Säästökohde: terveyskeskuslääkärin kirjoittamat todistukset

Ter­veys­kes­kus­lää­kä­rien työs­tä menee huo­mat­ta­van pal­jon eri­lai­seen pape­ri­so­taan. Sen sijaan että jat­ke­taan valit­ta­mis­ta, teh­dään asial­le jotain.

Sai­rauk­sien hoi­to on Suo­mes­sa sää­det­ty liki mak­sut­to­mak­si, mikä on ihan hyvä asia. Mik­si ja miten tämä on laa­jen­tu­nut kos­ke­maan eri­lai­sia todis­tuk­sia? Sel­lai­nen käyn­ti lää­kä­rin luo­na, jon­ka tar­koi­tuk­se­na ei ole hoi­to vaan todis­tus, pitäi­si sää­tää mak­sul­li­sek­si niin, että mak­su peit­tää aiheu­tu­neet kulut kokonaan.

Hel­poin­ta on sää­tää mak­sul­li­sek­si todis­tuk­set sii­tä, että on ter­ve. Sil­lä nyt aina­kaan ei ole mitään teke­mis­tä sai­raan­hoi­don kans­sa. Näi­tä vaa­di­taan monis­sa työ­pai­kois­sa ja esi­mer­kik­si ajo­kort­tia anot­taes­sa. Esi­mer­kik­si Hel­sin­gin kau­pun­ki vaa­tii sen kaikilta.

Han­ka­lam­pi on tapaus, jos­sa poti­las tar­vit­see ihan oikeas­ti lää­kä­rin apua ja tämän lii­tän­näi­se­nä kir­joi­te­taan sai­raus­lo­maa, mut­ta mää­räl­li­ses­ti enem­mis­tö­nä ovat käyn­nit, jois­sa lää­kä­riä ei tar­vi­ta. Siis esi­mer­kik­si ihan taval­li­nen fluns­sa, johon ei ole hoi­toa. Pelk­kä todis­tus mak­sai­si tie­tys­ti vähem­män kuin las­ku­tus koko käynnistä.

On aivan var­maa, että kun työ­nan­ta­ja jou­tuu mak­sa­maan 50 euroa sii­tä, että lää­kä­ri tote­aa poti­laal­la ole­van kuu­met­ta, huo­ma­taan, ettei asian­ti­lan totea­mi­seen tar­vi­ta 20 vuo­den kou­lu­tus­ta. Niin kau­an kuin tämä on ilmais­hyö­dy­ke, sitä käy­te­tään väärin.

42 vastausta artikkeliin “Säästökohde: terveyskeskuslääkärin kirjoittamat todistukset”

 1. Peri­aat­tees­sa kan­na­te­taan, mut­ta samal­la oli­si lain­sää­dän­nöl­li­ses­ti pidet­tä­vä huo­li, että pape­rin­pyö­ri­tyk­sen todel­li­nen aiheut­ta­ja vähin­tään osal­lis­tuu kului­hin. Toi­sin sanoen, jos työ­nan­ta­ja vaa­tii todis­tus­ta sii­tä fluns­sas­ta, kulut eivät saa lan­ge­ta työn­te­ki­jän mak­set­ta­vak­si. Muu­ten­han ei syn­ny mitään insen­tii­viä jär­ke­vään käytökseenkään.

  En tie­dä onko näin jo sää­det­ty, sil­lä sii­tä kun olin vii­mek­si töis­sä sel­lai­ses­sa talos­sa, jos­sa ei ollut min­kään­lais­ta työ­ter­veys­huol­toa, on kulu­nut jo mon­ta vuotta.

  Aina­kaan tääl­lä meil­lä­päin kukaan muu kuin ruti­köy­hä tai jul­ki­ma­so­kis­ti ei hae todis­tus­ta ter­veys­kes­kuk­ses­ta, vaik­ka se onkin rahas­sa mitat­tu­na liki “ilmais­ta”. Vaik­ka palk­ka­ni oli­kin keh­no, hain omat todis­tuk­se­ni kyl­lä yksi­tyi­sel­tä, ja nuu­kai­lin sit­ten muis­sa asioissa.

  (Kysees­sä oli nais­val­tai­nen pal­ve­lua­lan työ­paik­ka, kuin­kas muutenkaan…)

 2. Sel­lai­nen käyn­ti lää­kä­rin luo­na, jon­ka tar­koi­tuk­se­na ei ole hoi­to vaan todis­tus, pitäi­si sää­tää mak­sul­li­sek­si niin, että mak­su peit­tää aiheu­tu­neet kulut kokonaan.

  No eikö­hän se lää­kä­ri voi aina mää­rä­tä hoi­dok­si vaik­ka pur­kin bura­naa niin täyt­tyy tuo­kin pykä­lä. Pal­ka­taan­ko val­tiol­le tar­kas­ta­jia syy­nää­mään noita?

  On aivan var­maa, että kun työ­nan­ta­ja jou­tuu mak­sa­maan 50 euroa siitä

  Mik­si ihmees­sä työ­nan­ta­ja, työn­te­ki­jä­hän sitä todis­tus­ta tarvii?

  Pitää­kö työ­nan­ta­jan mak­saa myös esi­mer­kik­si hukat­tu­jen ajo­kort­tien uusi­mi­nen, mikä­li työs­sä nii­tä vaa­di­taan ja työn­te­ki­jä nii­tä menee hukkailemaan?

 3. Sylt­ty:

  Mik­si ihmees­sä työ­nan­ta­ja, työn­te­ki­jä­hän sitä todis­tus­ta tarvii?

  Täs­tä voi olla mon­taa miel­tä. Työn­te­ki­jä on sai­ras ilman todis­tus­ta­kin. Työ­nan­ta­ja halu­aa asias­ta ‘ulko­puo­li­sen’ varmennuksen.

 4. Entäs jos hoi­to on vuo­de­le­po tms., joka toteu­te­taan vie­mäl­lä lää­kä­rin­to­dis­tus työnantajalle?
  Oli­han tuol­la toki tuo­hon­kin rat­kai­su, mut­ta ehkä aja­tus­ta kan­nat­tai­si vie­lä hioa ja tarkentaa.

  Miten­käs muu­ten nuo ter­veys­to­dis­tuk­set? Jos nii­hin kuluu rahaa, eivät­kö ne muo­dos­ta sit­ten tasa­ve­roi­suuson­gel­man tai regres­sii­vi­sen kulue­rän? Nii­tä­hän tar­vi­taan ajo­kort­tiin ja johon­kin ammatinharjoittamiseen.

