Poistetaan terveyskeskusmaksu – vai järjestetäänkö säännölliset tarkastukset?

Pois­te­taan ter­veys­kes­kus­mak­su – vai jär­jes­te­tään­kö sään­nöl­li­set tarkastukset?

Hel­sin­gin ter­veys­lau­ta­kun­ta esit­tää äänin kokoo­mus vas­taan muu maa­il­ma ter­veys­kes­kus­mak­sun pois­ta­mis­ta. Mak­su tuli aika­naan lää­kä­rien pyyn­nös­tä. He esit­ti­vät mak­sua tor­juak­seen tur­hia käyn­te­jä, ter­veys­kes­kus­ten vir­kis­tys­käyt­töä. Joil­la­kin oli tapa­na käy­dä lää­kä­rin vas­taa­no­tol­la ali­no­maa. Yksi­näi­syys on ikä­vä asia, mut­ta ter­veys­kes­kus­lää­kä­ri on vää­rä koh­de tähän tarpeeseen.

Niin kuin täl­lai­sis­sa asiois­sa usein käy, lop­pu­tu­los ei vas­tan­nut tar­koi­tus­taan lain­kaan. Mak­su kyl­lä mää­rät­tiin, mut­ta sitä saa kerä­tä samal­ta hen­ki­löl­tä kor­kein­taan kol­me ker­taa vuo­des­sa. Vir­kis­tys­käyt­tö on siis edel­leen ilmais­ta, mut­ta se, että työ­tön syr­jäy­ty­jä kävi­si lää­kä­ril­lä edes ker­ran, on maksullista.

Kun olin perus­pal­ve­lu­mi­nis­te­ri, lää­kä­rit valit­ti­vat päi­vys­tys­vas­taan­o­ton vää­rin­käy­tös­tä. Minä kokei­lin talous­oh­jaus­ta ja lai­toin päi­vys­tys­käyn­nil­le vähän kor­keam­man mak­sun. Ei aut­ta­nut mitään. Aina­kin täs­sä tapauk­ses­sa hin­ta­jous­to oli suun­nil­leen nolla.

Ter­veys­kes­kus­mak­sun pois­ta­mi­nen on perus­tel­tua, kos­ka se kar­sii lää­kä­rin vas­taa­no­tol­ta juu­ri ne, joi­den pitäi­si käy­dä lää­kä­ril­lä edes jos­kus. Kysyi­sin sil­tä, voi­si­ko sekin rahan käyt­tää parem­min. Samaa tar­koi­tus­ta koh­den­ne­tum­min ajai­si, jos kut­sui­sim­me sen työt­tö­män syr­jäy­ty­jän lää­kä­rin­tar­kas­tuk­seen ker­ran vuo­des­sa tai edes joka toi­nen vuo­si ja teki­sim­me vain täs­tä käyn­nis­tä ilmaisen?

69 thoughts on “Poistetaan terveyskeskusmaksu – vai järjestetäänkö säännölliset tarkastukset?”

 1. Hyvä Osmo!

  Edel­leen Hel­sin­gin ter­veys­kes­kus­mak­su­jen perin­tä Hel­sin­gis­sä Int­rum Jus­ti­tian kaut­ta on sika­mais­ta. Ne vähä­tu­loi­set tai tulot­to­mat, jot­ka käy­vät mut­tei­vat kyke­ne mak­sa­maan heti, jou­tu­vat mak­sa­maan mak­sun perin­tä­toi­mis­tol­le noin 20 ker­tai­se­na. Jo euron vii­väs­tys­ko­ros­ta perin­tä­fir­ma saa 200 euron las­kun aikaan. Valit­taa ei voi, eikä Hel­sin­gin kau­pun­ki pois­ta mak­su­ja tulottomilta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 2. Avaan vie­lä sanai­sen ark­ku­ni. Lää­kä­rit ovat yhteis­kun­nan kou­lu­tus­hie­rar­kian kär­ki­ta­soa. Mut­ta on tur­ha vai­va­ta hei­tä enem­pää kuin on pak­ko, var­sin­kin kun alkaa tul­la kai­ken­lai­sia mutu-vai­vo­ja esim. syr­jäy­ty­mi­sen myö­tä. Mut­ta oli­si kui­ten­kin hyvä, että lää­kä­rin pal­ve­lut oli­si­vat ihmis­ten saa­vu­tet­ta­vis­sa, joko varak­kail­la bätt­re folk ‑tyy­liin itse mak­set­tui­na tai hei­kom­pio­sais­ten yhteis­kun­nan edul­li­si­na pal­ve­lui­na. Lää­kä­rin pel­ko on aivan tur­haa her­ra­pel­koa, mikä kan­saan juur­ru­tet­tu ammoi­si­na aikoi­na ja lää­kä­rit pitä­vät täs­tä vie­lä usein kiin­ni. Paras sys­tee­mi koko koko­nai­suu­den ja eko­sys­tee­min kan­nal­ta oli­si tur­va­ta kai­kil­le hyvät ja laa­duk­kaat jul­ki­set pal­ve­lut monil­la aloil­la, mut­ta tämä­kin uto­pia epä­on­nis­tui sur­keas­ti, kuten tie­däm­me. Mitä van­hem­mak­si tulen, sitä enem­män kai­paan nii­tä aiko­ja. Haluai­sin­kin tut­kia, mikä meni vikaan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 3. Nykyi­nen käy­tän­tö, jos­sa ennen muu­ta ensin jutel­laan hoi­ta­jan kans­sa vai­vois­ta on enem­män kuin hyvä, tar­peel­li­nen ja taloudellinen.

  Päi­vys­ty­käyn­te­jä taas käy­te­tään vaää­rin kos­ka a) sin­ne pää­see jos on aikaa ja b) nii­tä hoi­ta­vat keik­ka­lää­kä­rit, jol­loin vir­ka­lää­kä­rit pää­se­vät vähem­mäl­lä, kun poti­laat ohja­taan kun­nakl­le kal­lii­seen päi­vys­tyk­seen. Samal­la nor­miai­ko­ja jää käyttämättä.

  Nor­maa­li­väes­tö arvos­tai­si, jos vas­taan­ot­toai­ko­ja 16 — 18 välil­lä saa­tai­siin lisää. Siis mui­ta­kin kuin päivystysaikoja.

  Toi­mi­va tie­to­tek­niik­ka aut­tai­si. Jos siis joku muu kuin Tie­to sitä sai­si myytyä.

  Joka tapauk­ses­sa nykyi­nen hin­ta­sys­tee­mi on jär­jen vas­tai­nen ja kulut­ta myös reurs­se­ja toi­mim­ma­to­maan ja kal­li­seen rahan keräämiseen.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 4. Kuka sen työt­tö­män syr­jäy­ty­jän kut­sui­si tarkastukseen? 

  Jopa alle kou­lui­käi­sen kut­su­mi­nen on “mah­do­ton­ta”, ja las­ten tapauk­ses­sa liki pakol­li­sen vuo­si­tar­kas­tuk­sen ajan­koh­ta on kuta­kuin­kin vakio, mut­ta siis kut­su­mi­nen on mah­do­ton­ta. Hel­sin­gis­sä pari­kin neu­vo­lan tätiä nau­roi ääneen kun kysyin muu­ta­ma vuo­si taka­pe­rin (tai­si olla 2007) kut­su­taan­ko lap­si vuo­si­tar­kas­tuk­siin. Kun sehän on mahdotonta.

  Noin muu­ten syr­jäy­tu­ymi­sen ehkäi­se­mi­nen, kuten myös ter­vey­den hoi­to ennen sen muut­tu­mis­ta sai­raan hoi­dok­si on kannatettavaa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 5. Vähän epäi­len, ettei ker­ran vuo­des­sa kut­sut­tu “työ­tön syr­jäy­ty­jä” useim­mi­ten vai­vau­tui­si saa­pu­maan lää­kä­rin­tar­kas­tuk­seen. Ter­veys­kes­kus­ten vir­kis­tys­käyt­tä­jät lie­ne­vät useim­mi­ten ei-syr­jäy­ty­nei­tä elä­ke­läi­siä, joil­la on lii­kaa aikaa.
  Päi­vys­tyk­sen vää­rin­käyt­tö joh­tuu osit­tain sii­tä, että siel­tä saa hoi­toa “heti”, kun taas ter­veys­kes­kuk­ses­sa voi saa­da ajan vas­ta pit­kän ajan pää­hän. Ihmi­set toi­mi­vat omas­ta näkö­kul­mas­taan ratio­naa­li­ses­ti, mikä on eri asia kuin uti­li­ta­ris­ti­nen rationaalisuus.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 6. Ei nyt lon­kal­ta tule mie­leen mitään kei­noa vää­rin­käyt­tää tätä. Asi­aa voi­nee siis kokeilla. 

  Jot­ta kokei­lu ei jää kuol­leek­si kir­jai­mek­si, sito­kaa tar­kas­tus mui­hin sosi­aa­li­tu­kiin. Työk­kä­ris­tä tai Kelas­ta ei saa rahaa kol­mea kuu­kaut­ta pidem­pää, mikä­li ei ole esit­tää todis­tus­ta käyn­nis­tä vii­mei­sen X vuo­den ajal­ta. Tämä “kan­nus­taa” nii­tä syr­jäy­ty­nei­tä käy­mään siel­lä ter­veys­kes­kuk­ses­sa vaik­ka väki­sin, poten­ti­aa­li­ses­ti vähen­täen tule­via terveysriskejä.

  Pelk­kä tar­kas­tus ei sit­ten tie­ten­kään rii­tä, vaan havai­tut ongel­mat tulee kor­ja­ta täs­sä vai­hees­sa. Täs­sä tulee sit­ten var­maan ne suu­rim­mat haas­teet: mil­läs sen syr­jäy­ty­jän saa len­kil­le tor­ju­maan elin­tas­osai­rauk­sia? Ja mis­tä löy­de­tään rahat havait­tu­jen sai­rauk­sien hoitoon?

  Jos täs­tä jää jotain rahaa yli, niin pal­kat­kaa muu­ta­ma sosi­aa­li­ses­ti lah­ja­kas työ­tön viih­dyt­tä­mään nii­tä yksi­näi­siä mum­mo­ja. Sii­nä voit­taa sekä ter­veys­kes­kus, työ­tön että mum­mo. Toden­nä­köi­ses­ti yhteiskuntakin.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 7. Ter­ve pit­käs­tä aikaa!

