Puheenvuoroni liikennepoliittisesta selonteosta 19.6.2012

Tääl­lä kaik­ki ovat pyytäneet väylära­haa omaan vaalipi­iri­in­sä. Minä halu­aisin Helsin­gin seudulle vain päätös­val­taa. Helsin­gin seu­tua kehitet­täessä rata- ja osit­tain tiey­hteyk­sien puute on aikamoinen katas­trofi. Ajatel­laan vaikka­pa His­tan aluet­ta Espoos­sa. Sen rak­en­t­a­mi­nen mak­saa noin kolme mil­jar­dia euroa. Koko han­ke odot­taa 300 miljoo­nan euron hin­taista rataa. Tässä hän­tä heilut­taa koiraa.
Olisi järkeväm­pää, että kas­vav­il­la kaupunkiseuduil­la val­tio antaisi kun­tien  käyt­töön kiin­teän  könt­tä­sum­man – Helsin­gin seudul­la se näyt­tää nyt ole­van noin 150 miljoon­aa euroa vuodessa. Sen jäl­keen kun­nat oma­l­la rahoituk­sel­laan huole­hti­si­vat näistä investoin­neista. Näin menetellen asuinaluei­den ja liiken­ney­hteyk­sien kehit­tämi­nen meni­sivät käsi kädessä. Olisi myös mah­dol­lista sälyt­tää näitä liiken­nein­vestoin­tikus­tan­nuk­sia osak­si tont­tikus­tan­nuk­sia, jol­loin mak­sa­jakin olisi oikea.

Nyt Helsin­gin seudun kehi­tys kär­sii tästä liiken­nein­vestoin­tien puut­teesta erit­täin paljon.

 

45 vastausta artikkeliin “Puheenvuoroni liikennepoliittisesta selonteosta 19.6.2012”

 1. Kadut saataisi­in tehokkaaseen ajoneu­voli­iken­teeseen rak­en­ta­mal­la ruu­tukaa­va-alueille jalankulkusil­taverkon vähin­tään 5 metriä korkealle ajoneu­vota­sos­ta. Lisäk­si muu­tamia kehäteitä ja säde­teitä maan alle ja päälle. Niin Helsin­ki voisi kas­vaa ja kehit­tyä ja olisi esiku­vana Tokiollekin.

 2. Eikös tuokin ole osa sitä keskus­tan van­haa politiikkaa.

  Pääkaupunkiseu­tu mak­saa verot ja tiet ja muut tehdään sinne mis­sä ei ole juuri käyttäjiä.

  Eikö nyt pitäisi olla mah­dol­lista päästä järke­vi­in päätöksiin.

 3. Juu, pois täältä huseera­mas­ta. Esimerkiksi: 

  Vilka­isin istun­topöytäkir­jaa ja siel­lä Niikko (ps) kauhis­teli että tarvi­taan kaupunkiseuduille 10 000 liityn­täpysäköin­tipaikkaa, jot­ka mak­sa­vat 35 miljoon­aa euroa, ja tähän ei kapungeil­la ole varaa joten val­tion pitäisi mak­saa. Tässä on kolme asi­aa ja kaik­ki väärin.

  35 miljoo­nan joukkoli­iken­nein­vestoin­ti ei ole kaupungeille mikään isom­pi ongel­ma, yksi metrovalvo­mo taisi mak­saa saman ver­ran. Mut­ta kun 10 000 paikkaa mak­saa kaupunkiseudul­la ase­man vier­essä pikem­minkin 350 miljoon­aa euroa. Näin sik­si että maa ase­man vier­essä on kallista ja halut­tua asun­noik­si ja liiketiloik­si sik­si että siinä on se ase­ma, joka muuten sekin mak­saa jotain 10 ja 50 miljoo­nan euron välil­lä. Ja kos­ka se maa on kallista, niin ne paikat pitää kaivaa maan alle joka taas mak­saa sen 40 000 — 80 000 kpl. Kts. Hert­toniemen ja Laut­tasaaren metroase­mat viimeisimpinä.

  Tässä nyt ei ole vaan mitään järkeä, kos­ka tämä on kus­tan­nuste­ho­ton­ta. Jol­lain 50 000 eurol­la per matkus­ta­ja tekee vaik­ka magle­via, ja mur­to-osal­la sum­mas­ta hoitaa raidey­htey­det ihan vas­taaval­la määräl­lä ihmisiä kuin sitä liityn­täpysäköin­tiä käyt­tää niin lähelle kotia ettei tarvitse ajaa ase­mal­la autoa. Ja jopa ei tarvitse autoa lainkaan. Ain­oa syy mik­si liityn­täpysäköin­tiä tehdään laa­jem­mas­sa mit­takaavas­sa on että joku muu mak­saa, esimerkik­si jos HSL:n olisi itse pitänyt mak­saa Laut­tasaaren liityn­tä­paikat niin ei niitä olisi tehty, kos­ka rahalle on paljon parem­paakin käyttöä.

  Mis­tä pääsenkin LIIPOs­sa ehdotet­tuun kokeilu­un jos­sa kaavoite­taan samal­la kau­pan tilaa eli paikat on yhteiskäytössä, mikä on sinän­sä ihan hyvä idea. Mut­ta tämä:

  Tavoit­teena on luo­da sopimus­malli, jos­sa han­kkeen toteu­tus­vas­tuu määritel­lään ja rahoi­tus­vas­tuu jae­taan hyö­tyjien (val­tio, kun­nat, muut maan­omis­ta­jat, liiken­nöit­si­jä, elinkeinon­har­joit­ta­jat) kesken. Mallis­sa ase­ma-alueen kehit­tämis­es­tä syn­tyvä maan arvon­nousu kohden­netaan sovi­tus­sa määrin liityn­täpysäköin­nin kehittämisinvestointiin.

  sivu 33, http://www.hare.vn.fi/upload/Julkaisut/17748/670671812912207.PDF

  Ase­man seu­tu kan­nat­taa kaavoit­taa tiivi­isti joka tapauk­ses­sa, ja kyl­lä, tämä tuot­taa maa­nar­von nousua. Helsingis­sä maan omis­taa ase­man ympäril­lä pääsään­töis­es­ti Helsin­gin kaupun­ki, eli me helsinkiläiset. Jos se kaavoite­taan ja myy­dään tai vuokrataan, niin tämä on ihan samaa rahaa kuin mei­dän mak­samamme verot. 

  On joitain poikkeuk­sia mis­sä kaavoitushyö­ty on tarkoituk­sen­mukaista käyt­tää liiken­nein­vestoin­tei­hin, esimerkik­si Koivusaar­ta on sidok­sis­sa Län­simetroon ja Kru­unuvuori ratikkasil­taan, kos­ka ilman noi­ta maa­nar­vo olisi paljon pienem­pi. Mut­ta on vaikea nähdä miten liityn­täpysöin­ti nos­taa maan arvoa.

 4. Kadut saataisi­in tehokkaaseen ajoneu­voli­iken­teeseen rak­en­ta­mal­la ruu­tukaa­va-alueille jalankulkusil­taverkon vähin­tään 5 metriä korkealle ajoneuvotasosta.

