Kaunas

Pää­tin anoa hel­le­po­lii­tis­ta tur­va­paik­kaa Kau­na­sis­ta. Jalat anoi­vat lepoa, vaat­teet pesua ja sääs­tä luvat­tiin tol­kut­to­man läm­min­tä. Todel­la kuu­maa tääl­lä oli­kin. Illal­la seit­se­män aikaan, kun pahin hel­le oli ohi, viral­li­nen läm­pö­ti­la oli 31 astet­ta. Kun on hyvää aikaa, ei saa mitään teh­dyk­si, ei edes oste­tuk­si Lat­vian kart­taa. Huo­men­na sit­ten huol­toa­se­mal­ta, ehkä. 

Van­ha kau­pun­ki, joka eilen illal­la oli tupa­ten täyn­nä ihmi­siä, oli puo­lel­ta päi­vin autio. Kau­pat­kin oli­vat kiin­ni. Ilta­päi­vän tun­tei­na elä­mä pala­si. Alu­een pää­asial­li­nen käyt­tö­muo­to oli teras­sil­la istu­mi­nen. Kum­mas­sa­ko­han on enem­män hen­ki­lö­kun­taa, kes­ki­ko­koi­ses­sa pape­ri­teh­taas­sa vai Kau­na­sin van­han kau­pun­gin ravintoloissa?

Kun­nos­tet­tu van­ha kau­pun­ki ulot­tuu nyt pal­jon laa­jem­mal­le kuin vii­si vuot­ta sit­ten, jol­loin poik­ke­sin tääl­lä mat­kal­la­ni Nizzaan. Edel­leen on täy­sin räh­jäi­siä kort­te­lei­ta aivan turis­ti­ry­sien vie­res­sä. Mut­ta kun­nos­te­tut alu­eet on kun­nos­tet­tu hienosti.

Hei­nä­kuun ensim­mäi­nen lau­an­tai näyt­tää ole­van suo­sit­tu hää­päi­vä. Onnis­tuin bon­gaa­maan 14 hää­pa­ria, enkä miten­kään ole voi­nut näh­dä nii­tä kaikkia.

Turis­te­ja on van­has­sa kau­pun­gis­sa pal­jon, ei tääl­lä oikeas­taan muu­ta ole­kaan. Turis­tit ovat joko mel­ko nuo­ria tai sit­ten elä­ke­läi­siä. Nuo­ria tuo­vat hal­vat hin­nat, mut­ta mitään örvel­tä­jiä en sil­ti ole näh­nyt. Suo­ma­lai­sia on todel­la paljon.

Hal­paa täl­lä todel­la on elää. Hotel­lit ovat hal­po­ja, ruo­ka on hal­paa ja vii­na on hal­paa eikä kol­men kilo­met­rin tak­si­mat­ka yöai­kaan mak­sa kuin nel­jä euroa.
Mitä Liet­tua voi teh­dä muu­ta kuin pal­vel­la turis­te­ja? Teol­li­suus pakenee

Euroo­pas­ta Aasi­aan ja se osa teol­li­suut­ta, joka ei pake­ne, vaa­tii kovaa ammat­ti­tai­toa, jota löy­tyy Puo­las­ta ja Slo­va­kias­ta nyt esi­mer­kik­si. Neuk­kua­jan suun­ni­tel­ma­ta­lou­des­sa Liet­tual­le ei tar­jot­tu mitään kovin edis­tyk­sel­lis­tä osaa. Maa­ta­lou­del­la oli­si tääl­lä edel­ly­tyk­siä, mut­ta EU:n maa­ta­lous­po­li­tiik­ka suo­sii tär­keäl­lä taval­la van­ho­ja jäsen­mai­ta. Ei tule samaa heh­taa­ri­tu­kea tän­ne kuin tulee Ranskaan.

3 vastausta artikkeliin “Kaunas”

  1. Minul­la­kin on hyviä koke­muk­sia täs­tä Nor­jan mete­reo­lo­gi­sen ins­ti­tuu­tin ja Nor­jan yleis­ra­dion yhdes­sä yllä­pi­tä­mäs­tä pal­ve­lus­ta. Yhteis­työ­kump­pa­nei­na on käsit­tääk­se­ni eri mait­ten kan­sal­li­set ilma­tie­teen lai­tok­set, joil­la on yleen­sä paras alu­eel­li­nen kat­ta­vuus (kau­pal­lis­ten toi­mi­joit­ten tavoit­tee­na on mah­dol­li­sim­man hyvä ten­nus­teet siel­lä mis­sä on pal­jon käyttäjiä). 

    Sym­bian puhe­li­mil­le löy­tyy erin­omai­nen sovel­lus nimel­tään yr.no ja Win­dows puhe­li­mil­le esi­mer­kik­si Weat­her View.

  2. Tuo hää­buu­mi hei­nä­kuun eka­na lau­an­tai­na joh­tui luul­ta­vas­ti sii­tä, että se päi­vä tänä vuon­na oli 7.7. Tai­kaus­ko­han on van­has­taan kovaa valuut­taa niin vai­keas­sa asias­sa kuin avioliitto. 😉

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.