Kuolinisku huumemafioille!

Mek­si­kon ja mui­den Väli-Ame­ri­kan mai­den huu­me­so­das­sa on kuol­lut jo 47 000 ihmis­tä. Se on hir­vit­tä­vän pal­jon, mut­ta tätä­kin pahem­paa on se, mil­lai­seen kuri­muk­seen huu­me­ma­fioi­den val­taan jou­tu­neet maat ovat pää­ty­neet. Nii­den koko kehi­tys on pysäh­ty­nyt, vaik­ka Väli-Ame­ri­kan mail­la pitäi­si olla erin­omai­set edel­ly­tyk­set pääs­tä mukaan kehit­ty­vien mai­den nousuun.

Huu­me­so­dal­la ei näy­tä ole­van mai­nit­ta­vaa vai­ku­tus­ta kokaii­nin saa­ta­vuu­den Yhdysvalloissa.

Oli­si­ko Yhdys­val­to­jen aika ryh­tyä vii­mei­seen ja murs­kaa­vaan iskuun huu­me­ma­fioi­ta vas­taan – lail­lis­taa kokaii­ni ja alkaa myy­dä sitä val­tion kokaii­ni­mo­no­po­lin laskuun?

Mafio­sot eivät var­maan­kaan välit­tö­mäs­ti lopet­tai­si rikol­lis­ta toi­min­taan­sa ja läh­ti­si joki­var­teen los­si­vah­deik­si. Ne menet­täi­si­vät kui­ten­kin pää­asial­li­sen tulon­läh­teen­sä. Mitä pidem­pään huu­me­ma­fia ehtii kerä­tä omai­suut­ta, sitä pysy­väm­män otteen ne yhteis­kun­nis­ta saavat.

Alkon 80-vuo­tis­päi­vän kunniaksi!

=====

Kuten arva­ta saat­taa, tämä kir­joi­tus on kerän­nyt huo­mat­ta­van mää­rän kom­ment­te­ja, jois­sa ihan­noi­daan huu­mei­den käyt­töä ja vähä­tel­lään nii­den vaa­ro­ja. Minä en halua mai­nos­taa huu­mei­ta enkä nii­tä sik­si jul­kai­se. Olen sik­si pois­ta­nut myös jo jul­kais­tu­ja kir­joi­tuk­sia ja nii­hin tul­lei­ta vas­tauk­sia. Pidän huu­mei­ta paha­na ongel­ma­na ja kokaii­nia hyvin vaa­ral­li­se­na. Vas­tus­tan vain kokaii­ni­kau­pan anta­mis­ta oikein lain tur­vin mafian monopoliksi.

148 vastausta artikkeliin “Kuolinisku huumemafioille!”

 1. Eikös Suo­mi voi­si näyt­tää esi­merk­kiä täs­sä asias­sa. Kiel­to­la­eil­la ei saa­vu­te­ta kuin tur­haa rikollisuutta.

 2. Lähes­tul­koon kaik­ki nykyi­set huu­meet ovat enti­siä (resep­ti­va­pai­ta) lääk­kei­tä. Myös monia nykyi­siä lääk­kei­tä käy­te­tään huu­mei­na. Ainei­den saa­ta­vuus ei ole se oikea ongel­ma — pitäi­si tun­nis­taa oikea sai­raus että sitä voi­si hoitaa…

 3. Oli­si mul­la toi­nen­kin ehdo­tus asian lai­dan kor­jaa­mi­sek­si, mut­ta se tai­taa olla Suo­mes­sa sak­ko­ran­gais­tuk­sen uhal­la kiel­let­tyä lausua ääneen. Että hur­raa vaan, vihe­ra­nar­ko­va­sem­mis­to­lai­nen val­lan­ku­mous Mek­si­kos­sa! Viva la cocaína!

 4. Jos huu­me­ri­kol­li­sil­la ei ole vie­lä tiuk­kaa otet­ta (jo kor­rup­toi­tu­nees­ta) val­tio­ko­neis­tos­ta, huu­me­ri­kol­li­suu­den sai­si kyl­lä tuon tapai­sil­la kons­teil­la kuriin. Ihmet­te­len val­tioi­den halua yllä­pi­tää huu­me­so­tia ja rikol­li­suu­den kuri­mus­ta, kun parem­pia­kien kei­no­ja oli­si saa­ta­vil­la. Tämä kos­kee myös Suo­mea, jos huu­meon­gel­man kat­so­taan ole­van jo mer­kit­tä­vä haitta.

  Tosin ennen tuol­lai­sen “huu­meal­kon” perus­ta­mis­ta kokei­li­sin ensin “huu­me­ter­veys­kes­kus­ta”. Sen sijaan, että ainei­ta myy­täi­siin kenel­le tahan­sa huu­meal­kos­ta, nii­tä annet­tai­siin ter­veys­kes­kuk­ses­sa vain “huu­me­sai­rail­le”. Mie­luum­min kai huu­me­riip­pu­vai­set haki­si­vat aineen­sa koh­tuu­hin­nal­la ter­veys­kes­kuk­ses­ta, kuin teki­si­vät rikok­sia ja haki­si­vat aineet kal­liil­la ja lait­to­mas­ti huumerikollisilta.

 5. Tiis­tai­na löö­pis­sä: “Vih­rei­den Soi­nin­vaa­ra vaa­tii kovien huu­mei­den laillistamista”…

 6. Kokaii­nis­ta en tie­dä, mut­ta aika pal­jon aut­tai­si jo se, että lail­lis­tai­si­vat kan­na­bik­sen. Se siir­täi­si val­tao­san huu­mei­den käyt­tä­jis­tä ja mark­ki­nois­ta pois huu­me­kaup­piai­den kyn­sis­tä “sisään­heit­to­tuot­teen” hävi­tes­sä ja “luon­nol­li­sen liit­to­lai­sen” poistuessa.

  Vali­tet­ta­vas­ti siel­lä vain tai­taa olla soti­las­teol­li­ses­sa komplek­sis­sa, tie­dus­te­lu­yh­tei­sös­sä ja nopeas­ti kas­va­vas­sa yksi­tyis­van­ki­la­bis­nek­ses­sa sen ver­ran int­res­se­jä olla tuo­ta teke­mät­tä, ettei muu­tos­ta oike­aan suun­taan tule tapah­tu­maan ennen kuin saa­vat poliit­ti­sen kor­rup­tion­sa kuriin.

 7. Kyl­lä­hän tuo­ta muu­ta­ma suht-vaka­vas­ti otet­ta­va taho ajaa USAs­sa, mut­ta ei lähel­le­kään enem­mis­tö maan­laa­jui­ses­ti. Var­maan aika sama pro­sent­ti lail­lis­tuk­sen puo­lel­la kuin sitä vas­taan, ja suu­rin piir­tein samat pro­sen­tit kuin Suo­mes­sa­kin. Eli pal­lo takai­sin Suo­meen, mit­kä ovat syyt mik­si oikeis­to vas­tus­taa lail­lis­ta­mis­ta ja uuden alko tyy­li­sen sys­tee­min perustamista?

 8. Mafia menet­täi­si tulon­läh­teen, mut­ta kokaii­nin kulu­tus lail­li­se­na päih­tee­nä oli­si epäi­le­mät­tä nykyis­tä suu­rem­paa kuin se tuli­si hel­pos­ti saa­ta­vak­si ja hyväk­sy­tyk­si. Alko­ho­lin käyt­tö joko vähe­ni­si tai sit­ten ei. Jen­kit tus­kin halua­vat uhrau­tua Väli-Ame­ri­kan hyväksi.

 9. Osmo: “Huu­me­so­dal­la ei näy­tä ole­van mai­nit­ta­vaa vai­ku­tus­ta kokaii­nin saa­ta­vuu­den Yhdysvalloissa.”

  Kyl­lä on vai­ku­tus­ta: kau­pan volyy­mi on kas­va­nut monin­ker­tai­sek­si ja huu­mei­den hin­ta las­ke­nut. Rikol­li­suus on kas­va­nut ja raaistunut.

  Ainoa jär­ke­vä lii­ke oli­si lail­lis­taa joi­ta­kin vaa­rat­to­mia huu­mei­ta, esim. eks­taa­sil­la ei ole tun­net­tu­ja haittavaikutuksia.
  Ja kan­na­bik­sen­kin mer­kit­tä­vin hait­ta­vai­ku­tus on keuh­ko­syö­pä, joka joh­tuu sii­tä, että sitä pol­te­taan. Puh­taal­la, syn­teet­ti­sel­lä, muul­la tavoin nau­ti­tul­la tet­ra­hydro­kan­na­bi­no­lil­la ei sitä­kään hait­taa olisi.

 10. Soi­nin­vaa­ran rat­kai­su on loo­gi­nen, mut­ta heik­kou­te­na on, että se ei ota huo­mioon kysyn­nän kas­vua. Nykyi­nen täy­si­kiel­to ja rikos­seu­raa­muk­set ovat kysyn­tää pie­nen­tä­viä teki­jöi­tä. Jos hyvin voi­ma­kas­ta riip­pu­vuuut­ta aiheut­ta­vat huu­meet (heroii­ni, kokaii­ni yms) tuli­si laa­jaan jake­luun laiil­li­ses­ti, niin pel­kään, että kokei­li­joi­den mää­rä kas­vai­si monin­ker­tai­sek­si nykyi­ses­tä. Ja ei ole pelot­te­lua sanoa, että kovis­sa huu­meis­sa jo yksi käyt­tö­ker­ta voi joh­taa vuo­si­kausien riippuvuuteen.

 11. Riit­tää­kö kokaii­nin lail­lis­ta­mi­nen? Eikö huu­me­so­ta joh­du ennen kaik­kea sii­tä, että kar­tel­lit tais­te­le­vat kul­je­tus­reit­tien hal­lin­nas­ta, joi­den kaut­ta Jenk­kei­hin vie­dään kan­na­bis­ta, metam­fe­ta­mii­nia, heroii­nia ja kokaii­nia? Pitäi­si­kö kaik­ki edel­lä mai­ni­tut huu­meet lail­lis­taa ja mitä seu­rauk­sia täl­lä olisi?

 12. Homo­po­li huu­me­kaup­paan! Val­tion­mo­no­po­li ei ole kes­tä­vä aja­tus, kos­ka talous­li­be­ra­lis­mi kui­ten­kin pyr­kii, ja Yhdys­val­lois­sa myös pys­tyy, sen mur­ta­maan. Val­tion­mo­no­po­lis­sa­kin huu­meet oli­si­vat samal­la taval­la lail­li­sia ja hel­pos­ti han­kit­ta­via kuin muut­kin lail­li­set tuot­teet, vaik­ka mark­ki­noin­tia pys­ty­tään rajoittamaan. 

  Kaik­ki huu­meet, kan­na­bis mukaan lukien, ovat hai­tal­li­sia jois­sa­kin suh­teis­sa, kuten oppi­mis­ky­vyn ja muis­ti­tie­don mie­leen­pa­laut­ta­mi­sen kan­nal­ta. Huu­mei­den käy­tön edis­tä­mi­nen ilman hait­to­ja kumoa­via vas­ta­toi­mia ei ole eet­ti­ses­ti kes­tä­vä kanta.

  Vie­lä vas­tuut­to­mam­paa ja kont­ra­pro­duk­tii­vi­sem­paa oli­si vie­dä huu­meet apteek­kei­hin ja medi­ka­li­saa­tion pii­riin, mitä yllä on esi­tet­ty. Täl­lä tuo­tet­tai­siin huu­meis­ta kiin­nos­tu­neil­le kan­nus­ti­mia mah­dol­li­sim­man heik­koon kog­ni­tii­vi­seen suo­riu­tu­mi­seen. Päin­vas­toin pitää luo­da kan­nus­ti­mia kog­ni­tii­vis­ten kyky­jen säi­lyt­tä­mi­sel­le huu­meis­ta huo­li­mat­ta. Jos joku halu­aa polt­taa pil­veä, hänen pitää esi­mer­kik­si ope­tel­la ulkoa Mau­no Koi­vis­ton muis­tel­mat. Kos­ka ja mis­sä yhtey­des­sä Mau­no Koi­vis­to on sano­nut ja mil­lä koh­taa muis­tel­ma­teok­sia lukee esi­mer­kik­si että ”minua aika lail­la rasit­taa sekin, kun sano­taan, että kat­so­kaa mui­ta mai­ta ja kuin­ka me keh­taam­me nii­den edes­sä olla. Aivan kuin mei­dän his­to­riam­me, yhteis­kun­tam­me tai saa­vu­tuk­sem­me oli­si­vat sel­lai­sia, että pitäi­si joten­kin madel­la mui­den ihmis­ten edes­sä”, ja niin edel­leen, kaik­ki ulkoa kum­paan­kin suun­taan. Jos ei kiin­nos­ta, älä pol­ta, et pää­se edes sisään jos et tiedä.

  Huu­meet pitäi­si vie­dä sel­keäs­ti ulos val­ta­kult­tuu­ris­ta ja sijoit­taa monin­ker­tai­seen ins­ti­tu­tio­naa­li­seen mar­gi­naa­liin. Täs­sä met­ro­po­lien mar­gi­naa­li­set vähem­mis­tö­näyt­tä­möt, sikä­li kun nii­tä on ja ne ovat niin queer että sitä ei voi olla huo­maa­mat­ta, voi­si­vat olla hyö­dyl­li­siä. Huu­me­kau­pan mono­po­li voi­tai­siin myön­tää jol­le­kin queer-kil­lal­le, kun­han se on tar­peek­si queer. Tätä­hän ei kukaan usko. Var­sin­kaan vih­reil­le lie­nee mah­do­ton­ta edes miel­tää sel­lais­ta aja­tus­ta, että nor­maa­lis­ta­mi­nen ja sosi­aa­li­suus aiheut­tai­si­vat­kin haittoja.

  1. Ila I,
   Eivät­kö havain­not miten­kään pää­se häi­rit­se­mään maa­il­man­ku­vaa­si? Huu­meet ovat aivan var­mas­ti hai­tal­li­sia, mut­ta eihän tämä 47000 ihmi­set tapat­ta­mi­nen ole miten­kään vähen­tä­nyt nii­den käyt­töä. Voi jopa argu­men­toi­da, että se on lisän­nyt sitä. (Suo­mes­sa on huu­mei­ta aivan vapaas­ti saa­ta­vis­sa pit­kin met­siä, mut­ta ei nii­tä käy­te­tä, kos­ka kenel­le­kään ei koi­du voit­toa nii­den käy­tön ediustämisestä.)

 13. Aikoi­naan kokeil­tiin keil­to­la­kia alko­ho­liin ja pää­dyt­tiin samaa eli mit­ta­vaan sala­kul­je­tuk­seen ja jär­jes­täy­ty­neen rikol­li­suu­den kasvuun.

  Lopul­ta mafio­sot hal­lit­si­vat ja kor­rup­toi­vat mer­kit­tä­vää osaa yhteiskunnasta

  Huu­me­kiel­lois­sa on pää­dyt­ty samaan.

  Huu­me­kaup­pa on niin suu­ri busi­ness ettei sitä voi rahoit­taa enää huu­me­ri­kol­lis­ten toi­mes­ta ja niin­pä huu­me­kau­pan rahoi­tus tulee vero­pa­ra­tii­seis­ta ja lail­li­ses­ta rahoi­tus­toi­min­nas­ta mikä edel­leen kor­rup­toi yhteiskuntia.

  Vai kuvi­te­lee­ko joku, että joku sos­sun luu­kul­ta elä­vä rikol­li­nen sai­si nor­maa­lia lai­naa pan­kis­ta sato­ja tuhansia ?

 14. Por­tu­ga­lis­sa huu­mei­den dekri­mi­na­li­soin­ti on joh­ta­nut huu­mei­den aiheut­ta­mien ter­vey­son­gel­mien voi­mak­kaa­seen las­kuun. Tie­dot käy­vät ilmi Yhdys­val­ta­lai­sen Cato Ins­ti­tuu­tin tutkimuksesta.
  Por­tu­ga­lis­sa hei­nä­kuus­sa 2001 voi­maan astu­nut laki dekri­mi­na­li­soi kaik­ki huu­meet, mukaan lukien kokaii­nin ja heroii­nin. Lain myö­tä huu­mei­den hal­lus­sa­pi­to ja ‑käyt­tö pysyi­vät kiel­let­tyi­nä, mut­ta ne eivät joh­ta­neet riko­soi­keu­del­li­siin toi­men­pi­tei­siin. Huu­mei­den myyn­ti ja välit­tä­mi­nen pysyi kui­ten­kin tiu­kas­ti laittomina.
  Vii­si vuot­ta lain voi­maan astu­mi­sen jäl­keen vuon­na 2006 huu­me­kuo­le­mat puto­si­vat Por­tu­ga­lis­sa 400 vuo­sit­tai­ses­ta tapauk­ses­ta 290 tapauk­seen. Lisäk­si uusien HIV-tar­tun­to­jen mää­rät romah­ti­vat 1400 tapauk­ses­ta 400 tapauk­seen. Laki siis vähen­si huo­mat­ta­vas­ti huu­mei­den aiheut­ta­mia ter­vey­son­gel­mia, eikä se lisän­nyt maan pää­kau­pun­gin Lis­sa­bo­nin suo­sio­ta huu­mei­den­käyt­tä­jien kes­kuu­des­sa. Dekri­mi­na­li­soin­nin myö­tä huu­mei­den käyt­tä­jät ohja­taan van­ki­lan sijas­ta hoitoon.
  Tut­ki­muk­sen mukaan laki ei lisän­nyt huu­mei­den käyt­töä, joka oli jo ennes­tään alhai­sem­paa kuin useis­sa muis­sa Euroo­pan mais­sa. Por­tu­ga­lin libe­raa­li huu­me­po­li­tiik­ka on lisän­nyt suo­sio­ta maas­sa, ja sen tulok­sia pide­tään kai­ken kaik­ki­aan positiivisina.

  YLE Uuti­set

  Vois­ko tätä samaa aja­tel­la Suo­mes­sa??! Kos­ka ei ole mitään jär­keä polii­sien käyt­tää vii­mo­sia raho­jaan huu­mei­den met­säs­tyk­seen tai kit­keä sen rikollisuutta.. ??

 15. Varapre­si­dent­ti Bide­nin mukaan huu­mei­den lail­lis­ta­mi­ses­ta on enem­män hait­taa kuin hyötyä:

  He said he sym­pat­hized with Latin Ame­rican lea­ders who are frustra­ted over vio­lence tied to the drug tra­de and with the con­sump­tion habits in its big­gest mar­ket, the Uni­ted Sta­tes. But the few poten­tial bene­fits from lega­liza­tion, like a smal­ler pri­son popu­la­tion, would be off­set by problems, inclu­ding a cost­ly bureauc­racy to regu­la­te the drugs and new addicts, Mr. Biden said.”

  http://www.nytimes.com/2012/03/06/world/americas/us-remains-against-drug-legalization-in-mexico-biden-says.html?_r=1&ref=drugtrafficking

  1. Yhdys­val­lois­ta voi olla vai­kea saa­da läpi aja­tus­ta, että mafial­la aikoi­naan annet­tu mono­po­li kokaii­ni­kau­pas­sa riis­tet­täi­sin pois ja annet­tai­siin val­tiol­le. Onhan vaa­li­ra­hoi­tuk­sel­la voi­ma­kas vaui­ku­tus Yhdys­val­tain politiikkaan.

 16. Län­si­mai­nen, euroop­pa­lai­nen, päh­de­kult­tuu­ri on sen ver­ran alkeel­li­nen, että täm­möis­tä muu­tos­ta tai­taa olla aika vai­kea tehdä. 

  Sekä idäs­sä että län­nes­sä ns. kovia huu­mei­ta on käy­tet­ty sivis­ty­nees­ti tuhan­sia vuo­sia. Euroop­pa­lai­set ja tääl­tä Ame­rik­kaan läh­te­neet, otta­vat päi­heen­sä niin raa´assa muo­dos­sa, että syn­tyy ongel­mia. Luo­mu­ver­siot amfe­ta­mii­nis­ta, kokaii­nis­tä ja heroii­nis­tä ovat aika­lail­la eri tava­raa, eivät­kä vai­ku­tuk­set ole yhtä ärhäköitä.

  Jos sal­lit­tai­siin esim. koka­leh­det, kokaii­nin käyt­tö var­maan putoai­si radi­kaa­lis­ti. Kuten Osmo­kin viit­taa, päih­tei­den käyt­tä­jän moti­vaa­tio alkaa nys­vä­tä huu­me­tuo­tan­non paris­sa on aika rajal­li­nen. Hamp­pu­kas­va­tus­ta toki on pal­jon Suo­mes­sa­kin, mut­ta se ei ole samal­la taval­la työ­läs­tä kuin hen­gen­vaa­ral­li­nen kokaiinituotanto.

 17. Lii­an van­ha:
  Aikoi­naan kokeil­tiin keil­to­la­kia alko­ho­liin ja pää­dyt­tiin samaa eli mit­ta­vaan sala­kul­je­tuk­seen ja jär­jes­täy­ty­neen rikol­li­suu­den kasvuun.

  Lopul­ta mafio­sot hal­lit­si­vat ja kor­rup­toi­vat mer­kit­tä­vää osaa yhteiskunnasta

  Huu­me­kiel­lois­sa on pää­dyt­ty samaan.

  Huu­me­kaup­pa on niin suu­ri busi­ness ettei sitä voi rahoit­taa enää huu­me­ri­kol­lis­ten toi­mes­ta ja niin­pä huu­me­kau­pan rahoi­tus tulee vero­pa­ra­tii­seis­ta ja lail­li­ses­ta rahoi­tus­toi­min­nas­ta mikä edel­leen kor­rup­toi yhteiskuntia.

  Vai kuvi­te­lee­ko joku, että joku sos­sun luu­kul­ta elä­vä rikol­li­nen sai­si nor­maa­lia lai­naa pan­kis­ta­sa­to­ja tuhansia ?

  Ei pidä paik­kaan­sa. Huumekauppa(iaat) rahoit­ta­vat toi­min­tan­sa huu­me­kau­pan tuot­ta­mal­la kas­sa­vir­ral­la, eikä mui­ta rahoi­tuk­sen muo­to­ja (lai­na­ra­ha tai omis­tus­poh­jan laa­jen­ta­mi­sel­la saa­tu oma pää­oma) käy­tän­nös­sä ole. Se, että huu­me­kaup­paa voi­daan pyö­rit­tää vain sen tuot­ta­mal­la kas­sa­vir­ral­la selit­tyy kah­del­la syyl­lä: 1)toiminta ei sido eri­tyi­sen pal­jon pää­omia, sil­lä huu­mei­den kier­to­no­peus on val­mis­ta­mi­ses­ta käyt­töön on lyhyt 2) myyn­ti­ka­te on erit­täin korkea. 

  Koko­naan toi­nen asia on, että huu­mei­den tuot­ta­mia voit­to­ja pes­tään puh­taak­si vero­pa­ra­tii­sien kautta.

  Soi­nin­vaa­ran vih­jai­lu huu­mei­den vai­ku­tuk­ses­ta vaa­li­ra­hoi­tuk­seen ei ole täs­tä maa­il­mas­ta. Oli­si hyvä näh­dä yksi­kin luo­tet­ta­va läh­de, että huu­me­ra­haa on kana­voi­tu USA:n vaa­li­ra­hoi­tuk­seen (puhu­taan nyt esim. vii­mei­ses­tä 30 vuodesta).

  1. Kim­mo, olet­ko tosissasi?
   Jos kukaan ehdo­kas ei erik­seen mai­nos­ta saa­neen­sa rahaa huu­me­ma­fial­ta, sel­lais­ta ei ole voi­nut myös­kään kos­kaan tapah­tua. Mikä logik­kaa tämä on?

   Ehdo­kas ei toden­nä­köi­ses­ti myös­kään tie­dä, että on saa­nut rahaa huu­me­ma­fial­ta. Hän on voi­nut saa­da sitä huu­mei­ta vas­tus­ta­val­ta kuk­ka­tä­ti­ker­hol­ta, joka taas on saa­nut rahan­sa nimet­tö­mäl­tä lah­joit­ta­jal­ta. Yhdys­val­tain säh­köyh­tiöt mak­soi­vat aika­naan avus­tuk­sia ehdok­kail­le, jot­kas vas­tus­ti­vat säh­köyh­tiöi­den mono­po­lin pur­ka­mis­ta. Mik­si mafia ei mak­sai­si ehdok­kail­le, jot­ka vas­tus­ta­vat mafian mono­po­lin pur­ka­mis­ta? Kyse­hän on talou­del­li­sen logiin­kan kan­nal­ta ihan samas­ta asiasta.

 18. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Onhan vaa­li­ra­hoi­tuk­sel­la voi­ma­kas vaui­ku­tus Yhdys­val­tain politiikkaan. 

  Kan­nat­taa tse­ka­ta sel­lai­nen hep­pu kuin Lamar Smith (tek­sa­si­lai­nen republi­kaa­ni). Äijä sai kym­me­nien tuhan­sien avus­tuk­set Beer, Wine & Liquor Lob­by ‑nimi­sel­tä jär­jes­töl­tä, kun piti huo­len ettei kan­na­bik­sen lail­lis­ta­mi­ses­ta teh­ty aloi­tet­ta vii­me vuonna. 

  Vie­lä suu­rem­mat avus­tuk­set (yli sata­tu­hat­ta dol­la­ria) hän sai sisäl­tö­teol­li­suu­del­ta, olles­saan yksi SOPA-lain laatijoista. 

  Suo­mes­sa onnek­si mitään täl­lais­ta help­po­heik­ki­tou­hua ei tapah­du, eihän?

 19. Mut­ta eihän huu­mei­ta voi lail­lis­taa, kos­ka se antai­si VÄÄRÄN SIGNAALIN. Ihan sama kuin­ka pal­jon tuhoa ja kär­si­mys­tä huu­me­kiel­to­la­ki aiheut­taa, sig­naa­li­lain­sää­dän­tö­dog­mi on pyhä ja rikkumaton.

  Vaka­vas­ti ottaen, huu­me­kiel­to­la­ki ei toi­mi pät­kää­kään sen parem­min kuin alko­ho­lin kiel­to­la­ki aikoi­naan. Sen hai­tat ovat jopa suu­rem­mat, sil­lä alko­ho­lin kiel­to­la­ke­ja kokeil­tiin län­si­mais­sa aika­na, jol­loin ei pidet­ty toteut­ta­mis­kel­po­se­na aja­tus­ta sii­tä, että jopa alko­ho­lin naut­ti­mi­ses­ta teh­täi­siin rangaistavaa.

  Nyky­ään yksi ainoa ereh­dys voi tuho­ta taval­li­sen ihmi­sen koko elä­män ja työ­uran. Huu­mei­den käy­tös­tä kiin­ni jää­mi­nen jät­tää jäl­jen rekis­te­rei­hin ja yhä useam­mal­le alal­le on mah­do­ton­ta työl­lis­tyä iki­nä jos on ollut niin huo­li­ma­ton (tai epä­on­ni­nen) että on jää­nyt kiinni.

  En suos­tu tuo­mit­se­maan itse käyt­töä, kos­ka nyky-yhteis­kun­nas­sa sen käy­tön hait­ta­vai­ku­tuk­set yli­voi­mai­ses­ti suu­rim­mas­sa osas­sa tapauk­sis­ta pal­jon vähäi­sem­mät kuin kiin­ni­jää­mi­sen haittavaikutukset.

  Toki huu­meet ovat ongel­ma, vaik­ka ne lail­lis­tet­tai­siin­kin. Ne ovat kan­san­ter­vey­del­li­nen ongel­ma, ja nii­tä pitäi­si käsi­tel­lä sel­lai­se­na. Nyt niis­tä teh­dään kei­no pot­kia pää­hän nii­tä, jot­ka jo ennes­tään ovat haa­voit­tu­vai­ses­sa asemassa.

  (Kuvaa­vaa muu­ten on, että polii­si vas­tus­ti aikoi­naan käy­tön kri­mi­na­li­soin­tia lisään­ty­neen työ­mää­rän vuok­si. Nyky­ään polii­si vas­tus­taa käy­tön dekri­mi­na­li­soin­tia, kos­ka huu­mausai­ne­ri­kok­set ja huu­mausai­neen käyt­tö­ri­kok­set ovat äärim­mäi­sen hel­pos­ti sel­vi­tet­tä­viä rikok­sia, ja näyt­tä­vät hyväl­tä polii­sin tilastoissa.)

 20. Vas­tus­tan vain kokaii­ni­kau­pan anta­mis­ta oikein lain tur­vin mafian monopoliksi.”

  Todel­li­suu­des­sa kokaii­ni­kaup­pa on äärim­mäi­sen kil­pail­tu ala, luul­ta­vas­ti maa­il­man kil­pail­luin aina­kin ruu­miil­la las­kien. Eri­tyi­sen kil­pail­tua se on USA:n päässä.

