Seksin ostokielto

Joudumme ilmeis­es­ti taas otta­maan kan­taa seksi­nos­ton kiel­toon. Var­masti hel­poin­ta olisi sanoa, että pros­ti­tuu­tio on tuomit­tavaa ja se pitää kieltää, mielu­um­min sekä ost­a­mi­nen että myymi­nen.  Minus­ta tämä asia ei ole näin help­po. Run­sas kymme­nen vuot­ta sit­ten jouduin pohti­maan asi­aa työk­seni, kos­ka tämäkin kuu­lui sil­loin osaltaan perus­palve­lu­min­is­ter­ille. Itse en min­is­ter­inä seksi­nos­tok­iel­to a esittäisi.

Maail­ma olisi enem­män min­un maku­u­ni, jos pros­ti­tuu­tio­ta ei esi­in­ty­isi. Hyvässä yhteiskun­nas­sa kukaan ei olisi niin köy­hä, että jou­tu­isi myymään eikä kukaan niin osaton, että tarvit­sisi ostaa. Kuten Claes Ander­s­son joskus sano, hyvässä maail­mas­sa kaik­ki saa­vat ilmaisek­si.  Aika moni asia kiel­let­täisi­in, jos saisin tehdä maail­mas­ta min­un maku­ni mukaisen.

Paras argu­ment­ti seksi­nos­tok­iel­toa vas­taan on, ettei pros­ti­tuu­tion kiel­to ole onnis­tunut koskaan eikä mis­sään. Jotkut väit­tävät, että Ruot­sis­sa olisi, mut­ta toiset taas sanovat, ettei ole onnis­tunut Ruotsissakaan.

Suomes­sa on kiel­let­ty seksin ost­a­mi­nen par­ituk­sen uhril­ta, mut­ta tämä pykälä mitätöi­tyi, kun korkein oikeus päät­ti, että ei syyl­listy seksin ostamiseen par­ituk­sen uhril­ta, jos ei tiedä, että myyjä on par­ituk­sen uhri. Tätä lain­säätäjä ei tarkoit­tanut. Pitäisi tietää, ettei ole. Jos on epä­var­ma, ei pidä ostaa.

Luulen, että suurin syy halu­un kieltää pros­ti­tuu­tio on se, että se loukkaa kiel­toa aja­van sukupuolimoraalia. Minus­ta omaa sukupuolimoraali­aan ei pidä tyrkyt­tää pakol­la toisille, sil­lä näistä asioista ihmiset ajat­tel­e­vat jo saman kult­tuurin sisäl­lä eri taval­la puhu­mat­takaan sitä, kuin­ka suuria ovat erot kult­tuurien välil­lä. Halu määrätä tois­t­en yksi­ty­isas­ioista on ehkä ymmär­ret­tävää mut­ta ei hyväksyt­tävää.  Kiel­si­hän jokin Yhdys­val­tain osaval­tio avi­o­li­itossakin kaik­ki muut asen­not kuin lähestyssaarnaajan.

Joku voi ajatel­la homosek­suaal­isu­ut­ta iljet­tävänä asiana, mut­ta se ei ole mikään syy kieltää sitä niiltä, jot­ka pitävät sitä ihan muu­na kun iljet­tävänä. Sukupuolimoraal­ista lähtevä argu­men­toin­ti pros­ti­tuu­tion suh­teen vaikut­takoon jokaisen henkilöko­htaiseen käyt­täy­tymiseen, mut­ta ei lainsäädäntöön.

Jonkin lehtiar­tikke­lin mukaan Venäjäl­lä pide­tään huonona naise­na sitä, joka antau­tuu esi­avi­o­l­lisi­in suhteisi­in omas­ta halus­taan ilmaisek­si, mut­ta ei sitä, joka tekee sitä mak­sua vas­taan. Artikke­lista ei tosin käynyt ilmi, kuin­ka laa­jaa kansanosaa tämä näke­mys yhdis­tää. Jos­sakin tiedustelus­sa pros­ti­tuoidun ammat­ti oli kärk­isi­joil­la mosko­valais­ten nuorten nais­ten haaveissa.

Katoli­sis­sa mais­sa mon­et pitävät avi­o­li­iton ulkop­uolisia suhtei­ta hyvin tuomit­tavina, mut­ta hyväksyt­tävänä pros­ti­tuoidun kanssa. Seli­tyk­senä tähän on las­ten ase­man tur­vaami­nen. Ilmaisek­si saatu sek­si uhkaa avi­o­li­it­toa paljon enem­män kuin maksullinen.

Halu­atko oman laps­esi ryhtyvän sek­si­työläisek­si? Tämä on paina­va argu­ment­ti, jon­ka soisi vaikut­ta­van itse kunkin käyt­täy­tymiseen kulut­ta­jana. Mut­ta niin kuin yllä käy ilmi, kaik­ki eivät vas­taa tähänkään kysymyk­seen kieltävästi. Osui, mut­ta ei uponnut.

Pros­ti­tuu­tio on väärin, kos­ka se on toisen hädä­nalaisen ase­man hyväk­sikäyt­töä. Köy­hyy­den ja tulo­ero­jen lisään­tymi­nen lisää pros­ti­tuu­tio­ta. Pros­ti­tuu­tion yleistymi­nen kielii yhteiskun­nal­lis­ten epäko­h­tien kasvus­ta, mut­ta sen kieltämi­nen ei poista epäko­htia niin kuin ei kuumemit­tarin rikkomi­nen paran­na sairas­ta. Jos ole­tamme, että sek­si­työläisek­si hakeu­tu­va pystyy ratio­naal­isi­in päätök­si­in, sil­loin tämä vai­h­toe­hto on hänen kannal­taan huonoista paras; muuten­han hän olisi valin­nut tolisin. Senkin vai­h­toe­hdon kar­simi­nen ei ainakaan paran­na hänen ase­maansa. Usein on kuitenkin perustel­tua epäil­lä, ymmärtääkö henkilö omaa paras­taan.  Sik­si aset­taisin alaikära­jan, joka voisi olla selvästi 18 vuot­ta korkeampi. Jotkut alal­la men­estyneet ammat­ti­laiset sanovat ymmärtävän­sä oman etun­sa oikein hyvin: val­in­tamyymälän kas­saan ver­rat­tuna ansio­ta­so on hyvä ja työai­ka lyhyt ja on varaa vali­ta asiakkaansa

Hyväk­sikäyt­töar­gu­mentin voi kuitenkin kään­tää toisin päin: on väärin, että rikas saa sek­siä niin helpolla.

Tämän vastapain­ona on argu­ment­ti, jota eräät vam­maiset ovat esit­täneet. On ihmisiä, joille fyy­sis­ten tai henkisten puut­tei­den takia mak­sulli­nen sek­si on ain­oa saatavil­la ole­va seksin muo­to. Ei minus­ta ole sanomaan liikun­tavam­maiselle tai autis­tiselle nör­tille, ettei sek­sielämä kuu­lu sin­ulle, jos et ker­ran pysty kump­pa­nia hankkimaan.

Pros­ti­tuu­tioon liit­tyy paljon rikol­lisu­ut­ta, huumei­ta, ihmiskaup­paa ja muu­ta kol­man­nen osa­puolen har­joit­ta­maa hyväk­sikäyt­töä. Tämä on iso ongel­ma. Jos sen voisi kokon­aan pois­taa kieltämäl­lä seksin oston, ost­a­mi­nen kan­nat­taisi kieltää. Joku voi väit­tää vas­taan sanom­al­la, että onhan näitä piirteitä myös rav­in­to­la­toimin­nas­sa, eikö pitäisi siis kieltää rav­in­to­latkin? Rin­nas­tus on huono, kos­ka rav­in­to­la­toimin­nan volyymi­in näh­den epäter­veitä ilmiöitä on suh­teessa paljon vähemmän.

Jos tuo ihmiskaup­pa-argu­ment­ti olisi ain­oa syy seksin ostok­iel­toon, kan­nat­taisi toimia täysin päin­vas­toin ja ottaa käyt­töön sosialidemokraat­ti­nen työkalu­pak­ki; tehdä sek­si­työstä rek­isteröi­tymistä vaa­ti­va ammat­ti työ­suo­je­lu­tarkas­tuksi­neen, arvolisäveron­u­meroi­neen ja eläke­vaku­u­tuksi­neen. Sit­ten voisikin kieltää seksin ostamisen rek­isteröimät­tömältä. Mut­ta sehän olisi moraalis­es­ti väärä signaali.

Sit­ten on tämä toinen sosialidemokra­ti­aa liip­paa­va argu­ment­ti. Eräs nuori nainen sanoi joskus, että hänel­lä ei ole moraal­isia argu­ment­te­ja pros­ti­tuu­tio­ta vas­taan. Hänestä on vain niin väärin, että jotkut myyvät hal­val­la sitä, mis­tä on ollut tapana vaa­tia puo­let toisen omaisu­ud­es­ta ja lupauk­sen ikuis­es­ta kump­panu­ud­es­ta ja tues­ta myötä – ja vastoinkäymisissä.

89 vastausta artikkeliin “Seksin ostokielto”

 1. Täyt­tä asi­aa. Ken palvelua käyttää/tarjoaa, niin verot siitä maksakoon.

 2. Miten pros­ti­tuoitu­jen pakolli­nen rek­isteröimi­nen? Sil­loin seksin ost­a­mi­nen ei-rek­isteröidyltä voitaisi­in krim­i­nal­isoi­da melko kovinkin pykälin. 

  Käytän­nön toteu­tus (rek­isteröin­nin tarkas­tus) voi tietenkin luo­da ongelman.

  Täyskiel­lon keskeinen ongel­ma on se että poli­isil­la ei tule ole­maan resursse­ja puut­tua siihen vaan muut rikok­set priorisoidaan. 

  Tämä johtaa siihen vaaraan että tutkin­nan laa­ju­us ja syyt­teen nos­t­a­mi­nen voi riip­pua siitä kuka oli rikok­sen tek­i­jä. Eli siir­ry­tään venäläiseen oikeuskäytäntöön.

  Jos poli­isil­la olisi riit­tävät resurssit ja jos ongel­ma ei riir­ty­isi maan alle (ja Tallinnaan) niin täyskiel­to voisi olla hark­it­semisen arvoinen. Nykyti­lanteessa se voi luo­da enem­män ongelmia kuin ratkaista niitä.

 3. Kan­natan demari­mallik­si ris­timääsi läh­estymistapaa. Se ei ole ihan pieni sub­ven­tio pros­ti­tuu­ti­olle, että se on (kai?) käytän­nössä verotonta.

 4. Itse olen reilu parikymp­pinen nuori mies. Opiske­len yliopis­tossa ammat­tia, jos­sa medi­aa­ni­palk­ka on selvästi yli keskipalkan. En pol­ta ja alko­ho­lia juon vähän. Kavere­i­ta min­ul­la on ja johdan alueel­lista vapaae­htoisjär­jestöä. Olen nor­maali­pain­oinen, pain­oin­deksin ollessa hie­man alle nor­maali­pain­oisen keskiar­von. Ter­veys on hyvä.

  Mut­ta. Olen seu­rustel­lut aikoinaan reilu toista vuot­ta ihanan naisen kanssa. Hän ei ollut sil­lon valmis sek­si­in, vaik­ka olikin täysi-ikäi­nen. Täl­lä het­kel­lä olen vielä neit­syt. Naista en vain yksinker­tais­es­ti saa. Paria olen rohjen­nut kysyä ulos, mut­ta pak­it on tullut.

  Pidän hyvinkin mah­dol­lise­na, että ellen ennen valmis­tu­mis­tani saa naista, voisin tur­vau­tua pros­ti­tuoitu­un. Baaris­sa jän­nitän tilan­net­ta, että jos joku halu­aisikin lähtä saatille. Paineet on kovat, ja häpeän jo itseäni. Netistä en kump­pa­nia ala etsimään, kos­ka olen näkyväl­lä paikalla jär­jestöken­tässä ja asia voisi vaaran­taa urani.

  Mitä teen, jos pros­ti­tuu­tio kiel­letään? Rupean tekosyyl­lä usko­vaisek­si ja odotan puh­taal­la omatun­nol­la avi­o­li­it­toon? Vai jotain todel­la pahaa? Kyl­lä min­unkin on joskus neit­syys menetet­tävä. En jak­sa kauaa teesken­nel­lä kavereille, että olen saanut naisia aikoinaan tarpeeksi.

 5. Heh,
  Sin­ga­poren malli on taas ker­ran tutus­tu­misen arvoinen. En sano että se kan­nat­taa kopi­oi­da; toden­näköis­es­ti ei. Mut­ta sitä kan­nat­taa tarkastel­la sil­lä silmäl­lä, voisiko siitä oppia jotain.

 6. Täyskiel­los­sa käy kuten kile­to­lais­sa tai tupakan­täyskiel­los­sa, sit­ten se rikol­lisu­us ja hämäräbusines vas­ta rehot­taisikin ja poli­isil­la olisi enem­män töitä kuin nykyisin.

 7. On meille Vihreille tyyp­illi­nen tois­t­en mielip­i­teen arvot­ta­mi­nen, kun toteaa, että seksi­nos­ton krim­i­nal­isoin­nin puolta­jat perus­taisi­vat asiansa jotenkin “moraaliin”(kuten ydin­voiman vas­tus­ta­jat ovat tun­nepo­h­jal­ta vas­tus­ta­mas­sa tms.)?
  Eli puolta­jat ovat kyken­emät­tömiä laa­jaan katsontaan.
  Asial­la ei ole mitään tekemistä oman moraalisen asen­teen kanssa, vaan kuten toinenkin osa­puoli, ajatel­laan isom­paa kuvaa ja yhteiskun­nan mah­dol­lista kokonaisetua.

  Alko­holin lieve­hait­to­ja vähen­netään alko­holin kokonaiskulutustavähentämllä

  Tupakoin­nin hait­tavaiku­tus­ta vähen­netään tupakoin­tia vähentämällä.

  Pros­ti­tuu­tion lieveilmiöitä vähen­netään vähen­tämäl­lä pros­ti­tuu­tion määrää.

  Näi­den vähen­tämiseen pyritään laeil­la ja rajoituk­sil­la. Viimeistä kohtaan ei oikein ole lake­ja eikä rajoituk­sia muual­la kuin rikoslaissa.

  No onko sekinos­tok­iel­to, eli rikosla­ki sit­ten se keino? Ruot­sis­sa asi­akkaat eivät ole vähen­tyneet, mut­ta asen­teet ovat muut­tuneet kiel­teisem­mik­si pros­ti­tuu­tio­ta kohtaan. Se on asen­nemuu­tok­sen tie, joka lop­ul­ta ulot­tuu (ehkä) koko yhteiskun­taan (kuten tupakan suh­teen on käynyt), Tai sit­ten ei (kuten viinan suh­teen ei).

  Toinen vai­h­toe­hto on pros­ti­tuu­tion lail­lis­t­a­mi­nen, veroi­neen ja toi­min­im­i­neen. Mut­ta sil­loin sen pitää olla hyväksyt­tävä ammat­ti ammat­tien joukos­sa, joten voiko alalle koulut­tau­tua? Tai saa­da tietoa perusk­oulun opinto-ohjaajalta?

  Ikään kuin kumpikaan päätös olisi irralli­nen yhteiskun­nas­ta, eikä se vaikut­taisi muuhun kuin seksin myyji­in ja ostajiin.

  Kol­mas tie on ”stau­tus quo”, mut­ta tässä muo­dos­sa asioiden paran­tamisek­si ei ole paljoa ehdo­tuk­sia näkynyt, joten kaik­ki on nyt ok?