  Jos kat­so­taan tätä­kin ongel­maa vähän kau­em­paa, niin eikö taas ole kyse samas­ta asias­ta kuin aikai­sem­min­kin eli sii­tä, että vero­ra­hoil­la sub­ven­toi­daan yksi­tyis­lää­kä­rei­tä, jot­ka sit­ten otta­vat täs­tä kai­ken irti? Asiak­kaat­kin tyk­kää­vät kos­ka sub­ven­tio tekee täs­tä heil­le hal­paa huvia, mut­ta kaik­ki eivät pää­se osal­li­sek­si kuin maksamisesta.

 5. Itse asias­sa monet ns. duu­na­ri­työ­pai­kat vaa­ti­vat lää­kä­rin­to­dis­tuk­sen jokai­ses­ta pois­sao­los­ta ja myös mak­sa­vat sii­tä nor­maa­lin ajan­mu­kai­sen veloi­tuk­sen työ­ter­veys­huol­lon tar­joa­jal­le. Näin sii­tä huo­li­mat­ta että työ­ter­veys­huol­to­y­ri­tys ehdot­taa hal­vem­pia vaih­toeh­to­ja työ­nan­ta­jil­le. Kyt­tää­mi­nen on vaan niin kivaa. Tämä siis pääkaupunkiseudulla.

 6. Mie­les­tä­ni tuo ei ole miten­kään mer­kit­tä­vä epä­koh­ta. Raa­ka kuor­mi­tus ja suo­la­kai­vos­tun­nel­ma syn­ty­vät aivan muu­al­ta. Päi­väs­sä on vaan kiva koh­ta, kun yksi poti­lais­ta onkin help­po ja tar­vii vain jon­kin pape­rin. Yhtäk­kiä punai­sil­la pääl­lek­käis­ajoil­la jos­tain vain mate­ria­li­soi­tu­vat yleis­ti­lan­las­ku­mum­mot ovat se, mikä tk:ssa raas­taa ehkä eniten.

 7. Yksi rat­kai­su oli­si lisä­tä sai­raan­hoi­ta­jien val­tuuk­sia, mut­ta tämä­hän ei lää­kä­ri­kun­nan ahneil­le edun­var­ti­joil­le käy.

 8. Monil­la työ­ter­veys­a­se­mil­la voi ter­vey­den­hoi­ta­ja kir­joit­taa lausun­non kol­men päi­vän työ­ky­vyt­tö­myy­des­tä kuu­mei­sel­le flunssapotilaalle.

 9. Tuo on sinän­sä teho­ton­ta toi­min­taa, mut­ta sen jär­keis­tä­mi­nen ei saa joh­taa sii­hen, että pie­ni­tu­loi­nen osa-aikai­nen työn­te­ki­jä — joka ei vält­tä­mät­tä pää­se työ­ter­veys­huol­lon pii­riin — jou­tuu mak­sa­maan sai­ras­lo­ma­to­dis­tuk­sen­sa jo ennes­tään pie­nis­tä tulois­taan. Tämä joh­tai­si sii­hen, että pie­ni­tu­loi­nen ei voi olla sai­raa­na­kaan töis­tä pois. Jos osa-aikai­sen päi­vä­an­sio ei juu­ri­kaan yli­tä tuo­ta 50 euroa, niin sai­ras­lo­mal­le ei voi jää­dä sai­raus­to­dis­tuk­sen hin­nan takia.

  Kus­tan­nus­sääs­töä kai syn­tyi­si jo sil­lä, että taval­li­set fluns­sas­ta yms. joh­tu­vat sai­raus­to­dis­tuk­set voi­si kir­joit­taa sai­raan­hoi­ta­ja lää­kä­rin asemesta.

 10. On aivan var­maa, että kun työ­nan­ta­ja jou­tuu mak­sa­maan 50 euroa sii­tä, että lää­kä­ri tote­aa poti­laal­la ole­van kuumetta,”

  Mut­ta työ­na­nat­jat ovat käte­viä ja sälyt­tä­vät kulut työntekijälle.
  Tänä­päi­vä­nä ei ay-liik­kel­lä ole enää voi­maa, että se sai­si todi­tuk­set työ­nan­ta­jan piikkiin.

  Eikä por­va­ri­joh­toi­nen hal­li­tus työ­nan­ta­jia rasi­ta mil­lään uudel­la maksulla

  Nyky­ai­ka­na työ­eh­to­neu­vot­te­lut­kin on ulkois­tet­tu eivät­kä ihmi­set osal­lis­tu omien asioi­den ajamiseen

  Toi­saal­ta Kela vaa­tii lää­ke­kor­vauk­siin lääkärintodistukisa,samoin työtön,joka pyr­kii työ­ky­vyt­tö­myy­se­läk­keel­le hank­kii todis­tuk­set terk­ka­rin lääkäriltä .

  Sääs­tyy­pä lää­ke­ku­lut ja elä­ke­ra­hat ‚mut­ta hau­tausa­vus­tuk­set kasvavat.

  Tosin terk­ka­ri­lää­kä­ri kertoi,kun kyse­lin elä­köi­ty­mis­mah­dol­li­suu­des­ta, ettei työ­tön enää pää­se kovin­kaan hel­pos­ti työkyvyttömyyseläkkeelle.
  Näin saa­dan kau­nis­tel­tua tilas­to­ja ja on hal­vem­paa elät­tää työ­tön sos­sun luu­kul­ta kuin mak­saa eläkettä

 11. Saa­ko tänä päi­vä­nä jos­ta­kin kun­nas­ta tk-lää­kä­rin kir­joit­ta­man todis­tuk­sen flunssasta?

  Aina­kin tääl­lä meil­lä­päin jos työ­nan­ta­ja halu­aa lää­kä­rin kir­joit­ta­man todis­tuk­sen, niin se saa sen yksi­tyi­sel­tä kun mak­saa. Jul­ki­sel­la on tar­jol­la sh:n kir­joit­ta­ma todis­tus. Ja jos on sel­kä­ki­pua, niin sil­loin vas­taa­not­taa ft eikä lääkäri.

 12. Hel­poin­ta on sää­tää mak­sul­li­sek­si todis­tuk­set sii­tä, että on ter­ve. Sil­lä nyt aina­kaan ei ole mitään teke­mis­tä sai­raan­hoi­don kans­sa. Näi­tä vaa­di­taan monis­sa työ­pai­kois­sa ja esi­mer­kik­si ajo­kort­tia anot­taes­sa. Esi­mer­kik­si Hel­sin­gin kau­pun­ki vaa­tii sen kaikilta.”

  Ilmei­ses­ti Hel­sin­gin kau­pun­ki syr­jii sai­rai­ta tyhönotossa,jos rek­ry­toin­nin kri­tee­ri­nä on terveys?

