Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 20.3.2012

Lis­ta on hyvin kevyt, kos­ka kokous jat­kuu yhteis­ko­kouk­se­na Espoon ja Van­taan lau­ta­kun­tien kanssa.

 Öster­sun­do­min osayleiskaavaluonnos

Vii­mek­si pöy­däl­le pan­tu esi­tys pan­naan nyt läpi var­maan­kin pien­ten raken­ta­mis­ta vähäi­ses­ti kar­si­vien ohjei­den kans­sa. Lopul­li­sen kan­nan täs­sä vai­hees­sa sanoo kau­pun­gin­hal­li­tus. Val­tuus­toon asia tulee, kun esi­tys on lopul­li­nen. Tämä on siis vain luonnos.

 Kaa­van ajan­mu­kais­ta­mi­nen Ludviginkadulla

Liike‑, toi­mis­to- ja asuin­ti­laa niin, että katu­ta­sos­sa on olta­va lii­ke­huo­neis­to­ja tai ravin­to­loi­ta.  Ensim­mäi­sen ker­ran uusi asuin­huo­neis­to­jen pinta-alanormi:

”Ton­til­le raken­net­ta­vis­ta asun­nois­ta vähin­tään 50 % tulee toteut­taa sel­lai­si­na asun­toi­na, jois­sa on kak­si makuu­huo­net­ta tai enem­män. Näi­den asun­to­jen kes­ki­pin­ta-alan tulee olla vähin­tään 80 huo­neis­to­ne­liö­met­riä. Mää­räys ei kos­ke vuokratuotantoa.”

Pysä­köin­ti­nor­mi on 1/135 asuin­ker­ro­sa­lal­ta. Muis­tan­ko vää­rin, eikö sen pitä­nyt olla kes­kus­tas­sa lievempi?

 Lii­ken­teen kehi­tys Helsingissä 

Lii­ken­ne vähe­nee Nie­men rajal­la, pysyy suun­nil­leen ennal­laan kan­ta­kau­pun­gin rajal­la ja kas­vaa voi­mak­kaas­ti muu­al­la. Yllät­tä­vän suu­ri osa auto­kan­nas­ta on otet­tu pois lii­ken­ne­käy­tös­tä. Auton omis­ta­mi­sen kehi­tyk­ses­tä pitäi­si saa­da enem­män alu­eel­lis­ta tie­toa. Kan­ta­kau­pun­gis­sa kehi­tys voi olla kovin eri­lais­ta kuin lähiöissä.

18 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 20.3.2012”

 1. Tar­kis­tin tuon auto­paik­ka­nor­min. Tai­si men­na tuon auto­paik­ka­nor­min pää­tök­sen­te­ko siten, että nor­me­ja tiu­ken­net­tiin alku­pe­räi­ses­tä esi­tyk­ses­tä samal­la kun sovit­tiin, että val­mis­tel­laan tapaa, jol­la osan toteu­tet­ta­vis­ta pai­kois­ta voi jät­tää myö­hem­min toteutettavaksi. 

  Nyky­nor­mi sanoo 1 ap / 145k-m2 jos 400m etäi­syy­del­lä rai­teis­ta ja 1 ap / 135 jos ei kan­ta­kau­pun­gis­sa. Tuos­sa­kin piti mie­les­tä­ni olla myös rati­kat löy­sem­män nor­min piirissä. 

  Nyt oli­si­kin hyvä tilai­suus käyt­tää tuo­ta ehdo­tet­tua mene­tel­mää ja samal­la kiris­tää nor­mia aina­kin tuo­hon 1 / 145 lukuun. Mie­luum­min enemmän. 

  Pää­tet­ty nor­mi löy­tyy täältä:
  http://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkisuunnittelulautakunta/Suomi/Esitys/2012/Ksv_2012-01–31_Kslk_3_El/FCE16853-8C80-4370-A2AC-AAB78C71D007/Liite.pdf

 2. Lii­ken­teen kehi­tys ‑rap­pa­ris­ta Mik­ko sanoi sinän­sä olen­nai­sen http://mikkosarela.blogspot.com/2012/03/kaupunkisuunnittelulautakunnan-lista_16.html Puhu­taan sii­tä mitä niil­lä luvuil­la tehdään:

  Se kuin­ka moni ja kuin­ka pit­kiä mat­ko­ja kul­kee junil­la, autol­la, rati­kal­la, met­rol­la, pyö­räl­lä, bus­sil­la tai jalan seu­raa käy­tän­nös­sä kau­pun­ki­ra­ken­tees­ta. Jos kaa­voi­te­taan tii­vis­tä ja lähel­le niin auto­ja on vähem­män, jos kau­as ja har­vaa niin auto­ja on enem­män. Jot­kut rata- tai tie­hank­keet, lip­pu­jen hin­nat ja talou­den vaih­te­lut, on kui­ten­kin tois­si­jai­nen asia, vaik­ka niil­lä­kin on oma vai­ku­tuk­sen­sa. Eli se miten lii­ku­taan seu­raa kaavoituksesta.

  Se että noi­ta toteu­tu­nei­ta auto­mää­riä käy­te­tään kaa­voi­tuk­sen läh­tö­tie­to­na ja läh­tö­koh­ta­na on aivan nurin­ku­ris­ta. Tuo on kon­ser­va­tii­vi­nen kaa­voi­tusau­to­maat­ti, kos­ka on raken­net­tu auto­kau­pun­kia, niin autoi­lu kas­vaa, ja kos­ka autoi­lu kas­vaa täy­tyy kaa­voit­taa lisää auto­kau­pun­kia. Tosin jos teh­dään ihan oike­aa kau­pun­kia, niin sama pro­ses­si kyl­lä toi­mii toi­seen­kin suuntaan.

  Lakat­kaa käyt­tä­mäs­tä tota rap­pa­ria mitoitukseen.

 3. Pysä­köin­ti­nor­mis­ta pari reunahuomautusta:
  1 Yllät­tä­vää, että run­ko­lin­jas­to­suun­ni­tel­ma on saa­nut näin nor­ma­tii­vi­sen ase­man esi­kau­pun­kia­lueil­la. Vai­ku­tus on kyl­lä pieni.
  2 Kes­ki­te­tyn pysä­köin­nin kehit­ty­mi­sel­le oli­si suo­nut enem­män tukea. Nyt pääl­lek­käis­käyt­töön täh­tää­vien pysä­köin­ti­lai­tos­ten vai­ku­tus on huo­mioi­tu, mut­ta ei tue­ta mah­dol­li­suut­ta kes­kit­tää myös nimet­ty­jä paik­ko­ja samoi­hin laitoksiin

 4. Tämä menee nyt sai­var­te­luk­si, mut­ta jos etäi­syyk­siä ase­mal­le las­ke­taan kuten on ollut met­ron kans­sa tapa­na, Lud­vi­gin­ka­dul­ta on itse asias­sa alle 400 metriä.

  Ensin­nä­kin, Pisa­ra-radan kes­kus­ta-ase­ma las­ke­taan mukaan näi­hin ase­miin. Tämän näkee jo sii­tä, että se on piir­ret­ty karttaan

  Toi­sek­seen, maa­na­lais­ten ase­mien las­ke­taan sisään­käyn­nil­tä, eikä liu­ku­por­tai­ta huo­mioi­da. Näin on käy­tän­nös­sä mene­tel­ty met­roa­se­mil­le vai­ku­tusa­luei­ta pii­ret­täes­sä, joten mik­sei tässäkin.

  Kol­man­nek­seen, mat­kat mita­taan lin­nun­tie­tä, vaik­ka sii­nä oli­si talo­ja välissä.

  Kar­tas­ta mita­ten mat­kaa talon ulko-ovel­ta tulee täl­lä tavoin noin 390 met­riä Kol­men sepän aukion sisään­käyn­nil­le Pisa­ran ase­mal­le. Las­ku­pe­rus­teet voi­vat toki olla jot­kin muut­kin, mut­ta sit­ten kan­nat­taa kysyä, että mitä tuo 400m oikeas­taan tarkoittaa.

