Apulaiskaupunginjohtaja

Mik­si Hel­sin­gin apu­lais­kau­pun­gin­joh­ta­jan pai­kat ovat niin tär­kei­tä? Ne eivät ole lokoi­sia palk­kio­vir­ko­ja, sel­lai­sia kuin vaik­ka­pa Veik­kaus Oy:ssa jae­taan. Enti­sel­lä minis­te­ril­lä tai kans­lia­pääl­li­köl­lä ei ole vai­keuk­sia työn saan­nis­sa. Niis­sä on kyse val­lan jaka­mi­ses­ta samaan tapaan kuin valit­taes­sa hal­li­tuk­seen minis­te­rei­tä. Hel­sin­gin kokoi­ses­sa kau­pun­gis­sa luot­ta­mus­mie­het eivät pys­ty kau­pun­kia joh­ta­maan ja sik­si kau­pun­gin­joh­ta­jis­to toi­mii vähän saman­lai­se­na ohjause­li­me­nä val­tuus­ton ja vir­ka­mies­kun­nan välis­sä kuin ovat minis­te­rit. Työ­kin on var­sin saman­lais­ta. Par­hai­ten teh­tä­vän tär­keyt­tä kuvaa se, että dema­rit oli­vat val­mii­ta luo­pu­maan suu­ren minis­te­riön kans­lia­pääl­li­kön pai­kas­ta saa­dak­seen pitää apu­lais­kau­pun­gin­joh­ta­jan paikkansa. 

Hel­sin­gis­sä on ollut tapa­na nou­dat­taa jon­kin­lais­ta suh­teel­li­suut­ta kau­pun­gin joh­ta­jis­tos­sa. Tämä on tär­keä­tä jo sik­si, ettei joh­ta­jis­ton ja val­tuus­ton välil­le tule jat­ku­vaa pin­gi­sot­te­lua, jos mie­let ovat erilaisia.

Vih­reät ovat olleet täs­sä jat­ku­vas­ti alie­dus­tet­tui­na. Mei­dän oli­si suh­teel­li­suu­den mukaan kuu­lu­nut saa­da paik­ka joh­ta­jis­toon jo vuon­na 1991, mut­ta saim­me ensim­mäi­sen ker­ran Pek­ka Sau­rin vas­ta vuon­na 2004. Sii­nä välis­sä sel­väs­ti pie­nem­pi RKP onnis­tui saa­maan oman nimi­tyk­sen. Sau­rin salk­ku on huo­mat­ta­van kevyt.

Ennen vuo­den 2008 kun­nal­lis­vaa­le­ja, jois­sa oli odo­tet­ta­vis­sa vih­rei­den ohit­ta­van dema­rit, kak­si kau­pun­gin­joh­ta­jan­paik­kaa pitä­vät dema­rit onnis­tui­vat vapaut­ta­maan molem­mat kat­kol­la ole­vat pai­kat ennen­ai­kai­ses­ti ja saa­maan van­han val­tuus­ton valit­se­maan apu­lais­kau­pun­gin­joh­ta­jat. Ase­tuin sil­loin tap­pion tie­täen ehdol­le osit­tain pro­tes­tik­si dema­rien lui­hua menet­te­lyä vas­taan, osit­tain vai­kut­taak­se­ni hei­dän ehdo­kas­a­set­te­luun­sa, mikä onnistuikin.

Kokoo­muk­sel­la on ykkös­kau­pun­gin­joh­ta­jan paik­ka sekä pai­na­va sosi­aa­li- ja ter­veys­toi­men apu­lais­kau­pun­gin­joh­ta­jan paik­ka. Vuo­si sit­ten tämä jäl­kim­mäi­nen oli kat­kol­la. Kokoo­mus rik­koi käyt­täy­ty­mis­sään­tö­jä aset­ta­mal­la Rädyn ehdok­kaak­si ja ker­toi tämän pelk­kä­nä ilmoi­tus­asia­na muil­le. Yleen­sä ehdok­kais­ta on neu­vo­tel­tu etu­kä­teen. Vih­reät pro­tes­toi­vat tätä vas­taan sil­lä, että Rätyä sel­väs­ti koke­neem­pi Miner­va Krohn aset­tui hänen vas­taeh­dok­kaak­seen. Jos Krohn oli­si voit­ta­nut, voi­ma­suh­teet eivät oli­si sil­ti vää­ris­ty­neet, sil­lä toki ykkös­kau­pun­gin­joh­ta­ja on pal­jon enem­män kuin kak­si apulaiskaupunginjohtajaa.

Tätä majes­teet­ti­ri­kos­ta kokoo­mus on käyt­tä­nyt teko­syy­nä vih­rei­den kurit­ta­mi­seen. Tari­na oli­si uskot­ta­vam­pi, jos Räty itse kan­tai­si asias­ta kau­naa, mut­ta se on sovit­tu ajat sit­ten. Täl­lä halu­taan peit­tää häi­käi­le­mä­tön lehmänkauppa.

Joka tapauk­ses­sa vih­rei­tä Hel­sin­gis­sä sel­väs­ti pie­nem­pi puo­lue dema­rit saa pitää kak­si vah­vaa apu­lais­kau­pun­gin­joh­ta­jan paik­kaa ja vih­reät saa­vat tyy­tyä yhteen köykäiseen.

Miten yhtäk­kiä kans­lia­pääl­lik­kö kek­si hakeu­tua itsel­leen koko­naan outoon teh­tä­vään ja mik­si kokoo­mus, joka run­sas vuo­si aikai­sem­min piti tätä täy­sin epä­pä­te­vä­nä, yhtäk­kiä kat­soi­kin hänet soveliaaksi?

Ennus­tai­sin, että kokoo­mus saa Vil­ja­sel­ta vapau­tu­van kans­lia­pääl­li­kön pai­kan, jota kokoo­mus on pit­kään himoinnut.

Ruma temp­pu, jol­la on pit­kä­ai­kai­set vai­ku­tuk­set Hel­sin­gin kunnallispolitiikkaan.

36 vastausta artikkeliin “Apulaiskaupunginjohtaja”

 1. En epäi­le Braxin päte­vyyt­tä. Pidet­tiin­hän hän­tä jos­sain vai­hees­sa sil­loi­sen hal­li­tuk­sen ainoa­na mie­he­nä, kun uskal­si olla tapaa­mat­ta venä­läi­siä vakoojia. 