  Mafial­la ei siis ole mono­po­lia eikä mafia edes ole mikään yhte­näi­nen orga­ni­saa­tio, jol­la voi­si edes teo­rias­sa olla monopoli. 

  Jos “mafia” oli täs­sä (epä­on­nis­tu­nut) yleis­ni­mi­tys jär­jes­täy­ty­neel­le rikol­li­suu­del­le ja “mono­po­li” jon­kin­lai­nen ver­taus­ku­va, ei se sil­loin­kaan pidä täy­sin paik­kaan­sa, sil­lä suu­ri osa huu­me­kau­pas­ta on yksit­täis­ten pik­ku­te­ki­jöi­den hal­lus­sa. Myös polii­sit ja muut viran­omai­set saa­vat osan­sa tulois­ta. Huu­me­kau­pan lon­ke­rot ovat perin­tei­ses­ti olleet syväl­lä hal­lin­non syö­ve­ris­sä myös USA:n päässä.

  Juu­ri sik­si huu­me­kaup­paa on vai­kea lopet­taa, että se on niin hajau­tet­tua toi­min­taa. Kun yksi kaup­pias saa­daan van­ki­laan tilal­le on heti astu­mas­sa useam­pi uusi.

  Muu­ten aja­tus huu­me­kau­pan lail­lis­ta­mi­ses­ta USA:n asen­neil­ma­pii­ris­sä kuu­los­taa mah­dot­to­mal­ta pait­si kan­na­bik­sen osal­ta siel­lä täällä.

 21. En usko Tra­ve­ni­ni luke­nee­na että Väli-Ame­ri­kan mail­la on hyviä edel­ly­tyk­siä kehi­tyk­seen. Eivät ne ole nyky-talous­tie­tei­li­jöi­den­kään mie­les­tä hyvät.

  Ins­ti­tuu­tiot ovat ekstrak­tii­vi­sia, kaik­ki talous ja poli­tiik­kaa pal­ve­lee eliit­tiä. Raa­ka-ainei­ta voi olla ja Poh­jois-Ame­rik­ka tekee inves­toin­te­ja, mut­ta kun kor­rup­tio on kor­ke­aa ja omis­tusoi­keu­den ja fyy­si­sen kos­ke­mat­to­muu­den tur­va heik­ko ja val­tio tukee sen sijaan että vas­tus­tai­si yksi­tyi­siä trus­te­ja ja mono­po­le­ja, ei edel­ly­tyk­siä ole. 

  Län­si­mai­nen leh­dis­tö on moneen ker­taa esit­täyt väit­teen vuo­si­kym­me­nien aika­na, että Mek­si­ko on nyt nousus­sa. Mil­loin nousu on met­sä­ta­lou­den mil­loin öljyn varas­sa. Mil­loin kou­lu­tuk­seen on (muka) sat­sat­tu suu­ria sum­mia ja kou­lu­tuk­sen paran­tu­mi­nen on oven takana.

  Mut­ta kun raa­ka-aineen maa­il­man­mark­ki­na­hin­ta las­kee, kaik­ki nousun hedel­mät mene­te­tään. Kou­lu­tuk­seen sat­sa­tut pesot ovat men­neet vir­ka­mies­ten tas­kuun. Väli-Ame­rik­ka on kuin Venäjä.

  Välil­lä eliit­ti vaih­tuu aina­kin osin — Gua­te­ma­las­sa tosin se on ollut sama 1500-luvul­ta asti — välil­lä sor­ron mene­tel­mät vaihtuvat. 

  On ollut monen­mo­nen­lais­ta maa­ta­lous­tuo­tan­to ja kai­vos­toi­min­taa aiko­jen saa­tos­sa mut­ta tuo­tan­to on perus­tu­nut enem­män tai vähem­män pak­ko­työ­hön. Usein jopa vähit­täis­kaup­pa on ollut ko. mono­po­lis­tien hallussa. 

  Huu­me­so­ta on vain yksi epi­so­di pit­käs­sä epä­on­nis­tu­mis­ten sarjassa.

 22. Alko­ho­li on kaik­kein hai­tal­li­sin huu­me. Vaik­ka ei huo­mioi­tai­si huu­meen muil­le aiheut­ta­mia hait­to­ja, vain pari muu­ta huu­met­ta meni­si ohi. http://www.economist.com/blogs/dailychart/2010/11/drugs_cause_most_harm?fsrc=scn/fb/wl/dc/scoringdrugs

  Por­tu­ga­lin tut­ki­muk­sen perus­teel­la lail­lis­ta­mi­nen ei edes lisäi­si huu­mei­den käyt­töä, ja vaik­ka lisäi­si­kin, aina­kin huu­mei­den hai­tat käyt­tä­jil­le ja muil­le vähe­ni­si­vät pal­jon. Toi­vot­ta­vas­ti moni vaih­tai­si alko­ho­lin kan­na­bik­seen, niin väki­val­ta ja las­ten per­het­ra­ge­diat­kin vähe­ni­si­vät. Kan­na­bis­kaan ei ole vaa­ra­ton­ta mut­tei sen­tään alkoholia.

  Vapaat mark­ki­nat, hait­ta­ve­ro, Alko ja kiel­to­la­ki ovat kaik­ki huo­no­ja rat­kai­su­ja. Kiel­to­la­ki on sel­väs­ti huo­noin ja hait­ta­ve­ro + hoi­to­mah­dol­li­suu­det ehkä vähi­ten huo­no. Alkos­ta­kin voi­si aloit­taa. Taval­li­set kau­pat tosin kai joka tapauk­ses­sa kiel­täy­tyi­si­vät myy­mäs­tä kuin kor­kein­taan vii­ne­jä kil­tim­piä päihteitä.

 23. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Kim­mo, olet­ko tosissasi?
  Jos kukaan ehdo­kas ei erik­seen mai­nos­ta saa­neen­sa rahaa huu­me­ma­fial­ta, sel­lais­ta ei ole voi­nut myös­kään kos­kaan tapah­tua. Mikä logik­kaa tämä on?

  Ehdo­kas ei toden­nä­köi­ses­ti myös­kään tie­dä, että on saa­nut rahaa huu­me­ma­fial­ta. Hän on voi­nut saa­da sitä huu­mei­ta vas­tus­ta­val­ta kuk­ka­tä­ti­ker­hol­ta, joka taas on saa­nut rahan­sa nimet­tö­mäl­tä lah­joit­ta­jal­ta. Yhdys­val­tain säh­köyh­tiöt mak­soi­vat aika­naan avus­tuk­sia ehdok­kail­le, jot­kas vas­tus­ti­vat säh­köyh­tiöi­den mono­po­lin pur­ka­mis­ta. Mik­si mafia ei mak­sai­si ehdok­kail­le, jot­ka vas­tus­ta­vat mafian mono­po­lin pur­ka­mis­ta? Kyse­hän on talou­del­li­sen logiin­kan kan­nal­ta ihan samas­ta asiasta.

  Kyl­lä, olen tosis­sa­ni. Huu­mei­den myyn­nin lail­lis­ta­mis­ta voi­daan vas­tus­taa puh­taa­si kan­san­ter­vey­del­li­sil­lä tai moraa­li­sil­la syil­lä, joten ei ole tar­vet­ta perus­tel­la USA:n huu­me­kiel­teis­tä lain­sää­dän­töä sil­lä, että sen taka­na oli­si huu­me­ma­fian raha.

  Mitä tulee näyt­töön, näky­mä­tön­tä ei pys­ty todis­ta­maan var­mas­ti ole­mat­to­mak­si. Tämä joh­dos­ta en pys­ty tie­ten­kään todis­ta­maan, että huu­me­ma­fia ei oli­si vai­kut­ta­nut USA:n huu­me­po­li­tiik­kaan. Tähän suun­taan kui­ten­kin voi­daan kat­soa ole­van epä­suo­ria todis­tei­ta: 1) vaa­li­ra­hoi­tus ja lob­baus ON USA:ssa hyvin läpi­nä­ky­vää (kan­nat­taa tutus­tua aihee­seen jos on kii­nos­tu­nut) 2) USA:lla on tar­peek­si toi­mi­va oikeus­lai­tos ja media, jot­ka oli­si­vat toden­nä­köi­ses­ti pal­jas­ta­neet, jos USA:n huu­me­lain­sään­dön­tö oli­si huu­me­ma­fian johtamaa.

  Mie­les­tä­ni todis­tus­taak­ka on yhä Soi­nin­vaa­ral­la, eli jos hän antaa yhden­kin läh­teen, joka osoit­taa, että huu­me­ra­ha on vai­kut­ta­nut USA:n lain­sää­dän­töön, oli­si erit­täin kiin­nos­tu­nut luke­maan sen.

 24. Haluai­sin huo­maut­taa, ettei ole itses­tään­sel­vää — vaik­ka monet niin väit­tä­vät — että huu­mei­den jon­kin­lai­nen lail­lis­ta­mi­nen lisäi­si kysyn­tää, aina­kaan mer­kit­tä­väs­ti. Esi­mer­kik­si Alan­ko­mai­den kan­na­bik­sen käyt­tö on euroop­pa­lais­ta kes­ki­ta­soa, eikä ole juu­ri kas­va­nut lail­lis­ta­mi­sen jäl­keen. Tämä yksit­täi­nen esi­merk­ki ei tie­ten­kään osoi­ta, ettei­kö huu­mei­den kysyn­tä saat­tai­si kas­vaa, mut­ta tätä en väi­tä — vain sitä, että päin­vas­tais­ta väi­tet­tä (jos huu­meet lail­lis­tuu, koh­ta kaik­ki käyt­tää nii­tä) ei pidä noin vain hyväksyä. 

  Mikä­li huu­mei­den käyt­tö ei mer­kit­tä­väs­ti lisään­tyi­si, kaik­kien huu­mei­den lail­lis­ta­mi­nen oli­si toden­nä­köi­ses­ti hyvä veto — huu­me­ma­fia kuih­tui­si kasaan, ainei­den laa­tu para­ni­si (jois­sain huu­meis­sa jat­ke­ai­neet ovat vaa­ral­li­sem­pia kuin alku­pe­räi­nen päih­de) sekä moti­vaa­tio pyr­kiä kier­tä­mään lain­sää­dän­töä yhä uusil­la ei-vie­lä-lait­to­mil­la päih­teil­lä vähenisi.

 25. En ihan­noi huu­mei­den käyt­töä, mut­ta oli­sin itse val­mis lail­lis­ta­maan huu­mei­den käy­tön ja vie­mään voi­tot mafia­bis­nek­sen käsis­tä. Nykyi­nen lain­sää­dän­tö ei ole onnis­tu­nut pois­ta­maan huumeongelmaa. 

  Kan­na­tan val­tiol­lis­ta mono­po­lia myös pros­ti­tuu­tioon. Itse en käy­tä huu­mei­ta enkä pros­ti­tuoi­tu­jen palveluja.

 26. Kim­mo kirjoitti:
  “Soi­nin­vaa­ran rat­kai­su on loo­gi­nen, mut­ta heik­kou­te­na on, että se ei ota huo­mioon kysyn­nän kas­vua. Nykyi­nen täy­si­kiel­to ja rikos­seu­raa­muk­set ovat kysyn­tää pie­nen­tä­viä tekijöitä.”

  Nii­han sitä voi­si äkki­sel­tään luul­la, että kie­to­la­ki rajoit­tai­si kysyn­tää ja käyt­töä. Mut­ta onko tuol­le väit­teel­le oikein mitään tukea? Entä­pä jos se lisää­kin nii­tä? Vai­kut­ti­ko alko­ho­lin kiel­to­la­ki Suo­mes­sa aika­naan kysyn­tää ja käyt­töä vähen­tä­väs­ti? Hait­to­ja se aina­kin itses­tään­sel­väs­ti lisä­si, tätä ei kiel­lä kukaan.

  http://fi.wikipedia.org/wiki/Kieltolaki_%28Suomi%29#Seuraukset
  http://herkules.oulu.fi/isbn9514259734/html/x101.html

 27. näin.
  en edes viit­si alkaa selit­tä­mään, tois­ta­maan jou­ta­vaa “en kannata/ihannoi huu­mei­den käyt­töä”, mik­si tämä on tyh­mäs­ti tois­tet­ta­va tiet­ty­jen huu­mei­den osal­ta, mut­tei alko­ho­lin tai tupakan?

  jokai­nen päät­tä­köön mitä itseen­sä tun­kee, mut­ta tie­ten­tah­toi­sen ruu­miin­sa tuhoa­mi­sen par­si­mi­sen kus­tan­nuk­sia ei tule muil­la maksattaa.

  —> huumeisiin(kuten alkohollilla/tupakalla) vero, joka vas­taa sii­tä yhteis­kun­nal­le aiheu­tu­via kus­tan­nuk­sia, tai käyt­tä­jät otta­vat päih­de vakuutuksen.

 28. anik­ko:
  ´snip´
  Mikä­li huu­mei­den käyt­tö ei mer­kit­tä­väs­ti lisään­tyi­si, kaik­kien huu­mei­den lail­lis­ta­mi­nen oli­si toden­nä­köi­ses­ti hyvä veto – huu­me­ma­fia kuih­tui­si kasaan, ainei­den laa­tu para­ni­si (jois­sain huu­meis­sa jat­ke­ai­neet ovat vaa­ral­li­sem­pia kuin alku­pe­räi­nen päih­de) sekä moti­vaa­tio pyr­kiä kier­tä­mään lain­sää­dän­töä yhä uusil­la ei-vie­lä-lait­to­mil­la päih­teil­lä vähenisi.

  Mie­les­tä­ni kaik­kia huu­mei­ta ei sai­si mis­sään tapauk­ses­sa lail­lis­taa — vain ne, joil­la ei ole ter­veys­hait­to­ja — ja nii­tä pitäi­si kehit­tää uusia!
  Kulu­tus ohjau­tui­si hyviin huu­mei­siin, mui­den tar­jon­ta kuih­tui­si — samal­la mafio­so­jen voitot.

 29. Itse en usko, että täl­lä mafia ongel­maa rat­ko­taan, kokaii­ni kau­pan kan­nat­ta­mat­to­muu­den jäl­keen ihmis­kaup­pa nousi­si var­mas­ti suu­rem­paan rooliin.

 30. Huu­me­so­taa on his­to­rias­sa har­joi­tet­tu suu­rin­piir­tein yhtä pit­kään kuin kom­mu­nis­mia, emme­kä ole saa­neet vero­ra­ho­jen käy­töl­le mitään vastinetta.

  Kan­na­bik­sen lisäk­si lail­lis­ta­mi­seen sopi­si loo­gi­ses­ti koka-leh­det, täs­sä on kui­ten­kin val­tai­sa ero kokaii­niin näh­den. Hen­ki­lö­koh­tai­sen käy­tön ran­kai­se­mi­nen on sil­ti yhtä jär­ke­vää kuin alko­ho­lis­min kieltäminen.

  Maa­il­ma keik­kuu kon­kurs­sin par­taal­la, ja sodan lopet­ta­mi­nen hoi­taa pal­jon. Me ihmi­set olem­me hyvin väsy­nei­tä tähän vuo­si­kym­men­ten täy­teen saamattomuuteen.

  Pidän toden­nä­köi­se­nä, että huu­me­so­ta lop­puu seu­raa­van 5 vuo­den aika­na, kos­ka vaih­toeh­to on kon­kurs­si. Suo­mi­kin voi­si ruve­ta virit­te­le­mään aja­tus­mal­le­ja tähän aikaan.

 31. Minus­ta kan­nat­tai­si aina­kin har­ki­ta nykyis­tä parem­paa lail­lis­ta ja yhteis­kun­nan mak­sa­maa huu­mei­den anta­mis­ta kor­vaus­hoi­to­na päih­de­riip­pu­vil­le. Sen sijaan suh­tau­tui­sin varo­vai­sem­min sii­hen, että huu­mei­ta annet­tai­siin tai edes myy­täi­siin lail­li­ses­ti vas­ta käyt­töään aloit­te­le­vil­le henkilöille.

  Ja minus­ta ne huu­meet oli­si syy­tä antaa ilmai­sek­si tai aina­kin lähes ilmai­sek­si, jot­ta nii­den rahoit­ta­mi­sek­si edes val­tion myy­mä­läs­tä ei tar­vit­si­si pyö­rit­tää mas­sii­vis­ta rikol­li­suut­ta. Ehkä pien­tä vas­tik­keel­li­suut­ta voi­si kokeil­la, mil­lä voi­tai­siin yrit­tää ohja­ta päih­deon­gel­mai­sia ihmi­siä päih­deon­gel­mis­taan riip­pu­mat­ta ter­veel­li­sem­pien elä­män­ta­po­jen pariin — ja ehkä jopa osak­si tuot­ta­vaa yhteiskuntaa.

  Vaik­ka Suo­mes­sa­kin van­ki­loi­hin jou­tu­vis­ta on huu­meet erit­täin ylei­ses­ti aina­kin jos­sain mää­rin taus­tal­la — ja ties mil­lä jat­ket­tu­jen huu­mei­den aiheut­ta­mat ter­veys­hai­tat, huu­me­vel­ko­jen väki­val­tai­nen peri­mi­nen — ja uute­na pelot­ta­va­na ilmiö­nä moot­to­ri­pyö­rä­jen­gien har­ras­ta­ma suo­je­lu­ra­han per­mi­nen yri­tyk­sil­tä, ovat var­sin epä­mie­lui­sia ilmiöi­tä, niin onnek­si Suo­mi on sääs­ty­nyt esi­mer­kik­si Mek­si­kon koh­ta­lol­ta. Siel­lä väki­val­lan mää­rä ja raa­kuus on riis­täy­ty­nyt täy­sin käsis­tä ja val­tion toi­mi­vuus monin osin romahtanut.

 32. Nyt kiin­nos­tai­si myös argu­men­tit sen puo­les­ta mik­si huu­mei­ta ei pitäi­si lail­lis­taa? Kaik­ki tun­tu­vat ole­van tääl­lä mel­ko yksi­mie­li­siä sen suh­teen, että lail­lis­ta­mi­nen oli­si pai­kal­laan. Itse oli­sin myös val­mis näyt­tä­mään vih­re­ää valoa aina­kin kan­na­bik­sel­le, ehkä jopa myös kovil­le huumeille. 

  Mie­les­tä­ni ongel­mal­lis­ta totaa­li­sen vapaut­ta­mi­sen kan­nal­ta on se, että en tie­dä yhtään min­kä­lai­nen vai­ku­tus kovil­la huu­meil­la on. Riip­puu var­maan aineis­ta ja käyt­tä­jäs­tä, mut­ta noin niin kuin läh­tö­koh­tai­ses­ti. Kum­pi on pahem­pi: naa­pu­ris­sa räy­hää­vä alko­ho­lis­ti vai heroii­ni­pöl­lys­sä lei­jai­le­va nisti?

  Vaik­ka ongel­ma­ta­pauk­sien mää­rä ei kas­vai­si­kaan lail­lis­ta­mi­sen myö­tä, niin onko täs­sä ole­mas­sa laa­dul­lis­ta vaih­te­lua alko­ho­lis­tin ja heroi­nis­tin suh­teen? Kum­pi aiheut­taa enem­män dama­gea ympä­ris­töl­leen ja itsel­leen? Joi­den­kin mukaan huu­meet ovat kiel­let­ty­jä sii­tä syys­tä, että ne ovat vaa­ral­li­sia ainei­ta. Ovat­ko ne sitä? Vai tulee­ko vaa­ral­li­suus juu­ri lie­veil­miöis­tä, kuten epä­puh­tais­ta aineis­ta ja rikollisuudesta?

  Toi­nen ongel­ma­koh­ta liit­tyy kovien huu­mei­den riip­pu­vuu­teen. Ovat­ko ne tosi­aan niin addik­toi­via kuin väi­te­tään? Voi­ko kovia huu­mei­ta käyt­tää mal­til­li­ses­ti? Jos riip­pu­vuus on niin kova kuin väi­te­tään, niin tämä voi olla kyl­lä aika­moi­nen hait­ta­te­ki­jä. Tie­tys­ti ratio­naa­li­nen käyt­tä­jä osaa elää tämän­kin kans­sa, mut­ta miten on kes­ki­ver­to­tal­laa­jan kanssa?

  Por­tu­ga­lin tapaus on mie­len­kiin­toi­nen ja sitä pitää seu­ra­ta, mut­ta eikö se ole mel­ko tuo­re kokei­lu? Jos näin on, sii­tä ei vie­lä vält­tä­mät­tä voi­da joh­taa trendejä.

  1. Hol­lan­nin kome­muk­set ovat piu­dem­mäl­tä ajal­ta. Siel­lä hero­nii­nin käyt­tö opn romah­ta­nut. Heroii­ni on saa­nut vah­van luuse­ri­lei­man, min­kä se ansaitseekin.

 33. Sam­po Smo­lan­der:
  Kim­mo kirjoitti:
  “Soi­nin­vaa­ran rat­kai­su on loo­gi­nen, mut­ta heik­kou­te­na on, että se ei ota huo­mioon kysyn­nän kas­vua. Nykyi­nen täy­si­kiel­to ja rikos­seu­raa­muk­set ovat kysyn­tää pie­nen­tä­viä tekijöitä.”

  Nii­han sitä voi­si äkki­sel­tään luul­la, että kie­to­la­ki rajoit­tai­si kysyn­tää ja käyt­töä. Mut­ta onko tuol­le väit­teel­le oikein mitään tukea? Entä­pä jos se lisää­kin nii­tä? Vai­kut­ti­ko alko­ho­lin kiel­to­la­ki Suo­mes­sa aika­naan kysyn­tää ja käyt­töä vähen­tä­väs­ti? Hait­to­ja se aina­kin itses­tään­sel­väs­ti lisä­si, tätä ei kiel­lä kukaan.

  http://fi.wikipedia.org/wiki/Kieltolaki_%28Suomi%29#Seuraukset
  http://herkules.oulu.fi/isbn9514259734/html/x101.html

  Vali­tet­ta­vas­ti kyse ei ole luon­non­tie­tees­tä, joten asi­aa ei voi tes­ta­ta koe­la­bo­ra­to­rioss­sa. Mut­ta jos luo­te­taan, että huu­me­kaup­pa nou­dat­taa mark­ki­noin­nin val­ta­vir­ta­teo­rioi­ta, niin voi­daan aina­kin teh­dä hypo­tee­si, että tar­jon­nan lisää­mi­sel­lä ja käy­tön kyn­nys­ten alen­ta­mi­sel­la on kysyn­tää lisää­vä vai­ku­tus. Se kan­nat­taa ottaa ris­ki ja tes­ta­ta tämä käy­tän­nös­sä, on koko­naan toi­nen asia. Minun mie­les­tä ris­kit ovat lii­an suu­ret, enkä tämän takia val­tiol­lis­tai­si huu­mei­den myyntiä.

 34. Eläm­me kokaii­niä nuus­kaa­vien itse­kes­keis­ten mulk­ku­jen aika­kaut­ta. Muis­ta­kaa vati­päät että suu­rem­pi syyl­li­nen kuin myy­jä, on käyt­tä­jä. VARAKAS ihmi­nen joka ei kes­tä todel­li­suut­ta ilman päih­tei­tä on surul­li­nen näky.

 35. Eräs ero tiet­ty on. Jos huu­mei­den käyt­tö on lail­lis­ta, nii­tä huu­mei­den­käyt­tä­jiä näkee päi­vä­sai­kaan kau­pun­gil­la jul­ki­sil­la pai­koil­la, toi­sin kuin nyt suo­mes­sa, jos­sa ongel­ma on muka­vas­ti piilossa.

  Sik­si nii­tä huu­mei­den­käyt­tä­jiä hol­lan­nis­sa näkee enem­män kuin suo­mes­sa. Ja sik­si suo­mes­sa­kin on juop­po­ja joka ostarilla.

  Mut­ta onkos näky­vyy­des­tä mitään hait­taa? Näky­vät nark­ka­rit ja juo­pot toi­mi­vat mai­nio­na esi­merk­ki­nä nuo­ri­soll­le sii­tä mitä käy­tös­tä seuraa.

 36. Ei USA:n kon­ser­va­tii­ve­ja tai­da pal­joa kiusa­ta ete­lä­ame­rik­ka­lais­ten hen­ki. Kuvit­te­li­si yhj­teis­kun­nal­le sen­si­jaan tule­van erit­täin kal­liik­si se että maas­sa istuu van­ki­lois­sa noin kym­men­ke­tai­nen mää­rä ihmi­siä sataa­tu­hat­ta asu­kas­ta koh­din kuin Euroo­pan mais­sa. Löy­sin ihan sat­tu­mal­ta USA:n luvun 725 /100000 asu­kas­ta kun Ruot­sis­sa se oli 61 / 100000 . Voi­si hyvin­kin olet­taa että kun luku on 1% väes­tös­tä niin se alkaa olla aika mer­kit­tä­vä rasi­te kansantaloudelle.Ei ole kovin vai­ke­aa olet­taa että tuos­ta luvus­ta suu­rin osa on huu­mei­siin liit­ty­vää rikol­li­suut­ta. Suur­ta mas­saa on käyt­tä­jät ja pik­ku­dii­le­rit, sit­ten huu­mei­taan rikok­sil­la rahoit­ta­vien teke­mät rikok­set jne.

  Voi­si miet­tiä mikä oli­si Port­tu­ga­lin mal­lin kus­tan­nus kan­san­ta­lou­del­le suh­tees­sa kiel­to­la­ki­mal­liin. Tuli­si­ko lää­ke­tie­teel­li­nen hoi­to ja kor­vaus­hoi­to huu­me­riip­pu­vaui­sil­le sit­ten­kin pal­jon edul­li­sem­mak­si kuin huumerikollisuus ?

  Voi toki kysyä onko suu­ren van­ki­mää­rän yllä­pi­to itse­tar­koi­tuk­sel­lis­ta, alim­man sosi­aa­li­luo­kan pitä­mis­tä her­ran pelossa ?

  Suo­mes­sa ei ole yhtä suur­ta van­ki­mää­rää mut­ta kyl­lä meil­lä­kin oli­si pai­kal­laan miet­tiä oli­si­ko polii­sin resurs­seil­la parem­paa käyt­töä ja oli­si­ko hoi­dol­li­nen lähes­ty­mi­nen Port­tu­ga­lin mal­liin tehok­kaam­pi, edul­li­sem­pi ja humaa­nim­pi tapa.

 37. Jon­kin­lai­se­na “jär­ki­li­be­raa­li­na” pitä­mäl­tä­ni Osmol­ta hyvä kes­kus­te­lu­na­vaus, mut­ta hänen ehdot­ta­mal­laan val­tion kokaii­ni­mo­no­po­lil­la vain pää­dyt­täi­siin kerää­mään lisää vero­ra­ho­ja, jot­ka suun­nat­tai­siin kil­pai­le­vien yksi­tyis­yrit­tä­jien kyy­kyt­tä­mi­seen. Edes vähän jär­ke­väm­pi rat­kai­su oli­si, että val­tio myön­täi­si yri­tyk­sil­le myyn­ti­li­sens­se­jä, joil­la asial­li­sen myyn­ti­toi­min­nan val­von­ta rahoitettaisiin.

  1. Jus­si Lehto
   Tar­koi­tuk­se­ni ei ole edis­tää huu­mei­den saa­ta­vuut­ta ja alen­taa hin­taa vaan saa­da ne mafian mono­po­li­voi­tot yhteis­kun­nal­le ja ehkä lait­taa jake­luun pien­tä val­von­taa käyt­tä­jien tilasta.

 38. Kes­kus­te­lu voi­si olla rehel­li­sem­pää ja avoi­mem­paa jos huu­me­so­dan kan­nat­ta­jat esit­te­li­si­vät ne tut­ki­muk­set, joi­den mukaan ran­kai­se­mi­nen aut­taa huu­meon­gel­man rat­kai­se­mi­ses­sa. Huu­me­hau­kat eli kiel­to­lain kan­nat­ta­jat kier­tä­vät tämän syyl­lis­tä­mäl­lä kiel­to­lain kri­ti­soi­jia hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti. Kes­kus­te­lus­sa tämä on yleen­sä merk­ki argu­ment­tien lop­pu­mi­ses­ta mut­ta huu­me­kes­kus­te­lu on aivan oma lajin­sa: sii­nä on yleen­sä vas­tak­kain dog­man kan­nat­ta­ja ja keret­ti­läi­nen. Tämä ei vaan toi­mi nykyaikana.

