25 vastausta artikkeliin “Ode Ylen Ykkösaamussa pe 25.5.2012”

 1. Mie­lenki­in­toista keskustelua. Min­ua jäi vaan vaivaa­maan Osmon kom­men­tit jutun alus­sa poikien ympärileikkauk­ses­ta. Ymmärsin että Osmo oli sitä mieltä, että poikien ympärileikkaus olisi jol­lain taval­la hyväksyt­tävä toimen­pide? Tämä hyvin yleinen asenne poikien ympärileikkaus­ta kohtaan saa min­un veren kiehu­maan. Poikien ympärileikkauk­ses­ta puhutaan aina vähätellen ja tokaistaan jotain tyyli­in “Se on vain pieni nip­saisu”, tai muu­ta vas­taavaa. Oikeasti on kyse todel­la bru­taal­ista toimen­piteestä. Toimen­piteessä pois­te­taan pojan kehos­ta yksi sen kaikkein herkim­mistä osista! Korkein­ta oikeut­ta myöten tämä on koet­tu hyväksyt­täväk­si toimen­piteek­si “kult­tuuril­li­sista syistä”. Sairas­ta. Tämä on osa suurem­paa kokon­aisu­ut­ta, jos­sa miehen fyysi­nen koske­mat­to­muut­ta, tai elämää muutenkaan ei koeta yhtä arvokkaak­si yhteiskun­nan silmis­sä, kuin naisen. Tästä hyvänä esimerkkinä vaikka­pa se, että kaikkien miesten olete­taan ole­van valmi­ita kuole­maan yhteiskun­nan puolesta(yleinen asevelvollisuus). 

  Mut­ta vielä takaisin ympärileikkauk­seen. Jos minä ehdot­taisin, että tyt­tölap­sil­ta saa leika­ta häpy­hu­ulet irti uskon­no­lisen tra­di­tion nimis­sä, niin se tuomit­taisi­in sairaana ja bru­taali­na, niin kuin pitääkin. Kuitenkin kyse olisi TÄYSIN samas­ta asi­as­ta, kuin pojan esina­han irtileikkaami­nen. Kum­matkaan toimen­piteet eivät poista kokon­aan kykyä tun­tea sek­suaal­ista nautin­toa, mut­ta var­masti vaikut­ta­vat asi­aan ja aihet­ta­vat lapselle pysyvän fyy­sisen vam­man. Esina­hal­la on oma funk­tion­sa. Ei se ole mikään evoluu­tion jäänne, kuten ump­isuoli. Se että kyse on tra­di­tios­ta ei ole mikään perutelu. Myös tyt­tölas­ten nait­ta­mi­nen van­hoille miehille on tra­di­tio jois­sakin kult­tuureis­sa, mut­ta se on silti laiton­ta Suomessa.

  Vielä lop­pu­un opetusvideo:
  http://www.youtube.com/watch?v=bXVFFI76ff0
  Tämänkö pitäisi olla salit­tua, vain jonkun sairaan van­han tra­di­tion takia?

  (Vide­ol­la siis täysin lail­lis­teti toteutet­tu ympärileikkaus lääkärin vastaanotolla)

 2. Asete­taan ran­gais­tuk­sek­si lait­tomas­ta ympärileikkauk­ses­ta lapsen isän kikke­lin nip­saisu poik­ki, niin eiköhän tapa lopu pikimmiten. 

  Muis­tut­taisin, että nais­ten jalko­jen run­nomi­nen saati­in Kiinas­sa lop­pumaan hyvinkin ripeään tahti­in aset­ta­mal­la siitä kuole­man­ran­gais­tus. Kom­mu­nis­tista human­is­mia, sano.

 3. Siis miten tässä on kyse siitä mitä val­tio voi määrätä? 

  Jos minä otan per­in­teek­si että mei­dän muk­suil­ta leikataan pikkuril­li viimeis­es­tä nive­lestä poik­ki kos­ka se on vain tiel­lä, niin siitä var­maan voidaan määrätä. Lie­nee jo määrättykin?

 4. jrn: Muis­tut­taisin, että nais­ten jalko­jen run­nomi­nen saati­in Kiinas­sa lop­pumaan hyvinkin ripeään tahti­in aset­ta­mal­la siitä kuole­man­ran­gais­tus. Kom­mu­nis­tista human­is­mia, sano.

