Onko Itämerellä Islantilainen tukiasema?

Laivas­sa joku ker­toi, että hänen tutulleen oli tul­lut tolkut­toman suuri, 80 euron lasku laivas­sa puhutus­ta lyhyehköstä puhelus­ta. Kun asi­aa oli selvitet­ty Elisalta, kävi ilmi, että jokin islanti­lainen oper­aat­tori oli onnis­tunut tar­joa­maan aivan tolkut­toman kallista yhteyt­tä. Pidin väitet­tä täysin mah­dot­tomana, mutta:

Puhe­li­meni oli yllät­täen siir­tynyt näyt­tämään aivan kum­maa aikaa. Se vai­h­taa kel­lon­aikaa aikavyöhyk­keen mukaan automaat­tis­es­ti, ja puhe­li­meni ker­toi ylpeänä siirtäneen­sä itsen­sä Islannin aikaan!

Jos Itämerel­lä toimii islanti­lainen oper­aat­tori, jon­ka liikei­deana on ryöstää pahaa-aav­is­ta­mat­to­mia matkus­ta­jia, suo­ma­lais­ten oper­aat­tor­ei­den on estet­tävä puhelun siir­tymi­nen sel­l­aiselle. EU:n sisävesil­lä matkus­ta­van on voita­va luot­taa siihen, että kaik­ki oper­aat­torit nou­dat­ta­vat EU:n enimmäismaksuja.

=====

Asia selvisi, kun kysyi laivan henkilökunnal­ta. Kyse on islanti­lais­es­ta oper­aat­torista, joka kähyt­tää nimeä On Waves. Henkilökun­nan mukaan sitä ei pidä käyt­tää mis­sään tapauk­ses­sa, kos­ka se on tolkut­toman kallis. Suo­ma­lais­ten oper­aat­tor­ei­den tulisi sulkea yhtiön palve­lut muil­ta kuin niiltä, jot­ka halu­a­vat tätä käyttää.

54 vastausta artikkeliin “Onko Itämerellä Islantilainen tukiasema?”

 1. Vai olisiko Gazpromil­la osu­ut­ta asi­aan kaa­suputken valvon­nan merkeissä.

 2. Tuki­ase­ma voi toimia myös Itämerel­lä seilaaval­la aluk­sel­la, ehkä tarkoituk­se­na vain tar­jo­ta puhe­liny­htey­det aluk­sen matkustajille.

 3. Enim­mäis­mak­sut tuli­vat voimaan tänään. Lasku tuskin on tältä päivältä.

 4. OLLI J. OJANEN:
  Vai olisiko Gazpromil­la osu­ut­ta asi­aan kaa­suputken valvon­nan merkeissä.

  Gazprom on islanti­lainen matkapuhelinyritys???

 5. Ainakin osal­la noista rahti­laivoista on oma gsm-verkko jos­ta saa yhtey­den ulko­maail­maan (kalli­il­la). Selaile hytin ohjekir­ja läpi.

 6. Tuskin siel­lä mis­sään kasu­u­nis­sa islanti­laisia tuki­asemia on, vaan se on laivan tuki­ase­ma joka on satel­li­iteil­la linkat­tu verkkoon.

  Kan­nat­taa se dataroam­ing pitää kiin­ni, kos­ka jos se on auki, älykän­nykkä kek­sii kyl­löä jotakin asi­aa nettiin.

  Tuol­lainen seilaa­va tuki­asema­han on vähän vaar­alli­nen myös veneil­i­jälle, joka voi laivan lähel­lä soit­taa tai vas­ta­ta puhe­limeen olet­taen tietenkin ole­vansa EU-maan verkossa.

 7. 🙂 EU:n sisävet­tä Itämer­estä ei kyl­lä saa ennen kuin Venäjä liit­tyy EU:hun tai tietysti myös raja­muu­tok­sil­la. Venäjää on jopa siel­lä Puolan kupeessa: Kalin­ingrad ja sen ympäristö.

 8. Kyseessä taitaa olla laivay­htiön rahastuskeino.

  Saako­han sitä estet­tyä, vai onko kyseessä aukko säännöksissä?

  Osmo Soin­in­vaara:
  Enim­mäis­mak­sut tuli­vat voimaan ajat sit­ten. Tänään ne aleni­vat lisää. Islanti ei ole EU-maa.