  Suun­nil­leen asi­aa kir­joi­tat tuos­sa: “Samaa tar­koi­tus­ta koh­den­ne­tum­min ajai­si, jos kut­sui­sim­me sen työt­tö­män syr­jäy­ty­jän lää­kä­rin­tar­kas­tuk­seen ker­ran vuo­des­sa tai edes joka toi­nen vuo­si ja teki­sim­me vain täs­tä käyn­nis­tä ilmaisen?”

  Kui­ten­kin myös pit­kä­ai­kais­sai­rai­den ja elä­ke­läis­ten perus­ter­vey­den­ti­lan seu­ran­ta on usein puut­teel­lis­ta. Jos eli­niä­no­do­tet­ta halu­taan Suo­mes­sa kas­vat­taa, niin hel­poi­ten se kävi­si vuo­sit­tai­sel­la ter­veys­tar­kas­tuk­sel­la ter­vey­den­hoi­ta­jan luo­na ja vain tar­vit­taes­sa vai­vat­tai­siin lääkäriä.

  Viit­tee­nä: http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/uutinen?id=28939

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 8. Työt­tö­mien työ­ter­veys­huol­los­ta” on aina­kin epä­mää­räi­sis­sä kabi­ne­teis­sa ollut pal­jon­kin puhet­ta. Oden aja­tus ei ole huo­no — mut­ta rat­kai­see­ko sekään sitä ongel­maa, että han­ka­lin­ta ja poten­ti­aa­li­ses­ti sai­rain­ta väes­tön­osaa on vai­kea saa­da huo­leh­ti­maan terveydestään.

  Suu­rin ter­veys­hyö­ty voi­tai­siin saa­da, jos ter­veys­tar­kas­tuk­sia ajoi­tet­tai­siin kaik­kiin suu­rim­piin elä­män mur­ros­vai­hei­siin: eläk­keel­le jää­mi­seen, työ­pai­kan menet­tä­mi­seen, avio­eroon, yli­pää­tään sel­lai­siin elä­män­ti­lan­tei­siin, joi­hin tie­de­tään liit­ty­vän suu­ria terveysriskejä.

  Lähiö-Suo­mes­sa voi­si myös olla liik­ku­via ter­veys­kios­ke­ja, joi­hin kan­sa­lai­set voi­si­vat het­ken mie­li­joh­tees­ta pii­pah­taa osta­ril­la kau­pas­sa tai pubis­sa käy­des­sään. Hyvä­kun­toi­set ja hyvin toi­meen tule­vat huo­leh­ti­vat kyl­lä ter­vey­des­tään itse­kin. Huo­no-osai­sem­pia kan­nat­tai­si vähän koet­taa pyydystääkin.

  En muu­ten ole hir­veän ihas­tu­nut tuo­hon “viih­de­käy­tön” käsit­tee­seen, eivät­kä ole tun­te­ma­ni fik­sut lää­kä­rit­kään. Uskon, että ihmi­sel­lä on aina jokin perus­tel­tu syy ottaa yhteyt­tä ter­vey­den­hoi­to­jär­jes­tel­mään. Osal­la se voi olla silk­ka yksi­näi­syys, tai sit­ten elä­män­hal­lin­nan tai­dot ovat niin hei­kot ettei osa­ta erot­taa pien­tä nuhaa vaka­vas­ta sai­rau­des­ta. Ammat­ti­tai­toi­nen ter­vey­den­hoi­ta­ja tai lää­kä­ri osaa halu­tes­saan vai­nu­ta nämä ei-somaat­ti­set­kin syyt.

  Tur­haa” lää­kä­ris­sä käy­mis­tä tor­juu myös työ­pa­ri­mal­li, jos­sa poti­las ottaa aina ensin yhteyt­tä ter­vey­den­hoi­ta­jaan, joka sit­ten arvioi hoi­don tar­peen ennen kuin lää­kä­rin vas­taan­ot­toai­kaa anne­taan. Jos hen­ki­lö­kun­ta vain saa­daan pysy­mään ter­veys­a­se­mal­la, tule­vat kan­ta-asiak­kaat nopeas­ti ter­vey­den­hoi­ta­jal­le ja lää­kä­ril­le tutuik­si, jol­loin hei­dän elä­män­ti­lan­tee­seen­sa­kin pys­ty­tään puuttumaan.

  Pal­jon toden­nä­köi­sem­pää ja yhteis­kun­nal­le kal­liim­paa viih­de­käyt­tö on yksi­tyi­sen ter­vey­den­hoi­don puo­lel­la, mis­sä aiko­ja saa oitis, jos vain mak­sa­ja löy­tyy. Ei se siis mak­sus­ta kiin­ni ole.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 9. 1) Ter­veys­kes­kus­mak­sut pois. Veik­kaan, että nii­den las­kut­ta­mi­ses­ta menee enem­män kulu­ja kuin tuottavat.
  2) Kukaan jul­ki­sen puo­len lää­kä­ri ei saa ehdot­taa yksi­tyi­sel­le mene­mis­tä. Sakon uhalla.
  3) Juma­lau­ta rahaa sin­ne jul­ki­seen ter­vey­den­hoi­toon. Meil­lä ei ole rahaa hoi­taa ihmi­siä kun­toon, mut­ta on rahaa mak­saa niil­le puo­li vuot­ta sai­ras­päi­vä­ra­haa. WTF!
  4) KELAn lää­ke­mak­su­ka­tot alas. Lää­ki­tys on inves­toin­ti, ei kulu. Lää­ki­tyk­sen puu­te kul­mi­noi­tuu ensia­vus­sa, kun köy­hät makaa siel­lä veren­so­ke­rit, sydän­ryt­mit ja muut vaki­tui­sel­lä lää­ki­tyk­sel­lä hoi­det­ta­vat vai­vat sikin sokin. Kun ei ollu varaa ostaa lääkkeitä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 10. Onko­han tätä tutkittu?
  Epäi­len, että ter­veys­kes­kus­mak­su on niin pie­ni, että sil­lä ei ole vai­ku­tus­ta suun­taan tai toi­seen — ja sen peri­mi­nen maksaa.

  Aja­tus työt­tö­män ter­veys­tar­kas­tukss­ta on kyl­lä hyvä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 11. Minä en pois­tai­si lää­kä­ri­käyn­nin mak­sua. JOs jotain tämän suun­tais­ta halu­taan teh­dä, kokei­li­sin ensik­si alen­taa mak­sun vaik­ka puo­leen ja kat­soa, vai­kut­taa­ko tämä syr­jäy­ty­vien (koh­de­ryh­män) lää­kä­ris­sä käyn­tien mää­rään tai ter­veys­kes­kuk­sien jonoi­hin. Veik­kai­sin, että syr­jäy­ty­vien käyn­nit eivät lisään­ny, mut­ta käyn­tien mää­rät kas­va­vat. Ilmais­hyö­dyk­keil­lä on tai­pu­mus käy­dä hyvin kau­pak­si, mut­ta syr­jäy­ty­mis­vaa­ras­sa ole­via ei saa huo­leh­ti­maan ter­vey­des­tään mak­su­ja poistamalla. 

  Toi­saal­ta on syy­tä muis­taa, että ennal­ta ehkäi­se­vät lää­kä­ri­käyn­nit eivät ole hir­veän hyö­dyl­li­siä oireet­to­mal­la ja ter­veel­lä väes­töl­lä. Toki syr­jäy­ty­vät ovat toden­nä­köi­ses­ti muu­ta väes­töä sai­raam­pia, joten tilan­ne voi olla hie­dän koh­dal­laan toi­nen. Joka tapauk­ses­sa työt­tö­miä tai syr­jäy­ty­viä ei ole tar­koi­tuk­sen mukais­ta kut­sua lää­kä­riin vaan mie­luum­min esi­mer­kik­si ter­vey­den­hoi­ta­jan teke­mään ter­veys­tar­kas­tuk­seen. Jos hoi­don tar­vet­ta on niin, sit­ten käyn­ni­nyh­tey­des­sä voi vara­ta sen lää­kä­rin­ajan. Ehkä vie­lä parem­pi käy­tän­tö oli­si ottaa mal­lia Yli­op­pi­lai­den ter­vey­den­hoi­to­sää­tiös­tä ja käyt­tää (säh­köis­tä) seu­lon­ta­lo­ma­ket­ta, jon­ka tulok­sien perus­teel­la ter­veys­tar­kas­tuk­seen kut­sut­ta­vat valitaan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 12. “Työt­tö­mien työ­ter­veys­huol­los­ta” on aina­kin epä­mää­räi­sis­sä kabi­ne­teis­sa ollut pal­jon­kin puhetta.”

  Työt­tö­mien työ­ter­vey­den­huol­to on sitä, että työk­kä­rin jaka­mas­sa pape­ris­sa on maininta,että jos ei kyke­ne johon­kin työhön/ammttiin niin pitää toi­mit­taa lää­kä­rin lausun­to sovel­tu­mat­to­mis­ta ammateista/töistä.

  Van­hem­pien kon­ka­rei­den neu­vo oli, ettei työk­kä­ris­sä kan­na­ta kes­kus­tel­la ter­vey­des­tään, kos­ka se voi­daan tul­ki­ta hel­pos­ti työ­ha­lut­to­muu­dek­si ja sil­loin hei­lah­taa karenssi

  Työk­kä­rin tädil­le taas työt­tö­män ter­veys on EVVK eikä­sii­tä kysel­lä mitään.

  Karens­si voi tul­la muis­ta­kin varo­mat­to­mis­ta sanoista

  Niin­pä työk­kä­ris­sä työ­tön istuu hil­jaa ja kuun­te­lee työk­kä­rin tädin jori­nat ja vas­taa vain kysy­myk­siin ja nii­hin­kin hyvin lyhyesti

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 13. Joka tapauk­ses­sa työt­tö­miä tai syr­jäy­ty­viä ei ole tar­koi­tuk­sen mukais­ta kut­sua lää­kä­riin vaan mie­luum­min esi­mer­kik­si ter­vey­den­hoi­ta­jan teke­mään ter­veys­tar­kas­tuk­seen. J

  Työt­tö­mä ovat pää­osin 50–62-vuotiaita ‚joten hei­hin eivät sovel­lu nuor­ten yli­op­pi­lai­den käytännöt

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 14. Terk­ka­ri­mak­sun taus­ta ei tai­da olla ihan näin yksie­lit­tei­nen. Mak­su pois­tet­tiin 80-luvul­la, alus­sa, jos oikein muis­tan. Muis­tan kyl­lä kes­kus­te­lu­ni sil­loi­sen puo­li­so­ni kans­sa: ”Kymp­pi­hän on pie­ni raha.” – ”Kuu­le. Taval­li­sel­le pal­kan­saa­ja­per­heel­le se on iso raha kuun lopussa.”