 5. Sep­po, mik­si siel­lä pysä­köin­ti­lai­tok­ses­sa pitäi­si olla nimet­ty­jä paikkoja?

  Ajat­te­lin etten vaih­teen vuok­si sano mitään, mut­ta se Ludwi­gin­ka­dun pysä­köin­ti­jär­jes­te­ly on ihan sivis­ty­nyt kom­pro­mis­si ja sil­ti­kin täy­sin päh­kä­hul­lu rat­kai­su, sikä­li kun pysyn sii­nä kär­ryil­lä. Sii­hen kiin­teis­töön ei voi raken­taa eikä raken­ne­ta mitään park­ki­hal­lia. Sen sijaan yhtiö mää­rä­tään osta­maan paik­ko­ja lähei­sis­tä pysä­köin­ti­lai­tok­sis­ta. Läheis­tä ei ole kai sen tar­kem­min määritelty.Erottajan hal­lin sisään­käyn­ti on toi­sel­la puo­lel­la katua, mut­ta sin­ne sitä tus­kin voi mää­rä­tä, kos­ka viran­omais­mää­rys ostaa paik­ka tie­tys­tä hal­lis­ta joh­taa aika kal­lii­seen myyntihintaan.

  Eli yhtiön omis­ta­ma paik­ka voi kai olla vaik­ka Kam­pin park­ki­hal­lis­sa. Onhan se ihan kiva että autoi­li­joi­ta­kin vaih­teek­si käve­ly­te­tään ja kym­pin rati­kal­la pää­see huonojalkaisempikin.

  Näin siis sen sijaan että asu­kas nyt vaan pysä­köi­si min­ne halu­aa ihan omil­la rahoil­laan. Lisä­tään kan­sioon talo­yh­tiöil­lä ei pitäi­si olla mitään teke­mis­tä pysä­köin­nin kans­sa, tämä nyt vaan on niin teo­rias­sa kuin käy­tän­nös­sä täyt­tä pelleilyä.

 6. Mää­räys ei kos­ke vuokratuotantoa.”

  Eikö­hän aika iso osa asun­nois­ta tule joka tapauk­ses­sa jos­sa­kin vai­hees­sa ole­maan myös vuo­kral­la. Mik­si siis on syy­tä eri­lai­seen kohteluun?

  Tuo, että suur­vuo­kra­nan­ta­jil­le anne­taan eri­tyi­soi­keus raken­taa pie­niä asun­to­ja työn­tää tehok­kaas­ti pää­kau­pun­ki­seu­dul­la tär­keät yhtä tai kah­ta asun­toa vuo­kraa­vat pien­vuo­kra­nan­ta­jat syr­jään. Heil­le kun ei täl­lä poli­tii­kal­la rii­tä kai­kis­ta kan­nat­ta­vim­pia pie­niä asun­to­ja vuokrattavaksi.

  Mik­si tuot­toi­sin osa bis­nes­tä halu­taan antaa suur­vuo­kra­nan­ta­jien yksinoikeudeksi?

 7. Täy­den­nän vie­lä edel­lis­tä: toden­nä­köi­ses­ti nime­no­maan pie­nem­mis­tä asun­nois­ta suu­rem­pi osa on vuo­kral­la. Onko asias­ta teh­ty mitään selvitystä?

  Jos, ja toden­nä­köi­ses­ti kun, on niin, että pie­net asun­not joka tapauk­ses­sa pää­ty­vät vuo­kral­le, niin mik­si on tar­peen rajoit­taa oikeus nii­den raken­ta­mi­seen vain suurvuokranantajafirmoille?

 8. Otso Kive­käs: Ensin­nä­kin, Pisa­ra-radan kes­kus­ta-ase­ma las­ke­taan mukaan näi­hin ase­miin. Tämän näkee jo sii­tä, että se on piir­ret­ty karttaan

  Siis eikö rai­tio­tei­den pitä­nyt olla rai­tei­ta täs­sä las­kuo­pis­sa? Pisa­ran kes­kus­ta-ase­man ympä­ril­lä on ratik­ka­py­säk­ke­jä sen ver­ran, että nii­den 400 met­rin rin­ku­lat peit­tä­vät tie­noot joka tapauksessa.

 9. tpyy­luo­ma: Sep­po, mik­si siel­lä pysä­köin­ti­lai­tok­ses­sa pitäi­si olla nimet­ty­jä paikkoja?

  Kes­kus­tas­sa ja suu­res­sa osas­sa kan­ta­kau­pun­kia kau­pal­li­nen pysä­köin­ti­tar­jon­ta hal­leis­sa on niin sakea, että nimet­ty­jen paik­ko­jen tar­ve on vähäi­nen. Esi­kau­pun­ki­vyö­hyk­keel­lä asia on toi­sin. Tie­tys­ti kau­pal­lis­ta tar­jon­taa syn­tyy sin­ne­kin, jos tont­ti­koh­tai­sis­ta pai­kois­ta luovutaan.

