Valtio voisi kerätä kamppeensa

HSL:n hal­li­tuk­sen ilta­ko­kouk­ses­sa Espoon Ola­vi Lou­ko sanoi ole­van­sa kovin pet­ty­nyt hal­li­tuk­sen pää­tök­seen lii­ken­nein­ves­toin­neis­ta. Espoon kau­pun­ki­ra­ta­han jäi ilman rahoi­tus­ta samoin kuin Län­si­met­ron jat­ke. Ensin neu­vo­tel­laan val­tion kans­sa MAL-ohjel­mas­ta, toteu­te­taan rataan pai­not­tu­vaa asun­to­tuo­tan­toa ja sit­ten val­tio ilmoit­taa, ettei rataan nyt ole­kaan rahaa, eikä sitä saa teh­dä edes omal­la rahoi­tuk­sel­laan – siis niin, että val­tio mak­saa osuu­ten­sa myö­hem­min. Val­tio­han panee rahan­sa pää­ra­dan lisä­rai­tei­siin ja myö­hem­min Pisaraan.

Ymmär­rän Ola­vi Lou­kon kiu­kun, mut­ta täl­lä toi­min­ta­mal­lil­la tämä oli ihan hyvä tulos. Toi­min­ta­mal­li vain on ihan pöh­kö. Olen sano­nut tämän ennen­kin, mut­ta sanon uudestaan.

Oli­si pal­jon parem­pi, että val­tio vetäy­tyi­si lii­ken­ne­hank­keis­ta Hel­sin­gin seu­dul­la koko­naan. Se voi­si seu­dul­le nyt annet­ta­vat rahat jakaa kun­nil­le suo­raan asun­to­tuo­tan­non suh­tees­sa. Vaik­ka­pa 15 000 euroa uut­ta asun­toa kohden.

Kun­nat vas­tai­si­vat lii­ken­nein­ves­toin­neis­ta itse. Lisä­ra­hoi­tus­ta ne voi­si­vat kerä­tä rakennusmaamaksuina.
Jos siis Espoo raken­taa His­taan 10 000 asun­toa, se sai­si sitä var­ten 150 mil­joo­naa euroa. Jos raken­nus­maa­mak­su­na keräi­si toi­set 150 000 euroa, niin jo pitäi­si olla rahat koos­sa rataan.

Jos näin sovit­tai­siin, seu­dun yhdys­kun­ta­ra­ken­ne tuli­si pal­jon parem­mal­le mallille.

23 vastausta artikkeliin “Valtio voisi kerätä kamppeensa”

 1. Min­kä vuok­si val­tion pitäi­si yleen­sä jakaa rahaa kun­nil­le? 😉 Rata- ja tiein­fra kuu­luu val­tiol­le, joten sen tulee ne toteuttaa. 

  Toi­saal­ta en kyl­lä ymmär­rä, mikä neu­vot­te­lu­kump­pa­ni val­tio on asun­to­tuo­tan­nos­sa? Asun­to­tuo­tan­to kuu­luu yhtä pal­jon val­tiol­le kuin kun­nil­lek­kin, eli ei ollen­kaan. Koh­tuu­hin­tais­ta asu­mis­ta saa­daan vas­ta sen jäl­keen, kun val­tio ja kun­nat vetäy­ty­vät suh­mu­roi­mas­ta alalta.

 2. Rai­de­ver­kon rahoi­tus­ku­vio on ollut tosi vai­kea. Tie­dä hän­tä, tuli­si­ko sii­tä parem­pi niin­kään, että seu­dun kun­nat kukin sai­si­vat pää­lu­vun mukaan kor­va­mer­kit­tyä val­tio­na­pua raideinvestointeihin.

  Ote­taan esi­merk­ki­nä Pisa­ra. Val­tio var­maan hakee hank­kee­seen muu­ta­kin kuin val­tion rahaa. Seu­dun kau­pun­ki­ra­dat on teh­ty niin, että val­tion pus­sis­ta on tul­lut rata ja kun­tien pus­sis­ta kun­kin alu­eel­leen sijoit­tu­vat asemat.

  Kun Pisa­ra-han­ke sat­tuu ole­maan Hel­sin­gin alu­eel­la, seu­dun muut kun­nat totea­vat, että Hel­sin­ki toki mak­saa ase­mat. Ase­mat ovat yli puo­let koko investoinnista.