  Yhdys­val­lois­sa näitä on tehty mon­es­sa kaupungis­sa 60-luvul­ta paikoin 80-luvulle asti, ja meil­lä Itä-Pasi­las­sa. Viritelmät tap­pa­vat tehokkaasti jalankulkualuei­den elävyy­den ja pienem­pi­en kaup­po­jen toimin­nan. Amerikas­sa use­assa kaupungis­sa sil­to­ja ollaan vähitellen purka­mas­sa. Toi­sis­sa purkami­nen on havait­tu ylivoimaisen han­kalak­si, joten on tyy­dyt­ty pakon edessä huonos­ti toimi­vaan keskus­taan, kuten meil­lä nähtävästi Pasi­las­sa. Luin aiheesta use­am­man pitkän jutun amerikkalai­sista kaupunkisu­un­nit­telu­alan julka­isu­ista ja yksi taisi olla New York Time­sis­sakin, mut­ta en löy­dä tähän hätään linkke­jä mihinkään.

 5. Osmo toteaa, että olisi järkevää, jos “val­tio antaisi” kiin­teän kont­tä­sum­man pääkaupunkiseudun kun­nille. Tämä ken­ties olisi nykyti­lan­net­ta parem­pi ratkaisu, mut­ta mikään­hän ei takaisi, että sel­l­aista könt­tä­sum­maa saataisi­in vuodes­ta toiseen ja hal­li­tuk­sen olisi hyvin help­po ottaa se raha pois. Parem­pi tapa saa­da todel­lista päätös­val­taa pääkaupunkiseudulle olisi kun­tien välisen vero­tu­lon­tasauk­sen lakkaut­ta­mi­nen, jol­loin pääkaupunkiseu­tu saisi pitää rahansa itsel­lään. Vasti­neek­si tästä voitaisi­in säätää laki, että pääkaupunkiseudun kun­nat huole­hti­vat itse oma­l­la rahal­laan alueel­laan sijait­se­vista liiken­neväylistä ja niiden rak­en­tamis­es­ta oli­vat ne sit­ten kisko­ja tai asvalttia.

 6. Glad­stone: Osmo toteaa, että olisi järkevää, jos “val­tio antaisi” kiin­teän kont­tä­sum­man pääkaupunkiseudun kun­nille. Tämä ken­ties olisi nykyti­lan­net­ta parem­pi ratkaisu, mut­ta mikään­hän ei takaisi, että sel­l­aista könt­tä­sum­maa saataisi­in vuodes­ta toiseen ja hal­li­tuk­sen olisi hyvin help­po ottaa se raha pois.

  Mikään ei takaa että hal­li­tus antaa Uuden­maan ELYn alueelle rahaa nytkään.

  Aja­tus tässä on se että on nyt vaan tyh­mää että samaa asi­aa suun­nit­telee ja rahoit­taa sekä val­tio että kun­nat. Käytän­nössä yleen­sä kun tehdään jotain kus­tan­nuste­hot­to­mia liiken­nehankkei­ta Pääkaupunkiseudulle, niin kysymys on joko siitä että kaupun­ki liiken­nesu­un­nit­telee ja val­tio mak­saa tai toisin päin.

 7. HSY vas­taa Pääkaupunkiseudun liiken­nejär­jestelmä­su­un­nitel­mas­ta ja sen toteut­tamis­trate­gias­ta. Maakun­takaa­va vas­taa kaa­vata­sol­la koko Uuden­maan liiken­nejär­jestelmästä ja strate­gias­ta. Tässä on iso synkro­nion­gel­ma ja täysin päällekkäistä valmis­telua. Maakun­takaa­van valmis­telijoil­ta puut­tuu tarvit­ta­va liiken­nepoli­it­ti­nen osaami­nen ja kyky yhteistyöhön HSY:n kanssa, ottaen huomioon, että maakun­takaa­va on olen­naisin makro­ta­son liiken­nepoli­it­ti­nen paperi Uudel­la­maal­la. Helsin­ki ja PKS eivät voi elää sitä vas­taan, kun se ker­ran on vahvistettu.
  Mik­si HSY:ssä on tehdään liiken­nepoli­it­tisia strate­gioi­ta, jos niitä ei ote­ta maakun­takaa­van lähtöko­hdak­si? Tätä olen ihme­tel­lyt jo pari vuotta.

  1. Ei maakun­takaavaa voi ottaa lähtöko­hdak­si, kos­ka se ei ohjaa rak­en­tamista juuri lainkaan. Maakun­takaavaan mah­tuu ainakin kak­si miljoon­aa asukasta.

 8. tpyy­lu­o­ma: Vilka­isin istun­topöytäkir­jaa ja siel­lä Niikko (ps) kauhis­teli että tarvi­taan kaupunkiseuduille 10 000 liityn­täpysäköin­tipaikkaa, jot­ka mak­sa­vat 35 miljoon­aa euroa, ja tähän ei kapungeil­la ole varaa joten val­tion pitäisi mak­saa. Tässä on kolme asi­aa ja kaik­ki väärin.

  35 miljoo­nan euron kysymys onkin, antoiko kukaan Niikolle tämän jäl­keen kir­joit­tami­asi perustelu­ja tuos­sa tai muus­sa tilaisu­udessa vai lähdet­ti­inkö vain vänkäämään vastaan.

 9. anonyy­mi: 35 miljoo­nan euron kysymys onkin, antoiko kukaan Niikolle tämän jäl­keen kir­joit­tami­asi perustelu­ja tuos­sa tai muus­sa tilaisu­udessa vai lähdet­ti­inkö vain vänkäämään vastaan.

  Ei sitä kukaan kor­jan­nut, istun­topöytäkir­jas­ta minä ton luin. Siel­lä oli kaik­ki aiheesta puhuneet sitä mieltä että liityn­täpysäköintin on hyvä ja tarpeelli­nen asisa. Onhan se, liiken­nepoli­ti­ik­ka käytän­nössä vaan on sitä että val­i­taan hyvistä asioista. Niikon puheen­vuoron nap­pasin sik­si että hänel­lä oli edes joku luku, mikä sinän­sä on toki kun­nioitet­tavaa. http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/ptk_69_2012_ke_p_2.shtml

  Yleis­es­ti ottaen tämä LIIPO ei ole ihan huono, siel­lä on edelleenkin vaan noi­ta raken­nelmia, keskeinen iso-ongel­ma on se että kaupunkiseudul­la ei oikeas­t­aan pitäisi olla edes mitään eril­listä liiken­nesu­un­nit­telua vira­nomaisi­neen, se on kaik­ki vaan kaupunkisu­un­nit­telua. Suomen Liiken­neli­iton lausun­non kalvot (Otso Kivekäs) on hyvä ja erit­täin tiivis “mitä pitäisi tehdä” esi­tys http://aulis.sange.fi/~otso/stuff/SuLi_kommentit_liikennepoliittiseen_selontekoon_2012.pdf

 10. tpyy­lu­o­ma: Mikään ei takaa että hal­li­tus antaa Uuden­maan ELYn alueelle rahaa nytkään.

  Aja­tus tässä on se että on nyt vaan tyh­mää että samaa asi­aa suun­nit­telee ja rahoit­taa sekä val­tio että kunnat. 

  Sik­si paras­ta olisikin, että val­tio pois­tet­taisi­in kokon­aan kuvioista. Jos pääkaupunkiseu­tu saisi pitää omat rahansa itsel­lään, voitaisi­in lopet­taa val­tion sekaan­tu­mi­nen pääkaupunkiseudun liiken­nehankkeisi­in. Suun­nit­telu ja rahoi­tus tulisi yhdeltä luukul­ta, eli pääkaupunkiseudun kunnilta.

