Hallintovaliokunta New Yorkissa

Asuin 38-ker­roksien hotel­li­raken­nuk­sen 33. ker­rokses­sa. Jätkäsaa­reen siir­ret­tynä olisi kyl­lä aika näyt­tävä kapistus.

Maanan­ta­iaa­mu­na käyti­in tapaa­mas­sa New Yorkin metropoli­hallinnon edus­ta­jia. Nämä kään­nösvirheet ovat hausko­ja. Joskus kauan sit­ten eduskun­nan valiokun­ta matkusti Kiinaan tutus­tu­maan kiinalaiseen ter­vey­den­huoltoon ja kuulimme kaikkea hauskaa luon­non­lääketi­eteestä. Kiinalaiset koul­ulääketi­eteen edus­ta­jat ihmette­liv­ät. Minä ainakin kuvit­telin, että meille olisi ker­rot­tu, miten New Yorkin metropo­lialueen hallinto on jär­jestet­ty, siis kuka päät­tää ja mis­tä. Meille esit­täy­tyi hallinto-osas­to, jon­ka tärkeim­pänä tehtävänä oli han­k­in­ta­toi­mi ja henkilöstön rekry­toin­ti. He ker­toi­vat innos­tuneina monista järkeistyk­sistä, joi­ta oli tehty. Meille ne ker­toi­vat lähin­nä, että paljon on järkeis­tet­tävää. Anek­doot­ti­na mainit­ti­in, että eri­ty­is­laatu­vaa­timusten pois­t­a­mi­nen ves­s­apa­per­il­ta säästi miljoona dollaria

Seu­raavak­si oli vuorossa FBI, taas. Kän­nykät piti taas luovut­taa, mut­ta täl­lä ker­taa meille myös ker­rot­ti­in jotain. Jär­jestäy­tynyt­tä rikol­lisu­ut­ta ajatellen maa­han on säädet­ty laki, jol­la rikok­seen osal­lis­tunut joukkio voidaan tuomi­ta yhteis­vas­tu­ullis­es­ti kat­so­mat­ta, kuka sitä liipais­in­ta pain­oi. Olen miet­tinyt itsekin samaa. Jos porukalla lähde­tään autol­la kapakas­ta, minus­ta kaik­ki ovat syyl­lisiä eikä vain se joukon heikoin, joka on komen­net­tu ratin taakse. FBI:n tarkoituk­se­na on päästä kiin­ni rikol­lisor­gan­isaa­tioiden pomoi­hin. Mukanamme ollut Supon johta­ja teki aika tarkko­ja kysymyksiä.

Iltapäiväl­lä kävimme kri­is­in­hallintakeskuk­ses­sa, jon­ka tehtävänä oli ottaa komen­to, jos vaik­ka lentokone laskeu­tuu Hud­son-jokeen, kaupunki­in iskee hur­rikaani tai sataa viisi sent­tiä lun­ta. En tiedä, oliko hyödyl­listä, mut­ta mie­lenki­in­toista ainakin oli. Täl­lainen keskus tarvi­taan, kos­ka muu­toin oper­aa­tioiden hallinta on aivan lev­äl­lään. Sata­mal­la esimerkik­si on oma poli­isin­sa, jon­ka vas­tu­ul­la ovat myös tun­nelit ja Empire State Build­ing. Organ­isaa­tio on niin siiloutunut, että kri­isi­ti­lanteessa mikään ei toimi.

Lounaal­la kävimme YK-suurlähet­tilään asun­nol­la. Komeat näkymät. Aiheena Suomen YK-poli­ti­ik­ka ja ennen kaikkea pyrky tur­val­lisu­us­neu­vos­ton jäsenek­si lokakuussa.

Tiis­ta­iaa­mu­na YK-suurlähetys­tön tilois­sa selvi­tys YK-poli­ti­ikan keskei­sistä kysymyk­sistä ja ulkop­uo­li­nen esi­tys sivi­ilikri­is­in­hallinnas­ta. Käyti­in kat­so­mas­sa myös YK:n toim­i­taloa, jota Skan­s­ka remon­toi par­il­la mil­jardil­la dol­lar­il­la. Mis­sä on SRV?

Olen muuten ker­ran johtanut puhet­ta YK:n yleiskok­ouk­ses­sa (eri­ty­i­sis­tun­nos­sa) seit­semän min­uutin ajan. Meitä ei ole Suomes­sa monta.

New York oli taas mah­ta­va koke­mus. Se on erään­lainen urbaani ihme, mut­ta siitä toiste.

37 vastausta artikkeliin “Hallintovaliokunta New Yorkissa”

 1. Rikok­seen osal­lis­tunut joukkio tuomi­taan Suomes­sa nyky­isinkin. Rat­ti­juop­umusju­tuis­sa ei ole tapana kat­soa osal­lisik­si mui­ta kuin kus­ki ja auton­sa hänelle luovut­tanut, mut­ta jos kolme ihmistä läh­tee tap­pa­maan jonkun, saa­vat he kaik­ki tuomion riip­pumat­ta siitä, kuka pain­oi liipasinta. 

  Eli mah­toiko Osmo kyse olla rikol­lis­ryh­mään kuu­lu­misen ran­gais­tavu­ud­es­ta? Se taas tarkoit­taisi, että ran­gais­tuk­sen voisi saa­da sel­l­ainen henkilö, joka ei ole rikok­seen osalli­nen mil­lään taval­la, mut­ta on jäse­nenä kyseisen teon tehneessä rikol­lis­ryh­mässä. Jotain tämän suun­taista union­in ja Suomen tasol­la kai parhail­laankin valmistellaan.

 2. New Yorkissa on sys­tee­mi, jon­ka avul­la saa tek­stivi­estinä tietoa hätäti­lanteista ja katas­tro­feista. http://www.nyalert.gov/home.aspx
  Tuol­ta voi siis tila­ta eri aluei­den viestit omaan kännykkään.

  Nyt pari kave­ria jostain teknis­es­tä korkeak­oulus­ta suun­nit­tele­maan ohjelmis­to, joka vähin­tään lähet­tää ne TV:n ylälaidas­sa juok­se­vat viestit myös kän­nyköi­hin. Peri­aat­teessa tuol­laisen ohjel­man tekem­i­nen on lapsel­lisen help­poa, kun­han oper­aat­torit anta­vat mas­s­apos­ti­tuk­sille kanavan.

