Verotus suosii autoilua

(Kir­joi­tus on jul­kais­tu Vih­reän lii­ton blo­gis­sa)

 

Autoi­lua tue­taan vero­tuk­ses­sa kah­del­la taval­la. Oman auton käy­tös­tä työ­nan­ta­jan ajoi­hin mak­se­taan vero­ton­ta yli­kom­pen­saa­tio­ta. Työ­nan­ta­jan auton käyt­tö yksi­tyis­ajoi­hin taas on ali­ve­ro­tet­tu palkanlisä.

Jos työ­nan­ta­ja antaa sinul­le auton ben­soi­neen ilmai­sek­si käyt­töön, las­ken­nal­li­nen etusi esi­mer­kik­si 25 000 euroa mak­sa­vas­ta autos­ta on noin 7 600 euroa vuo­des­sa. Jos mar­gi­naa­li­ve­ro on 40 pro­sent­tia, autoe­tu mak­saa noin 3 000 euroa vuo­des­sa sii­tä riip­pu­mat­ta, pal­jon­ko ajaa. Vain jos työ­mat­ka on eri­tyi­sen pit­kä, verot­ta­ja voi korot­taa autoe­dun arvoa, kos­ka tie­tää var­mas­ti autol­la ajet­ta­van yli 18 000 kilo­met­riä vuodessa.

Vapaas­sa autoe­dus­sa ongel­ma­na ei ole ali­ve­ro­tus vaan se, että auton käyt­tö on mar­gi­naa­li­kus­tan­nus­mie­les­sä ilmais­ta. Oli jouk­ko­lii­ken­ne kuin­ka hal­paa hyvän­sä, auto on aina edul­li­sin vaih­toeh­to. Tämä on aivan nurin­ku­ri­nen kan­nus­tin. Autoe­tu on jul­ki­sen lii­ken­teen pahin vihollinen!

Jos käyt­tää omaa autoa työ­nan­ta­jan ajoi­hin, saa kilo­met­ri­kor­vaus­ta jokai­ses­ta aje­tus­ta kilo­met­ris­tä 45 sent­tiä. Kor­vaus perus­tuu ole­tuk­seen, että auton omis­ta­mi­nen mak­saa 4 960 euroa vuo­des­sa, vaik­ka auto sei­soi­si koko vuo­den tal­lis­sa. Ole­tet­tua 18 000 vuo­sit­tais­ta kilo­met­riä koh­den nuo kiin­teän kulut ovat 27 sent­tiä. Jokai­nen ajet­tu kilo­met­ri mak­saa ben­sa­las­ku­na ja mui­na muut­tu­vi­na kului­na 18 sent­tiä. Yhteen­sä siis 45 sent­tiä kilometriltä.

Tätä kor­vaus­ta ei mak­se­ta mat­kas­ta kotoa työ­pai­kal­le kuin met­su­reil­le ja joil­le­kin muil­le liik­ku­vaa työ­tä tekeville.

Jos auto on joka tapauk­ses­sa han­kit­tu omia ajo­ja var­ten, jokai­nen kilo­met­ri työ­nan­ta­jan ajoa tuot­taa siis voit­toa 27 sent­tiä. Näi­tä kilo­met­ri­kor­vaus­ki­lo­met­re­jä tulee Suo­mes­sa vuo­des­sa yhteen­sä 2,4 mil­jar­dia, jois­ta kor­vauk­sia mak­se­taan 1,1 mil­jar­dia. Täs­tä on yli­kom­pen­saa­tio­ta 660 mil­joo­naa euroa. Nel­jän­kym­me­nen pro­sen­tin mar­gi­naa­li­ve­ron mukaan verot­ta­jal­ta jää saa­mat­ta 260 mil­joo­naa euroa. Perus­tur­van koro­tus sata­sel­la mak­soi alle puo­let tästä.

Jos kaup­pa­mat­kus­ta­ja ajaa vuo­des­sa 100 000 kilo­met­riä, vero­ton­ta lik­saa täs­tä tulee 27 000 euroa vuo­des­sa. Mut­ta eikö ras­kaas­ta työs­tä pidä mak­saa­kin palk­kaa? Pitää, mut­ta pal­kas­ta pitää mak­saa verot.

Kilo­met­ri­kor­vaus­ten yli­kom­pen­saa­tio kan­nus­taa teke­mään semi­naa­ri­mat­kat autol­la ja kaup­pa­mat­kus­ta­jaa suun­nit­te­le­maan reit­tin­sä kilo­met­re­jä säästämättä.

Hal­li­tuk­sen kehys­pää­tök­ses­sä asi­aan tuli pie­ni kor­jaus. Tuo­ta kor­ke­aa kor­vaus­ta mak­se­taan vain ensim­mäi­ses­tä 15 000 kilo­met­ris­tä vuo­des­sa. Sen jäl­keen kat­so­taan, että auton kiin­teät kus­tan­nuk­set on mak­set­tu ja kor­vaus noin puo­lit­tuu. Täl­lä sääs­te­tään 35 mil­joo­naa euroa, mut­ta kor­jat­ta­vaa jäi vie­lä sekä auton edun koh­te­lus­sa että nii­den ensim­mäis­ten kilo­met­rien verotuksessa.

Onnit­te­lut lii­ken­ne­mi­nis­te­ri Kyl­lö­sel­le jo tästäkin!

135 vastausta artikkeliin “Verotus suosii autoilua”

 1. Ole­tuk­se­na­si on yllä ole­vas­sa luon­nol­li­ses­ti se, että kilo­met­ri­kor­vauk­set mak­set­tai­siin myös sil­loin, kun ne oli­si­vat verol­li­sia. Näin­hän tilan­ne ei ole. Nykyi­set työ­eh­to­so­pi­muk­set ja mat­kus­tus­sään­nöt on sään­nön­mu­kai­ses­ti kir­joi­tet­tu niin, että autol­la ajos­ta mak­se­taan verot­to­man kilo­met­ri­kor­vauk­sen mukaan.

  Mikä­li kilo­met­ri­kor­vauk­ses­ta tulee verol­li­nen, päät­tyy suun­nil­leen kai­kil­la sitä saa­vil­la oikeus kilo­met­ri­kor­vauk­sen saan­tiin. Toki osa ihmi­sis­tä saa kas­va­tet­tua verol­lis­ta kor­vaus­ta joko yksi­tyi­sin tai jär­jes­töl­li­sin toi­men­pi­tein, mut­ta tämä ei ole sel­vää. Käy­tän­nös­sä aina­kin osal­la alois­ta on men­tä­vä lak­koon, jot­ta autol­la ei jou­dut­tai­si tule­vai­suu­des­sa aja­maan omaan las­kuun tai vähin­tään tap­piol­li­sen huo­nol­la tak­sal­la. Niil­lä aloil­la, jois­sa lak­ko­vaa­raa ei ole, kor­vauk­sen mak­sa­jat voi­vat kyl­mäs­ti hei­ken­tää kor­vaus­ta­soa niin, ettei kor­vauk­ses­ta jää käteen edes muut­tu­via kuluja.

  Jos verot­ta­ja halu­aa pitää tuon havit­te­le­man­sa 2,4 mil­jar­din euron potin ehjä­nä, on mah­dol­li­seen vero­la­kiin lii­tet­tä­vä laki, jol­la muu­te­taan kilo­met­ri­kor­vauk­ses­ta teh­ty­jen sopi­mus­ten ehto­ja: “Mitä aiem­min on verot­to­mas­ta kilo­met­ri­kor­vauk­ses­ta sovit­tu työ­so­pi­muk­sel­la, työ­eh­to­so­pi­muk­sel­la tai yksi­puo­li­ses­ti mää­rät­ty kor­vauk­sen mak­sa­jan pää­tök­sel­lä, kos­kee nyt verol­lis­ta kilo­met­ri­kor­vaus­ta. Kui­ten­kin kor­vauk­sen mak­sa­ja saa mak­saa verol­li­sen kilo­met­ri­tak­san aiem­min verot­to­mas­ti mak­set­tua tak­saa alem­pa­na mää­räl­lä, joka vas­taa 50% kilo­met­ri­tak­sas­ta mää­rät­tä­vis­tä, kor­vauk­sen mak­sa­jal­ta perit­tä­vis­tä sosiaalikuluista.”

 2. Asi­aa. Kilo­met­ri­kor­vaus­ten yli­kom­pen­saa­tio kan­nus­taa kai­ken­lai­seen älyt­tö­myy­teen. Omas­sa työs­sä­ni on jos­kus pala­ve­re­ja, joi­hin saa­taa men­nä usem­pi ihmi­nen samas­ta pai­kas­ta. Peri­aat­tees­sa kaik­kien kan­nat­taa ajaa peräk­käin omal­la autol­la, kos­ka näin kaik­ki tie­naa­vat. Ylei­ses­ti ottaen työ­ka­ve­rit ovat sen ver­ran jär­ke­viä ja ympä­ris­tö­tie­toi­sia, ettei tätä voi ääneen sanoa, ja kimp­pa­kyy­ti on läh­tö­koh­ta näis­sä tilan­teis­sa. Mut­ta olen kyl­lä huo­man­nut, että usein työ­ka­ve­reil­la täl­lai­sen pala­ve­rin jäl­keen on jokin äärim­mäi­sen tär­keä oma meno, ja tämän vuok­si omal­la autol­la tulo on aivan vält­tä­mä­tön­tä, vaik­ka joku toi­nen oli­si­kin menos­sa samaan paikkaan…

  Yli­kom­pen­saa­tio myös kan­nus­taa käyt­tä­mään työ­nan­ta­jan aikaa liik­ku­mi­seen pai­kas­ta toi­seen. Eli on kan­nus­te sopia mah­dol­li­sim­man pal­jon tapaa­mi­sia pois omal­ta työ­pai­kal­ta jon­ne­kin muu­al­le, mitä kau­em­mas sen parem­pi. Las­kes­ke­lin­kin huvik­se­ni jos­kus, että jos sai­sin sovit­tua itsel­le­ni työ­kei­kan vaik­ka Ouluun, tie­nai­sin aja­mal­la sin­ne ja takai­sin ekstraa hel­pos­ti enem­män, kuin mitä tie­naan päi­väs­sä teke­mäl­lä työ­tä­ni työpaikalla.

  Minul­la on oma auto­kin oikeas­taan vain sik­si, että sen pito mak­saa minul­le vähem­män, kuin mitä mak­sai­si vuo­kra­ta auto niik­si parik­si ker­rak­si kun sitä vuo­den aika­na oikeas­ti tar­vi­si. Tämä sik­si, että mel­ko vähäi­sil­lä­kin kilo­met­ri­kor­vauk­sil­la saa­ma­ni yli­mää­räi­set rahat kat­ta­vat suu­rim­man osan auton kiin­teis­tä kuluis­ta. Sit­ten kun se auto on, ja kiin­teät kulut on mak­set­tu jo, tulee hal­vem­mak­si men­nä sil­lä joka paik­kaan kuin että käyt­täi­si jul­ki­sia mihin­kään. Koko tou­hu on kai­ken kaik­ki­aan niin monel­la taval­la äly­tön­tä, että tosi­aan ihme­tyt­tää, mut­ta min­käs teet kun se kan­nat­taa niin hyvin.

 3. Sekä tuet että epä­ter­ve vero­tus hait­taa­vat talou­den kehi­tys­tä. Täs­tä ei kai­ke­ti kukaan ole eri mieltä?

  Kilo­met­ri­kor­vaus­ten mak­su voi­daan lopet­taa koko­naan, kun polt­toai­neis­ta ja autois­ta pois­te­taan epä­ter­veet verot. Tasai­nen alv-kan­ta on tun­ne­tus­ti paras tapa kerä­tä veroja.

  Rat­kai­su on yksin­ker­tai­nen ja toi­mii var­mas­ti, joten odo­tan nyt Osmon viral­lis­ta esi­tys­tä auto­ve­ron, ajo­neu­vo­ve­ron ja polt­toai­ne­ve­ro­jen poistamiseksi. 😉

 4. En suo­raan sanoen ymmär­rä logiik­kaa, jol­la autoi­lun kus­tan­nuk­set on täs­sä jaet­tu kiin­tei­siin ja muuttuviin.

  Autoi­lun kiin­tei­tä kus­tan­nuk­sia ovat käy­tän­nös­sä vain vakuu­tuk­set ja vuo­sit­tai­set verot (käyt­tö­mak­sut). Kaik­ki muut kus­tan­nuk­set ovat muut­tu­via eli ajet­tuun kilo­met­ri­mää­rään sidottuja.

  Toi­sin sanoen tuo mai­nit­tu 27 sent­tiä kilo­met­ril­tä ei ole voit­toa, kos­ka sil­lä pitää kat­taa kas­va­va pää­oma­kus­tan­nus eli arvon­alen­tu­mi­nen. Kuten esi­mer­kik­si tul­li­hal­li­tus on käy­tän­nös­sään osoit­ta­nut, mer­kit­tä­vin (käy­te­tyn) auton arvoon (suh­tees­sa uuteen) vai­kut­ta­va asia on ajet­tu km-määrä. 

  Verot­ta­ja toki arvioi asioi­ta siten, että kes­ki­mää­rin 18.000 km vuo­sia­jol­la ns. kiin­tei­den kus­tan­nus­ten osuus on tuo 27 sent­tiä. Täl­lä ei kui­ten­kaan ole mitään teke­mis­tä mer­kit­tä­väs­ti vaih­te­le­van todel­li­suu­den kans­sa. Pait­si tie­ten­kin kes­kiar­vo­na. Todel­li­nen kiin­tei­den kus­tan­nus mää­rä per km voi olla vaik­ka­pa 2 sent­tiä kilometriltä.

  Auto voi olla jopa han­kit­tu sik­si tai auton valin­taan on vai­kut­ta­nut tosia­sia, että sil­lä aje­taan työ­ajoa satun­nai­ses­ti. Toi­sin sanoen edel­lä ole­va argu­men­toin­ti ei täl­tä­kään osin kata suur­ta osaa hyvin ylei­sis­tä todel­li­sis­ta tilanteista.

  Toi­saal­ta taas kom­men­teis­sa ole­vat argu­men­tit, jois­sa puhu­taan har­ki­tus­ta yhteis­kul­je­tuk­sen vält­tä­mi­ses­tä omien km-kor­vaus­ten hank­ki­mi­sek­si, eivät ole päte­viä. On aina työ­nan­ta­jan asia hyväk­syä mat­ka­suun­ni­tel­mat ja mat­ka­las­kut. Jos työn­te­ki­jät käyt­täy­ty­vät epä­mo­raa­li­ses­ti ja toi­mi­vat esi­mer­kik­si mat­ka­sään­tö­jen vas­tai­ses­ti, niin se ei muu­ta perus­tei­ta tar­peel­li­sia ajo­ja ajettaessa.

  Työ­nan­ta­jien hyvin ylei­nen käy­tän­tö on myös vaa­tia työ­suh­deau­ton otta­mis­ta tai yri­tyk­sen autol­la aja­mis­ta, jos km-kor­vauk­sia omal­la autol­la aja­mi­ses­ta tulee runsaasti.

  Argu­men­toin­nin logiik­ka siis pet­tää sekä Soi­nin­vaa­ral­la että Kyllösellä.

  Täs­tä­kö pitäi­si onnitella?

  Todel­li­nen ongel­ma­han on yli­ki­reä vero­tus — jos vero­tus oli­si koh­tuul­lis­ta, niin koko kes­kus­te­lua ei käy­täi­si kos­ka asia ei oli­si miten­kään merkityksellinen.

 5. > Mut­ta eikö ras­kaas­ta työs­tä pidä maksaakin
  > palk­kaa? Pitää, mut­ta pal­kas­ta pitää mak­saa verot.

  Ota huo­mioon että mat­kus­tusa­jas­ta ei (aina­kaan sii­nä TES:ssä jota minun työ­pai­kal­la­ni nou­da­te­taan) mak­se­ta palk­kaa lain­kaan kos­ka mat­ka-aikaa ei las­ke­ta työajaksi. 

  > Kilo­met­ri­kor­vaus­ten yli­kom­pen­saa­tio kannustaa
  > teke­mään semi­naa­ri­mat­kat autol­la ja kauppa-
  > mat­kus­ta­jaa suun­nit­te­le­maan reit­tin­sä kilometrejä
  > säästämättä.

  On vai­kea kuvi­tel­la mikä sai­si “kaup­pa­mat­kus­ta­jaa” suun­nit­te­le­maan reit­ti­ään mil­lään muul­la kri­tee­ril­lä kuin ajan­käy­tön tehok­kuu­del­la. Ja vas­taa­vas­ti on vai­kea kuvi­tel­la tilan­net­ta mis­sä ajan­käy­töl­li­ses­ti tehok­kain reit­ti oli­si joku muu kuin se mis­sä aje­taan vähiten.

 6. Itse olen pitä­nyt huo­len sii­tä, että en lii­ku met­riä­kään jos se ei näy tili­pus­sis­sa. Käsit­tääk­se­ni kui­ten­kin joil­lan aloil­la mat­kus­tusa­jan ainut palk­ka on kilo­met­ri­kor­vauk­set tai pahim­mas­sa tapauk­ses­sa jou­tuu ole­maan vr:n kidu­tuk­ses­sa ilman mitään korvausta.

  Kilo­met­ri­kor­vauk­sen mak­su­pe­rus­teet on vää­rät. 100km/h tuo n. 35e/h puh­das­ta. Se ei ole koh­tuu­ton kor­vaus työn­te­ki­jäl­le yli­työk­si veny­väs­tä päi­väs­tä vaik­ka onkin “vää­rin” maksettu.

  Mat­kus­tus­tun­nit työ­päi­vän pääl­le jos oli­si “oikein” mak­set­tu, niin se oli­si tun­ti­palk­ka yli­töi­nä eli ker­taa kak­si (n. 50 e/h) ja oikeat mat­kus­tus­ku­lut (n. 10e/h).

  Pal­kan­saa­jan kan­nal­ta aivan sama.

 7. Osmo, lukusi ovat pelk­kää retoriikkaa!
  Vil­kai­se­pas val­tion bud­je­tis­ta, kuin­ka pal­jon vero­ja lii­ken­teel­tä kerä­tään ja kuin­ka pal­jon rahaa palau­tuu liikenteelle.
  Kuten tun­net­tua, lii­ken­teen mer­kit­tä­vin ympä­ris­tö­on­gel­ma on se, että ennen ben­sa-ase­mak­si kut­su­tul­la veroa­se­mal­la vero­jen sekaan tup­paa lirah­ta­maan tip­pa polt­toai­net­ta. Ben­sii­nin hin­nas­ta yli 70% on veroa.
  Ainoa jär­ke­vä lii­ke on tie­ten­kin se, että mikä­li voi­daan osoit­taa, että verot­to­mat kilo­met­ri­kor­vauk­set ovat lii­an suu­ret, nii­tä pitää alen­taa ja samoin autoe­dun vero­tus­ta voi­daan toki kiristää.
  Aina­kin kun­nal­li­sil­la työ­nan­ta­jil­la on aika sel­vä käy­tän­tö, kuka saa käyt­tää omaa autoa ja mihin.

 8. Osmo: “Jos käyt­tää omaa autoa työ­nan­ta­jan ajoi­hin, saa kilo­met­ri­kor­vaus­ta jokai­ses­ta aje­tus­ta kilo­met­ris­tä 45 sent­tiä. Kor­vaus perus­tuu ole­tuk­seen, että auton omis­ta­mi­nen mak­saa 4 960 euroa vuo­des­sa, vaik­ka auto sei­soi­si koko vuo­den tallissa.”

  Voi kau­hea­ta! Mut­ta… jos auto sei­soo koko vuo­den tal­lis­sa, pal­jon­ko sii­tä tulee kilo­met­ri­kor­vauk­sia? Siis tilas­to­mie­hen logiikalla?

 9. Ässä:
  Asi­aa. Kilo­met­ri­kor­vaus­ten yli­kom­pen­saa­tio kan­nus­taa kai­ken­lai­seen älyt­tö­myy­teen. Omas­sa työs­sä­ni on jos­kus pala­ve­re­ja, joi­hin saa­taa men­nä usem­pi ihmi­nen samas­ta pai­kas­ta. Peri­aat­tees­sa kaik­kien kan­nat­taa ajaa peräk­käin omal­la autol­la, kos­ka näin kaik­ki tienaavat.

  Työ­nan­ta­ja voi kyl­lä sanoa että vain Tim­pal­le mak­se­taan km-kor­vauk­set, muut mene­vät pala­ve­riin hänen kyy­dil­lä tai vaih­toeh­toi­ses­ti omal­la kustannuksellaan.

 10. Nykyi­sen km-kor­vauk­sen heik­kous on se,että sitä ei ole porrastettu.
  Kiin­teät kulut ovat riip­pu­mat­to­mia ajo­mää­ris­tä mikä tar­koit­taa ‚että vähäi­sil­lä ajo­ki­lo­met­reil­lä nykyi­nen kor­vaus on ali­mi­toi­tet­tu ja suu­ril­la ylimitoitettu.