  Hank­keen perus­te­lui­na ovat koko lähi­ju­na­lii­ken­teen ja kau­ko­lii­ken­teen toi­mi­vuu­den ja vai­ku­tusa­lu­een asuk­kai­den, työ­paik­ko­jen ja pal­ve­lu­verk­ko­jen pal­ve­lu­hyö­dyt. Ne jakau­tu­vat huo­mat­ta­vas­sa mitas­sa muil­le kuin helsinkiläisille.

  Syn­tyy­kö sel­lais­ta rahoi­tus­so­pi­mus­ta, että Hel­sin­ki ja val­tio pel­käs­tään rahoit­ta­vat tuon ison investoinnin ? 

  Vas­taa­van­lai­sia rahoi­tuk­sen jako-ongel­mia on tiet­ty muis­sa­kin vireil­lä ole­vis­sa ja suun­ni­tel­luis­sa hank­keis­sa. Kun­ta­uu­dis­tuk­sen toteu­tu­mi­nen saat­taa tuo­da hel­po­tus­ta tähän.

  Eni­ten odot­tai­sin kui­ten­kin suun­ni­tel­ta­val­ta väy­lä­mak­su­jär­jes­tel­mäl­tä. Sen tuo­tois­ta mer­kit­tä­vä osa tuli­si ohja­ta rai­dein­ves­toin­tei­hin Hel­sin­gin seu­dul­la. Sii­tä saa­tai­siin rul­laa­vaan raken­ta­mi­seen ja jän­te­vään kehit­tä­mi­seen aut­ta­va rahoitusmylly.

 3. Kal­le:
  Min­kä vuok­si val­tion pitäi­si yleen­sä jakaa rahaa kun­nil­le? Rata- ja tiein­fra kuu­luu val­tiol­le, joten sen tulee ne toteuttaa. 

  Toi­saal­ta en kyl­lä ymmär­rä, mikä neu­vot­te­lu­kump­pa­ni val­tio on asun­to­tuo­tan­nos­sa? Asun­to­tuo­tan­to kuu­luu yhtä pal­jon val­tiol­le kuin kun­nil­lek­kin, eli ei ollen­kaan. Koh­tuu­hin­tais­ta asu­mis­ta saa­daan vas­ta sen jäl­keen, kun val­tio ja kun­nat vetäy­ty­vät suh­mu­roi­mas­ta alalta. 

  Jutun juo­ni­han on sii­nä, että asun­to­tuo­tan­to ja infra kul­ke­vat käsi kädes­sä. Infraa ei kan­na­ta raken­taa sin­ne, mis­sä ei ole asun­to­ja, eikä asun­to­ja voi raken­taa sin­ne, mis­sä ei ole infraa.

  Koh­tuu­hin­tais­ta asu­mis­ta saa­daan vas­ta sit­ten, kun asun­to­tuo­tan­to vas­taa kysyn­tää. Nykyi­sil­lään suh­mu­roin­tia har­ras­ta­vat lähin­nä suu­ret raken­nus­liik­keet, jot­ka hau­to­vat kaa­voi­tet­tu­ja tont­te­ja sal­kuis­saan juu­ri sen vuok­si, että hin­nat (ja siis raken­nus­liik­kei­den voi­tot) eivät pää­si­si laskemaan.

 4. Aivan val­ta­van hyvä ja yhteis­kun­ta­kriit­ti­nen aloi­tus Odelta!

  Suo­men val­tio voi­si lopet­taa koko­naan sekoi­lun ja sot­keen­tu­mi­sen maakunnallisissa/kunnallisissa asioissa.

  Suo­mes­ta pitää teh­dä liit­to­val­tio maa­kun­ta­poh­jal­ta. Maa­il­man kil­pai­lu­ky­kyi­sim­mät val­tiot ovat liittovaltioita.

  Liit­to­val­tio sel­keyt­tää vas­tuut ja lopet­taa himmelmannit.

  Jos joku on eri miel­tä niin olen val­mis väit­te­lyyn asiasta.

