Kettil Bruun ‑palkinto Soininvaaralle

ALKOHOLITUTKIMUSSÄÄTIÖ

LEHDISTÖTIEDOTE

KETTIL BRUUN ‑PALKINTO OSMO SOININVAARALLE

Kol­mas­toista Ket­til Bru­un ‑palk­in­to on myön­net­ty kansane­dus­ta­ja Osmo Soin­in­vaar­alle. Val­ti­oti­eteen lisen­si­aat­ti Osmo Soin­in­vaara on monipuolisel­la yhteiskun­nal­lisel­la ja poli­it­tisel­la toimin­nal­laan tuonut uusia merkit­täviä tiedol­lisia virikkeitä yhteiskun­nal­liseen keskustelu­un. Soin­in­vaara on jo vuosikym­menten ajan ollut tuot­telias tietokir­jail­i­ja ja hänen viimeisin kir­jansa käsit­telee syväl­lis­es­ti sosi­aal­i­tur­van kokon­aisu­ud­is­tus­ta valmis­telleen SATA-komitean työskentelyä.

Soin­in­vaara oli uransa alku­vai­heessa käyn­nistämässä vihreän liik­keen syn­tymiseen johtanut­ta ympäristökeskustelua. Myöhem­min hän on pain­ot­tanut hyv­in­voin­tiy­hteiskun­nan kehit­tämistä sekä käyt­tänyt poikkeuk­sel­lisen asiantun­te­via yhteiskun­tapoli­it­tisia puheen­vuoro­ja perus­tu­losta, työa­jas­ta, ener­giakysymyk­sistä, hyv­in­voin­ti­val­tion taloud­es­ta ja veroista, liiken­teestä ja kaupunkisuunnittelusta.

Ket­til Bru­un ‑palkin­non perus­tamiskir­jan mukaan palk­in­to jae­taan joka toinen vuosi. Palk­in­to myön­netään henkilölle tai ryh­mälle, joka toimin­nal­laan on tuonut uusia merkit­täviä tiedol­lisia virikkeitä suo­ma­laiseen ja pohjo­is­maiseen yhteiskun­nal­liseen keskustelu­un. Palk­in­toa jaet­taes­sa kiin­nitetään eri­ty­istä huomio­ta niihin kysymyk­si­in, joi­ta Ket­til Bru­un on ottanut esille tutkimuk­sis­saan ja toimin­nas­saan. Palk­in­to­sum­ma on 5.000 euroa.

Ensim­mäi­nen Ket­til Bru­un ‑palk­in­to myön­net­ti­in Arvid von Marten­sille vuon­na 1987, toinen Ilk­ka Taipaleelle vuon­na 1989, kol­mas Johan­na Suur­päälle vuon­na 1991, neljäs Nils Christielle vuon­na 1993, viides Heik­ki Hiil­am­olle vuon­na 1995, kuudes Rai­ja Julkuselle vuon­na 1997, seit­semäs Jor­ma Sip­ilälle 1999, kahdek­sas Thomas Wall­gre­nille 2001, yhdek­säs Kevät Nou­si­aiselle 2003, kymmenes Markku T. Hyypälle 2005, yhdestoista Jari Hau­tamäelle 2007 ja kahdestoista Klaus Mäkelälle 2009.

Palkin­non saa­jas­ta teki esi­tyk­sen toimikun­ta, jon­ka aset­ti Alko­holi­tutkimussäätiön hal­li­tus. Toimikun­nan koollekut­su­jana toi­mi Alko­holi­tutkimussäätiön tutkimusjo­hta­ja. Suomen Akatemi­an kult­tuurin ja yhteiskun­nan tutkimuk­sen toimikun­ta, Helsin­gin yliopis­ton val­ti­oti­eteelli­nen tiedekun­ta ja West­er­mar­ck-seu­ra nime­sivät toimikun­taan kukin yhden edus­ta­jan. Toimikun­nan jäseniksi kult­tuurin ja yhteiskun­nan tutkimuk­sen toimikun­ta nime­si pro­fes­sori Pauli Niemelän, val­ti­oti­eteelli­nen tiedekun­ta pro­fes­sori Ris­to Eräsaaren ja West­er­mar­ck-seu­ra tutk­i­ja Katari­ina Warpe­niuk­sen. Päätök­sen palkin­non saa­jas­ta teki Alko­holi­tutkimussäätiön hal­li­tus toimikun­nan esityksestä.

www.alkoholitutkimussaatio.fi

19 vastausta artikkeliin “Kettil Bruun ‑palkinto Soininvaaralle”

 1. Onnit­te­lut!

  Täy­tyy tode­ta että juuri täl­lainen palk­in­to on Osmolle aivan omi­aan. Hän nimeno­maan osaa nos­taa keskustelu­un yhteiskun­nal­lisia aihei­ta ja nimeno­maan suos­tuu näin blo­gin­sakin kaut­ta keskustele­maan niistä. Toki jois­takin kan­nan­otoista olen (välil­lä vah­vastikin) eri mieltä, mut­ta Osmo perustelee omat kan­tansa ja ennen kaikkea sal­lii niiden kovankin repostelun ja moit­timisen ja vielä vas­taa asioi­hin. Hän myös näkee vaivaa koit­taes­saan yleis­ta­juis­taa kir­joil­laan varsin mon­imutkaisia sosi­aalipoli­it­tisia kysymyksiä. 