  Suo­mes­sa inkvi­si­tion ase­maa toi­mit­taa nyky­ään yhdis­tys­re­kis­te­ri, joka ei sal­li kan­na­bik­sen yhdis­tyk­sien rekis­te­röi­mis­tä. Täl­lai­nen käy­tän­tö pitäi­si olla jo his­to­ri­aa, luul­ta­vas­ti Val­ko-Venä­jäl­lä on enää saman­lai­nen pak­ko­val­ta. Yhdis­tys­re­kis­te­ril­lä ei ole enää mitään roo­lia nyky­ai­kai­ses­sa län­si­mai­ses­sa demo­kra­tias­sa, jol­lai­sek­si Suo­mi­kin pyrkii

 39. Mari Hei­ma­la:
  Mites CIAn rahoi­tus sit­ten hoidetaan?

  Mitä se tähän kuuluu?
  CIA ei val­vo huu­me­kaup­paa, se kuu­luu viras­tol­le nimel­tä Drug Enforce­ment Admi­ni­stra­tion (DEA).

 40. Kum­mal­li­nen jut­tu on se, että kun uusia design-huu­mei­ta kehi­tel­lään koko ajan, nii­tä kii­reh­di­tään teke­mään lait­to­mik­si. Mik­si? Eihän uusien alko­ho­li­se­koi­tus­ten kehit­tä­jiä­kään teh­dä rikol­li­sik­si. Mik­si ei?

  Tot­ta kai on ole­mas­sa vaa­ral­li­sia huu­mei­ta — kokaii­ni ja oopiu­miin perus­tu­vat esi­mer­kik­si — eikä nii­tä pidä mis­sään nimes­sä lail­lis­taa — ja ne ovat myös voi­mak­kas­ti addiktoivia.
  Mut­ta esim. kan­na­bik­sen addik­toi­vuu­des­ta ei ole mitään näyt­töä — eikä eks­taa­sin vaa­ral­li­suu­des­ta yleensäkään.

  Huu­me­lis­to­ja piden­tä­viä vir­ka­mie­hiä voi­si ehkä syyt­tää rikok­sen suosimisesta?

  1. Suo­mes­sa­kin on jaet­tu ilmais­ta heroii­nia eikä sii­tä seu­ran­nut mitään laa­jem­paa ongel­maa. Heroii­nia jaet­tiin sodan aika­na heroii­ni­kouk­kuun jää­neil­le. Armei­ja jakoi heroii­nia yskän­lääk­kee­nä ja jot­kut miel­tyi­vät sii­hen kovin. Kouk­kuun saat­toi jää­dä myös kol­vin sun­saan kivun­lie­vi­tyk­sen vuoksi.

 41. Vali­tet­ta­vas­ti vas­taan ei ole vie­lä tul­lut sitä legen­daa­ris­ta har­mi­ton­ta pössyttelyä.

  Mek­si­kon tapah­tu­mat koros­ta­vat rule-of-law oikeus­val­tio­ra­ken­tei­den mer­ki­tys­tä alkaen polii­sien riit­tä­väs­tä rahoi­tuk­ses­ta oikeus­lai­tok­sen nopeu­teen ja van­hein­hoi­don kyvyk­kyyk­siin ja korr­pu­tion estä­mi­seen kai­kil­la tasoilla.

  Suo­men lin­ja on ran­gais­tus­ten osal­ta todel­la lie­vä. Van­ki­laan huu­me­hör­hö­jä ei saa­da jää­hyl­le oikein mil­lään muu­ta kuin oheis­ri­kol­li­suu­des­ta, lähin­nä varkauksista.

  Miten olisi:Kauhavalle varus­kun­nan tilal­le huu­me­kun­tou­tuk­seen kes­kit­ty­nyt van­kein­hoi­don yksik­kö. Siis nykyi­sen sak­ko­ran­gais­tuk­sen tilal­le muu­ta­man kuu­kau­den pakol­li­nen vie­roi­tus. Nykyi­nen “ehdol­li­nen rag­nais­tus” on vit­si, samoin kuin sak­ko varastamisesta.

  Huu­me­hö­rö­jen puo­lus­ta­jat voi­vat hais­tel­la naa­pu­rin kukin­to­ja ja vähem­män ammt­ti­mai­sia säh­kö­kyt­ken­tö­jä, var­kai­ta, joil­la sil­mät pyö­ri­vät päässä…
  Lop­pu­pe­leis­sä useim­mat pys­ty­vät hyvään elä­mään ilman tajun­nan laajentajia.

 42. Hol­lan­ti on alka­nut vii­mein­kin suit­si­maan kannabisturimia.

  Perus­tu­lon vas­tus­ta­jak­si tulee jokai­nen, joka tapaa pil­vi­kau­pal­la ja asu­mis­toi­meen­tu­lo­ten elmän­ta­vak­seen valin­neen nuo­ren. Van­ki­la sen­tään saa hör­hön pois nurkista.

  Ran­gais­tuks­ten lisäk­si on list­tä­vä kiin­ni­jää­mis­ris­kiä. Se on taas kiin­ni Polii­sin resursseista.

 43. Kim­mo: Huu­mei­den myyn­nin lail­lis­ta­mis­ta voi­daan vas­tus­taa puh­taa­si kan­san­ter­vey­del­li­sil­lä tai moraa­li­sil­la syil­lä, joten ei ole tar­vet­ta perus­tel­la USA:n huu­me­kiel­teis­tä lain­sää­dän­töä sil­lä, että sen taka­na oli­si huu­me­ma­fian raha.

  Vaan kun ei voi­da aina­kaan USA:ssa tai Euroo­pas­sa. Kan­san­ter­vey­del­li­set syyt ja empi­ria nyt aina­kin osoit­ta­vat aivan sel­väs­ti, että huu­mei­den­vas­tai­nen lain­sää­dän­tö ei toi­mi. Tai kyl­lä, jos­sain päin maa­il­maa se toi­mii, mut­ta kyse on sii­tä, ollaan­ko val­mii­ta toi­mi­maan niin kuin vaa­di­taan. Esi­mer­kik­si EU ei oikein hyväk­sy kuo­le­man­ran­gais­tus­ta. Sin­ga­po­res­sa huu­meon­gel­ma on esi­mer­kik­si kiel­tä­mät­tä saa­tu kiel­to­lail­la jon­kin ver­ran vähäi­sem­mäk­si kuin vaik­ka Suo­mes­sa tai Euroo­pas­sa yleen­sä. Mut­ta hin­ta on myös aika kova. 

  Täs­sä kysy­myk­ses­sä on kar­keas­ti kak­si tasa­pain­opis­tet­tä. Toi­nen Hol­lan­nin tai Sveit­sin mal­li, tai sii­tä jon­kin ver­ran libe­raa­lim­pi, jos­sa huu­mei­den­käyt­töä kyl­lä esiin­tyy, mut­ta sen lie­veil­miöt ovat vähäi­set. Sii­tä sit­ten lain­sää­dän­töä tiu­ken­ta­mal­la saa­daan lisää ongel­mia ja jos­sain pis­tees­sä myös vähem­män huu­mei­den­käyt­töä. Lopul­ta pää­dy­tään tilan­tee­seen, jos­sa hevim­män käyt­tä­jän vii­ko­sat­sin hal­lus­sa­pi­dos­ta saa kuo­le­man­tuo­mion ja vähän alhai­sem­mis­ta mää­ris­tä 5–25 vuot­ta lin­naa. Sii­nä­kin pis­tees­sä käyt­tö on kiel­tä­mät­tä vähäi­sem­pää ja itse käyt­töön liit­ty­vät lie­veil­miöt samaa tasoa sen toi­sen tasa­pain­opis­teen kanssa.

  Ongel­mak­si muo­dos­tuu siir­ty­mi­nen tähän jäl­kim­mäi­seen pis­tee­seen, kun huu­mei­ta on pal­jon. Mek­si­ko on hyvä esi­merk­ki pai­kas­ta, jos­sa tiu­ken­nus­ta on yri­tet­ty, mut­ta se ei oikein onnistu.

 44. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Jus­si Lehto
  Tar­koi­tuk­se­ni ei ole edis­tää huu­mei­den saa­ta­vuut­ta ja alen­taa hin­taa vaan saa­da ne mafian mono­po­li­voi­tot yhteis­kun­nal­le ja ehkä lait­taa jake­luun pien­tä val­von­taa käyt­tä­jien tilasta.

  Jos hin­ta oli­si sama ja saa­ta­vuut­ta ei paran­net­tai­si, niin miten val­tiol­li­nen huu­me­myy­mä­lä syr­jäyt­täi­si nykyi­set jake­lu­ka­na­vat? Pahoin pel­kään, että kävi­si kuin RAY:n nettipokerille. 

  Jos unoh­te­taan kaik­ki kan­san­ter­vey­del­li­set yms. vai­ku­tuk­set, niin ehdot­to­mas­ti toi­mi­vin mene­tel­mä oli­si ns. shock and awe-tak­tik­ka. Val­tio ilmoit­tai­si, että seu­raa­van vii­den vuo­den ajan aptee­keis­ta anne­taan lääk­rä­rin ant­maa resep­tiä vas­taan huu­mei­ta ilmai­sek­si. Tämä vei­si välit­tö­mäs­ti mark­ki­nat nykyi­sil­tä huu­me­kaup­piail­ta. Kun huu­me­kaup­piai­den mark­ki­nat oli­si tuhot­tu, niin hin­taa nos­tet­tai­siin juu­ri sil­le tasol­le, jos­sa lai­ton huu­me­kaup­pa oli­si kannattamatonta. 

  Olen floo­dan­nut tähän ket­juun ja aivan lii­kaa, joten olkoon tämä vii­mei­nen kir­joi­tus. Haus­kaa pää­siäis­tä (=ren­tout­ta­via vapaaa­päi­viä) kaikille!

 45. Osmo mai­nit­sit tuos­ta vaa­li­ra­hoi­tuk­ses­ta niin näki­sin suu­rem­pa­na vaa­li­ra­hoit­ta­ja­na kuin huu­me­lii­gat ne lail­li­set tahot jot­ka hyö­ty­vät suun­nat­to­mas­ti nykyi­ses­tä poli­tii­kas­ta. Kär­jes­sä esi­mer­kik­si yksi­tyis­tet­ty van­keu­den­hoi­to joka kehit­ty­nyt valtavaksi. 

  [Quote]The Uni­ted Sta­tes has less than 5 percent of the world’s popu­la­tion. But it has almost a quar­ter of the world’s prisoners.[/quote]
  NY Times 2008

  Surul­lis­ta kyl­lä täl­lä­kään ei ole mitään vai­ku­tus­ta huu­me­kaup­paan vaik­ka van­ki­lu­vut ovat nous­seet suo­ras­taan järjettömiksi. 

  Kan­nat­taa myös muis­taa että 90% huu­me­kar­tel­lien aseis­ta tulee yhdys­val­ta­lai­sil­ta valmistajilta.

  [Quote]More than 6,700 licen­sed gun dea­lers have set up shop wit­hin a short dri­ve of the 2,000-mile border,[/quote]

  Pank­ki­sek­to­ri on myös hyö­ty­jien jou­kos­sa kuten seu­raa­va hiuk­sia­nos­tat­ta­va lai­naus wiki­pe­dias­ta kertoo.

  [quote]In Decem­ber 2009, the Uni­ted Nations’ Drugs and Cri­me Tsar Anto­nio Maria Cos­ta clai­med that ille­gal drug money saved the ban­king industry from col­lap­se. He clai­med he had seen evi­dence that the proceeds of orga­ni­sed cri­me were “the only liquid invest­ment capi­tal” avai­lable to some banks on the brink of col­lap­se during 2008. He said that a majo­ri­ty of the $352bn (£216bn) of drugs pro­fits was absor­bed into the eco­no­mic sys­tem as a result. “In many ins­tances, the money from drugs was the only liquid invest­ment capi­tal. In the second half of 2008, liqui­di­ty was the ban­king sys­tem’s main problem and hence liquid capi­tal beca­me an impor­tant factor…Inter-bank loans were fun­ded by money that ori­gi­na­ted from the drugs tra­de and other ille­gal acti­vi­ties… The­re were signs that some banks were rescued that way”. Cos­ta decli­ned to iden­ti­fy count­ries or banks that may have recei­ved any drug money, saying that would be inap­propria­te because his office is sup­po­sed to address the problem, not appor­tion blame.[/quote]

  Toki kar­tel­lit hyö­ty­vät suun­nat­to­mas­ti nykyi­ses­tä poli­tii­kas­ta ja var­maan siel­lä­kin on halua pitää Yhdys­val­to­jen poli­tiik­ka nykyi­sen kal­tai­se­na mut­ta näki­sin kui­ten­kin että lail­li­set toi­mi­jat ovat suu­rim­pia nykyi­sen poli­tii­kan tuki­joi­ta. Se miten pal­jon nämä ovat sit­ten suo­raan kar­tel­lien halus­ta asial­la on puh­taas­ti arvai­lu­jen varas­sa kun ker­ran mitään nume­roi­ta ei ole esittää.

  Häm­men­tä­vä tilan­ne kai­ken­kaik­ki­aan ja nume­roi­den valos­sa kyl­lä näyt­tää sil­tä että ehdot­ta­ma­si tie on Väli-Ame­ri­kan val­tioil­le se vähi­ten kivu­lias. Tut­ki­muk­set eivät myös­kään tue kovin pal­jon sitä että sil­lä oli­si huo­mat­ta­via nega­tii­vi­sia vai­ku­tuk­sia Yhdys­val­to­jen tilan­tee­seen. Yhdis­tet­ty­nä Por­tu­ga­lin kal­tai­seen koko­nais­val­tai­seen suh­tau­tu­mi­seen huu­me­po­li­tii­kas­sa jos­sa ter­vey­den­huol­lol­la ja sosi­aa­li­toi­mel­la on suo­ra yhteys käyt­tä­jiin voi­sin kuvi­tel­la tilan­teen jopa paranevan.

  Kovat huu­meet vain har­vem­min herät­tä­vät päät­tä­väl­lä tasol­la halua läh­teä kes­kus­te­le­maan asias­ta ana­lyyt­ti­ses­ti vaan yleen­sä asi­aa lähes­ty­tään tun­ne­pi­toi­sel­la reto­rii­kal­la jos­sa nume­roil­la ja tut­ki­mus­tu­lok­sil­la on kovin vähän sijaa. Huo­mat­ta­va on kui­ten­kin että asen­ne ilma­pii­ris­sä Yhdys­val­lois­sa kan­na­bik­sen suh­teen on jo alka­nut tapah­tua aika suu­ria muu­tok­sia ja kes­kus­te­luun on otet­tu mukaan vero­tu­lot ja hait­to­jen mini­moin­ti joten ehkä kokaii­nion­gel­maan­kin voi­daan tart­tua ratio­naa­li­ses­ti jos­sain vaiheessa.

 46. Kim­mo:

  Kyl­lä, olen tosis­sa­ni. Huu­mei­den myyn­nin lail­lis­ta­mis­ta voi­daan vas­tus­taa puh­taa­si kan­san­ter­vey­del­li­sil­lä tai moraa­li­sil­la syil­lä, joten ei ole tar­vet­ta perus­tel­la USA:n huu­me­kiel­teis­tä lain­sää­dän­töä sil­lä, että sen taka­na oli­si huu­me­ma­fian raha.”

  Tar­koi­tat­ko huu­mei­den myyn­nin lail­lis­ta­mi­sel­la siis kai­ken kat­ta­vaa lail­lis­ta­mis­ta vai tosi­aan pelk­kää myy­mis­tä? Min­kä­lai­sil­la kan­san­ter­vey­del­li­sil­lä ja moraa­li­sil­la perus­te­luil­la huu­mei­den lail­lis­ta­mis­ta voi vas­tus­taa? Itse olen kah­lan­nut läpi wikin “Argu­ments for and against drug pro­hi­bi­tion” ‑artik­ke­lin ja kyl­lä voit­to­puo­lei­ses­ti perus­te­lut huu­mei­den lail­lis­ta­mi­sel­le ovat kan­na­tet­ta­vam­pia. Mie­tin vaan että, jos sinul­la oli­si jotain parem­pia perus­te­lu­ja ja/tai link­kiä, niin oli­sin kiin­nos­tu­nut lukemaan. 

  Toi­sek­seen, mua joten­kin kum­mas­tut­taa tämä kiel­to­la­ki ja toi­men­pi­de ‑kes­kus­te­lu Suo­men koh­dal­la. Kos­ka meil­lä ongel­ma ei ole käsit­tääk­se­ni vie­lä sii­nä pis­tees­sä, että jon­kin­lai­nen prag­maat­ti­nen rat­kai­su oli­si pai­kal­laan, niin eikö ensin pitäi­si sel­vit­tää aine­koh­tai­ses­ti onko huu­me x “vaa­ral­li­nen” vai ei? Mitä hyö­tyä ja hait­taa sen lail­lis­ta­mi­ses­ta on? Vas­ta tämän jäl­keen mie­tit­täi­siin nii­tä toi­men­pi­tei­tä, joil­la tavoit­tei­seen päästään. 

  Voi olla kan­na­tet­ta­vaa käyt­tää resurs­se­ja tie­tyn aineen vas­tus­ta­mi­seen ja tiet­tyyn pis­tee­seen saak­ka, mikä­li hait­ta­vai­ku­tuk­set ja sii­tä aiheu­tu­vat lie­veil­miöt ovat vahin­gok­si yhtei­se­lol­le. Vält­täi­sin täs­sä vai­hees­sa ja mei­dän tilan­tees­sa suo­ra­nai­sia peri­aa­te­pää­tök­siä puo­leen tai toiseen. 

  Link­ki: http://en.wikipedia.org/wiki/Arguments_for_and_against_drug_prohibition#Moral_arguments_for_prohibitive_drug_laws

 47. Rami: The Uni­ted Sta­tes has less than 5 percent of the world’s popu­la­tion. But it has almost a quar­ter of the world’s prisoners.

  Puhu­mat­ta­kaan sii­tä traa­gi­ses­ta sei­kas­ta, että siel­lä on lähes yhtä suu­ri osuus myös maa­il­man lakimiehistä…

 48. Jos hin­ta oli­si sama ja saa­ta­vuut­ta ei paran­net­tai­si, niin miten val­tiol­li­nen huu­me­myy­mä­lä syr­jäyt­täi­si nykyi­set jake­lu­ka­na­vat? Pahoin pel­kään, että kävi­si kuin RAY:n nettipokerille. 

  Täs­sä on huo­mat­ta­va, että huu­mei­den saa­ta­vuus nykyi­sel­lään ei ole kovin hyvä. Esi­mer­kik­si itse en tie­täi­si, mis­tä voi­sin ostaa huu­mei­ta. En tie­dä tun­te­va­ni huu­mei­den käyt­tä­jiä, eikä minul­la ole myös­kään tut­tu­ja dii­le­rei­tä. Enkä täl­lais­ten kans­sa teki­si mie­lel­lä­ni myös­kään kauppaa.

  Lail­li­ses­ti toi­mi­va lii­ke, joka myy lail­lis­ta, laa­dul­taan taat­tua huu­mausai­net­ta, lisää tun­tu­vas­ti huu­mausai­neen “saa­ta­vuut­ta” ver­rat­tu­na koto­na tai kadun­kul­mas­sa pimeäl­lä tava­ral­la käy­tä­vään kaup­paan. Ihan samal­la tavoin Alko on onnis­tu­nut syr­jäyt­tä­mään les­tin­heit­tä­jät ja RAY on mini­moi­nut lait­to­mien uhka­pe­li­luo­lien markkinat.

 49. Toi­sek­seen, mua joten­kin kum­mas­tut­taa tämä kiel­to­la­ki ja toi­men­pi­de ‑kes­kus­te­lu Suo­men koh­dal­la. Kos­ka meil­lä ongel­ma ei ole käsit­tääk­se­ni vie­lä sii­nä pis­tees­sä, että jon­kin­lai­nen prag­maat­ti­nen rat­kai­su oli­si pai­kal­laan, niin eikö ensin pitäi­si sel­vit­tää aine­koh­tai­ses­ti onko huu­me x “vaa­ral­li­nen” vai ei? Mitä hyö­tyä ja hait­taa sen lail­lis­ta­mi­ses­ta on? Vas­ta tämän jäl­keen mie­tit­täi­siin nii­tä toi­men­pi­tei­tä, joil­la tavoit­tei­seen päästään. 

  Usein­han huu­mei­den kiel­to­la­kia perus­tel­laan huu­mei­den aiheut­ta­mil­la yli­voi­mai­sil­la hai­toil­la. Kui­ten­kin THL:n raport­tien valos­sa tämä argu­ment­ti on se hei­koin: suo­ma­lai­nen huu­me­kuo­le­ma on alkoholi‑, vieroituslääke‑, bent­so- ja amfe­ta­mii­ni­kuo­le­ma. Näis­tä vain vii­mei­sin on ns lai­ton huu­me, jol­le kui­ten­kin on käyt­töä mm. ADHD:n hoi­dos­sa. Suu­rin osa kiel­to­lain täy­tän­töön­pa­non resurs­seis­ta kuluu hamp­pu­pen­sai­den rat­saa­mi­seen, mikä syyl­lis­tää ja syr­jäyt­tää yhteis­kun­nas­ta tuhan­sia suo­ma­lai­sia muu­ten kun­non kansalaisia.
  Tämä kiel­to­lain kan­nat­ta­jien käyt­tä­mä ihmi­siä hal­vek­si­va reto­riik­ka (huu­me­hör­höt) pitäi­si tut­ki­tun tie­don valos­sa kään­tää koko­naan toi­seen suun­taan eli vii­niä omas­ta mie­les­tään sivis­ty­nees­ti lipit­tä­viin vii­nin­mais­ta­jiin. Hei­dän kei­no­te­koi­nen ja itse­kes­kei­nen hedo­nis­min­sa aiheut­taa pal­jon surua ja kär­si­mys­tä. Jokai­nen vii­nin­mais­te­li­ja on vas­tuus­sa mie­len­ter­vey­son­gel­mis­ta, koti­vä­ki­val­las­ta ja suo­ja­teil­lä ylia­je­tuis­ta viat­to­mis­ta nuo­ris­ta. Tähän mukaan tulee tie­tys­ti ottaa tupa­koin­ti (port­tiai­ne ja mie­len­ter­vey­son­gel­mat) ja psyy­ken­lääk­keet (aiheut­ta­vat riip­pu­vuut­ta ja kuo­le­mia eivät­kä ole mui­ta päih­tei­tä kummempia)
  Tämä kes­kus­te­lu pitää nos­taa huu­me­hör­hö­re­to­rii­kan rin­nal­le rehel­li­syy­den nimis­sä kos­ka muu­ten puhum­me silk­kaa propagandaa.
  Kan­nat­taa muis­taa että aikai­sem­man hal­li­tuk­sen pää­tök­sel­lä alen­taa väki­juo­mien vero­tus­ta oli kata­stro­faa­li­set seu­rauk­set kan­san­ter­vey­del­le. Tämä hal­li­tus van­noi vaa­li­kes­kus­te­lus­sa rajoit­ta­van huu­me­po­li­tii­kan nimeen slo­ga­nil­la “ei enää lisä­tä hait­to­ja”. Tyh­jät tyn­ny­rit koli­se­vat eniten.

 50. anik­ko:
  Haluai­sin huo­maut­taa, ettei ole itses­tään­sel­vää – vaik­ka monet niin väit­tä­vät – että huu­mei­den jon­kin­lai­nen lail­lis­ta­mi­nen lisäi­si kysyn­tää, aina­kaan mer­kit­tä­väs­ti. Esi­mer­kik­si Alan­ko­mai­den kan­na­bik­sen käyt­tö on euroop­pa­lais­ta kes­ki­ta­soa, eikä ole juu­ri kas­va­nut lail­lis­ta­mi­sen jäl­keen. Tämä yksit­täi­nen esi­merk­ki ei tie­ten­kään osoi­ta, ettei­kö huu­mei­den kysyn­tä saat­tai­si kas­vaa, mut­ta tätä en väi­tä – vain sitä, että päin­vas­tais­ta väi­tet­tä (jos huu­meet lail­lis­tuu, koh­ta kaik­ki käyt­tää nii­tä) ei pidä noin vain hyväksyä. 

  Kan­na­bis onkin vähem­män hai­tal­lis­ta kuin esim. kokaii­ni, eikä aiheu­ta yhtä her­käs­ti riip­pu­vuut­ta. Kan­na­bis ei tee kai­kil­le sel­lais­ta help­poa huo­le­ton­ta hyvä­no­lon­tun­net­ta, mikä var­maan selit­tää myös­kin sitä mik­si sen käyt­tö on hol­lan­nis­sa­kin suh­teel­li­sen vähäis­tä alko­ho­liin verrattuna.

 51. Kim­mo: Jos hin­ta oli­si sama ja saa­ta­vuut­ta ei paran­net­tai­si, niin miten val­tiol­li­nen huu­me­myy­mä­lä syr­jäyt­täi­si nykyi­set jake­lu­ka­na­vat? Pahoin pel­kään, että kävi­si kuin RAY:n nettipokerille.
  ´snip´

  Ver­taa­pa alko­ho­lin myyn­tiin — mikä­hän mah­taa nyky­ään Suo­mes­sa olla les­tin­hei­ton volyy­mi viral­li­seen kaup­paan ver­rat­tu­na? Ja mais­sa, jois­sa alko­ho­li­mo­no­po­lia ei ole?

 52. Eras­to­te­nes alek­sandria­lai­nen: Ihan samal­la tavoin Alko on onnis­tu­nut syr­jäyt­tä­mään les­tin­heit­tä­jät ja RAY on mini­moi­nut lait­to­mien uhka­pe­li­luo­lien markkinat.

  Lail­li­nen vaih­toeh­to syr­jäyt­tä­nee aina lait­to­man sikä­li kun laa­tu, hin­ta ja saa­ta­vuus on suun­nil­leen samal­la tasolla. 

  RAY on ole­mas­sao­lol­laan var­maan vähen­tä­nyt kysyn­tää fyy­si­sil­le lait­to­mil­le peliluolille(iso vai­ku­tus lait­to­mien peli­luo­lien vähäi­syy­teen lie­nee myös sil­lä, että nii­den pyö­rit­tä­mi­nen huo­maa­mat­to­mas­ti isom­mas­sa mit­ta­kaa­vas­sa on aika han­ka­laa), mut­ta netis­sä tilan­ne on täy­sin toi­nen. RAY:n net­ti­po­ke­ri ei oikees­taan oo sama tuo­te ku jon­kun isom­man sai­tin net­ti­po­ke­ri, kos­ka pelaa­ja­mää­rät ja peli­tar­jon­ta on ihan eri luok­kaa. RAY ei siis netis­sä tar­joa lähel­le­kään täy­del­lis­tä subs­ti­tuut­tia ulko­mai­sil­le vaih­toeh­doil­le. Tiet­ty tilan­ne netin osal­ta on sikä­li­kin vähän eri ku fyy­sis­ten luo­lien osal­ta, että ulko­mai­set peli­sai­tit ei yleen­sä riko mitään lakia pele­jä jär­jes­täes­sään. Ts. pelaa­jan näkö­kul­mas­ta netis­sä on kyse lail­li­nen vaih­toeh­to vs. lail­li­nen vaih­toeh­to ‑ske­naa­rios­ta, jol­loin luon­nol­li­ses­ti valin­ta tehään lähin­nä pal­ve­lun laa­dun perusteella.

  Mut siis tiet­ty lail­li­nen huu­me syr­jäyt­täis lait­to­man sikä­li kun sitä sais lail­li­ses­ti samaan hin­taan ku lai­ton­ta ja kyse olis samas­ta kamas­ta. Luul­ta­vas­ti huu­mei­den lail­li­nen saa­ta­vuus myös vähän lisäis kysyn­tää, jos­kin koko­nais­vai­ku­tus riip­puu monis­ta jutuis­ta. Oleel­lis­ta on kui­ten­kin se, min­kä ver­ran lail­lis­ta­mi­nen toi­saal­ta lisäis tai vähen­täis huu­mei­den aiheut­ta­mia suo­ria hait­to­ja ja toi­saal­ta lisäis tai vähen­täis niis­tä val­tiol­le aiheu­tu­via koko­nais­me­no­ja. Ja toki huo­mioi­da pitäis myös se hyö­dyn lisäys, joka tulis niil­le viih­de­käyt­tä­jil­le, joil­ta kysei­nen hupi on täl­lä het­kel­lä kiel­let­ty lail­la. Ihan samal­la taval­la ku alko­ho­lin­kin koh­dal­la, osa ihmi­sis­tä pys­tyy käyt­tä­mään tiet­ty­jä huu­mei­ta satun­nai­sen haus­kan­pi­don mer­keis­sä ilman kum­mem­pia haittavaikutuksia.

 53. Por­tu­ga­lis­sa huu­mei­den käy­tön “vapaut­ta­mi­nen” vähen­si käyt­töä koh­ta­lai­ses­ti ja pois­ti useim­mat hai­tat huu­me­kuo­le­mis­ta alkaen. Todis­tus­taak­ka on sil­lä, joka väit­tää, että vapaut­ta­mi­nen lisäi­si haittoja.

