Vihreiden ryhmäpuhe kuntauudistuksesta 6.6.2012

Osmo Soin­in­vaaran vihreä ryh­mäpuhe kun­tau­ud­is­tuk­ses­ta 6.6.2012 eduskunnassa:

_____________________

 

Arvoisa puhemies!

Kiireisin asia kun­tau­ud­is­tuk­ses­sa on saat­taa pelisään­nöt kas­vav­il­la kaupunkiseuduil­la toimiviksi ja reiluik­si. Niil­lä ongel­mana ei ole palvelu­jen jär­jestämi­nen eikä väestön ikään­tymi­nen, vaan yhdyskun­tarak­en­teen eheyt­tämi­nen ja sosi­aalisen eriy­tymisen pysäyttäminen.

Kaikil­la kas­vav­il­la kaupunkiseuduil­la on menos­sa voimakas sisäi­nen muut­toli­ike, jos­sa jotkut kun­nat keräävät varakas­ta väestöä ja tois­t­en osak­si tulee asut­taa vähä­varaisia. Vaik­ka eriy­tymiske­hi­tys ei ole eden­nyt niin pitkälle kuin vaikka­pa Ran­skan kaupungeis­sa, sen nopeus on hälyt­tävä. Tämä on pysäytet­tävä nopeasti.

Kun­tien väli­nen kil­pailu veron­mak­sajista on johtanut yhdyskun­tarak­en­teen hajoamiseen. Tästä seu­raa paljon asfalt­tia, pitk­iä matko­ja ja palveluelinkeino­jen heikkoa men­estys­tä sekä rahan menoa.

Se on myös heiken­tänyt elinkei­nop­o­li­ti­ikkaa kun­tien keskit­tyessä anas­ta­maan työ­paikko­ja naa­pureil­taan sen sijaan, että pyrk­i­sivät yksis­sä tuumin vahvis­ta­maan koko alueen elinkeinoja.

Sosi­aa­li­nen oikeu­den­mukaisu­us, yhdyskun­tarak­en­teen ter­ve­hdyt­tämi­nen ja elinkei­nop­o­li­ti­ikan tehost­a­mi­nen puolta­vat kun­tali­itok­sia kaupunkiseuduilla.

Hyviä perustei­ta voidaan esit­tää myös kun­tali­itok­sia vas­taan. Suurkun­nas­sa päätök­sen­teko karkaa kauas ja hallinto paisuu. Hallintokäytän­nöt ovat saat­ta­neet eriy­tyä toi­sis­taan niin kauas, että virkakoneis­to­jen lyömi­nen yhteen olisi hankalaa.

Emmekö voisi pyrk­iä toteut­ta­maan kun­tali­itosten hyödyt ilman niiden hait­to­ja? Yhdis­tet­täköön mikä pitää yhdis­tää ja hoidet­takoon nyky­is­ten kun­tien – tai jopa niitä pienem­pi­en yksiköi­den – toimes­ta se, mikä on järkevää hoitaa paikallisesti.

Yhteis­es­ti hoidet­tavia asioi­ta oli­si­vat esimerkik­si vero­tus, elinkei­nop­o­li­ti­ik­ka, yleiskaavoitus, pääosa sosi­aali- ja ter­veystoimes­ta sekä toisen asteen koulu­tus, asun­topoli­ti­ik­ka ja joukkoli­ikenne. Paikallis­es­ti voitaisi­in jär­jestää esimerkik­si perusk­oulut, päivähoito, detaljikaavoitus, lähivirk­istysalueet ja kansalais­toimin­nan tukem­i­nen. Rahat lähi­toim­intaan tuli­si­vat yhteis­es­tä kas­sas­ta väk­ilu­vun sekä joidenkin tarvetek­i­jöi­den perusteella.

Paljon on kiis­tel­ty siitä, tulisiko kaupunkiseuduil­la jät­tää kun­ta­jako ennalleen ja huole­htia yhtei­sistä asioi­ta seu­tuhallinnos­sa vai tulisiko kun­nat yhdis­tää ja perus­taa kun­nanosaval­tu­us­to­ja huole­hti­maan lähipalveluista. Ei ole mitään väliä sil­lä, kut­su­taanko ylem­pää tasoa seu­tuhallinnok­si ja lähi­ta­soa kun­naksi vai ylem­pää tasoa kun­naksi ja lähi­ta­soa kun­nanosak­si. Olen­naista on, että molem­mil­la tasoil­la on suo­rat vaalit, verot kerätään yhteiseen kas­saan ja molem­mil­la tasoil­la on itsenäi­nen talous. Kaupunkien kehit­tämi­nen ottaa parem­man ja sosi­aalis­es­ti oikeu­den­mukaisem­man suun­nan ja kansalais­ten mah­dol­lisu­us vaikut­taa lähipalvelui­hin jopa paranee!

Luulisi täl­laisen ratkaisun sopi­van myös oppositiolle.

 

Val­tion ei tarvitse päät­tää, men­näänkö kun­tali­itok­sis­sa kak­si­ta­soiseen malli­in. Kun­nat saa­vat itse­hallinton­sa puit­teis­sa jär­jestää hallinton­sa miten halu­a­vat, kun­nanosa­hallinto mukaan luet­tuna. Riit­tää, että kun­ta­la­ki mah­dol­lis­taa kun­nanosaval­tu­us­to­jen val­it­semisen suo­ril­la vaaleil­la. Täl­löin kun­ta­jako­selvit­täjil­lä on mah­dol­lisu­us ehdot­taa van­ho­jen kun­tien jatkamista pitäjinä tai mik­si niitä kutsutaankin.

Haja-asu­tusalueil­la esitetään kun­tali­itok­sia, kos­ka monel­la kun­nal­la on vaikeuk­sia selvitä sosi­aali- ja ter­veystoimen velvoit­teista. Myös siel­lä van­hat kun­nat voisi­vat jatkaa suurkun­tien sisäl­lä pitäjinä huole­htien suun­nilleen niistä tehtävistä, joista ne nytkin selviävät omana toimintanaan.

Sosi­aali- ja ter­veystoimen luon­tevin paik­ka olisi vas­tuukun­ta­mallin mukaises­ti maakun­nan keskuskaupun­gin sisäl­lä. Tämä on parem­pi vai­h­toe­hto kuin perus­taa eril­liset itsenäiset sote-piir­it vail­la kun­nol­lista talous­valvon­taa. Näin tulkiten hal­li­tuk­sen päät­tämä sote-uud­is­tus ei juuri poikkea THL:n asiantun­ti­joiden esit­tämästä, jos­sa palvelu­jen jär­jestäjiä on selvästi vähem­män kuin kuntia.

 

Arvoisa puhemies!

Eduskun­nan tulee vas­tauk­ses­saan korostaa sitä, että kun­tau­ud­is­tuk­seen tulee liit­tää mah­dol­lisu­us toimi­vaan lähidemokra­ti­aan ja siihen, että osa kun­tien tehtävistä voi­da paikallis­es­ti niin halut­taes­sa jät­tää kun­nanosa­hallinnon vas­tu­ulle mikä edel­lyt­tää mah­dol­lisu­ut­ta kun­nanosaval­tu­us­to­jen val­it­semiseen suo­ril­la vaaleil­la kun­nal­lis­vaalien yhteydessä.

37 vastausta artikkeliin “Vihreiden ryhmäpuhe kuntauudistuksesta 6.6.2012”

 1. Mil­loinka­han tulee se aika, jol­loin Osmo Soin­in­vaara analysoi oleel­lista eli sitä, mik­si kun­nat joutu­vat kil­paile­maan veron­mak­sajista. Toise­na totean, mil­lä logi­ikalla emäkun­ta jakaisi rahaa kun­nanosille palvelu­iden jär­jestämiseen, jos näil­lä olisi itsenäisyys niiden palvelu­iden jär­jestämiseen, mut­ta ei rahaa.

