Pitäisikö Syyrian tilanteeseen puuttua sotilaallisesti?

Vas­tauk­seni HS-Raadin kysymyk­seen, pitäisikö Syyr­i­aan tehdä soti­laalli­nen väli­in­tu­lo siviilienpelastamiseksi?

!) Kyl­lä

Human­i­taari­nen inter­ven­tio Syyr­i­aan olisi perustel­tu. Ei ole oikein kat­soa vier­estä, kun val­tio­val­ta, joka on menet­tänyt oikeu­tuk­sen­sa kansan silmis­sä, tap­paa säälimät­tä omia kansalaisi­aan. Tältä kannal­ta kat­soen vas­tauk­seni olisi empimät­tä kyllä.

Eri asia kokon­aan on, olisiko se soti­laal­lis­es­ti toteutet­tavis­sa ilman mas­si­ivista veren­vuo­da­tus­ta. Kaik­ki mikä on oikeutet­tua, ei ole järkevää. YK:n tapa tehdä päätök­siä täl­lai­sis­sa asiois­sa on valitet­ta­van teho­ton. Täy­tyy toivoa, että Venäjä tark­istaa kan­taansa Syyr­i­an nykyhallintoon.

55 vastausta artikkeliin “Pitäisikö Syyrian tilanteeseen puuttua sotilaallisesti?”

 1. Tässä pitäisi olla joku lin­jaus jon­ka mukaan toim­i­taan. Jos inter­ven­tio Syyr­i­aan on perustel­tu, niin sen mielip­i­teen pitäisi päteä myös Irakin, Afghanistanin, Libyan ja Pohjois-Kore­an suhteen. 

  Minus­ta val­lanku­mous pitää olla jokaises­sa maas­sa kansalais­ten­sa itsen­sä tekemä. Mikäli vain hal­li­tuk­sel­la on asei­ta, niin sit­ten ulko­val­lat voivat tämän suh­teen tasoit­taa tilan­net­ta, mut­ta pelku­rit eivät ansaitse val­taa ulko­maid­en tekemästä vallankumouksesta.

 2. Se, joka kan­nat­taa sotaa (inter­ven­tio on vas­ten­mieli­nen kier­toil­maisu), kan­nat­taa sitä sotaa, joka tapah­tuu, ei jotain hypo­teet­tista sotaa, jos­sa ei olisi mitään tämän todel­lisen sodan ikäviä puolia.

 3. Olen samaa mieltä. Soti­laalli­nen väli­in­tu­lo Syyr­i­an tilanteessa on monel­la tapaa varsin vaikea ratkaisu. On kuitenkin sietämätön­tä kat­sel­la vier­estä, kun tap­pami­nen jatkuu viikos­ta toiseen. Poli­it­tiset julk­i­lausumat, pahek­su­vat kom­men­tit eivät läm­mitä, kun per­heen­jäseniä teurastetaan. 

  Nykyti­lanteesta tulee vah­va deja vu Sara­jevon piir­i­tyk­ses­tä 90-luvun alus­ta: viikos­ta toiseen sama tyk­ki ampuu samaa sairaalaa, kun reaalipoli­it­tiset edut inva­lidis­oi­vat YK:n.

 4. Olen tästä joskus aiem­minkin kir­joit­tanut, mut­ta on help­poa vaa­tia jotaku­ta puut­tumaan asi­aan ja vielä helpom­paa jälkikä­teen haukkua asi­aan­pu­ut­tu­jaa vääristä tarkoi­tus­peri­stä, toim­intatavoista tai asenteista.

  Mil­loin on jälkikä­teen kiitet­ty asi­aan puut­tu­jia? Jotenkin muis­tan paljon tapauk­sia jois­sa on haukut­tu (Bosnia, Koso­vo, Soma­lia, Afgan­istan, Irak, Libya,…), mut­ta vähän kiit­te­ly­itä. Kuwait­inkin kohdal­la on yritet­ty kek­siä syitä haukkua USA vapautusoperaatiosta.

 5. YK:n tapa tehdä päätök­siä täl­lai­sis­sa asiois­sa on valitet­ta­van tehoton.

  YK ei ole mikään automaat­ti. Jonkun pitää ensin ajaa asi­aa ja perustel­la se muille.

  Puheet tehot­to­muud­es­ta tule­vat yleen­sä sel­l­aisil­ta, jot­ka eivät suos­tu alis­tu­maan epämieluisi­in päätök­si­in ja jot­ka halu­aisi­vat joko hävit­tää YK:n kokon­aan tai kor­va­ta sen jol­lain soti­la­sor­gan­isaa­ti­ol­la. Se, että YK ei (ainakaan ihan koko ajan) toi­mi pelkkänä kumileimasi­me­na, ker­too nimeno­maan sen toimivu­ud­es­ta. Mon­et nimeno­maan halu­a­vat kumileimasi­men ja se tarkoit­taa, ettei sille ainakaan parem­paa kor­vaa­jaa olisi tulossa.

 6. Heik­ki:
  Tässä pitäisi olla joku lin­jaus jon­ka mukaan toim­i­taan. Jos inter­ven­tio Syyr­i­aan on perustel­tu, niin sen mielip­i­teen pitäisi päteä myös Irakin, Afghanistanin, Libyan ja Pohjois-Kore­an suhteen. 

  Oletko tosi­aankin sitä mieltä että päätök­sen lop­putu­lok­sel­la ei pitäisi olla mitään merk­i­tys­tä? Eli ihan ide­al­is­tis­es­ti pitäis men­nä idioot­ti­mais­es­ti täysin kat­so­mat­ta kokonaisuutta? 

  Ei mitään väliä sil­lä, onko kyseessä vaikka­pa afrikas­sa heimo­jen väli­nen kahak­ka vai ydin­pom­mein varus­tau­tunut läpeen­sä mil­i­tarisoitunut hal­li­to (P‑Korea)?

  Minus­ta val­lanku­mous pitää olla jokaises­sa maas­sa kansalais­ten­sa itsen­sä tekemä.

  Yleen­sä ulko­val­loil­la on näp­pin­sä pelis­sä val­lanku­mouk­sis­sa. Esimerkik­si Lenin pää­tyi takaisin Venäjälle sak­salais­ten avus­tuk­sel­la ja koko val­lanku­mous oli ylipäätän­sä mah­dolli­nen maail­man­so­dan takia.

 7. Kun on kuukausien ajan lukenut Syyr­i­an tilanteesta kaik­ista mah­dol­li­sista lähteistä, on kuva tilanteesta kovin eri­lainen mitä viralli­nen län­si­mainen media antaa.

  Ovatko NATO, USA ja Israel nyt var­masti aivan vil­pit­tömästi tässä human­itäärisel­lä asialla?