  Kuka väit­tää, että alko­ho­li­kiel­to­la­ki vähen­täi­si alko­ho­lin hait­to­ja niin pal­jon, että sen tuot­ta­ma rikol­li­suus kan­nat­tai­si sietää?

 54. Kan­na­tan läm­pi­mäs­ti tätä lähes­ty­mis­ta­paa, eli rahat pois jär­jes­täy­ty­neel­tä rikol­li­suu­del­ta ja päih­teet val­tion kont­rol­liin. Kyse on ennen kaik­kea sosi­aa­li- ja ter­vey­son­gel­mas­ta, eikä rikos­lain mukaan otta­mi­nen tuo tähän ase­tel­maan muu­ta kuin lisää haittoja.

  Kiel­to­lain huo­noik­si puo­lik­si voi­ta­neen hel­pos­ti las­kea käyt­tä­jien syr­jäy­ty­mi­nen, mafian lihot­ta­mi­nen, tur­vat­to­muu­den lisään­ty­mi­nen yhteis­kun­nas­sa (ainei­den kor­keat hin­nat -> omai­suus­ri­kok­set), val­ta­va mää­rä mene­tet­ty­jä vero­va­ro­ja (mil­jar­di­luok­kaa vuo­sit­tain jopa Suo­men mit­ta­kaa­vas­sa) sekä ylei­sen lain­kuu­liai­suu­den vähe­ne­mi­nen (40% nuor­ten mies­ten ikä­luo­kas­ta “rikol­li­sia”). Tii­vis­tet­ty­nä: Hait­to­jen maksimointia.

  Hyviä puo­lia on kiel­to­lail­le han­ka­la kek­siä. Joi­den­kin mie­les­tä vaa­ka­ku­pis­sa oli­si käyt­tä­jä­mää­rät, mut­ta Por­tu­ga­lin esi­merk­ki puhuu sitä teo­ri­aa vas­taan. Toki asia­na­ja­jat saa­vat lisä­tu­lo­ja tur­his­ta huu­meoi­keu­den­käyn­neis­tä, huu­me­va­lis­tus­jär­jes­töt vas­taa­not­ta­vat tasais­ta kas­sa­vir­taa sekä jot­kut polii­ti­kot kää­ri­vät taa­tus­ti mie­lel­lään har­maa­ta vaa­li­ra­haa tas­kui­hin­sa. Joil­le­kin nämä saat­ta­vat olla posi­tii­vi­sia asioi­ta, mut­ta veik­kai­sin että enem­mis­töä tämä ei hyö­dy­tä mil­lään tavoin.

  Oli­si aika lopet­taa hul­luus. Alkusy­säys tus­kin läh­tee polii­tik­ko­jen aloit­tees­ta, mut­ta roh­kai­se­vaa on lukea täl­lä tavoin että aina­kin jot­kut polii­ti­kot uskal­ta­vat puhua aihees­ta. Toi­vo­kaam­me parasta!

 55. Alko-tyyp­pi­nen huu­mei­den myyn­ti vois jopa pit­käl­lä täh­täi­mel­lä vähen­tää nii­den käyt­töä, kos­ka sil­loin käyt­töä yllä­pi­tä­vät “pii­rit” hajoai­si­vat ja hou­kut­te­lu / pai­nos­tus nii­den käyt­töön mafian pai­nos­ta­ma­na loppuisi.

  Ennen kaik­kea Mek­si­kon pitäi­si siir­tyä Alko-tyyp­pi­seen tuo­tan­toon, siir­tää huu­me­bis­nek­sen dii­le­rit “alkon myy­jik­si” ja kerä­tä voi­tot yhteis­kun­nan kehit­tä­mi­seen, kuten koulutukseen.

 56. Gua­te­ma­lan pre­si­dent­ti Otto Perez Moli­na on samoil­la lin­joil­la kuin Ode.

  http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/apr/07/latin-america-drugs-nightmare

  ” We can­not era­dica­te glo­bal drug mar­kets, but we can cer­tain­ly regu­la­te them as we have done with alco­hol and tobacco mar­kets. Drug abuse, alco­ho­lism and tobacco should be trea­ted as public health problems, not cri­mi­nal jus­tice issues. Our children and grandc­hildren demand from us a more effec­ti­ve drug policy, not a more ideo­lo­gical response.”

 57. Kun­nal­lis­vaa­leis­sa Vih­reät jou­tu­vat valit­se­maan lin­jan­sa ehdok­kai­den­sa suh­teen — kuin­ka huu­me­myön­tei­siä pös­syt­te­li­jöi­tä voi puo­lue sie­tää ehdokkaana.

  Kan­na­ta­ja­kun­nan laa­je­tes­sa ja van­he­tes­sa yhä useam­mal­la on myös tei­ni-ikäi­siä nuo­ria, jol­loin nol­la­to­le­rans­si huu­me­mark­ki­noin­tiin lisään­tyy roi­mas­ti. Puo­lu­ee­na tämä lie­nee Vih­reil­le jopa isom­pi asia kuin ydinvoima.

  1. JTS
   Sii­nä, että tote­aa huu­me­so­dan hävi­tyk­si ja val­tiol­li­sen jake­lu­ka­na­van parem­mak­si kuin rikol­lis­ten hal­lit­se­man, ei ole mitää huumemyönteistä.

 58. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  JTS
  Sii­nä, että tote­aa huu­me­so­dan hävi­tyk­si ja val­tiol­li­sen jake­lu­ka­na­van parem­mak­si kuin rikol­lis­ten hal­lit­se­man, ei ole mitää huumemyönteistä. 

  Onko huu­me­myön­teis­tä, jos valit­see vapaan jake­lun sen sijaan, että valit­si­si jake­lun vain huumeriippuvaisille?

 59. Ris­to Mik­ko­nen:
  Usein­han huu­mei­den kiel­to­la­kia perus­tel­laan huu­mei­den aiheut­ta­mil­la yli­voi­mai­sil­la hai­toil­la. Kui­ten­kin THL:n raport­tien valos­sa tämä argu­ment­ti on se hei­koin: suo­ma­lai­nen huu­me­kuo­le­ma on alkoholi‑, vieroituslääke‑, bent­so- ja amfe­ta­mii­ni­kuo­le­ma. Näis­tä vain vii­mei­sin on ns lai­ton huu­me, jol­le kui­ten­kin on käyt­töä mm. ADHD:n hoi­dos­sa. Suu­rin osa kiel­to­lain täy­tän­töön­pa­non resurs­seis­ta kuluu hamp­pu­pen­sai­den rat­saa­mi­seen, mikä syyl­lis­tää ja syr­jäyt­tää yhteis­kun­nas­ta tuhan­sia suo­ma­lai­sia muu­ten kun­non kansalaisia.
  Tämä kiel­to­lain kan­nat­ta­jien käyt­tä­mä ihmi­siä hal­vek­si­va reto­riik­ka (huu­me­hör­höt) pitäi­si tut­ki­tun tie­don valos­sa kään­tää koko­naan toi­seen suun­taan eli vii­niä omas­ta mie­les­tään sivis­ty­nees­ti lipit­tä­viin vii­nin­mais­ta­jiin. Hei­dän kei­no­te­koi­nen ja itse­kes­kei­nen hedo­nis­min­sa aiheut­taa pal­jon surua ja kär­si­mys­tä. Jokai­nen vii­nin­mais­te­li­ja on vas­tuus­sa mie­len­ter­vey­son­gel­mis­ta, koti­vä­ki­val­las­ta ja suo­ja­teil­lä ylia­je­tuis­ta viat­to­mis­ta nuo­ris­ta. Tähän mukaan tulee tie­tys­ti ottaa tupa­koin­ti (port­tiai­ne ja mie­len­ter­vey­son­gel­mat) ja psyy­ken­lääk­keet (aiheut­ta­vat riip­pu­vuut­ta ja kuo­le­mia eivät­kä ole mui­ta päih­tei­tä kummempia)
  Tämä kes­kus­te­lu pitää nos­taa huu­me­hör­hö­re­to­rii­kan rin­nal­le rehel­li­syy­den nimis­sä kos­ka muu­ten puhum­me silk­kaa propagandaa.
  Kan­nat­taa muis­taa että aikai­sem­man hal­li­tuk­sen pää­tök­sel­lä alen­taa väki­juo­mien vero­tus­ta oli kata­stro­faa­li­set seu­rauk­set kan­san­ter­vey­del­le. Tämä hal­li­tus van­noi vaa­li­kes­kus­te­lus­sa rajoit­ta­van huu­me­po­li­tii­kan nimeen slo­ga­nil­la “ei enää lisä­tä hait­to­ja”. Tyh­jät tyn­ny­rit koli­se­vat eniten. 

  Niin, lail­li­set huu­meet ja vää­rä lääk­kei­den käyt­tö aiheut­ta­vat kai­ken­kaik­ki­aan pal­jon enem­män hait­to­ja (aina­kin suu­rim­mas­sa osas­sa maa­il­maa) kuin lait­to­mat huu­meet. Suu­rel­ta osin sik­si että nii­tä käy­te­tään niin pal­jon. Nii­den hai­tal­li­suus onkin perus­te sil­le, mik­si val­tion EI pitäi­si alkaa myy­dä kovia huu­mei­ta kuin Alko viinaa.

  Jos joku väit­tää että eivät ne huu­meet kan­saa kiin­nos­tai­si lail­li­se­na niin pidän sitä aika naiivina.

 60. Puhu­taan huu­meis­ta, vede­tään yhdel­lä kam­mal­la kaik­ki mari­hua­nas­ta, kokaii­nin ja heroii­niin, mut­ta samal­la jäte­tään alko­ho­li ja lääk­keet pois kes­kus­te­lus­ta. Mis­tä oikein puhu­taan, yksi­lön huu­meon­gel­mas­ta, val­tion­ta­lou­den lai­na­lai­suuk­sis­ta, mistä?

 61. Kiel­to­la­ki ei onnis­tu­nut vähen­tä­mään alko­ho­lin hait­to­ja eikä sen jäl­keen julis­tet­tua huu­mei­den kiel­to­la­kia ole kukaan pys­ty­nyt perus­te­le­maan. Nykyi­sen huu­mei­den kiel­to­lain aika­na kaik­kien kiel­le­tyik­si julis­tet­tu­jen ainei­den käyt­tö on vain kas­va­nut. Eli miten ran­kai­se­mi­nen vähen­tää haittoja?

  rfarm: Niin, lail­li­set huu­meet ja vää­rä lääk­kei­den käyt­tö aiheut­ta­vat kai­ken­kaik­ki­aan pal­jon enem­män hait­to­ja (aina­kin suu­rim­mas­sa osas­sa maa­il­maa) kuin lait­to­mat huu­meet. Suu­rel­ta osin sik­si että nii­tä käy­te­tään niin pal­jon. Nii­den hai­tal­li­suus onkin perus­te sil­le, mik­si val­tion EI pitäi­si alkaa myy­dä kovia huu­mei­ta kuin Alko viinaa.

  Jos joku väit­tää että eivät ne huu­meet kan­saa kiin­nos­tai­si lail­li­se­na niin pidän sitä aika naiivina.

 62. Täs­sä on huo­mat­ta­va, että huu­mei­den saa­ta­vuus nykyi­sel­lään ei ole kovin hyvä. Esi­mer­kik­si itse en tie­täi­si, mis­tä voi­sin ostaa huumeita.”

  Etsin ker­ran nuo­ruu­des­sa rii­hi­mäen kes­kus­tas­ta alkoa. En löy­tä­nyt. Alko­ho­lin saa­ta­vuus vai­kut­ti todel­la huo­nol­ta. Piti ihan kysyä pai­kal­li­sel­ta mis­sä alko on. Tie­si ker­toa, että se oli siir­ret­ty prismaan.

 63. Andy:
  Alko-tyyp­pi­nen huu­mei­den myyn­ti vois jopa pit­käl­lä täh­täi­mel­lä vähen­tää nii­den käyt­töä, kos­ka sil­loin käyt­töä yllä­pi­tä­vät “pii­rit” hajoai­si­vat ja hou­kut­te­lu / pai­nos­tus nii­den käyt­töön mafian pai­nos­ta­ma­na loppuisi.

  Joo ja nuus­kan myy­mi­sen sal­li­mi­nen vähen­täi­si käyttöä.

  Saa­ta­vuu­deen olen­nai­nen paran­ta­mi­nen joh­tai­si aivan var­mas­ti käy­tön kas­va­mi­seen. Rikok­sia ei tar­vi­si käy­tön rahoit­ta­mi­sek­si juu­ri­kaan teh­dä eli se kri­mi­naa­li­hom­ma yllä var­maan aika lail­la jäi­si mene­nei­syy­teen. Tilal­le tuli­si­vat alko­ho­lin tapai­set hai­tat, eihän sen­kään aineen pää­asial­li­set­hai­tat syn­ny enää välit­tä­jä­por­taan toi­mis­ta tai käyt­tä­jien käy­tön rahoit­ta­mi­sek­si teh­tä­vis­tä rikok­si­ta, vaan ihan puh­taas­ti lii­al­li­ses­ta käytöstä.

  Se on sit­ten eri jut­tu oli­si­vat­ko lail­li­ses­ta käy­tös­tä enem­män hyö­tä kuin hait­taa, mut­ta mel­ko lap­sel­lis­ta olet­taa että saa­ta­vuu­den paran­ta­mi­nen vähen­täi­si käyttöä.

  B.J:Etsin ker­ran nuo­ruu­des­sa rii­hi­mäen kes­kus­tas­ta alkoa. En löy­tä­nyt. Alko­ho­lin saa­ta­vuus vai­kut­ti todel­la huo­nol­ta. Piti ihan kysyä pai­kal­li­sel­ta mis­sä alko on. Tie­si ker­toa, että se oli siir­ret­ty prismaan.

  Jos oli­sit kysy­nyt samal­ta pai­kal­li­sel­ta, mis­tä löy­tyy lähin huu­me­dii­le­ri? Olis­ko tul­lut vas­taus­ta? Kyl­lä se kuul­kaa on niin ettei nii­tä ainei­ta tuos­ta vain löy­dä ilman sopi­via kon­tak­te­ja ja taval­li­sel­la ihmi­sel­lä ei täl­lai­sia ole, eikä vält­tä­mät­tä ole kovin­kaan jär­ke­vää men­nä nii­tä tui­ki­tun­te­mat­to­mil­ta kyse­le­mään (toden­nä­köi­sem­min tulee osta­neek­si vain pus­sil­li­sen perunajauhoja).

 64. Yhte­nä ongel­ma­na päih­de­po­li­tii­kan kehit­tä­mi­ses­sä on kan­sain­vä­li­nen oikeus. Suo­mi on sitou­tu­nut kan­sain­vä­li­siin huu­mei­den vas­tai­siin yleis­so­pi­muk­siin, jot­ka edel­lyt­tä­vät tiet­ty­jen nimel­tä mai­nit­tu­jen huu­mausai­nei­den (mm. kan­na­bis) maa­han­tuon­nin, myyn­nin ja val­mis­tuk­sen kri­mi­na­li­soin­tia. Näis­tä sopi­muk­sis­ta irti­sa­nou­tu­mi­nen joh­tai­si aika vaka­viin ulko- ja kaup­pa­po­liit­ti­siin seurauksiin.

  Pelk­kä huu­mei­den käy­tön lail­lis­tus ei ole jär­ke­vää. Sil­lä ainoas­taan lisä­tään yhteis­kun­nal­le aiheu­tu­via kus­tan­nuk­sia ja huu­mei­den käyt­töä. Jot­ta huu­mausai­nei­den käy­tös­tä aiheu­tu­vaa rikol­li­suut­ta voi­tai­siiin vähen­tää, on myös val­mis­tus, maa­han­tuon­ti ja kaup­pa saa­ta­va val­tion val­von­taan ja lain pii­riin. Tämä ei ole nyky­lain pii­ris­sä mah­dol­lis­ta muu­toin kuin käsit­te­le­mäl­lä huu­mausai­nei­ta lääkkeinä.

 65. Popu­lis­ti­sen otsi­kon toi­nen puo­li on, että tus­kin lii­vi­jen­git tai mafiat lupu­vat val­las­taan vaik­ka hum­met lail­lis­tet­tai­siin, mui­ta­kin tuot­tei­ta on. Tup­pa yli­pää­tään on tuot­toi­saa vää­ren­net­tä­vää ja sala­kul­je­tet­ta­vaa, ihmis­kau­pas­ta puhumattakaan.

  Mek­si­kos­sa on kyse val­tion osit­tai­ses­ta romah­ta­mi­ses­ta. Euroo­pas­sa Koso­vo on hor­ju­mas­sa romah­duk­sen reu­nal­la. Rikol­li­suus­kes­kit­ty­miä on lisäk­si Espan­jas­sa, Hol­lan­nis­sa, Bel­gias­sa ja Balt­tian maissa. 

  Vih­re­ään poli­tiik­kaan tämä on vähän vai­kea ras­ti, mut­ta kiin­ni­jää­mis­rik­si ja ran­gais­tuk­set yhdes­sä ovat tär­kein ennal­taeh­käi­se­vä tekijä. 

  Ongel­ma­na on myös estää mai­den lui­su­mis­ta rikol­li­sa­lu­eek­si estää korrp­tion tor­ju­mi­nen ja toi­mi­va oikeus- ja polii­si­lai­tos. Tämä vaa­ti­nee kan­sain­väö­lis­tä yhteis­työ­tä myös Euroo­pas­sa ennen kuin tän­nek­sin saa­daan aikaa Mek­si­kon kal­tai­nen sotatanner.

 66. Pös­syt­te­lyn puo­lus­te­lu on ihan samaa ala-arvois­ta tuu­baa kuin tupak­ka­teol­li­suu­den ja Vapon selit­te­lyt. “X” ei ole ongel­ma kos­ka “Z” myös aiheut­taa sitä ja “Y” on vaarallisempaa.

  Tupa­koin­nin puo­lu­te­le­mis­ta pide­tään sen­tään useim­mis­sa pii­reis­sä vähän kum­mal­li­se­na. Miten onään pös­syt­te­lyn laita?

 67. Eins­ten: Mie­les­tä­ni ongel­mal­lis­ta totaa­li­sen vapaut­ta­mi­sen kan­nal­ta on se, että en tie­dä yhtään min­kä­lai­nen vai­ku­tus kovil­la huu­meil­la on. Riip­puu var­maan aineis­ta ja käyt­tä­jäs­tä, mut­ta noin niin kuin läh­tö­koh­tai­ses­ti. Kum­pi on pahem­pi: naa­pu­ris­sa räy­hää­vä alko­ho­lis­ti vai heroii­ni­pöl­lys­sä lei­jai­le­va nisti?

  Mun käsit­tääk­se­ni piris­teet, esim. amfe­ta­mii­ni on pahim­pia, tosin vas­taa­via vai­ku­tuk­sia on ihan lääkkeilläkin.

  Mut­ta ylei­sem­min. Päih­tei­den aiheut­ta­man häi­rö­käyt­täy­mi­seen puut­tu­mi­nen päih­tei­tä rajoit­ta­mal­la on teho­ton­ta. Hel­sin­gis­sä on joka vii­kon­lop­pu jos­sain aineis­sa var­maan sato­ja tuhan­sia ihmi­siä, esi­mer­kik­si väki­val­lan­te­ko­ja tulee polii­sin tie­toon joi­tain kymmeniä. 

  Point­ti­na että jos yksi tuhan­nes­ta kän­ni­läi­ses­tä häi­ri­köi, niin on huo­mat­ta­vas­ti pal­jon tehok­kaam­paa vie­dä hänet put­kaan kuin puut­tua tuhan­nen ihmi­sen päih­tei­den käyt­töön. Ja toi­mii muu­ten pelot­ti­me­na­kin, kat­so­kaa vaik­ka jos­kus mie­tin muka edes­vas­tuut­to­mas­sa tilas­sa rie­hu­va kän­niur­po rau­hoit­tuu het­kes­sä kun jos­sain näkyy maija.

 68. Ode, mis­sä menee Vih­rei­den sie­to­ra­ja kun­na­lis­vaa­lieh­dok­kai­den ja huu­mei­den välillä?

  Kor­vaus­hoi­to­jen sall­mi­nen räjäyt­ti suo­nen­si­säis­ten hoi­to­jen käy­tön — kun minis­te­riö ei tuol­loin poh­ti­nut, että hun­nol­li­sen kor­vaus­hoi­don sijaan ihmi­set tykit­tä­vät Subu­tek­sia suo­raan rän­niin ja myy­vät resep­ti­lääk­keen­sä katu­kaup­paan. Sil­loin tai­si hyvis­tä aikeis­ta huo­li­mat­ta ris­kia­na­lyy­si jää­dä väliin.

  Pie­ne­nä sivu­huo­mau­tuk­se­na, USA:n nais­liik­keen aja­ma kiel­to­la­ki­lain­sää­dän­tö oli alun alkaen seka­va ja epä­suo­sit­tu. Sil­loin­kin kiel­to­lain päät­ty­mi­sen jäl­keen rikol­li­set jat­koi­vat rol­lik­sia bisneksiään.

  1. Kor­baus­hoi­to­lääk­kei­tä ei pan­na suo­neen. Subu­texin suo­nen sisäi­nen käyt­tö on sala­kul­je­tet­tua huu­met­ta. Mis­tä se tulee. Sitä pitäi­si kysyä lääketehtaalta.

 69. Sylt­ty: Joo ja nuus­kan myy­mi­sen sal­li­mi­nen vähen­täi­si käyttöä.

  Saa­ta­vuu­deen olen­nai­nen paran­ta­mi­nen joh­tai­si aivan var­mas­ti käy­tön kasvamiseen. 

  Samaa miel­tä sii­tä, ettei huu­mei­den lail­lis­ta­mi­nen ole niin help­po jut­tu kuin mil­lai­se­na se on totut­tu vii­me vuo­si­kym­me­ni­nä edis­tyk­sel­li­sis­sä pii­reis­sä esittämään.

  Mut­ta nuus­ka kan­nat­tai­si lail­lis­taa juu­ri sik­si että sen käyt­tö lisään­tyi­si — ja kor­vai­si tupa­kan­polt­toa. Sil­lä oli­si mer­kit­tä­vät terveyshyödyt.

  Säh­kö­sa­vuk­kei­den lail­lis­ta­mi­nen ja rutii­nin­omai­nen suo­sit­te­lu lää­kä­ril­lä käy­des­sä oli­si tie­tys­ti vie­lä parem­pi. Nykyi­nen poli­tiik­ka on mel­ko kum­mal­lis­ta. Folio­ha­tut esiin, mut­ta tun­tuu kuin tupak­kayh­tiöt oli­si­vat sen takana.

 70. Tun­nen jon­kin ver­ran (lähin­nä) mie­to­jen huu­mei­den satun­nais­käyt­tä­jiä. Pidän aivan uskot­ta­va­na, että myyn­nin lail­lis­ta­mi­nen taval­la tai toi­sel­la kas­vat­tai­si Suo­mes­sa kysyn­tää eten­kin juh­lin­ta- ja muus­sa satun­nais­käy­tös­sä suo­sit­tu­jen huu­mei­den (kan­na­bis, kokaii­ni, eks­taa­si, amfe­ta­mii­ni) osalta. 

  Huu­mei­den hank­ki­mi­nen ei ole Suo­mes­sa lain­kaan help­poa satun­nais­käyt­tä­jäl­le (tyr­kyt­tä­vä kaup­pias on täy­sin totuu­den­vas­tai­nen myyt­ti), mikä joh­tu­nee tehok­kaan viran­omais­kont­rol­lin lisäk­si mm. osin syr­jäi­sem­mäs­tä ase­mas­ta suh­tees­sa väli­tys­ver­kos­toi­hin (eten­kin kokaii­nin osal­ta). Täs­sä suh­tees­sa ero esi­mer­kik­si Por­tu­ga­liin tai Espan­jaan on val­ta­va, min­kä voi tode­ta vaik­ka­pa jut­te­le­mal­la ver­tai­le­vas­ti ihan taval­lis­ten nuor­ten kans­sa. Uskoi­sin, että Suo­men ja Ruot­sin kal­tai­sis­sa mais­sa viran­omais­kont­rol­lil­la on ihan mer­kit­tä­vä vai­ku­tus sekä kysyn­nän että tar­jon­nan suitsimisessa. 

  Eri asia on tie­tys­ti, onko tämä kus­tan­nus­te­ho­kas­ta. Viih­de­käyt­tö kun ei vält­tä­mät­tä aiheu­ta niin kovia hait­to­ja, eten­kin jos tava­ran laa­dus­ta pys­ty­tään pitä­mään huol­ta. Huu­mei­den­käyt­töä glo­ri­fioi­vat asen­teet ja muo­dit tun­tui­si­vat ole­van myös las­kus­sa läpi Euroopan.

 71. Päih­tei­den aiheut­ta­man häi­rö­käyt­täy­mi­seen puut­tu­mi­nen päih­tei­tä rajoit­ta­mal­la on tehotonta.

  Päih­tei­den rajoit­ta­mi­nen” on moni­por­tai­nen asteik­ko. Sen toi­ses­sa pääs­sä on lie­vä hait­ta­ve­ro muu­toin vapaas­ti käy­tet­tä­väl­le, kau­pat­ta­val­le ja mai­nos­tet­ta­val­le tava­ral­le ja toi­ses­sa pääs­sä auto­maat­ti­nen kuo­le­man­tuo­mio aineen satun­nais­käyt­tä­jäl­le. Kysy­mys on puh­taas­ti sii­tä, min­kä tasoi­nen rajoi­tus­po­li­tiik­ka vali­taan. Kukaan tus­kin ehdot­taa, että 5‑vuotiaan oli­si saa­ta­va ostaa päi­vä­ko­tiin sijoi­te­tus­ta auto­maa­tis­ta LSD:tä ja gam­maa, joil­la oli­si elin­tar­vik­keen alen­net­tu alv-kan­ta. (Tätä­hän oli­si täy­sin rajoit­ta­ma­ton huumepolitiikka.)

  Käy­tän­nös­sä päih­tee­seen liit­ty­vää häi­riö­käyt­täy­ty­mis­tä on mah­dol­lis­ta raja­ta erit­täin tehok­kaas­ti vähen­tä­mäl­lä päih­teen käyt­töä. Täs­sä saa­ta­vuu­den hei­ken­tä­mi­nen on olen­nai­nen asia. Esi­mer­kik­si oluen kulu­tus kas­voi aivan uusiin mit­ta­suh­tei­siin, kun kes­kio­lut tuo­tiin mai­to­kaup­poi­hin. Oluen tuon­ti kios­kei­hin kas­vat­ti kulu­tus­ta – ja häi­riöi­tä – enti­ses­tään. Aivan samal­la lail­la huu­meen lail­lis­ta­mi­nen paran­taa sen saa­ta­vuut­ta ja lisää käyttöä.

 72. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Kor­baus­hoi­to­lääk­kei­tä ei pan­na suoneen.

  Kyl­lä lai­te­taan. Kor­vaus­hoi­dos­sa saa­daan jos­sain vai­hees­sa aineet kotiin, jol­loin nii­tä voi käyt­tää siten kuin haluaa. 

  Ainoas­taan val­vo­tuis­sa olois­sa nau­tit­ta­vaa nes­te­mäis­tä meta­do­nia on käy­tän­nös­sä täy­sin mah­do­ton lait­taa suo­neen kos­ka nes­te­mäi­se­nä sitä ei voi säi­lyt­tää suus­sa ja syl­keä myö­hem­min pois. Edes val­vo­tuis­sa olois­sa nau­tit­tu­ja pil­le­rei­tä ei ole pak­ko niel­lä, vaan ne voi jät­tää nie­le­mät­tä ja myö­hem­min pii­kit­tää, ellei val­vo­ja tar­kas­ta suu­ta (en tie­dä miten hom­ma toi­mii kos­ka en käy­tä aineita).

  http://www.paihdelinkki.fi/keskustelu/viewtopic.php?p=291883

  Nyt olen jo pari vuot­ta ollut tilan­tees­sa, jos­sa saan pie­nen annok­sen suboxo­nea jol­la en miten­kään muu­ta­maa päi­vää pidem­pään pär­jää. Olen jopa sitä jou­tu­nut välil­lä pii­kit­tä­mään, mikä on sikä­li mie­len­kiin­tois­ta, että sitä ei pitä­nyt pys­tyä piikittää.”

  Mei­na­sik­ko että oot lop­pue­lä­mäs Subu­tex kor­vaus­hoi­dos­sa jota voi pii­kit­tää joka tar­koit­taa et oot taas nor­maa­li narkkari..? ”

 73. Subu­texia tai­taa saa­da monis­ta mais­ta ter­veys­kes­kus­lää­kä­rin resep­til­lä. En yllät­tyi­si jos jos­tain sai­si ilmankin.

