Suwalki – Kaunas

Yri­tin läh­teä aikai­sin, kos­ka luvat­tiin yhä vain pahem­paa hel­let­tä. Läh­din kui­ten­kin vas­ta klo 9:30, mikä ei oli­si ollut kovin myö­hään, ellei se sekä Liet­tuan ajan että aurin­gon mie­les­tä oli­si ollut klo 10:30. Yhtä kaik­ki, jo aamul­la oli tuka­lan kuu­ma. Foreca lupa­si taas vii­len­tä­vää sadet­ta mel­kein var­mas­ti. Täl­lä ker­taa toi­voin hei­dän ole­van oikeas­sa, mut­ta ei taaskaan.

Oli vähän vai­kea vali­ta päi­vän koh­det­ta. Se oli sel­vä, että ilman vii­su­mia oli pak­ko änkeä kapeas­ta raos­ta Kali­nin­gra­din (Venä­jä) ja Val­ko-Venä­jän välis­tä. Samas­ta syys­tä rei­til­lä tuli­si ole­maan tol­kut­to­mas­ti rek­ka-auto­ja. Edes­sä ei siis ollut laa­tu­mat­kai­lua. Vaih­toeh­toi­ne oli Mari­jam­po­le (60 km) tai Kau­nas (120 km). Toi­nen lii­an lähel­lä, toi­nen läm­pö­ti­la huo­mioon ottaen lii­an kau­ka­na. Pää­tin päät­tää Marijampoleessa.

Kuu­muu­teen on val­mis­tau­tu­nut jaka­mal­la juo­ma­pul­lot kah­tia. Toi­seen urhei­lu­juo­maa (nau­ti­taan sisäi­ses­ti)  ja toi­seen puh­das­ta vet­tä (nau­ti­taan joko sisäi­ses­ti tai ulkoi­ses­ti). Otin ylä­mäet aivan nau­ret­ta­van hitaas­ti, sil­lä min­kä nopeu­des­sa voit­taa, sen hävi­ää toi­pu­mis­tau­koi­na monin­ker­tai­ses­ti. Tun­tui aina­kin het­kel­li­ses­ti sil­tä, että veden tehok­kain­ta käyt­töä oli pirs­kot­taa sitä päälleen.


Tie ei ollut paha ajaa. Pien­nar oli met­rin levyi­nen, joten sii­nä pys­tyi aja­maan var­sin tur­val­li­ses­ti ja rau­has­sa. Des­tia, täl­lai­sia! Kan­sain­vä­li­ses­sä lii­ken­tees­sä ole­vien rek­ko­jen moot­to­rit­kaan eivät savu­ta pahas­ti. Vähän huo­les­tut­ti, että ris­teyk­sis­sä vasem­mal­le kään­ty­vil­le oli varat­tu oma kais­ta, muu lii­ken­ne ohjat­tiin oikeal­le ja tila otet­tiin pien­ta­rees­ta, jol­loin fil­la­ril­le jäi noin 10 sent­tiä. Onnek­si rekat oikai­si­vat nämä shi­kaa­nit suo­raan. Nuo kais­ta­maa­lauk­set oli teh­ty lii­ken­nein­si­nöö­rin sie­lun­rau­han takia, ei nou­da­tet­ta­vik­si, onneksi.

Rajaa lähes­tyt­täes­sä yri­tin ostaa slo­teil­la­ni edes jää­te­löä, mut­ta ei onnis­tu­nut. Sain vain vet­tä. Rajaa ei oikeas­taan enää ollut (Schen­gen). Slo­tit repun poh­jim­mai­sek­si ja Litit esille.Rajalta oli Mari­jam­po­leen vie­lä 30 kilo­met­riä, mut­ta se meni vilauk­ses­sa, sil­lä tie las­ki sata met­riä. Raja oli siis maas­tol­li­ses­ti oikeas­sa paikassa.

