Vielä ehtii, käykää katsomassa!

Käy­kää kat­so­mas­sa kes­kus­ta­kir­jas­ton ark­ki­teh­ti­kil­pai­lun satoa!
Kävin kat­so­mas­sa Jät­kä­saa­ren bunk­ke­ris­sa yli viit­tä­sa­taa ehdo­tus­ta Hel­sin­gin kes­kus­ta­kir­jas­tok­si. Aivan lois­ta­via ehdo­tuk­sia ja jär­jet­tö­män pal­jon! Luo­vuut­ta maa­il­mas­sa löy­tyy. Sai äänes­tää vain yhtä, vaik­ka pari­kym­men­tä huip­pu­mie­len­kiin­tois­ta ehdo­tus­ta oli tar­jol­la. Sisä­ti­lo­jen arvioin­ti ei vähem­män ammat­ti­lai­sel­ta suju­nut. Vai­mo on sii­nä parem­pi. Joka tapauk­ses­sa on mitä vali­ta. Jou­kos­sa on run­saas­ti hyviä ehdo­tuk­sia, jot­ka toteu­tues­saan elä­vöit­täi­si­vät sel­väs­ti Töö­lön­lah­den vähän tyl­sää ark­ki­teh­tuu­ria. Pel­käs­tään tämän takia tar­vit­sem­me keskuskirjastoa!
Suo­si­tan wau-ark­ki­teh­tuu­ria siten, ettei se pei­tä alleen muuta.

Näyt­te­ly on auki enää kes­ki­viik­ko­na 16.5., klo 11–19.

(vii­kon­päi­vä korjattu)

Käy­kää kat­so­mas­sa. Ulko-ovea on vähän vai­kea löy­tää, kos­ka Jät­kä­saa­ri on yhtä raken­nus­työ­maa­ta. Jos löy­dät­te itsen­ne Verkkokauppa.com:in sisään­käyn­nin luo­ta, olet­te jo lähel­lä. Kier­tä­kää myö­tä­päi­vää, kun­nes kyl­tit osoit­ta­vat, että ras­ti on sii­nä. Vie­lä kol­me ker­ros­ta kivut­ta­vaa ja sii­nä se on: iso hal­li täyn­nä kilpailuehdotuksia.

____________

 

Keskustakirjastonäyttely sai jatkoaikaa 

Jät­kä­saa­ren Bunk­ke­ris­sa esil­lä ole­va näyt­te­ly on 

uudel­leen avoin­na tiis­tais­ta lau­an­tai­hin 22.–26.5.

Avoin­na ti – pe 22 – 25.5. klo 11 ‑19 ja la 26.5. klo 12 ‑18. Vapaa pääsy.

 

 

20 vastausta artikkeliin “Vielä ehtii, käykää katsomassa!”

 1. Voi että mie­luus­ti näki­sin kilpailuehdotukset! 

  Miten ihmees­sä kil­pai­lun pr-mark­ki­noin­ti on niin lais­kaa, että kaik­kia kuvia ei ole jul­kais­tu ver­kos­sa? Ver­kos­sa on muu­ta­ma kuva, mut­ta ei kes­kus­ta­kir­jas­ton pr-sivuil­la. Nyt en enää löy­dä nii­tä­kään kuvia. 

  Rei­lut vii­si­sa­taa kuvaa ei ole iso jut­tu jul­kais­ta­vak­si. Kil­pai­lun jär­jes­tä­jä oli­si voi­nut vaa­tia että kil­pai­lueh­do­tuk­sen muka­na tulee verk­ko­kel­poi­nen kuva.

 2. Aina puhu­taan ulko­näös­tä, mut­ta entäs käytännöllisyys?
  Onko raken­nus vie­lä hyväs­sä kun­nos­sa 50 vuo­den pääs­tä vai val­mii­na purettavaksi?

  Kyl­lä minä läh­ti­sin val­tion ja kun­nan raken­nuk­sis­sa sii­tä, että suun­ni­tel­laan ne kes­tä­vik­si, käy­tän­nöl­li­sik­si ja hel­pos­ti huollettaviksi.

  Jos­tain syys­tä tuol­lai­set perus­asiat eivät kiin­nos­ta ketään, vaan täy­tyy ola bling-blin­giä. Sit­ten jo pari vuot­ta käyt­töön­o­ton jäl­keen teh­dään suu­ria remont­te­ja, kun yri­te­tään kor­ja­ta viko­ja ja kym­me­nen vuo­den pääs­tä tode­taan raken­nuk­sen ole­van susi.

