Ampumatapauksia tulee lisää

Itä-Pasi­las­sa oli 1980-luvul­la itse­murhaepi­demia. Ensin yksi hyp­päsi parvek­keelta ja perässä seurasi monia. Ihmi­nen on matki­va eläin. Esimerkin voimal­la parvek­keelta hyp­päämis­es­tä tuli luon­te­va keino kanavoi­da ahdis­tus ja kiin­nit­tää edes jälkikä­teen huomio itseensä.

Valitet­tavasti viat­tomien ampumis­es­ta on tul­lut saman­lainen ensik­si mieleen tule­va tapa kanavoi­da pysyvämpi tai het­kelli­nen ahdis­tus ja katkeru­us sekä halu kiin­nit­tää muiden huomio­ta itseen­sä. Sik­si Hyvinkään kaltaisia ampumat­a­pauk­sia on tulos­sa lisää. Iltapäiväle­htien kymmenet tapah­tu­mal­la mässäilevät sivut tekevät tämän entistä todennäköisemmäksi.

Jokin aika sit­ten käsitelti­in tapaus­ta, jos­sa tyt­töys­tävään­sä läh­estymiskiel­lon saanut mies tuli ammuskele­maan tämän koul­ulle. Ampu­jal­la oli aseenkan­tolu­pa, jota ei ollut otet­tu pois, vaik­ka hän oli vähän aikaisem­min kaa­pan­nut tyt­töys­tävän­sä ja pakot­tanut tämän matkus­ta­maan ympäri maa­ta kanssaan ja vaik­ka hänelle oli määrät­ty läh­estymiskiel­to. Poli­isi puo­lus­teli asi­aa sil­lä, ettei aseenkan­tolu­val­la olisi ollut merk­i­tys­tä, kos­ka olisi­han mies kuitenkin saanut aseen käyt­töön­sä. Niin se taitaa olla.

Joka suun­nit­telee tap­pamista kuukausi­tolkul­la saa var­masti aseen jostain. Suomes­sa sen saa myös, vaik­ka ampumi­nen joh­tu­isi het­ken mieli­jo­hteesta, kos­ka asei­ta lojuu vähän joka nurkas­sa hak­i­jaansa odottamassa.

Suomes­ta tulisi tur­val­lisem­pi paik­ka elää, jos aseet pitäisi ihan oikeasti säi­lyt­tää luk­i­tuis­sa kaapeis­sa, joiden avaamiseen tarvi­taan enem­män kuin klem­mari ja avaimet pitäisi säi­lyt­tää oikeasti piilos­sa. Val­tio­val­lan toimia odoteltaes­sa jokainen voi kor­ja­ta asian oma­l­ta osaltaan ihan vapaaehtoisesti.

Vielä parem­pi tietysti olisi, jos asekaapis­sa olisi alkolukko.

= = = = =

Mat­ti Rimpelä ennusti, että ampumat­a­pauk­sia tulee lisää, kos­ka kun­nat ovat lais­ta­neet per­hetyöstä. Minäkin kan­natan per­hetyötä, mut­ta en usko, että mil­lään ammat­ti­avul­la saadaan ihmis­mielestä kitketyk­si kaik­ki ongel­mat. Hyvinkään tapauk­ses­sa ei ollut ennal­ta nähtävis­sä mitään oire­i­ta. Sel­l­aista aut­tamisjär­jestelmää ei tule koskaan, jos­sa ammat­ti­aut­ta­jia riit­tää jokaiseen per­heeseen oli oire­i­ta tai ei.

171 vastausta artikkeliin “Ampumatapauksia tulee lisää”

 1. Aamun tv-uuti­sis­sa ker­rot­ti­in riskeistä, joi­hin nuori mies joutuu, jos ei kel­paa armei­jaan tai keskeyt­tää palvelun. Mon­elle nuorukaiselle tilanne tuot­taa joko pet­tymyk­sen tai jopa häpeän. Nuori joutuu joko heit­teille ilman työtä ja koulu­tu­s­paikkaa tai pääsee ns. “Aikalisä”-projektiin, jon­ka tarkoi­tus on nimen­sä mukaises­ti tehdä hänestä rin­ta­makelpoinen. Uuti­sis­sa puo­lus­tusvoimien edus­ta­ja peräsi “kun­nai­sisien” vas­tu­u­ta. Surkeaa toim­intaa! Niin kauan kuin maas­sa on asevelvol­lisu­us­pakko, on myös siihen liit­tyvistä seu­rauk­sista huole­hdit­ta­va. Tämän tulee olla puo­lus­tusvoimien tehtävä. Voisiko­han joku kansane­dus­ta­ja puut­tua asiaan?

 2. Niin­pä. Mut­ta mitä tälle voi tehdä, miten se Itä-Pasi­lan epi­demia loppui?

  Lehdet kir­joit­taa tuos­ta hyvästä syytä että mies jäi metron alle, putosi parvek­keelta ja auto ajoi päin rekkaa. Mut­ta on se nyt vähän vaikeaa kir­joit­taa että Hyvinkääl­lä satoi luoteja.

  Arve­len että tätä keskustelua käy­dään lehtien toim­i­tuk­sis­sa. Miten tas­apain­ot­taa tiedonväl­i­tys ja kuitenkin olla tekemästä murhaa­jas­ta julkkista? Fokus uhreihin?

 3. Ima­tral­la nuoret nei­dot heit­täy­tyivät muu­ta­ma vuosikym­men sit­ten kos­keen — ja kuole­maansa. Tämäkin epi­demia laan­tui, mut­ta vas­ta kun lehdet lopet­ti­vat asi­as­ta kirjoittamisen.

 4. Vira­nomaisel­la on VELVOLLISUUS evätä aseenkan­tolu­pa henkilöltä, joka on todet­tu vaar­al­lisek­si ympäristölleen, vaik­ka olisi kuin­ka toden­näköistä, että henkilä saa luvat­to­mia asei­ta käyt­töön­sä. Eihän lais­sa ole muuten mitään järkeä.
  Kodeis­sa säi­lytet­tävät aseet ja asekaap­pi­en avaimet ovat aina ris­ki. Har­val­la on varaa kassakaappiin.
  Maal­la asuneena tiedän, että siel­lä on paljon alko­ho­lion­gel­maa (ja näin var­maan myös kaupungeis­sa), vaimoa tai naa­pureista käy­dään kän­nis­sä pelot­tele­mas­sa pihal­la ammuskele­mal­la, asei­ta roikkuu seinäl­lä hir­ven sarvis­sa jne.
  ASEET POIS KODEISTA POLIISIASEMALLA, jos­ta ne haetaan met­sästyk­sen tarpeisi­in. Mihinkään muuhun ei ihmi­nen aset­ta tarvitse!

 5. Ellei joku kek­si luotet­tavaa tapaa etsiä tulevaa/potentiaalista joukko­murhan tek­i­jää etukä­teen hoidet­tavak­si, täy­tyy rajoit­taa asei­den saatavuutta.

  Lukolli­nenkaan asekaap­pi kotona ei ole kuin hidaste. Esimerkik­si 18-vuo­tias nuori on kyl­lä vuosien var­rel­la halutes­saan ehtinyt oppia kaik­ki mah­dol­liset asekaapin avain­ten säi­ly­ty­s­paikat. Sik­si aseet, tai ainakin niiden lukot, pitäisi säi­lyt­tää luotet­tavasti var­tioitu­na, eli poli­isi­laitok­sil­la. Tämä vain tarkoit­taa sitä, että poli­isi­asemille, varsinkin maaseudulle, täy­tyy palkata joukoit­tain uusia poli­ise­ja — eivät aseet saa olla var­tioimat­tom­i­na tyhjil­lä poli­isi­laitok­sil­la, ja ne on toisaal­ta olta­va saatavil­la met­sästys­tä ja har­joit­telua varten tarvit­taes­sa (myös viikon­lop­puisin). Tämä mak­saa yhteiskun­nalle aika paljon, joka poli­isi­ase­malle 2–3 henkilöresurssia (vuorotyö).

  Eikä poli­isi­ase­maverkkoa voi täl­löin har­ven­taa, päin vas­toin. On aika mah­do­ton tilanne, jos met­sästysaseet pitää hakea 150 kilo­metrin päästä. Juuri maaseudul­la aseet ovat oikeasti tarpeen, hir­ven­metsästys — näin esimerkik­si — on val­tion anta­ma velvoite seu­roille hirvikan­nan kuris­sa pitämiseksi.

 6. Kun Osmonkin kan­naot­toa lukee, niin näkee ettei poli­itikoil­la ole hajuakaan mis­tä nuorten miesten pahoin­voin­nis­sa on kyse.

  Asekaap­pi­en luk­it­semisel­la näperte­ly ei poista ampumisia, mut­ta Osmollekin se on ain­ut asia johon osa­taan ottaa kantaa. 

  Herätkää hyvät kansane­dus­ta­jat näkemään poikien ja nuorten miesten todel­liset vaikeudet tässä yhteiskunnassa.

 7. Poli­isille täy­tyy antaa syn­nin­päästö tuos­ta mainit­se­mas­tasi tapauk­ses­ta: Ase­lakia on pari­in otteeseen tärvät­ty ris­tiri­itaisil­la ja sekav­il­la ohjeis­tuk­sil­la, jot­ka laa­dit­ti­in poli­it­tises­sa jotain-täy­tyy-tehdä-että-näyt­tää-siltä-että-jotain-tehdään pani­ikissa Joke­lan ja Kauha­joen jälkeen.

  Poli­isil­la on Suomes­sa melkoisen vähän resursse­ja, joi­ta on nyt haaskat­tu kaiken­näköiseen jon­nin­joutavaan näperte­lyyn, sen­si­jaan paukku­ja ei ole pis­tet­ty kun­nol­la sähköiseen aserek­isteri­in joka on edelleen vai­heessa, vaik­ka sitä on värkät­ty muis­taak­seni vuodes­ta 1995!

  Poli­isil­la ei siis edelleenkään ole työkalu­ja eri rek­isterei­den ris­ti­in­tark­istuk­si­in. Eli tuos­sa mainit­se­mas­sasi tapauk­ses­sa, poli­isil­la ei toden­näköis­es­ti edes ollut tietoa tek­i­jän rinnakkaisluvista.

  Laki asei­den säi­ly­tyk­ses­tä sanoo melkoisen suo­rasanais­es­ti että aset­ta tulee säi­lyt­tää lukittuna/lukitussa tilas­sa jos­ta se ei ole hel­posti vietävis­sä. Lukit­tua tilaa ei ole tosin määritel­ty, joten tuos­sa riit­täisi kehitet­tävää esim. siten että asei­den säi­lyt­tämiseen vaa­dit­taisi­in tur­vakaap­pi ‑mieluiten numerolukolla.

 8. Oikeuspoli­it­tisen tutkimus­laitok­sen raportin mukaan 97,4 pros­en­tia henkirikok­sista tapah­tuu muil­la kun luval­lisil­la ampuma-aseilla.

  http://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fwww.optula.om.fi%2F44658.htm&session_token=xFDB3CW3sblShEDBhwYIyQlDUCR8MTMzODQ0NzA1OUAxMzM4MzYwNjU5

  Näi­hin tapauk­si­in ei kiin­nitetä minkään­laista medi­ahuomio­ta. Taitaa vihreät jah­da­ta ihan taval­lisia met­sästäjiä muiden kuin ampumat­a­pausten vuok­si. Muutenkin koko ase vas­taisu­us tun­tuu kumpua­van enem­män ide­olo­gioista kuin fak­toista. Mut­ta matkimis­es­ta tässä on kyse ja tapauk­sia tulee var­maan lisää. Mut­ta mik­sei kukaan ole rajoit­ta­mas­sa ajoko­rt­tien saan­tia vaik­ka meil­lä joka vuosi tahal­lisia päälle ajo­ja läh­es yhtä paljon kuin ampumat­a­pauk­sia luval­lisil­la aseilla?

 9. Ihmi­nen on matki­va eläin. Esimerkin voimal­la parvek­keelta hyp­päämis­es­tä tuli luon­te­va keino kanavoi­da ahdis­tus ja kiin­nit­tää edes jälkikä­teen huomio itseensä. 

  Näin var­masti on, mut­ta mitkä ovat parhaat keinot tyre­hdyt­tää tal­laiset epi­demi­at? En tarkoi­ta, etteikö taustal­la ole­via syi­ta tulisi hoitaa (mie­len­ter­veyspalve­lut, asei­den saatavus), mut­ta voidaanko julk­isu­ushakuis­ten kosto­fan­ta­sioiden toteut­tamista tehdä vähem­män kiin­nos­tavak­si muut­ta­mal­la puheta­paa näistä. Aut­taako jos ymmär­rämme tek­i­jöitä vai pitääkö heitä demonisoida?

 10. Onkos mie­len­ter­veystyöhön laitet­tu yhtään lisää rahaa 90-luvun leikkausten jälkeen?

 11. “Joka suun­nit­telee tap­pamista kuukausi­tolkul­la saa var­masti aseen jostain. Suomes­sa sen saa myös, vaik­ka ampumi­nen joh­tu­isi het­ken mieli­jo­hteesta, kos­ka asei­ta lojuu vähän joka nurkas­sa hak­i­jaansa odottamassa.”

  Näi­hin väit­teisi­in tör­mää usein, mut­ta onko asia todel­la näin? Min­un on ollut vaikea uskoa täl­laisia väit­teitä, kos­ka itsel­läni ei ole aav­is­tus­takaan mis­tä löytäisin aseen. En edes tunne ketään jol­la olisi ase varastet­tavak­si. Jos olisin siinä mie­len­ti­las­sa, että suun­nit­te­len jotain joukko­murhaa, en ole var­ma saisinko han­kit­tua aseenkantolupaakaan.

 12. Jari Hauk­ka: WHO on julkaissut ohjei­ta ja suosi­tuk­sia medi­alle itse­murhien uuti­soin­nista ( http://www.who.int/mental_health/prevention/suicid/resource_media.pdf). Ehkä saman­ta­painen joukko­sur­mien uuti­soin­nista olisi paikallaan.

  Toi link­ki ei toi­mi, oikea:
  http://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/resource_media.pdf

  Tulee mieleen että jour­nal­is­min eet­tiset ohjeet on juuri tämän kaltaisia asioi­ta varten.

 13. Minus­ta Osmon ana­lyysi tilanteesta on hyvä ja vaikut­taa real­is­tiselta. Tilanteeseen voidaan vaikut­taa ainakin kolmel­la eri taval­la: (1) ehkäisemäl­lä syr­jäy­tymistä eri­tyis­es­ti nuorten miesten kohdal­la, (2) vaikut­ta­mal­la tapauk­sista uuti­soin­nin määrään ja tyyli­in, sekä (3) heiken­tämäl­lä asei­den saatavu­ut­ta (sekä luval­lis­ten että luvattomien).

  Kaikkia keino­ja var­maan tulisi käyt­tää. Keino (2) voi olla vaikea toteut­taa rajoit­ta­mat­ta liikaa sanan­va­paut­ta, kun asia on niin hienosävyi­nen. Toim­i­tusten eet­tisiä ohjei­ta voisi kuitenkin ehkä tark­istaa. Selvästi kus­tan­nuste­hokkain tapa olisi keino (3) eli puut­tua asei­den saatavu­u­teen säi­ly­tys­tä koske­vien ase­tusten ja lupakäytän­tö­jen avul­la. Tämä keino voisi myös estää joitain het­kel­lis­ten impulssien poh­jal­ta aiheutu­via itse­murhia ja per­hesur­mia. Sinän­sä ver­taus itse­murha­tren­dei­hin on osu­va, mut­ta on tärkeä myös muis­taa, että näistä joukkoam­pu­sista kär­sivät myös sivulliset ja mah­dol­lis­es­ti isokin joukko heitä. Eri­tyis­es­ti tästä syys­tä ase­lain­säädän­töön on nähdäk­seni pakko puuttua.

 14. tpyy­lu­o­ma:
  Arve­len että tätä keskustelua käy­dään lehtien toim­i­tuk­sis­sa. Miten tas­apain­ot­taa tiedonväl­i­tys ja kuitenkin olla tekemästä murhaa­jas­ta julkkista? Fokus uhreihin?

  Miten olis jos murhaa­jan per­soo­nan yksi­tyisko­h­tien, “filosofi­an” ja sen poten­ti­aalisen traagisen men­neisyy­den vatvomisen(tätähän niiden ilmeis­es­ti olete­taan halu­a­van) sijas­ta pyrit­täis nolaamaan/häpäisemään se mah­dol­lisim­man tehokkaasti? Tästä voi olla moraalis­es­ti mon­taa mieltä, mut­ta uskoisin, että murhaa­jan julkisel­la häpäisemisel­lä saat­tais olla kohtu­ullisen hyvä negati­ivi­nen kan­nustin­vaiku­tus murhaamiseen. Siis ainakin näis­sä tapauk­sis­sa, jois­sa teon osit­taise­na moti­iv­ina ajatel­laan ole­van julk­isu­u­denkipeys ja halu saa­da tari­nansa kuuluviin.

 15. Ampumis­ten syy on mon­imutkainen ongel­mavyy­hti johon ei ole ole­mas­sakaan itses­tään selvää yksit­täistä ratkaisua. On vain pieniä hitaasti vaikut­tavia toimia joil­la on lisäk­si ei-toiv­ot­tu­ja sivuvaikutuksia.

  Ampumistapauk­sia on analysoitu viime vuodet kyl­lästymiseen saak­ka: Mon­et nuoret miehet voivat Suomes­sa aika huonos­ti. Tämä altistaa osan heistä asei­ta ja väki­val­taa ihan­noivalle alakult­tuurille johon vaikut­ta­vat myös tapausten näyt­tävä uuti­soin­ti ja jol­lain lail­la väki­val­tavi­ih­teen kuvas­tot. Pis­teenä iin pääl­lä on suo­ma­lainen miehisen pär­jäämisen kult­tuuri joka hyväksyy viime kädessä väki­val­taan tur­vau­tu­misen jne jne. 

  Nyt näitä palikoi­ta pitäisi vaan alkaa yksi ker­ral­la purka­maan. Kult­tuuriset muu­tok­set ovat hyvin hitai­ta joten liik­keelle olisi syytä lähteä nopeim­min vaikut­tavista eli aseista ja uuti­soin­nista. Ase­har­ras­ta­jat joutu­vat var­maan jonkin ver­ran joustamaan.

  Pidem­män tähtäi­men pro­jek­ti on saa­da kaik­ki miehet mukaan yhteiskun­taan. Fem­i­nistien tulisi muis­taa, ettei miesten hyv­in­voin­ti ole naisil­ta pois.

 16. Kir­di Visunen: Haas­tat­telin vuosi sit­ten erästä pro­jek­tia varten usei­den kun­tien neu­voloiden ja koulu­jen ter­vey­den­hoita­jia, koul­ulääkäre­itä, koulup­sykolo­ge­ja ja — kuraat­tor­e­i­ta, poli­isia, las­ten­suo­je­lu­työn­tek­i­jöä, poli­isin sosi­aal­i­työn­tek­i­jää, psyki­a­tria, nuoriso­työn­tek­i­jöitä, palvelu­o­h­jaa­jia, rehto­ria, työvoimaviranomaista.Haastattelu kesti 1–2 tun­tia. Aiheena oli miten he koke­vat työn­sä ja kykyn­sä aut­taa lap­sia, nuo­ria ja per­heit mie­len­ter­veys- ja päi­hdeon­gelmis­sa ja mitä kehit­tämise­hdo­tuk­sia heil­lä oli. Läh­es kaik­ki toi­vat esi­in, että per­hei­den ongelmi­in ja las­ten pahoin­voin­ti­in pitäisi voi­da puut­tua aiem­min kuin pystytään.Lastensuojelusijoituksia oli ollut paljon. Koulup­sykolo­gi- ja kuraat­toriresurssit oli­vat riit­tämät­tömik­si koetut.Kouluterveydenhoitajien aika meni pakol­lisi­in ter­veystarkas­tuk­si­in ja sairaan­hoitoon ja tukea antavi­in keskustelui­hin jäi riit­tämät­tömästi aikaa. Nuo­ril­la oli ahdis­tuneisu­ut­ta ja masen­tuneisu­ut­ta olisi tarvit­tu kuule­via korvia heille. Nuorisop­syki­a­tri­an pkl:ole voiti­in lähet­tää vain vaikeim­mat, mut­ta sitä ennen olisi tarvit­tu kuun­teli­jaa. Kai­vat­ti­in mata­lan kyn­nyk­sen paikkaa ilman lähet­teitä nuorille.Neuvolatyöntekijät toivoivat per­hetyön­tek­i­jää neu­volaan tuke­maan per­heitä, jois­sa työn­tek­i­jä havait­see tuen tarvet­ta. Las­ten­suo­jelun per­hetyö on leimaavaa ja per­heet eivät aina sitä halua ja sitä ei saa. Ehdo­tuk­set haas­tat­telu­iden perus­teel­la: 1. Per­hetyön­tek­i­jä neu­volan yhtey­teen 2. Riit­tävät koulup­sykolo­gi- ja kuraat­toriresurssit 3. Nuo­rille mata­lan kyn­nyk­sen keskustelu­paik­ka Vrt Kuo­pi­on Sihti. Työn­tek­i­jöiltä tuli hyvät ehdo­tuk­set! Lisäk­si mielestäni puoluei­den ja eduskun­nan pitäisi lujin ottein puut­tua kun­tien ter­veyskeskusten lääkärip­u­lan kor­jaamiseen. Maaseudul­la se on mon­esti katas­tro­faa­li­nen. Vuokralääkärit eivät pysty hyvin paneu­tu­maan moniongelmiin.Terbeyskeskus täy­tyy saa­da taas tukiverkok­si mie­len­ter­veysongel­maisille, van­huk­sille, työt­tömille ja kaikille joil­la ei ole varaa matkus­taa kaupunkei­hin yksi­ty­is­lääkäri­in. Ter­vey­den­hoita­jana toivon, että kouluter­vey­den­hoita­jien vas­tu­ul­la ole­va oppi­las­määrä sääde­tään ohjeel­la sel­l­aisek­si, että on aikaa myös tukikeskustelui­hin tarpeen mukaan sään­nöl­lis­es­ti. Olen poht­in­ut paljon tätä asi­aa. Pyy­dän, että koke­neen työn­tek­i­jän kan­nan­ot­to kuul­laan. Ei tarvi­ta enää pro­jek­te­ja vaan perussys­teem­i­nen kun­toon lait­to ja yllä ole­vat suosi­tuk­set jot­ka äkkiä mak­sa­vat itsen­sä takaisin.

  Haas­tat­telin vuosi sit­ten erästä pro­jek­tia varten usei­den kun­tien neu­voloiden ja koulu­jen ter­vey­den­hoita­jia, koul­ulääkäre­itä, koulup­sykolo­ge­ja ja — kuraat­tor­e­i­ta, poli­isia, las­ten­suo­je­lu­työn­tek­i­jöä, poli­isin sosi­aal­i­työn­tek­i­jää, psyki­a­tria, nuoriso­työn­tek­i­jöitä, palvelu­o­h­jaa­jia, rehto­ria, työvoimaviranomaista.Haastattelu kesti 1–2 tun­tia. Aiheena oli miten he koke­vat työn­sä ja kykyn­sä aut­taa lap­sia, nuo­ria ja per­heitä mie­len­ter­veys- ja päi­hdeon­gelmis­sa ja mitä kehit­tämise­hdo­tuk­sia heil­lä oli. Läh­es kaik­ki toi­vat esi­in, että per­hei­den ongelmi­in ja las­ten pahoin­voin­ti­in pitäisi voi­da puut­tua aiem­min kuin pystytään.Lastensuojelusijoituksia oli ollut paljon. Koulup­sykolo­gi- ja kuraat­toriresurssit oli­vat riit­tämät­tömik­si koetut.Kouluterveydenhoitajien aika meni pakol­lisi­in ter­veystarkas­tuk­si­in ja sairaan­hoitoon ja tukea antavi­in keskustelui­hin jäi riit­tämät­tömästi aikaa. Nuo­ril­la oli ahdis­tuneisu­ut­ta ja masen­tuneisu­ut­ta olisi tarvit­tu kuule­via korvia heille. Nuorisop­syki­a­tri­an pkl:ole voiti­in lähet­tää vain vaikeim­mat, mut­ta sitä ennen olisi tarvit­tu kuun­teli­jaa. Kai­vat­ti­in mata­lan kyn­nyk­sen paikkaa ilman lähet­teitä nuorille.Neuvolatyöntekijät toivoivat per­hetyön­tek­i­jää neu­volaan tuke­maan per­heitä, jois­sa työn­tek­i­jä havait­see tuen tarvet­ta. Las­ten­suo­jelun per­hetyö on leimaavaa ja per­heet eivät aina sitä halua ja sitä ei saa. Ehdo­tuk­set haas­tat­telu­iden perus­teel­la: 1. Per­hetyön­tek­i­jä neu­volan yhtey­teen 2. Riit­tävät koulup­sykolo­gi- ja kuraat­toriresurssit 3. Nuo­rille mata­lan kyn­nyk­sen keskustelu­paik­ka Vrt Kuo­pi­on Sihti. Kuo­pios­sa oli myös per­hetyön­tek­i­jöitä ja muutenkin kehitet­ty asi­aa. Työn­tek­i­jöiltä tuli hyvät ehdo­tuk­set! Tilanne lie­nee samankaltainen koko maas­sa suuria kaupunke­ja lukuunottamatta.Lisäksi mielestäni puoluei­den ja eduskun­nan pitäisi lujin ottein puut­tua kun­tien ter­veyskeskusten lääkärip­u­lan kor­jaamiseen. Maaseudul­la se on mon­esti katas­tro­faa­li­nen. Vuokralääkärit eivät pysty hyvin paneu­tu­maan moniongelmiin.Terveyskeskus täy­tyy saa­da taas tukiverkok­si mie­len­ter­veysongel­maisille, van­huk­sille, työt­tömille ja kaikille joil­la ei ole varaa matkus­taa kaupunkei­hin yksi­ty­is­lääkäri­in. Ter­vey­den­hoita­jana toivon, että kouluter­vey­den­hoita­jien vas­tu­ul­la ole­va oppi­las­määrä sääde­tään ohjeel­la sel­l­aisek­si, että on aikaa myös tukikeskustelui­hin tarpeen mukaan sään­nöl­lis­es­ti. Olen poht­in­ut paljon tätä asi­aa. Pyy­dän, että koke­neen työn­tek­i­jän kan­nan­ot­to kuul­laan. Ei tarvi­ta enää pro­jek­te­ja vaan perussys­teem­i­nen kun­toon lait­to ja yllä ole­vat suosi­tuk­set jot­ka äkkiä mak­sa­vat itsen­sä takaisin.

 17. Jos nuori rakas­taa musi­ikkia, hänestä voi tul­la muusikko.

  jos nuori rakas­taa ampumista, hänestä voi tul­la ampuja.

  Hyvinkää ampu­ja har­rasti airsoftia.

  Eilen Ajanko­htaises­sa kakkoses­sa paapot­ti­in air­soft­in pelaa­jia. He sai­vat suo­ras­taan ilmaista televisiomainosaikaa.

  Eri­laisia kamp­pailu­la­je­ja on kiel­let­ty maail­man sivu. Air­soft pitäisi ehdot­tomasti kieltää ihmisyy­den vas­taise­na ja moraalittomana.

 18. KariS:
  Asekaap­pi­en luk­it­semisel­la näperte­ly ei poista ampumisia, mut­ta Osmollekin se on ain­ut asia johon osa­taan ottaa kantaa. 

  Selvästikään edes elinkau­ti­nen mrhas­ta ei pelota, joten säästösy­istä sekin kan­nat­ta­nee pois­taa. Sama kos­kee niitä nyky­isiä asekaappe­ja, jos ne ei ker­ran auta niin eikö sit­ten ole sama säi­lyt­tä asei­ta tuu­likaapeis­sa? Eikä ole alko­holin ikära­jat lopeta­neet alaikäais­ten juopot­telua tai röökin röy­höt­te­lyä, joten sama kai se on laskea viinan ikära­ja 12 ja pois­taa se tupakalta kokon­aan. Sama jut­tu muuten saman tien kaikille huumeille!