  Ja ikääntyneitäkin,sillä ikään­ty­mi­sen myö­tä krem­pat­kin lisääntyvät

 13. Työ­ter­vey­des­sä työ­nan­ta­ja mak­saa käynneistä.

  Todis­tuk­sia tar­vi­taan Kelan jne tar­pei­siin, jol­loin lie­nee koh­tuul­lis­ta, että niis­tä ei sen kum­mem­pia karhuta.

 14. En ole var­ma, ymmär­sin­kö ehdo­tuk­sen oikein. Siis pitäi­si­kö sai­raus­lo­ma­to­dis­tuk­sen kir­joit­ta­mi­ses­ta ter­veys­kes­kuk­ses­sa periä työn­te­ki­jäl­tä vie­lä enem­män rahaa, kuin mitä se muu­ten­kin polikli­nik­ka­mak­su­na maksaa?

  Olen itse ollut useam­mas­sa­kin sel­lais­sa työ­pai­kas­sa, jois­sa 1) jokai­seen sai­raus­päi­vään vaa­dit­tiin lää­kä­rin­to­dis­tus ja 2) työ­ter­veys­huol­toa ei ollut työ­pai­kan puo­les­ta jär­jes­tet­ty. Koh­ta 2) on voi­nut toteu­tua lail­li­ses­ti (vuo­kra­työ­voi­ma) tai lait­to­mas­ti (työ­nan­ta­ja ei jär­jes­tä­nyt työ­ter­veys­huol­toa, vaik­ka se oli­si ollut hänen laki­sää­tei­nen velvollisuutensa).

  Näis­sä työ­pai­kois­sa olles­sa­ni, jos olin sai­raa­na, jou­duin käy­mään ter­veys­kes­kuk­ses­sa hake­mas­sa sai­raus­lo­ma­to­dis­tuk­sen, jo sii­tä ensim­mäi­ses­tä­kin fluns­sa- / kuu­me­päi­väs­tä. Ja todis­tus oli jo sil­loin­kin minul­le itsel­le­ni mak­sul­li­nen, kos­ka jou­duin mak­sa­maan polikli­nik­ka­mak­sua ter­veys­kes­kuk­ses­sa käymisestä.

  En oikein ymmär­rä, mitä täl­lä ehdo­tuk­sel­la aje­taan takaa — oli­si­ko se ollut oikeu­den­mu­kais­ta, että minun oli­si tul­lut mak­saa todis­tuk­ses­ta vie­lä­kin enem­män? Työ­nan­ta­jas­ta­han se oli kiin­ni, että sai­raus­lo­ma­to­dis­tuk­sia jou­dut­tiin hake­maan myös ns. tur­han takia, esi­mer­kik­si lyhy­tai­kai­sen viruk­sen ja kuu­mei­lun vuoksi.

 15. Tämän on hyvä point­ti. Kom­men­toi­jien oli­si kui­ten­kin hyvä muis­taa, että se, kuka mak­saa pape­ril­la voi olla eri hen­ki­lö kuin se, kuka mak­saa käy­tän­nös­sä: jos työn­te­ki­jä jou­tuu mak­sa­maan sai­ras­lo­ma­to­dis­tuk­set vs. työ­nan­ta­ja, lop­pu­tu­los on aivan sama — se siir­tyy­kö tämä pal­kan­alen­nuk­sek­si vai hin­toi­hin ei rii­pu sii­tä, kum­mal­le mak­su on viral­li­ses­ti säly­tet­ty. Oli­vat nämä työ­nan­ta­jan tai työn­te­ki­jän kon­tol­la, joka tapauk­ses­sa saa­dun ja mak­se­tun pal­kan väli­nen ero kas­vaa ter­veys­kes­kus­käyn­tien verran.

  Astues­sam­me teo­rias­ta pois­päin, voi toki olla, että työ­nan­ta­ja huo­mioi nopeam­min suo­rat kulut kuin muut­tu­neen työn tarjontakäyrän.

 16. Mitäs jos edus­kun­ta sää­täi­si sel­lai­sia lake­ja, että lää­kä­rin­to­dis­tuk­sia ei tar­vit­si­si niin pal­jon? Voi­si jopa sää­tää sel­lai­sia lake­ja, jois­sa kiel­le­tään tie­tyis­sä tapauk­sis­sa lää­kä­rin­to­dis­tuk­sen vaatiminen.

  Eli puret­tai­siin vain roh­keas­ti tätä hol­housyh­teis­kun­taa ja säly­tet­täi­siin vain sitä vas­tuu­ta ihmi­sil­le itsel­leen tai ihan vain maal­li­koil­le. Ei joka asi­aan tar­vit­se lääkärintodistusta. 

  Olen sii­nä käsi­tyk­ses­sä, että 90% kai­ken­maa­il­man todis­tuk­sis­ta on täy­sin tur­hia ja mää­rät­ty vain sik­si, kos­ka jon­kun byro­kraa­tin mie­les­tä on niin muka­va sel­lais­ta vaatia.

 17. Yhdis­te­tään tähän se, että ensim­mäi­nen sai­raus­pois­sao­lo­päi­vä on pal­ka­ton, jol­loin työ­nan­ta­jan kulut eivät vält­tä­mät­tä lisään­ny, jos hän vaa­tii — ja mak­saa — jokai­ki­ses­tä (pal­kal­li­ses­ta) pois­sao­lo­päi­väs­tä ulko­puo­li­sen todistuksen.

  Tai voi ensim­mäi­se­nä päi­vä­nä vähen­tää vaik­ka ‑30% pal­kas­ta, ja vähen­nys kos­kee vain joka kuu­kau­den ensim­mäis­tä sairauspoissaolopäivää.

 18. Ensim­mäi­nen sai­ras­lo­ma­päi­vä työn­te­ki­jän itsen­sä mak­set­ta­vak­si niin jo vähe­nee A‑todistusten pyytäjät. 

  B‑todistuksista las­ku­te­taan jo nyt se pari­kymp­piä ter­veys­kes­kuk­ses­sa. Ne ovat usein tar­peel­li­sia, esi­mer­kik­si pit­kit­ty­nees­sä työ­ky­vyt­tö­myy­des­sä. Tar­peet­to­mis­ta voi syyt­tää Kelaa, esim lääkekorvaukset.

  C‑todistukset voi nyt jo täyt­tää suu­rel­ta osin hoi­ta­ja, sen lopun­kin voi­si siir­tää hoi­ta­jien tehtäväksi.

