Pitäisikö Talvivaaran uraani ottaa talteen?

(Vas­taus Kain­u­un Sanomien kysymykseen)
Pidän Tal­vi­vaaran kaivos­ta ympäristön kannal­ta hyvin harmil­lise­na, enkä näil­lä tiedoil­la hyväksy­isi kaivos­toimin­nan aloit­tamista. Kun kaivos kuitenkin on toimin­nas­sa, uraani tulee erot­taa louhin­ta­jät­teistä, siihen pitäisi jopa velvoit­taa. Kun kallioon sitoutunut uraani erote­taan liuot­toma­l­la kivi­ainek­ses­ta, sitä ei pidä päästää luon­toon. Ongel­mana ei ole niinkään uraanin radioak­ti­ivi­su­us kuin sen myrkyl­lisyys. Ongel­mana on pikem­minkin, että uraanista ei saa­da tal­teen kaikkea.

Suosi­taanko uraanin tal­teeno­tol­la ydin­voimaa? Ei suosi­ta, sil­lä yksikään ydin­voimala ei jää rak­en­ta­mat­ta uraanin huonon saatavu­u­den perus­teel­la.  Sen sijaan jokin uraanikaivos saat­taa jäädä avaa­mat­ta. Uraanikai­vok­sista on aina merkit­tävää ympäristöhait­taa. Kun ne on Tal­vi­vaaras­sa jo aiheutet­tu, olisi hölmöä palaut­taa uraani luontoon.

Tämän jäl­keen jokaista vas­taavaa tekni­ikkaa käyt­tävää kaivoshanket­ta on käsiteltävä uraanikai­vok­se­na, mikä on otet­ta­va huomioon lupia annettaessa.

Osmo Soin­in­vaara

39 vastausta artikkeliin “Pitäisikö Talvivaaran uraani ottaa talteen?”

 1. OS, käyt­tämistänne sanavalin­noista saa­nee harhaan­jo­hta­van kuvan tilanteesta.

  Tal­vi­vaaran uraa­nia ei liuote­ta kemi­al­lis­es­ti pois kivestä.
  Tal­vi­vaaran uraani liuke­nee kivestä samoin kuin uraani liuke­nee muutenkin ympäröivistä kallioista luonnollisesti.

  Ero on siinä että Tal­vi­vaara hienon­taa kallion pienem­mäk­si, jol­loin ympäristöön reagoivaa pin­ta-alaa muo­dos­tuu val­tavasti ja liukenevan uraanin määrä kas­vaa vastaavasti.

 2. Tämä on eri­no­maisen hyvä argu­ment­ti, ja tämän­muo­toisia argu­ment­te­ja sin­un pitäisi Osmo tuo­da entistä voimallisem­min esi­in ja saa­da myös muut Vihreät poli­itikot ne ymmärtämään.

 3. Toisin sanoen kaikkien tule­vien (ja nykyisten)kaivosten vaa­timuk­si­in on lisät­tävä ehdo­ton velvol­lisu­us uraanin pois­tamiseen louhi­tus­ta maa-aineksesta?

 4. Mites olisi päästöput­ki Venäjän puolelle? Kun ker­ta toisaal­la ratkaistaan päästöt laske­mal­la ne putkea pitkin mereen muiden huo­lik­si, niin olisi­han tämäkin asia ratkaistavis­sa pois oma­l­ta kon­tol­ta lahjoit­ta­mal­la ne naa­puri­in. Löy­ty­isiköhän tuol­ta joku puro, jos­sa olisi joku uhanalainen taimen- tai järvilo­hikan­ta. Ratkaistaisi­in samal­la tuo uhanalaisuus.

 5. “Suosi­taanko uraanin tal­teeno­tol­la ydin­voimaa?” Kyl­lä suosi­taan. Samoin Helsin­ki suosii hiiltä käyt­tämäl­lä hiilivoimaa — siitä huoli­mat­ta, että on onnis­tut­tu luo­maan sään­nöt, jot­ka jaka­vat vas­tu­u­ta EU:n sisäl­lä ja anta­vat muille mah­dol­lisuuk­sia polt­taa enem­män hiiltä, jos Suo­mi ei polta.

  Helsin­ki tekee rahaa hiilel­lä ja Tal­vi­vaara uraanil­la. Molem­mat toimen­piteet lähet­tävät maail­malle samaa viestiä — joku muu tek­isi ellemme me tek­isi, nou­dat­takaa muutkin samaa peri­aatet­ta. Suomi­han on itse asi­as­sa avain­maa ydin­voiman uudessa käyt­tö- ja tuotan­to­bu­umis­sa. Suo­mi viestit­tää muulle maail­malle uusin voimaloin ja kai­voksin, että ydin­voima on tule­vaisu­u­den vaihtoehto.

  Kokon­aan toinen asia sit­ten on, pitäisikö ydin­voimaa suosia ja mal­mi hyö­dyn­tää ydin­voimalois­sa. Voisin vai­h­taa hiilivoimaa, öljyä ja maakaa­sua ydin­voimaan jos pystyisin.

  Suomen val­tion ja hal­li­tusten poli­ti­ik­ka näyt­tää kuitenkin ole­van erit­täin kil­pailukykyisen ener­gian takaami­nen Suomen teol­lisu­udelle kaikin keinoin (ml. Suomen met­sät ja turve, ja myös tuuli ja lop­utkin ener­gia­muodot). Mak­si­moidaan siis kaik­ki ener­gia­muodot, ei niin, että rajoitet­taisi­in haitallisimpia. Tal­vi­vaaran uraanin tal­teenot­to on yksi osa tätä kokon­aisu­ut­ta. Suomel­la on kyl­lä joitain ansioitakin Kioton pros­es­sis­sa, mut­ta tois­taisek­si ei omas­sa energiapolitiikassa.