 9. Siel­lähän tuo On Waves main­os­taa netis­sä ja luet­telee kaik­ki aluk­set jois­sa tuo­ta palvelua tar­jo­taan merellä.
  Mm aika monel­la Finnli­nesin laival­la näyt­täisi ole­van jonkin­lainen sopimus. Tuskin nuo ilman sopimus­ta noille laivoille ovat rynnänneet.
  http://www.on-waves.com/company/finnlines

  1. Näyt­tää ole­van. Ihan pienel­lä etsimisel­lä en tuos­ta löytänyt hin­nas­toa. Joku ker­toi saa­neen­sa viestin, että puhelun hin­ta on kolme euroa min­uu­til­ta, eli 30 euroa kymmeneltä min­uu­til­ta. Kun tavalli­nen puhe­li­men käyt­täjä on asi­as­ta täysin tietämätön, tulee kohtu­ut­to­mia yllä­tyk­siä. Moni luulee käyt­tävn­sä jonkin rantaval­tion yhteyt­tä, jota sil­loin sitoisi­vat EU:n mak­sim­i­hin­nat, jot­ka ovat noin kymmenes osan On Wavesin hin­noista. Asi­akas ei ole tehnyt yhtiön kanssa mitään sopimus­ta, vaan puhe­lin on siir­tynyt oma-aloit­teis­es­ti käyt­tämään palvelua.
   Kysyin laivanb respas­ta, onko heil­lä jotainn tekemistä tämän oper­aat­torin kanssa. Vas­taus oli ei ja lisäk­si varotet­ti­in käyt­tämästä. Olet­ti sen tule­van jostain satelliitista.

 10. Matkustin pari viikkoa sit­ten Finnli­nesin laival­la, siel­lä oli seinis­sä selkeät kyltit On Waves puhelu­iden hin­noista. Hin­nat oli tosi­aan muu­ta­maa euroa min­uu­til­ta, 70c lähete­tys­tä tek­starista (vas­taan­ot­to ilmaista).

  Ilmeis­es­ti palvelu perus­tuu siihen, että laival­la on heikkote­hoinen tuki­ase­ma, joka liit­tyy puhe­lin­verkkoon sateli­it­tiy­htey­del­lä. On hyvin ymmär­ret­tävää, että tämä on kalli­im­paa kuin tavalli­nen puhelinyhteys.

 11. Kan­nat­taa var­masti ottaa pois oper­aat­torin automaat­ti­nen val­in­ta ja määritel­lä datay­hteys toim­i­maan vas­ta hyväksymisen jäl­keen. Ja ulko­mail­la kan­nat­taa muis­taa, että oper­aat­torista riip­puen myös puhe­li­men häly­tysääni mah­dol­lis­es­ti laskute­taan vaik­ka ei vastaisikaan.

 12. Caveat emp­tor. Eri­tyis­es­ti data roamin­gin kanssa kan­nat­taa olla tarkkana, ainakin aiem­min (van­ho­jen sään­tö­jen aikana) EU:n enim­mäishin­noit­telunkin merk­i­tys oli vähäi­nen jos lasku­tusyk­sikkö on oleel­lis­es­ti suurem­pi kuin toteu­tunut datasiirto.

  Eli käytän­nössä jos puhe­lin käy omia aiko­jaan vaikka­pa ker­ran min­uutis­sa tark­ista­mas­sa sähkö­pos­tit, se tekee vähin­tään 1440 lasku­tusyk­sikköä vuorokaudessa eli 1kt lasku­tusyk­siköil­lä (EU) 1,44 Mt, Islannis­sa 50 kt lasku­tusyk­siköl­lä (Saunalahti) 72 Mt. Kata­lam­mak­si menee jos eri­laisia pol­laavia sovel­luk­sia on puhe­limes­sa paljon. Itse laskin joskus mak­sa­neeni Islannis­sa todel­lisu­udessa noin 160 e/Mt muu­ta­mas­ta sadas­ta kilotavusta.

 13. Osmo Soin­in­vaara:
  Kysyin laivanb respas­ta, onko heil­lä jotainn tekemistä tämän oper­aat­torin kanssa. Vas­taus oli ei ja lisäk­si varotet­ti­in käyt­tämästä. Olet­ti sen tule­van jostain satelliitista.

  GSM vaan ei kyl­lä satel­li­itista kän­nyköi­hin kytkeydy.

  1. GSM ei todel­lakaan kytkey­ty satel­li­iteista kän­nyköi­hin. Tämä oli kuitenkin laivay­htiön viralli­nen vas­taus. Kysy­inb, onko teil­lä islanti­lainen linkki­ase­ma laival­la ja min­ulle san­ot­ti­in, ettei ole.