  Laman tul­tua mak­su otet­tiin käyt­töön, kun kaik­ki kei­not, myös huo­not­kin piti kek­siä jul­ki­sen talou­den tasapainoittamiseksi

  Sinän­sä perus­tel­tu ehdo­tus. Toi­saal­ta tk-mak­su­tu­lo ei ole nykyi­ses­sä talous­ti­labn­tees­sa aivan mitä­tön kun­nal­lis­ta­lou­del­le. Vaik­ka se tai­taa­kin kat­taa alle vii­des­osan kustannuksista.

  Ehkä jär­ke­vä kom­pro­mis­si on ilmai­nen ter­veys­tar­kas­tus mää­ra­join tie­tyn iän ohittaneille

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 15. Entä­pä, jos mak­su mää­rät­täi­siin jäl­ki­kä­teen niis­tä käyn­neis­tä, jot­ka lää­kä­rin mie­les­tä oli­vat tur­hia? Oli­si­han se ärsyt­tä­vää saa­da kuul­la, ettei se oma tui­ki­tär­keä vai­va ollut­kaan ilmais­käyn­tiin oikeut­ta­va, mut­ta ehkä täl­lä taval­la ne tur­hat käyn­nit saa­tai­siin karsittua.

  Jon­kin­lai­nen ohjeis­to pitäi­si toki olla, jot­ta poti­laat eivät sen­tään ihan lää­kä­rin mie­li­val­lan alle jou­tui­si. Ja on kai nii­tä sel­lai­sia­kin vai­vo­ja, joi­den toden­ta­mi­nen on vai­ke­aa ja lää­kä­rin oli­si sik­si han­ka­la ottaa kan­taa käyn­nin tar­peel­li­suu­teen. Ehkä raja­ta­pauk­sis­sa voi­si jät­tää ensim­mäi­sel­lä ker­ral­la las­ku­tus­mää­räyk­sen teke­mät­tä, mut­ta saman­lais­ten käyn­tien jat­kues­sa niis­tä tuli­si maksullisia.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 16. Kal­le:
  Lak­kau­te­taan nuo DDR-simu­laat­to­rit. Ter­veys­kes­kus on aja­tuk­se­na täy­sin jär­je­tön, kal­lis ja hyödytön.

  Heh heh… Ter­veys­kes­kuk­sien pal­ve­lui­hin ovat tyy­ty­väi­siä (tut­ki­tus­ti) ne, jot­ka nii­tä käyt­tä­vät. Ne, jot­ka eivät käy­tä, ovat tyy­ty­mät­tö­miä ja heil­tä tulee tuol­lai­sia kannanottoja.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 17. Hol­ho­taan vaan entis­tä enem­män! Lak­kau­te­taan kaik­ki mak­sut, kyl­lä veron­mak­sa­jan loput­to­mis­sa tas­kuis­sa rahaa piisaa!

  Osmo Soi­nin­vaa­ra höpi­see nyt ihan jär­jet­tö­miä. Herä­tys! TK-mak­sut lak­kaut­ta­mal­la saa­daan vain iso rei­kä rahoi­tuk­seen ja lisää sak­kia päivystykseen.

  Kun olin perus­pal­ve­lu­mi­nis­te­ri, lää­kä­rit valit­ti­vat päi­vys­tys­vas­taan­o­ton vää­rin­käy­tös­tä. Minä kokei­lin talous­oh­jaus­ta ja lai­toin päi­vys­tys­käyn­nil­le vähän kor­keam­man mak­sun. Ei aut­ta­nut mitään. Aina­kin täs­sä tapauk­ses­sa hin­ta­jous­to oli suun­nil­leen nolla.

  Tar­koi­tat­ko siis että myös­kään ne köly­hät eivät jät­tä­neet tule­mat­ta päi­vys­tyk­seen kun oli tar­vet­ta? Mis­sä on kuvai­le­ma­si ongel­ma (köy­hät ei tule ter­veys­kes­kuk­seen kun ei ole varaa)?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 18. Nyky­ään on työ­nan­ta­jien pak­ko jär­kä­tä työ­ter­veys­pal­ve­lut ja ne jot­ka ei ole sen pii­ris­sä mut­ta kui­ten­kin halua­vat paran­tua ja vie­lä nopeas­ti mene­vät yksi­tyi­sel­le. Kär­jis­te­tys­ti, vain lai­ta­puo­len-kul­ki­jat, köy­hät elä­ke­läi­set ja rik­kaat koti­rou­vat, ehti­vät ja jou­tu­vat käyt­tä­mään yhteis­kun­nan terv. palvelua.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 19. Entä jos anne­taan kan­sa­lai­sil­le kak­si ilmais­ta käyn­tiä vuo­des­sa, ja loput mak­sul­li­sik­si? toki oikeas­ti sai­raat vähä­va­rai­set voi­si­vat pääs­tä jat­kos­sa­kin ilmaiseksi.

  Vii­si­vuo­tis­tar­kis­tus­kut­su kai­kil­le, jos eivät ole muu­ten käyneet.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 20. Lii­an van­ha: Työt­tö­mä ovat pää­osin 50–62-vuotiaita ‚joten hei­hin eivät sovel­lu nuor­ten yli­op­pi­lai­den käytännöt

  En nyt var­mas­ti osaa sanoa tätä riit­tä­vän koh­te­li­aas­ti, mut­ta kun sinun näp­päi­mis­töl­tä­si vai­kut­taa sään­nöl­li­sen epä­sään­nöl­li­ses­ti tule­van näin täy­sin päät­tö­miä asia­vir­hei­tä, niin voi­sit­ko ottaa tavak­se­si tar­kis­taa jokai­sen väit­tee­si ennen kuin kir­joi­tat tänne?

  http://www.stat.fi/til/tyti/2011/13/tyti_2011_13_2012-03–09_tau_036_fi.html

  ker­too, että vuon­na yli 45 vuo­ti­aat muo­dos­ti­vat työt­tö­mis­tä alle 33%.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 21. Muis­te­li­sin luke­nee­ni että ter­veys­kes­kus­mak­su­jen ker­ty­mäs­tä kol­mas­osa menee las­ku­tus­ku­lui­hin. Kun ote­taan huo­mioon vie­lä että työs­sä kävi­jät käy­vät työ­ter­vey­den­huol­los­ta, käy­tän­nös­sä iso osa mak­sa­jis­ta on työttömiä/eläkeläisiä/muita yhteis­kun­nan tuel­la eläviä. 

  Lop­pu­tu­le­ma on että ter­ve­kes­kus­mak­sis­sa val­tion rahaa vain siir­re­tään tas­kus­ta toi­seen samal­la kun suu­ri osa k.o. rahas­ta huk­kuu byro­kra­tian rattaisiin.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 22. Onko­han tuo­ta tut­kit­tu, kuin­ka pal­jon “työt­tö­mis­sä syr­jäy­ty­jis­sä” on noi­ta syr­jäy­ty­jiä? Voi­ko­han sitä yli­pää­tään tutkia? 

  Moni kai näki sen vas­tot­tain tul­leen ohjel­man nois­ta tam­pe­re­lai­sis­ta nuo­reh­kois­ta mie­his­tä, jot­ka teki­vät muu­ta kuin palk­ka­työ­tä, mut­ta en minä aina­kaan hei­tä syr­jäy­ty­neik­si kutsuisi. 

  Ehkä joh­tuu sii­tä, että valit­sen kei­den kans­sa olen teke­mi­sis­sä omal­la ajal­la­ni, ja että työ­ka­ve­rei­ta­ni en voi vali­ta, mut­ta tie­dän useam­man­kin luo­van, kult­tuu­ria ja/tai liik­ku­mis­ta ahke­ras­ti har­ras­ta­van työt­tö­män (osa pit­kä­ai­kais­työt­tö­miä). En ole ollen­kaan huo­les­tu­nut hei­dän hyvin­voin­nis­taan. Aika monel­ta työ­pai­kal­ta taas näyt­tää löy­ty­vän useam­pi­kin todel­la huo­nos­ti voi­va (yleen­sä keski-ikäinen)henkilö, jot­ka kär­si­vät kroo­ni­ses­ta nega­tii­vi­suu­des­ta, eivät­kä ymmär­rä, että ei se ole ihmi­sen nor­maa­li olotila.

  Kir­joi­tuk­se­ni point­ti: Meni­si­kö tuos­sa rahaa ja resurs­se­ja huk­kaan, jos reip­pai­ta­kin työt­tö­miä käy­tet­täi­siin lää­kä­ris­sä huvik­seen? Vai onko kyse minun näkö­har­has­ta, ja suuri(n) osa (pitkäaikais)työttömistä on oikeas­ti huo­nos­ti­voi­via syrjäytyjiä?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 23. Mau­no:
  Nyky­ään on työ­nan­ta­jien pak­ko jär­kä­tä työterveyspalvelut 

  Ei ole.

  Laki­sää­tei­nen työ­ter­veys­huol­to ei sisäl­lä työn­te­ki­jöi­den sairaanhoitoa. 

  Työ­nan­ta­ja voi sopia pal­ve­lun tuot­ta­jien kans­sa laki­sää­teis­tä laa­jem­mis­ta pal­ve­luis­ta kuten yleis­lää­kä­ri­ta­soi­ses­ta sai­raan­hoi­dos­ta, eri­kois­lää­kä­ri- ja labo­ra­to­rio­pal­ve­luis­ta sekä ikä­kausi­tar­kas­tuk­sis­ta tai muus­ta terveydenhoidosta.”

  http://www.ttk.fi/tyosuojelu_tyopaikalla/tyoterveyshuolto1

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 24. Rai­mo K: Heh heh… Ter­veys­kes­kuk­sien pal­ve­lui­hin ovat tyy­ty­väi­siä (tut­ki­tus­ti) ne, jot­ka nii­tä käyt­tä­vät. Ne, jot­ka eivät käy­tä, ovat tyy­ty­mät­tö­miä ja heil­tä tulee tuol­lai­sia kannanottoja.

  Ehkä ne jot­ka eivät käy­tä, ovat siir­ty­neet yksi­tyis­ten asiak­kaik­si jon­kin syyn takia? 