  Ter­veisiä vielä vihreälle ympäristömin­is­ter­ille. Voisit­teko ottaa vihreis­sä sel­l­aisen lin­jan, että lupae­hdois­sa on pysyt­tävä. Nythän tilanne on val­lan toinen. Saamme sekä malme­ja että päästöjä ympäristöön. En kaipaa hyviä aikei­ta, vaan nor­maalia sopimusten noudattamista.

 6. Pitäisikö län­simetron, raken­nuskivilouhosten tai kallio­ta rajäyt­tävien raken­nus­li­ikkei­den pois­taa myös kallion sisältämä uraani?

  Mielestäni ei vält­tämät­tä, riip­puu mm. uraanin pitoisu­ud­es­ta ja liukoisuudesta. 

  Btw, kuulem­ma eduskun­tat­alon grani­it­ti­seinät sisältävät n. 130kg uraa­nia. (lähde: joku van­ha Materia-lehti)

  1. Jos grani­it­ti jauhetaan aivan jauhok­si, sen pin­ta-ala kas­vaa hirvit­tävän suureksi.
   Sil­loin pitää suh­tau­tua kuin uraanikai­vok­seen, ei nor­maalis­sa louhimisessa.

 7. Uraanin tal­teenot­to ei lisää Tal­vi­vaaran ympäristöon­gelmia, niiden syyt ovat muual­la. Mut­ta kai­vok­sen pitää nou­dat­taa itse ehdot­tami­aan päästöra­jo­ja, muuten­han mil­lään ei ole mitään väliä — ja siltähän se näyttää.

 8. Oikein hienok­si murskat­tu kallio muut­tuu käytän­nössä savek­si, eikä tiivi­istä saves­ta liukene juurikaan mitään jos siinä ei pääse vesi liikku­maan. Tal­vi­vaarakin joutuu pump­paa­maan ilmaa kaso­jen­sa alle. 

  Suomes­sa pitää muuten nykyään säästää sora­har­jut ja sen sijaan kalliot murskataan levitet­täväk­si teille, raken­nuk­sille ja jalka­käytäville otta­mat­ta lainkaan huomioon hienok­si jauhetus­ta murskeesta ympäristöön liukenevaa raskasmetallikuormaa.

 9. Tiedemies: Tämä on eri­no­maisen hyvä argu­ment­ti, ja tämän­muo­toisia argu­ment­te­ja sin­un pitäisi Osmo tuo­da entistä voimallisem­min esi­in ja saa­da myös muut Vihreät poli­itikot ne ymmärtämään.

  Kun minä en heti muista, että kuka tähän väit­tisi vas­taan. Voipi niitä toki ollakin.

 10. Ainakin vihreät vas­tus­ti­vat lupaa tal­teeno­tolle puheen­jo­hta­jan suul­la vielä keväällä.

 11. Juho Laatu: Suo­mi viestit­tää muulle maail­malle uusin voimaloin ja kai­voksin, että ydin­voima on tule­vaisu­u­den vaihtoehto.

  Sitähän se onkin. Jokainen joka on edes puo­lileikil­län sitä mieltä että ilmas­ton­muu­tos on uhka numero 1, kan­nat­taa ydinvoimaa. 

  Jos vas­tus­taa ydin­voimaa, osoit­taa että ilmas­ton­muu­tos ei ole ainakaan kovin vakavasti otet­ta­va uhka numero yksi. Uhka, joo, mut­ta ei kuitenkaan kovin vaka­va uhka, kun voidaan pyrk­iä kaven­ta­maan sen tor­ju­misen keinovalikoimaa. 

  Oikeasti vakavaa uhkaa tor­jut­taisi­in _kaikilla_ tek­nis-taloudel­lis­es­ti käytet­tävis­sä olevil­la keinoilla. 

  Mak­si­moidaan siis kaik­ki ener­gia­muodot, ei niin, että rajoitet­taisi­in haitallisimpia. 

  Jos todel­la­ki on näin, mik­si For­tum jäi ilman ydin­voimalu­paa? Voisi kuvitel­la että ener­gia­muo­to­ja mak­si­moi­va hal­li­tus löy­sen­täisi lupakäytän­töä ja jakaisi lupia kaikille, etenkin niille jot­ka ovat jo kym­meniä vuosia oper­oi­neet ydin­voimalaitok­sia ilman merkit­täviä onnettomuuksia.

  PS Japanis­sa jär­ki alkaa pikkuhil­jaa palail­la, ja ensim­mäisiä ydin­voimaloi­ta ollaan käynnnis­telemässä. Ydin­voiman sam­mut­ta­mi­nen ajoi ener­gialaskun kas­vamisen takia kaup­pataseen pahasti pakkaselle ja potkaisi myös CO2-päästöt kovaan nousuun.

  http://thebreakthrough.org/blog/Japan_Carbon_Intensity_BTInst.shtml

 12. tpyy­lu­o­ma: Kun minä en heti muista, että kuka tähän väit­tisi vas­taan. Voipi niitä toki ollakin.

  No vas­tusti­han sitä lupaa nyt muun muas­sa vihrei­den ministeriryhmä. 

  http://www.vihreat.fi/blogit/ville-niinisto/talvivaaran-uraaniluvalle-ei-kestavia-perusteita

  Tuo Osmon kan­ta on eri­no­maisen järkivihreä val­in­ta: jos siel­lä ker­ran louhi­taan, niin ote­taan kaik­ki tal­teen, mut­ta kun annetaan lupia kaivos­toim­intaan, niin on aina otet­ta­va huomioon kai­vok­sen tuo­tok­set kokon­aisuute­na, myös uraani. Tarvit­taes­sa sit­ten ei myön­netä sitä lupaa.

 13. Sylt­ty: Sitähän se onkin. Jokainen joka on edes puo­lileikil­län sitä mieltä että ilmas­ton­muu­tos on uhka numero 1, kan­nat­taa ydinvoimaa. 

