Kaupunkisuunnittelulautakunta 29.5.2012

Lausun­to maakuntakaavasta

Esitin, että pois­tet­taisi­in vaa­timus saa­da Her­ne­saaren helikopterikent­tä maakun­takaavaan. Perus­teeni oli, että aikanaan päätet­ti­in puoltaa helikopterikent­tää mah­dol­lisuute­na, mut­ta jos mis­tään ei löy­dy 90 miljoon­aa euroa sen toteut­tamiseen, Her­ne­saa­reen lisätään rak­en­tamista. Helikopterikent­tä ei ole maakun­takaa­van vas­tainen, joten merk­in­tää ei maakun­takaavaan tarvi­ta. Myöskään maakun­takaa­van merk­in­tä ei pako­ta rak­en­ta­maan kent­tää, mut­ta se kieltää rak­en­tamista asun­to­ja, ellei maakun­takaavaa muute­ta takaisin. Se on isom­pi urak­ka kuin oman yleiskaa­van muut­ta­mi­nen. Maakun­takaa­va ei ole voimas­sa alueel­la, jos­sa on yleiskaa­va, joten on ihan sama, mitä maakun­takaavas­sa lukee siel­lä, mis­sä yleiskaa­va on. Maakun­takaa­va tulee yleiskaa­van alta esille, jos yleiskaavaa ale­taan muut­taa. Tässä kaupun­ki tekee itselleen turhaa shikaa­nia. Kom­pro­missi­na voisi ajatel­la, että merkit­täisi­in helikopter­ille, mut­ta jos kent­tää ei tule, voidaan käyt­tää asumiseen. Täl­lainen merk­in­tä on Santahaminassakin.

Todet­takoon, että ennuste­tu­il­la liiken­nemääril­lä tuo kent­tä mak­saa pelkkinä pääo­maku­luina 150 euroa matkus­ta­jaa kohden. Halu­aisin nähdä sen tahon, joka pitää tätä liiken­netaloudel­lis­es­ti kan­nat­ta­vana. Lisäk­si menetetään tuhan­sia asun­to­ja. Aivan kahjo suunnitelma!

Äänestet­ti­in myös Kivi­nokas­ta. Kivi­nokkaa esitetään maakun­takaavas­sa taa­jam­a­toim­into­jen alueek­si. Tämä ei tarkoi­ta sitä, miltä se kuu­lostaa. Se tarkoit­taa, että Helsin­ki voi kaavoit­taa sen joko asumiseen tai viher­alueek­si. Maakun­nal­lista merk­i­tys­tä alueel­la ei ole, sil­lä miten vaikka­pa siun­ti­o­laisia liikut­taa se, miten Kivi­nok­ka on kaavoitet­tu, vaik­ka asia onkin tärkeä mon­elle helsinkiläiselle. Sik­si on perustel­tua, että asi­as­ta päätetään Helsingis­sä eikä maakun­tali­itossa. Maakun­tali­itossa olimme hyväksyneet Kivi­nokan merkin­nän läheisyyspe­ri­aat­teen mukaisesti.

Nyt astui poli­ti­ik­ka peli­in. Sylvia Modig oli pan­tu esit­tämään, että alue olisi edelleen selvi­tysaluet­ta, jol­laista merk­in­tää maakun­takaavas­sa ei tai­da olla. Demar­it tietysti rien­sivät kan­nat­ta­maan asi­aa. Heil­lähän on tässä oma lehmä ojas­sa. Olisin voin­ut kaataa Modi­gin esi­tyk­sen, mut­ta tiedän, mitä Hesari olisi asi­as­ta kir­joit­tanut: vasem­mis­to halusi säi­lyt­tää Kivi­nokan virk­istysalueena mut­ta Soin­in­vaara äänesti kokoomuk­sen mukana alueelle rak­en­tamista. Pop­ulis­mia vil­jelevä lehdis­tö tekee koko poli­ti­ikas­ta pop­ulis­tista. Kos­ka selvi­tysalue ei estä oikeas­t­aan mitään, äänestin Sil­vian esi­tyk­sen puoles­ta vähän harmis­sani. Ker­roin myös miksi.

Pohjois-Haa­gan kaavoitusperiaatteet

Tästä keskustelti­in pitkään ja lop­ul­ta hyväksyt­ti­in esi­tyk­sen mukaan. Ihmettelin, mis­tä saadaan toteut­ta­ja näille melun­suo­jak­si raken­net­taville toimis­toille, mut­ta kävi ilmi, että eräs yri­tys, jol­la on toim­into­ja eri puo­lil­la kaupunkia, halu­aisi keskit­tää kaik­ki toim­intansa tänne. Tämä tieto sai min­ut suh­tau­tu­maan suun­nitel­maan paljon myön­teisem­min. Esitin, että tutkit­taisi­in pysäköin­ti­taloa moot­tori­tier­ampin sil­mukas­sa. Luvat­ti­in tutkia.