  Aina­kin itse käy­tän yksi­tyi­siä ihan vain sik­si että koke­muk­set jul­ki­ses­ta pal­ve­lus­ta ovat sin­ne ohjan­neet. Ei minul­la ole aina­kaan min­kään­lais­ta intoa mak­saa ekstraa samas­ta hoi­dos­ta vaan mak­san sii­tä, että pää­si­sin vas­taa­no­tol­le sil­loin kun on tar­vet­ta ja vie­lä ilman tun­tien jonottamista.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 25. JTS: Toi­mi­va tie­to­tek­niik­ka aut­tai­si. Jos siis joku muu kuin Tie­to sitä sai­si myytyä.

  Vain Tie­to saa myy­tyä, mut­ta Tie­to ei tee toi­mi­vaa tie­to­tek­niik­kaa. Siel­lä on opit­tu rahan­teon tai­to ja unoh­det­tu ammat­tiyl­peys, mah­dol­li­ses­ti jopa ammat­ti­tai­to. Kan­nat­tai­si tähyil­lä pie­nem­piä fir­mo­ja. Niis­sä teh­dään jo läh­tö­koh­tai­ses­ti asiak­kail­le jär­ke­viä sopimuksiakin.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 26. pek­ko:
  Miten ois jos ne kol­me ker­taa oli­si­vat mak­sut­to­mia ja sii­tä eteen­päin oli­si maksu.

  Lisäk­si vie­lä lää­kä­rin tai hoi­ta­jan mää­rää­mät käyn­nit sekä kol­men yli mene­vät aiheel­li­set käyn­nit maksuttomiksi.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 27. En nyt var­mas­ti osaa sanoa tätä riit­tä­vän koh­te­li­aas­ti, mut­ta kun sinun näp­päi­mis­töl­tä­si vai­kut­taa sään­nöl­li­sen epä­sään­nöl­li­ses­ti tule­van näin täy­sin päät­tö­miä asia­vir­hei­tä, niin voi­sit­ko ottaa tavak­se­si tar­kis­taa jokai­sen väit­tee­si ennen kuin kir­joi­tat tänne?”

  Kan­nat­tai­si ensin tutus­tua työt­tö­myy­den tilas­toin­tiin ennen kuin moi­tit mui­ta .Osoi­tat vain oman tietämättömyyesi.

  Et näkö­jään tun­ne tilas­toin­ti­ta­po­jen ero­ja ja sik­si sinul­la on vai­keuk­sia ymmär­tää asioita

  Tila­to­jen luke­mi­nee edel­lyt­tää, että ymmär­tää miten ne on laadittu

  Niin­pä TEM ja Tilas­to­kes­kuk­sen luvut eivät ole yhte­ne­väi­set, ero joh­tuu tilastointitavasta.

  Tilas­to­kes­kuk­sen työt­tö­myys­ti­las­tot on laa­dit­tu ILO:n stan­dar­din mukaan, joka poik­ke­aa olen­nai­ses­ti TEM tavas­ta käsi­tel­lä samaa asiaa.
  ILOn stan­dar­di on kui­ten­kin ver­tai­lu­kel­poi­nen val­tioi­den välil­lä, joten sii­hen tar­koi­tuk­seen se käy.

  Mut­ta aika on jät­tä­nyt täs­sä­kin asias­sa ja stan­dar­di antaa täy­sin vää­rän kuvan työt­tö­myy­den kokonaisuudesta

  Esim ILO:n stan­dar­dis­sa työl­li­sek­si las­ke­taan kaik­ki, jot­ka ovat välit­tö­mäs­ti haas­tat­te­lua edel­tä­vän kah­den vii­mei­sen vii­kon aika­na teh­neet TUNNINKIN pal­kal­lis­ta työtä.

  Noin maa­lais­jär­jel­lä aja­tel­tu­na tun­ti palk­ka­työ­tä kah­des­sa vii­kos­sa ei tee kenes­tä­kään työllistä ??

  Saman stan­dar­din mukaan jos ei ole hake­nut haas­tat­te­lua edel­tä­vän KUUKAUDEN aika­na työ­tä on ns työn­haus­ta luo­pu­nut eli työ­voi­man ulko­puo­le­lia eli viral­li­ses­ti hän ei ole työtön.

  Eli Tilas­to­kes­kuk­sen stan­dar­din mukaan en ole työ­tön vaik­ka kir­joit­te­len­kin työ­tön-työ­tön-lorua kuu­kau­des­ta toiseen???

  TEM taas kir­jaa kaik­ki työk­kä­ris­sä kuu­kau­den aika­na olleet työn­ha­ki­jat ja ne jae­taan kah­teen pää­ryh­mään: Työt­tö­mät työn­ha­ki­jat ja työs­sä­ole­vat työnhakijat.

  Täs­tä­kin puut­tu­vat ne , jot­ka eivät ole ilmoit­tau­tu­neet työn­ha­ki­joik­si kor­tis­toon. Hekin voi­vat olla työl­li­siä tai työt­tö­miä, mut­ta hei­dään mää­rään­sä on vai­kea arvioi­da mene­tel­mien puuttuessa

  Ja kun tar­kas­te­lem­me näi­den kah­den tilas­toin­ti­ta­van ero­ja niin huomamaamme,että TEM tilas­tois­sa työt­tö­miä on kar­keas­ti n tupla verrattuna

  TEM tilas­toon eli Tilas­to­kes­kuk­senl uku on mate­maat­ti­ses­ti vain leik­kaus työt­tö­mien koko­nais­mää­räs­tä , yhtei­siä työt­tö­miä on ehkä n 30 % Fila­to­vil­ta saa­ma­ni arvion mukaan.

  Nois­ta löy­tyy lisää tietoa

  http://www.tem.fi/index.phtml?s=2613

  http://www.tem.fi/index.phtml?s=4853

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 28. En kan­na­ta lää­kä­ri­käyn­nin tk-mak­sun pois­ta­mis­ta. Hoi­ta­ja-lää­kä­ri-työ­pa­ril­la asiat voi­daan jär­jes­tää niin, että poti­las saa aina hoi­ta­jaan yhtey­den ja tämä har­kit­see, tar­vi­taan­ko lisäk­si lää­kä­ri­käyn­tiä. Hoi­ta­ja­käyn­ti ei mak­sai­si mitään.

  Nykyi­sen­kal­tai­sel­la ter­vey­den­huol­lon orga­ni­soin­nil­la ja rahoi­tuk­sel­la ei pääs­tä kun­nol­li­seen mal­liin mil­lään taval­la. Pitää vähen­tää rahoi­tus­ka­na­via, pitää lait­taa eri­kois­sai­raan­hoi­to ja perus­ter­vey­den­huol­to yhteen (siten, että rahat ja vas­tuu kul­ke­vat yhdes­sä), pitää pääs­tä kan­sa­lais­ten tasa-arvoi­sem­paan koh­te­luun (työ­ter­veys­huol­to ja yksi­tyi­nen ter­vey­den­huol­to lisää­vät eriarvoisuutta).

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 29. Eri­tyi­se­ti ikään­ty­nei­den työt­tö­myy­des­sä ero Tilas­to­kes­kuk­sen ja TEM tilas­to­jen välil­lä on suuri,

  Tilas­to­kes­kuk­sen mukaan 55–64-vuotiaita työt­tö­miä on 13000, TEM mukaan 65800

  Voin vakuut­taa, että nuo TEM tilas­tois­sa ole­vat ovat työ­tön-työ­tön-lorua kir­joit­te­le­via työttömiä

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 30. Pee­Koo: pitää pääs­tä kan­sa­lais­ten tasa-arvoi­sem­paan koh­te­luun (työ­ter­veys­huol­to ja yksi­tyi­nen ter­vey­den­huol­to lisää­vät eriarvoisuutta).

  Tar­koi­tat­ko että sekä elä­ke­läi­sen ja työ­läi­sen pitäi­si istua odo­tus­huo­nees­sa yhtä mon­ta tun­tia? Työn­te­ki­jöi­tä ei mis­sään nimes­sä sai­si prio­ri­soi­da jou­ti­lai­den edel­le, ei vaik­ka se tar­koit­tai­si koko työ­päi­vän tuh­laa­mis­ta odotushuoneessa. 

  Vai mitä tuo tasa-arvoi­nen koh­te­lu sit­ten tarkoittaisi?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 31. Lii­an van­ha:
  ´snip´

  TEM taas kir­jaa kaik­ki työk­kä­ris­sä kuu­kau­den aika­na olleet työn­ha­ki­jat ja ne jae­taan kah­teen pää­ryh­mään: Työt­tö­mät työn­ha­ki­jat ja työs­sä­ole­vat työnhakijat.
  ´snip´

  Työ­voi­ma­hal­lin­non tilas­tos­sa las­ke­taan työn­ha­ki­jat, jot­ka ovat olleet tiet­ty­nä yhte­nä päi­vä­nä työn­ha­ki­joi­na — ja nii­tä on sit­ten työt­tö­miä, lomau­tet­tu­ja, työs­sä ole­via ja työt­tö­myy­su­han alaisia.
  Näin se aina­kin oli sil­loin, kun itse seu­ra­sin ko. tilas­to­ja työn puo­les­ta — nyt olen sii­hen lii­an vanha 😉

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 32. Lisäyk­se­nä: tilas­to­kes­kuk­sen työl­li­syys- ja työt­tö­myys­ti­las­tot perus­tu­vat työ­voi­ma­tut­ki­muk­seen, johon haas­ta­tel­laan kuu­kausit­tain run­saat 10 000 hen­ki­löä — siis otantaan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 33. Tere­vy­den­hol­lon tie­to­tek­niik­kaan kuu­luu ‘Tie­to’ tyyp­pi­nen mono­po­lia­se­ma vähän lii­an­kin sisäänrakennettuna. 

  Mää­rit­te­ly­vai­hees­sa yleen­sä ylioh­jeis­te­taan tie­to­tur­val­li­suus muo­toon, joka estää käy­tet­tä­vyy­den ja samal­la pois­taa tie­to­tur­van, kun mää­ri­tel­tyä pro­se­sia ei voi todell­si­uu­des­sa nousu­dat­taa. Pie­nem­mät toi­mi­jat eivät ole uskot­ta­via ja ne pys­ty­tään täl­lä kor­til­la pelaa­maan pois.