  Teen kuitenkin selvän eron sen välil­lä kan­nat­taako 1) fos­si­ilis­ten polton vähen­tämistä, 2) ydin­voiman lisäämistä tai ehkä 3) ydin­voiman käyt­töä sil­lä ehdol­la, että vas­taa­va määrä fos­si­ilista jää polttamatta.

  Jos vas­tus­taa ydin­voimaa, osoit­taa että ilmas­ton­muu­tos ei ole ainakaan kovin vakavasti otet­ta­va uhka numero yksi. Uhka, joo, mut­ta ei kuitenkaan kovin vaka­va uhka, kun voidaan pyrk­iä kaven­ta­maan sen tor­ju­misen keinovalikoimaa. 

  Voi myös kan­nat­taa molem­pi­en vähen­tämistä. Suurem­pi haaste tosin, ja vihreätkin näyt­tävät kan­nat­ta­van talouden kier­rosten jatku­vaa kas­vat­tamista. Hal­pa ener­gia kiin­nos­taa. Teo­ri­as­sa run­saal­la ydin­voimal­la voisi ajaa fos­si­ilis­ten kulu­tus­ta alas, mut­ta käytän­nössä tuo ihanne ei vält­tämät­tä (maa­pal­lon tasol­la) toteudu, vaik­ka ydin­voimaa lisättäisiinkin.

  Oikeasti vakavaa uhkaa tor­jut­taisi­in _kaikilla_ tek­nis-taloudel­lis­es­ti käytet­tävis­sä olevil­la keinoilla. 

  Aivan. Mut­ta tarkoi­tat kai fos­si­ilis­ten polton vähentämistä.

  Jos todel­la­ki on näin, mik­si For­tum jäi ilman ydin­voimalu­paa? Voisi kuvitel­la että ener­gia­muo­to­ja mak­si­moi­va hal­li­tus löy­sen­täisi lupakäytän­töä ja jakaisi lupia kaikille, etenkin niille jot­ka ovat jo kym­meniä vuosia oper­oi­neet ydin­voimalaitok­sia ilman merkit­täviä onnettomuuksia. 

  Ydin­voimalu­pia annet­ti­in vain niin mon­ta kuin oli poli­it­tis­es­ti mah­dol­lista. (Eikä kym­men­tä voimalaa kan­nat­taisikaan ker­ral­la rakentaa.)

  PS Japanis­sa jär­ki alkaa pikkuhil­jaa palail­la, ja ensim­mäisiä ydin­voimaloi­ta ollaan käynnnis­telemässä. Ydin­voiman sam­mut­ta­mi­nen ajoi ener­gialaskun kas­vamisen takia kaup­pataseen pahasti pakkaselle ja potkaisi myös CO2-päästöt kovaan nousuun.

  http://thebreakthrough.org/blog/Japan_Carbon_Intensity_BTInst.shtml

  Näin siinä yleen­sä käy. Ei kukaan puhu ympäristöa­sioista sil­loin, kun kulu­tus­taan­tu­ma uhkaa.

 14. Jos uraa­nia ei erote­ta, se jää sinne maaperään. Yksinker­taista. Pros­es­sis­sa voi olla tietenkin jotain mikä saa sen lev­iämään herkem­min, tai kemi­al­lis­es­ti han­kalam­paan muotoon. 

  Mut­ta kun niiden muiden vihrei­den perus­teena on se, että se on URAANIA JA SE SÄTEILEE OMG EI SAA KOSKEA. Noin kär­jistäen. Annet­taisi­in tosi­a­sioiden nyt tässä puhua puolestaan. Hauskaa tai surkuhu­paisaa, mut­ta Osmon puffaa­ma mielipi­de on melko yleinen vihrei­den kan­nat­ta­jien paris­sa. niidenkin jot­ka muuten vähän nihkeästi suh­tau­tu­vat ydin­voimaan. Sen­si­jaan puolueen johto otti ainakin aiem­min jyrkän EI URAANIA OMG-linjan. 

  Min­ua kiin­nos­taisi, jos vihrei­den poten­ti­aal­iben äänestäjä olisin, mis­sä määrin tämä lin­ja on merk­i­tyk­selli­nen ja mis­sä määrin kosmeettinen.

 15. Uraanikeskustelus­sa on olen­naista ymmärtää, että uraa­nia esi­in­tyä jos­sain määrin läh­es kaikkial­la Suomen kalliop­erässä, kuten edel­lä jois­takin kom­menteis­takin voi ymmärtää. Näin ollen taval­liset kivimurskaamotkin edis­tävät jos­sain määrin uraanin lev­iämistä ympäridtöön (pöly, lisään­tynyt liukoiu­us). Samoin tapah­tuu muiden haitallis­ten ainei­den, kuten arseenin kohdal­la. Ydin­polt­toaine saadaan vas­ta uraan­iok­sidista isotooppikonsentroinnilla !

 16. Uraani pitää ottaa tal­teen jos se ker­ran on saatavissa.
  Ei kai selvää rahaa pidä heit­tää pois jos sen pois heit­tämi­nen vielä saastuttaa.

 17. TM, kiitos, mul­ta men­nyt asia vähän ohi. Niin­istön omat peruste­lut alla, lyhyesti ja tulkiten kai niin että vaik­ka toisaal­ta uraanin määrä vähenisi niin muut päästöt voivat kas­vaa, ja että on peri­aat­teessa väärin antaa toimin­nalle joka ei täytä ympäristöe­hto­ja vielä laa­jen­nuslu­pa. Mie­lenki­in­toinen dilemma.