Mari­jam­po­lees­sa havait­sin, ettei puhe­lin toi­mi. Kaik­ki muut omi­nai­suu­det toi­mi­vat, mut­tei verk­koon ei ole yhteyt­tä. Eli­san kos­to sii­tä roa­ming-kir­joi­tuk­ses­ta On Wave­sis­ta? Edus­kun­nas­sa kier­re­tään ruu­via vie­lä kireäm­mäl­le? Kiva! Viik­ko ilman puhe­lin­ta! Miten ker­ron vai­mol­le­ni tänä ilta­na, että minä en ole kuol­lut vaan puhe­lin? Kun alkoi miet­tiä, miten täs­tä eteen­päin, huo­ma­si, kuin­ka riip­pu­vai­sek­si on tul­lut puhe­li­mes­ta. Sit­ten sain teks­ti­vies­tin. Se toi­mii siis! Sain soi­te­tuk­si yhden puhe­lun ja sit­ten se ei taas­kaan toi­mi­nut. Arggh!

Söin Mari­jam­po­lees­sa kel­vol­lis­ta ros­ka­ruo­kaa ja ostin 1½ lit­raa vet­tä. Vesi kulun alle tun­nis­sa. Se tun­ti oli muu­ten­kin tus­kai­nen hel­teen takia. Tukah­dut­ta­vuut­ta lisää ilman kor­kea kos­teus. Mat­ka­vauh­ti para­ni, kun aurin­ko alkoi pai­nua edes vähän alem­mas, ja läm­pö­mit­ta­ri näyt­ti enää 30 astetta.
Vii­sas istuu var­jos­sa. Leh­mät oli­vat sään­nöl­li­ses­ti hakeu­tu­neet pui­den var­joi­hin. Sel­lai­sen­kin eri­koi­suu­den näin, että mies oli tien lai­das­sa lyp­sä­mäs­sä leh­mää käsin. Toi­vot­ta­vas­ti leh­mä oli oma.

Olin täh­dän­nyt Kau­na­siin yhdek­säk­si illal­la, mut­ta tulin pari­kym­men­tä minuut­tia etuajassa.

Tie­sin, että oli per­jan­tai ja hotel­leil­la vuo­den paras seson­ki. Oli tar­koi­tus vara­ta hotel­lia puhe­li­mel­la. Mut­ta puhe­lin ei siis toi­mi­nut. Ei kun kau­pun­kiin ja käy­mään hotel­le­ja läpi.

Ensim­mäi­ses­tä ilmoi­tet­tiin, että täyn­nä. Siel­tä kui­ten­kin ystä­väl­li­ses­ti soi­tel­tiin naa­pu­ri­ho­tel­lei­hin, jot­ka oli­vat täyn­nä nekin. Jos ei oli­si per­jan­tai­na 6.7 hel­tei­se­nä päi­vä­nä, eikö se oli­si osoi­tus ylikapasiteetista?

Jou­duin kau­as van­has­ta kau­pun­gis­ta, mikä har­mit­ti suu­res­ti. Tulin etsis­ke­lyn jäl­keen peril­le niin myö­hään, ettei hotel­lin ravin­to­las­ta saa­nut enää mitään eikä lähis­töl­tä­kään. Ajo oli kulut­ta­nut 4500 kcal ja näl­kä oli sen mukai­nen. Ajoin tak­sil­la van­haan kau­pun­kiin ( 4 euroa), söin aivan erin­omai­sen ate­rian ja pala­sin takaisin.

Hotel­lin baa­ris­sa oli kak­si suo­ma­lais­ta, jota oli­vat tul­leet, kos­ka len­not Tam­pe­reel­ta ja nel­jä yötä hotel­lis­sa sai 120 eurol­la! Siis hei haloo! Miten nämä on oikein hin­noi­tel­tu? Eikö tuos­ta mene puo­let len­to­kent­tä­mak­sui­hin? Minä mak­soin samas­ta hotel­lis­ta 45 euroa yhdes­tä yöstä.

