Äänestä HOK-Elannon vaaleissa!

En ole ehdol­la HOK-Elan­non vaaleis­sa, kos­ka kat­son, ettei se sovi yhteen kaupunkisu­un­nit­telu­lau­takun­nan jäsenyy­den kanssa. 

Aion silti äänestää. HOK-Elan­nol­la on huo­mat­ta­va markki­nao­su­us vähit­täiskau­pas­ta pääkaupunkiseudul­la. Se on peri­aat­teessa asi­akkaiden omis­ta­ma ja hal­lit­se­ma. Edus­ta­jis­to ja hallintoneu­vos­to voi vaikut­taa huo­mat­tavasti siihen, mil­laisia kaup­pa­palvelu­ja meil­lä on käytet­tävis­sä. Vaaleis­sa voi nyt äänestää vai­vat­tomasti netis­sä. Vihrei­den vaal­i­sivuille pääsee tästä.

Vihrei­den vaal­i­sivuil­la voi tutus­tua vaalio­hjel­maan sekä Helsin­gin ja Uuden­maan ehdokaslis­toi­hin.

18 vastausta artikkeliin “Äänestä HOK-Elannon vaaleissa!”

 1. Hmm, vai on edus­ta­jis­tol­la ja hallintoneu­vos­tol­la taas päätäntävaltaa. 

  Sehän otet­ti­in liki kokon­aan pois sen jäl­keen kun SOK ja suurin osa osu­uskaupoista meina­si­vat men­nä konkkaan parikym­men­tä vuot­ta sit­ten. Hom­ma ei ker­ta kaikki­aan toimin­ut, kun demokra­t­ian ansios­ta “ei ainakaan mei­dän lähikaup­paa” lopetet­tu vaik­ka kan­nat­tavu­us oli miinuksella. 

  Viime het­kel­lä johta­ju­us siir­ret­ti­in keskus­li­ik­keelle ja peruste­tu­ille alueosuuskaupoille. 

  Ikävä kyl­lä, kun kat­soo, miten toim­inta on sit­tem­min levin­nyt kuin syöpä ja vienyt tilaa yksityisyritteliäisyydeltä.

  Työväen­li­ik­keen osu­uskau­pat eivät pystyneet toim­intaansa uud­is­ta­maan ja ovatkin nyt his­to­ri­aa (vaik­ka Helsingis­sä se “Elan­to” on nimessä brändisy­istä säilytetty).

  Jos val­ta on annet­tu takaisin edus­ta­jis­tolle, voidaan siis taas odotel­la, kos­ka laf­ka on konkurssis­sa. Hienoa!

 2. “Edus­ta­jis­to ja hallintoneu­vos­to voi vaikut­taa huo­mat­tavasti siihen, mil­laisia kaup­pa­palvelu­ja meil­lä on käytettävissä.”

  Ja se näkyy: Hehtaarien automar­ket­te­ja moot­toritei­den var­sil­la, silakan pituiset kalatiskit ja nakki­makkaran mit­tainen lihatis­ki. Huna­ja­mari­nadeille sato­ja hyllymetriä.

 3. “Ja se näkyy”

  Oikeasti SOK eli keskus­li­ike suun­nit­telee esimerkik­si Pris­mo­jen kon­sep­tit. SOK:n taas omis­ta­vat alueo­su­uskau­pat, joiden yksi keskeinen tarkoi­tus on eristää liike­toimin­nan ydin “demokra­ti­as­ta” eli omis­ta­jien mieli­haluista. Nämä edus­ta­jis­tot eivät paljoa pysty SOK:n toim­intaan vaikuttamaan.

  Edus­ta­jis­to­jen ja hallintoneu­vos­to­jen tarkoi­tus on vähän kyynis­es­ti san­ot­tuna, kat­soa, että kaavoitus sujuu. Sik­si hallintoneu­vos­tossa pitää olla samat tahot kuin val­tu­us­tossa. Vasti­neek­si neu­vok­set saa­vat sit­ten jopa 30 pros­entin alen­nuk­sen tavaras­ta ja palveluista. Kaavoituk­seen SOK ei pahem­min puutukaan. 

