Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 29.5.2012

Olen taas koti­maas­sa ja pit­käs­tä aikaa pää­sen lau­ta­kun­taan.

Lausun­to maakuntakaavasta

Hel­sin­ki halu­aa Her­ne­saa­ren heli­kop­te­ri­ken­tän mer­kit­se­mis­tä maa­kun­ta­kaa­vaan. Tämä on vähän ongel­mal­lis­ta. Kun se mer­kit­tiin yleis­kaa­vaan, kaa­va­mer­kin­tää pidet­tiin vain mah­dol­lis­ta­va­na. Jos kukaan ei halua pan­naa sataa mil­joo­naa kiin­ni heli­kop­te­ri­kent­tään, ken­täs­tä voi­daan luo­pua ja raken­taa lisää asun­to­ja ken­tän melua­lu­eel­le eikä tähän tar­vi­ta kuin kau­pun­gin omat pää­tök­set.   Maa­kun­ta­kaa­va­kaan ei pako­ta raken­ta­mas­ta kal­lis­ta kent­tää, mut­ta se kiel­tää raken­ta­mas­ta asun­to­ja sen melua­lu­eel­le. Maa­kun­ta­kaa­vaa­kin voi muut­taa, mut­ta se on hidas­ta, työ­läs­tä ja epävarmaa.

Toi­nen ongel­mal­li­nen koh­ta kos­kee Var­tio­saar­ta, johon Hel­sin­ki halu­aa lausun­non mukaan mah­dol­li­suu­den asuin­ra­ken­ta­mi­seen . Minus­ta se oli­si parem­pi ylei­se­nä vir­kis­ty­sa­lu­ee­na, johon joh­taa käve­ly­sil­ta. Nykyi­nen sul­jet­tu käyt­tö, jos­sa saa­ri on varat­tu joi­den­kin har­vo­jen ylel­li­sek­si kesä­mök­ki­saa­rek­si, on vaih­toeh­dois­ta huonoin.

Poh­jois-Haa­gan täydennysrakentamissuunnitelma

Aika pal­jon menee met­sää raken­ta­mi­sen alle ja aika vähän saa­daan asun­to­ja, vai­vai­set tuhat uut­ta asu­kas­ta. Toi­mi­ti­laa tulee tuplas­ti enem­män, 80 000 – 100 000 kerrosneliötä.

Täl­le alu­eel­le voi­si asun­to­jen kes­ki­ko­ko­vaa­ti­mus olla suu­rem­pi kuin muu­al­la, kos­ka tämä on per­hea­sun­toa­luet­ta ja kos­ka Haa­gas­sa asun­not ovat kovin pieniä.

Toi­mi­ti­laa tar­vi­taan lähin­nä melu­muu­ri­na Hämeen­lin­nan tie­tä vas­taan. Onko tämä hyvää toi­mi­ti­la­ra­ken­ta­mis­ta? Täl­lai­nen meluai­ta ei syn­ny­tä mitään työ­paik­ka­kes­kit­ty­mää, johon kes­ke­nään vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa ole­vat toi­mis­tot voi­si­vat hakeu­tua.   En ole var­ma, että nämä toi­mis­tot tule­vat raken­tu­maan. Libe­raa­li­nen kan­san­puo­lue meni kon­kurs­siin, kun se puo­luei­den väli­ses­sä saa­lin­jaos­sa sai talou­ten­sa pön­kit­tä­mi­sek­si toi­mis­to­ton­tin Haagasta.

Alu­een kus­tan­nuk­sia lisää tar­ve siir­tää maa­kaa­su­put­ki parem­paan paik­kaan. Jos­tain syys­tä maa­kaa­su­put­ken lähel­le ei sal­li­ta kor­ke­aa raken­ta­mis­ta. Haluan kyl­lä tie­tää, mis­tä täl­lai­nen nor­mi on kotoisin.

Toi­nen hin­taa nos­ta­va asia on pysä­köin­ti. Siel­lä moot­to­ri­tie­ruse­tin kes­kel­lä oli­si jou­ta­vaa tilaa vaik­ka pysä­köin­ti­ta­lol­le. Mat­ka ei ole sen pitem­pi kuin Jokeripysäkeiltäkään.

OP-Poh­jo­lan kaa­va Teollisuuskadulla

Ton­til­le raken­ne­taan kah­dek­san­ker­rok­si­nen toi­mis­to­ta­lo. Tämä on ihan ok, mut­ta ongel­mat ovat pysä­köin­nis­sä. Hel­sin­ki on näkö­jään luvan­nut hyvis­tä veron­mak­sa­jis­ta kil­pail­lees­saan, että ton­til­le saa lait­taa taval­lis­ta enem­män pysä­köin­ti­paik­ko­ja. Yli­mää­räi­siä on 178. Näin nii­tä ruuh­ka syn­ny­te­tään. Ongel­ma­na on, että talon eteen tulee kol­men tuhan­nen neliön pysä­köin­ti­kent­tä. Täl­lai­nen pysä­köin­ti­pai­kat talon eteen kaa­voi­tus on kuin pahim­moi­ses­ta kir­kon­ky­läs­tä, jos­sa katu­ku­vaa rais­kaa Pris­man pysä­köin­ti­kent­tä. Ilmei­ses­ti paik­ko­ja ei edes tar­vi­ta, sil­lä aina­kaan havain­ne­ku­vas­sa ei ollut kuin pari pysä­köi­tyä autoa.

Pysä­köin­ti­kent­tä Teol­li­suus­ka­dun var­rel­la ei ole aivan vähäi­nen kau­pun­ki­ku­val­li­nen ongel­ma, kos­ka kadus­ta pitäi­si teh­dä ylväs yhdys­väy­lä Kala­sa­ta­man ja Pasi­lan välille.

 

Laut­ta­saa­ren osta­rin (met­ro) kaa­va ja liikennesuunnitelma

Met­roa­se­man ja ostos­kes­kuk­sen pääl­le tulee asun­to­ja 200 hen­gel­le. Kaa­vaan on teh­ty lausun­to­jen perus­teel­la vähäi­siä muu­tok­sia. Lii­ken­ne­suun­ni­tel­ma vai­kut­taa kel­vol­li­sel­ta, mut­ta näis­sä asiois­sa luot­ta­mus­mies ei voi kuin luottaa.

41 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 29.5.2012”

 1. Var­tio­saa­ri on myös ylei­nen vir­kis­ty­sa­lue, ja sin­ne kul­kee yhteys­ve­ne, var­sin edul­li­nen muu­ten. Ja bus­sil­la pää­see lai­tu­rin vie­reen. Käy­ty vart­tu­neem­mal­la poru­kal­la muu­ta­ma vuo­si sitten.

  Sil­ta ei tie­ten­kään ole mah­do­ton ajatus.

 2. Käyn usein OP-kes­kuk­ses­sa kyläs­sä. Pysä­köin­ti­jär­jes­te­lyt ovat pai­na­jais­mai­sia. Vaik­ka kaik­ki tie­noon pai­kat ovat tie­ten­kin mak­sul­li­sia, vapaa­ta ruu­tua ei löy­dy edes lähikortteleista.

  Ymmär­rän siis hyvin, jos OP-kes­kuk­sel­la on tar­vet­ta pysä­köin­ti­pai­koil­le. Se on sit­ten toi­nen jut­tu, pitää­kö ne sijoit­taa maan pinnalle.

 3. Kadun­var­ren pysä­köin­tia­lu­een voi­si mer­ki­tä LPA-alu­eek­si, joka pitää istut­taa vihe­ra­lu­eek­si. Käy­tän­nös­sä tämä tar­koit­taa, että pysä­köin­ti­pai­kat pitää teh­dä maan alle, jos ne halu­taan, mut­ta ne on mah­dol­lis­tet­tu. Maan­ta­soon pitää tul­la joka tapauk­ses­sa vihe­ra­lue. Kuu­lem­ma jyväs­ky­lä­läi­set kaa­voit­ta­jat ovat tämän idean kek­si­neet ja sitä onnis­tu­nees­ti käyttäneet.

