Hallintovaliokunta New Yorkissa

Asuin 38-ker­rok­sien hotel­li­ra­ken­nuk­sen 33. ker­rok­ses­sa. Jät­kä­saa­reen siir­ret­ty­nä oli­si kyl­lä aika näyt­tä­vä kapistus.

Maa­nan­tai­aa­mu­na käy­tiin tapaa­mas­sa New Yor­kin met­ro­po­li­hal­lin­non edus­ta­jia. Nämä kään­nös­vir­heet ovat haus­ko­ja. Jos­kus kau­an sit­ten edus­kun­nan valio­kun­ta mat­kus­ti Kii­naan tutus­tu­maan kii­na­lai­seen ter­vey­den­huol­toon ja kuu­lim­me kaik­kea haus­kaa luon­non­lää­ke­tie­tees­tä. Kii­na­lai­set kou­lu­lää­ke­tie­teen edus­ta­jat ihmet­te­li­vät. Minä aina­kin kuvit­te­lin, että meil­le oli­si ker­rot­tu, miten New Yor­kin met­ro­po­lia­lu­een hal­lin­to on jär­jes­tet­ty, siis kuka päät­tää ja mis­tä. Meil­le esit­täy­tyi hal­lin­to-osas­to, jon­ka tär­keim­pä­nä teh­tä­vä­nä oli han­kin­ta­toi­mi ja hen­ki­lös­tön rek­ry­toin­ti. He ker­toi­vat innos­tu­nei­na monis­ta jär­keis­tyk­sis­tä, joi­ta oli teh­ty. Meil­le ne ker­toi­vat lähin­nä, että pal­jon on jär­keis­tet­tä­vää. Anek­doot­ti­na mai­nit­tiin, että eri­tyis­laa­tu­vaa­ti­mus­ten pois­ta­mi­nen ves­sa­pa­pe­ril­ta sääs­ti mil­joo­na dollaria

Seu­raa­vak­si oli vuo­ros­sa FBI, taas. Kän­ny­kät piti taas luo­vut­taa, mut­ta täl­lä ker­taa meil­le myös ker­rot­tiin jotain. Jär­jes­täy­ty­nyt­tä rikol­li­suut­ta aja­tel­len maa­han on sää­det­ty laki, jol­la rikok­seen osal­lis­tu­nut jouk­kio voi­daan tuo­mi­ta yhteis­vas­tuul­li­ses­ti kat­so­mat­ta, kuka sitä lii­pai­sin­ta pai­noi. Olen miet­ti­nyt itse­kin samaa. Jos poru­kal­la läh­de­tään autol­la kapa­kas­ta, minus­ta kaik­ki ovat syyl­li­siä eikä vain se jou­kon hei­koin, joka on komen­net­tu ratin taak­se. FBI:n tar­koi­tuk­se­na on pääs­tä kiin­ni rikol­li­sor­ga­ni­saa­tioi­den pomoi­hin. Muka­nam­me ollut Supon joh­ta­ja teki aika tark­ko­ja kysymyksiä.

Ilta­päi­väl­lä kävim­me krii­sin­hal­lin­ta­kes­kuk­ses­sa, jon­ka teh­tä­vä­nä oli ottaa komen­to, jos vaik­ka len­to­ko­ne las­keu­tuu Hud­son-jokeen, kau­pun­kiin iskee hur­ri­kaa­ni tai sataa vii­si sent­tiä lun­ta. En tie­dä, oli­ko hyö­dyl­lis­tä, mut­ta mie­len­kiin­tois­ta aina­kin oli. Täl­lai­nen kes­kus tar­vi­taan, kos­ka muu­toin ope­raa­tioi­den hal­lin­ta on aivan leväl­lään. Sata­mal­la esi­mer­kik­si on oma polii­sin­sa, jon­ka vas­tuul­la ovat myös tun­ne­lit ja Empi­re Sta­te Buil­ding. Orga­ni­saa­tio on niin sii­lou­tu­nut, että krii­si­ti­lan­tees­sa mikään ei toimi.

Lou­naal­la kävim­me YK-suur­lä­het­ti­lään asun­nol­la. Komeat näky­mät. Aihee­na Suo­men YK-poli­tiik­ka ja ennen kaik­kea pyr­ky tur­val­li­suus­neu­vos­ton jäse­nek­si lokakuussa.

Tiis­tai­aa­mu­na YK-suur­lä­he­tys­tön tilois­sa sel­vi­tys YK-poli­tii­kan kes­kei­sis­tä kysy­myk­sis­tä ja ulko­puo­li­nen esi­tys sivii­li­krii­sin­hal­lin­nas­ta. Käy­tiin kat­so­mas­sa myös YK:n toi­mi­ta­loa, jota Skans­ka remon­toi paril­la mil­jar­dil­la dol­la­ril­la. Mis­sä on SRV?

Olen muu­ten ker­ran joh­ta­nut puhet­ta YK:n yleis­ko­kouk­ses­sa (eri­tyi­sis­tun­nos­sa) seit­se­män minuu­tin ajan. Mei­tä ei ole Suo­mes­sa monta.

New York oli taas mah­ta­va koke­mus. Se on erään­lai­nen urbaa­ni ihme, mut­ta sii­tä toiste.

37 vastausta artikkeliin “Hallintovaliokunta New Yorkissa”

 1. Rikok­seen osal­lis­tu­nut jouk­kio tuo­mi­taan Suo­mes­sa nykyi­sin­kin. Rat­ti­juo­pu­mus­ju­tuis­sa ei ole tapa­na kat­soa osal­li­sik­si mui­ta kuin kus­ki ja auton­sa hänel­le luo­vut­ta­nut, mut­ta jos kol­me ihmis­tä läh­tee tap­pa­maan jon­kun, saa­vat he kaik­ki tuo­mion riip­pu­mat­ta sii­tä, kuka pai­noi liipasinta. 

  Eli mah­toi­ko Osmo kyse olla rikol­lis­ryh­mään kuu­lu­mi­sen ran­gais­ta­vuu­des­ta? Se taas tar­koit­tai­si, että ran­gais­tuk­sen voi­si saa­da sel­lai­nen hen­ki­lö, joka ei ole rikok­seen osal­li­nen mil­lään taval­la, mut­ta on jäse­ne­nä kysei­sen teon teh­nees­sä rikol­lis­ryh­mäs­sä. Jotain tämän suun­tais­ta unio­nin ja Suo­men tasol­la kai par­hail­laan­kin valmistellaan.

 2. New Yor­kis­sa on sys­tee­mi, jon­ka avul­la saa teks­ti­vies­ti­nä tie­toa hätä­ti­lan­teis­ta ja kata­stro­feis­ta. http://www.nyalert.gov/home.aspx
  Tuol­ta voi siis tila­ta eri aluei­den vies­tit omaan kännykkään.

  Nyt pari kave­ria jos­tain tek­ni­ses­tä kor­kea­kou­lus­ta suun­nit­te­le­maan ohjel­mis­to, joka vähin­tään lähet­tää ne TV:n ylä­lai­das­sa juok­se­vat vies­tit myös kän­ny­köi­hin. Peri­aat­tees­sa tuol­lai­sen ohjel­man teke­mi­nen on lap­sel­li­sen help­poa, kun­han ope­raat­to­rit anta­vat mas­sa­pos­ti­tuk­sil­le kanavan.