  Käy­tän­nös­sä on löy­det­tä­vä toi­mi­va tapa siir­tyä nykyi­ses­tä tont­ti­koh­tai­ses­ta paik­ka­tar­jon­nas­ta vähi­tel­len enem­män lai­tos­koh­tai­suu­teen. Kyn­nys siir­tyä on pie­nem­pi, jos talo­yh­tiöt saa­vat lunas­taa alu­een pysä­köin­ti­lai­tok­sis­ta paik­ko­ja edel­leen asuk­kail­leen myy­tä­väk­si tai vuo­krat­ta­vak­si. Näi­tä­hän on jo mm Pasi­las­sa. Saat­taa olla, että talo­yh­tiö sii­nä välis­sä on tur­ha byrokratia.

  Kun tuo pysä­köin­ti­nor­mi on nyt tont­ti­koh­tai­nen, on sii­tä hel­pom­pi siir­tyä uuteen jär­jes­tyk­seen, jos on kaa­voi­tet­tu lai­tos­ti­laa aluk­si juu­ri pää­te­tyn nor­min mukaan. Aikaa myö­ten tämä pol­ku joh­taa koh­tuul­li­sem­paan koko­nais­mi­toi­tuk­seen, kun lai­tos­paik­ko­jen käy­tös­tä var­maan on help­po saa­da käyttötilastoja.

 10. Sep­po, kun minä en oikein ymmär­rä mik­si nii­den paik­ko­jen pitäi­si olla nimet­ty­jä vaik­ka ne oli­si­vat kaik­ki asu­kas­paik­ko­ja. Ei nii­den­kään käyt­tö­as­te ole 100%, eli ei ole sel­lais­ta ajan­het­keä aina­kaan isom­mal­la pysä­köin­tia­lu­eel­la, jol­loin kaik­ki oli­si­vat autoi­neen kotona.

  Voi olla poliit­tis­by­ro­kraat­ti­ses­ti hel­pom­paa ede­tä asuin­tyh­tiöi­den kans­sa, mut­ta se koko mal­li on niin monel­la taval­la rik­ki, että hai­tat eivät minus­ta kom­pen­soi hyötyjä.

 11. Mik­si ihmees­sä mä en käsi­tä juu­ri­kaan mitään, mitä tääl­lä puhu­taan? Olen idioot­ti lie­nee oikea vas­taus. Minus­ta joko autoi­li­joi­ta joten­kin ymmär­re­tään tai ei päät­tä­jien puo­lel­ta. Vaa­leis­sa kukin voi sit­ten antaa äänen­sä sopi­vak­si kat­so­mal­leen suun­nal­le. Kun vih­reät ovat Hesan suu­rin puo­lue, niin autoi­li­jat kär­si­vät ja muut taput­ta­vat käsi­ään. Kes­tää kai vie­lä? Mik­si oikeas­taan kir­joit­ta­jis­ta kukaan ei ker­ro sel­väs­ti, mitä hei­dän aat­teen­sa tar­koit­taa taval­li­sel­le auton omis­ta­val­le yksi­löl­le? Mik­si Hesaan ei raken­ne­ta jotain auto­ton­ta korttelia/lähiötä ja seu­ra­ta, miten toi­mii? Ei park­ki­paik­ko­ja ja tiet vain häly­ty­sau­toil­le? En itse uskal­tai­si olla tos­sa muka­na, mut­ta var­maan vih­reät ja monet muut oli­si­vat mie­lel­lään jut­tua kan­nat­ta­mas­sa. Mik­si ei teh­dä kokei­lua ja sii­tä sit­ten voi­si saa­da oppia? Saa­tan muis­taa vää­rin, mut­ta jos­kus kai jotain kokeil­tiin, joka ei kai men­nyt ihan ok. Oma veik­kauk­se­ni on, että sinä het­ke­nä, kun Hesa tekee auton käy­tön tosi vai­keak­si, niin väki vähe­nee, jol­loin tie­tys­ti vih­reil­le löy­tyy asun­to­ja kes­kus­ta entis­tä enem­män? Samal­la tie­tys­ti van­ho­jen ihmis­ten mää­rä sen­kun kas­vaa suh­tees­sa. Saat­taa myös olla autoi­lun torp­paa­mi­nen hal­ven­taa asun­to­jen hin­to­ja, jol­loin asia­han on ihan ok.