  Tosin täl­laista jär­jestelmää on Suomeen suun­nitel­tu var­maankin vuosikau­sia tarkoituk­se­na kupa­ta val­ti­ol­ta rahaa, jos van­hat merk­it paikkansa pitävät. Ja tosiaan:

  “Kus­tan­nusten ylit­tymis­es­tä on tuore esimerk­ki Aasian tsunamin jäl­keen Suomeen suun­nitel­tu tek­stivi­estei­hin poh­jau­tu­va hälytysjärjestelmä.

  – Jär­jestelmän piti alun pitäen mak­saa miljoona euroa, mut­ta tähän men­nessä jär­jestelmähankkeeseen on kulunut kymme­nen miljoon­aa euroa, eikä häly­tysjär­jestelmä ole vieläkään käytössä.”

  En tietenkään tiedä kaikkia asi­aan liit­tyviä puo­lia, mut­ta kuu­lostaa­han tuo käsit­tämät­tömältä! Mitä ne siel­lä oikein suun­nit­telee? Var­maan jotain äärim­mäisen hienos­tunut­ta ja mon­imutkaista sys­teemiä (joka ei sit­ten kuitenkaan koskaan kun­nol­la toimi).

 3. Osmo:

  Jär­jestäy­tynyt­tä rikol­lisu­ut­ta ajatellen maa­han on säädet­ty laki, jol­la rikok­seen osal­lis­tunut joukkio voidaan tuomi­ta yhteis­vas­tu­ullis­es­ti kat­so­mat­ta, kuka sitä liipais­in­ta pain­oi. Olen miet­tinyt itsekin samaa. Jos porukalla lähde­tään autol­la kapakas­ta, minus­ta kaik­ki ovat syyl­lisiä eikä vain se joukon heikoin, joka on komen­net­tu ratin taakse

  Vaik­ka kyy­dis­säoli­joil­la voi joskus olla osu­ut­ta asi­aan, niin olis älyt­tömän ongel­mallista säätää ne oikeudel­lis­es­ti vas­tu­ullisiks kuskin rat­ti­juop­poud­es­ta. Eihän ne kyy­ditet­tävät mitenkään voi varmis­tua siitä, ettei kus­ki oo juonu. Useis­sa tapauk­sis­sa kuski­na voi olla tyyp­pi, jota kyy­ditet­tävät ei tunne eikä ehkä oo edes näh­ny koko illan aikana ennen autoon hyp­päämistä. Sit sun pitäis humalas­sa osa­ta jotenkin arvioi­da, että voitko luot­taa kuskin rait­tiu­teen. Toi­han tarkot­tais, ettei humal­tuneena uskaltais men­nä ku luote­tu­impi­en kave­r­ien kyyti­in. Näk­isin aika paljon parem­pana sys­teem­inä nykyisen, jos­sa jokainen vas­taa siitä, ettei mene itse kän­nis­sä rattiin.

  1. Jos poli­isi pysäyt­tää auton ja löytää oikeal­ta etu­penkiltä kak­si päis­sään ole­vaa miestä eikä kul­jet­ta­jan paikalla ole ketään, minus­ta molem­mat ovat syyl­listyneet suun­nilleen yhtä ran­gais­tavaan tekoon.

 4. Vuo­den 2006 helmiku­us­sa New Yorki­in satoi yhdessä vuorokaudessa — tai yön yli — 69 sent­tiä lun­ta. Merkil­lisen hyvin siitä selvi­sivät: sulki­vat kaik­ki ei-kri­it­tiset toimin­not, lait­toi­vat aurat roskaau­toi­hin ja lumiketjut busseihin. 

  Metro kul­ki koko ajan myös maan­pääl­liset osuudet.

 5. Osmo Soin­in­vaara:

  Jos poli­isi pysäyt­tää auton ja löytää oikeal­ta etu­penkiltä kak­si päis­sään ole­vaa miestä eikä kul­jet­ta­jan paikalla ole ketään, minus­ta molem­mat ovat syyl­listyneet suun­nilleen yhtä ran­gais­tavaan tekoon.

  Joo jos voidaan osot­taa, että autoa ajoi joku humal­tuneista autossaoli­joista, mut­ta ei voi­da osoit­taa kuka, eikä kukaan tun­nus­ta, niin sit­ten voidaan munkin mielestä lait­taa yhteis­vas­tu­useen. Vähin­tään siinä syyl­listytään rikol­lisen suojeluun.

  Mut­ta jos kuskista ei oo epä­selvyyt­tä, ei oo mitään järkeä syyt­tää matkus­ta­jia. Matkus­ta­jia ei voi mitenkään velvoit­taa ole­maan tietoisia kuskin mah­dol­li­sista promilleista.

 6. Peter:jos kolme ihmistä läh­tee tap­pa­maan jonkun, saa­vat he kaik­ki tuomion riip­pumat­ta siitä, kuka pain­oi liipasinta. 

  Roskaa, sil­lä näyt­tökyn­nys on niin korkeal­la ettei syyt­täjä saa ikiku­u­napäivänä näytet­tyä että poruk­ka lähti yksis­sä tuumin tap­pa­maan, elleivät tek­i­jät tunnusta.

  Tyyp­il­lis­es­ti­hän syytet­ty­jen mukaan ollaan men­ty vain jutut­ta­maan ja uhri on sit­ten vahin­gos­sa kuol­lut johonkin, kukaan vaan ei tiedä että mihin, eikä kukaan myön­nä koske­neen­sa uhri­in kuin korkein­taan hätäjärjelutilanteessa .

  Esimerkik­si
  http://www.mtv3.fi/uutiset/rikos.shtml/uhri-ei-ymmarra-miksi-hanta-viillettiin-yokerhon-vessassa/2011/09/1398650

  Ja tuomio:
  http://omakaupunki.hs.fi/paakaupunkiseutu/uutiset/tiger-yokerhon_wc-puukottajalle_viisi_vuotta_vankeutta/

  “Syyt­täjä vaati sekä Mäk­lin­ille että toiselle miehelle ran­gais­tus­ta murhan yri­tyk­ses­tä. Oikeus hylkäsi syyt­teen toisen miehen osalta kokon­aan, kos­ka tämän osal­lis­tu­mis­es­ta puuko­tuk­seen ei löy­tynyt näyttöä.

  Syyt­täjä vaati myös, että ran­gais­tus­ta mitat­taes­sa olisi otet­tu huomioon, että rikos oli tehty jär­jestäy­tyneen rikol­lis­ryh­män jäse­nenä. Molem­mat syyte­tyt ovat keskus­rikospoli­isin mukaan koke­lasjäseniä Unit­ed Broth­er­hood ‑jär­jestössä.

