­nen saat­taa olla talous­teo­reet­ti­ses­ti teho­kas­ta, saa­daan­han niil­le näin ase­tet­tua hin­ta jol­loin ne siir­ty­vät eni­ten mak­sa­van käyt­töön. Käy­tän­nön tasol­la tämä voi sil­ti olla kestämätöntä.

  Mai­nit­se­mia­si kalas­tusoi­keuk­sia kau­pa­taan Afri­kas­sa oikein ura­kal­la. Toi­sel­ta puo­len maa­il­maa saa­puu uivia kala­teh­tai­ta troo­laa­maan ran­nik­ko­ve­sis­tä kai­ken elä­vän, jon­ka jäl­keen ran­ni­kon kalas­ta­jat saa­vat­kin läh­teä lait­to­mik­si siir­to­lai­sik­si Euroop­paan. Tai kuol­la näl­kään, who cares, oli­si­vat osta­neet kalas­tusoi­keu­det jos nii­tä tarvitsevat. 

  Kalas­ta­jien mää­rä vähe­nee ja tehok­kuus kas­vaa, mut­ta haluai­sin kyl­lä kuul­la onko tämä kehi­tys vih­reän polii­ti­kon mie­les­tä toivottavaa?

  Mitä kiin­teis­tön­vä­li­tyk­seen tulee, niin Myyn­ti­tur­van tulo mark­ki­noil­le osoit­taa mark­ki­noi­den toi­mi­vuu­den. Suu­ret kat­teet ovat hou­ku­tel­leet pai­kal­le hintakilpailijan.

 19. Ris­to: Var­maan­kin puhe oli kalas­tuk­ses­ta elin­kei­no­na ja teol­li­suu­te­na, ei harrastuksena?

  Var­maan­kin rajan­ve­to on vai­ke­aa ja täl­lä näh­däk­se­ni var­mis­te­taan että kukaan ammat­ti­ka­la­jas­tak­si haa­vei­le­va ei pää­se enää oman elä­män­sä her­rak­si. Kaik­kea ei todel­la­kaan pidä uhra­ta tehok­kuu­den alttarille.

 20. Osmo Soi­nin­vaa­ra: “Hin­ta­kil­pai­lun puut­tues­sa kiin­teis­tön­vä­li­tys on ajau­tu­nut hyvin haas­kaa­vaan louk­kuun. Jos kes­ki­ko­koi­sen asun­non välit­tä­mi­ses­tä saa yli kymp­pi­ton­nin palk­kion, ei mon­ta asun­toa tar­vit­se kuu­kau­des­sa myy­dä, kun jo pää­see sie­voi­sil­le tuloil­le. Suu­ret tulot hou­kut­te­le­vat apa­jil­le enem­män jaka­jia. Lop­pu­tu­lok­se­na on ”saa­liin” pirs­tou­tu­mi­nen tar­peet­to­man monel­le välit­tä­jäl­le. Yksi kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jä myy kai­ke­ti vain pari asun­toa kuu­kau­des­sa, jos sitä­kään. Yhdys­val­lois­sa tilan­ne on vie­lä sai­raam­pi. Väli­tys­palk­kio on kiin­teät kuusi pro­sent­tia ja par­hail­la alueil­la välit­tä­jät myy­vät kes­ki­mää­rin vain kol­me asun­toa vuo­des­sa. Kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jän työ­ajas­ta menee asiak­kai­den han­kin­taan pal­jon enem­män aikaa kuin itse pää­työ­hön, asun­to­jen myy­mi­seen. Alal­la tuot­ta­vuus on jär­kyt­tä­vän matala…
  …Myyn­ti­tur­va – Vuo­kra­tur­van tytä­ryh­tiö – on nyt aloit­ta­nut toi­sen­lai­sen pelin. Tyy­ty­mäl­lä palk­kioon, joka on mur­to-osa kil­pai­li­joi­den palk­kios­ta, he las­ke­vat myy­vän­sä yhtä työn­te­ki­jää koh­den monin­ker­tai­ses­ti enem­män asun­to­ja pää­se­vän­sä näin samaan tai jopa parem­paan ansiotasoon.

  Tätä on odo­tet­tu­kin. Tuhan­sia lah­jak­kai­ta ihmi­siä vapau­tuu kiin­teis­tön­vä­li­tyk­ses­tä tuot­ta­vaan työ­hön kun työn tuot­ta­vuus kiin­teis­tön väli­tyk­ses­sä nousee. Ja asiak­kaat sääs­tä­vät sel­vää rahaa. LAINAUS PÄÄTTYY

  Yri­tys­ten kil­pai­lua asiak­kais­ta hin­nal­la, laa­dul­la, mark­ki­noin­nil­la jne. kut­su­taan mark­ki­na­ta­lou­dek­si. On luon­nol­lis­ta, että alal­le tulee uusi yrit­tä­jä, jos se arvioi siel­lä ole­van itsel­leen riit­tä­vää voi­ton hank­ki­mi­sen mahdollisuutta.

  Toi­nen näkö­kul­ma tuot­ta­vuu­del­le on se, kuin­ka pal­jon kukin kiin­teis­tö­vä­lit­tä­jä saa teh­tyä euro­mää­räis­tä tulos­ta. Ei siis se, kuin­ka mon­ta kaup­paa hän pys­tyy tekemään.