  1. Suo­meen saa tuo­da kui­ten­kin vain kah­den vii­kon annok­sen, jos muis­tan oikein. Aika tihe­ään pitää ulko­mail­le matkustella.

 74. Subu­tek­sin rän­niin pii­kit­tä­mi­nen alkoi, kun kamaa tuli tar­jol­le ihan koti­mai­sil­la resep­teil­lä oikeil­la ja väärennetyillä.

  eRse­sep­ti jos­kus aika­naan voi hie­man estää lääk­kei­den tar­pee­ton­ta leviä­mis­tä ja reseptiväärennöksiä.

  Meta­do­nin val­vot­tu annos­te­lu päi­vit­täin vaa­tii toki resurs­se­ja yhteis­kun­nal­ta. Kus­tan­nus­ket oli­si­vat sil­ti olleet pie­nem­mät kuin pie­nen hero­nis­ti­po­ru­kan vaih­ta­mi­nen kym­me­nen ker­taa suu­rem­paan subu­texin pii­kit­tä­jien joukkoon.
  (Subu­texin vai­ku­tus pii­ki­tet­ty­nä on ihan muu­ta kuin nieltynä.)

  Suo­mes­ta mat­kaa Lat­vi­aan sään­nöl­li­ses­ti noin 600 huu­me­käyt­tä­jää, mihin he mah­ta­vat käyt­tää Suo­mes­ta riip­pu­vuus­hoi­to­na saa­man­sa pillerit?

  Tari­nan ope­tus: hyvää tar­koit­ta­vis­ta ideois­ta voi syn­tyä mer­kit­tä­viä haittoja.

 75. Eras­to­te­nes alek­sandria­lai­nen: Käy­tän­nös­sä päih­tee­seen liit­ty­vää häi­riö­käyt­täy­ty­mis­tä on mah­dol­lis­ta raja­ta erit­täin tehok­kaas­ti vähen­tä­mäl­lä päih­teen käyttöä.

  Sul tai­taa nyt olla vähän eri­lai­nen mää­ri­tel­mä tehok­kuu­des­ta ku mitä tpyy­luo­ma meinas(ja mihin tehok­kuu­del­la yleen­sä vii­ta­taan). Se, että jotain nega­tii­vis­ta lie­veil­miö­tä pys­ty­tään vähen­tä­mään mak­si­ko­vil­la ran­gais­tuk­sil­la ei tar­ko­ta, että kysei­sen­lai­nen vähen­tä­mi­nen olis teho­kas­ta hyvinvointimielessä.

  Moni­por­tai­nen asteik­ko ‑argu­ment­ti oli ok.

 76. Doku­men­tis­sa Rein­deer spot­ting pää­hen­ki­löt kävi­vät osta­mas­sa suu­ret mää­rät subu­texia Parii­sin katu­kau­pas­ta, jon­ne ne oli­vat kysei­sen fil­kan mukaan pää­ty­neet kor­vaus­hoi­don kautta. 

  Kan­nat­taa kat­soa, mikä­li nar­ko­maa­nin päi­vit­täi­nen elä­mä kiinnostaa.

 77. Ottaen huo­mioon min­kä hin­nan niis­tä napeis­ta saa, niin väit­täi­sin että se reis­saa­mi­nen saat­taa jopa kannattaa.

 78. Käy­tän­nös­sä päih­tee­seen liit­ty­vää häi­riö­käyt­täy­ty­mis­tä on mah­dol­lis­ta raja­ta erit­täin tehok­kaas­ti vähen­tä­mäl­lä päih­teen käyttöä.

  Meil­lä on kai nel­jä ongel­maa, joi­hin yri­te­tään löy­tää ratkaisu:

  1. Huu­mei­den väli­tyk­seen ja osta­mi­seen liit­ty­vä rikollisuus
  2. Huu­mei­den käy­tön aiheut­ta­mat onnet­to­muu­det, rikol­li­suus ja häiriöt
  3. Huu­mei­den käy­tön kan­san­ter­vey­del­li­set ongel­mat (hoi­to­kus­tan­nuk­set, mene­tet­ty työ­ai­ka, jne.)
  4. Huu­mei­den käy­tön moraa­li­nen puoli

  Jos tuo vii­mei­nen jäte­tään kuk­ka­ha­tuil­le mureh­dit­ta­vak­si, niin on tuos­sa kol­me ihan oike­aa ongel­maa. Eta­no­lin koh­dal­la ykkö­nen on rat­kais­tu mono­po­lil­la ja hait­ta­ve­roil­la, mikä on koh­tuul­li­sen hyvin juu­ri­nut rikol­li­suut­ta. Hin­ta­na on sit­ten koh­tien 2 ja 3 käsiin räjäh­tä­neet ongelmat.

  Tupa­kas­sa on sama rat­kai­su­mal­li, mut­ta koh­ta 2 on pysy­nyt parem­min hans­kas­sa, vaik­ka häi­riö ympä­ris­töl­le voi olla pai­kal­li­ses­ti erit­täin mer­kit­tä­vä. Eri huu­meil­la on eri­lai­sia vaikutuksia.

  Aika ihmeel­li­nen mal­li pitää kehit­tää, että saa sekä lail­lis­tet­tua aineen että vähen­net­tyä sen käyt­töä. Kiel­to­la­kia on hau­kut­tu tääl­lä moneen ottee­seen — syys­tä­kin — mut­ta alko­ho­lin käyt­tö sil­loin oli pie­ni mur­to-osa nykyi­ses­tä. Ja ennen kes­kio­luen tuloa ruo­ka­kaup­poi­hin suo­ma­lai­sen kes­ki­mää­räi­nen alko­ho­lin­ku­lu­tus oli noin kol­man­nes nykyisestä.

  Kiel­to­lain yksi ongel­ma oli se, että oikeas­ti sen kan­nal­la ei ollut kovin isoa poruk­kaa. Nuo­ri val­tio ei myös­kään pys­ty­nyt kovin hyvin val­vo­maan kiel­to­la­kia, jos­kin itse asias­sa kiel­to­lain lopul­la vii­nan hin­ta oli Hel­sin­gis­sä nous­sut jo mel­koi­sen kor­keal­le. Käy­tän­nös­sä myös oli niin, että laki kos­ki vain alem­pia yhteis­kun­ta­luok­kia. Ver­tai­lu­poh­jaa nyky­päi­vän koti­mai­seen huu­me­ti­lan­tee­seen ei juu­ri ole.

  En minä­kään näe kovin mie­lek­kää­nä lait­to­mien ainei­den käyt­tä­jien jah­taa­mis­ta. Sai­raat pitää toi­mit­taa hoi­toon, ei van­ki­laan. Saa­ta­vuu­den paran­ta­mi­sen osal­ta pitäi­si aina­kin mei­dän olois­sam­me olla hyvin varo­vai­nen. Se nimit­täin ihan var­mas­ti lisää käyttöä.

  Väli-Ame­ri­kan tilan­ne on vie­lä koko­naan oma jut­tun­sa. Istus­ke­lin jokin aika taka­pe­rin seu­ru­ees­sa, jos­sa oli väkeä alu­een mais­ta. Kolum­bia­lai­nen kehui, että nyky­ään alkaa olla rau­hal­lis­ta. Gua­te­ma­la­lai­nen sanoi, että aika­naan oli rau­hal­lis­ta, mut­ta vii­mei­nen vuo­si­kym­men on ollut ikä­vä. Nyt kui­ten­kin tilan­ne tun­tuu para­ne­van. Oli­vat samaa miel­tä sii­tä, että kun Kolum­bia pää­si oikeas­ti hää­tä­mään huu­me­jouk­ko­ja mail­taan, ongel­maa työn­net­tiin poh­joi­seen. Nyt se sit­ten on Meksikossa.

  Ja tus­kin­pa tuo­kaan se koko totuus on. Kysy­mys on rau­hat­to­mas­ta maan­kol­kas­ta, jos­sa demo­kraat­ti­nen läpi­nä­ky­vä hal­lin­to­ta­pa ei ole ollut tapana.

 79. Jos google pitää paik­kaan­sa niin rans­kas­ta 2000 euroa subu­texiin poi­kii vähit­täis­kau­pas­sa 30 000 — 75 000 euroa. Eikä tai­da tul­lia olla välissä. 

  Onko kenel­lä­kään todel­lis­ta arvio­ta sii­tä, miten huu­mei­den hin­ta­ta­so Venä­jäl­lä vai­kut­taa Suo­men tilanteeseen? 

  Kaik­ki huu­meet ovat idäs­sä pal­jon kal­liim­pia ja Suo­mi on aina­kin taka­va­rik­ko­jen perus­teel­la mer­kit­tä­vä kaut­ta­kul­ku­maa. Hin­tae­ron perus­teel­la luu­li­si, että jokai­nen gram­ma kan­nat­taa vie­dä itä­ra­jan yli pois suomesta

 80. Opin­toi­hin liit­tyen pereh­dyin aihee­seen alku­vuo­des­ta. Aihees­ta kiin­nos­tu­nei­den kan­nat­taa vil­kais­ta Lancet ‑leh­des­sä tam­mi­kuus­sa jul­kais­tu kol­men artik­ke­lin addik­tio ‑sar­ja. Sar­jas­ta saa aika hyvän kuvan aihee­seen liit­ty­väs­tä ongel­mis­ta ja mah­dol­li­suuk­sis­ta (ehkä käyt­tä­jän näkö­kul­maa lukuun ottamatta). 

  Koko­nai­suu­te­na en osaa oikein muu­ta sanoa kuin, että tiuk­ka maa­il­man­laa­jui­nen kiel­to­la­ki­po­li­tiik­ka on kyl­lä mel­kois­ta väki­val­taa. Eri­tyi­ses­ti kun se vie­lä usein yhdis­tyy riit­tä­mät­tö­miin vieroitus‑, sosi­aa­li- ja kor­vaus­hoi­to­pal­ve­lui­hin, joil­la voi­daan vähen­tää sekä huu­mei­den ter­veys­hait­to­ja että rikollisuutta. 

  Toi­saal­ta kuten Osmo tote­si, liki 50 000 huu­me­so­dis­sa kuol­lut­ta ker­too myös omal­la karul­la taval­laan, että ongel­mal­le pitäi­si teh­dä jotain. Mitä tämä jotain sit­ten on — en tie­dä. Suo­mes­sa voi­si ehkä aloit­taa sii­tä, että korvaus/vieroitushoidon saa­mi­nen taat­tai­siin kai­kil­le haluk­kail­le. Seu­raa­va askel voi­si olla huu­meet­to­muu­den, kor­vaus­hoi­don ja/tai vie­roi­tuk­sen otta­mi­nen kaik­kien huu­mausai­nei­den käyt­tö­ri­kok­sien ran­gais­tuk­sien vaihtoehdoksi. 

  (Sar­jan ensim­mäi­sen ja kol­man­nen osan luke­mi­nen vaa­tii ilmai­sen kirjautumisen.)

  Degen­hardt & Hall 2012. Addic­tion I: Extent of illicit drug use and depen­dence, and their cont­ri­bu­tion to the glo­bal bur­den of disease

  Strang ym. 2012. Addic­tion II: Drug policy and the public good: evi­dence for effec­ti­ve interventions(pdf)

  Room & Reu­ter 2012. Addic­tion III: How well do inter­na­tio­nal drug con­ven­tions pro­tect public health?

 81. Aina­kin Subu­texin osal­ta tulee ottaa huo­mioon, että suun kaut­ta nau­tit­ta­vak­si tar­koi­te­tus­ta annok­ses­ta saa useam­man annok­sen nuus­kat­tuun ja eten­kin suo­nen­si­säi­seen käyt­töön. Liu­o­tet­tu­jen subu­tablet­tien pii­kit­tä­mi­nen ei kai kovin ter­veel­lis­tä ole, var­sin­kaan jos sido­sai­nei­ta ei jak­sa filt­te­röi­dä pois, mut­ta sil­lä sääs­tää ainet­ta monin­ker­tai­ses­ti. En nyt muis­ta, mil­lä ker­toi­mel­la (oli­si­ko­han n. 3–5?).

  Opi­aat­tien käyt­tä­jien tole­rans­sie­rot ovat myös suu­ret, jol­loin tosi­riip­pu­vai­sil­le tar­koi­tet­tu ker­ta-annos riit­tää har­vem­min käyt­tä­väl­le use­aan satsiin.

 82. JTS: Meta­do­nin val­vot­tu annos­te­lu päi­vit­täin vaa­tii toki resurs­se­ja yhteis­kun­nal­ta. Kus­tan­nus­ket oli­si­vat sil­ti olleet pie­nem­mät kuin pie­nen hero­nis­ti­po­ru­kan vaih­ta­mi­nen kym­me­nen ker­taa suu­rem­paan subu­texin pii­kit­tä­jien joukkoon.

  Väi­tät­te­kö siis tosis­san­ne, että Subu­texin vää­rin­käy­tön lisään­ty­mi­nen joh­tuu suo­ma­lai­ses­ta korvaushoitopolitiikasta? 

  Suo­ma­lai­set nar­ko­maa­nit mat­kus­te­le­vat Euroop­paan hake­maan pil­le­rei­tä. Osa niis­tä­kin, jot­ka ovat kor­vaus­hoi­dos­sa, kos­ka niis­tä saa niin hyvän hin­nan tääl­lä. Saa­ta­vuus on parem­pi ulko­mail­la, ja väit­täi­sin että val­tao­sa suo­ma­lai­sen katu­kau­pan Subu­texeis­tä tulee kyl­lä siel­tä ulko­mail­ta, ei niin­kään suo­ma­lai­ses­ta korvaushoidosta. 

  En kiis­tä kyl­lä sitä, ettei­kö avoi­hoi­dos­sa jae­tun lääk­keen pää­ty­mi­nen katu­kaup­paan oli­si ongel­ma, ihan takuul­la on. Mut­ta minun on hyvin vai­kea uskoa, että se oli­si käy­tön lisään­ty­mi­sen pri­mää­ri­nen syy. Kyl­lä se syy on vii­me­kä­des­sä sama kuin kai­kes­sa päih­tei­den­käy­tön lisääntymisessä.

 83. Vihe­rins­si: Ja ennen kes­kio­luen tuloa ruo­ka­kaup­poi­hin suo­ma­lai­sen kes­ki­mää­räi­nen alko­ho­lin­ku­lu­tus oli noin kol­man­nes nykyisestä.

  Et ole oikeas­ti noin tie­tä­mä­tön? Suo­ma­lais­ten alko­ho­lin­ku­lu­tuk­sen nousu joh­tuu todel­la suu­rel­ta osin sii­tä, että pon­ti­kan­keit­to on vähentynyt. 

  Suvun mie­het muis­te­le­vat nyt, elä­ke­läi­si­nä ja van­huk­si­na, aikaa, jol­loin häis­sä aina jol­lain oli auton taka­luu­kus­sa pari pul­loa “koti­kut­vos­ta”, ja päi­vit­te­lee miten nuo­ri pol­vi ei enää hal­lit­se pon­ti­kan­kei­ton jaloa tai­toa, kun vii­na on niin halpaa.

 84. Tie­de­mies: Väi­tät­te­kö siis tosis­san­ne, että Subu­texin vää­rin­käy­tön lisään­ty­mi­nen joh­tuu suo­ma­lai­ses­ta korvaushoitopolitiikasta? 

  Niin kävi, empiirisesti.
  Sosio­lo­git voi­vat poh­tia asi­aa. Luul­ta­vas­ti saa­ta­vuu­den (resep­til­lä katu­kaup­paan) ohes­sa kiin­nos­tus kokeil­la “vaa­ra­ton­ta” lää­ket­tä innos­ti. Heroiin varaal­li­suus tie­det­tiin ja sen saa­ta­vusu vaih­te­li enemmän.

  Väi­te on, että kor­vaus­hoi­to­po­li­tii­kas­sa ei teh­ty ris­kia­na­lyy­sia ja sii­tä asian­mu­kai­sia joh­to­pää­tök­siä, jol­loin tulos oli surkea.

  Suo­ma­lai­nen huu­me­po­li­tiik­ka on jo todel­la libe­raa­lia. Yhtei­sön ja uhrien näkö­kul­maa pal­joa notee­ra­ta, täälläkään.

 85. Vihe­rins­si:

  2. Huu­mei­den käy­tön aiheut­ta­mat onnet­to­muu­det, rikol­li­suus ja häiriöt
  3. Huu­mei­den käy­tön kan­san­ter­vey­del­li­set ongelmat 

  Hin­ta­na on sit­ten koh­tien 2 ja 3 käsiin räjäh­tä­neet ongelmat

  Mis­sä­kö­hän rin­nak­kais­to­del­li­suu­des­sa noi ongel­mat on Suo­mes­sa räjäh­tä­ny käsiin? Vii­meks kun oon kuul­lu polii­sin mai­nit­se­van aihees­ta jotain, niin point­ti oli että huu­meil­la on edel­leen mitä­tön roo­li rikos­ten ja häi­riö­käyt­täy­ty­mi­sen koko­nai­suu­des­sa. Toi­sin kuin alko­ho­lil­la, joka tun­tu ole­van jos­sain roo­lis­sa val­ta­vas­sa osas­sa tapauksia.

  Kan­san­ter­veys­ti­las­tois­ta en tiiä, mut en usko että huu­meet nousee siel­lä­kään esil­le mer­kit­tä­vä­nä ongel­ma­na suh­tees­sa vii­naan, tupak­kaan tai vaik­ka lihavuuteen.

 86. JTS: Tämä vaa­ti­nee kan­sain­väö­lis­tä yhteis­työ­tä myös Euroo­pas­sa ennen kuin tän­nek­sin saa­daan aikaa Mek­si­kon kal­tai­nen sotatanner.

  Bri­tan­nia yksi­tyis­tää polii­sin tehtäviä:
  http://www.guardian.co.uk/uk/2012/mar/02/police-privatisation-security-firms-crime

  Krei­kas­sa polii­si­pal­ve­lui­ta saa vuo­krat­tua 30€/h hintaan:
  http://rt.com/news/greece-police-for-hire-689/

  Ja käsit­tääk­se­ni esim. Ete­lä-Ita­lias­sa mafia hoi­taa joi­ta­kin yhteis­kun­nan teh­tä­viä. Tai “hoi­taa”:
  http://www.spiegel.de/international/europe/0,1518,681469,00.html

  Joten­kin vai­kea uskoa EU:n liit­to­val­tion toi­mi­vuu­teen, ilman “soti­las­junt­tia” joil­la­kin alueil­la. Vapaas­ti kan­sal­lis­ra­jo­jen yli toi­mi­va kas­vo­ton EU:n liit­to­val­tion polii­si voi­si joh­taa äkkiä pai­kal­li­siin aseel­li­siin konflikteihin.

 87. Tie­de­mies: Et ole oikeas­ti noin tie­tä­mä­tön? Suo­ma­lais­ten alko­ho­lin­ku­lu­tuk­sen nousu joh­tuu todel­la suu­rel­ta osin sii­tä, että pon­ti­kan­keit­to on vähentynyt. 

  Oli­si mie­len­kiin­tois­ta tie­tää, miten pal­jon koti­polt­toi­sen teke­mi­nen on vähen­ty­nyt. 90-luvun opis­ke­li­ja­pii­reis­sä ja van­hem­mis­sa­kin oli muo­tia pan­na itse oluen­sa ja sii­de­rin­sä ja teh­dä koti­vii­niä. Muis­tan­pa Tapio­las­sa kau­pan, joka oli eri­kois­tu­nut koti­vii­ni- ja tie­to­ko­ne­tar­vik­kei­siin — asi­aan saat­toi vai­kut­taa naa­pu­ri­kau­pun­gin­osas­sa sijait­se­va korkeakoulu.

  90-luvul­la oman yli­opis­to­ni (koti)bileissä pon­tik­ka oli var­sin ylei­nen juo­ma, sitä oli muka­na eks­kur­sioil­la­kin. Kotio­lut­ta teki samas­sa asun­to­lan rap­pu­käy­tä­väs­sä useam­pi, koti­vii­niä­kin joku. Par­haim­mil­laan rapus­sa oli kak­si tis­laa­moa toi­min­nas­sa samaan aikaan — kuten myös kak­si kaap­piin hie­no­va­rai­ses­ti sijoi­tet­tua kasvimaatakin.

  90-luvun lop­pua koh­ti Viros­ta tuo­tu olut syr­jäyt­ti tut­ta­va­pii­ris­sä­ni koto­na pan­nun koko­naan, samoin vii­nan­polt­to ja pon­ti­kan teh­tai­lu romah­ti. Itse en osta­nut Suo­ma­lai­ses­ta kau­pas­ta olut­ta tai väke­viä 90-luvul­la kuin pari has­sua ker­taa, Viros­sa sään­nöl­li­ses­ti käy­mäl­lä hoi­tui nuo tar­peet hal­vem­mal­la. Vii­nit hain suu­rim­mak­si osak­si kui­ten­kin Alkos­ta — pl. jot­kut eri­koi­suu­det, joi­ta ei Alkos­ta saa­nut (kuten kreik­ka­lai­set laatuviinit).

 88. Huu­mei­den kor­vaus­hoi­to­jen suh­teen meil­lä alkaa olla kei­no­ja rajoit­taa vää­rin­käyt­töä (var­sin­kin jäl­leen­myyn­tiä). Toki jos huu­meen saa resep­til­lä edul­li­ses­ti aptee­kis­ta, pie­nen­tää se mer­kit­tä­väs­ti koti­mais­ta jälleenmyyntiä.

  Huu­meet voi myy­dä pil­le­rei­nä äly­pak­kauk­sis­sa, jol­lai­nen palau­te­taan apteekkiin/hoitohenkikökunnalle ennen uuden saa­mis­ta. Äly­pak­kauk­sen voi lukea NFC-luki­jal­la, jol­loin sel­vi­ää tar­kal­leen mil­loin mikä­kin pil­le­ri on pak­kauk­ses­ta puris­tet­tu. Jäl­leen­myyn­tiar­vo romah­taa, kun pil­le­rit jou­tuu myy­mään eteen­päin ilman aitou­den todis­ta­vaa paket­tia, ja vai­ke­aa voi muu­ten­kin olla pis­tää tal­teen pil­le­ri 12 tun­nin välein ilman että vetää sen itse (jos riip­pu­vuus on ole­mas­sa. (link­ki)

  1. On ikä­vää, että subu­texia on alet­tu käyt­tää huu­meen­omai­ses­ti. Kuten sanot­tu, se ei juu­ri ole kotoi­sin kto­mai­sil­ta lail­li­sil­ta mark­ki­noil­ta vaan sala­kul­je­tet­tua sii­nä mis­sä heroiinikin.
   Kan­nat­taa kui­ten­kin muis­taa, että tämä subu­texin vää­ri­käyt­tö on syr­jäyt­tä­nyt mark­ki­noil­ta koko­naan heroii­nin, joka 12 vuot­ta sit­ten oli oikea ongel­ma lukui­si­ne huumekuolemineen.
   Miten muu­ten sen heroii­nin oli­si saa­nut pois?

 89. Suo­ma­lais­ten alko­ho­lin­ku­lu­tuk­sen nousu joh­tuu todel­la suu­rel­ta osin sii­tä, että pon­ti­kan­keit­to on vähentynyt. 

  Tämä väi­te on vir­heel­li­nen. Kuten näis­sä kes­kus­te­luis­sa yleen­sä, samas­te­taan val­lit­se­va lai­ton käyt­tö ja poten­ti­aa­li­nen lail­li­nen käyt­tö toi­siin­sa. Tämä joh­taa lait­to­man käy­tön tun­tu­vaan yliarviointiin.

  On var­mas­ti tot­ta, että aikai­sem­min pon­tik­kaa kei­tet­tiin, toi­sin kuin nyt. Sil­loin­kaan pon­tik­kaa ei kei­tet­ty edes syr­jäi­sim­mis­sä kor­pi­pi­tä­jis­sä joka talos­sa, vaan pon­tik­kaa keit­ti­vät tähän puu­haan tykäs­ty­neet tapa­ri­kol­li­set. Maa­seu­tu oli 1930-luvul­la ihan oikeas­ti niin kui­vaa, että lähes kaik­ki nai­set oli­vat rai­vo­rait­tii­ta ja mie­his­tä­kin noin puo­let. Niis­tä­kin, jot­ka joi­vat, suu­rin osa joi har­voin. Häi­hin otet­tiin pon­tik­ka­pul­lo, mut­ta ei arki­seen lauantaisaunaan.

  Mikä tahan­sa päih­teen saa­ta­vuu­den paran­ta­mi­nen lisää sen käyt­töä. Ja saa­ta­vuut­ta paran­taa ennen kaik­kea lail­lis­ten myyn­ti­pis­tei­den mää­rän lisään­ty­mi­nen ja päih­teen käyt­töön sisäl­ty­vä sosi­aa­li­nen leima.

  Yksi hyvä kei­no päih­tei­den lail­lis­ta­mi­seen, mut­ta sosi­aa­li­sen lei­man säi­lyt­tä­mi­seen, voi­si olla kan­na­bik­sen lail­lis­ta­mi­nen ja vien­ti Alkoi­hin, mut­ta sil­lä ehdol­la, että osta­jien tulee rekis­te­röi­tyä jul­ki­ses­ti netis­sä ole­vaan hen­ki­lö­re­kis­te­riin, jos­ta hei­dän päih­deos­tok­si­aan voi­si kuka hyvän­sä seu­ra­ta esim. vii­mei­sen vii­den vuo­den ajal­ta. (Oli­sin val­mis kan­nat­ta­maan samaa jär­jes­te­lyä myös tupa­kan ja alko­ho­lin suhteen.)

 90. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Miten muu­ten sen heroii­nin oli­si saa­nut pois? 

  Osaa­ko joku ker­toa, mik­si heroi­ni pitää kor­va­ta subu­texil­la? Eikö lai­ton­ta heroii­nia voi kor­va­ta myös lail­li­sel­la lääk­keek­si mää­rä­tyl­lä heroii­nil­la? Onko mui­ta ongel­mia, kuin ehkä tar­ve riit­tä­vän hal­lit­tuun ja tur­val­li­seen piikittämiseen?

  Täl­lä­kin kons­til­la siis lai­ton heroii­ni ja ehkä ylian­nos­tuk­set­kin oli­si­vat jää­neet pois.

 91. ex-opis­ke­li­ja: Oli­si mie­len­kiin­tois­ta tie­tää, miten pal­jon koti­polt­toi­sen teke­mi­nen on vähentynyt.

  Koti­vii­niä ja ‑olut­ta teh­dään mel­ko ylei­ses­ti, aina­kin maa­seu­dul­la asu­vat (työt­tö­mät) tut­tu­ni teke­vät sään­nöl­li­ses­ti. He juo­vat sen ver­ran tasai­ses­ti ettei­vät halua kan­taa alkoon paria kym­men­tä euroa vii­kos­sa. Pon­ti­kan kei­tos­ta en ole kuul­lut puhut­ta­van, ilmei­ses­ti se on lii­an vai­val­lois­ta saa­tuun hyö­tyyn näh­den. Viro­lai­nen pir­tu on ilmei­ses­ti syr­jäyt­tä­nyt perin­tei­sen pon­ti­kan nii­den paris­sa joi­ta nuo kiinnostavat.

 92. Tie­de­mies: Et ole oikeas­ti noin tie­tä­mä­tön? Suo­ma­lais­ten alko­ho­lin­ku­lu­tuk­sen nousu joh­tuu todel­la suu­rel­ta osin sii­tä, että pon­ti­kan­keit­to on vähentynyt. 

  Koti­polt­toi­sel­la on kyl­lä ollut mer­ki­tys­tä, mut­tei mitään ihan ihmeel­li­sen hui­maa. His­to­rioit­si­joi­den mukaan vuo­den 1866 vii­nan­polt­to­kiel­to kui­vat­ti maa­seu­dun aika lail­la koko­naan — ja siel­lä sen­tään oli tätä ennen han­kit­tu pal­jon rahaa­kin vii­naa polt­ta­mal­la, joten väli­neet ja hom­ma oli tuttua.

  Mitään tark­kaa tilas­toa koti­polt­toi­sen polt­ta­mi­ses­ta ei ole ole­mas­sa, arvioi­ta kui­ten­kin. Vuo­den 1970 nur­kil­la Nor­jas­sa koti­polt­tois­ta teh­tiin noin lit­ra eta­no­lia per nup­pi, mut­ta arvioi­den mukaan Nor­jan tuo­tan­to oli sama kuin Suo­mes­sa ja Ruot­sis­sa yhteen­sä. Tämä tar­koit­tai­si Suo­mes­sa esi­mer­kik­si puo­len lit­ran luke­mia, mikä on aika vähän ver­rat­tu­na nykyi­seen 12,5 lit­ran lukemaan.