 11. tpyy­lu­o­ma:
  …paikat pitää kaivaa maan alle joka taas mak­saa sen 40 000 – 80 000 kpl… 

  Olen yhä sitä mieltä, ettei autopaikalla tarvi­ta mar­mo­ri­lat­ti­aa tai kul­taisia vesihanoja. 😀

  tpyy­lu­o­ma:

  … mur­to-osal­la sum­mas­ta hoitaa raideyhteydet…

  …Ase­man seu­tu kan­nat­taa kaavoit­taa tiiviisti…

  Kun­han tehdään oikean laisia raidey­hteyk­siä. Metro on kaupunki­mamisen asu­tuk­sen liiken­nemuo­to, eikä sitä kan­na­ta vetää pitkin ja poikin met­si­in. Jos Espooseen olisi tehty metron sijas­ta samal­la rahal­la spåraa, olisi huo­mat­tavasti use­ampi ihmi­nen tul­lut raideli­iken­teen piiriin.

  Ase­man seudut kan­nat­taa kaavoit­taa. Kun rantarataa läh­tee kohti Turkua, on Pasi­lan jäl­keen läh­es tolkullis­es­ti kaavoitet­tu­ja Lep­pä­vaara (tosin van­ha turun­tie on liian lähel­lä kisko­ja) ja Kau­ni­ainen. Muuten asemien seudut ovat lähin­nä parkkipaikko­ja. Ehdotan kaavoit­ta­jien lähet­tämistä kuukaudek­si inter­railaa­maan Englan­ti­in, Hol­lan­ti­in ja Ranskaan. 

  Osmo Soin­in­vaara:
  Ei maakun­takaavaa voi ottaa lähtöko­hdak­si, kos­ka se ei ohjaa rak­en­tamista juuri lainkaan. Maakun­takaavaan mah­tuu ainakin kak­si miljoon­aa asukasta.

  Nyt en ymmärtänyt. 😉 Eihän kaavoituk­sel­la saa ohja­ta rak­en­tamista vaan luo­da sille edel­ly­tyk­siä. Maakun­takaa­va saat­taa olla ain­oa tarpeelli­nen kaa­va. Kaupunkien kaavoitus on nykyään lähin­nä kehi­tys­tä hait­taavaa. Ylen­säkin kun­tien osu­ut­ta maankäytön suun­nit­telus­sa tulee radikaal­isti vähen­tää. Se vähen­tää myös ilmiöitä, joi­ta joku voisi kut­sua kor­rup­tiok­si. Toinen vai­h­toe­hto on kieltää kunil­ta kokon­aan maanomistus.

 12. tpyy­lu­o­ma: Mis­tä pääsenkin LIIPOs­sa ehdotet­tuun kokeilu­un jos­sa kaavoite­taan samal­la kau­pan tilaa eli paikat on yhteiskäytössä, mikä on sinän­sä ihan hyvä idea.

  Helsingis­sä on toteutet­tu ainakin kolmes­sa kohteesa liityn­täpysäköin­ti­tilo­ja päällekkäiskäyt­töpe­ri­aat­teel­la sopi­en kahdessa kohteessa kau­pan ja yhdessä asun­toy­htiön kanssa jäejestelystä. 

  Hert­toniemessä ja Mel­lun­mäessä samat pysäköin­tipaikat ovat sekä liityn­täpysäköi­jien että kau­pan asi­akkaiden käytössä. Tämä on hyvin toimi­va malli, kos­ka liityn­nän kysyn­tä on aau­mu­ru­uhkan alus­ta iltaru­uhkaan ma-pe ja kau­pan viikon­va­i­h­teessa ja arki-illoin.

  Puis­to­las­sa on pieni liityn­täpysäköin­tialue yhteiskäytössä asukkaiden kanssa.

  Ruo­ho­lahdessa ja Malmil­la liityn­täpysäköin­tipaikat ovat myös asial­lis­es­ti päällekkäiskäytössä. Tämäkin toimii, vaik­ka paikat ovat maksullisia.

  Nämä toteutet­ti­in sil­loin, kun HKL vas­tasi kaupun­gin alueel­la liityn­täpysäköin­nin kehittämisestä.

  Päällekkäiskäyt­töisiä pysäköin­ti­tilo­ja on mah­dol­lista toteut­taa varsin mon­imuo­tois­es­ti. Kaavoituk­ses­sa asi­aa joko edis­tetään tai haitataan.

 13. Vaikkei val­tio ole tähänkään asti kyseenalais­tanut pk-seudun liiken­nehankkei­ta juurikaan, niin silti vieroksun ja suo­ras­taan pelkään täl­laista avoin­ta piikkiä, että 150 Me joka vuosi ihan mihin parhaak­si kat­so­taan. Pk-seudul­la kun putkahtelee välil­lä ilmoille niin mielet­tömiä liiken­nehankkei­ta. Valitet­tavasti on niin, että tarvit­semme kyl­lä tänne sen isovel­jen, joka vähän pitää jalko­ja maassa.

 14. Daniel Fed­er­ley: …Pk-seudul­la kun putkahtelee välil­lä ilmoille niin mielet­tömiä liikennehankkeita… 

  Nykyjär­jestelmäl­läkin menee ihan käsit­tämät­tömiä läpi! Älyt­tömim­pänä ideana viime vuosil­ta on län­simetro. 🙁 Jos edes osa rahas­ta olisi käytet­ty kevyem­pään ratkaisu­un, olisi huo­mat­tavasti suurem­pi osa espoolai­sista toimi­van raideli­iken­teen piiris­sä. Täy­tyy vain toivoa, että jatko­su­un­nitel­ma ymmär­retään ampua alas.

  Metro on kaupunki­maisen asu­tuk­sen liiken­nemuo­to. Täältä puut­tuu se kaupun­ki. Esimerkik­si Pari­i­sis­sa toteutetaan kehä raidelin­jat raitio­vaunuil­la, kos­ka kap­a­siteet­ti riit­tää main­iosti. Siel­lä käyneet tietävät, että Pari­isi on kuitenkin kaupunki­mais­es­ti raken­net­tu myös kehä­tien molemin puolin.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Tramways_in_Île-de-France

  Ehkä Espoon metroasemista tehti­in tahal­laan liian lyhy­itä, etteivät ihmiset huo­maa liikaka­p­a­siteet­tia niin hel­posti. 😉 Ase­ma­sotkun syyl­liset olisi syytä tutkia ja tuomi­ta. Kyse on käsit­tämät­tömästä raho­jen haaskauk­ses­ta. Saat­taa olla yhä, että kokon­aistaloudel­lisin vai­h­toe­hto olisi lopet­taa länsimetrohanke!

 15. Kom­ment­ti Daniel Fed­er­leylle 21.6.2012 kel­lo 21:09

  Kyl­lä siltä isovel­jeltäkin pääsee kum­mallisuuk­sia läpi; nyt esimerkik­si kallis Pis­ara-rata, jota perustel­laan kaukoli­iken­teen eduil­la, mut­ta jota ei olekaan kaukoli­iken­teen kannal­ta selvitetty:
  http://kalevikamarainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/108216-eduskunta-ja-salatieto

  Mys­ti­ikkaanko tuo eduskun­nan päätök­sen­teko­jär­jestelmäkin perus­tuu, siltä ainakin tuntuu.