 8. Ovatko ain­oat vai­h­toe­hdot soti­laalli­nen hyökkäys ja se, ettei tehdä mitään? Aset­taisin näi­den edelle Syyr­i­an pain­os­tamisen muu­tok­si­in. Kan­nat­taa aloit­taa ja ede­tä tästä päästä, jos kaik­ki mah­tavim­mat pelu­rit ovat samaa mieltä muu­tok­sen tarpeellisuudesta.

 9. Oletko var­ma että olet muo­dostanut tämän mielip­i­teen oikean tiedon varas­sa? Ennen kuin kan­nat­taa soti­la­sop­er­aa­tio­ta, pitäisi olla aika var­ma ettei pahen­na asiaa. 

  En usko että tiedo­tusvälinis­sä annet­tu kuva Syyr­i­an tilanteesta kuvaa täysin tarkasti sitä mitä Syyr­i­as­sa todel­lisu­udessa tapahtuu.

  Syyr­i­as­sa val­taa pitää Alawi­it­ti vähem­mistö < 10% väestöstä. Assad kuu­luu tähän vähem­mistöön. Sun­ni enem­mistö on kärsinyt vuosikau­sia Assadin dik­tatu­uris­sa, kun taas Alawi­itit ovat pääs­set elämässään eteen­päin. Syyr­i­as­sa on käyn­nis­sä ver­i­nen sisäl­lis­so­ta jos­sa kum­matkin puo­let kär­sivät. NATO maat ja Sun­nienem­mistöiset ara­bi­maat kan­nat­ta­vat väli­in­tu­loa. Mut­ta itse pelkään että väli­in­tu­lo johtaisi todel­liseen etniseen puhdis­tuk­seen. Olisi parem­pi käyt­tää kaik­ki muut pain­os­tuskeinot ennen soti­laal­lista väliintulooa. 

  Soti­laalli­nen väli­in­tu­lo olisi ehkä perusteltavis­sa, jos se tehtäisi­in muiden kuin NATO joukko­jen avul­la. Ikävä kyl­lä USA:lla ja län­si­mail­la on omat geopoli­it­tiset intressin­sä joi­ta ne aja­vat. Kysessä on kuitenkin ns. realpolitk (eihän soti­laalli­nen väli­in­tu­lo esim Bahraini­in ole edes puheenaihe).

  Lue esim: Sur­prise Video Changes Syr­ia “Time­line”

  http://mideastshuffle.com/2012/04/04/surprise-video-changes-syria-timeline/

  Myth – the Syr­i­an regime has been shoot­ing only unarmed, peace­ful pro­tes­tors until very recent­ly when oppo­si­tion groups final­ly decid­ed to arm them­selves in self-defense.

  On the con­trary, there is clear evi­dence that armed groups have tar­get­ed and killed secu­ri­ty forces and civil­ians from with­in weeks of the first small protests in March 2011. An ear­li­er inves­tiga­tive piece I wrote on the Syr­i­an casu­al­ty lists iden­ti­fies the shoot­ing deaths of nine Syr­i­an sol­diers in Banyas on April 10, 2011 as one impor­tant time­line mark­er for pre­med­i­tat­ed oppo­si­tion violence.

  Ignor­ing this vital piece of infor­ma­tion about the secu­ri­ty land­scape has helped shape a fun­da­men­tal­ly flawed nar­ra­tive of events in Syr­ia. Fur­ther­more, this false sto­ry­line has direct­ly con­tributed to the esca­la­tion of the cri­sis by incit­ing rage against the “one-sided” vio­lence of the regime, and embold­en­ing oppo­nents with a mis­placed “right­eous­ness” that kills legit­i­mate debate on Syria.

 10. Täl­lainen peri­aat­teessa pitäisi, mut­ta käytän­nössä ei pitäisi, on aika näp­pärä tapa hoitaa han­kala kysymys. Tulee vas­tan­neek­si kyl­lä ja ei ja on vieläpä oike­as­sa molem­mis­sa vastauksissa 😉

 11. Mikä on “viralli­nen” län­si­mainen media? Viral­lisia, val­ti­ol­lisia uutis­toimis­to­ja oli Neu­vos­toli­itol­la (TASS) ja on nykyäänkin esim. Iranil­la ja Pohjois-Kore­al­la (IRNA ja KCNA). Mut­ta ei yleen­sä länsimaissa.

  BBC:tä ja YLEäkö tuos­sa tarkoite­taan? Vai Viral­lista Lehteä?

 12. Syyr­i­an tilanteeseen pitää puut­tua soti­laal­lis­es­ti (esimerkik­si samal­la taval­la kuin Libyas­sa), jos siten estetään kansan­murha tai poikkeuk­sel­lisen raa’at ihmisoikeusrikko­muk­set. Näin­hän se menee virallisesti.

  Jos sota­toimil­la syöstään val­las­ta kan­sain­välisen yhteisön yleis­es­ti tuomit­se­ma hir­muhallinto, ollaan jo rajoil­la, mut­ta menköön, jos hom­ma voidaan hoitaa ilman yletön­tä lisäkärsimystä. 

  Päämäärähän on pistää kaik­ki poten­ti­aaliset hir­muhal­lit­si­jat pohti­maan hyväksyt­tävän käyt­täy­tymisen rajo­ja. Eli idi­aminien olisi hyvä tietää, että kan­sain­välisen yhteisön “kos­to” on vääjäämätön tai ainakin todennäköinen. 

  Eli samaa ser­if­fimeinikiä kuin oikeusvaltioissa.

  Täl­laisen “ihmisoikeuspoli­ti­ikan” rajat tosin nähti­in hyvin Irakin miehi­tyk­sen yhtey­dessä. Uuskon­ser­vati­ivien maail­manku­vas­ta löy­tyi iso­ja aukko­ja. Ei esimerkik­si ymmär­ret­ty, kuin­ka paljon jenkke­jä islami­laises­sa maail­mas­sa vihataan. USA käyt­ti likaisia keino­ja houkutel­lessaan kan­sain­välisiä yhteisö hyökkäyk­sen kannalle.

  Toiv­ot­ti­in, että dik­taat­torit kaa­tu­isi­vat muis­sakin mus­lim­i­mais­sa … het­ki­nen, mitä tästä pitäisi ajatelle nyt ara­bikevään jälkeen.

 13. i: Mil­loin on jälkikä­teen kiitet­ty asi­aan puuttujia?

  No mis­tä pitäisi kiit­tää? Libyan “sivi­ile­jä suo­jel­evas­sa oper­aa­tios­sa” kuoli wikipedi­an mukaan 25000–30000, 4000 on kateis­sa, 50000 haavoit­tui, ja Libya on täl­läkin het­kel­lä sisäl­lis­so­taa muis­tut­tavas­sa kaaoksessa.