  Suomes­sa krim­i­naalipoli­ti­ikan pää­tarkoi­tus on olla humaani ha hala­pa, ei toimia kun­nol­lise­na pelot­teena jollekin, joka jotain halu­aa vält­tämät­tä tehdä.

 5. NSP:
  Siis miten tässä on kyse siitä mitä val­tio voi määrätä? 

  Jos minä otan per­in­teek­si että mei­dän muk­suil­ta leikataan pikkuril­li viimeis­es­tä nive­lestä poik­ki kos­ka se on vain tiel­lä, niin siitä var­maan voidaan määrätä. Lie­nee jo määrättykin?

  Tämä on tietääk­seni tapana jaap­pani­lai­sis­sa yakuza-rikollisliigoissa.

 6. Pojan ympärileikkaamisen kieltämisen tekee vaikeak­si se, että se on mainit­tu Jumalan ja ihmisen välisen liiton merkkinä 3. Moosek­sen kir­jas­sa (Leviti­cus). Ympärileikkaus piti teet­tämän temp­plis­sä tai syn­a­gogas­sa rab­bin, myös oman aikansa lääkärin toimes­ta. Käsit­tääk­seni ympärileikkaussään­nös usko­van merkkinä on myös expres­sis ver­bis ilmais­tu Koraanissa.

  Tapaa voi pitää vas­ten­mielisenä, mut­ta ‑tosin kuin tyt­töjne ympärileikkaamista — ei täysin tym­päi­sevänä. Se saat­toi erä­maaolois­sa olla aivan perustel­tu (kts. esim- Sin­uhe egyp­tiläi­nen). Olen joskus kuul­lut juu­ta­lais­ten omak­suneen tavan egyp­tiläisiltä. Tietoa en ole voin­ut tarkistaa

  On pienem­pi paha, että ympärileikkauk­sen suorit­taa lääkäri valvo­tuis­sa olo­suhteis­sa. Ja jos kyse on vähä­varai­sista maa­han­muutji­as­ta, että sen kus­tan­taa yhteiskunta.

  Tavat muut­tuvat. Vielä run­saat sata vuot­ta sit­ten kas­teesen liit­tyi eksor­si­mi eli vas­ta­syn­tyneen pesiy­tyneen perkeleen ulosa­jami­nen. Siitä vähitellen luovut­ti­in, ensin val­is­tuneem­mis­sa piireis­sä, sit­ten koko kansassa.

  Voimme olla samaa mieltä siitä, että tapa on jään­net­tä taikauskon pimey­destä. Mut­ta uskon­to on osa ihmisen syvem­pää luon­toa, hyvässä ja pahas­sa. Mr. Hyde on itsessä vahvem­pi ja voimakkaampi kuin Tri jekyll.

 7. Osmo: Minus­ta ympärileikkauk­sia ei pitäisi tehdä. Kyse on lähin­nä siitä, mitä val­tio voi määrätä ja mitä ei.

  Sel­ven­näp­päs vähän, oletko siis sitä mieltä että val­tion ei Suomes­sa tulisi lail­la kieltää poikien ja/tai tyt­tö­jen ympärileikkauksia? 

  Jos pelkoni osoit­tau­tu­vat todek­si niin vas­tauk­sesi on eri­lainen lapsen sukupuoles­ta riip­puen. Minus­ta se on kaikkein pahin vai­h­toe­hto sil­lä siinä jul­muu­teen lisätään vielä se että se kohdis­te­taan vain tiet­tyä kansan­ryh­mää kohtaan.

 8. Jotkut asi­at vaan ovat tärkeämpiä kuin toiset. Suomen eläin­suo­jelu­lais­sa on kiel­let­ty koiran korvien typ­istys vuon­na 1971 ja hän­nän typ­istys vuon­na 1996…

 9. ‘Käsit­tääk­seni ympärileikkaussään­nös usko­van merkkinä on myös expres­sis ver­bis ilmais­tu Koraanis­sa.’ (Markku af Heurlin)
  Siitä ei ole main­in­taa Koraanis­sa, vaan tapa perus­tuu hadithei­hin: http://en.wikipedia.org/wiki/Khitan_%28circumcision%29
  Tyt­tö­jen leikkelystä on myös hadithe­ja: http://en.wikipedia.org/wiki/Religious_views_on_female_genital_mutilation#Islam
  Uskot­tomil­la ei ole kom­pe­tenssia sanoa, mikä kuu­luu johonkin uskon­toon, ja mikä on ‘vain perinne’. Pitää päät­tää, onko kaikille samat sään­nöt, vai sal­li­taanko eri ryh­mille eri­ty­isiä oikeuk­sia. Jos sal­li­taan, niin ryh­dyn heti kopimistik­si: http://en.wikipedia.org/wiki/Missionary_Church_of_Kopimism