 2. > osa kun­tien tehtävistä voi­da paikallis­es­ti niin halut­taes­sa jät­tää kun­nanosa­hallinnon vastuulle

  Sanois­in mielu­um­min, että kun­nat voivat halutes­saan jät­tää osan tehtävistään val­it­semien­sa yhteistyöelin­ten vastuulle.

  Parem­pi näin päin. Paikallis­demokra­tia säilyy.

  1. Juho.
   Mitä tapah­tuu, jos yksi tai kak­si kun­taa halu­aa siirtää palvelun­sa him­meli­in, mut­ta seudun isot kun­nat eivät haluya. Ei kai senbtään PAKKOA osal­lis­tua epädemokraatisi­in järjestyelyihin

 3. Onko koko hal­li­tuk­sel­la sama lin­ja tässä asi­as­sa kuin Soin­in­vaar­al­la? Jos näin on, niin ei mitään hätää.

 4. Osmo Soin­in­vaara: Mitä tapah­tuu, jos yksi tai kak­si kun­taa halu­aa siirtää palvelun­sa him­meli­in, mut­ta seudun isot kun­nat eivät haluya. Ei kai senbtään PAKKOA osal­lis­tua epädemokraatisi­in järjestyelyihin 

  Loh­ja­han saat­taa kieltäy­tyä jatka­mas­ta aiem­paa sairaan­hoitoy­hteistyötä Siun­tion kanssa nyt, kun Siun­tio onkin jät­täy­tymässä pois liitoshankkeesta. Ongelmia voi siis tul­la, eikä Loh­jaa tule pakot­taa yhteistyöhön.

  Nor­maal­isti kil­pailu toimii kuitenkin hyvin. Suurem­mat kun­nat ovat yleen­sä halukkai­ta otta­maan johta­van ase­man suh­teessa naa­purikun­ti­in­sa. Ne halu­a­vat haalia pieniä kun­tia omaan vaiku­tus­pi­irin­sä. Yleen­sä on enem­mänkin kil­pailua siitä, kenen “satel­li­it­tikun­naksi” joku pikkukun­ta halu­aa tulla.

  Jos halukkai­ta ei kuitenkaan ole, palve­lut voi tila­ta alalle viime aikoina tulleil­ta kau­pal­lisil­ta toim­i­joil­ta. Ja jos tämä ei toi­mi, kun­ta voi jär­jestää palve­lut itsekin (ainakin perus­palve­lut). Keskuss­sairaala­palvelun mikä tahansa kun­ta saa­nee automaat­tis­es­ti. Väli­in voi olla pakko rak­en­taa joku aputa­so, joka toteut­taa palve­lut, joi­ta kumpikaan noista tasoista ei halua itse toteut­taa. Jos halukkai­ta ei muuten löy­dy, tur­vaudu­taan kau­pal­lisi­in palveluihin.

  Mut­ta kuten san­ot­tu, yleen­sä itsen­sä naa­puri­aan mah­tavam­mik­si koke­vat kun­nat ovat hyvinkin halukkai­ta toim­i­maan isoveljenä.

 5. Tim­oT:
  Onko koko hal­li­tuk­sel­la sama lin­ja tässä asi­as­sa kuin Soin­in­vaar­al­la? Jos näin on, niin ei mitään hätää.

  Tai­dat vit­sail­la. Soin­in­vaara saa puhua mitä halu­aa kun­han äänestää iso­jen kok­dem määräämää mallia. ->
  Kaiken­hoita­va suurkun­ta malli, jon­ka katso­vat pystyvän hoita­van päivä päivältä kas­va­vat sosi­aal­i­menot, mut­ta hei mitä välii yksi­tyiselle pääsee ja eläk­keel­lä ollaan Espan­jas­sa joka tapauk­ses­sa, köy­hät voivat kaivaa kuop­pansa itse tai ajaa 200km lähim­pään sairaalaan.

 6. Helsin­ki on pääkaupunkiseudun kreik­ka. Sen sijaan että se keskit­ty­isi järkiperäistämään teho­ton­ta ja tuh­lail­e­vaa julk­ista sek­to­ri­aan se mielum­min halu­aa ratkaisuk­si tulon­si­ir­to­ja asiansa parem­min hoi­taneil­ta naapureilta.

 7. Joskus kyl­lä alkaa vähän hirvit­tämään, kun pohtii mitä on sen tien päässä, jon­ka alkupäätä silataan retori­ikaal­la, joka vilisee ter­me­jä “eri­tymiske­hi­tys”, “(epäreilu) kil­pailu veron­mak­sajista”, “työ­paikko­jen anas­tus” jne. Kun tavoit­teik­si vielä luetel­laan mm. “sosi­aa­li­nen oikeu­den­mukaisu­us”, niin mikä mah­taa olla puhu­jan unelmien ihanneyhteiskunta?

  Näin kyynikkona ei tarvitse kovinkaan paljoa pin­nistää mieliku­vi­tus­taan nähdäk­seen puolen Uuden­maan kokoisen Suur-Helsin­gin val­takun­nan, jos­sa ain­oa sal­lit­tu asun­torak­en­tamisen muo­to on Keskus­su­un­nit­telukomitean stan­dard­im­i­toitet­tu betonikolos­si raideli­iken­teen välit­tömässä läheisyy­dessä. “Sosi­aa­li­nen oikeude­mukaisu­us” ja tasa-arvo taataan aset­ta­maal­la por­raskäytäväko­htaiset normis­tot vuokra- ja omis­tusasun­to­jen suhteista sekä maa­han­muut­ta­jien, alko­holistien ja mie­len­ter­veyskuntoutu­jien minimimääristä.

  Koulupi­ir­itkin voisi palaut­taa takaisin kun­ni­aan ja pois­taa tarpee­ton eri­ar­voisu­ut­ta aiheut­ta­va oikeus hakea muualle kuin lähikouluun.

  Täl­lä kyl­lä saataisi­in Suur-Helsin­ki ja Suo­mi uuteen nousuun!

  No, vähän liiotel­tua tämä tietysti on, mut­ta olisi kyl­lä ihan muka­va kuul­la mitä “yhdyskun­tarak­en­teen ter­ve­hdyt­tämi­nen” oikeasti meinaisi taval­lisen net­toveron­mak­sa­jan kohdal­la. Täl­lä het­kel­lä vaikut­taa pahasti siltä, ettei helsinkiläisil­lä päät­täjil­lä juuri löy­dy halu­ja hakea mah­dol­lisia viko­ja oma­l­ta ton­til­taan vaan ratkaisu­ja haet­taisi­in etupäässä yksilöi­den valin­nan­va­pauk­sia kaven­ta­mal­la. Tässä ilmapi­iris­sä meitä espoolaisia on aika vaikea saa­da syt­tymään pk-seudun kun­tali­itok­sen taakse.

 8. Tim­o­Teetä kom­pat­en, muun hal­li­tuk­sen kan­ta tähän kak­si­por­taisen paikall­ishallinnon ideaan ei käy ilmi kovin hel­posti oikein mis­tään. Har­va min­is­teri blog­gaa ja lehdet eivät tun­nu kyse­levän tai muuten kir­joit­tel­e­van tästä vai­h­toe­hdos­ta mitään. Kukaan tavis ei ole kuul­lut tästä, kos­ka val­ta­me­dia ei esit­tele asi­aa. Sit­ten san­o­taan että Ruot­sis­sakin on niin ja niin mon­ta kun­taa eikä puhuta maakäräjistä mitään. Mik­si näin on? Vai enkö vain ole lukenut oikeista lähteistä?