  Libyan väk­iluku on n. 6.7 miljoon­aa. Syyr­i­an väk­iluku on n. 22.5 miljoon­aa. Eli “human­itääri­nen inter­ven­tio” Syyr­i­aan johtaisi toden­näköis­es­ti ainakin 100000 kuolleeseen, 200000 haavoit­tuneeseen sivi­ili­in, sisäl­lis­so­taan ja Lähi-Idän kriisiytymiseen.

  Kova on hin­ta sivi­ilien pelastamiselle.

 14. Mitähän lähteitä TL on seu­ran­nut? Täy­tyy huo­ma­ta, että Syyr­ia on hyvin rankasti estänyt toimit­ta­jien työtä maas­sa. Yksikään al Jazeer­an ei toimit­ta­ja ei tai­da vieläkään saa­da rapor­toi­da maan sisältä. Ihan hyvin asioista saa kuitenkin selvää, kun lukee vaik­ka sivu­ja http://www.aljazeera.com/indepth/spotlight/syria/ ja http://english.alarabiya.net/index/contents/en_archive?lang=en&name=en_cov_syria&type=articles&source=category

  Ei ole näi­den takana Nato, USA tai Israel.

 15. Tapio: Soti­laalli­nen väli­in­tu­lo olisi ehkä perusteltavis­sa, jos se tehtäisi­in muiden kuin NATO joukko­jen avul­la. Ikävä kyl­lä USA:lla ja län­si­mail­la on omat geopoli­it­tiset intressin­sä joi­ta ne aja­vat. Kysessä on kuitenkin ns. realpolitk (eihän soti­laalli­nen väli­in­tu­lo esim Bahraini­in ole edes puheenaihe). 

  Ymmär­rän mielip­i­teesi NATO tai USA:n joukko­ja vas­taan Syyr­i­an väli­in­tu­los­sa. Lienet samal­la taval­la myös Israelin väli­in­tu­loa vas­taan — mikä olisikin epäre­al­isti­nen ratkaisumalli. Kenet sit­ten kut­su­isit väli­in­tuli­jak­si (kenen, jol­la resurssit tähän riit­täi­sivät): Venäjän, Kiinan vai ken­ties Int­ian? Entäpä jos kyseiset muut tahot vain eivät viit­si kor­vaansa lotkaut­taa väliintulopyynnölle?

  TL: No mis­tä pitäisi kiit­tää? Libyan “sivi­ile­jä suo­jel­evas­sa oper­aa­tios­sa” kuoli wikipedi­an mukaan 25000–30000, 4000 on kateis­sa, 50000 haavoit­tui, ja Libya on täl­läkin het­kel­lä sisäl­lis­so­taa muis­tut­tavas­sa kaaoksessa. 

  Ovatko nuo “sivi­ile­jä suo­jel­evas­sa oper­aa­tios­sa kuolleet” miten suurelta osalta NATO:n ja muiden ilma­so­taan osal­lis­tunei­den tekosia? Wikipedi­an tap­pi­olis­to­jen (toki var­maan epä­var­mo­ja) mukaan tuho­tut kohteet pääasi­as­sa soti­lasko­htei­ta, sivi­ile­jä jokunen kym­men. Jopa Libyan van­han hallinnon väit­teen mukaan sivi­ile­jä olisi kuol­lut “vain” 1100, joka olisi tuos­ta luvus­tasi vain 4% luokkaa. Eli näil­lä (epä­var­moil­la) tiedoil­la NATO:n osu­us ainakin sivi­ilien tap­pamis­es­ta on ollut varsin pieni.

 16. lurk­ki:
  ‘vielä helpom­paa jälkikä­teen haukkua asi­aan­pu­ut­tu­jaa vääristä tarkoi­tus­peri­stä, toim­intatavoista tai asen­teista’ (i)
  Ei tämän­ta­soinen vit­tuilu ole mitenkään helppoa: 

  Näk­isin­pä kuitenkin mielu­usti ver­tailuko­hdak­si etukä­teen tehtyjä ehdo­tuk­sia, miten tul­la väli­in val­tion sisäisessä väki­val­lan kier­teessä Bosn­ian, Ser­bian, Libyan tai Syyr­i­an tapaises­sa tilanteessa. 

  Irak 2003 on sitä­pait­si hie­man huono lähtöko­h­ta, kos­ka ei ollut kan­sain­välistä painet­ta men­nä aut­ta­maan ihmisiä vaan USA:n johdon paine hyökätä Iraki­in kos­ka (lisää tähän sopi­va syy).

 17. Soti­laal­lisen väli­in­tu­lon ongel­ma on että se pitää tehdä kun­nol­la ja perus­teel­lis­es­ti, tasi sit­ten on parem­pi olla tekemät­tä sitä ollenkaan.

  Pahin­ta miä voi tehdä on puut­tua tipoitellen ja rajoite­tusti, sel­l­ainen vain venyt­tää konfliktia.

  Tehokas soti­la­sop­er­aa­tio tuot­taa kuole­maa ja hävi­tys­tä. Se täy­tyy hyväksyä, muuten ei leikki­in kan­na­ta lähteä mukaan.

 18. TL: No mis­tä pitäisi kiit­tää? Libyan “sivi­ile­jä suo­jel­evas­sa oper­aa­tios­sa” kuoli wikipedi­an mukaan 25000–30000

  Ai että kaik­ki kuolleet ovat Naton vastuulla?

 19. J:
  TL, mis­tä lähteistä puhut?

  Googlel­la tietysti löytää vaik­ka mitä, Tele­graph ja Rus­sia Today taita­vat olla jos­sain määrin virallisia.

  http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/9122749/Thirteen-French-officers-captured-by-Syrian-Army.html

  http://rt.com/news/syria-us-arms-conflict-479/

  Kym­menistä eri lähteistä olen saanut sen kuvan, että NATO (USA, Ran­s­ka, Bri­tan­nia, Turk­ki) ovat jo kuukau­sia koulut­ta­neet Turkin puolel­la “Vapaan Syyr­i­an Armei­jaa”, johon kuu­luu mm. Libyas­sa tais­tellei­ta islamis­te­ja ja palkka­so­ture­i­ta, ja ruokki­vat näin osaltaan kon­flik­tia, jopa ohjat­en sitä erikoisjoukko­jen avul­la Syyr­i­an sisältä. Ja YK:lta halu­taan vain val­tu­u­tus lait­taa Iranin liit­to­lainen kyykkyyn.

  http://rt.com/news/turkey-nato-syria-912/

  Turkin päämin­is­teri yrit­tää vedo­ta NATOn 5. artik­laan, kun ei ole saanut YK:lta lupaa hyökkäyk­seen. Tuol­laiseen soti­lasli­it­toonko Suo­mi halu­aa? Ihan oikeasti?

 20. Otta­mat­ta juuri tähän asi­aan muuten kan­taa, niin onko jotenkin pahempi asia tap­paa oman maansa kansalaisia, kuin toisen maan kansalaisia? Jos on, niin kuulisin mielel­lään jotain perustelu­ja tälle usein käytetylle retoriselle heitolle.