  Kaik­ki vapaak­si kun mikään ei kum­minkaan auta mihinkään sat­apros­ent­tis­es­ti. Rajat auki niin aseille, sin­goille, huumeile kuin lait­tomille maa­han­muut­ta­jille ja ydinjätteille!

  Voitas muuten lakkaut­taa vanki­latkin kun eivät ole estäneet täy­del­lis­es­ti rikok­sia ja armei­ja tietenkin, kos­ka vuon­na ‑39 eikä edes ‑44 parem­min varustel­tuna sekään aut­tanut, vaan hävit­ti­in hyvästä yri­tyk­ses­tä huolimatta.

 19. Met­sästys on Suomes­sa tabu sil­lä kes­ki-ikäiset eli­it­ti­in kuu­lu­vat miehet myös har­ras­ta­vat sitä. Jos ver­taa vaikka­pa mopoi­hin joi­ta tämä ryh­mä ei lainkaan har­ras­ta, saadaan mopoil­la harvem­min kuin met­sästysa­seil­la aikaan sivullisen kuole­man. Mopo­har­ras­tus on kuitenkin tehty laisäädän­nöl­lä kalli­ik­si ja hankalaksi. 

  Miten olisi jos patru­unoi­ta “kuris­tet­taisi” niin että niil­lä ei voisi vahin­goit­taa ihmisiä, met­sästysko­rtin han­k­in­ta tehtäisi yhtä kalli­ik­si kuin mopoko­rtin, kus­sakin aseessa olisi yhtä korkea vuosi­mak­su kuin liiken­nevaku­u­tuk­sen nimel­lä kan­net­ta­va vero (lah­ja eli­itin omis­ta­malle vakuutusyhtiölle)?

 20. “Ihmi­nen on matki­va eläin. Esimerkin voimal­la parvek­keelta hyp­päämis­es­tä tuli luon­te­va keino kanavoi­da ahdis­tus ja kiin­nit­tää edes jälkikä­teen huomio itseensä.”

  Kyse, ei ole ihmis­lu­on­nos­ta vaan ihmis­lu­on­nos­ta poikkeamis­es­ta. Muuten­han noi­ta olisi tuhan­sit­tain tai miljoonittain

  Luon­te­va lähtöko­h­ta onkin mieli­sairaus, esim nar­sisti­nen personnallisushäiriö. 

  Seu­raavak­si voi sit­ten kysyä mikä Suome­as­sa ja tässä ajas­sa ruokkii ja antaa tilaa toisen ihmis­ten kär­simyk­ses­tä piit­taa­mat­toma­lle mielpuolisuudelle

  Vas­taus ei ole tietokone­pelit, kos­ka niitä pelataan kaikkial­la. Vas­taus ei ole asei­den määrä, kos­ka saman ver­ran asei­ta löy­tyy muis­takin maista, ja asei­ta oli myös aiem­min, kun joukko­murhia ei tapah­tunut. Vas­taus ei ole suo­ma­laisen kult­tuurin väki­val­taisu­us, sil­lä kv-ver­tailu­jen mukaan Suomes­sa on väki­val­taa poikkeuk­sel­lisen vähän.

  Mut­ta ainakin yhdessa asi­as­sa nyky-Suo­mi on poikkeuk­selli­nen suh­teessa mui­hin mai­hin ja omaan men­neisyy­teen­sä: nuorten miesten huono-osais­tu­mises­sa. Ero ei ole suuren suuri ver­rat­tuan mui­hin län­si­mai­hin mut­ta ehkä juuri niin suuri, että se pus­kee mielipuo­lia pimeän puolelle, kun he muis­sa län­si­mais­sa säi­lyt­tävät riit­tävästi järken­sä valosta. 

  Lähtöko­h­ta voisi siis olla jonkin sortin hul­lu. Yhteiskunnnas­sa ja kult­tuuris­sa on tapah­tunut muu­tok­sia, joiden takia tämä hul­lu­us nuorten miesten kohdal­la purkau­tuu aiem­paa helpom­min joukko­murhi­na. Syitä on monia: aseisi­in pääsee käsik­si liian hel­posti, yhteiskun­ta hyväksyy nar­sis­min aiem­paa parem­min ja jopa rohkaisee siihen, kapungis­tu­mi­nen on johtanut juuret­to­muu­teen, suo­ma­lainen kult­tuuri on aika tylyä varsinkin miehelle, toiset ovat näyt­täneet esimerkkiä jne. 

  Mut­ta kaik­ki nämä syyt ovat olleet ole­mas­sa vuosikym­meniä tai vai­h­toe­htois­es­ti myös muis­sa mais­sa. Ain­oa seli­tys, jon­ka keksin Suo­ma­lai­sista nykytren­deistä johtu­vak­si on tuo nuorten miesten suh­teelli­nen ja absolu­ut­ti­nen kur­jis­tu­mi­nen, siis tarkem­min san­ot­tuna kur­jis­tu­vien luokan suuren­e­m­i­nen. Mittare­i­ta on vaik­ka kuin­ka: itse­murhat, koulumen­estys, onnel­lisu­us jne. 

  Mut­ta tämä on kieltämät­tä löysää speku­laa­tio­ta, kun ei ole tarkaa tietoa näistä tek­i­jöistä ja siitä ympäristöstä, jos­sa he elivät. 

  Uskon kuitenkin, että saman­su­un­tainen tilas­to­ana­lyysi voisi ker­toa jotain tärkeää mah­dol­li­sista syistä ja riskiym­päristöistä. Tois­taisek­si ilmiötä ovat tutki­neet kai psykologit.

  Eikö hal­li­tus voisi rahoit­taa kat­ta­van tilas­to­ana­lyysin tekemisen? Eikö hal­li­tuk­sen pitäisi rahoit­taa? Oikeuspoli­it­ti­nen tutkimus­laitos voisi tehdä ja hakea kon­sul­taa­tio­ta USA:sta.

  VAi eikö sekään toimisi? Onko kyse sit­tenkin jostain, johon tieteel­lä ei pääse käsik­si? Sattumasta?

 21. Bri­tan­ni­as­sa käsi­a­sei­den täyskiel­to lisäsi lait­tomien asei­den määrää ja aseil­la tehtyjä surmia. 

  Pakolli­nen alkolukko asekaapis­sa taas voisi johtaa siihen, että isän­nät jät­täi­sivät aseet loju­maan autoi­hin tms. kun jahtiryypyn jäl­keen ei saisikaan kas­sakaap­pia auki.

  Puuko­tuk­sia, kirves­sur­mia tms. tuo ei tietenkään estäisi. Jos joku halu­aa tehdä väki­val­taa, kyl­lä se onnis­tuu sit­ten vaik­ka autol­la, polt­ton­esteil­lä tms. Väki­val­ta vain muut­taa muotoaan.

  Minus­ta yhteiskun­nas­sa tarvi­taan kaiken­lais­ten kiel­to­jen sijaan luot­ta­mus­ta ja välittämistä. 

  Näis­sä nuorten ammuskeluis­sa tun­tuu ole­van usein taustal­la jonkin­laista kiusaamista, syr­jin­tää ja huonoa itse­tun­toa. Alkolukko­jen sijaan kouluk­iusaamiseen pitäisi saa­da nollatoleranssi. 

  Selkeät kouluk­iusaa­jat tulisi varoituk­sen jäl­keen erot­taa koulus­ta. Kouluk­iusaami­nen mm. ammat­tik­ouluis­sa on yksi suuri tek­i­jä, joka aiheut­taa pois­saolo­ja, syr­jäy­tymistä, koulun keskeyt­tämistä, ja voi johtaa lop­ul­ta väkivaltaan.

 22. tpyy­lu­o­ma: Niin­pä. Mut­ta mitä tälle voi tehdä, miten se Itä-Pasi­lan epi­demia loppui?

  Luon­taisen kyl­lästymisen kaut­ta. Joskus on paras olla tekemät­tä mitään eli vain odot­taa ongel­man katoa­van itses­tään kun uutu­u­den­viehä­tys hiipuu.

 23. Erk­ki Löf­berg: Aamun tv-uuti­sis­sa ker­rot­ti­in riskeistä, joi­hin nuori mies joutuu, jos ei kel­paa armei­jaan tai keskeyt­tää palvelun. Mon­elle nuorukaiselle tilanne tuot­taa joko pet­tymyk­sen tai jopa häpeän. Nuori joutuu joko heit­teille ilman työtä ja koulu­tu­s­paikkaa tai pääsee ns. “Aikalisä”-projektiin, jon­ka tarkoi­tus on nimen­sä mukaises­ti tehdä hänestä rin­ta­makelpoinen. Uuti­sis­sa puo­lus­tusvoimien edus­ta­ja peräsi “kun­nai­sisien” vas­tu­u­ta. Surkeaa toim­intaa! Niin kauan kuin maas­sa on asevelvol­lisu­us­pakko, on myös siihen liit­tyvistä seu­rauk­sista huole­hdit­ta­va. Tämän tulee olla puo­lus­tusvoimien tehtävä. Voisiko­han joku kansane­dus­ta­ja puut­tua asiaan?

  Se, että nuori mies ei kel­paa armei­jaan tai palvelus keskeytetään kor­reloi vah­vasti sen kanssa, että henkilöl­lä on ongelmia myös elämän­hallinnan kanssa. Ei var­maan ole yllä­tys, että vaka­va päi­hdeon­gel­ma tai itse­tuhoisu­u­teen taipu­va mie­len­ter­veysongel­ma saa aikaan sen, että miehelle ei nyt sit­ten halu­takaan antaa ryn­näkkökivääriä. Mut­ta ei tästä kor­re­laa­tios­ta nyt kyl­lä kausali­teet­tia voi kovin hel­posti johtaa; ei se intin hylkäys ole tyyp­il­lis­es­ti ajanut nuo­ria syr­jäy­tymään, vaan tämä syr­jäy­tynei­den joukko on usein niitä joi­ta kut­sun­nois­sa hylätään. 

  On erit­täin hyvä että tähän joukkoon kiin­nitetään huomio­ta ja siitä ote­taan kop­pi sivi­ilivi­ra­nomais­ten puolelle ja että tieto nyt kul­kee parem­min sin­nekin päin. Muta on aika absur­di aja­tus, että PV:n pitäisi nyt ottaa jotenkin huoltaak­seen ne, joil­la ei ter­veys int­tiä kestä ja jär­jestää heille vaik­ka mie­len­ter­veyspalvelu­ja. Eihän täl­laisen psykososi­aaliseen tukeen eri­ty­isosaamista sieltä löy­dy vaan ter­vey­den­huol­lon puolelta. Tärkeää on tuo hoitoketjun aikaansaami­nen että kun­nan ter­vey­den­huolto on a) tietoinen ja b) kykenevä anta­maan tukea riskiryhmälle.

 24. Epä­toivoon ajau­tunut ihmi­nen tekee epä­toivoisia teko­ja. Epä­toivoinen teko on saanut nyt julkisen skee­man, jon­ka nimi on “tapa kaik­ki”. Tuo matkimis­seli­tys on aivan liian laiska. Me olemme syn­nyt­täneet tässä maas­sa ongel­man­ratkaisumallin, jos­sa noin 20-vuo­tias mies tekee kaikesta paskas­ta pysyvästi lop­un tuliaseel­la. Amok-juok­su, 2010-luvun berserk­ki, soturi, marttyyri.

  Nyt kun vielä iltik­set ker­to­vat miten ihana poi­ka Eero on ja mil­lainen lupaus hänessä menetet­ti­in, saadaan taas yksi esimerk­ki Niet­zschestä tekoihin.

  Mat­ka Mika Muras­es­ta Petri Gerdti­in pal­jas­taa koko kuvion. Jos­sain vai­heessa kouluk­iusaa­jien tekemä raa­ka väki­val­ta vai­h­tui kiusat­tu­jen tekemäk­si, ja se sai aivan uuden­laisen hohteen. Mura­nen ja Gerdt molem­mat ovat pudokkai­ta. Hei­dän psyyken­sä oli niin palasi­na että he luul­tavasti oli­vat jo alis­tuneet siihen, että elämä meni huti. Tosin erona nyky­isyy­den ja 90-luvun välil­lä on treenaamisen määrä.

  Suomes­sa kymmenet tuhan­net parikymp­piset pojat simu­loi­vat joukko­murhaa joka päivä Call of Dutyl­lä ja Bat­tle­field­il­lä. Nämä pelit ovat jo niin real­is­tisia, että niiden avul­la joukko­murhan simu­loin­ti on mah­dol­lista. Ihan näistä “pur­ple mist” ‑esteti­ikoista läh­tien (ter­miä käytetään kun tark­ka-ampu­ja osuu päähän ja kat­se­lee etäisyy­destä osumaa). Breivik ker­toi ettei olisi pystynyt mas­si­iviseen joukko­murhaan ilman pitkäl­listä tietokonesimulaatioharjoittelua.

  Noiden kym­me­nien tuhan­sien poikien joukos­sa ovat käytän­nössä kaik­ki tule­vat joukko­murhaa­jat, sil­lä hei­dän elämässään ei enää ole arkea. Ain­oa mihin tämä maail­ma heitä tarvit­see on hei­dän vir­tu­aa­li­nen osal­lis­tu­misen­sa sotaan. Kun sit­ten tulee aika näyt­tää reaal­i­todel­lisu­udelle, he osaa­vat ampuma-alueet, tehokkaat sek­torit, maastou­tu­misen, ampuma-ase­tyyp­pi­en opti­maalisen käytön jne.

  En väitä että sotapelit aiheut­ta­vat joukko­murhia, mut­ta ne lisäävät taa­tusti ruumi­iden määrää.

  Joukkko­murhien taustal­la taas on selvästi ainakin pudo­tus­pe­likult­tuurimme, jos­sa tyhjä arpa poimii joka sukupolves­ta pudokkaiden armei­jan. Mei­dän yhteiskun­ta tekee osas­ta jäsenistään turhia. He ovat taak­ka muille. Kaik­ki nämä sank­tioi­vat sos­sutuet ja jaanapelkoset vies­tivät parikymp­piselle nol­lalle että hänen olisi paras­ta tap­paa itsen­sä sil­lä hän on kuluerä ja kult­tuurimme ruumi­il­lis­tunut rappio.

  Ei ole enää armoa. Sitä ei jae­ta eikä pyy­de­tä. Aseet puhuu.

 25. Kaik­ki vapaak­si kun mikään ei kum­minkaan auta mihinkään sataprosenttisesti.

  Ja muis­takaa että ydi­naseet eivät tapa ihmisiä, vaan se tyyp­pi jon­ka sor­mi on nap­pu­lal­la tap­paa. Ihan ajan­hukkaa koko pro­lif­er­aa­tio­hössö­tys. Keskit­ty­i­sivät mielu­um­min poten­ti­aal­is­ten hul­lu­jen dik­taat­to­rien psykol­o­giseen profilointiin.

  Sitä­pait­si kun myös veit­sel­lä voi tap­paa, on ihan rahan haaskaus­ta ostaa armei­jalle kaiken maail­man pyssyjä. Lusik­ka-haarukallakin saa hen­gen pois.

 26. TL:
  Minus­ta yhteiskun­nas­sa tarvi­taan kaiken­lais­ten kiel­to­jen sijaan luot­ta­mus­ta ja välittämistä. 

  Juuri noin. Valitet­tavasti eduskun­ta on täyn­nä näitä eri­lais­ten kiel­to­lakien tai vähin­täänkin rajoi­tusten kanssa näpertele­viä tyyppejä. 

  Fem­i­nis­tit ovat kyl­lä saa­neet kor­jat­tua nais­ten ase­maa, koulu­jär­jestelmä suosii tyt­töjä, naiski­in­tiöitä (joi­ta poli­ti­ikan kielessä nimitetään sukupuo­liki­in­tiöik­si) on saatu mies­val­taisille aloille jne. 

  Niin­pä miesten työvoimao­su­us on pienen­tynyt 1980-luvul­ta läh­tien, nuorten miesten kil­pailu pääsys­tä työelämään on kovem­paa kuin koskaan. Tuon syvän raken­nemuu­tok­sen merk­i­tys­tä juuri miehille ei ole etenkään poli­itikko­jen toimes­ta ymmär­ret­ty. Tutk­i­jat asi­as­ta ovat puhuneet jo pitkään.

  Osmo, otap­pa tässä aloite itsellesi

 27. Pitää puut­tua syi­hin eikä vain paika­ta seu­rausten jälk­iä. Sik­si läh­den näin kaukaa. 

  Jo muu­ta­mat muutkin ovat viitan­neet ver­tailuko­htana Poh­jan­maan puukko­junkkarei­hin. Eivät hekään teko­jaan perustelleet ainakaan loogis­es­ti. Riit­ti, että oli tarve tehdä pahaa tai paha olla, kuten nykyään asia ilmaistaan.

  Kun oma sosi­aa­li­nen ase­ma ale­nee — sitähän on kiusatuk­si jou­tu­mi­nen, työn menettäminen,avioero tai sen uhka, velka­an­tu­mi­nen ym. — mihin sel­l­ainen voi johtaa, sitä aut­taa ymmärtämään pro­fes­sori Heik­ki Ylikankaan näke­mys siitä, mikä johti 1800-luvun Etelä-Poh­jan­maal­la puukko­junkkareista tun­net­tuun rikollisuuskauteen.

  Hyv­in­voin­nin seu­rauk­se­na väestö kasvoi, jol­loin ehtyi vau­rau­den lähde: kydön­polt­toon sovelias maa-ala. Maatilo­ja joudut­ti­in pilkko­maan eivätkä ne enää ylläpitäneet entisen­laista elin­ta­soa. Myös talol­lis­ten poikia ajau­tui rengeik­si. Syn­tyi alene­va sää­tykier­to, kuten Ylikan­gas asian ilmaisee. 

  Sen ajan jälk­i­hoito, poli­isi­toimien tehost­a­mi­nen, kuten se ruma valles­man­ni, aut­toi, mut­ta rikoslu­vut lask­i­vat muun maan tasolle vas­ta, kun rikol­lisu­u­den syyt pois­tu­i­v­at Amerikkaan muu­ton purkaes­sa väestöpaineita.

  Saman­ta­painen taus­ta näyt­tää löy­tyvän viime vuosien Pari­isin ja Lon­toon katumel­lakoil­ta. Kolmekym­men­tälu­vun laman jäljiltä tapah­tui myös laa­jalti alenevaa sää­tykier­toa, mikä eri­ar­vois­tu­misen kaut­ta pohjusti mieliä niin, että oli mah­dol­lista Hit­lerin kaltaisen henkilön valtaanpääsy. 

  Mikäli henkilö oman ase­man rom­ah­tamisen kanssa jää yksin eikä siitä ei voi joukon mukana syyt­tää toisia, vai­h­toe­htona on liian usein trage­dia, joka pahim­mil­laan on oman per­heen ja itsen­sä sur­maami­nen tai nuoren yksineläjän tekemä joukkosurma. 

  On alle­vi­ivat­ta­va, että kysymys on ase­man rom­ah­tamis­es­ta kaltais­ten­sa silmis­sä eikä niinkään toimeen­tu­losta. Sen sijaan jo valmi­ik­si yhteiskun­tamme alata­sol­la elävien yksin­huolta­jien epä­toivoiset teot toden­näköisem­min johtu­vat nään­tymis­es­tä todel­lis­ten toimeen­tulo­vaikeuk­sien edessä.

  Mie­len­ter­vey­deltään hauras mui­ta toden­näköisem­min sur­maa itsen­sä ja mui­ta. Sel­l­aisia henkilöitä on aina, mut­ta jos jon­akin aikakaut­e­na per­he- ja joukko­sur­mat yleistyvät, se viit­taa, että ajas­sa on jotain mikä madal­taa kyn­nys­tä surmatöihin.

 28. Kaut­ta ihmiskun­nan ole­mas­saolon hei­mon tärkeimpiä jäseniä ovat olleet met­sästäjät ja sotu­rit. Nämä miehet ovat tuoneet ruoan sekä tur­val­lisu­u­den klaanille. He ovat olleet elos­sa pysymiselle elintärkeitä.

  Tämä ihmis­la­ji on kehit­tynyt saman­laisek­si kuin lei­jona: nopeaa ja tehokas­ta toim­intaa, kun sitä vaa­di­taan, muul­loin pelkkää lep­oa ja lempimistä.

  Meil­lä on geeniper­imämme kaut­ta edelleen ole­mas­sa tämä sama miesjoukko. Min­nekäs se olisi paris­sa sukupolves­sa hai­h­tunut! Täl­laisia miehiä on kaikissa maail­man heimoissa vetele­htimässä, syr­jään jääneinä, arvot­tom­i­na. Älykkyysosamäärä on usein hyvä.

  Mitä met­sästäjän ja soturin arvon mukaista tekemistä suo­ma­lainen nyky-yhteiskun­ta tar­joaa näille nuo­rille miehille? Eikö ole mitään muu­ta ammat­tia kuin huip­pu­jääkiekko, mis­sä he voivat toteut­taa viet­te­jään? Kaik­ista ei ole urheiluhuip­ulle — he siis putoa­vat kelkasta.

  Suomes­sa tälle geeniper­imälle on annet­tu diag­noosin­imikin. Per­imähis­to­ri­aa tun­tem­aton nimit­tää sitä ehkä luon­nehäir­iök­si, joku toinen peräkam­marin pojak­si. Asiantun­ti­jat laji­tyypin hyvin tietävät, mut­ta hei­dän asiantun­te­mus­taan ei käytetä. 

  Kaik­ki lapset tarvit­se­vat yksilöl­lisen ter­vey­den­hoidon sekä kas­vatuk­sen. Nämä “saal­is­tusjän­ni­tys­tä tarvit­se­vat met­sästäjät” tarvit­se­vat ensin laji­tyypin tun­nis­tuk­sen ja sit­ten sen mukaisen kas­vatuk­sen ja ammat­in­valin­nanoh­jauk­sen. Kyl­lä siitä hyvä tulee, jos hei­dän myön­teiset omi­naisuuten­sa ote­taan yhteiskun­nan käyt­töön. Nyt hei­dät on sysät­ty ulos.

  Tähän tarvi­taan ensisi­jais­es­ti sosi­aalipoli­it­tista innvovointia!

 29. Täy­tyy muis­taa että läh­es kaik­ki luvat­tomat aseet ovat olleet joskus luvallisia. 

  Toinen jut­tu on se että nuo­ril­la pojil­la ja miehillä on aina niin val­ta­va pätemisen tarve, ja jos se pado­taan tai he koke­vat epäon­nis­tu­misia liikaa niin se vie itse­tun­non ja ajaa tekemään epä­toivoisia tekoja. 

  Ennen van­haan yksi keino säi­lyt­tää kasvon­sa jos ei pär­jän­nyt kotikylän­sä sosi­aal­i­sis­sa kiemurois­sa oli lähteä mer­ille tai sotaan. Kaup­palaivas­tomme ei valitet­tavasti enää palkkaa täysin koke­mat­to­mia ja YK-joukkoi­hin tms pää­sevät vain varus­miepalveluk­sen­sa moit­teeet­tomasti suorit­ta­neet, hak­i­joista läh­es kaikil­la on vähin­tään kessun nat­sat jne. Meiltä puut­tuu myös luostar­i­laitos jos­sa “kiltit ja kir­javi­isaat” pää­sevät pätemään.

 30. IL:n tieto­jen mukaan ampu­ja olisi aiem­min hak­enut apua ongelmi­in­sa. Hänelle olisi myös määrät­ty ainakin mielialalääkkeitä. Kysessä on var­maankin taas tapaus josa annetaan pillere­itä, mut­ta ter­api­aan ei pääse. Jos ampu­ja on hak­enut apua, mut­ta ole sitä tarpeek­si saanut, voidaan puhua myös rahasta. 

  Suomen Kuvale­hdel­lä on muuten hyvä van­ha artikke­li aiheesta joka val­ot­taa mah­dol­lisen murhaa­jan henkistä tilaa: Koulusurmat: Lau­ri on mah­dolli­nen joukko­murhaa­ja 7.10.2008

 31. Suomes­sa ammuske­li­jat ovat läh­es jär­jestäen olleet syr­jäy­tyneitä köy­hiä miehiä. Ja näin taitaa olla muual­lakin, luku­unot­ta­mat­ta leskik­si jääneitä naisia, jot­ka kosta­vat miesten­sä tappamisia.

  Jos olete­taan, että ampu­jatyyp­pi voidaan määritel­lä melko tarkasti, niin syi­hin voidaan puut­tua. Eli koulu­jen rauhat­to­muu­teen, har­ras­tus­mah­dol­lisuuk­sien vähyy­teen ja muuhun joka saa ihmiset syr­jäy­tymään. Ja tässä on ratkaisun avain luo­da yhteiskun­taan toim­intamah­dol­lisuuk­sia. En ole ihan var­ma ovatko asekaapit ratkaisu muuhun kuin asekaappiteollisuuteen.

  Suurin virhe minkä yhteiskun­ta voi tehdä, on ruve­ta pelkäämään, sil­lä se lamaut­taa aivan kaiken toiminnan.

 32. Jarkko: Min­un on ollut vaikea uskoa täl­laisia väit­teitä, kos­ka itsel­läni ei ole aav­is­tus­takaan mis­tä löytäisin aseen. En edes tunne ketään jol­la olisi ase varastettavaksi.

  Aika moni kuitenkin tun­tee. Omas­sa urbaanis­sa lähipi­iris­sä on nopeasti las­ket­tuna kym­menisen aset­ta (omat mukaan lukien), joista osa on järkevästi luk­i­tuis­sa kaapeis­sa ja osaa taas säi­lytetään jos­sain mökil­lä tai per­in­teis­es­ti vaatekaapin ylähyl­lyl­lä. Nämä siis ihan taval­lisil­la ihmisillä.

  Jos olisin siinä mie­len­ti­las­sa, että suun­nit­te­len jotain joukko­murhaa, en ole var­ma saisinko han­kit­tua aseenkantolupaakaan.

  Taku­ul­la saisit, se haas­tat­telu ja psykologi­nen testi eivät ole mitään kauhean haas­teel­lisia nor­maalil­la ajat­telukyvyl­lä varuste­tulle henkilölle. Kun kysymyk­set ovat tasoa “menetän hel­posti malt­ti­ni” ja “tun­nen usein voima­ton­ta raivoa yhteiskun­taa kohtaan” niin aika pihal­la täy­ty­isi poten­ti­aalisen joukko­murhaa­jan olla vas­tatak­seen noi­hin “kyl­lä”.

 33. -kaik­ki luval­liset aseet lukko­jen taakse ja 2henkilöä tarvi­taan lukon aukaisemiseen(2‑lukkoa)

  -toden­näköisyys että yo.2ihmistä joutuu psykoosi­in yms.on erit­täin pieni,mutta 1 ihmi­nen voi halutes­saan sinne omaan asekaap­pi­in­sa men­nä psykoosin(yms)vallassa.

  -aseel­la saa aina pahaa jälkeä ver­rat­tuna mui­hin vastaaviin(puukko,kirves jne)aseisiin ja väli­in­meno kyn­nys ihmisil­lä huo­mat­tavasti mata­lampi kuin aseen eteen meno.

 34. Tavalli­nen taus­ki ei var­masti saa aset­taa tuos­ta vain edes maaseudul­la, jos itsel­lä tai isukil­la ei ole. Outo aja­tus ker­ta kaikki­aan väit­tää muuta. 

  Jos asei­den määrään ei vah­van lob­bauk­sen takia halu­ta puut­tua, vaa­di­taan edes, että ammuk­set ja aseet säi­lytetään eri paikois­sa. Ammuk­set voisi säi­lyt­tää poli­isi­ase­mal­la, jos poli­isi­asemia vielä olisi. 

  Kun se ei siis onnis­tu, vaa­dit­takoon, että met­sästysseu­ran tai asek­er­hon sisäl­lä sovi­taan, kuka säi­lyt­tää asei­ta mut­ta ei ammuk­sia ja kuka päin­vas­toin. Ohjeena voisi olla, että nuoren miehenalun isä/äiti säi­lyt­täisi vain ammuk­sia, kun taas hänen aseen­sa olisi lapset­toman tai muuten riskit­tömän naa­purin huostas­sa. Näin miehenalku­jen ei kan­nat­taisi jem­ma­ta ammuk­sia omi­in piiloi­hin­sa, kun ei kuitenkaan saisi aset­ta mur­tau­tu­mat­ta naapurille.