  Tosin täl­lais­ta jär­jes­tel­mää on Suo­meen suun­ni­tel­tu var­maan­kin vuo­si­kausia tar­koi­tuk­se­na kupa­ta val­tiol­ta rahaa, jos van­hat mer­kit paik­kan­sa pitä­vät. Ja tosiaan:

  Kus­tan­nus­ten ylit­ty­mi­ses­tä on tuo­re esi­merk­ki Aasian tsu­na­min jäl­keen Suo­meen suun­ni­tel­tu teks­ti­vies­tei­hin poh­jau­tu­va hälytysjärjestelmä.

  – Jär­jes­tel­män piti alun pitäen mak­saa mil­joo­na euroa, mut­ta tähän men­nes­sä jär­jes­tel­mä­hank­kee­seen on kulu­nut kym­me­nen mil­joo­naa euroa, eikä häly­tys­jär­jes­tel­mä ole vie­lä­kään käytössä.”

  En tie­ten­kään tie­dä kaik­kia asi­aan liit­ty­viä puo­lia, mut­ta kuu­los­taa­han tuo käsit­tä­mät­tö­mäl­tä! Mitä ne siel­lä oikein suun­nit­te­lee? Var­maan jotain äärim­mäi­sen hie­nos­tu­nut­ta ja moni­mut­kais­ta sys­tee­miä (joka ei sit­ten kui­ten­kaan kos­kaan kun­nol­la toimi).

 3. Osmo:

  Jär­jes­täy­ty­nyt­tä rikol­li­suut­ta aja­tel­len maa­han on sää­det­ty laki, jol­la rikok­seen osal­lis­tu­nut jouk­kio voi­daan tuo­mi­ta yhteis­vas­tuul­li­ses­ti kat­so­mat­ta, kuka sitä lii­pai­sin­ta pai­noi. Olen miet­ti­nyt itse­kin samaa. Jos poru­kal­la läh­de­tään autol­la kapa­kas­ta, minus­ta kaik­ki ovat syyl­li­siä eikä vain se jou­kon hei­koin, joka on komen­net­tu ratin taakse

  Vaik­ka kyy­dis­sä­oli­joil­la voi jos­kus olla osuut­ta asi­aan, niin olis älyt­tö­män ongel­mal­lis­ta sää­tää ne oikeu­del­li­ses­ti vas­tuul­li­siks kus­kin rat­ti­juop­pou­des­ta. Eihän ne kyy­di­tet­tä­vät miten­kään voi var­mis­tua sii­tä, ettei kus­ki oo juo­nu. Useis­sa tapauk­sis­sa kus­ki­na voi olla tyyp­pi, jota kyy­di­tet­tä­vät ei tun­ne eikä ehkä oo edes näh­ny koko illan aika­na ennen autoon hyp­pää­mis­tä. Sit sun pitäis huma­las­sa osa­ta joten­kin arvioi­da, että voit­ko luot­taa kus­kin rait­tiu­teen. Toi­han tar­kot­tais, ettei humal­tu­nee­na uskal­tais men­nä ku luo­te­tuim­pien kave­rien kyy­tiin. Näki­sin aika pal­jon parem­pa­na sys­tee­mi­nä nykyi­sen, jos­sa jokai­nen vas­taa sii­tä, ettei mene itse kän­nis­sä rattiin.

  1. Jos polii­si pysäyt­tää auton ja löy­tää oikeal­ta etu­pen­kil­tä kak­si päis­sään ole­vaa mies­tä eikä kul­jet­ta­jan pai­kal­la ole ketään, minus­ta molem­mat ovat syyl­lis­ty­neet suun­nil­leen yhtä ran­gais­ta­vaan tekoon.

 4. Vuo­den 2006 hel­mi­kuus­sa New Yor­kiin satoi yhdes­sä vuo­ro­kau­des­sa — tai yön yli — 69 sent­tiä lun­ta. Mer­kil­li­sen hyvin sii­tä sel­vi­si­vät: sul­ki­vat kaik­ki ei-kriit­ti­set toi­min­not, lait­toi­vat aurat ros­kaa­utoi­hin ja lumi­ket­jut busseihin. 

  Met­ro kul­ki koko ajan myös maan­pääl­li­set osuudet.

 5. Osmo Soi­nin­vaa­ra:

  Jos polii­si pysäyt­tää auton ja löy­tää oikeal­ta etu­pen­kil­tä kak­si päis­sään ole­vaa mies­tä eikä kul­jet­ta­jan pai­kal­la ole ketään, minus­ta molem­mat ovat syyl­lis­ty­neet suun­nil­leen yhtä ran­gais­ta­vaan tekoon.

  Joo jos voi­daan osot­taa, että autoa ajoi joku humal­tu­neis­ta autos­sao­li­jois­ta, mut­ta ei voi­da osoit­taa kuka, eikä kukaan tun­nus­ta, niin sit­ten voi­daan mun­kin mie­les­tä lait­taa yhteis­vas­tuuseen. Vähin­tään sii­nä syyl­lis­ty­tään rikol­li­sen suojeluun.

  Mut­ta jos kus­kis­ta ei oo epä­sel­vyyt­tä, ei oo mitään jär­keä syyt­tää mat­kus­ta­jia. Mat­kus­ta­jia ei voi miten­kään vel­voit­taa ole­maan tie­toi­sia kus­kin mah­dol­li­sis­ta promilleista.

 6. Peter:jos kol­me ihmis­tä läh­tee tap­pa­maan jon­kun, saa­vat he kaik­ki tuo­mion riip­pu­mat­ta sii­tä, kuka pai­noi liipasinta. 

  Ros­kaa, sil­lä näyt­tö­kyn­nys on niin kor­keal­la ettei syyt­tä­jä saa iki­kuu­na­päi­vä­nä näy­tet­tyä että poruk­ka läh­ti yksis­sä tuu­min tap­pa­maan, ellei­vät teki­jät tunnusta.

  Tyy­pil­li­ses­ti­hän syy­tet­ty­jen mukaan ollaan men­ty vain jutut­ta­maan ja uhri on sit­ten vahin­gos­sa kuol­lut johon­kin, kukaan vaan ei tie­dä että mihin, eikä kukaan myön­nä kos­ke­neen­sa uhriin kuin kor­kein­taan hätäjärjelutilanteessa .

  Esi­mer­kik­si
  http://www.mtv3.fi/uutiset/rikos.shtml/uhri-ei-ymmarra-miksi-hanta-viillettiin-yokerhon-vessassa/2011/09/1398650

  Ja tuo­mio:
  http://omakaupunki.hs.fi/paakaupunkiseutu/uutiset/tiger-yokerhon_wc-puukottajalle_viisi_vuotta_vankeutta/

  Syyt­tä­jä vaa­ti sekä Mäkli­nil­le että toi­sel­le mie­hel­le ran­gais­tus­ta mur­han yri­tyk­ses­tä. Oikeus hyl­kä­si syyt­teen toi­sen mie­hen osal­ta koko­naan, kos­ka tämän osal­lis­tu­mi­ses­ta puu­ko­tuk­seen ei löy­ty­nyt näyttöä.

  Syyt­tä­jä vaa­ti myös, että ran­gais­tus­ta mitat­taes­sa oli­si otet­tu huo­mioon, että rikos oli teh­ty jär­jes­täy­ty­neen rikol­lis­ryh­män jäse­ne­nä. Molem­mat syy­te­tyt ovat kes­kus­ri­kos­po­lii­sin mukaan koke­las­jä­se­niä Uni­ted Brot­her­hood ‑jär­jes­tös­sä.