 21. Mut­ta silti Suo­mi ei saa liit­tyä Natoon ettei mei­dän poikia kuole näis­sä hyökkäyk­sis­sä vieraisi­in val­tioi­hin. Silti muiden pitäisi se hoitaa.

 22. Soti­laal­lisen väli­in­tu­lon pitäisi olla se viimeinen vai­h­toe­hto ja joskus se on tarpeelli­nen. Näk­isin, että toimen­piteitä pitäisi kohdis­taa Syyr­i­an tapauk­ses­sa Venäjään, joka on Syyr­i­an pitkäaikainen kumppani. 

  Niin kauan kuin Syyr­i­an johto tietää, että Venäjä tukee sitä YK:ssa ja torp­paa päätös­lauselmia, niin mitään muu­tos­ta ei tule tapah­tu­maan. Eikö tuli­taukokin ole lähin­nä sen seu­raus­ta, että Venäjä saati­in jol­lain ilveel­lä siihen mukaan?

 23. Ei sinne ole mitään järkeä men­nä. Tap­pakoot toisi­aan niin kauan kun sisua riit­tää. Men­nään sit­ten kun osa­puolista tun­tuu siltä, että nyt saat­taisi alkaa riittää.

  Jos kon­flik­tin lop­pua halu­taan nopeut­taa niin myy­dään alueelle lisää asei­ta. Niil­lä se Suomikin sai omat sotansa loppumaan.

 24. Niin­pä, mut­ta jos soti­laal­lisen inter­ven­tion jäl­keen maa down­graidau­tuu keski­aikaan kuten kävi Iranille. 

  Ei ole sekään hyvä, jos raiskat­tu­ja naisia tässä uudessa val­tios­sa kivitetään kuo­li­aak­si huorinteosta. 

  Tai jos maan imaamit alka­vat tekemään ydintuhoaseita…

  Olisi syytä tehdä ide­ol­o­gista aika­matkailua Nat­si-Sak­san vuo­sista 2000 luvun islami­laisi­in val­lanku­mous­val­tioi­hin mukaan­lukien Egyp­ti ja Libya. Mitkä ovat ihmisoikeudet ja eri­tyis­es­ti nais­ten oikeudet siel­lä nyt mus­lim­ivel­jeskun­tien rynnistäessä. 

  Vuon­na 2020 olemme kaik­ki viisaampia, mut­ta paras on olla etukä­teen viisas näis­sä asioissa.

 25. i: Mil­loin on jälkikä­teen kiitet­ty asi­aan puuttujia?

  Ensim­mäisek­si tulee mieleen Sak­sa ja II maail­man­so­ta. Mut­ta onko sen jälkeen?

 26. Osmo,

  ketkä ovat aseis­ta­neet ja rahoit­ta­neet Syyr­i­an kapinallisia?

  Ketkä aseis­ti­vat ja rahoit­ti­vat Libyan kansannousua?

  Ker­toi­ka val­ta­me­dia meille, että Libyas­sa oli Suomen tasoinen ter­vey­den­hoito ja Afrikan korkein luku­taito? Ja asteikol­la 1–10: kuin­ka paha dik­taat­tori Gaddafi itse asi­as­sa oli kansaansa kohtaan? 

  Libyaankin hyökkäsi ensin län­si­mainen media ja lop­ul­ta Nato. Nyt tahti on sama Syyriassa.

  Todel­lisia moti­ive­ja kehi­in, kiitos.

 27. i: Mil­loin on jälkikä­teen kiitet­ty asi­aan puut­tu­jia? Jotenkin muis­tan paljon tapauk­sia jois­sa on haukut­tu (Bosnia, Koso­vo, Soma­lia, Afgan­istan, Irak, Libya,…), mut­ta vähän kiit­te­ly­itä. Kuwait­inkin kohdal­la on yritet­ty kek­siä syitä haukkua USA vapautusoperaatiosta. 

  Käsit­tääk­seni Kosovos­sa väestön enem­mistö kiit­telee välintuloa.

  Län­si­maat ovat kyl­lä yleis­es­ti sokei­ta aiheut­tamilleen vahin­goille, ja tätä pitää varoa. Toiv­ot­tavasti Suo­mi ei “kan­sain­välisty” tässä asiassa.

 28. TL: Googlel­la tietysti löytää vaik­ka mitä, Tele­graph ja Rus­sia Today taita­vat olla jos­sain määrin virallisia. 

  Haloo?! Syytät mui­ta siitä, että nämä kuun­tel­e­vat “Naton, USAn ja Israelin” tiedo­tusvä­linei­ta, mut­ta oma läh­teesi on RT? Ilman muu­ta Venäläi­nen media on Syyr­i­an asi­as­sa neu­traali, onhan Venäjän lehdis­tön­va­paus sijal­la 142, kun ver­tail­laan 179 maa­ta: http://en.wikipedia.org/wiki/Worldwide_Press_Freedom_Index

  http://en.wikipedia.org/wiki/Russia%E2%80%93Syria_relations

 29. Riit­ta: Ensim­mäisek­si tulee mieleen Sak­sa ja II maail­man­so­ta. Mut­ta onko sen jälkeen? 

  Onko tuo muka joku esimerk­ki human­itäärisil­lä syil­lä sotaan lähtemis­es­tä? Bri­tan­nia ja Ran­s­ka julis­ti­vat Sak­salle sodan sik­si, että se hyökkäsi toiseen suvereeni­in val­tioon, Puo­laan. USA:lle Sak­sa julisti sodan. Samoin NL jou­tui sotaan Sak­saa vas­taan Sak­san aloit­teesta (alku­vai­heessa­han NL oli Sak­san liit­to­lainen!). Suo­mi oli suurim­man osan sodas­ta Sak­san liit­to­lainen (tai kanssas­oti­ja tai mil­lä nimel­lä tätä nyt sit­ten halu­taankin kutsua). 

  Sak­san ihmisoikeis­loukkauk­sil­la ennen vuot­ta 1939 ei ollut oikeas­t­aan mitään merk­ti­tys­tä sotimiseen ryhtymisen suh­teen. Myöhempi­enkin merk­i­tys sotapon­nis­telui­hin oli aika mar­gin­aa­li­nen. Esim. Auschwitzin kaa­sukam­mioi­ta ei juu­ta­lais­ten pyyte­ly­istä huoli­mat­ta pommitettu.

 30. Kysymyk­sen aset­telu on väärä. Pitäisi kysyä halu­taanko seu­ra­ta agen­daa ja syr­jäyt­tää Assad val­las­ta heiken­täen näin Iranin liit­to­laisen ase­maa. Vähem­mäl­lä sivi­il­i­uhrien määräl­lä oltaisi­in päästy, jos kap­inal­lisia ei oltaisi tuet­tu aseel­lis­es­ti ja peit­e­op­er­aa­tioil­la. Jos puhutaan sivi­ilien pelas­tamis­es­ta niin sota aiheut­taa var­masti yli 100 000 ihmisen kuoleman.

