Säästökohde: terveyskeskuslääkärin kirjoittamat todistukset

Ter­veyskeskus­lääkärien työstä menee huo­mat­ta­van paljon eri­laiseen paperiso­taan. Sen sijaan että jatke­taan valit­tamista, tehdään asialle jotain.

Sairauk­sien hoito on Suomes­sa säädet­ty liki mak­sut­tomak­si, mikä on ihan hyvä asia. Mik­si ja miten tämä on laa­jen­tunut koske­maan eri­laisia todis­tuk­sia? Sel­l­ainen käyn­ti lääkärin luona, jon­ka tarkoituk­se­na ei ole hoito vaan todis­tus, pitäisi säätää mak­sullisek­si niin, että mak­su peit­tää aiheutuneet kulut kokonaan.

Hel­poin­ta on säätää mak­sullisek­si todis­tuk­set siitä, että on ter­ve. Sil­lä nyt ainakaan ei ole mitään tekemistä sairaan­hoidon kanssa. Näitä vaa­di­taan monis­sa työ­paikois­sa ja esimerkik­si ajoko­rt­tia anot­taes­sa. Esimerkik­si Helsin­gin kaupun­ki vaatii sen kaikilta.

Han­kalampi on tapaus, jos­sa poti­las tarvit­see ihan oikeasti lääkärin apua ja tämän liitän­näisenä kir­joite­taan sairaus­lo­maa, mut­ta määräl­lis­es­ti enem­mistönä ovat käyn­nit, jois­sa lääkäriä ei tarvi­ta. Siis esimerkik­si ihan tavalli­nen flun­ssa, johon ei ole hoitoa. Pelkkä todis­tus mak­saisi tietysti vähem­män kuin lasku­tus koko käynnistä.

On aivan var­maa, että kun työ­nan­ta­ja joutuu mak­samaan 50 euroa siitä, että lääkäri toteaa poti­laal­la ole­van kuumet­ta, huo­mataan, ettei asianti­lan toteamiseen tarvi­ta 20 vuo­den koulu­tus­ta. Niin kauan kuin tämä on ilmaishyödyke, sitä käytetään väärin.

42 vastausta artikkeliin “Säästökohde: terveyskeskuslääkärin kirjoittamat todistukset”

 1. Peri­aat­teessa kan­nate­taan, mut­ta samal­la olisi lain­säädän­nöl­lis­es­ti pidet­tävä huoli, että paper­in­pyöri­tyk­sen todel­li­nen aiheut­ta­ja vähin­tään osal­lis­tuu kului­hin. Toisin sanoen, jos työ­nan­ta­ja vaatii todis­tus­ta siitä flun­ssas­ta, kulut eivät saa lange­ta työn­tek­i­jän mak­set­tavak­si. Muuten­han ei syn­ny mitään insen­ti­iviä järkevään käytökseenkään.

  En tiedä onko näin jo säädet­ty, sil­lä siitä kun olin viimek­si töis­sä sel­l­aises­sa talos­sa, jos­sa ei ollut minkään­laista työter­veyshuoltoa, on kulunut jo mon­ta vuotta.

  Ainakaan tääl­lä meil­läpäin kukaan muu kuin rutiköy­hä tai julki­ma­sok­isti ei hae todis­tus­ta ter­veyskeskuk­ses­ta, vaik­ka se onkin rahas­sa mitat­tuna liki “ilmaista”. Vaik­ka palkkani olikin kehno, hain omat todis­tuk­seni kyl­lä yksi­tyiseltä, ja nuukailin sit­ten muis­sa asioissa.

  (Kyseessä oli nais­val­tainen palvelu­alan työ­paik­ka, kuinkas muutenkaan…)

 2. Sel­l­ainen käyn­ti lääkärin luona, jon­ka tarkoituk­se­na ei ole hoito vaan todis­tus, pitäisi säätää mak­sullisek­si niin, että mak­su peit­tää aiheutuneet kulut kokonaan.

  No eiköhän se lääkäri voi aina määrätä hoidok­si vaik­ka purkin buranaa niin täyt­tyy tuokin pykälä. Palkataanko val­ti­olle tarkas­ta­jia syynäämään noita?

  On aivan var­maa, että kun työ­nan­ta­ja joutuu mak­samaan 50 euroa siitä

  Mik­si ihmeessä työ­nan­ta­ja, työn­tek­i­jähän sitä todis­tus­ta tarvii?

  Pitääkö työ­nan­ta­jan mak­saa myös esimerkik­si hukat­tu­jen ajoko­rt­tien uusimi­nen, mikäli työssä niitä vaa­di­taan ja työn­tek­i­jä niitä menee hukkailemaan?

 3. Sylt­ty:

  Mik­si ihmeessä työ­nan­ta­ja, työn­tek­i­jähän sitä todis­tus­ta tarvii?

  Tästä voi olla mon­taa mieltä. Työn­tek­i­jä on sairas ilman todis­tus­takin. Työ­nan­ta­ja halu­aa asi­as­ta ‘ulkop­uolisen’ varmennuksen.

 4. Entäs jos hoito on vuodele­po tms., joka toteutetaan viemäl­lä lääkärin­todis­tus työnantajalle?
  Oli­han tuol­la toki tuo­honkin ratkaisu, mut­ta ehkä aja­tus­ta kan­nat­taisi vielä hioa ja tarkentaa.

  Mitenkäs muuten nuo ter­veystodis­tuk­set? Jos niihin kuluu rahaa, eivätkö ne muo­dos­ta sit­ten tasaveroisu­u­songel­man tai regres­si­ivisen kuluerän? Niitähän tarvi­taan ajoko­rt­ti­in ja johonkin ammatinharjoittamiseen.