  Kärä­jä­oi­keus ei kui­ten­kaan kat­so­nut saa­neen­sa näyt­töä sii­tä, että Mäklin oli­si teh­nyt rikok­sen nime­no­maan Uni­ted Brot­her­hoo­din nimissä.”

  Eli kah­des­taan ollaan men­ty pis­tä­mään äijää kyl­mäk­si, mut­ta rikos­to­ve­ril­le ei tul­lut mitään eikä jen­gi miten­kään liit­ty­nyt asi­aan. Heh, heh.

  1. Täl­lai­seen tapauk­seen mai­nit­tu Yhdys­val­tain lai­sää­dän­tö puut­tuu. Rikol­lis­jär­jes­töön kuu­lu­mi­nen ei tuo­ta ran­gais­tus­ta, mut­ta osal­lis­tu­mi­nen ope­raa­tioon, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on tap­paa joku tuot­taa tuo­mion kai­kill­le ope­raa­tios­sa muka­na olleil­le. Tuo­mio on lie­vem­pi kuin itse murhasta.
   Mitä meil­le teh­dään tapauk­ses­sa, jos­sa kak­si menee ryös­tä­mään kul­ta­lii­ket­tä ja kol­mas odot­taa auto­sa liik­keen edes­sä val­mii­na kyy­dit­se­mään kave­rit pois. Syy­te vää­rin pysäköinistä?

 7. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Mitä meil­le teh­dään tapauk­ses­sa, jos­sa kak­si menee ryös­tä­mään kul­ta­lii­ket­tä ja kol­mas odot­taa auto­sa liik­keen edes­sä val­mii­na kyy­dit­se­mään kave­rit pois. Syy­te vää­rin pysäköinistä?

  Syy­te tulee osal­li­suu­des­ta, kump­pa­nuus tai avun­an­to, avun­an­nos­ta saa kai var­tin ver­ran alennusta.

 8. Poh­joi­mais­sa on aika pit­kät perin­teet etsiä kier­to­tie sel­väs­ti syyl­li­sen vapaut­ta­mi­sek­si. Jär­vi­leh­don tapaus mei­na­si jää­dä ilmas syy­tet­tä. Jos ei tie­de­tä kum­pi ajoi, ei voi­da tuo­mi­ta ruo­ri­juop­pou­des­ta + kuo­le­man­tuot­ta­muk­ses­ta, eikä myös­kään venee luo­vut­ta­mi­ses­ta juo­pu­neel­le. On 50% ris­ki että menee pie­leen. Siis syytön!

  Ruot­sis­sa ollaan vie­lä höve­lim­piä. Jen­gi tap­poi puu­kot­ta­mal­la. Kaik­ki osal­lis­tui­vat puu­ko­tuk­seen, mut­ta vain yksi osui kuo­let­ta­vas­ti sydä­meen. Syyt­tö­miä kaik­ki, kun oikeus­tur­van kan­nal­ta ei voi­da syyt­tää mur­haa­jaa pahoi­pi­te­lys­tä. Että sil­lä tavalla.

 9. jon­ka tar­koi­tuk­se­na on tap­paa joku tuot­taa tuo­mion kai­kill­le ope­raa­tios­sa muka­na olleil­le. Tuo­mio on lie­vem­pi kuin itse murhasta.”

  Näin­hän se toi­mii Suo­mes­sa­kin, kysy­mys on vain näyt­tö­vaa­ti­mus­ten erilaisuudesta.Kyllä Suo­mes­sa­kin tuo­mi­taan kaik­ki osalliset.Avustajat usein lie­vem­min kuin tekijä,mutta kui­ten­kin. Suo­mes­sa tyy­pil­li­nen sur­ma on huma­lik­ko­jen väli­nen ja on vai­kea näyt­tää kuka oli hereillä,kuka ei. 

  Esim KKO n ennak­ko­pää­tök­ses­sä R94/311 on poh­dit­tu osal­lis­ten syyllisyysastetta.Murha teh­tiin ampu­mal­la ja ampu­jia oli yksi mut­ta kol­me sai elinkautisen.Ampuja,avustaja ja palk­kion mur­has­ta luvannut.

  Suo­mes­sa vaa­di­taan todel­lis­ta näyt­töä , USA:ssa näyt­tö­kyn­nys on alhai­sem­pi ja tuo­mio riip­puu pal­jon teki­jän sosi­aa­li­ses­ta asemasta .

  Sivul­li­nen­kin pää­see hel­pos­ti myrk­ky­pii­kil­le, jos on alem­paa sosi­aa­li­luok­kaa, tun­tee mur­haa­jan ja sat­tuu lähis­töl­le, joku OJ Simp­son taas käve­lee vapaa­na ulos oikeudesta.

  Kol­lek­tii­vi­nen ran­kai­su ei taas ole län­si­mai­sen oikeus­kä­si­tyk­sen mukainen,mutta ehkä­pä vih­rei­den kol­lek­tii­vi­ses­sa maa­il­mas­sa sekin on mahdollista.

 10. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Jos polii­si pysäyt­tää auton ja löy­tää oikeal­ta etu­pen­kil­tä kak­si päis­sään ole­vaa mies­tä eikä kul­jet­ta­jan pai­kal­la ole ketään, minus­ta molem­mat ovat syyl­lis­ty­neet suun­nil­leen yhtä ran­gais­ta­vaan tekoon.

  Jos polii­si pysäyt­tää auton, jon­ka oikeal­la etu­pen­kil­lä on kak­si ihmis­tä, eikä kul­jet­ta­jan pai­kal­la ketään, täy­tyi­si auton liik­kua ilman kuljettajaa. 

  Epä­sel­vyyk­siä on jos­kus jos polii­si löy­tää esim ojaan aja­neen auton, jon­ka kul­jet­ta­jaa ei voi­da todentaa.

 11. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Jos polii­si pysäyt­tää auton ja löy­tää oikeal­ta etu­pen­kil­tä kak­si päis­sään ole­vaa mies­tä eikä kul­jet­ta­jan pai­kal­la ole ketään, minus­ta molem­mat ovat syyl­lis­ty­neet suun­nil­leen yhtä ran­gais­ta­vaan tekoon. 

  En ihan kek­si, miten tämä toi­mi­si auton koh­dal­la. Mis­sä välis­sä se kus­kin pai­kal­la ollut oikein siir­tyi sin­ne oikeal­le pen­kil­le? Hänen­hän pitää pai­naa jar­rua sii­hen asti, kun­nes auto pysäh­tyy. Sen jar­rut­ta­mi­sen jäl­keen hänen pitäi­si siis ryy­siä vaih­de­ke­pin yli oikeal­le pen­kil­le ja vie­lä saa­da tur­va­vyö ympä­ril­leen (sehän on sen toi­sen tyy­pin ympä­ril­lä jo muu­ten­kin) ennen kuin se pysäy­tys­merk­kiä näyt­tä­vä polii­si on sii­nä ikku­nan luo­na. Tämä kaik­ki siis humaltuneena. 