  Oikeu­den­mu­kai­nen rat­kai­su oli­si por­ras­tet­tu tai liu­ku­vas­ti ale­ne­vä korvaus.

  Osmon esi­tys auton kiin­tei­den kulu­jen jät­tä­mi­ses­tä työn­te­ki­jän kan­net­ta­vak­si on outo ellei tar­koi­tus ole siir­tää työ­nan­ta­jan kulu­ja työn­te­ki­jän kannettavaksi.

  Sama logiik­ka met­su­rin sahan suh­teen toi­mi­si niin että kos­ka met­su­ril­la saha on muu­ten­kin niin mak­se­taan vain polttoainekulut ???

  Mitä tulee Ässän mai­nit­se­miin pala­ve­ria­joi­hin niin kysy­myk­ses­sä on työnjohto-ongelma.Nykyään kun pala­ve­ri­mat­kus­ta­mi­nen on kor­vat­tu tiu­kem­min joh­de­tuis­sa yksi­köis­sä video-tai puhelinneuvotteluilla.

  Kyl­lä pala­ve­ria­je­lu on katoa­vaa kansanperinnettä.

  Ässän jut­tu hais­kah­taa jul­ki­sen sek­to­rin touhulta,ajon aika­na kun ei voi teh­dä työtä

 11. Hyvä kir­joi­tus. Nyt otet­tiin pie­ni askel oike­aan suun­taan, mut­ta näh­tä­väk­si jää, löy­tyy­kö poliit­tis­ta uskal­lus­ta tart­tua tähän tosis­saan. Raha-auto­maa­tin sul­ke­mi­nen kun vie var­sin monel­ta saa­vu­tet­tu­ja etu­ja, ja möli­nä on taat­tu. Kiin­nos­tai­si myös kovas­ti tie­tää, onko vas­taa­vaa var­sin eri­kois­ta jär­jes­tel­mää muis­sa mais­sa käytössä.

 12. Sylt­ty: Työ­nan­ta­ja voi kyl­lä sanoa että vain Tim­pal­le mak­se­taan km-kor­vauk­set, muut mene­vät pala­ve­riin hänen kyy­dil­lä tai vaih­toeh­toi­ses­ti omal­la kustannuksellaan.

  Voi joo, mut­ta sanoo­ko. Moni esi­mies käyt­tää aikan­sa mie­lum­min mui­hin asioi­hin kuin työn­te­ki­jöi­den mat­ka­las­ku­jen ris­tiin­ver­tai­luun. Ja kuten sanoin, yleen­sä käy­te­tään kimp­pa­kyy­tiä. Sil­loin kun on joku syy sii­hen että se ei käy ei käy­te­tä. Nii­den syi­den etsi­mi­seen vaan on nyt aika hyvät kan­nus­teet, ja kyl­lä nii­tä sit­ten näyt­täi­si aika hel­pos­ti löytyvänkin.

 13. Onko jol­la­kin dataa, mitä vuo­des­sa maksaa
  a. tie­ver­kos­ton ylläpito
  b. kaik­ki autoi­luun liit­ty­vät verot ja veron­luon­tei­set mak­sut (ml. polttoainevero)

  Yri­tin tuo­ta ensim­mäis­tä googlail­le eilen het­ken, mut­ten löy­tä­nyt hyvää läh­det­tä. Kai­ve­lin sitä sik­si, että osai­sin suh­teut­taa tuon usein esi­te­tyn autoi­lun kovan verotuksen.

  Tupla­säs­sä: eikös tuo ole­tus vuo­tui­ses­ta kiin­teäs­tä kus­tan­nuk­ses­ta juu­ri ole se auton arvon­alen­tu­mi­nen / poisto?

  Yrit­tä­jä­nä en ihmet­te­le, että yrit­tä­jä­jär­jes­tö myös vas­tus­ti tätä. Las­kes­ke­lin, että minun kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti ottaa vuo­kra-auto (29e 24h) ja nos­taa km-kor­vauk­sia kuin edes har­ki­ta jul­ki­sia tai las­kut­taa todel­li­sia kus­tan­nuk­sia alv-vähen­nyk­sil­lä. Täs­sä tapauk­ses­sa tosin jul­ki­sil­la mat­ka kes­täi­si niin pit­kään, että mah­dol­li­suus teh­dä mat­kus­ta­ja­na työ ei kom­pen­soi sitä.

 14. Osmo: “Vapaas­sa autoe­dus­sa ongel­ma­na ei ole ali­ve­ro­tus vaan se, että auton käyt­tö on mar­gi­naa­li­kus­tan­nus­mie­les­sä ilmais­ta. Oli jouk­ko­lii­ken­ne kuin­ka hal­paa hyvän­sä, auto on aina edul­li­sin vaih­toeh­to. Tämä on aivan nurin­ku­ri­nen kan­nus­tin. Autoe­tu on jul­ki­sen lii­ken­teen pahin vihollinen!”

  Lyön pää­ni pan­tik­si, että todel­la har­va hen­ki­lö Suo­mes­sa, joka naut­tii vapaas­ta autoe­dus­ta, pys­tyi­si hoi­ta­maan työn­sä puo­les­ta tar­vit­ta­vat pai­kas­ta A paik­kaan B liik­ku­mi­set käyt­täen jul­kis­ta lii­ken­net­tä miten­kään jär­ke­väl­lä taval­la. Eivät nuo kil­pai­le kes­ke­nään. Ei sitä vapaa­ta autoe­tua aina­kaan isom­mis­sa fir­mois­sa hol­tit­to­mas­ti jae­ta. Edun saa sil­lä perus­teel­la, että on fir­man kan­nal­ta pidem­män pääl­le hal­vem­paa antaa työn­te­ki­jäl­le vapaa autoe­tu kuin se, että työn­te­ki­jä las­kut­tai­si fir­mal­ta hui­mia kilo­met­ri­kor­vauk­sia auton käy­tös­tä työ­ajoon (yli­kom­pen­saa­tio­ta naut­tien, kuten täs­sä­kin pos­tauk­ses­sa mai­nit­tiin). Ehkä jois­sain fir­mois­sa autoe­tua voi­daan käyt­tää myös kan­nus­ti­me­na tilan­teis­sa, mis­sä työ­ajoa ei sit­ten niin pal­jon ker­tyi­si­kään, mut­ta tus­kin tuo on mikään iso ongelma.

  Käyt­tö­edun kans­sa taa­ja­mas­sa asu­van ja työs­sä­käy­vän osal­ta voi olla niin, että kil­pai­lua jul­ki­sen lii­ken­teen kans­sa on. Mut­ta käyt­tö­edun suu­rin “etu” aina­kin omas­ta mie­les­tä­ni on se, että alle saa uuden auton ilman suu­ria pää­omia tai lai­no­ja, eikä ajo­kin arvon ale­ne­mi­ses­ta tar­vit­se kan­taa huol­ta (noh, vai­kut­taa­han se, miten ihmi­set lii­sa­rei­taan pitää, välil­li­ses­ti myös ylei­ses­ti lii­sauk­sen hin­taan). Käy­tös­tä ja fir­man tuki­po­li­tii­kas­ta riip­puen, aina­kaan nor­mi­duu­na­ril­la (IT-alan asian­tun­ti­jat yms.), rahal­li­ses­ti käyt­tö­etu har­voin lyö lei­vil­le ver­rat­tu­na uuden vas­taa­van auton ostoon (ja jos­kus tapah­tu­vaan myyn­tiin). Mut­ta hen­ki­lö, joka poh­tii käyt­tö­edun ja oman auton välil­lä on joka tapauk­ses­sa yksi­tyi­sau­toi­li­ja, joten jul­ki­nen lii­ken­ne ei mene­tä kovin mon­taa työ­mat­kai­li­jaa täs­sä­kään tapauksessa.

  1. Vapaan autoe­dun saa pelk­kiin työ­mat­koi­hin. Jos­kus käy myös niin, että auto­ne­dun var­si­nai­nen saa­ja menee töi­hin jul­ki­sil­la, kos­ka se on nopeam­paa ja auto on puo­li­son hallussa.

 15. Ässä:
  Yli­kom­pen­saa­tio myös kan­nus­taa käyt­tä­mään työ­nan­ta­jan aikaa liik­ku­mi­seen pai­kas­ta toi­seen. Eli on kan­nus­te sopia mah­dol­li­sim­man pal­jon tapaa­mi­sia pois omal­ta työ­pai­kal­ta jon­ne­kin muu­al­le, mitä kau­em­mas sen parem­pi. Las­kes­ke­lin­kin huvik­se­ni jos­kus, että jos sai­sin sovit­tua itsel­le­ni työ­kei­kan vaik­ka Ouluun, tie­nai­sin aja­mal­la sin­ne ja takai­sin ekstraa hel­pos­ti enem­män, kuin mitä tie­naan päi­väs­sä teke­mäl­lä työ­tä­ni työpaikalla. 

  Tun­nen erään ihmi­sen, joka oli sen ver­ran hyväs­sä neu­vot­te­lua­se­mas­sa työ­pai­kal­laan, että pys­tyi täl­lai­sia työ­keik­ko­ja sopi­maan. Hänen ehton­sa työ­mat­koi­hin suos­tu­mi­sel­le oli lupa men­nä omal­la autol­la. Mitä kor­keam­mas­sa vero­luo­kas­sa on tuloi­neen, sitä hou­kut­te­le­vam­paa tämä tie­ten­kin on. (Vaik­ka jos­sain tulee tie­tys­ti kat­to­kin vas­taan, tus­kin Nal­le W. aje­lee työ­ajo­ja kilo­met­ri­kor­vaus­ten toivossa.)

  Tämä hen­ki­lö oli sitä miel­tä, että kilo­met­ri­kor­vauk­set ovat type­rä jär­jes­tel­mä, ja kut­sui nii­tä “val­miik­si hyvä­osais­ten itsel­leen jär­jes­tä­mäk­si verot­to­mak­si eduksi”.

  Sylt­ty: Työ­nan­ta­ja voi kyl­lä sanoa että vain Tim­pal­le mak­se­taan km-kor­vauk­set, muut mene­vät pala­ve­riin hänen kyy­dil­lä tai vaih­toeh­toi­ses­ti omal­la kustannuksellaan. 

  Töis­sä vaih­de­taan vapaa-aikaa rahak­si. Työn­te­ki­jä arvioi net­to­tu­lo­jen­sa perus­teel­la, mikä on vai­van arvois­ta, ei brut­to­tu­lo­jen­sa. On työn­te­ki­jän ja työ­nan­ta­jan yhtei­nen etu mak­saa mah­dol­li­sim­man vähän vero­ja työn­teos­ta, sil­lä työn­te­ki­jäl­le voi mak­saa pie­nem­pää nimel­lis­palk­kaa, jos pääl­le saa yli­mi­toi­tet­tu­ja verot­to­mia kilo­met­ri­kor­vauk­sia. Kos­ka etu on yhtei­nen, täl­lai­set jär­jes­te­lyt lie­ne­vät ylei­siä sel­lai­sis­sa pii­reis­sä, jois­sa osa­taan las­kea yhteen 1+1.

 16. Yli­kom­pen­saa­tio kan­nus­taa aja­maan vähän kulut­ta­val­la ja ympä­ris­töys­tä­väl­li­sem­mäl­lä autolla. 

  Tuo väi­te että autoe­tu oli­si “jouk­ko­lii­ken­teen pahin vihol­li­nen” on usein tois­tet­tu mut­ta en usko sen pitä­vän paik­kaan­sa. En muis­ta iki­nä teh­nee­ni valin­taa (työsuhde)autoni ja jouk­ko­lii­ken­teen välil­lä talou­del­li­sin perus­tein. Tär­keäm­pää on se, kum­mal­la kons­til­la pää­see käte­väm­min ja nopeam­min mää­rän­pää­hän­sä ja takaisin.

 17. Läh­de­tään nyt vaik­ka sii­tä, että jos auto­ve­ro­tus on lii­an kire­ää tai vää­rän­lais­ta eli esim. auton omis­ta­mis­ta vero­te­taan enem­män kuin autol­la aja­miS­ta, niin ei täl­lä voi perus­tel­la sitä että joil­le­kin autoi­li­joil­le jae­taan verovähennyksiä.

  Tupla­äs­sä:
  Autoi­lun kiin­tei­tä kus­tan­nuk­sia ovat käy­tän­nös­sä vain vakuu­tuk­set ja vuo­sit­tai­set verot (käyt­tö­mak­sut). Kaik­ki muut kus­tan­nuk­set ovat muut­tu­via eli ajet­tuun kilo­met­ri­mää­rään sidottuja.

  Yksi syis­tä mik­si en omis­ta autoa on että jos ajaa esim. 4 000 km vuo­des­sa, niin pihal­la sei­so­va auton arvo las­kee kui­ten­kin niin pal­jon, että tak­si­kin voi tul­la hal­vem­mak­si per kilo­met­ri. Tuo pää­oma­kus­tan­nus on kiin­teä, vaik­ka kilo­met­rit vai­kut­ta­vat auton arvoon.

  Toi­saal­ta taas kom­men­teis­sa ole­vat argu­men­tit, jois­sa puhu­taan har­ki­tus­ta yhteis­kul­je­tuk­sen vält­tä­mi­ses­tä omien km-kor­vaus­ten hank­ki­mi­sek­si, eivät ole päte­viä. On aina työ­nan­ta­jan asia hyväk­syä mat­ka­suun­ni­tel­mat ja mat­ka­las­kut. Jos työn­te­ki­jät käyt­täy­ty­vät epä­mo­raa­li­ses­ti ja toi­mi­vat esi­mer­kik­si mat­ka­sään­tö­jen vas­tai­ses­ti, niin se ei muu­ta perus­tei­ta tar­peel­li­sia ajo­ja ajettaessa.

  Useil­la työ­pai­koil­la verot­to­mat etuu­det ovat täy­sin nor­maa­li epä­vi­ral­li­nen pal­kan­li­sä, eli jos nii­tä ei oli­si niin työ­nan­ta­jan pitäi­si vas­taa­vas­ti mak­saa enem­män palk­kaa työn­te­ki­jäl­le saa­dak­seen hänet töi­hin. Tie­dä sit­ten moraa­lit­to­muu­des­ta, vika on sään­nöis­sä eikä toimijoissa.

  Työ­nan­ta­jien hyvin ylei­nen käy­tän­tö on myös vaa­tia työ­suh­deau­ton otta­mis­ta tai yri­tyk­sen autol­la aja­mis­ta, jos km-kor­vauk­sia omal­la autol­la aja­mi­ses­ta tulee runsaasti.

  No eikö tuo nyt jo ker­ro jotain nii­den kor­vaus­ten tasosta?

  1. Minä ajoin ker­ran vir­ka­mart­ka Sys­mään ja takai­sin vuo­kra­tul­la autol­la. Kilo­met­ri­kor­vaus oli 165 euroa ja auton vuo­kra ben­soi­neen 129 euroa. Uskoi­sin, että auton vuo­kraa­mo sisäl­lyt­tää auton hin­taan kaik­ki kulut ja vähyän enem­män­kin, mut­ta voi­tol­le jäin.

 18. On vai­kea kuvi­tel­la mikä sai­si “kaup­pa­mat­kus­ta­jaa” suun­nit­te­le­maan reit­ti­ään mil­lään muul­la kri­tee­ril­lä kuin ajan­käy­tön tehok­kuu­del­la. Ja vas­taa­vas­ti on vai­kea kuvi­tel­la tilan­net­ta mis­sä ajan­käy­töl­li­ses­ti tehok­kain reit­ti oli­si joku muu kuin se mis­sä aje­taan vähiten.

  Niin, har­va kaup­pa­mat­kus­ta­ja tie­naa autol­la aja­mi­ses­ta. Se autol­la aja­mi­nen mah­dol­lis­taa siir­ty­mi­sen asiak­kaal­ta toi­sel­le, jos­sa sitä kaup­paa tehdään.

  Jos se kaup­pa­rat­su ajaa vaik­ka 50 tkm omal­la autol­la per vuo­si ja saa sii­tä 22,500 euroa kil­sa­kor­vauk­sia tuos­ta jää polt­toai­nei­den yms. jäl­keen vaik­ka tuo 12,500 euroa niin autoon­han se menee. Nel­jäs­sä vuo­des­sa täl­lai­nen kaup­pa­rat­su ajaa 200 tkm eli auton mit­ta­riin on rul­lat­tu 200 tkm ilman omia ajo­ja. Ei siin kovin pit­käi­käi­siä ole täl­lai­sil­la kil­sa­mää­ril­lä autot. Auton pää­oma­ku­lui­hin se “suu­ri yli­kom­pen­saa­tio” menee. Pitää­kö täs­tä olla nyt Suo­mi­ta­paan kateel­li­nen? Toi­nen saa ajaa parem­mal­la autol­la. No tot­ta­kai pitää, kun Suo­mes­sa autoi­lu yli­pää­tään on öve­ri­ve­ro­tet­tua ja näi­nol­len hyväl­lä autol­la ei kovin monel­la ole yksin­ker­tai­ses­ti varaa ajaa. Ja jos mul­la ei ole hyvää autoa, niin ei sitä hit­to­vie saa olla aina­kaan naa­pu­ril­la­kaan. Parem­pi että verot­ta­ja riis­tää sen pois sil­tä. Näin­kö täs­tä­kin asias­ta pitäi­si ajatella?

  Itse en juu­ri kil­sa­kor­vauk­sia saa. Muu­ta­ma sata euroa vuo­des­sa. Ei siis mitään mer­ki­tys­tä minul­le. Mut­ta mul­la on työ­ka­ve­rei­ta, jot­ka tätä saa. On niil­lä parem­pia auto­ja kuin minul­la, mut­ta se auto on nii­den TYÖKALU! Jos päi­vät venyy muu­ten­kin 12 h mit­tai­sik­si, niin ei sitä enää kier­rel­lä pidem­män kaut­ta saa­dak­seen kil­so­ja vaan aje­taan suo­rim­man kaut­ta. Lisäk­si mun työ­an­ta­ja aina­kin kat­soo kk tasol­la erit­täin tar­kas­ti ajo­reit­te­jä ja puut­tuu HETI jos niis­sä on ilmaa.

  Ja lii­ken­ne­mi­nis­te­riäm­me voi kai lähin­nä onni­tel­la 2000 euron kuu­kausit­tai­ses­ta tak­si­las­kus­ta. Sehän työl­lis­tää jo yhden tak­si­au­toi­li­jan. Tak­sil­la-ajo­han ei yksi­tyis­ajoa vis­siin ole ollen­kaan kun sitä autoa ei aja itse…

  1. Timo R.
   Käy­pä auto­lii­ton sivuil­la las­ke­mas­sa, mitä hyvän auton kus­tan­nus on, kun sil­lä ajaa 50tkm vuo­des­sa. Aika rei­lus­ti jää voitolle.

 19. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Minä ajoin ker­ran vir­ka­mart­ka Sys­mään ja takai­sin vuo­kra­tul­la autol­la. Kilo­met­ri­kor­vaus oli 165 euroa ja auton vuo­kra ben­soi­neen 129 euroa. Uskoi­sin, että auton vuo­kraa­mo sisäl­lyt­tää auton hin­taan kaik­ki kulut ja vähyän enem­män­kin, mut­ta voi­tol­le jäin.

  Osmo, uskal­tai­sin vaik­ka lyö­dä vetoa, että vih­reäl­le aat­teel­le uskol­li­se­na vuo­kra­sit pie­ni­ruo­kai­sen ja hal­vah­kon auton.

  1. Minä jas muis­ti­tik­ku mah­duim­me sii­hen auton oikein hyvin. Yleen­sä jkul­le­kijn mat­kal­le kan­nat­taa ottaa sen kokoi­nen auto, jota sil­lä matg­kal­la tar­vit­see. Tämä juu­ri on yhteis­käyt­tö­au­to­jen idea.

 20. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  35 euroa tun­nis­sa on ihan oikean­ko­koi­nen palk­ka, mut­ta pal­kas­ta opn tapa­na mak­saa veroa.

  Osmo, mihin tämä las­kel­ma perustuu?

  Auto­ni ajo­tie­to­ko­neen mukaan vii­mei­set 4.792km olen aja­nut 44km/h kes­ki­no­peu­del­la, kes­ki­ku­lu­tuk­sen olles­sa 9,0l/100km (kyl­lä, auto­ni on aika suu­ri­ruo­kai­nen) die­se­liä. Eli, jos kaik­ki ajot oli­si­vat olleet kor­vat­ta­via kilo­met­re­jä, oli­sin saa­nut tun­nin ajos­ta korvausta19,80 euroa. Pelk­kää polt­toai­net­ta tuon tun­nin ajon aika­na oli­si pala­nut noin 6,4 eurol­la. Jos täy­sin vää­rin unoh­de­taan kaik­ki muut kilo­met­ri­pe­rus­tei­set kulut (huol­lot, hin­nan ale­ne­ma, voi­te­luai­neet ja muut nes­teet, pesut jne), vero­ton­ta ”yli­jää­mää” oli­sin saa­nut 13,4 euroa.