 10. Eiköhän ole luon­nol­lista, että jos toimen­pitei­den vaiku­tuk­set erovat merkit­tävästi toi­sis­taan, niin sukupuo­lia kohdel­laan eri taval­la? Jos kyse olisi peniksen lyhen­nyk­ses­tä, niin tilanne olisi vertailukelpoisempi.

  Jotenkin tun­tuu erikoiselta, että juuri Suomen pitäisi olla ain­oa maa maail­mas­sa, joka kieltää miesten ympärileikkauk­set, jos ne ker­ran eivät ole ongel­ma mis­sään muual­la (jälleen muuten merkit­tävä ero nais­ten ympärileikkauk­si­in, jot­ka ovat kiel­let­tyjä ylivoimais­es­ti suurim­mas­sa osas­sa maail­maa). Voi tietysti olla, että juuri tääl­lä on maail­man valveu­tuneim­mat ihmiset, mut­ta on välil­lä vaikea vält­tyä ajatuk­selta, että kysymys on tääl­lä nyt pro­filoitu hyvin voimakkaasti juuri mus­lim­i­maa­han­muut­ta­ji­in, joi­ta nyt ihan peri­aat­teessa pitäisi ilmeis­es­ti vas­tus­taa. Täl­laisen kuvan sain ainakin kun kävin tekemässä puo­livu­osit­taisen ekskur­sioni Hom­ma-foo­ru­mille (käyn siel­lä pari ker­taa vuodessa muis­tut­ta­mas­sa itsel­leni, että vaik­ka kri­ti­soinkin joitakin maa­han­muut­topoli­ti­ikkamme hölmöjä käytän­töjä, en todel­lakaan halua asso­sioitua joukkoon joka Suomes­sa kut­suu itseään maahanmuuttokriitikoiksi).

  Ympärileikkauk­sia kun on tääl­lä tehty tois­tasa­taa vuot­ta ilman että tämä on nos­tat­tanut ketään bar­rikadeille. Ja min­un on vaikea uskoa että Ruot­si, Nor­ja, Kana­da, Sveit­si ja KAIKKI muutkin YK:n jäsen­maat nyt vain ovat pimey­dessä vaeltavia hir­muhal­li­tuk­sia kun eivät ole tätä näh­neet ongelmaa.

 11. lurk­ki:
  ‘Käsit­tääk­seni ympärileikkaussään­nös usko­van merkkinä on myös expres­sis ver­bis ilmais­tu Koraanis­sa.’ (Markku af Heurlin)
  Siitä ei ole main­in­taa Koraanis­sa, vaan tapa perus­tuu hadithei­hin: http://en.wikipedia.org/wiki/Khitan_%28circumcision%29
  Tyt­tö­jen leikkelystä on myös hadithe­ja: http://en.wikipedia.org/wiki/Religious_views_on_female_genital_mutilation#Islam

  Kiitän tarken­nuk­ses­ta. Tietääk­seni nais­ten ympärileikkaus­tra ei har­joitet­tu Ara­bi­as­sa, Afrikasa se on valitet­ta­van yleistä.

  Pro­feet­ta Muham­mad itse kat­soi ole­vansa vain Abra­hamin, Moosek­sen ja Jeesuk­sen monioteis­tisen uskon seu­raa­ja ja ja hei­dän pro­fee­tan­työn­sä. jatka­ja. Vas­ta myöhem­min, Med­i­nan kaut­e­naan hön käään­tyi ensi juu­ta­laisia ja sit­ten kris­tit­tyjä vas­taan, kat­soen näi­den vääristäneen oijeaa uskoa. Yksi­tyisko­htia en tunne.

 12. Markku af Heurlin: Ja jos kyse on vähä­varai­sista maa­han­muutji­as­ta, että sen kus­tan­taa yhteiskunta

  En ikinä äänestä puoluet­ta, joka tuh­laa yhteisiä varo­jamme bar­baarisi­in riitteihin.

