Ryhmäpuheenvuoro valtuustossa kuntauudistuksesta

Jotain on olta­va pahasti vial­la, kun hal­li­tus halu­aa ryhtyä vaikeak­si tiedet­tyyn kun­tau­ud­is­tuk­seen. Mikä on rik­ki, kun pitää korjata?

Kas­vav­il­la kaupunkiseuduil­la, ei vain Helsin­gin seudul­la, on menos­sa muut­toli­ike, jos­sa keskuskaupun­git menet­tävät hyvä­tu­loisia veron­mak­sajia kehyskun­nille ja kaik­ista köy­him­mät kerään­tyvät alueen ulko­re­unoille. Hyv­in­voin­tiy­hteiskun­tamme perus­tuu kun­ti­in. Se ei toi­mi, jos rikkaat kerään­tyvät omi­in kun­ti­in­sa ja köy­hät omiinsa.

Kun­tien väli­nen seg­re­gaa­tio on itsessään hyvin paha asia, mut­ta sitäkin pahempaa ovat toimet, joil­la toiset halu­a­vat kalastel­la hyviä veron­mak­sajia itselleen ja toiset puo­lus­tau­tua. Tästä johtu­vat virheet näkyvät kaupunki­rak­en­teessa kauan senkin jäl­keen, kun kehi­tys­tä vinout­ta­vat pelisään­nöt joskus ymmär­retään kumo­ta. Mekin teemme sitä. Teol­lisu­uskadun ruuhkissa kärvis­televän kan­nat­taa muis­taa, että Helsin­ki on sallinut sinne kaikkien normien ylit­tävän määrän pysäköin­tipaikko­ja houkutel­lak­seen muut­toaikeis­sa ole­via yri­tyk­siä jäämään.

Kuka siis toimii väärin? Ei kukaan. Kaik­ki tekevät oikei­ta ratkaisu­ja edus­ta­mansa tahon kannal­ta. Vika on pelisään­nöis­sä, jot­ka ohjaa­vat turmi­ol­liseen osaoptimointiin.

Lop­putu­los puhukoon puolestaan. Pääkaupunkiseudul­la käytetään ihmis­ten kul­jet­tamiseen paikas­ta toisen kak­si ker­taa niin paljon ener­giaa kuin samankokoi­sis­sa keskieu­roop­palai­sis­sa kaupungeis­sa. Tämä on iso ympäristöhäpeä, mut­ta tätäkin pahempaa on, että näin viedään ihmisiltä aikaa, pilataan asuinaluei­ta ja estetään elinkeino­rak­en­teen muu­tos­ta kohden urbaa­nia palveluy­hteiskun­taa. Palveluelinkeinot eivät men­esty, kun ihmis­ten lähel­lä ei ole palvelu­ja eikä palveluyrit­täjän lähel­lä ihmisiä.

Asumis­es­ta tulee kallista. Maan hin­ta on hajau­tuneessa yhdyskun­tarak­en­teessa kalli­im­paa kaikil­la etäisyyk­sil­lä keskus­tas­ta, siis sekä keskus­tan lähel­lä että kaukana keskustasta.

Asun­to­jen hin­ta­suh­teet ker­to­vat tiivi­in yhdyskun­nan suo­sios­ta. Lähel­lä halut­taisi­in asua. Kehi­tys Helsin­gin seuduil­la ei vas­taa asukkaiden toivei­ta. Osaop­ti­moin­nin vuok­si tehtyä huonoa kaupunki­raken­net­ta lapsemme eivät tule anta­maan meille anteeksi.

.…

Naa­purimme ajat­tel­e­vat asi­as­ta aivan toisin. He eivät halua perus­taa Helsin­gin kanssa uut­ta kun­taa. Mukana on halu pitää kiin­ni etuoikeutetus­ta ase­mas­ta, mut­ta on kyse muustakin.

Helsin­gin palve­lu­tuotan­toa pide­tään kalli­ina ja hallintoa kankeana. Osit­tain, mut­ta vain osit­tain kyse on Helsin­gin parem­mas­ta palve­lu­ta­sos­ta. Meil­lä on enem­män lähipalvelui­ta samas­ta syys­tä kuin meil­lä on enem­män lähikaup­po­ja. Toisin kuin naa­pureil­lamme, yhdyskun­tarak­en­teemme tukee palvelu­ja käve­lyetäisyy­del­lä. Jos kaup­pa ja kir­jas­to ovat joka tapauk­ses­sa automatkan päässä, ne voi saman tien keskit­tää suurem­pi­in yksiköihin.

Suurelta osin naa­purei­den kri­ti­ik­ki on aiheel­lista. Me teemme asi­at kalli­isti ja hallintomme on kankeaa.

Vaik­ka käytän­tömme eivät olisi huonom­pia, ne ovat ainakin eri­laisia kuin eri­tyis­es­ti Espoos­sa. Helsinkiläisen ja espoolaisen hallintokult­tuurin yhdis­tämi­nen olisi vaikea ja pitkäaikainen urak­ka. Se on myös tarpee­ton­ta, sil­lä yli miljoo­nan asukkaan kun­ta olisi palvelu­jen tuot­ta­vana yksikkönä liian suuri. Espoolais­ten halus­sa säi­lyt­tää omat, hei­dän mielestään parem­mat käytän­nöt, on vin­ha perä, mut­ta perustel­tu on myös mei­dän halumme säi­lyt­tää palve­lut käve­lyetäisyy­del­lä. Pieni kun­tien väli­nen kil­pailu on vain hyväksi.

Osaop­ti­moin­nin tuo­mat ongel­mat ja sosi­aa­li­nen oikeu­den­mukaisu­us puolta­vat kun­tali­itok­sia, demokra­t­ian, hallintokult­tuurien eri­laisu­us palve­lu­tuotan­non mit­takaa­va taas puolta­vat sitä, ettei kun­tia tulisi yhdistää.

Ratkaisuna vihreät esit­tävät kak­si­ta­soista mallia. Liitet­täköön Espoo, Helsin­ki, Kau­ni­ainen, Sipoo ja Van­taa yhdek­si kun­naksi. mut­ta jatkakoot kukin näistä kun­nan sisäl­lä pitäjinä. Kun­ta keräisi verot ja huole­htisi sosi­aali- ja ter­veyspalvelu­jen jär­jestämis­es­tä ja rahoituk­ses­ta, joukkoli­iken­teestä, maan käytön tärkeim­mistä ratkaisu­ista ja niin edelleen. Päivähoidon ja perusk­ouluin kaltaiset lähipalve­lut ja detaljikaavoitus jääköön pitäjien vas­tu­ulle.  Rahansa pitäjät saisi­vat suurkunnal­ta vaik­ka asukaslu­vun perus­teel­la. Täl­lainen kak­si­ta­hoinen ratkaisu pois­taisi osaop­ti­moin­nin hai­tat, mut­ta var­jelisi liial­lisen keskit­tämisen nur­jil­ta puolilta.

Suurkun­ta olisi elinkei­nop­o­li­ti­ikas­saan tehokkaampi, kos­ka enää ei tarvit­sisi kisail­la siitä, minkä kaupun­gin alueelle yhtiöt toim­intansa sijoit­ta­vat. Helsinkikin alka­isi nähdä Keilaniemen edut seudun elin­voimaisu­u­den kannal­ta. Kyse on vähän samas­ta kuin siinä, että pai­men­to­laiskansa voi parem­min, jos sen asukkaat keskit­tyvät kar­jan kas­vatuk­seen eivätkä karjavarkauksiin.

Tässä yhtey­dessä Helsin­ki, Espoo ja Van­taa voitaisi­in jakaa pienem­mik­si yksiköik­si. Täl­lä olisi omat hyvät ja huonot puolen­sa. Tätäkin kysymys­tä val­tion aset­ta­mat selvi­tys­miehet aikanaan selvit­täi­sivät yhdessä kun­tien edus­ta­jien kanssa.

Onko viiden kun­nan yhdis­tymi­nen opti­maa­li­nen vai pitäisikö mukaan ottaa Helsin­gin seudun kaik­ki 14 kun­taa? Näin laa­jan alueen otta­mi­nen mukaan johtaisi asian vesit­tämiseen. Neljä­toista kun­taa käsit­tävä metropoli­hallinto olisi heikko ja sen tehtävät jäi­sivät vähäisik­si. On esimerkik­si perustel­tua kaavoit­taa Helsinkiä ja Van­taa­ta tiukasti yhdessä, mut­ta Por­nainen suun­nitelkoon keskus­tansa niin kuin itse halu­aa. Esil­lä ole­vaan viiden kun­nan lisäk­si voisi mukaan ehkä ottaa Kirkkon­um­men ja Keravan.

Selvi­tystyön käyn­nistymi­nen on vas­ta pros­essin alku. Sen kulues­sa on mah­dol­lista pohtia esimerkik­si kak­si­ta­soisen mallin yksi­tyisko­htia, hallinnon raken­net­ta, osal­lis­tu­misen tapo­ja, ylem­män ja alem­man tason työn­jakoa ja esimerkik­si sitä, jatka­vatko nykyiset kun­nat pitäjinä vain olisiko tarkoituk­sen­mukaisem­paa jakaa nykyiset kun­nat pienem­pi­in yksiköihin.

Helsin­gin tulee vas­ta­ta myön­teis­es­ti esi­tyk­seen kun­ta­jako­selvit­täjän aset­tamis­es­ta ja vas­tauk­ses­saan puoltaa kak­si­ta­soista mallia.

42 vastausta artikkeliin “Ryhmäpuheenvuoro valtuustossa kuntauudistuksesta”

 1. Olen paran­tu­ma­ton metrop­o­lisaurus, enkä näe kun­tia itseis­ar­voisi­na. Kun­nat ovat — käyt­täen sosi­olo­gi Ralf Dahren­dorfin käsit­teistöä — gesellschaft-tyyp­pisiä yhteisöjä, joiden tehtävä on tuot­taa palvelui­ta asukkailleen, ja iden­ti­teet­ti­työ jääköön yhdis­tyk­sille ja muille yhdessäoloy­hdis­tyk­sille eli gemeinschafteille.

  Suomes­sa tulee kun­tien määrä vähen­emään joka tapauk­ses­sa, eikä tämä ole mielipi­de- tai ide­ologi­nen kysymys. Ide­ologi­nen kysymys on korkein­taan se, miten palve­lut kat­so­taan tarkoituk­sen­mukaisik­si jär­jestää. Kos­ka moni on huolis­saan siitä, että suurem­mis­sa yksiköis­sä vaikut­tamistyö pak­enisi asukas­ta, seu­raavak­si esitän Oslon mallin vastalääkkeeksi.