  Myös sil­le, kum­pi on kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jän pää­työ: toi­mek­sian­to­jen hank­ki­mi­nen vai koh­tei­den myy­mi­nen, on kak­si näkö­kul­maa. Kiin­teis­tön­vä­li­tys­yri­tyk­sen ansain­ta­lo­gii­kan näkö­kul­mas­ta kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jän pää­työ voi hyvin­kin olla toi­mek­sian­to­jen hank­ki­mi­nen, ja koh­tei­den myy­mi­nen vas­ta toi­sek­si tärkeintä.

 21. Mat­ti Kin­nu­nen: Oman rajoit­tu­neen koke­muk­se­ni perus­teel­la en siis ymmär­rä, mik­si yli­pää­tään on ole­mas­sa asunnonvälittäjiä.

  Yleen­sä nuo itse myy­jät pyy­tä­vät ensin pari välit­tä­jää arvioi­maan asun­toan­sa. Aina­kin näin enti­nen vuo­krai­sän­täm­me teki kun alkoi myy­mään asuntoa.

  Kysy­mys: mihin välit­tä­jää tar­vit­see typis­tyy­kin ennem­min sii­hen, että mik­si mak­saa välit­tä­jäl­le kun sen voi hui­ja­ta teke­mään työn­sä ilmai­sek­si? Lie­nee päi­vän­sel­vää että kaik­ki eivät voi toi­mia täl­lä tavalla.

 22. Toteu­tu­neet hin­nat löy­ty­vät netis­tä, mut­ta ei niil­lä kyl­lä yksit­täi­sen asun­non hin­taa ase­te­ta. Esi­mer­kik­si samas­sa talo­yh­tiös­sä sijait­se­vas­sa pre­siis saman­lai­ses­sa rivi­ta­loa­sun­nos­sa voi toi­ses­sa olla 10 000 euroa kovem­pi hin­ta, kos­ka sii­nä on hyvä ja rau­hal­li­nen met­sään päin ole­va piha, kun taas toi­ses­sa, muu­ten saman­lai­ses­sa asun­nos­sa piha on kes­kel­lä talo­yh­tiön sisa­pi­haa ja siis kaik­kien tar­jot­ti­mel­la. Sii­nä voi olla myös kul­las­ta val­mis­te­tut vesi­ha­nat ja kol­me katok­sen alla ole­vaa auto­paik­kaa, kun toi­ses­sa ei ole mitään noista.

  Eli usei­ta hin­taan vai­kut­ta­via asioi­ta ei näy niis­sä tilas­tois­sa ollenkaan.

  Omi­tuis­ta kun esi­mer­kik­si vero­tie­dot ovat kui­ten­kin julkisia.

 23. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Mark­ku­Juu­ri niin­hän ne teke­vät näi­den peli­sään­tö­jen val­li­tes­sa. Voi­si tie­tys­ti aja­tel­la, että juu­ri nuo ran­nik­ko­val­tiot huu­to­kaup­pai­si­vat kalastusoikeudet.

  On arvioi­tu, että noin kol­mas­osa maa­il­man kala­kan­nois­ta on romah­ta­nut, eli kala­kan­nan nykyi­nen suu­ruus on alle 10 % sen suu­rim­mas­ta havai­tus­ta mää­räs­tä. On myös arvioi­tu, että maa­il­man kala­kan­nat romah­ta­vat alle 50 vuo­des­sa, mikä­li kalas­tus­ta jat­ke­taan nykyi­seen tapaan. Jotain on siis teh­tä­vä ja pian. En kui­ten­kaan kan­na­ta aja­tus­ta, että ongel­ma rat­kais­taan huu­to­kaup­paa­mal­la kalas­tusoi­keu­det vau­raim­mal­le kalas­ta­jien eliitille.

  Huu­to­kau­pan myö­tä köy­hil­tä ran­nik­ko­ka­las­ta­jil­ta vie­täi­siin elin­kei­no. Koko­nai­set kalas­ta­jayh­tei­söt menet­täi­si­vät oman elä­män­ta­pan­sa ja kult­tuu­rin­sa. Huu­to­kau­pan seu­rauk­se­na esim. Afri­kan ran­ni­kol­ta pyy­det­ty arvo­ka­la sai­si vii­su­mit­to­man ruu­mis­kul­je­tuk­sen Euroo­pan ruo­ka­pöy­tiin, mut­ta ihmi­set, joil­ta euroop­pa­lai­nen tai aasia­lai­nen uiva kala­teh­das vie elin­kei­non, kään­ny­tet­täi­siin edel­leen rajal­ta ja jätet­täi­siin köy­hyy­teen. Menet­te­ly aiheut­tai­si kat­ke­ruut­ta, työt­tö­myyt­tä ja joh­tai­si ennen pit­kää myös laa­ja­mit­tai­seen sala­ka­las­tuk­seen. On epä­to­den­nä­köis­tä, että edes huu­to­kau­pan voit­ta­jat malt­tai­si­vat pysyä hyväk­sy­tyis­sä kiin­tiöis­sä, aina­kaan kor­rup­tios­ta kär­si­vien Afri­kan ran­ta­val­tioi­den vesillä.