 5. Sor­ry, taas täs­sä. Olet siis sitä miel­tä, että kai­ken­lai­siin lii­ken­ne­jut­tui­hin ei val­tion pidä osal­lis­tua pää­kau­pun­ki­seu­dul­la muu­toin kuin noil­la asun­to­ju­tuil­la. Entäs muualla?

 6. Kal­le:
  Min­kä vuok­si val­tion pitäi­si yleen­sä jakaa rahaa kun­nil­le? Rata- ja tiein­fra kuu­luu val­tiol­le, joten sen tulee ne toteuttaa. 

  Val­tiol­la ei nyt taik­ka tule­vai­suu­des­sa ole mah­dol­li­suuk­sia toteut­taa (tar­koit­ta­net ‘mak­saa’) kaik­kea sitä lii­ken­nein­fraa, min­kä kuka tahan­sa min­ne tahan­sa haluai­si toteutettavaksi.

 7. OS

  HSL:n hal­li­tuk­sen ilta­ko­kouk­ses­sa Espoon Ola­vi Lou­ko sanoi ole­van­sa kovin pet­ty­nyt hal­li­tuk­sen pää­tök­seen lii­ken­nein­ves­toin­neis­ta. Espoon kau­pun­ki­ra­ta­han jäi ilman rahoi­tus­ta samoin kuin Län­si­met­ron jat­ke. Ensin neu­vo­tel­laan val­tion kans­sa MAL-ohjel­mas­ta, toteu­te­taan rataan pai­not­tu­vaa asun­to­tuo­tan­toa ja sit­ten val­tio ilmoit­taa, ettei rataan nyt ole­kaan rahaa, eikä sitä saa teh­dä edes omal­la rahoi­tuk­sel­laan – siis niin, että val­tio mak­saa osuu­ten­sa myö­hem­min. Val­tio­han panee rahan­sa pää­ra­dan lisä­rai­tei­siin ja myö­hem­min Pisaraan”

  Eikö­hän täs­sä HSL:n ja yli­pää­tän­sä pää­kaa­upun­ki­seu­dun vai­kut­ta­jat voi­si enem­män kat­soa vähän itseee­sä? Län­si­met­roa ajet­tiin kuin käär­me­tä pys­syyn, ja samal­la kau­pun­ki­ra­dan jat­ka­mi­nen Espoo­seen / Kauklah­teen jäi vail­le huo­mio­ta ja rahoi­tus­ta. Oli­si voin­tut sel­vit­tää, miten Pisa­ran / Sil­muk­ka­ra­dan fik­suim­min toteut­taa jne.

  Jouk­ko­lii­ken­ne His­taan voi­daan hyvin hoi­taa myös bus­seil­la. Talou­del­li­sem­pi ja tode­nä­köi­ses­ti myös kaik­ki seik­ta huo­mioo­not­taen eko­lo­gi­sem­pi tapa. Voi olla että sit­ten myö­hem­min jat­ke­taan kau­pun­ki­ra­taa tai pika­rai­tio­tie­tä Histaan.

  Minus­ta met­ro, kau­pun­ki­ra­ta ja pika­rai­tio­tie ovat oleel­li­ses­ti sama asia, ja peri­aat­tees­sa toi­nen voi­daan muun­taa toi­sek­si – mikä on hyvä pitää mie­les­sä, kun lii­ken­ne­asiois­sa 25 vuot­ta on pelk­kä kvartaali.

 8. Entäs muu­al­la?’ (MIVa)
  Muu­al­la­kin ne rahat voi­si antaa kun­nil­le, jot­ka sit­ten teki­si­vät niil­lä, mitä tar­peel­li­sek­si kat­so­vat. Niin kau­an kuin ne rahat ovat val­tion eikä kun­nan, kun­nan kan­nal­ta on ihan sama, mitä mak­saa ja onko jär­keä, jos kun­ta hyö­tyy edes jotain.