  Tilan­net­ta ei tule ver­ra­ta Libyaan mis­sä kyseessä oli ter­ror­istin syr­jäyt­tämi­nen, kaup­pa­poli­ti­ikan ollessa vah­vasti seu­raa­vana. Syyr­i­as­sa kysymys on paljon suurem­mas­ta asiasta.

  Yleis­es­ti ottaen län­si­mainen media on hie­man pimen­nos­sa ja kir­joituk­set ovat kiihtyneet pro mil­i­tary suun­taan, jon­ka syöt­ti­in Osmokin on lan­gen­nut. En kuitenkaan sano, etteikö väli­in­tu­lo olisi väärin, päin­vas­toin kan­natan nykyisen val­tapoli­ti­ikan edistämistä.

 31. Kyl­lä Soi­ni oli siinä oike­as­sa, että suurim­mat sodan­li­et­so­jat löy­tyvät nykyään Vihreistä eikä Kokoomuk­ses­ta. Ei kan­na­ta Osmo kuvitel­la, että NATO:n pom­mi­in kuol­lut syyr­i­alainen olisi yhtään onnel­lisem­pi kuin Syyr­i­an hal­li­tuk­sen tai kap­inal­lis­ten luoti­in päivän­sä päättänyt.

  Syyr­i­alaiset ratkai­se­vat ongel­mansa itse. Jos johdon vas­tus­tus on riit­tävää, johto kaatuu, jos ei val­ta pysyy. Kumpikaan puoli tuskin on tois­taan parem­pi hal­lit­se­maan. Tilanteeseen puut­tu­jil­la taitaa olla itsel­lään niin synkät sivi­il­imurhati­las­tot, ettei tuo sivi­ilien suo­jelu mene läpi edes loimaalaiselle mummolle.

 32. ‘Mil­loin on jälkikä­teen kiitet­ty asi­aan puut­tu­jia?’ (i)
  ‘Ensim­mäisek­si tulee mieleen Sak­sa ja II maail­man­so­ta.’ (Riit­ta)
  Toises­sa maail­man­so­das­sa Sak­sa oli se asioi­hin puut­tu­ja, ja sen kiin­ni saadut johta­jat hirtet­ti­in juurikin siitä, eli hyökkäys­so­dan aloittamisesta.

 33. Juho Laatu: Käsit­tääk­seni Kosovos­sa väestön enem­mistö kiit­telee välintuloa. 

  Vuon­na 1993 Kosovon Sre­breni­ca oli YK:n suo­ja-alue, jota Ser­bit uhka­si­vat. Hol­lan­ti­laiset YK-joukot pyy­sivät soti­laal­lista apua sivi­ilien suo­jelemiseen mut­teivät saa­neet. YK-soti­laat väistyivät ja Ser­bit aloit­ti­vat sivi­ilien etnisen puhdistuksen. 

  NATO aloit­ti ilmahyökkäyk­set Ser­be­jä vas­taan vas­ta 1995. Koso­vo on minus­ta kyl­lä yksi räikeim­mistä häpeä­tahroista YK:n ja kan­sain­välisen rauhan­tur­vaamisen his­to­ri­as­sa. Vaik­ka human­itääri­nen kri­isi oli erit­täin todel­li­nen ja tun­nustet­tu, mitään ei tehty vuosi­in vaan annet­ti­in tilanteen jatkua.

 34. Ongel­ma tässä väli­in­tu­los­sa on vain se, että taas ker­ran käytän­nössä ase­tu­taan toisen osa­puolen puolelle toista vas­taan. Syyr­i­an oppo­si­tio saa tukea myös Iranil­ta, ollaanko valmi­it tuke­maan sitä ? Pitäisi tarkem­min tietää ketä oppo­si­tio edus­taa, lie­nee melko seka­va ja hajanainen. Sitä pait­si Assadin tuki on edelleenkin melko suuri, ken­ties suurem­pi kuin oppo­si­tion. Media hel­posti vääristää ja yksinker­tais­taa tilan­net­ta. Val­lankuo­mous­ro­man­ti­ik­ka voi edelleen hyvin !

 35. TL: Sre­breni­ca

  Minus­takin Sre­breni­ca on hyvä esimerk­ki siitä, miten län­si­maat voivat pitkälti hyvää tarkoit­taen myös sotkea asi­at ja saat­taa ihmiset vaaraan.

  Mut­ta Sre­breni­can ongel­mat liit­tyvät Bosni­aan eikä Kosovoon. Kosovon sota oli myöhäisem­pi ja erilli­nen, vaikkakin myös entisen Jugosla­vian alueeseen liit­tyvä konflikti.

 36. Coun­try boy:
  Ongel­ma tässä väli­in­tu­los­sa on vain se, että taas ker­ran käytän­nössä ase­tu­taan toisen osa­puolen puolelle toista vas­taan. Syyr­i­an oppo­si­tio saa tukea myös Iranil­ta, ollaanko valmi­it tuke­maan sitä ? Pitäisi tarkem­min tietää ketä oppo­si­tio edus­taa, lie­nee melko seka­va ja hajanainen. Sitä pait­si Assadin tuki on edelleenkin melko suuri, ken­ties suurem­pi kuin oppo­si­tion. Media hel­posti vääristää ja yksinker­tais­taa tilan­net­ta. Val­lankuo­mous­ro­man­ti­ik­ka voi edelleen hyvin ! 

  Iran tukee nyky­istä hallintoa ja Alawi­it­ti vähem­mistöä (< 10%) joka on hall­ti­sevas­sa ase­mas­sa. Alawi­itit las­ke­taan Shi­ia mus­limei­hin kutn Irani­laist. Kap­inal­liset edus­ta­vat Sun­ni enem­mistöä. Assadin puolel­la tais­telee myös Sun­ne­ja jot­ka ovat päässeet asemi­in suhteil­la ja joil­la on paljon hävittävää. 

  Mis­sään tapauk­ses­sa ei ole tot­ta että Assad olisi yksinäi­nen dik­taat­tori ja Syyr­ia rauhoit­tuisi jos hänestä päästäisi­in eroon.

 37. Reutersin mukaan USA:n senaat­torit John McCain ja Joseph Lieber­man vieraili­vat juuri Turkissa tapaa­mas­sa Syyr­i­an kap­inal­lisia, ja vaa­ti­vat että Syyr­i­an vapau­tusarmei­jalle val­lataan Syyr­i­as­ta USA:n tuel­la suo­ja-aluei­ta, jos­sa “Vapaan Syyr­i­an armei­ja” voi har­joitel­la sota­toimia. Melkoista sodan­li­et­son­taa. Eikä mitään uut­ta, USAl­la on vuosikym­me­nien koke­mus tuol­lai­sista hal­li­tusten kaatami­sista ympäri maailmaa. 

