Vielä ehtii, käykää katsomassa!

Käykää kat­so­mas­sa keskus­takir­jas­ton arkkite­htik­il­pailun satoa!
Kävin kat­so­mas­sa Jätkäsaaren bunkkeris­sa yli viit­täsa­taa ehdo­tus­ta Helsin­gin keskus­takir­jas­tok­si. Aivan lois­tavia ehdo­tuk­sia ja jär­jet­tömän paljon! Luovu­ut­ta maail­mas­sa löy­tyy. Sai äänestää vain yhtä, vaik­ka parikym­men­tä huip­pumie­lenki­in­toista ehdo­tus­ta oli tar­jol­la. Sisätilo­jen arvioin­ti ei vähem­män ammat­ti­laiselta sujunut. Vaimo on siinä parem­pi. Joka tapauk­ses­sa on mitä vali­ta. Joukos­sa on run­saasti hyviä ehdo­tuk­sia, jot­ka toteutues­saan elävöit­täi­sivät selvästi Töölön­lah­den vähän tyl­sää arkkite­htu­uria. Pelkästään tämän takia tarvit­semme keskuskirjastoa!
Suosi­tan wau-arkkite­htu­uria siten, ettei se peitä alleen muuta.

Näyt­te­ly on auki enää keskivi­ikkona 16.5., klo 11–19.

(viikon­päivä korjattu)

Käykää kat­so­mas­sa. Ulko-ovea on vähän vaikea löytää, kos­ka Jätkäsaari on yhtä raken­nustyö­maa­ta. Jos löy­dätte itsenne Verkkokauppa.com:in sisäänkäyn­nin luo­ta, olette jo lähel­lä. Kiertäkää myötäpäivää, kunnes kyltit osoit­ta­vat, että rasti on siinä. Vielä kolme ker­rosta kivut­tavaa ja siinä se on: iso hal­li täyn­nä kilpailuehdotuksia.

____________

 

Keskustakirjastonäyttely sai jatkoaikaa 

Jätkäsaaren Bunkkeris­sa esil­lä ole­va näyt­te­ly on 

uudelleen avoin­na tiis­taista lauan­tai­hin 22.–26.5.

Avoin­na ti – pe 22 – 25.5. klo 11 ‑19 ja la 26.5. klo 12 ‑18. Vapaa pääsy.

 

 

20 vastausta artikkeliin “Vielä ehtii, käykää katsomassa!”

 1. Voi että mielu­usti näk­isin kilpailuehdotukset! 

  Miten ihmeessä kil­pailun pr-markki­noin­ti on niin laiskaa, että kaikkia kuvia ei ole julka­istu verkos­sa? Verkos­sa on muu­ta­ma kuva, mut­ta ei keskus­takir­jas­ton pr-sivuil­la. Nyt en enää löy­dä niitäkään kuvia. 

  Reilut vii­sisa­taa kuvaa ei ole iso jut­tu julka­istavak­si. Kil­pailun jär­jestäjä olisi voin­ut vaa­tia että kil­pailue­hdo­tuk­sen mukana tulee verkkokelpoinen kuva.

 2. Aina puhutaan ulkonäöstä, mut­ta entäs käytännöllisyys?
  Onko raken­nus vielä hyvässä kun­nos­sa 50 vuo­den päästä vai valmi­ina purettavaksi?

  Kyl­lä minä lähtisin val­tion ja kun­nan raken­nuk­sis­sa siitä, että suun­nitel­laan ne kestäviksi, käytän­nöl­lisik­si ja hel­posti huollettaviksi.

  Jostain syys­tä tuol­laiset perusasi­at eivät kiin­nos­ta ketään, vaan täy­tyy ola bling-blingiä. Sit­ten jo pari vuot­ta käyt­tööno­ton jäl­keen tehdään suuria remont­te­ja, kun yritetään kor­ja­ta viko­ja ja kymme­nen vuo­den päästä tode­taan raken­nuk­sen ole­van susi.

 3. Helsin­gin vain tapana että hienot suun­nitel­mat muut­tuvat todel­la tylsiksi.
  Siitä oli TV-ohjel­ma joku aika sitten.

  Olisiko aika otta mallia vaik­ka Viros­ta, jos­sa on mie­lenki­in­toista arkkite­htu­uria ihan raken­net­tuna. Ei vain suunnitelmina.

 4. Tuskin on Guggen­heimista toivut­tu kun Helsingillä on jo seu­raa­va rahareikä haaveis­sa. Sit­ten vielä häm­mästel­lään, ettei naa­purikun­nat ole riemurin­noin liit­tymässä Helsinki­in, jot­ta pää­si­sivät rahoit­ta­maan näitä suu­ru­u­den­hul­lu­ja hankkeita.

 5. Minäkin halu­aisin tietää mihin tätä keskus­takir­jas­toa oikeas­t­aan tarvi­taan? “Hieno” arkkite­htu­uri on aika kehno syy.

 6. Anssi V:
  Tuskin on Guggen­heimista toivut­tu kun Helsingillä on jo seu­raa­va rahareikä haaveissa. 

  Lähikir­jas­to­ja vaan sit­ten lakkaute­taan tarvit­ta­va määrä niin saadaan rahat. 