  Kyseessä on kaivos, jol­la on ollut ongelmia niin jätevesien kuin haju­jenkin kanssa, ja yhtiö onkin saanut viime vuosi­na kym­meniä huo­mau­tuk­sia ja keho­tuk­sia valvo­val­ta vira­nomaiselta. Yhtiön natri­um- ja sul­faat­tipäästöt alueen vesistöi­hin ovat aiheut­ta­neet vakavia ympäristöon­gelmia. ELY-keskus on esimerkik­si kuvan­nut, että Tal­vi­vaaran jätevedet ovat muut­ta­neet lähimpi­en järvien tilaa huo­mat­tavasti. Vaik­ka päästöt ovat laske­neet hui­pus­taan, ovat ne vielä ympäristön­suo­jelu­lain­säädän­nön edel­lyt­tämästä tasos­ta kohtu­ut­toman kaukana.

  Uraani syn­tyy yhtiön pros­es­seis­sa sivu­tuot­teena ja aiheut­taa joka tapauk­ses­sa ympäristön kannal­ta han­kaluuk­sia. Uraanin tal­teeno­ton myötä uraanin määrä kip­sisak­ka-altaas­sa vähenisi noin kymme­neen pros­ent­ti­in nykyis­es­tä, ja siten jatkos­sa altaaseen pää­ty­isi uraa­nia noin 30 ton­nia vuodessa. Jatkokäsit­te­ly lisää kuitenkin myös riske­jä. Vihreät min­is­ter­it eivät sik­si voineet kat­soa päätök­sen ole­van tässä tilanteessa yhteiskun­nan kokon­aise­dun mukaista. 

  Yhtiön olisi annet­ta­va varmis­tus siitä, että sen nykyi­nen toim­inta voidaan tehdä ympäristön kannal­ta kestäväl­lä taval­la ennen kuin sille voidaan antaa lupaa uuden­laiseen toim­intaan, joka lisää kemikaalien käyt­töä alueella…

  http://www.vihreat.fi/blogit/ville-niinisto/talvivaaran-uraaniluvalle-ei-kestavia-perusteita

 18. Juho Laatu: Teen kuitenkin selvän eron sen välil­lä kan­nat­taako 1) fos­si­ilis­ten polton vähen­tämistä, 2) ydin­voiman lisäämistä tai ehkä 3) ydin­voiman käyt­töä sil­lä ehdol­la, että vas­taa­va määrä fos­si­ilista jää polttamatta.

  Onnea vaan tuon selit­tämiseen, mul­la on vielä toiv­ot­to­vampi yleis­po­si­tio että hiilid­iok­sipäästö­jen vähen­tämisek­si kan­natan ratkaisu­ja jot­ka vähen­tää hiilid­iok­sipäästöjä edes teo­ri­as­sa, kun ilmastopoli­it­tis­es­ti vahvin liike Suomes­sa on yhtyneet yksinker­taisu­u­den puo­lus­ta­jat. Kos­ka on täysin selvää, kaikki­han tietää, ja ain­oa mah­dol­lisu­us. Itses­tään­selvyys liik­keen sisäl­lä on tosin täysin vas­takkaisia näke­myk­siä siitä mikä (ydin­voima, uusi­u­tu­vat, degrowth…) on selvää, kaikkien tiedos­sa ja ain­oaa mah­dol­lista, mut­ta siitä val­it­see kon­sen­sus että vaiku­tuk­set ovat niin suuria ettei niitä ainakaan saa mitata.

 19. Juho Laatu:
  Voi myös kan­nat­taa molem­pi­en vähentämistä.

  Juu ja aivan samal­la taval­la voi olla huolis­saan koulu­am­pumi­sista ja silti kan­nat­taa ryn­näkkökiväärei­den myyn­tiä maitokaupois­sa ilman turhaa lupabyrokratiaa.

 20. PS Sak­sas­sa ja Japanis­sa on täl­lä het­kel­lä menos­sa empi­iri­nen koe, jos­sa kat­so­taan mitä tapah­tuu kun ydin­voima aje­taan alas. Tähän men­nessä sähkön tuotan­to on laskenut mut­ta hiilid­iok­sidipäästöt ovat nousseet ts. maid­en hiili-inten­si­teet­ti on kasvanut.

  On se kum­ma kun joidenkin taho­jen mukaan CO2-päästöt eivät tot­tele minkään­laisia talouden lainalaisuuk­sia sekä hiili tun­nistaa jostakin sen kun verkkoon pus­ke­taan tuulisähköä (jol­lon hiilivoimaa aje­taan alas vas­taa­va määrä) tai ydin­voimaa (jol­loin hiilivoimaa ei jostain kum­mallis­es­ta syys­tä aje­takkaan alas).

  ” Ei kukaan puhu ympäristöa­sioista sil­loin, kun kulu­tus­taan­tu­ma uhkaa.”

  Aivan, joten onko oletet­tavaa että usei­den vihrei­den “aje­taan kaikesta kulu­tuk­ses­ta 30–50% alas” on poli­it­tis­es­ti mah­dolli­nen ratkaisu?

 21. Grani­it­tikallios­ta uraani kai vähiten lev­iää ympäristöön. Olisiko todel­la niin, että uraanin tal­teenot­to jonkin­lais­es­ta kivil­i­uok­ses­ta olisi ympäristön suo­jelua? Ettei vain siinäkin uraanin tal­teeno­to­ssa syn­ty­isi uraa­nip­i­tois­es­ta jät­teestä vielä pahempaa uraa­nip­i­toista jätet­tä, siis sel­l­aista, mikä lähtisi lev­iämään luon­toon vieläkin hanakam­min? Tulee mieleen Luga-jokeen päässyt val­ta­va fos­forimäärä, joka oli peräisin fos­foriköy­hästä, mut­ta liukenev­as­ta jät­teestä, eikä fos­foririkkaas­ta raaka-aineesta.

