Myanmarin sotilasjuntta luopuu vapaaehtoisesti vallasta?

Oppo­si­tio vei jok­seenkin kaiken Myan­marin täyte­vaaleis­sa. Kos­ka vain osa par­la­ment­ti­paikoista oli tässä vai­heessa jaos­sa, oppo­si­tio ei nous­sut val­taan, vielä.

Olem­meko näkemässä soti­lasjun­tan vapaae­htoisen val­las­ta luop­umisen, kuten Bangkokin suurlähet­tiläs Sir­pa Mäen­pää ker­toi tam­miku­us­sa, kun kävimme tutus­tu­mas­sa uusi­u­tu­vien ener­gia­muo­to­jen markki­noi­hin?  (Kat­so matkak­er­to­mus Bangkok­ista.)

Soti­laseli­itin nuoret jäsenet ovat saa­neet matkus­taa ulko­mail­la ja havain­neet, että naa­puri­mail­la menee paljon parem­min. Maa on toden­nut poli­ti­ikkansa hedelmät huonoik­si, päät­tänyt muut­taa kurssia , avau­tua ulko­maail­malle ja siir­tyä asteit­tain demokratiaan.

Demokra­ti­aan ei voi siir­tyä kuin asteit­tain maas­sa, jos­sa oppo­si­tio ei ole jär­jestäy­tynyt ja vaik­ka olisi, oppo­si­ti­ol­la ei ole eikä voi olla maan johtamiseen vaa­dit­tavaa osaamista.

Poli­it­tisia vanke­ja on vapautet­tu, sen­su­uria höl­len­net­ty ja nyt päästet­ti­in run­saat neljäkym­men­tä oppo­si­tion edus­ta­jaa parlamenttiin.

Olot Myarmaris­sa ovat alkeel­liset, eikä toimi­vaa infra­struk­tu­uria ole, joten se kai­vat­tu vau­raus on pitkän tien päässä.

Har­voin on mikään dik­tatu­uri havain­nut ole­vansa väärässä ja päät­tänyt lakkaut­taa itse itsensä.

Voiko tämä olla totta? 

 

13 vastausta artikkeliin “Myanmarin sotilasjuntta luopuu vapaaehtoisesti vallasta?”

 1. Har­voin on mikään dik­tatu­uri havain­nut ole­vansa väärässä ja päät­tänyt lakkaut­taa itse itsensä.

  Voiko tämä olla totta? 

  Harv­inaista, mut­ta ei tämä ennenku­u­luma­ton­ta ole: ainakin Chi­lessä dik­tatu­uri tote­si tehneen­sä tehtävän­sä ja että nyt on parem­pi luop­ua val­las­ta ja siir­tyä kohti demokratiaa.

  Ei Pinochet siitä tosin kiitos­ta saanut. Etsitäänköhän Myan­marin val­lastalu­op­u­jia kan­sain­välisil­lä pidä­tys­määräyk­sil­lä muu­ta­man vuo­den päästä?

 2. Ehkä on hiukan liioitel­tua väit­tää, ettei maas­sa ole (rautatie)infrastruktuuria. Brit­tien lähdön jäl­keen rataverkkoa on laa­jen­net­tu, eikä se pitu­udeltaan aivan mitätön ole. Suori­tuskyvyn nos­tamisek­si ei siis aivan nol­las­ta ole tarpeen aloittaa.
  http://www.asiatradehub.com/burma/railways.asp
  http://www.seat61.com/Burma.htm

  Aung San oli Bur­man uudelleen­it­senäistymisen arkkite­hti. Saa­pa nähdä, palaut­taako tyt­tären­sä Suu Kyi koti­maa­hansa demokra­t­ian yhteisym­mär­ryk­sessä nuorem­pi­en soti­laiden kanssa.