  1. Tuo kor­vaus ajos­ta ei ole suu­ri, mut­ta sen on korv aus työ­ajas­ta, siis palk­kaa ja sik­si sen kuu7luu olla verotonta.
   Veron­mak­sa­jien ei pidä miten­kään tukea autoa, joka kulut­taa die­se­liä 9 lit­raa sadal­la. Se on ihan oma vika.

 21. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Timo R.
  Käy­pä auto­lii­ton sivuil­la las­ke­mas­sa, mitä hyvän auton kus­tan­nus on, kun sil­lä ajaa 50tkm vuo­des­sa. Aika rei­lus­ti jää voitolle.

  Mikä täs­sä nyt on Osmo sun point­ti? Tap­piol­le saa­ta­va työn­te­ki­jän sal­do, oli mikä oli.

  Mie­tip­pä vaik­ka mun työ­ka­ve­ria, joka on fir­man asen­ta­ja ja ajaa sin­ne suun­taan suo­meen min­ne nak­ki nap­sah­taa. Itse ei voi vai­kut­taa miten­kään. Ajaa 35–50 tkm vuo­des­sa. Se on sit­ten sen tili­pus­sis­ta pois ja kulu­tuk­ses­ta pois kaik­ki. Mei­naat­ko Osko että tämä jol­la­kin ihmeen taval­la lisää val­tion verotuloja?

  Tot­ta­kai vih­reä­nä ajat asi­aa niin että aja­mi­nen vähe­nee. Mut­ta sit­ten vähe­nee val­tion vero­tu­lot­kin. Autoi­li kun on ryös­tö­ve­ro­tet­tua jo nyt kuten var­mas­ti tie­dät. Onko täs­sä siis tar­ko­tus nyt puu­kot­taa työn­te­ki­jöi­tä sel­kään, ottaa siel­tä mis­tä hel­poim­mal­la saa vai mikä? Tiet­ty ympä­ris­töä hyvä käyt­tää kep­pi­nä tässä. 

  Ainut argu­ment­ti kun tun­tuu ole­van että joku saa lii­kaa. Jos täl­lai­sia rajo­ja ase­tel­laan, niin sit­ten sel­vät rajat kan­san­edus­ta­jien ja minis­te­rien tak­si­su­hai­luun. Vaik­ka 200 euroa kuu­kau­des­sa ja loput omaan piik­kiin. Hel­sin­gis­sä voi käyt­tää bus­sia ja ratik­kaa, niil­lä kun siel­lä pää­see liik­ku­maan ihan oikeastikin.

  1. Jos kave­ri­si ajaa 50 tkm vuo­des­sa, hänen vero­va­paat kor­vauk­sen­sa ylit­tä­vä autos­ta aiheu­tu­vat menot, ellei tuo Auto­lii­ton las­ku­ri ole vai­van kel­vo­ton. Sil­loin tuon lopun pitää olla vero­tet­ta­vaa tuloa.

 22. Osmo, ilmei­ses­ti on vai­kea näh­dä omaa napaa pidem­mäl­le? Se että mah­duit USB-tik­kui­ne­si hal­vim­paan ja pie­nim­pään vuo­kra-autoon, ei tar­koi­ta sitä, että kaik­ki muut pys­tyi­si­vät hoi­ta­maan ajon­sa pie­nim­mil­lä mah­dol­li­sil­la vuokra-autoilla.

  Lisäk­si vuo­kra-auton hom­maa­mi­nen alle, ei ole aina miten­kään nope­aa tai vaivatonta. 

  Vero­ker­ty­mää tämä km-kor­vaus­ten leik­ku­ri tus­kin tulee kas­vat­ta­maan euroa­kaan, ehkä jopa päin­vas­toin, mut­ta viher­fa­sis­min ja täy­sin kyvyt­tö­män lii­ken­ne­mi­nis­te­rin aika­na täl­lai­nen­kin kateus­poh­jai­nen uudis­tus on näkö­jään mah­dol­lis­ta run­noa läpi.

 23. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Minä ajoin ker­ran vir­ka­mart­ka Sys­mään ja takai­sin vuo­kra­tul­la autol­la. Kilo­met­ri­kor­vaus oli 165 euroa ja auton vuo­kra ben­soi­neen 129 euroa. Uskoi­sin, että auton vuo­kraa­mo sisäl­lyt­tää auton hin­taan kaik­ki kulut ja vähyän enem­män­kin, mut­ta voi­tol­le jäin.

  Logiik­ka pet­tää jäl­leen Soi­nin­vaa­ral­la. Täl­lai­sia tul­kin­to­ja voi teh­dä vain byro­kraat­ti, joka ei tun­ne ko. liiketoimintaa.

  Vuo­kra-autot vuo­kra­taan pää­sään­töi­ses­ti työ­päi­vi­nä ja työ­käyt­töön. Täl­löin käy niin, että autot sei­so­vat tal­lis­sa vii­kon­lo­pun lii­ke-asiak­kai­den viet­täes­sä myös vii­kon­lop­pua. Vuo­kraa­jan kan­nal­ta on tie­ten­kin mie­le­käs­tä teh­dä sil­loin vii­kon­lop­pu­tar­jouk­sia, joil­la kalus­to saa­daan tuot­ta­maan edes jotain.

  Toi­saal­ta logiik­kaa pet­tää myös alv:n osal­ta, joka muut­taa kan­nat­ta­vuus­las­kel­mia alv-vähen­nys­kel­pois­sa vuokrausliiketoiminnassa.

  Esi­merk­ki ei siis ker­ro yhtään mistään.

  1. Vuo­kra-autot vuo­kra­taan pää­sään­töi­ses­ti työ­päi­vi­nä ja työ­käyt­töön. Täl­löin käy niin, että autot sei­so­vat tal­lis­sa vii­kon­lo­pun lii­ke-asiak­kai­den viet­täes­sä myös viikonloppua. 

   Mat­ka tapah­tui torstaina.

 24. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Tuo kor­vaus ajos­ta ei ole suu­ri, mut­ta sen on korv aus työ­ajas­ta, siis palk­kaa ja sik­si sen kuu7luu olla verotonta.
  Veron­mak­sa­jien ei pidä miten­kään tukea autoa, joka kulut­taa die­se­liä 9 lit­raa sadal­la. Se on ihan oma vika.

  Kyl­lä, kyl­lä, en tar­koit­ta­nut­kaan, että 9l/100km kulu­tus pitäi­si olla neut­raa­lin kor­vauk­sen taso, mut­ta mihin tuo 35€/h tun­ti perus­tui? Jos auto­ni kulut­tai­si 5l/100km, vero­ton ”yli­jää­mä” polt­toai­ne­ku­lu­jen jäl­keen oli­si tuol­la ker­to­mal­la­ni kes­ki­no­peu­del­la 16,28€/h. Ero las­kel­miem­me välil­lä on vie­lä hui­mat 18,72€/h. Yksi auton pesu syö jo yhden tun­nin ”yli­mää­rän”, huol­los­ta, ren­kai­den uusi­mi­ses­ta tai jos­tain isos­ta tek­ni­ses­tä ongel­mas­ta puhumattakaan. 

  Var­maan tar­koi­tit, että kor­vauk­sen pitäi­si olla verol­li­nen, ei vero­ton, niin kuin kirjoitit.

  1. Tuo 35 euroa/tunti perus­tui jon­kin kom­men­taat­to­rin las­kel­maan sii­tä, että on epis­tä, että kor­vau­ys on sama moot­to­ri­tiel­lä ja pik­ku­teil­lä, kos­ka mot­to­ri­tel­lä yli­kom­pen­saa­tio on tun­tia koh­den suu­rem­pi — ikään kuin tämä siis oli­si palkkaa.

 25. B.J: Itse olen pitä­nyt huo­len sii­tä, että en lii­ku met­riä­kään jos se ei näy tili­pus­sis­sa. Käsit­tääk­se­ni kui­ten­kin joil­lan aloil­la mat­kus­tusa­jan ainut palk­ka on kilo­met­ri­kor­vauk­set tai pahim­mas­sa tapauk­ses­sa jou­tuu ole­maan vr:n kidu­tuk­ses­sa ilman mitään korvausta.Kilometrikorvauksen mak­su­pe­rus­teet on vää­rät. 100km/h tuo n. 35e/h puh­das­ta. Se ei ole koh­tuu­ton kor­vaus työn­te­ki­jäl­le yli­työk­si veny­väs­tä päi­väs­tä vaik­ka onkin “vää­rin” maksettu.Matkustustunnit työ­päi­vän pääl­le jos oli­si “oikein” mak­set­tu, niin se oli­si tun­ti­palk­ka yli­töi­nä eli ker­taa kak­si (n. 50 e/h) ja oikeat mat­kus­tus­ku­lut (n. 10e/h). Pal­kan­saa­jan kan­nal­ta aivan sama.

  Se on sop­pa­ris­ta kiin­ni sit­ten saa­ko mat­ka-ajas­ta las­kut­taa, joil­la­kin aloil­la saa, toi­sil­la ei, mut­ta verot­to­mat päi­vä­ra­hat on laki­sää­tei­siä ja ne on mak­set­ta­va kaikille. 

  Ja mitä tulee VR:n rää­kät­tä­väk­si niin minä esim teen mie­lum­min mat­kat toi­seen kau­pun­kiin junal­la kuin omal­la van­hal­la nis­sa­nil­la­ni jos koh­de on sel­lai­nen että sin­ne junal­la pää­see. Tava­raa kul­je­tet­ta­va­na minul­la ei ole kos­kaan muu­ta kuin läppäri. 

  Mun mie­les­tä­ni jom­mas­ta­kum­mas­ta mat­ka­kor­vaus­sys­tee­mis­tä voi­si luo­pua: joko varot­to­mis­ta km-kor­vauk­sis­ta tai sit­ten vapaas­ta autoe­dus­ta. Jom­man­kum­man on kel­vat­ta­va sel­lai­sil­le jot­ka teke­vät pal­jon työ­mat­ko­ja autol­la. Kuvit­te­li­sin että km-kor­vauk­set on jään­ne ajoil­ta jol­loin ei tun­net­tu autoe­tua vie­lä. Työ­nan­ta­jal­le tulee joka tapauk­ses­sa edul­li­sem­mak­si ostaa kaup­pa­rat­sul­le tai kei­ka­työ­läi­sel­le auto, ja hän mak­saa sii­tä veroa että hän saa käyt­tää sitä yksityisajoihinsa.

  1. Eivät verot­to­mat päi­vä­ra­hat ole laki­sää­tei­siä. Saa mak­saa tai olla mak­sa­mat­ta ihan miten kuin­ka suu­ria hyvän­sä, mut­ta jos mak­saa, kor­kein­taan nuo ovat verottomia.

 26. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Minä jas muis­ti­tik­ku mah­duim­me sii­hen auton oikein hyvin. Yleen­sä jkul­le­kijn mat­kal­le kan­nat­taa ottaa sen kokoi­nen auto, jota sil­lä matg­kal­la tar­vit­see. Tämä juu­ri on yhteis­käyt­tö­au­to­jen idea.

  Yleen­sä oman auton koko mitoi­te­taan sen mukaan, ettei tar­vit­se men­nä hake­maan vuo­kraa­mos­ta suu­rem­paa peliä esi­mer­kik­si per­heen mök­ki­mat­kaa var­ten. Olet­ko sitä miel­tä, että kilo­met­ri­kor­vauk­sen mää­rä pitäi­si mää­ri­tel­lä mah­dol­li­sim­man pie­nen ja hal­van auton kulu­jen mukaan? Sin­kuil­le tämä ei var­mas­ti oli­si suu­ri ongel­ma, mut­ta moni­lap­sis­ten per­hei­den van­hem­mat jou­tui­si­vat aja­maan työ­nan­ta­jien­sa ajo­ja tappiolla.

 27. Miten täs­tä on saa­tu näin moni­mut­kai­nen asia? Työ­mat­kan ajal­ta pitäi­si mak­saa nor­maa­li (vero­tet­ta­va) palk­ka ja TODELLISET kus­tan­nuk­set verot­to­ma­na. — Osmo hyvä, tuo otsik­ko on kyl­lä pahin­ta Seis­ka-tasoa. Vero­tus lyö muu­ta kuin km-kor­vat­ta­vaa autoi­lua Suo­mes­sa kuin vie­ras­ta sikaa..

 28. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Veron­mak­sa­jien ei pidä miten­kään tukea autoa, joka kulut­taa die­se­liä 9 lit­raa sadalla.

  Jos kes­ki­tun­ti­no­peus on 44km/h, niin eihän tuo kyl­lä ole mikään suu­ri lukema.

  Jos ajaa mat­ka-ajoa pit­kiä pät­kiä ker­ral­laan, tar­vit­see suu­ren auton, kos­ka sem­moi­nen on mat­ka-ajos­sa aivan yli­voi­mai­nen ver­rat­tu­na pie­neen kotteroon. 

  Kul­jet­ta­jan hyvin­voin­nin kan­nal­ta on aika lail­la eri ajaa 200 km suun­taan­sa ja sit­ten takai­sin ensin Audi A3:lla ja sit­ten rei­lus­ti suu­rem­mal­la Audi A6lla. Puhu­mat­ta­kaan sii­tä että ken­git­täi­si koko mat­kan vuo­kra­tul­la ali­te­hoi­sel­la Ford Fies­tal­la, sii­nä taas ei ole pie­nin­tä­kään järkeä.

 29. Mun mie­les­tä­ni jom­mas­ta­kum­mas­ta mat­ka­kor­vaus­sys­tee­mis­tä voi­si luo­pua: joko varot­to­mis­ta km-kor­vauk­sis­ta tai sit­ten vapaas­ta autoe­dus­ta. Jom­man­kum­man on kel­vat­ta­va sel­lai­sil­le jot­ka teke­vät pal­jon työ­mat­ko­ja autol­la. Kuvit­te­li­sin että km-kor­vauk­set on jään­ne ajoil­ta jol­loin ei tun­net­tu autoe­tua vie­lä. Työ­nan­ta­jal­le tulee joka tapauk­ses­sa edul­li­sem­mak­si ostaa kaup­pa­rat­sul­le tai kei­ka­työ­läi­sel­le auto, ja hän mak­saa sii­tä veroa että hän saa käyt­tää sitä yksityisajoihinsa.

  Kum­mal­le­kin on tar­vet­ta. En palk­kaa ajo­kor­ti­ton­ta ja auto­ton­ta työn­te­ki­jää kos­kaan. Työ­so­pi­muk­seen jopa kir­ja­taan, että työn­te­ki­jä suos­tuu käyt­tä­mään omaa auto­aan työ­ajoi­hin. Kaik­ki työn­te­ki­jäm­me aja­vat päi­vit­täin noin 10–60km työ­ajoa. Muka­na kul­kee työ­ka­lu­ja, työ­vaat­teet ja –varus­teet, jos­kus pie­niä tar­vik­kei­ta­kin. On täy­sin pois­sul­jet­tu vaih­toeh­to, että hank­ki­sin kenel­le­kään työn­te­ki­jäl­lem­me työ­suh­deau­toa. Se tuli­si erit­täin kal­liik­si ja aiheut­tai­si pal­jon huol­ta ja vai­vaa. Sel­lai­sil­le fir­moil­le työ­suh­deau­toi­hin siir­ty­mi­nen vas­ta kal­liik­si tuli­si­kin, joil­la on työ­ajoa satun­nai­ses­ti. Jos ajoa on todel­la pal­jon, sit­ten työ­suh­deau­to on työ­nan­ta­jal­le kilo­met­ri­kor­vaus­ta jär­ke­väm­pi vaihtoehto.

 30. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Tuo 35 euroa/tunti perus­tui jon­kin kom­men­taat­to­rin las­kel­maan sii­tä, että on epis­tä, että kor­vau­ys on sama moot­to­ri­tiel­lä ja pik­ku­teil­lä, kos­ka mot­to­ri­tel­lä yli­kom­pen­saa­tioon tun­tia koh­den suu­rem­pi – ikään kuin tämä siis oli­si palkkaa.

  No se kom­men­taat­to­ri on ollut vää­räs­sä. Mikä­li kes­ki­no­peus on 100km/h – joka edel­lyt­tää sitä, että läh­tö­pis­te ja mää­rän­pää ovat moot­to­ri­tie­ram­pil­la – ja kulu­tus 5l/100km. Polt­toai­ne­ku­lu­jen jäl­keen ”yli­jää­mä” on suun­nil­leen tuon ver­ran, mut­ta sil­loin unoh­de­taan kaik­ki muut auton muut­tu­vat kulut; ren­kaat, huol­lot, voi­te­luai­neet, muut nes­teet, pesut, kilo­met­ri­mää­räs­tä aiheu­tu­va hin­nan ale­ne­ma jne. Ja kyl­lä minun mie­les­tä­ni osa kiin­teis­tä­kin kuluis­ta pitää jyvit­tää kilo­met­ri­kor­vauk­sen määrään.

 31. kehä kol­mo­sen ulko­puo­lel­la ei ole pal­joa vaih­toeh­to­ja. asun itä-suo­mes­sa, joten hevo­sel­la­ko koh­ta lii­ku­taan? var­maan paras vaihtoehto…ja hal­vin. työ­mat­kaa 55 km sivun­sa, jos­ta “pien­tä tie­tä” yli 30 km. ei kul­je jouk­ko­lii­ken­net­tä. miten täl­lais­ten ihmis­ten kan­nat­taa koh­ta käy­dä töis­sä, jos mat­ka­ku­lut ovat niin suu­ret että kor­tis­tos­sa hank­ki parem­min. jär­ki käteen päät­tä­jät ja autoi­lu täy­tyy alueellistaa!!!

 32. Tot­ta kai oli­si “oikeu­den­mu­kais­ta” kor­va­ta tulon­hank­ki­mis­ku­lut todel­lis­ten kus­tan­nus­ten mukaan, mut­ta jopa verot­ta­ja­kin on kat­so­nut, että sel­lai­seen hel­ve­til­li­seen kuit­ti­rum­baan ei ole syy­tä enää mennä.
  Jos joku todel­la halu­aa lisää byro­kra­ti­aa, käsi ylös!

 33. Hen­ki­lö­au­toi­li­jan kilo­met­ri­kor­vauk­sen voi­si alkaa las­kea aina käy­tet­tä­vis­sä ole­van “jul­ki­sen lii­ken­teen” mukaan. 

  Tak­si­han on myös jul­kis­ta lii­ken­net­tä eli jos työ­mat­kal­la tai jol­lain sen osuu­del­ta ei oikeas­ti ole käy­tet­tä­vis­sä bus­sia tai junaa, saa sil­tä osin kor­vauk­se­na 1,43 e/km.

  Tai myös sil­loin jos työs­sä käy­tet­tä­vä varus­tus tai kalus­tus on kokon­sa tai likai­suu­ten­sa vuok­si sel­lais­ta jota ei voi (tai saa) kul­jet­taa joukkoliikenteessä.

 34. Osmo, mikä oli­si sinus­ta oikeu­den­mu­kai­nen kilo­met­ri­kor­vauk­sen mää­rä seu­raa­vas­sa kuvit­teel­li­ses­sa, mut­ta var­sin taval­li­ses­sa tapauksessa?:
  Palk­kaan uuden juu­ri ammat­ti­kou­lus­ta val­mis­tu­neen asen­ta­jan vaki­tui­seen työ­suh­tee­seen. Kave­ri asuu Hel­sin­gin Kal­lios­sa ja hän ei omis­ta ennes­tään autoa. Sel­lai­nen pitäi­si kui­ten­kin hank­kia, sil­lä auto ja sen käyt­tö päi­vit­täin työ­ajoi­hin on työ­suh­teen ehto­na. Min­kään­lais­ta takuu­ta vuo­sit­tai­sis­ta ajo­mää­ris­tä ei ole, mut­ta mui­den työn­te­ki­jöi­dem­me vuo­sit­tai­set kilo­met­ri­kor­vauk­set ovat pyö­ri­neen noin 2.300 ja 12.000 kilo­met­rin välil­lä. Kes­kiar­vo on ehkä noin 6.000km/vuosi. Koe­ai­ka on kol­me kuu­kaut­ta ja työ­suh­teen vaki­nai­suu­des­ta huo­li­mat­ta työ­suh­de ei ole miten­kään tur­vat­tu alan epä­var­muu­des­ta johtuen.