  Jos kat­so­taan tätäkin ongel­maa vähän kauem­paa, niin eikö taas ole kyse samas­ta asi­as­ta kuin aikaisem­minkin eli siitä, että verora­hoil­la sub­ven­toidaan yksi­ty­is­lääkäre­itä, jot­ka sit­ten otta­vat tästä kaiken irti? Asi­akkaatkin tykkäävät kos­ka sub­ven­tio tekee tästä heille hal­paa huvia, mut­ta kaik­ki eivät pääse osal­lisek­si kuin maksamisesta.

 5. Itse asi­as­sa mon­et ns. duu­nar­i­työ­paikat vaa­ti­vat lääkärin­todis­tuk­sen jokaises­ta pois­saolosta ja myös mak­sa­vat siitä nor­maalin ajan­mukaisen veloituk­sen työter­veyshuol­lon tar­joa­jalle. Näin siitä huoli­mat­ta että työter­veyshuoltoyri­tys ehdot­taa halvem­pia vai­h­toe­hto­ja työ­nan­ta­jille. Kyt­täämi­nen on vaan niin kivaa. Tämä siis pääkaupunkiseudulla.

 6. Mielestäni tuo ei ole mitenkään merkit­tävä epäko­h­ta. Raa­ka kuor­mi­tus ja suo­lakaivos­tun­nel­ma syn­tyvät aivan muual­ta. Päivässä on vaan kiva koh­ta, kun yksi poti­laista onkin help­po ja tarvii vain jonkin paperin. Yhtäkkiä punaisil­la päällekkäisajoil­la jostain vain mate­ri­al­isoitu­vat yleis­ti­lan­lasku­mum­mot ovat se, mikä tk:ssa raas­taa ehkä eniten.

 7. Yksi ratkaisu olisi lisätä sairaan­hoita­jien val­tuuk­sia, mut­ta tämähän ei lääkärikun­nan ahneille edun­var­ti­joille käy.

 8. Monil­la työter­veysasemil­la voi ter­vey­den­hoita­ja kir­joit­taa lausun­non kol­men päivän työkyvyt­tömyy­destä kuumeiselle flunssapotilaalle.

 9. Tuo on sinän­sä teho­ton­ta toim­intaa, mut­ta sen järkeistämi­nen ei saa johtaa siihen, että pien­i­t­u­loinen osa-aikainen työn­tek­i­jä — joka ei vält­tämät­tä pääse työter­veyshuol­lon piiri­in — joutuu mak­samaan sairaslo­ma­todis­tuk­sen­sa jo ennestään pienistä tulois­taan. Tämä johtaisi siihen, että pien­i­t­u­loinen ei voi olla sairaanakaan töistä pois. Jos osa-aikaisen päiväan­sio ei juurikaan ylitä tuo­ta 50 euroa, niin sairaslo­ma­lle ei voi jäädä sairaus­todis­tuk­sen hin­nan takia.

  Kus­tan­nussäästöä kai syn­ty­isi jo sil­lä, että taval­liset flun­ssas­ta yms. johtu­vat sairaus­todis­tuk­set voisi kir­joit­taa sairaan­hoita­ja lääkärin asemesta.

 10. “On aivan var­maa, että kun työ­nan­ta­ja joutuu mak­samaan 50 euroa siitä, että lääkäri toteaa poti­laal­la ole­van kuumetta,”

  Mut­ta työ­nanat­jat ovat käte­viä ja sälyt­tävät kulut työntekijälle.
  Tänäpäivänä ei ay-liikkel­lä ole enää voimaa, että se saisi todi­tuk­set työ­nan­ta­jan piikkiin.

  Eikä por­var­i­jo­htoinen hal­li­tus työ­nan­ta­jia rasita mil­lään uudel­la maksulla

  Nykyaikana työe­htoneu­vot­te­lutkin on ulkois­tet­tu eivätkä ihmiset osal­lis­tu omien asioiden ajamiseen

  Toisaal­ta Kela vaatii lääkeko­r­vauk­si­in lääkärintodistukisa,samoin työtön,joka pyrkii työkyvyt­tömyy­seläk­keelle han­kkii todis­tuk­set terkkarin lääkäriltä .

  Säästyypä lääkeku­lut ja eläk­er­a­hat ‚mut­ta hau­tausavus­tuk­set kasvavat.

  Tosin terkkar­ilääkäri kertoi,kun kyselin eläköi­tymis­mah­dol­lisu­ud­es­ta, ettei työtön enää pääse kovinkaan hel­posti työkyvyttömyyseläkkeelle.
  Näin saadan kau­nis­tel­tua tilas­to­ja ja on halvem­paa elät­tää työtön sos­sun luukul­ta kuin mak­saa eläkettä

 11. Saako tänä päivänä jostakin kun­nas­ta tk-lääkärin kir­joit­ta­man todis­tuk­sen flunssasta?

  Ainakin tääl­lä meil­läpäin jos työ­nan­ta­ja halu­aa lääkärin kir­joit­ta­man todis­tuk­sen, niin se saa sen yksi­tyiseltä kun mak­saa. Julkisel­la on tar­jol­la sh:n kir­joit­ta­ma todis­tus. Ja jos on selkäkipua, niin sil­loin vas­taan­ot­taa ft eikä lääkäri.

 12. “Hel­poin­ta on säätää mak­sullisek­si todis­tuk­set siitä, että on ter­ve. Sil­lä nyt ainakaan ei ole mitään tekemistä sairaan­hoidon kanssa. Näitä vaa­di­taan monis­sa työ­paikois­sa ja esimerkik­si ajoko­rt­tia anot­taes­sa. Esimerkik­si Helsin­gin kaupun­ki vaatii sen kaikilta.”