 4. Poh­jois-Haa­gan kans­sa pitäi­si sit var­mis­taa, ettei se kaa­su­put­ken myl­läys tär­ve­le täy­sin eko­lo­gis­ta käy­tä­vää Kes­kus­puis­ton ja Uus­mäen välil­lä. En mä tie­dä kuin­ka oleel­li­nen se on, mut­ta har­vo­ja yhteyk­siä Kes­kus­puis­tos­ta län­teen. Maan­käyt­tö­eh­do­tuk­sis­sa on jätet­ty ihan muka­vas­ti viher­ti­laa suun­nit­te­lua­lu­een ete­lä­reu­naan, mut­ta oma lemp­pa­ri­ni oli­si poh­joi­sem­pi käy­tä­vä sii­nä Kehän var­rel­la; ete­läi­nen reit­ti on kat­ko­nai­nen ja sii­nä on futis­kent­tiä sun muuta.

 5. Tos­sa Teol­li­suus­ka­dul­la voi­si myös kii­reh­tiä Joke­ri 0:n lii­ken­nöin­nin aloit­ta­mis­ta. Jos olen suun­ni­tel­maa oikein kat­sel­lut se kul­kee Teol­li­suus­ka­tua Pasi­lan ja Kala­sa­ta­man välein ja vähen­tää omal­ta osal­taan mer­kit­tä­väs­ti auton tar­vet­ta tuol­la välimatkalla. 

  Nyky­ään­hän tuon pai­kan saa­vu­tet­ta­vuus jouk­ko­lii­ken­teel­lä on sijain­tiin näh­den sur­kea esim. radan var­res­ta. Ei ihme, että ihmi­set halua­vat kul­kea omil­la autoil­laan. Nol­la-Joke­ri 4–5 minuu­tin välein Pasi­lan (tai Kala­sa­ta­man) ase­mal­ta suo­raan työ­pai­kan vie­reen vähen­tää tar­vet­ta oman auton käytölle.

 6. Heli­kop­te­ri­kent­tä on hyvä varaus. 🙂 Nii­tä soi­si ole­van enem­män pit­kin Hel­sin­kiä, kos­ka heli­kop­te­ri on tule­vai­suu­den lii­ken­ne­muo­to. Heli­kop­te­ri on kil­pai­lu­ky­kyi­nen lii­ken­ne­muo­to sil­loin­kin, kun rau­ta­tie­tun­ne­li Tal­lin­naan on vih­doin raken­net­tu. Se että heli­kop­te­ri­kent­tä rajoit­taa raken­ta­mis­ta on tur­haa sään­te­lyä. Tulee­han Medi­he­li­kin kes­kel­le sairaala-aluetta. 

  Var­tio­saa­ri on ihan hyvää tont­ti­maa­ta. Jos nyt kui­ten­kin raken­net­tai­siin ensin tyh­jät ton­tit lähem­pä­nä kes­kus­taa? Hel­sin­ki ei kyke­ne raken­ta­maan kau­pun­ki­mais­ta kes­kus­taa, mikä oli­si sen teh­tä­vä, vaan hajo­aa pit­kin ja poi­kin. Kaa­voi­tuk­sel­ta puut­tuu fokus. (Ehdo­tan yhä kaik­kien kaa­voit­ta­jien lähet­tä­mis­tä Parii­siin ja paluu­lip­pua vas­ta sit­ten kun ovat ymmär­tä­neet sanan kaupunki.)

  Osmo, jouk­ko­lii­ken­ne ei ole mikään stan­dar­di auto­pai­koil­le. Jouk­ko­lii­ken­ne pal­ve­lee aina huo­nom­min kuin hen­ki­lö­au­to 😉 pois luet­tu­na suur­ten kau­pun­kien kes­kus­ta. Lähin suu­ri kau­pun­ki on Pie­ta­ri. Ver­tauk­se­si oli heik­ko herja. 😀

  Auto­pai­kat kan­nat­taa aina teh­dä raken­nus­ten alle. Eril­li­nen park­ki­ta­lo ei ole teho­kas­ta maan­käyt­töä. Sii­nä olet oikeas­sa, että oikein suu­ni­tel­tuun moot­to­ri­tie­ris­teyk­seen voi raken­taa. Park­ki­ta­lon sijas­ta sin­ne voi­si kokeil­la toi­mis­to tor­nia — jos­sa on riit­tä­väs­ti auto­paik­ko­ja alla. 😀 

  Samaan hegen­ve­toon voi tode­ta, ettei park­kia­lue talon edes­sä ole kau­pun­ki­mais­ta raken­ta­mis­ta. Vie­lä huo­les­tu­neem­pi kuin jos­tain OP:n kiin­teis­tös­tä oli­sin radan­var­sis­ta. Suo­mes­sa vain ei osa­ta kaa­voit­taa. 🙁 Tääl­lä teh­dään park­ki­paik­ko­ja sin­ne, mis­sä Kes­ki-Euroo­pas­sa raken­ne­taan kau­pun­gin kes­kus palveluineen.

  Laut­ta­saa­ren osal­ta kan­nat­taa vil­kais­ta ennen kaik­kea kevyen­lii­ken­teen suun­ni­tel­ma. Miten espoo­lai­set pyö­räi­li­jät ohja­taan Laut­ta­saa­ren läpi töi­hin Hel­sin­kiin. Nykyi­nen jär­jes­te­ly on 5-.

 7. Täs­tä nyt vaan pitää nil­lit­tää ja huu­taa niin kau­an että menee jake­luun: Sil­le että lii­ken­ne­väy­lien var­teen kaa­voi­te­taan melu­muu­rik­si toi­mis­to­ja ei ole mitään perus­tei­ta. Lii­ken­teen hai­tat on suu­rim­mil­laan toi­mis­toai­kaan, eli ihmis­ten hiuk­kas- ja melual­tis­tuk­sen kan­nal­ta on jopa huo­nom­pi vaih­toeh­to olla töis­sä kuin asua vilk­kaan lii­ken­nen­väy­län var­rel­la. Käy­tän­nös­sä mitään meluon­gel­maa sisä­ti­lois­sa ei ole, eikä edes sisä­pi­hoil­le, min­kä voi tode­ta ihan vaan käy­mäl­lä jos­sain uudem­mas­sa kehän­var­ren toi­mi­ti­ta­los­sa. Hiuk­ka­set voi suo­dat­taa ilma­no­tos­sa, ja talot blok­kaa niitäkin.

  Esi­mer­kik­si jouk­ko­lii­ken­teen saa­vu­tet­ta­vuu­den kan­nal­ta mota­rin­var­si taas on sur­kea paik­ka. Eli lisää sitä työ­mat­ka-autoi­lua, joka lisää haittoja. 

  Mik­si­kö näin sit­ten kui­ten­kin kaa­voi­te­taan? No sik­si että EK:lla on parem­mat lob­ba­rit kuin asun­to­ra­ken­ta­jil­la. Asu­mi­sen nor­mit ovat kau­pun­kio­lo­suh­teis­sa älyt­tö­män tiu­ko­ja, ja työ­paik­ka­ra­ken­ta­mi­sel­la taas ei ole oikein mitään normeja.

  ELY voi tul­ki­ta ohjei­ta niin­kin että saa raken­taa, ja vaa­tia esim. ilman­suo­da­tus­ta, pie­nem­pää nopeus­ra­joi­tus­ta, tms. Ja minus­ta Val­ta­kun­nal­li­set aluei­den­käyt­tö­ta­voit­teet vel­voit­taa tähän. Onko siel­lä ELYs­sä enää ketään töissä?

 8. Joel, en nyt oikein tajun­nut. Sii­nä on mota­rei­ta välis­sä, miten se eko­lo­gi­nen käy­tä­vä toimii?

  Ode:

  Toi­nen hin­taa nos­ta­va asia on pysä­köin­ti. Siel­lä moot­to­ri­tie­ruse­tin kes­kel­lä oli­si jou­ta­vaa tilaa vaik­ka pysä­köin­ti­ta­lol­le. Mat­ka ei ole sen pitem­pi kuin Jokeripysäkeiltäkään.

  Joko sitä liit­ty­mää pitää pie­nen­tää, tai sit­ten noin, eli teh­dään sen sisään park­ki­hal­li. Kysei­nen liit­ty­mä on yksi klas­si­nen esi­merk­ki sii­tä kuin­ka ei käy­te­tä maa­ta lii­ken­tee­seen, kuva http://4.bp.blogspot.com/_Kdypn8bF0HQ/TU5mHyxgZ7I/AAAAAAAAAFo/p1NAknZehYc/s400/risteys.JPG

  Minus­ta Hämeen­lin­nan mota­ri pitäi­si muut­taa kaduk­si Kehä I ete­lään. Tom­mo­nen 50 000 autoa päi­väs­sä vie­lä kul­kee ihan kadulakin.