  Radios­sa taan­noin sen­tään Kiviniemeltä tuli laimeaa hyväksyn­tää tälle ide­alle Soin­in­vaaran esit­tämänä, ja “kiperät” vas­takysymyk­set tun­tu­i­v­at tule­van enem­män (wannabe) oppo­si­tio­jo­hta­ja-Kiviniemeltä kuin varsi­naise­na kri­ti­ikkinä itse ideaa kohtaan.

 9. Oikein hyvä ryh­mäpuhe. Melkein kaikesta puheen alkupuolel­la voin olla samaa mieltä.
  Ja myös puheen lop­pupuolel­la hah­motel­tu malli voisi ehkä toimia suh­teel­lisen tiivi­isti asute­tul­la alueel­la yhteisen keskuskaupun­gin ympäril­lä, mut­ta kokon­ais­ten maakun­tien tasol­la (Uuden­maan ulkop­uolel­la) malli ei ole mielestäni riit­tävän joustava.

  Itse pitäisin nimit­täin parem­pana, että molem­mil­la tasoil­la olisi oma veronkan­to-oikeus. Eli tehtävät seu­tukun­nan ja lähikun­nan välil­lä olisi mah­dol­lisim­man selkeästi jaet­tu ja kum­mal­lakin olisi oikeus kerätä toim­inta­menon­sa veroina (eli olisi seu­tukun­tavero ja lähikun­tavero). Muuten ei voi olla aidosti itsenäisiä lähikun­tia, joi­ta kuitenkin taa­tusti tarvi­taan, ainakin Uuden­maan ulkop­uolel­la. Itsenäisyyt­tä ei ole se, jos lähikun­nan rahoi­tus määräy­tyy seu­tukun­nan päät­tämänä tai vain kaava­mais­es­ti väk­ilu­vun ja ulkop­uolelta määrät­ty­jen tarvetek­i­jöi­den perusteella.

  On myös tärkeää uud­is­tuk­sen läpi­menon kannal­ta, että maakun­nis­sa muutkin kun­takeskuk­set kuin keskuskaupun­ki koke­vat uud­is­tuk­sen tasa-arvoise­na. Jo pelkästään vaikutel­ma siitä, että muista kun­nista tulee keskuskun­nan “satel­li­it­tikun­tia”, joiden paikalliseen kehit­tämiseen tarvit­ta­vat rahat ovat keskuskaupun­gin päätösten takana ja joil­la ei ole aitoa taloudel­lista itsenäisyyt­tä, voi olla maakun­nan tas­apain­oisen kehi­tyk­sen kannal­ta tuhoisa. Esimerkik­si Lapis­sa ei voi­da ajatel­la, että Utsjo­ki olisi Rovaniemen “kun­nanosa” Osmon esit­tämässä mielessä, vaik­ka onkin luon­nol­lista, että Lapis­sa on vain yksi keskussairaala.

  Lopuk­si, epäilen suuresti, että toimi­iko käytän­nössä aja­tus, että “val­tion ei tarvitse päät­tää, men­näänkö kun­tali­itok­sis­sa kak­si­ta­soiseen malli­in”. Luuletko Osmo oikeasti, että esimerkik­si kaik­ki nykyisen Lapin sairaan­hoitopi­irin kun­nat löytäi­sivät oma-aloit­teis­es­ti yhteisym­mär­ryk­sen sote-alueesta hah­mot­tele­masi mallin poh­jal­ta, jos kaik­il­ta muil­ta kun­nil­ta pait­si Rovaniemeltä viedään vero­tu­soikeus pois. Ei se kaivos tai vaikka­pa tuulivoimala Utsjoel­la paikallisia paljon hyödytä, jos kaik­ki vero­hyödyt menevät sato­jen kilo­me­trien päähän Rovaniemelle. Hai­tat toki jäävät paikallisille.

  1. Vain noil­la kaupunkiseuduil­la veronkan­to-oikeudel­la on ylipään­sä mitään merk­i­tys­tä. Muual­la kun­nat ovat vero­tu­lo­jen tasauk­sen piiris­sä. Ne saa­vat aivan veropo­h­jas­taan riip­pumat­ta yhteis­es­tä kas­sas­ta noin 3000 euroa hengeltä.
   Jos ter­vey­den­huolto annetaan maakun­nalle, se maakun­nan keskuskaupun­ki siitän päät­tää, kos­ka suurin osa asukkaista asuu siellä.

 10. Vielä lisäyk­senä edel­liseen kom­ment­ti­i­ni, että itse tosi­aan kan­natan Ruotsin mallia tai siitä paran­nel­tua ver­sio­ta. Ruot­sis­sa tehtävä­jako seu­tukun­nan (land­st­ing) ja lähikun­nan (kom­mun) välil­lä ei vält­tämät­tä ole kaikkien yksi­tyisko­h­tien osalta opti­maa­li­nen, mut­ta peri­aate mallis­sa on hyvä ja se sovel­tu­isi mielestäni Suomeenkin melkein­pä sel­l­aise­naan. Ruot­sis­sa molem­mil­la tasoil­la on siis suo­rat vaalit, vero­tu­soikeus ja itsenäi­nen talous. Ja hyvin toimii.

  1. Ei riitä, etä Nukku­mat­ti ja minä varauksin kan­natamme maakun­ta­mallia, jos muut eivät sitä kan­na­ta. Tois­taisek­si on esitet­ty vain ter­vey­den­huol­lon siirtämistä maakun­nille, jol­loin olisimme kovin kaukana Ruotsin mallista.

 11. Osmo, min­un mielestäni esit­tämässäsi mallis­sa onkin vaarana nimeno­maan se, että keskuskaupun­ki lop­ul­ta päät­tää myös kaik­ista muista asioista kuin ter­vey­den­hoi­dos­ta. Lähikun­nalle mah­dol­lis­es­ti osoitet­tavista tehtävistä huoli­mat­ta sen itsenäisyys näis­sä sille kuu­lu­vis­sakin asiois­sa on lähin­nä kos­meet­ti­nen (tai ainakin rajat­tu), jos ei ole aitoa itsenäisyyt­tä vaikut­taa tuloihin.

 12. Osmo, vielä yksi kom­ment­ti tuo­hon mainit­se­maasi vero­tu­lo­jen tasausasi­aan. Mielestäni seu­tu- ja paikall­ishallintoa ei voi rak­en­taa vain sen mukaan, että mil­laiset nämä vero­tu­lo­jen tasausjär­jestelmät ja val­tiono­su­usjär­jestelmät juuri nyt ovat. Ne voivat aina muut­tua ja sään­nöt ovat ulkop­uolis­ten määräämät, eli vero­tu­lo­jen tasaus määräy­tyy kuitenkin aina lähikun­nan ulkop­uolelta. Jot­ta paikalli­nen hallinto­jär­jestelmä on hyvä ja sel­l­ainen, joka saa kaikkien aluei­den ja maakun­tien vahvu­udet esi­in, niin sen täy­tyy olla myös peri­aat­teel­lis­es­ti johdon­mukainen. Paikalli­sis­sa asiois­sa paikallisen päätök­sen­teon itsenäisyy­den täy­tyy olla aitoa. Voitko ajatel­la asi­aa toiselta kan­til­ta: Mitä hait­taa olisi Ruotsin mallin mukaises­sa kah­den tason verotuksessa?

 13. Pääkaupunkiseudul­la tarvi­taan metropolihallintoa.
  Lapis­sa ja muil­la har­vaan asu­tu­il­la alueil­la ei tarvi­ta — eikä niitä mikään sen tyyp­pinen ratkaisu auta, eivät myöskään kun­tali­itok­set, ne jäävät ikuisik­si ajoik­si val­tion avun varaan.
  No, noil­la alueil­la asuu niin vähän ihmisiä, että kokon­aisu­u­den kannal­ta sil­lä ei ole merk­i­tys­tä — pait­si Kepun kannatukseen.