  Teh­ty valin­ta tulee näh­dä laa­jem­min. Hel­sin­gin apu­lais­kau­pun­gin­joh­ta­ja aiheut­taa kui­ten­kin vähem­män vahin­koa kuin kansliapäälliikö.

 2. Tämä näyt­täy­tyy ulos­päin ensin­nä­kin sil­lä tavoin, että Hel­sin­gis­sä val­taa pitää kok­dem-yhdis­tel­mä­puo­lue, joka val­tuus­toe­nem­mis­töl­lään päät­tää käy­tän­nös­sä kai­kes­ta yksin. Joku voi­si kut­sua sitä dik­ta­tuu­rik­si­kin. No, suu­rin osa Suo­men kun­nis­ta tai­taa olla keskustadiktatorisia.

  Ja toi­sek­si siten, että vih­reät ovat todel­la sur­kei­ta neu­vot­te­li­joi­ta, kun meni­vät tämän peri­aat­tees­sa päi­vän­sel­vän asian tyrimään.

  Täs­sä valos­sa on ihan saman­te­ke­vää, kuin­ka mon­ta val­tuu­tet­tua vih­reät saa­vat kun­nal­lis­vaa­leis­sa, jos kok­de­mil­la kui­ten­kin on enem­mis­tö. Vaik­ka vih­reät oli­si Hel­sin­gin suu­rin puo­lue, niin sil­lä­kään ei ole mer­ki­tys­tä, jos kok­dem yhdes­sä sopii kai­kes­ta ja vie pää­tök­set enem­mis­töl­lään läpi.

  1. kok­de­mil­la ei oole Hel­sin­gis­sä enem­mis­töä nyt­kään eikä ole ensi vaa­lien jäl­keen­kään. Vasem­mis­to­liit­to aut­toi heitä.

 3. Täl­lä ker­taa tai­det­tiin todel­la halu­ta pääs­tä eroon aika paho­ja sot­ku­ja aiheut­ta­nees­ta kansliapäälliköstä.
  Kris­til­li­set saa­ne­vat myös pal­jon hyvää itselleen. 

  Por­mes­ta­ri­mal­li, jos­sa poliit­ti­set pai­kat ovat mää­rä­ai­kai­sia ja sel­väs­ti nimet­tyä on oikein hyvä. Sumpli­mis­ta ei tar­vit­se selit­tää ja sään­nöt tie­de­tään etukäteen. 

  Kuin­ka edes tees­ken­nel­lään, että iso­ja asioi­ta ja lau­ta­kun­tia voi joh­taa “luot­ta­mus­toi­me­na” kukaan muu kuin jo val­miik­si kun­nal­la “töis­sä” ole­va ihminen.
  Avoi­muus myös laa­jen­tai­si rekrypohjaa.

 4. Tör­keä temp­pu tosi­aan. Myös vetoa­mi­nen sii­hen että Vih­reät ylei­ses­ti vas­tus­ta­vat poliit­ti­sia vir­ka­ni­mi­tyk­siä on vähin­tään töke­rö. Vaik­ka nykyi­nen sys­tee­mi onkin type­rä, oli­si sil­ti koh­tuul­lis­ta edes toteut­taa sitä reilusti.

  Toi­vot­ta­vas­ti tämän tem­pun jäl­keen loput­kin Vih­reät otta­vat kyl­mem­män kan­nan Kokoo­muk­sen Gug­gen­heim-pro­jek­tiin. Täs­tä aihees­ta onkin jo tänään ollut hyvää kes­kus­te­lua täl­lä foorumilla.

 5. Hel­sin­gis­sä on ollut tapa­na nou­dat­taa jon­kin­lais­ta suh­teel­li­suut­ta kau­pun­gin joh­ta­jis­tos­sa. Tämä on tär­keä­tä jo sik­si, ettei joh­ta­jis­ton ja val­tuus­ton välil­le tule jat­ku­vaa pin­gi­sot­te­lua, jos mie­let ovat erilaisia.

  Jos? Minus­ta näyt­tää useim­mi­ten sil­tä että luot­ta­mus­mies­ten, aina­kin nii­den jot­ka eivät ole ihan pihal­la, mie­les­tä vir­ka­mie­het on jos ei nyt ihan kor­rup­toi­tu­nei­ta niin ajaa aina­kin eri poliit­ti­sel­la agen­daa kuin he, ja toi­sin­päin. Täl­lä lie­nee jotain teke­mis­tä sen kans­sa, että vir­ka­mies­kun­ta on valit­tu poliit­ti­sin­kin perus­tein parin­kym­me­nen vuo­den takais­ten poliit­tis­ten val­ta­suh­tei­den perusteella.

 6. Toden­nä­köi­ses­ti kyse on val­ta­kun­nal­li­ses­ta pelis­tä. Katai­nen — Urpi­lai­nen akse­li ilmei­ses­ti on sopi­nut laa­jan nimi­tys­pa­ke­tin. Samal­la tuli ilmi vih­rei­den tois­si­jai­nen ase­ma hallituksessa. 

  Se näis­sä nimi­ty­s­asiois­sa jurp­pii taval­lis­ta äänes­tä­jää, että jul­ki­suu­teen ker­ro­taan tois­ta kuin mitä tosi­asiat ovat. Kun näin teh­dään, niin sil­loin pei­tel­lään tosi­asioi­ta hel­pos­ti muis­sa­kin asiois­sa. Ja se vie poh­jaa pois koko poliit­ti­sel­ta jär­jes­tel­mäl­tä. Kuka enää polii­tik­ko­ja uskoo.

 7. Aika väri­tet­ty tari­na. Oli­sin odot­ta­nut enem­män. Jos nämä ovat vih­rei­den ryh­män mie­les­tä aidos­ti poliit­ti­sia nimi­tyk­siä, niin käsi­tel­lään nii­tä sel­lai­si­na. Mikä vika Rädyn esit­tä­mi­ses­sä oli? 

  En usko että kyse on kat­ke­ruu­des­ta, vaan kah­des­ta hyväs­tä ehdok­kaas­ta joi­den välil­lä valit­se­mi­nen tapah­tui täs­sä tilan­tees­sa sen mukaan kum­man urhei­luseu­ra oli edel­li­sel­lä ker­ral­la tosi ystävä.

  Poli­tiik­ka on yhteis­työ­tä ja vih­reil­le yhteis­työn­te­ke­mi­sen vai­keus osuu jat­ku­vas­ti omaan nilk­kaan. Tämä kan­nat­tai­si myön­tää, vir­heis­tä oppia ‑ja tule­vai­suu­des­sa kan­taa satoa hyväs­tä yhteistyöstä.