  Ja kai­ken pääl­le polii­si voi ottaa sor­men­jäl­jet ratis­ta ja vaih­de­ke­pis­tä (en tosin tie­dä, onko liik­ku­val­la polii­sil­la sor­men­jäl­ki­va­rus­tei­ta muka­naan, mut­ta jää­hän se auto niil­le sijoil­leen joka tapauk­ses­sa, kos­ka ei nii­tä kum­paa­kaan voi rat­tiin päästää). 

  Jos­sain venei­lys­sä tuo voi­si­kin toi­mia, kos­ka polii­sin näkee jo kau­kaa ja ruo­ri­mie­hen pai­kal­ta on tri­vi­aa­lia siir­tyä johon­kin muu­al­le. Kes­kel­lä ulap­paa lil­lu­va vene voi hyvin­kin olla täy­sin ilman kus­kia polii­sin vih­doin pääs­tes­sä sen lähelle.

 12. Hhhmm. Kii­na­lais­ten näke­myk­seen omaan teol­li­suu­teen­sa tulee ottaa sil­lä taval­la, että 90% näke­myk­ses­tä on pötyä tai pro[p]/[b]agandaa.

  Itse en oli­si niin­kään var­ma kii­na­lais­ten kyvys­tä ottaa maa­il­man mark­ki­nat hal­tuun­sa, vaan sii­tä, että län­si­maat vie­vät tuo­tan­to­aan vero­tuk­sel­li­sis­ta syis­tä hal­van työ­voi­man Kiinaan.

 13. Jen­gi tap­poi puu­kot­ta­mal­la. Kaik­ki osal­lis­tui­vat puu­ko­tuk­seen, mut­ta vain yksi osui kuo­let­ta­vas­ti sydä­meen. Syyt­tö­miä kaik­ki, kun oikeus­tur­van kan­nal­ta ei voi­da syyt­tää mur­haa­jaa pahoipitelystä

  Suo­mes­sa on täl­lai­sia tapauk­sia var­ten rikos­ni­mi­ke “tap­pe­luun osal­lis­tu­mi­nen”: Joka ruu­miil­lis­ta väki­val­taa teke­mäl­lä tai muul­la teol­la osal­lis­tuu tap­pe­luun tai hyök­käyk­seen, johon useat otta­vat osaa ja jos­sa joku sur­ma­taan tai jol­le­kul­le tahal­laan aiheu­te­taan vai­kea ruu­miin­vam­ma tai vaka­va sai­raus, on tuo­mit­ta­va, jos hänen oli syy­tä varoa täl­lai­sen seu­rauk­sen aiheu­tu­van tap­pe­lus­ta tai hyök­käyk­ses­tä, tap­pe­luun osal­lis­tu­mi­ses­ta sak­koon tai van­keu­teen enin­tään kah­dek­si vuodeksi.

 14. Poh­jois­mai­nen aja­tus lie­nee, että ran­gais­tus yli­pää­tään on sio asia — ja kaik­ki van­git vapau­te­taan aika­naan. USA:ssa ehkä koros­tuu rikok­sen uhri.

  Kiin­ni­jää­mi­sen toden­nä­köi­syys ja ran­gais­tuk­sen anka­ruus ovat rij­kol­li­suu­den sanoi­sin­ko kus­tan­nus­funk­tion kom­po­nen­tit. Suo­mes­sa on ollut ihan koh­tuul­li­nen kiin­ni­jää­mis­to­den­nä­köi­syys, jol­loin lie­vem­mät­kin van­keus­ran­gais­tuk­set ovat olleet uhka.

  Suo­ma­lai­nen oikeu­den­käy­tön ongel­ma on, että ehdol­lis­ta ran­gais­tus­ta ei miel­le­tä enää lain­kaan ran­gais­ty­uk­sek­si ja myös sak­ko­tuo­mion voi jät­tää mak­sa­mat­ta ilman kovin ihmeel­li­siä­seu­rauk­sia, kun­han pitäy­tyy nykyi­ses­sä kan­sa­lais­pal­kas­sa ja vät­tää töitä.

  Kos­ka rikok­sen val­mis­te­lu ei ole ran­gais­ta­vaa, suun­ni­tel­mien ja käsi­kir­joi­tus­ten teke­mi­nen ja myy­mi­nen on ihan lail­lis­ta puhaa. “Hit and run” teki­jät sit­ten tule­vat, luke­vat nuo­tit ja häi­py­vät. Kan­sa­lai­sen näkö­kul­mas­ta kol­lek­tii­vi­nen ran­gais­tus on koko poru­kal­le pai­kal­laan ja tarpeen.

  Suo­meen kukaan ei kai­paa enää isoa van­ki­mää­rää, mut­ta jotain nykyi­sel­le ran­gais­tus­jär­jes­tel­mäl­le on teh­tä­vä. Van­hi­laan kun kukaan ei jou­du ilman kovin mää­rä­tie­tois­ta ja yleen­sä pit­kä­jän­teis­tä yrittämistä.

  Poh­jois­mai­den ja USA:n sys­tee­mien ver­taa­mi­nen menee tv-sar­ja-arvioin­nik­si, mut­ta perin­teet ja kul­tuu­ri ovat vain kovin eri­lai­sia. Hyvä niin.

 15. tomp­pe­li: Jär­jes­tel­män piti alun pitäen mak­saa mil­joo­na euroa, mut­ta tähän men­nes­sä jär­jes­tel­mä­hank­kee­seen on kulu­nut kym­me­nen mil­joo­naa euroa, eikä häly­tys­jär­jes­tel­mä ole vie­lä­kään käytössä.” 

  Käsit­tä­mä­tön­tä. Tämä, samoin kuin se kau­an odo­tel­tu elekt­ro­ni­nen resep­ti­jär­jes­tel­mä ovat tek­nil­li­ses­sä moni­mut­kai­suu­des­saan sitä luok­kaa, että nii­den toteut­ta­mi­seen tar­vit­see pari teek­ka­ria kuu­kau­dek­si töi­hin. Sil­ti näi­hin on joten­kin onnis­tut­tu has­saa­maan mil­joo­nia täy­sin turhaan.

  Mie­lel­lään kuu­li­sin näi­den jär­jes­tel­mien suun­nit­te­li­joi­den sisä­pii­ris­tä mikä mät­tää kun jul­ki­sen puo­len yksin­ker­tai­sis­ta­kin pro­jek­teis­ta saa­daan teh­tyä näin han­ka­lia. Se, että rahan­has­saus osuu usein nime­no­maan tie­to­tek­ni­siin jär­jes­tel­miin, saa minut epäi­le­mään pro­jek­te­ja yrit­tää vetää laki­mie­het ja byro­kraa­tit joil­la ei ole mitään käsi­tys­tä edes mis­tä suun­nas­ta läh­teä hom­maa toteut­ta­maan tai mitä luok­kaa pro­jek­tin vaa­ti­vuus on (jot­ta osat­tai­siin skaa­la­ta jär­jes­te­lyt sen mukaan).

 16. JTS:

  Suo­meen kukaan ei kai­paa enää isoa van­ki­mää­rää, mut­ta jotain nykyi­sel­le ran­gais­tus­jär­jes­tel­mäl­le on teh­tä­vä. Van­hi­laan kun kukaan ei jou­du ilman kovin mää­rä­tie­tois­ta ja yleen­sä pit­kä­jän­teis­tä yrittämistä.

  Kyl­lä minä aina­kin kai­paan, että rikol­li­set ovat van­ki­las­sa eikä hil­lu­mas­sa vapaa­na teh­den yhä uusia rikoksia. 