  Kehä I on val­ta­vis­ta lii­ken­ne­mää­ris­tä joh­tuen sit­ten jo pik­kai­sen vai­keam­pi asia, ehkä tuo Kan­nel­mäen ja Haa­gan väli on sel­lai­nen paik­ka jos­sa ker­ran­kin tun­ne­loin­ti oli­si oikea vaih­toeh­to. Tosin jos ELY taas vaa­tii (kts. Kei­la­nie­mi) että tun­ne­lin ruuh­kau­tu­mi­sen estä­mi­sek­si sen päi­hin pitää teh­dää mega­lo­maa­ni­set liit­ty­mät, niin täs­sä ei ole mitään jär­keä kos­ka maa­ta kuluu enem­män kuin kat­ta­mi­sel­la säästyy.

  Ylei­ses­ti ottaen, moot­to­ri­tie kau­pun­gis­sa on ehkä huo­noin idea iki­nä. Aika­lais­ten puo­lus­tuk­sek­si voi sanoa että sil­loin kun noi­ta teh­tiin se oli vie­lä maa­seu­tua, mut­ta mikäs mei­dän ajan puo­lus­tus on?

 9. Poh­jois-Haa­gan asun­to­lu­vut, ~1000 uut­ta asun­toa, suh­teel­li­sen pie­niä, mut­ta uudet toi­mi­ti­lat tyh­jen­tä­vät toi­mi­ti­laa jos­sain muu­al­la, mis­tä taas aina­kin osa sovel­tu­nee asuin­käyt­töön. Ja aika pal­jon toi­mi­ti­lo­ja on raken­net­tu moot­to­ri­tei­den var­sil­le pit­kin poi­kin Espoo­ta ja Van­taa­ta, mik­sei sit­ten Hel­sin­gin puo­lel­la jol­le­kin kelpaisi?

 10. Val­li­laan kes­kit­tää nyt toi­min­tan­sa niin moni suu­ryh­tiö, että kum­mal­lis­ta ettei alu­ees­ta halu­ta muu­ta kuin toi­mis­toa­lue, johon tul­laan autol­la ja häi­vy­tään nel­jäl­tä. Autoi­luun perus­tu­va busi­ness­park­ki aivan kes­kel­lä kau­pun­kia ja kah­den kas­va­van alu­een väliin ja vie­lä suu­ret lai­tu­met pel­ti­leh­mil­le pää­ka­dun var­teen? Ei ihan tätä päi­vää ja samal­la raken­ne­taan ja suun­ni­tel­laan lisää rai­tei­ta mil­jar­deil­la. Eikö aja­tus ole­kaan siir­tyä raiteille? 

  Tuhan­sia asun­to­ja tulos­sa käve­ly­mat­kan pää­hän, alu­een van­ho­jen­kin talo­jen laa­tu sel­lai­nen, että remon­toi­mal­la varak­kaam­pien kiin­nos­tus herää. Toi­sin sanoen, jos unoh­tai­si­kin busi­ness­park­ki-ajat­te­lun ja kehit­täi­si ympä­ris­töä miel­lyt­tä­väk­si jalan­kul­ki­jan sil­mil­le, niin saat­tai­si syn­tyä halu muut­taa lähel­le työ­paik­kaa. Nyt tuo alue on kes­kel­tä sel­lai­nen, että kävi­jäl­le ei tule sel­lais­ta vies­tiä, että muu­tam­pa pik­ku­las­te­ni kans­sa tän­ne. Neli­kais­tai­nen kau­pun­ki­mo­ta­ri, jos­sa kais­ta­päi­sim­mät otta­vat jo vauh­tia Itä­väy­läl­le, ei var­maan kau­heas­ti hou­ku­ta perheellisiä. 

  Sit­ten kun tutus­tuu alu­een van­hoi­hin aluei­siin, niin on sää­li että par­hai­ta aluei­ta Hel­sin­gis­tä hal­lit­see vil­kas neli­kais­ta­väy­lä. Her­man­nin uusi­kin alue mie­les­tä­ni laa­tu­vai­ku­tel­mal­taan aivan paras­ta mitä on saa­tu vuo­si­kym­me­niin aikaan. Teu­ras­ta­mon­kin aluet­ta ja ide­aa tuki­si, jos auto­kau­pun­ki lop­pui­si heti Kulos­aa­ren sil­lal­la ja siir­ryt­täi­siin käve­ly­kau­pun­kiin, jos­sa pitem­mät mat­kat siir­ry­tään rai­teil­la. Tai ihan kaik­kea muu­ta­kin, pait­si yli­suu­ria kaup­po­ja, jot­ka tar­vit­se­vat ulko­paik­kun­ta­lai­set autoi­li­jan­sa. Kun­pa vain unoh­tai­si­vat super- ja aina­kin city-koko­luo­kan ja kau­pun­kiin ei enää muu­ta kuin market-kokoa. 

  Meren­ran­ta­kau­pun­ki saat­tai­si näh­dä uusia eri­kois­kaup­po­ja ja turis­te­ja­kin kiin­nos­ta­vaa moni­puo­li­suut­ta ympä­ri kau­pun­kia nykyis­ten nuk­ku­ma­lä­hiöi­den sijaan. Jäi­si lisää rahaa kau­pun­kiin, eikä vain turis­ti­ka­tis­kaan Espan lie­peil­lä ja bus­si­kier­rok­ses­ta. Mik­si läh­teä kat­so­maan muu­ta, jos vas­tas­sa on vain tyh­jiä nuk­ku­ma­lä­hiöi­tä ja umpi­sei­nää. Ara­bian­ran­taan­kin oli­si voi­nut teh­dä sen­tään enem­män teras­sia ja kah­vi­laa, kun väkeä kui­ten­kin liik­kuu luon­non ja kou­lu­jen peräs­sä meil­tä ja vie­rail­ta mail­ta. Nyt ei oikein tul­lut edes kaa­voi­tet­tua lii­ke­ti­laa, kun osta­ri riit­ti. Yhtei­söl­li­syys ja työ­pai­kat kau­pun­gis­sa syn­ty­ne­vät, jos sitä kah­via ei kei­tä aina itse ja antaa tar­joi­li­jan kaa­taa sii­tä pul­los­ta, eikä aina mene sin­ne puis­toon pul­lon­sa kans­sa. Vai­ke­aa vain, jos ei kaa­voi­te­ta muu­ta lii­ke­ti­laa kuin se, jos­ta ihmi­set hake­vat kah­vi­pa­ket­tin­sa ja olutlaatikkonsa.

  Lon­too­seen val­mis­tu­vaan 300 met­ri­seen pil­ven­piir­tä­jään tulee 47 park­ki­paik­kaa lähin­nä vam­mai­sia var­ten. Meil­lä ter­vei­den ihmis­ten pitää saa­da auton­sa toi­mis­ton eteen, vaik­ka jul­kis­ta lii­ken­net­tä tulee Val­li­laan­kin joka suun­nas­ta. Jos jotain pitää api­noi­da anglo­sak­seil­ta, niin mie­lui­ten sit­ten tätä ajat­te­lua. Hel­sin­gis­sä taval­li­nen ker­ros­ta­lo­kort­te­li siis vaa­tii enem­män auto­paik­ko­ja kuin Lon­toon kor­kein pil­ven­piir­tä­jä. Kum­pi­kin kes­kel­lä kau­pun­kia, joten ver­tai­lu on rei­lua. Ker­to­nee sii­tä, että auto­paik­ka­vaa­ti­mus Hel­sin­gis­sä joh­tuu jos­tain muus­ta kuin lii­ken­ne­vä­li­neen tarpeesta. 