  Kaik­ki sosi­aa­li­toi­mis­ton “todis­tus pesu­ko­neen tar­pees­ta” ja “todis­tus kou­lu­kyy­din tar­pees­ta kar­hu­vaa­ra-alu­eel­la” ‑tyyp­pi­set todis­tuk­set voi­si kieltää.

 19. Kyl­lä toi­mi­vin rat­kai­su oli­si sää­tää ensim­mäi­nen sai­raus­päi­vä pal­kat­to­mak­si. Lupaan, etten enää vaa­di todis­tuk­sia sii­tä päivästä.

  Toi­sek­si toi­mi­vin rat­kai­su oli­si, että yhteis­kun­ta mak­saa työn­te­ki­jöi­den sai­ras­te­lut. On aika 70-lukuis­ta, että työ­nan­ta­ja mak­saa ne.

 20. Minul­la on heit­tää toi­nen sääs­tö­koh­de. Kroo­ni­ses­ti sai­rai­den pit­kä­ai­kais­lää­ki­tyk­ses­sä lää­ke­re­sep­tien van­he­ne­mi­sa­jak­si kol­me, tai vii­si vuot­ta yhden vuo­den sijaan. Lää­kä­rien ei tur­haan tar­vit­si­si kulut­taa aikaa rutii­ni­lääk­kei­den resep­tien uusi­mi­seen. Esi­merk­ki­ta­pauk­si­na mai­ni­ta­koon dia­be­tes-poti­lai­den insu­li­ni, kil­pi­rau­ha­sen vajaa­toi­min­nan thy­rok­si­ni-lää­ki­tys ja kroo­nis­ten suo­lis­to­sai­rauk­sien rutii­ni­lääk­kee­tä. Näi­tä käy­te­tään vuo­si­kausia ja poti­las voi hakeu­tua sit­ten lää­kä­riin, on jotain poik­kea­vaa. Poti­las­han sen par­hai­ten tie­tää, mil­loin on lää­kä­riin mentävä.

 21. Käyn sen ver­ran har­voin hake­mas­sa näi­tä todis­tuk­sia, että en oikein tie­dä miten hom­ma menee. Sen kui­ten­kin tei­dän, että jos­kus kir­joit­ta­ja on ollut sai­raan­hoi­ta­ja vaik­ka, kum­ma kyl­lä, useam­min lääkäri.

 22. Ode:

  Hel­poin­ta on sää­tää mak­sul­li­sek­si todis­tuk­set sii­tä, että on ter­ve. Sil­lä nyt aina­kaan ei ole mitään teke­mis­tä sai­raan­hoi­don kans­sa. Näi­tä vaa­di­taan monis­sa työ­pai­kois­sa ja esi­mer­kik­si ajo­kort­tia anot­taes­sa.

  Ois­ko tuos­sa ajo­kort­ti­hei­tos­sa­si vähän men­nyt taas öve­rik­si sinua ylei­ses­ti vai­vaa­va “auto­saa­ta­na­syndroo­ma” 🙂

  Noi­ta todis­tuk­sia­han ter­veys­kes­kuk­ses­ta hake­vat 18-vuo­ti­aat vähä­tu­loi­set tei­nit (ensim­mäi­nen ajo­kort­ti) ja ajo­kort­tia uusi­vat vähä­tu­loi­set yli 70-vuo­ti­aat eläkeläiset.
  Jo nyt tuo todis­tus mak­saa nor­maa­lin lää­kä­rin käyn­ti­mak­sun (n. 14 euroa) ja eril­li­sen kor­vauk­sen todis­tuk­ses­ta n. 40 euroa.

  Pelas­tuu­ko jul­ki­nen talous tai lop­pu­vat­ko ter­veys­kes­kus­ten jonot, jos noil­ta vähä­va­rai­sil­ta veloi­te­taan ajo­kort­ti­to­dis­tuk­ses­ta vie­lä enemmän?

  (lää­kä­rin­to­dis­tuk­sis­ta sai­raus­lo­maa var­ten toki pitäi­si veloit­taa todel­li­set kus­tan­nuk­set työnantajalta).

  1. Puo­lus­tus­voi­mat haki vuo­sia sit­ten johon­kin teh­tä­vään noin kym­men­tä haki­jaa. Hake­muk­sia tuli tuhan­sia. Nii­hin piti liit­tää lää­kä­rin­top­dis­tus. Tuhan­sia lää­kä­ris­sä­köy­te­jä, että saa­tiin täy­te­tyk­si kym­me­nen tehtävää.

 23. Minus­ta toi Soi­nin­vaa­ran esi­tys on hyvin epä­oi­keu­den­mu­kai­nen sil­loin, kun toi­nen viran­omai­nen vaa­tii lää­kä­rin­to­dis­tus­ta. Esim. työ­voi­ma­vi­ran­omai­nen. Myös jos KELA vaa­tii, tai oppi­lai­tos, niin on vää­rin periä mak­sua. Nyt­hän jou­tuu jo lää­kä­ri­käyn­nis­tä mak­sa­maan. Har­voin tulee se mää­rä vuo­des­sa täy­teen, ettei enää tar­vi käyn­nis­tä mak­saa. Var­sin­kin, kun toi­sel­la luu­kul­la pitää­kui­ten­kin mak­saa, kun on eri luukku.

  1. Aja­tus onkin, että viran­omai­nen joka vaa­tii läkä­rin­to­dis­tus­ta myös mak­saa sen. Mak­su pitää aina sälyt­tää sil­le, joka päät­tää toi­men­pi­teen tarpeellisuudesta.

 24. Tiet­tyi­hin työ­paik­koi­hin haet­taes­sa jou­tuu esit­tä­mään ter­veys­tie­to­ja. Näi­den todis­tuk­sien mak­sut meni­si­vät työt­tö­mien työn­ha­ki­joi­den maksettavaksi. 

  Työ­ter­veys­huol­los­sa val­tao­sa lää­kä­ri­käyn­neis­tä lie­nee nii­tä, jois­sa hae­taan todis­tus­ta työ­nan­ta­jal­le sii­tä muu­ta­man päi­vän kuumeesta/flunssasta. Useat työ­nan­ta­jat edel­lyt­tä­vät todis­tus­ta työ­ky­vyt­tö­myy­des­tä jo ensim­mäis­tä sai­raus­päi­väs­tä alkaen — ja nime­no­maan lää­kä­rin­to­dis­tus­ta. Tämä jos mikä on tuhlausta. 