 14. No laivan miehistölle tar­jo­taan sim-kort­tia mil­lä puhumi­nen ei tule hin­nan kiroi­hin (End Users valinnasta) :


  For Crew members

  On-Waves is proud to bring an afford­able and tai­lor-made mobile phone ser­vice to sea­far­ers allow­ing them to place and receive calls and SMS. Cost for the call­ing par­ty is extreme­ly low (local phone call).

  While at sea, you may buy and insert into your own unlocked GSM phone, an On-Wave’s SIM card. SIM cards are avail­able on board or can be deliv­ered upon request. You will get a ded­i­cat­ed phone num­ber to use while at sea for send­ing & receiv­ing calls and SMS.

  You will be noti­fied when your call cred­it falls below 2 units or 5 days before your cred­it expires.

  You may top-up and reload your SIM card by pur­chas­ing a Top-Up on board.

 15. Finnli­ne­sil­lä ihan omien sivu­jen­sakin mukaan on paljonkin tekemistä On Wavesin kanssa. 

  “Please see the ON WAVES satel­lite phone call pricelist in the cab­in or vis­it the recep­tion for fur­ther information.”
    @ http://www.finnlines.com/ferry-trips/misc/good_to_know

  Seli­tys kalli­ista puheluhin­noista on hie­man ontu­va (ei, en epäile, etteikö se olisi nimeno­maan On Waves joka rahas­taisi) sikäli kun Finnli­ne­sil­lä on varaa tar­jo­ta ilmainen inter­net (satel­li­it­tiy­htey­den kaut­ta) kaikille matkus­ta­jilleen, kuten samal­la sivul­la kerrotaan:

  “On the Finland–Germany/Poland route there is a free inter­net con­nec­tion in all cabins.”

 16. En ihan heti tajua sitä, miten tele­op­er­aat­tori­toimin­nas­sa voi päteä yleinen caveat emp­tor näin. Var­maan joku ns. fine print löy­tyy noista sopimuk­sista, mut­ta eikö tässä olisi aika yksinker­tainen vai­h­toe­hto sel­l­ainen, että joku nos­taa tästä niin suuren metelin, että ihmiset tajuaisi­vat vaa­tia liit­tymiä, joille ei näin voi käydä? 

  Jotkut ovat olleet yllät­tyneitä esimerkik­si siitä, että kun otat liit­tymän jos­sa on rajoit­tam­a­ton data, niin että joudut vah­ti­maan ettet käytä sitä datay­hteyt­tä sil­loin kun et ole oman oper­aat­torin verkos­sa. Puhe­limis­sa tosi­aan on yleen­sä toi dataroam­ing-esto, ja se kan­nat­taa pitää pääl­lä. Puhelu­iden kannal­ta se on han­kalampi. Toinen on noi­ta, että jos otat liit­tymän, jos­sa on vaik­ka hin­takat­to (max 1 euro per päivä) ja vielä estot mak­sullisi­in numeroi­hin, niin kyl­lä nor­maali oikeusta­ju sanoo, että se sit­ten tarkoit­taa tätä, ja kyl­lä siinä voi sanoa että jos ei ole selkeää varoi­tus­ta että tämä ei päde ulko­mail­la, niin se caveat emp­tor on sil­lä oper­aat­to­ril­la, ei asi­akkaal­la. Kyl­lä se lasku sil­loin on minus­ta aihee­ton, jopa jonkin­lainen petos. 

  Sin­ga­pores­sa oper­aat­torit tekevät ns. reilut pre­paid-asi­akkaille joil­la on erik­seen tilat­ta­va datay­hteys. Datay­htey­den saa viikok­si dol­lar­il­la, siinä on joku raja, mut­ta ei paha jos ei lataa mitään videoita tai musi­ikkia puhe­limeen. Tämä on ns ok, jos vaan mui­s­tat kos­ka se datay­hteys menee umpeen. Jos et muista, niin kun se umpeu­tuu, puhe­lin jatkaa yhtey­den­pitoa, mut­ta hin­ta muut­tuu; se laskut­taa luok­ka 50 sent­tiä per kilo­tavu. Eli jos on pre­paid-sal­doa ja olet käyt­tämässä net­tiä kun datay­hteys katkeaa se syö sen sekun­nin mur­to-osas­sa kym­meniä dollareita.