 13. Poikani oli vai­hta­ri­na Yhdys­val­lois­sa ja ker­tomansa mukaan oli urheilu­porukkansa ain­oa “valkoinen”, jota ei oltu ympärileikat­tu. Hänelle oli nau­ret­tu, kos­ka oli niin eri­lainen. Hän myös ker­toi, että kaik­ki USA:n pres­i­den­tit ovat olleet ympärileikattuja(Obamasta ei tietoa).

  Aus­tralias­sa syn­ny­tys­sairaalas­sa kir­joite­taan rasti ruu­tu­un — ympärileikataan vai ei.

 14. Yhdys­val­lois­sa miesten ympärileikkaus on hyvin yleistä. He pitävät sitä terveellisenä.

  Vapaae­htoinen ympärileikkaus on varsin tehokas ja toden­näköis­es­ti kus­tan­nuste­hokas tapa estää HIV:n lev­iämistä Afrikas­sa, eli tässä kon­tek­stis­sa se on ihan näyt­töön perus­tu­va toimen­pide. Län­si­mais­sa ympärileikkauk­sel­la tuskin on täl­laista ter­vey­del­listä merk­i­tys­tä ja ympärileikkauk­sen vas­tus­tamisen point­tikin taitaa olla nimeno­maan tuo vapaaehtoisuus…

 15. Osmo Soin­in­vaara:
  Yhdys­val­lois­sa miesten ympärileikkaus on hyvin yleistä. He pitävät sitä terveellisenä.

  Perinne leikkauk­si­in johtuu itsesaas­tu­tuk­sen vält­tämis­es­tä ja nyky­isin siitä, että sairaalat ja lääkärit tekevät sen puo­liväk­isin, siitä kun saa hyvän kor­vauk­sen, kun vaku­u­tus mak­saa. USA:ssa on kuitenkin kas­va­va liike vas­tus­ta­mas­sa poikien silpomista. 

  Jos se nahankap­paleen pois­t­a­mi­nen on ter­vey­delle hyväk­si, niin eikö se olisi jo tip­punut itses­tään kaik­il­ta miehiltä kaikissa kansoissa?

 16. Ah ihanaa. Päivi Räsä­nen vas­tus­taa oman uskon­ton­sa perus­teel­la toisen ihmisen oikeut­ta eutanasi­aan, ja suvait­se­vainen lib­er­aali vas­tus­taa jonkun toisen ihmisen uskon­non perus­teel­la jokaisen lapsen oikeut­ta ruumi­il­liseen koske­mat­to­muu­teen. Yksikään lap­si­han ei hölkäsen pöläys­tä tajua van­hempi­en­sa uskon­nos­ta ennen murkkuikää, joten van­hempi­en tarpeita­han näis­sä rit­u­aaleis­sa tyy­dytetään, ei lapsen.

  Muuten ehkä suu­tut­taisi, mut­ta onnek­si olen niin kyyni­nen, että lop­ul­ta min­un on suh­teel­lisen help­po olla välit­tämät­tä usko­vais­per­hei­den las­ten ase­mas­ta. Ihan hyvin näyt­tää onnis­tu­van muil­takin. Ja ihan turhaan se las­ten ruumi­illi­nen kurit­ta­mi­nenkin kiel­let­ti­in, onhan tääl­lä kuritet­tu lap­sia ehkä jopa toista tuhat­ta vuot­ta, joten mik­si se yhtäkkiä muka olisi jokin ongel­ma. Varsi­nainen turhien kotko­tusten vuo­sisa­ta tuo 1900-luku, kyl­lä van­ha ja tes­tat­tu isän­val­ta oli paras tapa hoitaa nämä käytän­nön jutut.

  On tämä elo kyl­lä joskus niin “post­mod­er­nia” että oikein huimaa.

  Aikuinen ihmi­nen saa puolestani tietenkin ihan uskon­tokun­taan kat­so­mat­ta leikkaut­taa itses­tään pois minkä osan tahansa. Kai tässä silti jostain piilevästä mus­limi­antipa­ti­as­ta on kyse. Taas ker­ran hom­mafo­rum pelkäl­lä ole­mas­saolol­laan rajoit­taa mei­dän jär­jen ihmis­ten liikku­mati­laa, ja epäilemät­tä ottaisimme asi­aan ihan toisen kan­nan, jos tuo­ta kur­jaa ajatuk­sen kahle­hti­jaa ei lainkaan olisi.