  Ketut­taa mak­saa lisää vero­ja sii­tä, että joi­den­kin iden­ti­teet­ti vaa­tii auton tun­teak­seen itsen­sä aikui­sek­si ja samal­la menee vie­lä raken­nus­maa ja elä­vä kau­pun­ki lii­ke­toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­si­neen. Kum­mal­lis­ta, että kokoo­mus­ta pide­tään talou­del­lis­ten nero­jen puo­lu­ee­na, mut­ta oikeas­ti hei­dän suo­je­le­ma elä­män­tyy­li tulee aivan hir­veän kal­liik­si jul­ki­sel­le talou­del­le ja samal­la lii­an suu­ret auto­mar­ke­tit tuk­ki­vat mark­ki­nat pie­ny­rit­tä­jil­tä. Kun­nal­lis­vaa­leis­sa voi­si lait­taa ihan hyvin las­ten­sai­raa­lat ja auto­pai­kat vas­tak­kain ja kat­soa kum­paa elä­män­tyy­liä ihmi­set halua­vat kan­nat­taa ja ovat­ko ihmi­set val­mii­ta siir­ty­mään autoi­lus­ta rai­tei­den käyt­tä­jik­si kun­han pro­jek­tit valmistuvat.

 11. Toi­nen käsi halu­aa kan­ta­kau­pun­gin alu­eel­le lisää toi­mis­to­ja ja vie­lä niin että lii­ken­ne tapah­tuu henkilöautolla. 

  Toi­nen käsi puo­les­taan halu­aa tie­tul­le­ja ja hen­ki­lö­au­toi­lun suo­ra­nais­ta kieltämistä. 

  Kau­pun­ki­suun­nit­te­lu vai­kut­taa täl­tä poh­jal­ta kyl­lä erit­täin skit­so­free­ni­sel­tä. Kan­nat­tai­si­ko oikeas­ti päät­tää mil­lais­ta kau­pun­kia Hel­sin­kiin halu­taan rakentaa? 

  Jos Van­taal­la on parem­mat edel­ly­tyk­set hen­ki­lö­au­tol­la saa­vu­tet­ta­vien toi­mis­to­tont­tien kaa­voit­ta­mi­seen, mik­sei nii­tä voi antaa sin­ne ihan suosiolla?

 12. tpyy­luo­ma:
  Joel, en nyt oikein tajun­nut. Sii­nä on mota­rei­ta välis­sä, miten se eko­lo­gi­nen käy­tä­vä toimii?

  Huo­nos­ti, mut­ta parem­paa­kaan ei oikein ole. Lin­nut, hyön­tei­set, sie­me­net ja itiöt kyl­lä useim­min on len­to­ky­kyi­siä, jos­kin tol­la­nen mota­rin­le­veys alkaa olla ylä­ra­joil­la. Kyl­lä mä sil­ti uskon, että tota pit­kin joku olio liikkuu.

  Ei toi Poh­jois-Haa­ga ole todel­la­kaan mikään luon­to­koh­de, mut­ta yksi ton käy­tä­vän par­haim­pia osia.

 13. tpyy­luo­ma: Minus­ta Hämeen­lin­nan mota­ri pitäi­si muut­taa kaduk­si Kehä I ete­lään. Tom­mo­nen 50 000 autoa päi­väs­sä vie­lä kul­kee ihan kadulakin.Kehä I on val­ta­vis­ta lii­ken­ne­mää­ris­tä joh­tuen sit­ten jo pik­kai­sen vai­keam­pi asia, ehkä tuo Kan­nel­mäen ja Haa­gan väli on sel­lai­nen paik­ka jos­sa ker­ran­kin tun­ne­loin­ti oli­si oikea vaihtoehto. ?

  Kaik­ki Kehä I:n sisä­puo­li­set mota­rit tuli­si muut­taa kaduik­si. Jos lii­ken­teen suju­vuus huo­let­taa, niin Kehä I voi­si­kin sit­ten olla vaik­ka kuusi­kais­tai­nen moot­to­ri­tie. Kun­han saa­daan moot­to­ri­tiet pois kaupungista.

  Vrt. esim Ams­ter­da­min kehä­tie A10 ja sen sisä­puo­li­set alueet.

 14. tpyy­luo­ma: Esi­mer­kik­si jouk­ko­lii­ken­teen saa­vu­tet­ta­vuu­den kan­nal­ta mota­rin­var­si taas on sur­kea paik­ka. Eli lisää sitä työ­mat­ka-autoi­lua, joka lisää haittoja.

  Huh? Ete­lä-Espoos­ta suun­nil­leen kaik­ki bus­sit mene­vät Län­si­väy­lää pit­kin Hel­sin­kiin. Esim. siis mota­rin vie­res­sä ole­vaan Kei­la­nie­meen pää­see suun­nil­leen kai­kis­ta Ete­lä-Espoon lähiöis­tä parem­min kuin jon­ne­kin toi­saal­le Espoos­sa, jon­ne jou­tuu nyt­kyt­tä­mään ruuh­kai­sen kau­pun­ki­lii­ken­teen muka­na, 40:n nopeus­ra­joi­tuk­sia nou­dat­taen ja har­vaan sisäi­sen lii­ken­teen vuo­ro­vä­liin turvautuen. 

  Toi­saal­ta mota­rin var­res­ta pää­see Hel­sin­gin kes­kus­taan ja kes­kus­tas­ta sin­ne sel­lai­sel­la vuo­ro­vä­lil­lä, johon tus­kin edes met­ro pys­tyy, kos­ka tosi­aan ne kaik­ki mah­dol­li­set bus­sit pyy­häl­tä­vät sii­tä ohi. Ruuh­ka-aikaan vuo­ro­vä­li on var­maan alle minuutti.

 15. Hämeen­lin­nan­tien var­teen on tur­ha yrit­tää mitään jär­ke­vää ennen kuin sii­tä saa­daan taval­li­nen kau­pun­ki­bu­le­var­di (rati­koi­neen), joka voi­si hyvin jat­kua Kai­vok­se­laan saakka.

  Onnek­kaat talo­yh­tiöt välil­lä Haka­mäen­tie-Vas­ki­vuo­ren­tie otta­vat var­maan mie­lel­lään lot­to­voit­to­ja vas­taan jos ja kun kadun­vart­ta voi­tai­siin näin tiivistää.

 16. Itse tuos­sa OP-Poh­jo­lan kort­te­lis­sa työs­ken­te­le­vä­nä voin ilah­dut­taa Odea sil­lä tie­dol­la, että kort­te­liin on tulos­sa myös 900 pyö­rä­paik­kaa. 1800 omin kul­ku­neu­voin töi­hin tule­van lisäk­si jää vie­lä pari­tu­hat­ta jul­ki­sin neu­voin töi­hin tule­vaa. Onko 900 auto­paik­kaa sii­hen näh­den hir­veän paljon ?
  Omaa leh­mää minul­la ei täs­sä ole ojas­sa, asun Haka­nie­mes­sä ja kul­jen siel­tä jalkaisin.

 17. a_l: Kaik­ki Kehä I:n sisä­puo­li­set mota­rit tuli­si muut­taa kaduiksi.Jos lii­ken­teen suju­vuus huo­let­taa, niin Kehä I voi­si­kin sit­ten olla vaik­ka kuusi­kais­tai­nen moot­to­ri­tie. Kun­han saa­daan moot­to­ri­tiet pois kaupungista.

  Beto­ni­ta­so toi­mii näkö­jään var­sin hyvä­nä psy­ko­lo­gi­se­na muu­ri­na kun kau­pun­ki näkö­jään lop­puu kehään.

 18. Samu­li Saa­rel­ma: Huh? Ete­lä-Espoos­ta suun­nil­leen kaik­ki bus­sit mene­vät Län­si­väy­lää pit­kin Hel­sin­kiin. Esim. siis mota­rin vie­res­sä ole­vaan Kei­la­nie­meen pää­see suun­nil­leen kai­kis­ta Ete­lä-Espoon lähiöis­tä parem­min kuin jon­ne­kin toi­saal­le Espoos­sa, jon­ne jou­tuu nyt­kyt­tä­mään ruuh­kai­sen kau­pun­ki­lii­ken­teen muka­na, 40:n nopeus­ra­joi­tuk­sia nou­dat­taen ja har­vaan sisäi­sen lii­ken­teen vuo­ro­vä­liin turvautuen.

  Tämä on tot­ta, mut­ta vain osatotuus.

  Ensin­nä­kin, mota­rin var­res­sa voi pysäk­ki­vä­li pahim­mil­laan olla usei­ta kilo­met­re­jä, kos­ka nii­den luon­te­va sijoit­ta­mi­nen muu­al­le kuin liit­ty­mien yhtey­teen on vai­ke­aa, ja mota­rin ylit­tä­mis­tä var­ten pitää raken­taa asioi­ta. Mai­nit­se­mal­la­si Län­si­väy­läl­lä esi­mer­kik­si Tapio­lan ja Hau­ki­lah­den pysäk­kien väli on noin kak­si kilo­met­riä. Mitä jos byroo sat­tuu sijait­se­maan näi­den puolivälissä?