 3. Hel­sin­gin vain tapa­na että hie­not suun­ni­tel­mat muut­tu­vat todel­la tylsiksi.
  Sii­tä oli TV-ohjel­ma joku aika sitten.

  Oli­si­ko aika otta mal­lia vaik­ka Viros­ta, jos­sa on mie­len­kiin­tois­ta ark­ki­teh­tuu­ria ihan raken­net­tu­na. Ei vain suunnitelmina.

 4. Tus­kin on Gug­gen­hei­mis­ta toi­vut­tu kun Hel­sin­gil­lä on jo seu­raa­va raha­rei­kä haa­veis­sa. Sit­ten vie­lä häm­mäs­tel­lään, ettei naa­pu­ri­kun­nat ole rie­mu­rin­noin liit­ty­mäs­sä Hel­sin­kiin, jot­ta pää­si­si­vät rahoit­ta­maan näi­tä suu­ruu­den­hul­lu­ja hankkeita.

 5. Minä­kin haluai­sin tie­tää mihin tätä kes­kus­ta­kir­jas­toa oikeas­taan tar­vi­taan? “Hie­no” ark­ki­teh­tuu­ri on aika keh­no syy.

 6. Ans­si V:
  Tus­kin on Gug­gen­hei­mis­ta toi­vut­tu kun Hel­sin­gil­lä on jo seu­raa­va raha­rei­kä haaveissa. 

  Lähi­kir­jas­to­ja vaan sit­ten lak­kau­te­taan tar­vit­ta­va mää­rä niin saa­daan rahat. 

  Tule­vai­suus on kui­ten­kin digi­taa­li­nen eli “kir­jas­to” on vain sym­paat­ti­nen sisäl­töä vail­la ole­va ret­ro­ni­mi kokoon­tu­mis­pai­kal­le jos­ta halu­taan lähin­nä kai jotain steis­sin kiep­peil­lä hen­gai­le­van nuo­ri­son olohuonetta.

 7. Pyö­räi­li­jä­au­toi­li­ja­ja­lan­kul­ki­ja: Lähi­kir­jas­to­ja vaan sit­ten lak­kau­te­taan tar­vit­ta­va mää­rä niin saa­daan rahat. 

  Tule­vai­suus on kui­ten­kin digi­taa­li­nen eli “kir­jas­to” on vain sym­paat­ti­nen sisäl­töä vail­la ole­va ret­ro­ni­mi kokoon­tu­mis­pai­kal­le jos­ta halu­taan lähin­nä kai jotain steis­sin kiep­peil­lä hen­gai­le­van nuo­ri­son olohuonetta.

  Mitäs vikaa moi­ses­sa? Jos elä­mä on onnel­li­sem­paa sen ansiosta?

 8. Onhan tämä hie­noa, mut­ta toi­saal­ta myös hir­ve­ää tuh­laus­ta: sato­jen hen­ki­lö­työ­vuo­sien työ menee huk­kaan, kun vain yksi suun­ni­tel­ma toteu­te­taan — tämän suun­nit­te­lu­työn hii­li­ja­lan­jäl­ki tulee las­kea kir­jas­ton hii­li­ja­lan­jäl­keen mukaan 😉

 9. Kyt­ty­rä: Mitäs vikaa moi­ses­sa? Jos elä­mä on onnel­li­sem­paa sen ansiosta? 

  Ajat­te­lin­kin por­va­ril­li­sen itsek­kääs­ti vain itseä­ni omien van­hah­ta­vien luku­tot­tu­mus­te­ni kaut­ta. Netis­tä varat­tu­ja varas­to­ko­koel­maan arkis­toi­tu­ja kir­jo­ja on ikä­vä läh­teä lai­naa­maan keskustasta. 

  Kym­me­nen kilo­met­rin yli­mää­räis­tä asioin­ti­mat­kaa yleen­sä pahek­su­taan tur­ha­na ener­gian­ku­lu­tuk­se­na ja kau­pun­ki­ra­ken­teen hajaut­ta­mi­se­na kun kyse on kau­pal­li­sis­ta lähi­pal­ve­luis­ta mut­ta jul­kis­ten pal­ve­lui­den kes­kit­tä­mi­nen on näh­tä­väs­ti sit­ten “kes­kus­tan elä­vöit­tä­mis­tä”. Ja kai sii­hen voi liit­tää sanan “design” niin ei tar­vi­ta enää lain­kaan mui­ta perusteluja.