  Ter­veisin Kale­vi Kämäräinen

 16. Län­simetro on osaop­ti­moin­nin mallies­imerk­ki. Tapi­olan kehit­tämi­nen on ohjan­nut suun­nit­telua, mikä voi Län­simetron osu­udelta olla järkevääkin, mut­ta kun ratkaisut hei­jas­tu­vat koko ole­vaan ja tule­vaan metroon Helsingis­sä, lop­putu­los on huono. Antaa espoilais­ten tehdä metron­sa, mut­ta Helsin­gin puolelle vai­h­toase­ma, mis­sä vai­hde­taan Espoon met­ros­ta Helsin­gin metroon 😉

 17. @Daniel Fed­er­ley
  Tässä on sel­l­ainen teo­ria, että jos ne rahat saa omak­si, käyt­töä hark­i­taan enem­män kuin sil­loin, kun rahat ovat jonkun muun. Jos han­kkeessa säästetään, ne säästyneet rahat eivät tule meille, joten ihan sama, mitä maksaa.

 18. Vep­säläi­nen, sinän­sä samaa mieltä yhteiskäytöstä. Mut­ta nyt siis kavoit­ta­ja määrää rak­en­ta­maan hal­li­paikko­ja ilman että kaupun­ki osal­lis­tuu kus­tan­nuk­si­in. Tuo on eri asia kuin avopaikat Malmil­la ratava­rauk­sen tontilla.
  Daniel Fed­er­ley:
  Vaikkei val­tio ole tähänkään asti kyseenalais­tanut pk-seudun liiken­nehankkei­ta juurikaan, niin silti vieroksun ja suo­ras­taan pelkään täl­laista avoin­ta piikkiä, että 150 Me joka vuosi ihan mihin parhaak­si kat­so­taan. Pk-seudul­la kun putkahtelee välil­lä ilmoille niin mielet­tömiä liiken­nehankkei­ta. Valitet­tavasti on niin, että tarvit­semme kyl­lä tänne sen isovel­jen, joka vähän pitää jalko­ja maassa. 

  Kun ei menen näin. Kehotan tutus­tu­maan esim. Keilaniemen tun­neli­in tai mihinkä tahansa ohi­tustiehankkeeseen, tuo isoveli on pikem­minkin mega­lo­maanisem­pi. Helsin­gin seudun liiken­nehas­su­tuk­sil­la on sen­tään edes käyttäjiä.

 19. Ymmär­rän hyvä Helsin­gin päät­täjien tuskan vaik­ka en asukaan Helsingissä.

  Asuin muu­ta­man vuo­den Lon­toos­sa ja siel­läkin tilanne on hyvin samanlainen.

  Alueen vero­tuo­toista kym­me­nia % menee pohjoiseen ja kun jotain pitäisi saa­da paran­ta­maan Lon­toon ifraa ei rahaa tah­do tip­pua. Sen vuok­si siel­lä on ongelmia julkises­sa liiken­teessä ja mas­si­ivisa ruuhk­iä teillä.

  Toinen yhteinen asia on selvän ison vision puute. Pari­i­sis­sa oli aikoinaan Haus­man joka varsin rajuin ottein muut­ti kaupun­gin raken­net­ta ja nyt Pari­isi on hienoimpia suurkaupunkeja.

  Se pääkaupunkiseudul­la että Lon­toos­sa on puut­tunut iso vah­va visio. 

  Pääkaupunkiseudulle tarvit­taisi rohkea tule­vaisu­u­teen vaik­ka sata vuot­ta katso­va suun­nitel­ma viihty­isästä ja hyvin toimi­vas­ta kaupungista. Siinä pitäisi olla mukana koko työssäkäyn­tialue. Hyvä pääkaupunkin on koko Suomen etu. Se on julk­isu­usku­va koko maas­ta ja tuot­taa suuren osan siitä hyvästä jota eri­laisi­na etu­ina ja määrära­hoina jae­taan muual­la. Järkikin sanoo että moot­tori pitää toimia hyvin.

 20. Mietin tässä yhtä kysymys­tä. Ja mientin­pä perin ankarasti.

  Liiken­neksys­mys­ket kos­ke­tat­vat kaikkia. Ja niistä pitäisi kaikkien muo­dostaa val­is­tunut mielipi­de. Val­is­tuneen mielip­i­teen edel­ly­tys on avoin ja laa­ja kansalaiskeskustelu.

  Sen edel­ly­tys on saa­da jonkin­lainen käsi­tys kokon­aisu­ud­es­ta. Ja eri­tyis­es­ti pohtia vähän eri­laisia vai­h­toe­hto­ja tämän saman kokon­aisuduen toteuttmaisek­si. Tämä edel­lyt­tää, että Hesari omis­taisi 1–2 auke­maa asian käsit­te­lyyn eri kanteilta. 

  Esimerkik­si Pis­ara-rata voidan toteut­taa laa­jem­pana — ja tietenkin kallimpana, kus­tan­nuk­set noin 1200 — 1300 Me, — Huopalahdes­ta Ruskea­suon ja Meilah­den kaut­ta kulke­vana vai­h­toe­htona. Selvä etu on, että se antaisi suo­ran yhtey­den lento­ken­tältä ja Mar­tin­laak­sos­ta Meilah­den klinikoille, jois­sa päivit­täin työsken­telee tai asioi 10- 12.000 henkeä.

  Mut­ta koko mah­dol­lisu­u­ta ei ole tuo­tu esi­in. Ja asi­aa on muutenkin käsitel­ty HS:n pal­stoil­la luvat­toman heikosti. Ja suo­raan sanoen: Oden postauk­set ovat olleet aika paljon van­han toistoa.

 21. Suomen hal­li­tuk­ses­sa on 19 “kun­t­a­min­is­ter­iä”. Osa on vielä mukana kun­ta­hallinnos­sakin. Onko­han mis­sä muual­la vastaavaa?

  Mik­si sen rahan ylipään­sä pitää kiertää val­tion kaut­ta. Ruot­sis­sakin verot mak­se­taan kun­nille ja maakäräjille.

  Val­tio elää hyvin keräämil­lään muil­la veroil­la ja mak­suil­la. Siitä riit­tää alue­polit­tisi­in tasauksiinkin.

  Val­tioneu­vos­ton pitää keskit­tyä val­tio­ta­son asioi­hin — nimikin jo sanoo, että se ei ole kun­ta­neu­vos­to tai maakuntaneuvosto.

  Suomen laki on aivan sekaisin, kun siel­lä on mukana kun­tata­son “järjestyssään­töjä” ym. sälää, joista pitäisi päät­tää ja säätää paikallisel­la tasol­la. Onko­han kil­pailukykyisessä Sak­sas­sa päätet­ty val­ti­ol­lisel­la tasol­la mis­sä tilanteis­sa päivähoito­laan pitää palkata laitoshuolta­ja. Suomen lais­sa on!

  Säästy­isi paljon rahaa, jos asi­at selekeytet­täisi­in ja päätök­set tek­isi maksaja/käyttäjä (olisi se sit­ten kun­ta tai maakun­ta) ja han­kkeet oli­si­vat kustannus/hyöty vas­taavia. Kun­nillekin tulisi aivan toisen­lainen intres­si liit­toi­hin ja jopa yhdyn­töi­hin tois­t­en­sa kanssa, mitä ter­miä sopi­nee näin keskikesän hedelmäl­lisyysjuh­lan aikaan käyttää.