  Teh­dään kom­pro­mis­si: vilp­piä epäi­le­vil­lä työ­nan­ta­jil­la olkoon oikeus edel­lyt­tää todis­tus­ta työ­ky­vyt­tö­myy­des­tä heti ensim­mäi­ses­tä päi­väs­tä lukien, mut­ta työ­nan­ta­jien tuli­si hyväk­syä hoi­to­hen­ki­lö­kun­nan kir­joit­ta­ma todis­tus ensim­mäi­sel­tä kol­mel­ta päi­väl­tä. Työ­ky­vyt­tö­myy­den jat­kues­sa tar­vit­tai­siin lääkärintodistus.

 25. Krtek:
  Kyl­lä toi­mi­vin rat­kai­su oli­si sää­tää ensim­mäi­nen sai­raus­päi­vä pal­kat­to­mak­si. Lupaan, etten enää vaa­di todis­tuk­sia sii­tä päivästä.

  Toi­sek­si toi­mi­vin rat­kai­su oli­si, että yhteis­kun­ta mak­saa työn­te­ki­jöi­den sai­ras­te­lut. On aika 70-lukuis­ta, että työ­nan­ta­ja mak­saa ne.

  Olen eri miel­tä molemmista. 

  Ensim­mäis­tä sai­raus­päi­vää ei pidä lail­la sää­tää pal­kat­to­mak­si. Asias­ta voi­daan jo nyt sopia työ­so­pi­mus­lain nojal­la työ­eh­to­so­pi­muk­sis­sa. Jos alal­la lyhyet pois­sao­lot ovat ongel­ma, osa­puo­let sopi­koot ensim­mäi­sen päi­vän pal­kat­to­mak­si. Oli­si nau­ret­ta­vaa lain­sää­dän­nöl­lä pakot­taa kaik­kien perus­ter­vei­den ihmis­ten vuo­tui­sen sai­raus­lo­man mää­räs­tä mer­kit­tä­vä pro­sent­tio­suus palkattomaksi.

  Yri­tyk­set ovat nykyi­sin hyvin luo­vil­la franchising‑, vuo­kra­työ- tms. jär­jes­te­lyil­lä siir­tä­neet jo sii­nä mää­rin ris­kiä työn­te­ki­jöi­den kan­net­ta­vak­si, että jos nyt nämä sai­raus­lo­man välil­li­set kus­tan­nuk­set kuu­lui­si­vat työnantajalle. 

  Käsi­tyk­se­ni mukaan KELA mak­saa sai­raus­päi­vä­ra­han mää­rän työ­nan­ta­jal­le, jos työ­nan­ta­ja on mak­sa­nut työn­te­ki­jäl­le sai­raus­lo­man ajal­ta palkkaa.

 26. Pau­la:
  ´snip´
  Olen itse ollut useam­mas­sa­kin sel­lais­sa työ­pai­kas­sa, jois­sa 1) jokai­seen sai­raus­päi­vään vaa­dit­tiin lää­kä­rin­to­dis­tus ja 2) työ­ter­veys­huol­toa ei ollut työ­pai­kan puo­les­ta jär­jes­tet­ty. Koh­ta 2) on voi­nut toteu­tua lail­li­ses­ti (vuo­kra­työ­voi­ma) tai lait­to­mas­ti (työ­nan­ta­ja ei jär­jes­tä­nyt työ­ter­veys­huol­toa, vaik­ka se oli­si ollut hänen laki­sää­tei­nen velvollisuutensa).
  ´snip´

  Laki­sää­tei­seen työ­ter­veys­huol­toon ei kuu­lu sairaanhoitoa.

 27. Monil­la työ­ter­veys­a­se­mil­la voi ter­vey­den­hoi­ta­ja kir­joit­taa lausun­non kol­men päi­vän työ­ky­vyt­tö­myy­des­tä kuu­mei­sel­le flunssapotilaalle.”

  Kai­kil­le työ­nan­ta­jil­le tämä ei kel­paa vaan he vaa­ti­vat nime­no­maan lää­kä­rin kir­joit­ta­man todistuksen

 28. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Aja­tus onkin, että viran­omai­nen joka vaa­tii läkä­rin­to­dis­tus­ta myös mak­saa sen.

  Tai­taa jää­dä haa­veek­si: viu­lut mak­saa kui­ten­kin kan­sa­lai­nen, joko veron­mak­sa­ja­na tai sit­ten asiak­kaa­na lupa­mak­su­jen tms. muo­dos­sa. Vaik­ka viran­omai­nen oli­si lähin omai­nen, ei se lopul­ta mitään mak­sa, vaan vain välit­tää kustannuksia.

 29. luke­kaa talous­tie­det­tä:
  Tämän on hyvä point­ti. Kom­men­toi­jien oli­si kui­ten­kin hyvä muis­taa, että se, kuka mak­saa pape­ril­la voi olla eri hen­ki­lö kuin se, kuka mak­saa käy­tän­nös­sä: jos työn­te­ki­jä jou­tuu mak­sa­maan sai­ras­lo­ma­to­dis­tuk­set vs. työ­nan­ta­ja, lop­pu­tu­los on aivan sama – se siir­tyy­kö tämä pal­kan­alen­nuk­sek­si vai hin­toi­hin ei rii­pu sii­tä, kum­mal­le mak­su on viral­li­ses­ti säly­tet­ty. Oli­vat nämä työ­nan­ta­jan tai työn­te­ki­jän kon­tol­la, joka tapauk­ses­sa saa­dun ja mak­se­tun pal­kan väli­nen ero kas­vaa ter­veys­kes­kus­käyn­tien verran.

  Joo, ja työ­nan­ta­jal­le on edul­li­sem­paa mak­saa todis­tuk­set itse, kos­ka työ­nan­ta­ja ei jou­du mak­sa­maan mak­suis­ta vero­ja ja työn­te­ki­jä taas jou­tui­si mak­sa­maan todis­tuk­set net­to­pal­kas­taan (ja työ­nan­ta­ja mak­sai­si sil­loin sen pal­kan sivukulutkin).

 30. Sha­keem: Olen eri miel­tä molemmista. 

  Käsi­tyk­se­ni mukaan KELA mak­saa sai­raus­päi­vä­ra­han mää­rän työ­nan­ta­jal­le, jos työ­nan­ta­ja on mak­sa­nut työn­te­ki­jäl­le sai­raus­lo­man ajal­ta palkkaa.

  Käsi­tyk­se­si on vää­rä. Kela mak­saa n. 2 vii­kon oma­vas­tuu­ajan jäl­keen max. 70 % pal­kas­ta. Jos uusi sai­ras­lo­ma on eri aihees­ta, läh­tee 2 vii­kon las­ku­ri nol­las­ta. Bonuk­se­na jos työ­nan­ta­ja tar­jo­aa työ­ter­vey­den­huol­lon yhtey­des­sä yleis­lää­kä­rin (mitä ei ole siis pak­ko tar­jo­ta, ja jos­ta Kela kor­vaa max. 60 %), hae­taan todis­tuk­set vie­lä työ­nan­ta­jan piikkiin.