  Käräjäoikeus ei kuitenkaan kat­sonut saa­neen­sa näyt­töä siitä, että Mäk­lin olisi tehnyt rikok­sen nimeno­maan Unit­ed Broth­er­hood­in nimissä.”

  Eli kahdestaan ollaan men­ty pistämään äijää kylmäk­si, mut­ta rikos­tover­ille ei tul­lut mitään eikä jen­gi mitenkään liit­tynyt asi­aan. Heh, heh.

  1. Täl­laiseen tapauk­seen mainit­tu Yhdys­val­tain laisäädän­tö puut­tuu. Rikol­lisjär­jestöön kuu­lu­mi­nen ei tuo­ta ran­gais­tus­ta, mut­ta osal­lis­tu­mi­nen oper­aa­tioon, jon­ka tarkoituk­se­na on tap­paa joku tuot­taa tuomion kaikil­lle oper­aa­tios­sa mukana olleille. Tuomio on lievem­pi kuin itse murhasta.
   Mitä meille tehdään tapauk­ses­sa, jos­sa kak­si menee ryöstämään kul­tali­iket­tä ja kol­mas odot­taa autosa liik­keen edessä valmi­ina kyy­dit­semään kaver­it pois. Syyte väärin pysäköinistä?

 7. Osmo Soin­in­vaara: Mitä meille tehdään tapauk­ses­sa, jos­sa kak­si menee ryöstämään kul­tali­iket­tä ja kol­mas odot­taa autosa liik­keen edessä valmi­ina kyy­dit­semään kaver­it pois. Syyte väärin pysäköinistä?

  Syyte tulee osal­lisu­ud­es­ta, kump­panu­us tai avu­nan­to, avu­nan­nos­ta saa kai vartin ver­ran alennusta.

 8. Pohjoimais­sa on aika pitkät per­in­teet etsiä kier­totie selvästi syyl­lisen vapaut­tamisek­si. Järvile­hdon tapaus meinasi jäädä ilmas syytet­tä. Jos ei tiede­tä kumpi ajoi, ei voi­da tuomi­ta ruori­juop­poud­es­ta + kuole­man­tuot­ta­muk­ses­ta, eikä myöskään venee luovut­tamis­es­ta juop­uneelle. On 50% ris­ki että menee pieleen. Siis syytön!

  Ruot­sis­sa ollaan vielä höve­limpiä. Jen­gi tap­poi puukot­ta­mal­la. Kaik­ki osal­lis­tu­i­v­at puuko­tuk­seen, mut­ta vain yksi osui kuo­let­tavasti sydämeen. Syyt­tömiä kaik­ki, kun oikeustur­van kannal­ta ei voi­da syyt­tää murhaa­jaa pahoip­itelystä. Että sil­lä tavalla.

 9. “jon­ka tarkoituk­se­na on tap­paa joku tuot­taa tuomion kaikil­lle oper­aa­tios­sa mukana olleille. Tuomio on lievem­pi kuin itse murhasta.”

  Näin­hän se toimii Suomes­sakin, kysymys on vain näyt­tö­vaa­timusten erilaisuudesta.Kyllä Suomes­sakin tuomi­taan kaik­ki osalliset.Avustajat usein lievem­min kuin tekijä,mutta kuitenkin. Suomes­sa tyyp­illi­nen sur­ma on huma­likko­jen väli­nen ja on vaikea näyt­tää kuka oli hereillä,kuka ei. 

  Esim KKO n ennakkopäätök­sessä R94/311 on pohdit­tu osal­lis­ten syyllisyysastetta.Murha tehti­in ampumal­la ja ampu­jia oli yksi mut­ta kolme sai elinkautisen.Ampuja,avustaja ja palkkion murhas­ta luvannut.

  Suomes­sa vaa­di­taan todel­lista näyt­töä , USA:ssa näyt­tökyn­nys on alhaisem­pi ja tuomio riip­puu paljon tek­i­jän sosi­aalis­es­ta asemasta .

  Sivulli­nenkin pääsee hel­posti myrkkypi­ikille, jos on alem­paa sosi­aalilu­okkaa, tun­tee murhaa­jan ja sat­tuu lähistölle, joku OJ Simp­son taas kävelee vapaana ulos oikeudesta.

  Kollek­ti­ivi­nen rankaisu ei taas ole län­si­maisen oikeuskäsi­tyk­sen mukainen,mutta ehkäpä vihrei­den kollek­ti­ivises­sa maail­mas­sa sekin on mahdollista.

 10. Osmo Soin­in­vaara:
  Jos poli­isi pysäyt­tää auton ja löytää oikeal­ta etu­penkiltä kak­si päis­sään ole­vaa miestä eikä kul­jet­ta­jan paikalla ole ketään, minus­ta molem­mat ovat syyl­listyneet suun­nilleen yhtä ran­gais­tavaan tekoon.

  Jos poli­isi pysäyt­tää auton, jon­ka oikeal­la etu­penkil­lä on kak­si ihmistä, eikä kul­jet­ta­jan paikalla ketään, täy­ty­isi auton liikkua ilman kuljettajaa. 

  Epä­selvyyk­siä on joskus jos poli­isi löytää esim ojaan aja­neen auton, jon­ka kul­jet­ta­jaa ei voi­da todentaa.

 11. Osmo Soin­in­vaara:
  Jos poli­isi pysäyt­tää auton ja löytää oikeal­ta etu­penkiltä kak­si päis­sään ole­vaa miestä eikä kul­jet­ta­jan paikalla ole ketään, minus­ta molem­mat ovat syyl­listyneet suun­nilleen yhtä ran­gais­tavaan tekoon. 

  En ihan kek­si, miten tämä toimisi auton kohdal­la. Mis­sä välis­sä se kuskin paikalla ollut oikein siir­tyi sinne oikealle penkille? Hänen­hän pitää painaa jar­rua siihen asti, kunnes auto pysähtyy. Sen jar­rut­tamisen jäl­keen hänen pitäisi siis ryysiä vai­hdekepin yli oikealle penkille ja vielä saa­da tur­vavyö ympärilleen (sehän on sen toisen tyypin ympäril­lä jo muutenkin) ennen kuin se pysäy­tys­merkkiä näyt­tävä poli­isi on siinä ikku­nan luona. Tämä kaik­ki siis humaltuneena. 