 17. Osmo Soin­in­vaara:
  Yhdys­val­lois­sa miesten ympärileikkaus on hyvin yleistä. He pitävät sitä terveellisenä. 

  USA:n lääkäri­jär­jestöt eivät suosit­tele ruti­ini­no­maisia ympärileikkauk­sia. En siis tiedä, kei­hin nyt viit­taat tuol­la “He”.

 18. Min­ul­ta jäi kuulemat­ta se radio-ohjel­ma, jos­sa puhut­ti­in vihreästä taloud­es­ta. Ajat­telin piipah­taa tääl­lä blogilla kat­so­mas­sa kom­ment­te­ja. No, aina ei voi onnistua.

 19. Korkeim­man oikeu­den vuo­den 2008 päätök­sen mukaan ympärileikkaus on ihan ookoo kun­han kyse ei ole sil­von­nas­ta. KKO erik­seen täh­den­tää, että sukupuoli ei ratkaise, onko kyseessä sil­von­ta, vaan teon vaiku­tuk­set. Jos uhrin sukupuoli ratkai­sisi onko kyseessä lailli­nen ympärileikkaus vai laiton silpomi­nen, niin sil­loin kyseessä olisi luon­nol­lis­es­tikin laiton syrjintä.

  KKO:n antoi ennakkopäätök­sen­sä tapauk­ses­sa, jos­sa uhril­ta pois­tet­ti­in esinah­ka, mut­ta se ei KKO:n mielestä ollut silvontaa.

  Ennakko­ta­pauk­ses­sa uhri oli poi­ka, mut­ta voidaanko sit­ten tytöltä tai naiselta pois­taa esinah­ka? Kyl­lä vain.

  Kli­toris koos­t­uu – jos joku ei sitä oikeusneu­vosten lisäk­si tien­nyt – ter­skas­ta ja kli­torik­sen hupus­ta eli esina­has­ta. Naisil­la pääosa (noin 2/3) kli­torik­sen her­mopäät­teistä on esina­has­sa, lop­ut ter­skas­sa – siis ihan samal­la lail­la kuin miehillä. Ei siis pitäisi olla yllä­tys, että aami­as­muro­ja kau­pustele­vien puoskarien ja 1800-luvun lääkärien koke­muk­sen mukaan ympärileikkaus eli esina­han pois­to ehkäisi tehokkaasti itsesaas­tu­tus­ta eli mas­tur­baa­tio­ta eli nymfo­ma­ni­aa niin tytöil­lä kuin pojil­la (jos nyt pahin­ta puber­teet­tia ei lasketa).

  Tytöille ja naisille ympärileikkaushoidot lopetet­ti­in jonkin­laisen skan­daalin joh­dos­ta 1890-luvul­la, sitä ennen niitä pidet­ti­in Yhdys­val­lois­sa (ja Suomes­sa) hyvin terveellisinä.

  Toisaal­ta taas esina­han pois­to kuu­luu WHO:n luokit­telus­sa nais­ten sukupuolielin­ten sil­von­nan luokkaan I, kli­torik­sen ja/tai esina­han pois­t­a­mi­nen (kli­toridek­to­mia eli kli­torik­sen pois­to). WHO:n mukaan kli­torik­sen pois­tos­ta voidaan edelleen erot­taa tyyp­it Ia (pois­te­taan joko ter­s­ka tai esinah­ka) ja Ib (pois­te­taan molemmat).

  Ehkäpä Osmon ja muiden saman­mielis­ten pitäisi pyytää YK:ta tun­nus­ta­maan val­tioiden toim­intamah­dol­lisu­u­den rajal­lisu­us ja muut­ta­maan WHO:n luokit­telua niin että esina­han pois­to rajat­taisi­in selkeästi sukupuolielin­ten silpomisen ulkop­uolelle. Pide­tään­hän sitä ter­veel­lisenä. Estäähän se sukupuoli­tau­tien tart­tumista, tutkimusten mukaan. Ihan sukupuoles­ta riippumatta.


 20. Markku af Heurlin: Ja jos kyse on vähä­varai­sista maa­han­muutji­as­ta, että sen kus­tan­taa yhteiskunta”

  oi tapo­ja…: En ikinä äänestä puoluet­ta, joka tuh­laa yhteisiä varo­jamme bar­baarisi­in riitteihin.