 14. Salon kaupun­ki on min­un kotikun­tani naa­pu­ri­na. Salos­sa oli ennen 1.1.2009 Särk­isa­lon itsenäi­nen ja vela­ton kun­ta, jos­sa oli noin 900 asukas­ta. Särk­isa­lo liit­ty Saloon 1.1.2009.

  Särk­isa­los­sa oli van­hainkoti ja sen läheisyy­dessä myös van­hus­ten palve­lu­ta­lo, jon­ka asukkaat kävivät van­hainkodis­sa ate­ri­oimas­sa. Yksinker­tainen ja var­maankin aika tehokas ratkaisu.

  Salo­laiset päät­täjät kävivät paikko­ja kat­so­mas­sa ja tote­si­vat että van­hainkoti on hyvässä kun­nos­sa eikä kor­jauk­sia tarvi­ta. Lupa­si­vat että toim­inta saa jatkaa.

  Sit­tem­min ovat Salo­laiset päät­täjät päät­täneet lakkaut­taa van­hainkodin Särk­isa­los­sa ja siirtää sen asukkaat Perniöön.

  Kun lehti kysyi Salon kaupun­gin van­hus­ten­huol­losta vas­taaval­ta virkamieheltä miten lakkau­tuk­sen jäl­keen jär­jestetään viereisen palve­lu­talon asukkaiden ate­ri­oin­ti, se kun lop­puu van­han­hainkodin lakkaut­tamisen myötä, virkamies vas­tasi ettei asia kuu­lu hänelle!!

  Ole­mas­sa ole­va Särk­isa­lon pikku kun­ta olisi estänyt tämänkin ongel­man syntymistä.

  Nyt mon­et Särk­isa­lo­laiset entiset päät­täjät ovat ilmoit­ta­neet että jos he oli­si­vat tien­neet mitä tule­man pitää, he oli­si­vat äänestäneet liitos­ta vas­taan, eikä sen puolesta.

 15. Eli tehtävät seu­tukun­nan ja lähikun­nan välil­lä olisi mah­dol­lisim­man selkeästi jaet­tu ja kum­mal­lakin olisi oikeus kerätä toim­inta­menon­sa veroina (eli olisi seu­tukun­tavero ja lähikuntavero).

  Mut­ta juuri tämä veronkan­to-oikeus on se posi­ti­ivi­nen takaisinkytken­tä, joka rikas­tut­taa rikkaat ja köy­hdyt­tää köy­hät alueet. Mitä pien­i­t­u­loisem­paa porukkaa alueel­la on, sitä korkeampi vero­pros­ent­ti siel­lä pitää olla. Mitä korkeampi vero­pros­ent­ti on, sitä vähem­män hyvä­tu­loisia kiin­nos­taa muut­taa alueelle.

  Ääri­ta­pauk­ses­sa kun­tien pilkkomi­nen voisi men­nä siihen, että yksi per­he on kun­ta. Tämä sopisi hyvä­tu­loisille ja palvelui­ta tarvit­se­mat­tomille val­lan lois­tavasti, pien­i­t­u­loisille tai palvelui­ta paljon tarvit­seville todel­la huonosti.

  Pakol­lisen verot­tamisen perusidea on se, että tulo­ja tasa­taan. On jotenkin teen­näistä vetää niitä tasaus­ra­jo­ja kun­tien väli­in ainakin yht­enäisen asu­tuk­sen alueel­la. Ja ehkä muual­lakin, kun kuitenkin kun­tien tulota­so riip­puu lähin­nä valtiontasausjärjestelmästä.

  Entäpä jos irrotet­taisi­in kun­nan tulot ja verot toi­sis­taan? Val­tio kerää kaik­ki verot ja jakaa tasausjär­jestelmän mukaises­ti tulot kun­nille (ja vaik­ka alikunnille).

  Asia voidaan tehdä vielä numeroa pidem­mälle. Tehdään vero­tusjär­jestelmä kun­nanosako­htaisek­si (kaupungi­nosa, van­ha pikkukun­ta). Mitä pienem­mät verotet­ta­vat tulot alueen asukeil­la on, sitä alem­mak­si vero­pros­ent­ti menee. Saman voi tehdä sit­ten vielä vaikka­pa kiinteistöverolle.

  On jotenkin outoa ajatel­la, että nykyi­nen kun­nan kokoinen vero­tusyk­sikkö olisi opti­maa­li­nen. Jostain syys­tä kuitenkin eri­tyis­es­ti nykyjär­jestelmän voit­ta­jat pitävät juuri nyky­istä sys­teemiä hyvänä.

 16. Ing­mar Forne:
  Salos­sa oli ennen 1.1.2009 Särk­isa­lon itsenäi­nen ja vela­ton kun­ta, jos­sa oli noin 900 asukas­ta. Särk­isa­lo liit­ty Saloon 1.1.2009.

  Eikös Särk­isa­lon velat­to­muus perus­tunut tyystin siihen lot­tovoit­toon, että Nokian suu­ru­u­den vuosi­na yksi Nokian johto­ryh­män jäsen asui Särk­isa­los­sa ja toi optioi­neen mas­si­iviset vero­tu­lot kun­nan kas­saan? Näin muis­te­len aikoinaan lukeneeni.

 17. Osmo Soin­in­vaara:
  Suom. huom.
  “posi­ti­ivi­nen takaisinkytkentä”
  Ei mitään “posi­ti­ivista” vaan itseään ruokki­va noidankehä

  Hyvä kor­jaus, anteek­si insinööri-ilmaus. Posi­ti­ivi­nen takaisinkytken­tä on muu­tok­sia vahvis­ta­va ilmiö (epästabi­il­i­ut­ta ruokki­va), negati­ivi­nen takaisinkytken­tä taas muu­tok­sia vai­men­ta­va. Tässä tapauk­ses­sa posi­ti­ivises­sa on tietysti yhtä vähän hyvää kuin posi­ti­ivi­sis­sa dopingtestituloksissa.

 18. Kak­si­por­tainen malli kuu­lostaa peri­aat­teessa hyvältä, mut­ta eikö se lisäisi byrokra­ti­aa aika massiivisesti ?

  Näyn jo sielu­ni silmin yhdet lisä­vaalit, paikall­ishallinnon joka neu­vot­telee kun­nan­hal­li­tuk­sen kanssa joka puolestaan neuvottelee.…

 19. Viherinssille pari kom­ment­tia. Ensin­näkin tässä Ruotsin mallin mukaises­sa paikall­ishallinto­jär­jestelyssä oleel­lista on, että nimeno­maan isom­man seu­tukun­nan kon­tol­la on raskaim­mat tehtävät (sosi­aali- ja ter­veystoi­mi) ja laa­jem­paa väestöpo­h­jaa tai kokon­ais­näke­mys­tä vaa­ti­vat tehtävät (ammat­tik­oulu­tus, seu­tukaa­va, yms.). Verokil­pailun tuhoisu­ut­ta ja eri­tyis­es­ti pyrkimys­tä hylk­iä paljon palvelu­ja tarvit­se­vaa väestöä tämä vähen­tää huo­mat­tavasti. Myöskin ongel­mat yhdyskun­tarak­en­teen ehey­den osalta pois­tu­isi­vat. Ja pitää myös muis­taa, että kil­pailun ja valin­nan vapaus tavois­sa hoitaa ja rahoit­taa paikallisia asioi­ta on myös hyväk­si kohtu­ullises­sa määrin. Sosial­is­mi ei toimin­ut Neu­vos­toli­itossakaan, vaik­ka peri­aat­teessa voi kyl­lä kuu­lostaa hyvältä.