  Ja kaiken päälle poli­isi voi ottaa sor­men­jäl­jet ratista ja vai­hdekepistä (en tosin tiedä, onko liikku­val­la poli­isil­la sor­men­jälki­varustei­ta mukanaan, mut­ta jäähän se auto niille sijoilleen joka tapauk­ses­sa, kos­ka ei niitä kumpaakaan voi rat­ti­in päästää). 

  Jos­sain veneilyssä tuo voisikin toimia, kos­ka poli­isin näkee jo kaukaa ja ruorim­iehen paikalta on triv­i­aalia siir­tyä johonkin muualle. Keskel­lä ulap­paa lil­lu­va vene voi hyvinkin olla täysin ilman kuskia poli­isin vih­doin päästessä sen lähelle.

 12. Hhh­mm. Kiinalais­ten näke­myk­seen omaan teol­lisu­u­teen­sa tulee ottaa sil­lä taval­la, että 90% näke­myk­ses­tä on pötyä tai pro[p]/[b]agandaa.

  Itse en olisi niinkään var­ma kiinalais­ten kyvys­tä ottaa maail­man markki­nat hal­tu­un­sa, vaan siitä, että län­si­maat vievät tuotan­toaan vero­tuk­sel­li­sista syistä hal­van työvoiman Kiinaan.

 13. Jen­gi tap­poi puukot­ta­mal­la. Kaik­ki osal­lis­tu­i­v­at puuko­tuk­seen, mut­ta vain yksi osui kuo­let­tavasti sydämeen. Syyt­tömiä kaik­ki, kun oikeustur­van kannal­ta ei voi­da syyt­tää murhaa­jaa pahoipitelystä

  Suomes­sa on täl­laisia tapauk­sia varten rikos­nimike “tap­pelu­un osal­lis­tu­mi­nen”: Joka ruumi­il­lista väki­val­taa tekemäl­lä tai muul­la teol­la osal­lis­tuu tap­pelu­un tai hyökkäyk­seen, johon use­at otta­vat osaa ja jos­sa joku sur­mataan tai jollekulle tahal­laan aiheutetaan vaikea ruumi­in­vam­ma tai vaka­va sairaus, on tuomit­ta­va, jos hänen oli syytä varoa täl­laisen seu­rauk­sen aiheutu­van tap­pelus­ta tai hyökkäyk­ses­tä, tap­pelu­un osal­lis­tu­mis­es­ta sakkoon tai vankeu­teen enin­tään kahdek­si vuodeksi.

 14. Pohjo­is­mainen aja­tus lie­nee, että ran­gais­tus ylipäätään on sio asia — ja kaik­ki van­git vapaute­taan aikanaan. USA:ssa ehkä koros­tuu rikok­sen uhri.

  Kiin­ni­jäämisen toden­näköisyys ja ran­gais­tuk­sen ankaru­us ovat rijkol­lisu­u­den sanois­inko kus­tan­nus­funk­tion kom­po­nen­tit. Suomes­sa on ollut ihan kohtu­ulli­nen kiin­ni­jäämis­to­den­näköisyys, jol­loin lievem­mätkin vankeusran­gais­tuk­set ovat olleet uhka.

  Suo­ma­lainen oikeu­denkäytön ongel­ma on, että ehdol­lista ran­gais­tus­ta ei miel­letä enää lainkaan ran­gaistyuk­sek­si ja myös sakko­tuomion voi jät­tää mak­samat­ta ilman kovin ihmeel­lisiäseu­rauk­sia, kun­han pitäy­tyy nykyisessä kansalais­palka­s­sa ja vät­tää töitä.

  Kos­ka rikok­sen valmis­telu ei ole ran­gais­tavaa, suun­nitelmien ja käsikir­joi­tusten tekem­i­nen ja myymi­nen on ihan lail­lista puhaa. “Hit and run” tek­i­jät sit­ten tule­vat, luke­vat nuotit ja häipyvät. Kansalaisen näkökul­mas­ta kollek­ti­ivi­nen ran­gais­tus on koko porukalle paikallaan ja tarpeen.

  Suomeen kukaan ei kaipaa enää isoa vankimäärää, mut­ta jotain nykyiselle ran­gais­tusjär­jestelmälle on tehtävä. Van­hi­laan kun kukaan ei joudu ilman kovin määräti­etoista ja yleen­sä pitkäjän­teistä yrittämistä.

  Pohjo­is­maid­en ja USA:n sys­teemien ver­taami­nen menee tv-sar­ja-arvioin­niksi, mut­ta per­in­teet ja kul­tu­uri ovat vain kovin eri­laisia. Hyvä niin.

 15. tomp­peli: Jär­jestelmän piti alun pitäen mak­saa miljoona euroa, mut­ta tähän men­nessä jär­jestelmähankkeeseen on kulunut kymme­nen miljoon­aa euroa, eikä häly­tysjär­jestelmä ole vieläkään käytössä.” 

  Käsit­tämätön­tä. Tämä, samoin kuin se kauan odotel­tu elek­tron­i­nen resep­ti­jär­jestelmä ovat teknil­lisessä mon­imutkaisu­udessaan sitä luokkaa, että niiden toteut­tamiseen tarvit­see pari teekkaria kuukaudek­si töi­hin. Silti näi­hin on jotenkin onnis­tut­tu has­saa­maan miljoo­nia täysin turhaan.

  Mielel­lään kuulisin näi­den jär­jestelmien suun­nit­telijoiden sisäpi­iristä mikä mät­tää kun julkisen puolen yksinker­tai­sis­takin pro­jek­teista saadaan tehtyä näin han­kalia. Se, että rahan­has­saus osuu usein nimeno­maan tietoteknisi­in jär­jestelmi­in, saa min­ut epäilemään pro­jek­te­ja yrit­tää vetää lakimiehet ja byrokraatit joil­la ei ole mitään käsi­tys­tä edes mis­tä suun­nas­ta lähteä hom­maa toteut­ta­maan tai mitä luokkaa pro­jek­tin vaa­tivu­us on (jot­ta osat­taisi­in skaala­ta jär­jeste­lyt sen mukaan).

 16. JTS:

  Suomeen kukaan ei kaipaa enää isoa vankimäärää, mut­ta jotain nykyiselle ran­gais­tusjär­jestelmälle on tehtävä. Van­hi­laan kun kukaan ei joudu ilman kovin määräti­etoista ja yleen­sä pitkäjän­teistä yrittämistä.

  Kyl­lä minä ainakin kaipaan, että rikol­liset ovat vanki­las­sa eikä hillumas­sa vapaana tehden yhä uusia rikoksia. 