  Ilmeis­es­ti Helsin­gin kaupun­ki syr­jii sairai­ta tyhönotossa,jos rekry­toin­nin kri­teer­inä on terveys?

  Ja ikääntyneitäkin,sillä ikään­tymisen myötä krem­patkin lisääntyvät

 13. Työter­vey­dessä työ­nan­ta­ja mak­saa käynneistä.

  Todis­tuk­sia tarvi­taan Kelan jne tarpeisi­in, jol­loin lie­nee kohtu­ullista, että niistä ei sen kum­mem­pia karhuta.

 14. En ole var­ma, ymmärsinkö ehdo­tuk­sen oikein. Siis pitäisikö sairaus­lo­ma­todis­tuk­sen kir­joit­tamis­es­ta ter­veyskeskuk­ses­sa per­iä työn­tek­i­jältä vielä enem­män rahaa, kuin mitä se muutenkin polik­linikka­mak­suna maksaa?

  Olen itse ollut use­am­mas­sakin sel­l­ais­sa työ­paikas­sa, jois­sa 1) jokaiseen sairaus­päivään vaa­dit­ti­in lääkärin­todis­tus ja 2) työter­veyshuoltoa ei ollut työ­paikan puoles­ta jär­jestet­ty. Koh­ta 2) on voin­ut toteu­tua lail­lis­es­ti (vuokratyövoima) tai lait­tomasti (työ­nan­ta­ja ei jär­jestänyt työter­veyshuoltoa, vaik­ka se olisi ollut hänen lak­isääteinen velvollisuutensa).

  Näis­sä työ­paikois­sa ollessani, jos olin sairaana, jouduin käymään ter­veyskeskuk­ses­sa hake­mas­sa sairaus­lo­ma­todis­tuk­sen, jo siitä ensim­mäis­es­täkin flun­ssa- / kuumepäivästä. Ja todis­tus oli jo sil­loinkin min­ulle itsel­leni mak­sulli­nen, kos­ka jouduin mak­samaan polik­linikka­mak­sua ter­veyskeskuk­ses­sa käymisestä.

  En oikein ymmär­rä, mitä täl­lä ehdo­tuk­sel­la aje­taan takaa — olisiko se ollut oikeu­den­mukaista, että min­un olisi tul­lut mak­saa todis­tuk­ses­ta vieläkin enem­män? Työ­nan­ta­jas­ta­han se oli kiin­ni, että sairaus­lo­ma­todis­tuk­sia joudut­ti­in hake­maan myös ns. turhan takia, esimerkik­si lyhy­taikaisen viruk­sen ja kuumeilun vuoksi.

 15. Tämän on hyvä point­ti. Kom­men­toi­jien olisi kuitenkin hyvä muis­taa, että se, kuka mak­saa paper­il­la voi olla eri henkilö kuin se, kuka mak­saa käytän­nössä: jos työn­tek­i­jä joutuu mak­samaan sairaslo­ma­todis­tuk­set vs. työ­nan­ta­ja, lop­putu­los on aivan sama — se siir­tyykö tämä palka­nalen­nuk­sek­si vai hin­toi­hin ei riipu siitä, kum­malle mak­su on viral­lis­es­ti sälytet­ty. Oli­vat nämä työ­nan­ta­jan tai työn­tek­i­jän kon­tol­la, joka tapauk­ses­sa saadun ja mak­se­tun palkan väli­nen ero kas­vaa ter­veyskeskuskäyn­tien verran.

  Astues­samme teo­ri­as­ta pois­päin, voi toki olla, että työ­nan­ta­ja huomioi nopeam­min suo­rat kulut kuin muut­tuneen työn tarjontakäyrän.

 16. Mitäs jos eduskun­ta säätäisi sel­l­aisia lake­ja, että lääkärin­todis­tuk­sia ei tarvit­sisi niin paljon? Voisi jopa säätää sel­l­aisia lake­ja, jois­sa kiel­letään tietyis­sä tapauk­sis­sa lääkärin­todis­tuk­sen vaatiminen.

  Eli puret­taisi­in vain rohkeasti tätä hol­housy­hteiskun­taa ja sälytet­täisi­in vain sitä vas­tu­u­ta ihmisille itselleen tai ihan vain maal­likoille. Ei joka asi­aan tarvitse lääkärintodistusta. 

  Olen siinä käsi­tyk­sessä, että 90% kaiken­maail­man todis­tuk­sista on täysin turhia ja määrät­ty vain sik­si, kos­ka jonkun byrokraatin mielestä on niin muka­va sel­l­aista vaatia.

 17. Yhdis­tetään tähän se, että ensim­mäi­nen sairaus­pois­saolopäivä on palkaton, jol­loin työ­nan­ta­jan kulut eivät vält­tämät­tä lisään­ny, jos hän vaatii — ja mak­saa — jokaikises­tä (pal­ka­llis­es­ta) pois­saolopäivästä ulkop­uolisen todistuksen.

  Tai voi ensim­mäisenä päivänä vähen­tää vaik­ka ‑30% palka­s­ta, ja vähen­nys kos­kee vain joka kuukau­den ensim­mäistä sairauspoissaolopäivää.

 18. Ensim­mäi­nen sairaslomapäivä työn­tek­i­jän itsen­sä mak­set­tavak­si niin jo vähe­nee A‑todistusten pyytäjät. 

  B‑todistuksista laskute­taan jo nyt se parikymp­piä ter­veyskeskuk­ses­sa. Ne ovat usein tarpeel­lisia, esimerkik­si pitkit­tyneessä työkyvyt­tömyy­dessä. Tarpeet­tomista voi syyt­tää Kelaa, esim lääkekorvaukset.

  C‑todistukset voi nyt jo täyt­tää suurelta osin hoita­ja, sen lop­unkin voisi siirtää hoita­jien tehtäväksi.