  Tilaa­jan ja mak­sa­jan edus­ta­ja­na on kun­tayh­ty­män tie­to­hal­lin­to, jol­la on ihan omat mur­hee­sa — hoi­ta­jis­ta, lää­kä­reis­tä eikä var­sin­kaan poti­lais­ta kukaan juu­ri­kaan ehdi välit­tää, tulok­se­na sur­kea käy­tet­tä­vyys. Tie­to­hal­lin­to on ennen­kin asioi­nut ‘Tie­don’ kans­sa ja ris­kin pie­ne­tä­mi­sel­lä pela­taan muut ulos.

  Perin­tei­ses­ti kaik­ki hank­keet ovat mas­sii­vi­sia — teh­dään mää­rit­te­lyä kak­si vuot­ta ja toteu­te­taan kol­me vuot­ta. Pie­nem­mil­lä fir­moil­la moi­seen ei ole mitään halua ja lop­pu­tu­los­kin on siten ajas­taan jäl­keen jäänyt.

  Seu­raa­va ongel­ma ovat “kan­sa­lais­ten tasa­ver­tai­suus” akti­vi­sit, jois­ta kaik­ki net­ti­mah­dol­li­suu­det ovat syno­nyy­mi suu­rel­le saa­ta­nal­le ja riis­toa. Pai­nos­tus­ken jäl­keen sys­tee­miei­tä ei kui­ten­kaan uskal­le­ta edes suun­ni­tel­la jär­ke­väs­ti. Ymmär­rys kun ei rii­tä sii­hen, että kaik­ki työ mikä saa­daan siir­ret­tyä netiin lisää mah­dol­li­suuk­sia tar­jo­ta opal­ve­lui­ta niil­le, joil­la nämä pal­ve­lut eivät ole mah­dol­li­sia. Mut­ta sil­ti ‑kur­juus pitää olla tas­a­puo­lis­ta ja se toteu­te­aan perin­tei­sil­lä lähestymistavoilla.

  Ter­vey­den­huol­los­sa tie­to­tek­nii­kas­sa ollaan 10 vuot­ta jäl­jes­sä muus­ta yhteis­kun­nas­ta. Tie­to­jär­jes­tel­mät eivät toi­mi yhteen, mut­ta eivät­pä niis­tä vas­taa­vat tahot­kaan muu­ten­kaan jut­te­le keskenään.

  Ter­vey­den­hol­lon ter­veys­tar­kas­tus­kus­tu­jen yhdis­tä­mi­nen TEM:n työ­voi­ma­toi­mis­to­jen pit­kä­ai­kais­työt­tö­mien rekis­te­riin lie­nee Suo­mes­sa van­keut­ta tuot­ta­va rikos suun­nil­leen kaik­kea vas­taan. Syy­nä on “lain­sää­dän­tö”, sik­si ter­veys­tar­kas­tui­dea on kuol­lee­na syntynyt.

  Hoi­ta­ja — lää­kä­ri ryh­mä­työ lie­nee se paras tapa edis­tää asioi­ta. Samal­la pys­ty­tään hyö­dyn­tä­mään pit­käl­le kou­lu­tet­tu­ja sai­raan­hoi­ta­jia kou­lu­tuk­sen anta­mien amh­dol­li­suuk­sien mukaan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 34. Lii­an van­ha: Eri­tyi­se­ti ikään­ty­nei­den työt­tö­myy­des­sä ero Tilas­to­kes­kuk­sen ja TEM tilas­to­jen välil­lä on suuri,

  Tilas­to­kes­kuk­sen mukaan 55–64-vuotiaita työt­tö­miä on 13000, TEM mukaan 65800

  Voin vakuut­taa, että nuo TEM tilas­tois­sa ole­vat ovat työ­tön-työ­tön-lorua kir­joit­te­le­via työttömiä

  http://www.tem.fi/index.phtml?C=98279&s=2613&xmid=4758

  Ker­too, että tam­mi­kuus­sa työt­tö­miä työn­ha­ki­joi­ta oli 258 300. Nois­ta yli 50-vuo­tiai­ta oli 99 600 eli alle 39%. Ei, minul­le ei ole uuti­nen, että työt­tö­myyt­tä tilas­toi­daan aina­kin kah­del­la eri taval­la. Minun mie­les­tä­ni ei ole asial­lis­ta esit­tää tosia­sia­väi­tet­tä, joka on räi­keäs­sä ris­ti­rii­das­sa kum­man­kin työt­tö­myys­ti­las­ton anta­man datan kans­sa ilman min­kään­lais­ta perustelua.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 35. Sylt­ty: Tar­koi­tat­ko että sekä elä­ke­läi­sen ja työ­läi­sen pitäi­si istua odo­tus­huo­nees­sa yhtä mon­ta tuntia? 

  Nime­no­maan! Kyl­lä kai­kil­la on olta­va oikeus pääs­tä lää­kä­riin heti ja välit­tö­mäs­ti, yhtään jou­tu­mat­ta odot­ta­maan! Se on oikeus! “Minul­la on oikeus!”

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 36. Lii­an van­ha unoh­ti vas­ta­ta sii­hen, mis­tä hän on saa­nut tie­don, että suu­rin osa työt­tö­mis­tä oli­si ikään­ty­nei­tä kum­mal­la­kaan las­ken­ta­val­la. Vai Onko Lii­an Van­hal­la jokin oma laskentatapa?”

  Tarkoituksella,koska tilas­tois­ta ei tosia­sial­li­ses­ti sel­viä todel­li­nen tark­ka työt­tö­mäk­si työn­ha­ki­joik­si luo­ki­tel­tu­jen ikärakenne.

  Mut­ta jota­kin voi pää­tel­lä sii­tä, että esim Työ­voi­ma­po­liit­ti­ses­sa aika­kaus­kir­jas­sa + 45-vuo­tia­ta työt­tö­miä on 119100 ja työt­tö­miä 237300 eli hie­man yli puolet.
  Toi­nen työ­uran puo­li­vä­li tilas­tos­sa on yli ja alle 40-vuo­ti­aat ja yli 40-vuo­tiai­ta työt­tö­miä on 142100 eli rei­lus­ti yli puo­let työt­tö­mis­tä­on työ­uran lop­pu­puo­lel­la olevia

  Mut­ta ei tämä­kään vie­lä ole aivan oikea tarkastelutapa.

  Työl­li­syys­kat­sauk­ses­ta las­ket­tu­na työt­tö­mik­si työn­ha­ki­joik­si luo­ki­tel­tu­ja on jo 

  Työn­ha­ki­joi­ta on tamm­mi­kuus­sa 2012 471861
  Heis­tä nor­maa­li­töis­sä oli 58500 eli työt­tö­miä on itse asias­sa 413361.

  Hei­dän pää­luo­ki­tuk­sen­sa työk­kä­rin­kir­jois­sa on työ­tön työnhakija
  Esim työt­tö­myy­se­lä­ke­läi­nen on mää­ri­tel­män mukaan työ­tön työn­ha­ki­ja ja löy­tyy työn­ha­ki­joit­ten jou­kos­ta ja on jos työ­voi­ma­pu­la yllät­tää he ovat vel­voi­tet­tu­ja palaa­maan työelämään.

  Täs­tä suu­res­ta työt­tö­mien jou­kos­ta ei löy­dy edel­lä mai­nit­se­maa­ni ikäjakaumaa

  Osmo vain tapan­sa mukaan yrit­tää ohja­ta kes­kus­te­lua pil­kun­vii­lauk­sen kaut­ta sivu­rai­teel­le pois työttömyydestä

  Todel­li­nee työt­tö­myys on yli tupla viral­li­seen verrattuna,mutta kes­kus­te­lu sii­tä halu­taan väis­tää kuten Osmo­kin osoittaa

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 37. Työt­tö­miä ei voi las­kea työn­ha­ki­jois­ta, kos­ka esi­mer­kik­si kesä­töi­tä hake­va pää­toi­mi­nen opis­ke­li­ja ei ole työtön.”

  Ei hän työl­li­nen­kään ole vaan työ­tä vail­la ole­va eli maa­lais­jär­jel­lä aja­tel­tu­na työtön.

  Eikä tam­mi­kuus­sa vie­lä mon­taa kesä­työ­pai­kan­ha­ki­jaa ole.

  Näi­tä työ­voi­man ulko­puo­lel­ta tule­via haki­joi­ta oli80200 eli jää noi­ta työt­tö­miä vie­lä­kin rei­lus­ti eli 333161

  Työt­tö­myy­son­gel­ma työ­uran lop­pu­puo­lel­la on vaka­vam­pi myös kes­ton vuok­si eli 20–24-vuotiaiden työt­tö­myys kes­tää 9 viik­koa ja 50–54-vuotiaan 15 viikkoa

  Eli summasumarum,kyllä se työt­tö­myys on työ­uran lop­pu­puo­len ongel­ma, ei niin­kään alkupään.

  Alku­pään ongel­ma on se pie­nen jou­kon syrjäytyminen,mutta he eivät ole työttömyystilastoissa

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 38. Kyl­lä se kesä­töi­tä hake­va pää­toi­mi­nen opis­ke­li­ja on työ­tön koko kesän, jos ei töi­tä löy­dä, eikä kesäl­lä pää­toi­mi­ses­ti opis­ke­le. Jo ihan kela­kin on sitä miel­tä, kun ei opin­to­tuen asu­mis­li­sää kesäl­lä myön­nä (logiik­ka = jos oli­sit kesäl­lä opis­ke­li­ja, vaik­ka et opis­ke­li­si, oli­sit oikeu­tet­tu opis­ke­li­jan tukiin?)
  Oli­si sinän­sä mie­len­kiin­tois­ta tie­tää mil­lä logii­kal­la kesä­työ­ton opis­ke­li­ja ei tar­vit­se tukea asu­mi­seen aivan samal­la taval­la kuin opis­ke­le­ma­ton työtön…
  Elä­vät­kö kelan suun­nit­te­li­jat vie­lä 80-luvul­la, jol­loin kaik­ki sai­vat kesä­töi­tä jos halusi­vat ja sik­si kesä­työ­tön on vain lais­ka, jota pitää ran­gais­ta (pas­sit­ta­mal­la sos­suun, kulut kun­nal­le, pois val­tion bud­je­tis­ta, elä­köön säästö!)?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 39. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Työt­tö­miä ei voi las­kea työn­ha­ki­jois­ta, kos­ka esi­mer­kik­si kesä­töi­tä hake­va pää­toi­mi­nen opis­ke­li­ja ei ole työtön.