  Onko meille annet­tu oikea­ta tietoa, mil­lais­es­ta uraani­jät­teestä on kyse? Tuskin! Paljon taitaa olla myös liike­salaisu­ut­ta ja patent­tien suo­jaa­maa. Jot­ka tietävät, eivät ker­ro. Se on nyky-yhteiskun­nas­sa ymmär­ret­tävää. Kuka­pa kaivos­alan toim­i­ja vaaran­taisi uransa pal­jas­ta­mal­la kiel­teistä jonkin kai­vok­sen menetelmistä. Kuka tämän jäl­keen sel­l­aista oman­pesän likaa­jaa enää ottaisi töi­hin mihinkään kai­vok­seen! Kun­pa löy­ty­isi eläkeläi­nen, jol­la on asiantun­te­mus­ta eikä enää menetet­tävää, jos tulee tehneek­si ikäviä paljastuksia.

 22. Ovat oike­as­sa. Yliopis­to on tyh­mistävä laitos. Vas­tavalmis­tuneena yliop­pi­laanan minä tiesin aivan kaiken. Nyt kun käyn sem­i­naaris­sa, tun­nen itseni joka ker­ral­la yhä tietämättömämmäksi.

  Kysymys: Onko Tal­vi­vaaran uraani ns. sivukivessä eli ainek­sesa, joka pan­naan murskaa­mat­tomana sivu­un. Vai on se siinä hienok­si jauhetusa murskeessa. joka tapauk­ses­sa on lietet­ty ja pros­es­sis­sa? Onko Tal­vi­vaaran kai­vok­ses­sa ylipäätän­sä sivukiveä?

  50-luvun lop­ul­la valmis­tui eloku­va Suomisen Ollin uduet seikkailut. Totesin mielessäni, että oli­pa mieliku­vi­tuk­sekas käsikir­joit­ta­ja (Wal­tari?), kun ker­ras­saan uraa­nia löy­tyi Suomen kalliop­erästä, ja siitä juoni tuhopolt­toi­neen sit­ten kehittyi.

 23. Osmo ker­toi, että Tal­vi­vaaran uraani on vaar­al­lista siitä syys­tä, että se on myrkyl­listä. Ei siitä syys­tä, että uraanin säteily on vaar­al­lisen voimakasta.

  Ilmeis­es­ti louhin­ta ja murskaus lisää uraanin liukoisu­ut­ta ja muut­taa sen siten vaar­al­lisen myrkyl­lisek­si. Lie­nee selvää, että myrkyl­lä saas­tut­tamista ei tule sal­lia mis­sään muo­dos­sa eikä paikassa. 

  KAIKKIALL Suomes­sa maaperässä on uraa­nia. Maaperän uraa­nip­i­toisu­us ja louhok­sen menetelmät eroa­vat toi­sis­taan. Sik­si on vält­tämätön­tä, että jokaisen uuden kaivoksen/rikastamon riskit tutk­i­taan ja lupa annetaan vain sel­l­aisille, joiden toim­intaa voidaan pitää tur­val­lise­na. Jokaisen toimin­nas­sa ole­van kaivoksen/rikastamon ympäristöstä tulee han­kklia tutkimus­tu­lok­set, joil­la selvitetään laitok­selta mah­dol­lis­es­ti pois­tu­vat uraanivir­rat ja tarvit­taes­sa estetään laitok­sen toim­inta. Kaikkien Suomen kiven­murskaamo­jen ympäristöstä tulee tehdä vas­taa­vat selvi­tyk­set uraa­nipäästö­jen määrit­tämisek­si ja toimin­nan jatkom­ah­dol­lisuuk­sien varmistamiseksi.

 24. tpyy­lu­o­ma: Onnea vaan tuon selittämiseen 

  Ydin­voima voi peri­aat­teessa tuot­taa tehokkaasti sitä ener­giaa, jota pait­si jäisimme, jos vähen­täisimme fos­si­ilis­ten polt­toa (liiken­nepolt­toainei­ta on tosin hie­man vaikeampi kor­va­ta kuin muu­ta ener­giantuotan­toa). Käytän­nössä hom­ma lip­sah­taa yleen­sä siihen, että ydin­voimaa raken­netaan lisää, mut­ta fos­si­ilis­ten polt­to ei vähene. Paikallis­es­ti notkah­dus fos­si­ilis­ten kulu­tuk­ses­sa tapah­tuu heti ydin­voiman verkkoon kytkemisen het­kel­lä, mut­ta globaalil­la tasol­la ja vähän pidem­mäl­lä tähtäimel­lä hom­ma palau­tuu pian ennelleen, hal­ven­tunei­den fos­si­ilis­ten myötä ellei muuten.

  Peri­aat­teessa voisimme säätää päästöveron tai kiin­tiöt, mut­ta käytän­nössä tuo ei vielä toi­mi kun­nol­la, eikä eri­tyis­es­ti globaalil­la tasol­la. En muista vielä mis­sä öljylähteitä olisi sul­jet­tu pysyvästi. Mut­ta uusien lähtei­den löy­tymiset uuti­soidaan hyv­inä uutisi­na. Kuka käy lyömässä tul­pan Sau­di-Ara­bi­an ja Siper­ian lähteisi­in? Kuka sul­kee Kiinan hiilikai­vok­set? Kuka pakot­taa kehi­tys­maat luop­umaan fos­si­ilis­ten käytöstä?

  (Askel takaisin. Kiina vosikin olla ensim­mäi­nen maa, joka sul­kee sys­temaat­tis­es­ti hiilikai­vok­si­aan, raken­net­tuaan ensin ydinvoimaa.)

  Yrit­tää sopii ja pitää, mut­ta ei pidä men­nä hal­paan ja rak­en­taa ydin­voimaa, polt­taa met­siä ja pystyt­tää tuulivoimaloi­ta siinä toivos­sa, että fos­si­ilis­ten polt­to voisi _periaatteessa_ vähen­tyä vas­taaval­la määrällä.

  Liityn tuk­i­jana joukkoon, jos joku ehdot­taa toimi­vaa jär­jestelmää, jol­la fos­si­ilis­ten polt­to saadaan lop­pumaan. Ensim­mäi­nen heit­toni siihen suun­taan on suo­ravi­ivainen saastevero plus saaste­tul­lit niille maille, jot­ka eivät tule veroon mukaan. Vihreät läht­enevät mukaan.