  Nor­jas­sa on kuulem­ma joku saari, jos­sa rikol­liset saa­vat olla keskenään. Eiköhän Suomes­takin joku saari löy­ty­isi, jon­ka vesialuet­ta olisi help­po valvoa. Vanki­lan ain­oa kus­tan­nus olisi vesialueen var­tioin­ti ja ruuan toimit­ta­mi­nen. Muuten saisi­vat toteut­taa rikol­lisia taipumuk­si­aan ihan vapaasti.


 17. Täl­lainen tapah­tu­ma oli muu­ta­ma päivä sit­ten. Autososa oli kolme. Kol­mas oli takapenkillä.”

  Näitähän sattuu.Poliisitutkinnassa jao ikeuskäytän­nössä suh­tau­tu­mi­nen riip­puu mitä vahinkoa syntyi.Esim JJ:n jutus­sa kuskin selvit­tämiseen uhrat­ti­in enem­män aikaa ja tuomio tuli aihetodis­tei­den perusteellla

  Tuos­sa kol­men koplan kän­ni­a­jos­sa ei käsit­täk­seni vahinko­ja syn­tynyt joten tutk­in­takin oli pin­ta­puolista ja lop­pui lyhyeen.

  Osmon oikeuskäytän­tö näyt­tää ole­van Vil­listä Lännestä: ei ole tärkeää kuka hirtetään,pääasia, että hirtetään.

  Matkailu näköjään avartaa

 18. JTS:
  Suo­ma­lainen oikeu­denkäytön ongel­ma on, että ehdol­lista ran­gais­tus­ta ei miel­letä enää lainkaan ran­gaistyuk­sek­si ja myös sakko­tuomion voi jät­tää mak­samat­ta ilman kovin ihmeel­lisiäseu­rauk­sia, kun­han pitäy­tyy nykyisessä kansalais­palka­s­sa ja vät­tää töitä. 

  Minus­ta suo­ma­laisen oikeusjär­jestelmän pääon­gel­mana on, että tuomiois­tuimet ovat de fac­to otta­neet eduskun­nalle kuu­lu­vaa lainsäädäntövaltaa.

  Rikoslais­sa on esimerkik­si törkeässä pahoin­pitelyssä skaala 1–10 v. Käytän­nössä tuomiois­tuimet kuitenkin oper­oi­vat kokoa­jan siel­lä skaalan alapäässä. Ei ole tuomiois­tu­imen tehtävä määrit­tää mikä sat­tuu ole­maan yksit­täis­es­tä törkeästä pahoin­pitelystä mak­sim­i­tuomio, se kuu­luu eduskun­nalle ja täl­lä het­kel­lä se on 10 vuotta.

  http://www.optula.om.fi/uploads/tffry8p5o8fp.pdf

  “Ehdot­tomien vankeusran­gais­tusten keskip­itu­us on puo­len­toista vuo­den paikkeil­la, ehdol­lis­ten ran­gais­tusten keskip­itu­us taas hie­man yli vuosi”

  Tui­ja Brax:
  “Tekoy­hdis­telmästä törkeä pahoin­pite­ly ja törkeä kuole­man­tuot­ta­mus on hov­ioikeuskäytän­nössä tuomit­tu 10 vuo­den vankeusrangaistuksia.”

  http://www.om.fi/Etusivu/Ajankohtaista/Vastauksetkirjallisiinkysymyksiin/Kysymysarkisto/Vuoden2011kysymyksetBrax/1290610616438

  —–

  Käytän­nössä siis törkeästä pahoin­pitelystä yhdis­tet­tynä törkeään kuole­man­tuot­ta­muk­seen tai johonkin muuhun henkirikok­seen saa 10 vuot­ta kakkua mut­ta törkeästä pahoin­pitelystä ei yksinkään kyl­lä mitenkään tuo­hon yllä.

 19. “Kyl­lä minä ainakin kaipaan, että rikol­liset ovat vanki­las­sa eikä hillumas­sa vapaana tehden yhä uusia rikoksia.
  Nor­jas­sa on kuulem­ma joku saari,”

  Ketkä ovat rikol­lisia ?Jokainen rikkoo jotakin lakia elämän­sä aikanau­sein tietämättään.
  Jos halu­taan aida­ta rikol­liset niin aita pitäisi vetää rajo­japitkin Suomen ympäri

 20. Sylt­ty: Minus­ta suo­ma­laisen oikeusjär­jestelmän pääon­gel­mana on, että tuomiois­tuimet ovat de fac­to otta­neet eduskun­nalle kuu­lu­vaa lainsäädäntövaltaa.

  Rikoslais­sa on esimerkik­si törkeässä pahoin­pitelyssä skaala 1–10 v. Käytän­nössä tuomiois­tuimet kuitenkin oper­oi­vat kokoa­jan siel­lä skaalan alapäässä. Ei ole tuomiois­tu­imen tehtävä määrit­tää mikä sat­tuu ole­maan yksit­täis­es­tä törkeästä pahoin­pitelystä mak­sim­i­tuomio, se kuu­luu eduskun­nalle ja täl­lä het­kel­lä se on 10 vuotta.

  Tämä kyl­lä menee nyt ihan met­sään. Se, miten yksit­täi­nen teko sijoit­tuu ran­gais­tusasteikos­sa, nimeno­maan kuu­luu tuomiois­tu­imille. Oikeusval­tiope­ri­aat­teisi­in sen sijaan ei mis­sään tapauk­ses­sa kuu­lu, että vaikka­pa kokoomus alkaa neu­vo­maan tuomiois­tu­imia yksit­täistapauk­sis­sa tai vaa­ti­maan jopa lain­säädän­nön tark­istuk­sia siihen rikos­tun­nus­merk­istöön, johon syyl­listymistä hei­dän kansane­dus­ta­jaansa parhail­laan epäil­lään. (Kuten apu­lais­val­takun­nan­syyt­täjä oivasti tote­si liit­tyen Kanerva-tapaukseen).