 9. En nyt oikein ymmär­rä Lou­kon yllät­tä­ny­seit­tä, sanoin jo aiko­ja sit­ten että täs­sä käy juu­ri näin, sik­si että se oli ihan selvää:

  HLJ-lis­ta oli koko­nais­bud­je­til­taan täy­sin epä­rea­lis­ti­nen, siel­lä oli noin kol­mel­la mil­jar­dil­la vuo­si­kym­me­nek­si pel­käs­tään kär­ki­hank­kei­ta. Rea­lis­ti­nen rahoi­tus­ta­so kai­kil­la hank­keil­le mil­jar­dis­ta kah­teen, täs­tä val­tion rahaa ehkä 500–700 mil­joo­naa min­kä Lii­ken­ne­vi­ras­to myös ker­toi suo­raan. Ja tuo rahoi­tus oli vie­lä rat­kot­tu HLJ:ssä osin niin että val­tio, joka ei ollut pro­se­sis­sa muka­na, kuit­taa laskun.

  Käy­tän­nös­sä tämä menee niin että val­tion rahat mene­vät ensi­si­jai­ses­ti ihan oikea­ti val­ta­kun­nal­li­siin yhteyk­siin, rata­puo­lel­la Pää­ra­ta ja tie­puo­lel­la Kehä III. Jos Pää­ra­ta ei toi­mi niin juna­lii­ken­ne ei toi­mi, Kehä III on taas kes­kei­nen tava­ra­lii­ken­teen väy­lä, hyvä­nä aja­tuk­se­na muu­ten teh­dä sin­ne ns. hyö­ty­lii­ken­ne­kais­tat rekoil­le ja busseiillekin. 

  Eli val­tion kär­ki­hank­kei­ta on Hel­sin­gin rata­pi­han kor­jaus, Kera­va-Rii­hi­mä­ki lisä­rai­teet, Pisa­ra­kin, Kehä III ja niin edel­len. Eikä esi­mer­kik­si met­ro Kiven­lah­teen tai Kehä II jatko.

  Minus­ta tämä työn­ja­ko voi­si men­nä näin, val­tio hoi­taa ne val­ta­kun­nal­li­ses­ti aivan kes­kei­set juna­ra­dat ja moot­to­ri­tiet, mitä esi­mer­kik­si Tuusu­lan­väy­lä ei ole eikä muu­ten myös­kään Kehä­ra­ta. Lopuis­ta eli lähes kai­kes­ta muus­ta vas­taa kau­pun­git, ja val­tio antaa tähän jon­kun könt­tä­sum­man vuo­des­sa sikä­li kun rahaa on, syy­nää­mät­tä sen tar­kem­min mihin se käytetään.

  Muu­ten­kin val­tion osal­lis­tu­mi­nen Hel­sin­gin kaa­voi­tuk­seen ei kes­ki­mää­rin auta asi­aa, mitä vähem­män sen parempi.

 10. Ris­to: Val­tiol­la ei nyt taik­ka tule­vai­suu­des­sa ole mah­dol­li­suuk­sia toteut­taa (tar­koit­ta­net ‘mak­saa’) kaik­kea sitä lii­ken­nein­fraa, min­kä kuka tahan­sa min­ne tahan­sa haluai­si toteutettavaksi.

  Ei val­tion tar­vit­se mak­saa. Val­tio voi rahoit­taa. Kai­ken pitäi­si läh­teä sii­tä, että rahal­la ei ole hin­taa. Jos val­tiol­la oli­si oma kes­kus­pank­ki, se voi­si rahoit­taa kaik­ki yleis­tä toi­min­nal­li­suut­ta paran­ta­vat hank­keen­sa ilman ongelmia.

 11. Ris­to: Val­tiol­la ei nyt taik­ka tule­vai­suu­des­sa ole mah­dol­li­suuk­sia toteut­taa (tar­koit­ta­net ‘mak­saa’) kaik­kea sitä lii­ken­nein­fraa, min­kä kuka tahan­sa min­ne tahan­sa haluai­si toteutettavaksi.

  Kyse on osit­tain myös prio­ri­tee­teis­ta. Jos­kus lii­ken­nein­fraa on varaa toteut­taa, vaik­ka asias­ta vas­taa­va ELY-kes­kus ei oli­si pitä­nyt sitä tär­keä­nä. Toi­si­naan taas tär­keät hank­keet odot­ta­vat vuosikymmeniä.

  http://teilla.blogspot.com/2012/04/siltarumpuja.html

 12. Kom­ment­ti Pek­ka Tai­pa­leel­le 5.4.2012 kel­lo 9:56

  Huu­to­kos­ki — Savon­lin­na ‑ratao­sal­la liik­kui­si enem­män junia, jos kysyn­tä oli­si poh­ja­na (tämä on todet­tu mones­sa eri sel­vi­tyk­ses­sä). Mut­ta kun meil­lä yhä on poh­ja­na tar­jon­ta eli se, miten VR halu­aa asiak­kai­taan “pal­vel­la” tavaraliikenteessä. 