  No, kyl­lä työ­voi­ma­hal­lin­to las­kee juu­ri työnhakijoista.
  Työ­voi­ma­hal­lin­non tilas­to on itse asias­sa työn­vä­li­tys­ti­las­to ja sii­hen ote­taan hen­ki­löt, joi­den työ­ha­ke­mus on las­ken­ta­päi­vä­nä voi­mas­sa. Ja esim. tam­mi­kuun las­ken­ta­päi­vä näyt­tää jo vuo­sia olleen 31.1. — myös tänä vuonna.
  Se on sit­ten toi­nen jut­tu, mihin kate­go­ri­aan kukin las­ke­taan, mut­ta oppi­lai­tok­sen kir­jois­sa ole­va ei ole työ­tön eikä voi saa­da työ­mark­ki­na- tms. tukea.
  Myös Tilas­to­kes­kuk­sen luku­jen poh­ja­na on otok­seen jou­tu­neen hen­ki­lön oma ilmoi­tus tilanteestaan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 40. Käyn­ti­mak­su on vähän suo-vete­lä osas­toa. Mak­sun pois­to saat­tai­si myös oikeas­ti lisä­tä nuhan takia lää­kä­ril­lä käyn­tiä, aina­kin niil­lä jot­ka asu­vat sopi­vas­ti tk lähis­töl­lä. Toi­saal­ta on tot­ta mitä OS kir­joit­ti, jot­kut suu­rim­mat tar­vit­si­jat eivät käy. Koko­naan toi­nen asia on kävi­si­vät­kö vaik­ka oli­si ilmais­ta? Oli­si­ko­han Kokoo­muk­sel­le lii­an vai­kea asia jos mak­su tulos­i­dot­tai­siin, päi­vä­sak­ko­jen tapaan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 41. Rai­mo K: Heh heh… Ter­veys­kes­kuk­sien pal­ve­lui­hin ovat tyy­ty­väi­siä (tut­ki­tus­ti) ne, jot­ka nii­tä käyt­tä­vät. Ne, jot­ka eivät käy­tä, ovat tyy­ty­mät­tö­miä ja heil­tä tulee tuol­lai­sia kannanottoja. 

  Ehka­pa syy­na on, etta tyy­ty­mat­to­mat eivat tk:ta kay­ta ENAA. Kuten alle­kir­joit­ta­nut. Lii­an usein hoi­to on mal­lia ‘lepaa, lenk­kei­le, ota bura­naa’ mika toki toi­mii esim. stres­siin tai satun­nai­seen paan­sar­kyyn, mut­tei juu­ri mihin­kaan muu­hun todel­li­seen vaivaan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 42. Lii­an van­ha: Toi­nen työ­uran puo­li­vä­li tilas­tos­sa on yli ja alle 40-vuo­ti­aat ja yli 40-vuo­tiai­ta työt­tö­miä on 142100 eli rei­lus­ti yli puo­let työt­tö­mis­tä­on työ­uran lop­pu­puo­lel­la olevia

  Jos työ­uran puo­li­vä­li on 40-vuo­des­sa, ja eläk­keel­le jää­täi­siin 63-vuo­ti­aa­na, niin sen alku­pää pitäi­si olla 17-vuo­ti­aa­na. Useim­mil­la kor­kea­kou­lu­tut­kin­non hank­ki­neil­la työ­ura alkaa pikem­min­kin 25–30-vuotiaana (opis­ke­li­jat kyl­lä voi­si­vat lyhen­tää sen nel­jä-vii­si vuot­ta intian­mat­kai­lua ja pil­ven­polt­toa vaik­ka yhteen kesään ja opis­kel­la vähän nopeam­min), joten puo­li­vä­li on pikem­min­kin lähem­pä­nä viit­tä- kuin neljääkymmentä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 43. Syl­tyl­le: luu­len (en tar­kis­ta­nut), että työ­ter­veys­la­ki läh­tee ensi­si­jai­ses­ti työn­te­ki­jöi­den ter­vey­den yllä­pi­tä­mi­ses­ta ei sai­rauk­sien hoi­ta­mi­ses­ta. Nyt se on tul­lut yhdek­si kana­vak­si työi­käis­ten sai­rauk­sien hoi­toon. WHO:n maa­ra­por­tis­sa Suo­mea tois­tu­vas­ti huo­mau­tel­laan täs­tä epä­ta­sa-arvos­ta iän perus­teel­la. Työ­ter­veys­huol­to ei kos­ke esim. elä­ke­läi­siä, jot­ka kui­ten­kin osal­lis­tu­vat sen mak­sa­mi­seen. Kela­han mak­saa suu­rim­man osan kus­tan­nuk­sis­ta. Toi­nen epä­koh­ta on se, että työ­ter­veys­lää­kä­rit lähet­tä­vät poti­lai­taan huo­mat­ta­vas­ti kevyem­min perus­tein kuin tk-lää­kä­rit eri­kois­saqi­raan­hoi­toon eli jul­ki­sen puo­len hoitoon.
  Olen var­ma, että jono­tuson­gel­mat voi­daan hoi­taa esim. varaa­mal­la osan resurs­seis­ta tar­vit­taes­sa työ­ter­veys­huol­lon potilaille.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 44. Dia­ko­nis­sa­lai­tok­sel­la on sel­la­nen käy­tän­tö, että jos tau­tiin ei löy­dy paran­nus­ta, on mak­su 30% hal­vem­pi. Alen­net­tu mak­su oli 20 erk­kiä, siis pie­nem­pi kuin päi­vys­tys­mak­su arvaus­kes­kuk­ses­sa. Aika eri­kois­ta mei­nin­kiä. En nyt kyl­lä bon­jaa mik­si ihmi­set yli­mal­kaan käy­vät ter­veys­kes­kuk­sis­sa, jos yksi­tyi­nen on hal­vem­pi ja 100 tun­tia nopeem­pi. Joku voi­si kertoa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 45. Lii­an van­ha: Mut­ta jota­kin voi pää­tel­lä sii­tä, että esim Työ­voi­ma­po­liit­ti­ses­sa aika­kaus­kir­jas­sa + 45-vuo­tia­ta työt­tö­miä on 119100 ja työt­tö­miä 237300 eli hie­man yli puolet.

  Kyl­lä tuos­ta tosi­aan jotain voi pää­tel­lä. Esi­mer­kik­si että tuol­la taval­la las­ket­tu­na alle 45 vuo­tiai­ta työt­tö­miä on yli 49%, jos­ta taas voi­daan pää­tel­lä, että alku­pe­räi­nen väit­tee­si “Työt­tö­mä ovat pää­osin 50–62-vuotiaita ” on täl­lä­kin taval­la las­ket­tu­na silk­kaa puutaheinää.

  Jos pala­taan minun alku­pe­räi­seen point­tii­ni, niin tämä ei ole minun ongel­ma­ni. Minä pys­tyn hyvin hyp­pää­mään yli nimi­merk­ki Lii­an van­han kom­men­tit tai teke­maan suh­teel­li­sen tur­val­li­sen ole­tuk­sen, että jos nimi­merk­ki Lii­an van­ha sanoo, että “kuu ei ole juus­toa”, kuu itsea­sias­sa suu­rel­la toden­nä­köi­syy­del­lä on juus­toa. Tämä on sinun ongel­ma­si. Sinun jär­ke­vät aja­tuk­se­si huk­ku­vat näi­den päät­tö­mien toi­lai­lu­jen sekaan jon­ka jäl­keen kukaan ei enää usko mitään mitä kir­joi­tat. Minä olen useas­ti (en toki aina) pelas­ta­nut itse­ni lähet­tä­mäs­tä täl­le pals­tal­le lähes lap­sel­li­sen type­ria aja­tuk­sia kir­joit­ta­mal­la kom­men­tin, mut­ta odot­ta­mal­la yön yli ennen kuin lähe­tän sen. Suo­sit­te­len tätä vah­vas­ti muil­le­kin (en pel­käs­tään sinul­le), ja samoin sitä tosia­sia­väit­tei­den tarkastamista. 

  Mah­dol­li­sis­ta tar­peet­to­man jyr­kis­tä sana­va­lin­nois­ta huo­li­mat­ta kaik­ki yllä­ole­va on yri­tet­ty kir­joit­taa raken­ta­vas­sa, ei sol­vaa­vas­sa hengessä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 46. Eikö­hän se ole kus­tan­nus­te­hok­kam­paa, että lää­kä­ris­sä käy­dään sil­loin kun sil­le on tar­vet­ta, kuin se että käy­dään mää­rä­ajoin. Itse kyl­lä käyn lää­kä­ris­sä jos tar­vit­see, vaik­ka olen­kin pit­kä­ai­kais­työ­tön syr­jäy­ty­jä, ja useim­mi­ten vie­lä yksi­tyi­sel­lä, kos­ka ter­veys­kes­kuk­seen pää­sy kes­tää lii­an kauan.

  Itse en kävi­si työt­tö­mien ter­veys­tar­kas­tuk­ses­sa kun en halua enää yhtään hyö­dy­tön­tä kuu­lus­te­lua elä­män­ta­vois­ta­ni, ihmis­suh­teis­ta­ni ym. yksi­tyi­s­asiois­ta vaik­ka jot­kut työt­tö­mät ovat koke­neet ne hyödyllisiksi.

  Hoi­ta­ja ei ole päte­vä arvioi­maan, onko lää­kä­ri­käyn­nil­le tar­vet­ta ja miten pian, ja vaik­ka oli­si­kin, niin hänen pitäi­si ensin tut­kia poti­las, jot­ta pys­tyi­si pää­tök­sen tekemään.

  Jot­kut ovat niin köy­hiä että aina ei vält­tä­mät­tä ruo­kaan­kaan rii­tä rahaa, ja sil­loin voi jää­dä ter­veys­kes­kuk­ses­sa käy­mät­tä mak­sun takia. Tai sit­ten mak­su menee perin­tään. Toi­meen­tu­lo­tuen saa­jil­le ter­veys­kes­kus­mak­su kyl­lä kor­va­taan, mut­ta kaik­ki köy­hät eivät saa toimeentulotukea. 

  Jos mak­sua vält­tä­mät­tä halu­taan periä, sen voi­si var­maan por­ras­taa tulo­jen mukaan. Mut­ta jos se ei edes tehoa vir­kis­tys­käyt­töön niin parem­pi pois­taa se.