  Suuri osa pahoin­pite­ly­istä on lieviä, joten lie­nee luon­nol­lista, että tuomiois­tuimet myös oper­oi­vat asteikon alapäässä. Ran­gais­tus on mitat­ta­va niin, että se on oikeu­den­mukaises­sa suh­teessa rikok­sen vahin­gol­lisu­u­teen ja vaar­al­lisu­u­teen, teon vaikut­timi­in sekä rikok­ses­ta ilmenevään muuhun tek­i­jän syyl­lisyy­teen. Erik­seen ovat sit­ten koven­tamis- ja lieven­tämis­pe­rus­teet. Kyse ei siis todel­lakaan ole mis­tään nor­maal­i­jakau­mas­ta, jol­loin suurim­mas­ta osas­ta pahoin­pite­lyrikok­sia pitäisi tuomi­ta viiden vuo­den vankeusran­gais­tuk­seen eikä myöskään eduskun­ta rikoslakia säätäessään ole tätä tarkoittanut. 

  Jos äänestäjää pakot­taa tön­imi­sistä tuomi­tut lyhyet ran­gais­tuk­sen, sit­ten pitää äänestää ehdokas­ta, joka kan­nat­taa po. teko­jen min­imi­ran­gais­tuk­sen korot­tamista vaikka­pa 7 vuo­teen. Tämä on sitä lain­säädän­tö­val­lan käyt­töä, joka sitoo sit­ten tuomioistuimia.

 21. Sha­keem: Tämä kyl­lä menee nyt ihan met­sään. Se, miten yksit­täi­nen teko sijoit­tuu ran­gais­tusasteikos­sa, nimeno­maan kuu­luu tuomioistuimille. 

  Mut­ta jos mis­tään yksit­täis­es­tyä teosta ei koskaan tule mak­sim­i­tuomio­ta, niin eikö tuomi­o­laitos ole de fac­to päät­tänyt kyseiselle teolle uuden maksimituomion? 

  Vai eikö ole edes tarkoi­tus koskaan käyt­tää lain sal­li­maa mak­sim­iä yksit­täiselle teol­la, vaan se on varat­tu ain­oas­taan use­am­man rikok­sen yhdis­telmille, esimerkik­si juuri törkeä pahoin­pite­ly ja kuolemantuottamus?

 22. Sha­keem:
  Suuri osa pahoin­pite­ly­istä on lieviä, joten lie­nee luon­nol­lista, että tuomiois­tuimet myös oper­oi­vat asteikon alapäässä. 

  Lais­sa on eril­lis­inä kohti­naan lievä, tavalli­nen ja törkeä pahoin­pite­ly. Minkä takia läh­es kaik­ki taval­liset ja törkeät pahoin­pite­lyt oli­si­vat “lieviä taval­laisia ja “lieviä törkeitä” pahoinpitelyjä?

  Törkeän pahoin­pite­lyn lak­isääteinen ran­gais­tusasteikko on 1–10 vuot­ta vankeut­ta. Tuomioiden keskip­itu­us on 1,5–2 vuot­ta (Lähde: Tui­ja Brax)

  Varsi­nainen istut­tu aika jää sit­ten puoleen, jos siihenkään näistä luvuista, mut­ta tämä puoli sit­ten on lain­säätäjän suo­raan päättämää.

 23. Liian van­ha:
  “Kyl­lä minä ainakin kaipaan, että rikol­liset ovat vanki­las­sa eikä hillumas­sa vapaana tehden yhä uusia rikoksia.
  Nor­jas­sa on kuulem­ma joku saari,”

  Ketkä ovat rikol­lisia ?Jokainen rikkoo jotakin lakia elämän­sä aikanau­sein tietämättään.
  Jos halu­taan aida­ta rikol­liset niin aita pitäisi vetää rajo­japitkin Suomen ympäri

  En minä luon­nol­lis­es­tikaan tarkoi­ta, että koirankakan keräämät­tä jät­täneet pitäisi lait­taa vankilaan.
  Mut­ta kun vapaal­la jalal­la juok­see moninker­taisia murhaa­jia ja törkeisi­in pahoin­pite­ly­i­hin tuomittuja.

  Jos ajatel­laan sivistyneesti, että pitää antaa toinen mah­dol­lisu­us tap­poon syyl­listyneelle, niin olkoon se mah­dol­lisu­us todel­lakin ker­talu­on­teinen. Ei voi olla niin, että joku Ter­hi-tyt­tö­nen on alle 30, on taas vapaana, on elämän­sä aikana ehtinyt tap­paa kolme ihmistä.

 24. Vai eikö ole edes tarkoi­tus koskaan käyt­tää lain sal­li­maa mak­sim­iä yksit­täiselle teol­la, vaan se on varat­tu ain­oas­taan use­am­man rikok­sen yhdis­telmille, esimerkik­si juuri törkeä pahoin­pite­ly ja kuolemantuottamus?

  Itse asi­as­sa tämä on nimeno­mais­es­ti tarkoi­tus. Lain sal­li­maa mak­simia ei ole juuri koskaan tarkoi­tus käyt­tää, sil­lä aina on jätet­tävä varaa vielä pahem­malle teolle. Näin on päädyt­ty esimerkik­si huumau­sainer­ikosten nykyiseen, erit­täin kovaan ran­gais­tuskäytän­töön. 1980-luvul­la tuomit­ti­in tavanomaisia normi­ran­gais­tuk­sia (neljännes asteikos­ta), mut­ta kun rikol­lisu­us koveni (ainemäärät kasvoivat), ran­gais­tuk­set alkoi­vat myöskin kove­ta. Nykyään on sit­ten ihan tavanomaista, että törkeän huumau­sainer­ikok­sen tuomio on yli seit­semän vuotta.

  Poikkeuk­si­akin on: Por­voon mäkkäril­lä kolme ihmistä tap­panut sai mak­sim­i­tuomion, 15 vuot­ta ja lisäk­si määräyk­sen istua nuo vuoten­sa päivästä päivään.

 25. Eras­totenes alek­san­dri­alainen:Lain sal­li­maa mak­simia ei ole juuri koskaan tarkoi­tus käyt­tää, sil­lä aina on jätet­tävä varaa vielä pahem­malle teolle.

  Miten niin “on jätet­tävä”? Jos joskus tulisi langetet­tua 10 vuo­den tuomio törkeästä pahoin­pitelystä mitä oikeuspe­ri­aatet­ta olisi tul­lut rikot­tua, jos sit­ten myöhem­min tulisi vas­taan vielä enem­män vat­saa vään­tävä ei-kuo­let­ta­va väki­val­tateko, jol­s­ta ei voisi antaa enem­pää kuin sen 10 vuot­ta. Molem­mat tuomiot oli­si­vat täysin lainmukaisia.

  Poikkeuk­si­akin on: Por­voon mäkkäril­lä kolme ihmistä tap­panut sai mak­sim­i­tuomion, 15 vuot­ta ja lisäk­si määräyk­sen istua nuo vuoten­sa päivästä päivään. 