  Ja tämän pääl­le val­tio myös muu­toin käyt­täy­tyy höl­mös­ti sal­li­mal­la “kil­pai­le­van” hen­ki­lö­lii­ken­teen esi­mer­kik­si vain välil­lä Savon­lin­na — Huu­to­kos­ki jär­ke­vän Piek­sä­mäen sijas­ta, jos yksi­noi­keus­so­pi­mus­ta tiu­kas­ti sovelletaan.

  Ter­vei­sin Kale­vi Kämäräinen

 13. Kyt­ty­rä: Ei val­tion tar­vit­se mak­saa. Val­tio voi rahoit­taa. Kai­ken pitäi­si läh­teä sii­tä, että rahal­la ei ole hintaa.Jos val­tiol­la oli­si oma kes­kus­pank­ki, se voi­si rahoit­taa kaik­ki yleis­tä toi­min­nal­li­suut­ta paran­ta­vat hank­keen­sa ilman ongelmia.

  Vähän niin kuin Zimbabwe?

 14. Hyvä avaus Osmol­ta. Kiitos!

  Lou­ko nyt kui­ten­kin haluai­si kan­taa kaik­ki rahat Espoon gryn­de­reil­le ja läh­teä sit­ten hiih­tä­mään nii­den kans­sa. Mik­si His­ta pitäi­si raken­taa, jos van­hat­kin ase­mat on raken­ta­mat­ta? Vil­kais­kaam­pa junan ikku­nas­ta välil­lä Lep­pä­vaa­ra-Kilo tai Espoon kes­kus-Kauklah­ti. His­tan väki mah­tui­si sin­ne asu­maan. Eikä tar­vit­tai­si kuin lisää vau­nu­ja lähijuniin..

 15. Kale­vi Kämä­räi­nen: Huu­to­kos­ki – Savon­lin­na ‑ratao­sal­la …

  Tuo ratao­sa oli mai­nit­se­mas­sa­ni blo­gi­pos­tauk­ses­sa (ei minun) vain esi­pu­hee­na. Var­si­nai­nen ällis­tys on meneil­lään nyt, siis tuo nykyi­sen lii­ken­ne­mi­nis­te­rin koti­seu­dun tiehanke.

 16. teek­ka­ri: …Nykyi­sil­lään suh­mu­roin­tia har­ras­ta­vat lähin­nä suu­ret raken­nus­liik­keet, jot­ka hau­to­vat kaa­voi­tet­tu­ja tont­te­ja salkuissaan… 

  Ja kai­ken mah­dol­lis­taa kun­tien kaa­voi­tus­mo­no­po­li yhdis­tet­ty­nä maa­no­mis­tusoi­keu­teen. 🙁 Kau­pun­git eivät kas­va ter­vees­ti, kos­ka asun­to­tuo­tan­nos­sa ei ole kil­pai­lua. Maa­ta jae­taan yhä alue­ra­ken­ta­mis­pe­ri­aat­teel­la suu­ril­le, poliit­ti­ses­ti sitou­tu­neil­le raken­nus liikkeille.

  Myön­nän, ettei yhtä­löä ole enää help­po rat­kais­ta. Suo­mes­sa on niin paha raken­teel­li­nen vinou­ma raken­ta­mi­sen pää­omi­tuk­ses­sa, ettei help­poa rat­kai­sua ole ole­mas­sa. Oleel­lis­ta on pur­kaa val­tion ja kun­tien mono­po­li ja mah­dol­lis­taa ter­ve kil­pai­lu. Miten alue­ra­ken­ta­mis­mal­li saa­daan romutettua?

  Kehi­tet­tä­vät alu­eet tulee pilk­koa niin pie­nik­si ton­teik­si, että suu­ret raken­ta­jat jou­tu­vat kil­pai­le­maan ter­veil­lä mark­ki­noil­la. Mie­lel­lään vie­lä niin, ettei ker­ros­ta­lo­tont­te­ja jou­du raken­nus­lii­keil­le ollen­kaan, vaan edel­li­nen omis­ta­ja myy ne suo­raan perus­tet­ta­van yhtiön lukuun.