 35. Jou­ko Olli­la: Kum­mal­le­kin on tar­vet­ta. En palk­kaa ajo­kor­ti­ton­ta ja auto­ton­ta työn­te­ki­jää kos­kaan. Työ­so­pi­muk­seen jopa kir­ja­taan, että työn­te­ki­jä suos­tuu käyt­tä­mään omaa auto­aan työ­ajoi­hin. Kaik­ki työn­te­ki­jäm­me aja­vat päi­vit­täin noin 10–60km työ­ajoa. Muka­na kul­kee työ­ka­lu­ja, työ­vaat­teet ja –varus­teet, jos­kus pie­niä tar­vik­kei­ta­kin. On täy­sin pois­sul­jet­tu vaih­toeh­to, että hank­ki­sin kenel­le­kään työn­te­ki­jäl­lem­me työ­suh­deau­toa. Se tuli­si erit­täin kal­liik­si ja aiheut­tai­si pal­jon huol­ta ja vai­vaa. Sel­lai­sil­le fir­moil­le työ­suh­deau­toi­hin siir­ty­mi­nen vas­ta kal­liik­si tuli­si­kin, joil­la on työ­ajoa satun­nai­ses­ti. Jos ajoa on todel­la pal­jon, sit­ten työ­suh­deau­to on työ­nan­ta­jal­le kilo­met­ri­kor­vaus­ta jär­ke­väm­pi vaihtoehto.

  Työ­suh­deau­tol­le ja km-kor­vauk­sil­le on sel­lai­nen­kin vaih­toeh­to että työ­nan­ta­ja ostaa keik­ka-auton tai usei­ta pel­käs­tään työn­te­koa var­ten. Ne ovat myös ALV-vähen­nys­kel­poi­sia jos ovat paku­ja ja sään­nöis­tä että nii­tä ei käy­te­tä yksi­tyis­ajoi­hin ollen­kaan, pide­tään kiin­ni, eli on var­sin edul­li­nen vaih­toeh­to nime­no­maan asen­ta­jil­le ym.

  Jos km-kor­vaus­ten verot­to­muus pois­tuu kilo­met­ri­ra­jan jäl­keen kuten hal­li­tus ehdot­taa niin työn­te­ki­jä sai­si kui­ten­kin km-kor­vauk­sia kuten ennen, mut­ta ylit­tä­vil­tä kilo­met­reil­tä jou­tui­si mak­sa­maan veroa. Se aset­tai­si hei­dät vih­doin­kin saman­lai­seen ase­maan kuin ne työn­te­ki­jät joil­la ei ole kos­kaan työ­ajoa ja jou­tu­vat kaik­ki mat­kan­sa mak­sa­maan omas­ta pus­sis­taan. mik­si jotain tiet­tyä työn­te­ki­jä­ryh­mää pitää suo­sia verotuksessa?

 36. tpyy­luo­ma:

  No eikö tuo nyt jo ker­ro jotain nii­den kor­vaus­ten tasosta?

  Itse en otta­nut kan­taa kor­vauk­sen tasoon. Tote­sin vain, että elä­väs­sä elä­mäs­sä vaih­te­lut ovat suu­ria ja että jako kiin­tei­siin ja muut­tu­viin kus­tan­nuk­siin on kau­ka­na todellisuudesta.

  Täs­sä­kin on hyvin suu­ri vaih­te­lu auto­jen välil­lä. Kom­men­teis­sa on ilmei­ses­ti lähes kai­kis­sa aja­tel­tu hen­ki­lö­au­to­ja, mut­ta hyö­ty­ajo­neu­vo­jen, siis käy­tän­nös­sä useim­mi­ten eri­lais­ten paket­ti­au­to­jen kus­ta­nus­ra­ken­ne on aivan toinen. 

  Km-kor­vaus hen­ki­lö- ja paket­ti­au­toil­le on kui­ten­kin sama. Kor­vaus aika hel­pos­ti ylit­tää todel­li­set kus­tan­nuk­set jokai­sel­la, joka tekee itse asioi­ta auton­sa eteen — vaik­ka­pa vaih­taa öljyt ja ren­kaat ja ajaa talou­del­li­ses­ti. Täs­tä nyt tus­kin kan­nat­taa nume­roa nos­taa, eikö­hän täl­lai­sen maa­lais­jär­jen käyt­töä pitäi­si pikem­min­kin edistää.

  Noin muu­ten olen sitä miel­tä, että eri­tyi­ses­ti autoi­lun vero­tus on koh­tuut­to­muu­des­saan menos­sa nau­ret­ta­vuuk­siin — kuten tämän­kin blo­gi osoittaa.

 37. Työ­suh­deau­tol­le ja km-kor­vauk­sil­le on sel­lai­nen­kin vaih­toeh­to että työ­nan­ta­ja ostaa keik­ka-auton tai usei­ta pel­käs­tään työn­te­koa var­ten. Ne ovat myös ALV-vähen­nys­kel­poi­sia jos ovat paku­ja ja sään­nöis­tä että nii­tä ei käy­te­tä yksi­tyis­ajoi­hin ollen­kaan, pide­tään kiin­ni, eli on var­sin edul­li­nen vaih­toeh­to nime­no­maan asen­ta­jil­le ym. 

  Luon­nol­li­ses­ti huol­toau­tol­le on käyt­töä kuten myös ihan perus­pa­kul­le tava­ran kus­kaus­ta var­ten, mut­ta yleen­sä ne eivät ole vaih­toeh­to­ja omal­le autol­le. Riip­puu tie­tys­ti töi­den raken­taas­ta mil­lai­nen tar­ve mil­lä­kin fir­mal­la on. Esi­mer­kik­si meil­lä 14 ajaa omil­la hen­ki­lö­au­tol­la, yksi huol­toau­tol­la ja yksi paku on satu­nai­sem­paa käyt­töä varten.

 38. Ongel­ma johon Osmo yrit­tää puut­tua on se että vero­tus on epä­rei­lu niil­le auton omis­ta­jil­le, joil­la on mah­dol­li­suus mak­sat­taa auton­sa osit­tain verot­ta­jal­la. Kai­kil­la tätä mah­dol­li­suut­ta ei suin­kaan ole.

  Jos työ­paik­ka on ja pysyy samas­sa pai­kas­sa kai­ken aikaa, ei ole mah­dol­lis­ta saa­da verot­to­mia lisä­an­sioi­ta aja­mal­la autol­la (vaik­ka omis­tai­si tähän erin­omai­ses­ti sopi­van muka­van auton). Pahim­mas­sa tapauk­ses­sa autoi­li­ja ei ole oikeu­tet­tu edes työ­mat­ka­vä­hen­nyk­siin­kään, jos asuu lii­an hyvien jul­kis­ten lii­ken­neyh­teyk­sien var­rel­la. Jou­tuu kus­tan­ta­maan auton ihan itse, kau­hea kohtalo.

  Eli vero­tus aset­taa auton omis­ta­jat eriar­voi­seen ase­maan. Toi­set mak­sa­vat itsen­sä kipeik­si auto­ve­rois­ta ja polt­toai­ne­ve­rois­ta, toi­sil­le val­tio mak­saa autoi­lus­ta tai aina­kin tukee autoilua. 

  Tilan­ne on epä­rei­lu toki myös autoa omis­ta­mat­to­mil­le, esim itse en saa kor­vaus­ta pol­ku­pyö­rä­ni käy­tös­tä työs­sä­ni verot­to­ma­na, vaik­ka pol­ku­pyö­rä­ni on eri­tyi­ses­ti työ­ajoi­hi­ni sopi­va ja kal­liim­pi kuin hal­pa auto. Lisäk­si jou­dun syö­mään enem­män kuin autoi­le­va kol­le­ga­ni. Eli minul­le pitäi­si saa­da mak­saa verot­to­ma­na vaik­ka­pa 5 euroa/km kor­vaus­ta työ­ajos­ta pol­ku­pyö­räl­lä. Sum­man on olta­va näin suu­ri, kos­ka muu­ten en näil­lä ajo­ki­lo­met­reil­lä saa mak­set­tua sil­lä pyö­rä­lai­nan ja parem­man syö­mi­sen kulu­ja, ja toki­han työ­mies ansait­see hyvän kul­ku­pe­lin, kuka muka jak­sai­si jol­lain hal­val­la mum­mo­pyö­räl­lä kus­ka­ta tava­raa. Kui­ten­kin välil­lä jou­tuu kus­kaa­maan kym­me­niä kilo­ja kamaa ja nopeas­ti­kin vie­lä. Ei sii­tä mil­lään van­hal­la romul­la näl­käi­se­nä sel­viä­si. Samal­la se kilo­met­ri­kor­vaus teki­si tar­peet­to­mak­si antaa minul­le pal­kan­ko­ro­tus­ta ja mak­saa tuntipalkkaa+sivukuluja kul­ke­mi­ses­ta, joten toki työ­nan­ta­ja­ni sii­hen suostuisi.

 39. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  timo
  Kilo­met­ri­kor­vaus ei kos­ka mat­kaa asunn­non ja työ­pai­kan välillä.

  Yleen­sä näin, mut­ta esi­mer­kik­si mei­dän alam­me työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukaan kilo­met­ri­kor­vaus mak­se­taan joko kotoa tai toi­mi­pis­tees­tä työ­maal­le sen mukaan, kum­mas­ta mat­ka on lyhyem­pi. Tie­tys­ti sii­nä tapauk­ses­sa, että työ­päi­vä aloi­te­taan toi­mi­pis­teel­tä, kilo­met­ri­kor­vauk­set alka­vat rak­sut­taa siel­tä. Ennen pys­tyi palk­kaa­maan niin sano­tus­ti mon­tul­le (palk­kaus­pis­te raken­nus­työ­maa), mut­ta se ei ole enää mahdollista.

 40. Joten­kin täs­tä autoe­tu- ja kilo­met­ri­kor­vaus­kes­kus­te­lus­ta tulee aina sel­lai­nen fii­lis että kärk­käim­piä arvos­te­li­joi­ta ovat ihmi­set kenel­lä ei ole mitään kos­ke­tus­poh­jaa nii­den ihmis­ten työ­hön ja elä­mään jot­ka käyt­tä­vät hen­ki­lö­au­toa työssään. 

  Sit­ten todis­tel­laan rie­muis­saan las­ku­kaa­val­la kuin­ka joku teo­reet­ti­nen kaup­pa­rat­su saat­taa nyky­jär­jes­tel­mäl­lä saa­da 0,2 sent­tiä päi­väs­sä vero­ton­ta tuloa mikä­li hän ajaa vuo­des­sa mil­joo­na­ki­lo­met­riä pie­nel­lä hybri­dil­lä eikä pysäh­dy päi­vän aika­na kertaakaan.. 

  Sel­vään veron­kier­toon pitää puut­tua, esi­mer­kik­si tapauk­set mis­sä työ­nan­ta­ja on mak­sa­nut osan pal­kas­ta kilo­met­ri­kor­vauk­si­na sel­lai­sis­ta ajois­ta joi­ta ei todel­li­suu­des­sa ollut ole­mas­sa­kaan. Mut­ta muu­ten pidän kes­kus­te­lua vähän lapsellisena. 

  Asia mikä monel­ta jää huo­mioi­mat­ta on se, että kaik­ki mat­kus­tus on työ­nan­ta­jal­le kulua. Myyn­ti­mies tai lai­tea­sen­ta­ja ei tuo­ta fir­mal­le eikä asiak­kaal­le mitään sil­loin kun hän istuu autos­sa (tai aina­kin tuot­to on hyvin pien­tä ver­rat­tu­na sii­hen että hän oli­si asiak­kaal­la teke­mäs­sä tuot­ta­vaa työ­tä). Täs­tä syys­tä yri­tyk­set suit­si­vat tur­haa mat­kus­ta­mi­sa ja kan­nus­ta­vat mini­moi­maan kilo­met­re­jä. Ei mikään fir­ma kat­so hyväl­lä sitä jos vii­si työn­te­ki­jää ajaa jokai­nen samaan semi­naa­riin naa­pu­ri­kau­pun­kiin omal­la autol­laan (enkä ole myös­kään iki­nä kuul­lut että täl­läis­tä oli­si tosie­lä­mäs­sä tapah­tu­nut, ideo­lo­gis­ten autoe­dun vas­tus­ta­jien mie­les­tä työ­suh­deau­toi­li­jat eivät tie­tys­ti muu­ta teekkään). 

  Mie­les­tä­ni on ihan hyvä että kilo­met­ri­kor­vaus mää­räy­tyy jon­kun kes­ki­mää­räi­sen auto­mal­lin mukaan, tämä on omi­aan kan­nus­ta­maan aja­maan mie­lum­min vähä­pääs­töi­sel­lä autol­la. Toi­saal­ta tämä joh­taa sii­hen että hen­ki­lö joka oikeas­ti jou­tuu aja­maan suu­ria kilo­met­ri­mää­riä saat­taa saa­da yli­kom­pen­saa­tio­ta, mut­ta mitäs sit­ten? Kenen pus­sis­ta se on pois kun työ­nan­ta­ja sen mak­saa? Lisäk­si pal­jon aja­vil­la ei ole juu­ri muu­ta vaih­toeh­toa kuin hank­kia hyvä auto, ja sel­lai­sen han­kin­ta­hin­nat alka­vat jos­tain rei­lus­ti yli 30.000 euros­ta. Mil­lään Nis­san Mic­ral­la ei aje­ta sataa­tu­hat­ta kilo­met­riä vuo­des­sa kaik­ki­na vuo­de­nai­koi­na. Se on pait­si muka­vuus niin myös työturvallisuuskysymys.

 41. saa­vu­te­tuis­ta eduis­ta kriit­ti­seen sävyyn kir­joit­ta­mi­nen pitäi­si kiel­tää lailla 😉

 42. Jos km-kor­vaus­ten verot­to­muus pois­tuu kilo­met­ri­ra­jan jäl­keen kuten hal­li­tus ehdot­taa niin työn­te­ki­jä sai­si kui­ten­kin km-kor­vauk­sia kuten ennen, mut­ta ylit­tä­vil­tä kilo­met­reil­tä jou­tui­si mak­sa­maan veroa.

  Tämä ei pidä paik­kaan­sa. Työ­nan­ta­ja jou­tui­si vas­taa­vas­ti mak­sa­maan ylit­tä­vil­tä kilo­met­reil­tä sosi­aa­li­ku­lu­ja. On aivan var­maa, ettei työ­nan­ta­ja­puo­li ole val­mis nos­ta­maan kilo­met­ri­kor­vauk­sia 40%:lla, joten verol­li­sen kor­vauk­sen brut­to­suu­ruus las­ki­si. Mikä­li nykyi­nen vero­ton kor­vaus mak­set­tai­siin verol­li­se­na eikä työ­nan­ta­jan kus­tan­nus­ta­so muut­tui­si, net­to­kor­vaus las­ki­si n. 25 sent­tiin kilometriltä.

  Lisäk­si sopi­mus­ti­lan­ne on sel­lai­nen, ettei työ­nan­ta­jal­la ole mitään vel­vol­li­suut­ta mak­saa edes tuo­ta, sil­lä sopi­muk­sis­sa spek­sa­taan aina “vero­ton korvaus”.

 43. Työ­suh­deau­tol­le ja km-kor­vauk­sil­le on sel­lai­nen­kin vaih­toeh­to että työ­nan­ta­ja ostaa keik­ka-auton tai usei­ta pel­käs­tään työn­te­koa var­ten. Ne ovat myös ALV-vähen­nys­kel­poi­sia jos ovat paku­ja ja sään­nöis­tä että nii­tä ei käy­te­tä yksi­tyis­ajoi­hin ollen­kaan, pide­tään kiin­ni, eli on var­sin edul­li­nen vaih­toeh­to nime­no­maan asen­ta­jil­le ym.”

  Tämä joh­taa tupla-autoiluun.Harvalla on park­ki­paik­kaa omal­le­ja työ­nan­ta­jan autol­le ja niin­pä omal­la huris­tel­laan työ­pai­kal­le hae­taan työ­nan­ta­jan auto ja aje­taan työmaalle.Joka voi olla kodin suunnalla.

  Nyt tar­vi­taan yli­mää­räi­siä park­ki­paik­ko­ja ja km syn­tyy lisää.

 44. Jou­ko Olli­la: Osmo, mikä oli­si sinus­ta oikeu­den­mu­kai­nen kilo­met­ri­kor­vauk­sen mää­rä seu­raa­vas­sa kuvit­teel­li­ses­sa, mut­ta var­sin taval­li­ses­sa tapauksessa?:
  Palk­kaan uuden juu­ri ammat­ti­kou­lus­ta val­mis­tu­neen asen­ta­jan vaki­tui­seen työ­suh­tee­seen. Kave­ri asuu Hel­sin­gin Kal­lios­sa ja hän ei omis­ta ennes­tään autoa. Sel­lai­nen pitäi­si kui­ten­kin hank­kia, sil­lä auto ja sen käyt­tö päi­vit­täin työ­ajoi­hin on työ­suh­teen ehto­na. Min­kään­lais­ta takuu­ta vuo­sit­tai­sis­ta ajo­mää­ris­tä ei ole, mut­ta mui­den työn­te­ki­jöi­dem­me vuo­sit­tai­set kilo­met­ri­kor­vauk­set ovat pyö­ri­neen noin 2.300 ja 12.000 kilo­met­rin välil­lä. Kes­kiar­vo on ehkä noin 6.000km/vuosi. Koe­ai­ka on kol­me kuu­kaut­ta ja työ­suh­teen vaki­nai­suu­des­ta huo­li­mat­ta työ­suh­de ei ole miten­kään tur­vat­tu alan epä­var­muu­des­ta johtuen.

  En ole Osmo, mut­ta miten kysy­mys liit­tyy kilo­met­ri­kor­vauk­siin??? Jos palk­kaat työn­te­ki­jän, ja edel­ly­tät että täl­lä on auto käy­tös­sä, niin mik­si ihmees­sä val­tion pitäi­si tukea tätä lys­tiä sal­li­mal­la verot­to­man pal­kan mak­sa­mi­sen? Annat joko auton työn­te­ki­jän käyt­töön, tai tar­joat riit­tä­vän verol­li­sen kor­vauk­sen. Oikeu­den­mu­kai­nen (vero­ton) kor­vaus on tie­ten­kin täs­mäl­leen yhtä pal­jon työn­teos­ta aiheu­tu­neet kus­tan­nuk­set (polt­to­nai­ne­kus­tan­nuk­set, muut muut­tu­vat kulut sekä ajo­neu­von arvonalenema).

 45. Jaoin jos­kus sano­ma­leh­tiä ja yös­sä tuli tuol­lai­nen 20 kil­saa työ­ajoa plus noin 15 kilo­met­rin työ­mat­ka. Sinän­sä muka­va työ piti lopet­taa, kun las­ki, kuin­ka huo­no kor­vaus tuo 21–45 sent­tiä kilo­met­ril­tä oli var­sin­kin, kun ajo oli sel­lais­ta kym­men met­riä eteen­päin pysäh­dys, peruu­tus, ulos autos­ta, vii­si met­riä eteen­päin. Kulu­tus oli tois­ta­kym­men­tä lit­raa sadal­la ja auton kulu­vat osa­ta todel­la kului­vat. Huvit­ta­vaa oli, että verot­to­mat kor­vauk­set oli­vat las­ke­maan päin jo sil­loin, ikään kuin autoi­lun kus­tan­nuk­set oli­si­vat olleet las­kus­sa eivät­kä rajus­sa nousus­sa. Veik­kaan, että nyky­ään hom­maa har­ras­ta­vat vain maso­kis­tit. No, onhan meil­lä ipädit.

 46. I tried to wri­te some com­ments here yes­ter­day eve­ning and they do not seem to have been pos­ted. Is the­re some kind of fil­ter to the text?

  Tris­tan Hug­hes- Architect
  Coor­di­na­tor of the OURCi­ty Alter­na­ti­ve Master-Plan
  ourcity2012(a)gmail.com

 47. R.Silfverberg: Ne ovat myös ALV-vähen­nys­kel­poi­sia jos ovat paku­ja ja sään­nöis­tä että nii­tä ei käy­te­tä yksi­tyis­ajoi­hin ollen­kaan, pide­tään kiinni,

  Arjen rea­lis­mi on taas ollut hyvin kau­ka­na kun tuo­ta laki­py­kä­lää on sor­vat­tu. Eli työn­te­ki­jä tulee töi­hin, ottaa pakun, ajaa keik­ka­pai­kal­le, tulee takai­sin, läh­tee kotiin. Ja luon­nol­li­ses­ti vuo­kraa pakun jos sel­lais­ta omiin ajoi­hin tarvitsee.

  Rele­vant­ti kysy­mys on riit­tä­vät­kö vuo­ro­kau­des­sa tun­nit jos yksi­tyi­sel­lä sek­to­ril­la toi­mi­va yri­tys nou­dat­taa jokais­ta pykä­lää kir­jai­mel­li­ses­ti. Eikä joku fir­man auto­jen ALV-vähen­ny­soi­keus ole kuin jää­vuo­ren huippu.

 48. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Minä ajoin ker­ran vir­ka­mart­ka Sys­mään ja takai­sin vuo­kra­tul­la autol­la. Kilo­met­ri­kor­vaus oli 165 euroa ja auton vuo­kra ben­soi­neen 129 euroa. Uskoi­sin, että auton vuo­kraa­mo sisäl­lyt­tää auton hin­taan kaik­ki kulut ja vähyän enem­män­kin, mut­ta voi­tol­le jäin.