  Pie­ny­rit­tä­jäl­le ihan vähän han­ka­la tilanne.

 31. smic­ke:
  Itse asias­sa monet ns. duu­na­ri­työ­pai­kat vaa­ti­vat lää­kä­rin­to­dis­tuk­sen jokai­ses­ta poissaolosta 

  Ja var­mas­ti ihan aihees­ta. Duu­na­ri­työ­pai­kois­sa on asian­tun­ti­ja­hom­mia enem­män ammattisaikuttajia.

  Itse­kin olen anta­nut yhdet pot­kut aiheet­to­mis­ta pois­sao­lois­ta ja tämä on sen­tään alle 10 hen­gen asian­tun­ti­ja­fir­ma, joka hen­ki­löi­tyy omis­ta­jiin ja jos­sa työ­nan­ta­jan kuset­ta­mi­nen ja aiheet­to­mat pois­sao­lot ovat sen takia duu­na­ri­val­tai­sia suu­ry­ri­tyk­siä harvinaisempia. 

  Ei kukaan täy­si­jär­ki­nen voi väit­tää, että saik­ku-ongel­maa ei oli­si olen­kaan tai se oli­si koko­luo­kal­taan täy­sin mitä­tön. Kum­ma kyl­lä net­ti­pals­toil­la kukaan ei tun­nu kos­kaan tie­tä­vän ainut­ta­kaan tur­haa saik­kua otta­vaa, vaik­ka omas­sa ja vai­mon ja tut­ta­vien työ­elä­mäs­sä nii­tä on koh­dal­le kui­ten­kin sat­tu­nut. Ilmei­ses­ti muut elä­vät jos­sain toi­ses­sa ulot­tu­vuu­des­sa, sem­moi­ses­sa jos­sa on vain kir­ka­sot­sai­sia työn sankareita.

  PS laki­sää­tei­nen työ­ter­veys sisäl­tää lähin­nä työ­hon­tu­lo­tar­kas­tuk­sen sekä työ­olo­jen tar­kas­tuk­set, ei mitään muu­ta. Kaik­ki muu työ­ter­veys on työ­nan­ta­jan vapaa­eh­toi­ses­ti tar­joa­maa etua.

 32. Pek­ka Tai­pa­le: Tai­taa jää­dä haa­veek­si: viu­lut mak­saa kui­ten­kin kan­sa­lai­nen, joko veron­mak­sa­ja­na tai sit­ten asiak­kaa­na­lu­pa­mak­su­jen tms. muo­dos­sa. Vaik­ka viran­omai­nen oli­si lähin omai­nen, ei se lopul­ta mitään mak­sa, vaan vain välit­tää kustannuksia.

  Kuka­han ne viu­lut sit­ten nyky­ti­lan­tees­sa mah­taa vii­me kädes­sä maksaa? 

  Ehdo­tuk­sen läh­tö­koh­ta­na lie­nee kui­ten­kin ollut vähen­tää “tur­hien” lää­kä­rin­to­dis­tus­ten mää­rää ja sitä kaut­ta aiheut­taa sääs­tö­jä (eikä vain siir­tää rahaa tas­kus­ta toiseen.)

 33. OP: Kuka­han ne viu­lut sit­ten nyky­ti­lan­tees­sa mah­taa vii­me kädes­sä maksaa? 

  Ihan sama taho. “Tur­hien” lää­kä­rin­to­dis­tus­ten kar­si­mi­nen on toki jalo tavoi­te jota voin mie­li­hy­vin kan­nat­taa, mut­ta yhteis­kun­tam­me kul­kee pikem­min­kin päin­vas­tai­seen suun­taan. Eri­lai­sia todis­tuk­sia ja pape­rei­ta halu­taan lisää. 

  Esi­mer­kik­si monis­sa amma­teis­sa ja vapaa­eh­tois­teh­tä­vis­sä toi­mi­vil­le puu­ha­taan pakol­li­sia todis­tuk­sia, joil­la sel­vi­te­tään hei­dän taus­to­jaan sil­tä varal­ta, että he ovat pedo­fii­le­jä jot­ka etsi­vät hyväksikäytettäviä.

  Esim http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/thw/trip?${APPL}=utpkk&${BASE}=faktautpKK&${THWIDS}=0.32/1331123072_310672&${TRIPPIFE}=PDF.pdf

  johon totean että “olkoon vapaa­eh­tois­työ, saat­te jär­jes­tää virkatyönä”.

 34. Sylt­ty:
  Ei kukaan täy­si­jär­ki­nen voi väit­tää, että saik­ku-ongel­maa ei oli­si olen­kaan tai se oli­si koko­luo­kal­taan täy­sin mitä­tön. Kum­ma kyl­lä net­ti­pals­toil­la kukaan ei tun­nu kos­kaan tie­tä­vän ainut­ta­kaan tur­haa saik­kua otta­vaa, vaik­ka omas­sa ja vai­mon ja tut­ta­vien työ­elä­mäs­sä nii­tä on koh­dal­le kui­ten­kin sattunut. 

  En kiis­tä sai­raus­lo­mien vää­rin­käyt­töil­miö­tä. Itse asias­sa osai­sin tar­vit­taes­sa hel­pos­ti nime­tä omas­ta työ­pai­kas­ta­ni ne ihmi­set, jot­ka “sai­ras­ta­vat” joko kol­me-nel­jä ker­taa enem­män kuin muut, tai sit­ten kipey­ty­vät eri­tyi­ses­ti stra­te­gi­si­na ajan­koh­ti­na kuten kou­lu­jen lomien aikaan.

  Estää­kö lää­kä­rin­to­dis­tus­ten vaa­ti­mi­nen jokais­ta fluns­saa var­ten näi­tä ammat­ti­sai­kut­ta­jia? Vas­taus on, että ei estä, sil­lä jos estäi­si, tus­kin asias­ta tar­vit­si­si täs­sä puhua. Oikeas­ti koko sai­ras­lo­ma­jär­jes­tel­mä perus­tuu jo nyt työn­te­ki­jän ja työ­nan­ta­jan väli­sel­le luot­ta­muk­sel­le, mut­ta se on kui­ten­kin jos­sa­kin kat­sot­tu tar­peel­li­sek­si tur­haan byro­kra­ti­soi­da. Pal­jon jär­ke­väm­pää oli­si esi­mer­kik­si hyväk­syä aina­kin tiet­ty mää­rä fluns­sa­pois­sao­lo­ja oman ilmoi­tuk­sen perus­teel­la ja lisä­tä todis­ta­mis­vaa­ti­muk­sia pois­sao­lo­jen mää­rän kasvaessa.