  Parem­pi rat­kai­su on, että suu­ret kalas­tusa­luk­set kiel­le­tään tie­tyn siir­ty­mä­ajan kulues­sa koko­naan ja sal­li­taan vain ran­nik­ko­ka­las­tus. Näin työl­li­syys ja ran­nik­ko­ka­las­ta­jien tulot para­ni­si­vat ja kala­kan­ta elpyi­si. Ran­nik­ko­ka­las­ta­jat eivät pys­tyi­si tyh­jen­tä­mään omil­la pie­nil­lä aluk­sil­laan yhteis­mer­ta. Kun kalan hin­ta nousi­si, myös ns. ros­ka­ka­lan kysyn­tä kasvaisi. 

  Kau­pun­kien (liika)väestölle ei pys­tyt­täi­si tuot­ta­maan täl­lä tavoin kysyn­tää vas­taa­vaa mää­rää kalaa. Sik­si vau­rain kalas­ta­jien eliit­ti voi­si kes­kit­tyä kas­si­ka­la­tuo­tan­toon sii­hen saak­ka kun­nes kau­pun­ki­väes­tön mää­rä saa­daan rajat­tua kala- ja mui­den luon­non­va­ro­jen kes­tä­vän käy­tön tasol­le. Kas­si­ka­la­tuo­tan­to voi olla vain väliai­kais­rat­kai­su, kos­ka sii­tä aiheu­tuu myös monia ongelmia(vesistöjen rehe­vöi­ty­mi­nen, sai­rau­det, anti­bioo­tit, luon­non­ka­la­kan­to­jen — esim. lohien — gee­ni­poh­jan uha­na­lais­tu­mi­nen jne.).

 24. No, hyvä ja rehel­li­nen kiin­teis­tö­vä­lit­tä­jä voi kyl­lä olla hyvin­kin palk­kion väär­ti, kiin­teis­tö­kau­pas­sa on pal­jon sel­lais­ta asian­tun­te­mus­ta yms., jota ei voi olet­taa maal­li­kon hank­ki­van. Eri­tyi­ses­ti jos on kyse kes­ki­mää­räis­tä mer­kit­tä­väs­ti arvok­kaam­man asun­non myynnistä.

  USA:n asun­to­kau­pas­ta puheen ollen, You­tu­bes­ta löy­tyy pit­kän lin­jan kiin­teis­tö­vä­lit­tä­jä “Jim the Real­tor” (Jim Klin­ge) Kali­for­nias­ta, joka kuvaa videol­le myyn­nis­sä ole­via talo­ja ja jut­te­lee muka­via bis­nek­ses­tään ja ker­too asiois­ta, joi­hin kan­nat­taa kiin­nit­tää huo­mio­ta asun­to­ja ostet­taes­sa. Kaik­ki ei ole aina ihan sitä mil­tä näyttää.

 25. Kalas­tusoi­keu­den huu­to­kaup­paa­mi­nen on muu­ten juu­ri sitä, mitä pitää teh­dä. Kysy­mys on sii­tä, että vapaas­ti kalas­ta­mal­la kalas­ta­jat kulut­ta­vat lop­puun tämän “yhteis­lai­tu­men­sa”. Eko­lo­gi­sin syin kalas­tus­ta täy­tyy rajoit­taa, ja tähän oikeas­taan vain kiin­tiöt sopi­vat. Se, että joku ei saa kalas­taa, on aika pie­ni hin­ta kala­kan­to­jen säilymisestä.

  Niin sano­tun ros­ka­ka­lan hyö­dyn­tä­mi­nen tai hyö­dyn­tä­mät­tä jät­tä­mi­nen on sit­ten oma ongelmansa.

  Raoul Plom­mer:
  Tämä kalas­tusoi­keuk­sien huu­to­kaup­paa­mi­nen eni­ten tar­joa­val­le kuu­los­taa aika huo­nol­ta ideal­ta. Eikö sinus­ta pitäi­si saa­da kalas­taa kor­keah­koa huu­to­kaup­pa­mak­sua pulittamatta?

 26. Her­bert Havu:
  Myyn­ti­tur­van tar­jous on mie­len­kiin­toi­nen avaus, mut­ta ei pois­ta perus­ta­vaa ongel­maa, joka hin­noit­te­lus­sa on. Välit­tä­jil­lä on aivan lii­an pie­ni kan­nus­tin saa­da puris­tet­tua osta­jal­ta vii­mei­set­kin eurot.

  Mie­les­tä­ni paras hin­noit­te­lu­mal­li antai­si välit­tä­jäl­le hyvin pie­nen perus­kor­vauk­sen sil­tä osal­ta myyn­ti­hin­taa, joka on esim. 90% asun­non ole­te­tus­ta myyn­ti­hin­nas­ta. Tämän ylit­tä­väl­tä osal­ta välit­tä­jä voi­si sit­ten saa­da­kin jo suu­ren osuu­den myyntihinnasta.