 8. Oikein hyvä ja ana­lyyt­ti­nen kirjoitus.

  Jotenkin kallis­tu­isin tämän maail­man van­him­man ammatin rin­nas­tamisen mui­hin ammatteihin.
  Veron­mak­su, ter­veystarkas­tuk­set eläk­keet jne.

  Sil­loin voisi kitkeä lait­toman toimin­nan pois. 

  Oli toim­inta sit­ten moraalis­es­ti mitä on sitä joka tapauk­ses­sa on ole­mas­sa. Parem­pi julki­nen kuin ala­maail­man toiminta.

  Onhan Alkon myötä pimeät pul­lot ja kotipolt­to käytän­nössä kadon­nut­ta kansanperinnettä.
  Siinäkin paljon samo­ja piirteitä kuin prostituutiossa.

 9. Edes lakia ei tarvitse muut­taa. Kyl­lä pros­ti­tuu­tio nykyisel­läänkin on pääosin laiton­ta, kos­ka vero­ja, eläke­mak­su­ja jne. ei makseta.

  Kyse on min­un kat­soak­seni lähin­nä siitä, että verot­ta­ja ei ole pitänyt arvolleen sopi­vana jah­da­ta pros­ti­tuoitu­ja. Jos tätä käytän­töä muutet­taisi­in, yhä use­ampi pros­ti­tuoitu rek­isteröi­ty­isi ammat­in­har­joit­ta­jak­si ja alka­isi laskut­taa työstään ihan lail­lista reit­tiä, ja mak­saisi myös verot ym. maksut.

  Moraaliseen puoleen en ota kan­taa muuten kuin sen osalta, että minus­ta on moraalis­es­ti väärin kieltää pros­ti­tuu­tio (tai seksin ost­a­mi­nen). Pros­ti­tuoidut ovat jo valmi­ik­si riskialt­ti­is­sa ase­mas­sa, ja jos touhu paine­taan kokon­aan maan alle, se ei ainakaan helpota tilannetta.

  Moral­isti­nen sig­naaliar­gu­men­toin­ti tuot­taa huonoa lainsäädäntöä.

 10. Suo­mi on erit­täin jul­ma yhteiskun­ta, jos­sa pros­ti­tuoidul­ta voidaan viedä lapset, asun­to ja oleskelulu­pa. Uno­htakaa parit­ta­jat, poli­itikko on vielä pahempi.

 11. Ensin­näkin, jos seksin ost­a­mi­nen kiel­letään ja myymi­nen sallitaan…

  Pitäisi se olla sama peri­aate kaikki­in rikok­si­in. Esim. huumei­den myyjä on via­ton uhri ja osta­jaa pitää rangaista…

  *****

  Käytän­nössä tiedän usei­den ammat­tidomi­noiden jär­jestäy­tyneen esim. osu­uskun­taan (vähin­tään 7 mukana, niin kukaan ei ole yrit­täjä eikä tois­t­en­sa pomo = sutenööri) -
  jol­loin osu­uskun­ta huole­htii vero­jen (kuten alv), sos. mak­su­jen mak­sus­ta, tilo­jen vuokrauk­ses­ta, kir­jan­pidos­ta yms.

  Eli toim­inta on täysin Suomen lain mukaista ja henkilö voi käyt­tää esim. verot­ta­jalle tit­teliä viihde­työn­tek­i­jä yms.

 12. Pohjo­laa luku­unot­ta­mat­ta ilmeis­es­ti kaikissa EU-mais­sa pros­ti­tuu­tio ja bor­del­lit ovat lail­lisia. Esimerkik­si Sak­sa on täyn­nä bor­delle­ja. Ruot­sis­sa val­lit­see täyskiel­to. Tähän yhtey­teen on mie­lenki­in­toista yhdis­tää raiskaustilastot.

  raiskaus­ta / 100k asukas­ta (2009):
  Ruot­si 53.2
  Suo­mi 17.2
  Sak­sa 8.9

  http://en.wikipedia.org/wiki/Rape_statistics

  Onko oikeusmin­is­teri Hen­riks­son jo kon­sul­toin­ut Sak­san oikeusmin­is­ter­iä siitä, mil­lä taval­la Sak­sa tais­telee ihmiskaup­paa vastaan?

  Mis­sä viipyy Päivi Räsäsen noot­ti Paavi Bene­dic­tuk­selle, jot­ta tämä tuomit­sisi koti­maansa syn­tisen riettauden?

 13. Yksi parhaista nais­puoli­sista ystävistäni toimii opiskelu­jen ohel­la sek­si­palvelu­iden tuot­ta­jana. Hänen mielestään sek­si­työ on kivaa (ihanan rahakas­ta), jos saa edes hiukan vali­ta asi­akkaitaan. On kuulem­ma luon­nekysymys pitääkö alas­ta. Suo­ma­lais­miehet ker­tomansa mukaan ovat useim­miten kun­nioit­tavia ja mukavia. Ystäväl­läni on etni­nen tausta. 

  Ode on aidosti arvolib­er­aali, mut­ta moni viher­vasem­mis­to­lainen kukka­hat­tute­laketjufem­i­nisti ei arvolib­er­aal­i­u­teen kykene, vaan halu­a­vat tyrkyt­tää omaa tiukkaa sukupuolimoraali­aan lain­saadän­töön ja jokaisen naisen käyt­täy­tymis­normik­si. Ovat täten taan­tu­muk­sel­lisia arvokon­ser­vati­ive­ja, eivätkä eroa laisinkaan äärikris­til­li­sistä homosek­suaal­isu­u­den kriminalisoijista.

 14. Pitäisikö pornon ost­a­mi­nen ja tuot­ta­mi­nen kieltää? Suomes­sakin toimii pornon­tek­i­jöitä, joiden toim­inta menee näin; tuottaja/porno”tähti” mak­saa naisille/miehille rahaa siitä, että he ovat yhdyn­nässä hänen kanssaan mitä mon­i­naisim­min tavoin useimpi­in aukkoi­hin. Sek­sistä siis mak­se­taan. Vai eikö siinä olekaan kyse sek­sistä ja pros­ti­tuu­tios­ta vaan seksin “näyt­telemistä”. Merkil­listä. Laite­taan kam­era kuvaa­maan niin seksin ostamis­es­ta tulee hyväksyt­tyä, varsinkin jos tuo­tok­sen myy eteen­päin vai­ka netissä.
  Kenel­läkään ei pitäisi olla mitään harhalu­u­loa siitä, etteikö pornote­ol­lisu­udessa olisi mukana ihmiskaup­paa, hyväk­sikäyt­töä ja myös alaikäisiä. Loogis­es­ti ottaen pornon ost­a­mi­nen pitäisi olla myös laiton­ta puuhaa.
  No tietenkään pornon ostamista taik­ka tekemistä ei kiel­letä, kos­ka hyvin suuri osa pornon kulut­ta­jista on nyky­isin naisia. Fem­i­nis­tisen tulkin­nan mukaan naiset eivät voi olla hyväk­sikäyt­täjiä vaan ovat aina alis­teises­sa ase­mas­sa. Myöskin käyt­täessään pros­ti­tuu­tiopalvelu­ja välil­lis­es­ti pornon muodossa.
  Väitän, että yksi­tyis­es­ti omil­laan toimi­va täysipäi­nen nainen valites­saan asi­akkaat ja seksin muodon, on huo­mat­tavasti miel­lyt­täväm­mässä ase­mas­sa kuin tuot­ta­jan armoil­la ole­va “näyt­telijä”. Pornopros­ti­tuoitu aje­taan yleen­sä yhä ekstreemim­pään toim­intaan, mikäli ei ole kyse ns. tähdis­tä, jot­ka voivat itse suorituk­sen­sa määrittää.

 15. Pap­pa­rainen:
  Ode on aidosti arvoliberaali

  Mis­tä ihmeestä tämä myyt­ti on peräisin? Ei se jankut­ta­mal­la todek­si muu­tu. Tässä pari pläjäy­tys­tä Oden kir­joituk­ses­ta, joit­ten pitäisi sel­ven­tää Oden arvoliberaalisuutta.

  Halu­atko oman laps­esi ryhtyvän sek­si­työläisek­si? Tämä on paina­va argumentti.

  Arvolib­er­aali tuskin pitää tätä kelvol­lise­na saati sit­ten paina­vana argumenttina.

  Suomes­sa on kiel­let­ty seksin ost­a­mi­nen par­ituk­sen uhrilta

  Arvolib­er­aali tuskin puhuisi par­ituk­sen uhreista vaan huo­maut­taisi, että par­i­tus on täysin hyväksyt­tävä ammat­ti ja että sen kieltämi­nen heiken­tää pros­ti­tuoitu­jen asemaa.

  Paras argu­ment­ti seksi­nos­tok­iel­toa vas­taan on, ettei pros­ti­tuu­tion kiel­to ole onnis­tunut koskaan eikä missään.

  Arvolib­er­aalin mielestä paras argu­ment­ti kiel­toa vas­taan on se, että se on väärin ja että enin­tään autoritääris­ten tois­t­enelämään­pu­ut­tu­jien mielestä seksi­nos­tok­iel­lon hyvyyt­tä mitataan sen tuloksilla.

  Pros­ti­tuu­tio on väärin, kos­ka se on toisen hädä­nalaisen ase­man hyväksikäyttöä.

  Arvolib­er­aalit eivät töräyt­tele täl­laisia ros­ka-argu­ment­te­ja, vaan totea­vat, että mikäli ketään ei varsi­nais­es­ti pakote­ta, niin kyseessä ei ole mikään hyväk­sikäyt­tö. Arvolib­er­aali ärsyyn­ty­isi täl­lais­ten “weasel word”:ien käyttämisestä.

 16. Minus­ta tun­tuu siltä, että ain­ut syy mik­si Soin­in­vaara ei kieltäisi ostet­tua sek­si on se, että hän kuu­luu äärilib­er­aaliseen puolueeseen ja sen takia ei voi ehdot­taa kieltämistä. Mielestäni sek­sikau­pan kieltämiseen riit­tävät nämä Suom­in­vaaran mainit­se­mat syyt:

  “Pros­ti­tuu­tio on väärin, kos­ka se on toisen hädä­nalaisen ase­man hyväksikäyttöä.”

  “Pros­ti­tuu­tioon liit­tyy paljon rikol­lisu­ut­ta, huumei­ta, ihmiskaup­paa ja muu­ta kol­man­nen osa­puolen har­joit­ta­maa hyväk­sikäyt­töä. Tämä on iso ongel­ma. Jos sen voisi kokon­aan pois­taa kieltämäl­lä seksin oston, ost­a­mi­nen kan­nat­taisi kieltää.”

  Ihmiskaup­pa yksistään on jo riit­tävä syy kiel­toon. Mut­ta eihän lib­er­aali voi sek­sios­toa kieltää, sehän kuu­lostaisi moralisoinnilta.

 17. Ihmiskaup­pa on monimuotoista,mutta Suomes­sa sekäsitet­tään ahtaasti seksin myyn­ti­in liittyvävänä

  Nyt kun työtön on jo läh­es yhtä hyvässäase­mas­sa kuin ehdon­alais­van­ki oikeuk­sien suh­teen niin piipahdin Espan­jas­sa tut­tu­ja tapaamassa

  Käsi­in sat­tui Fuen­giro­lale­hti ja siinä has­su juttu

  Suo­ma­lainen yrit­täjä oli saanut 34000 euron sakon ja korvaukset,koska käyt­ti suo­ma­laista laiton­ta ilmaistyövoimaa !!!! 

  Eli har­joit­ti ihmiskauppaa

  Paikallis­ten suo­ma­lais­ten joukos­sa tuomio­ta pidet­ti­in mielivaltaisena,kyseessähän oli oppi­las­vai­h­to .Työpätkät oli­vat juuri alle puoli vuotta,joten EU-sään­tö­jen mukaan
  ei tarvitse rek­isteröi­tyä maa­han eikä mak­saa vero­ja eikäsosiaaliturvamaksuja

  Sat­u­in tapaa­maan paikallisen lakimiehen ja hän oikoi käsi­tys­tä, paikalli­nen virkamies näkee asian toisin:

  1.Harjoittelijat eivät olleet minkään espan­jalaisen oppi­laitok­sen kir­joil­la eikä hei­dän ohjel­maansa sisäl­tynyt mitään opin­to­ja Espan­jas­sa vaan he tekivät vain työtä ja sitäkin ilman palkkaa ja mui­ta työ­suh­teen etuja 

  2. Fir­mas­sa vakituisten/harjoittelijoiden suhde oli sel­l­ainen, ettei kyseessä voin­ut olla harjoittelu,koska työ oli tehtävä itsenäisesti.
  Ohjaavien työn­tek­i­jöi­den määrä ei riit­tänyt har­joit­telun ohjauk­seen ja sil­loin kysessä on nor­maali palkkatyö

  3.Firman liike­vai­h­dos­ta merkit­tävä osa syn­tyi har­joit­telijoiden työstä.

  4.Työn lyhy­taikaisu­udel­la ei ole merkitystä,koska tilalle tulee aina uusi ja sil­loin lyhy­taikaisu­ut­ta käytetään vain EU-sään­tö­jen kiertoon

  Ilmeis­es­ti toim­inta on laajaa,koska se kiin­nos­taa espan­jalaisia virkamiehiä

  Täl­laises­sa tilanteessa palkaton har­joit­telu täyt­tää jo espan­jalaisen oikeuskäsi­tyk­sen­mukan ihmiskau­pan tunnusmerkit:Mutta EU-maana Suomea ei voi­da ärsyt­tää eikä käyt­tää todel­lisen rikok­sen mukaista tuomiokohtaa

  Ja mik­si Suomes­sa suosi­taan näitä har­joit­telui­ta ? Seli­tyskin on yksinkertainen:Valtio kus­tan­taa opet­ta­jalle ja min­is­ter­iön virkamiehille viikon tark­istus­matko­ja .Lisäk­si yrit­täjät kestit­sevät run­saasti virkamiehiä,joten lomas­ta tulee luxusloma.

  Ilmeis­es­ti tuol­la etelä-Euroopas­sa tun­netaan nuo ihmisoikeudet parem­min kuin Suomes­sa ?? Tai Suomes­sa ei ole korruptiota ??

  Hal­li­tuk­sen pitäisi keskit­tyä vakav­impi­in ihmiskau­pan muo­toi­hin, eri­tyis­es­ti itsen­sä harjoittamaan

 18. Mis­sä viipyy Päivi Räsäsen noot­ti Paavi Bene­dic­tuk­selle, jot­ta tämä tuomit­sisi koti­maansa syn­tisen riettauden?

  Vatikaanin kansalai­sista suurin osa taitaa olla tehnyt selibaat­tilu­pauk­sen, mut­ta lehdis­sä on kyl­lä ollut jut­tu­ja siitä, miten alaiset tilail­e­vat pomoilleen puhe­limel­la miespuolisia viihdyt­täjiä, joi­ta tiet­tävästi Rooman kaupungis­sa työsken­telee muu­tamia. Olen tästä kaikesta tietysti aivan pöyristynyt, mut­ta luulen, että Päivi R:n nootil­la ei olisi asi­ain­ti­laan suur­ta vaiku­tus­ta. Vatikaanil­la on varsin pitkät per­in­teet sem­moi­senkin sek­suaalisen käyt­täy­tymisen pimit­tämisessä, joka on ollut täysin laiton­ta vuosisadat.

 19. Venäläisessä kult­tuuris­sa mene­tyneel­lä miehel­lä pitää olla nuori ja kau­nis vaimo ‚Raja pros­ti­tuu­tion ja taval­lisen kotirou­van välil­lä on sen vuok­si häilyvämpi.

  Se liit­tyy myös mui­hin elämän­muo­toi­hin, jois­sa nainen on miehen elätet­tävä ja jois­sa nainen on miehelle ylellisyysesine.Käytännössä eli­itin elämänmuotoon.