  Hom­ma ei olisi täysin hul­lun­var­ma, mut­ta var­masti paljon nyky­istä varmem­pi. Tämä viimeisinkin olisi luul­tavasti jäänyt tekemättä.

  Muuten olen sitä mieltä, että hal­li­tuk­sen pitää käyn­nistää miljoon­apro­jek­ti, jos­sa selvitetään kat­tavasti kuka on vaaras­sa ajau­tua ja mis­sä tilanteessa sinne mar­gin­aali­in, jos­sa tun­tem­at­tomien ihmis­ten hen­gel­lä ei ole väliä. Siis oikeasti. Mihin me hal­li­tus­ta tarvi­taan, jos se ei edes tuol­laista tutkimus­ta saa aikaiseksi?

 35. Poli­isi puo­lus­teli asi­aa sil­lä, ettei aseenkan­tolu­val­la olisi ollut merk­i­tys­tä, kos­ka olisi­han mies kuitenkin saanut aseen käyttöönsä.

  Tuo on ihan kuse­tus­ta. Vas­taavaa roskaa­han Kauha­joenkin jäl­keen poli­i­sisetä selit­teli. Mik­sei näitä poli­ise­ja, jot­ka lais­ta­vat vas­tu­us­taan, saa­da kuri­in? Aivan käsit­tämätön­tä, ettei tuom­moi­ses­ta tule potku­ja ja linnaa.

  Koko oikeusjär­jestelmä pitäisi pistää remonttiin:
  Poli­isil­la ei ole mitään vas­tu­u­ta tekemi­sistään. Oikeudet rajoit­ta­vat val­i­tu­soikeut­ta eivätkä kykene perustele­maan päätök­siään. Poli­it­tiset valvo­jat eivät val­vo, ennen kuin on aivan pakko, ja sit­ten korkein­taan heris­tetään sormea.

 36. TL: Jos joku halu­aa tehdä väki­val­taa, kyl­lä se onnis­tuu sit­ten vaik­ka autol­la, polt­ton­esteil­lä tms. Väki­val­ta vain muut­taa muotoaan.

  Juuri näin. Teräa­sei­ta on jokainen koti ja kaup­pa vääräl­lään. Mar­ketista saa myös pesis­mailo­ja ja jos sekään ei käy niin lähimet­sästä saa keppe­jä, joil­la lyödä tai teroit­taa kiveä vas­ten. Lisäk­si kengän­nauhoil­la saa kyl­lä ihmisiä kuris­tet­tua, kun­han pääsee tarpeek­si lähelle, mikä ei liene ongel­ma kouluis­sa tai viras­toraken­nuk­sis­sa tms.

  Asei­den rajoit­ta­mi­nen ei auta vaan syi­hin pitää puut­tua. Enkä nyt sit­ten tarkoi­ta jenkki­tyylistä lintsaamis­es­ta lin­naa ‑lain­säädän­töä vaan ihan oikea­ta ihmis­ten aut­tamista. Epäi­lyt­tää vain, että siel­lä kansane­dus­tuste­htävis­sä on palkkata­so ja näkökul­ma niin korkeal­la, ettei siel­lä ole mitään käsi­tys­tä taval­lis­ten ihmis­ten ongelmista tai ajatuk­sista. Vai mil­lä muul­la selitetään se, ettei Joke­lan jäl­keen ole tehty mitään muu­ta kuin paran­net­tu tapah­tu­mien jälkeisen ahdis­tuk­sen hoitoa?

 37. Vaikeam­min avat­tavia asekaappe­ja ja asei­den poli­isi­ase­mal­la säi­lyt­tämistä ehdot­tele­vien kan­nat­taa huo­ma­ta että ihmis­ten reak­tio täl­laisi­in säädök­si­in ei aina ole vält­tämät­tä sitä mitä toiv­ot­ti­in. Saat­taakin käy­dä niin, että aseet jätetäänkin met­sästys­reis­sun jäl­keen auton peräkont­ti­in loju­maan kun ei jak­se­ta viedä niitä poliisiasemalle/sulkea han­kalak­si tehtyyn kaappiin.

  Valitet­tavasti täl­laiset tapauk­set ovat aina uni­ikke­ja tilas­to­tap­pi­oi­ta ja sik­si on vaikea kek­siä mitään yleisiä ratkaisu­ja mil­lä ne saisi loppumaan.

  Minä näen nämä ahdis­tuneet nuoret miehet enim­mäk­seen globaalin kil­pailuy­hteiskun­nan melkein­pä väistämät­tömänä var­jop­uole­na. Ympäröivä yhteiskun­ta pain­os­taa men­estymään ja men­estymisen ver­tailuko­htana käytetään koko maail­maa. Jos putoat kär­ry­iltä (mikä on hyvin paljon helpom­paa kuin ennen van­haan) niin olet yksin, sil­lä muil­la ihmisil­lä ei ole ora­van­pyörältään aikaa aut­taa, ja putoat poh­jalle. Kos­ka mikään ei ole nuorelle, testos­teronin täyt­tämälle miehelle kauheam­paa kuin hävitä kaikessa kaikille ja syr­jäy­tyä, ajau­tu­vat ääri­ta­pauk­set epä­toivoisi­in tekoihin.

 38. Heik­ki:
  Suomes­sa ammuske­li­jat ovat läh­es jär­jestäen olleet syr­jäy­tyneitä köy­hiä miehiä. Ja näin taitaa olla muual­lakin, luku­unot­ta­mat­ta leskik­si jääneitä naisia, jot­ka kosta­vat miesten­sä tappamisia.

  /blockquote>

  Onko näin? Min­ul­la on ollut kuva, että ovat olleet keskilu­okkaisten per­hei­den poikia.

 39. Evert The NeveR­est:

  Eri­laisia kamp­pailu­la­je­ja on kiel­let­ty maail­man sivu. Air­soft pitäisi ehdot­tomasti kieltää ihmisyy­den vas­taise­na ja moraalittomana.

  Air­soft­in ja paint­ballin ongel­mana tietys­tä näkökul­mas­ta kat­sot­tuna tosi­aan on, että niis­sä opetel­laan otta­maan oikei­ta ihmisiä “piikille” ja paina­maan liipais­in­ta. Siinä mielessä ne ovat hyvin saman­laista har­joi­tus­ta kuin ne maail­man armei­jois­sa käyte­tyt har­joit­teet, joil­la vihol­lista kohti ampu­vien soti­laiden määrä nos­tet­ti­in toisen maail­man­so­dan paris­takymmen­estä pros­en­tista Viet­namin yli yhdek­säänkymme­neen prosenttiin. 

  Myös real­is­tisil­la tietokone­peleil­lä arvioidaan ole­van samankaltaista vaiku­tus­ta. Asi­as­ta ja tap­pamisen psykolo­gias­ta löy­tyy lisäti­etoa esimerkik­si Dave Gross­man­in erit­täin mie­lenki­in­tois­es­ta kir­jas­ta On Killing. 

  Toisaal­ta, on vähän vaikea sanoa, mis­sä määrin kyseisen kaltaiset har­joit­teet todel­lisu­udessa lisäävät riskiä kilah­tamiseen. Tietääk­seni air­soft­in akti­ivisia har­ras­ta­jia ei muiden joukko­sur­maa­jien joukos­sa — Suomes­sa tai ulko­mail­la — ole ollut. Aivan saman­laista psykol­o­gis­ten esto­jen purkua tapah­tuu mm. miekkailuhar­joituk­sis­sa, eikä meil­lä kuitenkaan (tietääk­seni) ole miekkailusalil­la kun­nos­tau­tunei­ta puukko­junkkare­i­ta. Samat­en eri­lais­ten toim­inta-ampu­jien (SRA, Prac­ti­cal) tulisi olla yliedustet­tuina kajah­tanei­den pyssymi­esten joukos­sa; käsit­tääk­seni tilanne on täysin päinvastainen.

  Henkilöko­htais­es­ti uskon, että kausali­teet­ti kul­kee hie­man molem­pi­in suun­ti­in: väki­val­las­ta kiin­nos­tunut kiin­nos­tuu väki­val­taa simu­loivista har­ras­tuk­sista, ja väki­val­taa simu­loi­va har­ras­tus saat­taa helpot­taa väki­val­lan­työn käytän­nön suorittamista. 

  Mitä tulee air­soft­in kieltämiseen, samal­la olisi syytä kieltää myös paint­ball (eri laji, vaik­ka molem­pia kut­su­taankin usein ja virheel­lis­es­ti väriku­u­la-ammunnaksi) ja varautua kovasti tulos­sa ole­vien, laser“aseisiin” perus­tu­vien ulkoiluhar­ras­tusten kieltämiseen. Ennen kaikkea, kiel­let­tävä olisi kuitenkin tietokone­pelit: ainakin mainit­tu Dave Gross­man pitää nimeno­maan niitä vaar­al­lisen hel­posti ja pidäk­keet­tä esto­ja purkav­ina “tap­pamis­sim­u­laat­tor­eina.” Tästä voidaan tietysti olla mon­taa mieltä, mut­ta minä en ainakaan kek­si järkevää perustelua, mil­lä air­soft kiel­let­täisi­in mut­ta väki­val­taisia tietokone­pele­jä ei. Moraalit­to­muus nyt on ainakin kyseenalainen peruste, kos­ka henkilöko­htais­es­ti kieltäisin sit­ten ensin moot­to­ri­urheilun ja toise­na jääkiekon.

  Toises­sa vaakakupis­sa on sit­ten se, etten ole ikinä näh­nyt air­sof­t­ia tehokkaam­paa tapaa saa­da juuri niitä liikun­nan tarpeess­sa ole­via nört­tipoikia ulos luon­toon liikun­taa har­ras­ta­maan — ja täysin vapaaehtoisesti. 

  Ter­veisin lajia vuodes­ta 1998 saak­ka har­ras­tanut ja alan lehteäkin joskus toimittanut.

 40. TL:
  Selkeät kouluk­iusaa­jat tulisi varoituk­sen jäl­keen erot­taa koulusta. 

  Toisaal­ta on myös näitä kiusaa­jaa ymmärtäviä mielip­iteitä, joiden mukaan koulus­ta erot­ta­mi­nen se vas­ta sysääkin yhteiskun­nan ulkop­uolelle jol­loin valmi­ik­si aggres­si­ivi­nen ongel­mat­a­paus ajau­tuu lop­ullis­es­ti turmion tielle. Uhril­la ei niin väliä.

  Vaan oikeu­den­mukaisu­us­näkökul­mas­ta: kumpaa kuu­luukaan “palki­ta” yhteiskun­nan huomi­ol­la ja määrära­ho­jen käytöl­lä, syytön­tä vai syyllistä. 

  Tämä tapaus on osa sitä ketjua joka voidaan tulki­ta jos­sain hajal­la olevas­sa mielessä niin että vas­ta ääri­teoil­la huu­tosi huo­mataan, saat hoitoa ja pääset televisioon.

 41. Suomes­sa on sato­ja tuhan­sia pyssyjä. Hirvi- ja pienoiskivääre­itä niistä kym­meniä tuhan­sia. Haulikko­ja myös kym­meniä tuhan­sia. Todel­la type­rä aja­tus niiden poli­isi­valvon­nas­sa ole­vista yhteisvarastoista.

  Älyt­tömien pyssy­murhien syy on aivan muual­la kuin aseis­sa ja nuorten huonois­sa koti­olois­sa. Pönt­tö näil­lä breivi­ikeil­lä ja auvisil­la oli jo ihan valmi­ik­si sekaisin. Olen aika var­ma, että ilman net­tiä näitä murhia ei olisi tehty. Virik­keet löy­tyy netistä, joi­ta media ruokkii.

 42. Ajat­telin ensin itsekin,että aser­a­joituk­sil­la olisi vaikutusta,mutta olen kyl­lä tul­lut toisi­in aatoksiin.

  Lail­lisil­la aseil­la tehdään vähän ver­itöitä vaik­ka muu­ta­mat ovatkin olleet näyttäviä

  Myyr­man­nis­sa tekovä­li­neenä oli omatekoinen pom­mi ja jos asei­ta rajoite­taan niin vihat pure­taan pommeilla,joita on help­po valmistaa.

  Jälkikin on kamalam­paa kun pom­mia suuren­netaan ja psitetään joukkoon naulo­ja, haule­ja etc.

  Poli­isinkin pain­os­t­a­mi­nen ankaram­paa asei­den valvon­taan on johtanut ylilyönteihin:

  Enti­nen esimieheni sairas­tui Parkin­sanin tau­ti­in ja sai aluk­si liian vah­vat lääkkeet.Käytös oli himen poikkeavaa ja niin­päjoku teki ilmoituk­sen polisille,joka haki aseet pois.

  Lääk­i­tyk­sen osut­tua kohdalle­hän pyr­ki saaan aseet takaisin,sillähän ei ollut aiheut­tanut vaaraa,ei uhkail­lut etc joten mitään perustet­ta takavarikkoon ei ollut

  Mut­ta kesti kolme vuot­ta tais­tel­la aseet takaisin.

  Kyl­lä tuo oli jo van­han miehen kiusaamista

 43. jouni lundqvist:
  Suomes­sa on sato­ja tuhan­sia pyssyjä. Hirvi- ja pienoiskivääre­itä niistä kym­meniä tuhan­sia. Haulikko­ja myös kym­meniä tuhan­sia. Todel­la type­rä aja­tus niiden poli­isi­valvon­nas­sa ole­vista yhteisvarastoista.

  Älyt­tömien pyssy­murhien syy on aivan muual­la kuin aseis­sa ja nuorten huonois­sa koti­olois­sa. Pönt­tö näil­lä breivi­ikeil­lä ja auvisil­la oli jo ihan valmi­ik­si sekaisin. Olen aika var­ma, että ilman net­tiä näitä murhia ei olisi tehty. Virik­keet löy­tyy netistä, joi­ta media ruokkii. 

  Infor­maa­tion rajoit­ta­mi­nen on ääri­huono ratkaisu yhtään mihinkään. Se kun vain ei yksinker­tais­es­ti toi­mi. Infor­maa­ti­ol­la on tapana lev­itä ihan itsek­seen, sitä ei voi vai­eta kuo­li­aak­si. Use­at dik­tatu­u­rit ovat yrit­täneet ja epäon­nis­tuneet. Demokra­ti­as­sa ei kan­na­ta edes yrittää.

  Joukko­sur­mat ovat tulleet jäädäk­seen. Niihin voi yrit­tää puut­tua eri tavoin, noin mutul­la kaiken­laiseen kiusaamiseen tiukem­min puut­tumi­nen sekä se kovasti epä­su­osit­tu asei­den saatavu­u­den rajoit­ta­mi­nen oli­si­vat parhaat ratkaisut. Jos asei­den määrä on liian suuri valvot­tavak­si, tao­taan ylimääräiset pyssyt auroik­si. Kyl­lä met­sästämään pitäisi pystyä yhteisil­läkin aseil­la, jot­ka voisi­vat olla viral­lis­es­ti vaik­ka poli­isin tai PV:n hallinnas­sa, ei niitä kivääre­itä ja haulikoi­ta kai tarvitse jokaisel­la kaapeis­saan olla. Met­sästysseu­ra voisi hyvin kui­tata Poli­isil­ta pyssyt lainaan jahdin ajaksi.

 44. Jos minä olisin ase­har­ras­ta­ja, miet­tisin pääni puh­ki, miten asei­den määrä ei-valvo­tuis­sa olo­suhteis­sa saataisi­in dra­maat­tiseen lasku­un. Kos­ka jos ase­har­ras­ta­jat eivä noi­ta keino­ja kek­si, kukka­hat­tutädit kyl­lä kek­sivät. Ja kaik­ki var­maan tietävät kum­man kek­simät keinot tekevät kaikkien elämän mukavammaksi.

  Noin muuten, kun aseil­la näyt­tää ole­van täl­laisia negati­ivisia ulkois­vaiku­tuk­sia, niin verote­taanko niitä jotenkin? Sadan euron aseko­htaisel­la vuosi­mak­sul­la joko paikat­taisi­in kestävyys­va­jet­ta sadal­la miljoon­al­la vuodessa tai vähen­net­täisi­in (lail­lis­ten) asei­den määrää. Vuosi­mak­sua voisi tietysti por­ras­taa ase­tyypin mukaan.

 45. On kyl­lä type­r­ää syyt­tää ulkoisia seikko­ja ampumistapauk­sista, karu fak­ta on että jotkut meistä tap­pa­vat ja siitä ei voi yhteiskun­taa tai net­tiä syyt­tää, tai mitään muu­takaan tahoa.

  Jos ajatel­laan 1900-lukua niin se oli sotien ja kansan­murhien aikaa, ja monien joukko­murhaa­jien “juh­laa”, ei sil­loin edes ollut tele­vi­sio­ta, videoita ja kon­solipele­jä, joten Näreen (HS:n kir­joi­tus) väit­teiltä putoaa poh­ja kun tarkastel­laan historiaa.

 46. Lehdis­sä on vaa­dit­tu puut­tumista nuorten käyt­täy­tymiseen. KUKA USKALTAA PUUTTUA, ETTEI ITSE JOUDU LIRIIN!

  Mm. sala­tuis­sa elämis­sä näytel­lyt Teemu Lehtilä teki virheen. Hän meni ja puut­tui kivit­tämiseen ja tart­tui poikaa niskas­ta. Iltapäiväle­hdet repivät otsikoi­ta. Sem­minkin hän­tä ei mis­sää rooleis­sa ole nähty.

  Tosin lehdis­tössä asi­aa revitel­lyt Valkeakosken poli­isi oli peliri­ipu­vainen, teki talousrikoksen/petoksen, eikä ole enää viras­sa. Ties vaik­ka myi jutun medi­alle, joka tuhosi näyt­telijän uran.

  Suomeen tuo­tu amerikkalainen koske­mat­to­muus­pu­ut­tumat­to­muus-shariaoikeus on tuhoisa ja tuo amerikkalaisen väki­val­taisen nuoriso­huli­gan­is­min Suomeen.

 47. Pyöräil­i­jäau­toil­i­ja­jalankulk­i­ja: Toisaal­ta on myös näitä kiusaa­jaa ymmärtäviä mielip­iteitä, joiden mukaan koulus­ta erot­ta­mi­nen se vas­ta sysääkin yhteiskun­nan ulkop­uolelle jol­loin valmi­ik­si aggres­si­ivi­nen ongel­mat­a­paus ajau­tuu lop­ullis­es­ti turmion tielle. Uhril­la ei niin väliä.

  Näin se kovasti tun­tuu menevän. Ikävä vain, että kiusaa­jat ovat niitä, jot­ka syr­jäy­tyessään vain roikku­vat kapakas­sa ja ehkä korkein­taan pätkivät siel­lä toisi­aan pataan. Ei sekään ole hyvä jut­tu, mut­ta en usko tältä porukalta löy­tyvän sitä poh­ja­ton­ta vihaa, jon­ka avul­la pis­tetään porukkaa kylmäksi.

  Vaan oikeu­den­mukaisu­us­näkökul­mas­ta: kumpaa kuu­luukaan “palki­ta” yhteiskun­nan huomi­ol­la ja määrära­ho­jen käytöl­lä, syytön­tä vai syyllistä.

  Aivan sama, kumpaan rahaa käytetään, kun­han kiusaami­nen lop­puu ja uhrit saadaan ter­veik­si. Ei se ole uhrillekaan rahas­ta kiinni.

  Tämä tapaus on osa sitä ketjua joka voidaan tulki­ta jos­sain hajal­la olevas­sa mielessä niin että vas­ta ääri­teoil­la huu­tosi huo­mataan, saat hoitoa ja pääset televisioon.

  Ei tuos­sa mitään tulk­it­semista tarvi­ta: Sehän on empi­iris­es­ti osoitettu!
  Ja medi­ahil­jaisu­us ei sit­ten auta mitään. Joku kai sitäkin suun­nit­telee. Ensisi­jainen huomion­haun kohde on var­masti lähiy­hteisö, kiusaa­jat ja hei­dän omaisen­sa ja toisi­jais­es­ti var­maan yleen­säkin mikä tahansa osa yhteiskun­taa eli tapah­tu­man ympäristö. He kyl­lä huo­maa­vat ilman mediaakin.

 48. jouni lundqvist: Olen aika var­ma, että ilman net­tiä näitä murhia ei olisi tehty. Virik­keet löy­tyy netistä, joi­ta media ruokkii.

  Ennen van­haan nämä eivät tosi­aankaan var­masti tap­paisi ihmisiä. Eläi­sivät var­maankin elämän­sä yksin muiden kai­h­ta­mana out­ona lin­tu­na kyläy­hteisön ulkop­uolel­la, elleivät älyäisi ottaa omaa henkeään.

 49. Valitet­tavasti täy­tyy sanoa: Kun täl­laiseen tekoon ryhtyy, ajat­telee var­masti seu­raa­muk­sia, ja kun tääl­lä nössö Suomes­sa voi näköjään ampua ihmisiä vaik­ka kuin­ka paljon ja olla sit­ten ns vanki­las­sa n 10 v, kun on nyt niin san­ot­tu ensik­er­ta­lainen. Mut­ta tuskin­pa tapah­tu­isi ainakaan näin usein jos pysy­isi siel­lä lop­puikän­sä, taik­ka parem­pi olisi jos vietäisi­in niin san­otusti saunan taakse.
  Yhteiskun­nan täy­tyy suo­jel­la siihen sovel­tuvia jäseniään. Ja enkä usko kauan ulko­mail­la olleena että tämä yhteiskun­ta on niin huono… . Ja pitkään työelämässä olleena tiedän neu­voa: Lopet­takaa tuo kouluk­iusaamisen tyyp­pinen käyt­täy­tymi­nen työelämässä. Van­han sanon­nan mukaan:” Kun ever­stin akka oli aamul­la vihainen, niin klo 11 jo alokas pot­ki koiraa”.. Että semmoista

  1. Tar­mo Leikas,
   Tähän asti kaik­ki ampu­jat ovat sur­man­neet myös itsen­sä, joten ran­gais­tuk­sil­la ei ole kovin suur­ta pelotevaikutusta.

 50. Yhdys­val­lois­sa­han Columbine aloit­ti koulusurmien sar­jan. Oli niitä ja mui­ta joukko­murhia yms ollut toki ennenkin mut­ta val­ta­va julk­isu­us sai copy­catit liik­keelle. Vir­ginia Techin kaveri suo­raan nime­si Columbi­nen tyyp­it esiku­vikseen. Olisi tosi­aan parem­pi jos media ei mässäil­isi niin paljon näil­lä tapah­tu­mil­la. Tietenkään ei voi asioi­ta vai­eta kuo­li­aak­si tai sen­suroi­da, mut­ta ehkä 30 sivua per päivä niin että jokainen pikku detaili nos­te­taan esille on vähän liikaa.

  Mitä tulee näi­hin asei­den säilön­täe­hdo­tuk­si­in niin ne ovat jok­seenkin samaa luokkaa kuin että rat­ti­juop­umista alet­taisi­in tor­ju­maan niin että kaik­ki autot oli­si­vat parkki­talois­sa var­tioitu­na ja vain alkometri­in puhal­luk­sen jäl­keen auton saisi käyt­töön. Kukaan ei voi kiistää etteikö tämä var­masti vähen­täisi rat­ti­juop­umisia, mut­ta täysin epäkäytän­nölli­nen ja mah­do­ton idea se olisi…

 51. Ennen kaikkia pidet­ti­in mukana yhteiskun­nas­sa puoliväkisin

  Esim armei­ja pyr­ki siihen,että koko ikälu­ok­ka , tulos taisi olla jotain 90 %.Jopa latva‑B sai­vat aseen ja osal­lis­tu­i­v­at ammuntoihin.

  Nytn 30 % hylätään ja sil­lä on merk­i­tys­tä inte­groi­tu­miseen muuhun yhteiskun­taan-Jokainen hylky lisää sivuraiteellesiirtymistä

  Myöskin työelämä on valikoivampi, vielä 80-luvul­la ammat­ti­taido­ton­jak­oulut­tam­a­ton ohjat­ti­in nor­maali­in palkkatyöhön.

  Nyt pääsee/joutuu johonkin palkat­tomaan käpistelyyn,joka leimaa ihmisen lop­ullis­es­ti luuserik­si ja syö lop­unkin omanarvontunnosta.

  Perusk­oulu pitää vielä porukkaa jotenkin kasas­sa ja heikom­pikin käy sen,mutta sen jäl­keen vähem­mil­lä eväil­lä varuste­tut heit­etään ojaan.

  Tosin vaa­timuk­set ihmis­ten jakamis­es­ta vuo­hi­in ja lam­paisi­in halu­taan tehdä jo vau­vana van­hempi­en sosi­aalisen ase­man perusteella

 52. Ker­tokaas aseista jotakin ymmärtävät voisiko rata-ampu­jil­ta vaa­tia vaik­ka sitä, että he jät­tävät lukon, jos sem­moinen irroitet­tavis­sa vain on, aseestaan radalle koti­in lähtiessään.

  Ei, tämä ei var­mas­tikaan ratkaise kaikkea kuten met­sästysa­seil­la sur­maamista, mut­ta on noi­ta har­ras­tusa­seitakin käytet­ty viime­vu­osi­na tois­tu­vasti väärin. Aselu­van han­kkimi­nen voisi olla kevyem­pi pros­es­si jos suos­tuu tuo­hon har­ras­tusvä­li­neen­sä “hajasäi­ly­tyk­seen”. Kaikissa aseis­sa ei var­maan ole irroitet­tavaa lukkoa, mut­ta ehkä joku muu osa?

  Näin ei kuitenkaan tule keskite­tyn säi­lyt­tämisen ongelmia (lukko lie­nee teknis­es­ti mon­imutkaisin osa useis­sa aseis­sa, mut­ta sen hal­tu­un­saa­jal­la on melkois­es­ti koneis­tet­tavaa jäljellä).

 53. Joukko­murhaa­jien yhteisiä piirteitä

  - Nuori mies
  — Tul­lut kouluk­iusatuk­si, kos­ka on hin­telä epä­sosi­aa­li­nen rep­pana tms.
  — Ei käynyt int­tiä (tai saanut sieltä kenkää)
  — Ennem­minkin vähän älyl­lis­es­ti lah­ja­ton kuin yliopisto-opiskelija
  — Kovin mus­tavalkoinen luonne: ei tee kompromisseja
  — Ei tyttöystävää
  — Mieli­sairaut­ta taustal­la / lääk­i­tys mielenterveysongelmiin
  — Avio­ero­lap­si / van­hem­man tai muun läheisen mene­tys nuorena
  — Voi käy­dä (huonol­la men­estyk­sel­lä) koulua, mut­ta ei ole töissä.

  Näistä val­taosa sopii kaikki­in viimeaikaisi­in suo­ma­laisi­in joukko­sur­mi­in. Jotenkin tun­tuu, että asei­den kieltämi­nen KAIKILTA ei oikein ole ratkaisu tämän joukon ongelmiin.

  1. En esit­tänyt, että aseet pitäisi kieltää kaik­il­ta vaan että ne pitäisi säi­lyt­tää lukit­tuina. Siis oikeasti niin, etteivät muut pääse niihinkäsiksi.

 54. jouni lundqvist: Olen aika var­ma, että ilman net­tiä näitä murhia ei olisi tehty. Virik­keet löy­tyy netistä, joi­ta media ruokkii.

  Koulu­am­munto­ja yms., “I don’t like Mon­days” ‑tapauk­sia oli jo paljon ennen nettiä.

 55. Osmo: Minäkin kan­natan per­hetyötä, mut­ta en usko, että mil­lään ammat­ti­avul­la saadaan ihmis­mielestä kitketyk­si kaik­ki ongel­mat. Hyvinkään tapauk­ses­sa ei ollut ennal­ta nähtävis­sä mitään oireita.