  Kaik­ki sosi­aal­i­toimis­ton “todis­tus pesukoneen tarpeesta” ja “todis­tus koulukyy­din tarpeesta karhu­vaara-alueel­la” ‑tyyp­piset todis­tuk­set voisi kieltää.

 19. Kyl­lä toimivin ratkaisu olisi säätää ensim­mäi­nen sairaus­päivä palkat­tomak­si. Lupaan, etten enää vaa­di todis­tuk­sia siitä päivästä.

  Toisek­si toimivin ratkaisu olisi, että yhteiskun­ta mak­saa työn­tek­i­jöi­den sairaste­lut. On aika 70-lukuista, että työ­nan­ta­ja mak­saa ne.

 20. Min­ul­la on heit­tää toinen säästöko­hde. Kroonis­es­ti sairaiden pitkäaikaislääk­i­tyk­sessä lääk­ere­sep­tien van­hen­e­misa­jak­si kolme, tai viisi vuot­ta yhden vuo­den sijaan. Lääkärien ei turhaan tarvit­sisi kulut­taa aikaa ruti­inilääkkei­den resep­tien uusimiseen. Esimerkki­ta­pauksi­na maini­takoon dia­betes-poti­laiden insuli­ni, kilpi­rauhasen vajaa­toimin­nan thy­roksi­ni-lääk­i­tys ja kroon­is­ten suolis­to­sairauk­sien ruti­inilääk­keetä. Näitä käytetään vuosikau­sia ja poti­las voi hakeu­tua sit­ten lääkäri­in, on jotain poikkeavaa. Poti­lashan sen parhait­en tietää, mil­loin on lääkäri­in mentävä.

 21. Käyn sen ver­ran har­voin hake­mas­sa näitä todis­tuk­sia, että en oikein tiedä miten hom­ma menee. Sen kuitenkin tei­dän, että joskus kir­joit­ta­ja on ollut sairaan­hoita­ja vaik­ka, kum­ma kyl­lä, use­am­min lääkäri.

 22. Ode:

  Hel­poin­ta on säätää mak­sullisek­si todis­tuk­set siitä, että on ter­ve. Sil­lä nyt ainakaan ei ole mitään tekemistä sairaan­hoidon kanssa. Näitä vaa­di­taan monis­sa työ­paikois­sa ja esimerkik­si ajoko­rt­tia anot­taes­sa.

  Oisko tuos­sa ajoko­rt­ti­heitossasi vähän men­nyt taas överik­si sin­ua yleis­es­ti vaivaa­va “autosaatanasyn­d­rooma” 🙂

  Noi­ta todis­tuk­si­a­han ter­veyskeskuk­ses­ta hake­vat 18-vuo­ti­aat vähä­tu­loiset teinit (ensim­mäi­nen ajoko­rt­ti) ja ajoko­rt­tia uusi­vat vähä­tu­loiset yli 70-vuo­ti­aat eläkeläiset.
  Jo nyt tuo todis­tus mak­saa nor­maalin lääkärin käyn­ti­mak­sun (n. 14 euroa) ja eril­lisen kor­vauk­sen todis­tuk­ses­ta n. 40 euroa.

  Pelas­tuuko julki­nen talous tai lop­pu­vatko ter­veyskeskusten jonot, jos noil­ta vähä­varaisil­ta veloite­taan ajoko­rt­ti­todis­tuk­ses­ta vielä enemmän?

  (lääkärin­todis­tuk­sista sairaus­lo­maa varten toki pitäisi veloit­taa todel­liset kus­tan­nuk­set työnantajalta).

  1. Puo­lus­tusvoimat haki vuosia sit­ten johonkin tehtävään noin kym­men­tä hak­i­jaa. Hake­muk­sia tuli tuhan­sia. Niihin piti liit­tää lääkärin­topdis­tus. Tuhan­sia lääkäris­säköyte­jä, että saati­in täyte­tyk­si kymme­nen tehtävää.

 23. Minus­ta toi Soin­in­vaaran esi­tys on hyvin epäoikeu­den­mukainen sil­loin, kun toinen vira­nomainen vaatii lääkärin­todis­tus­ta. Esim. työvoimavi­ra­nomainen. Myös jos KELA vaatii, tai oppi­laitos, niin on väärin per­iä mak­sua. Nythän joutuu jo lääkärikäyn­nistä mak­samaan. Har­voin tulee se määrä vuodessa täy­teen, ettei enää tarvi käyn­nistä mak­saa. Varsinkin, kun toisel­la luukul­la pitääkuitenkin mak­saa, kun on eri luukku.

  1. Aja­tus onkin, että vira­nomainen joka vaatii läkärin­todis­tus­ta myös mak­saa sen. Mak­su pitää aina sälyt­tää sille, joka päät­tää toimen­piteen tarpeellisuudesta.

 24. Tiet­ty­i­hin työ­paikkoi­hin haet­taes­sa joutuu esit­tämään ter­veysti­eto­ja. Näi­den todis­tuk­sien mak­sut meni­sivät työt­tömien työn­hak­i­joiden maksettavaksi. 

  Työter­veyshuol­los­sa val­taosa lääkärikäyn­neistä lie­nee niitä, jois­sa haetaan todis­tus­ta työ­nan­ta­jalle siitä muu­ta­man päivän kuumeesta/flunssasta. Use­at työ­nan­ta­jat edel­lyt­tävät todis­tus­ta työkyvyt­tömyy­destä jo ensim­mäistä sairaus­päivästä alka­en — ja nimeno­maan lääkärin­todis­tus­ta. Tämä jos mikä on tuhlausta. 