  Päivästä päiväänkään ei tosin ole Suomes­sa oikeasti päivästä päivään. Kieltämt­tä siitä, että Åker­lundin kaltaisia taparikol­lisia, joiden huono tapa on tap­paa ihmisiä ei saa­da eris­tet­tyä muista ihmi­sistä, vas­tuu kuu­luu lähin­nä eduskunnalle.

 26. Suomes­sa on aina suh­taudut­tu myön­teiset­si väki­val­taan, se on johtunut siitä, että olemme olleet pitkään itäisen kult­tuurin vaikutuksessa .

  Bal­ti­as­sa tämä näkyy vielä selvemmin,koska län­ti­nen vaiku­tus on ollut val­lal­la lyhyem­män aikaa 

  Suh­tau­tu­mi­nen väki­val­taan on ollut sal­lit­tua lain­säädän­nössäkin ja vielä enem­män oikeuskäytännössä.

  Vas­ta liit­tymi­nen EU:iin pakot­ti Suomen muut­ta­maan löysää väkivaltalainsäädäntöä.
  Esim vai­mon sai haka­ta ja raiska­ta melko vapaasti aina 2000-luvulle saakka.Lapsen hakkaamista allet­ti­in vähän rajoit­ta­maan 80-luvulla

  Samoin vaka­vatkin pahoin­pite­lyt oli­vat asian­omis­ta­jarikok­sia eikä poli­isi niihin juurikaan reagoinut.Erityisesti jätkien tap­pe­lut ‚vaik­ka tulok­se­na on vakavi­akin vam­mo­ja ‚eivät poli­isia kauheasti kiin­nos­ta vieläkään

  Poli­isikin toimii enem­män yhteiskun­nan todel­lis­ten normien mukaan kuin tiukasti lain mukaan

  Lisäk­si poli­isi voi nykyään pri­or­isoi­da, joten pikku jut­tu­ja ei tutki­ta tarkasti.
  Tulouso­h­jauskin vaikut­taa tutkintaan
  Niin­pä tuol­laiset Osmon kuvaa­mat jutut pis­tetään ark­istoon nopeasti eikä syyl­listä yritetäkään selvit­tää, paljon työtä ja tilas­toi­hin tulee vain merk­in­tä pikku­ju­tun selvittämisestä.

  Ei niil­lä bonuk­sia eikä meri­it­tiä hankita.

  Poli­isikin on ihmi­nen ja toimii lain lisäk­si muiden yhteiskun­nan antamien koo­d­i­en mukaan

 27. Osmo Soin­in­vaara:
  Täl­laiseen tapauk­seen mainit­tu Yhdys­val­tain laisäädän­tö puut­tuu. Rikol­lisjär­jestöön kuu­lu­mi­nen ei tuo­ta ran­gais­tus­ta, mut­ta osal­lis­tu­mi­nen oper­aa­tioon, jon­ka tarkoituk­se­na on tap­paa joku tuot­taa tuomion kaikil­lle oper­aa­tios­sa mukana olleille. Tuomio on lievem­pi kuin itse murhasta.
  Mitä meille tehdään tapauk­ses­sa, jos­sa kak­si menee ryöstämään kul­tali­iket­tä ja kol­mas odot­taa autosa liik­keen edessä valmi­ina kyy­dit­semään kaver­it pois. Syyte väärin pysäköinistä? 

  Kysessä on ns RICO Act (Rack­e­teer Influ­enced and Cor­rupt Orga­ni­za­tions Act) Max­i­mi tuomio voi olla 20 vuot­ta ja kaik­ki rikol­li­toimin­nal­la saadut varat menetetään. Eli jos on mukana rikol­lis­toimin­nas­sa jon­ka kestäessä joku tekee murhan, voi joutua istu­maan tuon 20 vuot­ta. Tämä voi olla lievä ran­gais­tus murhas­ta Yhdys­val­lois­sa, mut­ta kyl­lä se Suomen mit­takaavas­sa on iso tuomio. 

  Jot­ta voidaan tuomi­ta RICO’n perustel­la pitää organ­isaa­tion tehdä vähin­tään kak­si rikos­ta kymme­nen vuo­den sisäl­lä. Pelkkä ryh­män kasaami­nen yhtä keikkaa varten ei joh­da RICO tuomioihin. 

  RICO:n avul­la on saatu paljon rikol­lispo­mo­ja telkien taakse. Vaik­ka he eivät suo­raan osal­lis­tuneet rikok­si­in, eikä kukaan suo­raan linkit­tänyt heitä murhaan, he pyörit­tivät organ­isaa­tio­ta joka hyö­tyi murhista. 

  Nyt RICOa ollan sovelta­mas­sa mm. Katol­lisi­in seu­rakun­ti­in jot­ka osal­li­tu­i­v­at las­ten hyväk­sikäytön peit­te­lyyn. Seu­rakun­nat voivat joutua mak­samaan kor­vauk­sia hyväk­sikäyte­ty­ille lapsille.

 28. Ris­to:

  Päivästä päiväänkään ei tosin ole Suomes­sa oikeasti päivästä päivään. Kieltämt­tä siitä, että Åker­lundin kaltaisia taparikol­lisia, joiden huono tapa on tap­paa ihmisiä ei saa­da eris­tet­tyä muista ihmi­sistä, vas­tuu kuu­luu lähin­nä eduskunnalle.

  Kyl­lä se Åker­lund ihan oikeasti istuu päivästä päivään, ennen ter­mi oli pakko­laitos ja nyt samas­ta asi­as­ta sääde­tään rikoslain 2 C luvun 11 §:sää:

  Koko ran­gais­tuk­sen suorit­ta­mi­nen vankilassa.
  Tuomiois­tu­in voi ran­gais­tuk­seen tuomites­saan syyt­täjän vaa­timuk­ses­ta päät­tää, että tuomit­tu vapau­tuu vanki­las­ta vas­ta hänen suoritet­tuaan tuomi­tun ran­gais­tusa­jan kokon­aan, jos… (ja sit­ten edel­ly­tyk­siä että täy­tyy olla vaar­alli­nen väki­val­tarikok­sen uusia).

  Tätä sovel­let­ti­in Åker­lundi­in, eli hän tosi­aan istuu 15 vuot­taan päivälleen (tämä kai on Suomen ver­sio jenkkien no parole sään­nöstä), eikä hän voi päästä ehdon­alaiseen. Pykälää ei kait käytetä kovin usein. Mie­lenki­in­toista sinän­sä, että elinkautis­es­ta voi vapau­tua jopa 12 vuodessa, eli nyt hän on var­masti pitem­pään lukko­jen takana.