  Ei nähty, vai ei osat­tu reagoi­da? Yksi jär­jestelmä, jon­ka puit­teis­sa olisi mah­dol­lista tun­nistaa oras­tavia ongelmia on perusk­oulumme oppi­lashuolto. Sen tehokkaal­la toimin­nal­la voitaisi­in lisäk­si tukea avun tarpeessa tarvit­se­via ja jopa ennal­taehkäistä joitakin ongelmia. Meil­lä — PISAn malliop­pi­las­maas­sa — oppi­lashuol­lon tila on kuitenkin läh­es kural­la. Resurssit 90-luvun tasol­la, organ­isoin­ti hajautet­tu use­alle hallinnon­alalle ja toim­intaa ohjaa­va laki puut­teelli­nen (yht­enäistä sel­l­aista ei edes ole). Tuoreessa selvi­tyk­sessä havait­ti­in esim., että melkein puo­lessa maakun­nistamme läh­es kol­ma­sosas­sa koulu­ja ei ole koulup­sykologi­palvelu­ja lainkaan. Kan­ta-Hämeessä kouluku­raat­tori tai ‑sosi­aal­i­työn­tek­i­jä puut­tui 41 %:ssa kouluista! Sama puute kos­kee ter­vey­den­hoita­jia ja lääkäreitä. 

  Oppi­lashuol­lon kehit­tämi­nen ei tietenkään ole mikään tyh­jen­tävä ratkaisu, mut­ta eipä toimi­vas­ta sel­l­ais­es­ta mitään hait­taakaan olisi. Mon­elle syr­jäy­tymis­riskissä ole­valle se saat­taisi olla hyvinkin ain­oa saatavil­la ole­va tur­vaverkko. Asiantun­ti­jat ovat ilmaiseet syvän huolen­sa asi­as­ta jo vuosikau­sia, mut­ta poli­it­tista tah­toa ei vain löy­dy tilanteen korjaamiseksi.

 56. ‘Teräa­sei­ta on jokainen koti ja kaup­pa vääräl­lään.’ (anonyy­mi)
  Veit­sel­läkin voi tap­paa, mut­ta se ei ole vielä käsikir­joi­tus, jota imi­toi­jat lähti­sivät seuraamaan.
  Japanista ja Kiinas­ta muis­tan veit­sel­lä tehtyjä amoke­ja, mut­ta tänne niitä ei ole tul­lut. Vielä.

 57. Jos minä olisin ase­har­ras­ta­ja, miet­tisin pääni puh­ki, miten asei­den määrä ei-valvo­tuis­sa olo­suhteis­sa saataisi­in dra­maat­tiseen laskuun. 

  http://www.issafrica.org/armsnetafrica/?q=content/pipe-gun

  Ase­har­ras­ta­jat tietävät miten nau­ret­ta­van help­poa kotitekoisen aseen valmis­t­a­mi­nen on. Ennem­min tulisi pyrk­iä pois­ta­maan halu/tarve saa­da ase käyttöönsä. 

  Asei­den kieltämi­nenkään ei tee maas­ta onnelaa, esimerkkinä Japani.

  http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1812808,00.html

  Ennem­minkin halu tap­paa mah­dol­lisim­man paljon ihmisiä johtuu mielestäni tarpeesta saavut­taa “kuolemat­to­muus”,
  henkilöko­htainen maine ja kun­nia, jon­ka saa se jol­la on eniten pis­teitä. 1 piste = 1 murha.

  Väli­neen val­in­ta on taas puh­taasti kult­turi­nen kysymys, USAs­sa ja Suomes­sa tuliase, Japanis­sa miek­ka tai puukko ja Lähi-idässä pommivyö.

  1. Kuto­ja
   Uskotko nyt ihan oikeasti, että kek­sit­tyään het­ken mieli­jo­hteesta tämän ampumisen Hyvinkään ampu­ja olisi men­nyt koti­in­sa, valmis­tanut itselleen pari pyssyä ja vielä saman humalan aikana palan­nut toteut­ta­maan mielijohteensa?

 58. Lehdis­tö on esit­tänyt läh­es kaikkia mui­ta kan­natet­tavia toimen­piteitä pait­si muu­tos­ta tapaan, jol­la yksit­täisen henkilön aiheut­tamia, kuole­man­ta­pauk­si­in johtanei­ta tapauk­sia tulisi käsitel­lä julkisuudessa.

  Nyky­mallis­sa ampumistapauk­sen syyl­listä esitel­lään kaikissa tiedo­tusvä­lineis­sä sivu-/min­u­ut­ti­tolkul­la. Ker­ro­taan koko henkilöhis­to­ria, haas­tatel­laan kaik­ki kaver­it ja lainataan sanatarkasti kaikkea mitä hän on sat­tunut sanomaan. Uhrit sen sijaan ovat anonyymejä joi­ta kuvataan kynt­tilä- ja kuk­ka-asetelmien kaut­ta. Toinen vai­h­toe­hto olisi nos­taa esille uhrit. Haas­tatel­la hei­dän lähipi­iri, ker­toa hei­dän tari­na ja jät­tää syylli­nen anonyymik­si. Sil­loin ker­ronnan keskiössä olisi teon seu­rauk­set eikä keit­töp­sykolo­gia siitä, joh­tuiko henkilön X mie­len­ter­veysongel­mat musi­ik­ista, videoista, alko­holista vai vakaumuksesta. 

  Syr­jäy­tyneelle mie­len­ter­veyspoti­laalle oman hädän ja äänen saami­nen kuu­lu­vi­in julk­isu­u­den kaut­ta tukee tähän johtavia val­in­to­ja. Kun julk­isu­udessa tek­i­jä on yksilö ja teon seu­rauk­set anonyyme­ja, abstra­hoitu­ja “toisia”, toimii se hyvänä esimerkkinä muillekin. 

  Yhteen­ve­to: Tapausten julkisen käsit­te­lyn keskiöön tulee nos­taa uhrit sekä hei­dän yksilölli­nen ja ain­utk­er­tainen elämä, jon­ka väki­val­tainen päät­tämi­nen ei voi olla oikotie het­ken henkilöko­htaiseen julkisuuteen.

 59. Hyvinkään ja sitä edeltänei­den teuras­tusten jäl­keen tois­tuu aina sama rit­u­aali: Kivääriy­hdis­tys, “met­sästäjät”, väriku­u­laräiski­jät, videopelien tuot­ta­jat ja muu hup­pupää­poruk­ka rien­tää vaa­ti­maan, ettei mitään tiuken­nuk­sia saa lakei­hin tehdä. Sit­ten he aloit­ta­vat ympäripyöreän puheen “yhteisöl­lisyy­den” kehit­tämis­es­tä, joka ei tarkoi­ta yhtään mitään, mut­ta antaa kivasti vaikutel­man, että henkilö on syvälli­nen ajat­teli­ja. On näytet­ty kiis­tat­ta toteen, että tele­vi­sioväki­val­ta lisää väki­val­taisu­ut­ta, samoin tietenkin netin ja videoiden sotapelit. Asei­ta käytetään, kun niitä on hel­posti saatavil­la. Suomes­sa on asei­ta todel­la paljon väk­iluku­un näh­den. Met­sästäjiä on paljon; he muuten ovat siitä out­o­ja luon­nonys­täviä, että he halu­vat met­sään men­nessään tap­paa rakas­tami­aan eläim­iä. On luul­tavaa, ettei pelkkä asei­den help­po saatavu­us tai viihde­väki­val­ta sel­l­aise­naan saa ketään kadulle ammuskele­maan, mut­ta ne alen­ta­vat ehdot­tomasti kyn­nys­tä, jos epä­toivoinen teko alkaa kum­mitel­la mielessä. Ampuma­har­ras­ta­jil­ta tulee kerätä aseet pois ja luki­ta ne har­ras­tustiloi­hin. Har­ras­ta­jat saa­vat kus­tan­taa omas­ta pus­sis­taan var­tioin­tiku­lut. Eihän venek­er­hoil­lakaan edel­lytetä, että yhteiskun­ta mak­saa venelai­turien var­tioin­nin. Aika merkil­listä tämä ase­har­ras­ta­jien paapomi­nen on ollut. Siitä on tul­ta­va lop­pu nyt, oli­pa eduskun­nan ampumak­er­ho kuin­ka suosit­tu hyvän­sä. Väriku­u­laräiskin­nälle pitää mätkäistä ankara vero, samoin viihde­väki­val­lalle. Met­sästäjien aseet on myös kerät­tävä eril­lisi­in säi­ly­tys­tiloi­hin. Nämä toimet näin ihan aluksi.

 60. Osmo Soin­in­vaara: ampu­ja olisi men­nyt koti­in­sa, valmis­tanut itselleen pari pyssyä ja vielä saman humalan aikana palan­nut toteut­ta­maan mielijohteensa? 

  Olisi saat­tanut men­nä koti­in­sa, etsiä isän auton avaimet, kaa­sut­taa keskus­taan ja ajaa suo­raan päin rav­in­to­la­jonoa. Välineitä kyl­lä löy­tyy jos mieli on altis. 

  Mas­samurha autol­la ei nyt ole muo­tia samaan tapaan kuin itse­murha, mut­ta ensim­mäisen näyt­tävästi uuti­soidun tapauk­sen jäl­keen niitäkin valitet­tavasti alka­isi esiintyä…

 61. OS:

  En usko että Hyvinkään ampu­ja teki tekon­sa het­ken mieli­jo­hteesta, vaan hän oli suun­nitel­lut tekon­sa etukäteen.

  Ampuma­paikan val­in­ta vaikut­taa hyvin suun­nitel­lul­ta, katol­ta näkö­suo­jas­ta vaimen­netul­la aseel­la jol­loin laa­jal­la ampumasek­to­ril­la olleet lukuisat valais­tut uhrit eivät vält­tämät­tä aluk­si tajun­neet mitä tapahtuu.

  Hirvikiväärin hän otti ymmärtääk­seni käyt­töön vas­ta kun poli­isi saa­pui paikalle. Toden­näköis­es­ti tavoit­teena oli tap­paa lopuk­si poliisi/poliiseja.

  Suun­nit­telema­ton teko olisi ollut men­nä väk­i­joukkoon ja alkaa ampua silmittömästi.

 62. Jari: Asei­ta käytetään, kun niitä on hel­posti saatavilla. 

  Kuitenkin lail­lisel­la ampuma-aseel­la tapetaan Suomes­sa “vain” noin 7 henkeä vuosit­tain. Jokainen on liikaa, mut­ta suh­teutet­tuna mui­hin tap­povä­lineisi­in tuo määrä on saa­maansa julk­isu­ut­ta pienempi. 

  (Ja dis­clame­ri­na ennen kuin olk­iukkonat­sik­si syytetään: en ammu, met­sästä, pelaa ampumis­pele­jä tai eri­tyis­es­ti pidä riistaruuista.)

 63. “Uskotko nyt ihan oikeasti, että kek­sit­tyään het­ken mieli­jo­hteesta tämän ampumisen Hyvinkään ampu­ja olisi men­nyt koti­in­sa, valmis­tanut itselleen pari pyssyä ja vielä saman humalan aikana palan­nut toteut­ta­maan mielijohteens”

  tiet­tävästi ampu­ja puhal­si nol­lan, samaan viit­tasi myös muiden hänen seuras­saan ollei­den lausunnot.

  Äkkipikaistukissa toimit­taes­sa sur­ma tehdään ensim­mäisel­lä käteen sat­tuval­la astalol­la tai käsin esim Bule­vardin sur­maa­ja toi­mi näin.

  Näis­sä joukko­sur­mis­sa aja­tus ja teon suun­nit­telu on syn­tynyt jo aiko­ja ennen tekoa ja väli­neetkin ovat valmi­ina esim Myyr­man­ni, Kauha­va, Sel­lo etc

  Osmo halu­aa siirtää vain keskustelun suun­taa pois syistä,jotka aiheut­ta­vat tekoja.

 64. “Ampuma­har­ras­ta­jil­ta tulee kerätä aseet pois ja luki­ta ne harrastustiloihin.”

  Hupijuttuja,miten tuo toteutetaan esim Angelissa,missäei juurikaan ole täl­laisia tiloja,lähimmät ovat Inaris­sa 80 km päässä.

  Näil­lä seuduin kalas­tus ja met­sästys ovat leivän jatkeita

  Toden­näköis­es­ti met­sästys siir­ty­isi tapah­tu­vak­si lait­tomil­la aseil­la ja salaa.Eivätkä poli­isien resurssit riitä estämään kehi­tys­tä eikä valvo­maan toimintaa.

  Citivihrei­den maail­ma on aika taval­la eri­lainen maal­la ja syr­jäseuduil­la asuvilla

 65. “Eihän venek­er­hoil­lakaan edel­lytetä, että yhteiskun­ta mak­saa venelai­turien vartioinnin.”

  Mikään laki ei myöskään velvoita,kyseessä on vain pröys­täil­i­jöi­den omaisu­u­den tur­vaamista , siihen kyl­lä rahaa ja resursse­ja löy­tyy aivan vapaaehtoisesti.

 66. Jari: On näytet­ty kiis­tat­ta toteen, että tele­vi­sioväki­val­ta lisää väki­val­taisu­ut­ta, samoin tietenkin netin ja videoiden sotapelit.

  Kuka ton on näyt­täny kiis­tat­ta toteen? Maa­pal­lon kokon­aisväki­val­ta on vähen­tyny voimakkaasti just täl­lä telkkarin, pelien ja netin aikakaudel­la. Ilmeis­es­ti niiden raivopäistävä vaiku­tus ei sit­ten oo ainakaan kovin suuri, kun se ei oo onnis­tunu juurikaan heilaut­ta­maan väki­val­lan laske­vaa trendiä.

 67. lurk­ki:
  ‘Teräa­sei­ta on jokainen koti ja kaup­pa vääräl­lään.’ (anonyy­mi)
  Veit­sel­läkin voi tap­paa, mut­ta se ei ole vielä käsikir­joi­tus, jota imi­toi­jat lähti­sivät seuraamaan.
  Japanista ja Kiinas­ta muis­tan veit­sel­lä tehtyjä amoke­ja, mut­ta tänne niitä ei ole tul­lut. Vielä.

  90-luvun lop­ul­la Turus­sa Vapun aat­tona ilmeisen syr­jäy­tynyt 17-vuo­tias nuorukainen puukot­ti 10 nuor­ta, 1 kuoli.

  Ei ilmeis­es­ti liiem­min air­sof­t­an­nut tai pelail­lut sotapelejä…

 68. Jari: “On näytet­ty kiis­tat­ta toteen, että tele­vi­sioväki­val­ta lisää väkivaltaisuutta”

  Ei ole. Ks esim: http://www.freakonomics.com/books/superfreakonomics/chapter-excerpts/chapter‑3/

  Väki­val­ta on ollut vähen­emään mut­ta myös raais­tu­maan päin. Tämä viit­taa siihen jär­keenkäypään hypo­teesi­in, että joku tässä ajas­sa ja maas­sa tai nois­sa pikkukaupungeis­sa ruokkii ja antaa tilaa ihmishengistä piit­taa­mat­toma­lle hul­lu­udelle enem­män kuin aiem­min ja muual­la. Väki­val­tavi­ihde voi toki olla yksi aine­sosa sopas­sa, mut­ta ei siis ilmeis­es­ti kovin tärkeä. 

  Nythän Hesari jo ker­toikin, että ampu­ja oli ollut psyki­a­trises­sa hoidossa.

 69. On täyt­tä roska­puhet­ta, että kotitekoisen tap­pa­van pom­min tekem­i­nen olisi help­poa. Räjähdeaineet ovat yleen­sä hyvin epä­vakai­ta, ja jos niihin halu­aa yhdis­taa kartesse­ja, pitää tun­tea aika mon­ta teknistä jut­tua. Moni koulu­murhaa­ja on yrit­tänyt tehdä räjäh­teen lisäe­fek­tik­seen, mut­ta ei niihin tai­da olla juuri kukaan kuollut. 

  Kotitekoinen tuliase on var­maan “help­po tehdä” jol­lain asteel­la, mut­ta sel­l­ainen tuliase, jol­la voi ampua nopeasti peräkkäisiä laukauk­sia ja osua maali­in yli 10 metrin päästä on perus­pet­ter­ille mah­do­ton haaste.

  Asei­ta on ihan turha puo­lus­taa sil­lä argu­men­til­la, että terotet­tu ham­mashar­ja on oikeis­sa käsis­sä yhtä tehokas kuin uzi. Ei se vaan ole. Tuliaseet nimeno­maan ovat kiteytet­tyä kuole­maa, jota mikään auto­tal­li ei tuo­ta tehdas­ta tehokkaammin.

  Silti asei­den täyskiel­lon sijaan olisi hyvä kiin­nit­tää huomio­ta met­sästyshar­ras­tuk­sen säi­lymiseen, kun se on ollut maaseudul­la niitä har­vo­ja hom­mia, jot­ka inte­groi­vat nuo­ria poikia yhteisöön. Se on tra­di­tio, joka on tässä maas­sa toimin­ut turkasen hyvin, ja joka nyt on vaarannettu.

  Tuo medi­an huomionki­in­ni­tys uhrei­hin tek­i­jän sijaan pitää ampua heti alas. Sosi­aali­pornon vas­ten­mielisin muo­to on suru­porno, joka Joke­lan yhtey­dessä kaivoi suo­ma­laisen jour­nal­is­min poh­jan­oteer­auk­sen. Sen jäl­keen en ole iltik­siä enää ostanut. Jos kuitenkin jätet­täisi­in rauhaan ne ihmiset, jot­ka työstävät läheisen­sä mene­tys­tä ja edes yritet­täisi­in kun­nioit­taa hei­dän suru­työtään. Sivistys­tä on se, että ihmi­nen saa sur­ra julkisel­la paikalla, kuten hau­taus­maal­la, ilman että hyeenalau­ma piirit­tää hän­tä kameroil­la ja mikro­foneil­la tiristäen seteleitä jokaises­ta kyyneleestä.

 70. Jari: “On näytet­ty kiis­tat­ta toteen, että tele­vi­sioväki­val­ta lisää väkivaltaisuutta”

  Ei ole. Ks esim: http://www.freakonomics.com/books/superfreakonomics/chapter-excerpts/chapter‑3/
  ———-

  Min­ul­la on tässä eräs Duodec­imin ref­er­enssi, niitä on use­ampiakin. Että ihan turhaan länkytät. Asi­aa on tutkit­tu USA:ssa jo vuosikym­meniä ja näyt­tö on pitävä.

  http://www.terveysportti.fi/dtk/ltk/koti?p_artikkeli=duo98566&p_haku=televisio%20v%C3%A4kivalta

 71. Ja tääl­lä lisää. Lain­aus on Duodec­imistä 10/2009:

  Vielä lisää länkyt­täjil­lä kysyt­tävää viihdeväkivallasta?

  Lain­aus:

  “Väki­val­tais­ten tietokone- ja videopelien osu­us las­ten ja nuorten aggres­si­ivises­sa käyt­täy­tymisessä putkah­taa esi­in aina uusia tutkimuk­sia julk­istet­taes­sa tai nuorten ollessa väki­val­lantek­i­jöinä. Pitkään on tiedet­ty fil­matun väki­val­lan kat­selun vaikut­ta­van kat­so­jansa aggres­si­iviseen tai väki­val­taiseen käyt­täy­tymiseen. Filmien aggres­si­ivista käyt­täy­tymistä lisäävästä vaiku­tuk­ses­ta on ole­mas­sa run­saasti sekä koti­mais­ten että useis­sa mais­sa samanaikaises­ti suoritet­tu­jen pitkit­täis­tutkimusten tulok­sia. Väki­val­taa kat­se­le­vista lap­sista noin 20 % käyt­täy­tyy aggres­si­ivis­es­ti, ja he ovat varhaises­sa aikuisiässä taipu­vaisia rikol­liseen käyt­täy­tymiseen (Viemerö 1996, 2002). Suo­ma­lais­ten koul­u­lais­ten pelaamista tietokone­peleistä jopa 73 % on todet­tu erit­täin väki­val­taisik­si (Salokos­ki 2005). Kyseisessä tutkimuk­ses­sa pisim­pään pelien ääressä viihtyvil­lä koul­u­laisil­la oli heikko itsekon­trol­li, joka ilmeni lev­ot­to­muute­na ja aggres­si­ivise­na käyt­täy­tymisenä. Nämä riskipelaa­jat käyt­tivät har­ras­tuk­seen­sa keskimäärin 21 tun­tia viikossa.”

 72. Liian van­ha:
  …kyseessä on vain pröys­täil­i­jöi­de­no­maisu­u­den turvaamista… 

  Menee off-top­ikik­si eikä henkilöko­htaisi­in trau­moi­hin kan­nat­taisi sen kum­mem­min puut­tua, mut­ta mikä tekee esimerkik­si seit­semän­metrisen 70-luvun uppoumave­neen omis­ta­jas­ta jotenkin pröys­täilevän? Veneen jälleen­myyn­tiar­vo saat­taa tuol­loin olla samaa luokkaa kuin kymme­nen vuot­ta van­hal­la nis­sanil­la ja har­ras­tuk­sen vaa­ti­man oman työn määrä sadois­sa tun­neis­sa joka kevät. Venek­er­ho­jen talkoovar­ti­jois­sa ei pahem­min mitään for­mu­lamiljonääre­jä näy.

 73. ‘Väriku­u­laräiskin­nälle pitää mätkäistä ankara vero, samoin viihde­väki­val­lalle.’ (Jari)
  70-luku meni jo. Jos minä ostan seu­raaval­la Tallinnan-reis­sul­lani air­soft-rynkyn, mil­lä meinaat verottaa?

 74. Kuto­ja:
  Ampuma­paikan val­in­ta vaikut­taa hyvin suun­nitel­lul­ta, katol­ta näkö­suo­jas­ta vaimen­netul­la aseel­la jol­loin laa­jal­la ampumasek­to­ril­la olleet lukuisat valais­tut uhrit eivät vält­tämät­tä aluk­si tajun­neet mitä tapahtuu. 

  No onpa tosi suun­nitel­mallista. Ainaostaan idiootille ei tule mieleen, että kaupungis­sa nimeno­maan kat­to ja kiikarikivääri kuu­lu­vat yhteen.

 75. Oman har­ras­tuk­sen puo­lus­t­a­mi­nen on ymmär­ret­tävää, mut­ta on älyl­listä epäre­hellisyyt­tä väit­tää, että tulia­sei­den saatavu­u­den rajoit­ta­mi­nen ei vaikut­taisi tulia­seil­la tehtävien joukko­murhien määrään. 

  Nämä sosi­aalis­es­ti lah­jat­tomat joukko­murhaa­jat eivät ole mitään taparikol­lisia joil­la on suh­teet lait­tomien asei­den ostoon. Oma (tai van­hempi­en) ase on tap­povä­li­neenä aivan toista luokkaa kuin puukko, pun­tari tai jokin itse väsät­ty pyssy. Tehokkaan pom­min rak­en­t­a­mi­nen ei ole aivan yksinker­taista, eikä sitä tehdä yöl­lä epäon­nis­tuneen baari-illan jälkeen.

  Sitä­pait­si tähän muoti-ilmiöön liit­tyy oleel­lise­na osana asei­den ja asekult­tuurin ihailu ja/tai harrastaminen.

  Jos näi­hin tapauk­si­in oikeasti aio­taan puut­tua, niin myös asei­den saatavu­u­teen on tehtävä konkreet­tisia rajoituk­sia. Sil­lä ei ratkaista kaikkia tapauk­sia, mut­ta jotain vaiku­tus­ta on varmasti. 

  Kiel­topoli­ti­ik­ka on ikävää ja todel­la epäreilua rehellisiä ampu­jia kohtaan, mut­ta fak­toille ei voi mitään.

 76. Osmo Soin­in­vaara:
  Uskotko nyt ihan oikeasti, ettäkek­sit­tyään het­ken mieli­jo­hteesta tämän ampumisen Hyvinkään ampu­ja olisi men­nyt koti­in­sa, valmis­tanut itselleen pari pyssyä ja vielä saman humalan aikana palan­nut toteut­ta­maan mielijohteensa? 

  Tämähän on nyt ihan mytolo­giaa että täl­lainen teko tapah­tu­isi ‘het­ken mieli­jo­hteesta’. Lop­ulli­nen päätös on toki voin­ut olla sel­l­ainen humalan rohkaise­ma ‘nyt mä sen teen’ päätös, mut­ta kyl­lä tätä on mietit­ty ja pitkään. Ja kun päätös on tehty, niin siinä on ollut mon­ta tilaisu­ut­ta funtsia että onko­han tämä nyt hyvä idea, mut­tei tek­i­jä näin tehnyt.

  Vaik­ka aina puhutaan miten joku ‘nap­sah­taa’ niin oikeasti niin ei voi kelleen käy­dä. Päi­htei­den liikakäyt­tö tai aivo­vam­ma voisi­vat ehkä johtaa psykoosi­in tai per­soon­al­lisu­us­muu­tok­seen, mut­ta tavalli­nen, ter­ve ihmi­nen ei muu­tu mas­samurhaa­jak­si noin vain. Tietenkin usein merkke­jä ei huo­ma­ta ja täl­löin tulee vaikutel­ma ‘nap­sah­tamis­es­ta’.

 77. On näytet­ty kiis­tat­ta toteen, että tele­vi­sioväki­val­ta lisää väki­val­taisu­ut­ta, samoin tietenkin netin ja videoiden sotapelit.

  Tele­vi­sio tuli jo ylem­pänä käsitel­tyä, mut­ta käy­dään­pä nyt videopelitkin läpi.

  TÄMÄN LINKIN takana löy­tyy Hen­ry Jenk­insin (ex-MIT pro­fes­sori) essee, jos­sa on koot­tu videopelei­hin liit­tyvää tutkimus­ta yhteen, ennen kaikkea mitä liit­tyy väkivaltaisuuteen. 

  Tutkimus ei kyl­lä näytä tuke­van alku­unkaan väit­teitä videopelien johtamis­es­ta väkivaltaan. 

  “If there is a con­sen­sus emerg­ing around this research, it is that vio­lent video games may be one risk fac­tor — when cou­pled with oth­er more imme­di­ate, real-world influ­ences — which can con­tribute to anti-social behav­ior. But no research has found that video games are a pri­ma­ry fac­tor or that vio­lent video game play could turn an oth­er­wise nor­mal per­son into a killer.”

  Ain­oa tutkimus, jos­ta itse olen tietoinen, oli tutkimus, jos­sa näytet­ti­in että joidenkin pelaa­jien aggres­sio­ta­sot oli­vat hie­man kohol­la inten­si­ivisen pelaamisses­sion jäl­keen, mut­ta tämä muu­tos ei ollut kovin suuri, ja saat­toi johtua toden­näköisem­min pelin turhaut­tavu­ud­es­ta kuin siinä esite­ty­istä käyt­täy­tymis­mall­eista tai mstään

 78. Jos murhaa­ja ei ole ottanut murhien­sa jäl­keen viinaa, niin ampuma­hetkel­lä hän on ollut reilusti 2 promillen kän­nis­sä. Väki­val­tarikok­sista iso osa tehdään huma­la­päis­sään. Olisiko tässäkin näin yksinker­tainen seli­tys älyt­tömälle käytök­selle. Medi­an perus­teel­la mukana taitaa olla myös mielensairaus. 

  Alek­sis Salu­järvelle, kotitekoisen pom­min tekem­i­nen on todel­la help­poa. Breivi­ik tap­poi sel­l­aisel­la Oslos­sa 10 ihmistä ja pisti yhden kort­telin paskaksi.

 79. Kuto­ja: Ase­har­ras­ta­jat tietävät miten nau­ret­ta­van help­poa kotitekoisen aseen valmis­t­a­mi­nen on. Ennem­min tulisi pyrk­iä pois­ta­maan halu/tarve saa­da ase käyttöönsä.

  Asei­den kieltämi­nenkään ei tee maas­ta onnelaa, esimerkkinä Japani.

  En nyt oikein ymmär­rä miten tämä liit­tyy kom­ment­ti­i­ni. En minä ollut enkä ole kieltämässä asei­ta. Kun­han vain totesin, että jos ase­har­ras­ta­jat eivät kek­si keino­ja, mil­lä valvo­mat­tomas­sa käytössä ole­vien asei­den määrä vähe­nee, kukka­hat­tutädit yrit­tävät niitä keino­ja kek­siä. Minä voisin ehdot­taa tähänkin jonkun­laista vero-ohjaus­ta. Esimerkik­si alhainen “asevero” niiltä vuorokausil­ta kun ase on vähin­tään yön yli poli­isin tai jonkun muun hyväksy­tyn tahon varas­tossa, ja jos halu­aa pidem­m­mälle met­säreis­sulle sen aseen mukaan, mak­saa siltä ajal­ta korotet­tua mak­sua. Eiköhän tuol­laisen veron tuo­tol­la pysty asial­lisen varas­toin­nin järjestämään.