 8. Täs­sä valos­sa on ihan saman­te­ke­vää, kuin­ka mon­ta val­tuu­tet­tua vih­reät saa­vat kun­nal­lis­vaa­leis­sa, jos kok­de­mil­la kui­ten­kin on enem­mis­tö. Vaik­ka vih­reät oli­si Hel­sin­gin suu­rin puo­lue, niin sil­lä­kään ei ole mer­ki­tys­tä, jos kok­dem yhdes­sä sopii kai­kes­ta ja vie pää­tök­set enem­mis­töl­lään läpi.

  Tämän takia se tär­kein kysy­mys ensi syk­syn vaa­leis­sa on se, jää­kö Kok+Dem+RKP alle 50%. Gal­lu­peis­sa tuo pop­poo pyö­rii siel­lä 49% tie­noil­la. Paras­ta oli­si kun saa­tai­siin sin­ne 45% tie­noil­le tiputettua.

 9. Daniel, kun ase­ve­liak­se­li vasem­mis­to­lii­ton tuel­la pyö­rit­tää vir­ka­mies­val­taa, niin ei se neu­vot­te­le­mal­la rat­kea. Vaa­leil­la ehkä. Ei val­las­ta ole kukaan ennen­kään vapaa­eh­toi­ses­ti luo­pu­nut, eikä myös­kään poliit­ti­nen vir­ka­mies­ko­neis­to, Sir Humph­rey selit­tää tämän­kin: http://www.youtube.com/watch?v=gmOvEwtDycs

  Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  kok­de­mil­la ei oole Hel­sin­gis­sä enem­mis­töä nyt­kään eikä ole ensi vaa­lien jäl­keen­kään. Vasem­mis­to­liit­to aut­toi heitä.

  Lisäk­si Arhin­mäen argu­ment­ti pis­ti taas kysy­mään klas­si­sen kysy­myk­sen, tyh­mä vai epä­re­hel­li­nen? Kun kysy­mys on kui­ten­kin minis­te­ris­tä niin oli­si toi­vot­ta­vaa ja toden­nä­köis­tä­kin että jälkimmäinen.

  Eli siis Paa­vo valis­taa urbi et orbi:

  Vih­rei­den pitää olla joko täy­sin poliit­ti­sia vir­ka­ni­mi­tyk­siä vas­taan tai hyväk­syä ne. Ei voi olla niin, että demo­kra­tia toteu­tuu vain, jos toi­mi­taan vih­rei­den näke­mys­ten mukaisesti.

  Niin siis jos Vih­reät ovat sitä miel­tä että ylim­piä vir­ka­mie­hiä ei pitäi­si vali­ta poliit­ti­sin perus­tein, ja käsit­tääk­se­ni eivät kui­ten­kaan kau­pun­gin­joh­ta­jien koh­dal­la ole mut­ta kui­ten­kin, niin hei­dän jon­kin­nä­köi­sen kan­sa­lais­tot­te­le­mat­to­muu­den hen­ges­sä pitää antaa mui­den puo­luei­den vali­ta ne joh­ta­jat? Ikään­kuin se syy mik­si nii­tä vas­tus­te­taan ei oli­si että se antaa poliit­tis­ta val­taa epä­de­mo­kraat­ti­siin käsiin, eli vir­ka­mie­hil­le, joten jon­kin­lai­ses­sa moraa­li­sen vähä-älyi­syy­den vel­voit­ta­ma­na tulee pitää huol­ta sii­tä että sekään val­ta ei nou­da­ta äänes­tä­jien tah­toa. Lisää klas­siaia kysy­myk­siä, jos moraa­li vel­voit­taa ole­maan idioot­ti, niin oli­si­ko moraa­liss­sa ken­ties jotain vikaa?

  Ver­ra­taan:

  Vasem­mis­to­liit­to­kin lie­nee sitä miel­tä että pie­ni­palk­kai­set pät­kä­työt ovat tör­keän huo­nos­ti pal­kat­tu­ja. Joten aat­teell­li­nen vas­sa­ri tie­ten­kin palaut­taa työ­nan­ta­jal­le palk­kan­sa eväs­teel­lä pidä almusi.

  Oikeis­to­lai­nen yrit­tä­jä on sitä miel­tä että yri­tys­tuet vää­ris­tä­vät kil­pai­lua, eli anta­vat nii­tä saa­val­la epä­rei­lun kil­pai­lue­dun. Joten hän ihan aat­teel­li­suut­taan ei hae nii­tä tuki eli antaa kil­pai­li­jal­leen edun?

  Ei se että halu­aa muut­taa jär­jes­tel­mää ole mikään lupa toi­mia sii­nä jär­jes­tel­mäs­sä vää­rin, ja var­sin­kaan ampua itse­ään jalkaan.

 10. Yhteis­kun­nan hui­pul­la käy aina valtataistelu,ei yksi­tyi­sen yri­tyk­sen­kään joh­toon ilman tais­te­lua päästä.

  Ja alem­mis­ta­kin pai­kois­ta käy­dään kisaa.

  Eikä valin­ta kos­kaan perus­tu mihin­kään abso­luut­ti­seen parem­muu­teen vaan valit­si­joi­den tahtoon,joka perus­tuu taas hyvin­kin moni­mut­kai­siin ilmiöihin.

  Yhteis­tä jul­ki­sel­le ja yksi­tyi­sel­le on Suo­mes­sa hyvä-veli-ver­kos­ton vai­ku­tus valintoihin.Suomessa val­ta on keskittynyttä.

  Ja usein valin­taa kri­tee­ri­nä on tie­tyn­tyy­pi­sen hen­ki­lön valin­ta esim ongel­mis­sa ole­van orga­ni­saa­tion joh­toon tar­vi­taan eri­lai­nen joh­ta­ja kuin kas­va­van ja menestyvän.

  Valin­nan siir­ty­mi­nen ns epä­po­liit­ti­sek­si kään­tää vain kisan entis­tä enem­män kabi­net­tei­hin ja har­vem­pien valit­si­joi­den käsiin

 11. Eikä yri­tyk­sen joh­toon aina tar­vi­ta edes mitään joh­ta­juut­ta esim KOP ja Sone­ran joh­toon pää­si aikoi­naan sil­lä, että on rehel­li­sen näköinen.