  Tämä oli kan­nat­ta­vaa sen takia, että ilmei­ses­ti kysee­sä oli päi­vän keik­ka. Ei se ole ihan har­vi­nais­ta, että pai­kal­la täy­tyy­kin olla pidem­pään, esim. 2 päi­vää. Auton vuo­kra juok­see koko ajan, mut­ta auto ei lii­ku min­ne­kään eikä siten kor­vauk­sia tule yhtään enem­pää, kun teh­dään töi­tä samas­sa paikassa.
  Saat­taa olla, että Soi­nin­vaa­ran hom­mis­sa tätä asiak­kai­den luo­na käy­mis­tä eri teol­li­suusa­lueil­la ei ole kovin pal­jon. Hän on vii­tan­nut tähän Sys­män keik­kaan aiem­min­kin. Keik­ka oli toden­nä­köi­ses­ti voi­tu sopia pal­jon aiem­min, joten vuo­kraa­mi­sel­le oli mah­dol­li­suus. Usein on niin, että asia­kas tote­aa konei­den sei­so­van nyt ja sitä apua pitäi­si myös tul­la juu­ri nyt.

 49. tomp­pe­li:
  Jaoin jos­kus sano­ma­leh­tiä ja yös­sä tuli tuol­lai­nen 20 kil­saa työ­ajoa plus noin 15 kilo­met­rin työ­mat­ka. Sinän­sä muka­va työ piti lopet­taa, kun las­ki, kuin­ka huo­no kor­vaus tuo 21–45 sent­tiä kilo­met­ril­tä oli var­sin­kin, kun ajo oli sel­lais­ta kym­men met­riä eteen­päin pysäh­dys, peruu­tus, ulos autos­ta, vii­si met­riä eteen­päin. Kulu­tus oli tois­ta­kym­men­tä lit­raa sadal­la ja auton kulu­vat osa­ta todel­la kului­vat. Huvit­ta­vaa oli, että verot­to­mat kor­vauk­set oli­vat las­ke­maan päin jo sil­loin, ikään kuin autoi­lun kus­tan­nuk­set oli­si­vat olleet las­kus­sa eivät­kä rajus­sa nousus­sa. Veik­kaan, että nyky­ään hom­maa har­ras­ta­vat vain maso­kis­tit. No, onhan meil­lä ipädit.

  Ker­ro toki, miten pal­jon tap­pioi­ta auton käy­tös­tä tuli ottaen huo­mioon saa­dut kilometrikorvaukset.

 50. spot­tu: Arjen rea­lis­mi on taas ollut hyvin kau­ka­na kun tuo­ta laki­py­kä­lää on sor­vat­tu. Eli työn­te­ki­jä tulee töi­hin, ottaa pakun, ajaa keik­ka­pai­kal­le, tulee takai­sin, läh­tee kotiin. Ja luon­nol­li­ses­ti vuo­kraa pakun jos sel­lais­ta omiin ajoi­hin tarvitsee.Relevantti kysy­mys on riit­tä­vät­kö vuo­ro­kau­des­sa tun­nit jos yksi­tyi­sel­lä sek­to­ril­la toi­mi­va yri­tys nou­dat­taa jokais­ta pykä­lää kir­jai­mel­li­ses­ti. Eikä joku fir­man auto­jen ALV-vähen­ny­soi­keus ole kuin jää­vuo­ren huippu.

  No ei tie­ten­kään. Tie­tys­ti keik­ka-auton saa ottaa kotiin yök­si jos keik­ka alkaa aikai­sin aamul­la eri paik­ka­kun­nal­la. Niin olen jos­kus itse­kin teh­nyt. Tar­koi­tin vaan sitä että jos fir­ma ei halua ostaa jokai­sel­le keik­ka­mie­hel­leen työ­suh­deau­toa niin täl­lai­nen kimp­pa­käy­tös­sä ole­va auto on edul­li­sem­pi vaih­toeh­to, ja on myös edul­li­sem­pi kuin mak­saa km-kor­vauk­sia sel­lai­sil­le jot­ka ajaa usei­ta kym­me­niä­tu­han­sia kilo­met­re­jä vuodessa.

  Lisäk­si hei­ken­ne­tään nii­tä mui­den­kin kuin autoi­le­vien työn­te­ki­jöi­den työ­eh­to­ja jatkuvasti.

 51. Lau­ri R.: Tilan­ne on epä­rei­lu toki myös autoa omis­ta­mat­to­mil­le, esim itse en saa kor­vaus­ta pol­ku­pyö­rä­ni käy­tös­tä työs­sä­ni verot­to­ma­na, vaik­ka pol­ku­pyö­rä­ni on eri­tyi­ses­ti työ­ajoi­hi­ni sopi­va ja kal­liim­pi kuin hal­pa auto. Lisäk­si jou­dun syö­mään enem­män kuin autoi­le­va kol­le­ga­ni. Eli minul­le pitäi­si saa­da mak­saa verot­to­ma­na vaik­ka­pa 5 euroa/km kor­vaus­ta työ­ajos­ta pol­ku­pyö­räl­lä. P>

  Jos et saa kilo­met­ri­kor­vauk­sia fil­la­ril­la teke­mis­tä­si työ­mat­ka-ajois­ta, niin kipin kapin liit­toon valit­ta­maan. Verot­ta­ja­han on toki mää­ri­tel­lyt kilo­met­ri­kor­vauk­sen myös fil­la­ris­teil­le, joten TES:in mukai­nen vero­ton kilo­met­ri­kor­vaus sinul­le toki kuu­luu mak­saa. No, ei se kyl­lä ihan 5 euroa kilo­met­ril­tä ole, vaan 10 senttiä…

 52. Rol­le:Jos palk­kaat työn­te­ki­jän, ja edel­ly­tät että täl­lä on auto käy­tös­sä, niin mik­si ihmees­sä val­tion pitäi­si tukea tätä lys­tiä sal­li­mal­la verot­to­man pal­kan maksamisen?

  Pitäi­si nyt taju­ta, ettei se ole palk­kaa jos työ­nan­ta­ja mak­saa oman auton käyt­tä­mi­ses­tä kor­vaus­ta. Se on kulu­kor­vaus eikä mitään palkkaa. 

  Jos puusep­pä­nä toi­mi­va työn­te­ki­jä kaa­taa omas­ta met­säs­tään työs­sään käyt­tä­mät puut, niin ei nii­tä pui­ta­kaan kyl­lä palk­ka­na mak­sa. Jos­tain kum­man syys­tä auton käy­tös­tä ei pitäi­si mak­saa min­kään­nä­köis­tä kulu­kor­vaus­ta vaan se pitäi­si kui­ta­ta palk­ka­na, jol­loin verot­ta­ja pää­see ahmai­se­maan välis­tä, autoi­lu kun on Suo­mes­sa niin keveäs­ti vero­tet­tua puuhaa.

  Jos km-kor­vauk­set meni­si­vät alus­ta lop­puun verol­le, niin jos fir­ma mak­saa euron ver­ran että saa ostet­tua työn­te­ki­jäl­tä autoi­lua, niin siniä var­maan menee 85 sent­tiä val­tiol­le ja saa­daan 15 sen­tin edes­tä autoilua.

 53. Mal­til­la: Jos et saa kilo­met­ri­kor­vauk­sia fil­la­ril­la teke­mis­tä­si työ­mat­ka-ajois­ta, niin kipin kapin liit­toon valit­ta­maan. Verot­ta­ja­han on toki mää­ri­tel­lyt kilo­met­ri­kor­vauk­sen myös fil­la­ris­teil­le, joten TES:in mukai­nen vero­ton kilo­met­ri­kor­vaus sinul­le toki kuu­luu mak­saa. No, ei se kyl­lä ihan 5 euroa kilo­met­ril­tä ole, vaan 10 senttiä…

  Otta­kaam­me yhtä rea­lis­tien esi­merk­ki kuin OS:n manit­se­ma myyn­ti­mie­hen 100.000 km. Edel­lyt­tää yli 400 km ajoa vii­kon joka työpäivä,eli 5 tun­nin päi­väit­tä­si­tä ajo­mat­kaa, varo­vai­ses­ti­kin. arvioi­den. Aina kun ei aurin­ko paista.

  Ris­to Rei­pas, sano­kaam­me kun­nan rakenn­su­val­von­tain­si­nöö­ri ajaa joka työ­päi­vä fil­la­ril­la vir­ka-ajoa 40 km (3 tun­tia). Tekee n 10.000 km eli vuo­des­sa eli sai­si 1000 e vero­ton­ta kor­vaus­ta. Kyl­lä sil­lä jo koh­ta­lai­sen velo­si­pe­din kus­tan­taa. Ja tekee hyvää kunnolle.

 54. Ker­ro toki, miten pal­jon tap­pioi­ta auton käy­tös­tä tuli ottaen huo­mioon saa­dut kilometrikorvaukset.”

  Lope­tin hom­man, kun autoon piti teh­dä kyt­kin­remp­pa. Mak­soi nyky­ra­has­sa noin tuhat euroa eli liki kuu­kau­den pal­kan. Jar­ru­le­vyt­kin piti uusia, kun mää­rä­ai­kais­huol­los­sa ei osat­tu ottaa huo­mioon, että jar­rut­te­lin ehkä noin sata ker­taa enem­män kuin kes­ki­ver­to­kul­jet­ta­ja. Myö­hem­min tajusin, että ora­pih­la­ja-aito­jen teke­mät naar­mut ja pen­kin reu­naan kulu­nut rei­kä eivät paran­ta­neet jälleenmyyntiarvoa.

  Joo, olin tyh­mä, työ oli lii­an lep­poi­saa, mut­ta se ei ollut point­ti vaan sen ker­to­mi­nen, että on ajoa, jos­sa “lii­an kor­kea” km-kor­vaus ei rii­tä kat­ta­maan edes kulu­ja pää­oman kuo­le­tuk­ses­ta puhumatta.

 55. No, kilo­met­ri­kor­vauk­siin var­maan kajo­taan ympä­ris­tö­pe­rus­tein sii­nä vai­hees­sa, kun kan­san­edus­ta­jien tak­si­kort­ti vaih­tuu bussikorttiin. 🙂

 56. Lain mukaan yrit­tä­jän on pak­ko vero­vä­hen­tää auto­ku­lun­sa todel­lis­ten (kui­til­lis­ten) kus­tan­nus­ten mukaan, jos kai­kis­ta ajois­ta yli puo­let on työ­ajoa. Isä­ni ajaa vuo­sit­tain noin 30 000 kilo­met­riä työ­ajoa. Todel­li­nen kilo­met­ri­kus­tan­nus van­hal­la autol­la on kes­ki­mää­rin 27 cent­tiä kilo­met­ri. Yhteen­sä 8100 euroa…

  Jos isä­ni sai­si kilo­met­ri­kor­vaus­ta, niin se oli­si 45+3=48 cent­tiä kilo­met­ri. 3 cent­tiä ext­raa tuli­si yli 80 kilon työ­vä­li­ne­kuor­mas­ta. Näin ollen vuo­des­sa tuli­si vähen­nys­tä 14 400 euroa. 50 %:n mar­gi­naa­li­ve­rol­la puh­dis­tui­si 7200 euroa hyö­tyä. Käy­tän­nös­sä val­tio mak­sai­si lähes koko työ­au­toi­lun. Oikeas­taan isä­ni kan­nat­tai­si ajaa työ­ajon pääl­le yksi­tyis­ajoa, vaik­ka se 31 000 kilo­met­riä. Se oli­si täy­sin ilmaista. 

  Toi­saal­ta autoi­lu sisäl­tää todel­la pal­jon vero­ja, joten aivan yksoi­koi­ses­ti ei voi sanoa, että val­tio mitään häviäi­si täs­sä rum­bas­sa… Val­tio voit­taa aina, kun autol­la aje­taan; vähen­nyk­sil­lä tai ilman. Kyl­lö­sen run­sas taxin­käyt­tö on kyl­lä pelk­kää menoa… =(

 57. Lii­an van­ha:
  “Työ­suh­deau­tol­le ja km-kor­vauk­sil­le on sel­lai­nen­kin vaih­toeh­to että työ­nan­ta­ja ostaa keik­ka-auton tai usei­ta pel­käs­tään työn­te­koa var­ten. Ne ovat myös ALV-vähen­nys­kel­poi­sia jos ovat paku­ja ja sään­nöis­tä että nii­tä ei käy­te­tä yksi­tyis­ajoi­hin ollen­kaan, pide­tään kiin­ni, eli on var­sin edul­li­nen vaih­toeh­to nime­no­maan asen­ta­jil­le ym.”

  Tämä joh­taa tupla-autoiluun.Harvalla on park­ki­paik­kaa omal­le­ja työ­nan­ta­jan autol­le ja niin­pä omal­la huris­tel­laan työ­pai­kal­le hae­taan työ­nan­ta­jan auto ja aje­taan työmaalle.Joka voi olla kodin suunnalla.

  Jos työn teko­paik­ka on lähem­pä­nä kotia kuin vaki­nai­nen työ­paik­ka (jos­ta se fir­man auto haet­tai­siin), niin työn­te­ki­jä ei ole ihan siel­tä penaa­lin terä­vim­mäs­tä pääs­tä, jos hän ajaa työ­pai­kal­leen hake­maan auton.

  Mal­li lisää autoi­lua kilo­met­ri­kor­vauk­siin ver­rat­tu­na, mut­ta lisäys on geo­met­ri­sis­ta syis­tä var­sin vähäi­nen, jos työn­te­ki­jä toi­mii ratio­naa­li­ses­ti. Sen sijaan kilo­met­ri­kor­vaus­ten pois­ta­mi­nen vähen­tää aina­kin kir­jan­pi­dos­sa ole­vien kilo­met­rien mää­rää aika pal­jon. (Ehkä jopa todel­li­suu­des­sa ajet­tu­jen, mene tiedä.)

  Kilo­met­ri­kor­vauk­set ovat kyl­lä oiva tapa mak­saa eri­lai­sia pie­niä palk­kioi­ta ilman tur­haa byro­kra­ti­aa. Ne ovat muu­ten­kin muka­va vero­ton pal­kan­li­sä, mut­ta siir­ty­mi­nen todel­li­siin mar­gi­naa­li­kus­tan­nuk­siin oli­si ter­ve­tul­lut muu­tos mei­dän mui­den kuin kilo­met­ri­kor­vauk­sil­la elä­vien kannalta.

 58. Kir­joi­tuk­ses­sa hais­kah­taa vih­reil­le ikä­vän tyy­pil­li­nen todel­li­suu­des­ta vie­raan­tu­nut teoretisointi. 

  Jouk­ko­lii­ken­ne on hyvin har­voin, len­to­lii­ken­net­tä ehkä lukuu­not­ta­mat­ta, todel­li­nen vaih­toeh­to km-kor­va­tuil­le kilometreille. 

  Jos 50000 km vuo­des­sa aja­va ostaa km-kor­vauk­sil­laan parem­man auton kuin 1500 km aja­va, niin kor­vauk­set­han mene­vät oike­aan osoit­tee­seen eli työvälineeseen! 

  Yhden Sys­män-mat­kan koke­muk­sel­la ei vie­lä kau­heas­ti kan­na­ta asi­aa arvos­tel­la. Aja­pa vaik­ka ensi loka-tam­mi­kuus­sa pari ker­taa vii­kos­sa jos­tain Van­taan teol­li­suusa­lu­eel­ta jon­ne­kin päin Poh­jan­maa­ta ja takai­sin, niin kat­so­taan vie­lä­kö se eur 129/vrk vuo­kra-auto viehättää…

  1. a‑i
   En nyt ymmärrä.
   Emme ole kiel­tä­mäs­sä, että työ­päi­vän sisäi­sis­tä ajois­ta saa täy­den kor­vauk­sen. Tar­koi­tus on vain alen­taa se kor­vaus kus­tan­nus­ten tasol­le. Joko auto­lii­ton las­ku­ri valeh­te­lee, tai nykyi­nen kor­vaus on räi­keäs­ti ylimitoitettu.

 59. Sylt­ty: Pitäi­si nyt taju­ta, ettei se ole palk­kaa jos työ­nan­ta­ja mak­saa oman auton käyt­tä­mi­ses­tä kor­vaus­ta. Se on kulu­kor­vaus eikä mitään palkkaa. 

  Jos puusep­pä­nä toi­mi­va työn­te­ki­jä kaa­taa omas­ta met­säs­tään työs­sään käyt­tä­mät puut, niin ei nii­tä pui­ta­kaan kyl­lä palk­ka­na maksa. 

  Joo, pait­si kun se kulu­kor­vaus on kor­keam­pi kuin kulut, niin alkaa hais­kah­taa pal­kan­omai­sel­ta tulol­ta. Ei sekään ihan oikein ole, jos se puusep­pä arvot­tai­si omat puun­sa pal­jon kor­keam­man arvoi­sek­si, kuin mitä naa­pu­ri myi­si pihaan toi­mi­tet­tu­na. Vero­vä­hen­nys­pe­rus­tee­na kuu­los­tai­si oikeas­taan veropetokselta.

 60. Auto­lii­ton las­ku­ri on vähän bugi­nen. Jos lait­taa las­ku­riin omaa rahaa enem­män kuin auto mak­saa, ja ison koron, autoi­lun kulut saa negatiivisiksi…

 61. Todel­la­kin, oli­si type­rää sal­lia 5 euron kulu­kor­vaus kilo­met­ril­tä pol­ku­pyö­rän käy­tös­tä verot­to­ma­na. Niin on myös type­rää olla verot­ta­mat­ta autol­la ajon 46 sent­tiä kilo­met­ril­tä. Sen sijaan ymmär­rän kyl­lä että työ­nan­ta­ja mak­saa 5 euroa tai 46 snt kilo­met­ril­tä oman kul­ku­neu­von käy­tös­tä, jos työ­nan­ta­ja täl­löin vält­tyy osta­mas­ta työn­te­ki­jää var­ten kul­ku­neu­voa. Mut­ta en ymmär­rä mik­si sen pitää olla vero­ton­ta tuloa.

  Jos­tain syys­tä kukaan ei ole uskot­ta­vas­ti las­ke­mal­la esit­tä­nyt jul­ki­suu­des­sa miten kilo­met­ri­kor­vaus ei kor­vaa auton käy­tön aiheut­ta­mia kulu­ja. Tomp­pe­lin ker­to­mus on lähin­nä, ja sii­nä­kään ei kovin tark­kaa las­kel­maa näy. Hänen seli­tyk­sen­sä on vain pal­jon uskot­ta­vam­pi kuin Syl­tyn esit­tä­mä käsi­tys että on pak­ko ajaa isol­la Audil­la tai muu­ten kuo­lee häpeään.

  Iso ja kal­lis auto ei ole vält­tä­mät­tä parem­pi ajaa, noin niin­kuin aja­jan ter­vey­den kan­nal­ta (voi olla huo­nom­pi­kin). Toki sil­lä pää­see lujem­paa, mut­ta kun meil­lä on nopeus­ra­joi­tuk­set, niin sil­lä nopeu­del­la tai kiih­ty­vyy­del­lä ei mon­taa minuut­tia säästä.

 62. a_l: Aja­pa vaik­ka ensi loka-tam­mi­kuus­sa pari ker­taa vii­kos­sa jos­tain Van­taan teol­li­suusa­lu­eel­ta jon­ne­kin päin Poh­jan­maa­ta ja takai­sin, niin kat­so­taan vie­lä­kö se eur 129/vrk vuo­kra-auto viehättää…

  Van­taal­ta jon­ne­kin päin poh­jan­maa­ta lie­nee noin 500 kilo­met­riä, eli tuon vii­kon aika­na tulee ajel­tua 2000 kilo­met­riä, jol­loin kilo­met­ri­kor­vauk­set teke­vät 900 euroa. Hertzis­tä näyt­tää saa­van Vol­vo v50 auton vii­dek­si arki­päi­väk­si 460 eurol­la rajat­to­mil­la kilo­met­reil­lä. (vaa­ti­mus­ta­so voi tie­tys­ti olla joil­la­kin kovem­pi, mut­ta minun mie­les­tä­ni tuol­lai­sel­la pys­tyy mat­kaa tait­ta­maan myös mar­ras­kuus­sa). Die­sel-kulut lie­ne­vät kor­kein­taan 200 euroa. Tak­si­mat­koi­hin vuo­kraa­moon ja vuo­kraa­mos­ta takai­sin kotiin ei siis jää kuin 240 euroa.

 63. Lau­ri R:Hänen seli­tyk­sen­sä­on vain pal­jon uskot­ta­vam­pi kuin Syl­tyn esit­tä­mä käsi­tys että on pak­ko ajaa isol­la Audil­la tai muu­ten kuo­lee häpeään.