  Kaik­ki ei vie­lä ole netis­sä mut­ta ehkä toi­saal­ta kir­jas­to­jen kaik­ki van­hat varas­tot pää­te­tään tila­kus­tan­nus­sääs­tö­jen vuok­si kär­rä­tä­kin kaa­tik­sel­le jol­loin kau­pun­ki­lai­set pää­se­vät varaa­maan par­haat pääl­tä omiin privaattikokoelmiinsa.

 10. Ans­si V: Tus­kin on Gug­gen­hei­mis­ta toi­vut­tu kun Hel­sin­gil­lä on jo seu­raa­va raha­rei­kä haa­veis­sa. Sit­ten vie­lä häm­mäs­tel­lään, ettei naa­pu­ri­kun­nat ole rie­mu­rin­noin liit­ty­mäs­sä Hel­sin­kiin, jot­ta pää­si­si­vät rahoit­ta­maan näi­tä suu­ruu­den­hul­lu­ja hankkeita.

  Naa­pu­ri­kun­ta­lai­set var­mas­ti tule­vat rie­mu­rin­noin vie­rai­le­maan Hel­sin­gin uudes­sa keskustakirjastossa.

 11. Mik­sei näi­tä ehdo­tuk­sia voi­tu jul­kais­ta netis­sä kau­pun­gin toi­mes­ta? Äänes­tys­kin oli­si ollut käte­väm­pi siir­tää verk­koon… Jos tämä oli rahas­ta kiin­ni, niin oli­si­han kil­pai­lusi­vus­tos­ta voi­nut teh­dä mai­nos­ra­hoit­tei­sen. Osu­mia var­maan tuli­si suu­ret mää­rät näin kiin­nos­ta­van aiheen johdosta.

 12. Jan­ne H:
  Mik­sei näi­tä ehdo­tuk­sia voi­tu jul­kais­ta netis­sä kau­pun­gin toimesta?

  No mik­si­kö­hän joku “jul­ki­nen” asia halu­taan pii­lot­taa salao­ven taak­se syr­jäi­sel­le teollisuusalueelle. 

  On aika sel­vää että on otet­tu opik­si gug­gis-kohus­ta (jos­sa kau­pun­gin mie­les­tä vir­he ei ollut suin­kaan se että ehdo­te­tus­sa sopi­muk­ses­sa oli­si ollut jotain vikaa vaan se että se yleen­sä pääs­tet­tiin jul­ki­suu­teen ennen päätöksentekoa). 

  Nyt halu­taan kui­ten­kin ulkoi­ses­ti nou­dat­taa stra­te­gi­aan, visioon ja arvoi­hin kir­jat­tua tavoi­tet­ta “avoi­mes­ta kan­sa­lais­kes­kus­te­lus­ta” ja “ruo­hon­juu­ri­ta­son demo­kra­tias­ta” joten lop­pu­tu­los on tämä. Esil­lä mut­ta piilossa.

  1. En tie­dä mik­si se vie­tiin bunk­ke­riin, mut­ta toden­nä­köi­sek­si sik­si, ettei noin sur­ta tilaa sat­tu­nut ole­maan vapaa­na. Yleen­sä näyt­te­lyt ovat Lasipalatsissa.

 13. Voi­si­ko jat­kos­sa kil­pai­lui­hin osal­lis­tu­vil­ta edel­lyt­tää myös sel­lai­sen net­tiin kel­paa­van ver­sion lähet­tä­mis­tä jon­ka voi­si hel­pos­ti lin­kit­tää esille. 

  Ja ne voi­si saman tien jul­kais­ta suo­raan vaik­ka jos­sain fb:ssä tai pin­te­res­tis­sä niin ei tar­vit­si­si kysyä kau­pun­gin atk-hal­lin­nol­ta­kaan mitään sel­lais­ta johon vas­taus oli­si kui­ten­kin että ei onnis­tu levy­ti­lan puutteessa.

  Net­ti ja vies­tin­tä ei ole edel­leen­kään ark­ki­teh­tien kes­kei­siä osaa­mi­sa­luei­ta (kos­ka valin­nat tekee kui­ten­kin joku kol­le­ga tai muu­ten asi­aan vihit­ty) mut­ta luu­li­si että tuon hoi­ta­mi­seen joku nuo­rem­pi assa­ri löytyisi.

  Eikä var­maan­kaan tuli­si juu­ri­kaan yli­mää­räis­tä tur­haa työ­tä sii­hen muten­kin tur­haan työ­hön lisää jota 99% ark­ki­teh­ti­kil­pai­lui­hin osal­lis­tu­vis­ta kui­ten­kin tekee.