  Asues­sani muu­tamia vuosia sit­ten Nor­jas­sa, osal­lis­tu­in Oslos­sa kotikaupungi­nosani Sage­nen paikallis­demokra­ti­aan. Oslo on jaet­tu 27 kaupungi­nosaan, jot­ka vas­taa­vat asukkaiden­sa perus­palvelu­iden jär­jestämis­es­tä. Tämän lisäk­si paikallis­demokra­ti­as­takin on huole­hdit­tu; kaupungi­nosis­sa toimii kaupungi­nosaval­tu­us­tot, joi­hin val­i­taan edus­ta­jat kun­nal­lis­vaalien yhtey­dessä. Kaupungi­nosaval­tu­us­tot saa­vat pienen bud­jetin, ja niil­lä on rajalli­nen mah­dol­lisu­us vaikut­taa siihen, minne kun­nal­liset palve­lut sijoite­taan kaupungi­nosan sisäl­lä ja miten paikallisym­päristöä hoide­taan, niin kauan kuin tämä ei ole ris­tiri­idas­sa kun­tata­son strate­gioin­nin kanssa.

  Iden­ti­teet­ti­työtä ei voi samal­la taval­la sys­tem­a­ti­soi­da kuin paikallis­vaikut­tamisen menetelmiä ja palvelu­jen tar­jon­taa, mut­ta Oslos­sa toimii paikallis­agendaryh­miä, joi­hin voi men­nä mukaan kuka tahansa. Ne anta­vat mah­dol­lisu­u­den vaikut­taa oman alueen­sa ympäristön ja kult­tuuriperin­nön tal­len­tamiseen, eteen­päin siirtämiseen ja kehit­tämiseen. Eikä kukaan estä men­emästä mukaan jonkin muunkin kuin oman kotialueen­sa toim­intaan, jos kokee alueen omakseen.

  Jos ja kun Suomes­sa kun­tien määrä joka tapauk­ses­sa tulee vähen­emään, tässäpä yksi malli sovel­let­tavak­si. Tosin Oslonkaan mallia ei kan­na­ta sokeasti ihan­noi­da: kun kaupungi­nosat vas­taa­vat palvelu­iden tar­jon­nas­ta, siinä voi kuitenkin käy­dä niin että kun esimerkik­si las­ten määrä yllät­täen hyp­pääkin kat­toon, ettei päivähoitopaikkaa löy­dykään omas­ta kaupungi­nosas­ta. No, siinä tapauk­ses­sa kun­ta sitoutuu jär­jestämään sen naa­purikaupungi­nosas­ta. Hyvä, mut­ta jos kaupungi­nosa olisi mallil­taan suun­nikas, jon­ka kär­jestä kär­keen olisi viisi kilo­metriä ja se päiväkoti sen naa­purisu­un­nikkaan vas­takkaises­sa kul­mas­sa, etäisyyt­tä saat­taakin olla 10 kilo­metriä, joka pitää kiertää keskus­tan kaut­ta, jopa kahdel­la liiken­nevä­li­neen vai­h­dol­la. Pahim­mil­laan päiväko­ti­matkoi­hin voi tässäkin jär­jestelmässä men­nä neljä tun­tia päivässä.

  Jot­ta tämänkaltaiset tilanteet voitaisi­in vält­tää, tarvi­taan kokon­ais­val­taista yhdyskun­ta­su­un­nit­telua: liiken­teen, kaavoituk­sen, viher­aluei­den ja palvelu­iden yhteis­su­un­nit­telua. Juuri tämän vuok­si tarvi­taankin kun­tata­son hallintoa, mut­ta myös nykyiset kun­tara­jat ylit­tävää suun­nit­telua, joka sujuu juo­heim­min sil­loin kun kun­tara­jat pois­te­taan. Por­voos­sa kaupungi­nosademokra­tia voisi tarkoit­taa kylä­toimikun­tia, Helsingis­sä Oslon mallin suorem­paa soveltamista.

 2. Anteek­si, en ymmärrä. 

  Mitä tuos­sa jar­gonis­sa oikein san­ot­ti­in? Puhu­vatko val­tu­us­tossa kaik­ki tuol­laista yhtä ja samaa liirumlaarumia?

 3. Mon­ta viisas­ta sanaa. Kyl­lä, juuri Kirkkon­um­mi ja Ker­a­va voisi­vat main­iosti kuu­lua samaan selvi­tysalueeseen PKS-kuntien+Sipoon kanssa.

  Mut­ta yksi suuri pet­tymys: mik­si aina kun puhutaan moni­ta­sois­es­ta paikall­ishallinnos­ta, se lähialueelle tärkei­den päätet­tävien asioiden lista jää määrit­telemät­tä. Val­tu­us­tossakin pitää joskus jonkun jak­saa ker­toa, mitä kaikkia asi­akokon­aisuuk­sia voidaan ja pitää päät­tää läheisyyspe­ri­aat­teel­la — kaik­ki ovat jo kuulleet seu­tu­ta­sol­la päätet­tävistä “tärkeistä” asioista eli vero­tuk­ses­ta, MAL-kokon­aisu­ud­es­ta, elinkeinopolitiikasta.

  Entä vaalipi­ir­i­jako?

  1. Kalle K.
   Puheessa on aikara­joi­tus. Lisäk­si täl­laista lis­taa ei kan­na­ta lyödä nyt kiin­ni vaan jät­tää se kun­ta­jao­selvi­tyk­sessä sovittavaksi.

 4. Ker­a­va olisi tiivi­inä pitäjänä var­maankin metropo­likun­nan kannal­ta ajatel­tuna “hyvä” alue, mut­ta koko Uuden­maan kannal­ta tas­apain­oisem­pi kun­tarakenne luul­tavasti syn­ty­isi Ker­a­van, Tuusu­lan ja Jär­ven­pään yhdis­tymisen kaut­ta — etenkin, jos tosi­aan pide­tään kiin­ni vesit­tämät­tömästä tiivi­in metropo­likun­nan ajatuksesta.

 5. Näyt­täisi ole­van Sak­san malli (tosin Sak­sas­sa on usei­ta malle­ja) — Rhein­land-Pfalz ja Sach­sen-Anhalt käyt­tävät tätä sys­teemiä. Eikä Sak­sal­la huonos­ti mene, sopii kyl­lä malliksi.
  “Pitäjä” on kyl­lä anti­ikkia eikä enää tarkoi­ta mitään, esim. aluekun­ta ja kun­ta voisi olla parempi.
  Sääli, että “kun­tay­htymä” sana kor­rup­toiti­in, kos­ka se kuvaisi Sak­san mallia parhait­en — Ver­bands­ge­meinde — no, ehkä yhtymäkun­ta sitten.

 6. Osmo, luepa jut­tusi uud­estaan. 😀 Huo­maatko, mis­sä menet metsään?

 7. Helsin­ki on kerän­nyt vuosikym­meniä rikkai­ta ja koulutet­tu­ja kansalaisia muus­ta maas­ta. Sik­si Helsin­gin närkästys siitä, että rikkai­ta asuu nyt myös sen naa­purikun­nis­sa, ei ole toimi­va perustelu muu­tok­sille. Hyvä että joil­lain muil­lakin kun­nil­la on jotain uusia asukkai­ta houkuttelevaa.

  Yht­enä yksikkönä, ilman keskenäistä kil­pailua Helsin­ki ja Espoo kykeni­sivät var­maankin kil­paile­maan entistä tehokkaam­min yri­tys­ten pääkont­tor­eista ja muus­ta toimin­nas­ta. Kos­ka kaik­ki Suomen kun­nat ovat kil­pasil­la, tämä koi­tu­isi tietenkin muiden kun­tien tap­piok­si. Jos per­in­teistä kaikkien kun­tien välistä yri­tyskil­pailua halu­taan vähen­tää, kun­takoon kas­vat­tamisen sijaan toimi­vampi ratkaisu olisi kar­sia yri­tyk­sistä saatavia, ilmeisen ylim­i­toitet­tu­ja rahal­lisia etuja.

 8. “Suurelta osin naa­purei­den kri­ti­ik­ki on aiheel­lista. Me teemme asi­at kalli­isti ja hallintomme on kankeaa.”

  Suurten fuu­sioiden suurin uhka on epäon­nis­tu­mi­nen eri­lais­ten toim­intakult­tuurien yhdistämisessä.

  Yksi­ty­is­ten yri­tys­tenkin fuu­siot epäon­nis­tu­vat jonkin ver­ran läh­es aina juuri yri­tyskult­tuurien tör­mäyk­sen ja muu­tosvas­tarin­nan vuoksi.

  Kun­nis­sa henkilöi­den pysyvyys on korkeampi ja se jäyk­istää raken­net­ta ja lisää muutosvastarintaa.

  Har­va on myöskään miet­tinyt kun­tien yhdis­tämis­es­tä aiheutu­via kulu­ja, ne eivät ole nolla.

  Edessä on hidas ja vaikea pros­es­si kaikissa tapauksissa,mutta nyt kun­nista eläköi­tyy paljon väkeä ja se helpot­taa jonkun ver­ran prosessia

 9. Juho Laatu:Yht­enä yksikkönä, ilman keskenäistä kil­pailua Helsin­ki ja Espoo kykeni­sivät var­maankin kil­paile­maan entistä tehokkaam­min yri­tys­ten pääkont­tor­eista ja muus­ta toimin­nas­ta. Kos­ka kaik­ki Suomen kun­nat ovat kil­pasil­la, tämä koi­tu­isi tietenkin muiden kun­tien tappioksi.

  Tätä kil­pailua käy­dään Tukhol­man, ei Turun kanssa.

 10. Juho Laatu: Helsin­ki on kerän­nyt vuosikym­meniä rikkai­ta ja koulutet­tu­ja kansalaisia muus­ta maas­ta. Sik­si Helsin­gin närkästys siitä, että rikkai­ta asuu nyt myös sen naa­purikun­nis­sa, ei ole toimi­va perustelu muu­tok­sille. Hyvä että joil­lain muil­lakin kun­nil­la on jotain uusia asukkai­ta houkuttelevaa.Yhtenä yksikkönä, ilman keskenäistä kil­pailua Helsin­ki ja Espoo kykeni­sivät var­maankin kil­paile­maan entistä tehokkaam­min yri­tys­ten pääkont­tor­eista ja muus­ta toimin­nas­ta. Kos­ka kaik­ki Suomen kun­nat ovat kil­pasil­la, tämä koi­tu­isi tietenkin muiden kun­tien tap­piok­si. Jos per­in­teistä kaikkien kun­tien välistä yri­tyskil­pailua halu­taan vähen­tää, kun­takoon kas­vat­tamisen sijaan toimi­vampi ratkaisu olisi kar­sia yri­tyk­sistä saatavia, ilmeisen ylim­i­toitet­tu­ja rahal­lisia etuja.