 25. tpyy­lu­o­ma kirjoitti:
  Kun minä en heti muista, että kuka tähän väit­tisi vas­taan. Voipi niitä toki ollakin.

  Hataraa muis­tia olisi tässä voin­ut paika­ta ihan vain googlaa­mal­la ‘vihreät tal­vi­vaara uraani lupa’. Hyvin löy­tyy hit­te­jä vastustamisesta.

 26. Hei

  Tal­vi­vaara rikas­taa kivestä 300000kg uraa­nia vuodessa. Tätä kivestä irroi­tus­ta pros­es­sil­i­uok­seen ei ole luvitet­tu. Tal­vi­vaara läh­tee siitä ettei tarvit­sekaan luvit­taa vaan riit­tää se, että luvite­taan tal­teenot­to pros­es­sil­i­uok­ses­ta. Jos tämä tulk­in­ta sal­li­taan ollaan tehty ennakkopäätös ettei täl­laista uraa­nia rikas­tavaa kaivos­ta tule pitää uraanikaivoksena. 

  Toivon, että Vihreät nos­taisi­vat esille sen ettei lupaa uraanin rikas­tamiseen malmikivestä pros­es­sil­i­uok­seen ole haet­tu eikä annet­tu ja näin kaivos on laiton. Ja lait­tomasti tuote­tulle uraanille ei voi­da myön­tää myöskään tal­teenot­tolu­paa. Ain­oa oikea ja lailli­nen ratkaisu on peru­ut­taa kaivoslu­pa ja antaa meille mah­dol­lisu­us päät­tää halu­taanko Suomeen perus­taa uraanikaivos vai ei. Ja jos päätetään, perus­t­a­mi­nen pitää sen jäl­keen tehdä lail­lis­es­ti. Nyt uraanin kanssa läträtään ja sitä on päässyt vesistöi­hin vahinkovuodois­sa. Mitään varautu­mista uraanivuo­to­jen riskei­hin ei ole kos­ka yvas­sa sitä ei ole edes mainit­tu. Toivon että Vihreiltä löy­tyy nyt selkärankaa pysyä lail­lisu­u­den taku­umiehenä. Suo­mi on menet­tämässä kokon­aan uskot­tavuuten­sa ja kasvon­sa kun tämä “perus­timme vahin­gos­sa uraanikai­vok­sen” ‑skan­daali nousee ulko­mail­la huomion kohteeksi.

 27. Coun­try­boy kirjoitti:
  “Uraanikeskustelus­sa on olen­naista ymmärtää, että uraa­nia esi­in­tyä jos­sain määrin läh­es kaikkial­la Suomen kalliop­erässä, kuten edel­lä jois­takin kom­menteis­takin voi ymmärtää.”

  Osmo on aikaisem­min havain­noin­ut että geen­itekni­ikkaa vas­tuste­taan myös uskon­nol­lisen kaltaisil­la argu­menteil­la. Eli jotkut vas­tus­ta­vat geen­itekni­ikkaa kos­ka se hei­dän mielestään yksinker­tais­es­ti on jol­lain eksis­ten­ti­aalisel­la taval­la väärin. Täl­laiset ihmiset eivät, vält­tämät­tä, muuten ole eri­tyisen uskon­nol­lisia. Silti täl­laista uskon­nol­lisen kaltaista geen­itekni­ikan vas­tus­tamista ei voi loogis­es­ti käsitel­lä (vaik­ka siinä saat­taa olla oma sisäi­nen logiikkansa).

  Ehkä jotkut vas­tus­ta­vat ydin­voimaa ja uraa­nia samal­la lail­la uskon­nol­lisen kaltais­es­ti. Että heille ydin­voimalat ja uraanikai­vok­set ovat eksis­ten­ti­aalis­es­ti vääriä asioi­ta. Silti tavalli­nen kaivos – vaik­ka kivimurskas­ta vapau­tu­isikin uraa­nia – tai hiilivoimalan savupi­i­pus­ta palamisjät­tei­den mukana ympäristöön lev­iävä uraani, eivät ole ongelmia, kos­ka kyseessä ei ole uraanikaivos, tai ydinvoimala.

 28. > Pitäisikö Tal­vi­vaaran uraani ottaa talteen?

  No, tot­ta kai! Olethan kansane­dus­ta­ja, vihrei­den vet­er­aani, suosi­tun blo­gin pitäjä ja kaikkea! Mitä ikinä olet Tal­vi­vaaras­sa tehnytkään, niin var­maan se on tärkeää kokon­aisurasi kannal­ta! Kai joku (politiikan|historian) tutk­i­ja voisi sin­ua haas­tatel­la… Tai kir­joit­taisit itse asi­as­ta… Apu­ra­han haku­un mars!

  Yhtä vaan en ymmär­rä. Mik­si kaik­ki jauha­vat jois­tain kaivosjutuista?

 29. Japanin CO2-päästö­jen kehi­tys viimeisen vuo­den aikana ker­too, mis­sä määrin ydin­voima aut­taa niiden päästö­jen vähen­tämisessä. Sak­san tilanne on sikäli vähän eri­lainen, että siel­lä ollaan ihan oikeasti “onnis­tut­tu”, jos kat­so­taan päästö­jen määrää. Ne ovat olleet laskus­sa jo vuosia.