  Tehdään kom­pro­mis­si: vilp­piä epäilevil­lä työ­nan­ta­jil­la olkoon oikeus edel­lyt­tää todis­tus­ta työkyvyt­tömyy­destä heti ensim­mäis­es­tä päivästä lukien, mut­ta työ­nan­ta­jien tulisi hyväksyä hoito­henkilökun­nan kir­joit­ta­ma todis­tus ensim­mäiseltä kolmelta päivältä. Työkyvyt­tömyy­den jatkues­sa tarvit­taisi­in lääkärintodistus.

 25. Krtek:
  Kyl­lä toimivin ratkaisu olisi säätää ensim­mäi­nen sairaus­päivä palkat­tomak­si. Lupaan, etten enää vaa­di todis­tuk­sia siitä päivästä.

  Toisek­si toimivin ratkaisu olisi, että yhteiskun­ta mak­saa työn­tek­i­jöi­den sairaste­lut. On aika 70-lukuista, että työ­nan­ta­ja mak­saa ne.

  Olen eri mieltä molemmista. 

  Ensim­mäistä sairaus­päivää ei pidä lail­la säätää palkat­tomak­si. Asi­as­ta voidaan jo nyt sopia työ­sopimus­lain nojal­la työe­htosopimuk­sis­sa. Jos alal­la lyhyet pois­saolot ovat ongel­ma, osa­puo­let sopikoot ensim­mäisen päivän palkat­tomak­si. Olisi nau­ret­tavaa lain­säädän­nöl­lä pakot­taa kaikkien peruster­vei­den ihmis­ten vuo­tuisen sairaus­lo­man määrästä merkit­tävä pros­ent­tio­su­us palkattomaksi.

  Yri­tyk­set ovat nyky­isin hyvin luovil­la franchising‑, vuokratyö- tms. jär­jeste­ly­il­lä siirtäneet jo siinä määrin riskiä työn­tek­i­jöi­den kan­net­tavak­si, että jos nyt nämä sairaus­lo­man välil­liset kus­tan­nuk­set kuu­luisi­vat työnantajalle. 

  Käsi­tyk­seni mukaan KELA mak­saa sairaus­päivära­han määrän työ­nan­ta­jalle, jos työ­nan­ta­ja on mak­sanut työn­tek­i­jälle sairaus­lo­man ajal­ta palkkaa.

 26. Paula:
  ´snip´
  Olen itse ollut use­am­mas­sakin sel­l­ais­sa työ­paikas­sa, jois­sa 1) jokaiseen sairaus­päivään vaa­dit­ti­in lääkärin­todis­tus ja 2) työter­veyshuoltoa ei ollut työ­paikan puoles­ta jär­jestet­ty. Koh­ta 2) on voin­ut toteu­tua lail­lis­es­ti (vuokratyövoima) tai lait­tomasti (työ­nan­ta­ja ei jär­jestänyt työter­veyshuoltoa, vaik­ka se olisi ollut hänen lak­isääteinen velvollisuutensa).
  ´snip´

  Lak­isääteiseen työter­veyshuoltoon ei kuu­lu sairaanhoitoa.

 27. “Monil­la työter­veysasemil­la voi ter­vey­den­hoita­ja kir­joit­taa lausun­non kol­men päivän työkyvyt­tömyy­destä kuumeiselle flunssapotilaalle.”

  Kaikille työ­nan­ta­jille tämä ei kel­paa vaan he vaa­ti­vat nimeno­maan lääkärin kir­joit­ta­man todistuksen

 28. Osmo Soin­in­vaara: Aja­tus onkin, että vira­nomainen joka vaatii läkärin­todis­tus­ta myös mak­saa sen.

  Taitaa jäädä haaveek­si: viu­lut mak­saa kuitenkin kansalainen, joko veron­mak­sa­jana tai sit­ten asi­akkaana lupa­mak­su­jen tms. muo­dos­sa. Vaik­ka vira­nomainen olisi lähin omainen, ei se lop­ul­ta mitään mak­sa, vaan vain välit­tää kustannuksia.

 29. lukekaa taloustiedet­tä:
  Tämän on hyvä point­ti. Kom­men­toi­jien olisi kuitenkin hyvä muis­taa, että se, kuka mak­saa paper­il­la voi olla eri henkilö kuin se, kuka mak­saa käytän­nössä: jos työn­tek­i­jä joutuu mak­samaan sairaslo­ma­todis­tuk­set vs. työ­nan­ta­ja, lop­putu­los on aivan sama – se siir­tyykö tämä palka­nalen­nuk­sek­si vai hin­toi­hin ei riipu siitä, kum­malle mak­su on viral­lis­es­ti sälytet­ty. Oli­vat nämä työ­nan­ta­jan tai työn­tek­i­jän kon­tol­la, joka tapauk­ses­sa saadun ja mak­se­tun palkan väli­nen ero kas­vaa ter­veyskeskuskäyn­tien verran.

  Joo, ja työ­nan­ta­jalle on edullisem­paa mak­saa todis­tuk­set itse, kos­ka työ­nan­ta­ja ei joudu mak­samaan mak­su­ista vero­ja ja työn­tek­i­jä taas jou­tu­isi mak­samaan todis­tuk­set net­topalka­s­taan (ja työ­nan­ta­ja mak­saisi sil­loin sen palkan sivukulutkin).

 30. Sha­keem: Olen eri mieltä molemmista. 

  Käsi­tyk­seni mukaan KELA mak­saa sairaus­päivära­han määrän työ­nan­ta­jalle, jos työ­nan­ta­ja on mak­sanut työn­tek­i­jälle sairaus­lo­man ajal­ta palkkaa.