  Venäläi­nen edus­tus­rou­vakin myi itseään eli, jos mies ei ostanut naisen ostamia tuot­tei­ta eikä antanut rahaa niin rou­va pisti pol­vet ris­ti­in kunnes sai haluamansa.

 20. Suomes­sa viime vuosi­na alka­neeseen ker­jäämiseen liit­tyy paljon rikol­lisu­ut­ta ja ilmeis­es­ti myös ihmiskaup­paa ja muu­ta kol­man­nen osa­puolen har­joit­ta­maa hyväk­sikäyt­töä. En tiedä, liit­tyykö huumeitakin. Tämä on minus­ta iso ongel­ma. Jos sen voisi kokon­aan pois­taa kieltämäl­lä ker­jäämisen, ker­jäämi­nen kan­nat­taisi kieltää. Ker­jäämis­bis­nek­sen toimin­nan volyymi­in näh­den epäter­veitä ilmiöitä on suh­teessa hyvin paljon.

  Mik­semme siis vih­doin kiel­lä ker­jäämistä? Väitän, että suuren osan ongelmista saisi sil­lä pois – kupari­varkaatkin etsi­sivät uudet revi­ir­it, kun ei enää tule syn­er­giae­tu­ja siitä, että naiset asete­taan ker­ju­ulle kun miehet ovat kuparivarkaissa.

 21. Nykyaikaisen arvolib­er­aalin ihmisen pitäisi nähdä sek­si­työ saman­laise­na työnä kuin mikä tahansa muukin työ. Joku vuokraa työ­nan­ta­jalle aivo­jaan, joku käsiään ja joku hie­man inti­im­impiä paikko­ja. Ei ole val­tion asia päät­tää minkälaisen työn tekem­i­nen on yksilölle tarpeek­si siveel­listä. Se kuu­luu ain­oas­taan yksilölle itselleen.

  Toinen argu­ment­ti pros­ti­tuu­tion lail­lis­tamisen puoles­ta on, että niin huumau­saineis­sa kuin sek­sis­säkään kiel­lot eivät juuri vaiku­ta tar­jon­taan tai kysyn­tään, ne vain aja­vat alan rikol­lis­ten käsi­in ja siitä seu­raa kaiken­laisia lieveilmiöitä jot­ka kaikki­in mui­hin aloi­hin kuu­lu­val­la val­tion sään­te­lyl­lä ja seu­ran­nal­la pystyt­täisi­in estämään.

  “Halu­atko oman laps­esi ryhtyvän sek­si­työläisek­si?”. Tämä on huono argu­ment­ti. En halua lapseni ryhtyvän sek­si­työläisek­si. En mielel­lään soisi lapseni ryhtyvän mon­een muuhunkaan lail­liseen ammat­ti­in. Täysi-ikäisel­lä ihmisel­lä kuitenkin täy­tyy olla vapaus itse päät­tää mitä ruumi­inosaansa hän halu­aa alkaa vuokraa­maan elät­tääk­seen itsensä.

  Hyväk­sikäyt­töar­gu­mentin perus­teel­la voisi kieltää myös vaikka­pa mar­jo­jen­poimin­nan. Näin lop­puisi näp­pärästi thaimaalais­ten mar­jan­poim­i­joiden hyväksikäyttö.

 22. Mik­si alapään myymi­nen tai ost­a­mi­nen olisi tuomit­tavam­paa kuin yläpään, jos se on vapaae­htoista. IT-koodaa­ja myy yläpäätään 18 h vuorokaudessa, sek­si­työläi­nen saa saman palkan paris­sa tun­nis­sa. Kumpi on hölmömpi? Kum­man tuot­teesta saa enem­män iloa?

 23. “Hyvässä yhteiskun­nas­sa kukaan ei olisi niin köy­hä, että jou­tu­isi myymään ”

  Suurin osa pros­ti­tu­uteista tekee työtään ihan muus­ta syys­tä kuin köy­hyy­destä. Esimerkik­si sek­sistä pitävät naiset ja miehet tien­aa­vat tekemäl­lä sitä, mitä tek­i­sivät muutenkin.

  “Luulen, että suurin syy halu­un kieltää pros­ti­tuu­tio on se, että se loukkaa kiel­toa aja­van sukupuolimoraalia.”

  Var­maankin, mut­ta julk­i­lausut­tu syy on tais­telu ihmiskaup­paa vas­taan. Kuka voisi sel­l­aista tais­telua vas­tus­taa? Tosin ihmiskaup­pa (eli liian epäreilut työ­suh­teet) sek­sikau­pas­sa on paljon harv­inaisem­paa kuin aktivis­tit uskot­tel­e­vat, jos poli­isin kan­sain­välis­es­tä onnis­tu­mis­pros­en­tista voi jotain päätel­lä. Yleisem­pää ihmiskaup­pa on sitä pait­si esimerkik­si rav­in­to­la-alal­la. Hen­riks­son ei kuitenkaan ole kieltämässä rav­in­to­la­palvelu­iden ostamista. Syy lie­nee juuri mainit­tu moraa­li­nen ulottuvuus.

  “Ei minus­ta ole sanomaan liikun­tavam­maiselle tai autis­tiselle nör­tille, ettei sek­sielämä kuu­lu sin­ulle, jos et ker­ran pysty kump­pa­nia hankkimaan.”

  Tah­don vas­tainen selibaat­ti on ikävää arkipäivää mon­elle ihan taval­lisillekin miehille ja jollekulle naisellekin. Ei siinä tarvitse vam­mainen olla, että ei pääse kosketusetäisyydelle.

  “Halu­atko oman laps­esi ryhtyvän seksityöläiseksi?”

  Huo­ra on tosi­aan yksi niistä ammateista, johon ei soisi lapsen­sa ajau­tu­van. Mut­ta jos­sakin elämän­ti­lanteessa, jos itse olisin rutiköy­hä enkä voisi las­tani aut­taa, se voisi kuitenkin olla surkeista vai­h­toe­hdoista paras. Siinä tapauk­ses­sa tuk­isin las­tani hänen päätök­sessään. Kos­ka kuitenkin sek­si­ammat­ti­laiset tekevät Suomes­sa työtään läh­es aina vapaae­htois­es­ti, tekee mieli ihme­tel­lä, kenen asen­teis­sa on kor­jaamista: niiden, jot­ka eivät halua läheisiään sek­si­ammat­ti­laisik­si, vai niiden, jot­ka sek­si­työtä tekevät tai sen hyväksyvät.

  “Rin­nas­tus on huono, kos­ka rav­in­to­la­toimin­nan volyymi­in näh­den epäter­veitä ilmiöitä on suh­teessa paljon vähemmän.”

  Rav­in­to­la-alal­la on kuitenkin absolu­ut­tis­es­ti moninker­tainen määrä ihmiskaup­paa ja ihmiskaup­pa­maisen epäreilu­ja työ­suhtei­ta. Kuka sanoo, että pitää ver­ra­ta suh­teel­lista eikä absolu­ut­tista määrä?

  “Hänestä on vain niin väärin, että jotkut myyvät hal­val­la sitä, mis­tä on ollut tapana vaa­tia puo­let toisen omaisu­ud­es­ta ja lupauk­sen ikuis­es­ta kump­panu­ud­es­ta ja tues­ta myötä – ja vastoinkäymisissä.”

  Heh, jouduinko yllät­täen Laasasen blogiin?

  Näkyy, että Soin­in­vaara on asi­aa poht­in­ut. Hyvä kir­joi­tus kansane­dus­ta­jal­ta, jon­ka blo­gia toimit­ta­jat lukevat.

  Tämä tuli vielä mieleen: Ruot­sis­sa (jos­sa siis ost­a­mi­nen on kiel­let­tyä) on ollut tapauk­sia, jois­sa naiset ovat kiristäneet miehiä. Jos samoi­hin bileisi­in osal­lis­tunut (julkkis)mies ei mak­sanut, uhka­si­vat ilmoit­taa poli­isille myyneen­sä sek­siä. Tässä koros­tuu se tosi­a­sia, että sek­si­palvelu­jen myyjät ovat asi­akkai­ta toden­näköisem­min rikol­lisia. Ketä siis pitäisi suo­jel­la keltä?

  Toinen

 24. Jyr­ki:

  Ihmiskaup­pa yksistään on jo riit­tävä syy kiel­toon. Mut­ta eihän lib­er­aali voi sek­sios­toa kieltää, sehän kuu­lostaisi moralisoinnilta.

  uuti­nen tämän päivän iltalehdestä:
  “Ruot­salaisle­hti Express­enin mukaan Bul­gar­i­as­ta Ruot­si­in tulleet mar­jan­poim­i­jat pakotet­ti­in työsken­telemään ilman palkkaa ja ruokaa.”

  - pitäisikö mar­jo­jen osto kieltää?

 25. No niin. Itseäni on jotenkin arve­lut­tanut vuosikaudet tämä epä­suh­ta Sak­san ja Suomen vihrei­den välil­lä. Yleen­sähän suo­ma­laiset peesaa­vat sak­salaisi vihre­itä kaikissa asiois­sa, mut­ta pros­ti­tuu­tio on poikkeus.

  Sak­san Vihreäthän ovat tehneet jonkun julis­tuk­sen, jos­sa vaa­ti­vat pros­ti­tuu­tion lail­lis­tamista maailmanlaajuisesti.

  Mik­si Suomen Vihreä puolue on kovin hil­jaa sak­salais­ten vaa­timuk­ses­ta ja lähin­nä on val­lal­la ennem­minkin pros­ti­tuu­tion kieltämi­nen kuin lail­lis­t­a­mi­nen. Ne jot­ka eivät halua kieltää ovat “osmo­ja”; pitäiskö vai ei, en sano juu­ta enkä jaata.

 26. Mitä vikaa siinä nykyisessä lain­säädän­nössä on? Se antaa sig­naalin että ost­a­mi­nen ihmiskau­pan uhril­ta on väärin ja se tuot­taa edes jonkin­laisen kiinnijäämisriskin.

  Se itse ihmiskaup­pa on kuitenkin kiel­let­ty ja sitä varten sit­ten poli­isin pitää saa­da riit­tävästi resursse­ja, että saa­vat sen kuri­in. Se että lail­lisia palvelun­tar­joa­jia on ole­mas­sa syö markki­noi­ta ihmiskauppiailta.

  Arvolib­er­al­is­mil­la tarkoite­taan nykyään jotain moraal­ista välin­pitämät­tömyyt­tä. Sana on alka­nut menet­tää sen merk­i­tyk­sen, joka sil­lä oli vielä jokin aika sit­ten, eli että on lain­säädän­nössä sal­li­va asiois­sa jot­ka eivät ole ensisi­jais­es­ti talout­ta (erot­telu on merkit­tävä niille jot­ka eivät ole talous­lib­er­aale­ja mut­ta halu­a­vat silti olla ihkusti vapaamielis­ten maineessa).

  Mon­et arvokon­ser­vati­iv­it (moraal­i­sis­sa kysymyk­sis­sä) ovat poli­it­tis­es­ti arvolib­er­aale­ja. He kut­su­vat huo­raa huo­rak­si ja asi­akas­ta huoripukik­si hal­ven­ta­va tuhah­dus äänessään, mutta
  hyväksyvät lain­säädän­nössä moraalis­es­ti pahek­sumansa ilmiöt.

  Vihreis­sä on kah­ta sort­tia tekopy­hiä arvoliberaaleja.

  Yhdet eivät hyväksy pros­ti­tuu­tio­ta, kun nyt vain eivät hyväksy sitä, ja luule­vat ole­vansa tarpeek­si arvolib­er­aale­ja jo sil­lä että käyvät gay pride ‑kulkueessa.

  Toinen ryh­mä on sit­ten nämä lib­er­ti­init, jot­ka eivät halua kieltää juuri mitään. Hei­dän arvolib­er­al­is­min­sa ei kuitenkaan tun­nu rajoit­ta­van hinkua tuo­da pornoa julk­isten koulu­jen sek­si­val­is­tuk­seen — eli kun ollaan niin hiton sal­livia, ollaan sal­livia oikein val­tio­val­lan myötä­vaiku­tuk­sel­la. Täl­lainen arvolib­er­aali halu­aa rajoit­taa yhteisöjä, joiden jäsenet vapaae­htois­es­ti pitävät kiin­ni tiukas­ta seksimoraalista.

  Tämä jälkim­mäi­nen ryh­mä on onnek­si enim­mäk­seen poli­it­tisen lib­er­al­is­min kan­nal­la, vaik­ka hei­dän taipumuk­sen­sa tuput­taa omaa moraali­aan muille muis­tut­taakin kovasti ihan kaikkia mui­ta moraali­aan muille tuput­tavia ryhmiä.

 27. Marko Hami­lo: Mitä vikaa siinä nykyisessä lain­säädän­nössä on? Se antaa sig­naalin että ost­a­mi­nen ihmiskau­pan uhril­ta on väärin ja se tuot­taa edes jonkin­laisen kiinnijäämisriskin.

  Vika on siinä, että asi­akkaat eivät enää uskalla ker­toa poli­i­seille ihmiskaup­paepäi­lyk­sistä, kos­ka pelkäävät joutua itse rikok­ses­ta syyte­tyk­si. Laki toimii omaa tarkoi­tus­taan vastaan.

 28. “Hyväk­sikäyt­töar­gu­mentin perus­teel­la voisi kieltää myös vaikka­pa mar­jo­jen­poimin­nan. Näin lop­puisi näp­pärästi thaimaalais­ten mar­jan­poim­i­joiden hyväksikäyttö.”

  Meil­lähän on jo 350000 orjatyötä tekevää, val­tio on suurin ihmiskau­pan har­joit­ta­ja tässä maassa.

  Opiske­li­jat ja työt­tömät pakote­taan ilmaiseen työhön.

  Nämä ihmiset ovat oikeudet­to­mia orjatyöläisiä eikä heitä rek­isteröidä työllisiksi.
  Pahin­ta on se,että näin syödään nor­maale­ja pal­ka­llisia työ­paikko­ja ja aiheutetaan lisä­työt­tömyyt­tä ja alen­tunut työllisyysaste

  Kuitenkin suorite­vaa­timuk­set ovat samat kuin palkkaa saaval­la työntekijällä.

 29. TL:
  Pohjo­laa luku­unot­ta­mat­ta ilmeis­es­ti kaikissa EU-mais­sa pros­ti­tuu­tio ja bor­del­lit ovat lail­lisia. Esimerkik­si Sak­sa on täyn­nä bor­delle­ja. Ruot­sis­sa val­lit­see täyskiel­to. Tähän yhtey­teen on mie­lenki­in­toista yhdis­tää raiskaustilastot.

  raiskaus­ta / 100k asukas­ta (2009):
  Ruotsi53.2
  Suo­mi 17.2
  Sak­sa 8.9

  http://en.wikipedia.org/wiki/Rape_statistics

  Noista on vielä vaikee päätel­lä mitään, kun ei tiedä mikä mis­säkin maas­sa määritel­lään raiskauk­seks. Veikkaan ettei mee pahasti pieleen, jos olet­taa että ruot­sis­sa nimik­keen alle mah­tuu vähän laa­jem­pi valikoima teko­ja ku muualla.

 30. “.…hyvässä maail­mas­sa kaik­ki saa­vat ilmaiseksi.” 

  Onko joskus ollut ole­mas­sa hyvä maail­ma jos­sa kaik­ki ovat niin fik­su­js, komei­ta ja rikkai­ta ettei tarvitse ostaa eikä myy­dä? Samana päivänä meistä tulee kuolemat­to­mia ja valaistuneita.

  Poli­ti­ikon puhetta!