 22. Kom­ment­ti Markku af Heurlin­ille 23.6.2012 kel­lo 18:04

  Pis­ara taitaa olla erit­täin huono esimerk­ki “kansalaiskeskustelun” avul­la toteutet­tavas­ta raideli­iken­nehankkeesta. On sit­ten vielä kalli­impia vai­h­toe­hto­ja tai niitä toivon mukaan halvem­pia, toteut­tamistapa on tyyliä “pois alta risut ja männynkävyt”. 

  Sik­si Pis­ara aio­taan nyt toteut­taa puis­toaluei­ta pienen­tämäl­lä, vaik­ka tuol­laisel­la hin­ta­la­pul­la voisi kuvitel­la löy­tyvän myös mui­ta vai­h­toe­hto­ja, kun vaan kun­nol­la mietit­täisi­in (ja kansalaisia kuunneltaisiin).
  http://kalevikamarainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/109511-alppila-seuran-vetoomus-pisaran-linjauksesta

  Ter­veisin Kale­vi Kämäräinen

 23. “Toinen yhteinen asia on selvän ison vision puute. Pari­i­sis­sa oli aikoinaan Haus­man joka varsin rajuin ottein muut­ti kaupun­gin raken­net­ta ja nyt Pari­isi on hienoimpia suurkaupunkeja.

  Se pääkaupunkiseudul­la että Lon­toos­sa on puut­tunut iso vah­va visio. ”

  Pari­i­sis­sa hal­lit­si sil­loin keis­a­ri­na Napoleon III, Bona­parten pojan­poi­ka, jos oikein muis­tan. Ei siinä juuri muil­ta kysytty.

 24. Kalle:

  Metro on kaupunki­maisen asu­tuk­sen liiken­nemuo­to. Täältä puut­tuu se kaupunki. 

  Ja tulee puut­tumaan tule­vaisu­udessakin, mikäli se vihreistä on kiinni.
  Liiken­nepoli­it­tiset selon­teot ovat ihan yhtä tyhjän kanssa kun Vihreä poli­ti­ik­ka jyrää.
  Esimerkkinä: Öster­sun­domi­in ollaan muka­mas kaavoit­ta­mas­sa tiivistä raideli­iken­teeseen perus­tu­vaa kaupunkia.
  Helsin­gin Sanomien mielipi­de­pal­stal­la kak­si Vihrei­den kärkipoli­itikkoa (Emma Kari ja Anni Sin­nemä­ki) esit­tävät kuitenkin seuraavaa:

  “Met­sien mon­imuo­toisu­ut­ta on nyt kar­toitet­tu Helsingissä …
  Nyt tehdyis­sä luon­toin­ven­toin­neis­sa löy­de­tyt tärkeim­mät alueet on otet­ta­va osak­si met­sien suo­jelu­verkos­toa. Suuri osa tärkeim­mistä luon­toko­hteista löy­tyi Öster­sun­domin alueelta, jon­ka kaaval­u­on­nos on juuri hyväksyt­ty. Nyt täy­tyy varmis­tua siitä, että nämä alueet ote­taan huomioon ja jätetään rak­en­tamisen ulkop­uolelle, kun Öster­sun­domin lop­ulli­nen kaa­va hyväksytään.”

  Kun alueel­la on met­sien lisäk­si nat­u­raruovikoi­ta, kor­vaa­mat­toman tärkeitä kallioaluei­ta, harv­inaisia luon­to­tyyppe­jä, suo­jeltavaa kult­turi­maise­maa (pel­to­ja) ym. ym ym. niin käytän­nössä tämä tarkoit­taa sitä, että koko alue on syytä jät­tää kokon­aan rak­en­ta­mat­ta tai vai­h­toe­htois­es­ti met­siä ym. väis­tellen raken­netaan muu­ta­ma hiki­nen betonilähiö rupusakille ja tarvit­tavalle työvoimalle asemien ympärille.
  Löy­ty­isikö Por­voon moot­tori­tien vier­estä joku sopi­va paik­ka kerrostalolähiölle?
  Eli liiken­nepoli­it­tis­es­ti käy niin, että väki muut­taa edelleen nur­mi­järville auto­jen­sa kanssa kun Helsingistä ei raken­net­tavak­si sopi­vaa maa­ta vaan löy­dy. Kun on ne tärkeät met­sät, pel­lot, ruovikot, pöpe­liköt, maise­ma ja muu tärkeä luonto.
  Helsin­gin hienoa kan­takaupunkia ei olisi iki­maail­mas­sa raken­net­tu Vihreil­lä emmakari-peri­aat­teil­la. No, Helsin­ki lie­neekin pelkkä ympäristörikos, olkoonkin ekote­hokas ja kiva paik­ka muuten.
  Mis­säköhän ne emmakar­it ja sin­nemäet asuu?

 25. Pääkaupunkiseudun rataverkon ”koordi­noin­ti” on johta­mas­sa mm. tähän: jos Pis­ara raken­netaan, tulee niemen alle rato­ja tule­vaisu­udessa pahim­mil­laan neljään ker­rokseen, kun se Tallinnan tun­nelikin pitäisi jon­nekin mah­tua. Lisäk­si maan­pääl­liset raitio­vaunukiskot. Aika mon­ta ker­rosta rato­ja tämänkokoiseen kaupunki­in, edes Pari­i­sis­sa ei ole pystyt­ty vas­taavaan. Asia ratkeaisi Sil­mukkametrol­la ja siirtämäl­lä kaukoli­iken­nease­ma Pasi­laan. Mut­tei siitä tässä sen enem­pää, asia on käsitel­ty aika tyh­jen­tävästi aikaisem­min. Sen ver­ran vaan, että Sil­mukan kus­tan­nuk­set 300–400 M voisi jakaa kol­men hyö­tyjän, Espoon, Helsin­gin ja Liiken­nevi­ras­ton kesken. Lisäk­si uusi ase­ma, puo­let musi­ikki­talosta, 70 M.

  Vähän his­to­ri­aa: Itä-Helsin­gin joukkoli­ikenne on perus­tunut metroon viimeiset 30 vuot­ta. Van­taan taas junarataan, kuten Pohjois-Espoonkin. Etelä-Espoon joukkoli­ikenne taas on perus­tunut yksi­ty­isautoilu­un, sinne on ehdit­ty rak­en­taa 8‑kaistainen moot­tori­tie ja kaupunki­rakenne sen mukaan.
  Voi vain kuvitel­la, minkälaiset ylimääräiset kus­tan­nuk­set kol­men eri liiken­nejär­jestelmän rak­en­tamis­es­ta ja ylläpi­dos­ta veron­mak­sajille on aiheutunut, puhu­mat­takaan matkus­ta­jille aiheutuneesta vaivas­ta, kun jär­jestelmät eivät mis­sään kohtaa. Olisiko tässä yksi argu­mant­ti kun­tien yhdis­tämiseen, tosin aikalail­la ”post festum”.

  Kuitenkin sama meno jatkuu. Espooseen ollaan rak­en­ta­mas­sa eri­laista metroa kuin Helsinki­in, kuten tiedämme. Vielä fataalimpi virhe kuin lai­turei­den pitu­us on se, että Espoon metro joudutaan/ halu­taan vetää kokon­aan tun­neli­in, kun “tiivi­iseen” kaupunki­rak­en­teeseen ei maan­päälle enää oikein mah­du. Helsin­gin metron vetovoima on siinä, että suuren osan matkas­ta voi kat­sel­la taivas­ta ja mer­ta. Kuinka­han moni mer­sum­ies Espoos­ta vai­h­taa mer­inäköalat umpitun­neli­in. Olisi­han edes Keilalah­den ylitse voin­ut rak­en­taa sillan.