  Perustelu­na tuolle invaa­si­olle on se, että Syyr­i­as­sa on vuo­den aikana kuol­lut n. 10000 ihmistä väki­val­taisuuk­sis­sa. Mut­ta Syyr­i­an väk­ilu­vul­la ihan nor­maa­likin kuolleisu­us on 200000 ihmistä vuodessa. 

  Päivän Helsin­gin Sanomis­sa oli jut­tu Kil­isin pako­laisleir­iltä, jonne ei jostain syys­tä saa men­nä haas­tat­tele­maan pako­laisia. Paikallis­ten turkki­lais­ten mukaan leiri houkut­telee “elin­ta­sopako­laisia” Syyr­i­as­ta, kun siel­lä saa kolme läm­mintä ate­ri­aa + 10 euroa päivässä, ja lisäk­si koulu­tuk­sen lapsille. 

  En nyt ole vaku­ut­tunut siitä, että Syyr­i­as­sa on käyn­nis­sä oikea kansan­murha. Sen­si­jaan alan olla vaku­ut­tunut, että Syyr­i­an lev­ot­to­muudet ovat pitkälti ulkois­t­en taho­jen tahal­lis­es­ti ylläpitämiä. Ja Syyr­i­an armei­ja sotii lähin­nä aseel­lisia kap­inal­lisjoukko­ja vas­taan omas­sa maassaan.

  Syyr­i­an tilanteeseen tulisi puut­tua tois­taisek­si ain­oas­taan YK:n tarkkail­i­joi­ta lisäämäl­lä, kuten nyt tehdään.

 38. Irakissa on kuol­lut n. 600000 sivi­il­iä 2003 jäl­keen USA:n miehi­tyk­sen aikana. Irakin ja Syyr­i­an väestö on suun­nilleen saman kokoinen. 

  Onko tämä n. 10000 epä­selvä uhrimäärä jol­lain ide­ol­o­gisel­la perus­teel­la sel­l­ainen, että se perustelee mas­si­iviset sota­toimet, joiden seu­rauk­se­na toden­näköis­es­ti kym­menker­tainen määrä ihmisiä kuolee, ja pitkäl­lä aikavälil­lä ylitet­täneen puolen miljoo­nan kuolleen raja?

  Eikö samoin perustein voisi sit­ten hyökätä Syyr­i­an kokoiseen Pohjois-Kore­aan, jos­sa kuolee ihmisiä nälkään ja keski­tysleireil­lä var­masti enem­män kuin Syyr­i­as­sa? Tai Darfuriin?

  Tai jos kysymys on ara­bikevään mie­lenosoi­tusten sal­limis­es­ta, mik­si Sau­di Ara­bi­an annet­tin vaien­taa väki­val­tais­es­ti Bahrain­in kapinalliset?

 39. TL:
  Eikö samoin perustein voisi sit­ten hyökätä Syyr­i­an kokoiseen Pohjois-Kore­aan, jos­sa kuolee ihmisiä nälkään ja keskitysleireillä 

  Ei voisi, vaan pitäisi.

 40. Naise­na ehdotan vienos­ti, että miehistä tehtäisi­in rauhan­tur­vaa­jia, jot­ka huole­hti­si­vat soti­laina voimaperäis­es­ti maail­man muoni­tus­puolen. Jos se olisi sit­tetn hohdokkaam­paa. Naisil­la menee aivan liian paljon aikaa esim. las­ten­hoitoon yms. että he ehti­sivät ajaa trak­to­ria salao­jite­tu­il­la pel­loil­la all over the world, in Africa and so on. Paljon puhutaan, mut­ta mitään ei tehdä. Mis­sä vika???

 41. Beta: Tilan­net­ta ei tule ver­ra­ta Libyaan mis­sä kyseessä oli ter­ror­istin syr­jäyt­tämi­nen, kaup­pa­poli­ti­ikan ollessa vah­vasti seuraavana.

  Libyas­sa oli ennen NATO:n isku­ja n. 30000 Kiinalaista öljy­työn­tek­i­jää. Ja Gaddafi oli aikeis­sa myy­dä öljyä kul­taa vas­taan Kiinalle, Intialle ja Venäjälle. (mm. Finan­cial Times)

  YK:n päätös Libyan ilmaiskuista ei ollut yksimieli­nen, moni maa vas­tusti. Mm. Afrikan Unioni, Etelä-afrikan Pres­i­dent­ti Jacob Zuma sekä Int­ian ulko­min­is­teri kri­ti­soi­vat voimakkaasti yhdys­val­to­ja YK:n val­tuuk­sien ylittämisestä.

 42. Juho Laatu: Käsit­tääk­seni Kosovos­sa väestön enem­mistö kiit­telee välintuloa. 

  Suo­ma­lais­es­ta intel­li­gen­zi­as­ta löy­tyi tuol­loin run­sain mitoin Kosovon väli­in­pu­ut­tumisen vas­tus­ta­jia. Hesar­il­la oli kokon­ainen sivu haas­tat­telu­ja aiheesta. Samoin vas­taus väli­in­tu­lon aiheel­lisu­u­teen on eri­lainen, jos kysyy Venäjän tiedo­tusvä­lineiltä — var­maan myös Serbian.

  Dis­claimer: en itse vas­tus­tanut, enkä vas­tus­ta Kosovon väliintuloa.

 43. TL: Vuon­na 1993 Kosovon Sre­breni­ca oli YK:n suo­ja-alue, jota Ser­bit uhka­si­vat. Hol­lan­ti­laiset YK-joukot pyy­sivät soti­laal­lista apua sivi­ilien suo­jelemiseen mut­teivät saa­neet. YK-soti­laat väistyivät ja Ser­bit aloit­ti­vat sivi­ilien etnisen puhdis­tuk­sen. NATO aloit­ti ilmahyökkäyk­set Ser­be­jä vas­taan vas­ta 1995. Koso­vo on minus­ta kyl­lä yksi räikeim­mistä häpeä­tahroista YK:n ja kan­sain­välisen rauhan­tur­vaamisen his­to­ri­as­sa. Vaik­ka human­itääri­nen kri­isi oli erit­täin todel­li­nen ja tun­nustet­tu, mitään ei tehty vuosi­in vaan annet­ti­in tilanteen jatkua.

  Nyt on kyl­lä sekaisin pait­si puurot ja vel­lit myös muutkin viljatuotteet.