 31. Bor­del­lit pois­ta­vat tehokkaasti raiskauk­sia, ja sek­suaal­ista häir­in­tää. Siinä paras argu­ment­ti täys­lail­lis­tuk­selle. Myös pros­ti­tuoitu­jen tur­val­lisu­us kohen­tuu huo­mat­tavasti, kun virkaval­ta suo­jelee prostituoituja.

  Poli­itikolle tehokkain argu­ment­ti esitel­lä seksi­nos­tok­iel­to­ja on tietysti se, että sil­lä tapaa saa paljon ääniä.

  Yhteiskun­nan kiel­tomäärä on jo täl­lä het­kel­lä pahasti ylit­tynyt, sil­lä poli­isit eivät enää ehdi kaikkialle sinne mis­sä heitä tarvi­taan. Tässä taas yksi mah­dol­lisu­us keven­tää poli­isin taakkaa, ja kohden­taa sitä paremmin.

 32. Halu­atko oman laps­esi ryhtyvän sek­si­työläisek­si? Tämä on paina­va argu­ment­ti, jon­ka soisi vaikut­ta­van itse kunkin käyt­täy­tymiseen kuluttajana. 

  Tuo ei ole paina­va, vaan pop­ulisti­nen, type­rä ja älyl­lis­es­ti epäre­helli­nen argu­ment­ti. Mitä johtopäätök­siä siitä pitäisi vetää, että minä en halua lap­sis­tani kokoomuspoliitikkoja?

 33. QXX:
  Pidän hyvinkin mah­dol­lise­na, että ellen ennen valmis­tu­mis­tani saa naista

  Tämä menee kyl­lä vähän off-top­ic, mut­ta kos­ka kom­ment­ti­asi on peuketet­tu vaik­ka kuin­ka kovasti, taitaa olla hyvä vas­ta­ta tähän. Ja kyl­lähän itse artikke­lisakin todet­ti­in “hyvässä maail­mas­sa kaik­ki saa­vat ilmaiseksi”.

  QXX, tiedän ongel­masi ja ymmär­rän tuskasi. Jos se nyt san­o­taan ihan rehellisel­lä suomel­la, niin halu­at nus­sia naista. Min­ul­la ei ole antaa sin­ulle mitään hopealu­o­tia siihen, mut­ta pari asi­aa voin kuitenkin ker­toa muu­ta­man ker­ran saaneena.

  Paria olen rohjen­nut kysyä ulos, mut­ta pak­it on tullut.

  Et siis läh­esty naisia. Tämä on keskeisin ongel­masi. Ilmeis­es­ti pelkäät pakke­ja. Pakkien saami­nen on aina ikävää, mut­ta sin­un on totut­ta­va niihin, sil­lä löytääk­sesi ne naiset jot­ka ovat kiin­nos­tunei­ta sinus­ta, sin­un on tar­jot­ta­va itseäsi huo­mat­tavasi use­am­malle. Suhde voi hyvin olla 19–1.

  Hyväksy pak­it osak­si elämääsi ja opet­tele läh­estymään naisia. Yksi mikä voi helpot­taa läh­estymistä on vaa­timus­ta­sosi laskem­i­nen (ainakin väli­aikaises­ti). Joskus kovin sievien nais­ten anta­mat pak­it tun­tu­vat huo­mat­tavasti rankem­mil­ta, kuin hie­man taval­lisem­pi­en tyttöjen.

  Itse olen reilu parikymp­pinen nuori mies. Opiske­len yliopis­tossa ammat­tia, jos­sa medi­aa­ni­palk­ka on selvästi yli keskipalkan. En pol­ta ja alko­ho­lia juon vähän. Kavere­i­ta min­ul­la on ja johdan alueel­lista vapaae­htoisjär­jestöä. Olen nor­maali­pain­oinen, pain­oin­deksin ollessa hie­man alle nor­maali­pain­oisen keskiar­von. Ter­veys on hyvä.

  Jos tämä on se paket­ti, jota olet “myymässä” naisille, suosit­te­len muut­ta­maan pain­o­tus­ta. Kuvauk­sesi sytyt­tää vain mah­dol­lisen anopin. Tuol­la listal­la saat naisen, joka val­it­see kump­panin­sa järkipe­rustein. Naiset ovat ennen kaikkea tun­te­via ja koke­via olen­to­ja ja hei­dän koke­mansa himo on tunne. Opet­tele mikä sytyt­tää naiset. Ole itse­var­ma ja ren­to. Ole mie­lenki­in­toinen ja haus­ka. Ole mies.

  Olen seu­rustel­lut aikoinaan reilu toista vuot­ta ihanan naisen kanssa. Hän ei ollut sil­loin valmis seksiin

  Ei kuu­losta minus­ta kovin ihanal­ta, jos yli vuo­den vonkaamisen jäl­keen ei herunut edes suusek­siä. Kuu­lostaa ennem­minkin kylmältä ja itsekkäältä olen­nol­ta. Älä lankea tähän enää. Voit hyvin ottaa lin­jak­si, että kol­man­sil­la tre­f­feil­lä on herut­ta­va, jos nainen halu­aa jatkaa seu­rustelua. Tämä muuten tarkoit­taa sitä, että hänelle ei ole jäänyt epä­selväk­si, että olet sek­suaa­li­nen olen­to. Eli että olet ollut fyy­sis­es­ti läs­nä kos­ket­ta­mal­la (käteen, lan­ti­olle, jne.), yrit­tänyt suudel­la, jne.

  En jak­sa kauaa teesken­nel­lä kavereille, että olen saanut naisia aikoinaan tarpeeksi.

  Älä teesken­tele mitään kavereille­si. Yritä iskeä naisia omak­si ilok­sesi, äläkä mik­sikään paraatipokaaleik­si kavere­it­ten eteen kiikutet­tavak­si. Yritä har­ras­taa sek­siä kos­ka se on kivaa, älä sik­si, että voisit keroa siitä kavereille­si. Naiset huo­maa­vat täl­laiset asi­at, halusit sitä tai et ja he eivät halua tyyppe­jä jot­ka halu­a­vat esit­tää saa­neen­sa piparia.

  Täl­lä het­kel­lä olen vielä neit­syt. Naista en vain yksinker­tais­es­ti saa.

  Kyl­lä saat. Jos muu ei auta niin opiskele asi­aa kir­joista. Koi­ta haku­sanaa PUA.

  Onnea matkaan!

 34. Muis­tan joskus huvikseni katelleen miten vaikea­ta on saa­da mak­sullista sek­siä netistä ruot­sis­sa (kun siel­lä tämä ost­a­mi­nen on kiel­let­ty). Löy­tyi esko­rt­ti­palvelui­ta joil­la oli ihan omat net­ti­sivut. Sivuil­la myyti­in illal­lis­seu­raa, mut­ta ker­rot­ti­in myös miten mon­ta ker­taa illalisen aikana sai ejaku­loi­da ja miten isot ruumi­inosat “seu­ral­la” oli.

  Ruotsin malli on sitä taval­lista ruot­salaista tekopy­hyyt­tä jos­sa yhteiskun­nan hämärät jutut lakaistaan kansankodin fasaadista pois.

  Lail­liset bor­del­lit sak­sas­sa eivät ole tietääk­seni täysin ongel­mat­to­mia, mut­ta parem­pia, ja uskon että niistä voi vielä oppia vielä parem­man järjestelmän.

  1800-luvul­la Helsingis­sä tietääk­seni oli lail­liset ilo­tytöt joil­la sään­nöl­liset kuppatestit.

 35. “Bor­del­lit pois­ta­vat tehokkaasti raiskauk­sia, ja sek­suaal­ista häir­in­tää. Siinä paras argu­ment­ti täyslaillistukselle. ”

  Bor­del­lit ovat juuri noi­ta ihmiskau­pan pesäpaikkoja.
  Yksi­tyisenä yrit­täjänä ei ole alis­ta­jia eikä välistä vetäjiä

 36. “Pros­ti­tuu­tio on väärin, kos­ka se on toisen hädä­nalaisen ase­man hyväksikäyttöä.”

  Eli miesten hyväk­sikäyt­töä. Tosin parem­pi ilmaisu olisi “tarpeessa ole­van hyväk­sikäyt­töä”. Suurin osa nai­sista myy sek­siä omas­ta vapaas­ta tah­dostaan. Ehdo­tuk­sel­la yksipuolis­es­ta seksin ostamisen krim­i­nal­isoimis­es­ta ei ole mitään tekemistä ihmiskau­pan kanssa, ain­oas­taan fem­i­nis­min kanssa.

  Yksipuo­li­nen seksin oston krim­i­nal­isoin­ti rikkoo vakavasti ja suo­raan oikeusval­tion perus­pe­ri­aat­tei­ta. Ensin­näkin, jos jokin krim­i­nal­isoidaan, on aina myymi­nen ran­gais­tavam­paa, kuin ost­a­mi­nen. Toisek­si, tuomiois­tu­imis­sa tul­taisi­in rankaise­maan henkilöitä, jot­ka eivät ole olleet mis­sään tekemi­sis­sä ihmiskau­pan kanssa sen perus­teel­la, että rankaisem­i­nen ehkäisee ihmiskaup­paa. Oikeuskäytän­tö sekä lain esi­työt ts. lain tarkoi­tus, tuli­si­vat ole­maan ristiriidassa. 

  Käytän­nössä siis laki menisi siten, että miestä, joka on ostanut sek­siä naiselta, joka myy sek­siä omas­ta vapaas­ta tah­dostaan, ran­gais­taan ihmiskau­pan edis­tämis­es­tä. Näin hul­luk­si lain­säädän­tö voi men­nä, kun ajat­telua ei aja jär­ki vaan feminismi. 

  Kaiken huip­pu on se, että lakia aja­va nainen on juristi, joten hänen pitäisi nähdä se, miten yksipuo­li­nen seksin oston rankaisem­i­nen rikkoo useitakin oikeusperiaatteita. 

  Eduskun­nas­sa miesten pitäisi nous­ta vas­tus­ta­maan tätä täysin fem­i­nis­mi­in perus­tu­vaa oikeuspe­ri­aat­tei­ta loukkaavaa lakia, mut­ta he tuskin uskalta­vat peläten, että fem­i­nis­tit leimaa­vat hei­dät sovinisteiksi.

  Pitäisikö huumei­den myyn­ti sal­lia ja ostam­nen kieltää, tai varaste­tun tavaran myymi­nen sal­lia, mut­ta ost­a­mi­nen kieltää?

  Muis­takaa se, että ehdotet­tua seksin ostok­iel­toa ei perustel­la sil­lä, että pros­ti­tuu­tio on väärin, vaan sil­lä että ostok­iel­to vähen­täisi ihmiskaup­paa. Oikeusmin­is­terin kan­ta on se, että “naisen keho ei ole kaup­patavaraa” (suo­ra sitaat­ti OM:n sivul­ta). Näin siis epälo­ogis­es­ti ohite­taan naisen oma vas­tuu kokon­aan tapauk­sis­sa, jois­sa nainen ei ole pakotet­tu myymään seksiä.

  Oikeusmin­is­terin olisi tosi­aan syytä perustel­la se, miten hän selit­tää sen, että yksipuo­li­nen oston kieltämi­nen vähen­tää parem­min ihmiskaup­paa, kuin myyn­nin sekä ostamisen kieltämi­nen, ja miten oikeusval­tion peri­aat­tei­ta nou­date­taan siinä, että käytän­nössä henkilöä, joka ei ole ollut tekemi­sis­sä ihmiskau­pan kanssa, ran­gais­taan ihmiskau­pan edistämisestä.

 37. Marko Hami­lo: Hei­dän arvolib­er­al­is­min­sa ei kuitenkaan tun­nu rajoit­ta­van hinkua tuo­da pornoa julk­isten koulu­jen sek­si­val­is­tuk­seen – eli kun ollaan niin hiton sal­livia, ollaan sal­livia oikein val­tio­val­lan myötävaikutuksella.

  Trolololoo.

  Julk­ista koulua voi tietenkin vas­tus­taa sil­lä argu­men­til­la, että julkisen val­lan tehtävänä nyt ei ole opet­taa tai koulut­taa ylipäätään mitään. En nyt käy siitä akselista vään­tämään, vaan ole­tan että ote­taan annet­tuna se, että meil­lä on julki­nen koulu ja se, että sil­lä on joku tiedolli­nen tehtävä. 

  Kun se tiedolli­nen tehtävä on fik­sat­tu, niin sen päälle asetet­ta­vat moraaliset rajoituk­set ovat yleis­es­tiot­taen lib­er­al­is­min vas­taisia. Ihmi­nen jol­la on vakau­mus siitä, mikä on oikein ja mikä on väärin, voi tietenkin vaa­tia oikeut­ta ottaa lapsen­sa pois niiltä oppitun­neil­ta joil­la tätä “moraali­ton­ta” matskua esitetään, ja mei­dän lib­er­aalin pitäisi se kuten miten hyväksyä.

  Mut­ta vaa­timus ottaa jotain tiedol­lis­es­ti perustel­tua aines­ta julkisen koulun ope­tu­so­hjel­mas­ta pois moraal­isin perustein ei nyt vaan ui. Siinä määrin kun van­hem­mil­la on ensisi­jainen oikeus ja velvol­lisu­us pitää huoli las­ten­sa moraa­likas­vatuk­ses­ta, van­hem­mat tehköön päätök­set siitä, mille oppitun­neil­la lapsen­sa osal­lis­tu­vat, mut­ta ei heil­lä mitään oikeut­ta ole vaa­tia muille samaa. Opt-out on lib­er­aalimpi vai­h­toe­hto kuin opt-in.

  Opt-in- vai­h­toe­htoa vaa­ti­vat ovat kon­ser­vati­ive­ja, eivät liberaaleja.

 38. “- pitäisikö mar­jo­jen osto kieltää?”

  lati­nalaises­sa Amerikas­sa mon­et tärkeät bisnes sopimuk­set solmi­taan bor­delis­sa tai sen kaut­ta. Sek­si­palvelu­ja tar­jo­taan bis­neskump­panille samoin kuten Suomes­sa saunailtaa.

  Pitäisikö kau­pan­teko kieltää niiden aluei­den kanssa mis­sä niin toim­i­taan? Eli Amerik­ka, Afrik­ka, Kaukoitä, eteläEurooppa.

  Jos kyse on ihmiskau­pas­ta, niin kysymys pitäisi olla “mik­si ylipään­sä ihmiskaup­pa on ole­mas­sa” eikä yrit­tää peit­tää pienet oireet (pros­ti­tuu­tio) ja pestä kädet.

 39. “Netistä en kump­pa­nia ala etsimään, kos­ka olen näkyväl­lä paikalla jär­jestöken­tässä ja asia voisi vaaran­taa urani.”

  Hak­i­han tuo Vanhanenkin.

  Ja van­ha sään­tö pätee saamises­sakin :Ahkeru­us palkitaan,kun sadal­ta pyytää niin ainakin yksi antaa.Jos ei muuten niin säälistä.Kuulut siihen ryhmään,jossa on potentiaalia

  Vaik­ka ihmi­nen pitkälti jär­jen ohjaa­ma niin paljon on jäl­jel­lä vaistoista.

  Naiset hakeu­tu­vat parhaan ja voimakkaim­man uroksen piiri­in kuin eläin­naaraat luonnossa.

  Se merk­it­see, että varakkaat ja voimakkaat miehet saa­vat kauneim­mat ja nuorim­mat naiset.Ja usein monta,yksi vaimok­si, osa rakastajiksi.
  Näin osa miehistä jää ilman

  Luusereille jää vai­h­toe­hdok­si nyrk­ki tai kaveri.

  Pros­ti­tuu­ti­o­la­ki onkin suun­nat­tu köy­hiä miehiä vas­taan, se ei puu­tu siihen jos joku myy itsen­sä pääjo­hta­jan vaimok­si tai rakastajaksi.