  Tuon tyyp­pistä argu­men­toin­tia minä en ymmär­rä. Suomen muil­la yli 50.000 asukkaan kaupungeil­la jois­sa toimii yliopis­tok­oulu­tus­ta on samat mah­dol­lisu­udet kuin Helsingillä tai Espool­la haalia rikkai­ta ja kehit­tyä. Pikku­virkamiehet joi­ta Helsin­ki on pul­lol­laan eivät ole mitään rikkai­ta, yri­tysjo­hta­jat ja yri­tys­ten avain­henkilöt sen­si­jaan ovat. Maakun­ti­in on aikoinaan syn­tynyt iso­ja ja men­estyviä yri­tyk­siä kaikil­la mah­dol­lisil­la aloil­la, eikä läh­eskään kaik­ki niistä ole siirtänyt pääkont­tor­e­itaan Helsinkiin. 

  Pääkaupunkiseudun ain­oa etu muuhun maa­han ver­rat­tuna on että siel­lä voi koulun pää­tyt­tyä työl­listyä nopeasti ja van­hempikin vaik­ka CV:ssä on vähän aukko­ja ja joukkoli­iken­nepalve­lut jot­ka mah­dol­lis­ta­vat elämisen ilman jokapäiväitä autol­la ajoa, sekä toimi­vat parisuhde­markki­nat kaiken ikäisille, mut­ta hin­tana on sit­ten asumisen kalleus. 

  Juuri siihen asumisen kalleu­teen yritetään etsiä ratkaisua mut­ta itse min­ul­la on vaikea uskoa että kun­tia yhdis­tämäl­lä saataisi­in mitään apua. Asumisen kalleus tai asun­top­u­la vaivaa kaikkia teol­lis­tuneen maail­man suurkaupunkiseu­tu­ja oli niiden kun­ta­muo­to mikä tahansa. Sen­si­jaan pk-seudun kaupunkien yhdis­tämisel­lä näk­isin että olisi mah­dol­lista paran­taa ja tehostaa koulu­tus­ta, ter­vey­den­hoitoa sekä infra­struk­tu­uria ylipään­sä kar­si­mal­la päällekkäisyyk­siä ja optimoimalla.

 11. Sama rikkaiden ja eli­itin keskit­tymi­nen­hän tapah­tuu Helsin­gin sisäl­läkin. Kun­tapäät­täjiä ja varakkai­ta asuu paljon kan­takaupungis­sa ja taas Vuosaares­ta ei ole ketään kaupun­gin valtuustossa.

  Kyl­lä Espoos­sakin on köy­hiä aluei­ta, esim. Suvela jne.

 12. Ode kir­joit­ti: “Meil­lä on enem­män lähipalvelui­ta samas­ta syys­tä kuin meil­lä on enem­män lähikaup­po­ja. Toisin kuin naa­pureil­lamme, yhdyskun­tarak­en­teemme tukee palvelu­ja kävelyetäisyydellä. ”

  Tämä pitää paikkansa kun ver­tail­laan Helsin­gin kan­takaupunkia vaikka­pa Kiven­lah­teen tai Koivukylään. Mut­ta jos ver­tail­laan Myyr­mäkeä ja Malminkar­tanoa, Län­simäkeä ja Mel­lun­mäkeä tai Pak­i­laa ja Mankkaa­ta, niin saman­laisia ero­ja ei enää löydy. 

  Aika vaikeaa on väit­tää, että vaikka­pa yhdyskun­tarakenne Helsin­gin viime vuosi­na laa­jasti laa­jen­ta­mas­sa Vuosaa­res­sa tuk­isi samaan aikaan kas­vanut­ta Lep­pä­vaaraa enem­män palvelui­ta kävelyetäisyydelle.

  Kak­si­ta­soisu­us on ain­oa ratkaisu. Se toteutetaanko tämä yhdis­tämäl­lä kun­nat ja jaka­mal­la ne sit­ten pitäji­in vai perus­ta­mal­la kun­tien ylä puolelle metropoli­hallinto, on enem­män makukysymys. Olen­naista on että molem­mil­la tasoil­la on vaaleil­la val­i­tut päät­täjät ja omien tehtävien­sä sisäl­lä tietyis­sä rajois­sa riip­pumatom bud­jet­ti­val­ta. Kun­nal­la ei saa olla oikeut­ta alis­taa vapaasti pitäjien päätök­siä, eikä metropoli­mallis­sa ohja­ta päätök­sen­tekoa menet­te­ly­ta­pao­hjeil­la tai kuntaosuuspäätöksillä.

 13. Vas­tus­ta­jien logi­ikan mukaan ilmeis­es­ti nykyisetkin puoli­ham­paat­tomat yhteistyöe­limet pääkaupunkiseudul­la olisi paras­ta purkaa, kun ne eivät oikein ole samal­la aal­to­pitu­udel­la minkään muun nykyisen toim­intakult­tuurin kanssa, ja niiden vahvis­t­a­mi­nen mak­saisi rahaa.

  Joo, on säästet­tävä, mak­soi mitä maksoi.

  Seu­tuhallinto tosin voitaisi­in luo­da niin, että se saisi rak­en­taa toim­intakult­tuurin­sa puh­taal­ta pöydältä.

  Mut­ta kun maaseu­tu kär­sii, niin voidaan toki säätää ran­gais­tusvero tääl­lä asuville. En minä siitä nipota, jos se hyväk­si nähdään.

  Ja sit­ten voidaan suorit­taa sel­l­ainen kun­tau­ud­is­tus, että Töölö liitetään Turku­un, Kallio Kuo­pi­oon jne. Aina niin, että liitetävä pala­nen on isän­täkun­taa pienem­pi. Olisko­han Itä-Kaivopuis­to pienem­pi kuin Pielavesi?

  Antaa men­nä vaan. Pääsen turhista naa­pureista ja odotan meren­pin­nan nousua.

 14. Ja mil­lä lail­la ihmis­ten työ­matkat tai kulkem­i­nen ylipään­sä vähenisi, vaik­ka koko Uusi­maa olisi samaa kuntaa.
  Minä väitän, että suurimpia syyl­lisiä pitki­in matkoi­hin ja run­saaseen kulkemiseen ovat nopeat ja muka­vat henkilöau­tot sekä lev­eät ja hyvät kadut ja maantiet.
  Mui­ta syitä ovat
  — se, että samas­ta per­heestä men­nään kah­teen työ­paikkaan (miehen ja vai­mon työpaikkoihin)
  — kau­pat, viras­tot, koulut, kir­jas­tot jne ovat keskit­tyneet suuryk­siköik­si ja jostain syys­tä kansa arvostaa enem­män suur­ta valin­nan­varaa kuin lyhyt­tä matkaa.
  — julkisen liiken­teen hin­noit­telu on tehty (läh­es) riip­pumat­tomak­si kilometreista
  — lähi­raideli­iken­teessäkin pyritään turhan suuri­in ajonopeuk­si­in. Esim. Jok­eri 550 ei pysähdy kaikil­la bus­sipysäkeil­lä eikä kaukaa tule­vat “lähi­ju­nat” kaikil­la seisakkeil­la. Esim. Rantaradal­la suuri osa paikallisju­nista porhal­taa täyt­tä vauh­tia ohi Ilmalan, Val­imon, Pitäjän­mäen ja Mäkkylän, joten lännestä päin moni enti­nen juna­matkus­ta­jakin tulee sinne töi­hin nykyään oma­l­la autolla.

 15. Hyvä. Juuri näin. Samal­la pitää kuitenkin teen­näiset kun­tara­jat pois­taa maaseuduil­ta. Rajat vedet­täköön taa­jamien reunoille ja eriytetään maaseu­tuhallinto erilleen pitäjähallinnoista.

 16. Raimo K:

  Näyt­täisi ole­van Sak­san malli (tosin Sak­sas­sa on usei­ta malle­ja) – Rhein­land-Pfalz ja Sach­sen-Anhalt käyt­tävät tätä sys­teemiä. Eikä Sak­sal­la huonos­ti mene, sopii kyl­lä malliksi.
  “Pitäjä” on kyl­lä anti­ikkia eikä enää tarkoi­ta mitään, esim. aluekun­ta ja kun­ta voisi olla parempi.

  Sak­san malli­in on tietysti raju­na erona, että ter­vey­den­huol­lon rahoi­tus on siel­lä vaku­u­tus­po­h­jainen, ei kun­tien vastuulla.

  Pitäjä on hyvä van­ha sana, aluekun­ta on byrokraat­tia, ei suomea.

 17. “Pääkaupunkiseudul­la käytetään ihmis­ten kul­jet­tamiseen paikas­ta toisen kak­si ker­taa niin paljon ener­giaa kuin samankokoi­sis­sa keskieu­roop­palai­sis­sa kaupungeissa.”

  Miten paljon tähän vaikut­ta­vat jo kar­tas­sa näkyvät erikoisu­udet nimeltään Van­hankaupungin­lahti, Laa­jalahti, Seurasaarenselkä ja Kru­u­nun­vuorenselkä? Piden­tävät nimit­täin matko­ja asu­tuskeskit­tymien välil­lä. Ver­tailuko­htana voisi olla joidenkin suurem­pi­en kaupunkien vas­taa­vat ongel­mat vuorten kanssa.

 18. Val­tu­us­to­ryh­mien puheen­jo­hta­jat Tiina Elo, Anni­ina Kos­ti­ainen ja Ville Ylikahri esit­tivät äsket­täin pääkaupunkiseudun hallintoma­llik­si erikois­laa­tu­ista hybridiä. Hei­dän mielestään yhdis­te­tyn pääkaupunkiseudun seu­tu­val­tu­us­ton lisäk­si Espool­la ja Van­taalle pitäisi edelleen olla omat valtuustot.

  Espoon, Van­taan ja Helsin­gin rajat ovat epä­tarkoituk­sen­mukaisia muinaisjään­teitä. Espoolainen tai van­taalainen iden­ti­teet­ti on lyhyt ja ohut, se sijait­see lähin­nä johtavien kun­tapoli­itikko­jen ja virkami­esten korvien välis­sä. Tavalli­nen asukas mieltää ole­vansa kotoisin Tapi­o­las­ta tai Tikkuri­las­ta. Helsingis­sä Kallion asukas­ta ei voisi vähempää kiin­nos­taa Kon­alan paikalliset asi­at. Munkkivuore­lainen on tuskin käynyt Mel­lun­mäessä, vaik­ka sinne pääsee metrolla.

  Yhdis­tet­ty pääkaupunkiseu­tu pitäisi jakaa muu­ta­man kymme­nen tuhan­nen asukkaan autonomisi­in osakaupunkei­hin – tai kaupungi­nosi­in, miten vain – kuten on menetel­ty mm. Suur-Tukhol­mas­sa. Kun­tavaalien yhtey­dessä seu­tu­val­tu­us­ton lisäk­si kaupungi­nosille valit­taisi­in lau­takun­tata­soinen neu­vos­to, joil­la olisi itsenäistä päätösvaltaa. 