  Lää­kä­rin­to­dis­tus­ten vaa­ti­mi­nen ja mak­sat­ta­mi­nen työn­te­ki­jäl­lä joh­taa tilan­tee­seen, jos­sa rehel­li­sen­kin työn­te­ki­jän kan­nat­taa lää­kä­ril­lä käy­des­sään pyy­tää heti kun­nol­la saik­kua, jot­ta ei aina­kaan tar­vit­si­si tois­ta ker­taa käy­dä (ja mak­saa). Lisäk­si mak­sa­va­na asiak­kaa­na lää­kä­rin­to­dis­tuk­sen sisäl­töön voi vai­kut­taa pal­jon enem­män kuin vaik­ka työ­nan­ta­jan jär­jes­tä­män työ­ter­veys­lää­kä­rin kans­sa asioi­des­sa. Myös lää­kä­rit tie­tä­vät tämän. Minul­le avu­lias lää­kä­ri kir­joit­ti ham­mas­ki­rur­gian jäl­keen aivan yli­mi­toi­te­tun sai­ras­lo­man, jota en saa­nut vakuu­tus­syis­tä kes­keyt­tää, vaik­ka kysyin asias­ta työnantajaltani.

 35. KKK: Yksi rat­kai­su oli­si lisä­tä sai­raan­hoi­ta­jien val­tuuk­sia, mut­ta tämä­hän ei lää­kä­ri­kun­nan ahneil­le edun­var­ti­joil­le käy.

  Kysei­sen ahneen ammat­ti­kun­nan jäse­ne­nä totean, että tur­hien ja mah­dot­to­mien asoi­den todis­te­lu on ahnei­den lää­kä­rei­den eri­tyi­ses­sä int­res­sis­sä. Pidäm­me eri­tyi­ses­sä arvos­sa työ­nan­ta­jia, jot­ka vaa­ti­vat päi­vän­kin sai­ras­pois­sao­los­ta todis­tuk­sen. Lisäk­si lää­kä­ri­kun­nas­sa rie­mui­taan suu­res­ti jokai­ses­ta uudes­ta todis­tuk­ses­ta — kuten vaik­ka­pa lää­kä­rin­to­dis­tuk­sen vaa­ti­mi­ses­ta aseen­kan­to­lu­paa var­ten. Ammat­ti­kun­nas­sam­me suur­ta kat­ke­ruut­ta on herät­tä­nyt, se, että kou­lut ovat luo­pu­neet vaa­ti­mas­ta lap­pu­ja kas­vis­ruo­ka­va­lios­ta ja suu­re­na mene­tyk­se­nä pidäm­me, että kai­kis­sa ammat­ti­kou­luis­sa ei vaa­di­ta lää­kä­rin­to­dis­tuk­sia, että sai­si tila­päi­sen vapau­tuk­sen lii­kun­ta­tun­neis­ta ja tämä teh­tä­vä on saa­tet­tu siir­tää kou­lu­ter­vey­den­hoi­ta­jil­le. (Ja — ymmär­tä­mät­tö­mil­le tie­dok­si — tämä teks­ti oli ironiaa)

  Mie­les­tä­ni ongel­ma oli­si rat­kais­ta­vis­sa työ­mark­ki­naos­a­puol­ten kes­ken seu­raa­vas­ti: Seu­raa­vas­sa työ­eh­to­so­pi­muk­ses­sa sovit­tai­siin, että vuo­si­lo­ma lyhe­nee muu­ta­mal­la päi­väl­lä, mut­ta jokai­sel­le työn­te­ki­jäl­le annet­tai­siin sairaslomavara.

  Sai­ras­lo­ma­va­ra tar­koit­tai­si sopi­vaa jak­soa — esi­mer­kik­si seit­se­mää päi­vää vuo­des­sa — jon­ka työn­te­ki­jä sai­si olla pois­sa omal­la ilmoi­tuk­sel­laan ja ilman lää­kä­rin­to­dis­tus­ta. Yli mene­väl­tä osal­ta sit­ten sovi­tun kaltainen

  Val­tao­sa työn­te­ki­jöis­tä on pois­sa pari ker­taa vuo­des­sa pari-kol­me päi­vää ker­ral­laan pik­kufluns­sien vuoksi.

  Las­ken­ta­kau­den (esim loma­kausi huh­ti­kuus­ta huh­ti­kuu­hun) päät­teek­si kat­sot­tai­siin, kuin­ka mon­ta päi­vää joku on ollut seit­se­mäs­tä päi­väs­tään sai­ras­lo­mal­la ja päi­vis­tä jäl­jel­le jää­neet lisä­tään seu­raa­van vuo­den lomakertymään.

 36. pek­ka: Ode:Oisko tuos­sa ajo­kort­ti­hei­tos­sa­si vähän men­nyt taas öve­rik­si sinua ylei­ses­ti vai­vaa­va “auto­saa­ta­na­syndroo­ma” Noi­ta todis­tuk­sia­han ter­veys­kes­kuk­ses­ta hake­vat 18-vuo­ti­aat vähä­tu­loi­set tei­nit (ensim­mäi­nen ajo­kort­ti) ja ajo­kort­tia uusi­vat vähä­tu­loi­set yli 70-vuo­ti­aat eläkeläiset.Jo nyt tuo todis­tus mak­saa nor­maa­lin lää­kä­rin käyn­ti­mak­sun (n. 14 euroa) ja eril­li­sen kor­vauk­sen todis­tuk­ses­ta n. 40 euroa.

  Jos on varaa auto­kou­luun (1000 eur +++), polt­toai­nee­seen (50–100 euroa/tankillinen vii­kon-parin välein), autoon (usein tuol­la nuo­rel­la­kin oma…), ei kyl­lä ole enää mak­saa ker­ta­luon­toi­ses­ti kah­dek­san­tois­ta­vuo­ti­aa­na tuo­ta 50–100 euroa ja iäk­kää­nä vii­den vuo­den välein…

 37. Myös käyt­tä­mäl­lä yksi­tyis­lää­kä­riä voi­si sääs­tää heti 37% todel­li­sis­ta kuluista…

  Hel­sin­gis­sä lää­kä­rin päi­vys­tys­vas­taan­ot­to­käyn­ti mak­saa OIKEASTI 86 e vs. esim. Ter­veys­ta­lo yleis­lää­kä­ri 62,50 e. (sis. toimistomaksun).