 12. MIVa, ensin­nä­kin auto­no­mis­ta­van yksi­lön ase­ma huo­no­nee täy­sin riip­pu­mat­ta sii­tä kuka on val­las­sa. Jos val­las­sa on auto­puo­lue niin teh­dään lisää mota­rei­ta ja park­ki­hal­le­ja, jol­loin autoi­lu kas­vaa ja ne on enem­män tukos­sa kuin aiem­min. Jos val­las­sa on vih­rei­tä niin teh­dään enem­män kau­pun­kia ja rai­tei­ta, jol­loin tie­verk­ko ei para­ne tai jopa vähän huo­no­nee, mut­ta siel­lä on vähem­män auto­ja mikä vetää toi­seen suun­taan. Jos val­las­sa on nykyi­nen tyra­nia, eli muniin­pu­hal­te­lu­puo­lue, niin ei teh­dä mitään mikä joh­taa pik­ku­hil­jaa pahe­ne­viin ruuhkiin.

  Nyky­nor­mein autot­to­mia kort­te­lei­ta on kau­pun­ki täyn­nä, on hyvä ja menee kat­so­maan mitä se tarkoittaa.

 13. tpyy­luo­ma: Sep­po, kun minä en oikein ymmär­rä mik­si nii­den paik­ko­jen pitäi­si olla nimet­ty­jä vaik­ka ne oli­si­vat kaik­ki asu­kas­paik­ko­ja. Ei nii­den­kään käyt­tö­as­te ole 100%, eli ei ole sel­lais­ta ajan­het­keä aina­kaan isom­mal­la pysä­köin­tia­lu­eel­la, jol­loin kaik­ki oli­si­vat autoi­neen kotona.

  Kun halu­taan muu­tos nyky­käy­tän­töön, on mie­les­tä­ni hyvä ede­tä niin, että muu­tos­vas­ta­rin­ta on koh­tuul­lis­ta. Sil­loin muu­tos­työ ete­nee toden­nä­köi­ses­ti nopeammin.

  Alu­eel­li­sis­sa pysä­köin­ti­lai­tok­sis­sa seka­mal­li, siis että on tar­jol­la sekä nimeä­mät­tö­miä että nimet­ty­jä paik­ko­ja, toi­mii koke­mus­ten mukaan tyy­dyt­tä­väs­ti. Sii­nä ei saa­vu­te­ta opti­mi­käyt­tö­as­tet­ta, mut­ta kun on tar­jol­la vaih­toeh­to­ja, mal­li hyväk­sy­tään laajemmin. 

  Jos mak­sat täys­kat­tei­ses­ti nimik­ko­pai­kas­ta­si, ostat huo­let­to­mam­man käy­tön. Tämä sama hou­ku­tus on asu­mi­ses­sa muu­ten­kin. Rahal­la saa omis­tuk­sen kaut­ta väis­tel­tyä kuvit­teel­li­sia huo­lia. Joka tapauk­ses­sa jat­kos­sa on siir­ryt­tä­vä sub­ven­toi­mat­to­maan pysä­köin­tiin. Käyt­tä­jä mak­saa on täs­sä hyvä periaate.

 14. Minus­ta joko autoi­li­joi­ta joten­kin ymmär­re­tään tai ei päät­tä­jien puo­lel­ta.’ (MIVa)
  Minä olen hel­sin­ki­läi­nen autoi­li­ja. Sil­tä varal­ta, että joku päät­tä­jä lukee tätä, kan­na­tan Hel­sin­gin raken­ta­mis­ta tehok­kaas­ti ja urbaa­nis­ti. Suo­mes­sa on ihan tar­peek­si tup­pu­ky­liä, jois­sa kaik­ki on kau­ka­na ja kaik­kial­le men­nään autol­la, yksi oikea kau­pun­ki sai­si maas­sa olla. Jos tämä on jol­le­kul­le ongel­ma, muut­ta­koon bön­del­le ja pysy­köön siellä.