  Joku lihatiskin pitu­us määräy­tyy kon­septin mukaan, tosin kaup­pako­htainen vai­htelu on pienessä mitas­sa mah­dol­lista: jos kaup­pa on rikkaal­la alueel­la, halu­taan hiukan enem­män palvelua ja vähem­män jono­tus­ta, joten lihatiskiä piden­netään. Muuten palvelu on itsepa­lvelua, kos­ka SOK:n mukaan asi­akkaat niin halu­a­vat. Ja S‑ryhmän men­estyk­ses­tä päätellen ovat oikeassa.

 4. Postis­sa tul­lut ehdokasluet­te­lo on laa­dit­tu siten että herää epäilys halu­aako sen tek­i­jä tahal­lis­es­ti harhaut­taa ihmisiä listal­ta toiselle. 

  Ei ole minkään­laista visuaal­ista vih­jet­tä siitä lue­taanko lis­taa järjestyk­sessä ylhäältä alas ja vasem­mal­ta oikealle vai vasem­mal­ta oikealle ja sit­ten ylhäältä alas. Numerois­ta­han järjestys selviää, mut­ta ensik­si pitää tul­la ajatellek­si että lukee lis­taa väärin ja seu­raavak­si pitää käyt­tää järkeään.

 5. Melko “demokraat­tiset” vaalit tulos­sa. Lis­tan mukaan ain­oas­taan 12 kpl henkilöitä jot­ka ei kuu­lu johonkin poli­it­tiseen puoleeseen. Tarkem­min kun tutkii, huo­maa kyl­lä että nois­takin kahdesta­toista ainakin kolme “kuu­luu” puolueeseen.

  Toisin sanoen, äänestä miten äänestät, val­ta osu­uskau­pas­sa säi­lyy edelleen puolueil­la. Mites tässä näin on päässyt käymään.

 6. Kulut­ta­jan olisi paras­ta leika­ta kaik­ki asi­akasko­r­tit kah­tia ja antaa todel­lisen kil­pailun hoitaa kaup­paa. Lukekaa hyvät ihmiset Sep­po Kont­tisen kir­ja “Suo­ma­lainen ruokalasku”, jos ette min­ua usko. 

  Ole­mal­la SOK:n muka omis­ta­jia mak­sat­te vain poli­itikko­jen 30 % alen­nuk­set ja itse saat­te muka bonuk­sia. Kaiken tämän omis­ta­jaosakkaat mak­sa­vat hin­nois­sa ja saa­vat vasti­neek­si muovileipää, muovil­i­haa, rumia raken­nuk­sia ja hehtaarihalleja. 

  Itse haen nk. bulkki­tavaran eräästä kor­tit­tomas­ta ketjus­ta n. 6–20 % halvem­mal­la, tuot­teesta riip­puen, joskus ero on ollut jopa 50 % SOK:n kaup­poi­hin ver­rat­tuna. Leipää ja vihan­nek­sia haen toril­ta tai kaup­pa­halleista ja har­voista pikkumyymälöistä. Ja minä olen todel­la pien­i­t­u­loinen, mut­ta teen ruokaa hyvistä raa­ka-aineista enkä heitä mitään pois. Enkä enää ikinä liity minkään kaup­paketjun jäseneksi. 

  Usko­ma­ton­ta, että yleen­sä niin täysipäi­nen Soin­in­vaara suosit­telee näitä kaup­paryh­mit­tymien mukademokra­ti­aa. Olisin luul­lut, että Soin­in­vaar­al­la ei ole mitään kaup­paketju­jen kortteja.