  Viherinssi voisi myös miet­tiä, että mik­si Nor­jas­sa val­tion kon­tolle siir­ret­ty ter­vey­den­hoito ei ollut onnis­tunut koke­mus, mut­ta Ruotsin kak­si­ta­soinen alueelli­nen palvelu­jen rahoi­tus- ja jär­jestämis­malli toimii hyvin. Nor­jal­la voi olla epäon­nis­tuneisi­in kokeilui­hin varaa, mut­ta meil­lä sitä on huo­mat­tavasti vähemmän.

  Lopuk­si halu­an myös tode­ta, että mielestäni Osmon ja myös muun muas­sa Viherinssin kom­menteis­sa näkyy ensisi­jas­sa pääkaupunkiseudun näkökul­ma, kun taas tehtävänä on luo­da koko maalle sopi­va hallintoma­lli. Pääkaupunkiseu­tu on vain yksi osa maa­ta, joskin tärkeä sellainen.

 20. Jouko Ollilalle kom­ment­ti: Asian ydin ei ole se, että mis­tä Särk­isa­lon vau­raus joh­tui, vaan se, että liialli­nen hallinnon keskit­tämi­nen on usein haitallista, ja voi johtaa epäte­hokkaaseen ja epä­tarkoituk­sen­mukaiseen toim­intaan. Osmokin on tämän toden­nut ja tästä on lukuisia esimerkke­jä meiltä ja muual­ta. Ver­taus ei ole ehkä reilu, mut­ta siitä huoli­mat­ta, pidä mielessä Neuvostoliitto.

 21. Osmo, on todel­la muka­va kuul­la, jos Ruotsin malli vaikut­taa sinus­ta hyvältä, edes varauksin. 

  Ei tietenkään riitä se, että jos malli on harkin­nan arvoinen vain mei­dän kah­den mielestä. Minus­ta ei pitäisi olla kuitenkaan noin kyyni­nen ja pes­simisti­nen. Luulen, että mallille voisi löy­tyä paljon kan­na­tus­ta muual­takin, jos sitä tuo­taisi­in enem­män esille, ja selvitet­täisi­in seikkaperäisem­min. Tässä ei sen­tään tarvi vaku­ut­taa ketään mis­tään aivan uud­es­ta keksin­nöstä, kun malli on ollut pitkään käytössä länsi­naa­puris­sa, joka kuitenkin oloil­taan muis­tut­taa Suomea kaik­ista maail­man maista eniten.

  Täy­tyy kuitenkin sanoa, että min­ua ihme­tyt­tää suo­ma­lainen julk­ishallinnon strate­gioiden ja päätösten virkamies­valmis­telun taso, samoin kuin jour­nal­is­min taso. Tähän kun­tau­ud­is­tuk­seenkin on käytet­ty lehdis­tössä luke­mat­to­mia pal­stamil­lime­tre­jä, mut­ta pin­taa syvem­mälle ei ole kyl­lä päästy. Tässä olisikin jut­tuvink­ki, vaikka­pa Hesar­ille: Ver­tailu Ruotsin ja ehkä muidenkin maid­en paikalli­sista palvelu­jen jär­jestämisen ja rahoit­tamisen malleista, ja niiden sovel­tuvu­ud­es­ta Suomeen.

 22. Nukku­Mat­ti:
  Ensin­näkin tässä Ruotsin mallin mukaises­sa paikall­ishallinto­jär­jestelyssä… Verokil­pailun tuhoisu­ut­ta ja eri­tyis­es­ti pyrkimys­tä hylk­iä paljon palvelu­ja tarvit­se­vaa väestöä tämä vähen­tää huomattavasti.

  Onko Ruot­si hyvä malli seg­re­gaa­tion vähen­tämis­es­tä? Ison vero­tus­taakan siirtämi­nen laa­jem­malle alueelle on siel­lä ollut toimi­va aja­tus, mut­ta empi­iri­nen evi­denssi kaupunkialuei­den yhdyskun­tarak­en­teesta ei ole kovin vaku­ut­tavaa. Ver­tailukelpoisu­us Suomeen on tietysti jo väestörak­en­teel­li­sista syistä lähel­lä nol­laa, mut­ta ainakaan tuo Ruotsin malli ei ole ihmelääke segregaatio-ongelmiin.

  Ja pitää myös muis­taa, että kil­pailun ja valin­nan vapaus tavois­sa hoitaa ja rahoit­taa paikallisia asioi­ta on myös hyväk­si kohtu­ullises­sa määrin. Sosial­is­mi ei toimin­ut Neu­vos­toli­itossakaan, vaik­ka peri­aat­teessa voi kyl­lä kuu­lostaa hyvältä.

  Sosial­is­mi ei varsi­nais­es­ti kuu­lu min­unkaan suosikkei­hi­ni. Omi­naispi­irre julk­i­sis­sa palveluis­sa ja niiden rahoit­tamises­sa on se, että ne ovat juuri se osa yhteiskun­nan toim­intaa, jon­ka olemme demokra­t­ian puit­teis­sa sopi­neet yhdessä ja markki­na­t­alouden ulkop­uolel­la hoidettavaksi.

  Kun­tien väli­nen kil­pailu tehokkaimpi­en hallintoma­llien löytämisek­si on kau­nis aja­tus. Jos kak­si kun­taa läh­tee samoista lähtöko­hdista, niin sil­loin on ihan oikein, että parem­min asiansa hoita­va saa enem­män rahaa käyttöönsä.

  Pait­si että… Onko? Kär­si­jöinähän ovat kun­ta­laiset, eivät päät­täjät. Sil­loin eri aluei­den ihmiset laite­taan eri kat­e­go­ri­oi­hin sen mukaan, minkälainen her­raon­ni on käynyt.

  Kun­nan hallintoa pitää kyl­lä kan­nus­taa tehokkaaseen toim­intaan ja mielel­lään palk­i­takin siitä. Palkkio­jär­jestelmis­sä on kuitenkin aina muis­tet­ta­va se, että palkkion pitää tul­la asi­as­ta, johon palkit­ta­va voi vaikut­taa itse.

  Asi­aa voisi tietysti ajatel­la niinkin, että pienem­pi alue (kun­ta, kaupungi­nosa, kylä) voisi kerätä pari vero­pros­en­til­lista itselleen ei-pakol­lisi­in asioi­hin. Niil­lä voisi vaik­ka hoitaa puis­toaluei­ta ja lakaista katu­ja. Täl­löin ihmiset voisi­vat vali­ta hiukan kalli­im­man mut­ta siis­tim­män ja halvem­man mut­ta vähem­män esteet­tisen kun­nan väliltä.

  Mut­ta kun ei tämäkään toi­mi. Nimit­täin hyvä­tu­loisel­la alueel­la yhdel­lä vero­pros­en­til­la saa puis­tot muis­tut­ta­maan Ver­sailles’n puu­tarhaa. Huonom­min toimeen­tule­val­l­la alueel­la saadaan kadut vähän parem­min lakaistua. Sil­loin hyvä­tu­loinen saa vero­pros­en­tilleen parem­min katet­ta sieltä, mis­sä on muitakin hyvätuloisia.

  Tämänkin saa fik­sat­tua, mut­ta sil­loin pitää jälleen luop­ua nykyis­es­tä vero­tus­rak­en­teesta. Ratkaisu on se, että kun­ta saa näi­hin ei-vält­tämät­tömi­in menoi­hin säätää halu­a­mansa vero­pros­entin, joka ote­taan kansalaisil­ta. Kun­ta saa kuitenkin ko. meno­jen kat­tamiseen rahoituk­sen, joka on ko. vero­pros­ent­ti ker­rot­tuna koko val­takun­nan kansalais­ten keskituloilla.