  Nor­jas­sa on kuu­lem­ma joku saa­ri, jos­sa rikol­li­set saa­vat olla kes­ke­nään. Eikö­hän Suo­mes­ta­kin joku saa­ri löy­tyi­si, jon­ka vesia­luet­ta oli­si help­po val­voa. Van­ki­lan ainoa kus­tan­nus oli­si vesia­lu­een var­tioin­ti ja ruu­an toi­mit­ta­mi­nen. Muu­ten sai­si­vat toteut­taa rikol­li­sia tai­pu­muk­si­aan ihan vapaasti.


 17. Täl­lai­nen tapah­tu­ma oli muu­ta­ma päi­vä sit­ten. Autos­osa oli kol­me. Kol­mas oli takapenkillä.”

  Näi­tä­hän sattuu.Poliisitutkinnassa jao ikeus­käy­tän­nös­sä suh­tau­tu­mi­nen riip­puu mitä vahin­koa syntyi.Esim JJ:n jutus­sa kus­kin sel­vit­tä­mi­seen uhrat­tiin enem­män aikaa ja tuo­mio tuli aihe­to­dis­tei­den perusteellla

  Tuos­sa kol­men koplan kän­nia­jos­sa ei käsit­täk­se­ni vahin­ko­ja syn­ty­nyt joten tut­kin­ta­kin oli pin­ta­puo­lis­ta ja lop­pui lyhyeen.

  Osmon oikeus­käy­tän­tö näyt­tää ole­van Vil­lis­tä Län­nes­tä: ei ole tär­ke­ää kuka hirtetään,pääasia, että hirtetään.

  Mat­kai­lu näkö­jään avartaa

 18. JTS:
  Suo­ma­lai­nen oikeu­den­käy­tön ongel­ma on, että ehdol­lis­ta ran­gais­tus­ta ei miel­le­tä enää lain­kaan ran­gais­ty­uk­sek­si ja myös sak­ko­tuo­mion voi jät­tää mak­sa­mat­ta ilman kovin ihmeel­li­siä­seu­rauk­sia, kun­han pitäy­tyy nykyi­ses­sä kan­sa­lais­pal­kas­sa ja vät­tää töitä. 

  Minus­ta suo­ma­lai­sen oikeus­jär­jes­tel­män pää­on­gel­ma­na on, että tuo­miois­tui­met ovat de fac­to otta­neet edus­kun­nal­le kuu­lu­vaa lainsäädäntövaltaa.

  Rikos­lais­sa on esi­mer­kik­si tör­keäs­sä pahoin­pi­te­lys­sä skaa­la 1–10 v. Käy­tän­nös­sä tuo­miois­tui­met kui­ten­kin ope­roi­vat kokoa­jan siel­lä skaa­lan ala­pääs­sä. Ei ole tuo­miois­tui­men teh­tä­vä mää­rit­tää mikä sat­tuu ole­maan yksit­täi­ses­tä tör­keäs­tä pahoin­pi­te­lys­tä mak­si­mi­tuo­mio, se kuu­luu edus­kun­nal­le ja täl­lä het­kel­lä se on 10 vuotta.

  http://www.optula.om.fi/uploads/tffry8p5o8fp.pdf

  Ehdot­to­mien van­keus­ran­gais­tus­ten kes­ki­pi­tuus on puo­len­tois­ta vuo­den paik­keil­la, ehdol­lis­ten ran­gais­tus­ten kes­ki­pi­tuus taas hie­man yli vuosi”

  Tui­ja Brax:
  “Teko­yh­dis­tel­mäs­tä tör­keä pahoin­pi­te­ly ja tör­keä kuo­le­man­tuot­ta­mus on hovioi­keus­käy­tän­nös­sä tuo­mit­tu 10 vuo­den vankeusrangaistuksia.”

  http://www.om.fi/Etusivu/Ajankohtaista/Vastauksetkirjallisiinkysymyksiin/Kysymysarkisto/Vuoden2011kysymyksetBrax/1290610616438

  —–

  Käy­tän­nös­sä siis tör­keäs­tä pahoin­pi­te­lys­tä yhdis­tet­ty­nä tör­ke­ään kuo­le­man­tuot­ta­muk­seen tai johon­kin muu­hun hen­ki­ri­kok­seen saa 10 vuot­ta kak­kua mut­ta tör­keäs­tä pahoin­pi­te­lys­tä ei yksin­kään kyl­lä miten­kään tuo­hon yllä.

 19. Kyl­lä minä aina­kin kai­paan, että rikol­li­set ovat van­ki­las­sa eikä hil­lu­mas­sa vapaa­na teh­den yhä uusia rikoksia.
  Nor­jas­sa on kuu­lem­ma joku saari,”

  Ket­kä ovat rikol­li­sia ?Jokai­nen rik­koo jota­kin lakia elä­män­sä aika­nausein tietämättään.
  Jos halu­taan aida­ta rikol­li­set niin aita pitäi­si vetää rajo­ja­pit­kin Suo­men ympäri

 20. Sylt­ty: Minus­ta suo­ma­lai­sen oikeus­jär­jes­tel­män pää­on­gel­ma­na on, että tuo­miois­tui­met ovat de fac­to otta­neet edus­kun­nal­le kuu­lu­vaa lainsäädäntövaltaa.

  Rikos­lais­sa on esi­mer­kik­si tör­keäs­sä pahoin­pi­te­lys­sä skaa­la 1–10 v. Käy­tän­nös­sä tuo­miois­tui­met kui­ten­kin ope­roi­vat kokoa­jan siel­lä skaa­lan ala­pääs­sä. Ei ole tuo­miois­tui­men teh­tä­vä mää­rit­tää mikä sat­tuu ole­maan yksit­täi­ses­tä tör­keäs­tä pahoin­pi­te­lys­tä mak­si­mi­tuo­mio, se kuu­luu edus­kun­nal­le ja täl­lä het­kel­lä se on 10 vuotta.

  Tämä kyl­lä menee nyt ihan met­sään. Se, miten yksit­täi­nen teko sijoit­tuu ran­gais­tusas­tei­kos­sa, nime­no­maan kuu­luu tuo­miois­tui­mil­le. Oikeus­val­tio­pe­ri­aat­tei­siin sen sijaan ei mis­sään tapauk­ses­sa kuu­lu, että vaik­ka­pa kokoo­mus alkaa neu­vo­maan tuo­miois­tui­mia yksit­täis­ta­pauk­sis­sa tai vaa­ti­maan jopa lain­sää­dän­nön tar­kis­tuk­sia sii­hen rikos­tun­nus­mer­kis­töön, johon syyl­lis­ty­mis­tä hei­dän kan­san­edus­ta­jaan­sa par­hail­laan epäil­lään. (Kuten apu­lais­val­ta­kun­nan­syyt­tä­jä oivas­ti tote­si liit­tyen Kanerva-tapaukseen).