  Seu­tu­val­tu­us­to keräisi verot ja hoitaisi kalli­in sosi­aali – ja ter­veystoimen, paikallis­neu­vos­to päät­täisi päivit­täi­sistä lähipalveluista, perusk­ouluista, päiväkodeista jne. Niil­lä tulisi olla myös bud­jet­ti­val­taa, muuten toim­inta jäisi nyky­is­ten asukasy­hdis­tys­ten tapaisek­si puuhasteluksi. 

  Seu­tu­val­tu­us­to päät­täisi yleiskaa­vata­son asioista – siis ”ulkopoli­ti­ikas­ta” — , kaupungi­nosa­neu­vos­to pienem­mistä paikalli­sista ase­makaavoista ja puistonpenkeistä.

  Kaupungi­nosien yhden­ver­taisu­us tur­vat­taisi­in seu­tu­val­tu­us­ton kiin­tiöil­lä, bud­jet­tiresurssit jaet­taisi­in asukasluku­jen suhteessa.

  Miten kaupungi­nosat sit­ten jaet­taisi­in? Vuosaari, Laut­tasaari ja Kau­ni­ainen ovat itses­tään­selvyyk­siä. Yleen­sä esimerkkiä kan­nat­taa ottaa kirkos­ta. Seu­rakun­tien rajat nou­dat­tel­e­vat häm­mästyt­tävän hyvin nyky­isiä orgaanisia kaupungi­nosia. Kirkko­raken­nuk­setkin on osat­tu yleen­sä sijoit­taa keskel­lä ”kylää”.

  Seudulliset viher­alueet, saaris­to, sata­mat, lento­ken­tät ja muu laa­jem­pi infra rajat­taisi­in kaupungi­nosien ulkop­uolelle. Myös Helsin­gin City jäisi seu­tu­val­tu­us­ton suo­raan päätös­val­taan. Joukko-opin ter­mein ilmais­tu­na kaupungi­nosat muo­dostaisi­vat osajoukko­ja, jot­ka eivät täysin kata koko seudun pin­ta-alaa. Kaupungi­nosan rajo­jen tulisi myös olla jous­tavasti muutet­tavis­sa yleiskaa­van tarpei­den mukaan.

  Täl­laises­sa hallintoma­llis­sa nyky­isil­lä kun­tapäät­täjil­lä ei olisi mitään perustet­ta vas­tus­taa pääkaupunkiseudun yhdis­tämistä, syn­ty­isi­hän kaupungi­nosa­neu­vos­toi­hin lisää luot­ta­mus­mie­s­paikko­ja. Sen sijaan moni virkamies ”pää­sisi” eläk­keelle. Neljän kun­nan toimi­alio­ja yhdis­tämäl­lä saataisi­in aikaan mit­tavia säästöjä. Sehän kai on kuntare­formin tarkoituskin.

  Juhani Väisä­nen

 19. EM: Ja mil­lä lail­la ihmis­ten työ­matkat tai kulkem­i­nen ylipään­sä vähenisi, vaik­ka koko Uusi­maa olisi samaa kuntaa.Minä väitän, että suurimpia syyl­lisiä pitki­in matkoi­hin ja run­saaseen kulkemiseen ovat nopeat ja muka­vat henkilöau­tot sekä lev­eät ja hyvät kadut ja maantiet.Muita syitä ovat- se, että samas­ta per­heestä men­nään kah­teen työ­paikkaan (miehen ja vai­mon työ­paikkoi­hin)- kau­pat, viras­tot, koulut, kir­jas­tot jne ovat keskit­tyneet suuryk­siköik­si ja jostain syys­tä kansa arvostaa enem­män suur­ta valin­nan­varaa kuin lyhyt­tä matkaa.- julkisen liiken­teen hin­noit­telu on tehty (läh­es) riip­pumat­tomak­si kilo­me­treista- lähi­raideli­iken­teessäkin pyritään turhan suuri­in ajonopeuk­si­in. Esim. Jok­eri 550 ei pysähdy kaikil­la bus­sipysäkeil­lä eikä kaukaa tule­vat “lähi­ju­nat” kaikil­la seisakkeil­la. Esim. Rantaradal­la suuri osa paikallisju­nista porhal­taa täyt­tä vauh­tia ohi Ilmalan, Val­imon, Pitäjän­mäen ja Mäkkylän, joten lännestä päin moni enti­nen juna­matkus­ta­jakin tulee sinne töi­hin nykyään oma­l­la autolla.

  Syy pitki­in matkoi­hin on har­va kaavoitus, ja sil­lä on Oden kuvaa­ma kytken­tä kun­tarak­en­teeseen, vaik­ka toki tek­i­jöitä on muitakin. Kun matkat ovat pitk­iä ja asukasti­hey­det pieniä niin hyvää joukkoli­ikken­net­tä ei taloudel­lis­es­ti voi käytän­nössä jär­jestää, mas­sa-autoilu on sit­ten seu­raus tästä, ja tilaa vievänä johtaa entistä harvem­paan kaavoitukseen.

 20. pekka: Pitäjä on hyvä van­ha sana, aluekun­ta on byrokraat­tia, ei suomea.

  Siinä tapauk­ses­sa aluekun­ta on var­maankin oikea nim­i­tys tälle uudelle luomukselle.

  1. Ihmisen mielestä aluekun­ta on oikea nimi, mut­ta juristin mielestä sen nimen pitää olla kun­ta. Muuten se vaatisi perustuslainsäätämisjärjestyksen.

 21. tpyy­lu­o­ma: Tätä kil­pailua käy­dään Tukhol­man, ei Turun kanssa. 

  Var­masti käy­dään sekä Tukhol­man, Turun, että Helsin­gin nyky­is­ten ja tule­vien naa­purikun­tien kanssa.

  Kil­pailu jota käy­dään Tukhol­man kanssa perus­tuu pääasi­as­sa siihen, kuin­ka houkut­tel­e­va Suo­mi on yri­tyk­sille. Tässä Helsin­gin kil­pailue­tun kas­vat­ta­mi­nen mui­hin Suomen kun­ti­in ver­rat­tuna ei ole toimi­va ratkaisu, pait­si jos halu­taan uhra­ta muut kun­nat pääkaupunkiseudun hyväk­si. Ulko­maiselle yri­tyk­selle on yhden­tekevää, ovatko Helsin­ki ja Espoo yksi vai kak­si kuntaa.

  Jos tavoit­teena on pois­taa turhaan ener­giaa syövää kil­pailua kun­tien välil­lä (jota on ollut kaikkien Suomen kun­tien välil­lä jo vuosikym­meniä), ratkaisu ei ole kun­takoon kas­vat­ta­mi­nen kaikkial­la, sil­lä tämä vain siirtää kil­pailun uusille rajoille. Parem­pi tapa voisi olla jo mainit­se­mani aja­tus vähen­tää yri­tys­ten kaap­paamis­es­ta saatavia rahal­lisia etu­ja. Tämäkin aut­taisi kil­pailus­sa Tukhol­man kanssa. Mut­ta kun­nan koko ei ole tässäkään olee­li­nen parametri.

 22. Hyvin, hyvin samaa mieltä Juhani väisäsen kanssa. Yksi, ja mielestäni varsin ratkai­se­va, seik­ka kuitenkin:

  Seu­tu­val­tu­us­tos­ta ei ikinä tule toim­intakyky­istä, kos se kootaan pienem­pi­en aluei­den (pitäjien tms.) edus­ta­jista. Sehän on jo vuosikym­meniä nähty: henkilöt joiden jatkopaik­ka riip­puu oman pitäjän päät­täjistä, keskit­tyvät vetämään koti­in päin, mitä enem­män sen parem­pi. Se kan­nat­taa päät­täjälle itselleen, vaik­ka hän kuin­ka tajuaisi, että oikeas­t­aan yleisen edun kannal­ta tämä ei ole fiksua. 

  Näin ei koskaan nähtäisi koko seudun paras­ta ajat­tel­e­vaa poliitikkoa.

  Ja muuten: pitäjien päätös­val­ta ei voisi olla ainakaan kevyt ja viit­teelli­nen, jos seu­tu­val­tu­us­ton kokoon­pano lop­pu­jen lopuk­si riip­puisi niiden päätöksistä.

  Ei ole peri­aat­teessa suo­ras­taan mah­do­ton aja­tus lisätä seu­tu­val­tu­us­toon kiin­tiö­paikko­ja pitäjille — käytän­nössä vain. Jos pitäjiä on niin paljon kuin niitä min­unkin mielestäni pitäisi olla, seu­tu­val­tu­us­to paisu­isi pul­lataik­i­naksi, eikä sinne mui­ta mahtuisikaan. 

  Kokoomuk­sel­la olisi vuosikym­meniksi taat­tu murskaen­em­mistö — tämähän olisi sil­loin puh­das enem­mistö­vaali. Aikanaan se johtaisi kak­sipuolue­jär­jestelmään, jos­sa ne kak­si ovat tois­t­en­sa kopi­oi­ta. Niin­hän maail­mas­sa yleen­sä käy tuol­la resep­til­lä. Ei kiitos.

  Seu­tu­val­tu­us­to on valit­ta­va suo­ril­la suh­teel­lisil­la vaaleil­la ilman paikallisia vaalipi­ire­jä, muuten sil­lä ei ole mitään virkaa. 

  Seudun ja pitäjien tehtävät on tietysti määriteltävä mah­dol­lisim­man selkeästi. Val­taki­is­to­jen var­al­ta voidaan sopia tai olla sopi­mat­ta eri­lai­sista sopimus- ja palau­tus- ja val­i­tus­menet­te­ly­istä, määräen­em­mistöl­lä tai ilman. Viime kädessä vaikea­t­ulk­in­taiset kii­s­tat ratkai­sisi paikalli­nen tai val­takun­nalli­nen hallinto-oikeus (ellei val­tioneu­vos­tolle ja eduskun­nalle anneta viimekätistä poli­it­tista ratkaisuoikeutta).

  Vielä yksi olen­nainen asia: val­takun­nalli­nen vaalipi­iri­ra­ja tuskin voi kulkea seudun hal­ki niin kuin nyt. Jät­tipi­iri toki olisi ongel­malli­nen — mut­ta vain niin kauan kuin ei ole val­takun­nal­lista tasauspaikkajärjestelmää.

 23. R. Sil­fver­berg: Suomen muil­la yli 50.000 asukkaan kaupungeil­la jois­sa toimii yliopis­tok­oulu­tus­ta on samat mah­dol­lisu­udet kuin Helsingillä tai Espool­la haalia rikkai­ta ja kehittyä. 