 12. Kyl­lä täs­sä asias­sa vih­reät itse saa­vat kat­soa pei­liin. Rädyn valin­nan yhtey­des­sä näh­ty epi­so­di oli niin ala-arvoi­nen, että ei mikään ihme jos nyt tuli kos­to Kokoo­muk­sen suunnalta. 

  Sitä saa mitä tilaa. 

  Onhan tämä kui­ten­kin todel­li­nen win win tilan­ne kau­pun­ki­lai­sil­le. Saa­tiin osaa­va ja päte­vä joh­ta­ja ja pys­tyt­tiin tulp­paa­maan vih­reän val­lan laajeneminen.

 13. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  kok­de­mil­la ei oole Hel­sin­gis­sä enem­mis­töä nyt­kään eikä ole ensi vaa­lien jäl­keen­kään. Vasem­mis­to­liit­to aut­toi heitä.

  Joo, näem­mä puut­tuu yksi paik­ka enem­mis­tös­tä. Menee­kö se sit­ten niin, että rkp:n tai vasu­rei­den kal­tai­sil­la pik­ku­puo­lueil­la on käy­tän­nös­sä enem­män val­taa kuin toi­sek­si suu­rim­mal­la puo­lu­eel­la, kun pik­ku­puo­luei­ta tar­vi­taan kok­de­min avuk­si? Myy­vät leh­män jos toisenkin.

  Mikon point­ti on hyvä. Ehkä pie­leen men­nees­tä akj-vaa­lis­ta tuli nyt hyvä syy äänes­tää vihreitä.

 14. Niin siis jos Vih­reät ovat sitä miel­tä että ylim­piä vir­ka­mie­hiä ei pitäi­si vali­ta poliit­ti­sin perus­tein, […] niin hei­dän jon­kin­nä­köi­sen kan­sa­lais­tot­te­le­mat­to­muu­den hen­ges­sä pitää antaa mui­den puo­luei­den vali­ta ne johtajat? 

  Ei, mut­ta he voi­si­vat olla käyt­tä­mät­tä kau­pun­gin­joh­ta­jan vir­ko­ja lop­pusi­joi­tus­paik­ka­na polii­tik­ko­ka­ve­reil­leen. He esi­mer­kik­si voi­si­vat pro­tes­ti­na esit­tää teh­tä­vään päte­viä henkilöitä.

 15. Jokai­sel­la saat­taa olla neu­vot­te­lu­tai­dois­sa pet­rat­ta­vaa. Saa­dak­seen par­haan mah­dol­li­sen tulok­sen, tuli­si jokai­sen yrit­tää olla mah­dol­li­sim­man hou­kut­te­le­va neuvottelukumppani.

  Jos KOK+DEM pelaa­vat yhteen, ja RKP:n avul­la saa enem­mis­tön, niin pää­see aika hal­val­la muo­dos­ta­maan enem­mis­tön. Tämä on mate­maat­ti­nen tilan­ne, ja sen takia vih­rei­den tak­tiik­ka­na kan­nat­tai­si olla dema­rei­ta hou­kut­te­le­vam­pi vaihtoehto.

 16. Olen aina pitä­nyt val­tuus­to­to­ve­ri Osmoa vii­saa­na ja tie­to­rik­kaa­na mie­he­nä. Sama käsi­tys on var­maan monil­la muil­la­kin puo­lue­kan­nas­ta riippumatta.
  Osmon tava­ton tuot­te­liai­suus esim. tämän blo­gin kir­joit­ta­ja­na näkyy kyl­lä sii­nä, että fak­ta­poh­jaa hän ei aina ehdi tar­kis­taa. Ymmär­rän hyvin vih­rei­den pet­ty­myk­sen apu­lais­kau­pun­gin­joh­ta­jan vaa­lin tulok­sen joh­dos­ta. Mut­ta hie­man enem­män totuut­ta nyt tar­vit­tai­siin. Sos.dem. val­tuus­to­ryh­män työ­va­lio­kun­nan jäse­ne­nä jota­kin tie­dän apu­lais­kau­pun­gin­joh­ta­jien valin­nois­ta ja perus­te­len nyt mei­dän ”lui­hui­lua”
  Osmo kir­joit­taa, että vih­reil­le oli­si kuu­lu­nut apu­lais­kau­pun­gin­joh­ta­jan paik­ka suh­teel­li­suu­den mukaan jo 1991. Outoa mate­ma­tiik­kaa! Sil­loin vih­reät oli­vat val­tuus­ton vii­den­nek­si suu­rin puo­lue 7 val­tuus­to­pai­kal­la. Suu­rem­pia oli­vat Kokoo­mus 28 paik­kaa, SDP 22, Rkp, 8, Vasem­mis­to­liit­to 8.
  Sau­ri valit­tiin 2003 ei 2004.
  Dema­rit onnis­tui­vat vapaut­ta­maan molem­mat kat­kol­la ole­vat apu­lais­kau­pun­gin­joh­ta­jan pai­kat ennen­ai­kai­ses­ti ennen vuo­den 2008 kun­ta­vaa­le­ja, kir­joit­taa Osmo. Ei pidä paikkaansa.
  Todel­li­suu­des­sa Ilk­ka-Chris­tian Björklund oli viras­sa koko 7- vuo­ti­sen kau­ten­sa vuo­teen 2007. Hän ei aset­tu­nut uudel­leen ehdol­le ja tilal­le valit­tiin Tuu­la Haa­tai­nen. Valin­ta oli yksimielinen.

  Pek­ka Kor­pi­nen ei ollut mää­rä­ai­kai­nen eikä siis kat­kol­la. Hän päät­ti jää­dä eläk­keel­le syk­syl­lä 2007 63-vuo­ti­aa­na. Hän valit­si itse tämän ajan­koh­dan, jos­ta val­tuus­to­ryh­mäm­me joh­to ei ollut etu­kä­teen tietoinen.

  Teh­tä­vä­nä­ni ei ole puo­lus­tel­la kokoo­muk­sen menet­te­ly­jä asias­sa. Sen vain totean, että Lau­ra Rädyn aset­ta­mi­nen ehdol­le tapah­tui siten kuin apu­lais­kau­pun­gin­joh­ta­jan valin­nois­sa yleen­sä­kin on tapah­tu­nut. Tie­tääk­se­ni kokoo­mus oli yrit­tä­nyt hank­kia mui­ta­kin ehdok­kai­ta. Hei­tä ei kui­ten­kaan ilmaan­tu­nut. Kokoo­muk­sen ehdo­kas tie­do­tet­tiin muil­le ryh­mil­le. Ryh­mien sisäl­lä asias­ta kes­kus­tel­tiin. Dema­rit haas­tat­te­li­vat sekä Rätyä että Miner­va Kroh­nia ja pää­tyi­vät kan­nat­ta­maan Rätyä.