  Suu­ri osa pahoin­pi­te­lyis­tä on lie­viä, joten lie­nee luon­nol­lis­ta, että tuo­miois­tui­met myös ope­roi­vat astei­kon ala­pääs­sä. Ran­gais­tus on mitat­ta­va niin, että se on oikeu­den­mu­kai­ses­sa suh­tees­sa rikok­sen vahin­gol­li­suu­teen ja vaa­ral­li­suu­teen, teon vai­kut­ti­miin sekä rikok­ses­ta ilme­ne­vään muu­hun teki­jän syyl­li­syy­teen. Erik­seen ovat sit­ten koven­ta­mis- ja lie­ven­tä­mis­pe­rus­teet. Kyse ei siis todel­la­kaan ole mis­tään nor­maa­li­ja­kau­mas­ta, jol­loin suu­rim­mas­ta osas­ta pahoin­pi­te­ly­ri­kok­sia pitäi­si tuo­mi­ta vii­den vuo­den van­keus­ran­gais­tuk­seen eikä myös­kään edus­kun­ta rikos­la­kia sää­täes­sään ole tätä tarkoittanut. 

  Jos äänes­tä­jää pakot­taa töni­mi­sis­tä tuo­mi­tut lyhyet ran­gais­tuk­sen, sit­ten pitää äänes­tää ehdo­kas­ta, joka kan­nat­taa po. teko­jen mini­mi­ran­gais­tuk­sen korot­ta­mis­ta vaik­ka­pa 7 vuo­teen. Tämä on sitä lain­sää­dän­tö­val­lan käyt­töä, joka sitoo sit­ten tuomioistuimia.

 21. Sha­keem: Tämä kyl­lä menee nyt ihan met­sään. Se, miten yksit­täi­nen teko sijoit­tuu ran­gais­tusas­tei­kos­sa, nime­no­maan kuu­luu tuomioistuimille. 

  Mut­ta jos mis­tään yksit­täi­ses­tyä teos­ta ei kos­kaan tule mak­si­mi­tuo­mio­ta, niin eikö tuo­mio­lai­tos ole de fac­to päät­tä­nyt kysei­sel­le teol­le uuden maksimituomion? 

  Vai eikö ole edes tar­koi­tus kos­kaan käyt­tää lain sal­li­maa mak­si­miä yksit­täi­sel­le teol­la, vaan se on varat­tu ainoas­taan useam­man rikok­sen yhdis­tel­mil­le, esi­mer­kik­si juu­ri tör­keä pahoin­pi­te­ly ja kuolemantuottamus?

 22. Sha­keem:
  Suu­ri osa pahoin­pi­te­lyis­tä on lie­viä, joten lie­nee luon­nol­lis­ta, että tuo­miois­tui­met myös ope­roi­vat astei­kon alapäässä. 

  Lais­sa on eril­li­si­nä koh­ti­naan lie­vä, taval­li­nen ja tör­keä pahoin­pi­te­ly. Min­kä takia lähes kaik­ki taval­li­set ja tör­keät pahoin­pi­te­lyt oli­si­vat “lie­viä taval­lai­sia ja “lie­viä tör­kei­tä” pahoinpitelyjä?

  Tör­keän pahoin­pi­te­lyn laki­sää­tei­nen ran­gais­tusas­teik­ko on 1–10 vuot­ta van­keut­ta. Tuo­mioi­den kes­ki­pi­tuus on 1,5–2 vuot­ta (Läh­de: Tui­ja Brax)

  Var­si­nai­nen istut­tu aika jää sit­ten puo­leen, jos sii­hen­kään näis­tä luvuis­ta, mut­ta tämä puo­li sit­ten on lain­sää­tä­jän suo­raan päättämää.

 23. Lii­an van­ha:
  “Kyl­lä minä aina­kin kai­paan, että rikol­li­set ovat van­ki­las­sa eikä hil­lu­mas­sa vapaa­na teh­den yhä uusia rikoksia.
  Nor­jas­sa on kuu­lem­ma joku saari,”

  Ket­kä ovat rikol­li­sia ?Jokai­nen rik­koo jota­kin lakia elä­män­sä aika­nausein tietämättään.
  Jos halu­taan aida­ta rikol­li­set niin aita pitäi­si vetää rajo­ja­pit­kin Suo­men ympäri

  En minä luon­nol­li­ses­ti­kaan tar­koi­ta, että koi­ran­ka­kan kerää­mät­tä jät­tä­neet pitäi­si lait­taa vankilaan.
  Mut­ta kun vapaal­la jalal­la juok­see monin­ker­tai­sia mur­haa­jia ja tör­kei­siin pahoin­pi­te­lyi­hin tuomittuja.

  Jos aja­tel­laan sivis­ty­nees­ti, että pitää antaa toi­nen mah­dol­li­suus tap­poon syyl­lis­ty­neel­le, niin olkoon se mah­dol­li­suus todel­la­kin ker­ta­luon­tei­nen. Ei voi olla niin, että joku Ter­hi-tyt­tö­nen on alle 30, on taas vapaa­na, on elä­män­sä aika­na ehti­nyt tap­paa kol­me ihmistä.

 24. Vai eikö ole edes tar­koi­tus kos­kaan käyt­tää lain sal­li­maa mak­si­miä yksit­täi­sel­le teol­la, vaan se on varat­tu ainoas­taan useam­man rikok­sen yhdis­tel­mil­le, esi­mer­kik­si juu­ri tör­keä pahoin­pi­te­ly ja kuolemantuottamus?

  Itse asias­sa tämä on nimen­omai­ses­ti tar­koi­tus. Lain sal­li­maa mak­si­mia ei ole juu­ri kos­kaan tar­koi­tus käyt­tää, sil­lä aina on jätet­tä­vä varaa vie­lä pahem­mal­le teol­le. Näin on pää­dyt­ty esi­mer­kik­si huu­mausai­ne­ri­kos­ten nykyi­seen, erit­täin kovaan ran­gais­tus­käy­tän­töön. 1980-luvul­la tuo­mit­tiin tavan­omai­sia nor­mi­ran­gais­tuk­sia (nel­jän­nes astei­kos­ta), mut­ta kun rikol­li­suus kove­ni (aine­mää­rät kas­voi­vat), ran­gais­tuk­set alkoi­vat myös­kin kove­ta. Nyky­ään on sit­ten ihan tavan­omais­ta, että tör­keän huu­mausai­ne­ri­kok­sen tuo­mio on yli seit­se­män vuotta.

  Poik­keuk­sia­kin on: Por­voon mäk­kä­ril­lä kol­me ihmis­tä tap­pa­nut sai mak­si­mi­tuo­mion, 15 vuot­ta ja lisäk­si mää­räyk­sen istua nuo vuo­ten­sa päi­väs­tä päivään.

 25. Eras­to­te­nes alek­sandria­lai­nen:Lain sal­li­maa mak­si­mia ei ole juu­ri kos­kaan tar­koi­tus käyt­tää, sil­lä aina on jätet­tä­vä varaa vie­lä pahem­mal­le teolle.

  Miten niin “on jätet­tä­vä”? Jos jos­kus tuli­si lan­ge­tet­tua 10 vuo­den tuo­mio tör­keäs­tä pahoin­pi­te­lys­tä mitä oikeus­pe­ri­aa­tet­ta oli­si tul­lut rikot­tua, jos sit­ten myö­hem­min tuli­si vas­taan vie­lä enem­män vat­saa vään­tä­vä ei-kuo­let­ta­va väki­val­ta­te­ko, jols­ta ei voi­si antaa enem­pää kuin sen 10 vuot­ta. Molem­mat tuo­miot oli­si­vat täy­sin lainmukaisia.