  Muil­la yliopis­tokaupungeil­la on jotain mah­dol­lisuuk­sia, mut­ta luon­nol­lis­es­ti pääkaupunkiseu­tu on vahvin. Muiden kuin yliopis­tokaupunkien tilanne on vaikeampi. Nyt ollaan liit­tämässä yhteen ehkä kah­ta vahvinta.

  Pikku­virkamiehet joi­ta Helsin­ki on pul­lol­laan eivät ole mitään rikkai­ta, yri­tysjo­hta­jat ja yri­tys­ten avain­henkilöt sen­si­jaan ovat. 

  Ja Helsin­ki aikoo ilmeis­es­ti kaa­p­a­ta nämä itselleen. Suomen mit­takaavas­sa Helsingillä taitaa olla rikkaista jo hyvinkin oma osansa.

  … asumisen kalleu­teen yritetään etsiä ratkaisua mut­ta itse min­ul­la on vaikea uskoa että kun­tia yhdis­tämäl­lä saataisi­in mitään apua. 

  Ei löy­tyne apua, ja pelkään ettei kun­tara­joista löy­dy apua juuri mihinkään muuhunkaan koko Suomelle hyödyl­liseen asi­aan (tai edes Espoolle hyödylliseen 🙂 ).

  Sen­si­jaan pk-seudun kaupunkien yhdis­tämisel­lä näk­isin että olisi mah­dol­lista paran­taa ja tehostaa koulu­tus­ta, ter­vey­den­hoitoa sekäin­fra­struk­tu­uria ylipään­sä kar­si­mal­la päällekkäisyyk­siä ja optimoimalla. 

  En oikein usko noi­hin. Yliopis­tot ja ammat­tiop­pi­laitok­set ovat jo mis­sä ovat, ja kaikkien suo­ma­lais­ten käytet­tävis­sä. Alem­pi koulu­tus ja ter­vey­den­hoito ovat Helsingis­sä tehot­to­mia. Koon kas­vat­ta­mi­nen entis­es­täänkin voi olla huono strate­gia, jos tavoit­teena on tehokku­us perus­palvelu­iden tuot­tamises­sa. Mallia voisi mielu­um­min kat­soa vaikka­pa tehokkaim­mista pienistä kunnista.

 24. tpyy­lu­o­ma: Syy pitki­in matkoi­hin on har­va kaavoitus, ja sil­lä on Oden kuvaa­ma kytken­tä kun­tarak­en­teeseen, vaik­ka toki tek­i­jöitä on muitakin. Kun matkat ovat pitk­iä ja asukasti­hey­det pieniä niin hyvää joukkoli­ikken­net­tä ei taloudel­lis­es­ti voi käytän­nössä jär­jestää, mas­sa-autoilu on sit­ten seu­raus tästä, ja tilaa vievänä johtaa entistä harvem­paan kaavoitukseen.

  Väitän edelleen, että syynä on autotekni­ikan ja tien­raken­nustekni­ikan kehi­tys. Ihmiset käyt­tivät enti­saikaan julk­isia kulkuneu­vo­ja kun omia auto­ja ei ollut. Ja myös kul­je­tut matkat oli­vat “lyhy­itä” vaik­ka asut­ti­in maaseudul­la ja jokainen teki talon­sa tai torp­pansa mihin tykkäsi, eikä ollut ketään kaavoit­ta­jaa määräämässä tont­tien kokoa tai raken­nusten paikko­ja. Toisek­seen pienikin torp­pa vaati kohta­laisen suuren ton­tin, kun siitä piti saa­da ruo­ka myös per­heen lehmälle, hevoselle, lam­paalle ja sialle. Mut­ta esimerkik­si kansak­oul­ulle oli silti tyyp­il­lis­es­ti vain / enin­tään muu­ta­ma kilo­metri, joka sujui lap­sil­ta ihan omin jaloin. Ja mon­tako­han kyläkaup­paa Suomes­sa oli 60 vuot­ta sit­ten, joi­ta enää ei ole. Ei niiden kuole­ma johdu kaavoituk­ses­ta, vaan autois­tu­mis­es­ta ja ihmis­ten halus­ta käy­dä isois­sa kaupois­sa, mis­sä tavaraa on enem­män ja se on tuoreem­paa ja halvempaa.
  Autois­tu­mi­nen on tehnyt myös mah­dol­lisek­si sen, että hienos­toalueet ja köy­häl­listöalueet voivat sijai­ta varsin kaukana toi­sis­taan. Joskin on niitä perustet­tu jo 100 vuot­ta sit­ten. (Esim. Kau­ni­ainen, Kulosaari, Haa­ga jne.)
  Toisek­seen: En usko, että ihmis­ten halu asua väljästi oman pihamaan keskel­lä ja kaukana naa­purista kauheasti lisää maan­tei­den tarvit­se­maa pin­ta-alaa vaik­ka se lisääkin maan­tei­den pitu­ut­ta. Varsinkaan jos tyy­dyt­täisi­in sel­l­aisi­in tei­hin ja ajonopeuk­si­in, joi­ta meil­lä oli 50 vuot­ta sitten.
  Suurem­pi ongel­ma kuin maan­tei­den pin­ta-ala (har­vaana­su­tus­sa Suomes­sa), on niil­lä kulute­tun ener­gian ja vapaa-ajan määrä sekä tuote­tut päästöt.

 25. Ville Kom­si: Seu­tu­val­tu­us­tos­ta ei ikinä tule toim­intakyky­istä, kos se kootaan pienem­pi­en aluei­den (pitäjien tms.) edus­ta­jista. Sehän on jo vuosikym­meniä nähty: henkilöt joiden jatkopaik­ka riip­puu oman pitäjän päät­täjistä, keskit­tyvät vetämään koti­in päin, mitä enem­män sen parem­pi. Se kan­nat­taa päät­täjälle itselleen, vaik­ka hän kuin­ka tajuaisi, että oikeas­t­aan yleisen edun kannal­ta tämä ei ole fiksua.

  Näin ei koskaan nähtäisi koko seudun paras­ta ajat­tel­e­vaa poliitikkoa.

  Olete­taan noin teo­ri­as­sa, pääkaupunkiseudul­la on 25 osakaupunkia, seu­tu­val­tu­us­tossa 100 edus­ta­jaa. Jokaises­ta osakaupungista val­i­taan 2–3 “kor­vamerkit­tyä” edus­ta­jaa. Hei­dän tuleekin vetää koti­in­päin. Lop­ut 50–25 val­i­taan koko seudun listalta.Heidän voisi olet­taa edus­ta­van koko seudun etua, noin teo­ri­as­sa. Tietenkin hekin edus­ta­vat omaa kaupungi­nosaansa ja akti­ivisem­mat alueet saa­vat val­tu­us­tossa yliedus­tuk­sen kuten nytkin. Tilanne ehkä paranisi jonkin­laisel­la suh­teel­lisu­us­pe­ri­aat­teel­la. Vaal­i­matemaatikot voivat var­maan laskea opti­maalset suhdeluvut.

  Sit­ten vielä pormes­tari pitäisi samal­la vali­ta suo­ral­la vaalil­la, hänen ainakin voisi olet­taa aja­van koko seu­tukun­nan etua. Päästäisi­in näistä kamreeri-pajusista. 

  Tämä pääkaupunkiseudun osalta, tilanne keskus-/ke­hyskun­nis­sa voi olla erilainen.

 26. Juho Laatu: Muil­la yliopis­tokaupungeil­la on jotain mah­dol­lisuuk­sia, mut­ta luon­nol­lis­es­ti pääkaupunkiseu­tu on vahvin. Muiden kuin yliopis­tokaupunkien tilanne on vaikeampi. Nyt ollaan liit­tämässä yhteen ehkä kah­ta vahvinta.
  En oikein usko noi­hin. Yliopis­tot ja ammat­tiop­pi­laitok­set ovat jo mis­sä ovat, ja kaikkien suo­ma­lais­ten käytet­tävis­sä. Alem­pi koulu­tus ja ter­vey­den­hoito ovat Helsingis­sä tehot­to­mia. Koon kas­vat­ta­mi­nen entis­es­täänkin voi olla huono strate­gia, jos tavoit­teena on tehokku­us perus­palvelu­iden tuot­tamises­sa. Mallia voisi mielu­um­min kat­soa vaikka­pa tehokkaim­mista pienistä kunnista.

  Nyt voi samal­la kysyä tarvit­seeko Suo­mi pääkaupunkia ollenkaan. Mon­en maakun­nan vaikut­ta­jan toive­u­ni näyt­täisi ole­van Suo­mi ilman Helsinkiä tai että Helsingis­sä olsii korkein­taan 200.000 asukas­ta tai että pääkau­oun­ki olisi Jyväskylä tai joku muu sisä­maan kaupunki. 

  On tot­ta että alue­poli­ti­ikalla saadaan pidet­tyä Helsin­gin asukas­määrä mah­dol­lisim­man pienenä mut­ta se mak­saa rahaa. Ja jos kehäkol­mosen sisäpuolel­la asu­isi vähem­män kuin nyt niin ne rahat olisi otet­ta­va muil­ta kuin helsinkiläisiltä. 

  Ei ole myöskään todis­tei­ta että ihmiset oli­si­vat onnel­lisem­pia keskimäärin jos Suomes­ta puut­tuisi vetovoimainen pää-/su­urkaupunkialue joka pystyy työl­list­mään kaikkien alo­jen ja kaikkien koulu­tus­ta­son omaavia ihmisiä. Moni maakun­nan ihmi­nen kiroaa että joutuu muut­ta­maan työn perään etelään, mut­ta jos pääkaupunkia ei olisi ja olisi vain oman melko sup­pean alansa vahvo­ja keskikokoisia kaupunke­ja kuten esim Oulu jos­sa olisi pääasi­as­sa vain elek­tron­i­ikan ammat­ti­laisille töitä, ja Joen­suu vain biolo­geille ja Pori vain met­al­lialan ihmisille, niin eri ammat­tien ihmiset eivät kohtaisi. Ei syn­ty­isi per­heitäkään kos­ka alat ovat valitet­tavasti aika sukupuolisidon­naisia. Ja vaik­ka Helsinkiä ei olisi niin ihmiset jou­tu­isi­vat kuitenkin muut­ta­maan töi­denä perään, jos ammat­ti on vaik­ka biolo­gi ja on kotoisin Vaaasas­ta niin jos alan töitä ei Vaasas­ta löy­ty­isi niin kai se olisi melko sama asia muut­taako Helsinki­in tai Joensuuhun. 

  Helsin­gin seudun ter­vey­den­hoito-ongel­mat eivät johdu huonos­ta organ­isoin­nista vaan siitä että rahaa ei ole sille riit­tävästi. Maal­la pääsee heti “Tohtori Kiminkisen” luo, tai hän tulee jopa ihmis­ten kotei­hin, mut­ta se johtuu siitä että kehäkol­mosen sisäpuolen veron­mak­sa­jat mak­sa­vat pien­ten paikkakun­tien lekurit.