  Käsi­tyk­sesi on väärä. Kela mak­saa n. 2 viikon omavas­tu­ua­jan jäl­keen max. 70 % palka­s­ta. Jos uusi sairaslo­ma on eri aiheesta, läh­tee 2 viikon laskuri nol­las­ta. Bonuk­se­na jos työ­nan­ta­ja tar­joaa työter­vey­den­huol­lon yhtey­dessä yleis­lääkärin (mitä ei ole siis pakko tar­jo­ta, ja jos­ta Kela kor­vaa max. 60 %), haetaan todis­tuk­set vielä työ­nan­ta­jan piikkiin.

  Pienyrit­täjälle ihan vähän han­kala tilanne.

 31. smicke:
  Itse asi­as­sa mon­et ns. duu­nar­i­työ­paikat vaa­ti­vat lääkärin­todis­tuk­sen jokaises­ta poissaolosta 

  Ja var­masti ihan aiheesta. Duu­nar­i­työ­paikois­sa on asiantun­ti­ja­hom­mia enem­män ammattisaikuttajia.

  Itsekin olen antanut yhdet potkut aiheet­tomista pois­saoloista ja tämä on sen­tään alle 10 hen­gen asiantun­ti­jafir­ma, joka henkilöi­tyy omis­ta­ji­in ja jos­sa työ­nan­ta­jan kuset­ta­mi­nen ja aiheet­tomat pois­saolot ovat sen takia duu­nar­i­val­taisia suuryri­tyk­siä harvinaisempia. 

  Ei kukaan täysi­järki­nen voi väit­tää, että saikku-ongel­maa ei olisi olenkaan tai se olisi kokolu­okaltaan täysin mitätön. Kum­ma kyl­lä net­ti­pal­stoil­la kukaan ei tun­nu koskaan tietävän ain­ut­takaan turhaa saikkua ottavaa, vaik­ka omas­sa ja vai­mon ja tut­tavien työelämässä niitä on kohdalle kuitenkin sat­tunut. Ilmeis­es­ti muut elävät jos­sain toises­sa ulot­tuvu­udessa, sem­moi­ses­sa jos­sa on vain kirka­sot­saisia työn sankareita.

  PS lak­isääteinen työter­veys sisältää lähin­nä työhon­tu­lotarkas­tuk­sen sekä työolo­jen tarkas­tuk­set, ei mitään muu­ta. Kaik­ki muu työter­veys on työ­nan­ta­jan vapaae­htois­es­ti tar­joa­maa etua.

 32. Pekka Taipale: Taitaa jäädä haaveek­si: viu­lut mak­saa kuitenkin kansalainen, joko veron­mak­sa­jana tai sit­ten asi­akkaanalu­pa­mak­su­jen tms. muo­dos­sa. Vaik­ka vira­nomainen olisi lähin omainen, ei se lop­ul­ta mitään mak­sa, vaan vain välit­tää kustannuksia.

  Kuka­han ne viu­lut sit­ten nykyti­lanteessa mah­taa viime kädessä maksaa? 

  Ehdo­tuk­sen lähtöko­htana lie­nee kuitenkin ollut vähen­tää “turhien” lääkärin­todis­tusten määrää ja sitä kaut­ta aiheut­taa säästöjä (eikä vain siirtää rahaa taskus­ta toiseen.)

 33. OP: Kuka­han ne viu­lut sit­ten nykyti­lanteessa mah­taa viime kädessä maksaa? 

  Ihan sama taho. “Turhien” lääkärin­todis­tusten kar­simi­nen on toki jalo tavoite jota voin mieli­hyvin kan­nat­taa, mut­ta yhteiskun­tamme kul­kee pikem­minkin päin­vas­taiseen suun­taan. Eri­laisia todis­tuk­sia ja papere­i­ta halu­taan lisää. 

  Esimerkik­si monis­sa ammateis­sa ja vapaae­htois­te­htävis­sä toimiville puuhataan pakol­lisia todis­tuk­sia, joil­la selvitetään hei­dän taus­to­jaan siltä var­al­ta, että he ovat ped­ofi­ile­jä jot­ka etsivät hyväksikäytettäviä.

  Esim http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/thw/trip?${APPL}=utpkk&${BASE}=faktautpKK&${THWIDS}=0.32/1331123072_310672&${TRIPPIFE}=PDF.pdf

  johon totean että “olkoon vapaae­htoistyö, saat­te jär­jestää virkatyönä”.

 34. Sylt­ty:
  Ei kukaan täysi­järki­nen voi väit­tää, että saikku-ongel­maa ei olisi olenkaan tai se olisi kokolu­okaltaan täysin mitätön. Kum­ma kyl­lä net­ti­pal­stoil­la kukaan ei tun­nu koskaan tietävän ain­ut­takaan turhaa saikkua ottavaa, vaik­ka omas­sa ja vai­mon ja tut­tavien työelämässä niitä on kohdalle kuitenkin sattunut. 

  En kiistä sairaus­lomien väärinkäyt­töilmiötä. Itse asi­as­sa osaisin tarvit­taes­sa hel­posti nimetä omas­ta työ­paikas­tani ne ihmiset, jot­ka “sairas­ta­vat” joko kolme-neljä ker­taa enem­män kuin muut, tai sit­ten kipey­tyvät eri­tyis­es­ti strate­gisi­na ajanko­hti­na kuten koulu­jen lomien aikaan.

  Estääkö lääkärin­todis­tusten vaa­timi­nen jokaista flun­ssaa varten näitä ammat­ti­saikut­ta­jia? Vas­taus on, että ei estä, sil­lä jos estäisi, tuskin asi­as­ta tarvit­sisi tässä puhua. Oikeasti koko sairaslo­ma­jär­jestelmä perus­tuu jo nyt työn­tek­i­jän ja työ­nan­ta­jan väliselle luot­ta­muk­selle, mut­ta se on kuitenkin jos­sakin kat­sot­tu tarpeel­lisek­si turhaan byrokrati­soi­da. Paljon järkeväm­pää olisi esimerkik­si hyväksyä ainakin tiet­ty määrä flun­ss­apois­saolo­ja oman ilmoituk­sen perus­teel­la ja lisätä todis­tamis­vaa­timuk­sia pois­saolo­jen määrän kasvaessa.