  Poik­keuk­sia­kin on: Por­voon mäk­kä­ril­lä kol­me ihmis­tä tap­pa­nut sai mak­si­mi­tuo­mion, 15 vuot­ta ja lisäk­si mää­räyk­sen istua nuo vuo­ten­sa päi­väs­tä päivään. 

  Päi­väs­tä päi­vään­kään ei tosin ole Suo­mes­sa oikeas­ti päi­väs­tä päi­vään. Kiel­tämt­tä sii­tä, että Åker­lun­din kal­tai­sia tapa­ri­kol­li­sia, joi­den huo­no tapa on tap­paa ihmi­siä ei saa­da eris­tet­tyä muis­ta ihmi­sis­tä, vas­tuu kuu­luu lähin­nä eduskunnalle.

 26. Suo­mes­sa on aina suh­tau­dut­tu myön­tei­set­si väki­val­taan, se on joh­tu­nut sii­tä, että olem­me olleet pit­kään itäi­sen kult­tuu­rin vaikutuksessa .

  Bal­tias­sa tämä näkyy vie­lä selvemmin,koska län­ti­nen vai­ku­tus on ollut val­lal­la lyhyem­män aikaa 

  Suh­tau­tu­mi­nen väki­val­taan on ollut sal­lit­tua lain­sää­dän­nös­sä­kin ja vie­lä enem­män oikeuskäytännössä.

  Vas­ta liit­ty­mi­nen EU:iin pakot­ti Suo­men muut­ta­maan löy­sää väkivaltalainsäädäntöä.
  Esim vai­mon sai haka­ta ja rais­ka­ta mel­ko vapaas­ti aina 2000-luvul­le saakka.Lapsen hak­kaa­mis­ta allet­tiin vähän rajoit­ta­maan 80-luvulla

  Samoin vaka­vat­kin pahoin­pi­te­lyt oli­vat asia­no­mis­ta­ja­ri­kok­sia eikä polii­si nii­hin juu­ri­kaan reagoinut.Erityisesti jät­kien tap­pe­lut ‚vaik­ka tulok­se­na on vaka­via­kin vam­mo­ja ‚eivät polii­sia kau­heas­ti kiin­nos­ta vieläkään

  Polii­si­kin toi­mii enem­män yhteis­kun­nan todel­lis­ten nor­mien mukaan kuin tiu­kas­ti lain mukaan

  Lisäk­si polii­si voi nyky­ään prio­ri­soi­da, joten pik­ku jut­tu­ja ei tut­ki­ta tarkasti.
  Tulousoh­jaus­kin vai­kut­taa tutkintaan
  Niin­pä tuol­lai­set Osmon kuvaa­mat jutut pis­te­tään arkis­toon nopeas­ti eikä syyl­lis­tä yri­te­tä­kään sel­vit­tää, pal­jon työ­tä ja tilas­toi­hin tulee vain mer­kin­tä pik­ku­ju­tun selvittämisestä.

  Ei niil­lä bonuk­sia eikä meriit­tiä hankita.

  Polii­si­kin on ihmi­nen ja toi­mii lain lisäk­si mui­den yhteis­kun­nan anta­mien koo­dien mukaan

 27. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Täl­lai­seen tapauk­seen mai­nit­tu Yhdys­val­tain lai­sää­dän­tö puut­tuu. Rikol­lis­jär­jes­töön kuu­lu­mi­nen ei tuo­ta ran­gais­tus­ta, mut­ta osal­lis­tu­mi­nen ope­raa­tioon, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on tap­paa joku tuot­taa tuo­mion kai­kill­le ope­raa­tios­sa muka­na olleil­le. Tuo­mio on lie­vem­pi kuin itse murhasta.
  Mitä meil­le teh­dään tapauk­ses­sa, jos­sa kak­si menee ryös­tä­mään kul­ta­lii­ket­tä ja kol­mas odot­taa auto­sa liik­keen edes­sä val­mii­na kyy­dit­se­mään kave­rit pois. Syy­te vää­rin pysäköinistä? 

  Kyses­sä on ns RICO Act (Rac­ke­teer Influenced and Cor­rupt Orga­niza­tions Act) Maxi­mi tuo­mio voi olla 20 vuot­ta ja kaik­ki rikol­li­toi­min­nal­la saa­dut varat mene­te­tään. Eli jos on muka­na rikol­lis­toi­min­nas­sa jon­ka kes­täes­sä joku tekee mur­han, voi jou­tua istu­maan tuon 20 vuot­ta. Tämä voi olla lie­vä ran­gais­tus mur­has­ta Yhdys­val­lois­sa, mut­ta kyl­lä se Suo­men mit­ta­kaa­vas­sa on iso tuomio. 

  Jot­ta voi­daan tuo­mi­ta RICO’n perus­tel­la pitää orga­ni­saa­tion teh­dä vähin­tään kak­si rikos­ta kym­me­nen vuo­den sisäl­lä. Pelk­kä ryh­män kasaa­mi­nen yhtä keik­kaa var­ten ei joh­da RICO tuomioihin. 

  RICO:n avul­la on saa­tu pal­jon rikol­lis­po­mo­ja tel­kien taak­se. Vaik­ka he eivät suo­raan osal­lis­tu­neet rikok­siin, eikä kukaan suo­raan lin­kit­tä­nyt hei­tä mur­haan, he pyö­rit­ti­vät orga­ni­saa­tio­ta joka hyö­tyi murhista. 

  Nyt RICOa ollan sovel­ta­mas­sa mm. Katol­li­siin seu­ra­kun­tiin jot­ka osal­li­tui­vat las­ten hyväk­si­käy­tön peit­te­lyyn. Seu­ra­kun­nat voi­vat jou­tua mak­sa­maan kor­vauk­sia hyväk­si­käy­te­tyil­le lapsille.

 28. Ris­to:

  Päi­väs­tä päi­vään­kään ei tosin ole Suo­mes­sa oikeas­ti päi­väs­tä päi­vään. Kiel­tämt­tä sii­tä, että Åker­lun­din kal­tai­sia tapa­ri­kol­li­sia, joi­den huo­no tapa on tap­paa ihmi­siä ei saa­da eris­tet­tyä muis­ta ihmi­sis­tä, vas­tuu kuu­luu lähin­nä eduskunnalle.

  Kyl­lä se Åker­lund ihan oikeas­ti istuu päi­väs­tä päi­vään, ennen ter­mi oli pak­ko­lai­tos ja nyt samas­ta asias­ta sää­de­tään rikos­lain 2 C luvun 11 §:sää:

  Koko ran­gais­tuk­sen suo­rit­ta­mi­nen vankilassa.
  Tuo­miois­tuin voi ran­gais­tuk­seen tuo­mi­tes­saan syyt­tä­jän vaa­ti­muk­ses­ta päät­tää, että tuo­mit­tu vapau­tuu van­ki­las­ta vas­ta hänen suo­ri­tet­tu­aan tuo­mi­tun ran­gais­tusa­jan koko­naan, jos… (ja sit­ten edel­ly­tyk­siä että täy­tyy olla vaa­ral­li­nen väki­val­ta­ri­kok­sen uusia).

  Tätä sovel­let­tiin Åker­lun­diin, eli hän tosi­aan istuu 15 vuot­taan päi­väl­leen (tämä kai on Suo­men ver­sio jenk­kien no paro­le sään­nös­tä), eikä hän voi pääs­tä ehdo­na­lai­seen. Pykä­lää ei kait käy­te­tä kovin usein. Mie­len­kiin­tois­ta sinän­sä, että elin­kau­ti­ses­ta voi vapau­tua jopa 12 vuo­des­sa, eli nyt hän on var­mas­ti pitem­pään luk­ko­jen takana.