  Jos kun­tara­jo­ja ei olisi ollut, Helsin­gin keskus­tas­ta olisi jo pikametro Lentoase­malle. Kenellekään ei olisi tul­lut mieleenkään mitään Kehärataa. Se on Van­taan lob­baa­ma pro­jek­ti, jol­la halu­taan yhdis­tää Tikkuri­la, siis Itä-Van­taa Myyr­mä­keen. Kehära­ta tulee osoit­tau­tu­maan fiaskok­si, Liiken­nevi­ras­ton omatkin matkus­ta­jalaskel­mat ovat pelot­ta­van alhaisia. Kuka köröt­telisi Lentoase­mal­ta keskus­taan hitaal­la keräi­lyju­nal­la, kun nopeam­min pääsee edelleen Finnairin bus­sil­la. Koko Mar­ja-Van­taa on mega­lu­okan suun­nit­telu­virhe, se sijait­see puo­lik­si melu­alueel­la, kuka sinne halu­aa muuttaa.

  Liiken­nepoli­it­ti­nen selon­teko on tehty aivan liian lyhyel­lä aikaper­spek­ti­ivil­lä, tule­vaisu­u­den ratatarpei­ta ei ole mainit­tu ollenkaan (ainakaan julk­isu­udessa). Tarkoi­tan tässä Lentoase­man pikametroa ja Tallinnan metroa, jot­ka voisi tule­vaisu­udessa yhdis­tää. Lentoase­man pikametro pitäisi viedä Tallinnan sata­man ja rautatiease­man kaut­ta Lennu­jaa­malle. Tsaari­naikaisia raitei­ta Suomen­lah­den ali ei kan­na­ta viedä, kun raideleveys vai­h­tuu jo Puo­las­sa. Ylivoimais­es­ti suurin osa Helsin­gin ja Tallinnan välis­es­tä liiken­teestä on tule­vaisu­udessakin matkustajaliikennettä.
  Sep­po Honkanen

 26. Kan­nat­taisi ensin pere­htyä asi­aan ennen kuin esit­tää pötyjä. Kuka­han tuo kom­mentin suosit­teli­ja lienee?

  No tässä sin­ulle ja muillekin Wikipedi­an sivut. Toiv­ot­tavasti osaat englantia:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Haussmann’s_renovation_of_Paris

  Markku af Heurlin:
  “Toinen yhteinen asia on selvän ison vision puute. Pari­i­sis­sa oli aikoinaan Haus­man joka varsin rajuin ottein muut­ti kaupun­gin raken­net­ta ja nyt Pari­isi on hienoimpia suurkaupunkeja.

  Se pääkaupunkiseudul­la että Lon­toos­sa on puut­tunut iso vah­va visio. ”

  Pari­i­sis­sa hal­lit­si sil­loin keis­a­ri­na Napoleon III, Bona­parten pojan­poi­ka, jos oikein muis­tan. Ei siinä juuri muil­ta kysytty.

 27. AH, minus­ta ne kar­toituk­set taas ovat siitä hyviä että on jotain tietopo­h­jaa mil­lä päätök­siä tehdään. Viher­alueil­la on ekol­o­gisia, esteet­tisiä ja virk­istysar­vo­ja, mut­ta nämä eivät ole aina sama asia, ja ovat joskus jopa keskenään ris­tiri­idas­sa. Ekol­o­gi­sis­sa arvois­sakin on aste-ero­ja, toiset kohteet on tärkem­piä kuin toiset, ja toisaal­ta osa voidaan yhdis­tää rak­en­tamisen ja osa ei.

 28. Markku af Heurlin:
  …Meilah­den kaut­ta kulke­vana vaihtoehtona…

  Meilahti oli tarkoi­tus liit­tää rataverkkoon spåran lisäk­si metroase­mal­la. Töölön metrolin­ja olisi jotenkin ollut vielä järkevän rajois­sa ver­rat­tuna län­simetroon, mikäli uno­hde­taan kustannukset. 

  Tavoiteti­las­sa ole­va toinen Meilahtea palvel­e­va spåral­in­ja on kuitenkin toden­näköisem­pi toteutet­tavak­si. Sen kus­tan­nuk­set ovat ker­talu­okkaa pienemät kuin metrolin­jan. Spåra kokon­aisuute­na on järkevämpi Helsin­gin kokoises­sa kaupungissa.

  Spåraverkon laa­jen­nus voidaan sös­siä vain mak­sat­ta­mal­la turhaa ja tap­pi­ol­lista bus­sili­iken­net­tä spåran voitoil­la. Tap­pi­ol­la toimi­va julki­nen liikenne ei ole kestäväl­lä pohjalla.

 29. Karin ja Sin­nemäen kan­nan­ot­to oli hyvä, jos tarkoi­tus on suo­jel­la luon­toa kaavoit­ta­mal­la sinne mis­sä kaupunkia jo on, tai sit­ten tekemäl­lä Helsin­gin väestökasvulle jotakin radikaalia. Itse näk­isin mielu­um­min esimerkik­si var­sikenkien kulut­ta­man ja asukaskäytössä jo ole­van San­tik­sen menevän raken­nus­maak­si, kuin nyky­mallisen lev­iämisen, jos­sa tehdään etäis­pesäke irti kaupunki­rak­en­teesta ja jän­nätään saadaanko sinne joskus joku järkevä julki­nen yhteys. Samal­la etäis­pesäk­keen voi ennus­taa alka­van laa­jenevan ympärilleen. Suurpel­to tulee nyt heti mieleen. 

  Itse arvioisin väestönkasvun ylit­tävän sen ver­ta kirkkaasti kor­jatutkin arviot, että syytä olisi keskit­tyä siihen asukasti­hey­den nos­toon kaupunkialueil­la ja pro­jek­tialueil­la. Talous ja ainakin ilmas­ton­muu­tos pelaa kort­te­ja niin, että väestö läh­tee pohjoiseen. Ja kaik­ki tämä kos­kee sitä miten nyt kaavoite­taan tule­vaa kaupunkia. Ja jos talouskasvua tarvitaan/halutaan jatkos­sakin, niin se tarkoit­taa lisää porukkaa oli joku siitä mitä mieltä tahansa. Tätä porukkaa ei vain pidä pakot­taa ympäristölle vahin­gol­liseen ja lom­pakolle kalli­ik­si käyvään elämän­tyyli­in kaavoit­ta­mal­la kuten tähän asti.

  Öster­sun­dom metrol­la tai ilman on turha han­ke ja seu­raus­ta juuri autokaupungista. Tila lop­puu kun autoilu vie sen raken­nuk­sil­ta. Ja mak­saa mil­jarde­ja menetet­ty­inä asukkaina ja aiheut­taa syöpää. Öster­sun­dom sen­tään toiv­ot­tavasti on toiminnal­taan jotain muu­ta kuin Kar­tanonkos­ki Van­taal­la. Ratkai­se­vaa on tuleeko lop­ul­ta liiketi­lat asun­toaluei­den sisälle vai ulkop­uolelle automar­ket­ti­in, mis­tä Kar­tanonkos­ki Jum­boi­neen ja muine pelti­hallei­neen lie­nee paras esimerk­ki. Siis sikäli jos halu­taan sitä elävää kaupunkia ja samal­la tehdä jotakin päästöille ja ihmis­ten elinkus­tan­nuk­sille. Ei Helsin­gin ydinkeskus­taakaan tarvit­sisi julkisel­la rahal­la elävöit­tää, jos siel­lä asu­isi joku. Nythän se on lähin­nä sul­jet­tua toi­mi- ja liiketi­laa iltaisin ja ihmiset ovat omil­la asuinalueil­laan. Sikäli kum­ma, ettei Eteläsa­ta­maan tai­da tul­la merkit­tävästi asum­ista lisää.