  Sre­brenick­an joukko­murha tapah­tui heinäku­us­sa 1995, ja osoit­ti karul­la taval­la miten YK ei kyen­nyt suo­jaa­maan takaa­maansa suo­ja-aluet­ta. Sinän­sä on tot­ta, että NATO ei tehnyt merkit­täviä ilmaisku­ja (muu­ta­ma tosin tehti­in) heti, osit­tain huonoista keli­olo­suhteista johtuen (toisin kuin luul­laan, niin etenkään tuol­loin ei ollut niin vain mah­dol­lista tulit­taa ilman näkyvyyt­tä) mut­ta ennen kaikkea kos­ka Ser­bi­joukot uhka­si­vat sur­ma­ta ne 400 YK soti­las­ta ja aloit­taa tyk­istö­tulen lähel­lä ole­vaan Poto­carin YK-tukiko­htaan, johon oli paen­nut yli 20.000 sivi­il­iä. Tämä on nyt help­po tuomi­ta, mut­ta toisaal­ta tuol­loin ei kyl­lä ollut mitään var­muut­ta että 8.000 sivi­il­iä murhat­taisi­in, eikä ”vain” pakkosiirettäisi.

  Nato aloit­ti pom­mi­tuk­set 30.8.1995, kun ser­biarmei­ja oli vielä tulit­tanut tyk­istöl­lä keskelle Sara­jevoa, soit­taen että neu­vot­te­lu­tu­los ei ollut tulos­sa, siinä ei siis odotet­tu vuosia vaan reilus­sa kuukaudessa aloitet­ti­in pom­mi­tus joka osaltaan johti Day­tonin rauhansopimukseen. 

  Kosovon ilmakam­pan­ja alkoi 24.3.1999, kun rauhan­neu­vot­te­lut Ser­bian kanssa oli­vat kar­i­u­tuneet ja 23.3. ja Jugosla­vian val­tion­tele­vi­sios­sa oli julis­tet­tu hätäti­la ja joukko­mo­bil­isoin­ti. Yht­enä isona syynä tähän oli juurikin se, että halut­ti­in vält­tää Bosn­ian tilanteen uusi­u­tu­mi­nen, eli ettei taas odote­ta että väki­val­ta Kosovos­sa (joka oli siis jo alka­nut aiem­min) saavut­taisi Bosn­ian kaltaisen mas­samurhan tason. Ja ainakin val­taen­em­mistö koso­volai­sista kyl­lä kiit­tää tätä pommituspäätöstä.

  NATO:a on syytä arvostel­lakin, esim. sen maalit­tamis­pros­es­sis­sa oli selviä virheitä, ja sivi­il­i­tap­pi­oi­ta tuli mitä ilmeisim­min enem­män kuin olisi ollut vält­tämätön­tä. Mut­ta ei tässä kyl­lä aikailus­ta kan­na­ta alkaa syyt­tää, ja Kosovos­ta ei tul­lut toista Bosniaa. 

  Niin sivi­huo­mau­tuk­se­na vielä, Irak ei ole NATO:n oper­aa­tio (Afgan­istan on), kos­ka USA ei saanut NATO:lta hyväksyn­tää hyökkäyk­selleen, usei­den jäsen­maid­en vas­tus­taes­sa sitä. Esim. Sak­sa oli erit­täin kri­it­ti­nen. Niin­pä USA perusti oman liit­touman ”Coali­tion of the Will­ing” jos­sa on toki mukana myös NATO:on kuu­lu­via mai­ta, mut­ta puo­let NATO-maista ei ole mukana ja enem­mistö val­tioista on ihan muual­ta. NATO:n kri­ti­soimi­nen kaikesta USA:n hölmöilystä on yleinen perspektiiviharha.

 44. TL:
  Eikö samoin perustein voisi sit­ten hyökätä Syyr­i­an kokoiseen Pohjois-Kore­aan, jos­sa kuolee ihmisiä nälkään ja keski­tysleireil­lä var­masti enem­män kuin Syyr­i­as­sa? Tai Darfuriin?

  Eikö mei­dän nyt vaan kan­nat­taisi lopet­taa kaik­ki kehi­tys- ja kri­isi­a­pu, kos­ka emme esimerkik­si voi taa­ta avun per­ille­menoa pohjois-kore­an epälu­ote­tavak­si leimaa­malle väestönos­alle? Eikö ole epäoikeu­den­mukaista että jotain nälkäänkuol­e­vaa aute­taan ja toista ei? 

  Eikö samoil­la perusteil­la pitäisi aut­taa kaikkia?

 45. Irakissa 74 % väestöstä kiit­teli USA:n hyökkäys­tä vielä 3 vuot­ta myöhem­min. Lienevät lähin­nä shi­io­ja ja kur­de­ja. http://news.bbc.co.uk/2/shared/bsp/hi/pdfs/27_02_06world_poll.pdf

  USA:n arvosteli­jan mukaan tuo­hon men­nessä kuollei­ta oli 67 000. Tietysti kaiken­laisia luku­ja esitel­lään. http://www.hs.fi/paakirjoitukset/Hadithan+siviiliuhrit+j%C3%A4iv%C3%A4t+sovittamatta/a1305554790302

  Monis­sa muis­sakin tapauk­sis­sa vapaut­ta­jaa on kiitel­ty, vaikka­pa Hol­lan­ti Englan­ti­in 1688, Viet­nam Kam­bodzhaan 1979 tai Tansa­nia Ugan­daan 1979. http://fi.wikipedia.org/wiki/Ugandan%E2%80%93Tansanian_sota

  Vaik­ka nainen tai lap­si tai mies pelkäisi hakkaa­jaansa, kyl­lä ulkop­uoliset saa­vat aut­taa pelkure­i­ta. Val­tion ollessa kyseessä puut­tumi­nen on har­voin järkevää mut­ta joskus se on. Vaik­ka puut­tu­jan moti­iv­it oli­si­vat itsekkäät, puut­tumi­nen voi silti olla kannatettavaa.

  Syyr­i­as­sa tul­laan toden­näköis­es­ti näkemään paljon veren­vuo­da­tus­ta, mikä ei lop­pune, ennen kuin enem­mistö saa val­lan. Ulko­val­to­jen älykäs puut­tumi­nen voi nopeut­taa tätä veristä vai­het­ta ja siten vähen­tää uhre­ja. Kovin vähäisek­si hei­dän lukuaan tuskin saadaan.

 46. On muis­tet­ta­va, että Syyr­i­an kansas­ta osa tukee nyky­istä hal­li­tus­ta. On mah­dol­lista, että se on enem­mistö. Se on var­maa, että suurim­malle osalle vain rauha on tärkein­tä. Suuri osa ei ymmär­rä eikä seu­raa poli­ti­ikkaa. Jokaisen inter­ven­tio­ta haikail­e­van on mietit­tävä, miten pitäisi toimia, jos Suomes­sa tuhatku­nat mil­i­tant­tia maakun­nista hyökkäisi Helsinki­in, aktivoisi milenosoituk­sia, ampuisi poli­ise­ja ja lop­ul­ta ryhty­isi val­taa­maan ker­rostalo­ja ampuen hal­li­tus­ta kan­nat­tavia. Veikkaan­pa, että Osmokin tuk­isi samo­ja menetelmiä joi­ta Syyr­i­an johto nyt käyt­tää, eikä halu­aisi ulko­val­to­jen tuke­van maakun­nan miehiä.