  Toi­sek­seen, vaik­ka työ­paik­ka oli­si­kin pysä­kin vie­res­sä, voi saa­vu­tet­ta­vuuson­gel­ma sil­ti olla todel­li­nen. Oma työ­paik­ka­ni esi­mer­kik­si on moot­to­ri­tien var­res­sa, kiven­hei­ton pääs­sä pysä­kil­tä: kun hyp­pään bus­sis­ta ulos, kont­to­ril­le on 150 met­riä kävel­tä­vää. Mut­ta tämä on asian­lai­ta vain toi­seen suun­taan. Kont­to­ril­ta bus­si­py­sä­kil­le mat­ka asian­mu­kai­sia kul­ku­väy­liä pit­kin on mini­mis­sään yli 700 met­riä, kos­ka yli­tyk­seen pitää käyt­tää sil­taa ja kai­ken­lai­sia ramppeja.

  Ei tämä nyt mikään vält­tä­mä­tön asian­ti­la ole, mut­ta minus­ta nyt näyt­tää sil­tä, että moot­to­ri­tei­den var­rel­la tun­tuu ole­van tai­pu­mus­ta pidem­män­puo­lei­siin pysä­kin­vä­lei­hin ja väy­län yli­tys on teh­ty usein perin mut­kik­kaak­si. Jos täl­lai­sen häs­sä­kän vaih­toeh­to­na on läm­mi­tet­ty fir­man park­ki­hal­li jos­ta pää­see his­sil­lä suo­raan työ­pis­teen vie­reen, en yhtään ihmet­te­le jos joku valit­see mie­luum­min jälkimmäisen.

 19. Samu­li Saa­rel­ma: Huh? Ete­lä-Espoos­ta suun­nil­leen kaik­ki bus­sit mene­vät Län­si­väy­lää pit­kin Hel­sin­kiin. Esim. siis mota­rin vie­res­sä ole­vaan Keilaniemeen.

  Ongel­ma on se mota­rin yli käve­ly. Olen harrastanut.

 20. Toi­nen ongel­mal­li­nen koh­ta kos­kee Var­tio­saar­ta, johon Hel­sin­ki halu­aa lausun­non mukaan mah­dol­li­suu­den asuin­ra­ken­ta­mi­seen . Minus­ta se oli­si parem­pi ylei­se­nä vir­kis­ty­sa­lu­ee­na, johon joh­taa kävelysilta.”

  KOP aika­naan vaih­toi Var­tio­saa­ren maa­omis­tuk­sen­sa Gra­niit­ti­ta­lon tont­tiin, kun huo­ma­si luot­ta­neen­sa kau­pun­gin yleis­kaa­va­luon­nok­siin tur­han sinisilmäisesti. 

  Saa­ren hyö­ty­käyt­tö vir­kis­ty­sa­lu­ee­na on ollut aika höpe­löä, vaik­ka sen asun­to­käy­tös­tä aika­naan luo­vut­tiin jo ker­taal­leen. Jos nyt ratik­ka kään­tyy lähi­tu­le­vai­suu­des­sa liki­main saa­ren vas­ta­ran­nal­la, voi­si sen ratik­ka­sil­lan hujaut­taa sal­men yli ja uhra­ta vajaa puo­let saa­ren pin­ta-alas­ta tii­vii­seen asuntokäyttöön. 

  Sil­loin toi­sen puo­len vir­kis­tys­käyt­tö­kin toteu­tui­si kau­pun­ki­lais­ten hyväk­si. Saa­tai­siin myös vih­doin auto­ton asun­toa­lue Suo­men­lin­nal­le ja mah­dol­li­ses­ti Val­li­saa­rel­le kaveriksi.

 21. tpyy­luo­ma: Minus­ta Hämeen­lin­nan mota­ri pitäi­si muut­taa kaduk­si Kehä I ete­lään. Tom­mo­nen 50 000 autoa päi­väs­sä vie­lä kul­kee ihan kadulakin.
  Kehä I on val­ta­vis­ta lii­ken­ne­mää­ris­tä joh­tuen sit­ten jo pik­kai­sen vai­keam­pi asia, ehkä tuo Kan­nel­mäen ja Haa­gan väli on sel­lai­nen paik­ka jos­sa ker­ran­kin tun­ne­loin­ti oli­si oikea vaihtoehto. 

  Samaa miel­tä. Tuos­ta kau­pun­ki­bu­le­var­dis­ta voi­si teh­dä vaik­ka kil­pai­lun kaut­ta vaih­toeh­to­ja kes­kus­te­lun sii­vit­tä­mi­sek­si. Maan­käyt­töä tii­vis­tet­täes­sä asu­mi­sen ja työ­paik­ko­jen sekoit­tu­mis­ta tuli­si saa­da lisää ja täs­sä on taas saumaa.

  Kehä ykkö­nen voi­tai­siin kat­taa Vih­din­tien ja Hämeen­lin­nan­väy­län väli­sel­tä osal­ta sovel­tu­vin osin ja raken­taan kannelle.

 22. Jaak­ko Kaup­pi:
  1800 omin kul­ku­neu­voin töi­hin tule­van lisäk­si jää vie­lä pari­tu­hat­ta jul­ki­sin neu­voin töi­hin tule­vaa. Onko 900 auto­paik­kaa sii­hen näh­den hir­veän paljon ?

  On se, kos­ka jouk­ko­lii­ken­teen osuus moot­to­roi­duis­ta mat­kois­ta aamu­ruuh­kas­sa on nyt jo Val­li­las­sa yli 70 %. Sitä pitäi­si pys­tyä vie­lä enti­ses­tään kas­vat­ta­maan, ei las­ke­maan. Kun ei nii­tä auto­ja kes­kus­tan sisään­tu­lo­väy­lil­le lisää edes mah­du, niin kas­vun pitäi­si olla vie­lä pal­jon voi­mak­kaam­min jouk­ko­lii­ken­net­tä. Lisäk­si tuo alue on jouk­ko­lii­ken­teen kat­ta­vuu­den huip­pua­lu­eel­la, jos­sa pitäi­si pääs­tä alu­een kes­kiar­voa­kin parem­piin osuuk­siin, jot­ta se hen­ki­lö­au­toi­lu voi­daan vara­ta kan­ta­kau­pun­gin katvealueisiin.

 23. Mar­ko V: Beto­ni­ta­so toi­mii näkö­jään var­sin hyvä­nä psy­ko­lo­gi­se­na muu­ri­na kun kau­pun­ki näkö­jään lop­puu kehään. 

  Nyky­ään oikeas­taan kau­pun­ki lop­puu hyvin tark­kaan moot­to­ri­tei­den päi­hin. Nii­tä päi­tä vain voi­si siir­tää sin­ne kehäl­le asti ja samal­la jat­kaa sitä kau­pun­kia­kin. Kehän yli taas sen kau­pun­gin jat­ka­mi­nen on huo­mat­ta­vas­ti vai­keam­paa, kos­ka Kehä I:n saa­mi­nen ei-moot­to­ri­tiek­si on pal­jon haas­ta­vam­paa monin tavoin.

 24. tpyy­luo­ma: Ongel­ma on se mota­rin yli käve­ly. Olen harrastanut.

  Tosi­aan. Nokian pää­kont­to­rin edes­tä on 700 met­rin käve­ly­mat­ka Hel­sin­gin kes­kus­tan suun­taan mene­väl­lä bus­si­py­sä­kil­le, joka on val­ta­va mat­ka, kun ottaa huo­mioon, että se “katu” on ihan pää­kont­to­rin vieressä. 

  Yhtä pit­kä mat­ka on Lasi­pa­lat­sin edes­tä Erot­ta­jal­le, Dia­nan­puis­tik­koon. Hyväl­lä mie­li­ku­vi­tuk­sel­la voi­si kuvi­tel­la, mil­tä tun­tui­si, jos vas­taa­va mat­ka pitäi­si men­nä, jot­ta pää­si­si Sokok­sel­ta Lasipalatsille.