OP-Pohjolan kort­teli Teol­lisu­us­ladun varrella

Pysäköin­nistä keskustelti­in pitkään. Olin itse valmis hyväksymään suurem­man pysäköin­tipakkamäärän, kun on tätä kun­tien välistä sotaa työ­paikoista. Emme saa­neet paljon ymmär­rystä sille, että talon edestä pitäisi pysäköin­tialue saa­da pois ihan noin kaupunkiku­val­li­sista syistä.  Ei tämä mikään katas­trofi ollut, sil­lä nykyti­laan näh­den kaa­va on selvä paran­nus. Kun Kalasa­ta­ma ja Pasi­lan pil­ven­pi­irtäjäalue ovat valmi­it, jokainen ymmärtää, että Teol­lisu­uskadun ilmet­tä pitää paran­taa ja pysäköin­tipaikat siiv­otaan pois silmistä.

Laut­tasaaren metroase­man kaava

Hyväksyt­ti­in kiitoksin, vaik­ka käve­lykatu olikin liiken­nesu­un­nitel­mas­ta poistunut.

8 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunta 29.5.2012”

 1. Jos helikopterikent­tä kokon­aisuute­na kus­tan­ta­isi noin 200m€ ja nopeam­mista yhteyk­sistä Tallinnaan hyö­ty­isi muu­ta­ma sata ihmistä, niin eikö kan­nat­taisi pitää yllä aja­tus­ta että laitet­taisi­in tuo 200m€ tun­nelin suun­nit­telu­un? Tuol­la sum­mal­la tehtäisi­in var­masti jo aika tark­ka suun­nitel­ma maaperätutkimuksineen.

 2. Ihan mie­lenki­in­nos­ta: mis­sä menee seudullis­es­ti ja paikallis­es­ti merkit­tävän alueen raja? Siinä, että alue ulot­tuu kun­tara­jo­jen yli? Onko Viikin lin­tuvedet esmes seudullis­es­ti merkit­tävä? Kivi­nokka­han kuu­luu sit siihen kokon­aisu­u­teen, ainakin se kuusimetsä.

 3. Olit­pa­han rak­en­tanut olk­iukon hyökätessäsi Hesaria vas­taan! Jos et uskalla äänestää niin kuin oikeak­si koet vain sen takia mitä HS kir­joit­taa, olet kyl­lä väärässä paikassa.

  1. Janne,
   Kir­joituk­ses­tani piti käy­dä selvästi esille, että en pidä täl­lais­es­ta poli­it­tis­es­ta pelistä. Ei ollut tarkoi­tus (täl­lä ker­taa) hyökätä Hesaria vas­taan vana ker­toa ylipään­sä, miltä asi­at näyt­tävät yleisön silmis­sä. Minä näin selvän poli­it­tisen ansan siinä, että vasemis­toli­it­to oli pan­nut Sil­via Modi­gin tekemään ja demar­it tuki­vat sitä.

 4. Helikopterikent­tä tulee aivan var­masti ja paik­ka on sille eri­no­mainen. 🙂 Joten ei ole kovin kaukonäköistä yrit­tää hai­ta­ta sen rakentamista.

  Sen sijaan kan­nat­taa ehkä vähän selvitel­lä niitä kaavoitus­määräyk­siä. Mik­si ken­tän viereen ei saisi rak­en­taa? Muual­la kent­tiä on yleis­es­ti raken­nusten katoil­la, joten haiskah­taa jälleen ker­ran ihan koti­maiselta ylilyönniltä. 😉

 5. Jos Hesari olisi Helsin­gin paikallisle­hti, niin var­maankin sen toimit­ta­jat etsi­sivät nyt käsi­in­sä ne, jot­ka aja­vat tätä vispilä­plat­taa ja samal­la tuot­ta­vat merkit­tävät mene­tyk­set kaupungille.

  Nyt jonkun pienen porukan tarve nopealle ja turhamaiselle yhtey­delle ajaa niin törkeästi kaupun­gin edun yli, että täy­tyy ihme­tel­lä ettei lehteä kiin­nos­ta kaupun­gin tule­vaisu­u­den asi­at nyky­istä enempää.

 6. Tästä keskustelti­in pitkään ja lop­ul­ta hyväksyt­ti­in esi­tyk­sen mukaan. Ihmettelin, mis­tä saadaan toteut­ta­ja näille melun­suo­jak­si raken­net­taville toimis­toille, mut­ta kävi ilmi, että eräs yri­tys, jol­la on toim­into­ja eri puo­lil­la kaupunkia, halu­aisi keskit­tää kaik­ki toim­intansa tänne. Tämä tieto sai min­ut suh­tau­tu­maan suun­nitel­maan paljon myön­teisem­min. Esitin, että tutkit­taisi­in pysäköin­ti­taloa moot­tori­tier­ampin sil­mukas­sa. Luvat­ti­in tutkia.

  No hyvä. Kyl­lä se var­maan Tiedolle (vil­li arvaus) kävisi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.