  Laki kiel­tää tuon. Syy­nä se, että tuon hin­noit­te­lu­mal­lin on havait­tu joh­ta­van sii­hen, että välit­tä­jä aliar­vioi reip­paas­ti ole­te­tun myyn­ti­hin­nan, ja sitä kaut­ta myös perus­kor­vaus­ta­son. Kulut­ta­jal­la ei ole tie­toa sopi­vas­ta perus­kor­vaus­ta­sos­ta, eikä usein välit­tä­jäl­lä itsel­lä­kään. Myyn­ti­koh­teet kun ovat jos­sain mää­rin yksi­löi­tä kun­toi­neen, sijain­tei­neen ja eri­tyis­piir­tei­neen. Ns. “taval­li­sis­sa” koh­teis­sa perus­kor­vaus­ta­son mää­ri­tys voi­si onnis­tua­kin, eri­tyis­koh­teis­sa on vai­kea arva­ta etu­kä­teen sitä, mitä mark­ki­na­hin­nak­si muodostuu.

 27. Kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jät ovat itse valin­neet amma­tik­seen kiin­teis­tö­jen välit­tä­mi­sen. He voi­vat täy­sin vapaas­ti pois­tua sil­tä alal­ta jol­le­kin toi­sel­le alal­le. Näin on ihan hyvä.

 28. Välit­tä­jän toi­saal­ta ei kan­na­ta myös­kään pyy­tää yhtään kor­keam­paa hin­taa kuin on pak­ko, että asun­non saa myy­tyä mah­dol­li­sim­man nopeasti.

  Jos välit­tä­jä ehdot­taa esi­mer­kik­si 10000 euroa hal­vem­paa hin­taa kuin mitä asun­nos­ta voi­si hyvin saa­da, se hei­laut­taa väli­tys­palk­kio­ta vain 400 euroa JA tekee asun­non myy­mi­ses­tä ääret­tö­män pal­jon vik­ke­läm­pää. 10000 euroa hin­nas­sa lisää saat­taa tar­koit­taa usei­ta (mah­dol­li­ses­ti kym­me­niä) lisä­näyt­tö­jä, jol­loin työs­tä saa­tu tun­ti­hin­ta pie­ne­nee nopeasti.

  Sen lisäk­si toi­sel­le töi­tä teke­vä välit­tä­jä sai­si käteen yllä mai­ni­tus­ta kau­pas­ta vie­lä huo­mat­ta­vas­ti vähem­män. Jos esi­mer­kik­si Kiin­teis­tö­maa­il­man välit­tä­jäl­le jää yksi pro­sent­ti kaup­pa­sum­mas­ta, 10000 euron ero hin­ta­pyyn­nös­sä tar­koit­taa kui­ten­kin vain satas­ta, joka jää käteen.

  Oli­si siis suo­ras­taan type­rää olla välit­tä­jä, joka yrit­tää saa­da mak­si­maa­li­sen voi­ton asiak­kaal­leen. Mitä nopeam­min asun­non saa pois käsis­tään, sitä hel­pom­mal­la saa rahaa. Myy siis var­maa ja nopeasti.

  Oma koke­muk­se­ni oli tämä: välit­tä­jä ehdot­ti hin­nak­si van­has­ta ja pie­nes­tä asun­nos­ta 115000 euroa. Myin sen 125000 eurol­la itse ja sain pal­kak­si noin 1000 euroa per tun­ti teke­mäs­tä­ni työstä.

  Ostan tämän takia mie­lui­ten välit­tä­jäl­tä, mut­ta myyn ehdot­to­mas­ti itse.

 29. Eikö Iggloo (tms) yrit­tä­nyt samaa. Mut­ta ei sit­ten jää­nyt henkiin.

 30. Art­tu Man­ni­nen: Jos välit­tä­jä ehdot­taa esi­mer­kik­si 10000 euroa hal­vem­paa hin­taa kuin mitä asun­nos­ta voi­si hyvin saa­da, se hei­laut­taa väli­tys­palk­kio­ta vain 400 euroa JA tekee asunn 

  Välit­tä­jä saa nopeas­ti myyn­tiä mata­lal­la pyyn­ti­hin­nal­la, mut­ta toi­mek­sian­to­ja sil­lä ei saa jos myy­jä kysyy useam­man arvion.

 31. Mat­ti Kin­nu­nen kir­joit­ti 23.7.2012 kel­lo 22:22:

  […] en siis ymmär­rä, mik­si yli­pää­tään on ole­mas­sa asunnonvälittäjiä.

  Olem­me äsket­täin sekä myy­neet että osta­neet asun­non. En oli­si osta­nut suo­raan myy­jäl­tä. Kun itse myim­me, tar­joi­lu­tin (vai voi­ko sanoa kil­pai­lu­tin?) useal­la välit­tä­jäl­lä väli­tys­palk­kion ja ryh­dyin vähi­ten pyy­tä­vän asiak­kaak­si — var­mis­tin toki että palk­kioon sisäl­ty­vät kaik­ki välit­tä­jän pal­ve­lut. Muut pyy­si­vät sel­väs­ti enem­män ja ennen kaik­kea tar­jouk­sen­sa oli­vat niin epä­mää­räi­siä että niis­tä ei saa­nut täs­mäl­lis­tä sel­koa pro­sen­tis­ta. Pari välit­tä­jää sanoi että eivät tee min­kään­lais­ta tar­jous­ta ilman että ensin tule­vat arvioi­maan kämpän.