 25. Sep­po Vep­sä­läi­nen: Samaa miel­tä. Tuos­ta kau­pun­ki­bu­le­var­dis­ta voi­si teh­dä vaik­ka kil­pai­lun kaut­ta vaih­toeh­to­ja kes­kus­te­lun sii­vit­tä­mi­sek­si. Maan­käyt­töä tii­vis­tet­täes­sä asu­mi­sen ja työ­paik­ko­jen sekoit­tu­mis­ta tuli­si saa­da lisää ja täs­sä on taas saumaa.

  Joo, yli­pään­sä raken­nus­maa­ta pitää saa­da lisää, mie­ti­tään sit­ten mitä sil­lä teh­dään. Perin­tei­nen bule­var­di­rat­kai­su on että nopea lii­ken­ne kul­kee kes­kel­lä puu­ri­vin välis­sä, ja hidas reu­noil­la. Esi­mer­kik­si Huo­pa­lah­den­tie. Hämeen­lin­nan moot­to­ri­tien koh­dal­la läh­ti­sin kui­ten­kin sii­tä että itä­puo­lel­le ei juu­ri raken­ne­ta, se on Kes­kus­puis­toa ja irti kau­pun­ki­ra­ken­tees­ta. Eli niin että itä­puo­lel­la on 50km/h 3–4 kais­tai­nen pää­väy­lä ihan katu­mi­toi­tuk­sel­la, sit­ten puu­kais­ta ja ehkä ratik­ka­kis­kot tai edes bus­si­väy­lä, ja sit­ten piha­ka­tu. Tie­a­luu­ena jotain 30 met­riä, eli ehkä jopa nykyis­tä leveäm­pi, mut­ta hait­ta-alu­eel­taan kapeam­pi asu­tuk­seen päin.

  Asi­aa on viral­li­ses­ti­kin jos­kus poh­dit­tu, KSV ja Tie­hal­lin­to yhdes­sä luet­te­li­vat toi­sil­leen ongel­mia. Esi­mer­kik­si ram­pit on lii­an lyhyet mota­rin suju­vuu­den kan­nal­ta ja lii­an pit­kät maan­käy­tön kannalta. 🙂 

  Yhte­nä nyky­ti­lan haas­teis­ta todet­tiin melusuo­ja­ra­ken­tei­den estä­vän näky­miä väy­läl­le ja väy­läl­tä ympä­ris­töön. Melusuo­jaus on asuk­kai­den tar­pee­seen ver­rat­tu­na sil­ti edel­leen puut­teel­lis­ta; ris­ti­rii­ta on ilmei­nen. Väy­län var­ren saa­vu­tet­ta­vuus eri lii­ken­ne­muo­doil­la tukee pal­ve­lui­den sijoit­tu­mis­ta väy­län lähei­syy­teen, vaik­ka alu­eel­la toi­saal­ta altis­tu­taan lii­ken­teen melul­le ja pääs­töil­le. Eni­ten melu- ja pääs­tö­al­tis­tuk­set hait­taa­vat asui­nym­pä­ris­töä, kou­lu­ja ja päiväkoteja.

  Laa­jat lii­ken­nea­lu­eet ja liit­ty­mät pit­ki­ne ramp­pei­neen vah­vis­ta­vat väy­län eril­li­syyt­tä ympä­röi­väs­tä maan­käy­tös­tä. Laa­jois­ta liit­ty­mis­tä aiheu­tuu pit­kiä kier­to­ja jalan­kul­ki­joil­le ja pyö­räi­li­jöil­le. Ympä­röi­vät raken­nuk­set jää­vät kau­as ja ne ovat vai­keas­ti saa­vu­tet­ta­vis­sa väy­läl­tä. Saa­vu­tet­ta­vuus edel­lyt­täi­si myös parem­pia opas­tei­ta lähia­lu­een pal­ve­lui­hin ja kohteisiin.

  Pää­väy­län este­vai­ku­tus jalan­ku­lul­le ja pyö­räi­lyl­le on ris­ti­rii­das­sa autoi­lun vähen­tä­mis­ta­voit­teen ja kevyen lii­ken­teen tuke­mi­sen kans­sa. Samoin jouk­ko­lii­ken­teen pysä­keil­le kävel­täes­sä on kier­rel­tä­vä pit­käh­kö­jä mat­ko­ja. (Kuva 32). Pysäk­kiym­pä­ris­töt koe­taan epä­viih­tyi­sik­si mm. kovan melu­ta­son ja tur­vat­to­muu­den tun­teen takia. Lin­ja-auto­jen liit­ty­mi­nen pysä­kil­tä takai­sin lii­ken­ne­vir­taan on ruuh­ka-aikoi­na han­ka­laa väy­län niil­lä osil­la, joil­ta eril­li­set bus­si­kais­tat puuttuvat. 

  Sivul­ta 70 alkaen, Kau­pun­kien pääväylien
  tule­vai­suu­den haas­tei­ta, http://alk.tiehallinto.fi/julkaisut/pdf2/3201155-v-kaupunkien_paavaylien_tulev.pdf

  Sep­po Vep­sä­läi­nen:Kehä ykkö­nen voi­tai­siin kat­taa Vih­din­tien ja Hämeen­lin­nan­väy­län väli­sel­tä osal­ta sovel­tu­vin osin ja raken­taan kannelle.

  Miet­ti­sin mie­luum­min aika lyhyt­tä tun­ne­lia tavoit­tee­na pois­taa este­vai­ku­tus vali­tun väy­län koh­dal­la, kos­ka kus­tan­nuk­set. Sanoi­sin että Pris­mal­ta ete­lään sem­moi­nen parin­sa­dan met­rin kate tai put­ki. Sit­ten sii­nä var­re­la on vie­lä maa­kaa­su­voi­ma­la joka var­maan­kiin vaa­tii jon­kin­lai­sen suo­ja­vyö­hykk­seen, jos­sa nyt saman tien voi olla autoja.

 26. Elmo Allén: Nyky­ään oikeas­taan kau­pun­ki lop­puu hyvin tark­kaan moot­to­ri­tei­den päi­hin. Nii­tä päi­tä vain voi­si siir­tää sin­ne kehäl­le asti ja samal­la jat­kaa sitä kau­pun­kia­kin. Kehän yli taas sen kau­pun­gin jat­ka­mi­nen on huo­mat­ta­vas­ti vai­keam­paa, kos­ka Kehä I:n saa­mi­nen ei-moot­to­ri­tiek­si on pal­jon haas­ta­vam­paa monin tavoin.

  Kan­ta­kau­pun­ki­lai­sen mie­lis­sä ollaan tie­tys­ti huit­sin neva­das­sa, mut­ta kart­taa kun tar­kas­te­lee, niin pää­kau­pun­ki­seu­tua aja­tel­len tämä kes­kus­te­lun aihee­na ole­va alue on var­sin kes­kei­sel­lä sijain­nil­la. Itä, län­si, poh­joi­nen, ete­lä ovat kaik­ki hyvin tavoi­tet­ta­vis­sa. Len­to­ken­täl­le­kin on vain 15 min mat­ka. On vali­tet­ta­vaa että tuol­lai­sel­le sijain­nil­le halu­taan kaa­voit­taa lähiö­tä ja automarkettia.

 27. Elmo Allén: Nyky­ään oikeas­taan kau­pun­ki lop­puu hyvin tark­kaan moot­to­ri­tei­den päi­hin. Nii­tä päi­tä vain voi­si siir­tää sin­ne kehäl­le asti ja samal­la jat­kaa sitä kaupunkiakin. 

  Ja lisäk­si rai­tio­lin­jo­ja voi­si samal­la jat­kaa sin­ne kehäl­le kun ne nyt lop­pu­vat kai­kis­sa suun­nis­sa kesken.

 28. Elmo Allén: On se, kos­ka jouk­ko­lii­ken­teen osuus moot­to­roi­duis­ta mat­kois­ta aamu­ruuh­kas­sa on nyt jo Val­li­las­sa yli 70 %. Sitä pitäi­si pys­tyä vie­lä enti­ses­tään kas­vat­ta­maan, ei las­ke­maan. Kun ei nii­tä auto­ja kes­kus­tan sisään­tu­lo­väy­lil­le lisää edes mah­du, niin kas­vun pitäi­si olla vie­lä pal­jon voi­mak­kaam­min jouk­ko­lii­ken­net­tä. Lisäk­si tuo alue on jouk­ko­lii­ken­teen kat­ta­vuu­den huip­pua­lu­eel­la, jos­sa pitäi­si pääs­tä alu­een kes­kiar­voa­kin parem­piin osuuk­siin, jot­ta se hen­ki­lö­au­toi­lu voi­daan vara­ta kan­ta­kau­pun­gin katvealueisiin.