 38. Tur­hia sai­ra­lo­mia ei ole, aina taus­tal­la on jokin hen­ki­lö­koh­tai­nen ongelma.Onko se sit­ten tarkasti,minkä vuok­si sai­ras­lo­maa hae­taan on sit­ten eri asia.

  Työyh­tei­sö­jen sisäl­lä val­lit­see puut­tu­mat­to­muus vai­kei­siin ongel­miin ja niin­pä toi­min­ta saa jat­kua ja lopul­ta sil­le ei voi enää mitään.

  Ennä­tys lyhyis­sä sai­ra­lo­mis­sa oli kun erääs­sä työ­pai­kas­sa hen­ki­lö oli ollut 10 vuot­ta tilassa,jossa hän oli kes­ki­mää­rin 140 päi­vää sai­ras­lo­mil­la joka vuosi.Siinäpä ei pal­jon työ­ai­kaa jäänyt.

  Tun­tuu oudolta,ettei lää­kä­ri eikä orga­ni­saa­tio ollut rea­goi­nut ongelmaan .
  Lää­kä­ri oli vain kir­joi­tel­lut rutii­nin­omai­ses­ti saik­ku­ja ja esi­mie­het oli­vat anta­neet ongel­man rau­has­sa muhia ?

  Tun­tuu oudol­ta lää­kä­rin etii­kal­ta ettei todel­lis­ta syy­tä sai­ras­lo­miin sel­vi­te­tä, työ­ter­veys­lää­kä­rin­hän pitäi­si olla työ­hön liit­ty­vien ter­vey­son­gel­mien asian­tun­ti­ja ? Ja sai­raus­his­to­rian perus­tel­laon­gel­ma pitäi­si olla nähtävissä?

  Huomasin,ettei nuo­rem­mil­la lääkäreillä,esimiehillä ja HR-hen­ki­löil­lä ollut mitään hajua miten täl­lai­sia tapauk­sia hoi­de­taan ‚ilmie­ses­ti näi­tä­asioi­ta ei enää ope­te­ta missään.

  Työ­lä­mä­kou­lu­tus on nyky­ään aika höt­töä eikä tar­joa tukea esimieheksijoutuvalle 

  Ongel­ma oli jo kehit­ty­nyt asteelle,jossa esi­mie­hen pakis­sa jäl­jel­lä oli enää hal­lin­nol­li­nen ratkaisu.

  Ei täl­laii­sa tapauk­sia pal­joa ole,mutta var­maan 100–200 työn­te­ki­jäs­tä yksi.

  Toi­nen ongel­man aiheut­ta­ja on työ­an­ta­jan jous­ta­mat­to­muus ‚ne vapaat ote­taan sit­ten sai­kuil­la ja aiheu­te­taan tupla­va­hin­ko kun loma­päi­vät eivät kulu.

  On parem­pi jous­taa koh­tuul­li­set ikuin aiheut­taa pai­nei­ta tur­hiin sairaslomiin

  Vii­sas esimies/työnantaja tun­nis­taa toden­nä­köi­set pois­sao­lo­pai­neet ja jär­jes­te­lee tuo­tan­toa sen mukaan.

  Työ­nan­ta­jat­han vaa­ti­vat jous­to­ja ja nii­tä on saa­nut iän päi­vän ‚jos jous­tot ovat molemm­min puolisia

 39. Rat­kai­su­na voi­si olla ruot­sin­mal­li. Eka sai­raus­päii­vä omaan piik­kiin ja tai aina­kin että sai­ras­päi­vil­tä mak­se­taan n.70 % palkka.

  Jos mis­tään ei luo­vu­ta niin mitään ei saada.

 40. Ker­tauk­sen vuok­si, hie­man yksin­ker­tais­taen hom­ma pyö­rii näin:

  1. Terv.asemilla hoi­ta­jat kir­joit­ta­vat fluns­sa­va­paat, har­voin lää­kä­rit. Lens­su­ral­lin osuus hoi­ta­jien työ­pa­nok­ses­ta on joka tapauk­ses­sa pöy­ris­tyt­tä­vä. Lää­kä­rei­tä kuor­mit­taa jat­kon kir­joit­ta­mi­nen hoi­ta­jan aloit­ta­mal­le vapaal­le ja jon­kin, usein epä­olen­nai­sen löy­dök­sen selit­tä­mi­nen fluns­sa-asiak­kaal­le. Medi­ka­li­saa­tio siis pahen­taa tätä­kin ongel­maa: fluns­sa-asia­kas­ta tut­ki­taan poti­laa­na, jol­la saat­taa olla tap­pa­va tau­ti, ja hoi­ta­ja ei voi jat­kaa aloit­ta­maan­sa sai­raus­va­paa­ta, kos­ka banaa­li, itses­tään paran­tu­va kiusa on “saat­ta­nut pahen­tua”. Huo­mat­ta­va ongel­ma on myös opis­ke­li­jat ja eri­lai­set työ­elä­män har­joit­te­li­jat, joil­ta jul­ki­nen lai­tos vaa­tii lää­kä­rin­to­dis­tus­ta yhden­kin tun­nin pois­sao­los­ta — muu­ten ei pää­se kurs­sis­ta läpi. Ymmär­tääk­se­ni laki vel­voit­taa terv.keskuksia laa­ti­maan nämä­kin todistukset.

  2. Työ­an­ta­jan kus­tan­ta­mas­sa vapaa­eh­toi­ses­sa työ­ter­veys­huol­los­sa “yksi­tyi­sen” lää­kä­ria­se­man lää­kä­ri tut­kii fluns­sa-asia­kas­ta eilen alka­neen nuhan vuok­si. Työ­nan­ta­ja mak­saa kor­ke­aa ja Kela pien­tä hin­taa täs­tä nuha­ral­lis­ta, kos­ka työ­nan­ta­ja ilmei­ses­ti kuvit­te­lee sii­tä joten­kin hyö­ty­vän­sä ja Kela pitää itse­ään muu­ten vain vält­tä­mät­tö­mä­nä. Osal­la työ­ter­veys­huol­lon poti­lais­ta herää epäi­ly muus­ta vai­vas­ta, jon­ka vuok­si teh­dään ohi­tus­kais­ta­lä­he­te jul­ki­seen eri­kois­sai­raan­hoi­toon, kos­ka vaa­dit­ta­vat tut­ki­muk­set eivät sisäl­ly työ­nan­ta­jan ja lää­kä­ria­se­man väli­seen sopi­muk­seen. Niin laa­jaa tämä­kin puu­has­te­lu on, että se on vinout­ta­nut lää­kä­rei­den sijoit­tu­mi­sen ter­veys­kes­kus­ten “lää­kä­ri­pu­lak­si”.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.