 29. Mal­til­la: Kyl­lä se Åker­lund ihan oikeas­ti istuu päi­väs­tä päi­vään, ennen ter­mi oli pak­ko­lai­tos ja nyt samas­ta asias­ta sää­de­tään rikos­lain 2 C luvun 11 §:sää:

  Koko ran­gais­tuk­sen suo­rit­ta­mi­nen vankilassa.
  Tuo­miois­tuin voi ran­gais­tuk­seen tuo­mi­tes­saan syyt­tä­jän vaatimuksesta… 

  Lue­pa vie­lä se seu­raa­va­kin pykä­lä, joka alkaa

  12 § Uusi käsit­te­ly tuomioistuimessa

  Koko ran­gais­tusai­kaa suo­rit­ta­maan mää­rät­ty pääs­te­tään ehdo­na­lai­seen vapau­teen hänen suo­ri­tet­tu­aan ran­gais­tuk­ses­ta vii­si kuu­des­osaa, jos hän­tä ei enää ole pidet­tä­vä erit­täin vaa­ral­li­se­na toi­sen hen­gel­le, ter­vey­del­le tai vapau­del­le. Ehdo­na­lai­nen vapaut­ta­mi­nen voi tämän momen­tin mukaan tapah­tua aikai­sin­taan, kun van­ki­las­sao­loai­kaa on ker­ty­nyt kol­me vuotta.

  Ennen ehdo­na­lais­ta vapaut­ta­mis­ta van­ki voi­daan mää­rä­tä val­vot­tuun koevapauteen…

  Eli jos Åker­lund on kil­tis­ti van­ki­las­sa (kun ei ole vii­naa ryy­pät­tävk­si voi hyvin­kin onnis­tua), hän­kin voi pääs­tä ehdo­na­lai­seen 12,5 vuo­den jäl­keen (ja jos oikein ymmär­sin koe­va­pau­teen kol­me kuu­kaut­ta tätä ennen)

 30. Ris­to: (kun ei ole vii­naa ryy­pät­tävk­si voi hyvin­kin onnistua)

  Vii­nan sijas­ta mui­ta, hie­man pie­nem­pään kul­je­tus­ti­laan mene­viä ainei­ta on van­ki­lois­sa takuu­var­mas­ti saatavilla.

 31. » Peter:jos kol­me ihmis­tä läh­tee tap­pa­maan jon­kun, saa­vat he kaik­ki tuo­mion riip­pu­mat­ta sii­tä, kuka pai­noi liipasinta. 

  > Ros­kaa, sil­lä näyt­tö­kyn­nys on niin kor­keal­la ettei syyt­tä­jä saa iki­kuu­na­päi­vä­nä näy­tet­tyä että poruk­ka läh­ti yksis­sä tuu­min tap­pa­maan, ellei­vät teki­jät tunnusta.

  Aivan!

  > Kol­lek­tii­vi­nen ran­kai­su ei taas ole län­si­mai­sen oikeus­kä­si­tyk­sen mukainen,mutta ehkä­pä vih­rei­den kol­lek­tii­vi­ses­sa maa­il­mas­sa sekin on mahdollista

  Jep. Ihmet­te­lin kans­sa sitä näkemystä.

  > Osmon oikeus­käy­tän­tö näyt­tää ole­van Vil­lis­tä Län­nes­tä: ei ole tär­ke­ää kuka hirtetään,pääasia, että hirtetään.

  Jep, ikä­vä kyl­lä. Kun asiois­ta on sovit­tu, niin niis­tä pide­tään kiin­ni, ja oikeu­tuk­set kek­si­tään sen mukaan. Ainoa asia, jon­ka tämän sys­tee­min puo­lus­tuk­sek­si voi sanoa, on, että yllät­tä­vän usein kyl­lä tun­nus­te­taan, että kyse on poliit­ti­sis­ta lehmänkaupoista.

  > Suo­ma­lai­nen oikeu­den­käy­tön ongel­ma on, että ehdol­lis­ta ran­gais­tus­ta ei miel­le­tä enää lain­kaan rangaistyukseksi

  Ros­kaa! Kaik­ki minun tun­te­ma­ni ihmi­set kyl­lä pyr­ki­vät vält­tä­mään mitä tahan­sa rikos­re­kis­te­riä ja lei­maa­mis­ta rikolliseksi.

  > sak­ko­tuo­mion voi jät­tää mak­sa­mat­ta ilman kovin ihmeel­li­siä­seu­rauk­sia, kun­han pitäy­tyy nykyi­ses­sä kan­sa­lais­pal­kas­sa ja vät­tää töitä.

  Pyh! Vaik­ka sinä olet­kin val­mis tuhoa­maan tule­vai­suu­te­si, niin me nor­maa­lit ihmi­set emme sitä halua tehdä.

  > Mut­ta kun vapaal­la jalal­la juok­see monin­ker­tai­sia murhaajia

  Nyt voi­sit­kin teh­dä mie­hen teon ja lue­tel­la nuo kaik­ki. Sit­ten voi­sit ker­toa, että miten mon­ta vuot­ta kak­kua kukin istui. Sit­ten voi­tais mäs­säil­lä teko­jen yksi­tyis­koh­dil­la. Sit­ten spe­ku­loi­da “oike­aa” ran­gais­tus­ta. Luu­len vaan, että kovin vähän näi­tä on. Olis­ko yksi?

  > Suo­mes­sa on aina suh­tau­dut­tu myön­tei­set­si väki­val­taan, se on joh­tu­nut sii­tä, että olem­me olleet pit­kään itäi­sen kult­tuu­rin vaikutuksessa .

  > Bal­tias­sa tämä näkyy vie­lä selvemmin,koska län­ti­nen vai­ku­tus on ollut val­lal­la lyhyem­män aikaa

  Nyt voi­sit­kin sit­ten ottaa esil­le eri­tyi­ses­ti Suo­men ja Viron hen­ki­ri­kos­ti­las­tot 1920- ja 1930-luvuil­ta ja kat­soa, miten tämä sano­ma­si pitää paikkansa.

  > Lap­sen hak­kaa­mis­ta allet­tiin vähän rajoit­ta­maan 80-luvulla

  On se kum­mal­lis­ta, kun olin itse lap­si 70- ja 80-luvuil­la, niin lähi­pii­ris­sä ja myö­hem­min sama­ni­käis­ten kans­sa pyö­ries­sä ei ole kos­kaan tul­lut ilmi, että las­ten hak­kaa­mi­nen oli­si ollut ylei­ses­ti suu­ri ongel­ma tuol­loin. Sen vaan tie­dän var­mas­ti, että kurit­to­mien las­ten aiheut­ta­ma häi­riö on lisään­ty­nyt kou­luis­sa pal­jon, kun pal­jon­kaan ei voi tätä estä­mään teh­dä nykyisin…

  > Vii­nan sijas­ta mui­ta, hie­man pie­nem­pään kul­je­tus­ti­laan mene­viä ainei­ta on van­ki­lois­sa takuu­var­mas­ti saatavilla.

  Joku on kat­so­nut lii­kaa ame­rik­ka­lai­sia vankilasarjoja.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.