  Tule­vaisu­us on kuitenkin dig­i­taa­li­nen eli “kir­jas­to” on vain sym­pa­at­ti­nen sisältöä vail­la ole­va retron­i­mi kokoon­tu­mi­s­paikalle jos­ta halu­taan lähin­nä kai jotain steissin kieppeil­lä hen­gail­e­van nuori­son olohuonetta.

 7. Pyöräil­i­jäau­toil­i­ja­jalankulk­i­ja: Lähikir­jas­to­ja vaan sit­ten lakkaute­taan tarvit­ta­va määrä niin saadaan rahat. 

  Tule­vaisu­us on kuitenkin dig­i­taa­li­nen eli “kir­jas­to” on vain sym­pa­at­ti­nen sisältöä vail­la ole­va retron­i­mi kokoon­tu­mi­s­paikalle jos­ta halu­taan lähin­nä kai jotain steissin kieppeil­lä hen­gail­e­van nuori­son olohuonetta.

  Mitäs vikaa moi­ses­sa? Jos elämä on onnel­lisem­paa sen ansiosta?

 8. Onhan tämä hienoa, mut­ta toisaal­ta myös hirveää tuh­laus­ta: sato­jen henkilö­työvu­osien työ menee hukkaan, kun vain yksi suun­nitel­ma toteutetaan — tämän suun­nit­te­lu­työn hiil­i­jalan­jäl­ki tulee laskea kir­jas­ton hiil­i­jalan­jäl­keen mukaan 😉

 9. Kyt­tyrä: Mitäs vikaa moi­ses­sa? Jos elämä on onnel­lisem­paa sen ansiosta? 

  Ajat­telinkin por­var­il­lisen itsekkäästi vain itseäni omien van­hah­tavien luku­tot­tumusteni kaut­ta. Netistä varat­tu­ja varas­tokokoel­maan ark­istoitu­ja kir­jo­ja on ikävä lähteä lainaa­maan keskustasta. 

  Kymme­nen kilo­metrin ylimääräistä asioin­ti­matkaa yleen­sä pahek­su­taan turhana ener­gianku­lu­tuk­se­na ja kaupunki­rak­en­teen hajaut­tamise­na kun kyse on kau­pal­li­sista lähipalveluista mut­ta julk­isten palvelu­iden keskit­tämi­nen on nähtävästi sit­ten “keskus­tan elävöit­tämistä”. Ja kai siihen voi liit­tää sanan “design” niin ei tarvi­ta enää lainkaan mui­ta perusteluja.

  Kaik­ki ei vielä ole netis­sä mut­ta ehkä toisaal­ta kir­jas­to­jen kaik­ki van­hat varas­tot päätetään tilakus­tan­nussäästö­jen vuok­si kär­rätäkin kaatik­selle jol­loin kaupunki­laiset pää­sevät varaa­maan parhaat päältä omi­in privaattikokoelmiinsa.

 10. Anssi V: Tuskin on Guggen­heimista toivut­tu kun Helsingillä on jo seu­raa­va rahareikä haaveis­sa. Sit­ten vielä häm­mästel­lään, ettei naa­purikun­nat ole riemurin­noin liit­tymässä Helsinki­in, jot­ta pää­si­sivät rahoit­ta­maan näitä suu­ru­u­den­hul­lu­ja hankkeita.

  Naa­purikun­ta­laiset var­masti tule­vat riemurin­noin vieraile­maan Helsin­gin uudessa keskustakirjastossa.

 11. Mik­sei näitä ehdo­tuk­sia voitu julka­ista netis­sä kaupun­gin toimes­ta? Äänestyskin olisi ollut kätevämpi siirtää verkkoon… Jos tämä oli rahas­ta kiin­ni, niin olisi­han kil­pailu­sivus­tos­ta voin­ut tehdä main­os­ra­hoit­teisen. Osum­ia var­maan tulisi suuret määrät näin kiin­nos­ta­van aiheen johdosta.

 12. Janne H:
  Mik­sei näitä ehdo­tuk­sia voitu julka­ista netis­sä kaupun­gin toimesta?

  No mik­siköhän joku “julki­nen” asia halu­taan piilot­taa salaoven taakse syr­jäiselle teollisuusalueelle. 

  On aika selvää että on otet­tu opik­si gug­gis-kohus­ta (jos­sa kaupun­gin mielestä virhe ei ollut suinkaan se että ehdote­tus­sa sopimuk­ses­sa olisi ollut jotain vikaa vaan se että se yleen­sä päästet­ti­in julk­isu­u­teen ennen päätöksentekoa). 

  Nyt halu­taan kuitenkin ulkois­es­ti nou­dat­taa strate­giaan, visioon ja arvoihin kir­jat­tua tavoitet­ta “avoimes­ta kansalaiskeskustelus­ta” ja “ruo­hon­ju­u­ri­ta­son demokra­ti­as­ta” joten lop­putu­los on tämä. Esil­lä mut­ta piilossa.