  Perusa­sia on se, että jos seg­re­gaa­tio­ta pide­tään ongel­mana, kun­tien käytet­tävis­sä ole­va raha ei saa ainakaan kas­vaa, jos alueelle muut­taa hyvä­tu­loisia, tai pienen­tyä, jos alueen keski­t­u­lot pienenevät.

  Viherinssi voisi myös miet­tiä, että mik­si Nor­jas­sa val­tion kon­tolle siir­ret­ty ter­vey­den­hoito ei ollut onnis­tunut koke­mus, mut­ta Ruotsin kak­si­ta­soinen alueelli­nen palvelu­jen rahoi­tus- ja jär­jestämis­malli toimii hyvin.

  Rahoi­tus ja raho­jen käyt­tämi­nen ovat kak­si eri asi­aa. Yhden mono­li­it­tisen toim­i­jan tuot­ta­mana palveluista häviää kaik­ki kil­pailu­un vähänkin vivah­ta­va, ja jär­jestelmä on melkein­pä tuomit­tu kuole­maan byrokra­t­ian alle. Lähidemokra­ti­akin häviää matkalla aika näppärästi.

  Min­un teesi­ni on se, että tuloi­hin sidon­nainen kun­nan saa­ma vero­tuot­to on huono aja­tus, kos­ka se sisältää seg­re­gaa­tion sieme­nen. Ja jo nyt tilanne on se, etteivät kun­nat kuitenkaan oikeasti sil­lä elä, vaan koko hom­man määrää val­tiono­suuk­sien tasausjär­jestelmä. En ole propagoimas­sa sen puoles­ta, että val­tio tuot­taisi kaikille lähipalvelut.

  Lopuk­si halu­an myös tode­ta, että mielestäni Osmon ja myös muun muas­sa Viherinssin kom­menteis­sa näkyy ensisi­jas­sa pääkaupunkiseudun näkökul­ma, kun taas tehtävänä on luo­da koko maalle sopi­va hallintomalli.

  Edelleen: Minus­ta hallintoma­lli on kokon­aan toinen asia. Lähidemokra­t­ian kannal­ta on huonoa, jos hallinto on aivan toises­sa ympäristössä. Rovaniemel­lä ei vält­tämät­tä ymmär­retä Nuorgamin prob­lemati­ikkaa, eikä Kau­ni­ais­ten kaupung­in­talol­la ole vält­tämät­tä suur­ta ymmärtämys­tä Meri-Rasti­lan puistoalueista.

  Ei vält­tämät­tä löy­dy sel­l­aista yhtä hallintoma­llia, joka sopisi sekä tiheille kaupunkiseuduille että haja-asu­tuk­seen. Nyt kuitenkin hallintoma­llin sijas­ta aika paljon tun­nu­taan tap­pel­e­van rahas­ta ja val­las­ta uskalta­mat­ta ajatel­la peru­songel­maa rahoituksessa.

 23. Viherinssi, luulen, että olemme kuitenkin lop­pu­jen lopuk­si tästä asi­as­ta aika paljolti samaa mieltä, ja näke­my­seromme ovat enem­män yksi­tyisko­hti­in liittyviä.

  Pari kom­ment­tia kuitenkin.

  Kos­ka hallinto viime kädessä vaikut­taa kaik­keen, niin minus­ta on oleel­lista, että alueelli­nen hallintoma­lli (poh­jautuen esim. seu­tukun­ti­in ja lähikun­ti­in) ratkaistaan yhdessä palvelu­iden jär­jestämisen ja rahoit­tamisen päälin­jo­jen kanssa. Minus­ta kak­si­ta­soinen malli Ruotsin mallia mukaillen on sopi­va yleis­malli koko Suomeen, mut­ta siihen voisi jät­tää jous­tavu­ut­ta paikallisi­in olo­suhteisi­in siten, että tehtävä­jakoa ei lyödä täysin lukkoon. Näk­isin, että esim. ter­vey­den­hoito ja alue­su­un­nit­telu pitää aina olla isom­man seu­tukun­nan vas­tu­ul­la, mut­ta jois­sain muis­sa kysymyk­sis­sä lähikun­nan ja seu­tukun­nan väliseen työn­jakoon voisi jät­tää paikallisen sopimisen mahdollisuuden.

  Pyrkimyk­sesi hah­motel­la täysin tasa-arvoista rahoi­tus­mall­ia kaikki­in paikallisi­inkin asioi­hin tavoit­telee mielestäni hiukkasen epäre­al­is­tista ihan­net­ta, joka ei ole varsi­nais­es­ti tarpeen. Ei kan­na­ta kor­ja­ta sel­l­aista, joka ei ole rik­ki. Onhan nytkin niin, että Helsingis­sä saadaan paljon hienom­mat puis­tot, kir­jas­tot, teat­ter­it ja muut pienem­mäl­lä vero­pros­en­til­la kuin Utsjoel­la, mut­ta näin saa min­un mielestäni ollakin. Silti en toki pane henkilöko­htais­es­ti pahak­seni, jos pääkaupunkiseu­tu halu­aa tasa­ta kun­nal­lisvero­tu­lo­ja maan sisäl­lä nyky­istäkin enemmän ;).

  Lopuk­si, on tot­ta, että Ruot­sis­sa on pahempia seg­re­gaa­tio-ongelmia kuin meil­lä. Nähdäk­seni pääsyy näi­hin ei ole kuitenkaan hallintoma­llin huonom­muus suo­ma­laiseen ver­rat­tuna vaan se, että esim. maa­han­muut­ta­jia on sinne tul­lut huo­mat­tavasti enem­män. Hyvä huomio on toki, että Ruotsinkaan malli ei ole ongelmien syn­tyä kyen­nyt estämään. Mut­ta totesinkin, että mielestäni Ruotsin kak­si­ta­soisen mallin tehtävä­jako ei ole kaik­il­ta osin aivan opti­maa­li­nen ja Suomes­sa kan­nat­taisi pyrk­iä vielä paran­ta­maan mallin yksi­tyisko­htia. Lisäk­si Ruot­sis­sa myös kol­man­nel­la tasol­la eli val­ti­ol­la on keino­ja puut­tua kohden­netusti haitallisik­si kat­somi­in­sa paikallisi­in ongelmi­in, mut­ta näitä ei ole siel­lä riit­tävän varhain ymmär­ret­ty käyt­tää. Näk­isin kuitenkin, että ehkä Malmön aluet­ta luku­unot­ta­mat­ta Ruotsin kaupunkiseu­tu­jen ja maakun­takeskusten kehi­tys on ollut varsin myön­teistä ja läh­es kaik­il­ta osin parem­paa kuin Suomessa.

 24. Nukku­mat­ti, Viherinssi, Osmo:

  Mielestäni nyt Vihrei­den ryh­mäpuheessa esitet­ty kun­ta­malli on hyvä. Nukku­matin esit­tämä idea siitä, että kukin hallinnon taso keräisi itse veron­sa, kuu­lostaa peri­aat­teessa loogiselta, mut­ta näen siinä Viherinssin osoit­ta­mat eri­ar­voisu­u­den ongelmat. 

  Jos halu­taan, että ryh­mäpuheen­vuorossa esitet­ty alem­man tason hallintoelin (kut­sut­takoon sitä tässä pitäjäk­si) kerää jär­jestämi­in­sä palvelui­hin itse verot ja näin joutuu har­joit­ta­maan myös men­o­vas­tu­u­ta, sekä toiv­otaan että näi­den paikallisy­hteisö­jen eli pitäjien välil­lä olisi posi­ti­ivista kil­pailua Nukku­matin esit­tämäl­lä taval­la, ilman Viherinssin ja Osmon pelkäämää ihmis­ten eri­ar­vois­tamista, voisiko pakol­lisen ja vapaae­htoisen vero­pros­entin yhdis­tämi­nen toimia?