  Ainakin muu­ta­ma vihreä kaupung­in­val­tu­utet­tu on netis­sä rak­en­ta­mas­sa ihan oikeaa kaupunkia, mut­ta eipä tämä kaupun­gin tule­vaisu­us näytä kiin­nos­ta­van ainakaan Hesaria. Tuo ihmis­ten kaupun­ki-blo­gi taitaa olla paras tapa seu­ra­ta tätä vas­tavir­taan uimista. Valitet­tavaa, että keskustelu tulev­as­ta ei näy enem­pää esimerkik­si Hesarin sivuil­la tai muual­la mis­tä ns. seu­rakun­taan kuu­lumat­tomat sen näk­i­sivät. Nyt “papit” saar­naa­vat vielä ainakin lähin­nä oma­lle seurakunnalle. 

  Sääli sinän­sä, kun paljoa ei ole tehtävis­sä jos kaupunkia levitetään autokaupunk­i­na asfal­toiden met­siä men­nessä. Lihan­syön­nin voi ilmas­totekona lopet­taa kos­ka vain, mut­ta jos kaupun­ki raken­netaan toim­i­maan autol­la, niin päästö­jen laskus­ta tulee ainakin reuna-alueil­la asuville vaikeaa ja tulee­han siitä jo ajan­hukkaa, vaik­ka matkus­taisi millä.

  Sinän­sä pöl­höä eräi­den puheet halus­ta laskea palkko­ja ja samal­la sama poruk­ka tekee autokaupungillaan elinkus­tan­nuk­sista nou­se­vat. Öljyn hin­ta tuskin las­kee ja kaupunkia ja kaupunki­lais­ten elämää raken­netaan toim­i­maan kas­vavien öljyn­hin­to­jen varaan? Aika lyhyt­näköistä. Koh­ta vaan ei pääse kaup­paan ilman autoa, jos kaavoitus jatkaa nykylin­jaa. Sähköau­toilua kan­nat­tavam­paa olisi ajaa väli­matkat pois kaavoista ja palaut­taa työ ja asum­i­nen käve­ly­matkan päähän. Sähköau­tokaupun­ki syö saman tilan kuin autokaupunkikin.

  Itse en ainakaan ole huo­man­nut betonilähiöis­sä sen kum­mem­paa rupusakkia, kuin muual­lakaan. Taval­lista porukkaa, joten olisi ehkä syytä keskit­tyä talo­jen laadun ja alueen toim­into­jen moit­timiseen, jos niis­sä näkee vikaa.

 30. tpyy­lu­o­ma:
  AH, minus­ta ne kar­toituk­set taas ovat siitä hyviä että on jotain tietopo­h­jaa mil­lä päätök­siä tehdään. 

  Kar­toituk­set tehti­in (kai) muka­mas ilman mitään arvo­tuk­sia. Tot­takai inven­toin­nit sit­ten otet­ti­in Emma Karin ja Anni Sin­nemäen puolelta nimeno­maan itseis­ar­voisi­na suo­jeluko­hteina. Kun aiem­min on kuvitel­tu, että alueel­la on tärkeätä suo­jel­la nimeno­maan kosteikkonatur­oi­ta + lin­tu­ja niin nyt suo­jelu halu­taan laa­jen­taa talousmetsiin.
  Mitään johdon­mukaisu­ut­ta ja logi­ikkaa ei löy­dy tuos­ta suo­jelu­vim­mas­ta yhdis­tet­tynä halu­un muo­dostaa tiivistä, monipuolista ja ekol­o­gis­es­ti kestävää yhdyskuntarakennetta.
  Poli­it­ti­nen päätöshan tuo on; jos halu­taan men­nä täysimääräis­es­ti “luon­non ehdoil­la” niin parem­pi jät­tää koko alue luontoreservaatiksi.

 31. JouniL:
  Kan­nat­taisi ensin pere­htyä asi­aan ennen kuin esit­tää pötyjä. 

  Kaupunkisu­un­nit­telun kannal­ta taitaa kuitenkin olla melkoisen yhden­tekevää oliko kyseessä pojan­poi­ka vai veljenpoka…

 32. Emma Kari ja Anne Sin­nemä­ki saisi­vat aivan vapaasti kitkeä pujot ja lupi­init tien­var­sil­ta ja kylvää ketokukkia tilalle, sil­lä sitä luon­non mon­imuo­toisu­ut­ta edis­täis yhtä lail­la. Voin osal­lis­tua talkoisi­in merkkaa­mal­la kart­taan paikko­ja mis­tä saa kitkeä.

 33. Kaikessa kaupunkisu­un­nit­telus­sa (ja varsinkin maaseu­tusu­un­nit­telus­sa) pitää lähteä siitä että 2025 vuo­den jäl­keen emme enää käytä yksi­ty­isauto­ja, emme ainakaan töi­hin tai kaup­paan menoon. 

  Kun öljy mak­saa 2025 jäl­keen viisi ker­taa enem­män kuin nyt ja kun Suomen tuon­nista 20% on polt­toainei­ta, rahal­lis­es­ti pääosa öljyä, yhtälö ei vain toi­mi. Öljyn kulu­tus­ta pitää laskea 10% vuodessa.

 34. Helsin­gin seudun liiken­nehas­su­tuk­sil­la on sen­tään edes käyttäjiä. 

  Parin sadan miljoo­nan vuosaaren sata­ma­radal­lakin kul­kee keskimäärin yli 4 junaa päivässä.

 35. Höp­sistä.

  Onko sin­ul­la autoa?

  Kan­nat­ta seu­ra­ta mitä maail­mal­la tapahtuu.

  Las­si Hieta­nen:
  Kaikessa kaupunkisu­un­nit­telus­sa (ja varsinkin maaseu­tusu­un­nit­telus­sa) pitää lähteä siitä että 2025 vuo­den jäl­keen emme enää käytä yksi­ty­isauto­ja, emme ainakaan töi­hin tai kaup­paan menoon. 

  Kun öljy mak­saa 2025 jäl­keen viisi ker­taa enem­män kuin nyt ja kun Suomen tuon­nista 20% on polt­toainei­ta, rahal­lis­es­ti pääosa öljyä, yhtälö ei vain toi­mi. Öljyn kulu­tus­ta pitää laskea 10% vuodessa.

 36. Las­si Hietanen:

  Kun öljy mak­saa 2025 jäl­keen viisi ker­taa enem­män kuin nyt ja kun Suomen tuon­nista 20% on polt­toainei­ta, rahal­lis­es­ti pääosa öljyä, yhtälö ei vain toi­mi. Öljyn kulu­tus­ta pitää laskea 10% vuodessa.

  Sin­ul­la on aika hyvä kristal­li­pal­lo, kan­nat­taisi lyödä sil­lä rahoiksi.