  Alko­ho­lin­käy­tös­tä on teh­ty tut­ki­muk­sia. Vuon­na 1946 teh­ty ensim­mäi­nen haas­tat­te­lu­tut­ki­mus (n=3000) tuot­ti tulok­sek­si suun­nil­leen saman vii­nan­käyt­tö­mää­rän kuin Alkon tilas­tot (pari lit­raa hen­keä koh­den vuodessa).

  His­to­rioit­si­joi­den mukaan vii­nan todel­li­nen käyt­tö vii­me vuo­si­sa­dan alus­sa oli suu­ruus­luok­kaa 1–3 lit­raa per nup­pi. Tark­kaa luke­maa ei ole, sik­si haa­ruk­ka on laa­ja. Koti­polt­tois­ta teh­tiin, mut­ta ei se mikään koko kan­san hupi kui­ten­kaan ollut.

  Ongel­ma­käyt­tä­jät ovat aina ongel­ma­käyt­tä­jiä, ja kos­ka eta­no­lin val­mis­ta­mi­nen on äärim­mäi­sen help­poa, kyl­lä he eta­no­lin­sa otta­vat. Kui­ten­kin kiel­to­lain aika oli oikeas­ti­kin mel­koi­sen kui­vaa aikaa. Vii­naa kit­ta­si vain hyvin pie­ni osa väestöstä.

  Tämä ei ole puheen­vuo­ro kiel­to­lain puo­les­ta mis­sään mie­les­sä, mut­ta koti­polt­toi­sen vähen­ty­mi­nen ei seli­tä vii­des­sä­kym­me­nes­sä vuo­des­sa tapah­tu­nees­ta vii­nan­ku­lu­tuk­sen kah­dek­san­ker­tais­tu­mi­ses­ta kuin pie­nen osan. Saa­ta­vuus on koko­nais­käy­tön kan­nal­ta hyvin­kin olen­nai­nen tekijä.

 93. Rogue: Mis­sä­kö­hän rin­nak­kais­to­del­li­suu­des­sa noi ongel­mat on Suo­mes­sa räjäh­tä­ny käsiin? Vii­meks kun oon kuul­lu polii­sin mai­nit­se­van aihees­ta jotain, niin point­ti oli että huu­meil­la on edel­leen mitä­tön roo­li rikos­ten ja häi­riö­käyt­täy­ty­mi­sen koko­nai­suu­des­sa. Toi­sin kuin alko­ho­lil­la, joka tun­tu ole­van jos­sain roo­lis­sa val­ta­vas­sa osas­sa tapauksia.

  Sitee­ra­sit vahin­gos­sa vähän lii­an vähän. Täs­sä täy­del­li­sem­pi sitee­raus samas­ta koh­das­ta: “Eta­no­lin koh­dal­la ykkö­nen on rat­kais­tu mono­po­lil­la ja hait­ta­ve­roil­la, mikä on koh­tuul­li­sen hyvin juu­ri­nut rikol­li­suut­ta. Hin­ta­na on sit­ten koh­tien 2 ja 3 käsiin räjäh­tä­neet ongelmat.”

  Ja mikä­li ter­mi­no­lo­gia hämää, niin eta­no­li eli etyy­lial­ko­ho­li on se aine, jota yleen­sä vii­nak­si tai kemial­li­ses­ti vir­heel­li­ses­ti alko­ho­lik­si kut­su­taan. Puhuin tuos­sa aika pal­jon nime­no­maan vii­nas­ta ja sit­ten myös röökistä.

 94. Eras­to­te­nes alek­sandria­lai­nen:

  Yksi hyvä kei­no päih­tei­den lail­lis­ta­mi­seen, mut­ta sosi­aa­li­sen lei­man säi­lyt­tä­mi­seen, voi­si olla kan­na­bik­sen lail­lis­ta­mi­nen ja vien­ti Alkoi­hin, mut­ta sil­lä ehdol­la, että osta­jien tulee rekis­te­röi­tyä jul­ki­ses­ti netis­sä ole­vaan hen­ki­lö­re­kis­te­riin, jos­ta hei­dän päih­deos­tok­si­aan voi­si kuka hyvän­sä seu­ra­ta esim. vii­mei­sen vii­den vuo­den ajal­ta. (Oli­sin val­mis kan­nat­ta­maan samaa jär­jes­te­lyä myös tupa­kan ja alko­ho­lin suhteen.)

  Tol­la sys­tee­mil­lä petai­sit nar­keil­le ja muil­le syr­jäy­ty­neil­le hyvän bis­nek­sen, sikä­li kun ei olis mitään hen­ki­lö­koh­tai­sia ostokattoja.

 95. Kan­san­ter­veys­ti­las­tois­ta en tiiä, mut en usko että huu­meet nousee siel­lä­kään esil­le mer­kit­tä­vä­nä ongel­ma­na suh­tees­sa vii­naan, tupak­kaan tai vaik­ka lihavuuteen.

  Eivät nouse noin ylei­ses­ti, kos­ka käyt­tä­jä­mää­rät ovat pie­niä. Päih­tei­den ongel­ma­käyt­tä­jil­lä on tai­pu­mus käyt­tää monen­lai­sia ainei­ta, ja ongel­mat tie­tys­ti ker­ty­vät täl­le ryh­mäl­le. Mut­ta jos vetää vii­naa, röö­kiä, hais­te­lee lii­maa ja pii­kit­tää jotain roi­naa suo­neen­sa, niin mis­tä näis­tä ne ter­vey­son­gel­mat johtuvat?

  Olen­nais­ta lail­lis­ta­mis­kes­kus­te­lus­sa ei kan­san­ter­vey­del­li­ses­ti ole se, mikä on tilan­ne nyt. Sen tun­nem­me. Kysy­mys on se, mikä tilan­ne oli­si, jos huu­meen X saa­ta­vuus oli­si sama kuin eta­no­lin saa­ta­vuus nykyään.

  Jot­ta huu­meen X lail­lis­ta­mi­sel­la oli­si suo­tui­sia kan­san­ter­vey­del­li­siä vai­ku­tuk­sia, pitäisi:

  1. Huu­meen X olla sinän­sä ter­veyt­tä edistävää.
  2. Huu­meen X käyt­tö syr­jäyt­tää jotain muu­ta epä­ter­veel­lis­tä ainet­ta tai tapaa.

  Kos­ka ykkö­nen ei tai­da olla ihan rea­lis­tis­ta (vrt. eta­no­li, jol­le välil­lä löy­de­tään jokin mar­gi­naa­li­nen hyö­ty, mut­ta hai­tat ovat ilmei­siä), lail­lis­ta­mi­sen kan­san­ter­vey­del­li­set edut pitäi­si löy­tää kakkoskohdasta.

  Pil­ven lail­lis­ta­mi­nen oli­si kan­san­ter­vey­del­li­ses­ti perus­tel­tua esi­mer­kik­si sii­nä tapauk­ses­sa, että sen polt­ta­mi­nen syr­jäyt­täi­si vii­nan­juon­tia siten, että vii­nan­juon­nin hai­tat vähe­ni­si­vät enem­män kuin mitä tilal­le tule­vat hai­tat oli­si­vat. Tämä on ihan mah­dol­li­nen ske­naa­rio, mut­ta voi käy­dä niin­kin, että pil­vi tulee vii­nan rin­nal­le — ei kor­vaa­maan sitä.

  Jos vii­nan­juon­nin voi­si kor­va­ta pil­ven­pol­tol­la, niin hyvin toden­nä­köi­ses­ti koko­nais­vai­ku­tus kan­san­ter­vey­del­li­ses­ti oli­si posi­tii­vi­nen. Har­mi vain, että tätä kort­tia meil­lä ei ole käy­tet­tä­vis­säm­me, kos­ka se edel­lyt­täi­si vii­nan­juon­nin lopettamista…

  Eta­no­lil­la on tiet­ty eri­tyis­a­se­ma huu­mei­den jou­kos­sa. Se on monel­ta vai­ku­tuk­sel­taan ja addik­toi­vuu­del­taan inhot­ta­va, mut­ta sitä on myös äärim­mäi­sen help­po val­mis­taa. Vai­ku­tus­ten­sa puo­les­ta vii­na tie­tys­ti kuu­luu kiel­let­ty­jen ainei­den lis­tal­le, sii­tä ei ole pie­nin­tä­kään kysymystä.

  Joten­kin tun­tuu, että kan­san­ter­veys ei ole oikea argu­ment­ti lail­lis­ta­mi­sen puo­les­ta. Lail­lis­ta­mi­nen lisää saa­ta­vuut­ta ja sal­lit­ta­vuut­ta, ja nämä lisää­vät käyt­töä ja sitä kaut­ta ongel­mia. Nykyis­ten ongel­ma­käyt­tä­jien tehok­kaam­pi hoi­ta­mi­nen voi­daan teh­dä ihan ilman myyn­nin lail­lis­ta­mis­ta­kin, jos sii­hen tah­toa löytyy.

 96. Vihe­rins­si, jeps tai­sin tul­ki­ta sen koh­dan väärin.

  Kysy­mys on se, mikä tilan­ne oli­si, jos huu­meen X saa­ta­vuus oli­si sama kuin eta­no­lin saa­ta­vuus nykyään

  Joo toi on nime­no­maan se oleel­li­nen kysy­mys. Parem­pi saa­ta­vuus mitä toden­nä­kö­sim­min lisäis käyt­töä jon­kin ver­ran, ellei jotain kum­mal­lis­ta tapah­du tai jokin yli­mää­rä­nen seik­ka vai­ku­ta samaan aikaan toi­seen suun­taan. Mä en kui­ten­kaan usko, että päih­tei­den ongel­ma­käyt­tö koko­nai­suu­te­na tai huu­mei­den aiheut­ta­mat hai­tat lisään­tyis eri­tyi­sen voi­mak­kaas­ti jos saa­ta­vuut­ta paran­net­tais. Ja nyt pitää huo­mioi­da, että se muun kuin ongel­ma­käy­tön lisään­ty­mi­nen on oikees­taan argu­ment­ti saa­ta­vuu­den paran­ta­mi­sen puo­les­ta eikä vastaan. 

  Joten­kin tun­tuu, että kan­san­ter­veys ei ole oikea argu­ment­ti lail­lis­ta­mi­sen puolesta

  Eipä var­maan oo joo, mut tus­kin kovin moni kan­san­ter­vey­den poh­jal­ta argu­men­toi­kaan lail­lis­ta­mi­sen puo­les­ta. Siis sil­leen et väit­täis lail­lis­ta­mi­sen paran­ta­van kan­san­ter­veyt­tä ja pitäis tätä pää­ar­gu­ment­ti­naan lail­lis­ta­mi­sen puolesta.

  Lail­lis­ta­mi­nen lisää saa­ta­vuut­ta ja sal­lit­ta­vuut­ta, ja nämä lisää­vät käyt­töä ja sitä kaut­ta ongelmia

  Toi on luul­ta­vas­ti tot­ta, mut oleel­lis­ta on edel­leen se, kuin­ka pal­jon ongel­mat lisään­tyy suh­tees­sä hyö­tyi­hin. Mun on vai­kee kuvi­tel­la et kau­heen pal­jon useem­pi ihmi­nen ku nyky­ään ryh­tyis syr­jäy­ty­neeks vaan siks et huu­meet olis lail­li­sia. Vii­na on ihan riit­tä­vän kou­kut­ta­vaa ja rap­peut­ta­vaa kamaa ede­saut­taak­seen nii­den tyyp­pien syr­jäy­ty­mis­tä, jot­ka sel­la­sel­le on geneet­ti­sis­tä tai sosi­aa­li­sis­ta syis­tä alttiita.

  1. Lail­lis­ta­mi­sen vai­ku­tuk­sia on kokeil­tu Hol­lan­nis­sa ja Por­tu­ga­lis­sa. Käyt­tö ei ole lisään­ty­nyt. Hol­lan­nis­sa turis­tit käyt­tä­vät enem­män, mut­ta eivät pai­kal­li­set. Kokaii­nin osal­ta myös Yhdysvalloissa.
   Nyt kun koka­nii­ni on kiel­let­tyä, sitä käy­te­tään enem­män kuin sil­loin, kun se oli sal­lit­tua. Sama pätee amfetamii9niin ja Suo­meen. Tämä ei tie­ten­kään tyoi­mi todis­tee­na, kos­ka sii­nä välis­sä on maa­il­ma muut­tu­nut pal­jon. Vapaa­ta saa­ta­vuut­ta kokeil­laan Suo­mes­sa eräil­lä kaik­kien ulot­tu­vil­la ole­vil­la sienillä.

 97. Osmo Soi­nin­vaa­ra:

  Lail­lis­ta­mi­sen vai­ku­tuk­sia on kokeil­tu Hol­lan­nis­sa ja Por­tu­ga­lis­sa. Käyt­tö ei ole lisään­ty­nyt. Hol­lan­nis­sa turis­tit käyt­tä­vät enem­män, mut­ta eivät pai­kal­li­set. Kokaii­nin osal­ta myös Yhdysvalloissa.
  Nyt kun koka­nii­ni on kiel­let­tyä, sitä käy­te­tään enem­män kuin sil­loin, kun se oli sal­lit­tua. Sama pätee amfetamii9niin ja Suo­meen. Tämä ei tie­ten­kään tyoi­mi todis­tee­na, kos­ka sii­nä välis­sä on maa­il­ma muut­tu­nut pal­jon. Vapaa­ta saa­ta­vuut­ta kokeil­laan Suo­mes­sa eräil­lä kaik­kien ulot­tu­vil­la ole­vil­la sienillä.

  Mut siis eiks Por­tu­ga­lis­sa lähin­nä lail­lis­tet­tu hal­lus­sa­pi­to omaan käyt­töön? Ei kai siel­lä sel­las­ta kokeil­tu, että val­tio olis paran­ta­nu saa­ta­vuut­ta alka­mal­la ite kaup­paa­maan jos­sain Alkon tyyp­pi­sis­sä putii­keis­sa? Mun on vai­kee uskoa, ettei käyt­tö lisään­tyis yhtään jos piris­tei­tä, kan­na­bis­ta ja jotain eks­taa­si­ta­bu­ja sais Alkos­ta samaan hin­taan tai hal­vem­mal­la ku kadulta.

  Tää on arvai­lua, mut veik­kai­sin että Hol­lan­nis­sa pai­kal­lis­ten käyt­tö oli jo ennen lail­lis­ta­mis­ta ihan eri tasol­la ku Suo­mes­sa. Lail­lis­ta­mi­nen ehkä siis vaan legi­ti­moi sen kult­tuu­rin, joka siel­lä oli main­strea­mia jo muutenkin.

  Mut kuten sanoin, vaik­ka uskon et lail­lis­ta­mi­nen ja saa­ta­vuu­den paran­ta­mi­nen lisäis käyt­töä jon­kin ver­ran, niin en usko että se lisäis mer­kit­tä­väs­ti ongel­ma­käyt­töä. Ja luon­nol­li­ses­ti lail­lis­ta­mi­nen vähen­täis val­ta­vas­ti eri­näi­siä nega­tii­vi­sia lie­veil­miöi­tä ja lisäis ei-ongel­ma­käyt­tä­jien hyvinvointia.

 98. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Lail­lis­ta­mi­sen vai­ku­tuk­sia on kokeil­tu Hol­lan­nis­sa ja Por­tu­ga­lis­sa. Käyt­tö ei ole lisääntynyt.

  Aina­kin Hol­lan­nin käyt­tä­mi­nen esi­merk­ki­nä lail­lis­ta­mi­ses­ta on vähän tur­han suo­ra­vii­vais­ta. Hol­lan­nis­sa­kaan huu­mei­den myy­mi­nen tai käyt­tö ei ole lail­lis­ta. Joi­den­kin ainei­den koh­dal­la kui­ten­kin ran­kai­se­mi­ses­ta on tie­tys­sä tapauk­sis­sa luo­vut­tu. Itse asias­sa esi­mer­kik­si kokaii­nin sala­kul­je­tuk­ses­ta saa Hol­lan­nis­sa pidem­män sii­vun van­ki­laa kuin Suomessa.

  Hol­lan­nis­sa­kin nykyi­nen poli­tiik­ka on osoit­tau­tu­nut osin vähän haas­ta­vak­si. Käy­tön ja vähit­täis­kau­pan jät­tä­mi­nen ran­kai­se­mat­ta mut­ta tuk­ku­kau­pan ja tuot­ta­mi­sen pitä­mi­nen ran­gais­ta­va­na on mut­kal­lis­ta. Lisäk­si pel­kän kan­na­bik­sen sal­li­mi­nen on teh­nyt sel­vää liu­ku­maa koh­ti vah­vem­paa kan­na­bis­ta kau­pal­li­sis­ta syis­tä. (Cof­fee Sho­pit halua­vat vähen­tää huu­mei­den­käyt­töä ihan yhtä pal­jon kuin yöker­hot viinankäyttöä.)

  Hol­lan­nin huu­me­po­li­tii­kas­ta voi oppia pal­jon­kin. Esi­mer­kik­si jos kovien huu­mei­den tilan­ne on läh­te­nyt käsis­tä, kan­nat­taa mie­luum­min miet­tiä hoi­ta­mis­ta kuin ran­gai­se­mis­ta. Täl­lä taval­la heroi­nis­tien mää­rä on saa­tu pie­ne­ne­mään huo­mat­ta­vas­ti. Toi­nen oppi on se, että jos poruk­ka ylei­ses­ti polt­taa pil­veä, ran­kai­se­mi­sen lopet­ta­mi­nen ei vält­tä­mät­tä aiheu­ta kata­stro­fia. Lisäk­si sil­lä saa turismia.

  Toi­saal­ta samois­ta opeis­ta voi­daan oppia se, että osit­tai­nen sal­li­mi­nen on aina ongel­mal­lis­ta, vede­tään se raja mihin hyvän­sä. Kun kan­na­bis­ta saa olla myyn­nis­sä tie­tyis­sä rajois­sa, kaup­pi­aat yrit­tä­vät par­haan­sa mukaan kier­tää ja rik­koa rajo­ja, ja myy­tä­vän tava­ran vah­vuu­del­la kilpaillaan.

  Todel­li­nen sal­li­mi­nen oli­si mie­len­kiin­toi­nen kokei­lu — sal­li­taan val­mis­tus, mark­ki­noin­ti, maa­han­tuon­ti, jake­lu, vähit­täis­myyn­ti ja käyt­tö. Samaan sys­syyn voi­daan lääk­kei­den resep­ti­jär­jes­tel­mäs­tä luo­pua lähes koko­naan. Tämä on kui­ten­kin sel­lai­nen Pan­do­ran lipas, jota ei sit­ten enää saa kiin­ni, jos se osoit­tau­tuu­kin huo­nok­si ajatukseksi.

  Tätä ei tul­kit­ta­ko kri­tii­kik­si Hol­lan­nin huu­me­po­li­tiik­ka vas­taan sinän­sä, kos­ka siel­lä huu­me­po­li­tii­kal­la on hyvin sel­keät ja jär­ke­vät läh­tö­koh­dat, jois­ta kyl­lä voi ottaa oppia.

  Vapaa­ta saa­ta­vuut­ta kokeil­laan Suo­mes­sa eräil­lä kaik­kien ulot­tu­vil­la ole­vil­la sienillä.

  Tähän voi­si kyl­lä tar­joil­la tääl­lä jo käy­tet­tyä argu­ment­tia: Jos juu­ri nyt sat­tui­sin halua­maan vii­naa tai tupak­kaa, löy­täi­sin nii­tä hel­pos­ti. Jos täl­lä het­kel­lä haluai­sin saa­da jotain madon­la­kis­ta kotoi­sin ole­vaa her­mo­myrk­kyä, minul­la ei oli­si har­main­ta hajua­kaan, mis­tä sitä saisi.

 99. Rogue:
  Mä en kui­ten­kaan usko, että päih­tei­den ongel­ma­käyt­tö koko­nai­suu­te­na tai huu­mei­den aiheut­ta­mat hai­tat lisään­tyis eri­tyi­sen voi­mak­kaas­ti jos saa­ta­vuut­ta parannettais.

  En ole kovin innos­tu­nut täl­lai­ses­sa asias­sa liik­ku­maan uskon tai ideo­lo­gian perus­teel­la. Ideo­lo­gi­ses­ti minul­la on hyvin sel­vä kan­ta asi­aan, kos­ka libe­raa­li­na luon­nol­li­ses­ti vas­tus­tan ihmis­ten vapau­den rajoit­ta­mis­ta. Par­haan toi­min­ta­ta­van löy­tä­mi­nen kui­ten­kin vaa­ti­si vähän muu­ta­kin kuin fiiliksiä.

  Toi­nen jut­tu on se, että ongel­ma­käyt­töä­kin on vai­kea mää­ri­tel­lä. Mikä esi­mer­kik­si on vii­nan ongel­ma­käyt­töä? Onko se ongel­ma, että työs­sä­käy­vä kan­sa­lai­nen vetää muu­ta­man olusen joka ilta, mut­tei sil­ti hak­kaa kans­saih­mi­si­ään tai ördää kadul­la? Kan­san­ter­vey­del­li­ses­ti se on ongel­ma, mut­ta tekee­kö se sii­tä ongelmakäyttöä?

  Ja nyt pitää huo­mioi­da, että se muun kuin ongel­ma­käy­tön lisään­ty­mi­nen on oikees­taan argu­ment­ti saa­ta­vuu­den paran­ta­mi­sen puo­les­ta eikä vastaan.

  Mie­len­kiin­toi­nen argu­ment­ti. Mik­si oli­si hyvä, että ihmi­set viet­täi­si­vät nykyis­tä isom­man osan ajas­taan tajus­tei­den val­las­sa? Tosin täs­sä koh­das­sa oma suh­tau­tu­mi­se­ni on prag­maat­ti­nen. Ei kuu­lu minul­le, mil­lä muut ihmi­set pilaa­vat ajat­te­lun­sa, kun­han sii­tä ei seu­raa minul­le suo­raan tai epä­suo­ras­ti haittaa.

  Vii­na on ihan riit­tä­vän kou­kut­ta­vaa ja rap­peut­ta­vaa kamaa ede­saut­taak­seen nii­den tyyp­pien syr­jäy­ty­mis­tä, jot­ka sel­la­sel­le on geneet­ti­sis­tä tai sosi­aa­li­sis­ta syis­tä alttiita.

  Teet yllä yhden suu­ren ole­tuk­sen, jon­ka poh­jal­le kai­pai­sin ihan tut­ki­mus­tie­toa­kin. Nimit­täin jot­ta yllä­ole­va pitäi­si paik­kan­sa, geneet­ti­sen alt­tiu­den huu­mei­siin pitäi­si olla yhdel­lä yksi­löl­lä sama kaik­kien huu­mei­den osalta.

  Alko­ho­lin osal­ta tut­ki­mus­tie­toa on pal­jon, ja tie­de­tään että tie­tyl­lä väes­tön­osal­la on geneet­ti­nen alt­tius jää­dä kouk­kuun vii­naan. Mut­ta onko muil­la aineil­la eri­lai­sia alttiusryhmiä?

  Point­ti täs­sä on se, että jos ongel­ma­käyt­tä­jiä on vii­nal­la 10 % popu­laa­tios­ta ja aineel­la X 5 % popu­laa­tios­ta, näi­den yhdis­tet­ty vai­ku­tus on 10–15 % riip­puen pääl­lek­käi­syy­des­tä. Jos luke­ma on 10 % eivät­kä ainei­den vai­ku­tuk­set vah­vis­ta toi­si­aan, aineen X ylei­nen saa­ta­vuus ei aiheu­ta ihmeem­piä ongel­mia isos­sa mitas­sa. Jos taas luke­ma on 15 %, aineen X ylei­nen saa­ta­vuus aiheut­taa todel­la suu­ria ongel­mia niin kan­san­ter­vey­del­le kuin ‑talou­del­le­kin.

  Sii­tä ei ole vähäi­sin­tä­kään epäi­lys­tä, ettei­kö vii­na oli­si paha huu­me. Mut­ta ei sii­tä­kän tun­nu ole­van evi­dens­siä, että mie­dom­mat aineet syr­jäyt­täi­si­vät sitä.

 100. Vihe­rins­si:

  En ole kovin innos­tu­nut täl­lai­ses­sa asias­sa liik­ku­maan uskon tai ideo­lo­gian perus­teel­la. Ideo­lo­gi­ses­ti minul­la on hyvin sel­vä kan­ta asi­aan, kos­ka libe­raa­li­na luon­nol­li­ses­ti vas­tus­tan ihmis­ten vapau­den rajoit­ta­mis­ta. Par­haan toi­min­ta­ta­van löy­tä­mi­nen kui­ten­kin vaa­ti­si vähän muu­ta­kin kuin fiiliksiä

  No meil­lä ei tai­da täs­sä kel­lään olla aihees­ta oikeen muu­ta ku fii­lik­siä, joten nii­den tasol­la jou­du­taan liik­ku­maan. On ihan mah­do­ton­ta ennus­taa tar­kas­ti, mil­la­set koko­nais­vai­ku­tuk­set min­kä­kin astei­sel­la lail­lis­ta­mi­sel­la olis Suo­men tapauk­ses­sa. Meil on täl het­kel­lä jotain mel­ko rajat­tua dataa paris­ta has­sus­ta maas­ta, jois­sa on hyvin eri­lai­set olo­suh­teet ku Suo­mes­sa. Oikees­taan mua ihme­tyt­tää, et libe­raa­li­na vaa­dit “muu­ta­kin kuin fii­lik­siä” nime­no­maan vapaut­ta­mi­sen tueks, kun ei sen täys­kiel­lon tueks­kaan oikeen oo muu­ta ku fii­lik­siä. Aidon libe­raa­lin läh­tö­koh­ta­na var­maan olis se, että kiel­lot ja rajo­tuk­set täy­tyy perus­tel­la vakuut­ta­vas­ti eikä toi­sin päin. Ite tosin voi­sin hyväk­syy jon­kin­lai­sen kon­ser­va­tii­vi­sel­ta kals­kah­ta­van varo­vai­suus­pe­ri­aat­teen täs­sä asias­sa, vaik­ka kut­sui­sin­kin itteä­ni libe­raa­liks. Ts. kun tilan­ne nyt on koh­tuu hyvin hal­lin­nas­sa eikä tie­de­tä kun­nol­la mitä lail­lis­ta­mi­ses­ta seu­raa, niin en pidä täy­sin tol­kut­to­ma­na jos nyt mitään val­ta­via muu­tok­sia ei lähe­tä suin päin tekemään.

  Toi­nen jut­tu on se, että ongel­ma­käyt­töä­kin on vai­kea määritellä

  Joo todel­la­kin. Mä hain nyt tos­sa sel­las­ta teo­reet­tis­ta mää­ri­tel­mää, jos­sa ongel­ma­käyt­tö­nä voi­tais pitää kaik­kea sel­las­ta, jos­ta koi­tuu muil­le ihmi­sil­le tai käyt­tä­jäl­le itsel­leen oleel­lis­ta hait­taa enem­män ku sii­tä on iloo(toki pitäi­sin ongel­ma­käyt­tö­nä myös sel­las­ta, joka olis käyt­tä­jän näkö­kul­mas­ta rat­ki­rie­mu­kas­ta mut tekis mui­den elä­mäs­tä hel­vet­tii). Käy­tän­nöl­li­sem­min jotain sel­las­ta, joka on käyt­tä­jän oman edun vas­tas­ta in the long run, on rikol­lis­ta, häi­rit­see oleel­li­ses­ti mui­ta ihmi­siä tai oleel­li­ses­ti las­kee ihmi­sen tuot­ta­vuut­ta. Mut joo, tosi vai­kee arvioi­da noi­ta hyö­ty­jä ja hait­to­ja koko­nai­suu­den tasol­la. Jos nyt kela­taan vaik­ka sitä vii­naa, ni sii­tä­hän aiheu­tuu ihan val­ta­vas­ti hait­taa. Mut sil­ti on toden­nä­kös­tä, et koko­nais­hy­vin­voin­ti on kor­keem­pi nyt kun vii­na on lail­lis­ta ku jos se olis laitonta. 

  Mik­si oli­si hyvä, että ihmi­set viet­täi­si­vät nykyis­tä isom­man osan ajas­taan tajus­tei­den vallassa? 