  Näin yhteiskun­taan raken­netaan entistä suurem­paa eriarvoisuutta

 40. Lisään vielä tuo­hon omaan kom­ment­ti­i­ni, ettei nyt jää epä­selväk­si, että en tarkoi­ta että (klas­siseen) lib­er­al­is­mi­in kuu­luisi mitään val­tio­jo­htoisia ohjelmia joi­hin ihmiset automaat­tis­es­ti kuuluvat. 

  Vaan sitä että jos moraal­isin perustein halu­aa jonkin asian estää, niin sen pitää toimia niin, että ne joil­la moraa­li­nen ongel­ma on, jät­täy­tyvät pois. Ei niin, että moraalin poh­jal­ta kiel­letään ja että ihmiset joutu­vat anomaan lupaa tms tehdä jotain. Pros­ti­tuu­tion kanssa on jok­seenkin näin; joten me olemme kaik­ki tässä jotenkin melko epäliberaaleja. 

  Minä en siis väitä ole­vani täysin lib­er­aali, kos­ka pros­ti­tuu­tioon liit­tyy negati­ivisia ulkois­vaiku­tuk­sia, joi­ta pitää ottaa huomioon. Osa niistä on var­maankin luon­teeltaan “moraal­isia”, siis mieli­pa­haa siitä, että naa­puris­sa huo­rataan tms, mut­ta on niitä ihan todel­lisi­akin, huumei­ta, väki­val­taa, jne. 

  Otan toisen esimerkin, elin­ten luovu­tuk­sen. Voi her­ra paratkoon mikä poru siitä tuli, kun ehdotet­ti­in, että elin­ten­lu­ovu­tus voitaisi­in ole­tusar­vois­es­ti sal­lia jos sitä ei erik­seen kiel­lä. Fas­cis­mia, väki­val­taa, murhaa, veren­hi­moa jne, kaikek­si täk­si sitä nimitetään edelleen. 

  Kon­ser­vati­iveil­la on ihmeelli­nen pelko siitä, että jos asi­at oikeasti laitet­taisi­inkin toim­i­maan jotenkin parem­min, niin että siitä nyt jotenkin seu­raisi jotain aivan kauheaa. Siis jos nuoret vaik­ka oppi­si­vat käyt­tämään ehkäisyä tai syömään ter­veel­lis­es­ti. Ei kun se on holhoustafascismiapunavihermädästystäsosialismia!1!one!

 41. Ihmi­nen­hän on kaup­patavaraa — aina taval­la tai toisel­la. Ojankaiva­ja luovut­taa kehon­sa kaivu­u­työn teet­täjän käyttöön.

  Tuli mieleeni Daude­t’n kir­jas­ta Kir­jeitä myl­lyltäni tari­na pojas­ta jol­la oli kul­taiset aiv­ot . Kan­nat­taa lukea, sekä tämä koh­ta että koko kir­ja. Sopi­vaa mökkilukemistoa.

 42. Hami­lo, mitä sä nyt oikein höpötät? Ode var­maankin tarkoit­ti että laki seksin ostamis­es­ta ihmiskau­pan uhreil­ta ei käytän­nössä toi­mi, eli vähen­nä ihmiskaup­paa Yleisem­min koko argu­ment­ti­han oli että tämä ei ole moraalikysymys:

  Jos on sitä mieltä että pros­ti­tuu­tio on väärin, niin ei siitä vielä seu­raa että sen pitäisi olla laiton­ta. On paljon asioi­ta jot­ka ovat väärin ja joi­ta val­lan hyvistä syistä kukaan ei halua kieltää lail­la, esimerkik­si vale­htelu, väli­in­pitämät­tömyys tai puoli­son pet­tämi­nen. Jot­ta seu­raisi että pitää kieltää lail­la, niin pitäisi pystyä ker­tomaan mik­si se vähen­tää pros­ti­tuu­tio­ta, eli mitä hyö­tyä siitä on, ja tuot­ta­mat­ta vas­taavia hait­to­ja kuten vaikka­pa rikollisuutta.

  Tiedemiehen main­io­ta ter­miä lainat­en, aivo­vam­makon­ser­vatis­mi on sitä että jos johonkin kysymyk­seen liit­tyy moraa­li­nen ulot­tovu­us niin asia ratkaistaan moraal­isin perustein binaari­asteikol­la oikein/väärin, ja vielä niin että se mitä tarkastel­laan päätetään val­it­se­mal­la tavoi­ter­i­s­tiri­idas­sa se tavoite joka tukee omaa asen­nemaail­maa. Demoan (esimerk­ki on yksinkertaistettu):

  Olete­taan Erk­ki jol­la on velkaa sata rahaa ja tämän hoito mak­saa erkille kymme­nen rahaa vuodessa. Erk­ki tien­aa kymme­nen rahaa vuodessa, ja jot­ta Erk­ki pysyy hengis­sä eli voi tien­ata edes sen, niin hänelle kuluu ihan elos­sa olemiseen kahdek­san rahaa vuodessa. Nor­maali lasku­taitoinen ihmi­nen toteaisi tähän että ratio­naa­li­nen ratkaisu on esimerkik­si että Erkin veloista pyy­hitään pois 60 rahaa ja velan­hoitoku­lut puo­lite­taan, eli Erk­ki on velka­aa 40 rahaa ja mak­saa kak­si rahaa vuodessa velko­jaan, ja jää kahdek­san rahaa elämiseen.

  Moraa­likon­ser­vati­ivi huo­maut­taa tähän että tämä on yleisen velan­mak­sumoraalin vas­taista, eli Erk­iltä pitää ulos­mi­ta­ta kymme­nen rahaa vuodessa, kos­ka muuten ihmiset ottaa ihan holtit­tomasti velkaa. Tähän voisi tietenkin huo­maut­taa että ensin­näkin Erk­ki kuolee jos hänel­lä on nol­la rahaa käytössä eli velko­ja ei saa sitäkään vähään kos­ka kuolleet eivät tien­aa. Tai että tuol­lainenkin velka­jär­jeste­ly on aika ikävä seu­raus. Tai että ihan vas­taavasti voidaan kysyä että jos ihan mitä tahansa sum­mia ihan kenelle tahansa, niin eikö se heiken­nä lainanantomoraalia?

  Mihin moraa­likon­ser­vati­ivi ei sano mitään, kos­ka ensin­näkin kysymys on moraa­li­nen eli käytän­nöl­lä ei ole mitään merk­i­tys­tä, kysymys on vaiku­tuk­ses­ta yleiseen asen­neilmapi­iri­in ja moraaliseen selkärankaan joka henki­maail­man oliona on kätevästi empiri­isen tarkastelun tuol­la puolen, eli siitä voi sanoa ihan mitä tahansa eikä olla edes väärässä. Ja toisek­si hänel­lä on jo yksi moraa­li­nen kysymys jos­sa hän on oike­as­sa, velat pitää mak­saa, joten mui­ta ei tarvitse käsitel­lä. Koko asia on päätet­ty hänen puoleltaan ihan puh­taasti tun­teel­la, ja vas­taavasti jos joku on eri mieltä niin hänel­lä on eri tun­teet, eli hän on esimerkik­si jotenkin urpo lib­er­aali jon­ka mielestä lain­o­ja ei tarvitse mak­saa. Tai joku vas­ta­va olk­inukke, kuten vihreä Pride-marssi­va julkisivuliberaali.

 43. Tässä totu­us:
  “seksin osto on Suomes­sa sal­lit­tua juuri sik­si, että kala­puikkovi­ik­sikansane­dus­ta­jat saa­vat rauhas­sa jatkaa huoris­sa käymistään”
  http://yle.fi/vintti/yle.fi/blogit.yleradio1.yle.fi/tultamunille/viides_manifesti.html
  Näin toteaa fem­i­nisti Anne Moila­nen (Tulva.lehden ent. päätoimittaja).
  Tuos­sa man­i­festis­saan hän viit­taa suo­raan näi­hin kansane­dus­ta­ji­in, jot­ka nimet­ti­in yleis­es­ti kala­puikkovi­ik­sikansane­dus­ta­jik­si: Esa Lahtela, Tero Rön­ni, Lyly Rajala, Lau­ri Oinonen, Pekka Vilku­na, Tapani Mäki­nen ja Mika Lintilä.
  http://www.hs.fi/artikkeli/Seksuaalista+häirintää/1135233629461

  Jos minä olisin joku noista henkilöistä vetäisin Moilasen oikeu­teen. Toiv­ot­tavasti joku tekeekin niin.
  No saman huoris­sakäyn­ti­totea­muk­sen saa­nee fem­i­nis­teiltä jokainen kansane­dus­ta­ja, joka ei äänestä sekin ostok­iel­lon puolesta…

 44. Jääkiekkoilukin pitäisi kieltää,siellähän ihmiskaup­pa kukois­taa .Selän­nekin on myy­ty mon­een kertaan.

  Tai vielä räikeämpiäkin esimerkke­jä löytyy:Jalkapallo tai koripallo

 45. Sek­suaa­li­nen vai­h­to perus­tuu silti ostamiselle, niin että nainen on myyjänä (pois­lukien sta­tusurokset, jot­ka myyvät hekin) ja miehet yleen­sä maksajia. 

  Miten käy kun sek­sistä ei saa enää mak­saa? Tämän sukupol­ven sek­suaa­li­nen halu perus­tuu mak­samisen kult­tuuri­in, ei niinkään todel­liseen rakkau­teen poikkeuk­sia lukuunottamatta.

  Ehdotet­tu laki iskee myös
  nais­ten kimp­pu­un, vaik­ka sil­lä pyrit­täisi­inkin rankaise­maan vain miehiä.

  Ruot­sis­sa ja Nor­jas­sa seksin puut­teessa ole­vat miehet, jot­ka eivät uskalla käy­dä ala­maail­man pros­ti­tuoiduil­la muo­dosta­vat ahdis­ta­van ringin tyt­tö­jen ympärille.

  Osa tytöistä pitää pään­sä kylmänä, mut­ta osa suos­tuu ja jopa tar­joutuu kom­pro­mis­sisek­si­in hei­dän kanssaan.

  Pros­ti­tuu­tio toimii suojana
  taval­lisen naisen intimi­teetille ja ylläpitää tietoa naisen tavaran ja läheisyy­den rahal­lis­es­ta arvosta.
  Nainen, joka tietää ole­vansa kah­den­sadan euron arvoinen (joka tun­ti) voi kon­trol­loi­da omaa sek­suaal­isu­ut­taan kun sel­l­ainen nainen, joka ei tiedä tavaransa todel­lista arvoa.

  Nais­tenkin pitäisi nyt valveutua.

 46. Sek­si­työn­tek­i­jän ammat­ti pitää lail­lis­taa ja pan­na luvan­varaisek­si ja vira­nomais­valvon­taan aivan kuten moni muu toim­ilu­pa nyt jo on.

  Täl­löin alan epäko­hti­in ja sivuilmiöi­hin voidaan puut­tua. Toim­ilu­va­ton toim­inta olisi samal­la taval­la kiel­let­tyä kuin on vil­lit tak­sit tai salaka­pakat yms. 

  Nyt eletään 2000-lukua ja sek­si­työn­tek­i­jät ovat kun­ni­al­lisia, vero­ja mak­savia ammat­tin­har­joit­ta­jia ihan siinä mis­sä muutkin ammatinharjoittajat.

 47. Nykyisen lain­säädän­nön mukaan seksin osto on kiel­let­tyä parite­tu­il­ta ja alaikäisiltä, sekä ihmiskau­pam uhreilta.

  On vaikea nähdä oikeusmin­is­terin argu­ment­tia ihmiskau­pan vähen­tämis­es­tä… Jos oikeasti ihmiskaup­pa kiin­nos­taisi, niin raken­nusala, siivousala, mar­jan­pom­inta ja rav­in­to­lat voisi­vat olla hyvä lähtökohta.

  Vai ehdot­taisiko oikeusmin­is­teri, että mar­jo­jen ost­a­mi­nen on laiton­ta, kos­ka alal­la on ihmiskaup­paa. Entä ravion­to­las­sa syön­ti? Talon osto? Vai ken­ties huumei­den myyn­ti olisi sal­lit­tua mut­ta osto ei?

  Nau­ret­tavaa.

  Muis­taak­seni perus­tus­laki­valiokun­ta tote­si viimek­si epä­suh­dan siinä, että vain ost­a­mi­nen olisi kiel­let­tyä — ei myymi­nen. Onko nyt perus­tus­la­ki merkit­tävästi muut­tunut, vai eikö sitä taaskaan tarvitse noudattaa?

  Mitä tytär-kliseeseen tulee, niin min­un tyt­täreni voisi halutes­saan ryhtyä pros­ti­tuoiduk­si. Mut­ta tah­toisin, että hän voisi tehdä työtän­sä mah­dol­lisim­man tur­val­lis­es­ti! Tätä ei ostok­iel­to paran­na yhtään — päin vastoin.

  Ja kuten aina kiel­to­laeis­sa, hyö­tyvät rikol­liset kalli­ista ja kiel­letys­tä asi­as­ta. Eli sehän vain houkut­taa enem­män ihmiskaup­pi­ai­ta ja parit­ta­jia. Miten mah­taa käy­dä näille naisille? Para­neeko vaiko huononeeko hei­dän tilanne?

  Ojas­ta allikkoon.

  Näin siis toimii itseään lib­er­aa­lik­si puolueek­si tit­uleer­aa­va RKP.

 48. Tiedemies: Minä en siis väitä ole­vani täysin lib­er­aali, kos­ka pros­ti­tuu­tioon liit­tyy negati­ivisia ulkois­vaiku­tuk­sia, joi­ta pitää ottaa huomioon. Osa niistä on var­maankin luon­teeltaan “moraal­isia”, siis mieli­pa­haa siitä, että naa­puris­sa huo­rataan tms, mut­ta on niitä ihan todel­lisi­akin, huumei­ta, väki­val­taa, jne. 

  Huumeet ja väki­val­ta tuskin on pros­ti­tuu­tion “ulkois­vaiku­tuk­sia”. Tota naa­pureille aiheutu­vaa moraal­ista mieli­pa­haa vois kut­suakin ulkois­vaiku­tuk­seks, mut­ta en oikeen nää miten pros­ti­tuu­tio aiheut­tais huume- tai väki­val­taon­gelmia siihen osal­lis­tu­mat­tomille. Jos mein­a­sit, että pros­ti­tuu­tion ympäril­lä esi­in­tyy usein kyseisiä lieveilmiöitä, niin ne taas ei vält­tämät­tä oo kytkok­sis­sä pros­ti­tuu­tioon sinän­sä. Ts. jos pros­ti­tuoiduis­sa on yliedustet­tuina narkke­ja, siitä ei voi päätel­lä että narkkius olis seu­raus­ta prostituutiosta(vaikka niinkin toki voi jois­sain tapauk­sis­sa osit­tain olla). Tai jos parittajat/asiakkaat pahoin­pitelee paritet­tavi­aan, niin se voi olla pikem­minkin lain­säädän­nön ku itse pros­ti­tuu­tion ulkois­vaiku­tus, jos sitä sel­l­aisekssi halu­aa kutsua.

  Jos meil­lä olis esim. sys­tee­mi, jos­sa pros­ti­tuu­tio olis lail­lista ain­oas­taan rek­isteröi­tyneille yrit­täjille valvo­tuis­sa liiketilois­sa, noi kyseiset lieveilmiöt tip­puis min­imi­in. Siis sikäli kun samal­la sit­ten lätkästäis kun­non tuomiot niille, jot­ka toimis ostajina(tai mik­sei myyjinäkin) tän viral­lisen sek­torin ulkop­uolel­la. Myös poliisin/tuomioistuimen työ muut­tuis helpom­maks, kun ei olis mitään epä­selvyyt­tä siitä, onko tässä nyt sit­ten ollu tiedos­sa, että kyseessä on ihmiskau­pan uhri tms.