  Vaik­ka kan­natan ydin­voimaa, niin argu­men­tis­sa, jon­ka mukaan ydin­voima ei ole mikään kaiken­paran­ta­va lääke CO2-päästö­jen vähen­tämisessä, on paljon perää. Rehellisyy­den nimis­sä täy­tyy tode­ta, että Japanin raju päästölisäys oli seu­raus­ta rajus­ta ydin­voiman äkil­lis­es­tä alasajos­ta. Hiilen käyt­tö lisään­tyy lyhyel­lä aikaväil­lä rajum­min kuin pidem­mäl­lä aikavälil­lä, kos­ka hiiltä on suh­teel­lisen help­po lisätä kat­ti­laan ja ottaa vähän enem­män sähköä pihalle. Muut investoin­nit ovat hitai­ta ottaa käyt­töön, ydin­voima varsinkin. Ydin­voimalan rak­en­t­a­mi­nen kestää kym­menkun­ta vuot­ta investoin­tipäätök­sen tekemisestä. 

  Ja ennenkuin alat­te urput­taa Olk­ilu­o­to 3:n viivästymis­es­tä viidel­lä vuodel­la, se on ensim­mäi­nen EPR joka on koskaan raken­net­tu. Kiinan EPR-reak­torit ovat eden­neet edel­lä aikataulus­ta. Tais­han 1 valmis­tuu toden­näköis­es­ti ennen kuin Olk­ilu­o­to 3. Tämä on yleinen teknolo­gian omi­naisu­us, siis että ensim­mäis­ten tuotan­toon tule­vien yksiköi­den pro­jek­tit viivästyvät ja kus­tan­nuk­set paukku­vat. Yleen­sä ne painu­vat aika nopeasti tule­vis­sa projekteissa. 

  Ydin­voiman osalta Tsher­nobyl oli maail­man­lu­okan katas­trofi. Ylivoimais­es­ti pahin, kuo­let­tavin, ja kam­mot­tavin seu­raus, joka Tsher­nobylil­lä (ja mah­dol­lis­es­ti Fukushi­mal­la, näin pelkään) on, on se, että ydin­voimaan ei panos­te­ta. Tsher­nobyl aiheut­ti ydin­voimain­vestoin­tien kutis­tu­misen mur­to-osaan siitä, mitä ne oli­si­vat olleet ilman sitä. Ja tämä tarkoit­taa, että nykyiset reak­torit ovat mah­dol­lis­es­ti vuosikymme­nen tai kak­si jäl­jessä siitä, mitä ne oli­si­vat olleet ilman ko. onnettomuutta. 

  Vihrei­den tais­telu ydin­voimaa vas­taan on häpeäl­listä. Me emme kykene pysäyt­tämään tätä kehi­tys­tä ilman ydin­voiman mas­si­ivista lisärak­en­tamista. Hiilen kaivami­nen maas­ta ja lait­ta­mi­nen taivaalle pitää lopet­taa, ja tosi­a­sia on että ihmiset eivät nyt vaan luovu sähköstä tai säästä sitä tarpeek­si. Tässä tais­telus­sa on nyt menetet­ty 5–10 vuot­ta sen vuok­si että ydin­voimaan on ali-investoitu. 

  Ihmiskun­nan hiilid­iok­sidipäästöt viiden vuo­den aikana ovat reilu 40 giga­ton­nia. Siis, reilu viisi ton­nia per jokainen pla­nee­tan asukas. Tätä määrää voi mielessään suh­teut­taa näin: Jos tuona aikana poltet­tu hiili levitet­täisi­in tasais­es­ti pla­nee­tan (maa)pinnalle, se tarkoit­taisi että neliömetrille maa­ta tulisi 300 gram­maa hiiltä. 

  Polt­ta­mal­la 40 giga­ton­nia hiiltä saadaan noin ener­giaa noin 960EJ. Vas­taa­va määrä ener­giaa saadaan, kun noin 12 000 ton­nia uraa­nia fis­sioidaan. Olete­taan nyt karkeasti, että polt­toaineesta tämä on vajaa 5% (jos rikas­tusaste on 5%, bur­nup ei ole 100%, mut­ta toisaal­ta EPR tuot­taa melko ison osan ener­gias­ta U238:sta saadu­ta plu­to­ni­u­mista, joten men­nään näil­lä luvuil­la. Ei ainakaan ole liian vähäi­nen määrä), eli polt­toainet­ta tarvi­taan 250 000 ton­nia. Tämä lie­nee aika hyvin lin­jas­sa sen kanssa, että tämä on noin 20 ker­taa se määrä, jota ydin­voimaloista tulee polt­toaine­jätet­tä vuosittain. 

  Se on paljon, mut­ta se on muu­tamia junalastillisia.

 30. Kallion uraani voi kyl­lä tul­la sisälle asti hajoamis­tuote radon­ina, onnek­si se on haju­ton­ta ja näkymätön­tä jol­loin uhrit eivät tiedä altistumisestaan.

  Uraa­nia kyl­lä liuke­nee jatku­vasti luon­non­vesi­in jos­sain määrin kallion rapautues­sa. Joskus ener­giakri­isin aikaan 70-luvul­la on tutkit­tu uraanin tal­teenot­toa polte­tun turpeen tuhkas­ta, kos­ka liuen­nut uraani rikas­tuu uud­estaan suo­turpeeseen. Samaa voisi kai tehdä kivi­hi­ilivoimaloiden tuhkalle? En tosin tiedä onko se taloudel­lis­es­ti kannattavaa…

  Tal­vi­vaara ei ole oikeas­t­aan per­in­teinen kaivos+rikastamo, vaan ennem­minkin laa­ja-alainen kemiantehdas.

 31. tpyy­lu­o­ma: Kos­ka on täysin selvää, kaikki­han tietää, ja ain­oa mah­dol­lisu­us. Itses­tään­selvyys liik­keen sisäl­lä on tosin täysin vas­takkaisia näke­myk­siä siitä mikä (ydin­voima, uusi­u­tu­vat, degrowth…) on selvää, kaikkien tiedos­sa ja ain­oaa mah­dol­lista, mut­ta siitä val­it­see kon­sen­sus että vaiku­tuk­set ovat niin suuria ettei niitä ainakaan saa mitata.