  Miten yhtäk­kiä kans­lia­pääl­lik­kö kek­si hakeu­tua itsel­leen koko­naan outoon teh­tä­vään, kysyy Soi­ni­vaa­ra vie­lä. Vas­taus: Rit­va Vil­ja­nen otti yhteyt­tä val­tuus­to­ryh­mäm­me joh­toon ja ilmoit­tau­tui kiin­nos­tu­neek­si. Hän perus­te­li haluk­kuut­taan sil­lä, että apu­lais­kau­pun­gin­joh­ta­ja­na hän pää­si­si lähem­mäs ihmi­siä ja hei­dän pal­ve­lu­tar­pei­taan. Val­tion­hal­lin­to­han on ylä­ta­son toimintaa.

 17. Heik­ki: Jos KOK+DEM pelaa­vat yhteen, ja RKP:n avul­la saa enem­mis­tön, niin pää­see aika hal­val­la muo­dos­ta­maan enem­mis­tön. Tämä on mate­maat­ti­nen tilan­ne, ja sen takia vih­rei­den tak­tiik­ka­na kan­nat­tai­si olla dema­rei­ta hou­kut­te­le­vam­pi vaihtoehto.

  Ja näin sik­si että kau­pun­kim­me poli­tii­kas­sa on tyh­jiö joka odot­taa nel­jät­tä (vii­det­tä?) sosi­aa­li­ko­koo­mus­de­mo­kraat­tis­ta puo­luet­ta toi­sel­la­kin koti­mai­sel­la, ja muu­ten­kin tää Hel­sin­ki-vene sei­laa aal­lo­kos­sa niin hie­nos­ti ettei kan­na­ta keinuttaa?

 18. Onko Hel­sin­gin vih­rei­den val­tuus­to­ryh­mä oikeas­ti niin nai­vi että kuvi­te­li ettei sii­tä Krohn ‑epi­so­dis­ta tuli­si mitään ongel­mia tule­vai­suu­den viran­täy­töis­sä? Sori, mut­ta en voi uskoa tätä. Tei­dän ryh­mäs­sä on niin mon­ta koke­nut­ta polii­tik­koa että kyl­lä te tajusit­te mitä teit­te. Kuul­los­taa vaan sil­tä että nyt kadut­taa mitä tuli teh­tyä, ja sen syys­tä kai­kil­la foo­ru­meil­lä yri­tel­lään etsiä syyl­li­sä jos­tain muu­al­ta kuin itses­tä. Ja jos tää ajal­li­ses­ti pikai­ses­ti seu­ran­nut Gug­gen­hei­min vas­tus­tu joh­tuu sii­tä että Vih­reät halua­vat heti kos­taa kokoo­mus­lai­sil­le — niin ei voi muu­ta kuin sanoa että hyvää päivää!

 19. KariS:
  Onhan tämä kui­ten­kin todel­li­nen win win tilan­ne kau­pun­ki­lai­sil­le. Saa­tiin osaa­va ja päte­vä joh­ta­ja ja pys­tyt­tiin tulp­paa­maan vih­reän val­lan laajeneminen. 

  Osaa­va ja päte­vä? Onhan sii­nä meriit­tiä, kun perus­tus­la­kiin tar­vit­tiin eri­tyi­nen Lex Vil­ja­nen pykä­lä, että enää pre­si­dent­ti ei voi­si yhtä toi­vo­ton­ta puo­lue­to­ve­ri­aan nimit­tää vir­kaan vas­toin hal­li­tuk­sen yksi­mie­lis­tä kantaa.

  Kans­lia­pää­lik­kyyt­tän ennen Vil­ja­nen­han päte­vöi­tyi Väes­tör­te­kis­te­ri­kes­kuk­sen joh­dos­sa arki­teh­tu­roi­den kan­sa­lais­var­men­ne-nimi­sen talou­del­li­sen ja tek­ni­sen fiaskon.

 20. Ant­ti Lehtoranta:

  Ja jos tää ajal­li­ses­ti pikai­ses­ti seu­ran­nut Gug­gen­hei­min vas­tus­tu joh­tuu sii­tä että Vih­reät halua­vat heti kos­taa kokoo­mus­lai­sil­le — niin ei voi muu­ta kuin sanoa että hyvää päivää! 

  nyt mä en oikein ymmär­rä- ensin syy­te­tään että vih­reät ei osaa pela­ta poliit­ti­sia pele­jä ja sit­ten kun vih­reät pelaa­vat nii­tä, niin ei voi sanoa kuin että hyvää päivää? 

  Kai sen nyt pitäi­si olla kok­ka­reil­le­kin sel­vää että jos sel­keäs­ti poliit­ti­seen pää­tök­seen halu­taan mui­den poliit­tis­ten ryh­mien tuki, niin se nyt ei aina­kaan tule hie­ro­mal­la kak­kaa naa­maan muu­ta­maa päi­vää aiemmin?

 21. Ris­to: Osaa­va ja päte­vä? Onhan sii­nä meriit­tiä, kun perus­tus­la­kiin tar­vit­tiin eri­tyi­nen Lex Vil­ja­nen pykä­lä, että enää pre­si­dent­ti ei voi­si yhtä toi­vo­ton­ta puo­lue­to­ve­ri­aan nimit­tää vir­kaan vas­toin hal­li­tuk­sen yksi­mie­lis­tä kantaa.

  Kans­lia­pää­lik­kyyt­tän ennen Vil­ja­nen­han päte­vöi­tyi Väes­tör­te­kis­te­ri­kes­kuk­sen joh­dos­sa arki­teh­tu­roi­den kan­sa­lais­var­men­ne-nimi­sen talou­del­li­sen ja tek­ni­sen fiaskon.

  Ver­tai­lu täs­sä tapauk­ses­sa tie­tys­ti tämän­ker­tai­seen vastaehdokkaaseen.

 22. Dema­rit kaa­toi­vat jo koko val­ta­kun­nan tasol­la edus­tuk­sel­li­sen demo­kra­tian ja nime­si­vät sen jäl­keen itsen­sä leh­ten­sä kaut­ta Demo­kraa­teik­si. Syyk­si ker­rot­tiin, että oli­si ollut vai­kea las­kea tulos­ta. Hel­mi­tau­lu­ko siel­lä on käy­tös­sä? Tähän ver­rat­tu­na joku joh­ta­ja­paik­ka on pik­ku­hom­ma, vaik­ka vie­kin taas luot­ta­mus­ta dema­rei­hin. Joten­kin toi­voi­si, että täl­lai­ses­ta asias­ta jou­tui­si polii­ti­kot vas­taa­maan medias­sa, eikä hampurilaishihanauhoista.