  Käytän­nössä siis kaik­ki sal­do menee, jos uno­h­dat uusia ajois­sa. Itse menetin ekan ker­ran 30 dol­lar­ia kos­ka en huo­man­nut. Nyt vahdin koko ajan, mut­ta kyl­lä tätä voi jonkin­laise­na hui­jauk­se­na pitää. Ei nor­maalis­sa lail­lises­sa liike­toimin­nas­sa pitäisi olla täl­laisia koukkuja. 

  Ei poruk­ka niinkään toi­mi, että menet pesu­laan viemään 5 kiloa kilo­hin­nal­la vaat­tei­ta, mut­ta pikkuprän­tis­sä lukee että jos niis­sä on siniset napit, niin se hin­ta onkin 100 euroa, mut­ta tämä ilmoite­taan vas­ta jälkikä­teen. Ei kukaan tuol­lais­takaan suos­tu­isi mak­samaan, eikä mikään oikeus vahvis­taisi tuol­laista saatavaa. Jostain syys­tä tele­op­er­aat­torit voivat täl­laisia kuitenkin tehdä. Jos mak­sut ovat niille triv­i­aale­ja, se on pelkkää kiu­san­tekoa, ja jos ne ovat oikeasti merkit­tävä tulon­lähde, niin kyl­lä täl­lais­ten fir­mo­jen markki­noin­tiporukat ja hal­li­tuk­set kuu­luisi­vat pikem­minkin leivät­tömän pöy­dän ääreen.

 17. Sateli­it­tia käytetään runk­oy­hteytenä laival­ta yleiseen verkkoon

  Laival­la on call-man­ag­er, tuki­ase­ma ja datankeruu-yksiköitä ja puhe­lut, SMS , data siir­retään sateli­it­tien avul­la yleiseen verkkoon ja eri käyttäjille.

  Oper­aat­tori on islantilainen

  Palvelu sisältää GSM-puhelu­iden/­datan lisäk­si run­saasti laivay­htiöille tarkoitet­tu­ja palveluita.
  Esim paikannusta,koneiden käyt­töön liit­tyviä asioi­ta etc

  Pääte­lait­teina puhelui­hin käytetään nor­maale­ja mobi­ilipuhe­lim­ia eli kaik­ki voivat saa­da roamin­gin verkkoon.

  Toim­inta näyt­tää aivan lail­liselta ja ain­oa keino estää palvelu on pistää päälle puhe­limeen man­u­aali operaattorivalinta

  http://www.on-waves.com/technology‑0

 18. Entä jos se on se meren­po­h­jas­sa, Ruotsin ran­nikon edustal­la ole­va tun­tem­aton kohde joka on se “tuki­ase­ma” :d

 19. En Itämeren laivare­it­te­jä tunne, mut­ta olet­taisin että siinä Suomes­ta Puo­laan matkates­sa Itämeren kes­ki-ula­pal­la kän­nyverkkopeit­toa ei yletä ran­nikoil­ta asti, eli siis ilman tätä laivan mukana seilaavaa islanti­laisen verkko-oper­aat­torin tuki­ase­maa kän­nyt oli­si­vat pimeinä pitkänkin ajanjakson.

  Eli siis toiselta kan­til­ta ajatellen tämähän on main­io­ta palvelua laivay­htiön puolelta, kun kän­ny löytää verkon koko ajan eikä joudu katveessa kärvistelemään.

 20. Miten oper­aat­tori liit­tyy puhe­li­men paikan­nuk­seen, joka on aikavyöhyk­keen input-tieto, jää perin hämäräksi.

  1. Nokian puhe­lin tun­nistaa maan puhe­lin­verkon perus­teel­la. Näin ole­tan, kun se siir­si min­ut Islannin aikaan. Voisi toki käyt­tää myös GPS-tietoa, mut­ta se olisi mon­imutkaisem­paa. Tarvit­taisi­in tietoa maid­en mutkit­tele­vista rajoista.

 21. Osmo Soin­in­vaara:
  Nokian puhe­lin tun­nistaa maan puhe­lin­verkon perus­teel­la. Näin ole­tan, kun se siir­simin­ut Islannin aikaan. 

  Tästä siinä tosi­aan on kysymys, ja kyl­lä tämä on ihan taval­lista myös muual­la Euroopas­sa, tosin ilman rahas­tusaspek­tia. Eräs englan­ti­lainen tut­ta­va har­ras­taa pur­je­hdus­ta Englan­nin kanaalis­sa, ja on ker­tonut kän­nykän men­neen mon­ta ker­taa Ran­skan aikaan — Bri­tann­ian aluevesil­lä. Ja tässä oli kyseessä joku Android-puhe­lin, ei Nokia.