Täs­sä hotel­lis­sa oli toi­mi­va allas­tulp­pa. Sel­lais­ta tar­vi­taan, kun yrit­tää pes­tä pyö­räi­ly­puse­ron­sa. Yleen­sä ne aina puut­tu­vat. Sik­si olin osta­nut ennen mat­kaa vara­tul­pan, mut­ta nii­tä oli vain yhtä kokoa ja se oli se vää­rä, kuten vähän enna­koin­kin. Sik­si olin otta­nut Clas Ohl­so­nil­ta mukaan myös muo­vi­kas­sin, mikä on tähän asti aut­ta­nut pese­mi­ses­sä.  Kas­si oli siis arvok­kaam­pi kuin ostos.

4 vastausta artikkeliin “Suwalki – Kaunas”

  1. Leveät pien­ta­ret ovat toki plus­saa ajo­neu­vo­lii­ken­teel­le­kin. Des­tial­ta nii­tä on kyl­lä tur­ha toi­voa — se kun tekee mitä tila­taan, jos sat­tuu ura­kan saa­maan. Tie­suun­ni­tel­mat (jois­sa pien­ta­ren leveys pää­te­tään) tee­tät­tää ELY. Sun­ni­tel­mat hyväk­sy­tään Lii­ken­ne­vi­ras­tos­sa tai poik­keus­ta­pauk­ses­sa Lii­ken­ne- ja vies­tin­tä­mi­nis­te­riös­sä. Leveät tiet ovat luon­nol­li­ses­ti kal­liim­pia kuin kapeat. Tie­mää­rä­ra­hois­ta taas päät­tä­vät kansanedustajat…

  2. Täl­lä menol­la jou­dut pyö­rä­ret­ken päät­teek­si kir­joit­ta­maan ihan oman blo­gi­pos­tauk­sen kos­kien forecan sää­tie­dot­tei­den paikkansapitävyyttä.

  3. Forecan sää­en­nus­tuk­sis­sa on kak­si ongelmaa.
    1) Nii­tä ei ole teh­ty kul­le­kin paik­ka­kun­nal­le erik­seen, vaan kuten olen ymmär­tä­nyt, mut­ta voin olla vää­räs­sä 250 km:n ruu­duil­le. Jos tuon ruu­dun sisäl­tä klik­kaat kah­ta paik­ka­kun­taa, saat saman ennus­teen. Eri­tyi­ses­ti vuo­ris­tos­sa ja ran­ni­kol­la tuo ruu­dun koko on aivan lii­kaa. Se on riit­tä­vän hyvä kym­me­nen päi­vän ennus­tes­sa, mut­ta aivan lii­an suu­ri yhden päi­vän ennusteessa.
    2) Ilmoit­ta­vat ymmär­tääk­sen vää­rän toden­nä­köi­syy­den sateel­le. Minul­le on ilmoi­tet­tu mone­na päi­vä­nä sateen toden­nä­köi­syy­dek­si 98 pro­sent­tia ja vain yhte­nä päi­vä­nä on sata­nut. Jos oli­sin lyö­nyt hei­tä vas­taan vetoa ker­toi­mel­la 50, oli­sin nyt rikas. Foreca tar­koit­taa tuol­la toden­nä­köi­syy­del­lä ilmei­ses­ti sitä, että JOSSAIN sen ruu­dun alu­eel­la sataa eikä että satun­nai­ses­ti vali­tus­sa pis­tees­sä ruu­dun alu­eel­la sataa. Kulut­ta­ja on kiin­nos­tu­nut sii­tä, mikä on toden­nä­köi­syys, että minun puu­tar­ha­juh­lis­sa­ni sataa, eikä sii­tä, että sataa­ko jos­sain ylipäänsä.
    Kym­me­nen päi­vän sään kat­son yhä Forecal­ta, Kuu­kausien­nus­teen ilma­tie­teen­lai­tok­sel­ta, jos ovat muis­ta­neet päi­vit­tää sen.

  4. Ehkä­pä Forecan kan­nat­tai­si raja­ta kau­pun­ke­ja joil­le ennus­tei­ta antaa? Olin juu­ri pari viik­koa Puo­lan ete­lä­osas­sa jaFo­recan ennus­teet piti­vät todel­la hyvin paikkansa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.