  Olet­ko kos­kaan aja­nut kal­liim­man hin­ta­luo­kan autol­la? Minä pää­dyin Audiin ihan vain sik­si kos­ka se oli koea­jos­sa sel­väs­ti parem­pi ajaa kuin kan­sa­nau­to­na tun­net­tu sama­ni­käi­nen ja saman koko­luo­kan Volkswa­gen. Sama­ten ero uudeh­kon Audi A3:n ja van­hah­kon VW Gol­fin välil­lä on mel­koi­nen eli puheet hin­nan vai­kut­ta­mat­to­muu­des­ta ajet­ta­vuu­teen ovat ihan täyt­tä kukkua.

  Jos joku oikeas­ti väit­tää ettei esi­mer­kik­si saman koko­luo­kan ja käyt­tö­tar­koi­tuk­sen 10 000 euron, 20 0000 euron ja 30 000 euron hin­ta­luo­kan autois­sa ole min­kään­lai­sia ero­ja ajet­ta­vuu­des­sa, puhuu kyl­lä läpiä pää­hän­sä. Voi vaik­ka käy­dä koea­ja­mas­sa ‑97 WV Gol­fin, ‑06 Audi A3:n ja 2008 Audi A6:n, sii­nä hin­ta­hai­ta­ri on “hel­ve­tin hal­pa”, A3 on kym­pin ja kah­den väliin ja kah­den ja kol­men­kym­pin väliin. Sama­ten ajo­ko­ke­mus mat­ka-ajos­sa on kouriintuntuva.

  Huom. En otta­nut mitään kan­taa km-kor­vaus­ten tasoon, ainoas­taan sii­hen että on nau­ret­ta­vaa väit­tää kuin­ka auton hin­nal­la ei ole mitään teke­mis­tä min­kään kans­sa. Jos pitää istua pit­kiä aiko­ja autos­sa, oikeal­la auto­va­lin­nal­la ja sii­hen käy­tet­tä­vis­sä ole­val­la bud­je­til­la on oikeas­ti aivan val­ta­va merkitys.

  Iso ja kal­lis auto ei ole vält­tä­mät­tä parem­pi ajaa, noin niin­kuin aja­jan ter­vey­den kan­nal­ta (voi olla huonompikin).

  On aika nor­maa­lia että jos ostaa vää­rän­lai­sen auton niin sil­lä voi olla huo­no ajaa, mut­ta se ei ole bud­je­tis­ta kiin­ni vaan auto­va­lin­nas­ta, joka taas on vähän eri asia. Kui­ten­kin sem­moi­sel­la VW Passat/AUdi A6/isomman koko­luo­kan per­heau­tol­la on kes­ki­mää­rin pal­jon parem­pi ajaa pit­kää mat­kaa kuin saman val­mis­ta­jan pie­nem­mäl­lä mallilla. 

  Toki sil­lä pää­see lujem­paa, mut­ta kun meil­lä on nopeus­ra­joi­tuk­set, niin sil­lä nopeu­del­la tai kiih­ty­vyy­del­lä ei mon­taa minuut­tia säästä.

  Auton kiih­ty­vyys ja huip­pu­no­peus riip­pu­vat moot­to­rin koos­ta eikä auton koko­luo­kas­ta. Isot autot ovat kyl­lä hitaam­pia kuin pie­net kos­ka iso auto samal­la moot­to­ril­la kiih­tyy hitaam­min kuin pieni.

  1. Auto­lii­ton laskurista:
   Audi A3, han­kin­ta­hin­ta 42619 euroa
   Pide­tään kol­me vuot­ta, aje­taan 50 000 kilo­met­riä, jos­ta saa­daat kor­vauk­sia 67500 euroa

   Kulut: Arvon­alen­nus 19120 €
   Kor­ko 3319 €
   Kas­ko 1650 €
   Ajo­neu­vo­ve­ro 466 €
   Pysä­köin­ti 1404 €
   Polt­toai­ne 18360 €
   Ren­gas­ku­lut 4262 €
   Huol­to ym 5100 €

   Kulut Yhteen­sä 54626 €
   Kilo­met­ri­kor­vauk­set ‑67500 €
   Vero­va­paa voit­to 12874 €

 64. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Vero­va­paa voit­to 12874 € 

  Eli etu on noin 360 e/kk kun aje­taan noin _paljon_. Tuos­ta voi­si val­tiol­le tiris­tää palk­ka­ve­roi­na ehkä puolet.

  Ei täm­möis­ten vero­mää­rien takia kan­na­ta läh­teä jär­jes­tel­miä muut­ta­maan ja byro­kra­ti­aa lisää­mään, jos kor­vauk­set tun­tuu lii­an kovil­ta niin ei muu­ta km-kor­vaus­ta alas­päin. Plus­sa­na saa­daan myös myyn­ti­mies­ten auto­jen iät nousuun.

 65. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  … Joko auto­lii­ton las­ku­ri valeh­te­lee, tai nykyi­nen kor­vaus on räi­keäs­ti ylimitoitettu.

  Ehkä auto­lii­ton las­ku­ri ei sinän­sä valeh­te­le, mut­ta se on suo­ma­lai­seen tapaan poliit­ti­ses­ti kor­rek­ti. 😉 En muu­ten itse ole auto­lii­ton jäsen, kos­ka en näe sen aja­van autoi­li­joi­den asiaa.

  Itse olen las­kes­kel­lut noi­ta kor­vauk­sia toi­ses­ta näkö­kul­mas­ta. Työ­nan­ta­jal­le on aina hal­vin­ta, jos työn­te­ki­jä saa­daan aja­maan omal­la autol­la. Vain joil­la­kin Lap­piin suun­tau­tu­vil­la mat­koil­la on hal­vem­paa käyt­tää len­to­ko­net­ta. Vali­tet­ta­vas­ti täl­lä het­kel­lä val­tion mat­kus­tus­sään­nön mukaan ei saa käyt­tää hal­vin­ta tapaa.

 66. tcrown: Van­taal­ta jon­ne­kin päin poh­jan­maa­ta lie­nee noin 500 kilo­met­riä, eli tuon vii­kon aika­na tulee ajel­tua 2000 kilo­met­riä, jol­loin kilo­met­ri­kor­vauk­set teke­vät 900 euroa. Hertzis­tä näyt­tää saa­van Vol­vo v50 auton vii­dek­si arki­päi­väk­si 460 eurol­la rajat­to­mil­la kilo­met­reil­lä. (vaa­ti­mus­ta­so voi tie­tys­ti olla joil­la­kin kovem­pi, mut­ta minun mie­les­tä­ni tuol­lai­sel­la pys­tyy mat­kaa tait­ta­maan myös mar­ras­kuus­sa). Die­sel-kulut lie­ne­vät kor­kein­taan 200 euroa. Tak­si­mat­koi­hin vuo­kraa­moon ja vuo­kraa­mos­ta takai­sin kotiin ei siis jää kuin240 euroa. 

  Oikeas­sa elä­mäs­sä­hän kukaan ei alkai­si tuol­lais­ta väliä vuo­kra-autol­la suhaa­maan, kun polt­toai­ne­ku­lu­jen hin­nal­la saa ostet­tua edes­ta­kai­set len­not ja loput voi käyt­tää tak­siin tai auton vuo­kraan mää­rän­pääs­sä. Lisäk­si sääs­te­tään n. työ­päi­vän ver­ran työtunteja. 

  Jos autoa vält­tä­mät­tä tar­vit­tai­siin, tar­joai­si työ­nan­ta­ja tie­tys­ti autoe­dun, joka Soi­nin­vaa­ran mukaan on “jul­ki­sen lii­ken­teen pahin vihollinen”.

 67. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Auto­lii­ton laskurista:
  Audi A3, han­kin­ta­hin­ta 42619 euroa
  Pide­tään kol­me vuot­ta, aje­taan 50 000 kilo­met­riä, jos­ta saa­daat kor­vauk­sia 67500 euroa

  Kulut: Arvonalennus19120 €
  Kor­ko 3319 €
  Kas­ko 1650 €
  Ajo­neu­vo­ve­ro 466 €
  Pysäköinti1404 €
  Polt­toai­ne 18360 €
  Ren­gas­ku­lut 4262 €
  Huol­to ym 5100 €

  Kulut Yhteen­sä 54626 €
  Kilo­met­ri­kor­vauk­set ‑67500 €
  Vero­va­paa voit­to 12874 €

  50000 km x 0,45/km = 22500,- vai las­ken­ko nyt jotain väärin?

  Jos joku käyt­tää omaa auto­aan enem­män työ­ajoon kuin yksi­tyi­seen, niin minus­ta ei ole miten­kään val­ta­va epä­koh­ta, että työ­nan­ta­ja verot­ta­jan avus­tuk­sel­la kom­pen­soi hänel­le parem­man työ­vä­li­neen eli auton.

  Sik­si en edel­leen­kään ymmär­rä kuka yli­kom­pen­saa­tion pois­ta­mi­ses­ta hyö­tyy, ehkä auto­ka­teel­lis­ta naa­pu­ria lukuu­not­ta­mat­ta. Hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti asia on mel­ko yhden­te­ke­vä kun omat ajot jää­vät alle 4000km/v. Km-kor­vaus­ten leik­kaa­mi­nen aiheut­tai­si sil­ti hel­ve­til­li­sen sopan työpaikoilla.

  Taas ker­ran vih­reän ideo­lo­gian nimis­sä iske­tään kes­ki­tu­loi­sen pal­kan­saa­jan kuk­ka­roon ilman mitään näky­vää hyö­tyä. Ideo­lo­gi­aa­han tämä on, vai mik­si ette yhtä innok­kaas­ti vas­tus­ta puh­das­ta pal­kan­li­sää ole­via verot­to­mia päi­vä­ra­ho­ja? Ei kah­den­kym­pin puhe­li­ne­dul­la­kaan äly­pu­he­li­mia maksella.

  1. Unoh­dit ker­toa sen kjol­mel­la. Autoa pidet­tiin kol­me vuot­ta ja sil­lä ajet­tiin siis yhteen­sä 150 000 kilo­met­riä. Kaik­ki työ­ajoa. Jos mukaan tulee myös yksi­tyis­ajoa, las­kel­ma muut­tuu vain edullisemmaksi.

 68. Jou­ko Olli­la:
  Osmo, mikä oli­si sinus­ta oikeu­den­mu­kai­nen kilo­met­ri­kor­vauk­sen mää­rä seu­raa­vas­sa kuvit­teel­li­ses­sa, mut­ta var­sin taval­li­ses­sa tapauksessa?:
  Palk­kaan uuden juu­ri ammat­ti­kou­lus­ta val­mis­tu­neen asen­ta­jan vaki­tui­seen työ­suh­tee­seen. Kave­ri asuu Hel­sin­gin Kal­lios­sa ja hän ei omis­ta ennes­tään autoa. Sel­lai­nen pitäi­si kui­ten­kin hank­kia, sil­lä auto ja sen käyt­tö päi­vit­täin työ­ajoi­hin on työ­suh­teen ehto­na. Min­kään­lais­ta takuu­ta vuo­sit­tai­sis­ta ajo­mää­ris­tä ei ole, mut­ta mui­den työn­te­ki­jöi­dem­me vuo­sit­tai­set kilo­met­ri­kor­vauk­set ovat pyö­ri­neen noin 2.300 ja 12.000 kilo­met­rin välil­lä. Kes­kiar­vo on ehkä noin 6.000km/vuosi. Koe­ai­ka on kol­me kuu­kaut­ta ja työ­suh­teen vaki­nai­suu­des­ta huo­li­mat­ta työ­suh­de ei ole miten­kään tur­vat­tu alan epä­var­muu­des­ta johtuen.

  Oikeu­den­mu­kai­suus ei täs­sä ole kovin olen­nai­nen kysy­mys kun ei mis­sään tapauk­ses­sa voi­da men­nä jär­jes­tel­mään jos­sa jokai­sen yksit­täis­ta­pauk­sen todel­li­set mar­gi­naa­li­kus­tan­nuk­set arvioi­daan erik­seen. Ylei­ses­ti minun mie­les­tä­ni verot­to­man kilo­met­ri­kor­vauk­sen oikea taso oli­si muu­ta­man vuo­den aje­tun alem­man kes­ki­ko­ko­luo­kan auton todel­li­set mar­gi­naa­li­kus­tan­nuk­set. Kai­kes­ta vakuut­te­lus­tan­ne huo­li­mat­ta tuol­lai­sel­la­kin pys­tyy työ­mat­kat hoi­ta­maan suh­teel­li­sen tur­val­li­ses­ti. Jos joku halu­aa ajaa hie­nom­mal­la autol­la, niin sen kun, mut­ta mik­si minun veron­mak­sa­ja­na pitää se maksaa?

  Ja oli­sin kyl­lä kiin­nos­tu­nut kuu­le­maan jon­kun­lai­sia perus­te­lu­ja sil­le, mik­si esi­merk­ki­si asen­ta­jal­le oli­si oikeu­den­mu­kais­ta tai muu­ten toi­vot­ta­vaa mak­saa verot­to­mia kulu­kor­vauk­sia uudeh­kon auton koko­nais­kus­tan­nus­ten mukaan kun todel­li­nen kul­ku­pe­li on mitä ilmei­sim­min kus­tan­nuk­sil­taan huo­mat­ta­vas­ti alhaisempi?

 69. Kyl­lä var­maan yli­kom­pen­saa­tio­ta on auton käy­tös­tä ja sitä voi­si hie­man tarkistaakin.

  Toi­nen asia on kui­ten­kin myös se, että bus­si ei aina ole ympä­ris­töys­tä­väl­li­sin vaih­toaeh­to. Jos ver­ra­taan die­se­lin kulu­tuk­sen perus­teel­la, niin bus­sis­sa pitäi­si olla kes­ki­mää­rin 7 hen­keä vs. 1 autos­sa mat­kus­ta­va. Ja vas­taa­vas­ti 12 hen­keä jos die­se­lau­tos­sa on 2 mat­kus­ta­jaa. Las­ket­tu kar­keas­ti kes­ki­mää­räi­sil­lä polt­toai­ne­ku­lu­tuk­sil­la 5 lit­raa auto ja 30 lit­raa bus­si. Bus­sis­sa tulee lisäk­si siir­to­mat­kat tal­leil­ta ja takai­sin. Lisäk­si bus­sin val­mis­tuk­sen hii­li­ja­lan­jäl­ki on pal­jon pik­kuau­toa suurempi.

 70. Count­ry boy:
  Kyl­lä var­maan yli­kom­pen­saa­tio­ta on auton käy­tös­tä ja sitä voi­si hie­man tarkistaakin.

  Toi­nen asia on kui­ten­kin myös se, että bus­si ei aina ole ympä­ris­töys­tä­väl­li­sin vaih­toaeh­to. Jos ver­ra­taan die­se­lin kulu­tuk­sen perus­teel­la, niin bus­sis­sa pitäi­si olla kes­ki­mää­rin 7 hen­keä vs. 1 autos­sa mat­kus­ta­va. Ja vas­taa­vas­ti 12 hen­keä jos die­se­lau­tos­sa on 2 mat­kus­ta­jaa. Las­ket­tu kar­keas­ti kes­ki­mää­räi­sil­lä polt­toai­ne­ku­lu­tuk­sil­la 5 lit­raa auto ja 30 lit­raa bus­si. Bus­sis­sa tulee lisäk­si siir­to­mat­kat tal­leil­ta ja takai­sin. Lisäk­si bus­sin val­mis­tuk­sen hii­li­ja­lan­jäl­ki on pal­jon pik­kuau­toa suurempi.

  Tähän on syy­tä lisä­tä, että enr­gia­ta­lou­del­li­ses­ti jun­kaan ei ole bus­si edeul­li­sem­pi, kun otam­me huo­mion että yhden sähkökWh:n tuot­ta­mi­seen tar­vi­taan 3 kWh liki­mää­rin pri­mää­rie­ner­gi­aa. Juna­ra­dan raken­ta­mi­nen aiheut­taa sekin mel­koi­sen eko­lo­gi­sen jalanjäljen.

 71. a_l: Oikeas­sa elä­mäs­sä­hän kukaan ei alkai­si tuol­lais­ta väliä vuo­kra-autol­la suhaa­maan, kun polt­toai­ne­ku­lu­jen hin­nal­la saa ostet­tua edes­ta­kai­set len­not ja loput voi käyt­tää tak­siin tai auton vuo­kraan mää­rän­pääs­sä. Lisäk­si sääs­te­tään n. työ­päi­vän ver­ran työtunteja. 

  Sinä tuon esi­mer­kin otit esil­le, en minä. Osoi­tin vain, että tuossa(kin) tapauk­ses­sa kilo­met­ri­kor­vaus on räi­keäs­ti todel­li­sia kulu­ja suurempi.

 72. a_l: Sik­si en edel­leen­kään ymmär­rä kuka yli­kom­pen­saa­tion pois­ta­mi­ses­ta hyö­tyy, ehkä auto­ka­teel­lis­ta naa­pu­ria lukuunottamatta

  Olet­ko vaka­vis­sa­si? Jos ehdo­tan, että minun ei tar­vit­se enää mak­saa tulo­ve­ro­ja, onko tuon vas­tus­ta­mi­nen vain kateel­lis­ten puhet­ta? Kek­sit­kö itse, kenel­le sii­tä on hait­taa, että minun ei tar­vit­se mak­saa tulois­ta­ni veroa, vai vään­nän­kö rautalangasta?

 73. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Unoh­dit ker­toa sen kjol­mel­la. Autoa pidet­tiin kol­me vuot­ta ja sil­lä ajet­tiin siis yhteen­sä 150 000 kilo­met­riä. Kaik­ki työajoa.

  Kan­nat­taa aja­tel­la vähän työ­nan­ta­jan näkö­kul­mas­ta. Jos joku ajaa noin pal­jon vuo­des­sa, niin kyl­lä työ­nan­ta­ja rupe­aa sano­maan, että nyt lai­te­taan fir­man auto alle. Kyl­lö­nen selos­ti Kan­san Uuti­sis­sa jotain sii­hen mal­lin, että nopea pääs­sä­las­ku antaa kes­ki­mää­räi­sek­si kilo­met­ri­mää­räk­si vuo­des­sa jotain vähän alle 3.000 km eli 6% täs­tä las­kel­mas­ta. Sil­lä ei auto­ja ostel­la ja vie­lä tie­na­ta päälle.
  Pal­jon­ko Soi­nin­vaa­ral­le tulee nii­tä työ­ajo­ja vuo­des­sa, kun tuli sitä Sys­män keik­kaa pidet­tyä sel­keä­nä esi­merk­ki­nä? Noil­le todis­te­luil­le voi vain sanoa, että me muut ei olla Sysmästä.

 74. Soi­nin­vaa­ran las­kel­mis­sa on alkeel­li­nen vir­he, kos­ka niis­tä puut­tuu työ­mat­kal­la ajet­tu kolari.

 75. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Muis­ta nyt kui­ten­kin, että se leik­kaus kos­ki vain nii­tä, jot­ka aja­va­ty yli 15000 km vuodessa. 

  Eli ilmei­ses­ti mel­ko pien­tä poruk­kaa. Eikö se sit­ten suo­raan tar­koi­ta että taas tuli pien­tä poruk­kaa kos­ke­va eri­koi­nen eri­tyis­mää­räys eli toi­sin sanoen lisää koko­nai­suu­den kan­nal­ta täy­sin tur­haa byro­kra­ti­aa? Eikö­hän jos­sain vai­hees­sa tuo­ta­kin kek­si­tä vähän porrastaa. 

  Kai­kil­le täm­möi­sil­le pitää vär­kä­tä vero­hal­lin­non tie­to­jär­jes­tel­miin omat sys­tee­min­sä, pal­jon­ko­han sekin maksaa?

  Täl­lä lail­la ne asu­mis­tuen type­rät läm­mi­tys­vaih­toeh­dot ja neliö­mää­rät on saa­tu aikaiseksi.

 76. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Muis­ta nyt kui­ten­kin, että se leik­kaus kos­ki vain nii­tä, jot­ka aja­vat yli 15000 km vuodessa.

  Joo, ja kyl­lä se on täy­sin sel­vää, että jos kor­vaus on kiin­teä, jos­sa­kin koh­taa kor­vaus ylit­tää kulut.
  Mis­sä se koh­ta tar­kal­leen on, en osaa sanoa, kos­ka se riip­puu mones­ta teki­jäs­tä. Toi­saal­ta 15.000 km on var­sin alhai­nen, oma arvio­ni leik­kaus­koh­das­ta oli­si 30.000 km ja yli sen. Ja jot­kut kaup­pa­rat­sut aja­vat 70.000–100.000 km vuodessa.
  (Auto­lii­ton las­ku­ri tai­taa las­kea pää­oma­ku­lut kah­teen kertaan?)

 77. Las­kel­mat kui­ten­kin pet­tä­vät ensim­mäi­seen kolariin.

 78. juha:
  Soi­nin­vaa­ran las­kel­mis­sa on alkeel­li­nen vir­he, kos­ka niis­tä puut­tuu työ­mat­kal­la ajet­tu kolari.