 22. Kän­nykän näyt­tämässä ajas­sakin on val­in­tamah­dol­lisuuk­sia: Oper­aat­tori­in sidottu,silloin aika tulee oper­aat­to­ril­ta tai kiin­teä itse aseteltu,ajan ylläpi­to tulee edelleen operaattorilta.
  En ole tark­istanut tuo­ta gps paikkaan sidot­tua aikamahdollisuutta

 23. Saat­taa muuten kän­nykkä nap­a­ta opti­maal­i­sis­sa sääolo­suhteis­sa itä-Helsin­gin saaris­sakin Viron verkkoon. Itsel­lä kävi näin parikin ker­taa- ihmettelin kun alkoi tule­maan näitä vieste­jä roaming-hinnoista.

 24. Tiedemies: Puhe­limis­sa tosi­aan on yleen­sä toi dataroam­ing-esto, ja se kan­nat­taa pitää päällä.

  Näin­pä. Jollei sit­ten oper­aat­to­ri­na satu ole­maan vir­tu­aali­op­er­aat­tori Saunalahti (Elisan tytäryri­tys), joka tar­joaa datay­hteyk­siä vierail­i­jana Elisan verkos­sa. Jos roam­ing-esto on pääl­lä, data ei liiku koti­maas­sakaan mihinkään. Ei niinkään kivaa niille, jot­ka ovat rajan pin­nas­sa tai uno­hta­vat ulko­maille men­nessään lait­taa roam­ing-eston päälle…

 25. “GSM ei todel­lakaan kytkey­ty satel­li­iteista kän­nyköi­hin. Tämä oli kuitenkin laivay­htiön viralli­nen vas­taus. Kysyin, onko teil­lä islanti­lainen linkki­ase­ma laival­la ja min­ulle san­ot­ti­in, ettei ole.”

  Ilmeis­es­ti laival­la sit­ten vale­hdel­laan? Tuki­ase­ma ei voi keskel­lä mer­takaan kel­lua, niin pakko­han sen linkki­ase­man on sil­lä laival­la olla.

 26. Viherinssi: Jollei sit­ten oper­aat­to­ri­na satu ole­maan vir­tu­aali­op­er­aat­tori Saunalahti (Elisan tytäryri­tys), joka tar­joaa datay­hteyk­siä vierail­i­jana Elisan verkos­sa. Jos roam­ing-esto on pääl­lä, data ei liiku koti­maas­sakaan mihinkään.

  Ei tämä voi pitää yleisessä tapauk­ses­sa paikkaansa. Min­un puhe­limes­sani on data-roamin­gin esto, ja mitään ongel­maa ei ollut, vaik­ka siinä siis oli saunalah­den liit­tymä. Tääl­lä S’pores­sa käytän paikallista liit­tymää, mut­ta kävin Suomes­sa toukoku­us­sa ja heitin puhe­limeen sen liit­tymän ja kaik­ki toi­mi hyvin. Tääl­lä roamin­gin esto on hyvä olla, kos­ka joskus voi nap­a­ta male­sialaiseen verkkoon. Itsel­leni ei ole näin käynyt, mut­ta ehkä se on pohjoisem­mas­sa todennäköisempää.

  1. Kun EU:n sisäl­lä nyt lop­ul­takin hin­nat on kohtu­ullis­tet­tu, yleinen roamin­gin esto ei ole järkevä. Mah­dol­lisu­us käytää kän­nykkään kohtu­uhin­nal­la ulko­mail­la on oikein hyvä omi­naisu­us. Pitäisi olla valit­ta­vana romin­gin esto EU:n ulkop­uolisi­in verkkoi­hin tai siis verkko­hin, jotkaq eivät käytä EU:n hin­noit­telua. Tässä On Waves-yhtey­dessä on se ongel­ma, että kun ensin tulee Elisan ilmoi­tus, että yhgteyk­sien hin­ta ulko­mail­la on sitä ja tätä ja sen jäl­keen kän­nykkä nap­paa tämän EU:n ulkop­uolisen verkon.

 27. Osmo Soin­in­vaara: Pitäisi olla valit­ta­vana romin­gin esto EU:n ulkop­uolisi­in verkkoi­hin tai siis verkko­hin, jotkaq eivät käytä EU:n hinnoittelua.