 14. Pyö­räi­li­jä­au­toi­li­ja­ja­lan­kul­ki­ja: Voi­si­ko jat­kos­sa kil­pai­lui­hin osal­lis­tu­vil­ta edel­lyt­tää myös sel­lai­sen net­tiin kel­paa­van ver­sion lähet­tä­mis­tä jon­ka voi­si hel­pos­ti lin­kit­tää esil­le. Ja ne voi­si saman tien jul­kais­ta suo­raan vaik­ka jos­sain fb:ssä tai pin­te­res­tis­sä niin ei tar­vit­si­si kysyä kau­pun­gin atk-hal­lin­nol­ta­kaan mitään sel­lais­ta johon vas­taus oli­si kui­ten­kin että ei onnis­tu levy­ti­lan puutteessa.Netti ja vies­tin­tä ei ole edel­leen­kään ark­ki­teh­tien kes­kei­siä osaa­mi­sa­luei­ta (kos­ka valin­nat tekee kui­ten­kin joku kol­le­ga tai muu­ten asi­aan vihit­ty) mut­ta luu­li­si että tuon hoi­ta­mi­seen joku nuo­rem­pi assa­ri löytyisi.Eikä var­maan­kaan tuli­si juu­ri­kaan yli­mää­räis­tä tur­haa työ­tä sii­hen muten­kin tur­haan työ­hön lisää jota 99% ark­ki­teh­ti­kil­pai­lui­hin osal­lis­tu­vis­ta kui­ten­kin tekee.

  Vaa­dit­tuun kil­pai­lu­ma­te­ri­aa­liin kuu­lui cd:lle pol­tet­tu­na koko ehdo­tusai­neis­to (siis kaik­ki fyy­si­sil­lä plans­seil­la­kin ollut mate­ri­aa­li) kopioin­ti­kel­poi­se­na tava­ra­na, eli kyl­lä jokai­ses­ta ehdo­tuk­ses­ta oli­si täs­sä kil­pai­lus­sa (ja sama käy­tän­tö on yleen­sä jokai­ses­sa ark­ki­teh­ti­kil­pai­lus­sa) digi­ver­siot. Ark­ki­teh­dit eivät itse voi jul­kais­ta kuvia verk­kos­sa tai mis­sään muu­al­la­kaan ennen tulos­ten jul­kis­ta­mis­ta ano­ny­mi­teet­ti­vaa­ti­muk­sen vuok­si, tämä joh­tai­si työn hyl­kää­mi­seen. Mut­ta olen täy­sin samaa miel­tä sii­tä, että ehdot­to­mas­ti mate­ri­aa­li pitäi­si olla näh­tä­vil­lä netis­sä, ei vain pai­kan pääl­lä näyt­te­ly­ti­las­sa (ja vie­lä noin lyhyen aikaa, huo­mioi­den että ehdo­tuk­sia oli yli 500…)!

 15. Mik­ko Säre­lä: Aika pal­jon oli todel­la tyl­sän näköi­siä töitä.

  Saman vai­ku­tel­man sain. Tosin ei nii­hin ehdo­tuk­siin kau­heas­ti ehti­nyt syven­tyä. Muu­ta­ma ehdo­tus näyt­ti kiin­nos­ta­val­ta, mut­ta eivät ehkä kir­jas­to­ra­ken­nuk­se­na toi­mi kau­hean hyvin. Juryl­lä on vai­kea työ edes­sä — kri­tiik­kiä tulee var­mas­ti, joko on tyl­sän näköi­nen talo, tai toi­min­nal­li­ses­ti huono…

 16. Käy­kää kat­so­mas­sa. Ulko-ovea on vähän vai­kea löy­tää, kos­ka Jät­kä­saa­ri on yhtä rakennustyömaata.

  Jät­kä­saa­ren raken­ta­mi­nen kes­tä­nee useam­man vuo­den, joten asian­omai­nen viras­to voi­si hie­man miet­tiä, miten jalan­kul­ku­yh­tey­det jär­jes­tet­täi­siin ole­mas­sa ole­viin ja toi­mi­viin kiin­teis­töi­hin. Nyt vai­kut­taa sil­tä, että vain autoi­li­joi­den kul­ku­yh­tey­det on joten­kin jär­jes­tet­ty, kun taas kevyel­le lii­ken­teel­le ei löy­dy mitään kun­nol­lis­ta kulkureittiä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.