  Tus­kin­pa tuo vir­kis­tys­käyt­tö on kovin­kaan yleis­tä. Luu­los­ai­rai­ta­han on tie­tys­ti ole­mas­sa. Sit­ten on nii­tä, joil­la on oikeas­ti jokin sai­raus tai vai­va, mut­ta lää­kä­ri ei vaan löy­dä sitä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 47. Sep­po Ryväs:
  En nyt kyl­lä bon­jaa mik­si ihmi­set yli­mal­kaan käy­vät ter­veys­kes­kuk­sis­sa, jos yksi­tyi­nen on hal­vem­pi ja 100 tun­tia nopeem­pi. Joku voi­si kertoa. 

  Voin selit­tää joi­den­kin osal­ta. Saan vaki­tui­ses­ti pit­käl­lä pää­tök­sel­lä toi­meen­tu­lo­tu­kea, kos­ka työ­ky­vyt­tö­mä­nä työ­mark­ki­na­tuen etuus­saa­ja­na, mut­tei työn­ha­ki­ja­na, ja asu­mis­tuen saa­ja­na yhteen­las­ke­tut tuet asu­mis­me­noi­hin suh­teu­tet­tu­na eivät rii­tä kat­ta­maan perus­toi­meen­tu­lon mini­mi­ta­soa 461 euroa kuus­sa, joten saan puut­tu­van osan joka kuu­kausi toi­meen­tu­lo­tu­ke­na. Vuo­des­ta toiseen.

  Sosi­aa­li­toi­mis­to ei kor­vaa aina­kaan tääl­lä Joen­suus­sa ter­veys­me­noi­na yksi­tyi­siä pal­ve­lui­ta. Vaik­ka esim. yksi­tyi­nen ja jul­ki­nen ham­mas­hoi­to ovat tääl­lä käy­tän­nös­sä saman­hin­tai­sia, jou­dun sil­ti käy­mään jul­ki­sel­la kuu­kausien jono­tuk­sel­la, kos­ka sosi­aa­li­toi­mis­to ei kor­vai­si minul­le yksi­tyi­sen puo­len las­ku­ja. Kuor­mi­tan käy­tän­nös­sä jul­kis­ta puol­ta vain ja ainoas­taan sosi­aa­li­toi­mis­ton lin­jan tähden.

  Minun­kal­tais­te­ni ihmis­ten koh­dal­la ter­veys­kes­kus- ja ham­mas­hoi­to­mak­suis­sa ei ole mitään jär­keä, kos­ka kun­ta ainoas­taan siir­tää rahaa tas­kus­ta toi­seen erik­seen jokai­ses­ta las­kus­ta päät­täen ja aiheut­taen itsel­leen myös vii­väs­tys­ku­lu­ja, kos­ka pahas­ti ali­re­surs­soi­tu­na ja lain­vas­tai­ses­ti sosi­aa­li­toi­mis­to ei kyke­ne teke­mään pää­tök­siä edes las­ku­jen mak­su­päi­vä­mää­rien puitteissa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 48. Har­va tulee omas­ta mie­les­tään tur­haan lää­kä­riin, sil­loin­kin yleen­sä sik­si, että Kela, työ­nan­ta­ja tai työk­kä­ri pakot­taa. Kuka mää­rit­te­lee, mil­loin käyn­ti on turha?

  Jos se tar­koit­taa sitä, että A)ei ole sai­raut­ta jota hoi­taa tai B)ei ole hoi­toa sai­rau­teen, niin 90 pro­sent­tia käyn­neis­tä on tur­hia. Vaan kun poti­las ei tie­dä mil­loin näin on.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 49. amar­ji: Ehka­pa syy­na on, etta tyy­ty­mat­to­mat eivat tk:ta kay­ta ENAA. Kuten alle­kir­joit­ta­nut. Lii­an usein hoi­to on mal­lia ‘lepaa, lenk­kei­le, ota bura­naa’ mika toki toi­mii esim. stres­siin tai satun­nai­seen paan­sar­kyyn, mut­tei juu­ri mihin­kaan muu­hun todel­li­seen vaivaan.

  Joh­tu­nee yksi­tyis­ten sub­ven­toin­nis­ta ja jul­ki­sen puo­len “tehos­ta­mis­toi­mis­ta”. Sii­tä on teh­ty liu­ku­hih­na­toi­min­taa. Seu­raa­vak­si sitä var­maan läh­de­tään aja­maan alas huo­no­laa­tui­se­na. Ame­ri­kas­sa­han oikeis­to tekee tätä joka asiassa.

  JTS:
  Pie­nem­mät toi­mi­jat eivät ole uskot­ta­via ja ne pys­ty­tään täl­lä kor­til­la pelaa­maan pois.

  Näin­hän se menee. Hom­ma on käy­tän­nös­sä val­miik­si Tie­dol­le pedattu.

  Perin­tei­ses­ti kaik­ki hank­keet ovat mas­sii­vi­sia – teh­dään mää­rit­te­lyä kak­si vuot­ta ja toteu­te­taan kol­me vuot­ta. Pie­nem­mil­lä fir­moil­la moi­seen ei ole mitään halua ja lop­pu­tu­los­kin on siten ajas­taan jäl­keen jäänyt.

  Halua löy­tyy monil­ta­kin — saa­han sii­tä ihan kivas­ti rahaa. Ongel­ma on sii­nä, ettei juu­ri kukaan enää usko, ettei­kö pro­jek­tia sumplit­tai­si eri­näi­sil­lä teko­syil­lä Tie­dol­le tai vas­taa­val­le. Kukaan ei viit­si pis­tää tur­haan N tun­tia pal­ka­ton­ta työ­tä tar­jouk­sen kir­joit­ta­mi­seen jne. jos ainoa sii­tä koi­tu­va “hyö­ty” on se, että Tie­to tul­tu­aan vali­tuk­si saat­taa käyt­tää tar­jouk­ses­sa mai­nit­tua sisäl­töä hyö­dyk­si omas­sa toteutuksessaan.

  Ter­vey­den­huol­los­sa tie­to­tek­nii­kas­sa ollaan 10 vuot­ta jäl­jes­sä muus­ta yhteis­kun­nas­ta. Tie­to­jär­jes­tel­mät eivät toi­mi yhteen, mut­ta eivät­pä niis­tä vas­taa­vat tahot­kaan muu­ten­kaan jut­te­le keskenään.

  Syy­nä on huo­not sop­pa­rit ja mono­po­li­toi­mit­ta­jien käyt­tö. Jos kaik­ki oikeu­det jäi­si­vät tilaa­jal­le, sopi­muk­ses­sa vaa­dit­tai­siin kun­non toteu­tus­ta ja doku­men­toin­tia jne. ja näi­tä arvioi­tai­siin kun­nol­la, tuon­ne voi­si ihan vahin­gos­sa­kin joku saa­da toi­mit­ta­jak­si kun­non teki­jän, kos­ka tilaa­ja saat­tai­si uskal­taa ottaa vaih­teek­si jon­kun muun­kin sitä tekemään.
  Tätä kaut­ta tih­kui­si pro­jek­tin aika­na toi­mit­ta­jil­ta ehdo­tuk­sia sii­tä, miten tie­to­kan­to­ja voi­si läh­teä yhdis­tä­mään ja miten asioi­ta kan­nat­tai­si paran­taa. Tie­dol­la­han ei tuol­lais­ta int­res­siä hovi­toi­mit­ta­ja­na ole. Sen kan­nat­taa rahas­taa huo­no­jen toteu­tus­ten koko­nai­sis­ta uudel­leen­kir­joi­tuk­sis­ta, kos­ka he saa­vat aina sen seu­raa­van­kin tilauksen.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 50. Täl­lä ker­taa samal­la puo­lel­la Osmon kera. Ter­veys­kes­kus­mak­su voi­si tul­la kol­man­nes­ta ker­ras­ta läh­tien, jos hen­ki­löl­lä ei ole mitään kroo­nis­ta pit­kä­ai­kais­sai­raut­ta tms.

  Toi­saal­ta voi­si­han nii­tä leku­rei­ta kou­lut­taa niin pal­jon, että ehti­si­vät mum­mu­jen­kin kans­sa vaih­taa kuulumisia. 🙂

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 51. Noin neli­kymp­pi­ses­tä kol­men vuo­den välein sään­nöl­li­set tar­kas­tuk­set ja labrat, joi­hin kut­su­taan AUTOMAATTISESTI. Eikä sit­ten mitään idio­tis­mia. Kun­nol­la kou­lu­te­tut hyvän­tah­toi­set lää­kä­rit, jot­ka tosis­saan ajat­te­le­vat poti­laan ter­veyt­tä ja eli­niän pite­ne­mis­tä ja elä­män­laa­tua ohja­ten mm. hoi­ta­jal­le esim.elintapa-asioiden neuvomiseen.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 52. Juu­ri­kin näin! Tämän­hän täy­tyy olla oikeus!

  Ja ne, jot­ka eivät ilmaan­nu veren­so­ke­ri- ja vyö­tä­rö­nym­pä­rys­mit­tauk­siin, hae­taan sin­ne poliisivoimin.

  Täy­tyy­hän kan­sa­lai­sil­la olla oikeus tun­tee­seen, että heis­tä joka het­ki huolehtditaan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 53. Ter­veys­kes­kus­ten yhtey­teen pitäi­si sol­mia yhteis­työ­mal­le­ja kol­man­nen sektorin/vapaan kan­sa­lais­toi­min­nan kans­sa vas­taa­maan nii­hin tar­pei­siin, jot­ka joh­tu­vat yksi­näi­syy­des­tä. Anne­taan yksi­näi­sil­le mah­dol­li­suus ehkäis­tä tois­ten­sa yksi­näi­syyt­tä. Tätä var­ten täy­tyy pal­ka­ta yksi sosi­aa­lioh­jaa­ja ja jär­jes­tää tyh­jä tila toi­mis­tok­si. Kus­tan­nuk­set on mur­to-osa ver­rat­tu­na sii­hen, että lää­kä­rit seu­rus­te­le­vat työkseen. 