  Siitä vaan vihreät EU-lakialoitet­ta nysväämään. Jo ihan yksinker­tainen oper­aat­tori-black­list puhe­limes­sa aut­taisi merel­lä ja raja-alueil­la paljon liikkuvia.

 28. Tiedemies: Ei tämä voi pitää yleisessä tapauk­ses­sa paikkaansa. Min­un puhe­limes­sani on data-roamin­gin esto, ja mitään ongel­maa ei ollut, vaik­ka siinä siis oli saunalah­den liit­tymä. Tääl­lä S’poressa käytän paikallista liit­tymää, mut­ta kävin Suomes­sa toukoku­us­sa ja heitin puhe­limeen sen liit­tymän ja kaik­ki toi­mi hyvin. Tääl­lä roamin­gin esto on hyvä olla, kos­ka joskus voi nap­a­ta male­sialaiseen verkkoon. Itsel­leni ei ole näin käynyt, mut­ta ehkä se on pohjoisem­mas­sa todennäköisempää.

  En tiedä, riivaako ongel­ma kaikkia Saunalah­den liit­tymiä ja pääte­lait­tei­ta, mut­ta olen tähän itse tör­män­nyt ainakin kah­den eri liit­tymän ja pääte­lait­teen kanssa. Perus­pul­ma on se, että SIM on Saunalah­den ja verkko Elisan, joten pääte­lait­teet ovat joka tapauk­ses­sa vierailijoita.

  Muis­tan asian siinä mielessä hyvin, että meinasi men­nä her­mot ennen kuin data liikkui. Viisaam­mat tiesivät val­is­taa. Voi olla niin, että kyse on myös pääte­laiteko­htais­es­ta toimin­nas­ta, pääte­laite ei pidä siitä, että verkon ja SIM-kortin tun­nus ovat eri. Siinä mielessä ihan harv­inais­es­ta ongel­mas­ta ei ole kyse, että samaa on havait­tu niin iOS:llä, Androidil­la kuin WP 7.5:llä.

  Tosin ilmeis­es­ti Saunalahdel­la tilanne on se, että jos eston lait­taa liit­tymän hallinnas­ta päälle (siis oper­aat­torin suun­nas­ta) ja pääte­lait­teesta pois, kaik­ki toimii niin kuin pitääkin. Ei ihan yksinker­taista ajatellen mediaanikansalaista.

 29. Satel­li­it­tiy­hteys on huo­mat­tavasti kalli­impi, kuin tuhan­sia käyt­täjiä kat­ta­va mas­to­tuki­ase­ma kuitu/linkkiyhteyksineen.

  Puhelun hyö­ty keskel­lä mer­ta on joskus iso, joten yhtey­den hin­ta lie­nee asial­lis­es­ti suh­teessa tarpeeseen käyt­tää sitä. 

  Pre­paid lie­nee paras vai­h­toe­hto niille, jot­ka eivät osaa käyt­tää puhe­lin­taan ihan itse. 

  Eu:n hin­tasään­te­ly on vähän kum­mallista poli­ti­ikkaa eteenkin yhdis­tet­tynä lisenssi­hu­u­tokap­poi­hin. Ehkä kan­nat­taisi suo­raan ostaa tele­op­er­aat­torit EU:n omis­tuk­seen ja vas­ta sit­ten ker­toa puheluhin­nat ja kattavuudet. 

  Suomes­sa edelleen odote­taan tolkullista viestin­tämin­is­ter­iä ja hänelle tolkullista kansli­apääl­likköä. Nyky­isin Suo­mi on viestin­täte­knolo­gian taka­pa­ju­la ja siihen syynä on myös pop­ulisti­nen ja vail­la suun­taa ollut poli­it­ti­nen ohjaus, jos­sa lähin­nä on keski­tyt­ty val­tion tuloihin.

 30. “Tässä On Waves-yhtey­dessä on se ongel­ma, että kun ensin tulee Elisan ilmoi­tus, että yhgteyk­sien hin­ta ulko­mail­la on sitä ja tätä ja sen jäl­keen kän­nykkä nap­paa tämän EU:n ulkop­uolisen verkon.”

  Islanti on ETA-maa,joten direk­ti­iveistä suurin osa on voimas­sa siel­läkin pääosin.

  En tiedä tästä hinnoitteludirektiivistä,mutta arvioisin sen kuu­lu­van ETA maitakin velvoit­tavi­in direktiiveihin

  1. Ongel­ma ei ole islanti­laisu­us vaan toim­i­men kan­sain­välisil­lä vesil­lä. Yhteys ei toi­mi aluevesien sisäpuolel­la juuri siksi.

