Pärnu – Tallinna

Olin ajatel­lut tul­la per­ille Tallinnaan vas­ta per­jan­taina ja käy­dä torstaina vaik­ka Haap­salus­sa, mut­ta per­jan­tain sääen­nuste näyt­ti kovin sateiselta, joten päätin pyy­hältää torstaina saman tien Tallinnaan.  Torstaille sääen­nus­teet lupa­si­vat muuten satee­ton­ta, mut­ta Tallinnas­sa odot­taisi ilmeinen ukkosku­uro­jen ris­ki.  Piristävänä poikkeuk­se­na Fore­ca ennusti sadet­ta myös Pär­nu­un 98 pros­entin varmuudella.

Tämä päivä oli siis pelkkää ajamista kel­loa vas­taan. Olin tehnyt aikataulun ehtiäk­seni klo 19 laut­taan, mut­ta ajo sujui tasaises­sa maas­tossa, hyväl­lä päällysteel­lä  ja lievässä myötä­tu­u­lessa niin nopeasti, että aloin tähdätä klo 17:n lauttaan.

Renkaisi­in saadus­ta ilmas­ta kiit­tääk­seni pistäy­dyin puoli­matkas­sa syömässä Stat Oilin asemalla.

Tallinnaa läh­estyt­täessä tie lev­eni nelikaistaisek­si, kovin moot­tori­tieltä vaikut­tavak­si väyläk­si, jos­sa pyöräl­lä ajo oli kuitenkin sal­lit­tua. Meil­lä siitä olisi tehty moot­to­rili­iken­netie ja pan­tu pyöräil­i­jät selviämään miten selviävät. Mik­sei tätä voisi nou­dat­taa Suomes­sakin?  Hyvin tuo­hon fil­lar­it mahtuivat.

Ennen Tallinnaa myötä­tu­uli muut­tui vas­tatu­ulek­si (mer­itu­uli) kuten olin arvan­nutkin, mut­ta uskoin silti ehtiväni viiden lauttaan

Pär­nun maantielle oli laitet­tu muodikkaat pyöräkai­stat, mikä nopeut­ti kaupunki­in sisään ajoa huo­mat­tavasti. Ihan joka paikas­ta ei ollut muis­tet­tu ottaa pois pyörä­tien merkke­jä jalka­käytäviltä. Autoil­i­joillekin tämä oli uusi, sil­lä parikin autoil­i­jaa osoit­ti min­ulle, että pitäisi siir­tyä ajoväylältä jalkakäytävälle.

Kolme kilo­metriä ennen maalia usko­ma­ton tuuri­ni satei­den suh­teen lop­pui ja kas­tu­in ensimäistä ker­taa matkalla.  Vet­tä tuli het­kessä niin paljon, että kadut tul­vi­vat ja ajo muut­tui fil­lar­in kannal­ta aivan kaoot­tisek­si. Isoon lätäkköön ei uskalla ajaa vauhdil­la, kos­ka ei tiedä, mitä siel­lä veden alla on. Siinä kaaok­ses­sa tein vielä karkean suun­nis­tusvirheen, enkä ehtinyt viiden laut­taan.  Oli hyvää aikaa vai­h­taa kui­v­at vaat­teet ylle. Kotona illal­la klo kahdeksan.

Kaht­e­na viimeisenä päivänä matkaa ker­tyi yhteen­sä 290 kilo­metriä. Kaiken kaikki­aan ajoin 1160 kilo­metriä ilman yhtään rengasrikkoa!

5 vastausta artikkeliin “Pärnu – Tallinna”

 1. Tätä oli kiva lukea. 🙂 Lai­tatko lop­pu­un pienen yhteenve­don kalus­tos­ta, niin voi ver­tail­la omaan.

 2. Moot­to­rili­iken­netien merkit­tävin vaiku­tus on trak­to­rien, mopoau­to­jen ja muiden selvästi muu­ta liiken­net­tä hitaam­min liikku­vien, mut­ta kaistan ver­ran tilaa vievien kulkuneu­vo­jen saami­nen pois liiken­teen seasta. Polkupyörät menevät hie­man pesuve­den mukana.

  Toisaal­ta voisi kuvitel­la, että nuo nopeat 4‑kaistaiset tiet ovat varsin tyl­siä ajet­tavia pyöräilijöille?

 3. Har­mi, ettet sit­ten poiken­nutkaan ran­nikol­la ‑Pär­nus­ta Haap­salun kaut­ta ajami­nen kun olisi tar­jon­nut paljon varsin kiin­nos­tavaa pyöräti­etä. Tarkem­min san­ot­tuna rapi­an kuu­denkymme­nen kilo­metrin pätkän nimeltä Lääne­maa Ter­vise­tee, joka on raken­net­tu Riisiperen, Haap­salun ja Rohukülan sata­man välille entiselle rat­apo­h­jalle. Siel­lä ei ole maas­to­vai­htelua eikä mutkia, mut­ta ei se tyl­säkään pätkä ole. Siinä on hyvää aikaa pohtia ajaes­sa mm.junien ja fil­lar­ien yhteen­sopivu­ut­ta matkan­tekovä­lineinä ja tauon voi pitää kyy­di­tys­ten muis­tomerkil­lä Ristillä.
  Viro olisi suo­ma­laisille oikeasti paljon monipuolisem­pi ja mon­isyisem­pi fil­laroin­tiko­hde­maa kuin mitä mon­et osaa­vat ajatel­lakaan. Sik­si sitä ei voi liikaa suositella.

 4. Mikko-Oskari, onko mitään web linkkiä englan­niksi tai suomek­si mitä suosit­telet viron ja balt­ian pyöräreiteistä?

 5. Viros­ta olen ottanut selvää vain paikallisia yhteyk­siä seu­rat­en ‑Hiiden­maa, Saaren­maa ja tuo Lääne­maan alue tar­joa­vat aika hyvää mate­ri­aalia ihan matkailu­palvelu­iden kaut­ta seu­rat­en. Latvia on han­kalampi, mut­ta sieltäkin oli taan­noin matkames­suil­la esil­lä varsin kat­tavia kart­to­ja, jot­ka ylet­tyvät Vironkin puolelle.
  Liet­tua olisikin Balt­ian maista mie­lenki­in­toisin, kos­ka ‑mikäli eivät ole liiotelleet- siel­lä on sekä paraskun­toisin tiestö että eniten fil­lar­is­te­ja. Kiin­nos­tavin kohde siel­lä olisi tietenkin Kuurin ran­nikko kyn­näi­neen, joka on saanut keskieu­roop­palaisil­ta fil­lar­is­teil­takin posi­ti­ivista palautetta.
  http://www.bicycle.lt/seasideroute/tourists/

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.