  Tin­kaa­ma­ni väli­tys­palk­kio oli muh­kea sum­ma sekin, kun kyse oli rei­lun­ko­koi­ses­ta sta­din asun­nos­ta, ei kes­kus­tas­ta eikä kal­liil­ta, kyl­lä­kin halu­tul­ta alu­eel­ta. Kämp­pä meni kau­pak­si pyyn­ti­hin­taan (joka oli alu­een kes­ki­ta­son ylä­haa­ru­kas­sa; asun­to oli nuh­jui­ses­sa kun­nos­sa) sama­na päi­vä­nä kuin välit­tä­jä sii­tä netis­sä ilmoit­ti, joten pal­koil­le­han välit­tä­jä pää­si, mitä en yhtään sure.

  Tie­de­mie­hen tari­na kolah­taa sekin, mut­ta edel­lyt­tää myy­jäl­tä sekä osta­jal­ta itse­luot­ta­mus­ta ja roh­keut­ta. Jou­dun vali­tet­ta­vas­ti mak­sa­maan näi­den puut­tees­ta mones­sa­kin asiassa.

  Mitä kiin­teis­tö­kaup­paan tulee, Pek­ka Pes­si kir­joit­ti nau­lan kan­taan 24.7.2012 kel­lo 0:29:

  Kiin­teis­tö­kaup­pa on mää­rä­muo­toi­nen ja kiin­teis­tön muka­na siir­tyy kai­ken maa­il­man rasit­tei­ta ja liit­ty­miä, säh­köä, vesi­joh­toa, vie­mä­riä, tie­tä ja vene­paik­kaa. Nor­maa­li ihmi­nen tar­vit­see nii­den sel­vit­tä­mi­seen asian­tun­ti­ja-apua, kiinteistövälittäjää.

  Toi­von har­taas­ti Myyn­ti­tur­van menestyvän.

  Kun­pa vie­lä ilmaan­tui­si koh­tuu­hin­tai­nen myy­jän vas­tuu­va­kuu­tus. Van­han kiin­teis­tön myy­mi­nen on pelot­ta­vaa; aina ei rii­tä edes myyn­ti­hin­nan jää­dyt­tä­mi­nen vii­dek­si vuo­dek­si osta­jan vali­tus­ten varal­ta vaan myy­jä voi pahim­mas­sa tapauk­ses­sa jou­tua mak­sa­maan osta­jal­le korvauksiakin.

 32. Ostaa kan­nat­taa muu­ten pank­kien kiin­teis­tö­vä­lit­tä­jil­tä. OP-kiin­teis­tö­kes­kuk­sen tyy­pit myy­vät sys­te­maat­ti­ses­ti 5–10% ali­hin­taan. Vink vink.

 33. Mat­ti Kin­nu­nen:
  Ostin asun­non vii­me syk­sy­nä. Myy­jä ilmoit­ti asun­nos­ta Oiko­tiel­lä, kävin kat­so­mas­sa, mak­soin käsi­ra­han. Kaup­pa­kir­jat laa­dim­me pan­kis­sa netis­tä löy­ty­väl­le lomak­keel­le. Asun­to ja rahat vaih­toi­vat omis­ta­jaa. Kaik­ki oli­vat ja ovat yhä tyytyväisiä.

  En ymmär­rä mitä lisä­ar­voa välit­tä­jä oli­si voi­nut luoda. 

  Sama tari­na tääl­lä. Kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jä oli­si ollut koko pro­ses­sis­sa vain tiel­lä. Koko kevään asun­to­näy­töis­sä kier­rel­les­sä tuli muu­ten­kin se tun­tu­ma, että ko. ammat­ti­kun­taa pitäi­si har­ven­taa koval­la kädellä.

  Ainoa hyö­ty ammat­ti­vä­lit­tä­jäs­tä on hin­noit­te­lu. Kun omis­ta­ja myy itse, niin myy­dään kotia ja hin­ta­pyyn­tö on usein sen mukai­nen. Välit­tä­jä myy asun­toa ja osaa hin­noi­tel­la sen lähem­mäs todel­lis­ta arvoa.

 34. Hen­ri Wei­jo:
  Sanoi­sin että on vähän eri myy­dä ker­ros­ta­loa­sun­toa Hel­sin­gis­sä ver­sus vaik­ka har­tia­pan­kil­la raken­net­tua oma­ko­ti­ta­loa Somerolla.

  Hel­sin­gis­sä hin­to­jen läpi­nä­ky­vyys on sitä luok­kaa (aluet­tai­set kes­ki­hin­nat help­po las­kea) ja ker­ros­ta­lois­sa talo­yh­tiöt huol­to­töis­sä sen ver­ran kar­tal­la että ker­ros­ta­loa­sun­toa myydessä/ostaessa välit­tä­jä ei ole kau­hean tar­peel­li­nen. Mut­ta uskoi­sin tuol­lai­sis­sa Some­ro-tapauk­sis­sa sii­nä ole­van vie­lä jotain järkeä.

  Komp­pia täl­le. Nyt kun täl­le sivus­tol­le eksyin, niin oikeas­ti pitää kysyä, että onko tämä Osmon omaa hämär­ty­nut­tä tie­toi­suu­den­ta­jua, vai ylei­sem­pää­kin “vih­re­ää poli­tiik­kaa”, mis­sä säh­kö tulee töp­se­lis­tä, mai­to kau­pas­ta ja auton käy­töl­lä ansaitsee?