  Mut­ta vakavasti ottaen, Peak-Oil-uskon­to on kokenut viime aikoina paho­ja takaiskuja.
  Moniko olisi osan­nut kuvitel­la, että aivan lähi­t­ule­vaisu­udessa, 2018, Pohjois-Amerik­ka on öljyn ja kaa­sun suh­teen omavarainen. Tämän mah­dol­lis­taa tekni­ikan kehit­tymi­nen jon­ka avul­la pystytään hyö­dyn­tämään taloudel­lis­es­ti epäkon­ven­tion­aal­isia ener­giavaro­ja (USAn liuskekaa­su, Kanadan öljyhiekat).
  Maakaa­sun hin­ta USAs­sa on laskenut niin rajusti, että siel­lä ollaan vai­h­ta­mas­sa raskas­ta kul­je­tuskalus­toa dieselistä kaa­sukäyt­töisik­si. (Kaa­sun hin­ta siel­lä on n. viides­osa eurooppalaisesta).

  Mut­ta vaik­ka ennus­tuk­sesi olisi oikea, ja raakaöljyn hin­ta viisinker­tais­tu­isi, se vaan aiheut­taisi siir­tymisen vai­h­toe­htoisi­in polt­toaineisi­in (xTL, maakaa­su) ja sähköautoihin.

  1. Jos raakaöljyn hin­ta viisinker­tais­tuu nopeasti, öljyä ale­taan tehdä kivi­hi­ilestä. Kiinas­sa tehdään jo. Se taas kakasinker­tais­taa hiilid­iok­sidipäästöt. Toiv­o­ton juttu.

 37. Suvait­sen epäil­lä väitet­tä, jon­ka mukaan Pohjois-Amerik­ka olisi vuo­teen 2018 men­nessä öljyn suh­teen omavarainen. Maakaa­sun suh­teen­han se on ollut sitä aina.

  Pohjois-Amerikan öljyn­tuotan­non “renes­sanssi” on pitkälti seu­raus­ta korkeista hin­noista, joiden vuok­si ns. tight oil ‑esi­in­tymien hyö­dyn­tämi­nen on tul­lut mah­dol­lisek­si, ja toisaal­ta Kanadan öljy­hiekka­hankkeista. Öljy­hiekan tule­vaisu­us ei kyl­lä näytä min­un silmi­i­ni kovin val­oisalta, tuotan­to on ympäristön kannal­ta paljon kuor­mit­tavam­paa kuin per­in­teinen öljyn­tuotan­to ja skaalau­tu­vu­us kovin paljon nyky­istä suurem­paan tuotan­toka­p­a­siteet­ti­in on kyseenalaista jo tuotan­non veden­tarpeen vuoksi.

  Usein ote­taan esille Pohjois-Amerikan val­ta­vat öljyliuske­varat. Näistä puhut­taes­sa on otet­ta­va huomioon, että öljylius­keen ole­mas­sao­lo on tun­net­tu jo yli sata vuot­ta, ja sitä on yritet­ty hyö­dyn­tää his­to­ri­an kulues­sa usei­ta ker­to­ja. Ener­giat­alous ei vain tähän men­nessä ole osoit­tau­tunut kan­nat­tavak­si, ja on hyviä syitä uskoa, ettei se tule sitä ikinä olemaan.

  Peak Oil on tosi­a­sia, vain sen tark­ka ajanko­h­ta on kysymys­merk­ki. Min­un arvauk­seni on, että maail­man “All liq­uids” ‑luke­ma ei koskaan tule ylit­tämään 100 miljoon­aa bar­relia päivässä.

 38. T.: Parin sadan miljoo­nan vuosaaren sata­ma­radal­lakin kul­kee keskimäärin yli 4 junaa päivässä.

  Kyl­lä, Mut­ta mikä on niiden kul­jet­ta­ma rahtimäärä? 

  Onko muuten idea kul­jet­ta junal­la kon­tit Ker­a­van logi­is­ti­ikakekeskus­keen las­taus­ta varten ottanut tuulta?

 39. Markku af Heurlin: Onko muuten idea kul­jet­ta junal­la kon­tit Ker­a­van logi­is­ti­ikakekeskus­keen las­taus­ta varten ottanut tuulta?

  En tiedä onko ottanut tuul­ta, mut­ta aika huonol­ta ide­al­ta tun­tuu ensi ajatuk­selta; kont­ti­pasianssin peluu kahdessa eri paikas­sa tuplaa työmäärän eikä säästä yhtikäs mitään.

 40. antti: En tiedä onko ottanut tuul­ta, mut­ta aika huonol­ta ide­al­ta tun­tuu ensi ajatuk­selta; kont­ti­pasianssin peluu kahdessa eri paikas­sa tuplaa työmäärän eikä säästä yhtikäs mitään.

  Se säästää arvokas­ta tilaa Vuosaaren sata­mas­sa! kOn­ti pure­taa sit­ten logistiikkakeskuksessa.

  1. Tämä logis­ti­ikkakeskus (“Sata­ma”) Ker­aval­la pro­jek­ti oli ajanko­htainen ennen Vuosaaren sata­man perus­tamista. Siinä kon­sep­tis­sa ran­nal­la oli­vat vain lai­tu­rit ja laivo­jen sisältö ajat­teisi­in junil­la logis­ti­ikkakeskuk­seen. Helsin­ki ei tätä tietenkään halun­nut, kos­ka noi­ta lai­tureio­ta olisi tar­jol­la yllin kyllin ja sik­si niiden kil­pailu pitäisi sata­ma­mak­sut kohtu­ullisi­na. Joka ei usko, että tämä toimisi, voi käy­dä kat­so­mas­sa vas­taavaa viritelmää Belgiassa.

 41. Markku af Heurlin: Se säästää arvokas­ta tilaa Vuosaaren sata­mas­sa! kOn­ti pure­taa sit­ten logistiikkakeskuksessa.

  Vuosaa­res­sa on hehtaarikau­pal­la valmista ter­mi­naal­i­ti­laa joka vain odot­telee käyt­täjään­sä. Gate­housen toimis­to­torni on puoli­ty­hjä. Rak­en­tam­a­ton­ta tont­ti­maa­ta on yllin kyllin.

  Volyymi­tuot­teista met­sä­te­ol­lisu­u­den vien­ti tuskin tulee nykyis­es­tään ainakaan kas­va­maan. Tran­si­to­tuon­ninkin huip­pua­jat ovat takanapäin, joten kovin nopeaa liiken­teen kasvua ei ole näköpiirissä.

  Kont­tien pyörit­tämi­nen jos­sain Ker­aval­la aiheut­taa työtä ja kus­tan­nuk­sia ilman minkään­laista näkyvää hyötyä.

 42. Kun Vuosaren sata­ma ja Ker­can logis­ti­ikakeskus rak­enet­ti­in, kaikkial­ta kuu­lui kansan­tu­lon kasvun iloinen humi­na. — Minä en tiedä, enkä vaivaudu nyt otta­maan selvää, kuin­ka paljon kont­tien siir­toli­ike­nent­tä on nyt Ker­can ja Vuosaaren välil­lä. Sil­lä muuten myös vähen­netään rekkali­ike­nent­tä Vuosaareen.

  Ker­a­van logis­ti­ikkakek­sus onta-ala on 160 ha eli 1,6 km². Vuosaaren sata­man alue on Wkipedi­an mukaan 150 ha.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.