  Ter­veisin Kale­vi Kämäräinen

 3. Tun­tem­at­ta Myan­marin tilan­net­ta lainkaan, suh­taudun skep­tis­es­ti ajatuk­seen val­las­ta luop­umis­es­ta. Saat­taa tietysti olla, että junt­ta on oikeasti luop­umas­sa val­las­ta hyvine aikei­neen, mut­ta yksi mah­dol­lisu­us on myös se, että junt­ta on semen­toimas­sa val­taansa ja ide­olo­giaansa muil­la tavoil­la, aivan kuten Turkissa aikoinaan.

  Turkissa soti­laat kaap­pa­si­vat val­lan kolme ker­taa 1960–1980 ‑luvuil­la. Armei­jan pain­os­tuk­sen seu­rauk­se­na saati­in 1980-luvun alus­sa läpi perus­tus­la­ki, joka oli läpiko­taisin kemal­isoitunut. Tämän jäl­keen armei­jan ei enää tarvin­nut tehdä val­lankaap­pauk­sia, kos­ka koko oikeusjär­jestelmä oli val­jastet­tu puo­lus­ta­maan kemal­is­min periaatteita. 

  Viimeaikoina kemal­istien lin­nakkeet ovat mur­tuneet yksi toisen­sa jäl­keen, mut­ta edelleen kemal­is­mi elää vah­vana perus­tus­lais­sa. Sama tilanne voi olla Myan­mar­il­la edessä. En tiedä mitä ide­olo­giaa junt­ta puo­lus­taa, mut­ta sen vaiku­tuk­set saat­ta­vat näkyä vielä pitkälle tule­vaisu­udessa, vaik­ka val­ta näin muodol­lis­es­ti olisikin vaihtumassa.

 4. Cos­ta Rican soti­lasjunt­ta­han lopett­ti itsen­sä ja lopet­ti samal­la koko armeijan. 

  USA antoi turvatakuut.

  Viime aikoina kun huume­so­ta on alka­nut sekot­taa koko Väliamerikkaa, Cos­ta Rican malli on hiukan instabiloitunut.

 5. Ja Syyr­i­as­sa ei luovu­ta vapaae­htois­es­ti. Tuskin sekään tie val­lan­pitäjille kovin hyvä on, eri­tyis­es­ti hei­dän jälkeläisen­sä kärsivät.

  Aasialle uusi tiik­eri tekee hyvää, mut­ta minus­ta täl­läi­nen muu­tosaal­to on varsin globaali. Esimerkik­si Väli-Amerikas­sa on his­to­ri­an ensim­mäistä ker­taa uskallet­tu sanoa ääneen, että huume­so­ta ei toi­mi, ja uhmataan USA:ta sanom­al­la että nämä maat lopet­taa sodan vaik­ka itse.

 6. Näin se on aina mennyt.
  Eli­it­ti, so. kuninkaat, ovat aina tehneet pesäeron heitä ruokki­vaan rahvaaseen.
  Niin nytkin. Bule­vardil­la asu­va ökyrikas väki ei kat­so hyväl­lä kon­tu­lan vaurastumista.

  Se ero, siinä se rikkau­den ihanu­us on.
  P.S. Oliko 600 ses­ter­tius­ta hyvä kuukausi­palk­ka vuon­na 1 tai 2 ?
  Eihän vihreät edis­tä eri­ar­vois­tu­mista, eihän?

 7. Niger­ian soti­lasjunt­ta luovut­ti myös val­lan 1999 vapaae­htois­es­ti, Kreikan soti­lasjunt­ta luovut­ti val­lan lop­ul­ta vapaae­htois­es­ti, vaik­ka asi­aan tosi vaikut­ti väki­val­taiset protestit ja tap­pio turkille Kyproksel­la. Myös Argen­ti­inan junt­ta luovut­ti val­lan demokraat­tis­es­ti val­i­t­ulle presidentille.

  Yleis­es­ti soti­lasjun­tat taipu­vat helpom­min luop­umaan val­las­ta kuin henkilökultin itselleen luoneet diktaattorit.