  Ja tot­takai, tämä on vain oirei­den, ei taudin lääkitsemistä.

 80. Älkää kysykö mis­tä johtuu väki­val­ta, Älkää kysykö mis­tä johtuu päi­hdeon­gel­ma, vaan kuun­nelkaa Pelle Miljoona tai kat­sokaa ehkä vielä nolom­paa Sielun veljien live-ver­sio­ta (1988) samas­ta kap­paleesta YouTubessa. 

  Yllä vas­tu­ulliset asiantun­te­vat kansalaiset luet­tel­e­vat alavi­ivoit­tain ja osu­vasti syitä siihen, mik­si 1980-luvun katupunkkar­it oli­vat katupunkkare­i­ta. Pitää var­maan paikkansa, joo joo on tol­las­takin ongel­maa ollu, mut­ta se ei nyt liity tähän asi­aan eli nuorten ihmis­ten tekemi­in joukko­sur­mi­in 2012. 

  Kysymys Ros­mo Pain­in­vaar­alle kos­kee sitä, että mik­si meil­lä ei enää ole mitään nuorten omia alakult­tuure­ja, jot­ka artiku­loisi­vat eri­lais­ten, ulkop­uolis­ten ja iden­ti­teet­te­jä kyseenalais­tavien nuorten tun­to­ja jos­sakin per­slävessä, jos­ta on syytäkin pyrk­iä pois?

 81. “Moni koulu­murhaa­ja on yrit­tänyt tehdä räjäh­teen lisäe­fek­tik­seen, mut­ta ei niihin tai­da olla juuri kukaan kuollut.”

  Myyr­man­nis­sa kuoli seit­semän ja n 80 haavoittui.

 82. Kos­ka väki­val­lan pelko rajoit­taa jo ihmis­ten elämää, niin jakakaa­han nyt sitä rahaa niin, ettei kenenkään tarvitse ensin­näkään todis­taa omaa ahdis­tus­taan puukot­ta­mal­la tun­tem­at­to­mia kadul­la päästäk­seen hoitoon. Yhtä ikävää on, jos joku vira­nomainen tai sosi­aalial­lal­la työsken­televä näkee jonkun tarvit­se­van hoitoa, mut­ta rahan­jaka­ja pakot­taa päästämään muiden sekaan. 

  Yhtään sel­l­aista lööp­piä ei ainakaan enää tarvi­ta, jos­sa tek­i­jä on hak­enut apua, mut­ta jää­tyään ilman tekee sit­ten jotakin.

  Sinän­sä kum­mal­ista, että mitään asiantun­ti­jakeskustelua Suomes­sa ei julk­isu­udessa käy­dä siitä mikä yleen­säkin toimii ja mikä ei. Joil­takin kysel­lään jotakin, mut­ta sit­ten kuitenkin julkkik­set ja muut amatöörit ker­to­vat miten asi­at ovat. Jos jotakin tehdään, niin yleen­sä poli­itikot väistävät vas­tu­un jollekin työryh­mälle, jon­ka tutkimusten tulok­sia kiitel­lään ja sit­ten unohdetaan. 

  Onko­han tuo mielialalääkkei­den tar­joami­nen jo lap­sille fik­sua? Ymmärtääk­seni joil­lakin ne saat­ta­vat johtaa tekoi­hin, jot­ka näyt­tävät sit­ten näiltä selit­tämätömän pahu­u­den töiltä. Purk­ki mukaan ja koti­in ilman seu­raamista ei kovin hyvältä ratkaisul­ta kuulosta.

  Ihan hyvä lähtöko­h­ta olisi, jos ihmi­nen tulkit­taisi­in eläimek­si, jon­ka pään sisäi­nen kemia määrää aika mon­es­ta asi­as­ta. Ja johon vaikut­taa ympäristö jo sik­iö­vai­heesta alka­en. Selit­tämätön pahu­us on aika laiska ja välin­pitämätön seli­tys­malli ihmis­ten ongelmi­in, mut­ta tietenkin vähen­tää julkisen talouden kulu­ja. Parem­minkin syy voi olla lap­su­u­den olo­suh­teet tai joskus tul­lut isku otsa­lohkoon. Kum­mankin hoitoon voisi poli­itikko vaikuttaa.

  Ainakin täl­lä pelon liet­son­nal­la varmis­te­taan seg­re­gaa­tio­ta ja sitä, ettei pelokkaam­mat ja heikoim­mat ihmiset uskalla liikkua iltaisin ulkona. Selit­tämät­tömän pahu­u­den tar­joami­nen syyk­si on surkein­ta mitä nyt voi tehdä, kun muitakin ja paljon toden­näköisem­piä vai­h­toe­hto­ja on tar­jol­la, jos vain kuun­neltaisi­in kaikkea tutkimus­ta mitä on tehty.

 83. Aus­tri­an: Kuin­ka nopeasti alko­holi palaa?

  Noin gram­ma 10 pain­ok­iloa kohden tun­nis­sa. Lisäk­si on hyvä tietää, että miehessä on nestet­tä 70% ja alko­holin omi­nai­s­paino on noin 0,7.

  Promil­le­laskelmi­in tarvi­taan siis nau­ti­tun alkon määrä, naut­ti­jan paino ja naut­timisen alka­mis­es­ta kulunut aika.

 84. Selailin HS raadin vas­tauk­sia Hyvinkää kysymyseen.

  Vaikut­taa siltä ihmiset olet­ta­vat muiden ole­van saman­laisia kuin itse ovat.

  Jos ihmi­nen on taiteil­i­ja tai muuten tun­teel­la elävä, hän olet­taa muidenkin ole­van tun­tei­den­sa vietävä ja sik­si aseet tulee kieltää tai niiden käyt­tö tulee tehdä vaikeak­si, jot­ta raivon yllyt­tyä ei niitä voisi käyttää.

  En ymmär­rä itse kyseistä asi­aa, sil­lä en ole itse koskaan joutunut raivon val­taan. Asei­denkieltäjän kanssa asi­as­ta keskustel­lessa kysyt­ti­in ” …kyl­lähän parisuh­teessa tulee aina riito­ja, jois­sa menet­tää täysin malt­tin­sa. Niinkuin van­hem­mille­sikin on var­masti käynyt”… Käy­tyäni läpi lap­su­ut­tani van­non, etteivät edes van­hempani koskaan riidelleet ään­tään korot­taen koko lap­suuteni aikana. 

  Olen kai hyvin poikkeuk­selli­nen ihmi­nen, poikkeuk­sel­lisil­la per­in­tötek­i­jöil­lä varustet­tu, kun en ole edes alko­holin vaiku­tuk­sen alaise­na menet­tänyt kon­trol­lia tai saanut edes filmiä poikki. 

  Sik­si olen sitä mieltä että tärkeinä olisi kon­trol­loi­da _keille_ luval­lisia aseitä myön­netään. Asei­den määrä tai “järeys” ovat merk­i­tyk­set­tömiä kysymyksiä.

 85. tcrown:

  Jos lääk­itään oiret­ta kek­simäl­lä joku näen­näi­nen rajoi­tus, voidaan jät­tää varsi­nainen sairaus hoitamatta.
  Onhan se nyt vaan paljon mukavam­paa että koko Hyvinkään tapaus joh­tui vain aseista ja viinasta.

  Eihän suo­ma­laises­sa yhteiskun­nas­sa ja siinä että joka viides nuori kär­sii jonkinasteisesta
  mie­len­ter­veyshäir­iöstä(*) ole mitään vikaa, vikaa, vikaa…

  (*) http://www.alli.fi/binary/file/-/id/665/fid/793/

 86. Jos kat­soo ulko­maalaisin silmin, niin syy ampumisi­in on kirkas. Suomes­sa on väljin aselainsäädäntö.

  Se pitäisi myön­tää ja asia korjata.

  Toinen totu­us joka pitäisi myön­tää on:

  Nyrkeil­lä syn­tyy paljon vähem­män vahinkoa kuin aseella. 

  Kol­mas on: 

  Asei­den käyt­tö on väki­val­taan helpom­paa, kos­ka vas­tus­ta­ja on alakyn­nessä, toisin kuin nyrkkien kanssa.

 87. Mik­si näi­den asioiden tun­nus­t­a­mi­nen on niin vaikeaa??

 88. ‘kotitekoisen pom­min tekem­i­nen on todel­la help­poa’ (jouni lundqvist)
  Mon­et asi­at ovat tehtävis­sä ilman eri­ty­is­lah­jakku­ut­ta. Kuitenkin mon­elta ihmiseltä löy­tyy paha tah­to mut­tei kykyä keskit­tyneeseen, pitkäjän­teiseen toim­intaan, jota ilman se pom­mi jää tekemät­tä tai räjähtää käsi­in. Ei pidä tehdä asioi­ta liian helpok­si. Ei niitä räjähdy­saineitakaan myy­dä tiskin yli kenelle vaan, vaik­ka niiden tekem­i­nen ei olekaan rakettitiedettä.

 89. Liian van­ha:
  “Moni koulu­murhaa­ja on yrit­tänyt tehdä räjäh­teen lisäe­fek­tik­seen, mut­ta ei niihin tai­da olla juuri kukaan kuollut.”

  Myyr­man­nis­sa kuoli seit­semän ja n 80 haavoittui.

  Myyr­man­ni on koulu? 

  Ja mon­tako noi­ta koulu­murhia on oikeasti ollut? Voidaanko tässä yhtey­dessä puhua “moni koulumurhaaja”?

 90. Osmo Soin­in­vaara: Kuto­ja
  Uskotko nyt ihan oikeasti, että kek­sit­tyään het­ken mieli­jo­hteesta tämän ampumisen 

  Eiko Petri Gerdt toimin­ut juuri näin. Hänen aseen­sa oli tuo omatekoinen pom­mi. Breivikistä puhumattakaan.

 91. ‘Suomes­sa on väljin ase­lain­säädän­tö.’ (Jouni L)
  Ver­rat­tuna mihin maihin?

 92. Pekka Sauri kri­ti­soi Mat­ti Rimpelää hänen lausun­nos­taan, että ampumistapauk­set tule­vat yleistymään. Saurin mielestä täl­lainen lausun­to luo odotuk­sia ja pahim­mil­laan alen­taa teon kyn­nys­tä sitä hau­toville. Toisaal­ta tässä kom­ment­tilis­tas­sa on mon­es­sa kohtaa puu­tut­tu medi­an tapaan kir­joit­taa ampumistapauk­sista. Kiin­nos­tavaa tässä Osmon kir­joituk­ses­sa on tuo otsikko: Ampumatat­a­pauk­sia tulee lisää. Osmon otsikon val­in­ta johtaa juuri tuo­hon Saurin varoit­ta­maan nor­maal­i­ti­lao­let­ta­maan. Eli, että ei voi mitään ja näin on. Oudol­ta tun­tuu nähdä myös kaikkien kom­men­toi­jien ikäänkuin vahav­is­ta­van tämän olet­ta­muk­sen jär­jestelmän antaes­sa tuon saman otsikon kaikille kom­menteille riip­pumat­ta mielip­i­teen laadus­ta. Näin Saurin varoi­tus on ikäänkuin toteu­tunut juuri tässä blo­gis­sa eksponentiaalisesti.

 93. JouniL:
  Jos kat­soo ulko­maalaisin silmin, niin syy ampumisi­in on kirkas. Suomes­sa on väljin ase­lain­säädän­tö. Se pitäisi myön­tää ja asia korjata. 

  Väljä ver­rat­tuna mihin? Tai jopa väljIN…

  Suomes­sa on lail­lisia asei­ta henkeä kohti saman ver­ran kuin muis­sa Pohjo­is­mais­sa ja vaik­ka Ran­skas­sa, Kanadas­sa, Itä­val­las­sa tai Saksassa.

  Ampuma-aseel­la aiheutet­tu­ja kuolemia on väestön määrään näh­den enem­män kuin muis­sa Pohjo­is­mais­sa, mut­ta samal­la tasol­la mm. Sveitsin ja Ran­skan kanssa. Virossa määrä on läh­es kaksinker­tainen, jopa yli USA:n.

  Ruot­sis­sa keskustel­laan muuten ihan samoista asioista:

  http://www.fokus.se/2010/11/sverige-ett-bevapnat-land/

  “Att införskaf­fa ett vapen på laglig väg är omgär­dat av förhål­lan­de­vis rig­orösa regler gäl­lande till­stånd, till­syn och för­var­ing. Anti­n­gen krävs det jägarex­a­m­en eller sex månaders aktivt medlem­skap i en skyt­te­fören­ing, vilket är tänkt att fungera som en social kon­troll­funk­tion, och därefter poliskontroll.”

 94. tcrown: Minä voisin ehdot­taa tähänkin jonkun­laista vero-ohjaus­ta. Esimerkik­si alhainen “asevero” niiltä vuorokausil­ta kun ase on vähin­tään yön yli poli­isin tai jonkun muun hyväksy­tyn tahon varas­tossa, ja jos halu­aa pidem­m­mälle met­säreis­sulle sen aseen mukaan, mak­saa siltä ajal­ta korotet­tua mak­sua. Eiköhän tuol­laisen veron tuo­tol­la pysty asial­lisen varas­toin­nin järjestämään. 

  Nämä varas­toin­ti­ju­tut var­maan kuu­losta­vat ensi alku­un hyvältä mut­ta vähänkään pohti­mal­la hok­saa heti mik­si sel­l­aiset skenet ovat aivan absurdeja:

  Suomes­sa on n. 1.5 miljoon­aa luval­lista aset­ta. Ole­tamme että keskimäärin yhteen varas­toon tulee tuhat aset­ta. Pitää siis rak­en­taa 1500 varas­toa. Aseet vaa­ti­vat aika paljon tilaa. Ole­tamme karkeasti yksinker­tais­tet­tuna että yksi ase tarvit­see 20cm hyl­lyti­laa. Yhteen varas­toon tarvi­taan siis keskimäärin 200 metriä hyl­lyti­laa. Tarvi­taan jo kohtu­ullisen iso raken­nus, ja sen täy­tyy olla melko vank­ka, pelti­hal­li ei riitä. Lisäk­si pitää hoi­ta ilmas­toin­ti, läm­mi­tys ja kos­teu­den­säätö, eiväthän aseet saa säi­ly­tyk­sessä ruostua.

  Jokaiselle varas­tolle on laitet­ta­va ympärivuorokau­ti­nen var­tioin­ti. Min­imis­sään tarvi­taan kolme var­ti­jaa per varas­to. Käytän­nössä var­maan enem­män. Iso­jen paikkakun­tien suuret varas­tot tarvit­se­vat enem­män var­ti­joi­ta. Toden­näköis­es­ti puhut­taisi­in jopa ehkä 10 000 var­ti­jan palkkaamis­es­ta, riip­puu toki siitä mil­laista tur­val­lisu­us­ta­soa halut­taisi­in. Arvokul­je­tus­ryöstöistä on kuitenkin todet­tu että yhden aseis­te­tun var­ti­jan pelote­vaiku­tus on usein vähäi­nen jos vas­tas­sa on raskaasti aseis­tet­tu rikosko­pla. Ja kyl­lä, näi­den var­ti­joiden on olta­va ASEISTETTUJA. Muuten­han hom­mas­sa ei olisi mitään mieltä. Eli jostain tarvi­taan 10 000 aseis­tet­tua var­ti­jaa lisää. Ja heille aseet. Ver­tailun vuok­si todet­takoon että Suomes­sa on n. 7800 poliisia.

  Se että asei­ta pidet­täisi­in poli­isi­asemil­la on puh­das­ta utopi­aa. Suomes­sa on ehkä parisen sataa miehitet­tyä poli­isi­ase­maa. Ei niis­sä ole tilaa tuol­laiselle. Ja jos­sain Lapis­sa matkaa poli­isi­ase­malle voi tul­la tois­tasa­taa kilometriä.

 95. Pahoit­te­len edel­lisen kom­mentin väärää ajan henkeä. Ex-kaveri­ni Szlumper kom­men­toi HS-raati­lais­ten vas­tauk­sia Hesarin keskustelupalstalla:

  ”Syy­luet­telot ja –luokat nou­dat­tel­e­vat keskustelun itseään vahvis­tavaa val­tavir­taa. On yksilön omi­naisuuk­si­in ja koke­muk­si­in liit­tyviä syitä, kult­tuurisia syitä (väki­val­tavi­ihde + pelit), resurssien saatavu­u­teen liit­tyviä syitä (kaapit ja lukot). Sit­ten halu­taan jär­jestelmille ja ammat­tikun­nille lisää resursse­ja syr­jäy­tymis­vaaras­sa ole­vien nuorten miesten auttamiseen. 

  ”Syr­jäy­tymisen tor­jun­ta yleen­säkin on myös tässä rel­e­vant­tia ja jo itsessään tärkeää.” (Vihavainen) Itse asi­as­sa loogis­es­ti ei kyl­lä ole. Teois­sa on kyse siitä, mihin ihmi­nen syr­jäy­tyy kult­tuurises­sa ja fyy­sisessä ajas­sa ja tilas­sa, eikä syistä. ”Ini­ti­aa­tio on epäon­nis­tunut jos nuori kään­tyy yhteisöään vas­taan.” (Osmo Rauha­la) Voi olla, mut­ta ei tästä vält­tämät­tä seu­raa väki­val­taa. Jotkut kan­nat­ta­vat syr­jäy­tymistä ja artiku­loi­vat sitä akateemisesti:

  ”Queer cul­ture, with its empha­sis on rep­e­ti­tion (But­ler), hor­i­zon­tal­i­ty (Muñoz, Stock­ton), imma­tu­ri­ty and refusal of adult­hood (me), where adult­hood rhymes with het­ero­sex­u­al par­ent­ing, resists a devel­op­men­tal mod­el of sub­sti­tu­tion and instead invests in what Stock­ton calls “side­way” rela­tions, rela­tions along par­al­lel lines rather than upward and onward. This queer form of anti­de­vel­op­ment requires healthy dos­es of for­get­ting and dis­avow­al…” (Hal­ber­stam 2011.) 

  Onko siis pääteltävis­sä, että tämä syr­jäy­tymisen pro­jek­ti olisi omi­aan edis­tämään joukko­sur­mia siinäkään tapauk­ses­sa, että syr­jäy­tymisen taustal­la olisi samo­ja syitä, joi­ta maini­taan joukko­sur­mien syinä?” (HS, Szlumper Oneill10:10)

  Viimek­si kun näin Szlumperin, se hen­gaili Kreutzber­gis­sa Gör­l­itzer Parkissa ja sekoili Shamaani-Char­lien kanssa jotain Joseph Con­rad – jut­tu­ja! Char­lie lensi ulos Hum­boldt ‑yliopis­tos­ta jo derkkuaikoina. Sit­ten kun varus­miehet lähti var­tiotor­nista, siinä on vieläkin kylt­ti että seu­raa­va Bau-tekni­nen inspek­tio on sil­loin ja sil­loin, Char­lie tuli Kreutzber­gi puolelle ja muut­ti puis­toon asumaan. Syr­jäy­tyneem­piä tyyppe­jä näkee kyl­lä har­voin! Olisko syr­jäy­tymiselle jotain syytä – Ihan jotain pikkus­ta vaan ken­ties, you name it! Silti mitään väki­val­taa ei oo tältä tahol­ta esi­in­tynyt. Kyl­lä ne joukko­murhien tek­i­jät on ollu toisel­la puolel­la. Nyt tosin joku vihree fem­i­nisti intellek­tuel­li argu­men­toi, ei siis Charlille itselleen vaan noin yleis­es­ti, että Char­lien Odin palvon­ta olis ger­maanista uus­pakanis­mia joka taas liit­tyy viime vuo­sisadan alun völkisch-liikkeisi­in jot­ka jotenkin viit­taa Hit­leri­in. Tää on kyl­lä aika aukko­nen seli­tys­ketju, ja sitä pait­si väärä kos­ka jo Hitler kir­jas­saan 1922 pilkkasi näitä völkisch-äijiä – et äijät vaan leikkii sarvet päässä läkkipel­timiekoil­la mut sit­ten kun koit­ti elämän suuren­moisin aika, maail­man­so­ta, ei niist ollu mihinkään. Sen takia nat­seista yleen­sä tuli nat­sion­al eikä völkisch, mikä olis sak­sankie­len sana, kos­ka nää Char­lien völkisch-äijät syr­jäy­ty jo tuol­loin. Hit­ler­il­lä oli vaan lehti Der Völkische Beobachter eli Kansalli­nen tarkkail­i­ja mut muuten se oli aina nat­sion­al, mikä on lainasana. En siis pitäis syr­jäymistä noin sinän­sä niin kauhean pahana jut­tuna, eikä ne syr­jäy­tymisen syyt nyt vält­tämät­tä selitä väki­val­taa tai siihen joh­da. Se on siitä kiin­ni, et mihin sitä syrjäytyy.

 96. Jari: Väki­val­taa kat­se­le­vista lap­sista noin 20 % käyt­täy­tyy aggres­si­ivis­es­ti, ja he ovat varhaises­sa aikuisiässä taipu­vaisia rikol­liseen käyt­täy­tymiseen (Viemerö 1996, 2002). Suo­ma­lais­ten koul­u­lais­ten pelaamista tietokone­peleistä jopa 73 % on todet­tu erit­täin väki­val­taisik­si (Salokos­ki 2005).

  Noi tiedot nyt ei sano vielä juuri mitään. Ekas­ta ei ilmene onko kyse valikoi­tu­mis­es­ta vai aidos­ta vaiku­tuk­ses­ta eikä edes sitä, että mis­sä määrin väki­val­ta­nen käytös oli toden­näkösem­pää ver­rat­tuna väki­val­taa kat­so­mat­tomi­in lapsiin(joita muuten ei liene hirveesti ainakaan yhtään van­hem­mis­sa lapsissa).

  Myöskään toi että 73% peleistä on todet­tu väki­val­tasiks ei ker­ro juuri mitään. Jos jotain, ni lähin­nä sen ilmeisen, että ylivoima­nen enem­mistö pojista pelaa ainakin joskus väki­val­taisia pele­jä eikä silti muu­tu hulluiks.

  Ja tilas­to­jen perus­teel­la kokon­aisväki­val­lan määrä on peleistä ja lef­foista huoli­mat­ta laskenu reip­paasti ver­rat­tuna historiaan.

  Pinkerin uusim­man kir­jan abstractista:

  “With the help of more than a hun­dred graphs and maps, Pinker presents some aston­ish­ing num­bers. Trib­al war­fare was nine times as dead­ly as war and geno­cide in the 20th cen­tu­ry. The mur­der rate of Medieval Europe was more than thir­ty times what it is today. Slav­ery, sadis­tic pun­ish­ments, and friv­o­lous exe­cu­tions were unex­cep­tion­able fea­tures of life for mil­len­nia, then sud­den­ly were tar­get­ed for abo­li­tion. Wars between devel­oped coun­tries have van­ished, and even in the devel­op­ing world, wars kill a frac­tion of the peo­ple they did a few decades ago. Rape, bat­ter­ing, hate crimes, dead­ly riots, child abuse, cru­el­ty to animals—all sub­stan­tial­ly down”

  http://stevenpinker.com/publications/better-angels-our-nature

  Tos­ta vähän perspektiiviä.

 97. Jouni Lundqvist: Breivikin “help­po pom­mi” vaati paket­ti­au­ton kul­je­tuk­seen, kuu­tion ver­ran räjähtävää mate­ri­aalia, jon­ka myyn­tiä valvotaan, tes­taamista maati­lal­la, lisätes­taamista, luotet­ta­van sytyt­ti­men rak­en­tamisen opiskelun ja tes­taamisen. Joo, kemi­al­lis­es­ti yksinker­taista mut­ta käytän­nössä aivan hem­metisti mon­imutkaisem­paa kuin ottaa kaapista ase ja ampua 10 ihmistä, tai 70.

  Liian van­ha: Gerdtin tapauk­ses­sa kyse oli siitä, että hän oli opiskel­lut pitkään räjähdeainei­ta, tes­tannut niitä pitkään ja hän teki sen net­ti­sivus­tol­la yhdessä mon­en muun kanssa, jol­loin saman asian äärel­lä työsken­teli usei­ta eri ihmisiä. Samal­la työ­panok­sel­la ja asiantun­te­muk­sel­la hän olisi saanut kahdek­san kuolonuhria hyvin monel­la muul­lakin taval­la ja helpom­min. Edelleen on sitä pait­si epäelvää lauke­siko pom­mi ennen aiko­jaan, eli että epäon­nis­tuiko sen käyttö. 

  Ver­rat­tuna tuliaseeseen räjäh­teet ovat mon­imutkaisia. Esim. tuhopolt­to on paljon kotipom­mia vaar­al­lisem­pi — mut­ta suurin vaara on ihmi­nen, jol­la on tuliase väkijoukossa.

  On syytä kiin­nit­tää huomio­ta siihen, että Breivik ja moni suo­ma­lainen ampu­ja on yrit­tänyt saa­da tulivoimaisem­paa aset­ta kuin mitä on iskus­saan käyt­tänyt. Kun se on epäon­nis­tunut, haavoit­tuneista moni on jäänyt eloon.

  Tämä antaa jo vinkin keinoista säästää ihmishenkiä.

  Näis­sä nuorten miesten amok-juok­su­is­sa pelot­tavin­ta on se, että he suun­nit­tel­e­vat tekon­sa. Tästä suun­nit­telus­ta huoli­mat­ta usei­den ihmis­ten sur­maami­nen on pal­jas­tunut vaikeak­si. Yhteiskun­tamme siis kon­trol­loi kuitenkin sen ver­ran tehokkaasti tap­pamiseen sopivia välineitä, että edes hark­in­ta ei tuo niitä kaikkien saataville. 

  Sama hom­ma lait­toman aseen kanssa, joka on kuulem­ma niin help­po han­kkia. Jos se olisi tot­ta, nämä pojat oli­si­vat tietenkin sel­l­aista käyt­täneet. Juju lie­nee siinä, että rikol­lisille ja huume­tyypeille laiton ase on help­po nak­ki, mut­ta syr­jäy­tyneelle nuorelle vain kaukainen haave.

 98. alek­sis salusjärvi:
  Ver­rat­tuna tuliaseeseen räjäh­teet ovat mon­imutkaisia. Esim. tuhopolt­to on paljon kotipom­mia vaar­al­lisem­pi – mut­ta suurin vaara on ihmi­nen, jol­la on tuliase väkijoukossa.

  On syytä kiin­nit­tää huomio­ta siihen, että Breivik ja moni suo­ma­lainen ampu­ja on yrit­tänyt saa­da tulivoimaisem­paa aset­ta kuin mitä on iskus­saan käyt­tänyt. Kun se on epäon­nis­tunut, haavoit­tuneista moni on jäänyt eloon.

  Tämä antaa jo vinkin keinoista säästää ihmishenkiä. 

  Mikä olisi sit­ten sin­un mielestäsi “riit­tävän vähän tulivoimainen ase”? Pienoispis­tooli, itse­lataavakin, lie­nee kuitenkin sieltä hän­täpäästä. Samat­en pult­tilukkoinen met­sästyskivääri jota nyt tässä tapauk­ses­sa käytet­ti­in. Taval­lis­ten met­sästysa­sei­den kieltämi­nen on melko mah­do­ton aja­tus, siitä lienevät kaik­ki yhtä mieltä.

  Räjähtei­den valmis­tamisen mutkikku­ut­ta aliarvioimat­ta, tuhoisim­mat sivi­ile­jä vas­taan tehdyt iskut on tehty kuitenkin niil­lä. Yhdys­val­tain tuhoisin koulusurma tehti­in dynamiitilla.

 99. Antsa: Pekka Sauri kri­ti­soi Mat­ti Rimpelää hänen lausun­nos­taan, että ampumistapauk­set tule­vat yleistymään. Saurin mielestä täl­lainen lausun­to luo odotuk­sia ja pahim­mil­laan alen­taa teon kyn­nys­tä sitä hautoville.