  Kun­tien tulee ymmär­tää roo­lin­sa mah­dol­lis­ta­ja­na, ei välistävetäjänä. 🙂

 17. Pek­ka Tai­pa­le: Var­si­nai­nen ällis­tys on meneil­lään nyt, siis tuo nykyi­sen lii­ken­ne­mi­nis­te­rin koti­seu­dun tiehanke.

  Mil­lai­nen huu­to­lai­sen­tie täl­lä ker­taa on teikeillä?

 18. Evert The Neve­Rest: Mil­lai­nen huu­to­lai­sen­tie täl­lä ker­taa on teikeillä?

  VT22 leven­tä­mi­nen, minis­te­rin koti­kau­pun­gis­ta Kajaa­nis­ta Ouluun. Ei tie toki tur­ha ole, mut­ta se toi­mii nyt­kin koh­tuul­li­ses­ti. Lii­ken­ne­mää­rät eivät hui­maa pää­tä. Sama raha oli­si fik­sum­paa käyt­tää rapau­tu­vien sil­to­jen kor­jaa­mi­seen eri puo­lil­la maata.

 19. Lii­ken­ne­mi­nis­te­ri onko pahim­man luo­kan sil­ta­rum­pu­po­lii­tik­ko? Nykyi­sin on net­ti ja aivan rau­has­sa ei enää saa leik­kiä hiekkalaatikolla.

  VT 22 leven­tä­mis­tä ihmet­te­le­vät luki­jat san­koin jou­koin Kalevassa. 

  http://www.kaleva.fi/juttutupa/kaupunki/paikkakunnat/ministeri-kyllosen-liikenneasioiden-tuntemus-epailyttaa/1805845

  Luki­joi­den mukaan tie Oulu-Kemi on ruuh­kai­nen ja VT22 käy tyh­jä­käyn­nil­lä. Lii­ken­ne­vi­ras­ton yli 20:sta keli­ka­me­ra­ku­vis­sa yhdes­sä­kään ei näy ainut­ta­kaan ajo­neu­voa tai kul­ki­jaa täl­lä hetkellä:

  http://www2.liikennevirasto.fi/alk/kelikamerat/kamera-C1251101.html

 20. Kal­le Kont­ti­nen:
  … Mik­si His­ta pitäi­si raken­taa, jos van­hat­kin ase­mat on raken­ta­mat­ta? Vil­kais­kaam­pa junan ikku­nas­ta välil­lä Lep­pä­vaa­ra-Kilo tai Espoon kes­kus-Kauklah­ti. His­tan väki mah­tui­si sin­ne asu­maan. Eikä tar­vit­tai­si kuin lisää vau­nu­ja lähijuniin.. 

  Gra­ni jäi pois lis­tas­ta. Ai niin, se onkin pää­kau­pun­ki­seu­dun ainoa euroop­pa­lai­ses­ti radan var­teen raken­net­tu kau­pun­ki. Sen talous­kin on ter­veel­lä poh­jal­la. Se on syy­tä hävit­tää, jot­ta ihmi­sil­lä ei ole ver­tai­lu­koh­taa, miten asiat pitäi­si hoitaa. 😀

 21. Eni­ten odot­tai­sin kui­ten­kin suun­ni­tel­ta­val­ta väy­lä­mak­su­jär­jes­tel­mäl­tä. Sen tuo­tois­ta mer­kit­tä­vä osa tuli­si ohja­ta rai­dein­ves­toin­tei­hin Hel­sin­gin seu­dul­la. Sii­tä saa­tai­siin rul­laa­vaan raken­ta­mi­seen ja jän­te­vään kehit­tä­mi­seen aut­ta­va rahoitusmylly.

  Pelot­ta­vaa. Tuol­lai­nen auto­maat­ti­sam­po ei mil­lään lail­la kan­nus­tai­si vali­koi­maan inves­toin­te­ja niin että jär­ke­vim­mät teh­täi­siin ensin. Aina­han voi korot­taa ruuhkamaksuja!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.