  Jos myy nor­mi­kun­tois­ta ker­ros­ta­lo­kak­sio­ta Kan­nel­mäes­tä, niin tuos­sa osa­ke­kau­pas­sa ei tosi­aan­kaan “kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jää” tar­vi­ta. Jos pal­ve­lu­jaan tah­too käyt­tää, tai tun­tee sii­tä saa­van­sa lisä­ar­voa tai hel­po­tus­ta myyn­tiin, niin kysees­sä on ihan oma valinta.

  Mut­ta kehäyk­kö­sen­kin ulko­puo­lel­la on elä­mää. Jos pro­sen­tin myy­jä myy hin­taan 250t, niin palk­kio on 2500 ja myy­jäl­le jää 2475000.
  Jos kym­me­nen pro­sen­tin myy­jä myy saman koh­teen hin­taan 300t, niin myy­jäl­le jää 270t. Kum­mal­le kan­nat­taa maksaa?

  Vaih­toeh­to sit­ten ilmei­ses­ti on tun­ti­las­ku­tus? 80E/h + kil­sat. Yhden käm­pän näyt­tö on sit­ten ton­ni, riip­pu­mat­ta sii­tä tuli­ko kaup­paa vai ei.

  1. Myön­nän. Ajat­te­lin nor­mia­sun­to­jen myy­mis­tä kas­vu­kes­kuk­sis­sa. Suu­rin osa asun­to­kau­pois­ta kos­kee nii­tä, kos­ka kas­vu­kes­kuk­sis­sa asun­toa vaih­de­taan tiu­hem­min kuin haja-asu­tusa­lueil­la. Saa kai sitä kui­ten­kin aja­tel­la myös suu­rin­ta osaa eikä aina vain pelk­kiä poikkeuksia.

 35. Asun­non­vä­li­tyk­ses­sä ei juu­ri ole ollut hin­ta­kil­pai­lua. Väli­tys­palk­kio on noin nel­jä pro­sent­tia asun­non myyn­ti­hin­nas­ta. Jot­kut pik­ku­yri­tyk­set ovat jos­kus yrit­tä­neet tar­jo­ta hal­vem­mal­la, mut­ta myy­jä ei ole näi­hin luot­ta­nut. Aja­tuk­se­na on ollut, että min­kä väli­tys­palk­kios­sa voit­taa, sen asun­non hin­nas­sa roi­mas­ti menettää.

  Kiin­teis­tö­ku­nin­gas:
  Myyn­ti­tur­van tavoi­te on löy­tää sopia osto­koh­tei­ta omil­le sijoit­ta­ja-asiak­kail­leen, yli­jää­mät lyö­dään net­tiin kar­va­lak­ki­kan­san ostet­ta­vik­si. Min­kä väli­tys­palk­kios­sa voit­taa, sen asun­non hin­nas­sa roi­mas­ti menet­tää pitää eri­tyi­sen hyvin paik­kan­sa Myyn­ti­tur­van tapauk­ses­sa. Jos lai­naa vie­lä vii­sas­ta rikos­ko­mi­sa­rio­ta: jos joku on lii­an hyvää ollak­seen tot­ta niin se hais­kah­taa hui­jauk­sel­ta. Myyn­ti­tur­van välit­tä­jän on myy­tä­vä kol­me ker­taa enem­män asun­to­ja kuu­kau­des­sa pääs­täk­seen pal­koil­le- myy­jän hin­nas­ta ei niin väliä kun­han kaup­po­ja teh­dään run­saas­ti ( Igglo­han meni kon­kur­siin samal­la lii­kei­deal­la — tosin oli­vat sii­nä rehel­li­siä, että eivät teh­neet kaup­po­ja ns. omaan lukuun­sa). Osmo taval­laan varoi­taa blo­gin­sa alus­sa kulut­ta­jia jou­tu­mas­ta teho­ka­las­tuk­sen uhrik­si — sii­tä kiitos. 

  Lois­ta­vaa on kyl­lä tämä aja­tus kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jä­kun­nan vapaut­ta­mi­ses­ta tuot­ta­vaan työ­hön sen sijaan, että pyö­ri­vät näy­töil­lä hui­jaa­mas­sa kan­sa­lai­sia — parem­pi­han on että rehel­li­set suo­ma­lai­set kes­ke­nään teke­vät kaup­po­ja ilman hui­jaa­vaa väli­mies­tä. Aja­tus­ta voi­si vie­dä pidem­mäl­le — kos­ka voi­sim­me vapaut­taa suo­ma­lai­set kan­san­edus­ta­ja­lai­tok­sel­ta ja saa­da 300 rehel­lis­tä suo­ma­lais­ta ns. tuot­ta­vaan työ­hön. Lake­ja voi­si val­mis­tel­la esim. suo­raan Kor­keim­man oikeu­den toi­mes­ta niin hei­dän oli­si jat­kos­sa hel­pom­pi tul­ki­ta itse laa­ti­mi­aan lake­ja — yksi­tyi­nen pysä­köin­nin­val­von­ta­kin voi­si jat­kaa toi­min­taan­sa. Kek­sin vie­lä yhden ammat­ti­kun­nan joka voi­si myös siir­tyä ns. tuot­ta­vaan työ­hön: ilo­ty­töt. Mik­si mak­saa pal­ve­lus­ta jota saa ilmai­sek­si­kin? Kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jät ja ilo­ty­töt voi­si­vat aloit­taa yksi­tyi­si­nä pysäköinninvalvojina…

 36. Myyn­ti­tur­van tulo mark­ki­noil­le on hyvä jut­tu. Toi­von todel­la, että väli­tys­toi­min­ta sujuu mal­lik­kaas­ti ja että Myyn­ti­tur­va voi osoit­taa, että val­lit­se­vat väli­tys­palk­kiot ovat aivan lii­an korkeita.