 7. Onkos edus­ta­jis­ton palkkiot ja hallinto­valiokun­tien alen­nuk­set nyt sit­ten stiä “maan tapaa”?

  Niin on jos siltä näyttää.

 8. Kas kun Odelta jäävät äänet eivät ketään kiin­nos­ta. Min­ulle ne kel­paisi­vat kyl­lä. Jos Oden kanssa saman­mieli­nen uusi vihreä ehdokas pitäisi pikaises­ti löytää, niin kir­joi­ta äänestys­lip­pu­usi numero 367.

 9. Sami:
  Toisin sanoen, äänestä miten äänestät, val­ta osu­uskau­pas­sa säi­lyy edelleen puolueilla.Mites tässä näin on päässyt käymään.

  Mie­lenki­in­toinen kysymys. Kuin­ka ongel­mallise­na ihmiset tämän näkevät ja mikä olisi vaihtoehto? 

  Ihmiset jot­ka halu­a­vat vaikut­taa yhteisi­in asioi­hin ovat yleen­sä jär­jestäy­tyneet puolueisi­in. Puolueet ovat organ­isaa­tioi­ta jot­ka on tehty tais­tele­maan val­las­ta, joten niiden organ­isaa­tio ja asiantun­te­mus sopi­vat hyvin myös HOK/Elannon vaal­i­tais­telu­un. Puolueil­la on valmis organ­isaa­tio ja palkat­tua henkilökun­taa junaile­maan asioi­ta ja ne pystyvät myös esikar­si­maan ehdokkai­ta. Mitkä muut organ­isaa­tiot halu­aisi­vat osal­lis­tua HOK/Elannon hallintaan? Tapani­lan Erä? 

  Voisin kyl­lä äänestää puolueen ulkop­uolista ehdokas­ta, mut­ta ulkop­uolis­ten pitää tehdä enem­män vaal­i­työtä vaku­ut­taak­seen min­ut. Yksinäi­nen susi joutuu todel­la omis­tau­tu­maan asialle jos halu­aa edustajistoon.

 10. Sami:

  Toisin sanoen, äänestä miten äänestät, val­ta osu­uskau­pas­sa säi­lyy edelleen puolueilla.Mites tässä näin on päässyt käymään.

  Näin var­masti käy. Mut­ta kos­ka on niin nau­ret­tavaa, että 45 pros­ent­tia Suomen päivit­täis­tavarakau­pas­ta halli­noidaan osana puoluei­den lääni­tysjär­jestelmää, teen ainakin oman osuuteni ja äänestän yhtä näistä pienlistoista.

  Vihreänä vai­h­toe­htona suosit­te­len tutus­tu­maan mm. vapun hesaris­sa esi­in­tyneeseen Kohtu­ullisen osu­uskau­pan puoles­ta — listaan.

  Nythän van­hat puolueet ovat käytän­nössä luovut­ta­neet asi­aka­somis­ta­jien val­lan toimi­valle johdolle, joka sit­ten pyörit­tää HOK-elan­toa kuin pörssiyri­tys­tä. (Tosin sel­l­aista jos­sa he eivät joudu huole­hti­maan edes osakekurssista.)

 11. Osmo ei tai­da tykätä kri­it­ti­sistä kom­menteista, mut­ta huo­maut­taisin nyt kuitenkin, että mihin me tarvit­semme ruokakau­pan pyörit­tämisessä poli­itikko­ja? Hyvä­nen aika sen­tään! Poli­itikot kor­jaa­vat 30 % alen­nuk­set. Kor­ti­ton ketju myy elin­tarvikkeet ja muut päivit­täis­tavarat paljon halvem­mal­la. Suosit­te­len luke­maan Sep­po Kont­tisen kir­jan “Suo­ma­lainen ruokalasku”.

  1. Nuo alen­nuk­set oli­vat aikanaan ruokakau­pas­sa 3% ja nekin on nyt pois­tet­tu edus­ta­jis­ton jäse­niltä. Onnek­si. hallintoneu­voson­jäsenet niitä saa­vat edelleen, mut­ta niin saa koko kau­pan henkilökunta.