  Käsit­tääk­seni toin tarpeek­sis selvästi esi­in, että pidä tätä mah­dol­lisu­ut­ta pienem­pänä pahana. Tämä on niitä pien­impiä kus­tan­nuk­sia, jon­ka maa­han­muut­ta­japer­he aiheut­taa.- Mei­dän on hyvin vaikea toisen voivan olet­taa voivansa kom­mu­nikoi­da kanssamme taavser­tais­es­ti, jos pidämme hei­dän tapo­jaan vain bar­baarisi­na riit­teinä. Ehkä voi toivoa, että seu­raavis­sa sukupolvis­sa tavas­ta luovutaan.

  Afrikas­sa muuten lehti­ti­eto­jen mukaan tyt­tölas­ten ympärileikkau­sia onsaatu vähen­tymään nimeno­maan suun­taa­mal­la val­is­tus hei­dän (ympärileikak­t­tui­hion) äiti­hin­sä ja nais­paran­ta­ji­in, jot­ka ovat leikkausa­ki tehneet.

 21. Mikael M.:
  Kai tässä silti jostain piilevästä mus­limi­antipa­ti­as­ta on kyse. 

  Mik­si on ihan jees vas­tus­taa kris­til­listä hih­hu­loin­tia, mut­ta kauhean ongel­mallista, jos ei hyväksy Islamin tapoja?

  Itse vaan totean, että kun on päästy Kristi­nuskon määräyk­sistä aika vapaak­si (joitakin siel­lä viel­lä kum­mit­telee), niin en iki­maail­mas­sa hyväksy jonkun toisen uskon­tokun­nan määräyk­siä tilalle.

 22. Mikael M.: Kai tässä silti jostain piilevästä mus­limi­antipa­ti­as­ta on kyse. Taas ker­ran hom­mafo­rum pelkäl­lä ole­mas­saolol­laan rajoit­taa mei­dän jär­jen ihmis­ten liikku­mati­laa, ja epäilemät­tä ottaisimme asi­aan ihan toisen kan­nan, jos tuo­ta kur­jaa ajatuk­sen kahle­hti­jaa ei lainkaan olisi.

  Eikä niin piilevästäkään, eihän juu­ta­lais­ten aktivi­teeteista ole nous­sut mitään kohua vaik­ka ovat sitä jo pitkään Suomes­sakin harrastaneet.

  Tuo “…ole­mas­saolol­laan rajoit­taa mei­dän jär­jen ihmis­ten…” kuu­lostaa hie­man hmmm… erikoiselta, asenne on sama kuin sil­lä mui­jansa piek­se­neel­lä juopol­la: “kat­so nyt mitä sait mun tekemään”.

 23. Pekka Pes­si: Ehkäpä Osmon ja muiden saman­mielis­ten pitäisi pyytää YK:ta tun­nus­ta­maan val­tioiden toim­intamah­dol­lisu­u­den rajal­lisu­us ja muut­ta­maan WHO:n luokit­telua niin että esina­han pois­to rajat­taisi­in selkeästi sukupuolielin­ten silpomisen ulkop­uolelle. Pide­tään­hän sitä ter­veel­lisenä. Estäähän se sukupuoli­tau­tien tart­tumista, tutkimusten mukaan. Ihan sukupuoles­ta riippumatta.

  Tai ehkäpä mei­dän pitäisi nimeno­maan tääl­läkin nou­dat­taa WHO:n luokit­telua? WHO:han tuomit­see selkeästi tyt­tö­jen ympärileikkauk­sen mut­ta ei suinkaan poikien. 

  Itse kun en lääkäri ole, niin ainakin min­ul­la painaa vaakakupis­sa tuol­laisen maail­man tärkeim­män ter­veysjär­jestön kan­nan­otot; jos siel­lä ollaan sitä mieltä että tässä oper­aa­tiot ovat sukupuolten osalta vaiku­tuk­sil­taan eri­laisia, niin mik­si mei­dän pitäisi Suomes­sa ain­oana maana maail­mas­sa toimia toisin? Jos WHO tosi­aan alka­isi vaa­tia poikien ympärileikkauskiel­toa kuten tytöille täl­lä het­kel­lä niin kyl­lä sil­lä ainakin omaan mielip­i­teeseeni olisi suuri vaiku­tus. Ja vas­taavasti tois­in­päin, kun se nyt ker­ran ei sel­l­aista vaadi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.