 31. Viherinssi: Näin­pä. Jollei sit­ten oper­aat­to­ri­na satu ole­maan vir­tu­aali­op­er­aat­tori Saunalahti (Elisan tytäryri­tys), joka tar­joaa datay­hteyk­siä vierail­i­jana Elisan verkos­sa. Jos roam­ing-esto on pääl­lä, data ei liiku koti­maas­sakaan mihinkään. Ei niinkään kivaa niille, jot­ka ovat rajan pin­nas­sa tai uno­hta­vat ulko­maille men­nessään lait­taa roam­ing-eston päälle…

  Ei ole enää ongel­mana. Joskus vuosia sit­ten tar­jo­si­vat tätä purkka­paikkauk­sek­si väärin kon­fat­ulle jär­jestelmilleen mut­ta tästä on päästy jo yli. Mul­lakin on saunalahti, dataroamin­gin esto ja hyvin kul­kee bitti.

 32. Muuten hyvä jut­tu, mut­ta islanti­lainen kir­joite­taan pienellä.

 33. spot­tu: Siitä vaan vihreät EU-lakialoitet­ta nysväämään. Jo ihan yksinker­tainen oper­aat­tori-black­list puhe­limes­sa aut­taisi merel­lä ja raja-alueil­la paljon liikkuvia.

  Mukaan vielä whitelist-mahdollisuus.

 34. Jot­ta roam­ing On Waves verkkoon olisi mah­dolli­nen niin asi­akkaan oper­aat­to­ril­la on olat­va roam­ing sopimus On Waves verkko-oper­aat­torin kanssa.

  On Waves on entisen Ice­land Telecomin,nykyisen Simin­n’in tytäryhtiö 

  Hin­nat määräy­tyvät tämän sopimuk­sen mukaan

  Eli esim Elisal­la on voimas­sa ola­va roam­ing-sopimus On Waves kanssa,muuten tuo verkkoon kytkey­tymi­nen ei onnistu,koska esim Elisan tilaa­jatiedot eivät väl­i­ty sopimuk­set­tomille operattoreille

  Hin­nas­to löy­tyy Elisan/Saunalahti sivuilta 

  http://saunalahti.fi/gsm/roaming_muut.php

  Hin­nat ovat aika suolaiset,n 4 eurosta tuonne 6,5 euroon minuutti

  On Waves verkko toimii vain merelle,lähestyessään ran­nikkoa se sulkeu­tuu GPS ohjaa­mana eli esim ris­teilyaluk­sen saa­pues­sa Helsinki­in se ei kaap­paa puheluita .

  Jos halu­aa jollekin valit­taa asi­as­ta niin kan­nat­taa valit­taa oma­lle oper­aat­to­rille, se on neu­votel­lut hinnat.

 35. Mobi­iliv­erkko toimii (lyhen­net­tynä) siten, että koti­maas­sa käytetään omaa oper­aat­to­ria aina pait­si hätäpuheluis­sa, muual­la val­i­taan automaat­tis­es­ti parhait­en kuu­lu­va verkko. 

  Oper­aat­to­rilis­toil­la val­i­taan ns halvin oper­aat­tori niistä, jot­ka ovat tarjolla. 

  Ongel­ma on, että keskel­lä mer­ta on käytet­tävä satel­li­it­titeknikkaa. Mik­si sen olisi olta­va halpayhteys?
  Laivay­htiöi­den palveluille ja laiva­hemk­ilökun­nalle Islannis­sa tehty palvelu on hyödylli­nen ja tarpeellinen. 

  EU:n hin­takat­to muuten aiheut­taa ikäviä sivu­vaiku­tuk­sia, kun kiin­nos­tus niin palvelu­iden kuin verkko­jen kehit­tämiseen on EU:ssa lop­punut. Kil­pailun avaami­nen olisi toimin­ut paremmin.

 36. “Ongel­ma ei ole islanti­laisu­us vaan toim­i­men kan­sain­välisil­lä vesil­lä. Yhteys ei toi­mi aluevesien sisäpuolel­la juuri siksi.”

  Palvelu on tarkoitet­tukin sinne,missä nor­maalit verkot eivät toi­mi eli avomerella.

  Tuskin­pa kukaan tavalli­nen oper­aat­tori tek­isi roam­ing-sopimus­ta yhtiön kanssa,joka tunkisi kaap­paa­maan puhelui­ta korkeil­la hin­noil­la sen kotinurkilla.