  Samaan tyyli­in näyt­tää autoil­i­joiden pääl­lea­jot ja tapah­tuma­paikalta karkaamiset lisään­tyvät. Ensin yksi rat­ti­juop­po ajoi pikku­lapsen yli ja jät­ti tien pos­keen, nyt saa har­va se päivä lukea lehdestä miten jalankulk­i­jan tai pyöräil­i­jän yli on auto ajanut ja tek­i­jä paen­nut paikalta. Eipä näitä tapauk­sia ole sen tarkem­min analysoitu, ovatko asial­la syr­jäy­tyvät alko­holis­tit vai muuten vaan kiireiset audi-miehet täl­lä kertaa.

 100. Tässä yksi viite.

  http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-18217282

  Toinen:

  http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/world_news_america/8913432.stm

  Kauem­paa usein näkee ongel­man parem­min kuin paikan päällä. 

  Pyöräil­i­jäau­toil­i­ja­jalankulk­i­ja: Väljä ver­rat­tuna mihin? Tai jopa väljIN…

  Suomes­sa on lail­lisia asei­ta henkeä kohti saman ver­ran kuin muis­sa Pohjo­is­mais­sa ja vaik­ka Ran­skas­sa, Kanadas­sa, Itä­val­las­sa tai Saksassa.

  Ampuma-aseel­la aiheutet­tu­ja kuolemia on väestön määrään näh­den enem­män kuin muis­sa Pohjo­is­mais­sa, mut­ta samal­la tasol­la mm. Sveitsin ja Ran­skan kanssa. Virossa määrä on läh­es kaksinker­tainen, jopa yli USA:n.

  Ruot­sis­sa keskustel­laan muuten ihan samoista asioista:

  http://www.fokus.se/2010/11/sverige-ett-bevapnat-land/

  “Att införskaf­fa ett vapen på laglig väg är omgär­dat av förhål­lan­de­vis rig­orösa regler gäl­lande till­stånd, till­syn och för­var­ing. Anti­n­gen krävs det jägarex­a­m­en eller sex månaders aktivt medlem­skap i en skyt­te­fören­ing, vilket är tänkt att fungera som en social kon­troll­funk­tion, och därefter poliskontroll.”

 101. Mukavaa, että niin moni yksi­tyi­nen ja julki­nen ajat­teli­ja on läh­estynyt tätä asi­aa hark­it­sev­asti eikä hätiköi­den. Luulen että kaikkein huonoim­mat argu­men­tit onkin jo käy­ty läpi ja kumot­tu edel­lis­ten ampumistapausten jäl­keen, ja jonkin henkilöko­htaisen ris­tiretken­sä kävi­jät ovat enää pieni vähemmistö.

  Sen halu­aisin kuitenkin vielä lisätä, että olin tei­ni-iässä sil­loin kun inter­net-yhtey­det alkoi­vat yleistyä ihmis­ten kodeis­sa. Olin mukana verkkopelaamisen ensim­mäisessä aal­los­sa, ja (tuon ajan mit­ta­pu­ul­la) väki­val­taiset pc-pelit tar­jo­si­vat min­ulle koko teinivu­osieni ajan mah­tavia koke­muk­sia joukkoe­hengestä, yhteis­es­tä taito­jen kas­vamis­es­ta ja jän­nit­tävästä kilpailusta.

  Teinivu­o­sis­tani en oikeas­t­aan mitään muu­ta kaipaakaan kuin noi­ta asioi­ta, ja jokainen joka on joskus pelan­nut jotain peliä tai lajia oikein hyvässä ja tiivi­is­sä porukas­sa tietää mis­tä puhun.

  Vaik­ka ei itse välit­täisikään esimerkik­si ampumis­es­ta, met­sästämis­es­tä tai väki­val­tai­sista peleistä, on aivan pos­ket­toman tol­loa vähätel­lä näi­den har­ras­tusten merk­i­tys­tä joillekin toisille ihmisille. Oman navan ympärille kier­tynyt “minä en tarvitse x, joten älköön kukaan muukaan tarvitko x” ‑tyy­li­nen ajat­telu “välit­tämisek­si” naamioitu­na on erit­täin laiskaa, itsekästä ja tyhmää.

  Vaik­ka en ole koskaan ampunut yhtään laukaus­ta mil­lään ruu­ti­aseel­la, voi olla että liit­ty­isin sol­i­daarisu­ud­es­ta johonkin ampumak­er­hoon, jos hei­dän har­ras­tus­mah­dol­lisuuk­si­aan alet­taisi­in moraali­pani­ikin tai kiu­san­teon täh­den kohtu­ut­tomasti kaven­taa. Kun­nol­lis­ten asekaap­pi­en vaa­timiseen suh­taudun toki peri­aat­teessa myön­teis­es­ti. Olisiko siitä hyö­tyä, jos asekaapin avaamisek­si pitäisi olla sekä avain että tun­nus­luku? Sil­loin per­heen­jäsenet eivät voisi luvat­ta käyt­tää toisen asei­ta, kuten nytkin tapahtui.

 102. Yama:
  Mikä olisi sit­ten sin­un mielestäsi “riit­tävän vähän tulivoimainen ase”? Pienoispis­tooli, itse­lataavakin, lie­nee kuitenkin sieltä hän­täpäästä. Samat­en pult­tilukkoinen met­sästyskivääri jota nyt tässä tapauk­ses­sa käytet­ti­in. Taval­lis­ten met­sästysa­sei­den kieltämi­nen on melko mah­do­ton aja­tus, siitä lienevät kaik­ki yhtä mieltä.

  Räjähtei­den valmis­tamisen mutkikku­ut­ta aliarvioimat­ta, tuhoisim­mat sivi­ile­jä vas­taan tehdyt iskut on tehty kuitenkin niil­lä. Yhdys­val­tain tuhoisin koulusurma tehti­in dynamiitilla. 

  En osaa ottaa ase­tyyppei­hin syvem­pää kan­taa, kun en tunne niitä kun­nol­la. Olen­nainen point­ti­ni oli se, että ei ole perustel­tua väit­tää, että asei­den saamisen rajoit­ta­mi­nen on turhaa kos­ka sit­ten joukko­murhia tehdään henkilöau­toil­la, pom­meil­la tai leipäveitsillä.

  Dynami­it­ti on kotitekoiseen pom­mi­in ver­rat­tuna aivan eri asia. On selvää että räjäh­teet ovat pelot­tavia joukko­tuhoa­sei­ta, mut­ta siis edelleen niiden valmis­t­a­mi­nen auto­tallis­sa ei ole simppeliä.

  Yritän sanoa, että täl­lä het­kel­lä vira­nomaiskon­trol­li tuot­taa siinä mielessä tulosta, että tapah­tuneet joukko­murhat eivät enim­mäk­seen ole olleet worst case sce­nario ‑luokas­sa. Sik­si on olen­naista huo­ma­ta myös se, että aselupi­en rajoit­ta­mi­nen on tuot­tanut tulosta ihmishenkien säästymisenä.

  Edelleen: yleisim­mät met­sästysaseet ovat olleet vähäl­lä käytöl­lä joukko­murhissa ja vai­h­toe­hdot tulia­seille joukko­murhas­sa ovat täl­lä het­kel­lä olen­nais­es­ti hankalampia. 

  Tässä on toivon pilka­h­dus kaiken tämän synkkyy­den keskel­lä. Täl­lä het­kel­lä on siis todet­tu, että

  1) on hyvin luul­tavaa, että joku parikymp­pinen yrit­tää “tap­paa kaik­ki” lähitulevaisuudessa

  2) hän tekee sen ensisi­jais­es­ti tuliaseel­la ja jos hän yrit­tää muu­ta, kuollei­ta tulee vähemmän

  3) hän toimii hark­i­tusti ja päättäväisesti.

  Kun me kaik­ki osaamme suh­tau­tua täl­laiseen uhkaan vakavasti, luon­nol­lise­na seurauksena

  1) kon­trol­li ja huoli psykoot­tis­es­ti käyt­täy­tyvien nuorien ympäril­lä kas­vaa (toisaal­ta tämä poruk­ka on myös jatku­vas­sa kasvussa)

  2) tulia­sei­den omis­ta­jat otta­vat huomioon, että joku saat­taa halu­ta tehdä joukko­murhan hei­dän aseellaan.

  Mul­la ei ole mitään ehdo­tus­ta uusista laies­ta, tai seu­lon­noista, mut­ta halu­an kiin­nit­tää huomion siihen, mitä olemme nyt saavut­ta­neet ja mikä on realismia.

  Ketään ei läm­mitä se, että Jyr­ki Katainen jeesustelee jostain kansakun­nan henkises­tä tilas­ta. Ei auta pätkääkään. Ketään ei läm­mitä sekään, että tode­taan aser­a­joi­tusten ole­van turhia kos­ka pom­mit tai rit­sat tap­pa­vat yhtä hel­posti kuin luoti. 

  Seu­raa­van joukko­murhan ehkäisem­i­nen on paljolti ihan tekni­nen kysymys — ja tässä on tärkeää säi­lyt­tää malt­ti. Hys­teer­i­nen totaaliasekiel­to tuskin tuot­taa lop­putu­losta, johon kukaan olisi tyy­tyväi­nen — mut­ta keinot kon­trol­loi­da asei­ta ja eri ase­tyyppe­jä on ilmeisessä avainase­mas­sa, kun seu­raa­van kahjon toim­intaa yritetään estää.

 103. Kuto­ja: tcrown:

  Jos lääk­itään oiret­ta kek­simäl­lä joku näen­näi­nen rajoi­tus, voidaan jät­tää varsi­nainen sairaus hoitamatta.

  Minä halu­aisin kovasti hoitaa sairaut­ta, enkä oire­i­ta. Mut­ta sen, minkä minä tässä yhtey­dessä koen sairaudek­si, paran­tamiseen minä en tiedä mitään edes etäis­es­ti real­is­tis­es­ti saatavil­la ole­via ja toimivia lääkkeitä. Niiden lääkkei­den kek­simistä odotel­lessa varoi­tan vain ase­har­ras­ta­jia siitä, että jos eivät pian kek­si keino­ja miten asei­den määrää vähen­netään, kukka­hat­tutädit alka­vat kek­simään niitä keino­ja. Ja kukka­hat­tutä­tien keino­va­likoimaa tuskin kukaan voi haukkua mieliku­vi­tuk­sel­lisek­si saati har­ras­ta­jien kannal­ta toivottavaksi. 

  Yama: Suomes­sa on n. 1.5 miljoon­aa luval­lista aset­ta. Ole­tamme että keskimäärin yhteen varas­toon tulee tuhat asetta.

  No, varas­toidaan sit­ten lukko­ja ja laite­taan vuo­tu­inen aseenkäyt­tö­mak­su sel­l­aiselle tasolle, että asei­ta on enää puoli miljoon­aa. Tämähän ei siis sinän­sä ole min­un ongel­mani, minä en vain yleisel­lä tasol­la pidä kukka­hat­tutä­tien tavas­ta pitää asioiden kieltämistä ratkaisuna, kun yleen­sä olisi kek­sit­tävis­sä jokin kaikin puolin parem­pikin ratkaisu. Ja ase­har­ras­ta­jil­ta tuol­lainen ratkaisu tietysti löy­tyy helpom­min kuin minulta.

 104. Asekaappei­hin olisi hyvä saa­da tuplalukko, siis sel­l­ainen johon syötetään sekä numerokoo­di että käytetään fyy­sistä avainta.

  Alkolukko ja lyhyesti viivästet­ty avaus (esim 10 min­u­ut­tia) voisi­vat myös olla hyödyk­si suo­ma­laisen viinapään huomioiden.

  Sen sijaan asei­den rah­tailu poli­isi­asemille ei käytän­nössä toimisi, ei ainakaan haja-asu­tusalueel­la. Kaupungeis­sa ehkä.

 105. Alkolukot, viiväste­tyt avauk­set ja keskite­tyt säi­ly­tyk­set kuvas­ta­vat kir­joit­ta­jan uskoa jokaisen ihmisen sisäl­lä asu­vaan pahu­u­teen. Olen ehkä nai­ivi ide­al­isti, mut­ta minä uskon että on ole­mas­sa myös ihmisiä jot­ka eivät tule koskaan kär­simään halus­ta vahin­goit­taa toista ihmistä. Tilas­to­jen mukaan heitä on suurin osa ihmisistä.

  Tuho­jen min­i­moimisen suun­nit­telun (asei­den luokit­telu toim­intata­van tai piipun reiän halka­isi­jan) sijaan kan­nat­taisi keskit­tyä pro­filoimaan asei­den osta­jat ja omis­ta­jat parem­min. Esim lupaa haet­taes­sa kan­nat­taisi syynätä tarkem­min 20v opiske­li­ja joka halu­aa ostaa parin­sadan euron kuukausi­t­u­loil­la mon­en sadan euron aset­ta, kuin kes­ki-ikäistä, kym­meniä vuosia asei­ta omis­tanut­ta kal­jama­haa, joka on päät­tänyt lep­pois­taa lisää. Täl­lä het­kel­lä heitä kohdel­laan yhden­ver­taisi­na lupaprosessissa.

  Btw, vai­jeri liipaisinkaarelta johonkin isoon ja raskaaseen esineeseen ja siihen kun­non lukko toimii yhtä hyvin, ellei parem­minkin, kuin lain kir­jaimen täyt­tävä kaap­pi, eivätkä sivulliset pääse niihin käsiksi.

 106. tcrown:
  No, varas­toidaan sit­ten lukko­ja ja laite­taan vuo­tu­inen aseenkäyt­tö­mak­su sel­l­aiselle tasolle, että asei­ta on enää puoli miljoon­aa. Tämähän ei siis sinän­sä ole min­un ongel­mani, minä en vain yleisel­lä tasol­la pidä kukka­hat­tutä­tien tavas­ta pitää asioiden kieltämistä ratkaisuna, kun yleen­sä olisi kek­sit­tävis­sä jokin kaikin puolin parem­pikin ratkaisu. Ja ase­har­ras­ta­jil­ta tuol­lainen ratkaisu tietysti löy­tyy helpom­min kuin minulta. 

  Lukko­jen tai sulkukap­palei­den varas­toin­ti olisi ihan yhtä epäkäytän­nöl­listä. Asei­den keinotekoinen kallis­t­a­mi­nen verot­ta­mal­la tms. niin että vain varakkail­la olisi varaa met­sästää tai har­ras­taa, ei kuu­lostane useimpi­en oikeusta­jun mukaiselta ratkaisulta.

  Halu­an lisäk­si tuo­da esille sen hyvin yksinker­taisen seikan, että yksikään esitet­ty ‘säi­ly­tys­ratkaisu’ ei olisi mitenkään estänyt Kauha­joen tai Joke­lan ampumistapauk­sia, taik­ka Sel­l­on, tai Por­voon, eikä luul­tavasti myöskään ain­ut­takaan perhesurmaa.

 107. JouniL:
  Kauem­paa usein näkee ongel­man parem­min kuin paikan päällä. 

  Juu, virhelliset kliseet ja uuti­sankat ovat toki validia todistusaineistoa.

  Ulko­maisen medi­an ennakkolu­u­loiset käsi­tyk­set kan­nat­taa joko jät­tää huomiotta tai keskit­tyä oikaise­maan virheet. 

  Tässä jutus­sa se tärkein ongel­ma ei suinkaan ole se “mitä meistä ajatel­laan ulkomailla”…

 108. Kysymys ei ole ennakkolu­u­loista, ei uuti­sankas­ta eikä kliseestä.

  Tässä tois­es­ta kan­sain­välis­es­ti arvoste­tus­ta lehdestä tekstiä:

  Fin­land has one of the high­est gun own­er­ship rates in the world and a series of mass shoot­ings prompt­ed the gov­ern­ment to tough­en its gun laws last June. The sus­pect in Saturday’s case did not have a license, police said.
  In Novem­ber 2007, an 18-year-old stu­dent killed eight peo­ple at a high school near Helsin­ki before turn­ing the weapon on him­self. The fol­low­ing Sep­tem­ber, a 22 year-old killed 10 peo­ple in a small west­ern town of Kauha­jo­ki before shoot­ing himself.
  In Decem­ber 2009, a man shot four peo­ple dead in a shop­ping mall in Espoo after knif­ing his ex-girl­friend to death. The man lat­er killed himself.

  Tässä van­hempaa listaa.
  Väitätkö ettei Suo­mi ole yliedustettu?

  Sep­tem­ber 23, 2008: Mat­ti Saari, 22, killed nine fel­low stu­dents and a teacher before shoot­ing him­self at a voca­tion­al school in Kauha­jo­ki, Finland.
  Feb­ru­ary 14, 2008: For­mer stu­dent Steven Kazmier­czak, 27, opens fire in a lec­ture hall at North­ern Illi­nois Uni­ver­si­ty in DeKalb, fatal­ly shoot­ing five stu­dents and wound­ing 18 oth­ers before com­mit­ting suicide.
  Novem­ber 7, 2007: Pekka-Eric Auvi­nen, 18, shoots and kills eight peo­ple and him­self at a high school in Tuusu­la, Finland.
  April 16, 2007: Cho Seung-Hui, 23, fatal­ly shoots 32 peo­ple in a dorm and a class­room at Vir­ginia Tech in Blacks­burg, then kills him­self in the dead­liest mass shoot­ing in mod­ern U.S. history.
  Novem­ber 20, 2006: Sebas­t­ian Bosse, 18, goes on a ram­page at his for­mer high school in Ems­det­ten, Ger­many, near the Dutch bor­der, shoot­ing and injur­ing four stu­dents and the school jan­i­tor. Police com­man­dos lat­er found Bosse dead.
  April 26, 2002: Robert Stein­haeuser, 19, pre­vi­ous­ly expelled from a school in Erfurt, Ger­many, kills 13 teach­ers, two for­mer class­mates and a police­man, before com­mit­ting suicide.
  April 20, 1999: Stu­dents Eric Har­ris and Dylan Kle­bold open fire at Columbine High School in Lit­tle­ton, Col­orado, killing 12 class­mates and a teacher and wound­ing 26 oth­ers before com­mit­ting sui­cide in the school’s library.
  March 13, 1996: Thomas Hamil­ton, 43, killed 16 kinder­garten chil­dren and their teacher in Dun­blane, Scot­land, and then killed himself.

  pyöräil­i­jäau­toil­i­ja­jalankulk­i­ja: Juu, virhelliset kliseet ja uuti­sankat ovat toki validia todistusaineistoa.

  Ulko­maisen medi­an ennakkolu­u­loiset käsi­tyk­set kan­nat­taa joko jät­tää huomiotta tai keskit­tyä oikaise­maan virheet. 

  Tässä jutus­sa se tärkein ongel­ma ei suinkaan ole se “mitä meistä ajatel­laan ulkomailla”…

  pyöräil­i­jäau­toil­i­ja­jalankulk­i­ja: Juu, virhelliset kliseet ja uuti­sankat ovat toki validia todistusaineistoa.

  Ulko­maisen medi­an ennakkolu­u­loiset käsi­tyk­set kan­nat­taa joko jät­tää huomiotta tai keskit­tyä oikaise­maan virheet. 

  Tässä jutus­sa se tärkein ongel­ma ei suinkaan ole se “mitä meistä ajatel­laan ulkomailla”…

 109. Sanois­in että kyl­lä on erit­täin iso ongel­ma mitä meistä ajatellaan.

  Mikä on se kansa joka on kär­jessä kaikissa onnel­lisu­us tilas­tois­sa ja myös mas­samurhissa, nais­ten pahoin­pite­lyis­sä jne.

  Voiko olla ylpeä Suo­ma­lainen ulko­mail­la näitä asioi­ta ihmisille selitellessä.

  Ovatko naiset ylpeitä Suo­ma­lai­sista miehistä?

  pyöräil­i­jäau­toil­i­ja­jalankulk­i­ja: Juu, virhelliset kliseet ja uuti­sankat ovat toki validia todistusaineistoa.

  Ulko­maisen medi­an ennakkolu­u­loiset käsi­tyk­set kan­nat­taa joko jät­tää huomiotta tai keskit­tyä oikaise­maan virheet. 

  Tässä jutus­sa se tärkein ongel­ma ei suinkaan ole se “mitä meistä ajatel­laan ulkomailla”…

 110. R. Sil­fver­berg kirjoitti:
  “Täy­tyy muis­taa että läh­es kaik­ki luvat­tomat aseet ovat olleet joskus luvallisia.”

  Itseasi­as­sa ei ole noin. Suo­ras­taan murskaa­van päinvastoin.

  Tääl­lä [1] esitetään, että vain noin 5% poli­isin takavarikoimista pis­tooleista on merk­iltään ja mallil­taan sel­l­aisia, että niille olisi voin­ut saa­da luvan Suomes­sa, ja että ne siis voisi­vat edes peri­aat­teessa olla alku­perältään aluk­si luval­lisia asei­ta Suomes­sa, jot­ka sit­ten on luvat­ta myy­ty tai varastettu.

  [1] http://www.plzi.com/tekstia/omat/hiplaajat.htm

  (Kiis­to: en ole itse tark­istanut asi­aa alku­peräi­sistä tilastoista.)

  1. Ase­har­ras­ta­jien tilas­tonikkaroin­ti on kovin luovaa.
   1) Tehdäänko lail­lisil­la aseil­la tap­po­ja. Ei. Yleen­sä ase on laiton. Eli siis asianomaisel­la itsel­lään ei ole aseenkan­tolu­paa kyseiseen aseseeseen vaan se on jol­lain toisel­la perheenjäsenellä.
   2) Takavarikoidut aseet ovat sel­l­aisia, jot­ka eivät koskaan olekaan olleet lail­lisia. Noi­ta ykköskatago­ri­an asei­ta ei tietenkään takavarikoi­da, kos­ka ne ovat laillisia.

 111. Min­ua ihme­tyt­tää se, miten taas tässäkin keskustelus­sa ongel­mak­si muo­dos­tui ase eikä se, että ihmisil­lä on niin paho­ja mie­len­ter­veysongelmia ja voivat niin huonos­ti, että halu­a­vat tap­paa mui­ta. Ymmär­rän, että oirei­den estämi­nen on helpom­paa kuin syyn pois­t­a­mi­nen, mut­ta tässä heit­el­lään nyt aika surut­ta apua tarvit­se­via ihmisiä junan alle.

 112. Kuto­ja:
  Alkolukot, viiväste­tyt avauk­set ja keskite­tyt säi­ly­tyk­set kuvas­ta­vat kir­joit­ta­jan uskoa jokaisen ihmisen sisäl­lä asu­vaan pahu­u­teen. Olen ehkä nai­ivi ide­al­isti, mut­ta minä uskon että on ole­mas­sa myös ihmisiä jot­ka eivät tule koskaan kär­simään halus­ta vahin­goit­taa toista ihmistä. Tilas­to­jen mukaan heitä on suurin osa ihmisistä.

  Ide­al­is­min sijaan näitä asioi­ta kan­nat­taa läh­estyä käytän­nön riskien­hallinnan näkökulmasta.

  Kaik­ki keinot, joil­la aseisi­in liit­tyviä riske­jä voidaan pienen­tää ilman että met­sästys ja urheilu­am­mun­ta han­kaloitu­vat kohtu­ut­tomasti, kan­nat­taa luon­nol­lis­es­tikin ottaa käyttöön.

  Tuplaluk­i­tus (avain + tun­nus) estäisi tehokkaasti ulkop­uolis­ten pääsyn kiin­ni aseisi­in. Alkolukko ja mah­dolli­nen pieni viive lukon avauk­ses­sa aut­taisi­vat estämään kän­nipäis­sä tai het­ken yllyk­keestä tehtyjä tekoja.

  Lisäk­si asei­den huoli­mat­toma­lle säi­ly­tyk­selle tulisi aset­taa kovat sank­tiot. Mikäli jätän aseeni ulkop­uolis­ten (mukaan­lukien per­heen­jäsenet) saataville, edesautan mah­dol­lis­ten rikosten syn­tymistä. Tästä tulisi ran­gaista riit­tävän kovasti.

  Nyky­isin asei­den säi­ly­tyskäytän­nöt ovat erit­täin kir­javia eikä nyky­isiäkään sään­nök­siä monas­ti nou­date­ta. Selkeät sään­nöt (yllä­maini­tun kaltaiset asekaapit pakol­lisik­si ja riit­tävän kovat sank­tiot sään­nösten rikkomis­es­ta) aut­taisi­vat asiaan.

  Todel­li­nen vai­va näistä tiuken­nuk­sista ei olisi myöskään mitenkään kohtu­u­ton. Tot­takai ne kaapit mak­sa­vat, mut­ta har­ras­tuk­sista pitää maksaa.

  Sen sijaan ajatuk­set asei­den (tai niiden osien) keskite­tys­tä säi­ly­tyk­ses­tä eivät oikein toi­mi, ainakaan haja-asu­tusalueel­la. Met­sästys muut­tuisi luon­nos­sa samoilemis­es­ta autoiluk­si, mikäli pyssyjä pitäisi rah­da­ta jatku­vasti edestakaisin. 

  Parin tun­nin päivit­täi­nen reis­su luon­nos­sa vaatisi hel­posti toisen pari tun­tia autoilua. Ja muu­ta­man päivän eräreis­su kauem­mak­si asu­tuk­ses­ta vaatisi helikopterin jot­ta aseen saisi kul­jetet­tua varas­toon yöpymis­ten ajak­si… 🙂 No ok, ehkä keskitet­ty säi­ly­tys ajoit­tuisi vain sille kaudelle kun aseet eivät ole varsi­naises­sa met­sästyskäytössä, mut­ta se kausi taas on monel­la niin lyhyt että saavutet­ta­va hyö­ty jäisi varsin kyseenalaiseksi.

  Puh­taas­sa urheilu­am­munnas­sa keskitet­ty säi­ly­tys ehkä noin teo­ri­as­sa saat­taisi toimi­akin mikäli sopivia säi­ly­tys­tilo­ja olisi rato­jen yhtey­dessä tar­jol­la. Käytän­nössä näin vaan ei ole.

  Eli asekaapit pakol­lisik­si, mielel­lään kun­non luk­i­tuk­sil­la ja sank­tiot kovem­mik­si. Eiköhän näil­lä tämän säi­ly­tysasian saa kuntoon.

 113. Sam­po Smolan­der:
  R. Sil­fver­berg kirjoitti:
  “Täy­tyy muis­taa että läh­es kaik­ki luvat­tomat aseet ovat olleet joskus luvallisia.”

  Itseasi­as­sa ei ole noin. Suo­ras­taan murskaa­van päinvastoin.

  Tääl­lä [1] esitetään, että vain noin 5% poli­isin takavarikoimista pis­tooleista on merk­iltään ja mallil­taan sel­l­aisia, että niille olisi voin­ut saa­da luvan Suomessa

  Sem­moinen tilas­tolline huomio, että R.Silfverberg puhui aseista, ei pelk­istä pis­tooleista. Linkkaa­mal­tasi sivul­ta ei löy­tynyt sitä tietoa, kuin­ka suuri osa poli­isin takavarikoimista kaik­ista ruu­ti­a­seista, eli myös haulikoista ja kivääreistä, on ollut alun­perin luval­lisia. Tieto pis­toolei­den osalta on yllät­tävä ja var­maan tosikin ja sen pitäisi lait­taa kovim­mille asei­denkiletäjille vähän jäitä hat­tuun, mut­ta ilman kokon­ais­määrää haiskah­taa vähäsen cher­ry pickingiltä. 

  Sitä­pait­si tämän Hyvinnkään tapauk­sen tiimoil­ta on puhut­tu kyl­lä enem­män metästysa­seista kuin pistooleista.

 114. Niin, poikien ja meis­ten ongel­mat eivät niin kauheasti kiin­nos­ta. Aset pois ja asevelvol­lisu­ud­es­ta eroon lienevät sil­lä sar­al­la Vihrei­den profiililinjaukset.

  Tilas­totieit­elijä taas voisi ihme­tel­lä, että suures­ta met­sästys- ja urheilu­a­sei­den määrästä huoli­mat­ta niil­lä tehdään kovin vähän rikok­sia. Armei­jan käymi­nenkään ei näytä lisää ampuma-aserikoksia.

  Suomen “väki­val­takul­tu­uri” periy­tyy iso­van­hempi­en sotakoke­muk­sista — isäni ja omani sulkupolvi vielä tekivät itse ruu­tia ja mui­ta pom­me­ja, joil­lakin sormien määrä vähäeni. Siihen per­in­teeseen näh­den tietokone­pelit ovat sanois­inko aika vaatimattomia.