  Eräs käsit­tä­mä­tön epä­koh­ta väli­tys­palk­kion suh­teen on ollut se, että parin­sa­dan tuhan­nen euron asun­toa väli­te­tään nel­jäl­lä pro­sen­til­la ja 1.5 mil­joo­nan euron asun­toa väli­te­tään.. nel­jäl­lä pro­sen­til­la. Täy­sin perus­tee­ton­ta. Ensim­mäi­ses­tä las­ku­te­taan 8.000 euroa ja toi­ses­ta 60.000 euroa.

  Haluai­sin kuul­la miten tätä perustellaan?

  Ikä­vä totuus­han on, että väli­tys­fir­ma voi napa­ta suo­raan kadul­ta hen­ki­lön fir­maan­sa töi­hin myyn­tie­sit­te­li­jäk­si. Täy­sin ilman min­kään­lais­ta kou­lu­tus­ta. Täs­tä joh­tuu, että suo­mes­sa on asun­to­ja välit­tä­mäs­sä aika kir­ja­vaa porukkaa.

  Jos alal­le vaa­dit­tai­siin asial­li­nen kou­lu­tus –onhan kysy­myk­ses­sä isot rahat ja elä­män­työl­lä han­kit­tu omai­suus– voi­tai­siin väli­tys­toi­min­ta saa­da ammat­ti­mai­sem­mak­si ja turvallisemmaksi.

  Yksi ikä­vä piir­re, joka koros­tuu menes­ty­nei­den toi­mis­to­jen ja nimeä saa­nei­den välit­tä­jien pii­ris­sä, on hin­to­jen alas pai­na­mi­nen. Koh­teil­le lai­te­taan surut­ta ali­hin­ta, jot­ta koh­de menee nopeas­ti kau­pak­si ja välit­tä­jä saa rahansa.

  En tie­dä mitä hyö­tyä välit­tä­jäs­tä on muu­ta kuin se, että ei tar­vit­se itse hoi­taa näyt­tö­jä tai teh­dä pape­ri­töi­tä. Eihän välit­tä­jä tosia­sias­sa vas­taa mis­tään. Jokai­nen koh­det­ta kos­ke­va tie­to on asiak­kaan anta­ma ja jos ker­ro­tut asiat eivät pidä paik­kaan­sa, koh­teen myy­jä jou­tuu tilille.

  Arvioi­sin, että Uuden­maan alu­eel­la on alle 10 todel­la hyvää ja ammat­ti­tai­tois­ta välittäjää.

  Onnea kai­kil­le asun­non myyntiin!

 37. Soi­nin­vaa­ran mai­nit­se­ma Myyn­ti­tur­va ei kau­aa pors­ku­ta, kos­ka kukaan ihmi­nen ei tee työ­tä näl­kä­pal­kal­la. Jos myyt 200.000€ asun­non ja saat sii­tä palk­kaa vaik­ka 1.000€, niin mik­si teki­sit saman työn Myyn­ti­tur­val­la ja sai­sit­kin palk­kaa vain 300€? Onko se myös­kään toi­mek­sian­ta­jan etu, että välit­tä­jä myy huo­nol­la pal­kal­la asun­toa­si, kos­ka huo­no palk­ka las­kee myyn­ti­mo­ti­vaa­tio­ta. Teki­sit­te­kö itse työ­tän­ne jos sii­tä otet­tai­siin vaik­ka­pa 20% tili­päi­vä­nä pois, kos­ka yri­tys päät­ti läh­teä teke­mään hal­vem­mal­la kuin muut. Hyvä aktii­vi­nen myy­jä alas­ta riip­pu­mat­ta pää­see var­mas­ti parem­paan tulok­seen kun ama­töö­ri, eli kite­ty­tet­ty­nä, hal­pa ja hyvä ei kul­je käsi­kä­des­sä! Hyvää kevät­tä kaikille!

 38. Anne­taan kaik­ki asun­tom­me Myyn­ti­tur­val­le väli­tet­tä­väk­si niin tip­puu Hel­sin­gis­sä asun­to­jen hin­nat aina­kin 15%!
  Jos oli­sin myy­nyt asun­to­ni Myyn­ti­tur­van välit­tä­jän ehdot­ta­maan hin­taan oli­sin saa­nut 20 ton­nia pers­net­toa! Pie­ni palk­kio ei oli­si lämmittänyt.
  Tai­taa koko Myyn­ti­tur­van jen­gi olla jos­tain kai­nuun kor­ves­ta kotoi­sin, ei mitään käsi­tys­tä pää­kau­pun­ki­seu­dun hinnoista!