  Lääkärin­todis­tusten vaa­timi­nen ja mak­sat­ta­mi­nen työn­tek­i­jäl­lä johtaa tilanteeseen, jos­sa rehellisenkin työn­tek­i­jän kan­nat­taa lääkäril­lä käy­dessään pyytää heti kun­nol­la saikkua, jot­ta ei ainakaan tarvit­sisi toista ker­taa käy­dä (ja mak­saa). Lisäk­si mak­sa­vana asi­akkaana lääkärin­todis­tuk­sen sisältöön voi vaikut­taa paljon enem­män kuin vaik­ka työ­nan­ta­jan jär­jestämän työter­veyslääkärin kanssa asioidessa. Myös lääkärit tietävät tämän. Min­ulle avu­lias lääkäri kir­joit­ti ham­maskirur­gian jäl­keen aivan ylim­i­toite­tun sairaslo­man, jota en saanut vaku­u­tussy­istä keskeyt­tää, vaik­ka kysyin asi­as­ta työnantajaltani.

 35. KKK: Yksi ratkaisu olisi lisätä sairaan­hoita­jien val­tuuk­sia, mut­ta tämähän ei lääkärikun­nan ahneille edun­var­ti­joille käy.

  Kyseisen ahneen ammat­tikun­nan jäse­nenä totean, että turhien ja mah­dot­tomien asoiden todis­telu on ahnei­den lääkärei­den eri­tyisessä intres­sis­sä. Pidämme eri­tyisessä arvos­sa työ­nan­ta­jia, jot­ka vaa­ti­vat päivänkin sairaspois­saolosta todis­tuk­sen. Lisäk­si lääkärikun­nas­sa riemuitaan suuresti jokaises­ta uud­es­ta todis­tuk­ses­ta — kuten vaikka­pa lääkärin­todis­tuk­sen vaa­timis­es­ta aseenkan­tolu­paa varten. Ammat­tikun­nas­samme suur­ta katkeru­ut­ta on herät­tänyt, se, että koulut ovat luop­uneet vaa­ti­mas­ta lap­pu­ja kasvis­ruokavalios­ta ja suure­na mene­tyk­senä pidämme, että kaikissa ammat­tik­ouluis­sa ei vaa­di­ta lääkärin­todis­tuk­sia, että saisi tilapäisen vapau­tuk­sen liikun­tatun­neista ja tämä tehtävä on saatet­tu siirtää kouluter­vey­den­hoita­jille. (Ja — ymmärtämät­tömille tiedok­si — tämä tek­sti oli ironiaa)

  Mielestäni ongel­ma olisi ratkaistavis­sa työ­markki­naos­a­puolten kesken seu­raavasti: Seu­raavas­sa työe­htosopimuk­ses­sa sovit­taisi­in, että vuosilo­ma lyhe­nee muu­ta­mal­la päiväl­lä, mut­ta jokaiselle työn­tek­i­jälle annet­taisi­in sairaslomavara.

  Sairaslo­mavara tarkoit­taisi sopi­vaa jak­soa — esimerkik­si seit­semää päivää vuodessa — jon­ka työn­tek­i­jä saisi olla pois­sa oma­l­la ilmoituk­sel­laan ja ilman lääkärin­todis­tus­ta. Yli menevältä osalta sit­ten sovi­tun kaltainen

  Val­taosa työn­tek­i­jöistä on pois­sa pari ker­taa vuodessa pari-kolme päivää ker­ral­laan pikku­flun­ssien vuoksi.

  Lasken­takau­den (esim lomakausi huhtiku­us­ta huhtiku­uhun) päät­teek­si kat­sot­taisi­in, kuin­ka mon­ta päivää joku on ollut seit­semästä päivästään sairaslo­ma­l­la ja päivistä jäl­jelle jääneet lisätään seu­raa­van vuo­den lomakertymään.

 36. pekka: Ode:Oisko tuos­sa ajoko­rt­ti­heitossasi vähän men­nyt taas överik­si sin­ua yleis­es­ti vaivaa­va “autosaatanasyn­d­rooma” Noi­ta todis­tuk­si­a­han ter­veyskeskuk­ses­ta hake­vat 18-vuo­ti­aat vähä­tu­loiset teinit (ensim­mäi­nen ajoko­rt­ti) ja ajoko­rt­tia uusi­vat vähä­tu­loiset yli 70-vuo­ti­aat eläkeläiset.Jo nyt tuo todis­tus mak­saa nor­maalin lääkärin käyn­ti­mak­sun (n. 14 euroa) ja eril­lisen kor­vauk­sen todis­tuk­ses­ta n. 40 euroa.

  Jos on varaa autok­oulu­un (1000 eur +++), polt­toaineeseen (50–100 euroa/tankillinen viikon-parin välein), autoon (usein tuol­la nuorel­lakin oma…), ei kyl­lä ole enää mak­saa ker­talu­on­tois­es­ti kahdek­san­tois­tavuo­ti­aana tuo­ta 50–100 euroa ja iäkkäänä viiden vuo­den välein…

 37. Myös käyt­tämäl­lä yksi­ty­is­lääkäriä voisi säästää heti 37% todel­li­sista kuluista…

  Helsingis­sä lääkärin päivystys­vas­taan­ot­tokäyn­ti mak­saa OIKEASTI 86 e vs. esim. Ter­veysta­lo yleis­lääkäri 62,50 e. (sis. toimistomaksun).