  Mallis­sa kerät­täisi­in van­haan tapaan val­tion­veroa, sekä nyt esitet­ty­jen suurkun­tien (esim. metropoli, Oulun, Turun, Tam­pereen, Por­voon, Joen­su­un seudut yms.) val­tu­us­tois­sa pääte­tyn tasoista kun­nal­lisveroa. Lisäk­si olisi pitäjän­vero, jos­sa olisi pakolli­nen osa joka olisi sama joko koko kun­nan tai koko val­tion tasol­la ja jol­la tur­vat­taisi­in perusk­oulut yms. palve­lut joi­ta ryh­mik­sessä yllä esitet­ty. Jakope­rus­teet oli­si­vat Osmon esit­tämät väestöpo­h­ja ja eri­ty­is­tarpeet (lue: köy­hempi­en aluei­den kouluille lisärahaa).

  Tämän päälle jokainen pitäjä, esimerkik­si uuteen Por­vooseen liitet­tävä Asko­la tai metropolin Espoo tai Kau­ni­ainen voisi kerätä lisäveroa. Täl­lais­es­ta veros­ta voisi vaaleil­la valit­tu pitäjänkok­ous, tai pienem­mis­sä pitäjis­sä jopa suo­ra netin kaut­ta jär­jestet­ty pitäjänäänestys sit­ten päät­tää. Täl­löin pitäjä voisi jär­jestää lisä­palvelui­ta, kuten super­si­is­tit puis­tot, uusim­mat lait­teet lähik­oulu­un, lisää kir­jo­ja kir­jas­toon yms. Palveluil­la voisi kil­pail­la, mut­ta paikalliset verotkin nousisivat. 

  Tämä vähen­täisi huol­ta, että pien­im­mistä pitäjistä vietäisi­in kaik­ki palve­lut tai että uusi laki keskit­täisi kaik­ki ihmiset keskuk­si­in. Uni­ver­saalit palve­lut, joi­ta nyk. kun­nat eivät pysty oikein hyvin jär­jestämään eli sosi­aali- ja ter­veystoi­mi, jär­jestet­täisi­in tarpeek­si isol­la väestöpo­h­jal­la, ja lähipalvelui­hin saisi rahaa kaikkial­la samo­jen peri­aat­tei­den mukaan. Jos siitä huoli­mat­ta jokin haja-asu­tusalueen kun­ta halu­aisi vielä parem­mat palve­lut kuten lisä­tun­te­ja ter­veyskeskus­päivystyk­seen, parem­min varustel­lun koulun tai siis­tim­mät puis­tot, asukkaat voisi­vat pitäjässään suos­tua vapaae­htois­es­ti muu­ta maa­ta korkeampi­in veroihin.

 25. Tämä oli hyvä kir­joi­tus. Pitäisi tuonne medi­aankin saa­da hie­man oikeaa sisältöä tästä kun­tau­ud­is­tuk­ses­ta. Nyt lehdet pullis­tel­e­vat kauhuku­via pelk­istä kart­ta­har­joituk­sista, vaik­ka kysymyk­sessä pitäisi olla kun­taU­UD­IS­TUS eikä mekaa­ni­nen kun­tien yhdis­tämi­nen. Ja siitähän ei ole kysymys — eihän?

  Samal­la pitäisi ottaa esi­in maaseudun ja taa­jamien eri­laisu­us. Mik­si maaseu­tu kuu­luu taa­ja­man hallinnon piiriin?

 26. Jos lukuin­toa riit­tää, niin Soin­in­vaara ei ole yksin ja moni jakaa hänen ajatuksensa. 

  Antti Mykkäsen toimit­ta­ma Kun­takir­ja — uudisajatuksia

  http://www.kaks.fi/sites/default/files/Polemia_81_net.pdf

  Uskokaa pois, ovat ne per­sutkin jois­sain asiois­sa oike­as­sa, sil­lä kaik­ki pääle­hdet ja medi­at toitot­taa KOKDEM:in riemu­sanomaa. KOKDEM:in olisi aika siir­tyä sadak­si vuodek­si oppo­si­tioon järkiintymään. 

  Nukku­Mat­ti:

  Täy­tyy kuitenkin sanoa, että min­ua ihme­tyt­tää suo­ma­lainen julk­ishallinnon strate­gioiden ja päätösten virkamies­valmis­telun taso, samoin kuin jour­nal­is­min taso. Tähän kun­tau­ud­is­tuk­seenkin on käytet­ty lehdis­tössä luke­mat­to­mia pal­stamil­lime­tre­jä, mut­ta pin­taa syvem­mälle ei ole kyl­lä päästy. Tässä olisikin jut­tuvink­ki, vaikka­pa Hesar­ille: Ver­tailu Ruotsin ja ehkä muidenkin maid­en paikalli­sista palvelu­jen jär­jestämisen ja rahoit­tamisen malleista, ja niiden sovel­tuvu­ud­es­ta Suomeen.

 27. Vielä kom­ment­tia liit­tyen siihen, kun tässä vih­jat­ti­in, että Ruot­sis­sa on pahempia seg­re­gaa­tio-ongelmia kuin Suomes­sa. Tiety­iltä osin näin saat­taa olla maa­han­muut­ta­jien kohdal­la, mut­ta hei­dänkin kohdal­laan vain osin. Pitää kuitenkin muis­taa suh­teut­taa asi­at oikein ja nähdä ennen kaikkea kokonaiskuva.

  Ensin­näkin vaikut­taa mielestäni siltä, että muu­ta­ma ongel­malähiö 9,5 miljoo­nan asukkaan maas­sa on saanut suo­ma­laises­sa medi­as­sa merk­i­tys­tään suurem­man huomion ja sivu­ut­tanut ihmis­ten mieliku­vis­sa länsi­naa­purista tule­vat myön­teiset uutiset. 

  Toisek­si, kuten san­ot­tua, on varsin toden­näköistä, että näi­den ongel­malähiöi­den syn­tymisen syy on muual­la kuin alue­hallinnon ja palvelu­iden tuot­tamis­mall­in huonom­muudessa Suomeen verrattuna.

  Kol­man­nek­si, kun­tau­ud­is­tuk­sen keskeisin asia Suomes­sa on kuitenkin palvelu­iden laatu ja saatavu­us ja niiden tuot­tamisen kus­tan­nuste­hokku­us. Maa­han­muut­toon liit­tyvät ongel­mat koske­vat lähin­nä pääkaupunkiseu­tua ja kun­taraken­neu­ud­is­tus ei ole ain­oa keino, joil­la ongel­maa voisi (ja pitäisi) ratkoa.

  Neljän­nek­si, pitäisin mah­dol­lise­na, että Suomes­sa kan­taväestön osalta seg­re­gaa­tio-ongel­mat ovat suurem­pia kuin Ruot­sis­sa. Eli Suomes­sa syn­type­r­ältään suo­ma­lais­ten joukos­sa eri­ar­voisu­us on suurem­paa ja nopeam­min kas­vavaa kuin Ruot­sis­sa syn­type­r­ältään ruot­salais­ten kohdal­la. Maa­han­muut­ta­jaryh­mi­in liit­tyviä ongelmia, kuten syr­jäy­tymistä ja työt­tömyyt­tä, on molem­mis­sa maissa. 