 47. Syyr­i­an tilanne on kom­plek­si ja on nau­ret­tavaa käy­dä keskustelua Osmon alus­tamil­la taus­toil­la ja argumenteilla.

  1. Syyr­i­an kri­i­sis­sä ei ole kyse demokra­ti­as­ta eikä vas­tavuorois­es­ti tyranniasta. 

  2. Syyr­i­as­sa on kri­isi, jos­sa kak­si aseis­tet­tua osa­puol­ta tais­tel­e­vat aivan muus­ta kuin oman maan oloista, ja väki­val­taisuuk­sien lopet­tamista vaa­tivien ulko­val­to­jen suo­ral­la tuella.

  3. Yhdys­val­ta­laisen yksi­tyisen tiedustelu­o­r­gan­isaa­tio Strat­forin mukaan kon­flik­tin keskeiset vaikut­timet löy­tyvät Iranin kas­vavas­ta vaiku­tus­val­las­ta Lähi-idässä sekä Turkin toiveesta Syyr­i­an val­lan luisumis­es­ta Syyr­i­an Sunni-enemmistölle. 

  4. Syyr­i­an aseis­tet­tua oppo­si­tio­ta tuke­vat ja rahoit­ta­vat etupäässä Assadin hallintoa vas­tus­ta­vat Sau­di-Ara­bia, Qatar ja Yhdis­tyneet Ara­biemi­raatit. Myös Yhdys­val­lat on ilmoit­tanut kap­inal­lis­ten suo­ras­ta tues­ta tämän kuun alussa. 

  5. Assadin hallinnon keskeisim­mät poli­it­tiset liit­to­laiset löy­tyvät Venäjältä ja Kiinas­ta, jot­ka molem­mat vas­tus­ta­vat mah­dol­lista Yhdys­val­to­jen kas­vavaa vaiku­tus­val­taa alueel­la nyky­hallinnon kaa­tu­misen myötä.

  Kysyn siis mitä ihmeen hyvää saavute­taan “län­sili­it­tou­tu­man” soti­laal­lisel­la inter­ven­ti­ol­la? Kyl­lä sil­lä saavute­taan lyhyel­lä tähtäimel­lä ja kovaan hin­taan län­simieli­nen hallinto, mut­ta mitä sen jälkeen?

 48. TL: No mis­tä pitäisi kiit­tää? Libyan “sivi­ile­jä suo­jel­evas­sa oper­aa­tios­sa” kuoli wikipedi­an mukaan 25000–30000, 4000 on kateis­sa, 50000 haavoit­tui, ja Libya on täl­läkin het­kel­lä sisäl­lis­so­taa muis­tut­tavas­sa kaaoksessa.

  Libyan väk­iluku on n. 6.7 miljoon­aa. Syyr­i­an väk­iluku on n. 22.5 miljoon­aa. Eli “human­itääri­nen inter­ven­tio” Syyr­i­aan johtaisi toden­näköis­es­ti ainakin 100000 kuolleeseen, 200000 haavoit­tuneeseen sivi­ili­in, sisäl­lis­so­taan ja Lähi-Idän kriisiytymiseen.

  Kova on hin­ta sivi­ilien pelastamiselle.

  Kri­i­sis­sä on kyse niin paljon isom­mista geopoli­it­ti­sista intres­seistä, että 10.000 tai 100.000 kuol­lut­ta syyr­i­alaista ei liiku­ta ketään osal­lista (pait­si tietysti syyr­i­alaisia uhre­ja ja niiden omaisi­aan itseään).

 49. On tosi kakka­mainen jut­tu, että Syyr­i­an hal­li­tus tap­paa omia kansalaisi­aan. Olen samaa mieltä, ettei sel­l­aista pitäisi saa­da tapah­tua. Olen sen sijaan täysin eri mieltä siitä, saadaanko tilanteeseen kestävää muu­tos­ta län­si­val­to­jen soti­laal­lisin toimin. 

  Kat­sokaa vaik­ka Libyaa tai Egyp­tiä. Siel­lä on kali­fit vai­hdet­tu ja uusia on tulos­sa tilalle. Mikään ei näytä siltä, että uudet kali­fit oli­si­vat jotenkin humaan­im­pe­ja demokraat­tisem­pia kuin van­hat. He ovat vain uusia. Anna men­nä muu­ta­ma vuosi, niin he ampu­vat puolestaan omia mielenosoittajiaan.

  Ongel­ma on sys­teem­i­nen. Nyt vain vai­hde­taan regi­ime­jä. Yksi klaani vai­hde­taan toiseen, yksi heimopääl­likkö toiseen.

 50. Juk­ka Heikki­nen:
  Jokaisen inter­ven­tio­ta haikail­e­van on mietit­tävä, miten pitäisi toimia, jos Suomes­sa tuhatku­nat mil­i­tant­tia maakun­nista hyökkäisi Helsinki­in, aktivoisi milenosoituk­sia, ampuisi poli­ise­ja ja lop­ul­ta ryhty­isi val­taa­maan ker­rostalo­ja ampuen hal­li­tus­ta kannattavia. 

  Vaik­ka Kataista en kum­moi­sesskaan arvos­sa pidä, hänen pois­tamisek­si viras­taan on sen­tään muitakin keino­ja kuin ampumi­nen. Mie­lenosoit­ta­mi­nenkin on ihan laillista.

 51. Juk­ka Heikki­nen:
  On muis­tet­ta­va, että Syyr­i­an kansas­ta osa tukee nyky­istä hal­li­tus­ta. On mah­dol­lista, että se on enem­mistö. Se on var­maa, että suurim­malle osalle vain rauha on tärkein­tä. Suuri osa ei ymmär­rä eikä seu­raa poli­ti­ikkaa. Jokaisen inter­ven­tio­ta haikail­e­van on mietit­tävä, miten pitäisi toimia, jos Suomes­sa tuhatku­nat mil­i­tant­tia maakun­nista hyökkäisi Helsinki­in, aktivoisi milenosoituk­sia, ampuisi poli­ise­ja ja lop­ul­ta ryhty­isi val­taa­maan ker­rostalo­ja ampuen hal­li­tus­ta kan­nat­tavia. Veikkaan­pa, että Osmokin tuk­isi samo­ja menetelmiä joi­ta Syyr­i­an johto nyt käyt­tää, eikä halu­aisi ulko­val­to­jen tuke­van maakun­nan miehiä.

  Juuri näin ja tähän ske­naar­i­oon voisi lisätä, että maakun­tien miehiä aseis­taisi ja rahoit­taisi vaikka­pa Venäjän tur­val­lisu­us­palvelu, joka toisel­la suul­la taivastelisi Suomen val­tion ihmisoikeusrikkomuksia.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.