  1. En tiedä mik­si se vieti­in bunkkeri­in, mut­ta toden­näköisek­si sik­si, ettei noin sur­ta tilaa sat­tunut ole­maan vapaana. Yleen­sä näyt­te­lyt ovat Lasipalatsissa.

 13. Voisiko jatkos­sa kil­pailui­hin osal­lis­tuvil­ta edel­lyt­tää myös sel­l­aisen net­ti­in kel­paa­van ver­sion lähet­tämistä jon­ka voisi hel­posti linkit­tää esille. 

  Ja ne voisi saman tien julka­ista suo­raan vaik­ka jos­sain fb:ssä tai pin­ter­estis­sä niin ei tarvit­sisi kysyä kaupun­gin atk-hallinnoltakaan mitään sel­l­aista johon vas­taus olisi kuitenkin että ei onnis­tu levyti­lan puutteessa.

  Net­ti ja viestin­tä ei ole edelleenkään arkkite­htien keskeisiä osaamisaluei­ta (kos­ka valin­nat tekee kuitenkin joku kol­le­ga tai muuten asi­aan vihit­ty) mut­ta luulisi että tuon hoita­miseen joku nuorem­pi assari löytyisi.

  Eikä var­maankaan tulisi juurikaan ylimääräistä turhaa työtä siihen mutenkin turhaan työhön lisää jota 99% arkkite­htik­il­pailui­hin osal­lis­tu­vista kuitenkin tekee.

 14. Pyöräil­i­jäau­toil­i­ja­jalankulk­i­ja: Voisiko jatkos­sa kil­pailui­hin osal­lis­tuvil­ta edel­lyt­tää myös sel­l­aisen net­ti­in kel­paa­van ver­sion lähet­tämistä jon­ka voisi hel­posti linkit­tää esille. Ja ne voisi saman tien julka­ista suo­raan vaik­ka jos­sain fb:ssä tai pin­ter­estis­sä niin ei tarvit­sisi kysyä kaupun­gin atk-hallinnoltakaan mitään sel­l­aista johon vas­taus olisi kuitenkin että ei onnis­tu levyti­lan puutteessa.Netti ja viestin­tä ei ole edelleenkään arkkite­htien keskeisiä osaamisaluei­ta (kos­ka valin­nat tekee kuitenkin joku kol­le­ga tai muuten asi­aan vihit­ty) mut­ta luulisi että tuon hoita­miseen joku nuorem­pi assari löytyisi.Eikä var­maankaan tulisi juurikaan ylimääräistä turhaa työtä siihen mutenkin turhaan työhön lisää jota 99% arkkite­htik­il­pailui­hin osal­lis­tu­vista kuitenkin tekee.

  Vaa­dit­tuun kil­pailu­ma­te­ri­aali­in kuu­lui cd:lle poltet­tuna koko ehdo­tu­saineis­to (siis kaik­ki fyy­sisil­lä plans­seil­lakin ollut mate­ri­aali) kopi­oin­tikelpoise­na tavarana, eli kyl­lä jokaises­ta ehdo­tuk­ses­ta olisi tässä kil­pailus­sa (ja sama käytän­tö on yleen­sä jokaises­sa arkkite­htik­il­pailus­sa) digiver­siot. Arkkite­hdit eivät itse voi julka­ista kuvia verkkos­sa tai mis­sään muual­lakaan ennen tulosten julk­istamista anonymi­teet­ti­vaa­timuk­sen vuok­si, tämä johtaisi työn hylkäämiseen. Mut­ta olen täysin samaa mieltä siitä, että ehdot­tomasti mate­ri­aali pitäisi olla nähtävil­lä netis­sä, ei vain paikan pääl­lä näyt­te­lyti­las­sa (ja vielä noin lyhyen aikaa, huomioiden että ehdo­tuk­sia oli yli 500…)!

 15. Mikko Särelä: Aika paljon oli todel­la tyl­sän näköisiä töitä.

  Saman vaikutel­man sain. Tosin ei niihin ehdo­tuk­si­in kauheasti ehtinyt syven­tyä. Muu­ta­ma ehdo­tus näyt­ti kiin­nos­taval­ta, mut­ta eivät ehkä kir­jas­toraken­nuk­se­na toi­mi kauhean hyvin. Juryl­lä on vaikea työ edessä — kri­ti­ikkiä tulee var­masti, joko on tyl­sän näköi­nen talo, tai toimin­nal­lis­es­ti huono…

 16. Käykää kat­so­mas­sa. Ulko-ovea on vähän vaikea löytää, kos­ka Jätkäsaari on yhtä rakennustyömaata.

  Jätkäsaaren rak­en­t­a­mi­nen kestänee use­am­man vuo­den, joten asianomainen viras­to voisi hie­man miet­tiä, miten jalankulkuy­htey­det jär­jestet­täisi­in ole­mas­sa ole­vi­in ja toimivi­in kiin­teistöi­hin. Nyt vaikut­taa siltä, että vain autoil­i­joiden kulkuy­htey­det on jotenkin jär­jestet­ty, kun taas kevyelle liiken­teelle ei löy­dy mitään kun­nol­lista kulkureittiä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.