 27. R. Sil­fver­berg: Nyt voi samal­la kysyä tarvit­seeko Suo­mi pääkaupunkia ollenkaan. Mon­en maakun­nan vaikut­ta­jan toive­u­ni näyt­täisi ole­van Suo­mi ilman Helsinkiä tai että Helsingis­sä olsii korkein­taan 200.000 asukas­ta tai että pääkau­oun­ki olisi Jyväskylä tai joku muu sisä­maan kaupunki. 

  On tässä vas­taavaa (päin­vas­taista) aja­tus­ta Helsingilläkin. Näin maakun­nas­ta kat­sot­tuna vaikut­taa siltä, että Suomes­sa kaik­ki pitää saa­da Helsinki­in, ja ehkä sit­ten pienem­pi kopio johonkin muualle, jos viit­sitään. Viras­to tai laitos vilah­taa maakun­nas­ta pääkaupunkiseudun tun­tu­maan ker­takomen­nol­la, mut­ta auta armias, jos jotain yritetään siirtää toiseen suun­taan (vrt. Fimea).

  Ei tämä muuten niin pahaa olisi, mut­ta itselle tulee fiilis, että tässä on jol­lakin (itse asi­as­sa kaikil­la alueel­la jo asun­non omis­tavil­la) isot rahat pelis­sä kun koulutet­tua väestöä yritetään keskit­tää Helsin­gin seudulle jär­jet­tömän hin­tais­ten asun­to­jen markki­noille. Jos kaavoitus- ja rak­en­tamis­poli­ti­ik­ka saataisi­in järkevöitet­tyä niin, että asun­not mak­saisi­vat järk­i­hin­to­ja niin siinä menet­täisi aika moni aika paljon rahaa. Ei tai­da tul­la kor­jaus­ta asiaan.

  Olen asunut työiästäni suurim­man osan pääkaupunkiseudul­la, nyt keskikokoises­sa Suo­ma­laises­sa yliopis­tokaupungis­sa. Tääl­lä lapsen esimerkik­si vierask­ieliseen päiväkoti­in lait­ta­mi­nen ei joko määritä tarkalleen asuin­paikkaa tai pako­ta autokuskik­si — matkat ovat riit­tävän lyhy­itä pyöräiltäviksikin. Mietitään­pä vas­taa­va duu­ni itsel­leni pääkaupunkiseudul­la: esimerkik­si Sak­sankieli­nen päiväkoti Laut­tasaa­res­sa, työ­paik­ka esimerkik­si Otaniemessä tai Kumpu­las­sa. Tuo­hon sit­ten lisäk­si puoli­son työ­paik­ka ties mis­sä. Mil­lainen työ­matkarum­ba tuos­ta tulisi, kun asun­toon pitäisi olla a) varaa ja b) siihen tulisi mah­tua neli­henk­i­nen perhe.

 28. On tässä vas­taavaa (päin­vas­taista) aja­tus­ta Helsingilläkin. Näin maakun­nas­ta kat­sot­tuna vaikut­taa siltä, että Suomes­sa kaik­ki pitää saa­da Helsinki­in, ja ehkä sit­ten pienem­pi kopio johonkin muualle, jos viit­sitään. Viras­to tai laitos vilah­taa maakun­nas­ta pääkaupunkiseudun tun­tu­maan ker­takomen­nol­la, mut­ta auta armias, jos jotain yritetään siirtää toiseen suun­taan (vrt. Fimea).

  Enem­min kan­nat­taisi perus­taa uusien alo­jen viras­to­ja Helsin­gin ulkop­uolelle kuin sijoit­taa väk­isin van­ho­ja, joiden työn­tek­i­jät eivät voi muut­taa mukana. Esim mik­si Lip­posen aikoinaan aja­ma ja Berlus­conin tyr­määmä EU:n Elin­tarvike­vir­ras­to piti saa­da juuri Helsinki­in en ymmär­rä. Helsin­ki ei ole mikään elin­tarvike­tuotan­non tai maat­alouden mek­ka Suomes­sa. Se olisi voitu sijoit­taa Seinäjoelle tai Mikke­li­in ennemmin.

  Ei tämä muuten niin pahaa olisi, mut­ta itselle tulee fiilis, että tässä on jol­lakin (itse asi­as­sa kaikil­la alueel­la jo asun­non omis­tavil­la) isot rahat pelis­sä kun koulutet­tua väestöä yritetään keskit­tää Helsin­gin seudulle jär­jet­tömän hin­tais­ten asun­to­jen markki­noille. Jos kaavoitus- ja rak­en­tamis­poli­ti­ik­ka saataisi­in järkevöitet­tyä niin, että asun­not mak­saisi­vat järk­i­hin­to­ja niin siinä menet­täisi aika moni aika paljon rahaa. Ei tai­da tul­la korjausta
  asiaan.

  Ei tule kor­jaus­ta, mut­ta vaik­ka tulisi niin häviäjiä oli­si­vat vain Suomes­ta pois muut­ta­vat tai pienem­pään asu­un­toon vai­h­ta­vat, esim eläkeläiset. Kaikille muille, esim isom­paan asun­toon vai­h­ta­vat olisi suuri helpo­tus jos hin­tata­so tulisi alas. 

  Olen asunut työiästäni suurim­man osan pääkaupunkiseudul­la, nyt keskikokoises­sa Suo­ma­laises­sa yliopis­tokaupungis­sa. Tääl­lä lapsen esimerkik­si vierask­ieliseen päiväkoti­in lait­ta­mi­nen ei joko määritä tarkalleen asuin­paikkaa tai pako­ta autokuskik­si – matkat ovat riit­tävän lyhy­itä pyöräiltäviksikin. Mietitään­pä vas­taa­va duu­ni itselleni 

  Sak­salaista päiväko­tia tarvit­se­vat ovat Suomes­sa aika mar­gin­aaliryh­mä, mut­ta ymmär­rän kyl­lä ongel­man kos­ka olen itse ruotsinkieli­nen. Jostain Oulun tai Kuo­pi­on lähiöstäkin on pitkä mat­ka vierask­ieliseen päiväkoti­in jos se on toisel­la puolel­la kaupunkia kuin mis­sä itse asuu. Onnek­si Helsin­gin seudul­la on eri kielisiä (ainakin yleisim­määt kielet) päiväkote­ja aika tiheään ja jos ei ole niin ainakin iltak­er­ho­ja on. 

  Helsin­gin ja muiden suurkaupunkien etu on se että oman alan työ­paikko­ja löy­tyy useim­miten aika läheltä mis­tä itse asuu, ja jos ei löy­dy niin etääl­lä ole­vien kohtei­den välil­lä on nopei­ta siir­tymis­re­it­te­jä (metrot, lähijunat)

  1. Elin­tarvike­b­vi­ras­to ei tul­lut Helsinki­in sik­si, että Helsingistä oli (ajal­lis­es­ti) niin pitkä mat­ka Euroop­paan. Olisi ollut aivan mah­do­ton­ta esit­tää sitä Nurmek­seen. RTai edes Joen­su­uhun, kos­ka mat­ka olisi pari tun­tia pitem­pi. Helsingistä käy vir­ka-ajan puit­teis­sa Brys­selis­sä, Joen­su­us­ta ei käy.

 29. R. Sil­fver­berg: Ei ole myöskään todis­tei­ta että ihmiset oli­si­vat onnel­lisem­pia keskimäärin jos Suomes­ta puut­tuisi vetovoimainen pää-/su­urkaupunkialue joka pystyy työl­list­mään kaikkien alo­jen ja kaikkien koulu­tus­ta­son omaavia ihmisiä. 

  Onnel­lisu­ut­ta on vaikea mita­ta, mut­ta aloite­taan taloudel­li­sista eduista. Taa­jamia tarvi­taan monistakin syistä, mut­ta en tunne sel­l­aista talouden alaa, joka vaatisi nimeno­maan Helsin­gin kokoisen tai suure­man kaupun­gin men­estyäk­seen. Noki­akin on hajal­laan Suomen eri kaupungeis­sa. Minkä tahansa “ei-kovin-erikoisen” koulu­tuk­sen saanut ihmi­nen voi löytää töitä use­am­mas­ta paikasta.

  Ehkä ensim­mäisenä pääkaupunkiseudun mui­ta kaupunke­ja suurem­mista työ­markki­noista hyö­tyvät aviopar­it, joil­la on jokin “vähän erikoisem­pi” koulu­tus molem­mil­la. Hei­dän on ehkä helpoin löytää molem­mille työ­paik­ka maan suurim­mas­ta taa­ja­mas­ta. Tuo taa­ja­ma voi tässä mielessä hyvin olla use­am­man kun­nan muo­dosta­ma ryväs.

  Helsin­gin seudun ter­vey­den­hoito-ongel­mat eivät johdu huonos­ta organ­isoin­nista vaan siitä että rahaa ei ole sille riit­tävästi. Maal­la pääsee heti “Tohtori Kiminkisen” luo, tai hän tulee jopa ihmis­ten kotei­hin, mut­ta se johtuu siitä että kehäkol­mosen sisäpuolen veron­mak­sa­jat mak­sa­vat pien­ten paikkakun­tien lekurit. 

  Helsin­ki voi tuh­lail­la sik­sikin, että sil­lä on niin paljon rahaa käytet­tävis­sä. Köy­hät kun­nat ovat joutuneet virit­tämään talouten­sa tarkemmin.

  Rahoista puhut­taes­sa pitää erot­taa kak­si asi­aa: se mis­tä rahat kerätään, ja se miten ne kulute­taan. Raho­jen gen­eroin­ti on mon­imutkainen koko Suomen kat­ta­va yhtälö, johon kuu­luu myös köy­hien kun­tien rikkai­ta kun­tia suurem­mat val­tiono­su­udet (=“Helsin­gin tuki muille”), köy­hien kun­tien koulut­ta­mat opiske­li­jat keskus­taa­jamille jne.

  Kulu­tus­puolel­la, perus­palvelu­iden tuot­tamises­sa mon­et pienet ja köy­hät kun­nat (eivät kaik­ki) ovat ihan oikeasti tehokkai­ta, Helsingistä riip­pumat­tomasti. Ja Helsin­ki tuh­lailee, muista riip­pumat­tomasti. Suuri koko ei tuo etua täl­laisil­la työvoimaval­taisil­la aloil­la. Oman koke­muk­seni mukaan maaseudul­la palve­lut saa yleen­sä jonot­ta­mat­ta, vaik­ka ne onkin toteutet­tu edullisesti.

  1. Juho Laatu,
   Väit­teesi on niin val­tavir­trasta poikkea­va, että sitä pitäisi vähgän perustel­la. Kan­sain­välisessä kir­jal­lisu­udessa kat­so­taan, että miljoo­nan asukkaan kaupun­ki on aivan liian pieni ja tule­vaisu­us on paljon tätä suuremmilla.