  Rus­hey Green Time Bank Lon­toon Cat­for­dis­sa perus­tet­tiin ter­veys­a­se­man lää­kä­rin aloit­tees­ta vas­taa­maan tähän ongel­maan. Lää­kä­ri­käyn­nit ovat vähen­ty­neet, yksi­näi­syys vähen­ty­nyt ja ter­veys paran­tu­nut. Täs­sä video: http://www.youtube.com/watch?v=Q_nW__d0Yr4

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 54. Jos eli­niä­no­do­tet­ta halu­taan Suo­mes­sa kas­vat­taa, niin hel­poi­ten se kävi­si vuo­sit­tai­sel­la terveystarkastuksella:”

  Kukas sel­lais­ta halu­aa? Mis­sä ne päät­tä­jät ovat, joil­la tuol­lai­nen tavoi­te on? Elä­kö­ty­mi­si­kää yri­te­tään tämän täs­tä saa­da nouse­maan. Kai­pa sii­hen joku syy on?
  Minis­te­rit ehdot­te­le­vat kai­ken­lais­ta, jot­ta elä­ke­ku­lu­ja saa­tai­siin hil­lit­tyä. Ei sii­hen eli­niän piden­tä­mi­nen sovi.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 55. Tämä kom­ment­ti­ni ei nyt lii­ty suo­raan alus­tuk­sen aihee­seen, vaan jul­ki­sen ter­vey­den­huol­lon jär­jes­tä­mi­seen ylei­sem­mäl­lä tasol­la. Mikä oli­si Osmo Soi­nin­vaa­ran mie­les­tä hyvä mal­li jul­ki­sen ter­vey­den­huol­lon jär­jes­tä­mi­seen val­ta­kun­nal­li­sel­la tasol­la? Jul­ki­suu­des­sa on puhut­tu pal­jon täs­tä kun­ta­ra­ken­ne­uu­dis­tuk­ses­ta, mut­ta sen vai­ku­tuk­sis­ta sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon jär­jes­tä­mi­seen ei ole ker­rot­tu. Alla on kah­den eri asian­tun­ti­jan tuo­reet kir­joi­tuk­set aihee­seen liit­tyen. Molem­mat näyt­tä­vät pää­ty­vän maa­kun­nal­li­sen hal­lin­to­mal­lin kan­nal­le (sekä ter­vey­den­huol­los­sa että muus­sa­kin hal­lin­nos­sa) ja perus­te­lut ovat var­sin monipuolisia:

  - http://www.hs.fi/paakirjoitukset/Kuntien+teht%C3%A4vi%C3%A4+tulisi+siirt%C3%A4%C3%A4+maakunnille/a1305558041337

  - http://www.kaleva.fi/mielipide/vieras/sairaanhoito-kannattaa-koota-yhteen-maakunnallisesti/568243/

  Onko maam­me hal­li­tus sel­vit­tä­nyt täl­lai­sen hiu­kan Ruot­sin mal­lia muis­tut­ta­van maa­kun­nal­li­sen hal­lin­to­mal­lin toteut­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sia? Vai onko uudis­tuk­sen suun­ta­vii­vat lyö­ty luk­koon häti­köi­den jo hallitusneuvotteluissa?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 56. Lee­na Y‑M:
  Avaan vie­lä sanai­sen ark­ku­ni. Lää­kä­rit ovat yhteis­kun­nan kou­lu­tus­hie­rar­kian kär­ki­ta­soa. Mut­ta on tur­ha vai­va­ta hei­tä enem­pää kuin on pak­ko, var­sin­kin kun alkaa tul­la kai­ken­lai­sia mutu-vai­vo­ja esim. syr­jäy­ty­mi­sen myötä. .… 

  Ikä­vä kyl­lä syr­jäy­ty­mi­nen aiheut­taa useim­mi­ten aivan oikei­ta vai­vo­ja masen­nuk­ses­ta elä­män­ta­pa­sai­rauk­sien kaut­ta kuolemaan.

  Mut­ta ter­vey­den­huol­lon (ei siis sairaanhoidon)pitäisi pys­tyä vas­taa­maan myös lie­vem­pien hen­kis­ten ongel­mien hoi­ta­mi­ses­ta ennen­kuin ne muut­tu­vat vaka­vem­mik­si. Ikä­vä kyl­lä tämän ter­veys­lo­gis­tii­kan jär­jes­te­ly ei edel­leen­kään tun­nu kiin­nos­ta­van ketään.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 57. Mie­les­tä­ni oli­si tar­vet­ta eriyt­tää ter­veys­kes­kuk­set “sai­raus­kes­kuk­sis­ta”, eli sel­keäm­min jakaa ennal­taeh­käi­se­vä toi­min­ta akuut­tien sai­rauk­sien hoitamisesta.

  Päi­vys­tyskli­ni­koil­la voi­si ottaa mal­lia kent­tä­sai­raa­loi­den toi­min­nas­ta: poti­las pyri­tään luo­kit­te­le­maan heti sisään tul­taes­sa ja luo­kit­te­lun tekee ammat­ti­tai­toi­nen lääkäri/hoitaja tai molem­mat. Tämä tapah­tuu minuu­teis­sa, jon­ka jäl­keen poti­las ohja­taan tar­peel­li­siin jat­ko­toi­miin. Yhtä hyvin hom­ma toi­mi­si päi­vys­ty­so­lois­sa: jono­tus­nu­me­ro konees­ta, jon­ka jäl­keen omal­la vuo­rol­la hoi­to­tar­peen arvioin­tiin. Arvioi­jat eivät käy­tä aikaan­sa tie­to­ko­neen naput­te­luun — kor­kein­taan luke­vat vii­va­koo­din kela­kor­tis­ta ja mer­kaa­vat mihin poti­las ohja­taan — vaan päät­tä­vät menee­kö asia­kas kotiin sai­ras­ta­maan vai tar­vit­see­ko tar­kem­paa tut­ki­mus­ta ja kuin­ka nopeas­ti. Tar­vit­taes­sa voi­tai­siin lähet­tää suo­raan labo­ra­to­rio­ko­kei­siin tai esim. kuvauk­siin ja vas­ta tulos­ten saa­mi­sen jäl­keen lää­kä­ril­le. Kes­kus­te­lu­te­ra­pi­aa tar­vit­se­vat ohjat­tai­siin ystä­väl­li­ses­ti mut­ta päät­tä­väi­ses­ti mui­hin yksiköihin.

  Nyky­ään­hän toi­mi­taan siten, että ensin vara­taan päi­vys­ty­sai­ka lää­kä­ril­le (ajan­va­rauk­sen jono­tusai­ka 5–20min), sen jäl­keen saa­vu­taan jonot­ta­maan lää­kä­rin tapaa­mis­ta (joka yleen­sä myö­häs­sä 5–40 min, kes­kus­tel­laan 5 minuut­tia lää­kä­rin kans­sa joka kuun­te­lee jos on kuun­nel­lak­seen poti­laan asian, mää­rää sen jäl­keen labo­ra­to­rio tai mui­hin tut­ki­muk­siin ja kehot­taa varaa­maan soit­toa­jan. Tämän jäl­keen poti­las käy mää­rä­tyis­sä tut­ki­muk­sis­sa tai saa ajan nii­tä var­ten toi­seen ker­taan ja menee kotiin. Soit­toa­jan samal­le lää­kä­ril­le saa yleen­sä vii­kon pää­hän. Sovit­tu­na aika­na lää­kä­ri soit­taa jos ehtii ja ker­too tut­ki­mus­ten tulok­set. Jos mitään ei kokeis­ta löy­ty­nyt, poh­di­taan pitäi­si­kö tul­la uudes­taan ja keho­te­taan varaa­maan aika. Ja samaa tois­tuu uudes­taan ja uudes­taan. Jos poti­las on “oikeas­ti” sai­ras, hän pää­tyy lopul­ta kes­kus­sai­raa­lan päi­vys­tyk­seen (on oma­koh­tais­ta kokemusta)tai kuo­le­man­syyn sel­vi­tyk­seen (ei vie­lä oma­koh­tais­ta kokemusta).
  Ter­veys­kes­kuk­sen poti­laal­la saat­taa men­nä siis 1–2 viik­koa, ennen­kuin edes alus­ta­va diag­noo­si sel­vi­ää. Väi­tän, että sel­vit­täi­siin paril­la päi­väl­lä jos poti­la­seh­dok­kai­den “raa­kae­rot­te­lu” teh­täi­siin ilman kum­mem­pia seremonioita

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 58. Hyvä kir­joi­tus Osmolta. 

  Entä yksi ilmai­nen ham­mas­lää­kä­ri­tar­kas­tus vuo­des­sa? Ja nime­no­maan niin, että sii­hen kut­su­taan. Uskon täl­lä sääs­tet­tä­vän mer­kit­tä­viä mää­riä myö­hem­mäs­tä kal­liis­ta kor­jaa­vas­ta hoidosta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 59. Elä­jä: “…mut­ta tie­dän useam­man­kin luo­van, kult­tuu­ria ja/tai liik­ku­mis­ta ahke­ras­ti har­ras­ta­van työt­tö­män (osa pit­kä­ai­kais­työt­tö­miä). En ole ollen­kaan huo­les­tu­nut hei­dän hyvin­voin­nis­taan. Aika monel­ta työ­pai­kal­ta taas näyt­tää löy­ty­vän useam­pi­kin todel­la huo­nos­ti voi­va (yleen­sä keski-ikäinen)henkilö, jot­ka kär­si­vät kroo­ni­ses­ta nega­tii­vi­suu­des­ta, eivät­kä ymmär­rä, että ei se ole ihmi­sen nor­maa­li olotila.”

  Sinä se sanoit, Elä­jä. Monel­ta työ­pai­kal­ta löy­tyy pal­jon pahoin­voin­tia (joka vai­kut­taa ter­vey­den­ti­laan). Mik­si ryh­tyä ter­vei­tä kan­sa­lai­sia syy­nää­mään? Muu­ten­kin pul­la­mös­sö-ihmi­sen sor­mi osoi­te­lee tur­han her­käs­ti Nii­tä Syr­jäy­ty­nei­tä. Las­ke­kaa kan­ta­ka­pa­kas­san­ne kuin­ka mon­ta syr­jäy­ty­nyt­tä siel­lä on lau­an­tai-ilta­na? Ei ole varaa (eikä mie­li­ha­lu­ja, ei sen puo­leen) istua mis­sään juottolassa.

  Ei siis ole varaa viet­tää huo­noa elä­mää tai har­ras­taa ter­veyt­tä uhkaa­via tai vaa­ran­ta­via urhei­lu- tai lii­kun­ta­la­je­ja­la­je­ja koti­maas­sa tai ulko­mail­la tai naut­tia nau­tin­toai­nei­ta ja päih­tei­tä tai elää läskiruokavaliolla. 

  Jos sai­ras­tun, syy ei ole työt­tö­myy­des­sä, vaan sii­tä että influens­sa nyt vaan iski.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.