  Ilmas­to- ja ener­giapoli­it­tises­sa keskustelus­sa on sel­l­ainen ikävä piirre, että argu­ment­tien höt­töisyysaste on erit­täin korkea kaik­ista suun­nista. Keskustelus­ta tulee mielipi­dekeskustelua sil­loinkin, kun taustal­la olisi saatavil­la ihan kovaa luon­non­ti­eteel­listä, teknistä ja taloudel­lista faktaa.

  Jostain syys­tä mielipi­dekeskustelus­sa joko nämä uno­hde­taan suju­vasti tai sit­ten lasku­toim­i­tusten perusteluis­sa on jotain isosti väärää. Ei silti, ener­giantuotan­to ja ‑käyt­tö on mon­imutkainen laji.

  Ja tämä on niitä kohtia, jois­sa edes edus­tuk­selli­nen demokra­tia ei toi­mi, kun suurin osa kansane­dus­ta­jista ei tajua edes gigawatin ja gigawat­ti­tun­nin eroa.

  Mut­ta jos pitää oikein pin­nistää ja yksinker­tais­taa, niin kolme asi­aa: nykyi­nen ener­gian hin­tata­so, hiilipäästö­jen vähen­tämi­nen, ydin­voimat­to­muus. Pick any two. Oma toivo­muk­seni tästä asi­as­ta keskustelemiseen on se, että keskusteli­jat ker­toisi­vat, mitkä kak­si ovat valin­neet — tai perustel­e­vat hyvin sen, miten nuo kolme saadaan samaan aikaan.

 32. Minä val­it­sen hiilipäästö­jen vähen­tämisen yksin. Hin­nat taas määräy­tyvät markki­noil­la. Poli­it­tisin päätöksin ei voi­da hin­taa säätää alaspäin, ja jos hiilen käyt­töä pitää rajoit­taa, niin sitä on melkein pakko siitää ylöspäin. Kun sähkön hin­ta on riit­tävän korkea, kaik­ki halu­a­vat ydinvoimaa.

  (fos­si­ilisen) Hiilen polt­tamisen voisi vaik­ka kieltää kokon­aan jos­sain vaiheessa.

 33. Suru­ton­ta on tuh­la­ta öljyä polt­ta­mal­la sitä. Kun maa­pal­lon öljy­varat lop­pu­vat, ei tai­da olla enää ainakaan halpo­ja lentomatko­ja. Autoilu muut­tuu samoin kalli­ik­si erikoishar­ras­tuk­sek­si. Ei maanvil­jelyskään nykyään pär­jää ilman polt­toainet­ta. Häkäpön­töil­lä ei ihmeitä saa­da aikaan. Etano­li polt­toaineena tulee yksinker­tais­es­ti sietämät­tömän kalliiksi.
  Muovin aikakausi lop­puu sil­loin myös kos­ka senkin raa­ka-aine lop­puu. Kivi­hi­iltä riit­tää hie­man pitem­mäk­si aikaa, mut­ta lop­pu sillekin tulee.Sitäkin tarvi­taan mm. lääkkei­den raa­ka-aineena. Ain­oas­taan Uraa­nia ei jää kukaan kaipaa­maan, kun se saadaan kulutet­tua lop­pu­un. Tietenkään ei kan­na­ta paljon mitään säästel­lä, kun seu­raa­va jääkausi on tulos­sa 10000 v:n kulut­tua. Viimeistään Auringon lop­pu tekee tääl­lä kaikesta selvää. Onnek­si siihen on aikaa vielä miljoo­nia vuosia.

 34. Autoil­la voi sähköl­lä val­lan hyvin. Lentokoneisi­in riit­tää kyl­lä polt­toainet­ta, sopivia hiilivetyjä voi vaik­ka tehdä vedestä ja hiilid­iok­sidista, kun­han ener­giaa on tarpeeksi. 

  Kivi­hi­ilen polt­ta­mi­nen on se, mikä tässä nyt on ongel­ma. Meil­lä on ilmake­hässä jo nyt kol­mannes hiilid­iok­sidista sel­l­aista joka on tunget­tu sinne ihmisen toimes­ta. Ja meris­sä on vaik­ka kuin­ka paljon lisää. 

  Auringon lop­pu tulee rel­e­van­tik­si ehkä 300–500 miljoo­nan vuo­den päästä, kun auringon säteily pikkuhil­jaa lisään­tyy. Varsi­nais­es­ti­han sen polt­toaineen lop­pumiseen on vielä muu­ta­ma mil­jar­di vuot­ta. Tässä on aika mon­ta estet­tä välis­sä, jot­ka pitää ylit­tää. Siihen men­nessä kun tämä alkaa aiheut­taa ongelmia, on jo var­maan kek­sit­ty jotain ratkaisujakin.

 35. Mikä lie syynä vies­ti­ni katoamiseen? Ehkä viesti oli liikaa asian vier­estä, ehkä Soin­in­vaara häkel­tyi EU:n vihrei­den ja par­la­mentin päät­tömästä ilmastopoli­ti­ias­ta siinä määrin, että luuli min­un kir­joit­ta­van potaskaa. Ehkä vies­ti­ni vain katosi bit­ti­avaru­u­teen. No, sama­pa tuo. Val­lankäytön keskiössä piilevät val­heet ovat toki sietämät­tömiä, mut­ta eipä ne mihinkään katoa min­un kir­joit­telu­ni ansiosta.

 36. On se kum­ma kun ei edes vihreän Osmon sivuil­la kom­men­toi­jat tun­nu usko­van siihen että jatkos­sa on pakko leika­ta ener­gianku­lu­tus­ta 90%. 

  Pysyt­telemme koto­s­al­la. Koit­takaa naut­tia kotona olosta. Ei se niin hirveää ole.

  Tai matkustelkaa niin paljon kuin mah­dol­lista kun se vielä on hal­paa ja sal­lit­tua. Kuin­ka vain, mut­ta muu­tos tulee ole­maan raju.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.