  Eipä tai­da olla kola­ria verot­ta­jan tai Auto­lii­ton­kaan las­kel­mis­sa. Yri­tä­pä itse­kin olla aja­mat­ta kola­ria työmatkalla.

 79. Tuos­sa ylhääl­lä Rai­mo K. Ja ilmei­sen monet muut­kin ovat olleet sitä miel­tä, että kaup­pa­rat­su voi hyvin­kin ajaa 70 000 ‑100 000 km vuo­des­sa. Se tar­koit­taa sit­ten n. 400 km joka ainoa työ­päi­vä. Kun olet­taa sopii, että kaup­pa­rat­sun työn tär­kein osa ei kui­ten­kaan ole aja­mi­nen vaan myy­mi­nen, niin ker­to­kaa nyt minul­le, mis­sä välis­sä se kaup­pa­rat­su myyntineuvottelee? 

  Tou­ko Mettinen
  8 ‑5=3

 80. Tou­ko Met­ti­nen:
  Tuos­sa ylhääl­lä Rai­mo K. Ja ilmei­sen monet muut­kin ovat olleet sitä miel­tä, että kaup­pa­rat­su voi hyvin­kin ajaa 70 000–100 000 kmvuodessa.Se tar­koit­taa sit­ten n. 400 km joka ainoa työpäivä.Kun olet­taa sopii, että kaup­pa­rat­sun työn tär­kein osa ei kui­ten­kaan ole aja­mi­nen vaan myy­mi­nen, niin ker­to­kaa nyt minul­le, mis­sä välis­sä se kaup­pa­rat­su myyntineuvottelee? 

  Tou­ko Mettinen
  8 ‑5=3

  Sii­tä tulee neli­sen tun­tia ajoa per työ­päi­vä — ei hyvä, mut­ta ei mahdoton.
  Ja mai­ni­tuil­la kilo­met­ri­kor­vauk­sil­la joil­le­kin jopa hou­kut­te­le­vaa. Ja kun päi­vä­ra­ha­päi­vil­tä mat­ka-aikaa ei las­ke­ta työ­ajak­si, eipä ole kiellettyäkään.

 81. Kyl­lä 70–100 tkm on aivan mah­dol­lis­ta esim. hel­sin­gis­sä asu­val­le myyn­ti- tai huol­to­mie­hel­le, jol­la on alu­ee­naan vaik­ka ete­lä- ja kes­ki-suo­mi. Näin­hän se usein menee, että aje­taan 4 tun­tia pala­ve­riin, pide­tään tun­nin pala­ve­ri, ja aje­taan nel­jä tun­tia takaisin.

  Minua aina häm­mäs­tyt­tää nämä todel­li­suu­des­ta vie­raan­tu­neet vih­reät teo­ree­ti­kot, jot­ka sano­vat, että nämä kave­rit sit­ten vie­lä aja­vat tahal­laan kotiin jotain mah­dol­li­sim­man pit­kää reittiä.

 82. Kos­ka kir­joi­tus on poi­ku­nut näin pal­jon pro­tes­te­ja niin se todis­taa sen että jokin ammat­ti­ryh­mä kokee todel­la menet­tä­vän­sä jon­kun saa­vuu­te­tun edun jos km-kor­vauk­set esim 15000 km jäl­keen muut­tui­si­vat ver­rol­li­sik­si. Sii­tä huo­li­mat­ta että pal­jon aja­vil­le jäi­si­vät jäl­jel­le mah­dol­li­suu­det jär­jes­tää fir­man las­kuun joko työ­suh­de- tai keikka-auto.

  Mis­tä se juo­ru­aa? Minä veik­kaan sitä että jot­kut nos­ta­vat kor­vauk­sia itsen­sä tai jon­kun per­heen­jä­se­nen omis­ta­man fir­man kas­sas­ta veroa­va­paas­ti km-kor­vauk­sien muodossa.

 83. tcrown: Olet­ko vaka­vis­sa­si? Jos ehdo­tan, että minun ei tar­vit­se enää mak­saa tulo­ve­ro­ja, onko tuon vas­tus­ta­mi­nen vain kateel­lis­ten puhet­ta? Kek­sit­kö itse, kenel­le sii­tä on hait­taa, että minun ei tar­vit­se mak­saa tulois­ta­ni veroa, vai vään­nän­kö rautalangasta? 

  Minus­ta suh­teel­li­sen vaa­ti­mat­to­man ja ainoas­taan las­ken­nal­li­sen vero­hyö­dyn vuok­si ei kan­na­ta romut­taa toi­mi­vaa jär­jes­tel­mää, luo­da lisää byro­kra­ti­aa ja komplek­si­suut­ta vero­tuk­seen sekä vai­keut­taa tuhan­sien yri­tys­ten käy­tän­nön toi­min­taa. Lap­si, pesu­ve­si ja niin edes­päin. Täs­tä voi­daan toki olla eri mieltä.

  Mut­ta tätä on tur­ha yrit­tää kään­tää ensi­si­jai­ses­ti vero­tuk­sel­li­sek­si asiak­si. Soi­nin­vaa­ran avauk­ses­sa ei vas­tus­tet­tu verot­to­mia kulu­kor­vauk­sia, vaan vapaa­ta autoe­tua ja hen­ki­lö­au­to­jen km-korvauksia.

  Työ­nan­ta­ja saa siis mie­li­hy­vin mak­saa verot­to­mia päi­vä­ra­ho­ja, laa­ja­kais­to­ja tai ali­ve­ro­tet­tu­ja puhe­li­ne­tu­ja, mut­ta auta armias jos etuu­den koh­tee­na on Vih­reän Opin vas­tai­set nel­jä kumipyörää.

 84. Jou­ko Olli­la: Osmo, uskal­tai­sin vaik­ka lyö­dä vetoa, että vih­reäl­le aat­teel­le uskol­li­se­na vuo­kra­sit pie­ni­ruo­kai­sen ja hal­vah­kon auton. 

  Eikö jär­ke­vää oli­si sit­ten yksin liik­ku­vil­le ihmi­sil­le sit­ten kor­va­ta juu­ri sen mukaan, että heil­lä on käy­tös­sään pie­ni ja hal­pa auto? Ymmär­rän, että iso per­he tar­vit­see ison auton, jot­ta kaik­ki mah­tu­vat mukaan, mut­ta mihin ihmee­seen yksik­seen työ­asioi­ta aje­le­va mitään city­maas­tu­ria tar­vi­si­si? Yksin liik­ku­van läp­pä­ri ja mitä muu­ta taval­lis­ta rom­pet­ta nyt sit­ten onkin muka­na luu­li­si hyvin mah­tu­van pie­neen autoon. 

  Jos halu­aa yksik­seen körö­tel­lä jol­lain isol­la autol­la, niin sii­tä vaan, mut­ta veron­mak­sa­jien on tätä ihan tur­ha tukea.

 85. Itse olen las­kes­kel­lut noi­ta kor­vauk­sia toi­ses­ta näkö­kul­mas­ta. Työ­nan­ta­jal­le on aina hal­vin­ta, jos työn­te­ki­jä saa­daan aja­maan omal­la autol­la. Vain joil­la­kin Lap­piin suun­tau­tu­vil­la mat­koil­la on hal­vem­paa käyt­tää len­to­ko­net­ta. Vali­tet­ta­vas­ti täl­lä het­kel­lä val­tion mat­kus­tus­sään­nön mukaan ei saa käyt­tää hal­vin­ta tapaa. 

  Mikä täs­sä las­kel­mas­sa on annet­tu arvok­si sil­le junaa ja len­to­ko­net­ta suu­rem­mal­le toden­nä­köi­syy­del­le kuol­la tai vaka­vas­ti vam­mau­tua autoi­lun seu­rauk­se­na? Vai eikö työn­te­ki­jöi­den tur­val­li­suu­del­la ole mitään arvoa työnantajalle?

 86. Samu­li Saa­rel­ma: Yksin liik­ku­van läp­pä­ri ja mitä muu­ta taval­lis­ta rom­pet­ta nyt sit­ten onkin muka­na luu­li­si hyvin mah­tu­van pie­neen autoon.

  Joo, mut­ta ei sem­moi­sel­la kukaan täy­si­jär­ki­nen halua ajaa pit­kää mat­ka-ajoa. Sis­ko­ni autot­to­ma­na vuo­kra­si hal­vim­man auton mitä löy­tyi, Ford Fies­tan, Lapin­reis­sul­leen ja tote­si sen olleen hem­me­tin paha virhe.

  Pie­ni auto — pie­net sisä­ti­lat. Pie­net autot on tar­koi­tet­tu kau­pun­kia­joon, jos­sa ne lyö­vät isom­mat autot 10–0, mut­ta pit­käs­sä mat­ka-ajos­sa suu­rem­pien auto­jen edut tule­vat esiin. 

  City­maas­tu­ril­le ne kyl­lä kek­si käyt­töä minä­kään, ellei satu asu­maan tiet­tö­mien tai­pa­lei­den takana.

  R. Silf­ver­berg:
  Kos­ka kir­joi­tus on poi­ku­nut näin pal­jon pro­tes­te­ja niin se todis­taa sen että jokin ammat­ti­ryh­mä kokee todel­la menet­tä­vän­sä jon­kun saa­vuu­te­tun edun jos km-kor­vauk­set esim 15000 km jäl­keen muut­tui­si­vat verrollisiksi.

  Minä­pä arvaan että parin vuo­den kulut­tua tode­taan että 15 000 km on aivan lii­kaa, vede­tään raja 10 000 km koh­dal­le. Sit­ten tode­taan että se on tur­han han­ka­laa ja pois­te­taan koko verottomuus.

  Näin se tulee menemään.

 87. Saa­rel­ma: “Eikö jär­ke­vää oli­si sit­ten yksin liik­ku­vil­le ihmi­sil­le sit­ten kor­va­ta juu­ri sen mukaan, että heil­lä on käy­tös­sään pie­ni ja hal­pa auto? ”

  Entäs melu­ta­so ja ajo­mu­ka­vuus? PIe­nes­sä autos­sa nämä ovat yleen­sä hei­kom­pia. Tämä ei ole hyvä ehdo­tus työ­tur­val­li­suu­den ja ergo­no­mian kannalta.

  Lisäk­si voi sanoa, että myyn­ti­mies tar­vit­see vain läp­pä­rin mut­ta tek­ni­nen kave­ri tai huol­to­mies jou­tuu usein kul­jet­ta­maan kai­ken­nä­köis­tä työ­vä­li­net­tä ja työ­tur­val­li­suus­va­rus­tet­ta. Pie­ni auto tulee nopeas­ti pieneksi.

  Havait­sen­kin täs­sä, että autoi­lun vas­tus­ta­jat eivät pane pai­noa huol­to­mies­ten työ­tur­val­li­suu­del­le ja ajo­mu­ka­vuu­del­le. Aina­kaan täl­lä blo­gil­la kukaan vas­tus­ta­ja ei ole esit­tä­nyt mitään myön­teis­tä rat­kai­sua tähän asiaan.

 88. Kii­tok­sia vas­tauk­sis­ta juha ja Rai­mo K.

  Mah­doit­te­ko huo­ma­ta, että tuo 400 km/ päi­vä tar­koit­taa vuo­den JOKAISTA työ­päi­vää? Eli jos myyn­ti­mies­ten tai asen­ta­jien pitää jona­kin päi­vä­nä hiu­kan päi­vit­tää osaa­mis­taan Hel­sin­gis­sä, niin se tar­koit­taa sen vii­kon muil­le arki­päi­vil­le 100 km lisää ajoa, että pääs­tään tuo­hon hur­jaan 70 000 — 100 000 vuo­sit­tai­seen kilometrimäärään.

  Vähän oli­sin huo­lis­sa­ni, jos minul­la oli­si esi­mer­kik­si joh­det­ta­va­na­ni 5 — 7 myyn­ti­mie­hen poruk­ka, jot­ka vuo­den JOKAISENA työ­päi­vä­nä kuvai­si­vat päi­vän töi­tään näin:
  “Näin­hän se usein menee, että aje­taan 4 tun­tia pala­ve­riin, pide­tään tun­nin pala­ve­ri, ja aje­taan nel­jä tun­tia takai­sin.” Las­ku­tai­toi­nen pomo­ni voi­si väit­tää, että hoi­dan työ­ni hel­ve­tin huonosti.

  Eli oli­si­ko­han täs­sä kui­ten­kin tyy­pil­len har­maan talou­den piir­re: osa pal­kas­ta mak­se­taan kilo­met­ri­kor­vauk­si­na. Niin­hän aina­kin muu­ta­ma vuo­si sit­ten vie­lä val­tao­sa kiin­teis­tö­vä­lit­tä­jis­tä ajoi sel­lai­sia kilo­met­ri­mää­riä, että asun­not oli­si ollut pak­ko myy­dä puhelimella.

  Vie­lä: Mitä hel­ve­tin jär­keä on pitää Hel­sin­gis­sä palk­ka­lis­toil­la asen­ta­jaa, joka ajaa JOKAISENA työ­päi­vä­nä kes­ki­mää­rin 400 km ja tekee töi­tä tun­nin tai kak­si. Eikö se asen­ta­ja kan­nat­tai­si pal­ka­ta Tam­pe­reel­le tai Fors­saan tai Lahteen?

  Tou­ko Mettinen

 89. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Minä ajoin ker­ran vir­ka­mart­ka Sys­mään ja takai­sin vuo­kra­tul­la autol­la. Kilo­met­ri­kor­vaus oli 165 euroa ja auton vuo­kra ben­soi­neen 129 euroa. Uskoi­sin, että auton vuo­kraa­mo sisäl­lyt­tää auton hin­taan kaik­ki kulut ja vähyän enem­män­kin, mut­ta voi­tol­le jäin. 

  Auto­vuo­kraa­mon kus­tan­nus­ra­ken­ne tus­kin on kovin saman­lai­nen kuin taval­li­sen autoi­li­jan. Vuo­kraa­mot osta­vat auto­ja suu­ri­na eri­nä ja saa­vat niis­tä hyvät alen­nuk­set. Kun ne lai­te­taan kier­toon vajaa 20000 km ajet­tui­na “mel­kein uusi­na” niis­tä voi saa­da jopa parem­man hin­nan kuin mitä vuo­kraa­mo on itse mak­sa­nut. Noil­la ajo­ki­lo­met­reil­lä auto­ja ei tar­vit­se myös­kään huol­taa eikä ostel­la uusia renkaita.

 90. Tou­ko:

  Taker­rut suot­ta tuo­hon JOKAISENA PÄIVÄNÄ. On tot­ta, että joil­lain kave­reil­la tulee täy­teen tuo 70–100 tkm mut­ta uskoi­sin että tyy­pil­li­sel­lä myyn­ti-/huol­to­mie­hel­lä tulee vähem­män. Itsel­lä­ni tulee työ­ajoa ehkä 20–30 tkm ja sii­hen omat pääl­le. Luu­li­sin, että olen enemmistössä.

  Sanon­pa­han vaan mie­li­pi­tee­nä­ni ja 10 vuo­den koke­muk­sel­la, että hyvin, hyvin har­vat kol­le­gat ovat jak­sa­neet miet­tiä näin tar­kas­ti näi­tä km-kor­vauk­sia. Toki aina löy­tyy joku pel­le pelo­ton, joka las­kee ja las­kee, mut­ta useim­mat vaan täyt­tä­vät mat­ka­las­kut ja luot­ta­vat sii­hen, että suu­rin piir­tein +/-0 siel­tä tulee.

  Minun vas­ta­lausee­ni näi­tä vih­rei­tä koh­taan on se, että he eivät arvos­ta ollen­kaan työ­tur­val­li­suut­ta ja ‑muka­vuut­ta, mitä tulee mat­ka­työ­tä tekeviin.

  Toki myyn­ti­mie­hiä sijoi­tel­laan eri pis­tei­siin ja vii­me­vuo­si­na on yleis­ty­nyt jon­kin ver­ran myös se, että Hel­sin­gin toi­mis­to sul­je­taan ja pal­ka­taan joku suo­raan maa­kun­tiin. Yleen­sä kui­ten­kin fir­ma yrit­tää saa­da lisä­myyn­nin toi­vos­sa myyn­ti- ja huol­to­mie­het liik­keel­le, eikä pitää hei­tä toimistolla.

 91. Min­kä­hän auton Osmo on vuor­kan­nut kun ben­soi­neen mak­soi vain 129e? Tuol­la ei saa edes VW Golf­fia päi­väk­si vaik­kei ajai­si metriäkään.

 92. Tou­ko:

  Huo­mau­tan vie­lä tähän “km-kor­vauk­set pal­kan­li­sä­nä” argu­ment­tiin, että km-kor­vauk­set mak­se­taan mat­ka­las­ku­jen perus­teel­la. Mat­ka­las­kuun taas kir­ja­taan kilo­met­rit ja mis­tä on ajet­tu ja mihin, ja mis­tä syystä.

  Jos siis mat­ka­las­kui­hin ale­taan kir­ja­ta jotain “pal­kan­li­siä” vää­ren­ne­tyil­lä mat­ka­las­kuil­la niin myyn­ti­mie­hen lisäk­si aina­kin fir­man kir­jan­pi­tä­jän ja toi­mi­tus­joh­ta­jan täy­tyy olla val­mii­ta kir­jan­pi­to­rö­tök­siin. Kuin­ka moni on val­mis? En itse aina­kaan ole kuul­lut kenes­tä­kään B2B-myyn­nis­sä. Ei täs­sä ole kyse mis­tään alan ylei­ses­tä käytännöstä.

 93. juhal­le

  Niin, minä taker­ruin jokai­seen työ­päi­vään sik­si, että tääl­lä mm. Rai­mo K. ker­too, että on pal­jon (?) mat­ka­töi­tä teke­viä, jot­ka aja­vat vuo­des­sa 70000 ‑100 000 km, mikä tar­koit­taa 11 kk töi­tä teke­väl­le kaup­pa­rat­sul­le 300 – 430 km ajoa joka työpäivä.Tästä se JOKA PÄIVÄ tulee.Eli halusin vain sanoa, että jos täl­lä asen­ta­jal­la tai myyn­tie­dus­ta­jal­la on yksi­kin toi­mis­to­päi­vä vii­kos­sa, niin sit­ten nel­jä ker­taa vii­kos­sa on ajet­ta­va 380 – 540 km.

  Tämä on mie­les­tä­ni sel­lai­nen yhtä­lö, joka vaa­tii avaamista.Sinä, juha olet nyt avan­nut sitä aika omi­tui­sel­la taval­la: iva­mal­la “vih­rei­tä teoreetikkoja”.

  Vas­taa nyt kun käy­tän­nön mies olet, miten voi olla kan­nat­ta­vaa istut­taa ilmei­sen hyviä työn­te­ki­jöi­tä autos­sa KESKIMÄÄRIN 5 tun­tia JOKA AINOA TYÖPÄIVÄ?Matkalla töi­hin tai töis­tä pois?

  Tou­ko Mettinen

 94. a_l: Minus­ta suh­teel­li­sen vaa­ti­mat­to­man ja ainoas­taan las­ken­nal­li­sen vero­hyö­dyn vuok­si ei kan­na­ta romut­taa toi­mi­vaa jär­jes­tel­mää, luo­da lisää byro­kra­ti­aa ja komplek­si­suut­ta vero­tuk­seen sekä vai­keut­taa tuhan­sien yri­tys­ten käy­tän­nön toi­min­taa. Lap­si, pesu­ve­si ja niin edes­päin. Täs­tä voi­daan toki olla eri mieltä.

  Mut­ta tätä on tur­ha yrit­tää kään­tää ensi­si­jai­ses­ti vero­tuk­sel­li­sek­si asiak­si. Soi­nin­vaa­ran avauk­ses­sa ei vas­tus­tet­tu verot­to­mia kulu­kor­vauk­sia, vaan vapaa­ta autoe­tua ja hen­ki­lö­au­to­jen km-korvauksia.

  Nyt on jon­kun sisä­lu­ku­tai­dos­sa vikaa. Minä olen elä­nyt sii­nä uskos­sa että Osmo (ja minä) oli­si täy­sin tyy­ty­väi­nen tek­ni­ses­ti täs­mäl­leen nykyi­sen kal­tai­seen rat­kai­suun kilo­met­ri­kor­vauk­sien suh­teen, mis­sä ainoas­taan vero­va­paan kor­vauk­sen tasoa rukat­tai­siin vas­taa­maan todel­li­sia mar­gi­naa­li­kus­tan­nuk­sia nykyi­sen yli­kom­pen­saa­tion sijaan.

  260 mil­joo­naa euroa “suh­teel­li­sen vaa­ti­ma­ton” val­tion budjetissa?