 30. Osmo Soin­in­vaara: Kan­sain­välisessä kir­jal­lisu­udessa kat­so­taan, että miljoo­nan asukkaan kaupun­ki on aivan liian pieni ja tule­vaisu­us on paljon tätä suuremmilla. 

  Hyvä ja mie­lenki­in­toinen aihe. Väit­teeseen ei ole help­po tart­tua, kos­ka se ei ole kovin tark­ka, mut­ta yritän jotain.

  Mik­si miljoon­akaupun­git oli­si­vat “tule­vaisu­ut­ta”? Tarkkail­laan vaikka­pa Lontoota.

  Lon­toon yksi keskeinen etu on se, että se on yhden suuren markki­na-alueen keskuskaupun­ki. Tässä suh­teessa sen oma koko ei ole kovin tärkeä. Sen lähiöistä osa voisi olla muuallakin.

  Lon­too on yksi rahamaail­man keskus. Ennen lai­vat kaup­patavaroi­neen saa­pui­v­at Lon­tooseen. Tänään Pohjo­is­maat voivat perus­taa yhteisen pörssin ja pankin, vaikka­pa Maarianhaminaan.

  Lon­too on lentoli­iken­teen sol­muko­h­ta. Mut­ta kai kyse on vai koko saaren strate­gis­es­ta sijain­nista matkalla Atlantin yli.

  Lon­toos­sa ei tai­da olla nykyään sel­l­aisia teol­lisu­u­den alo­ja (vaikka­pa kehru­u­te­ol­lisu­ut­ta), jot­ka vaati­si­vat Lon­toon kokoista väestöpo­h­jaa. Net­ti­palve­lut pyörivät muual­la kuin Lontoossa.

  Lon­toon suuren väestömäärän ja koko maan suuren väestömäärän vuok­si Lon­too on vah­va korkeakult­tuurin ja muiden ylel­lisyys­palvelu­iden keskus. Tässä ensim­mäi­nen teema, jos­sa miljoon­akaupun­git ovat Helsinkiä edel­lä. Helsingis­sä on oop­pera ja Oulus­sa ei. Mut­ta ei tämä sta­tus­ta luku­unot­ta­mat­ta tai­da olla mikään avain­jut­tu. Ylel­lisyys­palve­lut tule­vat rahan luo.

  Kunkin alueen suurin ja hallintokaupun­ki ovat aina vetovoimaisia mon­es­ta syys­tä. Rahas­ta ja ase­mas­ta kiin­nos­tuneet hakeu­tu­vat niihin. Sik­si Lon­too vetää enem­män miljonääre­jä ja miljonäärik­si aikovia kuin Helsin­ki. Suuret paikat siis houkut­tel­e­vat ihmisiä, kos­ka ne ovat jo houkutelleet muitakin. Tässä suu­ru­ud­es­ta ei ole varsi­nais­es­ti etua — kaik­ki vain kerään­tyvät sinne, mis­sä muutkin ovat. Tämä voisi olla vahvin syy sille, mik­si suurim­mat men­esty­i­sivät jatkos­sakin (hyvässä ja pahassa).

  Yliopis­tot syn­nyt­tävät inno­vati­ivista toim­intaa ympärilleen jatkos­sakin. Kaupun­gin ei tarvitse olla eri­tyisen suuri. Pieni kielialue jar­rut­taa Helsin­gin men­estys­tä, mut­ta jos ope­tus annetaan englannniksi, Suomenkin yliopis­tot voivat kiinnostaa.

  Vielä yksi oleelli­nen jut­tu on yht­enäisen, yhden komen­non alla ole­van hallintoalueen koko. Alueen pääkaupunki­in ker­tyy paljon hallintoa ja sen ympäril­lä pyörivää aktivi­teet­tia. Brys­sel voisi siis nous­ta jos liit­to­val­tiois­tu­mi­nen jatkuu. Helsin­gin vetovoima Suomen ykkösenä pysyy, mut­ta liit­to­val­tios­sa se voisi jäädä vähän enem­män Joen­su­unkin kaltaiseen asemaan.

  Määrit­telemät­tä jäi, mikä se suu­ru­u­den etu ja men­estys oli. Ehkä pelkkä suu­ru­us ei riitä, vaan suu­ru­u­den tulisi tuo­da myös etu­ja kaikille asukkaille, tai ainakin rikkaim­mille asukkaille. Ehkä puhut­ti­in rahan tien­aamisen mah­doolisuuk­sista ja rahan kasautu­mis­es­ta johonkin pis­teeseen. Tosin raha on liukas­ta, joten Mona­co voi päi­hit­tää Lon­toon ja Kau­ni­ainen tai Nur­mi­järvi Helsingin.

  Hajautet­m­man rak­en­teen puoles­ta voisi­vat puhua seu­raa­vat seikat.
  — Toim­inta on nykyään paljolti netis­sä. Net­tiä voi käyt­tää vaikka­pa käm­pässä Utsjoella.
  — Ruuhkat eivät ehkä kiin­nos­ta. Hausjärvi voit­taa Helsin­gin, jos ei tarvitse kam­peu­tua toimis­tolle joka aamu. Helsin­gin palve­lut ovat vielä saatavilla.
  — Liikku­mi­nen on nykyään help­poa. Bisnestä voi käy­dä tekemässä Pari­i­sis­sa, vaik­ka asu­isi Hausjärvellä.
  — Toteut­ta­van por­taan työt kan­nat­taa sijoit­taa kalli­in keskuskaupun­gin sijaan jon­nekin edullisem­paan kun­taan, tai Intiaan.

 31. Juho Laatu:

  Hajautet­m­man rak­en­teen puoles­ta voisi­vat puhua seu­raa­vat seikat.
  — Toim­inta on nykyään paljolti netis­sä. Net­tiä voi käyt­tää vaikka­pa käm­pässä Utsjoella.
  — Ruuhkat eivät ehkä kiin­nos­ta. Hausjärvi voit­taa Helsin­gin, jos ei tarvitse kam­peu­tua toimis­tolle joka aamu. Helsin­gin palve­lut ovat vielä saatavilla.
  — Liikku­mi­nen on nykyään help­poa. Bisnestä voi käy­dä tekemässä Pari­i­sis­sa, vaik­ka asu­isi Hausjärvellä.
  — Toteut­ta­van por­taan työt kan­nat­taa sijoit­taa kalli­in keskuskaupun­gin sijaan jon­nekin edullisem­paan kun­taan, tai Intiaan.

  Tietysti jos itse pitää maal­la tai pikkukaupungis­sa asumis­es­ta voi mielin määrin haukkua Helsinkiä ja suurkaupunke­ja lyt­tyyn, ja aina löytää “parem­pia vai­h­toe­hto­ja” miten asi­at pitäisi tehdä. Min­ullekin on tar­jot­tu puoli-ilmaista asum­ista 100 km päässä Helsingistä mut­ta en ole huolin­ut ja se johtuu muista syistä kuin työelämästä. 

  Jos asu­isin muual­la Suomes­sa kuin Helsingis­sä niin silti toivoisin että Suomen pääkaupun­ki olisi pienen miljoon­akaupun­gin kokoinen eikä mikään provinssiloukku. Sel­l­ainen jos­sa voisi kokea suuren maail­man meininkiä, että olisi pil­ven­pi­irtäjiä ja guggen­heime­ja ja huvit­telu­paikko­ja jot­ka ovat auki aamuun asti. Ja kau­ni­ita naisia tietenkin 😀 Kaikil­la ei ole mah­dol­lisu­us tai halu lähteä Pari­isi­in tai Lon­tooseen tai NewYorki­in tai edes Pietari­in tai Tukhol­maan viikon­lop­pua viettämään.

 32. Soin­in­vaara voisi ottaa mukaan näi­hin perustelui­hin­sa koulut, sil­lä niiden taso­erot ainakin Yhdys­val­lois­sa pilaa­vat kun­tara­jo­ja enem­män yhteiskun­taraken­net­ta. On seu­tu­ja, jois­sa on hyvät koulut ja jois­sa asun­to­jen hin­nat sen mukaisia ja alati nou­se­via. Vier­essä on kur­ja koulu, jon­ka läheisyy­teen kukaan ei halua muut­taa. Alkaa kierre, jon­ka lop­pupis­teessä on slummi.

  Suomes­sakin on koh­ta Ruotsin — toiv­ot­tavasti ei sen­tään USA:n — tapaisia “slum­me­ja”, joiden koului­hin ei kan­taväestö halua lap­si­aan. White flight alkaa ja johtaa alueen kur­jis­tu­miseen entis­es­tään. Vähän asi­aan aut­taa vapaus vali­ta lapselleen koulu alueen ulkop­uolelta mut­ta vain vähän.

  Tähän kehi­tyskulku­un on vaikea kek­siä vas­tavoimaa mut­ta jotain pitäisi kek­siä vaik­ka sit­ten tämän kun­tau­ud­is­tuk­sen yhteydessä.

 33. R. Sil­fver­berg: Tietysti jos itse pitää maal­la tai pikkukaupungis­sa asumisesta … 

  Yritin väl­tel­lä puh­taan henkilöko­htaisia miel­tymyk­siä, kuten luon­toa, rauhaa ja tilaa vs. kuhi­naa, ostos­mah­dol­lisuuk­sia ja palveluvalikoimaa.

  Jos asu­isin muual­la Suomes­sa kuin Helsingis­sä niin silti toivoisin että Suomen pääkaupun­ki olisi pienen miljoon­akaupun­gin kokoinen eikä mikään provinssiloukku. 

  On tietenkin makua­sia kumpi Helsin­ki on :-). Suomes­ta löy­tyy mis­tä tahansa iltar­avin­toloi­ta, Tam­pereelta teat­tere­i­ta, sieltä täältä fes­ti­vaale­ja, ja Helsingistä ja Savon­lin­nas­ta oop­pera. Maail­man suurkaupungeista voisi tänne kai­va­ta Suomea run­saam­paa tasokkaan kult­tuurin tar­jon­taa. Helsin­ki ver­rat­tuna Tam­pereeseen tar­joaa ehkä vähän surem­man valikoiman ostos­mah­dol­lisuuk­sia ja palvelu­va­likoimaa. Mon­et maaseu­tupitäjät ovat tun­ni­in matkan päässä teat­ter­ista. En tiedä mitä eri­tyis­es­ti kaipaisin, jos Helsin­ki puut­tuisi, ja Turku olisi Suomen pääkaupunki.

