Hallintovaliokunnan torstai.

Tors­tai­na kävim­me tapaa­mas­sa FBI:ta. Tapaa­mi­nen oli niin tark­kaan var­jel­tu, että meil­tä pois­tet­tiin myös kän­ny­kät, jot­ka piti myös sul­kea. Kan­san­edus­ta­jil­la on saman­lai­set kän­ny­kät, jot­ka voi­tiin tun­nis­taa vain PIN-koo­din avul­la. Toi­saal­ta kol­men epä­on­nis­tu­neen yri­tyk­sen jäl­keen, uusia yri­tyk­siä ei oli­si ollut. Tämä vaa­ti vähän orga­ni­soin­tia, mut­ta ongel­ma oli ratkaistavissa.

Koko tuon häs­säyk­sen jäl­keen ei pal­jon mitään heru­nut. Sii­nä ei ollut ker­ras­saan mitään salaista.
Seu­raa­vak­si oli vuo­ros­sa Home Secu­ri­ty Office, jos­sa tie­toa pahuu­den val­ta­kun­nan vas­tai­ses­ta  tais­te­lus­ta oli vähän enemmän.

Sel­kein esi­tys tuli kui­ten­kin Ter­ro­rist Scree­ning Cen­te­ris­tä, joka pitää yllä tie­to­kan­taa epäi­lyt­tä­vis­tä hen­ki­löis­tä. Kävim­me myös hei­dän kone­huo­nees­saan, jos­sa oli kym­me­niä suu­ria tie­to­ko­ne­ruu­tu­ja. Kos­ka Yhdys­val­lois­sa ei ole numee­ris­ta hen­ki­lö­tun­nus­ta, ei kan­na­ta olla saman­ni­mi­nen kuin on joku vaik­ka­pa len­to­kiel­toon ase­tet­tu ter­ro­ris­tik­si epäil­ty. Esi­mer­kik­si täl­lai­siin kyse­lyi­hin kes­kuk­ses­ta yri­te­tään vas­ta­ta niin nopeas­ti, että syy­tön täys­kai­ma pää­see konee­seen. Mie­len­kiin­tois­ta, avar­ta­vaa, mut­ta vähän kammottavaa.

Illal­la tapa­sim­me vie­lä Maa­il­man­pan­kin ja IMF:n väkeä. Maa­il­man­pank­ki piti pit­kän mai­nos­pu­heen sii­tä, kuin­ka hyvään tar­koi­tuk­seen Suo­men jär­jes­tön kaut­ta kana­voi­ma kehi­tys­a­pu menee. IMF piti perus­kurs­sin jär­jes­tös­tä, mikä nyt ei val­tio­va­rain­va­lio­kun­nan jäse­nel­le pal­jon antanut.

6 vastausta artikkeliin “Hallintovaliokunnan torstai.”

 1. Kos­ka Yhdys­val­lois­sa ei ole numee­ris­ta hen­ki­lö­tun­nus­ta, ei kan­na­ta olla saman­ni­mi­nen kuin on joku vaik­ka­pa len­to­kiel­toon ase­tet­tu ter­ro­ris­tik­si epäilty.”
  USAs­sa on ollut jo pit­kään (pidem­pään kuin Suo­mes­sa) sosi­aa­li­tur­va­tun­nus. Sen vas­taa aika lail­la hen­ki­lö­tun­nus­ta. Suo­mes­sa on var­mas­ti joku rekis­te­ri ter­ro­ris­mis­ta epäil­lyis­tä. Myös sii­nä on ihan var­maan mon­ta sel­lais­ta, joil­la ei ole numee­ris­ta suo­ma­lais­ta hen­ki­lö­tun­nus­ta. Jol­lain nekin on iden­ti­fioi­tu. Tus­kin hom­ma Suo­mes­sa­kaan kat­ke­aa sii­hen, että ei ollut Moham­mad Attan hen­ki­lö­tun­nus­ta, jos hän sat­tui lis­tas­sa olemaan.
  Len­to­lip­pua ostaes­sa­ni ei muu­ten Suo­mes­sa­kaan kysy­tä hen­ki­lö­tun­nus­ta. Len­to­yh­tiön kan­ta-asia­kas­nu­me­roa kylläkin.

 2. Ute­liai­suut­ta jäi kutit­te­le­maan miten “saman­lai­set kännykät”-ongelma rat­kais­tiin? Inno­va­tii­vi­sel­lä huip­pu­tek­no­lo­gial­la kuten “nimi­lap­pu”?
  Btw, kyl­lä ne koneet on ihan toi­ses­sa huo­nees­sa kuin näytöt…

  1. Tuo huo­ne, jota kat­soim­me, oli sel­lai­nen, jos­sa vas­tat­tiin tie­dus­te­lui­hin kos­kien hne­ki­löi­tä, joi­den täys­kai­ma oli jol­la­kin esto­lis­tal­la ja yri­tet­tiin sel­vit­tää, onko kyse samasx­ta henkilöstä.

 3. Rol­ling Heur­lin:
  Len­to­lip­pua ostaes­sa­ni ei muu­ten Suo­mes­sa­kaan kysy­tä hen­ki­lö­tun­nus­ta. Len­to­yh­tiön kan­ta-asia­kas­nu­me­roa kylläkin. 

  Ja jol­let mene Schen­gen-alu­een ulko­puo­lel­le, hen­ki­löl­li­syyt­tä ei tar­vit­se miten­kään todis­taa. Ottaen huo­mioon kai­ken­lai­set muut len­to­sään­nök­set, minus­ta tämä on erikoista.

 4. Tämä on myös kuvaa­va tari­na sii­tä, mihin tuo Yhdys­val­tain ter­ro­ris­tien tun­nis­te­lu joh­taa. Jär­jen käyt­tö lak­kaa sii­nä touhussa.”

  Venä­jän tai Kii­nan teke­mä­nä kysees­sä oli­si tör­keä ihmi­soi­keus­rik­ko­mus ‚mut­ta nyt kysees­sä onkin uhrin teke­mä rikos.

  Län­si­mai­nen ihmi­soi­keus­kä­si­tys on hyvin pro­pa­gan­dis­ti­nen ja tar­koi­tus­ha­kui­nen eikä tun­nus­ta omia puutteita

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.