 95. Car Clu­bin hin­nas­ton mukaan Sys­män kei­kan (350 km edes­ta­kai­sin Helsingistä)voisi suo­rit­taa seu­raa­vas­ti: 5 tun­tia vuo­kraa sis. 20 km/tunti + 250 km 0,35 euroa km = 127,50 + oven avaa­mi­nen ja sul­ke­mi­nen 4 euroa plus las­ku 3 euroa? 134,50.
  Kau­hean pit­kään ei töi­tä voi­tu teh­dä siel­lä Sys­mäs­sä. 165 euron kor­vaus edel­lyt­tää 366 km ajoa eli täl­lä nopeal­la las­ken­nal­la Car Club oli­si veloit­ta­nut vie­lä 5,6 euroa enem­män. Voi olla, että sil­loin hin­nat oli­vat hal­vem­mat eikä mitään muu­ta keik­kaa ole sen jäl­keen sat­tu­nut tule­maan, johon vedo­ta. Joka tapauk­ses­sa tämä on eri­kois­ta­paus aivan kuin 50.000 km vuodessakin.
  Kai­ken kaik­ki­aan nämä pal­jon aja­vat ovat ahke­ria ihmi­siä ja tuo­vat val­tion kas­saan nii­tä raho­ja, joi­ta kaivataan.

 96. Tou­ko:

  Käy­tän­nös­sä nämä kave­rit, jot­ka aja­vat 70–100 tkm/v ovat yleen­sä täl­lai­sia kave­rei­ta, joil­la on jokin alue­pääl­li­kon vir­ka ja laa­ja alue. 100 tkm on aika ext­re­me mut­ta jotain 80 tkm/v olen nähnyt.

  Esim. koti Hel­sin­gis­sä ja joh­det­ta­vat orkes­te­rit vaik­ka vaa­sas­sa, niva­las­sa, kajaa­nis­sa ja hei­no­las­sa. SIi­nä sit­ten aja­vat samaa lenk­kiä vii­kos­ta toi­seen. Kuten jo sanoin aiem­min, useim­mat myyn­ti­mie­het aja­vat vähemmän.

 97. Tou­ko Met­ti­nen:
  Kii­tok­sia vas­tauk­sis­ta juha ja Rai­mo K.

  Mah­doit­te­ko huo­ma­ta, että tuo 400 km/ päi­vä tar­koit­taa vuo­den JOKAISTA työpäivää?Eli jos myyn­ti­mies­ten tai asen­ta­jien pitää jona­kin päi­vä­nä hiu­kan päi­vit­tää osaa­mis­taan Hel­sin­gis­sä, niin se tar­koit­taa sen vii­kon muil­le arki­päi­vil­le 100 km lisää ajoa, että pääs­tään tuo­hon hur­jaan 70 000 – 100 000 vuo­sit­tai­seen kilometrimäärään.

  Vähän oli­sin huo­lis­sa­ni, jos minul­la oli­si esi­mer­kik­si joh­det­ta­va­na­ni 5 – 7 myyn­ti­mie­hen poruk­ka, jot­ka vuo­den JOKAISENA työ­päi­vä­nä kuvai­si­vat päi­vän töi­tään näin:
  “Näin­hän se usein menee, että aje­taan 4 tun­tia pala­ve­riin, pide­tään tun­nin pala­ve­ri, ja aje­taan nel­jä tun­tia takai­sin.” Las­ku­tai­toi­nen pomo­ni voi­si väit­tää, että hoi­dan työ­ni hel­ve­tin huonosti.

  Eli oli­si­ko­han täs­sä kui­ten­kin tyy­pil­len har­maan talou­den piir­re: osa pal­kas­ta mak­se­taan kilo­met­ri­kor­vauk­si­na. Niin­hän aina­kin muu­ta­ma vuo­si sit­ten vie­lä val­tao­sa kiin­teis­tö­vä­lit­tä­jis­tä ajoi sel­lai­sia kilo­met­ri­mää­riä, että asun­not oli­si ollut pak­ko myy­dä puhelimella.

  Vie­lä: Mitä hel­ve­tin jär­keä on pitää Hel­sin­gis­sä palk­ka­lis­toil­la asen­ta­jaa, joka ajaa JOKAISENA työ­päi­vä­nä kes­ki­mää­rin 400 km ja tekee töi­tä tun­nin tai kaksi.Eikö se asen­ta­ja kan­nat­tai­si pal­ka­ta Tam­pe­reel­le tai Fors­saan tai Lahteen?

  Tou­ko Mettinen

  En tie­dä asen­ta­jis­ta mitään, mut­ta myyn­ti­mie­his­tä kyllä.
  400 km/päivä on 200 km/suunta. Ja siel­lä suun­nas­sa voi olla ja onkin esim. puo­li tusi­naa pala­ve­re­ja, ehkä enem­män­kin — mat­ka-aikaa kun ei las­ke­ta työajaksi.
  Las­ku­tai­toi­nen pomo ei sano mitään, jos kaup­paa tulee.

  Ja pel­käl­lä läp­pä­ril­lä ei par­jää esim. vaa­te­tusa­lal­la, vaan muka­na on olta­va tava­raa, joka ei mah­du laukkuun.

  Toki mat­ka­kor­vauk­sis­sa voi olla — ja onkin — joil­le­kin verot­to­mas­ti mak­set­tua palk­kaa, joka on epä­koh­ta ja suu­ril­la kilo­met­ri­mää­ril­lä kiin­teä kor­vaus kään­tyy voi­tol­li­sek­si, mut­ta muu­tok­set tulee perus­tel­la kunnolla.

 98. Tou­ko:

  Täs­sä on var­maan ollut yksi vää­rin­kä­si­tys: siis minä puhun 70–100 tkm/v auton mit­ta­ris­sa. Se sisäl­tää siis myös sivii­lia­jot esim. 20–30 tkm/v. Hui­kea mää­rä kilo­met­re­jä työ­ajos­sa sii­tä tulee silti.

 99. Vie­lä yksi kommentti:

  Näen täs­sä pos­tauk­ses­sa poh­jim­mai­se­na vain yri­tyk­sen vähen­tää autoi­lua. Mut­ta onko fik­sua teh­dä se ilman mitään raken­ta­vaa vastaehdotusta? 

  Sinän­sä on ihan ok mat­kus­taa jul­ki­sil­la ja tak­seil­la ja niin­hän usein teh­dään­kin jos mat­ka-aika tulee omal­la autol­la lii­an pit­käk­si. Jos kai­kil­le nyy­nit­mie­hil­lä on samat sään­nöt niin ok.

  Mut­ta työn tehok­kuut­ta se kyl­lä syö. Aja­tel­laan, että käyt myy­nit­kei­kal­la Tam­pe­reel­ta Liek­sas­sa. Omal­la autol­la tulee pit­kä päi­vä mut­ta kyl­lä se vie­lä menee. Jos menet jul­ki­sil­la, niin ensin len­nät Tam­pe­reel­ta Hel­sin­kiin ja siel­tä Joen­suu­hun, mis­tä otat tak­sin LIek­saan. Päi­väs­sä menee nip­pa nap­pa mut­ta kyl­lä tuli kal­liik­si työnantajalle.

  Point­ti siis on, että täs­sä yri­te­tään teh­dä autoi­lu han­ka­lam­mak­si tar­joa­mat­ta mitään fik­sua vaih­toeh­toa tilal­le. Nega­tii­vis­ta kehi­tys­tä siis.

 100. juha:

  Point­ti siis on, että täs­sä yri­te­tään teh­dä autoi­lu han­ka­lam­mak­si tar­joa­mat­ta mitään fik­sua vaih­toeh­toa tilal­le. Nega­tii­vis­ta kehi­tys­tä siis.

  Ei. Täs­sä ei yri­te­tä teh­dä autoi­lua han­ka­lam­mak­si. Täs­sä yri­te­tään jär­keis­tää sys­tee­miä niin, että kenel­le­kään ei oli­si kan­nat­ta­vaa pyr­kiä mak­si­moi­maan oma autoilu.

 101. Ässä: Täs­sä yri­te­tään jär­keis­tää sys­tee­miä niin, että kenel­le­kään ei oli­si kan­nat­ta­vaa pyr­kiä mak­si­moi­maan oma autoilu.

  Eli se on nime­no­maan se autoi­lu, ei mitään ongel­mia ei esi­mer­kik­si ole vero­va­pais­sa päi­vä­ra­hois­sa joi­ta on kai­ken kuk­ku­rak­si aivan pak­ko mak­saa, toi­sin kuin km-kor­vauk­sia (joil­le ei pal­jon useam­mas­sa tapauk­ses­sa ole sen­kään ver­taa perus­te­lui­ta kuin kulukorvauksille).

 102. Ässä: Ei. Täs­sä ei yri­te­tä teh­dä autoi­lua han­ka­lam­mak­si. Täs­sä yri­te­tään jär­keis­tää sys­tee­miä niin, että kenel­le­kään ei oli­si kan­nat­ta­vaa pyr­kiä mak­si­moi­maan oma autoilu.

  Ja taas se siel­tä tuli. Näil­lä kom­men­teil­la ei ole mitään todel­li­suus­poh­jaa. Vaik­ka talous­teo­riat kuin­ka sanoi­si­vat, että ihmi­set yrit­tä­vät mak­si­moi­da voit­ton­sa, niin käy­tän­nön tasol­la on aivan sel­vää, että pal­jon työk­seen aja­vat eivät halua ajaa vie­lä vähän lisää muu­ta­man lisäeu­ron vuok­si. Täs­tä syys­tä kut­sun tätä todel­li­suu­des­ta vie­raan­tu­neek­si vih­reäk­si teoretisoinniksi.

 103. Sylt­ty:

  ei mitään ongel­mia ei esi­mer­kik­si ole vero­va­pais­sa päi­vä­ra­hois­sa joi­ta on kai­ken kuk­ku­rak­si aivan pak­ko maksaa

  Ei toki ole pak­ko mak­saa. Eten­kin moni­kan­sal­lis­ten yhtiöi­den suo­ma­lai­sis­sa tytä­ryh­tiöis­sä on vuo­sien var­rel­la har­ras­tet­tu käy­tän­tö­jä, jois­sa päi­vä­ra­han sijas­ta on kulu­kor­vaus (ate­ria­ku­lut yms kuit­tien perusteella).

 104. tcrown: Nyt on jon­kun sisä­lu­ku­tai­dos­sa vikaa. Minä olen elä­nyt sii­nä uskos­sa että Osmo (ja minä) oli­si täy­sin tyy­ty­väi­nen tek­ni­ses­ti täs­mäl­leen nykyi­sen kal­tai­seen rat­kai­suun kilo­met­ri­kor­vauk­sien suh­teen, mis­sä ainoas­taan vero­va­paan kor­vauk­sen tasoa rukat­tai­siin vas­taa­maan todel­li­sia mar­gi­naa­li­kus­tan­nuk­sia nykyi­sen yli­kom­pen­saa­tion sijaan.260 mil­joo­naa euroa “suh­teel­li­sen vaa­ti­ma­ton” val­tion budjetissa?

  Aina­kin Soi­nin­vaa­ra kan­nat­taa muu­tos­ta: “Täl­lä sääs­te­tään 35 mil­joo­naa euroa, mut­ta kor­jat­ta­vaa jäi vie­lä sekä auton edun koh­te­lus­sa että nii­den ensim­mäis­ten kilo­met­rien verotuksessa.

  Onnit­te­lut lii­ken­ne­mi­nis­te­ri Kyl­lö­sel­le jo tästäkin!”

  Vero­ton­ta km-kor­vaus­ta alen­ta­mal­la ei val­tion kas­saan kilah­da sent­tiä­kään enem­pää, sik­si noi­den sum­mien pyö­rit­te­ly on kyl­lä­kin täy­sin teoreettista.

  Jos yli­kom­pen­saa­tion pur­ka­mi­nen näh­dään ehdot­to­man tar­peel­li­sek­si, oli­si km-kor­vauk­sen tasoa voi­nut alen­taa kaut­ta lin­jan muu­ta­mal­la sen­til­lä. Näin mak­su­mie­hik­si eivät oli­si jou­tu­neet vain ne kaik­kein eni­ten ajavat. 

  Mikä tär­kein­tä ei oli­si muo­dos­tet­tu kei­no­te­kois­ta kalen­te­ri­vuo­den aika­na las­ket­ta­vaa kilo­met­ri­ra­jaa jos­sa on kaik­ki mah­dol­li­sen tulo­lou­kun ainek­set. Jos kos­kaan ei saa yli­kom­pen­soi­da, tul­laan monis­sa tapauk­sis­sa ali­kom­pen­soi­maan. Parem­pi siis jää­dä kotiin.

  Tätä ei tosin vih­reäs­sä nor­sun­luu­tor­nis­sa ymmär­re­tä, kos­ka ei oma­ta min­kään­lais­ta käy­tän­nön tun­tu­maa näi­den ihmis­ten työhön.

 105. pek­ka:
  Syltty:

  Ei toki ole pak­ko mak­saa. Eten­kin moni­kan­sal­lis­ten yhtiöi­den suo­ma­lai­sis­sa tytä­ryh­tiöis­sä on vuo­sien var­rel­la har­ras­tet­tu käy­tän­tö­jä, jois­sa päi­vä­ra­han sijas­ta on kulu­kor­vaus (ate­ria­ku­lut yms kuit­tien perusteella).

  Var­maan­kin yhtiöi­tä, jois­sa on juma­la­ton mää­rä byro­kraat­te­ja duu­nis­sa. Marxi­lai­sil­la on ollut ter­mi “tuot­ta­ma­ton työ”. Näi­den lip­pu­jen ja lap­pu­jen kans­sa lät­rää­mi­nen ei tuo mitään arvoa asiak­kaal­le, joka on kui­ten­kin koko toi­min­nan perus­ta. Onnek­si näi­den jäyk­kien mene­tel­mien vuok­si suu­ryh­tiöt eivät kyke­ne kas­va­maan loput­to­mas­ti ja mark­ki­noil­le tulee uusia toi­mi­joi­ta, jois­ta taas osa byro­kra­ti­soi­tuu jne.

 106. Ei päi­vä­ra­ho­ja mak­se­ta kuin poh­jois­mais­sa. Muu­al­la käy­tän­tö on lähes poik­keuk­set­ta kulu­kor­vaus kuit­tien perusteella.

  Ja kuten yllä sanot­tiin, päi­vä­ra­ho­ja ei ole mikään pak­ko mak­saa yksi­tyi­sel­lä puo­lel­la. Usein­han täs­tä tulee­kin rii­to­ja, kun huo­nos­ti kan­nat­ta­va fir­ma jät­tää päi­vä­ra­hat mak­sa­mat­ta ja sit­ten ihme­tel­lään, että mil­läs perus­teel­la nii­tä piti­kään maksaa.

  1. juha
   Päi­vä­ra­ho­ja ei ole pak­ko mak­saa. Sil­loin kulut voi vähen­tää vero­tuk­ses­sa kuit­tien­pe­rus­teel­la. Vero­hal­lin­to toi­voo käy­tet­tä­väk­si päivärahakäytäntöä.

 107. Met­ro­po­lix:
  http://www.taloussanomat.fi/liikenne/2012/05/02/selvitys-yksityisautoilua-tuetaan-verovaroin/201228556/12

  Suu­rin osa auto­lii­ken­teen tuis­ta kui­ten­kin menee jul­ki­sel­le lii­ken­teel­le eli lin­ja-auto- ja taksiliikenteelle.

  Tut­ki­mus oikoo yleis­tä käsi­tys­tä, jon­ka mukaan tie­lii­ken­teen verot toi­si­vat val­tion kas­saan reip­paas­ti täy­tet­tä. Todel­li­suu­des­sa verot eivät kui­ten­kaan rii­tä kat­ta­maan tien­pi­don ja mui­den kulu­jen sekä lii­ken­teen saa­mien tukien kus­tan­nuk­sia. Rau­ta­tie­lii­ken­tees­sä suh­de on niin keh­no, että rata­mak­su ja rata­ve­ro tuot­ta­vat vain 13 pro­sent­tia radan­pi­don kustannuksista.

 108. Käyn syö­mäs­sä työ­paik­ka­ni vie­res­sä ole­vas­sa lou­nas­kah­vi­las­sa, mak­san lou­naan omas­ta pus­sis­ta­nia. Kun menen työ­mat­kal­le naa­pu­ri­kau­pun­kiin ja käyn asiak­kaan naa­pu­ris­sa ole­vas­sa lou­nas­kah­vi­las­sa, fir­ma mak­saa joko verot­to­mat päi­vä­ra­hat tai sit­ten kor­vaa verot­to­mas­ti lou­naan kuit­tia vastaan.

  Jos tuos­sa ei syn­ny nyt sitä “perus­tee­ton­ta” vero­hyö­tyä, jota niin kovas­ti sen perus­teet­to­muu­den takia ollaan leik­kaa­mas­sa val­tion ahnaa­seen pus­siin, niin minä olen Kii­nan keisari.

 109. Tämän kes­kus­te­lun voi tii­vis­tää siten, että val­tion­hal­lin­non mie­les­tä ne eni­ten mat­ka­työ­tä teke­vät ovat epäi­lyt­tä­vää väkeä, ja ansait­se­vat saa­da keppiä.

  Saman­ai­kai­ses­ti fir­mo­jen toi­mi­tus­joh­ta­jat jos­kus tus­kai­le­vat, että miten sai­si myyn­ti­mie­hiin liikettä.

 110. Lii­ken­ne­vi­ras­ton lii­ken­teen tuki­las­kel­ma on täy­sin puu­ta­hei­nää. Lii­ken­teen “vero­tu­ki” on las­kel­mis­sa muka­na sekä tulo­puo­lel­la tuloa vähen­tä­mäs­sä että meno­puo­lel­la meno­ja lisää­mäs­sä. Kerä­tään lii­ken­teel­tä vero­ja ja mak­su­ja 5 mil­jar­dia, todel­li­set kulut 2 mil­jar­dia. Mut­ta kun “oli­si voi­tu” kerä­tä lii­ken­ne­ve­ro­ja yhtä­hy­vin 7 mil­jar­dia, lii­ken­teel­le on annet­tu 2 mil­jar­din vero­tu­ki eli verot – kulut – vero­tu­ki = 0. Joh­to­pää­tös: “lii­ken­teel­tä kerä­tyt verot vas­taa­vat lii­ken­teen kus­tan­nuk­sia kun mukaan las­ke­taan verotuet”.

  1. CityCarClub mak­saa nois­ta pai­kois­ta vuo­kraa. Vuo­kra on sel­väs­ti suu­rem­pi kuin se, mitä yksi­tyi­sau­to­li­jat mak­sa­vat asukaspysäköintioikeudesta.
   Myös tak­sel­le on varat­tu eril­li­set toppa-alueet.

 111. Nuo Osmon luvut ovat auto­ku­luis­sa hir­veäs­ti ylä­kant­tiin. Omis­tan juu­ri Audi A3:n, mal­li 2008, elo­kuus­sa käyt­töön, ollut uudes­ta ja olen aja­nut 205 000 km. Polt­toai­neen kulu­tus 4,2 litraa/100 km, 150 000 km:lle hin­nal­la 1,50 euroa/litra tekee 9450 euroa, ei 18 000 euroa, ren­gas­ku­lut 1200 euroa, ei yli 4000 euroa ja tuol­lai­nen auto hyvin varus­tel­tu­na mak­saa rei­lut 30 000 euroa ja arvon­alen­nus on vajaat 15 000 euroa, ei 19 000 euroa.

  MUTTA en voi miten­kään hyväk­syä tuo­ta auton­vuo­kraus­lin­jaa. Sor­ry vaan Osmo. Kun pahim­mil­laan ajoin yli 80 000 km vuo­des­sa, nyt alle 40 000 km, niin oltua­ni hei­nä­kuun aja­mat­ta ei hom­ma enää suju­nut­kaan elo­kuus­sa. Vei muu­ta­man vii­kon pääs­tä taas ryt­miin. Tämän todis­ta­vat myös onnet­to­muus­ti­las­tot (onnek­si minul­le ei ole sat­tu­nut elo­kui­na mitään). Vähän aja­mi­nen ja satun­nai­nen autoi­lu on vaa­ral­lis­ta. Jos ei omis­ta autoa ja tar­vit­se sitä pal­joa, ei pidä autoil­la ollen­kaan. On todel­la vaa­ral­lis­ta. Ei tar­vit­se väi­tel­lä sii­tä onko nai­set huo­no­ja kus­ke­ja, vai nuo­ret vai van­huk­set. Toki ero­ja näi­den ryh­mien välil­lä on mut­ta kuo­lon­ko­la­rei­ta aja­vat pää­sään­töi­ses­ti sel­lai­set jot­ka aja­vat vähän. Yli 30 000 km vuo­des­sa ei todel­la­kaan ole takuu jol­la sel­vi­ää hen­gis­sä lii­ken­tees­sä mut­ta mel­kein. Ja vie­lä vaa­ral­li­sem­paa on se että vähän aja­va ajaa joka ker­ta eri­lai­sel­la autolla.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.