  Kysy­mys on kui­ten­kin sii­tä, kan­nat­taa­ko ihmi­sen yli­pää­tään men­nä äänes­tä­mään. Suu­rem­paa demo­kra­ti­aa hor­jut­ta­vaa kysy­mys­tä ei tule ihan heti mie­leen ja dema­rit pääs­tet­tiin täs­tä tem­pus­ta kuin koi­rat verä­jäs­tä. Vaka­vas­ti otet­ta­va poliit­ti­nen jour­na­lis­mi on aika lail­la henkitoreissaan. 

  Kum­ma vaan, että dema­ri­lei­ris­tä on varaa huu­del­la puis­to-osas­tois­ta, mut­ta sit­ten vedel­lään itse koko sys­tee­mi kölin alta, kun pitää pitää vaa­li­tu­lok­seen näh­den ansait­se­mat­to­mis­ta eduis­ta kiin­ni, vaik­ka samal­la menee ihmi­sil­tä vai­ku­tus­mah­dol­li­suu­det. Ihan kivaa hiek­ka­laa­tik­ko­leik­kiä, mut­ta aikui­sil­ta ihmi­sil­tä aika­mois­ta pel­lei­lyä. Vai tämä­kö on nyt sitä Demo­kraat­tien demokratiaa?

 23. Jyr­ki Lohi:
  Ymmär­rän hyvin vih­rei­den pet­ty­myk­sen apu­lais­kau­pun­gin­joh­ta­jan vaa­lin tulok­sen joh­dos­ta. Mut­ta hie­man enem­män totuut­ta nyt tar­vit­tai­siin. Sos.dem. val­tuus­to­ryh­män työ­va­lio­kun­nan jäse­ne­nä jota­kin tie­dän apu­lais­kau­pun­gin­joh­ta­jien valin­nois­ta ja perus­te­len nyt mei­dän ”lui­hui­lua”

  Minä puo­les­ta­ni olen pitä­nyt Jyr­kiä sano­mi­sen­sa hyvin har­kit­se­va­na, mut­ta nyt hän kyl­lä sor­tuu sai­var­te­le­maan aidan sei­päis­tä. Tapah­tu­mien kulun voi näh­dä kat­so­jas­ta riip­puen hie­man eri taval­la, mut­ta lop­pu­tu­los on yksi­se­lit­tei­nen. Vih­reät ovat Hel­sin­gis­sä liki kol­man­nek­sen dema­rei­ta suu­rem­pi ryh­mä. Sii­tä huo­li­mat­ta dema­reil­la on kak­si mer­kit­tä­vää apu­lais­kau­pun­gin­joh­ta­juut­ta, jois­ta kum­man­kin teh­tä­vien pai­noar­vo on vih­rei­den ainoa apu­lais­kau­pun­gin­joh­ta­juut­ta suu­rem­pi. Kun huo­mioi­daan se, että apu­lais­kau­pun­gin­joh­ta­jat käyt­tä­vät mer­kit­tä­vää jul­kis­ta val­taa ja pai­kat täy­te­tään poliit­ti­ses­ti, niin tuos­sa ei toteu­tu­nut asuk­kai­den tahto.

  Rehel­li­sem­pää oli­si dema­reil­ta myön­tää, että otti­vat sen mikä oli tar­jol­la. Ja rehel­li­syy­den nimis­sä Hel­sin­gin vih­reil­lä on myös pei­liin kat­so­mi­sen paikka.

 24. Kau­pun­gin­joh­ta­jis­tos­ta ja eri­lai­sis­ta super­vir­ka­mie­his­tä, kuten kans­lia­pääl­lik­kö, pitäi­si voi­da äänestää.

 25. Pet­te­ri Nis­ka­nen: Rehel­li­sem­pää oli­si dema­reil­ta myön­tää, että otti­vat sen mikä oli tar­jol­la. Ja rehel­li­syy­den nimis­sä Hel­sin­gin vih­reil­lä on myös pei­liin kat­so­mi­sen paikka.

  Tot­ta kai tämän myön­nän. Ase­tim­me oman ehdok­kaan. Emme­kö oli­si sitä saa­neet tehdä?
  Meil­lä on vain 16 val­tuu­tet­tua. Yri­tim­me saa­da ehdok­kaal­lem­me kan­na­tus­ta muis­ta ryh­mis­tä ja saim­me ehdok­kaam­me taak­se 48 val­tuu­tet­tua. Mis­tä­hän se ker­too? Kun vih­reil­lä oli 16 val­tuu­tet­tua 2007, he aset­ti­vat oman ehdok­kaan ja yrit­ti­vät toi­sek­si suu­rem­mal­ta puo­lu­eel­ta eli dema­reil­ta vie­dä toi­sen apu­lais­kau­pun­gin­joh­ta­jan paikan.Se ei onnis­tu­nut. Vii­me kesä­nä vih­reät yrit­ti­vät vie­dä suu­rim­mal­ta puo­lu­eel­ta eli kokoo­muk­sel­ta toi­sen joh­ta­ja­pai­kan. Ei onnistunut.
  Kun Osmo kir­joit­ti että 1991, joka sit­ten oli­kin 1992 vaa­lin jäl­keen, vih­reät oli­si­vat suh­teel­li­suu­den perus­teel­la ansain­neet apu­lais­kau­pun­gin­joh­ta­jan pai­kan, niin me dema­rit olim­me samaa miel­tä. 1996 sos­dem-vih­reät teki­vät kau­pat: Pek­ka Kor­pi­nen vali­taan kau­pun­gin­joh­ta­jak­si ja Kor­pi­sen vapau­tu­val­le pai­kal­le vali­taan Osmo Soi­nin­vaa­ra. Ei onnis­tu­nut, kun jot­kut vih­reät nai­set äänes­ti­vät Eva-Riit­ta Siitosta.Hilkulla oli,mutta ei aivan onnistunut.
  Edel­li­ses­sä kir­joi­tuk­ses­sa­ni oikai­sin joi­ta­kin Soi­nin­vaa­ran kir­joi­tuk­sen sel­viä vir­hei­tä. Nii­tä oli. Yri­tin sen teh­dä asial­li­ses­ti, mut­ta Pet­te­ri Nis­ka­sen mie­les­tä en onnistunut.