  Kovin vir­ka­mies­mäi­nen näkö­kul­ma… Kat­so­taan­pa asi­aa toi­sel­ta kan­nal­ta : mik­si tän­ne tul­laan nyt­kin autol­la vaik­ka kadun­var­si­pai­kan saan­ti edel­lyt­tää töi­hin tuloa ennen liu­ku­man alkua ja talon omia paik­ko­ja riit­tää vain ani­har­val­le ? HSL:n reit­ti­las­ku­ria pyö­rit­te­le­mäl­lä sel­vi­ää, että vaik­ka tääl­lä ollaan ‘jouk­ko­lii­ken­teen kat­ta­vuu­den huip­pua­lu­eel­la’, ollaan kui­ten­kin aina­kin luo­tei­sen Hel­sin­gin (Pitä­jän­mä­ki, Haa­ga, Kona­la) osal­ta kat­vees­sa. Täl­lä etäi­syy­del­lä pie­neh­kön hen­ki­lö­au­ton muut­tu­vat kus­tan­nuk­set ovat var­sin kil­pai­lu­ky­kyi­set Hel­sin­gin sisäi­seen­kin kuu­kausi­lip­puun ver­rat­tu­na (para­dok­saa­lis­ta sinän­sä — mitä lyhyem­pi mat­ka, sitä kan­nat­ta­vam­paa on autoi­lu). Kun lisäk­si mat­ka-aika on jul­ki­sil­la puo­let pitem­pi, on autoi­lu kul­ki­jan kan­nal­ta erit­täin ratio­naa­li­nen valinta.
  Noil­la alueil­la asuu mm pal­jon enti­siä Poh­jo­la­lai­sia, jot­ka on OP-fuusion myö­tä siir­ret­ty Munk­ki­vuo­res­ta Val­li­laan ja samal­la auton käyttäjiksi.

 29. Jaak­ko Säre­lä: Tosi­aan. Nokian pää­kont­to­rin edes­tä on 700 met­rin käve­ly­mat­ka Hel­sin­gin kes­kus­tan suun­taan mene­väl­lä bus­si­py­sä­kil­le, joka on val­ta­va mat­ka, kun ottaa huo­mioon, että se “katu” on ihan pää­kont­to­rin vie­res­sä. Yhtä pit­kä mat­ka on Lasi­pa­lat­sin edes­tä Erot­ta­jal­le, Dia­nan­puis­tik­koon. Hyväl­lä mie­li­ku­vi­tuk­sel­la voi­si kuvi­tel­la, mil­tä tun­tui­si, jos vas­taa­va mat­ka pitäi­si men­nä, jot­ta pää­si­si Sokok­sel­ta Lasipalatsille.

  Ennen­kaik­kea kyse on jouk­ko­lii­ken­teen kilpailukyvystä.

  Moot­to­ri­tien var­ren toi­mis­toa­lu­een pysä­kil­le pysäh­ty­vä bus­si kil­pai­lee ensi­si­jai­ses­ti samaa moot­to­ri­tie­tä kul­ke­van hen­ki­lö­au­ton kanssa. 

  700:n met­rin mat­kan esi­merk­ki­si pysä­kil­le käve­lee vajaat 10 min. Samas­sa ajas­sa autol­la ajaa 80 km/h län­si­väy­lää (ilman ruuh­kaa) n. 13 km. Jos­sain kym­me­nen km:n pääs­sä asu­va autoi­le­va kol­le­ga­si on koti­pi­hal­laan samaan aikaan kun olet itse pääs­syt pysä­kil­le bus­sia odot­ta­maan. Ei näil­lä läh­tö­ase­tuk­sil­la jouk­ko­lii­ken­teen osuut­ta pys­ty kovin kor­keak­si kasvattamaan.

 30. OS: “Ongel­ma­na on, että talon eteen tulee kol­men tuhan­nen neliön pysäköintikenttä.”

  Tuos­sa koh­taa Teol­li­suus­ka­tua ongel­ma­na on pikem­min­kin koko alu­een kent­tä­mäi­syys joka hel­pos­ti tuot­taa idean ottaa jou­to­maa edes jon­kin­lai­seen hyö­ty­käyt­töön eli parkkipaikoiksi.

  Kan­ta­kau­pun­gin kat­kai­su täs­sä koh­taa on aivan tur­haa, Teol­li­suus­ka­tu reu­na-aluei­neen on sadan met­rin rai­lo jon­ka lai­doil­la ei ole mitään teke­mis­tä tois­ten­sa kans­sa. Kau­pun­ki­jat­ku­mon kan­nal­ta ihan mota­rin veroi­nen ratkaisu.

  Kor­jaan­tui­si raken­ta­mal­la talo­ri­vi ruu­mis­huo­neen ja Teol­li­suus­ka­dun väliin Stu­ren­ka­dul­ta Vääk­syn­ka­dun tasal­le. Vie­lä kun integroi­si kiin­teis­tön Sör­näis­ten met­roa­se­maan Har­jun alit­ta­val­la jalan­kul­ku­tun­ne­lil­la niin ei tar­vit­si­si mureh­tia liikenneruuhkistakaan.

 31. Elmo Allén: kos­ka Kehä I:n saa­mi­nen ei-moot­to­ri­tiek­si on pal­jon haas­ta­vam­paa monin tavoin. 

  Kor­jat­kaa jos olen vää­räs­sä, mut­ta käsit­tääk­se­ni Kehä I ei täl­lä het­kel­lä ole mil­tään osuu­del­ta moottoritie.

 32. Jaak­ko Säre­lä: Yhtä pit­kä mat­ka on Lasi­pa­lat­sin edes­tä Erot­ta­jal­le, Dia­nan­puis­tik­koon. Hyväl­lä mie­li­ku­vi­tuk­sel­la voi­si kuvi­tel­la, mil­tä tun­tui­si, jos vas­taa­va mat­ka pitäi­si men­nä, jot­ta pää­si­si Sokok­sel­ta Lasipalatsille.

  Tämän simu­loin­ti on help­poa. Tekee vain sak­ko­kier­rok­sen esim käve­le­mäl­lä Pos­ti­ta­lon ympä­ri ennen Mans­kun yli­tys­tä, jon­ka sen­kin voi teh­dä vähän kau­em­pa­na, esim Pik­ku­par­la­men­tin kohdalla.

 33. Elmo Allén: On se, kos­ka jouk­ko­lii­ken­teen osuus moot­to­roi­duis­ta mat­kois­ta aamu­ruuh­kas­sa on nyt jo Val­li­las­sa yli 70 %. Sitä pitäi­si pys­tyä vie­lä enti­ses­tään kas­vat­ta­maan, ei las­ke­maan. Kun ei nii­tä auto­ja kes­kus­tan sisään­tu­lo­väy­lil­le lisää edes mah­du, niin kas­vun pitäi­si olla vie­lä pal­jon voi­mak­kaam­min jouk­ko­lii­ken­net­tä. Lisäk­si tuo alue on jouk­ko­lii­ken­teen kat­ta­vuu­den huip­pua­lu­eel­la, jos­sa pitäi­si pääs­tä alu­een kes­kiar­voa­kin parem­piin osuuk­siin, jot­ta se hen­ki­lö­au­toi­lu voi­daan vara­ta kan­ta­kau­pun­gin katvealueisiin.

  Minus­ta 900 auto­pai­kan hal­li Val­li­laan ei sinän­sä ole ongel­ma. Se mikä täs­sä on tyh­mää on se että se on yhden yri­tyk­sen käytössä.

  Minus­ta tuo työ­paik­ka­py­sä­köin­nin rajoit­ta­mi­nen ei muu­ten­kaan oikein toi­mi. Ihan sama ohjaus­vai­ku­tus on ruuh­kal­la, jos Teol­li­suus­ka­dul­la ajaa enem­män auto­ja jot­ka myös jää­vät sin­ne niin se hidas­tuu, jol­loin har­vem­pi ajaa sen kaut­ta läpi län­si­puo­lel­le tai useam­pi vaih­taa jouk­ko­lii­ken­tee­seen. Ja sit­ten näis­tä eril­lis­tä sää­te­lyis­tä, mak­si­mi työ­pai­koil­le ja mini­mi asuk­kail­le, seu­raa että yhteis­käyt­töä ei saa­da toi­mi­maan. Minus­ta niin että on vain park­ki­paik­ko­ja, ei asukas‑, työ‑, vie­ras- ja asioin­ti­paik­ko­ja, ja sää­del­lään nii­den koko­nais­mää­rää jos on tarvis.