  On kansane­dus­ta­jia jot­ka ovat poli­it­tisil­ta mielip­iteiltään lähempänä omaa kan­taani kuin Osmo. Mut­ta rehelli­nen arvio on, että yksikään toinen ei esitä kan­to­jaan yhtä perustel­lusti ja ennen kaikkea ole avoin kansalaiskeskustelulle. Tämä on erit­täin kun­nioitet­ta­va omi­naisu­us poli­itikos­sa, Osmon osalta voi jopa uskoa että hän on nimeno­maan hoita­mas­sa yhteisiä asioi­ta. Toki oman mielip­i­teen­sä muo­vaa­man maail­manku­van kaut­ta, kuten me kaik­ki, mut­ta keskustellen. Minus­ta on jopa parem­pi, että joku pää­tyy eri­laiseen johtopäätök­seen kuin itse olen pää­tynyt, kun­han se on tehty eri seikat selvästi pun­niten ja arvo­valin­nan perus­teel­la, kuin että joku kan­nat­taa omaa mielipi­det­täni jol­lakin älämölömäisel­lä perusteella. 

  Jokainen puolue tarvit­sisi oman Osmon, niin maamme yhteiskun­nalli­nen keskustelu paranisi selvästi. 

  Hienoa että ker­rankin palk­i­taan juuri oikea mies.

 2. Onnit­te­lut palkin­nos­ta, jon­ka olet ansainnut: 

  Palk­in­to myön­netään henkilölle tai ryh­mälle, joka toimin­nal­laan on tuonut uusia merkit­täviä tiedol­lisia virikkeitä suo­ma­laiseen ja pohjo­is­maiseen yhteiskun­nal­liseen keskusteluun.

 3. Alko­holi­tutkimussäätiön palki­nolle kel­paa kohot­taa mal­jaa! Skål, kip­pis, prosit, cheers ja onnittelut!

 4. Onnek­si olkoon!

  Palk­in­to jae­taan joka toinen vuosi, san­o­taan. Tämän pitäisi sit­ten olla vuo­den 2011 palk­in­to, vai? 

  Hyvät peruste­lut!

 5. Kyl­lä sat­tui kohdalleen tämä huomionosoitus.
  Yhteiskun­nal­lisen keskustelun virkeyt­täjälle onnea !

 6. Onnit­te­len oikein sydämestä.
  Saako sitä uut­ta kir­jaa ostaa täältä?

 7. Onnea Soin­in­vaar­alle ansai­tus­ta palkin­nos­ta! Odotan mie­lenki­in­nol­la teosta ”Vihreä poli­ti­ik­ka”, jon­ka pitäisi ilmestyä huomen­na 2012-03-15. Main­ok­sen mukaan ”Vihreä poli­ti­ik­ka on Osmo Soin­in­vaaran terävä, haus­ka ja perus­teelli­nen selvi­tys vihreästä poli­ti­ikas­ta”. Näin mah­taval­la nimel­lä varustet­tu teos ei voine keskit­tyä pelkästään kaavoituk­seen. Toiv­ot­tavasti teok­ses­sa käsitel­lään myös möh­läyk­siä. Blogi­in voisi lait­taa jonkin möläys-aiheisen katkel­man kommentoitavaksi.

 8. Siinäpä onkin palkin­non­saa­jien lis­tas­sa mukavasti Vihreät, SDP ja RKP edustet­tuina. Noin 100% osuudella.

 9. Onnea, ja kiitos sekä asial­lis­es­ta keskustelus­ta että keskustelua rikas­tut­tavista Helsinki-provoista. 🙂

 10. Täy­tyy onnitel­la. Varsinkin tämä pal­s­ta ja sil­lä käy­dyt keskuste­lut olleet avar­tavia. Kir­ja Sata-komiteas­ta selkeä ja seikkaperäinen.

 11. Toivon Soini­vaar­alle voimia taistelussa
  Uraanivoimaa vas­taan = siis Suur­in­ta maailma
  Tappavaa
  ter­ror­is­tia— Uraanivouimaa vastaan !

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.