  Hel­sin­gin kun­nal­lis­po­li­tii­kas­sa on kol­me suu­reh­koa puo­luet­ta. Ei ole mitään kok­dem akse­lia eikä mui­ta­kaan pysy­viä rin­ta­mia. SDP ja vih­reät ovat vas­toin kokoo­mus­ta hoi­ta­neet yhtei­työs­sä mer­kit­tä­viä­kin asioi­ta. Toi­von sen jatkuvan.

  1. Jyr­ki, eikö sinul­le ole kukaan ker­to­nut, mitä tapah­tui vuon­na 1996. Kaik­ki muut äänet oli las­ket­tu tark­kaan, mut­ta ei sitä, että vasem­mis­to­liit­to äänes­ti Siitosta.
   Kuten olen sano­nut, ase­tuin vuon­na 2008 ehdok­kaak­si vain vai­kut­taak­se­ni dema­rien ehdo­kas­va­lin­taan ja onnis­tuin. Peri­aat­tees­sa näin pitäi­si jon­kun uhrau­tua teke­mään aina, kos­ka näin taa­taan, ettei mikään puo­lue voi amn­daat­tin­sa tur­vin aset­taa ehdol­le ketä vain.

 26. Eikös täl­lais­ten apu­lais­kau­pun­gin­joh­ta­jien palk­kaa­mi­nen oli­si pitä­nyt lait­taa jäi­hin, jos ollaan tosis­saan PK-seu­dun kun­tien lii­tos­ten kans­sa ja oli­si halut­tu oikeas­ti ja rehel­li­ses­ti saa­da hal­lin­nol­li­sia säästöjä.

  On kri­ti­soi­tu, että kin­ta­lii­tok­se takaa­vat vii­den vuo­den työ­suh­de­tur­van. Käy­tän­nös­sä kun­ta­hal­lin­non viran­hal­ti­joil­la ei ole mitään vii­den vuo­den työ­suh­de­tur­vaa. Heil­lä on ikui­nen työsuhdeturva.

  Kun­ta­lii­tok­ses­sa viran­hal­ti­joi­den pal­kat har­mo­ni­soi­daan kor­keim­man vas­taa­van pal­kan mukaan. Kun­ta­lii­tos on viran­hal­ti­joil­le lottovoitto.

  Mon­ta­ko­han pal­kan­ko­ro­tus­ta on PK-seu­dul­la tekeil­lä, jot­ta saa­daan kai­kil­le hyvä olo mah­dol­li­sen lii­tok­sen sattuessa?

 27. Näin lie­väs­ti vih­re­ään kal­lel­laan ole­van ulko­puo­li­sen seu­raa­jan näkö­kul­mas­ta täs­sä nyt pata ja kat­ti­la kii­vaas­ti väit­te­le­vät sii­tä kum­man kyl­ki on mus­tem­pi. Kyl­lä, kokoo­muk­sen manöö­ve­ri oli häkäi­le­mä­tön leh­män­kaup­pa. Mut­ta vih­rei­den lii­ke Rädyn valin­nan aikaan oli ihan yhtä häi­käi­le­mä­tön yri­tys. Kenen­kään täs­sä sopas­sa on aika tur­ha väit­tää ole­van­sa joten­kin “sor­ret­tu­na”. Vaa­tii joko hyvin puo­lu­eel­lis­ta kat­san­to­kan­taa tai huo­mat­ta­vaa naii­viut­ta kiel­tää se — vih­reät itse rik­koi­vat Rädyn koh­dal­la sitä peri­aa­tet­ta, johon veto­si­vat nyt.

  Jos vih­reät eivät suos­tu myön­tä­mään omia toi­mi­aan, jot­ka osal­taan joh­ti­vat tähän, niin var­mas­ti sil­lä on seu­rauk­sia tule­vai­suu­des­sa kun­ta­po­li­tii­kas­sa. Ja sama toi­sel­le puo­lel­le. Mut­ta molem­mat ovat tie­ten­kin sitä miel­tä, että vika on täy­sin toisessa.

 28. Sit­ten voi­daan tie­tys­ti jät­tää sivuun poliit­ti­nen tar­kas­te­lu ja kat­soa ihan vaan ehdok­kai­ta. En ole kos­kaan tavan­nut Vil­jas­ta enkä Braxia, mut­ta val­tuus­to­ryh­mät haas­tat­te­li­vat kum­man­kin. Entä jos aidos­ti onkin niin, että ryh­mät arvioi­vat Vil­ja­sen omi­nai­suu­det tähän teh­tä­vään parem­mik­si, siis valin­ta teh­tiin­kin hen­ki­lö­koh­tais­ta päte­vyyt­tä arvioi­mal­la? Kat­soin val­tuus­to­kes­kus­te­lun, jos­sa esim. kes­kus­tan ryh­mä­pu­heen­vuo­ros­sa koros­tet­tiin apu­lais­kau­pun­gin­joh­ta­jan teh­tä­vän poliit­ti­suut­ta ja sil­tä poh­jal­ta kan­na­tet­tiin Braxia; taas vasem­mis­to­lii­ton puheis­sa otet­tiin poli­tiik­kaan etäi­syyt­tä ja puo­lus­tet­tiin Vil­jas­ta. Oli­ko tämä vain tak­tiik­kaa vai halut­tiin­ko tosi­aan vali­ta paras?

 29. Kes­kus­te­lu pal­jas­taa täs­mäl­leen mikä on pie­les­sä pää­kau­pun­ki­seu­dun kun­nal­lis­po­li­tii­kas­sa. Asioi­ta kyt­ke­tään, kopla­taan ja kai­vel­laan. Samaan aikaan, ja lähes poik­keuk­set­ta, mis­sään mer­kit­tä­väs­sä asias­sa ei ole saa­vu­tet­tu kun­nol­li­sia tuloksia. 

  Kun­ta­uu­dis­tuk­sen yhtey­des­sä mer­kit­tä­vä osa asiois­ta on pää­tet­tä­vä kan­sa­nää­nes­tyk­sel­lä. Tämä nykyi­nen haliin­to­ra­ken­ne ei kyke­ne teke­mään kes­tä­viä ja tar­peek­si roh­kei­ta pää­tök­siä, jot­ka oli­si­vat kan­sa­lais­ten kan­nal­ta hyviä.