  No sikä­li kuin “muu kuin ongel­ma­käyt­tö” kas­vaa saa­ta­vuu­den paran­tues­sa ja “ongel­ma­käyt­tö” on mää­ri­tel­ty kuten edel­lä, niin saa­ta­vuu­den paran­tu­mi­nen joh­tais ton kas­vun osal­ta hyvin­voin­nin kas­vuun tai pysy­mi­seen ennal­laan. Jos ihmi­set ker­ran haluis viet­tää suu­rem­man osan ajas­taan “tajus­tei­den” val­las­sa eikä sii­tä olis oleel­lis­ta hait­taa niil­le itel­leen eikä muil­le, niin ole­tet­ta­vas­ti nii­den hyvin­voin­ti kas­vais lisään­ty­neen käy­tön myö­tä. Monel­le vois esim. viih­de­mie­les­sä olla siis­tim­pää ja vähem­män hai­tal­lis­ta vetää jotain muu­ta ku vii­naa. Yhtä hyvin voi­sit kysyä, että “mik­si oli­si hyvä, että ihmi­set viet­täi­si­vät isom­man osan vapaa-ajas­taan cur­lin­gia pela­tes­sa tai vil­la­mys­sy­jä kutoes­sa”. Mun vas­taus olis, että jos ne ilma­see nykyis­tä enem­män intoa cur­lin­gia tai vil­la­mys­sy­jä koh­taan, niin ole­tet­ta­vas­ti nii­den hyvin­voin­ti kas­vais jos ne sais tehä kysei­siä asioi­ta enemmän.

  Nimit­täin jot­ta yllä­ole­va pitäi­si paik­kan­sa, geneet­ti­sen alt­tiu­den huu­mei­siin pitäi­si olla yhdel­lä yksi­löl­lä sama kaik­kien huu­mei­den osalta.

  Joo tot­ta, olin vähän lais­ka tos kohas­sa. Luul­ta­vas­ti olis jon­kin ver­ran tyyp­pe­jä, joil­la sat­tuis ole­maan alt­tiut­ta vaik­ka piriin mut­ta ei vii­naan. Veik­kaan kui­ten­kin et tos men­nään aika lail­la pääl­lek­käin sil­leen, et riip­pu­vai­suuk­sil­le yli­pää­tään alt­tiit tyy­pit on yleen­sä alt­tii­ta useem­mal­le ku yhel­le subs­tans­sil­le. Ja toi­saal­ta ne jot­ka on tosi epä­alt­tii­ta on epä­alt­tii­ta mil­le tahan­sa kamal­le. Lisäks veik­kaan sosi­aa­li­sil­la sei­koil­la ole­van huo­mat­ta­vas­ti vaikutusta.

 101. JTS: Suo­ma­lai­nen huu­me­po­li­tiik­ka on jo todel­la libe­raa­lia. Yhtei­sön ja uhrien näkö­kul­maa pal­joa notee­ra­ta, täälläkään.

  Ketä ne uhrit ovat? 

  Minus­ta huu­me­po­li­tii­kan suu­rim­mat uhrit ovat nuo­ret käyt­tä­jät, ja vahin­goit­ta­via meka­nis­me­ja on kaksi. 

  Ensim­mäi­nen on ilmei­nen, eli ajau­tu­mi­nen päih­de­kier­tee­seen, riip­pu­vuus jne. Olen näh­nyt ihan riit­tä­vän mon­ta sel­lais­ta tapaus­ta, että voin sanoa tie­tä­vä­ni mis­tä puhun. Nuo­ril­la ei ole sel­lai­sia sosi­aa­li­sia muu­re­ja ympä­ril­lä, jot­ka estäi­si­vät jou­tu­mas­ta teke­mi­siin huu­mei­den kans­sa, toi­sin kuin aikui­sil­la. Minä en esi­mer­kik­si enää nyky­päi­vä­nä tie­täi­si mis­tä huu­mei­ta hank­ki­sin, mut­ta ihan sata­var­mas­ti suun­nil­leen jokai­nen 16-vuo­tias tie­tää jon­kun joka tie­tää jon­kun tms, ja nämä saa­ta­vuus­ra­joi­tuk­set ovat sil­loin yhtä tyh­jän kans­sa. Argu­ment­ti täs­sä: Nuor­ten koh­dal­la kiel­to­la­ki ei aina­kaan vähen­nä saa­ta­vuut­ta ihan kau­hean pal­joa. Kiris­tä­mi­sen vai­ku­tus on mar­gi­naa­li­nen, jos ran­gais­tuk­sia koven­ne­taan, ellei men­nä johon­kin Sin­ga­po­ren mal­liin, jos­sa todis­tus­vas­tuu huu­meet­to­muu­des­ta siir­tyy epäil­lyl­le, jos naa­pu­ri tai suku­lai­nen narah­taa, ja viik­koan­nok­sen hal­lus­sa­pi­dos­ta tulee kuo­le­man­tuo­mio, käyt­tö­ri­kok­ses­ta jou­dut van­ki­laan ja mene­tät lopun iäk­se­si mah­dol­li­suu­den pääs­tä mihin­kään muu­hun työ­hön kuin sii­voo­jak­si tms. 

  Mis­tä pääs­tään sii­hen toi­seen tapaan jou­tua huu­mei­den uhrik­si. Eli kun jäät kiin­ni, niin mene­tät työ­pai­kan, kou­lu­tus­pai­kan, jne, vaik­ka kyse oli­si vaan kan­na­bik­ses­ta tms. OK, jol­le­kin yli kol­me­kymp­pi­sel­le suh­teel­li­sen päih­teet­tö­mäl­le kou­lu­te­tul­le ihmi­sel­le tämä ei ole ongel­ma, kos­ka huu­mei­ta ei tar­vi käyt­tää. Nuo­ri tai edes opis­ke­li­ja ei aina osaa arvioi­da tämän­tyyp­pi­siä ris­ke­jä. Täs­sä syök­sy­kier­re toi­mii samal­la lail­la kuin tämä kai­ken­nie­le­vä sosi­aa­li­val­tio yleen­sä: ei sii­tä van­ki­laan jou­du, mut­ta eli­ni­käi­sek­si sosi­aa­li­ta­pauk­sek­si, ja sii­tä nouse­mi­nen on har­vi­nais­ta ja epä­to­den­nä­köis­tä. Tun­nen minä sel­lai­sia­kin tapauk­sia kyl­lä, jot­ka sii­tä ovat nous­seet. JA mitä poli­tiik­ka täs­sä voi teh­dä: No ei se kiris­tä­mi­nen nyt aina­kaan tähän meka­nis­miin auta. Tai perun vähän: se voi aut­taa, jos vaik­ka kiin­ni­jää­mi­ses­tä ei tule mer­kin­tää, mut­ta jou­tuu vaik­ka töi­hin. Kai­ken­kaik­ki­aan se, että joku pari­kymp­pi­nen sat­tuu polt­ta­maan (ja ehkä kas­vat­ta­maan) kan­na­bis­ta, on aika hiton huo­no syy altis­taa ihmi­nen sosi­aa­li­ko­neis­ton kai­ken­nie­le­väl­le halaukselle.

 102. Eras­to­te­nes alek­sandria­lai­nen:
  On var­mas­ti tot­ta, että aikai­sem­min pon­tik­kaa kei­tet­tiin, toi­sin kuin nyt. Sil­loin­kaan pon­tik­kaa ei kei­tet­ty edes syr­jäi­sim­mis­sä kor­pi­pi­tä­jis­sä joka talos­sa, vaan pon­tik­kaa keit­ti­vät tähän puu­haan tykäs­ty­neet taparikolliset.

  Joko tämä on täyt­tä huu­haa­ta, tai sit­ten kaik­ki suku­lais­ten puo­li­soi­den­kin suvut ovat täyn­nä näi­tä tapa­ri­kol­li­sia. Vie­lä 80-luvul­la pon­ti­kan­keit­to oli todel­la yleis­tä pir­kan­maal­la. Olen juo­nut itse pon­tik­kaa vie­lä 90-luvun puo­li­vä­lin tie­noil­la, ja sil­loin se oli kyl­lä tosin jo katoa­vaa kansanperinnettä. 

  Siis pon­tik­kaa kei­tet­tiin ihan taval­lis­ten oma­ko­ti­ta­lo­jen auto­tal­leis­sa. Väi­tän että työ­väen­luok­kai­sem­mil­la alueil­la ei sel­lais­ta naa­pu­rus­toa löy­ty­nyt, jos­sa ei pon­tik­ka­pan­nua ollut. Var­maan jos­kus 90-luvul­le tul­taes­sa se oli jo aika pit­käl­le kadonnut. 

  Mut­ta siis, en kiis­tä ettei­kö kulu­tus oli­si kas­va­nut, var­maan on kas­va­nut rajus­ti­kin, mut­ta väi­tän että tilas­toi­hin kir­jaa­ma­ton kulu­tus on kyl­lä ollut suu­rem­paa kuin mitä annat ymmärtää. 

  Lisäk­si en oikein tajua sitä, että 80-luvul­la ns. pult­sa­rei­ta oli monin­ker­tai­ses­ti enem­män kuin nyky­päi­vä­nä. Miten tämä(kään) on mah­dol­lis­ta, jos koko­nais­ku­lu­tus­teo­ria ker­ran pitää paik­kan­sa ja jakau­man muo­to säi­lyy? Kai­ken jär­jen mukaan katu­jen pitäi­si nyky­päi­vi­nä olla täyn­nän­sä puliuk­ko­ja, kun ker­ran kulu­tus on kas­va­nut niin pal­jon. Vai onko sit­ten­kin niin, että a) kulu­tus ei oikeas­ti ole kas­va­nut ihan niin pal­jon ja b) sen jakau­ma on sit­ten­kin muut­tu­nut, eli ns. koko­nais­ku­lu­tus­teo­ria onkin ihan väärä.

 103. Vihe­rins­si: Tähän voi­si kyl­lä tar­joil­la tääl­lä jo käy­tet­tyä argu­ment­tia: Jos juu­ri nyt sat­tui­sin halua­maan vii­naa tai tupak­kaa, löy­täi­sin nii­tä hel­pos­ti. Jos täl­lä het­kel­lä haluai­sin saa­da jotain madon­la­kis­ta kotoi­sin ole­vaa her­mo­myrk­kyä, minul­la ei oli­si har­main­ta hajua­kaan, mis­tä sitä saisi.

  Et osaa käyt­tää wiki­pe­di­aa? Yksi näis­tä on ubiik­ki sie­ni Suo­mes­sa­kin ja kas­vaa suun­nil­leen jokai­sel­la nur­mi­kol­la. Sen poi­mi­mi­nen ja syö­mi­nen on kui­ten­kin lai­ton­ta. En tie­dä mitä laki sanoo, mut­ta jos se sanoo, että sen “kas­vat­ta­mi­nen” on lai­ton­ta, niin peri­aat­tees­sa joku 75% suo­ma­lai­sis­ta oma­ko­ti- ja rivi­ta­loa­su­jis­ta on huumerikkollisia.

 104. Kui­ten­kin kiel­to­lain aika oli oikeas­ti­kin mel­koi­sen kui­vaa aikaa. Vii­naa kit­ta­si vain hyvin pie­ni osa väestöstä.

  Tämä on nime­no­maan seik­ka, joka usein unoh­de­taan. His­to­rial­li­nen muis­ti­ku­va kiel­to­lain ajas­ta vää­ris­tyy pit­käl­ti sik­si, että alko­ho­lin juon­ti oli sosi­aa­li­ses­ti hyväk­syt­tyä niis­sä pii­reis­sä, jot­ka his­to­ri­aa kir­joit­ta­vat. Vii­naa joi­vat upsee­rit, polii­ti­kot (eri­tyi­ses­ti oikeis­to­lai­set), yli­op­pi­laat, tai­tei­li­jat ja yhteis­kun­nan ylä­ker­ros. Näis­sä pii­reis­sä kiel­to­lain nou­dat­ta­mi­seen suh­tau­dut­tiin vähän niin kuin nyky­ään 10 km/h rutii­nin­omai­seen yli­no­peu­den aja­mi­seen: kyse oli oman­tun­non­ky­sy­myk­ses­tä, johon tois­ten ei ollut sosi­aa­li­ses­ti hyväk­syt­tä­vää puut­tua. Se, että Ståhl­ber­gin pre­si­dent­ti­kau­del­laan jär­jes­tä­mis­sä tilai­suuk­sis­sa nou­da­tet­tiin kiel­to­la­kia, oli aika­lai­sis­ta lähin­nä pikant­ti yksi­tyis­koh­ta, joka selit­tyi hänen laillisuusmiestaustallaan

  Rait­tiut­ta aja­neet yhteis­kun­ta­pii­rit oli­vat kyl­lä vai­ku­tus­val­tai­sia, mut­ta he eivät olleet muka­na kir­joit­ta­mas­sa ajan­ku­vaa piir­tä­nei­tä romaa­ne­ja, elo­ku­via ja historiateoksia.

 105. Tie­de­mies:
  väi­tän että tilas­toi­hin kir­jaa­ma­ton kulu­tus on kyl­lä ollut suu­rem­paa kuin mitä annat ymmärtää. 

  http://www.stakes.fi/FI/tilastot/aiheittain/Paihteet/alkoholijuomienkulutus.htm

  Tuol­la aihees­ta yksi käp­py­rä, joka ei tue teo­ri­aa­si sii­tä että lähi­kau­pan kep­pa­na oli­si vain kor­van­nut pon­ti­kan­keit­toa. Pikem­min­kin tul­lut rin­nal­le. Lisäk­si sit­ten EU-aika­na tuon­ti lisääntynyt.

  Lisäk­si en oikein tajua sitä, että 80-luvul­la ns. pult­sa­rei­ta oli monin­ker­tai­ses­ti enem­män kuin nyky­päi­vä­nä. Miten tämä(kään) on mah­dol­lis­ta, jos koko­nais­ku­lu­tus­teo­ria ker­ran pitää paik­kan­sa ja jakau­man muo­to säi­lyy? Kai­ken jär­jen mukaan katu­jen pitäi­si nyky­päi­vi­nä olla täyn­nän­sä puliuk­ko­ja, kun ker­ran kulu­tus on kas­va­nut niin pal­jon. Vai onko sit­ten­kin niin, että a) kulu­tus ei oikeas­ti ole kas­va­nut ihan niin pal­jon ja b) sen jakau­ma on sit­ten­kin muut­tu­nut, eli ns. koko­nais­ku­lu­tus­teo­ria onkin ihan väärä. 

  Itse luu­li­sin että jakau­ma on nime­no­maaan muut­tu­nut. Tämä liit­tyy Vihe­rins­sin ja Roguen poh­ti­maan ongel­ma­käyt­tä­jän mää­ri­tel­mään. Aamu­ysil­tä Alkon/lähikapakan/kaljakaupan edes­sä odot­te­le­vat ran­to­jen mie­het ovat ikä­vä ilmiö mut­tei ehkä se suu­rin kan­san­ter­vey­del­li­nen ongel­ma kui­ten­kaan. Täy­sin työ­ky­kyi­nen nai­nen joka juo puo­li vii­ni­pul­loa illas­sa eikä tule kovin kovaan huma­laan eikä rie­hu kän­nis­sä ei toden­nä­köi­ses­ti pidä itse­ään ongel­ma­käyt­tä­jä­nä. Kun­nes sit­ten mak­sa sanoo kym­me­nen vuo­den pääs­tä poks, tätä puol­ta asias­ta näkee käsit­tääk­se­ni nyky­ään sai­raa­lois­sa ihan eri mal­liin kuin Ennen Vanhaan.

 106. Eero:

  Täy­sin työ­ky­kyi­nen nai­nen joka juo puo­li vii­ni­pul­loa illas­sa eikä tule kovin kovaan huma­laan eikä rie­hu kän­nis­sä ei toden­nä­köi­ses­ti pidä itse­ään ongel­ma­käyt­tä­jä­nä. Kun­nes sit­ten mak­sa sanoo kym­me­nen vuo­den pääs­tä poks, tätä puol­ta asias­ta näkee käsit­tääk­se­ni nyky­ään sai­raa­lois­sa ihan eri mal­liin kuin Ennen Vanhaan.

  Sanoo­ko mak­sa oikees­ti poks pit­käl­lä täh­täi­mel­lä jos juo puo­lik­kaan vii­ni­pul­lon illas­sa? Eiks Ete­lä-Euroo­pas­sa vede­tä stan­dar­di­na pari lasia vii­niä päi­väs­sä aina­kin ste­reo­tyy­pin mukaan?

 107. Rogue: Sanoo­ko mak­sa oikees­ti poks pit­käl­lä täh­täi­mel­lä jos juo puo­lik­kaan vii­ni­pul­lon illas­sa? Eiks Ete­lä-Euroo­pas­sa vede­tä stan­dar­di­na pari lasia vii­niä päi­väs­sä aina­kin ste­reo­tyy­pin mukaan?

  En ole asian­tun­ti­ja, mut­ta lää­kä­rien mukaan kyl­lä. Suo­mes­sa mak­sa­sai­rauk­sia tulee jos­ta­kin syys­tä kulu­tus­ta­soon näh­den enem­män kuin muu­al­la. Annos tai kol­me annos­ta alko­ho­lia päi­väs­sä (nai­sel­la) saat­taa olla rat­kai­se­vas­ti­kin eri asia. Mie­hel­lä ris­ki­ra­jat on hiu­kan kor­keam­mal­la, jota tuo pari lasia päi­väs­sä ei vie­lä täytä.

 108. Eero:

  En ole asian­tun­ti­ja, mut­ta lää­kä­rien mukaan kyl­lä. Suo­mes­sa mak­sa­sai­rauk­sia tulee jos­ta­kin syys­tä kulu­tus­ta­soon näh­den enem­män kuin muualla. 

  Jos mak­sa­sai­rauk­sia tulee Suo­mes­sa kulu­tus­ta­soon näh­den enem­män ku muu­al­la, ni mun näh­däk­se­ni se viit­tais joko sii­hen, että suo­ma­lai­sil­la on gee­ni­pe­ri­mäs­sä joku mak­sa­sai­rauk­sil­le altis­ta­va teki­jä tai sit­ten sii­hen, että suo­ma­lais­ten alko­ho­lin­käyt­tö on jakau­tu­nu eri taval­la ku ver­tai­lu­mais­sa. Muut mahol­li­ses­ti vai­kut­ta­vat sei­kat vakioi­tu­na tietty.

  Kun tie­de­tään, että Suo­mes­sa jakau­ma poik­kee muis­ta euroo­pan mais­ta nime­no­maan sil­leen, että rapa­juop­po­ja on enem­män ja päi­vit­täi­siä koh­tuu­vii­nin­nau­tis­ke­li­joi­ta vähem­män ku muu­al­la, niin joh­to­pää­tös tun­tuis ole­van just päin­vas­ta­nen ku mitä tar­jo­sit. Ts. mak­sa­sai­rau­det vai­kut­tais joh­tu­vat oleel­li­ses­ti suur­ku­lu­tuk­ses­ta eikä päi­vit­täi­ses­tä kohtuukulutuksesta.

 109. Tie­de­mies: Et osaa käyt­tää wiki­pe­di­aa? Yksi näis­tä onu­biik­ki sie­ni Suo­mes­sa­kin ja kas­vaa suun­nil­leen jokai­sel­la nur­mi­kol­la. Sen poi­mi­mi­nen ja syö­mi­nen on kui­ten­kin lai­ton­ta. En tie­dä mitä laki sanoo, mut­ta jos se sanoo, että sen “kas­vat­ta­mi­nen” on lai­ton­ta, niin peri­aat­tees­sa joku 75% suo­ma­lai­sis­ta oma­ko­ti- ja rivi­ta­loa­su­jis­ta on huumerikkollisia.

  Jos kyse on kär­päs­sie­nes­tä, niin ehkä näin. Psilosybiiniä/psilosiinia sisäl­tä­viä sie­niä on oikeas­ti aika pal­jon vai­keam­pi tunnistaa/löytää. Kum­pi­kin sie­ni­laa­tu myös edus­taa sel­lais­ta huu­mausai­nei­den ryh­mää, jon­ka suo­sio on lähes aina ollut hyvin mar­gi­naa­li­nen, eikä nii­den käy­tön hou­kut­te­le­vuut­ta tai addik­tio­po­ten­ti­aa­lia ole jär­keä ver­ra­ta ylei­sem­piin viih­de­ai­nei­siin. Hal­lusi­no­gee­nei­hin on aika vai­kea jää­dä kouk­kuun, eikä nii­den käyt­tä­mi­nen ole viih­teel­lis­tä tai ren­tout­ta­vaa sii­nä mie­les­sä kuin suu­rin osa ihmi­sis­tä nämä adjek­tii­vit käsittävät.

 110. Tie­de­mies: Et osaa käyt­tää wiki­pe­di­aa? Yksi näis­tä onu­biik­ki sie­ni Suo­mes­sa­kin ja kas­vaa suun­nil­leen jokai­sel­la nur­mi­kol­la. Sen poi­mi­mi­nen ja syö­mi­nen on kui­ten­kin lai­ton­ta. En tie­dä mitä laki sanoo, mut­ta jos se sanoo, että sen “kas­vat­ta­mi­nen” on lai­ton­ta, niin peri­aat­tees­sa joku 75% suo­ma­lai­sis­ta oma­ko­ti- ja rivi­ta­loa­su­jis­ta on huumerikkollisia.

  Olen ihan sata­var­ma, että sitä sien­tä ei minun asun­to­ni pihal­la täl­lä het­kel­lä ole. Tai en ihan sata­var­ma, mut­ta ei lumen pääl­lä aina­kaan ole. Joten ei, en sil­lä wikil­lä­kään sitä alka­loi­dia tähän hätään löydä.

  Plus että ymmär­tääk­se­ni hal­lusi­no­gee­ni­sil­lä, piris­tä­vil­lä ja rau­hoit­ta­vil­la aineil­la on kovas­ti ero­ja. Eli jos haluai­sin jotain kovas­ti piris­tä­vää vaik­ka­pa pirin tapaan, niin ei, en tie­dä mis­tä sitä saisi.

  Toi­saal­ta olen ihan sata­var­ma sii­tä, että vii­naa löy­dän kah­den kilo­met­rin säteel­tä ihan hel­pos­ti juu­ri nyt.

  Minus­ta tuos­sa on edel­leen erit­täin suu­ri saatavuusero.

 111. Rogue: Sanoo­ko mak­sa oikees­ti poks pit­käl­lä täh­täi­mel­lä jos juo puo­lik­kaan vii­ni­pul­lon illas­sa? Eiks Ete­lä-Euroo­pas­sa vede­tä stan­dar­di­na pari lasia vii­niä päi­väs­sä aina­kin ste­reo­tyy­pin mukaan?

  Pari lasia vii­niä päi­väs­sä on sil­lä rajal­la nai­sil­la. Aikai­sem­min se oli ter­vey­del­le hai­tat­to­man käy­tön ylä­ra­ja, mut­ta nyt­tem­min rajo­ja ollaan tut­ki­mus­tu­los­ten perus­teel­la ruu­vat­tu jopa alaspäin.

  Mak­sa­sai­rauk­sien esiin­ty­vyys menee var­sin line­aa­ri­ses­ti alko­ho­lin­käy­tön kans­sa, ja tämä kos­kee myös vii­ni­mai­ta. Vaik­ka siel­lä osa­taan olla ördää­mät­tä kän­nis­sä koh­tuut­to­mas­ti, mak­sa­sai­rauk­sien esiin­ty­vyys on kui­ten­kin kor­kea. Vai mil­tä kuu­los­taa se, että esi­mer­kik­si vuo­den 2000 ympä­ril­lä mak­sa­kir­roo­si­kuol­lei­suu­des­sa EU:n kär­jes­sä on Itä­val­ta? Rans­ka, Ita­lia ja Por­tu­ga­li ovat samoil­la nur­kil­la, samoin kyl­lä kotoi­sa Suomemmekin.

  Vii­naan liit­tyy ongel­mia siis sekä kän­ni­käy­tös­sä että ei-kän­ni­käy­tös­sä. Ongel­mat ovat kui­ten­kin eri­lai­sia. Sosi­aa­li­ses­ti asian­sa hoi­ta­va suur­ku­lut­ta­ja voi sel­vi­tä oikein hyvin­kin ympä­ris­tön­sä kan­nal­ta, mut­ta kan­san­ter­vey­den kan­nal­ta tilan­ne on eri.

 112. Rogue
  Ts. mak­sa­sai­rau­det vai­kut­tais joh­tu­vat oleel­li­ses­ti suur­ku­lu­tuk­ses­ta eikä päi­vit­täi­ses­tä kohtuukulutuksesta. 

  Joo, juu­ri noin, mut­ta alku­pe­räi­nen point­ti­ni oli lähin­nä se että tun­tu­ma­ni mukaan osa suo­ma­lai­sis­ta ei tuom­mois­ta tis­sut­te­lu-suur­ku­lu­tus­ta las­ke lain­kaan ongel­ma­käy­tök­si. Eli siis just hiu­kan ris­ki­ra­jat ylit­tä­vä jat­ku­va käyt­tö, mut­ta niin että aamui­sin pääs­tään töi­hin, per­he pysyy kasas­sa eikä polii­sin­kaan kans­sa tule ongel­mia. Vihe­rins­si tii­vis­ti asian hyvin.

 113. Eero: Täy­sin työ­ky­kyi­nen nai­nen joka juo puo­li vii­ni­pul­loa illas­sa eikä tule kovin kovaan huma­laan eikä rie­hu kän­nis­sä ei toden­nä­köi­ses­ti pidä itse­ään ongel­ma­käyt­tä­jä­nä. Kun­nes sit­ten mak­sa sanoo kym­me­nen vuo­den pääs­tä poks, tätä puol­ta asias­ta näkee käsit­tääk­se­ni nyky­ään sai­raa­lois­sa ihan eri mal­liin kuin Ennen Vanhaan.

  Tot­ta. Kun tuol­lai­nen käy­tä­nös­sä lähes täy­sin alko­li­soi­tu­nut suur­ku­lut­ta­ja tulee elä­kei­kään, se voi juo­da itsen­sä henk­gil­tä paris­sa vuo­des­sa. Omas­sa lähi­pii­ris­sä on pari täm­möis­tä tapausta.

  Se että voi hoi­taa päi­vä­työn­sä, ei tar­koi­ta ettei­kö oli­si alko­ho­lis­ti. JOs joka ilta juo puo­li pul­loa vii­niä, on toden­nä­köi­ses­ti alkoholisti.

 114. Olen saa­nut ilok­se­ni huo­ma­ta huu­me­kes­kus­te­lun tilan kohen­tu­neen vii­me vuo­si­na huo­mat­ta­vas­ti. Vie­lä vuo­si­tu­han­nan vaih­tees­sa­han ei saa­nut edes kes­kus­tel­la sii­tä, että mitä jos huu­me­po­li­tiik­kaa libe­ra­li­soi­tai­siin. Nyky­ään onnek­si ihmi­sil­lä on help­po pää­sy ihan oike­aan tie­teel­li­seen tie­toon inter­ne­tin kautta.
  Tus­kin kukaan enää tosis­saan väit­tää, että huu­mei­den kiel­to­la­ki toi­mi­si mil­lään tasol­la. Huumeet(kuten kaik­ki päih­teet) ovat vää­rin­käy­tet­ty­nä hai­tal­li­sia, sitä ei voi kieltää.
  Tosia­sia on kui­ten­kin, että lait­to­mat päih­teet ovat vie­lä monin ver­roin enem­män hai­tal­li­sia kuin lail­lis­te­tut päih­teet. Nyky­ään­hän mm. kan­na­bik­sen suu­rim­pia hait­ta­va­ku­tuk­sia ovat sen lait­to­muu­des­ta joh­tu­vat sosi­aa­li­set haitat.
  Kitey­tet­ty­nä väit­täi­sin, että huu­mei­den kiel­to­la­ki on kumot­ta­va kah­den perim­mäi­sen syyn takia:

  1. Yksi­lön vapaus. Ei ole eet­ti­ses­ti oikein ran­kais­ta ihmis­tä niis­tä teois­ta, jot­ka eivät aiheu­ta suo­ria hait­to­ja muil­le. Joku tulee nyt var­maa sano­maan, että eet­tis­tä onge­laa ei ole, kos­ka yhteis­kun­ta kus­tan­taa päih­tei­den käy­tön kus­tan­nuk­set. Se on mie­les­tä­ni kui­ten­kin kes­tä­mä­tön perus­te­lu. Samaa perus­te­lua voi­tai­siin käyt­tää min­kä tahan­sa toi­min­nan kieltämiseen.

  2. Yhteis­kun­nal­li­set sei­kat. Libe­raa­lin huu­me­po­li­tii­kan ei tie­de­tä lisää­vän käyt­tö­mää­riä. Viit­tei­tä on jopa päin­vas­tai­ses­ta kehi­tyk­ses­tä. Toi­saal­ta kiel­to­lain kumoa­mi­nen vähen­tää mui­ta huu­meis­ta aiheu­tu­via hait­to­ja, kuten syr­jäy­ty­mis­tä, rikol­li­suut­ta ja har­maa­ta taloutta.