 49. “Halu­atko oman laps­esi ryhtyvän seksityöläiseksi?”

  Halu­atko että oma laps­esi ote­taan huostaan?

  Huostaan­otot on siis kiellettävä.

 50. QXX:
  Pidän hyvinkin mah­dol­lise­na, että ellen ennen valmis­tu­mis­tani saa naista, voisin tur­vau­tua pros­ti­tuoitu­un. Baaris­sa jän­nitän tilan­net­ta, että jos joku halu­aisikin lähtä saatille. Paineet on kovat, ja häpeän jo itseäni. Netistä en kump­pa­nia ala etsimään, kos­ka olen näkyväl­lä paikalla jär­jestöken­tässä ja asia voisi vaaran­taa urani. 

  Et voi net­tideit­tail­la uran vaaran­tu­misen pelos­sa, mut­ta olet valmis osta­maan sek­siä ammat­ti­laiselta? Kumpi­han noista nyt oikeasti voi vaaran­taa urasi?

  Mitä ihmeel­listä net­tideit­tailuis­sa on? Lai­tat asial­lisen, rehellisen ilmoituk­sen ja käyt muu­ta­man ehdokkaan kanssa kahvikupposella.

  Aika usko­ma­ton­ta ja poruk­ka vielä peukut­taa sin­un kom­ment­ti­asi ylös.

  Itse asi­as­ta: seksin ostamisen ja/tai myymisen kieltämi­nen ei auta mitään, painaa hom­man vain entistä enem­män maan alle.

 51. “Hami­lo, mitä sä nyt oikein höpötät? Ode var­maankin tarkoit­ti että laki seksin ostamis­es­ta ihmiskau­pan uhreil­ta ei käytän­nössä toi­mi, eli vähen­nä ihmiskauppaa”

  Ei toi­mi hyvin mut­ta pahen­taako se asioi­ta? Onko siitä sen kum­mem­min haittaakaan?

 52. Jos ei halua lapsen­sa ryhtyvän sek­si­työläisek­si ja siitä huoli­mat­ta kan­nat­taa lain­säädän­töä jos­sa pros­ti­tuu­tio on lail­lista, on ymmärtänyt suvait­se­vaisu­u­den ja lib­er­al­is­min ytimen.

  Jos ei halua lapsen­sa liit­tyvän uskon­nol­liseen yhdyskun­taan jos­sa on selibaat­tilu­paus / ehkäisykiel­to, mut­ta siitä huoli­mat­ta kan­nat­taa lainaäädän­töä joka sal­lii täl­lais­ten yhteisö­jen toimin­nan, on ymmärtänyt suvait­se­vaisu­u­den ja lib­er­al­is­min ytimen.

 53. Kenelle täl­laiset lain perus­teel­la määrä­tyt kiel­lot on tarkoitet­tu? Ne jot­ka osta­vat pipari­palvelu­ja vähät välit­tävät kiel­losta ja ne toiset eivät ostaisi muutenkaan. Jos on tarkoi­tus antaa sig­naali (sic!) niin siinä on ihan sama jut­tu, osa ei väl­itä ja osaa ei kiin­nos­ta koko asia.

 54. “Halu­atko oman laps­esi ryhtyvän seksityöläiseksi?”
  Mikäli ei ole näyt­töä siitä, että pros­ti­tuu­tioon puut­tumi­nen rikoslain keinoin vähen­tää sitä, kysymys on epäre­helli­nen — pitäisi pikem­minkin kysyä: “Halu­aisitko oman laps­esi ryhtyvän mielu­um­min sek­si­työläisek­si tilanteessa, jos­sa se on täysin lailli­nen ammat­ti, vai tilanteessa, jos­sa se ei sitä ole?”
  Itse ainakin halu­aisin lapseni mielu­um­min ole­van vero­ja­mak­sa­va, lain suo­jaa naut­ti­va pros­ti­tuoitu kuin hämäräbis­nek­siä tekevä prostituoitu.

 55. Olen var­maan van­hanaikainen moral­isti, kun minus­ta seksin pitäisi olla tun­net­ta eikä kaup­patavaraa. Jos pidämme seksin ostoa ja myymistä täysin oikeina ja ok-tap­a­tu­mi­na, mitä se merk­it­see mei­dän ihmiskäsityksellemme.
  Ymmär­rän, että nuorista nai­sista voi olla jän­nit­täävääkin myy­dä sek­siä, kun halu­aa hiukan ylimääräistä rahaa. Mut­ta toinen asia ovat naiset, joille se on elinkeino eikä mui­ta mah­dol­lisuuk­sia ole. Kuin­ka sek­siä ammatik­seen myyville käy kun he van­henevat. Onko se ammat­ti, jos­ta päästään ter­veenä ja hyv­in­voivana eläk­keelle. Vai vievätkö huumeet, alko­holi, epä­toi­vo hau­taan jo ennen eläkeikää?
  Seksin ostoa har­ras­ta­vat ja har­joit­ta­vat miehet, miten suh­taudutte pros­ti­tuoitu­un? Pyy­dät­tekö hänet ohi­men­nen kahvikup­poselle, jos tapaat­te yllät­täen kadulle, onko suh­tau­tu­misenne yhtä kun­nioit­tavaa kuin omaa tai työ­toverin vaimoa kohtaan?

 56. anonymix:
  Kenelle täl­laiset lain perus­teel­la määrä­tyt kiel­lot on tarkoitet­tu? Ne jot­ka osta­vat pipari­palvelu­ja vähät välit­tävät kiel­losta ja ne toiset eivät ostaisi muutenkaan. Jos on tarkoi­tus antaa sig­naali (sic!) niin siinä on ihan sama jut­tu, osa ei väl­itä ja osaa ei kiin­nos­ta koko asia.

  Sama sig­naali kuin rat­ti­juop­pous­ra­jan laskemises­sa. Ei vaiku­ta kor­tit­ta ajavi­in vaar­al­lisi­in tapa­juop­poi­hin piiruakaan. 

  Sen sijaan vaikut­taa taval­lisi­in ihmisi­in, joiden tarvit­see pähkäil­lä ja ihme­tel­lä ovatko sat­tumal­ta nyt rikol­lisia. Tilastope­rustet­ta rajan laskulle ei taas ole…

  Sikäli rat­ti­juop­pous on help­po osoit­taa mit­tari­in puhal­ta­mal­la tai veriko­keel­la. Toki syy voi olla myös yskän­lääk­keen tai kurkkupastillin.

  Seksin ostossa taas on hiema vaikeam­paa osoit­ta­mi­nen, ellei juuri mak­suhetkel­lä poli­isi tule sisälle. Jos molem­mat väit­tävät, ettei tässä mitään olla ostet­tu tai myyty… 

  Tai jos mies väit­tää, että nainen on ostanut ja hän on rattopoika…

 57. Sek­si ei ole pelkkää tun­net­ta mei­dän aikanamme. Se on liike­taloudel­lista vai­h­dan­taa, joka määrit­tää arvon ja position
  kullekkin meistä Raha on yksi mak­su­vä­line samoin kuin lihak­set tai sosi­aa­li­nen sta­tus. Suuri osa
  nai­sista Suomes­sa ei halua maail­maa jos­sa seksin
  vai­h­tonäkökul­ma on hämärtynyt.

 58. Mai:
  Mut­ta toinen asia ovat naiset, joille se on elinkeino eikä mui­ta mah­dol­lisuuk­sia ole. Kuin­ka sek­siä ammatik­seen myyville käy kun he van­henevat. Onko se ammat­ti, jos­ta päästään ter­veenä ja hyv­in­voivana eläk­keelle. Vai vievätkö huumeet, alko­holi, epä­toi­vo hau­taan jo ennen eläkeikää? 

  Mää ihmettele ihan kauhi­ast, et mihin ihmeeseen Suomes­ta on sosi­aal­i­tur­va ja työt­tömyysko­r­vaus sun muut päivära­hat ja harkin­nan­varaiset tuet kadon­neet näi­den kir­joit­ta­jien (jopa Osmon) fan­ta­siois­sa. Tietääk­seni Suomes­sa yhtään kenenkään ei tarvitse tehdä yhtään mitään, sen kun möl­löt­tää kotona sohval­la sosi­aali­avus­tusten tipahdel­lessa luukusta.

  On äärim­mäisen vaikeaa ottaa vakavasti sel­l­aista väitet­tä, että Suomes­sa muka olisi pakko henken­sä pitimik­si itseään myy­dä. Miten ne kaik­ki muut puoli miljoon­aa työtön­tä sit­ten selviävät hengissä?

  1. Suomes­sa toimivista sek­si­työn­tek­i­jöistä huo­mat­ta­va osa on ulko­maalaisia ja peräisin maista, jos­sa ei mainit­tavaa sosi­aal­i­tur­vaa ole.

 59. Häir­it­sevää, että edelleen jotkut kuvit­tel­e­vat raiskaamisen johtu­van seksin puutteesta…

  Raiskaus ei ole sek­suaa­li­nen teko, vaan puh­das­ta väki­val­taa. Sitä ei tehdä seksin, vaan alis­tamisen ja val­lan takia. Niin pahaa puutet­ta ei kenel­läkään ole, ettei siitä omin käsin pää­sisi eroon. Ain­oa, mitä mas­tur­boin­ti ei tar­joa sek­si­in ver­rat­en, on läheisyys, mut­ta sitä ei tuo myökään raiskaus.

  Ei kukaan raiskaa, kos­ka ei saa sek­siä, joten pros­ti­tuu­tio ei raiskauk­sia vähennä. 

  Pros­ti­tuu­tio sinän­sä on mielestäni sal­lit­ta­va — vaik­ka se joitakin ahdis­taa, enkä itsekään soisi lapseni sitä har­joit­ta­van (en tosin halu­aisi lapseni ryhtyvän mon­een muuhunkaan sieua vahin­goit­tavaan ammat­ti­in, kuten poli­itikok­si 🙂 ), niin jos joku vapaas­ta tah­dos­ta myy itseään, niin senkun. Vero­tuk­sen piiri­in vaan pakol­lisen rek­isteröin­nin kaut­ta, niin siis­tiy­tyvät työttömyystilastotkin?

 60. Argu­menteista tuli mieleen vuo­den takainen Tuo­mas Enbusken radio-keskustelu, joka näyt­tää vielä ole­van kuun­neltavis­sa areenasta.

  http://areena.yle.fi/radio/1301822/

  Samaa keskustelua samoil­la argu­menteil­la taide­taan käy­dä vielä vuosia…

  Raiskausti­las­toi­hin käsit­tääk­seni vaikut­taa myös laivali­ikkenne. Jostain syys­tä laivoil­la tapah­tuneet raiskauk­set yleen­sä kir­jataan Ruotsin puolella.

 61. Lea:
  Ain­oa, mitä mas­tur­boin­ti ei tar­joa sek­si­in ver­rat­en, on läheisyys, mut­ta sitä ei tuo myökään raiskaus. 

  Tuol­la perus­teel­la koko ketju on turha, kos­ka pros­ti­tuu­tio­takaan ei ole. Ei kai sekään tar­joa “läheisyyt­tä” (siis oike­as­sa elämässä, ei ‘Pret­ty Woman’ ‑eloku­vas­sa). Empi­iris­es­ti näyt­täisi kuitenkin mon­en mielestä ole­van silti mas­tur­boin­tia tyydyttävämpää.

  Raiskaus ei ole sek­suaa­li­nen teko

  Jokaisel­la on tietysti oikeus uskoa fem­i­nis­tisi­in tai mui­hin dog­mei­hin, mut­ta olisi myös hyvä hyväksyä, että kaik­ki eivät ajat­tele tai tunne samal­la tavalla.

  (enkä toki kiel­lä, etteikö kyseessä olisi myös väki­val­lan muoto)

 62. Mielestäni myös seu­rustelu ja avi­o­li­it­to varakkaiden ja vähem­män varakkaiden välil­lä tulisi kieltää. Ei siinä ole eroa saako setelitukon vai etu­penkkipaikan ökybe­maris­sa sekä asuin­paikan jos­sain kar­tanos­sa — taloudel­lista etua saa molem­mis­sa ja sehän on eri­tyisen kiel­let­tyä Suomes­sa. Ainakin verot­ta­jan tulisi puut­tua asi­aan näinä vaikeina aikoina.

 63. Lea: Raiskaus ei ole sek­suaa­li­nen teko, vaan puh­das­ta väki­val­taa. Sitä ei tehdä seksin, vaan alis­tamisen ja val­lan takia.

  Minus­ta raiskauk­sia tehdään alis­tamisen, val­lan JA seksin takia. Arve­len että jois­sain tapauk­sis­sa voimakas sek­suaa­li­nen viet­ti voi myötä­vaikut­taa raiskausten syntyyn. 

  Raiskausten rajat voivat olla har­maa­ta aluet­ta, joi­hin vaikut­ta­vat myös kult­tuuril­liset erot. Län­si­mais­sa nais­ten sek­suaa­li­nen itsemääräämisoikeus on käytän­nössä vahvis­tunut vas­ta 1800-luvun lop­un teol­lis­tu­misen, yleisen koulu­tuk­sen ja nais­ten äänioikeu­den myötä.

  Olen häm­men­tyneenä lukenut joitakin 1800-luvun matkak­er­to­muk­sia Ruot­si-Suomes­ta, jois­sa maaseudun luku­taidot­tomat nuoret naiset kuvataan usein lähin­nä hyväk­sikäytet­tävänä vai­h­to­tavarana miesten välillä. 

  Ja on edelleen kult­tuure­ja jois­sa luku­taidot­tomat naiset nähdään enem­män tuol­la taval­la. Ja jois­sa väk­isin­makaamisen määritelmä voi olla eri­lainen kuin mitä se on Suomessa.

 64. “Pros­ti­tuu­tio sinän­sä on mielestäni sal­lit­ta­va – vaik­ka se joitakin ahdis­taa, enkä itsekään soisi lapseni sitä har­joit­ta­van (en tosin halu­aisi lapseni ryhtyvän mon­een muuhunkaan sieua vahin­goit­tavaan ammat­ti­in, kuten poli­itikok­si ), niin jos joku vapaas­ta tah­dos­ta myy itseään, niin senkun. Vero­tuk­sen piiri­in vaan pakol­lisen rek­isteröin­nin kaut­ta, niin siis­tiy­tyvät työttömyystilastotkin?”

  YK:sta tuli maail­man­laa­juinen ehdotus
  lail­lis­taa omaan tah­toon perus­tu­va sek­si­työ, mikä oli hyvä uutinen. 

  Val­tion hyväksyntä+kontrolli ja sek­si­työn­tek­i­jöi­den (eri­tyis­es­ti domi­noiden, jot­ka tarvit­se­vat paljon vaikeasti han­kit­tavia eri­ty­is­taito­ja) koulu­tus­ta ja yleistä pro­fes­sion­al­isoi­tu­mista pitäisi tar­jo­ta yleisen oppivelvol­lisu­u­den jat­keena sek­sialan ammattioppilaitoksissa.

  Nais­ten par­in­val­in­tapref­er­enssit tule­vat ehkä entis­es­täänkin kiristymään, joten tule­vaisu­udessa 60–70% miehistä saat­taa olla mon­es­sa elämän­vai­heessa sek­si­palvelu­jen tarpeessa siinä mis­sä naiset yleen­sä saa­vat vai­htel­e­van seksin­sä tasokkaasti ja ilmaiseksi.

  On väärin ajatel­la, ettei oma tytär saisi tehdä sek­si­työtä. On turha pelätä sitäkään jos omas­ta tyt­tärestä tulee palomies tai autonasentaja. 