 34. Ris­to Koi­vu­nen: Kehä I ei täl­lä het­kel­lä ole mil­tään osuu­del­ta moottoritie.

  Juu ei muo­dol­li­ses­ti, mut­ta Lep­pä­vaa­ran ja Kivi­kon välil­lä se on 4–6‑kaistainen moot­to­ri­ka­tu jos­sa on eri­ta­so­liit­ty­mät ramp­pei­neen ja kah­dek­san­kym­pin rajoitus. 

  Eli ei ole kau­heas­ti eroa oike­aan moot­to­ri­tie­hen var­sin­kaan puhe­kie­les­sä. Nopeus­ra­joi­tus on hie­man viral­lis­ta mota­ria pie­nem­pi ja vasem­mal­la kais­tal­la saa ajaa muu­ten­kin kuin ohittaessa.

 35. Ris­to Koi­vu­nen: Kor­jat­kaa jos olen vää­räs­sä, mut­ta käsit­tääk­se­ni Kehä I ei täl­lä het­kel­lä ole mil­tään osuu­del­ta moottoritie. 

  Tämän kes­kus­te­lun kan­nal­ta ei ole mitään mer­ki­tys­tä sil­lä, ovat­ko ne vih­reät mer­kit siel­lä vai eivät. Täs­sä kes­kus­te­lus­sa on kyse vain diko­to­mias­ta “katu” ver­sus “moot­to­ri­tie”. “Moot­to­ri­tie” on sel­lai­nen, jos­sa on vain eri­ta­so­liit­ty­miä. “Katu” on sel­lai­nen, jos­sa on vain taso­liit­ty­miä ja jon­ka voi ylit­tää kävel­len. Kau­pun­ki­ra­ken­teen kan­nal­ta se vih­rei­den merk­kien väy­lä on vain tuon toi­sen tyy­pin kaik­kein kor­kein standardi.

  Myös nimi­tys­tä kau­pun­ki­moot­to­ri­tie käyt­tä­vät tie­tääk­se­ni ihan viral­li­set­kin tahot sel­lai­sis­ta väy­lis­tä, jot­ka eivät ole ihan vih­rei­den merk­kien stan­dar­din mukai­sia, mut­ta sil­ti käy­tän­nös­sä moot­to­ri­tei­tä. Kehä I voi­daan las­kea sellaiseksi.

  Tämä kes­kus­te­lu täy­tyy näkö­jään käy­dä aina, kun ereh­tyy sano­maan sanan “moot­to­ri­tie” ties­tä, jol­la on kaik­ki moot­to­ri­tien omi­nai­suu­det kes­kus­te­lun kon­teks­tis­sa, mut­ta joka ei ole saa­nut Val­tion Wiral­lis­ta Moot­to­ri­tie­lei­maa. Kon­teks­tis­ta luu­li­si ole­van sel­vä, mis­tä nyt puhu­taan. Nimen “moot­to­ri­tie” käyt­tö on sil­ti hyö­dyl­lis­tä, kos­ka jokai­nen tie­tää, mil­tä moot­to­ri­tie näyt­tää ja tun­tuu maas­tos­sa ja kau­pun­gis­sa. Jos puhu­taan moot­to­ri­väy­läs­tä, sit­ten täy­tyy taas ruve­ta erik­seen mää­rit­tä­mään, mis­tä oikein puhutaan.

 36. Jaak­ko Kaup­pi: Kat­so­taan­pa asi­aa toi­sel­ta kan­nal­ta : mik­si tän­ne tul­laan nyt­kin autol­la vaik­ka kadun­var­si­pai­kan saan­ti edel­lyt­tää töi­hin tuloa ennen liu­ku­man alkua ja talon omia paik­ko­ja riit­tää vain aniharvalle ?

  Joo, ja mitä jouk­ko­lii­ken­teen koe­tus­ta laa­dus­ta ker­too se että kan­ta­kau­pun­kia­lu­eel­la yri­tys edel­lyt­tää mah­dol­li­suut­ta saa­da inves­toi­da mil­joo­nia pysä­köin­ti­paik­koi­hin että yli­pää­tään suos­tuu raken­ta­maan toimistoja.

  Kuvas­sa uudeh­koa finans­sia­lan toi­mis­to­ra­ken­ta­mis­ta Lon­toos­ta Heron Quay­sin DLR-ase­mal­ta. Tätä on jouk­ko­lii­ken­teen integroin­ti (eikä tätä).

 37. Ei tämä Teol­li­suus­ka­dun lii­ken­neon­gel­ma rat­kea kiel­tä­mäl­lä se. Jos yri­tys ei saa raken­taa omia park­ki­paik­ko­ja (yhteis­käyt­töi­set oli­si­vat luon­nol­li­ses­ti vie­lä parem­pia), autoi­le­vat työn­te­ki­jät pysä­köi­vät asun­to­ka­duil­le. Myös­kään lii­ken­teen tuk­ki­mis­ta ei voi­ne pitää var­si­nai­se­na rat­kai­su­na. Tar­vi­taan enem­män ja suju­vam­pia jul­ki­sia poi­kit­tai­syh­teyk­siä, mie­lui­ten rai­teil­la. Nyt­hän Teol­li­suus­ka­tua län­teen päin ajaa käy­tän­nös­sä vain 59. Se on hidas mut­ta muu­ten käte­vä, jos olet mat­kal­la Paja­mä­keen, muu­ten ei. Ei tän­ne kukaan huvik­seen autoile.

 38. Olen tulosa van­hak­si. Kat­se­lin havain­ne­ku­vaa raken­nuk­ses­ta. Ei innos­ta­nut: sel­keys puut­tui. Virei­ses­tä talos­ta pidän arkkitehtonisesti.

 39. Mik­si Var­tio­saa­ren sul­jet­tu käyt­tö oli­si huo­noin rat­kai­su. Asuin­ra­ken­ta­mi­nen tuho­aa saa­ren pit­to­res­kin kult­tuu­ri­mai­se­man täy­sin. Sil­ta taas tuo örde­li­jen­gin itä­pään kal­lioil­le rik­ko­maan pul­lo­ja. Luu­len­pa, että sul­jet­tu käyt­tö on Var­tio­saa­ren osal­ta paras rat­kai­su. Var­tio­saa­re­lai­set tus­kin ovat sen enem­pää öky-poruk­kaa kuin Ullan­lin­na­lai­set tai Kata­ja­nok­ka­lai­set. On muka­vaa, että on ole­mas­sa myös paik­ko­ja, joi­hin ei pää­se kuin veneel­lä. Var­tio­saa­reen pää­see toki myös uimal­la. Mik­si kai­ken pitäi­si olla kai­kil­le avoin­ta? Var­sin­kin kun suu­ri osa ihmi­sis­tä käyt­täy­tyy joka puo­lel­la Hel­sin­kiä aivan sika­mai­ses­ti vis­ko­mal­la jät­tei­tään min­ne sat­tuu. Kat­so­kaa vaik­ka Espan puis­toa tai uut­ta musiik­ki­ta­lon viherkattoa.

 40. poh­jois-haa­ga­lai­se­na sitä on tie­tys­ti hie­man huo­lis­saan vir­kis­tys­väy­lien koh­ta­los­ta, mut­ta aina­kin jos­sain aiem­min näke­mis­sä­ni kaa­voi­tus­suun­ni­tel­mis­sa raken­nus­ten sijoit­te­lu ei ollut töke­röim­mäs­tä pääs­tä. hämeen­lin­nan­väy­län yli menee sil­ta pirk­ko­lan ulkoi­lu­la­lu­eel­le ja aina­kin tois­tai­sek­si haa­gan puo­lel­la on vas­taa­vas­ti ollut met­sää, jon­ka suo­jas­sa on pääs­syt vaik­ka­pa hiih­tä­määän radan var­rel­le ja siel­tä las­si­laan. (no näyt­te­li­jän tie kyl­lä kat­kai­see tämän viher­rei­tin ker­ran) ken­ties aikai­sem­pi kom­ment­ti kos­ki tätä yhteyt­tä ja sen säilyttämistä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.