  Miten olisi nuorten yhteiskun­tataku­un hengessä: kiin­nos­tuneille nuo­rille mah­dol­lisu­us vähän reip­paama­paan tekemiseen. Ettei tarvit­sisi men­nä kyse­lemään nahkali­ivi­jukkoil­ta, että mitäs vois tehdä.

 115. Sam­po Smolan­der:
  Tääl­lä [1] esitetään, että vain noin 5% poli­isin takavarikoimista pis­tooleista on merk­iltään ja mallil­taan sel­l­aisia, että niille olisi voin­ut saa­da luvan Suomessa. …

  [1] http://www.plzi.com/tekstia/omat/hiplaajat.htm

  Kuten plzi:n tek­stistä nor­maal­i­järkiselle selviää, kyse ei ole siitä, että poli­isin takavarikoimat aseet eivät olisi aikanaan olleet luval­lisia, vaan siitä, että niihin ei nyky­isin saisi lupaa.

  Täl­lainen luvalli­nen ase oli luvat­tomasti hal­lus­sa esimerkik­si Por­voos­sa ham­puri­lais­syöt­tölän autokaistal­la kolme ihmistä tap­pa­neel­la. Aseen tun­tem­at­tomille miehille 2009 toukoku­us­sa myyneel­lä tam­pere­lais­miehel­lä oli aseen hal­lus­sapi­toon lupa vuodelta 1991. Ase oli tyyp­iltään taskuase. Aseen kuva löy­tyy poli­isin sivuilta:

  http://www.poliisi.fi/poliisi/ita-uusimaa/home.nsf/PFBD/6A84BFF810AA5D45C22577620025421B/$file/SmithWesson.JPG

 116. JouniL:
  Kysymys ei ole ennakkolu­u­loista, ei uuti­sankas­ta eikä kliseestä.

  Tässä tois­es­ta kan­sain­välis­es­ti arvoste­tus­ta lehdestä tekstiä:

  Oletko täysin kyken­emätön ymmärtämään, että BBC tai yksikään sanomale­hti ei ole asi­as­ta tehnyt tutkimus­ta, eivätkä ole täl­löin mitään primäärilähteitä (eikä tuos­sakaan sel­l­aiseen edes viita­ta)? “Small Arms sur­vey” esimerk­isi on, ja sen mukaan asemäärä on samal­la tasol­la mm. Skan­d­i­naa­vian, Sak­san ja Ran­skan kanssa.

  Väitätkö ettei Suo­mi ole yliedustettu?

  Joke­las­sa ja Kauha­joes­sa on kak­si koulu­am­pumistapaus­ta liikaa, vaik­ka vähän huono poh­ja tilas­tol­liseen ana­lyysi­in. Sel­l­on tapauk­seen olisi tiukem­pi ulko­maalais­la­ki voin­ut vaikut­taa, ei asekon­trol­li (lait­tomat aseet ovat näin tiedok­sesi krim­i­nal­isoitu jo nykyäänkin). Kol­mas näistä varsi­nai­sista surullisen kuu­lui­sista nuoren miehen joukko­murhista tehti­in siis räjähteil­lä; Hyvinkään ampu­ja olisi hel­posti voin­ut tap­paa enem­män ihmisiä sil­lä autol­laan, kuin mitä hän noil­la aseil­la teki.

  Mikä on se kansa joka on kär­jessä kaikissa onnel­lisu­us tilas­tois­sa ja myös mas­samurhissa, nais­ten pahoin­pite­lyis­sä jne.

  Voiko olla ylpeä Suo­ma­lainen ulko­mail­la näitä asioi­ta ihmisille selitellessä.

  Tuskin minä siihen voin vaikut­taa, jos joku on omas­sa päässään kehit­tänyt harhaisen pakkomiel­teen, että Suo­mi on jotenkin eri­tyisen väki­val­tainen maa, ja vielä halu­aa sitä ulko­mail­la levittää.

 117. JouniL:
  Tässä van­hempaa listaa. 

  Tuos­sa ei puhuta siitä, mihin mai­hin ver­rat­tuna Suomes­sa on väljin aselaki.

 118. JTS: Armei­jan käymi­nenkään ei näytä lisää ampuma-aserikoksia. 

  Ja jos halu­aa tehdä “tilas­toaineis­tos­ta” johtopäätök­siä, voi huo­ma­ta että itse asi­as­sa näis­sä “Suomen mainet­ta ulko­mail­la” pilaavis­sa trage­diois­sa on Suomen armei­jan käyneitä (eli yhteiskun­nan lail­lisen väki­val­takoneis­ton indok­tri­noimia asel­liseen patri­arkaaliseen dom­i­nanssi­in manip­u­loitu­ja) miehiä tyr­määvä vähemmistö. 

  Var­maan joku taho ottaakin tuon vaku­ut­ta­van kuu­loisen seikan lisäpe­rus­teek­si vaik­ka oma­lle varuskunta-asialistalleen.

  Itse olen lähin­nä huolis­sani jäätelön­syön­nistäni, se kun tilas­to­ana­lyysin perus­teel­la lisää oman hukku­miskuole­mani riskiä.

 119. Vai harhainen vaikutelma.
  Mikä maa on saanut huo­mau­tuk­sia naisi­in kohdis­tu­vas­ta väkivallasta.

  Olen asunut ja työsken­nel­lyt kolmes­sa maas­sa, omat vaikutel­mat kyl­lä tuke­vat esit­tämiäni arvostet­tu­ja ja luotet­tu­ja lähteitä.

  Mikä on sin­un koke­muk­sesi muis­sa mais­sa asumisesta?

  Toisen pään arvostelem­i­nen harhaisek­si ja luotet­tavien lähtei­den väit­tämi­nen virheel­lisek­si ei ole viisasta.

  Joka tapauk­ses­sa on kak­si kohdet­ta vaikut­taa asi­aan: aseet ja kulttuuri.

  Kum­mas­sa voidaan saa­da nopeam­min korjaus? 

  Ris­to: Small Arms survey

 120. http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-10982990
  Ei ver­tailumai­ta san­o­ta, mut­ta tässä myös maininta.
  http://www.hs.fi/english/article/A+farewell+to+small+arms/1135239858082
  http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-16176658

  Eipä nois­sa kovin hyvin sanota.

  Toisaal­ta minus­ta aseet voisi peri­aat­teessa kieltää yksi­ty­ishenkilöiltä. Ehkä kil­pailu valvo­tul­la säi­ly­tyk­selle voisi olla tarpeen.

  Sen voisi tehdä, kos­ka ei osa­ta käyt­tää. Eikä har­ras­ta­jat osaa pitää porukkaa itse kuris­sa omakontrollilla.

  Pyöräil­i­jäau­toil­i­ja­jalankulk­i­ja: Tuos­sa ei puhuta siitä, mihin mai­hin ver­rat­tuna Suomes­sa on väljin aselaki.

 121. JouniL:
  Mikä maa on saanut huo­mau­tuk­sia naisi­in kohdis­tu­vas­ta väkivallasta.

  Tilas­to­jen perus­teel­la naisi­in kohdis­tu­va väki­val­ta on Suomes­sa euroop­palaista keski­ta­soa. Humalais­ten miesten toisi­in­sa kohdis­ta­mas­sa väki­val­las­sa Suo­mi on kärkikastia.

 122. ‘Ei ver­tailumai­ta san­o­ta, mut­ta tässä myös main­in­ta.’ (JouniL)
  Eli et tiedä asi­as­ta mitään, mut­ta luo­tat, että toimit­ta­ja tietää?

 123. JouniL:
  http://www.hs.fi/english/article/A+farewell+to+small+arms/1135239858082

  Ainakin hesarin jutus­sa toste­taan täysin kri­ti­ikit­tä tämä hatus­ta tem­pais­tu “lis­tasi­joi­tus” joka on läht­enyt kiertämään maail­maa asi­aansa uskovien levittämänä:

  “On a per capi­ta basis we have the fourth largest num­ber of small arms in the world, right after the Unit­ed States, Yemen, and Switzerland.”

  Joskus sijoi­tus on näis­sä lööp­pi­ju­tuis­sa tosin ollut kol­maskin. Ilmeis­es­ti riip­puen kul­loisenkin “tutki­van jour­nal­istin” senaa­muis­es­ta fiiliksestä.

  Tosi­asi­as­sa Suomes­sa on sisämin­is­ter­iön luku­jen perus­teel­la asei­ta noin 32 per sata asukas­ta, joka on samaa tasoa kuin Ruot­sis­sa, Nor­jas­sa, Ran­skas­sa, Kanadas­sa, Itä­val­las­sa, Islannis­sa tai Sak­sas­sa, jos­sa kaikissa luku on 30–32. Asei­den määrän perus­teel­la Suo­mi ei todel­lakaan ole lain­säädän­nöltään väljin.

  On valitet­tavaa jos toimit­ta­jat eivät tee työtään kun­nol­la (tai pahempaa jos levit­tävät tahal­lis­es­ti jonkun tahon jostain syys­tä liik­keelle laske­maa harhaan­jo­htavaa tietoa). Ampuma­trage­dioiden uhre­ja nämä vääris­televät pro­pa­gan­dauutiset eivät auta mil­lään tavalla.

 124. Ja jos keskustelu uhkaa laan­tua, tuol­ta löy­tyy hel­posti pureskeltavaan muo­toon tulkit­tua aineis­toa jon­ka avul­la voi vahvis­taa tai kumo­ta omia ja muiden ennakkolu­u­lo­ja suo­ma­laisi­in henkirikok­si­in littyen:

  http://www.optula.om.fi/Satellite?blobtable=MungoBlobs&blobcol=urldata&SSURIapptype=BlobServer&SSURIcontainer=Default&SSURIsession=false&blobkey=id&blobheadervalue1=inline;%20filename=23%20henkirikoskatsaus%202011.pdf&SSURIsscontext=Satellite%20Server&blobwhere=1324303369204&blobheadername1=Content-Disposition&ssbinary=true&blobheader=application/pdf

  (Oikeuspoli­it­ti­nen tutkimus­laitos, Verkkokat­sauk­sia 23/2012 — Mart­ti Lehti: Henkirikoskat­saus 2011)

 125. http://www.stat.fi/tup/tietoaika/tilaajat/ta_10_01_naisvakiv.html

  Suomes­sa sekä naisi­in kohdis­tu­va väki­val­ta että nais­ten kuole­maan johta­va väki­val­ta on yleisem­pää kuin muis­sa teol­lis­tuneis­sa mais­sa keskimäärin.

  Rogue: Tilas­to­jen perus­teel­la naisi­in kohdis­tu­va väki­val­ta on Suomes­sa euroop­palaista keski­ta­soa. Humalais­ten miesten toisi­in­sa kohdis­ta­mas­sa väki­val­las­sa Suo­mi on kärkikastia.

  Rogue: Tilas­to­jen perus­teel­la naisi­in kohdis­tu­va väki­val­ta on Suomes­sa euroop­palaista keski­ta­soa. Humalais­ten miesten toisi­in­sa kohdis­ta­mas­sa väki­val­las­sa Suo­mi on kärkikastia.

 126. Var­masti enem­män kuin jotkut lurkkijat…

  lurk­ki:
  ‘Ei ver­tailumai­ta san­o­ta, mut­ta tässä myös main­in­ta.’ (JouniL)
  Eli et tiedä asi­as­ta mitään, mut­ta luo­tat, että toimit­ta­ja tietää?

 127. Nyt min­ulle riitti.

  Olen entistä vaku­ut­tunut että asi­as­sa on enem­män mätää kuin olen tiennytkään.

  Päät­täjät kuun­tel­e­vat selvästi vääriä lob­baus­ryh­miä, kun näin selvää asi­aa ei saa­da siedet­tävästi järjestykseen.

  JouniL:
  Var­masti enem­män kuin jotkut lurkkijat…

 128. JouniL: http://www.stat.fi/tup/tietoaika/tilaajat/ta_10_01_naisvakiv.htmlSuomes­sa sekä naisi­in kohdis­tu­va väki­val­ta että nais­ten kuole­maan johta­va väki­val­ta on yleisem­pää kuin muis­sa teol­lis­tuneis­sa mais­sa keskimäärin.

  Noi sun anta­mat tiedot on 16 vuot­ta van­ho­ja ja perus­tuu äärim­mäisen harv­inaisia nais­ten väki­val­taisia kuolemia luku­unot­ta­mat­ta haas­tat­telui­hin. Kukaan ei var­maan kuvit­tele, että noi­ta haas­tat­telui­ta tehtäis kaikissa mais­sa saman­laisel­la innol­la tai että eri kult­tuureis­sa ihmisil­lä olis niihin saman­laiset vas­taus­taipumuk­set. Ylivoima­nen enem­mistö haas­tat­teluis­sa esi­in tulleesta väki­val­las­ta oli “väki­val­lan uhan kokemista” tms. eikä mitään konkreet­tista toden­net­tua väki­val­taa. Tol­las­ten kyse­lyi­den perus­teel­la on aika han­kalaa vetää johtopäätök­siä jostain pienistä eroista.

  Kuolemien osalta oli sun tieto­jen mukaan niin, että Suomes­sa naisia kuoli väki­val­tais­es­ti 1,9/100 000 vuodessa kun muis­sa Euroopan mais­sa luku pyöri yhden molem­min puolin. Tiedot oli peräisin 90-luvul­ta. Kyse oli siis jo sil­loin mität­tömästä erosta. 

  Uusimpi­en tieto­jen mukaan Suo­mi edus­taa nais­ten kuolemien osalta sel­keesti “sivistyneen Euroopan” keskikas­tia. Tän ryh­män ulkop­uolel­la on Venäjä ja mui­ta itäblokin mai­ta, jot­ka liikkuu väki­val­lan osalta aivan omis­sa sfääreis­sään. Vuosi­na 2003–2007 naisia kuoli Suomes­sa väki­val­tais­es­ti 1,2 vuodessa sataatuhat­ta henkeä kohti keskiar­von ollessa yhden pin­nas­sa ns. sivistynei­den maid­en ryh­mässä. Miesten väki­val­tai­sis­sa kuole­mis­sa Suo­mi sen sijaan erot­tuu muista sivistyneistä maista:

  http://www.hs.fi/paakirjoitus/artikkeli/Suomi+ei+ole+erityisen+v%C3%A4kivaltainen+maa/1135252071737

 129. Tämä oli valai­se­va keskustelu. Arvaan, että JouniL äänestää vihre­itä tai vasemmistoa?

  Pienenä yhteen­ve­t­ona tein itsel­leni lis­tan pääväittämistä.

  1. Asei­den määrä Suomes­sa on huo­mat­ta­van suuri. Ei pidä paikkaansa. Todel­lisu­udessa Suomes­sa on asukasluku­un suh­teutet­tuna suun­nilleen saman ver­ran asei­ta kuin Ran­skas­sa, Kreikas­sa, Kanadas­sa, Ruot­sis­sa, Itä­val­las­sa ja Sak­sas­sa. Väärä käsi­tys on läht­enyt sveit­siläis­es­tä Small Arms Sur­veysta ja elänyt omaa elämään­sä lukui­sista oikaisu­ista (mm. Sisäasian­min­is­ter­iö) huoli­mat­ta. Kts. esim. http://www.intermin.fi/intermin/bulletin.nsf/vwSearchView/92074A07CCA95289C2257346003A00B0 tai Aamule­hden artikkeli:

  http://www.aamulehti.fi/Kotimaa/1194745579331/artikkeli/puheenaihe+suomen+aseiden+maara+laskettiin+vaarin+ja+peraton+myytti+lahti+liikkeelle.html

  (Huo­mautet­takoon, että tilas­toin­timenetelmässä voi olla epä­tarkkuuk­sia myös muiden maid­en kohdal­la; olen ollut ulko­maanelävien kanssa käy­ty­jen keskustelu­jen perus­teel­la sel­l­aises­sa ymmär­ryk­sessä, että esimerkik­si Ran­skas­sa riit­ti vuo­den 2003 lain­säädän­töu­ud­is­tuk­seen saak­ka haulikon tai pienoiskiväärin ostamiseen ajoko­rtin tai muun täysi-ikäisyys­todis­tuk­sen esit­tämi­nen. Käsit­tääk­seni mus­taruu­ti­a­sei­den kuten kiväärei­den ja revolve­r­ien han­kkimi­nen on edelleen vapaa­ta, toisin kuin Suomes­sa — ne vain ilmoite­taan poli­isille. Kukin voinee arvail­la, miten hyvin täl­läiset aseet näkyvät rekistereissä.)

  2. Suo­mi on poikkeuk­sel­lisen väki­val­tainen maa. Pitää paikkansa lähin­nä alko­holisoitunei­den miesten suh­teen. Tuos­sa ylem­pänäkin linkitet­ty Mart­ti Lehden kat­saus toteaa, että “Muiden sosioekon­o­mis­ten ryh­mien henkirikol­lisu­us ei Suomes­sa tasoltaan juurikaan eroa muiden län­tisen Euroopan maid­en tilanteesta.”

  Suomes­sa voi olla teol­lisu­us­maid­en keskiar­voa hie­man enem­män naisi­in kohdis­tu­vaa väki­val­taa, mut­ta edelle menee kehi­tys­maid­en lisäk­si mon­ta muu­ta maa­ta, mm. Aus­tralia. Yksin tästä ja vas­toin esim. Lehden kat­saus­ta, on mielestäni kovin vaikea vetää JouniL:n johtopäätöstä, että Suo­mi olisi poikkeuk­sel­lisen väki­val­tainen maa.

 130. Kun Oikeuspoli­it­tisen tutkimus­laitok­sen Henkirikoskat­saus 2011 [1] (heti sivul­la 1) toteaa:

  “Rikol­lisu­us­ta­son korkeus selit­tyy suurelta osin kes­ki-ikäis­ten työt­tömien miesalko­holistien poikkeuk­sel­lisen korkeal­la rikol­lisu­us­ta­sol­la. Muiden sosioekon­o­mis­ten ryh­mien henkirikol­lisu­us ei Suomes­sa tasoltaan juurikaan eroa muiden län­tisen Euroopan maid­en tilanteesta.”

  …niin onko tuos­sa kyse siitä että Suomen kes­ki-ikäiset työt­tömät miesalko­holis­tit ovat Län­si-Euroopan kes­ki-ikäisiä työt­tömiä miesalko­holis­te­ja väki­val­taisem­pia? Vai siitä että Suomes­sa on Län­si-Euroopan mai­ta suurem­pi osu­us väestöstä kes­ki-ikäisiä työt­tömiä miesalkoholisteja?

  [1] http://www.optula.om.fi/Satellite?blobtable=MungoBlobs&blobcol=urldata&SSURIapptype=BlobServer&SSURIcontainer=Default&SSURIsession=false&blobkey=id&blobheadervalue1=inline;%20filename=23%20henkirikoskatsaus%202011.pdf&SSURIsscontext=Satellite%20Server&blobwhere=1324303369204&blobheadername1=Content-Disposition&ssbinary=true&blobheader=application/pdf

 131. Kan­nat­taako tutkia asekaappe­ja vai aineenvaihduntaa…

  http://yliopisto-lehti.helsinki.fi/?article=6235

  “Tutk­i­jat kuitenkin korosta­vat, ettei geen­imuu­tos yksin laukaise impul­si­ivista väki­val­taa. Suuria ongelmia mutaa­tioon näyt­tää liit­tyvän alko­holisoituneil­la miehillä.”

  “-Arvioni mukaan tämä geenivirhe selit­tää suo­ma­lais­es­ta humalaväki­val­las­ta noin kahdek­san pros­ent­tia. Kyse on rikok­sista, jot­ka näyt­tävät saa­neen alkun­sa täysin mität­tömästä ulkois­es­ta ärsyk­keestä ja ovat jäl­keen­päin yleen­sä käsit­tämät­tömiä myös tek­i­jälle itselleen, kuvailee Virkkunen.”

 132. Suomes­sa miesten kuolin­iänero on suuri ja on kas­va­mas­sa eri sosiaaliryhmissä.

  Taitaa liit­tyä edel­lisen kir­joit­ta­jan asioihin.

  Mik­si näin on ja mitä on tehtävissä?

  http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/264696/Rikkaan+ja+koyhan+miehen+elinian+ero+125+vuotta

  Sam­po Smolan­der:
  Kun Oikeuspoli­it­tisen tutkimus­laitok­sen Henkirikoskat­saus 2011 [1] (heti sivul­la 1) toteaa:

  “Rikol­lisu­us­ta­son korkeus selit­tyy suurelta osin kes­ki-ikäis­ten työt­tömien miesalko­holistien poikkeuk­sel­lisen korkeal­la rikol­lisu­us­ta­sol­la. Muiden sosioekon­o­mis­ten ryh­mien henkirikol­lisu­us ei Suomes­sa tasoltaan juurikaan eroa muiden län­tisen Euroopan maid­en tilanteesta.”

  …niin onko tuos­sa kyse siitä että Suomen kes­ki-ikäiset työt­tömät miesalko­holis­tit ovat Län­si-Euroopan kes­ki-ikäisiä työt­tömiä miesalko­holis­te­ja väki­val­taisem­pia? Vai siitä että Suomes­sa on Län­si-Euroopan mai­ta suurem­pi osu­us väestöstä kes­ki-ikäisiä työt­tömiä miesalkoholisteja?

  [1] http://www.optula.om.fi/Satellite?blobtable=MungoBlobs&blobcol=urldata&SSURIapptype=BlobServer&SSURIcontainer=Default&SSURIsession=false&blobkey=id&blobheadervalue1=inline;%20filename=23%20henkirikoskatsaus%202011.pdf&SSURIsscontext=Satellite%20Server&blobwhere=1324303369204&blobheadername1=Content-Disposition&ssbinary=true&blobheader=application/pdf

 133. Ratkaisue­hdo­tus asesäilytykseen:

  Urheilu­am­muntaan tarkoitet­tu­jen asei­den lukot säi­lytetään ampumaradoil­la. Siihen tarkoituk­seen han­ki­taan har­ras­ta­jien rahoil­la sel­l­aisia pankin tallelokero/postilokerotyyppisiä abloy-avaimel­la sul­jet­tavia lokerikkoja. 

  Saman­laisia lok­erikko­ja han­ki­taan poli­isi­asemille ja niis­sä säi­lytetään met­sästysa­sei­den lukot met­sästyskau­den ulkopuolella.

  Rosvo­ja ei tai­da lukko­varas­tot kiin­nos­taa ja har­ras­ta­jat saa­vat pyssyt käyt­töön­sä niitä tarvites­saan — mut­ta muun ajan ne ovat käyttökelvottomia.

  Iso sank­tio jos lukko ei ole lokerossa! 

  Touko Met­ti­nen
  idean saa muoka­ta lakiesitykseksi

 134. Ker­ras­saan arjelle vierai­ta nämä asei­den kotisäi­ly­tyk­sen kiel­toe­hdotel­mat ml. yllä ole­va asei­den lukko­jen keskite­tyn säi­ly­tyk­sen ehdotus.

  Kun huomioidaan eri lajit, met­sästyskaut­ta on jotakuinkin ympäri vuo­den. Tarkaan ottaen onkin, kos­ka muu­tamista lajeista vain poikasel­liset naaraat ovat rauhoitusajallisia.

  Lisää perustei­ta löy­tyy klikkaa­mal­la nimeäni tämän kom­mentin yläpuolel­la. Oikeas­t­aan kaik­ki sieltä löy­tyvät peruste­lut pätevät myös pelkkien lukko­jen keskite­tyn säi­ly­tyk­sen ehdotukseen.

 135. “Suomes­ta tulisi tur­val­lisem­pi paik­ka jos.….”

  Niin­pä niin. Väki­val­ta Suomes­sa on lisään­tynyt ja raais­tunut rajusti. Tapauk­sia, joi­hin liit­tyy ampuma-ase, on liian mon­ta, mut­ta silti ne ovat vain mur­to-osa kokon­aisu­ud­es­ta. Ampuma-aseisi­in liit­tyviä teko­ja tun­nu­taan medi­as­sa hehkutet­ta­van kuitenkin aivan eri sfääreis­sä, kuin esim. pelkästään pal­jain nyrkein tehtyjä teko­ja. Miksi ?
  Väki­val­ta on kuitenkin väki­val­taa, on se tehty sit­ten mil­lä väli­neel­lä tahansa tai ilman välineitä !! Yhteistä kaikille tapauk­sille on kuitenkin se, että tek­i­jänä on ihminen !! 

  Toki asei­den säi­ly­tyk­seen pitää kiin­nit­tää huomio­ta ja aikaansaa­da paran­nuk­sia, mut­ta kokon­aisväki­val­lan määrään tehtävil­lä toimen­piteil­lä ei ole kuin mar­gin­aa­li­nen merkitys.

  Tun­tuu jotenkin siltä, että on aivan saman­tekevää, jos Suomes­sa on väki­val­taa, kun­han se ei tapah­du ampuma-aseil­la suoritettuna ???

  Pitäisi kek­sit­tyä ennem­minkin tek­i­jään, eikä pelkästään välineisiin !!

 136. Kiitos Jouni vastauksestasi.

  1. Arjelle vierai­ta? Minä ehdotin omas­ta mielestäni toimi­vaa kom­pro­mis­sia, joka ei toisi kohtu­ut­to­mia kus­tan­nuk­sia ampuma­har­ras­ta­jille eikä met­sästäjille, mut­ta vähen­täisi huo­mat­tavasti asei­den kotisäi­ly­tyk­sen riskiä. Sinä vetosit mm. luo­lakoiram­et­sästyk­sen ase­tarpeeseen. Nyt pitäisi vielä miet­tiä, kum­manko kir­joi­tus sisäl­si enem­män arjelle vierai­ta elementtejä.

  2. Met­sästyskaut­ta ympäri vuo­den? Tämän sivus­ton mukaan läh­es kaikkien lajien met­sästyskausi ulot­tuu syysku­ul­ta jouluku­ulle. http://www.riista.fi/?group=00000140&mag_nr=13
  Eli käytän­nössä met­sästäjät eivät met­sästä 9 kk vuodessa — ja jos aseet eivät olisi toim­intakun­nos­sa, riskit väheni­sivät 3/4.

  3. Bllo­gis­sasi perustelet sitä, mik­si asei­ta ei voi säi­lyt­tää ampumaradoil­la, mut­ta lukko­jen säi­lyt­tämiseen ne peruste­lut eivät sovi: asei­ta voi huoltaa, niihin voi lisätä lisä­varustei­ta, niitä voi kul­jet­taa asesepäl­lä jne. ilman lukkoakin. Toki joskus asesep­pä kaipaa lukoakin, mut­ta eiköhän me sulle sem­moinen poikkeus kek­sit­täisi, että tämän takia ei tarvitse koko aja­tus­ta hylätä.

  Minä olen tätä ehdot­tanut vil­pit­tömin mielin. Olisi ase­har­ras­ta­jien ehkä hyvä miet­tiä tarkem­min, olisiko joku ehdot­ta­mani kaltainen jär­jestelmä sit­tenkin hyvä — kun vai­h­toe­htona on se, että aseet kiel­letään kokonaan.

  Touko Met­ti­nen
  realisti

 137. Touko Met­ti­nen:
  Minä olen tätä ehdot­tanut vil­pit­tömin mielin.Olisi ase­har­ras­ta­jien ehkä hyvä miet­tiä tarkem­min, olisiko joku ehdot­ta­mani kaltainen jär­jestelmä sit­tenkin hyvä – kun vai­h­toe­htona on se, että aseet kiel­letään kokonaan. 

  Vil­pitön ajat­telu maail­man paran­tamisek­si on kun­nioitet­tavaa. Itse pitäisin Suomen ase­lain­säädän­nön kiristämistä maan huonon­tamise­na. Onnek­si ainakaan totaa­li­nen yksi­ty­isas­ekiel­to maas­samme ei ymmärtääk­seni ole poli­it­tis­es­ti mah­dol­lista. Pohjois-Kore­as­sa ei taide­ta asei­ta yksi­ty­ishenkilöille sal­lia — muu­ta­ma muukin dik­tatu­uri lie­nee — demokraat­tisia täy­den asekiel­lon mai­ta en ainakaan tiedä.