  Suo­mi voisi olla nyt sek­suaal­isu­u­den vapaut­tamisen malli­maa, ja viedä sek­siä kuten nokia aikoinaan älypuhelimia.

 65. Osmo Soin­in­vaara:
  Suomes­sa toimivista sek­si­työn­tek­i­jöistä huo­mat­ta­va osa on ulko­maalaisia ja peräisin maista, jos­sa ei mainit­tavaa sosi­aal­i­tur­vaa ole.

  Ja kos­ka olemme lib­er­aale­ja ja EU:ssa ja mitä kaikkea, niin esimerkik­si mitään rajakon­trol­li­a­han ei tietenkään voi har­joit­taa? Sehän liip­paisi liian läheltä sitä natsin­hajuista “maa­han­muut­tokri­ti­ikkiä”.

  Noin muuten olisi tietenkin kiva nähdä jokin lähdekin täl­laiselle väitteelle.

 66. “Pyy­dät­tekö hänet ohi­men­nen kahvikup­poselle, jos tapaat­te yllät­täen kadulle, onko suh­tau­tu­misenne yhtä kun­nioit­tavaa kuin omaa tai työ­toverin vaimoa kohtaan?”

  Heh,ihmisiä hekin ovat ja ansait­se­vat aivan nor­maalin ihmis­mäisen kohtelun.

  Maail­mal­la kun liikkuu niin hei­hin tör­mää vaik­ka ei asi­akkaak­si pyrkisikään.
  Hotel­lis­sa tai baaris­sa yksinäi­nen varakkaan näköi­nen mies saa väistämät­tä ehdotuksia.

  Puh­taat rahastajat,ihmiskaupan uhrit ‚kieli­taidot­tomat ja huumepeikot eivät juurikaan pysähdy jut­tele­maan vaan häipyvät kun palvelu ei kiinnosta.

  Mut­ta moni jää jut­tele­maankin ja näin on syn­tynyt käsi­tys ‚että pros­ti­tuu­tio on moni-ilmeinen eivätkä ihmiset niin poikkeav­ia ole.

  Osa on opiskelijoita,jotka rahoit­ta­vat opin­to­jaan, varsin yleistä maissa,joissa opin­tomak­sut ovat korkeat ja/tai asum­i­nen kallista.

  Sit­ten löy­tyy niitäkin,jotka tekevät aivan vain oman seksin­halun vuoksi

  Osa on pieni­palkkaisia ja han­kkii lisätuloja.

  Ja sek­sialal­ta löy­tyy palveluja,jotka kat­ta­vat edus­tuk­senkin eli escort-palvelus­sa vuokraat seu­ralaisen illak­si, pitem­mäk­si aikaa tai johonkin edus­tusti­laisu­u­teen aveciksi.

  Kyl­lä hyvi­in tapoi­hin kuuluu,että jos on tutus­tunut ihmiseen niin hän­tä ter­ve­hditään ja käy­dään vaik­ka kup­posel­la ja hänet voidaan esitel­lä tutuille.
  Ammat­tia ei kuitenkaan kan­na­ta mainostaa.

  En ymmär­rä miten pros­ti­tuu­tio vähen­tää ihmis­ar­voa ja estää nor­maalin kohtelun ?

 67. Lea: Raiskaus ei ole sek­suaa­li­nen teko, vaan puh­das­ta väki­val­taa. Sitä ei tehdä seksin, vaan alis­tamisen ja val­lan takia. Niin pahaa puutet­ta ei kenel­läkään ole, ettei siitä omin käsin pää­sisi eroon.

  Mis­täköhän sä tiedät minkälaisia moti­ive­ja raiskaa­jil­la voi olla? Jos kel­lään ei oo niin pahaa puutet­ta, ettei siitä pää­sis omin käsin eroon, niin miks kukaan mak­sais sek­sistä tai ylipäätään näkis mitään vaivaa sen saamisen eteen?

  Lisäks jos raiskaa­jil­la ei olis ikinä minkään­laista sek­suaal­ista moti­ivia, niin raiskauk­set tuskin kohdis­tu­is pääosin nuori­in naisi­in niinku ne näyt­tää nyt kohdistuvan.

 68. Lea:
  Häir­it­sevää, että edelleen jotkut kuvit­tel­e­vat raiskaamisen johtu­van seksin puut­teesta. Raiskaus ei ole sek­suaa­li­nen teko, vaan puh­das­ta väkivaltaa.

  Ihan kuriosi­teet­ti­na kysy­isin, että jos kyse ei ole sek­sistä, niin miten ihmeessä raiskaa­ja saa erek­tion, ylläpitää sen ja sit­ten vielä onnis­tuu saa­maan siemensyöksyn?

 69. Aurinko­ran­nikol­la toimi­vat suo­ma­laisia naisia alal­la eikä heil­läkään ole sosi­aal­i­tur­vaa eikä kukaan heitä pakota.

 70. Täysi seksin­myyn­ti-ja osto kiel­to muille kuin rek­istöröidy­iltä seksityöntekijöiltä.Me jot­ka toim­imme viral­lisil­la y‑tunnuksilla,maksamme ennakkoverot,alv verot,vakuutusmaksut ym.lakisääteiset maksut.On type­r­ää että asi­aan ylipäätään kom­men­toi­vat ne jot­ka eivät tiedä mis­tä puhuvat.Jos kiel­toa ei tule maamme hal­li­tus tukee rikollista,laitonta toimintaa.Kielto ei myöskään saa estää lail­lista toimintaa.Paritus ja ihmiskaup­pa ja pimeä työ vähe­nee kun sek­si-ja pornosivus­toil­ta kiel­letään julkaise­mas­ta kaik­ki seuranhaku,strippaus,hieronta ym.piiloilmoittelut.Seksi kaup­pa ja- osto tapah­tuu juuri näil­lä sivustoilla.Miksi Suomes­sa strip­paus­ta ei kat­so­ta pros­ti­tuu­tiok­si tai 0700-aikuisvi­ih­de­nu­meroi­ta vaik­ka osto ja myyn­ti tapah­tuu näitäkin kaut­ta?? Muual­la maail­mal­la kylläkin.Lainsäätäjät anta­vat mon­ta mah­dol­lisu­ut­ta toimia lait­tomasti. Dom­i­na-stu­diot on seksipalvelua,ruoskinnalla ym. saadaan aikasek­si sek­suaal­ista tyydytystä,ne toimi­vat avoimesti…ja tilo­jen vuokraa­jakaan ei joudu parit­tamis­es­ta syytteeseen.Toivottavasti nyt tulee järkevä,täsmentävä laki ja moral­isoin­ti jää vähemmälle.Minä itse ainakin määrään kehostani,ei lain­säätäjät mut­ta vas­tus­tan rikollista,laitonta toimintaa!

 71. Osmo Soin­in­vaara:
  Suomes­sa toimivista sek­si­työn­tek­i­jöistä huo­mat­ta­va osa on ulko­maalaisia ja peräisin maista, jos­sa ei mainit­tavaa sosi­aal­i­tur­vaa ole.

  Ei pidä paikkaansa,suomalaisia sek­si­työn­tek­i­jöitä on tuhansia,käykääpä vilka­se­mas­sa eri­laisia sek­si-ja pornosivus­to­ja ja hei­dän ilmoittelujaan,he tekevät sitä pimeää työtä.Ei pakos­ta vaan hyvistä ansioista työttömyyspäivärahan,opintotukien ja muiden tukien päälle.faktaa!

 72. Jos tulee ostok­iel­to, niin KELA:n pitäisi alkaa tar­jo­ta miehille kemi­al­lista kas­traa­tio­ta pane­tuk­sen helpotukseen.

 73. QXX:
  Mitä teen, jos pros­ti­tuu­tio kiel­letään? Rupean tekosyyl­lä usko­vaisek­si ja odotan puh­taal­la omatun­nol­la avi­o­li­it­toon? Vai jotain todel­la pahaa? Kyl­lä min­unkin on joskus neit­syys menetettävä.

  Tässäpä pros­ti­tuu­tio-ongel­mankin ydin: on ihmisiä, jot­ka epäon­nistues­saan saa­maan sitä, mitä halu­a­vat, alka­vat ennem­min tai myöhem­min itsekkäästi avaa­maan yleis­es­ti hyviksi todet­tu­ja arvo­ja ja lake­ja sen sijaan, että sitkeästi opet­telisi­vat toim­i­maan niiden puit­teis­sa. Minäminäminä ennen meitä.
  QXX: Rohkeut­ta, sin­ul­la on edessäsi mie­lenki­in­toinen oppimisen kenttä!

 74. eemeli: Jos tulee ostok­iel­to, niin KELA:n pitäisi alkaa tar­jo­ta miehille kemi­al­lista kas­traa­tio­ta pane­tuk­sen helpotukseen.

  Sitähän tar­jo­taan jo armei­jas­sa, ns.jarrun muodossa

 75. Ismo Turunen: Tässäpä pros­ti­tuu­tio-ongel­mankin ydin: on ihmisiä, jot­ka epäon­nistues­saan saa­maan sitä, mitä halu­a­vat, alka­vat ennem­min tai myöhem­min itsekkäästi avaa­maan yleis­es­ti hyviksi todet­tu­ja arvo­ja ja lake­ja sen sijaan, että sitkeästi opet­telisi­vat toim­i­maan niiden puit­teis­sa. Minäminäminä ennen meitä. 

  Jaa mitä yleis­es­ti hyväk­si todet­tu­ja arvoja ?

  Sitäkö, että miehen pitää luovut­taa koko omaisuuten­sa naiselle, jot­ta “saa” mak­saa seksistä ?

  Suo­ma­laiset naiset ovat nyky­isin niin vaa­tivia, ettei par­i­u­tu­mi­nen onnis­tu, kuin rikkaimal­ta ja komeim­mal­ta 25 % suo­ma­lai­sista valkoi­hoisi­ta het­ero miehistä. Lop­ut jäävät nuole­maan näppejään.

  Seksin, rakkkau­den ja varsinkin avi­o­li­iton koplaami­nen yhteen on täysin tekopy­hää ja ahdas­mielistä. Miten joku voi nähdä ongel­mana sen, että nainen pyytää mieheltä pienen kor­vauk­sen menete­tys­tä ajastaan ?

  QXX:llä ei ole mitään muu­ta opit­tavaa, kuin se että tyy­tyy elämään neit­sy­eenä kokoelämän­sä, ilman naista. Ismo Turunenkaan ei tuol­laise­na moral­isti­na ole tuskin kosaan näh­nytkään alas­ton­ta naista (omaa äitiä ei lasketa).

 76. Ihmettelevä: Sitäkö, että miehen pitää luovut­taa koko omaisuuten­sa naiselle, jot­ta “saa” mak­saa seksistä ?

  Ei, en tarkoi­ta tuo­ta outoa aja­tus­ta vaan esimerkik­si ihmisarvoa.

  Pros­ti­tuu­tion pahimpia ongelmia on huonoista oloista houkutel­tu­jen nais­ten seksin myymi­nen ilman, että he saa­vat itselleen juuri mitään. Ongel­man ydin ei ole tar­jon­ta vaan kysyn­tä. Osta­ja mak­saa ja rahoit­taa kaiken pros­ti­tuu­tioon liit­tyvän toimin­nan! Sik­si hänel­lä on pää­vas­tuu siitä, mitä pros­ti­tuu­tios­sa tapah­tuu. Sen taakse men­e­m­i­nen, ettei kuu­lu mulle, tai ettei var­masti tiedä, minne mak­se­tut rahat pää­tyvät, on itsekästä piit­taa­mat­to­muut­ta. Samoin siloitel­lut kuvauk­set, esim. että nainen saa kor­vauk­sen menet­tämästään ajasta.

  Mak­sa­ja val­it­see, kenen ja mil­laista liike­toim­intaa kan­nat­taa. Pros­ti­tuu­tion pahim­mat ongel­mat kas­va­vat siitä, etteivät osta­jat välitä.

 77. Ismo Turunen: Osta­ja mak­saa ja rahoit­taa kaiken liike­toim­intaan liit­tyvän toimin­nan! Sik­si hänel­lä on pää­vas­tuu siitä, mitä liike­toimin­nas­sa tapah­tuu. Sen taakse men­e­m­i­nen, ettei kuu­lu mulle, tai ettei var­masti tiedä, minne mak­se­tut rahat pää­tyvät, on itsekästä piit­taa­mat­to­muut­ta. Samoin siloitel­lut kuvauk­set, esim. että työn­tek­i­jä saa kor­vauk­sen menet­tämästään ajasta.

  Mak­sa­ja val­it­see, kenen ja mil­laista liike­toim­intaa kan­nat­taa. Liike­toimin­nan pahim­mat ongel­mat kas­va­vat siitä, etteivät osta­jat välitä.

  FTFY. Vieläkö olet samaa mieltä?

  Mis­tä kaik­ista ostamis­tasi asioista olet tehnyt tuol­laisen tarkan selvityksen?
  Entä olisiko ken­ties parem­pi, että tätä tekemään löy­ty­isi valvo­va vira­nomainen sen sijaan, että yksit­täiset kansalaiset joutu­vat tekemään etsiväntyötä?

  Olen jälkim­mäis­es­tä kap­paleesta kanssasi jos­sain määrin samaa mieltä, mut­ta kyse on jo yleis­es­tikin pait­si ihmis­lu­on­nos­ta ja yksit­täis­ten ihmis­ten yleis­es­tä kyvys­tä tuon tekemiseen myös syn­er­gias­ta eli sen järkevyy­destä, että jokainen tekee tuon aina itse. En siis kat­so real­is­tisek­si sälyt­tää tuo­ta vas­tu­u­ta osta­jalle. Toim­i­jan on sitä pait­si vas­tat­ta­va toimin­nas­taan ja sil­lä on jo moraalis­es­tikin osta­jaa suurem­pi vas­tuu. Tämän vas­tu­un tuot­ta­mi­nen taas on mielestäni pitkälti yhteiskun­nalli­nen eikä yksi­tyi­nen ongel­ma ja yhteiskun­nal­lisia ongelmia varten­han meil­lä on edus­tuk­selli­nen demokra­tia ja siihen liit­tyvä muu hallinto.

 78. Ismo Turunen:

  Pros­ti­tuu­tion pahimpia ongelmia on huonoista oloista houkutel­tu­jen nais­ten seksin myymi­nen ilman, että he saa­vat itselleen juuri mitään. Ongel­man ydin ei ole tar­jon­ta vaan kysyntä. 

  Tuo kapaealainen määritelmä jät­tää huomiotta mon­et muut mak­sullisen seksin muodot. Mik­si se on niin vaikea myön­tää tuo­ta uhkaku­vaa julis­taes­saan, että kyl­lä niitäkäin naisia on, jot­ka toimi­vat täysin oman tah­ton­sa puit­teis­sa itsenäis­es­ti. Ja mielestäsi suurin ongel­ma on siinä, että miehet ylipäätään ovat kiin­nos­tunee­ta sek­sistä, kun itseä ei halu­ta moinen.

  Mak­sullista sek­siä on myös se rav­in­to­las­ta iskem­i­nen, kun seksin toivos­sa tar­jo­taan naiselle juo­mia, ei se muuk­si muu­tu sivu­un katsomalla.

  Avi­o­li­it­to tai muu parisuhde on mak­sullista sek­siä pahim­mil­laan, kun vaimo vaatii miehen tili­in luot­toko­rtin itselleen, ennen kuin päästään edes keskutele­maan mis­tään muus­ta kanssakäymisestä.