  Sit­ten lopuk­si joitain luku­ja. Pahim­mat tai ainakin kuu­luisim­mat maa­han­muut­toon liit­tyvästä eriy­tymiske­hi­tyk­ses­tä ker­to­vat ongel­mat Ruot­sis­sa lienevät Malmön seudul­la Skå­nes­sa. Osa ongelmista on tosin luon­teeltaan enem­män jär­jestäy­tyneeseen rikol­lisu­u­teen liit­tyviä kuin sinän­sä maa­han­muut­toon. Kuitenkin, kokon­aisuute­na kat­soen, täl­läkin alueel­la menee varsin hyvin ja monien tun­nus­luku­jen val­os­sa parem­min kuin suures­sa osas­sa Suomea. Skå­nen alueen nykyväestöstä noin kuudes­osa on syn­tynyt Ruotsin ulkop­uolel­la ja alueen työt­tömyyspros­ent­ti on yksi korkeim­mista Ruotsin läänien joukos­sa, mut­ta siltikin vain 8,8% vuon­na 2011. Suomes­sa peräti kahdek­sas­sa maakun­nas­sa työt­tömyysaste oli suurem­pi kuin 9% ja seit­semässä maakun­nas­sa se oli suurem­pi kuin yhdessäkään Ruotsin läänis­sä. Koko maan osalta työt­tömyysaste vuon­na 2011 oli 7,8% Suomes­sa ja Ruot­sis­sa 7,5%. Työt­tömyysas­teen osalta Suomes­sa aluei­den väliset erot näyt­täi­sivät ole­van selvästi suurem­pia kuin Ruot­sis­sa. Itse pidän mah­dol­lise­na, että täl­lä voi olla jotain tekemistä maakun­ta­hallinnon kanssa…

  (Läh­teet:
  http://www.stat.fi/til/tyti/2011/13/tyti_2011_13_2012-03–09_tau_039_fi.html
  http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Regional-statistik/Alla-lan/Skane-lan/?var=8393
  http://www.skane.se/Skanes-utveckling/Samhallsanalys/Rapporter-och-publikationer-A‑O/Hur-har-det-gatt-i-Skane1/
  )

 28. Oden argu­ment­tien perus­teel­la koko maail­ma pitäisi yhdis­tää yhdek­si kaupungik­si. Tietysti on vas­ta-argu­ment­te­jakin, kuten kun­tien välisen kil­pailun edut, eikä ole selvää, mis­sä kohdin on optimi.

  Verokil­pailul­lakin on etun­sa, jos muuten pop­ulis­mi nos­taa vähitellen vero­tuk­sen epäop­ti­maalisen korkeak­si. Kun­tien välisessä kil­pailus­sa on paljon muu­takin kuin verokilpailu.

 29. Tärkeä puheen­vuoro Vihreiltä. Arvostan myös sitä, että työn­jakoa seudun ja lähialueen asioille pohdiskelti­in, tästä se viisaus lähtee.

  Mut­ta oikeast­i­han pitää säätää erik­seen kun­taraken­nela­ki muulle Suomelle ja suurkaupunki­la­ki Helsin­gin seudulle! Perus­teet raken­neu­ud­is­tuk­selle ovat alueil­la eri­laiset, kuten tuo tilas­to-osu­uskin kertoo. 

  Kak­si­por­taiseen hallintoon voi olla pakko men­nä, vaik­ka naa­puris­sa se tuot­taa 30% kalli­im­man julkisen hallinnon, ja tätä ongel­maa taas ratko­taan hyviä julk­isia palvelu­ja ulkois­ta­mal­la ja joudu­taan uusi­in ongelmi­in. Aja­tus että vero­tu­soikeus olisi vain suurem­mal­la alueel­la on paran­nus Ruotsin malliin.

  Vaalilakia pitää muut­taa. Seu­tukun­nan asukkaiden pitää saa­da äänestää samas­sa vaalipi­iris­sä val­ti­ol­li­sis­sa vaaleis­sa. Ja kansane­dus­ta­ja tai val­tioneu­vos­ton jäsen ei saa olla vaa­likelpoinen paikall­ishallinnon vaaleissa.

  Val­tiono­suuk­sien tasausjär­jestelmä pitää purkaa kun­taraken­neu­ud­is­tuk­sen myötä. Val­tio tukekoon aluei­ta itse keräämil­lään tuloil­la, ei tois­t­en taskus­ta näpistämällä.

 30. Kalle K., voitko perustel­la väit­teesi, että länsi­naa­puris­sa on 30% kalli­impi julki­nen hallinto? 

  Jos näin olisi, niin ihme­tyt­tää kyl­lä, että kuin­ka heil­lä siitä huoli­mat­ta on joka vuosi yli­jäämäi­nen val­tion­bud­jet­ti. Veroaste Ruot­sis­sa on toki hiukkasen korkeampi kuin Suomes­sa, mut­ta vain hiukan. Ja korkeam­mas­ta vero­tuk­ses­ta huoli­mat­ta heil­lä on edelleen selkeästi yli­jäämäi­nen vai­h­to­tase, toisin kuin Suomes­sa. Myös kun­tien talousti­lanne on siel­lä käsit­tääk­seni parem­pi kuin Suomessa. 

  ( Tilanne Ruotsin kun­tien taloudessa oli tosi hyvä ennen taan­tu­maa http://www.kauppalehti.fi/5/i/talous/uutiset/avoinarkisto/index.jsp?xid=1893747&date=2006/05/09
  ja taan­tu­mas­takin ker­ro­taan selvi­tyn hyvin
  http://www.hallinto-lehti.fi/index.php?mid=2&pid=32&aid=2257 .)

  Toisek­si, toisin kuin Suomen val­tion taan­noises­sa tuot­tavu­u­so­hjel­mas­sa ajatelti­in, niin ain­oa oleelli­nen asia ei ole julkisen hallinnon suorien kulu­jen suu­ru­us. Tärkeää on myös, että kuin­ka se hallinto toimii. Huonos­ta hallinnos­ta kär­sivät nimit­täin kaikki.

 31. Otta­mat­ta sen enem­pää kan­taa itse lukui­hin, eiköhän syy Ruotsin yli­jäämäiseen bud­jet­ti­in ole nimeno­maan se vai­h­to­taseen yli­jäämä ja korkeampi verotus?

 32. Niin­pä, Jus­siu, ehkä olet oikeil­la jäljil­lä. Toisi­naan tosin kuulee myös väitet­tävän, ilmeis­es­ti ide­ol­o­gisin perustein, että suuri julki­nen sek­tori ja korkea vero­tus oli­si­vat tuhoisia kil­pailukyvylle ja vien­ti­te­ol­lisu­udelle. Ruotsin hyvä men­estys vuodes­ta toiseen ker­too mielestäni aivan päin­vas­taista. Voidaanko siis päätel­lä, että oleel­lista onkin nimeno­maan se, kuin­ka viisaasti tämä julki­nen sek­tori toimii? Onko parhaas­sa tapauk­ses­sa suuri ja hyvin toimi­va julki­nen sek­tori päin vas­toin tas­apain­ot­ta­va ja kehi­tys­tä edis­tävä asia? 

  Tilas­to­ja julk­i­sista menoista ja veroas­t­eesta eri maissa:
  http://www.stat.fi/tup/suoluk/suoluk_valtiontalous.html
  http://www.stat.fi/tup/tietoaika/ta_12_02_julkinenala.html
  (jälkim­mäisessä luvut ovat melko van­haa tietoa)

 33. Osmo, sun­nun­taises­sa Hesaris­sa oli hyvä mielipi­dekir­joi­tus Antti Mykkäseltä kun­ta- ja palvelu­raken­neu­ud­is­tuk­seen liit­tyen. Myös hänen argu­ment­tin­sa tuke­vat Ruotsin mallin mukaista laa­joi­hin noin maakun­nan kokoisi­in seu­tukun­ti­in poh­jau­tu­vaa sosi­aali- ja ter­veyspalvelu­iden järjestämistä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.