 8. Wiki ker­too Myan­marista mm. seuraavaa:

  “Myan­mar siir­tyi alku­vuodes­ta 2011 sivi­il­i­hallintoon läh­es viidenkymme­nen vuo­den soti­las­val­lan jäl­keen. Län­si­maat ja oppo­si­tio pitivät vaale­ja epäre­hellisenä ja val­lan­si­ir­toa näen­näisenä. Noin 20 soti­lasjo­hta­jaa luopui ase­mas­taan juuri ennen par­la­ment­ti­vaale­ja voidak­seen aset­tua sivi­iliehdokkaik­si, ja näitä entisiä soti­lasjo­hta­jia valit­ti­in sit­ten kaikki­in merkit­tävi­in virkoi­hin kuten par­la­mentin puhemiehek­si, pres­i­den­tik­si, vara­pres­i­den­tik­si ja ministereiksi.

  Mar­rasku­un 2010 par­la­ment­ti­vaaleis­sa soti­lasjun­tan tuke­ma USDP-puolue sai jopa 80 % par­la­ment­ti­paikoista. Par­la­ment­ti val­it­si USDP-puolueen johta­jan Thein Seinin pres­i­den­tik­si, ja hän van­noi virkavalansa 30. maalisku­u­ta 2011. Samal­la maa­ta hallinnut soti­lasjunt­ta lakkautettiin.”

  http://fi.wikipedia.org/wiki/Myanmar

  Eli vähän niin kuin uumoilinkin edel­lä. Kyl­lä näis­sä kehit­tyvis­sä mais­sa siir­tymi­nen demokra­ti­aan näyt­tää nou­dat­ta­van häm­mästyt­tävän yhden­mukaista kaavaa.

  1. Se, että Myan­marin ensim­mäiset vaalit oli­vat vähän mitä sat­tuu, sopii hyvin väit­teeseen vai­heit­tais­es­ta val­lan­vai­h­dok­ses­ta. Täyte­vaaleis­sa oppi­si­tio sai jok­seenkin kaiken.

 9. Bur­man armei­jan johta­va ken­raali Min Aung Hlaing puo­lus­taa armei­jan johtavaa ase­maa poli­ti­ikas­sa, kos­ka se toimii (yllä­tys yllä­tys) koko maan hyväk­si. Sat­tuneesta syys­tä Ken­raali on myös huolis­saan perus­tus­lain suojelemisesta:

  “Pro­tect­ing the con­sti­tu­tion is one of the main respon­si­bil­i­ties of the army as we build our coun­try into becom­ing a mod­ern, pros­per­ous and devel­oped democ­ra­cy” he said.

  Perus­tus­la­ki takaa armei­jalle keskeisen roolin maan poli­ti­ikas­sa, mikä tarkoit­taa mm. 25% par­la­mentin paikoista. Oppo­si­tio­jo­hta­ja Aung San Suu Kyi pitää jär­jeste­lyä epädemokraat­tise­na ja toivoo, että perus­tus­lakia muutettaisiin.

  http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-17522177

  Same shit, dif­fer­ent country

 10. Oli siinä van­has­sa hallinnos­sa jotain hyvääkin. Kaavoituk­ses­sa ja rak­en­tamises­sa osoit­ti­vat etevyyten­sä uut­ta pääkaupunkia rakentaessaan.

 11. Pari ker­taa Bur­mas­sa käyneenä olen vah­vasti sitä mieltä, että EU teki vaka­van karhun­palveluk­sen bur­malaisille aset­taes­saan maan talous­saar­toon. Rajanaa­puri Kiina­han ei täl­lai­sista moraal­i­sista saar­roista piit­taa yhtään ja ostaa Bur­man raa­ka-ainevaro­ja (jalop­u­u­ta, jalokiviä). Näin soti­lasjunt­ta on saanut saar­ron aikana yllin kyllin varo­ja mut­ta kansalta vieti­in EU:n päätök­sel­lä kaik­ki yhtey­det ulko­maail­maan ja käytän­nössä jätet­ti­in yksin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.