 12. Onko tar­jol­la ehdokkai­ta tai ryh­miä jot­ka kan­nat­ta­vat HOK-Elan­non ja oikeas­t­aan koko S‑ryhmän pilkkomista pienem­pi­in osi­in vähit­täiskau­pan kil­pailun edis­tämisek­si? Vai estääkö jokin laki tai säädös täm­möisen ajatuk­sen toteutumisen?

 13. Hallintoneu­vos­ton jäsenet (ja hei­dän per­heen­sä) saa­vat luul­tavasti nykyään vain henkilöstöe­dut. Yleen­sä se tarkoit­taa viit­tä pros­ent­tia päivit­täis­tavarois­sa ja 15% käyt­tö­tavaras­sa ja rav­in­tolois­sa. Hotel­lien alen­nuk­set vai­htel­e­vat. Päälle tulee bonus, jol­loin alen­nus saat­taa olla 20–25%. HOK:n edut ovat näem­mä hiukan huonom­mat. Jotkut osu­uskau­pat ovat kuulem­ma pistäneet vielä parem­mak­si ja anta­neet jopa 30 pros­entin alen­nuk­sia. Tämä taitaa kyl­lä olla jo his­to­ri­aa nyt, kun asi­as­ta on alet­tu puhua.

 14. tomp­peli:
  Hallintoneu­vos­ton jäsenet (ja hei­dän per­heen­sä) saa­vat luul­tavasti nykyään vain henkilöstöe­dut. Yleen­sä se tarkoit­taa viit­tä pros­ent­tia päivit­täis­tavarois­sa ja 15% käyt­tö­tavaras­sa ja rav­in­tolois­sa. Hotel­lien alen­nuk­set vaihtelevat. 

  Olk­isi NOVA-miestenkin kan­nat­tanut ottaa oppia. Mielum­min mak­saa isolle porukalle vähän ja kokoa­jan kuin yhdelle Kan­er­valle ker­ral­la ja paljon. Täl­lä S‑ryhmän sys­teemil­lä kaavoitusasi­at rul­laa­vat kyl­lä paljon sut­jakkaam­min kuin nova-miehillä koskaan.

 15. Voisiko joku vielä valaista sitä, miten tämä aja­tus osu­uskau­pas­ta on nykyaikaisen S‑liikkeen toimin­nan tai asi­aka­somis­ta­ju­u­den kannal­ta hyväk­si? Ver­tailuko­hdak­si voisi ottaa yri­tyk­sen, jon­ka pien­si­joit­ta­jat omistavat.

  Mikä on hallintorak­en­teen lisäar­vo omis­ta­jille? Entä yri­tyk­selle itselleen?

 16. Viherinssi:
  Voisiko joku vielä valaista sitä, miten tämä aja­tus osu­uskau­pas­ta on nykyaikaisen S‑liikkeen toimin­nan tai asi­aka­somis­ta­ju­u­den kannal­ta hyväk­si? Ver­tailuko­hdak­si voisi ottaa yri­tyk­sen, jon­ka pien­si­joit­ta­jat omistavat.

  Mikä on hallintorak­en­teen lisäar­vo omis­ta­jille? Entä yri­tyk­selle itselleen?

  Oisko kyse siitä, että ihmi­nen halu­aa arkipäivässään yhteisöl­lisyyt­tä itsekkyy­den rinnalle?

  Johdon kannal­ta suurin etu lie­nee, että isoa osu­uskun­taa ei kukaan pysty osta­maan. Sik­si ei tarvitse keskit­tyä seu­raavaan kvartaaliin.

 17. Onko siel­lä joku ehdokas, joka halu­aisi tuo­da ruoan ja palve­lut takaisin lähelle asukkai­ta eikä aje­lut­taa heitä automarketteihin?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.