  Radi­otie on vain siitä obgelmallinen,ettei tarkko­ja rajo­ja ole .

  1. On toki perus­tre­lua, että tuol­lainen puhelu voi olla kalli­impi, mut­ta asi­akkalle pitäisi siitä ker­toa. Onhan hin­ta sen­tään nor­maali­in ver­rat­tuna läh­es kymmenkertainen.

 37. “On toki perus­tre­lua, että tuol­lainen puhelu voi olla kalli­impi, mut­ta asi­akkalle pitäisi siitä ker­toa. Onhan hin­ta sen­tään nor­maali­in ver­rat­tuna läh­es kymmenkertainen.”

  Stan­dar­d­oin­tikin toimii kau­pal­liselta pohjalta.
  Täl­lais­ten mar­gin­aal­i­hait­to­jen speksaami­nen ja rak­en­t­a­mi­nen omi­naisu­udek­si on kallista.
  Näin vaik­ka se olisi yksinker­tais­takin, sil­lä omi­naisu­udet pitää hyväksyä operaattoreiden/valmistajien/regulaattoreiden yhtei­sis­sä elimissä.

  Ihmis­ten on hal­lit­ta­va nykyään paljon mon­imutkaisem­piakin asioi­ta esim Kelan byrokratia.
  Ja yleen­sä nämä ovat niitä huonom­mil­la valmiuk­sil­la varustet­tu­ja ihmisiä

  Tun­tuu oudol­ta, ettei koulute­tun ihmisen odote­ta selviävän edes puhe­li­men käytöstä ???

 38. Ja hul­lumpiakin omi­tu­isuuk­sia on: Kulut­ta­javi­ras­ton palvelunumeroon ei päässyt Espan­jas­ta, ainakaan sen paikallisen oper­aat­torin verkosta.

  Vai­hde ei suos­tunut yhdis­tämään puhelua asiakaspalveluun.

  Palvelun kun ei kuulem­ma tarvitse toimia ulko­mail­ta, Kulut­ta­javi­ras­to kun käsit­telee vain suo­ma­laisia asioi­ta ja kehot­ti otta­maan yhtet­tä Espan­jan kuluttajaviranomaiseen !!! 

  Näin siis Air Fin­landin konkurssin yhteydessä

 39. JTS:
  Mobi­iliv­erkko toimii (lyhen­net­tynä) siten, että koti­maas­sa käytetään omaa oper­aat­to­ria aina pait­si hätäpuheluis­sa, muual­la val­i­taan automaat­tis­es­ti parhait­en kuu­lu­va verkko. 

  Oper­aat­to­rilis­toil­la val­i­taan ns halvin oper­aat­tori niistä, jot­ka ovat tarjolla. 

  Ongel­ma on, että keskel­lä mer­ta on käytet­tävä satel­li­it­titeknikkaa. Mik­si sen olisi olta­va halpayhteys?
  Laivay­htiöi­den palveluille ja laiva­hemk­ilökun­nalle Islannis­sa tehty palvelu on hyödylli­nen ja tarpeellinen. 

  EU:n hin­takat­to muuten aiheut­taa ikäviä sivu­vaiku­tuk­sia, kun kiin­nos­tus niin palvelu­iden kuin verkko­jen kehit­tämiseen on EU:ssa lop­punut. Kil­pailun avaami­nen olisi toimin­ut paremmin.

  Mil­lä tavoin roamin­gin hin­takat­to vaikut­taisi palvelu­iden ja verkko­jen kehittämiseen?

  Roam­ing-kil­pailu tulee pakol­lisek­si muis­taak­seni 2014.

 40. Roamin­gin hin­takat­to ei var­masti vaiku­ta tuon taivaal­lista mihinkään, sil­lä oman maan asi­akkaat ovat se perus­bisnes joka tuo varsi­naisen volyymin ja johon T&K panostetaan. 

  Tur­is­tit ovat sit­ten niitä joi­ta on aikaisem­min voin­ut kupa­ta surutta.

 41. Nyky­isil­läkin tak­soil­la on tele­op­er­aat­to­rien kat­teet EU:n sisäi­sis­sä puheluis­sa “kohdal­laan”. 🙂 Eniten ihmette­len sitä, miten esimerkik­si Telia voi rokot­taa eri tak­sal­la puhelui­ta vaik­ka Tornios­ta Haa­paran­taan ja Tornios­ta Helsinkiin. 😉

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.