  Sen ver­ran voin puhua suurten kaupunkien puoles­ta, että Suomelle on ehdot­tomasti eduk­si, että sil­lä on muu­ta­ma niin suuri kaupun­ki, että ne anonymisoi­vat yksilöt, ja siten tas­apain­ot­ta­vat per­in­teistä maalaisori­en­toitunut­ta naa­purin asi­at penko­vaa juoru­akkakult­tuuria. Ja sama toiseen suun­taan. Anonymi­teetin lisäk­si on hyvä, että jos­sain naa­pu­rit tun­netaan. Nykyään monil­la on mah­dol­lisu­us naut­tia molemmista.

 34. Olen samaa mieltä siitä, että nykyi­nen kun­tarakenne aiheut­taa epäter­vet­tä kil­pailua veron­mak­sajista. Mielestäni suun­nitel­tu­un suur-Helsinki­in olisi liiken­nepoli­it­ti­sista syistä liitet­tävä myös Ker­a­va ja Kirkkon­um­mi, ne kun kuu­lu­vat HSL:n kat­tavu­usalueeseen pääkaupunkiseudun kaupunk­ine­likon ohella. 

  Ehdotan, että Helsin­ki, Espoo, Van­taa, Kau­ni­ainen, Ker­a­va, Sipoo ja Kirkkon­um­mi yhdis­tet­täisi­in 1,15 miljoo­nan asukkaan suur-Helsingiksi.

 35. Osmo Soin­in­vaara:
  Juho Laatu,
  Väit­teesi on niin val­tavir­trasta poikkea­va, että sitä pitäisi vähgän perustel­la. Kan­sain­välisessä kir­jal­lisu­udessa kat­so­taan, että miljoo­nan asukkaan kaupun­ki on aivan liian pieni ja tule­vaisu­us on paljon tätä suuremmilla.

  Kiin­nos­taisi tietää mihin kir­jal­lisu­u­teen Ode viit­taa. Antti Moisio & muu VATT:n väki on useis­sa raporteis­sa refer­oin­ut kan­sain­välisiä tutkimuk­sia joiden mukaan opti­maa­li­nen kun­takoko palve­lu­tuotan­non kannal­ta kat­sot­tuna sijoit­tuu pikem­minkin 50 000 asukkaan luokkaan. Ver­tailu on vaikeaa kos­ka kun­tien ja val­tion väli­nen tehtävä­jako ja rahoi­tusjär­jeste­lyt vai­htel­e­vat maittain.

  Tässäkin ketjus­sa on ver­tailuko­htana käytet­ty euroop­palaisia metropole­ja mm. Lon­too­ta, joka hallinnol­lis­es­ti koos­t­uu 32 itsenäis­es­ti hal­li­tus­ta kun­nas­ta, bor­oughista joiden asukasluku vai­htelee 7000 (Helsin­gin ydinkeskus­taa vas­taa­va Lon­don city) ja 350 000 asukkaan välil­lä. Sama hallinnnolli­nen rakenne löy­tyy muis­takin län­sieu­roop­palai­sista miljoon­ametropoleista vaikka­pa Pari­i­sista ja Madridista.

  1. Pet­teri.
   Nyt puhut­ti­in kaupun­gin koos­ta elinkei­noelämän keskuk­se­na, ei siitä, kuin­ka mon­een kun­nal­liseen itse­hallintoalueeseen kaupun­ki on jakau­tunut. Kas­va­vat elinkeinot vaa­ti­vat suuren väestöpo­h­jan. Manuel Castellsin mukaan alle viiden miljoo­nan asukkaan kaupunkien ei kan­nat­taiusi edes ilmoit­tau­tua kisaan.
   Juho Laatu esit­ti Helsin­gin seudun asukkaiden hajaut­tamista påieni­in kirkonkyli­in, jos nyt vähän karrikoin.

 36. Osmo Soin­in­vaara: Kas­va­vat elinkeinot vaa­ti­vat suuren väestöpo­h­jan. Manuel Castellsin mukaan alle viiden miljoo­nan asukkaan kaupunkien ei kan­nat­taiusi edes ilmoit­tau­tua kisaan. 

  Oliko­han hänel­lä esimerkkiä elinkeinos­ta, joka ei toi­mi tuo­ta pienem­mis­sä kaupungeissa?

  Juho Laatu esit­ti Helsin­gin seudun asukkaiden hajaut­tamista påieni­in kirkonkyli­in, jos nyt vähän karrikoin. 

  En ole tain­nut esit­tää, vaik­ka pien­ten paikkakun­tien toimivu­ut­ta olenkin puo­lus­tanut ja muutenkin koepal­lo­ja sinne suun­taan “kar­rikoidusti” viskonut.

  Demokraat­tisen itse­hallinnon näkökul­mas­ta kan­natan sen kokoisia kun­tia, jot­ka asukkaat koke­vat itselleen luon­te­viksi. Helsin­gin tapauk­ses­sa Helsin­gin nimeen liit­tyvä paikallispa­tri­o­tis­mi on aika vah­vaa, ja uskon mon­en kun­nan asukkaan mieltävän itsen­sä nimeno­maan helsinkiläisek­si. Pääkaupunkista­tus luon­nol­lis­es­ti lisää tätä intoa. Siis­pä ensim­mäi­nen veikkaus Helsin­gin luon­te­vak­si kook­si voisi tästä näkökul­mas­ta kat­soen olla sen nykyi­nen koko (sama vas­taus useim­mille muillekin Suomen kunnille).

  Jos puhutaan paikallis­demokra­ti­as­ta, Helsin­gin kokolu­okas­sa ihmis­ten koke­mus ja kyky vaikut­taa omi­in paikallisi­in asioi­hin­sa voi jo lai­men­tua, joten koko voisi tässä mielessä, paikallis­demokra­t­ian toimivu­u­den kannal­ta, olla pienem­pikin. Mut­ta helsinkiläiset päät­tävät, mikä heille on paras­ta. Ehkä vuosaarelisillekin olo Helsin­gin osana on posi­ti­ivi­nen asia.

  Jos etsit­täisi­in taloudel­lis­in­ta vai­h­toe­htoa perus­palvelu­iden toteut­tamiseen, voidaan tode­ta, että Suomes­sa taloudel­lisim­mat kun­nat voivat olla hyvinkin pieniä. Ja toisaal­ta Helsin­ki ei ole taloudel­lisin. Siis­pä jopa parin tuhan­nen asukkaan kun­ti­inkin pilkkomi­nen voisi tästä näkökul­mas­ta olla (teo­reet­tis­es­ti) perusteltavis­sa — siis jos taloudel­lisu­us perus­palvelu­iden tuot­tamises­sa olisi helsinkiläis­ten ehdo­ton ykköskriteeri.

  Toki taloudessa myös suuri koko aut­taa. Sen näkee vau­rau­den keskit­tymisessä pääkaupunkiseudulle ja mui­hin suuri­in keskuk­si­in. Suurin osa näistä eduista tulee kuitenkin jo maati­eteel­lisen asukaskeskit­tymän myötä, eikä itse kun­nan / paikall­ishallintoalueen tarvitse olla näin suuri. Espoon, Kau­ni­ais­ten ja muiden ympäryskun­tien Helsin­gin veroinen men­estys demon­stroi tätä. Espool­la on myös merkit­tävä korkeak­oulu, eli naa­purikun­tien ei tarvitse olla pelkkiä Helsin­gin lähiöitä, vaan ne voivat olla aidom­min osa metropolia.

  Helsin­ki on myös akti­ivis­es­ti esit­tänyt ylikun­nal­lisia asioi­ta (liikenne, kaavoitus) perus­teena liitosten tarpeel­lisu­udelle. Toki noil­lakin oma merk­i­tyk­sen­sä on, mut­ta niitä riit­tää aina, ja meil­lä on myös val­tio ja muut keskite­tyt päätök­sen­tekomekanis­mit hoita­mas­sa ylikun­nal­lisia asioi­ta. Pääosa kunnnan toimin­nas­ta on kuitenkin varsin paikallista luon­teeltaan, ja yhte­ityökin toimii, ja val­tion ohjaus tarvit­taes­sa. Näil­lä seikoil­la voi siis olla pien­tä vaiku­tus­ta, mut­ta pääasi­at ovat muual­la. Jos raja ja sen yli tarvit­ta­vat neu­vot­te­lut ovat aina ongel­ma, mikään koko ei ole riittävä.

  Totesin että kun­ta­lais­ten oma mielipi­de on tärkein. Hyvä hallinto (sekä paikallisel­la, että maid­en, ja suurem­pi­enkin aluei­den tasol­la) syn­tyy paljolti yhtei­sistä intres­seistä ja luot­ta­muk­ses­ta toisi­in. Paikallis­demokra­ti­as­sa hallintoyk­sikön koko kan­nat­taa pitää pienenä myös sik­si, että näin asioiden mit­takaa­va säi­lyy sopi­vana, ja asi­at kiin­nos­tavina, eivätkä liian run­saina ja mon­imutkaisi­na noille itseään hal­li­in­noiville kansalaisille. Hallintoyk­sikön suuri koko taas kas­vat­taa byrokra­ti­aa ja etään­nyt­tää kansalaisia päätök­sen­teosta. Virkamies- ja kabi­net­ti­val­ta ei ole paikallis­demokra­t­ian tavoite. Itse asi­as­sa sitä vas­taan tulee hie­man tais­tel­la, sil­lä jokainen organ­isaa­tio on taipu­vainen keskit­tymään ja lihomaan.

  Suomen kak­si­jakoinen demokra­t­ian malli on ihan hyvin perusteltavis­sa. Toinen demokra­t­ian taso bot­tom-up ja toinen top-down. (Hal­li­tuk­sen keskusve­toinen ja nyt ylhäältä ajet­tu suurkun­ta­malli sotii tätä ajate­lu­ta­paa vastaan.)

  Kun­ta­lais­ten mielipi­de ja tun­neti­la on siis tärkeä. Tämä ei kuitenkaan tarkoi­ta sitä, että jos suurem­pi Helsin­ki halu­aa liit­tyä Espooseen tai liit­tää Espoon itseen­sä, helsinkiläisil­lä olisi tähän oikeus. Ensisi­jais­es­ti tätä pitää kysyä espoolaisil­ta. Hyvässä mallis­sa espoolaisil­la olisi jatkos­sakin oikeus etään­tyä Helsingistä, vaik­ka nyt halu­aisi­vatkin tehdä tiukkaa yhtestyötä.

  Hal­i­tuk­sen kun­takier­roksel­la min­ua hie­man hirvit­ti se, että nyt keskuskun­nat aika sys­temaat­tis­es­ti halu­si­vat liitok­sia, ja ympäryskun­nat vas­tus­ti­vat. Olisin odot­tanut hie­man enem­män kan­nan­ot­to­ja “jos kaik­ki osa­puo­let halu­a­vat”. Nyt näyt­täisi siltä, että keskuskun­nat usko­vat hie­man liikaa isom­man oikeu­teen. Tämä ei ole kovin ter­ve ajattelutapa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.