  Met­sästyskau­den pitu­u­den osalta Touko puhuu eri asi­as­ta kuin minä. Hän “läh­es kaik­ista lajeista” ja minä “kun kaik­ki lajit huomioidaan”. Esim. uros met­säkau­ri­in met­sästy­sai­ka taisi päät­tyä nyt kesäku­un puo­lessa välissä.

  Blogi­ni (löy­tyy klikkaa­mal­la nimeäni tämän kom­mentin yllä) perusteluis­sa asei­den kotisäi­ly­tys­tä puoltavia argu­ment­te­jä on toki mon­ta muu­takin niiden huolto­tarpeen lisäk­si. Ja edelleen olen sitä mieltä, että oikeas­t­aan kaik­ki sen peruste­lut pätevät myös pelkkien lukko­jen keskitet­tyä säi­lyt­tämistä vastaan.

  Olisi syytä ana­lyyt­tiseen arvioin­ti­in siitä, mihin pitää keskit­tyä, jos turhia kuolemia maas­samme halu­taan vähen­tää. Jokainen aseel­la tapah­tunut sur­ma on toki surulli­nen asia, mut­ta volyymit ovat jos­sain ihan muual­la. HS vieraskynä 22.6.12: “al­ko­ho­liin liit­ty­viä kuo­le­mia on Suo­mes­sa noin 4 500 vuo­des­sa.” HS 3.6.12: “THL arvioi, että hoitovirheisi­in kuolee Suomes­sa noin 700–1 700 henkeä vuodessa.”

 138. Lopus­sa on minus­ta aika moi­sen erikoinen vertailu.

  Lähtöo­le­tuk­se­na selvästi että asumme jos­sain Syyr­i­an kaltaises­sa maassa.

  Ver­taa­pa väestöön suh­teutet­tuna ampuma-ase kuolemia Länsi-Eurooppaan.

  Minä ainakin kat­son asu­vani Län­si-Euroopas­sa enkä mis­sään tapauk­ses­sa jos­sain Syyr­i­an kaltaises­sa maassa.

  Jouni Mar­tikainen: Vil­pitön ajat­telu maail­man paran­tamisek­si on kun­nioitet­tavaa. Itse pitäisin Suomen ase­lain­säädän­nön kiristämistä maan huonon­tamise­na. Onnek­si ainakaan totaa­li­nen yksi­ty­isas­ekiel­to maas­samme ei ymmärtääk­seni ole poli­it­tis­es­ti mah­dol­lista. Pohjois-Kore­as­sa ei taide­ta asei­ta yksi­ty­ishenkilöille sal­lia – muu­ta­ma muukin dik­tatu­uri lie­nee – demokraat­tisia täy­den asekiel­lon mai­ta en ainakaan tiedä.

  Met­sästyskau­den pitu­u­den osalta Touko puhuu eri asi­as­ta kuin minä. Hän “läh­es kaik­ista lajeista” ja minä “kun kaik­ki lajit huomioidaan”. Esim. uros met­säkau­ri­in met­sästy­sai­ka taisi päät­tyä nyt kesäku­un puo­lessa välissä.

  Blogi­ni (löy­tyy klikkaa­mal­la nimeäni tämän kom­mentin yllä) perusteluis­sa asei­den kotisäi­ly­tys­tä puoltavia argu­ment­te­jä on toki mon­ta muu­takin niiden huolto­tarpeen lisäk­si. Ja edelleen olen sitä mieltä, että oikeas­t­aan kaik­ki sen peruste­lut pätevät myös pelkkien lukko­jen keskitet­tyä säi­lyt­tämistä vastaan.

  Olisi syytä ana­lyyt­tiseen arvioin­ti­in siitä, mihin pitää keskit­tyä, jos turhia kuolemia maas­samme halu­taan vähen­tää. Jokainen aseel­la tapah­tunut sur­ma on toki surulli­nen asia, mut­ta volyymit ovat jos­sain ihan muual­la. HS vieraskynä 22.6.12: “al­ko­ho­liin liit­ty­viä kuo­le­mia on Suo­mes­sa noin 4 500 vuo­des­sa.” HS 3.6.12: “THL arvioi, että hoitovirheisi­in kuolee Suomes­sa noin 700–1 700 henkeä vuodessa.”

 139. Voi ikävä sen­tään, mut­ta se lukko on automaat­ti­a­seis­sa pieni met­allinpala, jol­laisen väsäämi­nen var­maan käsi­työaikaan olikin tuskallista, mut­ta nykytekni­ikalla vaan syötetään numerosar­jat koneeseen, ja niitä syntyy.

  1. Catali­na
   Luuletko ihan oikeasti, että tyy­poilli­nen per­heen­sä tap­pa­ja tekee kaiken tuon noin suun­nitel­mallis­es­ti, han­kkii kymm­nien tuhan­sién euro­jen konei­ta voidak­seen pan­na lap­sis­taan ja vaimostaan ilmat pihalle? Aika moni toimii impul­si­ivis­es­ti het­ken black out­in takia.
   Suomen ongel­ma on siinä, että kun jol­lak­i­un palaa piun­na pahasti, asei­ta on tar­jol­la joka komerossa, jos ei omaa satu ole­maan niin naa­purin kuis­til­ta löytyy.

 140. Mitä jos vaa­dit­taisi­in tiedo­tusvä­lineiltä tas­a­puolisu­ut­ta, eli niiden pitäisi rapor­toi­da kaikkia henkirikok­sia samas­sa suh­teessa riip­pumat­ta käyte­tys­tä aseesta? 

  Veikkaisin, että ampuma-aseel­la tehtävistä henkirikok­sista rapor­toidaan näkyvästi lehdis­sä noin 100 pros­ent­tia. Muil­la tavoin tehdy­istä toden­näköis­es­ti pros­ent­ti on selvästi alhaisempi.

  Tämä ei olisi muuten mikään ongel­ma, mut­ta ihmiset koke­vat riskit sen mukaan, mikä tulee hel­posti mieleen. Rapor­toin­ti­ti­heys vaikut­taa koet­tuun riski­in. Tämäkään ei olisi ongel­ma, ellemme me ajat­telisi suo­ravi­ivais­es­ti, että se, mitä mieleemme tulee, on koko todel­lisu­us. Nyt suo­ma­lai­sista henkirikok­sista tulee mieleen ne tapauk­set jois­sa ampuma-aseel­la on tapet­tu. Niitä on muutamia. 

  Vaan kysykääpä itseltänne tämä: Kuin­ka moni viimeaiko­jen per­hesur­mista on tehty ampuma-aseel­la? Siis, rehellis­es­ti, vas­tatkaa itsel­lenne jokin luku mikä tulee mieleen. Moni kuvit­telee, että 100%, tai ehkä 50%? 

  Tarkas­takaa­pa uudelleen.

 141. ‘Lopus­sa on minus­ta aika moi­sen erikoinen ver­tailu.’ (JouniL)
  Sin­ul­la vas­ta erikoinen ver­tailu onkin: ver­taat Suomea sisäl­lis­so­taa käyvään Syyr­i­aan. Lähtöo­le­tuk­se­na ilmeis­es­ti, että sisäl­lis­so­dat syn­tyvät yksi­ty­is­ten kansalais­ten ampuma- tai metsästysharrastuksesta.

 142. Äläpäs nyt Jouni vedä sitä Pohjois-Kore­aa tähän, vaik­ka se saat­taakin sin­un kavere­itasi nau­rat­taa. Yritetään pysyä asi­as­sa, vaik­ka eri mieltä olemmekin.

  Met­sästyskau­den pitu­ud­es­ta. Joo oli­han siel­lä muu­ta­mal­la lajil­la met­sästyskaut­ta pidem­päänkin kuin nuo kolme kuukaut­ta. Mut­ta eikö suurin osa met­sästäjistä met­sästä hirveä, sor­saa tai jänistä? Mehän voisimme jakaa tuon lok­erikon kus­tan­nuk­set har­ras­ta­jien kesken siten, että ne päivät ovat ilmaisia, kun lukko on lokerossa. Täl­löin ei olisi kovin suur­ta insen­ti­iviä pitää lukkoa kotona. Samoin met­sästys­lu­van hin­ta voisi olla lajiko­htainen, ettei tule insen­ti­iviä pyytää joka vuosi mtsäkaurisuroksia.

  Jouni, sun blo­gis­sasi (vas­tauk­ses­sasi Hesarin pääkir­joituk­seen) vetoat siihen, että ampumara­dat ovat kaukana, niis­sä ei ole henkilökun­taa ja kenenkään ei ole pakko kuu­lua ampumaseu­raan. Nämä eivät kuitenkaan ole argu­ment­te­ja lukko­jen lokerosäi­ly­tys­tä vas­taan. Ne lokerot oli­si­vat siel­lä ilman valvon­taa, kun sitä rautaa ei kenenkään kan­nat­taisi varastaa.

  Voi olla että jotkut har­ras­ta­vat ampumista useil­la radoil­la -> Heille voitaisi­in myy­dä toinenkin lukko. Kuiv­a­har­joit­telu -> Lisäpaino. 

  Onhan joo noi­ta alko­ho­likuolemia ja hoitovirheitä joo, mut­ta jos nyt kuitenkin puhut­taisi­in tästä asiasta. 

  Ja Catilinal­ta pieni täs­men­nys: Tarkoi­tatko postauk­sel­lasi sitä, että ehdot­ta­maani rajoi­tus­ta ei kan­na­ta ottaa käytän­töön, kos­ka ase­har­ras­ta­jat eivät kuitenkaan nou­dat­taisi lakia vaan sor­vaisi­vat itselleen var­alukon? Ja edelleen, oletko siis sitä mieltä että vain asei­den kieltämi­nen on riit­tävän tehokas ratkaisu?

  Tämä keskustelu muis­tut­taa juo­pon jankkaus­ta sen puoles­ta, että viinaa pitää olla aina kotona: serkkupoikakin voi tul­la käymään, huonekalu­ja tapaan kiil­lot­taa, tyt­tö kir­joit­taa yliop­pi­laak­si ja laivo­jakin voi joutua kastamaan.

  Touko Met­ti­nen
  vieläkin realisti

 143. Min­ua edelleenkin ihme­tyt­tää se, miten ketään ei kiin­nos­ta “pin­nan pahasti palamisen” estämi­nen. Se kun onnis­tu­isi laske­mal­la yleisiä stressitasoja.
  Taitaa vain olla liian kallista, kos­ka <oikeis­to­lainen ajattelu>.

 144. Osmo Soin­in­vaara:
  Suomen ongel­ma on siinä, että kun jol­lak­i­un palaa piun­na pahasti, asei­ta on tar­jol­la joka komerossa, jos ei omaa satu ole­maan niin naa­purin kuis­til­ta löytyy. 

  Aika rohkeaa olet­taa, että ampuma-aseel­la tehtyjä sur­mia ei olisi jol­lain muul­la menetelmäl­lä, jos ampuma-aset­ta ei olisi ollu saatavil­la. Viime aikoina tehdyis­sä per­hesur­mis­sa tap­pokeinoina on medi­ati­eto­jen mukaan kyl­lä ollut vaik­ka mitä.

 145. Osmo Soin­in­vaara:
  Catalina
  Luuletko ihan oikeasti, että tyy­poilli­nen per­heen­sä tap­pa­ja tekee kaiken tuon noin suun­nitel­mallis­es­ti, han­kkii kymm­nien tuhan­sién euro­jen konei­ta voidak­seen pan­na lap­sis­taan ja vaimostaan ilmat pihalle? Aika moni toimii impul­si­ivis­es­ti het­ken black out­in takia.
  Suomen ongel­ma on siinä, että kun jol­lak­i­un palaa piun­na pahasti, asei­ta on tar­jol­la joka komerossa, jos ei omaa satu ole­maan niin naa­purin kuis­til­ta löytyy.

  Ottan huomioon sen, että “asei­ta on tar­jol­la joka komerossa” niin näitä aseel­la tehtyjä sur­matöitä tapah­tuu aika vähän. 

  Tilas­tomiehenä Ode pystyy var­maan ole­mas­sa olev­as­ta datas­ta laske­maan toden­näköisyy­den per­hesur­malle, kun ker­ran asei­ta on sadas­sa pros­en­tis­sa komeroita.

 146. Saat­taa olla, että aika moni ei vaan pidä päs­märöin­nistä noin yleen­sä, ja teetät­tää met­allinpalan naa­purin konepa­jal­la. Mak­saa muu­ta­man euron.

 147. JouniL:
  Lopus­sa on minus­ta aika moi­sen erikoinen vertailu.

  Lähtöo­le­tuk­se­na selvästi että asumme jos­sain Syyr­i­an kaltaises­sa maassa.

  Ver­taa­pa väestöön suh­teutet­tuna ampuma-ase kuolemia Länsi-Eurooppaan.

  Ver­rataan.

  Tekovä­line henkirikok­ses­sa Optu­lan kat­sauk­sen sivul­ta 11, taulukko 4.

  Tuliase (luva­ton tai luvalli­nen) 17% vuosi­na 2003–2010 sat­tuneista henkirikok­sista. Ase on ollut luvalli­nen alle puo­lessa tapauksista.

  http://www.optula.om.fi/Satellite?blobtable=MungoBlobs&blobcol=urldata&SSURIapptype=BlobServer&SSURIcontainer=Default&SSURIsession=false&blobkey=id&blobheadervalue1=inline;%20filename=23%20henkirikoskatsaus%202011.pdf&SSURIsscontext=Satellite%20Server&blobwhere=1324303369204&blobheadername1=Content-Disposition&ssbinary=true&blobheader=application/pdf

  Euroopan keskiar­vo: 21% henkirikok­sista tehty tuliaseella.

  http://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2011/October/unodc-study-shows-that-homicide-rates-are-highest-in-parts-of-the-americas-and-africa.html

  Min­ulle opete­tun laskuopin mukaan 17% < 21%, eli implisi­it­ti­nen väite “Suomes­sa tehdään paljon henkirikok­sia ampuma-aseil­la” on ns. busted.

  Toki jos mukaan ote­taan myös itse­murhat, niin tilanne voi olla toinen. On kuitenkin kat­soak­seni aika eri asia väitel­lä aseil­la tehdy­istä henkirikok­sista ja aseil­la tehdy­istä itsemurhista.

  1. Min­ulle opete­tun laskuopin mukaan 17% < 21%, eli implisi­it­ti­nen väite “Suomes­sa tehdään paljon henkirikok­sia ampuma-aseil­la” on ns. busted.

   Suomes­sa on aika vähän jär­jestäy­tynyt­tä rikol­lisu­ut­ta, jon­ka takia ammat­tirikol­liset eivät tääl­lä ammuskele päivit­täin toisi­aan. Voiko tästä sit­ten johtaa ajatuk­sen, että meil­lä olisi taval­lista enem­män tilaa per­hei­den sisäiselle ammuskelul­la, johon ei näin ollen syytä puut­tua. Tästä emme var­maankaan pääse yksimielisyyteen.
   Jos puhumme per­heen sisäis­es­tä väki­val­las­ta, pitäisi tila­soista etsiä per­heen sisäistä väki­val­taa kuvaa­vat luvut.
   Edelleen, ampuma-asei­den vaar­al­lisu­ud­es­ta ker­to­vat kuolin­ta­pauk­sten asukasluku­un suh­teutetut määrät. Niis­sä Suo­mi on jär­jesätäy­tyneen rikol­lisu­u­den vaisu­ud­es­ta huoli­mat­ta Euroopas­sa aika korkeal­la, Italia, Viro ja Latvia nyt pää­sevät yli ja Pohjois-Irlantikin. 

 148. niin, kirveitä ja leipävet­siä myy­dään ihan mar­keteis­sa. Jokut vielä käyt­tävät autoa.

  Tässä taan­noin oli uuti­nen Ital­ias­ta, jos­sa per­hesur­mat ovat myös yleistyneet roimasti osana avio­ero­ja. Siel­läpäin asia uuti­soidaan into­hi­moi­se­na draamana.

  Ihmiset ovat oppivia apinoi­ta, ehkä se hie­man piedät­tyvämpi lin­ja uuti­soin­nis­sa ja vähän miehekkääm­mät tavat saa­da neu­vo­ja elämään ovat paikallaan. Julk­isu­ut­ta voisi­vat saa­da myös onnis­tuneet erot ja niis­sä käyteyt keinot.

  Nykyisel­lään mies kun on syylli­nen sosi­aal­i­toimis­ton mielestä kaik­keen mah­dol­liseen, jol­loin nämä per­hesur­ma­mallit ovat ihan esil­lä ole­va läh­estymistapa. Valite­tavasti vihrei­den fem­i­nistien pain­os­tus pitää huolen, että tilanne säi­lyy tällaisena.

 149. Touko Met­ti­nen:
  Äläpäs nyt Jouni vedä sitä Pohjois-Kore­aa tähän, vaik­ka se saat­taakin sin­un kavere­itasi nau­rat­taa. Yritetään pysyä asi­as­sa, vaik­ka eri mieltä olemmekin. 

  Pahoitellen joudun totea­maan, että ilmeis­es­ti käsi­tyk­semme asi­as­sa pysymis­es­tä poikkeaa toi­sis­taa. Otit asekiel­lon esille vai­h­toe­htona ehdot­ta­malle­si asei­den lukko­jen keskitetylle säi­lyt­tämiselle. Itse pyrin argu­men­toimaan, että asei­den kieltämi­nen kansalaisil­ta on tyyp­il­listä dik­tatu­ureis­sa, mut­ta epä­tyyp­il­listä demokra­tiois­sa. Rohke­nen jopa arvioi­da, että POhjois-Kore­an yhteiskun­ta­jär­jestelmä ja kansalais­ten yksi­ty­isas­eet ovat toinen tois­taan pois­sulke­via tekijöitä.

  Touko Met­ti­nen:
  Jouni, sun blo­gis­sasi (vas­tauk­ses­sasi Hesarin pääkir­joituk­seen) vetoat siihen, että ampumara­dat ovat kaukana, niis­sä ei ole henkilökun­taa ja kenenkään ei ole pakko kuu­lua ampumaseu­raan. Nämä eivät kuitenkaan ole argu­ment­te­ja lukko­jen lokerosäi­ly­tys­tä vas­taan. Ne lokerot oli­si­vat siel­lä ilman valvon­taa, kun sitä rautaa ei kenenkään kan­nat­taisi varastaa. 

  Varkaiden kiin­nos­tavu­u­den osalta olet var­maan osin oike­as­sa. Toki pelkil­lä lukoil­lakin on irral­lisi­nakin oma arvon­sa. Kaukana kaikesta ole­vi­in kohteiss­sa pysyy mm. ilki­val­taris­ki: tuhopoltot yms. Kylmis­sä ja kosteis­sa tilois­sa on huonot olo­suh­teet pitkäikaissäil­i­tyk­selle, kaikil­la seu­roil­la ei ole mitään tilo­ja, ihmisil­lä on oikeus har­joitel­la muual­lakin kuin radoil­la jne jne…

  Touko Met­ti­nen:
  Voi olla että jotkut har­ras­ta­vat ampumista useil­la radoil­la ->Heille voitaisi­in myy­dä toinenkin lukko.Kuivaharjoittelu -> Lisäpaino.

  Mis­sä suosit­telisit, että vaikka­pa ampumahi­ih­don maail­man­cup­pia kiertävät urheil­i­jamme säi­lyt­tä­sivät asei­den­sa lukko­ja? Niitä ihan peräti kahta?

  Paino ei olen­naisin kuiv­a­har­joit­telus­sa vaan aut­ent­ti­nen laukaisu­tun­tu­ma. So. tyyp­pilisessä kuiv­a­har­joit­telu­laukauk­ses­sa ase ladataan LUKKOA KÄYTTÄEN joko tyhjänä tai ns. klikkipa­tru­u­nal­la ja laukaistaan tähdät­tynä. Em. pros­es­sia jatke­taan har­joituk­sen ajan.

  Aiem­mas­sa kom­men­tis­sani man­it­se­mal­lani arjelle vier­audel­la tarkoitin arjelle vier­aut­ta met­sästäjien ja ammunnan har­ras­ta­jien kannal­ta. Eli, että ehdo­tus keskite­tys­tä säi­lyt­tämis­es­tä ei sit­ten yhtään osu Kuh­mon peräkylän ketun­metsästäjän eikä Espoon lähiön akti­ivis­es­ti kil­pail­e­van isopis­too­liampu­jan har­ras­tuk­sen järke­vi­in käytän­nön järjestelyihin.

  Arjelle vier­auteen liit­tyy myös myös esim. se, että yleisin ampuma-ase Suomen koti­talouk­sis­sa on ns. tait­tuva­pi­ip­puinen (yleisim­min haulikko). Niis­sä ei ole tavanomaisel­la käyt­täjän huoltop­u­rul­la irroitet­tavaa lukkoa.

  Touko Met­ti­nen:

  Onhan joo noi­ta alko­ho­likuolemia ja hoitovirheitä joo, mut­ta jos nyt kuitenkin puhut­taisi­in tästä asiasta.

  Olen kuvitel­lut että ampuma-asesäädösten tiuken­nuk­sia vaa­tivien primääri­tavoite olisi turhien kuolemien ja muun sen kaltaisen kär­simyk­sen vähen­tämi­nen maas­samme. Jos se on primääri­tavoite, niin sama into ja panos kohden­net­tuna alko­holi­hait­to­jen vähen­tämiseen olisi var­masti tehokkaam­paa. Jos alko­holi­hait­to­ja saataisi­in vähen­net­tyä vaikka­pa vain 10 %, niin se tarkoit­taisi 450 henkilön elämän säästymistä vuodessa. Siis 450 kuole­maa per vuosi säästy­isi vain 10% muu­tok­sel­la. Pyssyju­tut ovat siihen ver­rat­tuna joka tapauk­ses­sa näpertelyä.

  Toki jos tavoite on vain kiusa­ta pyssymiehiä kun ne aseet nyt vaan on niin inhot­tavia, niin sil­loin ymmär­rän, että niihin keski­tytään. Ymmär­rän, mut­ta en hyväksy.

  P.S. Päivän surku-uutisia oli mm. kuin­ka aikuinen oli Van­taal­la aset­tunut lap­si sylis­sään junan alle. Minus­ta per­hesur­mien yms. ongelmien ydin näyt­tää ole­van muual­la kuin yksi­ty­i­somis­tei­sis­sa ampuma-aseissa.

 150. Osmo Soin­in­vaara: Suomes­sa on aika vähän jär­jestäy­tynyt­tä rikol­lisu­ut­ta, jon­ka takia ammat­tirikol­liset eivät tääl­lä ammuskele päivit­täin toisi­aan. Voiko tästä sit­ten johtaa ajatuk­sen, että meil­lä olisi taval­lista enem­män tilaa per­hei­den sisäiselle ammuskelul­la, johon ei näin ollen syytä puut­tua. Tästä emme var­maankaan pääse yksimielisyyteen. 

  Muista en tiedä, mut­ten ainakaan itse todel­lakaan esitä, että meil­lä olisi “enem­män tilaa” per­hei­den sisäiselle ammuskelulle. Kaik­ki väki­val­tat­a­pauk­set ovat tuomit­tavia ja niiden määrää tulisi akti­ivis­es­ti pyrk­iä vähentämään.

  Mis­tä kaik­ki kir­joit­ta­jat eivät tun­nu pää­sevän yksimielisyy­teen on se, mitä asialle kan­nat­taisi tehdä. Help­po­ja ratkaisu­ja ei ole, ja vaikei­den ratkaisuiden ajami­nen läpi söisi käsi­tyk­seni mukaan melko paljon poli­it­tisia pelimerkke­jä. Ottaen huomioon sen, että Suo­mi ei päin­vas­tai­sista mieliku­vista poiketen vaiku­ta ole­van mitenkään eri­tyis­es­ti yliedustet­tuina ampuma-aseil­la tehdyis­sä rikok­sis­sa, esitän itse, että näitä poli­it­tisia pelimerkke­jä ja mui­ta resursse­ja kan­nat­taisi ehkä pri­or­isoi­da vakavampi­en uhkien torjuntaan.

 151. Mun mielestä virheet (hehe­he­he) on fasisti­nen puolue joka pitäis kieltää rikok­se­na ihmisyyt­tä vastaan.

  Aseil­la ja niiden saatavu­udel­la ei ole mitään tekemistä näit­ten joukko­murhien kanssa, jos virhei­den (esim osmon) seman­ti­ikkaa seu­raa niin huo­maa että koh­ta alkaa väärin ajat­telijoiden (ei virheet) kohdal­la uunin­luukut kolista.

  Orwell kään­ty­isi hau­das­saan lukies­saan tei­dän kir­joit­ta­jien kommentteja…

 152. Min­ul­la on aseet kas­sakaapis­sa. Seu­raavak­si asen­nan ikku­nat­tomaan maanalaiseen kel­lar­i­huoneeseen, jos­sa asei­ta säi­lytän, pankki­hol­ven oven. Riit­tääkö se ?

  No ei se asekieltäjille tietenkään riitä kos­ka aseeni ovat edelleen määräys­val­las­sani ja voin teo­ri­as­sa “nap­sah­taa” mil­loin tahansa. Aivan kuten kaik­ki muutkin Suomen oli­isit jot­ka lääkärien kanssa johta­vat Suomes­sa itse­murha-alt­ti­impi­en ammat­tikun­tien listaa.

  Hyvinkään tek­i­jän ongel­mat oli­vat ainakin lääkärien lisäk­si myös van­hempi­en tiedos­sa kos­ka poikaa oli kiel­let­ty edes tule­mas­ta van­hempi­en asun­toon sil­loin kun van­hem­mat eivät ole kotona.

 153. Osmo Soin­in­vaara:
  Eikö niitä murhia tehtykään aseilla?

  Myyr­man­nis­sa räjäytet­ti­in rep­pupom­mi. Estätkö Osmo nekin iskut ase­lail­la ? Mites autopom­mit joi­ta niitäkin Suomes­sa aina sil­loin täl­löin räjäytel­lään ihmis­ten keskel­lä. Vrt. Pasi­lan poli­isi­talon pom­mi-isku ja autopom­mi-isku Pohjoisel­la Rauta­tienkadul­la tässä pari vuot­ta sit­ten. Kyl­lä tek­i­jä kon­stit löytää, siitä ei ole pelkoa.

  Vain Suomes­sa yritetään hoitaa mie­len­ter­veysongelmia aselailla.

 154. Pekka Pes­si: Kuten plzi:n tek­stistä nor­maal­i­järkiselle selviää, kyse ei ole siitä, että poli­isin takavarikoimat aseet eivät olisi aikanaan olleet luval­lisia, vaan siitä, että niihin ei nyky­isin saisi lupaa.

  Täl­lainen luvalli­nen ase oli luvat­tomasti hal­lus­sa esimerkik­si Por­voos­sa ham­puri­lais­syöt­tölän autokaistal­la kolme ihmistä tap­pa­neel­la. Aseen tun­tem­at­tomille miehille 2009 toukoku­us­sa myyneel­lä tam­pere­lais­miehel­lä oli aseen hal­lus­sapi­toon lupa vuodelta 1991. Ase oli tyyp­iltään taskuase. Aseen kuva löy­tyy poli­isin sivuilta:

  http://www.poliisi.fi/poliisi/ita-uusimaa/home.nsf/PFBD/6A84BFF810AA5D45C22577620025421B/$file/SmithWesson.JPG

  Kuvan ase EI ole taskuase Suomen ase­lain mukaan. Se on liian iso eikä mah­du ase­lain määrit­telmään tasku-aselaatikkoon.

  Tarkku­ut­ta noi­hin kom­ment­tei­hin. Ase­laista puhut­taes­sa kan­nat­taa yleen­sä lukea ase­la­ki ensin.

 155. anonymix: Ottan huomioon sen, että “asei­ta on tar­jol­la joka komerossa” niin näitä aseel­la tehtyjä sur­matöitä tapah­tuu aika vähän. 

  Tilas­tomiehenä Ode pystyy var­maan ole­mas­sa olev­as­ta datas­ta laske­maan toden­näköisyy­den per­hesur­malle, kun ker­ran asei­ta on sadas­sa pros­en­tis­sa komeroita.

  Suomes­sa luval­lisen aseen halti­jaa epäil­lään väki­val­tarikok­sista 50% harvem­min kuin ei-aselu­van­halti­joil­ta. Tässä val­os­sa kaiken­lainen ajo­jahti aselu­van­halti­joi­ta kohtaan vaikut­taa vähin­täänkin erikoiselta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.