 15. Ihan yhtä hel­vet­tiä­hän tämä elä­mä ennen auto­paik­ka­nor­me­ja raken­ne­tus­sa kan­ta­kau­pun­gis­sa on. Yhtä­lail­la autol­la tai ilman. Käm­pät­kin mak­saa ihan tol­kut­to­mas­ti kun kau­pun­ki on täyn­nä saman­lai­sia masokisteja…

  Tii­viis­ti raken­ne­tus­sa kau­pun­gis­sa on mun koke­muk­sen peruus­teel­la itse asias­sa aika sama onko autoa vai ei. Kum­paa­kin olen kokeil­lut ja molem­mis­sa omat hyvät puo­len­sa. Asui­sin ihan mie­lel­lään uudem­mas­sa asun­nos­sa. Aina kun raken­ne­taan uusia aluei­ta (Ara­bian­ran­ta jne.) niin toi­veek­kaas­ti käyn kat­te­leen, että mil­täs tääl­lä näyt­täis. Yleen­sä näyt­tää lähiöltä.

 16. Niko L.:
  …Jos, ja toden­nä­köi­ses­ti kun, on niin, että pie­net asun­not joka tapauk­ses­sa pää­ty­vät vuo­kral­le, niin mik­si on tar­peen rajoit­taa oikeus nii­den raken­ta­mi­seen vain suurvuokranantajafirmoille? 

  Tähän on ihan hyvä syy. Yksi­tyi­ses­ti omis­te­tut vuo­kra-asun­not aiheut­tai­si­vat kil­pai­lua, mikä ei tee hyvää poliit­ti­ses­ti sitou­tu­nei­den, suur­ten, huo­nos­ti­joh­det­tu­jen tuo­tan­to­yh­tiöi­den tulok­sel­le. Jos sinul­la on mah­dol­li­suus estää kil­pai­lu tuol­lai­ses­sa tapauk­ses­sa, niin et kai itse pääs­täi­si ketään sekoit­ta­maan markkinoita. 😉

  PS. Sama tavoi­te on perin­tö­ve­rol­la. Se on teho­kas tapa estää kil­pai­lua vuo­kra­mark­ki­noil­la ja yllä­pi­tää kor­kei­ta hintoja.

 17. PS. Sama tavoi­te on perin­tö­ve­rol­la. Se on teho­kas tapa estää kil­pai­lua vuo­kra­mark­ki­noil­la ja yllä­pi­tää kor­kei­ta hintoja.

  Minus­ta perin­tö­ve­ro on kyl­lä­kin fis­kaa­li­nen vero, ja hyvä sel­lai­nen, kos­ka se koh­dis­tuu jo mää­ri­tel­mäl­li­ses­ti maksukykyisiin.

  Saman­kal­tai­nen “hyvä vero” on kiin­teis­tö­ve­ro. ALV ja tulo­ve­rot ovat pal­jon huo­nom­pia veroja.

 18. Tapio Pel­to­nen: Minus­ta perin­tö­ve­ro on kyl­lä­kin fis­kaa­li­nen vero, ja hyvä sel­lai­nen, kos­ka se koh­dis­tuu jo mää­ri­tel­mäl­li­ses­ti maksukykyisiin… 

  Perin­tö­ve­ro kos­kee vain kes­ki­suu­ria perin­tö­jä. Pie­net on vapau­tet­tu sii­tä koko­naan ja suu­ret voi­daan suun­ni­tel­la niin, ettei tuo­ta type­rää veroa tar­vit­se mak­saa. 🙂 Eli se ei ole tas­a­puo­li­nen, mikä sotii suo­ma­lais­ta oikeus­ta­jua vastaan.

  Perin­tö­ve­ro rokot­taa kui­ten­kin kaik­kein eni­ten yhteis­kun­nan nii­tä vähä­osai­sia, jot­ka tie­naa­vat oman elan­ton­sa. Se estää tehok­kaas­ti kil­pai­lua vuo­kra­mark­ki­noil­la. Sosi­aa­li­pum­meil­le veros­ta ei ole hyö­tyä eikä hait­taa, kos­ka me muut mak­sam­me hei­dän asu­mi­sen­sa joka tapauksessa. 

  Tuos­ta Tapion vas­tauk­ses­ta näkee lähin­nä sen, kuin­ka vai­kea asia vero­tus on. Hyvin har­voin ymmär­re­tään, mihin mikin vero lopul­ta koh­dis­tuu. Välil­lä tun­tuu, ettei­vät sitä ymmär­rä edes ns. asian­tun­ti­jat. 😀 Kiin­teis­tö­ve­ros­ta olen samaa miel­tä. Kun muu­ten ver­ra­taan suo­ma­lais­ta vero­tusa muu­al­le EU-alu­eel­le, niin nos­to­va­raa on lisäk­si lähin­nä pien­ten tulo­jen tuloverotuksessa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.