  Caveat emp­tor. Olen uute­na ehdol­la vih­rei­den lis­toil­la Helsingistä.

 30. Tämä mak­soi sit­ten Gug­gen­hei­min, jota Vih­reät eivät enää kannata.

 31. Simo­na:
  Tämä mak­soi sit­ten Gug­gen­hei­min, jota Vih­reät eivät enää kannata.

  Käsit­tääks­nei vih­reil­lä ei ole ollut mitään in cor­po­re ‑mie­li­pi­det­tä Gug­gen­hei­mis­ta. Päin­vas­toin, täl­lä samal­la pals­tal­la esi­tet­tin aika pai­na­via perus­tei­ta han­ket­ta vas­tan. Ja OS itse tote­si, ettei asias­ta ollut vie­lä mie­li­pi­det­tään muo­dos­ta­nut. (Its en kuu­lu vihreisiin.)

 32. Har­ri Jun­tu­nen: Kes­kus­te­lu pal­jas­taa täs­mäl­leen mikä on pie­les­sä pää­kau­pun­ki­seu­dun kun­nal­lis­po­li­tii­kas­sa. Asioi­ta kyt­ke­tään, kopla­taan ja kai­vel­laan. Samaan aikaan, ja lähes poik­keuk­set­ta, mis­sään mer­kit­tä­väs­sä asias­sa ei ole saa­vu­tet­tu kun­nol­li­sia tulok­sia. Kun­ta­uu­dis­tuk­sen yhtey­des­sä mer­kit­tä­vä osa asiois­ta on pää­tet­tä­vä kan­sa­nää­nes­tyk­sel­lä. Tämä nykyi­nen haliin­to­ra­ken­ne ei kyke­ne teke­mään kes­tä­viä ja tar­peek­si roh­kei­ta pää­tök­siä, jot­ka oli­si­vat kan­sa­lais­ten kan­nal­ta hyviä.Caveat emp­tor. Olen uute­na ehdol­la vih­rei­den lis­toil­la Helsingistä.

  Har­kit­se vie­lä tuo­ta ehdol­le aset­tau­tu­mis­ta tai poliit­tis­ta uraa­si, minus­ta et ole ihan oival­ta­nut että asiat eivät esiin­ny poli­tii­kas­sa toi­sis­taan riip­pu­mat­ta eivät­kä ete­ne irral­li­si­na, kos­ka kenel­lä­kään ei (onnek­si) ole mää­räe­nem­mis­töä, vaan asiat on pak­ko sopia pit­käs­sä sii­mas­sa ryh­mien kes­ken. Tosin juu­ri Vih­reis­sä esiin­tyy pal­jon ns. ryh­mä­ku­rin vas­tus­ta­mis­ta, mikä joh­taa sii­hen, että Vih­rei­siin ei luo­te­ta sopi­mus­kump­pa­ni­na. Sikä­li olet valin­nut loo­gi­ses­ti oikein. Hie­noa että osaat myös ryh­mäs­sä­si ker­toa, miten mer­kit­tä­vis­sä kun­nal­li­sis­sa asiois­sa saa­vu­te­taan vih­doin­kin kun­nol­li­sia tulok­sia. Alka­jai­sik­si oli­si kiva kuul­la, kuka muo­toi­lee kysy­myk­set kansanäänestyksiin?

 33. Kun­nal­li­sil­la joh­ta­jil­la, mut­ta myös toi­mi­hen­ki­löil­lä on väliä. mitä kor­keam­mal­la on hie­rar­kias­sa, sitä enem­män sil­lä on väliä. Tämä tääl­tä näin ruohonjuuritasolta.

  Apu­lais­kau­pun­gin­joh­ta­jan paik­ka on aidos­ti poliii­ti­sen vir­ka­mie­hen — tai ‑nai­sen mes­ta, jos­sa pys­tyy, tulee ja täy­tyy vie­dä arvo­ja käy­tän­nön teok­si. Sen lisäk­si hie­rar­ki­ses­sa orga­ni­saa­tios­sa on ihan oikeas­ti mer­ki­tys­tä sil­lä mil­lai­sia arvo­ja viran­hal­ti­jat “suos­tu­vat” ja kyke­ne­vät vie­mään eteen­päin. Pal­jon on ole­mas­sa ns. kuol­lei­ta kir­jauk­sia ja kir­jai­mia, jois­ta ei tule mitään käy­tän­nön toi­min­taa ilman nii­tä toteut­ta­via vir­ka- ja toi­mi­hen­ki­löi­tä. Siis sel­lai­sia jot­ka otta­vat asian toteuttaakseen. 

  Apu­lais­kau­pun­gin­joh­ta­ja Pent­ti­län hen­ki­löl­lä on ollut mer­ki­tys­tä aivan sel­väs­ti käy­tän­nön asioi­hin ja nii­den sisäl­töi­hin ver­rat­tu­na Kor­pi­sen aikaan. Sama­ten Apu­lais­kau­pun­gin­joh­ta­ja Sau­ri on sel­väs­ti saa­nut kau­pun­gin orga­ni­aa­tios­sa pai­noar­voa, joko teke­mien­sä omien teko­jen­sa ansios­ta tai sit­ten sii­tä syys­tä että vir­ka­mies­kun­ta väli­tel­len vaih­tuu ja itse viran­hal­ti­joi­den arvo­maa­il­ma on nyky­ään erilainen.

  Kun­nal­lis­vaa­li­tu­lok­sil­la on myös tun­tu­nut ole­van mer­ki­tys­tä näi­hin ole­mas­sa ole­vien viran­hal­ti­joi­den toi­miin, ihan kuin hal­lin­nos­sa ihan oikeas­ti pyrit­täi­siin pal­ve­le­maan kan­san mie­li­pi­det­tä. Itsel­le­ni aina­kin tuli välil­lä täy­sin yllä­tyk­se­nä kun oli tot­tu­nut saa­maan mm. ympä­ris­tö­asiois­sa näpeil­leen ja yhtäk­kiä kart­ta­kep­pi jät­ti­kin viu­hah­ta­mat­ta. Ker­ran ja ehkä toi­sen­kin on näin käy­nyt, toi­sin pai­koin sival­luk­set tule­vat yhä kuin Manul­le illal­li­nen. Väit­täi­sin että erit­täin dema­ri­pi­toi­nen vir­ka­mies­kun­ta osaa ja kyke­nee vie­mään koko hal­lin­toa yhtä mil­tei miten mie­li­vät. Onnek­si nyky­ään halua­vat vik­su­ja­kin asioita.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.