 38. Turhia sairalo­mia ei ole, aina taustal­la on jokin henkilöko­htainen ongelma.Onko se sit­ten tarkasti,minkä vuok­si sairaslo­maa haetaan on sit­ten eri asia.

  Työy­hteisö­jen sisäl­lä val­lit­see puut­tumat­to­muus vaikeisi­in ongelmi­in ja niin­pä toim­inta saa jatkua ja lop­ul­ta sille ei voi enää mitään.

  Ennä­tys lyhyis­sä sairalomis­sa oli kun eräässä työ­paikas­sa henkilö oli ollut 10 vuot­ta tilassa,jossa hän oli keskimäärin 140 päivää sairaslomil­la joka vuosi.Siinäpä ei paljon työaikaa jäänyt.

  Tun­tuu oudolta,ettei lääkäri eikä organ­isaa­tio ollut reagoin­ut ongelmaan .
  Lääkäri oli vain kir­joitel­lut ruti­ini­no­mais­es­ti saikku­ja ja esimiehet oli­vat anta­neet ongel­man rauhas­sa muhia ?

  Tun­tuu oudol­ta lääkärin eti­ikalta ettei todel­lista syytä sairaslomi­in selvitetä, työter­veyslääkärin­hän pitäisi olla työhön liit­tyvien ter­veysongelmien asiantun­ti­ja ? Ja sairaushis­to­ri­an perustel­laon­gel­ma pitäisi olla nähtävissä?

  Huomasin,ettei nuorem­mil­la lääkäreillä,esimiehillä ja HR-henkilöil­lä ollut mitään hajua miten täl­laisia tapauk­sia hoide­taan ‚ilmieses­ti näitäa­sioi­ta ei enää opete­ta missään.

  Työlämäk­oulu­tus on nykyään aika höt­töä eikä tar­joa tukea esimieheksijoutuvalle 

  Ongel­ma oli jo kehit­tynyt asteelle,jossa esimiehen pakissa jäl­jel­lä oli enää hallinnolli­nen ratkaisu.

  Ei täl­lai­isa tapauk­sia paljoa ole,mutta var­maan 100–200 työn­tek­i­jästä yksi.

  Toinen ongel­man aiheut­ta­ja on työan­ta­jan jous­ta­mat­to­muus ‚ne vapaat ote­taan sit­ten saikuil­la ja aiheutetaan tuplavahinko kun lomapäivät eivät kulu.

  On parem­pi jous­taa kohtu­ulliset ikuin aiheut­taa painei­ta turhi­in sairaslomiin

  Viisas esimies/työnantaja tun­nistaa toden­näköiset pois­saolopaineet ja jär­jestelee tuotan­toa sen mukaan.

  Työ­nan­ta­jathan vaa­ti­vat jous­to­ja ja niitä on saanut iän päivän ‚jos jous­tot ovat molem­m­min puolisia

 39. Ratkaisuna voisi olla ruotsin­malli. Eka sairaus­päi­ivä omaan piikki­in ja tai ainakin että sairaspäiviltä mak­se­taan n.70 % palkka.

  Jos mis­tään ei luovu­ta niin mitään ei saada.

 40. Ker­tauk­sen vuok­si, hie­man yksinker­tais­taen hom­ma pyörii näin:

  1. Terv.asemilla hoita­jat kir­joit­ta­vat flun­ssava­paat, har­voin lääkärit. Lenssur­allin osu­us hoita­jien työ­panok­ses­ta on joka tapauk­ses­sa pöyristyt­tävä. Lääkäre­itä kuor­mit­taa jatkon kir­joit­ta­mi­nen hoita­jan aloit­ta­malle vapaalle ja jonkin, usein epäolen­naisen löy­dök­sen selit­tämi­nen flun­ssa-asi­akkaalle. Medikalisaa­tio siis pahen­taa tätäkin ongel­maa: flun­ssa-asi­akas­ta tutk­i­taan poti­laana, jol­la saat­taa olla tap­pa­va tau­ti, ja hoita­ja ei voi jatkaa aloit­ta­maansa sairaus­va­paa­ta, kos­ka banaali, itses­tään paran­tu­va kiusa on “saat­tanut pahen­tua”. Huo­mat­ta­va ongel­ma on myös opiske­li­jat ja eri­laiset työelämän har­joit­teli­jat, joil­ta julki­nen laitos vaatii lääkärin­todis­tus­ta yhdenkin tun­nin pois­saolosta — muuten ei pääse kurssista läpi. Ymmärtääk­seni laki velvoit­taa terv.keskuksia laa­ti­maan nämäkin todistukset.

  2. Työan­ta­jan kus­tan­ta­mas­sa vapaae­htoises­sa työter­veyshuol­los­sa “yksi­tyisen” lääkäri­ase­man lääkäri tutkii flun­ssa-asi­akas­ta eilen alka­neen nuhan vuok­si. Työ­nan­ta­ja mak­saa korkeaa ja Kela pien­tä hin­taa tästä nuhar­al­lista, kos­ka työ­nan­ta­ja ilmeis­es­ti kuvit­telee siitä jotenkin hyö­tyvän­sä ja Kela pitää itseään muuten vain vält­tämät­tömänä. Osal­la työter­veyshuol­lon poti­laista herää epäi­ly muus­ta vaivas­ta, jon­ka vuok­si tehdään ohi­tuskaistalähete julkiseen erikois­sairaan­hoitoon, kos­ka vaa­dit­ta­vat tutkimuk­set eivät sisäl­ly työ­nan­ta­jan ja lääkäri­ase­man väliseen sopimuk­seen. Niin laa­jaa tämäkin puuhastelu on, että se on vinout­tanut lääkärei­den sijoit­tumisen ter­veyskeskusten “lääkärip­u­lak­si”.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.