  Sana­na­kin jo huu­me on suo­ma­lai­ses­sa yhteis­kun­nas­sa sel­lai­nen peik­ko, jota ei halu­ta käsi­tel­lä mil­lään loo­gi­sil­la argu­men­teil­la. Huu­meet käsi­te­tään pel­käs­tään paha­na asia­na. Asia ei ole kui­ten­kaan niin yksin­ker­tai­nen. Toi­voi­sin kiel­to­la­ki­hen­kis­ten tut­ki­maan het­ken päih­tei­den käy­tön his­to­ri­aa ja kiel­to­lain syn­tyä. Kiel­to­la­ki on peräi­sin 1900-luvun alun Yhdys­val­tain sisä­po­liit­ti­ses­ta agen­das­ta. Ei sii­nä sen jalon­paa syn­ty­ta­ri­naa ole.

 115. Etten vahin­gos­sa ylly­tä tai syyl­lis­ty avun­an­toon, en sano sen sie­nen nimeä enkä kuvai­le sitä. Erääs­tä tun­ne­tus­ta verk­ko­sa­na­kir­jas­ta kyl­lä löy­tyy tie­dot. Enkä siis puhu kär­päs­sie­nes­tä. Punai­nen kär­päs­sie­ni on toki suun­nil­leen yhtä ylei­nen, mut­ta käsit­tääk­se­ni se on aika huo­no päihdekäytössä. 

  Ai niin, sem­moi­sen­kin unoh­din, että (hiha-arvio) var­maan liki puo­lel­la hoi­de­tuis­ta piha-alueis­ta kas­vaa eräs hyvin tun­net­tu koris­te­kas­vi, jon­ka dime­tyy­lit­ryp­ta­mii­ni­pi­toi­suu­det ovat riit­tä­vän kor­keat jat­ko­ja­los­tuk­seen. Jat­ko­ja­los­tus on tri­vi­aa­lia taval­li­ses­ta super­mar­ke­tis­ta saa­ta­vil­la “kemi­kaa­leil­la”. Se on sukua erääl­le ener­gia­kas­vil­le, jos­sa pitoi­suu­det ovat niin kor­keat, että ihan vaka­vis­saan tätä on pidet­ty estee­nä ko. ener­gia­kas­vin kas­vat­ta­mi­sek­si polttoaineeksi. 

  Olen itsea­sias­sa mel­kein var­ma, että lähes jokai­ses­sa koti­pi­has­sa on useam­pia kas­ve­ja, joi­den jalos­ta­mi­nen huu­mek­si (lai­no­pil­li­ses­sa mie­leis­sä) onnis­tuu. Tämä joh­tuu sii­tä, että dime­tyy­lit­ryp­ta­mii­ni, ja sen sukui­set aineet, kuten psi­lo­sii­ni ja psi­lo­sy­bii­ni esiin­ty­vät vähäi­sis­sä mää­ris­sä kai­kis­sa kas­veis­sa ja jois­sa­kin suu­rem­mis­sa pitoi­suuk­sis­sa. Tämän vuok­si ihmi­sel­lä ja eläi­mil­lä on ns. veri-aivoes­te ja tämän vuok­si myös eläi­mil­lä on run­saas­ti ensyy­me­jä, jot­ka hajot­ta­vat näi­tä ainei­ta. Nämä aineet ovat osa nor­maa­lia bio­lo­gi­aa, mut­ta jat­ko­ja­los­tuk­sel­la nii­den pitoi­suuk­sia vain nos­te­taan sen ver­ran kor­keik­si, että ne pää­ty­vät aivoi­hin häi­rit­se­mään nii­den nor­maa­lia toimintaa. 

  Saa­ta­vuus ei hal­lusi­no­gee­nien koh­dal­la ole oikeas­ti ongel­ma. Nii­den “vaa­ral­li­suus” kek­sit­tiin vas­ta 1960-luvul­la, kun syn­tyi teo­rioi­ta, joi­den mukaan esi­mer­kik­si hipit ja muut vaa­ral­li­sia ideoi­ta saa­neet ihmi­set oli­vat tul­leet hul­luik­si hal­lusi­no­gee­nien vuok­si. Teo­ria menee joten­kin niin, että ne saa­vat ihmi­set kysee­na­lais­ta­maan val­lit­se­vat nor­mit (tämä tus­kin on oikeas­ti edes tot­ta; toden­nä­köi­sem­min vas­ta­kult­tuu­reis­sa käy­te­tään näi­tä ainei­ta sik­si että ne ovat pahek­sut­tu­ja) ja hyl­kää­mään yhteis­kun­nan. Täl­le ei tie­ten­kään ole mitään oikeas­ti tukea, mut­ta kun tämä kek­sit­tiin ame­rik­ka­lais­ten kon­ser­va­tii­vien poliit­ti­sek­si aseek­si 60-luvun lopul­la, niin se onnis­tut­tiin myy­mään ympä­ri maa­il­man aika tehok­kaas­ti. Oikeas­taan tätä todel­li­suu­den uudel­leen­mää­rit­te­lyä täy­tyy todel­la ihail­la. En tie­dä onko mis­sään höpö­ju­tus­sa onnis­tut­tu kos­kaan yhtä hyvin ja pit­kää aikaa.

 116. Ilmei­ses­ti sekä huu­meet että ryn­näk­kö­ki­vää­rit ovat sel­lai­sia hyö­dyk­kei­tä, joi­den käyt­tö ei lii­ty miten­kään saatavuuteen. 

  Sitä en vaan miten­kään ymmär­rä, miten voi yhtä­ai­kaa olla vakaas­ti sitä miel­tä että tulia­sei­den saa­ta­vuu­del­la ei ole mitään mer­ki­tys­tä ja huu­mei­den saa­ta­vuu­del­la on tai vaih­toeh­toi­se­ti jos huu­mei­ta saa­ta­vuu­del­la ei ole mer­ki­tys­tä, niin ryn­näk­kö­ki­vää­re­jä pitäi­si säädellä. 

  Kum­paan­kin tava­raan sopii täy­sin samat argu­men­tit, yksi­lön vapaus, rikol­li­suus nii­den han­kin­nas­sa ja niin edel­leen, mut­ta jos­tain kum­man syys­tä asei­den vapaut­ta kan­nat­ta­vat tup­paa­vat vas­tus­ta­maan huu­mei­den vapaut­ta ja huu­mei­den vapaut­ta vas­tus­ta­vat vas­tus­ta­vat asei­den vapautta. 

  TM
  Jat­ko­ja­los­tus on triviaalia 

  Niin on pon­ti­kan­keit­to­kin, mut­ta se oli sil­ti yllät­tä­vän har­vi­nais­ta vie­lä sil­loin­kin kun se kan­nat­ti (olen omis­ta­nut kak­si pon­tik­ka­pan­nua ja se herät­ti suur­ta ihme­tys­tä opis­ke­li­ja­pii­reis­sä ja jos jon­kin kan­nat­taa keit­tää itse vii­nan­sa niin opiskelijan).

 117. Edel­leen tätä kes­kus­te­lua vai­vaa eriy­ty­mät­tö­mys. Mis­tä tääl­lä oikein puhutaan?

  1. Pois­te­taan regu­loin­ti ihmi­sel­le huu­maa­via vai­ku­tuk­sia aikaan­saa­vil­ta aineil­ta koko­naan. Saa ostaa, myy­dä, val­mis­taa ja välit­tää, kun­han elin­tar­vi­ke­tur­val­li­suut­ta noudatetaan.

  2. Sama mut­ta niin, että val­tio myy mono­po­lin­sa kaut­ta (à la Alko).

  3. Vapau­te­taan joko mal­lin 1 tai 2 taval­la joi­ta­kin huu­mei­ta, vaik­ka­pa halusi­no­gee­nit ja kan­na­bi­noi­dit. (Tai vaik­ka­pa kokaiini.)

  4. Ei vapau­te­ta mitään, mut­ta ei ran­kais­ta joi­den­kin huu­mei­den käy­tös­tä tai pie­ni­muo­toi­ses­ta kaupasta.

  5. Ei ran­kais­ta käy­tös­tä, ohja­taan hoitoon.

  6. Jat­ke­taan nyky­lin­jal­la, jos­sa kaik­ki on kiel­let­tyä ja sanktioitua.

  Vaih­toeh­to 6 on se tut­tu koti­mai­nen, vii­to­ses­ta on kan­sain­vä­li­ses­ti hyviä koke­muk­sia (vaik­ka­pa Hol­lan­nin heroi­nis­tit). Nelo­nen tun­tui­si ole­van aika neut­raa­li aina­kin tilan­tees­sa, jos­sa käyt­tö on joka tapauk­ses­sa laa­jal­le levin­nyt­tä. Toi­min­ta­ta­vois­ta 1–3 moder­ni koke­mus­poh­jai­nen tie­to puut­tuu koko­naan, joten nii­tä voi perus­tel­la vain tut­ki­mus­tie­dol­la ja ole­tuk­sil­la, ei kokemuksilla.

  Joten­kin tämä argu­men­toin­ti­kin on men­nyt kir­ves­var­si-lin­jal­le. Tun­tuu­ko tutulta:

  A: “Kokaii­ni pitäi­si tuo­da Alko-tyyp­pi­ses­ti saa­ta­vil­le, kos­ka Ete­lä-Ame­ri­kan huu­me­so­ta on hävitty.”

  B: “Huu­mei­den vapaut­ta­mi­nen lisäi­si saa­ta­vuut­ta mei­dän olois­sam­me, mis­tä seu­rai­si käy­tön lisääntyminen.”

  C: “Jokai­sen koti­pi­has­ta löy­tyy kas­ve­ja ja sie­niä, jois­ta saa ylei­ses­ti saa­ta­vil­la ole­vil­la kemi­kaa­leil­la jalos­tet­tua hallusinogeeneja.”

  Täs­sä­hän kaik­ki voi­vat olla oikeas­sa samaan aikaan…

  Oma kan­ta­ni on se, että huu­mei­den­käyt­tä­jät ovat kes­ki­mää­rin sää­lit­tä­viä rep­pa­noi­ta, ml. eta­no­lin ja niko­tii­nin käyt­tä­jät. Mut­ta rep­pa­nuus ei ole rikos, ja sik­si kaik­kia vaih­toeh­to­ja pitäi­si tar­kas­tel­la mah­dol­li­sim­man rea­lis­ti­sil­la sil­mä­la­seil­la ilman ideo­lo­gi­sia painotuksia. 

  Ideo­lo­gian paik­ka on vas­ta sit­ten, kun eri vaih­toeh­to­jen vai­ku­tuk­set on mah­dol­li­sim­man hyvin sel­vi­tet­ty. Sen jäl­keen pää­see tasa­pai­not­te­le­maan eri­lais­ten arvo­jen välillä.

 118. Uhreis­ta:

  Naa­pu­rit, jot­ka jou­tu­vat hais­te­le­maan kyp­sy­vää koti­kas­va­tus­sa­toa (sii­hen ei tar­vi­ta todel­la­kaan huu­me­koi­raa, pon­ti­kan­keit­to­kin on nykyi­sin hajut­to­mam­paa) ja pel­kää­mään pöyst­te­li­jöi­den vesi­vil­je­ly-säh­kö­asen­nus­sys­tee­min aiheutt­mi­sa tuhoja.

  Lähiym­pä­ris­tö, jos­ta pös­syt­te­li­jät pöl­li­vät jok­seen kai­ken mikä irto­aa, ihan koti­mai­sin voi­min. Yli­pää­tään “har­ras­ta­mi­sen” rahoit­ta­mi­nen ei onnis­tu edes ns viihedekäyttäjiltä.

  Per­he ja suku­lai­set, jot­ka sekä rahoit­ta­vat tapaa että ihmet­te­le­vät kiin­nos­tuk­sen koh­tei­ta ja vähän lähi­muis­tin pät­ki­mis­tä (sekä hajun peit­te­lyä vaik­ka tupa­koin­nil­la). Syr­jäy­ty­mi­nen­kään ei ole yhteisk­kun­nan anta­man rikol­lis­lei­man vika, vaan yksin­ker­tai­ses­ti arkias­ka­reet eivät pös­syt­te­li­jää kiin­nos­ta, kaup­pa ja toi­meen­tu­lo­tuk­si ovat ihan ok ja jah man. 

  Yli­pää­tään kes­kus­te­lus­sa ei pal­joa pii­ta­ta meis­tä sivullisista.

  Bro­ken win­dows” ‑mal­lis­sa idea on, että kun yhtei­sön suis­tu­mi­nen alkaa pie­nem­mis­tä ongel­mis­ta ja se myös pysäy­te­tään puut­tu­mal­la elä­män­laa­tuun liit­ty­viin asioi­hin, kuten töh­ryi­hin, hajoi­tet­tui­hin paik­koi­hin, jul­ki­juo­pot­te­luun ja yli­pää­tään pum­mei­luun. Jos edes pie­niä asioi­ta ei saa­da kun­toon, menee myös usko isom­mis­ta muutoksista.

  Huu­me­so­das­sa huo­mio­ta kan­nat­tai­si suun­na­ta juu­ri ruo­hon­juu­ri­ta­son koti­kas­vat­ta­jiin. Ihan vain elä­män laa­dun parantamiseksi.

  Subu­tekxin lail­lis­ta­mi­nen aiheut­ta­ma kier­ro löy­tyi täs­tä ket­jus­ta. Heroii­ni­kuo­le­mat oli­si­vat ehkä muu­ten­kin vähen­ty­neet. Saa­ta­vuu­den muka­na tuli mah­dol­li­susu rahoit­taa har­ras­tus hel­pos­ti katu­kau­pal­la ja hank­ki­mal­la uut­ta asia­kas­kun­taa, joka muu­ten oli­si älyn­nyt pysyä eros­sa heroii­nis­ta. Tulos — käyt­tä­jien roi­ma lisäys.

  Käy­tön osit­tai­nen lail­lis­ta­mi­nen ja nykyi­nen käyt­tö­ran­gais­tuk­sen ole­mat­to­muus myös nos­ti kyn­nys­tä puut­tua vää­rin­käyt­töön, joka samal­la lisä­si suvait­se­vai­suut­ta huu­me­kul­tuu­ria kohtaan.

  Ikä­vä kierre.
  Kan­nat­taa myös muis­taa, että suo­nen­si­sä­si­ten huu­mei­den käyt­tä­jä tuo­ta­ta veron­mak­sa­jil­le mil­joo­na­las­kun ja käy­tän­nös­sä on pois­sa työelämästä.

 119. JTS sul­la sel­väs­ti asen­ne peit­to­aa tie­tä­mys­tä. Ihmis­ten hol­hoa­mi­nen on ihan hert­tais­ta, ja jos­kus tar­peel­lis­ta­kin, mut­ta sil­tä osin kuin se ei ole mah­dol­lis­ta, se on yksis­tään hai­tal­lis­ta. Toi koti­kas­va­tusil­mian­to­hys­te­ria on mm. saa­nut chi­li-har­ras­ta­jien kes­kuu­des­sa v‑käyrän nouse­maan häly­tys­lu­ke­miin, kun kotiet­sin­tö­jä on teh­ty arve­lut­ta­van kas­vi­har­ras­tuk­sen vuok­si. Töt­syt­te­li­jöis­tä suu­rin osa myös nime­no­maan har­ras­taa tou­hua samal­la tavoin kuin kaljottelua. 

  Huu­me­hom­mis­sa vas­ten­mie­lis­tä on sen kyt­key­ty­mi­nen jär­jes­täy­ty­nee­seen rikol­li­suu­teen, ja kos­ka noi möm­möt on nopein tapa rikas­tua, nii­den myyn­ti tuo resurs­se­ja kaik­kein arvel­lut­ta­vim­mal­le väes­tön­osal­le. Ton bro­ken win­dows ‑mal­lin hait­ta­puo­le­na onkin se, että lii­an hol­hoa­va men­ta­li­teet­ti syn­nyt­tää ennen pit­kää mafian.

 120. Asi­aa kan­nat­taa tar­kas­tel­la mar­gi­naa­lil­la. Kos­ka hal­lusi­no­gee­nien hank­ki­mi­nen on tri­vi­aa­lia, kiris­tä­mi­nen ei aina­kaan voi nii­hin juu­ri vai­kut­taa. Teol­li­seen labo­ra­to­rio­ka­maan var­maan voi, ja on onnis­tut­tu­kin. Esi­mer­kik­si lsd­tä ei var­maan saa han­kit­tua juu­ri mis­tään, en aina­kaan ole kuullut. 

  Jos­sain koh­taa lakien val­vo­mi­nen ja toi­meen­pa­no tulee kal­liim­mak­si ja aiheut­taa enem­män hait­taa kuin hyö­tyä. Hal­lusi­no­gee­nien osal­ta on toden­nä­köi­sim­min näin.

 121. Koka­kaup­pa kul­kee käsi­kä­des­sä ase­kau­pan kans­sa. USA tais­te­lee koka­kaup­paa vas­taan ja se tuot­taa kär­si­mys­tä, ja samal­la se ei tee yhtään mitään ehtääk­seen ase­kaup­paa USA:ta välia­me­rik­kaan ja sen aiheut­ta­ma kär­si­mys on vie­lä suu­rem­pi. Mis­tä muu­al­ta mafia saa­vat asei­ta? Väli ja ete­lä Ame­rik­ka ovat täy­nä asei­ta, Venezue­las­sa voit hel­pos­ti ostaa pis­too­li, revol­ve­ri 50 — 100 eurol­la aivan kotio­vel­ta. Tämä liit­tyy suo­raan huumekauppaan.

 122. @JTS
  Luet­te­le­mis­ta­si uhreis­ta: jos sen kan­na­bik­sen voi­si ostaa lail­li­ses­ti, sitä har­vem­pi viit­si­si koti­kas­vat­taa naa­pu­rien kiusak­si, eikä sen takia tar­vit­si­si varas­tel­la, ja per­heen ja suku­lais­ten raho­ja meni­si vähemmän.
  Te huu­me­so­dan kan­nat­ta­jat ihan sään­nön­mu­kai­ses­ti perus­te­let­te huu­me­so­dan niil­lä ikä­vil­lä asioil­la, jot­ka saa­daan juu­ri­kin huu­me­so­dal­la aikaan. Eikö parem­pia argu­ment­te­ja löydy?

 123. Eero: http://www.stakes.fi/FI/tilastot/aiheittain/Paihteet/alkoholijuomienkulutus.htmTuol­la aihees­ta yksi käp­py­rä, joka ei tue teo­ri­aa­si sii­tä että lähi­kau­pan kep­pa­na oli­si vain kor­van­nut pon­ti­kan­keit­toa. Pikem­min­kin tul­lut rin­nal­le. Lisäk­si sit­ten EU-aika­na tuon­ti lisääntynyt.

  Tuo tilas­to ei voi pitää paikkaansa.

  Miten­kö­hän tilas­toi­ma­ton kulu­tus tilas­toi­daan? Jos se perus­tuu kyse­lyi­hin niin luo­tet­ta­vuus lie­nee samaa luok­kaa kuin sek­si­kump­pa­nei­ta laskettaessa. 

  Käp­py­rän mukaan sekä tilas­toi­ma­ton että tilas­toi­tu kulu­tus on ollut kas­vus­sa. Arki­ko­ke­mus taas väit­tää, että tilas­toi­tu on nous­sut ja tilas­toi­ma­ton las­ke­nut. Toki tämä on sub­jek­tii­vi­nen näkö­kan­ta johon oma ikä myös vai­kut­taa, mut­ta silti.

  80-luvul­la oli suh­teel­li­sen yleis­tä keit­tää pon­tik­kaa. 90-luvun alku­puo­lel­la siir­ryt­tiin koti­vii­niin ja pir­tua ja vod­kaa sala­kul­je­tet­tiin Venä­jäl­tä. Edes spur­gut eivät enää juo Laso­lia tai köl­nin­vet­tä ja epäi­len mat­kus­ta­ja­tuon­nin­kin kään­ty­neen las­kuun veron­alen­nus­ten myö­tä. Näi­tä ovat kor­van­neet mar­ke­tin hal­pa­kal­jat eli tilas­toi­tu kulutus. 

  Mis­sä muo­dos­sa kas­va­nut tilas­toi­ma­ton kulu­tus muka juodaan?

 124. lurk­ki:
  Luet­te­le­mis­ta­si uhreis­ta: jos sen kan­na­bik­sen voi­si ostaa lail­li­ses­ti, sitä har­vem­pi viit­si­si koti­kas­vat­taa naa­pu­rien kiusak­si, eikä sen takia tar­vit­si­si varastella

  Höpön­lö­pön sen­tään. Alkos­sa myy­tä­vä kan­na­bis oli­si aivan var­mas­ti nykyis­tä kan­naa kal­liim­paa. Kyl­lä­jän se ham­pun polt­te­lu oli aina­kin omi­na yli­opis­to-aikoi­na jopa hal­vem­paa kuin ryyp­pää­mi­nen ja nopean googlauk­sen perus­teel­la nykyi­nen­kin lop­pu­käyt­tä­jän gram­man hin­ta on kym­pin tai alle. Gram­mal­la kyl­lä lei­juu tovin omis­sa maailmoissaan.

  Sitä­pait­si hal­puu­den ja kas­va­tuk­sen mah­dol­li­suu­den takia har­vem­man tar­vit­se varas­tel­la rahoit­taak­seen käyt­töän­sä. Varas­te­lun­tar­ve ei vähe­ni­si kal­liim­man alko-kan­nan takia.

  Eli argu­ment­ti lail­lis­ta­mi­ses­ta käy­tön kal­leu­den takia nyt vaan ei päde, kos­ka aine on jo nyt halpaa.

 125. Sylt­ty:
  Kum­paan­kin tava­raan sopii täy­sin samat argu­men­tit, yksi­lön vapaus, rikol­li­suus nii­den han­kin­nas­sa ja niin edel­leen, mut­ta jos­tain kum­man syys­tä asei­den vapaut­ta kan­nat­ta­vat tup­paa­vat vas­tus­ta­maan huu­mei­den vapaut­ta ja huu­mei­den vapaut­ta vas­tus­ta­vat vas­tus­ta­vat asei­den vapautta. 

  Huo­ma­sin tämän nyt vasta.

  Mis­sä koh­taa olen kan­nat­ta­nut asei­den nykyis­tä tiu­kem­paa kont­rol­lia? Ja toi­saal­ta, jos ne vede­tään samal­le vii­val­le (sic!) niin eikö sit­ten ole niin, että nykyi­sel­lään aseet ovat sel­väs­ti vähem­män lait­to­mia kuin huu­meet, vai kuinka?

 126. Tie­de­mies:Mis­sä koh­taa olen kan­nat­ta­nut asei­den nykyis­tä tiu­kem­paa kont­rol­lia? Ja toi­saal­ta, jos ne vede­tään samal­le vii­val­le (sic!) niin eikö sit­ten ole niin, että nykyi­sel­lään aseet ovat sel­väs­ti vähem­män lait­to­mia kuin huu­meet, vai kuinka?

  En vii­tan­nut eri­tyi­ses­ti sinuun. 

  Huu­mausai­neet ovat mää­ri­tel­män mukaan lait­to­mia päihteitä.

 127. Tehok­kain rat­kai­su oli­si jon­ki­lai­nen iho­nal­le asen­net­ta­va siru, joka mit­tai­si ihmis­ten veres­tä jat­ku­vas­ti arvo­ja ja lähet­täi­si datan polii­sil­le. Polii­si sai­si heti tie­toon jos ihmi­sen veres­sä oli­si kiel­let­ty­jä ainei­ta. Rikol­li­suu­den seu­ran­ta pää­si­si aivan uudel­le tasol­le. Tähän men­nes­sä mit­kään kei­not 50 vuot­ta kes­tä­nees­sä huu­me­so­das­sa eivät ole toimineet

 128. http://www.emcdda.europa.eu/userfiles/image/ar2011/ar2011Figure19.gif
  Suo­mi on edel­leen huu­me­kuo­le­miss­sa kär­jen tun­tu­mas­sa. Por­tu­ga­li oli suo­men rin­nal­la joku­nen vuo­si sit­ten, nyt ero mai­dem­me välil­lä on helvetillinen.

  http://www.stm.fi…nt_library/get_file?folderId=5197397&name=DLFE-21604.pdf
  Tämä link­ki ei ole vit­si eikä se ole huu­mo­ria. Se ker­too, että seu­raa­vat 4 vuot­ta mie­ti­tään sitä, että oli­si­ko aika alkaa miet­ti­mään sitä että pitäi­si miet­tiä että pitäi­si teh­dä jotain.

  http://www.raahenseutu.fi/Uutiset/1194758327118/artikkeli/subutex+ei+ole+kadonnut.html
  Ja lopul­ta rea­lis­mia suo­mes­ta. Polii­si kes­kit­tyy kan­na­bik­seen ja jät­tää kovat kamat sivul­le tut­kin­nas­sa kos­ka on resurssipula.

 129. CIA ei val­vo huu­me­kaup­paa, se kuu­luu viras­tol­le nimel­tä Drug Enforce­ment Admi­ni­stra­tion (DEA).*

  CIA ei val­vo huu­me­kaup­paa, se kuu­luu viras­tol­le nimel­tä Drug Enforce­ment Admi­ni­stra­tion (DEA).*

  Noh mum­mie­lest se kuu­luu aika pal­jon­ki jos CIA:n len­to­ko­nei­ta tip­puu alas täyn­nä kokaii­nia. Jen­kit pai­nos­ti mexicon pre­si­den­tin huu­me­so­taan. Tämän sodan ainut motii­vi on se että huu­me­pa­ro­nit pitää pysäyt­tää että jen­kit saa itse sen mono­po­lia­se­man huu­mei­den myyn­nis­sä ja että tule­vai­suu­des­sa mexico voi­tai­siin liit­tää jenk­kei­hin. Jen­kit nämä maa­il­man “hyvik­set” kohot­ta­vat ima­go­aan ja sepit­tää kaik­kee soo­paa oikeut­taak­seen sodat joil­la tavoi­tel­laan vaan lisää mam­mo­naa. Esim. Afga­nis­tan ennen ja jäl­keen­päin. Nyt siel­lä kas­vaa taas papa­ver som­ni­fe­ru­mia. Vaik­ka sekin oli vain kas­vo­jen­ko­ho­tus kun media vir­heel­li­ses­ti uuti­soi että jen­kit polt­ti oopium pel­lot ja paha on nyt pois­sa. Vaik­ka totuus on se että sen jäl­keen jen­kit kää­rii ite hers­ka mas­set. Totuus ei lue ilta­päi­vä­leh­des­sä totuus on pii­lo­tet­tu meil­tä ammat­ti­mais­ten valeh­te­li­joi­den toimesta.

 130. Jär­ke­vä kir­joi­tus Osmol­ta. On hyvä myös muis­taa, että huu­meon­gel­ma on kiel­to­lais­ta huo­li­mat­ta edel­leen var­sin mitä­tön ongel­ma glo­baa­lil­la tasol­la. Maa­il­mas­sa on 30–35 mil­joo­naa huu­mei­den ongel­ma­käyt­tä­jää. Joten alko­ho­lin ja tupa­kan aiheut­ta­miin hait­toi­hin ver­rat­tu­na huu­meon­gel­ma oli­si jär­ke­väl­lä huu­me­po­li­tii­kal­la san­gen hel­pos­ti hoidettavissa. 

  Toi­saal­ta huu­mausai­ne­ri­kol­li­suus on val­ta­va ongel­ma, jon­ka kiel­to­la­ki­po­li­tiik­ka on syn­nyt­tä­nyt. Nämä kak­si ongel­maa sekoi­te­taan kes­ke­nään, mikä on taas oma ongel­man­sa. Vai mitä Osmo?

 131. Mil­loin­ko­han tulee aika, että alko­ho­li kai­kis­sa muo­dois­saan tode­taan huu­meek­si, kuten kaik­ki kes­kus­her­mos­toon vai­kut­ta­vat aineet ? Nimit­täin juri­di­ses­ti on aika has­sua, että yhteis­kun­ta voi päät­tää ilman logiik­kaa- mikä aine on mitäkin(sallittua tai kiel­let­tyä) — ilman että se pitää paik­kaan­sa itse tuon logii­kan kans­sa. Lail­lis­ta siis toi­nen, mut­ta toi­nen ei.
  Eli, mil­lä perus­teel­la jokin x‑aine on huu­me, mut­ta alko­ho­li taas ei ole huume. ? 

  Onhan monia ainei­ta, mit­kä ovat myrk­ky­jä sekä lääk­kei­tä — kyse on annok­ses­ta. Tupak­ka on nyky­tie­don mukaan vaa­ral­li­sem­paa kuin can­na­bis. Kaik­ki tämän mel­ko tie­tä­vät, mut­ta myön­tä­mi­nen on yhtä usko­vai­sen tiu­kas­sa. Sop­pa siis on saman­lais­ta ruususen unta vuo­si­kym­me­nes­tä toi­seen — eli vaik­ka tie­to muut­tuu, niin mie­li­pi­teet ja totuus eivät muutu.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.