 29. Maltil­la: Kyl­lä se Åker­lund ihan oikeasti istuu päivästä päivään, ennen ter­mi oli pakko­laitos ja nyt samas­ta asi­as­ta sääde­tään rikoslain 2 C luvun 11 §:sää:

  Koko ran­gais­tuk­sen suorit­ta­mi­nen vankilassa.
  Tuomiois­tu­in voi ran­gais­tuk­seen tuomites­saan syyt­täjän vaatimuksesta… 

  Luepa vielä se seu­raavakin pykälä, joka alkaa

  12 § Uusi käsit­te­ly tuomioistuimessa

  Koko ran­gais­tu­saikaa suorit­ta­maan määrät­ty päästetään ehdon­alaiseen vapau­teen hänen suoritet­tuaan ran­gais­tuk­ses­ta viisi kuudes­osaa, jos hän­tä ei enää ole pidet­tävä erit­täin vaar­al­lise­na toisen hen­gelle, ter­vey­delle tai vapaudelle. Ehdon­alainen vapaut­ta­mi­nen voi tämän momentin mukaan tapah­tua aikaisin­taan, kun vanki­las­saoloaikaa on ker­tynyt kolme vuotta.

  Ennen ehdon­alaista vapaut­tamista van­ki voidaan määrätä valvot­tuun koevapauteen…

  Eli jos Åker­lund on kiltisti vanki­las­sa (kun ei ole viinaa ryypät­tävk­si voi hyvinkin onnis­tua), hänkin voi päästä ehdon­alaiseen 12,5 vuo­den jäl­keen (ja jos oikein ymmärsin koe­vap­au­teen kolme kuukaut­ta tätä ennen)

 30. Ris­to: (kun ei ole viinaa ryypät­tävk­si voi hyvinkin onnistua)

  Viinan sijas­ta mui­ta, hie­man pienem­pään kul­je­tusti­laan meneviä ainei­ta on vankilo­is­sa taku­u­var­masti saatavilla.

 31. » Peter:jos kolme ihmistä läh­tee tap­pa­maan jonkun, saa­vat he kaik­ki tuomion riip­pumat­ta siitä, kuka pain­oi liipasinta. 

  > Roskaa, sil­lä näyt­tökyn­nys on niin korkeal­la ettei syyt­täjä saa ikiku­u­napäivänä näytet­tyä että poruk­ka lähti yksis­sä tuumin tap­pa­maan, elleivät tek­i­jät tunnusta.

  Aivan!

  > Kollek­ti­ivi­nen rankaisu ei taas ole län­si­maisen oikeuskäsi­tyk­sen mukainen,mutta ehkäpä vihrei­den kollek­ti­ivises­sa maail­mas­sa sekin on mahdollista

  Jep. Ihmettelin kanssa sitä näkemystä.

  > Osmon oikeuskäytän­tö näyt­tää ole­van Vil­listä Lännestä: ei ole tärkeää kuka hirtetään,pääasia, että hirtetään.

  Jep, ikävä kyl­lä. Kun asioista on sovit­tu, niin niistä pide­tään kiin­ni, ja oikeu­tuk­set kek­sitään sen mukaan. Ain­oa asia, jon­ka tämän sys­teemin puo­lus­tuk­sek­si voi sanoa, on, että yllät­tävän usein kyl­lä tun­nuste­taan, että kyse on poli­it­ti­sista lehmänkaupoista.

  > Suo­ma­lainen oikeu­denkäytön ongel­ma on, että ehdol­lista ran­gais­tus­ta ei miel­letä enää lainkaan rangaistyukseksi

  Roskaa! Kaik­ki min­un tun­te­mani ihmiset kyl­lä pyrkivät vält­tämään mitä tahansa rikos­rek­ister­iä ja leimaamista rikolliseksi.

  > sakko­tuomion voi jät­tää mak­samat­ta ilman kovin ihmeel­lisiäseu­rauk­sia, kun­han pitäy­tyy nykyisessä kansalais­palka­s­sa ja vät­tää töitä.

  Pyh! Vaik­ka sinä oletkin valmis tuhoa­maan tule­vaisu­ute­si, niin me nor­maalit ihmiset emme sitä halua tehdä.

  > Mut­ta kun vapaal­la jalal­la juok­see moninker­taisia murhaajia

  Nyt voisitkin tehdä miehen teon ja luetel­la nuo kaik­ki. Sit­ten voisit ker­toa, että miten mon­ta vuot­ta kakkua kukin istui. Sit­ten voitais mässäil­lä teko­jen yksi­tyisko­hdil­la. Sit­ten speku­loi­da “oikeaa” ran­gais­tus­ta. Luulen vaan, että kovin vähän näitä on. Olisko yksi?

  > Suomes­sa on aina suh­taudut­tu myön­teiset­si väki­val­taan, se on johtunut siitä, että olemme olleet pitkään itäisen kult­tuurin vaikutuksessa .

  > Bal­ti­as­sa tämä näkyy vielä selvemmin,koska län­ti­nen vaiku­tus on ollut val­lal­la lyhyem­män aikaa

  Nyt voisitkin sit­ten ottaa esille eri­tyis­es­ti Suomen ja Viron henkirikos­ti­las­tot 1920- ja 1930-luvuil­ta ja kat­soa, miten tämä sanomasi pitää paikkansa.

  > Lapsen hakkaamista allet­ti­in vähän rajoit­ta­maan 80-luvulla

  On se kum­mallista, kun olin itse lap­si 70- ja 80-luvuil­la, niin lähipi­iris­sä ja myöhem­min samanikäis­ten kanssa pyöriessä ei ole koskaan tul­lut ilmi, että las­ten hakkaami­nen olisi ollut yleis­es­ti suuri ongel­ma tuol­loin. Sen vaan tiedän var­masti, että kurit­tomien las­ten aiheut­ta­ma häir­iö on lisään­tynyt kouluis­sa paljon, kun paljonkaan ei voi tätä estämään tehdä nykyisin…

  > Viinan sijas­ta mui­ta, hie­man pienem­pään kul­je­tusti­laan meneviä ainei­ta on vankilo­is­sa taku­u­var­masti saatavilla.

  Joku on kat­sonut liikaa amerikkalaisia vankilasarjoja.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.