 39. Aina kun on asun­to­aan myy­mäs­sä, kan­nat­taa ottaa arvio mah­dol­li­sim­man monel­ta välit­tä­jäl­tä. Useim­mil­la välit­tä­jil­lä on käy­tös­sään saman alu­een myy­ty­jen huo­neis­to­jen hin­ta­tie­dot. Niis­tä voi oikeas­ti pää­tel­lä­kin jotain. Ilman luo­tet­ta­vaa ver­tai­lu­poh­jaa ei kukaan voi “tie­tää” asun­non oike­aa hin­taa, vaik­ka oli­si kotoi­sin ker­ras­saan hel­sin­gis­tä. Ikä­vä­nä ilmiö­nä näkyy mai­net­ta saa­nei­den toi­mis­to­jen toi­min­ta­ta­vas­sa lait­taa pyyn­ti­hin­ta niin alas, että var­mas­ti menee kau­pak­si ja välit­tä­jä palk­kion­sa. Ei tun­nu hait­taa­van vaik­ka asun­non omis­ta­ja menet­täi­si val­ta­via raha­sum­mia. Lop­pu­jen lopuk­si ainoa taho joka tie­tää tar­kal­leen oikean hin­nan, on mark­ki­nat. Minus­ta Myyn­ti­tur­van mukaan­tu­lo on hie­no asia. Mik­si 2,5 mil­joo­nan euron hin­tai­sen asun­non myyn­nis­tä pitäi­si mak­saa sata ton­nia? Net­to­ra­haa? Kol­men kes­ki­ver­to pal­kan­saa­jan vuo­si­pal­ka? Joku voi­si ker­toa minul­le­kin, kuun­te­len mielelläni. 😉

 40. Joku on pos­kel­laan asun­non­vä­li­tyk­ses­sä aina­kin kan­ta­kau­pun­gis­sa. Teh­taan­ka­dun poh­jois­puo­lel­la oli 80-luvul­la jokai­ses­sa kort­te­lis­sa jon­kun pan­kin kort­te­li. Sit­ten Wahl­roos sanoi, että taval­li­set tal­let­ta­jat eivät tuo kuin hiek­kaa pan­kin mar­mo­ri­lat­tial­le. Jos nyt kat­soo ete­läi­sen Hel­sin­gin pank­ki­ti­lo­ja, niin aika mones­sa niis­sä on kiin­teis­tö­vä­lit­tä­jän kont­to­ri, joka yleen­sä vie­lä ammot­taa tyh­jyyt­tään. Kiin­teis­tö­vä­lit­tä­jä kun ei pal­jon toi­mis­to­ti­laa tarvitse. 

  Olin aikoi­naan innos­tu­nut Igglon syn­ty­mi­ses­tä ja sii­tä hie­nos­ta net­ti­so­vel­luk­ses­ta. Nyt ymmärr­rän, että kar­tel­lin pur­ka­mi­seen ei kil­pai­lu auta vaan vankila.

 41. JW Lii­ka­maa:
  Useim­mil­la välit­tä­jil­lä on käy­tös­sään saman alu­een myy­ty­jen huo­neis­to­jen hin­ta­tie­dot. Niis­tä voi oikeas­ti pää­tel­lä­kin jotain. Ilman luo­tet­ta­vaa ver­tai­lu­poh­jaa ei kukaan voi “tie­tää” asun­non oike­aa hin­taa, vaik­ka oli­si kotoi­sin ker­ras­saan helsingistä. 

  Onnek­si ihmi­set voi­vat nyky­ään tie­tää todel­la tar­kas­ti asun­to­jen hin­ta­tie­dot. Tääl­tä: http://asuntojen.hintatiedot.fi/

  Mitä tulee kalas­tus­kiin­tiöi­den huu­to­kaup­paan, sen ver­ran anar­kis­ti olen että, jos ihmi­sel­lä on näl­kä, pitäi­si hänel­lä olla vaik­ka YK:n man­daat­ti kalas­taa katis­kal­la tai ver­kol­la riip­pu­mat­ta kenen vesien äärel­le on elä­mäs­sään eksy­nyt. Troo­la­rit ovat sit­ten asia erikseen.

 42. Ant­sa:

  Onnek­si ihmi­set voi­vat nyky­ään tie­tää todel­la tar­kas­ti asun­to­jen hin­ta­tie­dot. Tääl­tä: http://asuntojen.hintatiedot.fi/

  Vali­tet­ta­vas­ti mai­nit­se­ma­si pal­ve­lu on lähes hyö­dy­tön, jos halu­aa saa­da hin­ta­tie­don edes samal­ta kadulta.
  Hin­ta­tie­to­ja ei nimit­täin jul­kais­ta, jos kaup­po­ja 12 kk aika­na ei ole teh­ty riit­tä­väs­ti (oli­ko se 5).
  Kat­soin juu­ri äsken parin koh­tuul­li­sen kokoei­sen asun­to­ka­dun tie­to­ja Hel­sin­gis­tä ja Tam­pe­reel­ta, kum­mas­ta­kaan ei näy­tet­ty yhtään hin­ta­tie­toa, kos­ka kaup­po­ja oli 2–3 kus­ta­kin koko­luo­kas­ta (kak­sio jne).

  Täs­sä­kin on uhrat­tu yksi­tyi­syy­den suo­jan alt­ta­ril­le pal­ve­lu, joka voi­si olla oikeas­ti hyödyllinen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.