  Ihmiskau­pas­ta huolestunei­den soisi kiin­nit­tävän huomioi­ta ennem­min raken­nus, rav­in­to­la, siivous ja mar­jan­pom­inta alo­jen selkeisi­in riistävi­in ja törkeisi­in ihmiskaup­pa tapauk­si­in, näis­sä kaikissa käytetään suomes­sa ulko­maista orjayövoimaa, jolle ei mak­se­ta käypää korvausta.

 79. Anonyy­mi: Jos lainaat min­un tek­siäni, älä muu­ta sitä. (Eikö täl­laisia virheitä tark­iste­ta ennenkuin kir­joituk­set julka­istaan?). Nyt et vas­taa min­un tek­sti­i­ni, vaan omaan muut­ta­maasi yleistykseen.

  Ihmettelevä: En ole mil­lään taval­la main­in­nut ongel­mak­si sitä, että miehet halu­a­vat sek­siä. Enkä mon­taa muu­takaan asi­aa, joi­ta väität min­un mielipiteikseni.

  Jotain hark­in­taa noi­hin vastineisi­in! Sitä muuten tulee jo kohta­lais­es­ti kun kir­joit­taa oma­l­la nimellään.

 80. anonyy­mi: FTFY. Vieläkö olet samaa mieltä? 

  Vielä sisältö­vas­taus, kun ilmeis­es­ti ftfy:n tarkoi­tus on ilmaista, että lain­auk­ses­sasi olet muut­tanut tek­stiäni: Olen edelleen aika paljon samaa mieltä. Nykyaikaisi­in globaalei­hin liike­toim­intoi­hin ei saa­da kat­tavaa vira­nomais­valvon­taa. Täl­löin yhä use­am­min ain­oa mah­dolli­nen vaikut­ta­ja on osta­ja. Hal­pa vaat­teen hin­ta ei vielä yleis­es­ti herätä epäi­lyjä, vaik­ka esimerkke­jä hal­patuotan­non ongelmista on ollut esil­lä. Ehkä ‘vas­tu­un’ sijas­ta olisi parem­pi sanoa, että on hyvä tun­nistaa, että osta­jana saatat olla ain­oa, joka voi ottaa kan­taa tuotteeseen.

 81. “Sit­ten on tämä toinen sosialidemokra­ti­aa liip­paa­va argu­ment­ti. Eräs nuori nainen sanoi joskus, että hänel­lä ei ole moraal­isia argu­ment­te­ja pros­ti­tuu­tio­ta vas­taan. Hänestä on vain niin väärin, että jotkut myyvät hal­val­la sitä, mis­tä on ollut tapana vaa­tia puo­let toisen omaisu­ud­es­ta ja lupauk­sen ikuis­es­ta kump­panu­ud­es­ta ja tues­ta myötä – ja vastoinkäymisissä.” 🙂

  Olin Lon­toos­sa Har­rod­sil­la osta­mas­sa tyt­tärel­leni tuli­aisia. Bar­bie-osas­to oli val­ta­va. Kaik­ki Bar­bi­et oli­vat saman hin­taisia: opet­ta­ja-Bar­bie, sairaan­hoita­ja Bar­bie, malli-Bar­bie jne.

  Kuitenkin yksi Bar­bie mak­soi paljon enem­män kuin muut. Kysyin myyjältä, mis­tä tämä johtuu?

  Hän vas­tasi, että tämä Bar­bie on eron­nut-Bar­bie. Sil­lä on Ken­nyn talo, auto, moot­torivene, moot­toripyörä jne. Sik­si se mak­saa enem­män kuin muut Barbiet.

 82. Nim­imerk­ki anonyy­mi saa kyl­lä vaka­van muikkarin kir­joituk­ses­taan 30.7. klo 13:46. Jos merk­it­see jonkin tek­stin sitaatik­si toiselta, sitä ei tietenkään saa muuttaa.
  Jos on tarkoi­tus osoit­taa, että sitaatis­sa esitet­tävä peri­aate toimisi jois­sain toi­sis­sa tilanteis­sa (hal­patuon­ti) sen voi esit­tää kysymäl­lä, miten se toimisi hal­patuon­nin yhteydessä.

 83. Pis­tetään tänne nyt vielä anteek­sipyyn­töä uud­estaan. Louhi nähtävästi mokasi pahem­man ker­ran, kos­ka uudem­mat kom­men­tit kato­si­vat bit­tien hau­taus­maalle. Pait­si siis että jär­jestelmä oli huonos­ti suun­nitel­tu var­muusko­pi­oitakin tehti­in liian harvoin.

  Kyse nyt on lähin­nä siitä, että juuri osta­jal­la on kaikkein vähiten edel­ly­tyk­siä (resursse­ja, jne.) kon­trol­loi­da markki­noi­ta ja ottaa tuotan­to-olo­suhteista selvää. Kään­teisen todis­tus­taakan eet­tistä vero­tus­ta ja tulle­ja voitaisi­in hel­posti käyt­tää vipuna, jol­la saadaan vira­nomais­valvon­ta hal­patuon­ti­inkin. Hin­nas­ta­han ei voi mitään enää päätel­lä, kos­ka merkki­tuot­teetkin tehdään nykyään halpatuotantomaissa.
  Oli min­ul­la asi­as­ta enem­mänkin, mut­ta jääköön sit­ten jon­nekin, ellei niitä jostain saa­da kaivettua.

 84. Osmo Soin­in­vaara:
  Nim­imerk­ki anonyy­mi saa kyl­lä vaka­van muikkarin kir­joituk­ses­taan 30.7. klo 13:46. Jos merk­it­see jonkin tek­stin sitaatik­si toiselta, sitä ei tietenkään saa muuttaa.
  Jos on tarkoi­tus osoit­taa, että sitaatis­sa esitet­tävä peri­aate toimisi jois­sain toi­sis­sa tilanteis­sa (hal­patuon­ti) sen voi esit­tää kysymäl­lä, miten se toimisi hal­patuon­nin yhteydessä.

  Pahoit­te­lut. Ei olisi pitänyt merk­itä sitä lainaukseksi.
  Kor­vasin ain­oas­taan “pros­ti­tuu­tion” “liike­toimin­nal­la” ja “naisen” “työn­tek­i­jäl­lä”.
  (uus­in­ta)

 85. Ismo Turunen: Vielä sisältö­vas­taus, kun ilmeis­es­ti ftfy:n tarkoi­tus on ilmaista, että lain­auk­ses­sasi olet muut­tanut tekstiäni:

  Jep. Sori. (FTFY = Fixed That For You)
  Kor­vasin “pros­ti­tuu­tion” “liike­toimin­nal­la” ja “naisen” “työn­tek­i­jäl­lä”.

  Olen edelleen aika paljon samaa mieltä. Nykyaikaisi­in globaalei­hin liike­toim­intoi­hin ei saa­da kat­tavaa vira­nomais­valvon­taa. Täl­löin yhä use­am­min ain­oa mah­dolli­nen vaikut­ta­ja on osta­ja. Hal­pa vaat­teen hin­ta ei vielä yleis­es­ti herätä epäi­lyjä, vaik­ka esimerkke­jä hal­patuotan­non ongelmista on ollut esil­lä. Ehkä ‘vas­tu­un’ sijas­ta olisi parem­pi sanoa, että on hyvä tun­nistaa, että osta­jana saatat olla ain­oa, joka voi ottaa kan­taa tuotteeseen.

  Minus­ta se, että asianti­la on tuo ei mitenkään tarkoi­ta sitä, että osta­jan velvoite­taan tutki­maan tuotan­toketju­ja. Mieti vaik­ka, kuin­ka monia tuot­tei­ta ostat ja mon­es­tako eri tuot­teesta val­it­set nämä ostok­set. Onko sin­ul­la kulut­ta­jana oikeasti edel­ly­tyk­siä saa­da mitään luotet­tavaa tietoa yhdenkään noiden tuot­tei­den tuotan­nos­ta niiden ken­ties kym­me­nien eet­tis­ten näkökul­mien osalta, joil­la on sin­ulle merk­i­tys­tä? Entäs kun tuot­tei­ta on satoja?

  Osta­jal­la on oikeus odot­taa tiet­tyjä pelisään­töjä tuotan­nos­ta ja meil­lä on koti­maista ja kan­sain­välistä lain­säädän­töä osoituk­se­na nimeno­maan tästä oikeud­es­ta ja halus­ta saa­da tämä oikeus. Riip­pumat­ta siitä, onko se moraalis­es­ti ideaali tilanne, on joka tapauk­ses­sa järkeväm­pää keskit­tää valvon­ta kuin jät­tää se jokaisen oman viit­seliäisyy­den varaan.

  Minus­ta pikem­minkin vira­nomais­ta­ho­jen puute tarkoit­taa sitä, että sel­l­aisia pitää luo­da. Niiden ei tarvitse olla globaale­ja, jos yhteistyöhalukku­ut­ta selvi­tyk­sis­sä tehoste­taan sel­l­aisil­la rankaisu­tulleil­la ja eet­tisil­lä veroil­la, jois­sa on kään­teinen todis­tus­taak­ka. Sil­lä taval­la luo­daan tuotan­toketjun valvon­nan edellytykset.

  Hal­pa hin­ta vaat­teis­sa ei enää herätä huomio­ta, kos­ka kaik­ki vaate­tuotan­to on nykyään hal­patuotan­toa hal­patuotan­tomais­sa. Kulut­ta­jalle ei ole ole­mas­sa selviä indikaat­tor­e­i­ta siitä, miten tuotan­toketjus­sa toim­i­taan, ja juuri sen vuok­si tarvi­taan vira­nomaisia selvit­tämään asioi­ta, tuot­ta­maan tietoa, luo­maan selviä, yksinker­taisia indikaat­tor­e­i­ta ja ohjaa­maan markkinoita.

  Varsi­naises­sa keskustelu­nai­heessa eli pros­ti­tuu­tios­sa ongel­ma ei kuitenkaan käsit­tääk­seni ole “kan­sain­välisen tuotan­toketjun” valvon­nas­sa vaan ongel­ma on oleel­lisil­ta osil­taan koti­mainen. Kan­nat­taisikin siten määrit­tää tarkasti sel­l­ainen lailli­nen tapa, jota olisi help­po valvoa ongel­mako­h­tien osalta mut­tei ajaisi asi­akkai­ta lait­tomaan tar­jon­nan pariin.

  (uus­in­ta)

 86. Palvelin­rikon takia osa kom­menteista on tuhoutunut, sil­lä palvelun­tar­joa­jan var­muusko­pio ei ole ollut tuor­ein mah­dolli­nen. Ohes­sa Googlen välimuis­tista noudet­tu­ja kommentteja:

  ____________________________________________

  anonyy­mi kir­joit­ti 2.8.2012 kel­lo 12:45

  Osmo Soininvaara:
  Nim­imerk­ki anonyy­mi saa kyl­lä vaka­van muikkarin kir­joituk­ses­taan 30.7. klo 13:46. Jos merk­it­see jonkin tek­stin sitaatik­si toiselta, sitä ei tietenkään saa muuttaa.
  Jos on tarkoi­tus osoit­taa, että sitaatis­sa esitet­tävä peri­aate toimisi jois­sain toi­sis­sa tilanteis­sa (hal­patuon­ti) sen voi esit­tää kysymäl­lä, miten se toimisi hal­patuon­nin yhteydessä.

  Pahoit­te­lut. Ei olisi pitänyt merk­itä sitä lainaukseksi.
  Kor­vasin ain­oas­taan “pros­ti­tuu­tion” “liike­toimin­nal­la” ja “naisen” “työn­tek­i­jäl­lä”.

  (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

  Suosit­tele: Thumb up 0
  anonyy­mi kir­joit­ti 2.8.2012 kel­lo 13:35

  Ismo Turunen: Vielä sisältö­vas­taus, kun ilmeis­es­ti ftfy:n tarkoi­tus on ilmaista, että lain­auk­ses­sasi olet muut­tanut tekstiäni:

  Jep. Sori. (FTFY = Fixed That For You)
  Kor­vasin “pros­ti­tuu­tion” “liike­toimin­nal­la” ja “naisen” “työn­tek­i­jäl­lä”.

  Olen edelleen aika paljon samaa mieltä. Nykyaikaisi­in globaalei­hin liike­toim­intoi­hin ei saa­da kat­tavaa vira­nomais­valvon­taa. Täl­löin yhä use­am­min ain­oa mah­dolli­nen vaikut­ta­ja on osta­ja. Hal­pa vaat­teen hin­ta ei vielä yleis­es­ti herätä epäi­lyjä, vaik­ka esimerkke­jä hal­patuotan­non ongelmista on ollut esil­lä. Ehkä ‘vas­tu­un’ sijas­ta olisi parem­pi sanoa, että on hyvä tun­nistaa, että osta­jana saatat olla ain­oa, joka voi ottaa kan­taa tuotteeseen.

  Minus­ta se, että asianti­la on tuo ei mitenkään tarkoi­ta sitä, että osta­jan velvoite­taan tutki­maan tuotan­toketju­ja. Mieti vaik­ka, kuin­ka monia tuot­tei­ta ostat ja mon­es­tako eri tuot­teesta val­it­set nämä ostok­set. Onko sin­ul­la kulut­ta­jana oikeasti edel­ly­tyk­siä saa­da mitään luotet­tavaa tietoa yhdenkään noiden tuot­tei­den tuotan­nos­ta niiden ken­ties kym­me­nien eet­tis­ten näkökul­mien osalta, joil­la on sin­ulle merk­i­tys­tä? Entäs kun tuot­tei­ta on satoja?

  Osta­jal­la on oikeus odot­taa tiet­tyjä pelisään­töjä tuotan­nos­ta ja meil­lä on koti­maista ja kan­sain­välistä lain­säädän­töä osoituk­se­na nimeno­maan tästä oikeud­es­ta ja halus­ta saa­da tämä oikeus. Riip­pumat­ta siitä, onko se moraalis­es­ti ideaali tilanne, on joka tapauk­ses­sa järkeväm­pää keskit­tää valvon­ta kuin jät­tää se jokaisen oman viit­seliäisyy­den varaan.

  Minus­ta pikem­minkin vira­nomais­ta­ho­jen puute tarkoit­taa sitä, että sel­l­aisia pitää luo­da. Niiden ei tarvitse olla globaale­ja, jos yhteistyöhalukku­ut­ta selvi­tyk­sis­sä tehoste­taan sel­l­aisil­la rankaisu­tulleil­la ja eet­tisil­lä veroil­la, jois­sa on kään­teinen todis­tus­taak­ka. Sil­lä taval­la luo­daan tuotan­toketjun valvon­nan edellytykset.

  Hal­pa hin­ta vaat­teis­sa ei enää herätä huomio­ta, kos­ka kaik­ki vaate­tuotan­to on nykyään hal­patuotan­toa hal­patuotan­tomais­sa. Kulut­ta­jalle ei ole ole­mas­sa selviä indikaat­tor­e­i­ta siitä, miten tuotan­toketjus­sa toim­i­taan, ja juuri sen vuok­si tarvi­taan vira­nomaisia selvit­tämään asioi­ta, tuot­ta­maan tietoa, luo­maan selviä, yksinker­taisia indikaat­tor­e­i­ta ja ohjaa­maan markkinoita.

  Varsi­naises­sa keskustelu­nai­heessa eli pros­ti­tuu­tios­sa ongel­ma ei kuitenkaan käsit­tääk­seni ole “kan­sain­välisen tuotan­toketjun” valvon­nas­sa vaan ongel­ma on oleel­lisil­ta osil­taan koti­mainen. Kan­nat­taisikin siten määrit­tää tarkasti sel­l­ainen lailli­nen tapa, jota olisi help­po valvoa ongel­mako­h­tien osalta mut­tei ajaisi asi­akkai­ta lait­tomaan tar­jon­nan pariin.

  (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

  Suosit­tele: Thumb up 0

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *