Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 6.3.2012

Esi­tys­lista löy­tyy tästä.

Kaare­lan jäähalli

Ajat­telin palaut­taa valmis­teltavak­si niin, että pyöräti­et vas­taa­vat uusit­tu­ja ohjei­ta. Nyt fil­lar­it pakote­taan jalankulk­i­joiden sekaan. Risteyk­sis­säkin on toivom­isen varaa. Terkku­ja virastoon!

Jos lau­takun­nas­ta löy­tyy intoa, etsisin myös itse jäähallille toisen paikan, mut­ta urheiluhankkeil­la on taipumus men­nä läpi. Kovasti paljon täl­lainen vie maa­ta. Urheilu­ti­lat raken­netaan edelleen ikään kuin liiken­nevihreän keskelle, jol­loin hukkati­laa tulee paljon.

Jätkäsaaren torni­hotel­lia koske­va ase­makaa­van muutos

Yrit­täjä, jol­la on kuulem­ma jopa rahat, halu­aisi rak­en­taa täysimit­taisen 32-ker­roksisen kon­gres­sikeskuk­sen. On esitet­ty, että jos rak­en­taisi vaan puo­likkaan ja tyy­ty­isi pienem­pi­in kon­gres­sei­hin, mut­ta tätä kuulem­ma ei rakenneta.

Asia jakaa mielip­iteitä todel­la jyrkästi. Puhutaan kaupunkiku­van tuhos­ta. Toiset taas pitävät han­ket­ta mitä parhaana. Se muut­taisi Jätkäsaaren lähiöstä kaupungik­si: Eikä niiden kan­sain­välis­ten kok­oustenkaan vaiku­tus kaupunki­in olisi vähäinen.

Kan­tani on avoin – vai­h­tuu siis koko ajan. Min­un kan­taani ei ratkaise, miltä kaupun­ki näyt­tää mereltä, kos­ka mereltä niin har­va sitä pysähtyy tui­jot­ta­maan. Mut­ta miltä se näyt­tää maal­ta. Ohes­sa yksi kuva. Se suure­nee klikkaa­mal­la. Esi­tys­listal­ta löy­tyy lisää, ihan julkisesti.

Suu­tari­in pientaloja

Liiketi­la ja van­hat talon sileik­si ja tilalle tuhat neliötä kak­sik­er­roksista pien­taloa. Tont­tite­hokku­us 0,3. Oli­si­vat ymmärtäneet pyytää enemmän.

Täy­den­nys­rak­en­tamista Päivöläntiellä

Pien­inä palasi­na on viras­ton 450 000 ker­rosneliömetrin tavoite.  Kolmik­er­roksi­nen asuin­ta­lo, tuhat neliötä. Neljäsa­taa viisikym­men­tä täl­laista niin hyvä tulee. Van­ha rautakau­pan talo säilyy.

45 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 6.3.2012”

 1. Tos­ta Kaare­lan hal­lista seu­raa­vat kom­men­tit: Jos palau­tat­te, olisko lau­takun­nas­sa halua samal­la teet­tää kaavaa uusik­si siten, että se 4x:n pysäk­ki olisi suo­raan hallin oven edessä. Tehtäisi­in ker­rankin urheilu­paik­ka, johon pysäk­iltä ei joudu kulke­maan parkkipaikan läpi. Toisek­seen siihen voisi pohtia samal­la jotain täy­den­nys­rak­en­tamista, kun ker­ran noin iso tont­ti ollaan käyt­tämässä. Miten olisi tor­ni­ta­lo jäähallin päälle?

 2. Kaupunkisu­un­nit­telul­la ja demokra­tial­la ei ole mitää virkaa, jos yksit­täi­nen yrit­täjä saa tässä tor­ni­talokysymyk­sessä tah­ton­sa läpi. Jätkäsaarestakin on sor­vat­tu mon­en­laisia tutkimuk­sia ja kaavo­ja jo vuosikym­meniä, mut­ta kaik­ki ollaan valmi­ita pistämään nyt uusik­si. Tässä tarvi­taan virkami­esten ja poli­itikko­jen neu­vot­te­lu­taito­ja, että kon­gres­sio­hjel­ma saadaan sijoitet­tua kah­teen puol­ta lyhyem­pään torni­in. Mah­tu­vat vaik­ka samalle tontille.

  Pietari­in ollaan rak­en­ta­mas­sa 400-metristä tor­nia Gasprom-öljy-yhtiölle. Suuren vas­tus­tuk­sen vuok­si han­kkeelle etsit­ti­in uut­ta tont­tia kaue­maa keskus­tas­ta. Näyt­täisi, että Helsingis­sä virkakoneis­to on venäläistäkin tehokkaampi: tuho­ja saa tehdä, jos ne vain osa­taan toteut­taa riit­tävän nopeasti. 

  Minus­ta tässä tor­ni­taloin­toilus­sa on jotain samaa, kuin vuo­den 1968 Smith-Polvisen liiken­nesu­un­nitel­mas­sa. Vas­ta riit­tävän rohkea ja törkeä suun­nitel­ma sai keskustelun järkeväm­mäk­si kohti joukkoli­iken­teen kehit­tämistä. Raken­nuste­hokku­ut­ta tulee kaupungis­sa lisätä, ja ohjelmia monipuolis­taa, mut­ta yhdel­lä tora­ham­paal­la se ei tapahdu.

  Kan­nat­taa tutus­tua hyvin esi­tys­lis­tan liit­teenä ole­vaan doku­ment­ti­in tor­ni­talosta jär­jeste­tyn kansalaiskeskustelun muis­ti­in­panoista. Yhtä hyvää kom­ment­tia han­kkeesta on han­kala löytää.

 3. Koko Jätkäsaa­reen olisi pitänyt suun­nitel­la kaut­taal­taan muu­ta­ma ker­ros lisää. Yksi torni ei kor­jaa asi­aa. Pait­si jos se toimii ennakko­ta­pauk­se­na, ja kaik­ki tule­vat raken­nut­ta­jat saa­vat vähin­tään tuplas­ti raken­nu­soikeut­ta. Jos näin kävisi, kan­nat­taisin tor­nia ehdot­tomasti, vaik­ka onkin järkyt­tävän ruman näköinen.

 4. Osmo suh­tau­tuu oudon vähät­televästi Helsin­gin merel­liseen siluet­ti­in. Jos Jätkäsaaren tör­röt­tävä torni rakennetaan,se olisi ensi ter­ve­hdys tuhan­sille päivit­täin Tallinnas­ta tai Tukhol­mas­ta saa­puville laut­ta­matkus­ta­jille. Katveeseen jäi­sivät Suurkirkko, Agrikolan kirkon torni etc., koko hienos­tunut Helsin­gin horisontti.Varoittava esimerk­ki löy­tyy lah­den takaa Tallinnas­ta, jos­sa uudet ökytör­nit jät­tävät Toombean mäen varjoonsa.Torni jäisi myös viimeisek­si mieliku­vak­si Helsingistä niille kym­me­nille tuhan­sille kan­sain­välisille ris­teily­matkus­ta­jille, jot­ka kesäisin käyvät täällä.
  Jätkäsaari on osa kan­takaupunkia, sen ase­ma kaupunki­rak­en­teessa on sama kuin Kata­janokan. Torni tulisi samalle etäisyy­delle Helsin­gin niemen keskip­is­teestä, Erot­ta­jal­ta, kuin Makasi­initer­mi­naali, jonne sama nor­jalainen kiin­teistöspeku­lant­ti suun­nit­teli surullisenku­u­luisaa ris­ti­hotel­lia. Ottaisitko sinä Osmo tornin naapuriisi?
  Oheinen kuva on otet­tu kaupungista pois­päin. Lisäk­si pil­vet on kek­seliäästi piir­ret­ty niin, että ne ikäänkuin madal­ta­vat tor­nia, arkkite­hdit osaa­vat manip­u­loi­da. Näkymä on aivan toisen­lainen, jos kat­soo Jäkäsaares­ta his­to­ri­al­liseen kan­takaupunki­in päin.
  KSV:n ns. “tor­ni­selvi­tyk­sessä”, se alue kan­takaupunkia, jonne torne­ja ei saa rak­en­taa, on — kuin­ka ollakkaan — rajat­tu niin, että Jätkäsaari jää ulkopuolelle.KSV:lle kaik­ki kel­paa, tor­nit ovat ajan henkeä, uut­ta ker­roksel­lisu­ut­ta, kuten Raja­järvi jos­sain haas­tat­telus­sa sanoi.Ehkä hän halu­aa vielä ennen eläk­keelle lähtöään saa­da oman mon­u­ment­tin­sa Helsinki­in. Kun­ni­al­lisem­pi mon­u­ment­ti kaupunkisu­un­nit­teli­jalle on kuitenkin his­to­ri­aa kun­nioit­ta­va (anteek­si tau­tolo­gia), sopusuh­tainen kaupunkiku­va, jon­ka asukkaat voivat tun­tea omakseen.
  Torni on kuin vier­aal­ta pla­nee­tal­ta saa­punut avaru­usalus. Se on kuin neutronipommi,joka jät­tää ympäristön raken­nuk­set pystyyn, merelli­nen atmos­fääri on kuitenkin pois­sa. Säteily­vaiku­tus ulot­tuu koko kan­takaupun­gin ylle. Kehot­taisin nor­jalaista miljonääriä varaa­maan ton­tin Keski-Pasilasta.

 5. Tornin havareis­sa hämää ainakin se, että niihin ei olla piir­ret­ty viereen minkään­laista mas­saa naa­pu­ri­ton­tille kaavoite­tus­ta 16 ker­roksis­es­ta talosta. Tuol­laise­na yksinäisenä ham­paana se on ällistyt­tävän tök­erö, mut­ta kun vier­essä on puol­ta mata­lampi talo, vaikutel­ma muuttuu. 

  Samoin jos tuos­sa kohdas­sa olisi kak­si 16 ker­roksista tor­nia (kuten ilmeis­es­ti alku­peräisessä suun­nitel­mas­sa), niin sel­l­aisetkin ovat aika korkei­ta ja tasako­rkuisi­na muo­dosta­vat varsin tylyn massan.

  Pitäisikö tutkia mah­dol­lisu­ut­ta vielä kol­man­nenkin tornin (vaik­ka 20 ker­rosta) rak­en­tamis­es­ta samaan yhtey­teen vaik­ka Välimeren- ja Tyy­nen­merenkatu­jen kul­maan, jol­loin niistä muo­dos­tu­isi jo jonkin­lainen kokon­aisu­us? Tai sit­ten vai­h­toe­htoa, jos­sa kaiken­laiset tor­nit jätetään rakentamatta?

  Kaikenkaikki­aan kun tehdään havain­neku­via kaupunkisu­un­nit­telun tarpeisi­in, niin niis­sä pitäisi näkyä mah­dol­lisim­man paljon tule­vaa ympäristöä. KSV:lle prog­gik­sek­si visu­al­isoin­tikelpois­t­en 3D mallien tekem­i­nen kaik­ista kehityshankkeista.

 6. Miten ihmeessä Pris­man Kan­nelmäen laa­jen­nuk­set menee läpi­hu­u­to­jut­tuna vaik­ka maa­ta tuh­lataan hehtaarikau­pal­la ja juna/bussipysäkeille on matkaa kilo­metrikau­pal­la? Nyt kun suun­nalle tulisi liikun­ta­paikkaa, niin eikun ehdote­taan siir­ret­täväk­si jon­nekin muualle. Tiet­ty Pris­ma har­jaa rahaa esikaupungeista omis­ta­jilleen ja edus­ta­jilleen, mut­ta jäähallin tapaisen palvelun Töölön-Skat­tan päät­täjät halu­a­vat mielel­lään lähem­mäs itseään?

 7. Täy­den­nän vielä kom­men­tiani Jätkäsaaren tor­nista. Kat­soin ne pari muu­takin mon­taa­sia, jot­ka sisäl­tyivät kok­ous­ma­te­ri­aali­in. Huh huh! Kaik­ki kuvat oli­vat MAALTA MARELLE PÄIN. Yhtään kuvaa ei ollut kan­takaupun­gin suun­taan, joka on se oleelli­nen näkökul­ma. Ei Ruo­ho­lah­den, ei Laut­tasaaren tai Her­ne­saaren suun­nas­ta. Ei myöskään Tallinnan tai Tukhol­man laut­ta­matkus­ta­jien näkökul­mas­ta, tai kym­me­nien tuhan­sien ulko­mais­ten ris­teily­matkus­ta­jien silmin nähtynä. Kuten edel­lä kir­joitin se on Helsin­gin merel­liselle imagolle aivan oleelli­nen näkökulma.

 8. Aimo:

  Jätkäsaari on osa kantakaupunkia, 

  Korkea rak­en­t­a­mi­nen on omimil­laan nimeno­maan kaupunkien keskus­tois­sa. Van­ho­ja arvo­raken­nuk­sia on toki syytä var­jel­la, mut­ta kun nyt on mah­dol­lista rak­en­taa korkeasti van­haan raken­nuskan­taan koske­mat­ta, niin ehdot­tomasti tor­nia pystyyn vaan.

 9. Jätkäsaaren kon­gres­sikeskus. Koete­taan nyt nähdä met­sä puil­ta: kilo­metrin säteel­lä on val­ta­va keskit­tymä (teknolo­giave­toista?) asi­akaskun­taa. Iso­ja toimis­to­talo­ja ja paljon liikku­misen tarvet­ta. On erit­täin mielekästä rak­en­taa palve­lut sinne mis­sä niitä käytetään, ei toiselle puolelle kaupunkia, jonne ne olisi jonkun mielestä kivem­pi sijoittaa.

 10. Aimo: Täy­den­nän vielä kom­men­tiani Jätkäsaaren tor­nista. Kat­soin ne pari muu­takin mon­taa­sia, jot­ka sisäl­tyivät kok­ous­ma­te­ri­aali­in. Huh huh! Kaik­ki kuvat oli­vat MAALTA MARELLE PÄIN. Yhtään kuvaa ei ollut kan­takaupun­gin suun­taan, joka on se oleelli­nen näkökulma.

  Niin, kaupungista päin sitä tor­nia tul­taisi­in yleen­sä katsomaan.

  Ei myöskään Tallinnan tai Tukhol­man laut­ta­matkus­ta­jien näkökul­mas­ta, tai kym­me­nien tuhan­sien ulko­mais­ten ris­teily­matkus­ta­jien silmin nähtynä. Kuten edel­lä kir­joitin se on Helsin­gin merel­liselle imagolle aivan oleelli­nen näkökulma.

  Vielä pari vuot­ta sit­ten nämä samaiset matkus­ta­jat sai­vat ihail­la kont­tikraano­ja, rekka­jono­ja ja ruosteis­ten tavarakont­tien ja junan­vaunu­jen peit­tämää sata­mak­ent­tää. Seu­raa­vat vuodet Jätkäsaaren merel­listä siluet­tia hal­lit­see rakennustyömaa.

  Jätkän tornin mukana kaupunki­in tulisi miljoon­ain­vestoin­ti, run­saasti työ­paikko­ja ja mah­dol­lis­es­ti lisää matkail­i­joi­ta ja kon­fer­enssivierai­ta. Lisäk­si torni olisi hyvien julk­isten liiken­ney­hteyk­sien tavoitet­tavis­sa ja se nivoisi Jätkäsaaren uuden alueen kiin­ni kantakaupunkiin.

  Vas­tus­ta­jat vetoa­vat ain­oas­taan visuaal­isi­in seikkoi­hin, mut­ta kauneus on aina kat­so­jan silmässä. Ei se satam­abunkkerikaan kaikkien mielestä niin kau­nis ole. Hotel­li Tor­ni­akin aikanaan vastustettiin.

 11. Päivölän­tien kaa­va reunae­hdot huomioonot­taen hyvä, perin­neti­etoista ja kohtu­ullisen tiivistä asum­ista Tapani­laan. Tehdään vaan 450 tällaista.

  En tiedä mikä tor­nissa Odea mieti­tyt­tää, mut­ta ambiva­lent­ti on omakin suh­tau­tu­mi­nen. Tää nyt on vähän has­sua, mut­ta jotenkin näin: Näitä pitää vas­tus­taa jot­ta niitä voi kannattaa.

  Han­ke­han on sinän­sä hyvä. Paik­ka on Jätkäsaaren port­ti, kah­den ratikkalin­jan risteyk­sessä, ja rajati­laa kan­takaupun­gin ja uuden kan­takaupun­gin välil­lä. Tuo­hon sopii mitä main­iom­min iso maamerk­ki ja palvelu­raken­nus, stock­ankel­lo Jätkään tapaami­s­paikak­si. Ja taloudel­lis­es­ti han­ke on hyvä.

  Mut­ta sit­ten taas toisaal­ta ja yleisem­min. Täl­lais­ten raken­nuslupi­en pitääkin olla vaikei­ta saa­da. Todel­la korkei­den raken­nusten istu­mis­es­ta Helsinki­in ei ole mitään koke­mus­ta. Kun ne ovat korkei­ta niin ne myös näkyvät kauas, vaatii panos­tus­ta arkkite­htu­uri­in, esim. Keilaniemen taso ei riitä. Ei tää niinkään voi men­nä että meil­lä myön­netään yhtaikaa 50 tornin lupa ja ollaan sormet ris­tis­sä että tulee hyviä torne­ja. Vähän malt­tia tähän.

  Näil­lä eväil­lä, eli pitää kanssa tehdä hyvin, han­ke on eri­no­maisen kannatettava.

 12. Jouni Mar­tikainen: Korkea rak­en­t­a­mi­nen on omimil­laan nimeno­maan kaupunkien keskus­tois­sa. Van­ho­ja arvo­raken­nuk­sia on toki syytä var­jel­la, mut­ta kun nyt on mah­dol­lista rak­en­taa korkeasti van­haan raken­nuskan­taan koske­mat­ta, niin ehdot­tomasti tor­nia pystyyn vaan.

  Näke­myk­sesi on sukua 30-luvun suun­nit­telu­ide­olo­gialle, jol­loin mm. nyk. Stok­man­nin paikalle suun­nitelti­in 20-ker­roksista tor­nia. Joku kehui aikaisem­min Man­hat­ta­nia. Siihen ei oikein Suomen väk­iluku riitä. Kan­nat­taa käy­dä kat­so­mas­sa vähän pienem­piä USA:n kaupunke­ja, Detroit, Hus­ton ym. Keskus­tois­sa on rypäs torne­ja, joka alue on iltaisin täysin kuol­lut ja jopa ihmisille vaar­alli­nen. Aiheesta on kir­jakin 60-luvul­ta, The Rise and Fall of Great Amer­i­can Cities (en nyt muista tek­i­jää). Paras­ta kaupunkia Suomes­sa on Helsin­gin ruu­tukaavakeskus­ta, max 6 ker­rosta, mik­si kaupun­ki pitäisi kek­siä joka maanan­tai uudelleen. Vielä viehät­tävämpiä ovat Pohjois-Ital­ian rene­sanssikaupun­git, niistä voisi ottaa mallia “lähiöi­den” suun­nit­telu­un. Oleel­lista viihty­isälle kaupunkim­iljöölle ovat kivi­jalka­kau­pat ja kahvi­lat. Nykyai­ka tietenkin vaatii, että keskus­to­jen alla on parkkipaikat.

 13. Onko fik­sua antaa lupa rak­en­taa jäähalle­ja har­voille, jot­ka vieläpä käyvät autoil­la treeneis­sä ja samal­la puhua ener­gian säästämis­es­tä? Ener­giaa ei säästy, jos koko ajan raken­netaan lisää turhuuk­sia ja syn­nytetään samal­la aina vain enem­män kor­vat­tavaa ener­giankysyn­tää uusi­u­tuville. Vieläpä pääosin lajille, joka halu­aa vain tietyn­laisia kat­so­jia mat­sei­hin­sa, nos­ta­mal­la lip­pun­sa hin­nat taivaisi­in. Uusia selän­teitähän tuol­la halu­taan kas­vat­taa, joten kansan­ter­vey­del­liset ja syr­jäy­tymisen tor­jun­taan liit­tyvät peruste­lut ovat höttöä. 

  Kansan­ter­veyt­tä voi hakea astu­mal­la las­ten­sa kanssa oves­ta ulos ja jät­tämäl­lä telkkarin kat­se­lut väli­in. Isukkikin joutuu hikoile­maan, eikä vain kiroile­maan laidan takana. Samal­la hoi­tu­isi syr­jäy­tymisongel­ma, kun ihmiset liikkuisi­vat ulkona keskenään ja jou­tu­isi­vat ylipäätään eri­laisi­in sosi­aal­isi­in tilanteisi­in. Helsingistä löy­tyy val­tavasti mah­dol­lisuuk­sia liikkua ihan ilman mak­su­jakin. Tosin nekin vähenevät asu­tuk­sen levitessä ja toisaal­ta toi­sista eristäy­tymi­nen tapah­tuu huo­maa­mat­ta asu­tuk­sen ollessa harvaa.

  Jätkän hotel­li lie­nee eniten rohkeut­ta vaa­ti­va han­ke pitkään aikaan. Samal­la toki ener­giasyöp­pö, mut­ta silti viemässä kohti palve­lu­talout­ta ja “päästöt­tömiä” työ­paikko­ja, jos tur­is­titkin saataisi­in kaupunki­in vähem­mil­lä päästöil­lä syömään lähiruokaa. Työn­tek­i­jät saisi­vat sit­ten tyy­tyä urheile­maan nyky­i­sis­sä halleis­sa ja tiivistämäl­lä säästet­tävis­sä ole­vis­sa met­sis­sä. Nykyään­hän Helsin­ki tun­tuu ole­van vain ale­laari, johon halu­taan Gug­gis tuo­maan elämää. Itse näk­isin matkailu­panos­tusten mielu­um­min tule­van edes jotain kaut­ta omas­ta kaupungista ja sen iden­ti­teetistä, johon Kämp jotenkin vielä kuu­luu, vaik­ka van­ha hotel­li onkin vain lavaste vanhasta. 

  Rahoit­ta­ja on saanut Tukhol­mas­sa pystyyn laadullis­es­ti hyvän Vic­to­ria Tow­erin ja tämä han­ke on selvästi sukua sille. Laadu­ton­ta jälkeä lie­nee turha pelätä, kun Kämp tuskin halu­aa luop­ua maineestaan.

  Tont­ti on aika pieni kun siel­lä käy, joten alku­peräis­ten havain­neku­vien jytkymäisyys tuskin toteu­tuu. Voisi olla yllät­tävänkin siro toteutues­saan, vaikkakin korkea. Mitä tärkein­tä, niin ton­til­la ei ole puret­tavia van­ho­ja raken­nuk­sia tai kaadet­tavaa met­sää. Myöskään oma­leimaista van­haa raken­nuskan­taa ei ole lähistöl­lä näkyvis­sä, joten suo­raa yhteen­tör­mäys­tä ei tulisi, kuten monel­la toril­la ympäri Suomea.

  Korkeus on vähem­män kuin naa­pu­rus­tossa ole­van voimalan piip­pu, mut­ta selvästi korkeampi kuin naa­puri­in tule­vat. Ei kuitenkaan niin korkea, että tulisi Mont­par­nassen tornin kaltainen piik­ki kaupunki­in. Tuskin näkyy koko torni jalankulk­i­jalle myöskään nykyiseen keskus­taan Stock­kan liepeille. 

  Ulkonäkö onkin sit­ten kat­so­jan arvioin­tia vail­la ja olisi toki helpom­paa löytää voit­ta­ja 5 ehdo­tuk­ses­ta, kuin näyt­tää vihreää val­oa yhdelle tilaustyölle. Vic­to­ria Tow­eris­sa on paljon samaa out­oine leikkauksi­neen kuin tässäkin, mut­ta omaan silmään ne sopivat. 

  Mitä korkeaan rak­en­tamiseen yleisem­min tulee, niin museovi­ras­tol­ta on vahin­gol­lista hakea apua. Onko järkeä siinäkään, että Espoos­sa halu­taan säästää met­sän siluet­ti, mut­ta kaataa lavas­teek­si jäävän puuriv­in takaa koko met­sä ja rak­en­taa mata­lana koko alue? Samaa lavas­tus­ta­han käytetään avo­hakkui­ta piilotel­lessa, mut­ta avo­hakku­ualue sen­tään kas­vaa met­säk­si ajan mit­taa. Vihreää? Edelleen on tulos­sa ne 400 000 ihmistä, kun mitään muu­takaan keinoa pitää yhteiskun­taa yllä, kuin talouskasvu, ei näytetä hyväksyvän.

 14. Kaare­lan Jäähallin nykyi­nen han­ke­paik­ka on jo nyt liiken­teel­lis­es­ti han­kala ja vaa­ti­va pie­nille koul­u­laisille. Entäs jo siinä alkaa sur­ra­ta henkilöau­toa jatku­val­la syötöl­lä har­joi­tusvuoro­jen vai­htues­sa usei­ta ker­to­ja vuorokau­den aikana? Jäähal­li ei kuu­lu omakoti­taloalueelle, jos­sa asuu ikäih­misiä omakoti­talois­saan. Esim. Pirkko­la on lähel­lä ja siel­lä on valmi­ina paljon käyt­tämätön­tä parkki­ti­laa ja suuri osa infraakin jo! Suo­ra liit­tymä Kehältä paran­taa vielä sijain­tia hur­jasti. Ei tarvi rue­ta sur­vo­maan raken­nus­ta viher- ja puis­toalueelle, kun tar­jol­la on todel­la lois­ta­va paik­ka Pirkko­las­sa. Silmät ja kor­va auki todel­lisille vaihtoehdoille.

 15. Aimo: Kan­nat­taa käy­dä kat­so­mas­sa vähän pienem­piä USA:n kaupunke­ja, Detroit, Hus­ton ym. Keskus­tois­sa on rypäs torne­ja, joka alue on iltaisin täysin kuol­lut ja jopa ihmisille vaar­alli­nen. Aiheesta on kir­jakin 60-luvul­ta, The Rise and Fall of Great Amer­i­can Cities (en nyt muista tekijää). 

  The Death and Life of Great Amer­i­can Cities, 1961, Jane Jacobs (1916–2006)

 16. Mitä ihmeen hyö­tyä jostain kaupun­gin näkymästä on kenellekkään? Kuka ihmeen tur­isti tulee Hesaan kat­toon näkymää mereltä? Ainakin se poruk­ka on kovin pieni. Suo­ma­lai­sista kovin vähän käy tota näkymää mereltä kat­so­mas­sa. Ei ne här­mäläiset Tallinnan tai Tukhol­man laival­la paljon Hesan talo­ja kat­tele. Ehdot­tomasti torni vaan pystyyn ja muuallekin mihin vähäkin voi ajatel­la. Ydinkeskus­taan­han niitä ei kai kukaan ole edes tunke­mas­sa. En voi käsit­tää että jotkut kam­moa­vat korkeaa rake­tamista. Eihän ne talot mitään ydin­voimaloi­ta ole. Ital­ian rene­sanssikaupun­git mallik­si? Niin­pä. Kas kun ei Baa­belin torni. Ote­taan kyl­lä van­has­ta mallia, mut­ta joku jär­ki tässäkin. Jokainen saa tietysti olla mitä mieltä tahansa, mut­ta ali­tu­inen kiel­teisyys kaik­keen kehi­tyk­seen ja uusien ajatuk­sien toteu­tuk­seen alkaa joskus tun­tua kum­mal­ta. Tun­tuu, että ne jot­ka vas­tus­ta­vat suurin piirtein kaikkea pitävät eneten ään­tä ja muut vaan kuun­telee. Voisiko tästäkin jär­jestää äänestyk­sen kun­nal­lis­vaalien yhtey­dessä? Saako Hesaan rak­en­taa korkei­ta raken­nuk­sia niille ilmoite­tu­ille alueille? Jos enem­mistö hesalai­sista sanoo ei, niin sit­ten niin.

 17. Jenkkikaupunkien kuole­maan johti asu­tuk­sen karkaami­nen omakoti­talo­ma­tok­si kaupunkien ympäristöön “amerikkalaisen unel­man” mukaises­ti, ei torni­rak­en­t­a­mi­nen keskus­tois­sa. Lisäk­si osatek­i­jänä oli val­ta­va autoli­iken­teen vaa­ti­ma tila, joka johti keskus­to­jen muut­tumiseen val­tavien parkkipaikko­jen ja moot­toritei­den tilkkutäkik­si, jon­ka keskel­lä oli muu­tamia har­vaan raken­net­tu­ja torne­ja. Joku otti esille Detroitin: siel­lä on keskus­tan alueesta karkeasti puo­let maan­ta­soon raken­net­tu­ja pysäköin­tikent­tiä, joi­hin auto­ja syöt­tävät valavat moot­tori­ti­et. Näkeekö joku oikeasti tämän todel­lise­na uhkaku­vana jätkäsaaressa?

  Kaupunkielämälle oleel­liset kivi­jalka­palve­lut vaa­ti­vat riit­tävän inti­imin katu­ti­lan jot­ta siel­lä kehtaa kävel­lä sekä riit­tävän suuren tihey­den jot­ta palveluille riit­tää asi­akkai­ta. Ain­oa uhkaku­va minkä torni­rak­en­tamises­sa voi kaupunkielämälle nähdä on siinä, että niiden vuok­si katu­ta­soa muutet­taisi­in entistä enem­män vain liiken­teen käyt­töön parkkipaikkoina ja ‑taloina. Muuten lisäk­er­rokset tuo­vat ain­oas­taan lisää elämää myös katutasoon.

  Oleel­lis­in­ta on kuitenkin rak­en­taa talot riit­tävän lähelle toisi­aan, ihan korkeud­es­ta riip­pumat­ta. Jokaisen kadun ja aukion ei tarvitse olla niin lev­eä, että sil­lä mah­tuu jär­jestämään neu­vos­toli­it­to­laisen panssaridi­vi­sioo­nan ohimarssin.

 18. Tiivis kaupunki­rakenne saat­taa jopa lisätä päästöjä
  (IL net­tile­hti 5.3.2011

  “Asuinalueen rakenne ei vaiku­ta merkit­tävästi asukkaiden kasvi­huonekaa­supäästöi­hin, Aal­to-yliopis­ton insinööri­ti­etei­den korkeak­oulus­ta väit­televä val­ti­oti­eteen mais­teri Juk­ka Heinonen toteaa.

  Heinosen väitös­tutkimus kiistää ajatuk­sen siitä, että kaupunki­rak­en­teen tiivistämi­nen on ilmas­ton­muu­tok­sen näkökul­mas­ta kestävän kehi­tyk­sen mukaista.

  Heinosen mukaan vaiku­tus voi olla jopa päin­vas­tainen, sil­lä tiivi­isti raken­ne­tu­il­la alueil­la ihmisil­lä on parem­mat mah­dol­lisu­udet kulu­tushyödykkei­den käyt­tämiseen. Lisäk­si asuinaluei­den tiivistyessä tulota­sot ja sitä myötä myös kulu­tus­ta­sot nousevat.

  Väitös­tutkimuk­ses­sa selvisi, että aluer­akenne vaikut­taa merkit­tävästi ain­oas­taan yksi­ty­isautoilun päästöihin.

  Heinonen väit­telee Aal­to-yliopis­tossa Espoos­sa perjantaina.”

  Lähde: http://www.iltalehti.fi/uutiset/2012030515287146_uu.shtml

 19. Posi­ti­ivista tuos­sa torni­hankkeessa on se, että nyt tehdään tor­nia, joka istuu sirosti pienelle ton­tille, eikä tehdä mah­dot­to­mia lisä­matko­ja sen ympäri kiertävälle jalankulk­i­jalle. Jos korkeaa rak­en­tamista tehdään, se pitää tehdä juuri näin.

  Se vas­takkainen esimerkkikin löy­tyy sit­ten Helsin­gin vast’ikään hyväksy­ty­istä han­kkeista: http://1.bp.blogspot.com/-VTsU0wOrGyk/TzQ7s73j_UI/AAAAAAAAAes/uGWgCcF9jDU/s1600/kalasatama-corbu.png

 20. Torni ei ole kaupunkiku­van kannal­ta lop­ul­ta kovin oleelli­nen, Tyy­nen­merenkatu on hotellin kohdal­ta piir­ret­ty niin lev­eäk­si ja risteysalue laa­jak­si että ne katkai­se­vat Ruo­ho­lah­den kaupunki­jatku­mon ennen rantaa. Toisel­la puolel­la on Hieta­lah­den­ran­nan — Meche­lininkadun rai­lo joten nykyti­la ei huonone siel­läkään. Uusi ja van­ha kan­takaupun­ki on ilmeis­es­ti halut­tu pitää eril­lään, yksi töt­sä irti molem­mista ei nivo mitään mihinkään. Rajatilakaupunki ?

  Nyky­tyylil­lä speksat­tu hotel­li sisäänvedeetyi­nen saat­toli­iken­nealuei­neen rikkoo katu­miljöön tehokkaasti (vrt. Scan­dic Kamp­is­sa ja Man­ner­heim­intien isot hotel­lit), joten sinän­sä hyvä että hotel­li on kadul­la joka on valmi­ik­si rikki.

  Muo­tok­ieli saisi olla jotain sym­metrisem­pää ja puhut­tel­e­vam­paa, minus­ta Vic­to­ria-hotellin tyyli ei sovi kaupunkim­iljööseen vaan työ­paik­ka-alueille jois­sa raken­nuk­sen ei ole tarkoi­tuskaan aset­tua osak­si ympäristöään. Arkkitehtikilpailu ?

  Kon­gres­sikeskuk­sen paik­ka Ruo­ho­lahdessa on ihan ok, parem­pi olisi vain Koivusaari metron pääl­lä, jol­loin teknolo­giave­toinen asi­akaskun­ta ja keskus­tan huvi­tuk­set oli­si­vat keskimäärin ajal­lis­es­ti vielä lähempänä.

 21. USAs­sa asu­tuk­sen lev­iämiseen ympäri pel­to­ja omakoti­taloi­hin oli suurin syy lain­oi­tus politiikalla(fannie ja fred­die yms) jos­sa val­tion takaam­mia lain­oa, käytän­nössä ain­oa järkevä rahoi­tus omaan kämp­pään, sai vain ja ain­oas­taan omakoti­taloi­hin, ja vieläpä lähin­nä uusi­in sel­l­aisi­in. Eli ker­rosta­lo kämp­piä tai edes kun­nos­tus rahaa vaa­tivia riv­i­talo­ja ei ollut oikeas­t­aan mah­dol­lista keskilu­okan ostaa kos­ka val­tion lainapoli­ti­ik­ka ei tukenut sel­l­aista. Eli käytän­nössä jopa sel­l­aiset per­heet jot­ka oli­si­vat halun­neet asua hyvässä/kunnostutetussa omis­tus käm­pässä kaupun­gin keskus­tas­sa, eivät siten voineet tehdä. 

  Vielä nykyäänkin suurin osa USAn keskus­tan asun­to ker­rostaloista, esim San Fran­cis­cos­sa, on vuokra-asun­to­ja, ja usein pieniä ja huonokun­toisia sellaisia.

 22. Jäähal­li ontodel­li­nen energiatuhlari,jään ylläpi­to vie ener­giaa ja käyt­täjistä suurel­la osal­la on sen ver­ran varusteita,että kul­je­tus autol­la on välttämätöntä.

 23. Aimo: kaupungista

  Jos­sain ksv sivuil­la oli joku huono­laa­tu­inen , mut­ta asiansa aja­va video korkeista raken­nuk­sista helsingis­sä. Kan­nat­taa kat­soa löy­ty­isikö tuo­ta vielä.

  Niin kuin san­ot­tu Jätkasaari ei mereltäpäin ennen ollut kum­moinen ilmestys . Itseä vaan vaivaa tuon torni­hotellin rumuus. Hmm voisiko tuo­ta vähän kään­tää , että talon kul­maa näk­isi meche­lininkadulle? Tönkkä torni tuo on , ehkä enem­män ker­roksia helpot­taisi asi­aa. Tot­tumus ja mielipi­dekysymyshän tuo on. Investoin­nit kaupunki­in ovat ter­ve­tullei­ta , mut­ta ettei nyt vaan kävisi kuin verkkokau­pan pelti­hallin kanssa. Kun rahaa tulee niin saa rak­en­taa mitä tahansa vähän miten tahansa? Jos istu­isin lau­takun­nas­sa puoltaisin tuo­ta pitkän harkin­nan jäl­keen. Kun alue rak­en­tuu verkkokaup­pa on entistä enem­män piilos­sa ja hotel­li on vain yksi bulkki­torni. Isom­man Kalasa­ta­man keskuk­sen laadukas toteut­ta­mi­nen on mielestäni kri­it­tisem­pi helsin­gin yleisilmeelle.

 24. Mikko Särelä:
  Posi­ti­ivista tuos­sa torni­hankkeessa on se, että nyt tehdään tor­nia, joka istuu sirosti pienelle ton­tille, eikä tehdä mah­dot­to­mia lisä­matko­ja sen ympäri kiertävälle jalankulk­i­jalle. Jos korkeaa rak­en­tamista tehdään, se pitää tehdä juuri näin.

  Se vas­takkainen esimerkkikin löy­tyy sit­ten Helsin­gin vast’ikään hyväksy­ty­istä han­kkeista: http://1.bp.blogspot.com/-VTsU0wOrGyk/TzQ7s73j_UI/AAAAAAAAAes/uGWgCcF9jDU/s1600/kalasatama-corbu.png

  Särelä pitää hyvänä että tornin voi kävellen kiertää. Menepä kiertämään Vuosaaren Cir­rus jon­ain tuulise­na talvise­na päivänä, kun jatkakäytäväkin ovat usein liukkai­ta. Eipä rol­laat­tori­mum­mot paljon tor­nia kiertele, tuskin pää­sevät ilman apua Colum­buk­seen maitokaup­paan. Jätkäsaaren torni tulisi vielä pahempaan paikkaan avomeren äärelle. Val­lit­se­va tuu­len­su­un­ta näil­lä lev­eysasteil­la on lounaas­ta. Aimo

 25. Jätkäsaaren torni ja Hal­lik­sen torni Pasi­laan edus­ta­vat “myyn­tiku­vien” perus­teel­la sinän­sä korkeata­soista arkkite­htu­uria, sitä kyl­lä Suomes­ta löy­tyy. Mut­ta mikä takaa ettei toteu­tus ole aivan toisen­lainen. Varoit­ta­va esimerk­ki on Vuosaaren Cir­rus, jos­ta jär­jestet­ti­in muodon vuok­si oikein arkkite­htik­il­pailukin. Kun ase­makaa­va oli tehty, raken­nut­ta­jan kiin­nos­tus laatu­un katosi välit­tömästi. Mikä takaa ettei nyt käy samoin. Lain mukaan raken­nuslu­pa on annet­ta­va jos suun­nitel­ma täyt­tää kaa­van ehdot. Kaupunkiku­va­neu­vot­telukun­ta voi korkein­taan vähän viivyt­tää ja yrit­tää jumpa­ta suun­nitel­maa paremmaksi.Ei kan­na­ta olla liian sin­isilmäi­nen, raken­nut­ta­jal­la on kyseessä isot rahat.

  1. Cir­ruk­sen torni ja Kampin keskus ovat varot­tavia esimerkke­jä siitä, että kaavoituk­sen yhtey­dessä näytetään kau­ni­ita kuvia ja sit­ten toteutetaan ihan muu­ta. Täs­dtä lau­takun­ta on oppin­ut ja kir­joit­taa tuon raken­nuyspi­ir­rus­tuk­sen kaavaan — siis jos hyväksyy tämän suunnitelman.

 26. Aimo: kaupungis­sa yksi pahim­mista virheistä, mitä voidaan tehdä, on se että kort­telit tai talot tekevät pitkälle matkalle esteen liikku­mises­sa. Se hyvä puoli kiertämisen help­poudessa ei tule siitä, että joku halu­aa huvikseen kiertää talon ympäri, vaan siitä että joku saat­taa tul­la rantaa pitkin ja halu­ta siinä kohtaa kadulle. Tai sit­ten joku halu­aa siir­tyä kadul­ta ran­nan puolelle. 

  Tääl­lä aiem­min jo siteer­at­ti­in Jane Jacob­sin kir­jaa Death and Life of Great Amer­i­can Cities. Yksi tämän kir­jan tärkeistä huomioista on juuri se, että lyhyet kort­telit ja help­po ja nopea käve­ly kaikkialle on äärim­mäisen tärkeää toimi­valle kaupunkirakenteelle.

 27. spot­tu: Kon­gres­sikeskuk­sen paik­ka Ruo­ho­lahdessa on ihan ok, parem­pi olisi vain Koivusaari metron pääl­lä, jol­loin teknolo­giave­toinen asi­akaskun­ta ja keskus­tan huvi­tuk­set oli­si­vat keskimäärin ajal­lis­es­ti vielä lähempänä.

  No ei oleísi. Metrol­la menee Koivusaares­ta Kamp­pi­in noin 4 min, Rauta­tien­to­rille 5 min. Ysil­lä Kamp­pi­in ehkä 5 min ja Rauta­tien­to­rille sit­ten vähän enem­män. Kun las­kee kävelya­jat päälle niin vaikea nähdä miten se metro olisi nopeampi.

  Ylipään­sä jos halu­taan syöt­tää ihmisiä “keskus­tan huvi­tuk­si­in”, jot­ka nyt lähtöko­htais­es­ti on pitkin keskus­taa katu­ta­sos­sa, niin metro ei ole siihen hyvä väline. Jos halu­taan syöt­tää ihmisiä ostoskeskuk­si­in, niin metroase­ma niiden kel­laris­sa on toki toimi­va ratkaisu. Se on ostarei­den väli­nen juna, hyvässä ja pahassa.

 28. Laitoin viestin lau­takun­nan varsi­naisille ja vara­jäse­nille ennen viime viikon kok­ous­ta. Asia on pöy­dät­ty, hyvä. Liikun­ta­laitok­sis­sa ei sinän­sä ole pahaa, mut­ta täl­lainen han­ke ei sinän­sä edis­tä demokraat­tis­es­ti kansan­ter­veyt­tä. Jääkiekkop­uoluel­la on kuitenkin vah­vat lob­bar­it. Vastapäätä on van­han puuk­oulun kent­tä, joka on päästet­ty rän­sistymään kuulem­ma jo usei­ta vuosia, ilmeis­es­ti sik­si että koulukin ollaan lakkauttamassa.

 29. tpyy­lu­o­ma: Ylipään­sä jos halu­taan syöt­tää ihmisiä “keskus­tan huvi­tuk­si­in”, jot­ka nyt lähtöko­htais­es­ti on pitkin keskus­taa katu­ta­sos­sa, niin metro ei ole siihen hyvä väline.

  Ei vaan matkat keskimäärin ovat ajal­lis­es­ti lyhyem­piä, olet­taen että espoolaiset ovat asi­akaskun­nas­sa hyvin edustet­tuna, ja iso osa helsinkiläi­sistä kävi­jöistä on valmi­ik­si met­rossa jol­loin yksi vai­h­to jäisi pois.

  Maakun­nas­ta junal­la tul­lessakin olisi mukavampi matkus­taa kun kamo­jen kul­je­tus onnis­tuu met­rossa helpommin.

 30. Kum­ma, että kukaan ei ole huo­man­nut Jätkäsaaren torni­hotel­lista kaupunkiku­van kannal­ta ehkä olen­nais­in­ta seikkaa: pil­ven­pi­irtäjä on suun­nitel­tu Meche­lininkadun ja Bule­vardin jatkei­den risteysko­htaan, ilmeis­es­ti mak­si­maalisen näkyvyy­den varmistamiseksi. 

  Kaupunkisu­un­nit­telu­lau­takun­nan esi­tys­lis­tas­sa väitetään, että hotellin heit­tämää var­joa on simu­loitu tietokone­mallein, joiden perus­teel­la se ei juurikaan var­jos­ta asuin­talo­ja vaan lähin­nä kat­u­aluet­ta ja mer­ta. Ilmeis­es­ti mallia on tarkastel­tu vain keskikesäl­lä? Bule­vardin val­oisu­ud­es­ta naut­ti­neet kaupunki­laiset tietävät hyvin, että suuren osan vuot­ta aurinko pais­taa parhaaseen aikaan iltapäivästä varsin mata­lal­ta pitkin kat­ua. Ihanas­ti, sanoisin.

  Ennen muinoin kaupunkisu­un­nit­telun keskeisiä peri­aat­tei­ta oli­vat näkymäak­selit, joista ehkä parhaana esimerkkinä Helsingis­sä on Unioninkatu — Sil­tasaarenkatu. Toises­sa päässä Tähti­torni, toises­sa päässä Kallion kirkko, jot­ka on luon­tev­asti sijoitet­tu akselin päis­sä sijait­se­vien mäkien päi­hin. Bule­vardin päässä ei luon­nol­lista maanti­eteel­listä kiin­topis­tet­tä ole, vaan Jätkäsaaren torni­hotel­li katkai­sisi Bule­vardin akselin merel­lisen yhtey­den tarkoituk­set­tomasti ja pilaisi kaupunkiku­van Erot­ta­jalle asti. 

  Hotel­liyrit­täjä on luvan­nut olla toteut­ta­mat­ta koko han­ket­taan, ellei saa lupaa koko 32 ker­roksen mitalle. Tähän lupauk­seen olisi syytä tart­tua ja evätä lupa!

 31. Mikko Särelä: Aimo: kaupungis­sa yksi pahim­mista virheistä, mitä voidaan tehdä, on se että kort­telit tai talot tekevät pitkälle matkalle esteen liikkumisessa.

  Joo. Uudessa Dubais­sa voi käy­dä koke­mas­sa mitä tapah­tuu kun tätä ei muis­te­ta tai halu­ta huomioida. 

  Ranto­ja pitkin kiertävä kevyen liiken­teen väylä on tuos­sa kohtaa ihan ehdo­ton. Ihme­tyt­tää vain mik­si se näyt­täisi ole­van piir­ret­ty 8m lev­eäk­si kaven­tu­ak­seen hotellin kohdal­la kuu­teen metri­in. Ei tämä ole jalankulk­i­ja- vaan automittakaavaa.

 32. Jos­sain KSV:n perusteluis­sa Jätkä­tornin rak­en­tamisek­si mainit­ti­in, että onhan vier­essä jo mas­si­ivisia Tallinnan ja Ruotsin­laut­to­ja ja ris­teilyaluk­sia. Samal­la logi­ikalla voi yhtä hyvin rak­en­taa Kata­janokalle vas­taa­van tornin, vaik­ka Makasi­initer­mi­naalin paikalle. Se olisi samal­la etäisyy­del­lä Erot­ta­jal­ta kuin nyt suun­nitel­tu torni, kuten joku mainitsi.

 33. Pert­ti Hämäläi­nen: ..vaan Jätkäsaaren torni­hotel­li katkai­sisi Bule­vardin akselin merel­lisen yhtey­den tarkoituk­set­tomasti ja pilaisi kaupunkiku­van Erot­ta­jalle asti. 

  Hyvä point­ti, mut­ta eikö hotellin torniosa ole him­pun pohjoiseen Bule­vardin akselista ?

  OT: Eläin­museon mäki — Johan­nek­sen kirkko ‑akselin katkaisem­i­nen on Kampin Keskuk­sen suurin syn­ti, mut­ta asia oli kuulem­ma arkkite­htien vaiku­tus­mah­dol­lisuuk­sien ulot­tumat­tomis­sa, mitä tuo sit­ten tarkoittaakaan.

 34. Pert­ti Hämäläi­nen:
  Kum­ma, että kukaan ei ole huo­man­nut Jätkäsaaren torni­hotel­lista kaupunkiku­van kannal­ta ehkä olen­nais­in­ta seikkaa: pil­ven­pi­irtäjä on suun­nitel­tu Meche­lininkadun ja Bule­vardin jatkei­den risteysko­htaan, ilmeis­es­ti mak­si­maalisen näkyvyy­den varmistamiseksi. 

  Kaupunkisu­un­nit­telu­lau­takun­nan esi­tys­lis­tas­sa väitetään, että hotellin heit­tämää var­joa on simu­loitu tietokone­mallein, joiden perus­teel­la se ei juurikaan var­jos­ta asuin­talo­ja vaan lähin­nä kat­u­aluet­ta ja mer­ta. Ilmeis­es­ti mallia on tarkastel­tu vain keskikesäl­lä? Bule­vardin val­oisu­ud­es­ta naut­ti­neet kaupunki­laiset tietävät hyvin, että suuren osan vuot­ta aurinko pais­taa parhaaseen aikaan iltapäivästä varsin mata­lal­ta pitkin kat­ua. Ihanas­ti, sanoisin.

  Ei se ihan suo­raan bule­vardin jat­keelle osu, jää lin­jan pohjois­puolelle. Oikeas­t­aan osuu aika todel­la hyvin kortteleihin.

  Tein tol­lasen nopean mas­samallin jon­ka pitäisi toimia Google Earth­issa, siinä on se toinenkin palik­ka jotenkuten paikoillaan. 

  http://www.2shared.com/file/DFxJBLVw/Jtkn_torni.html

 35. spot­tu: Ei vaan matkat keskimäärin ovat ajal­lis­es­ti lyhyem­piä, olet­taen että espoolaiset ovat asi­akaskun­nas­sa hyvin edustet­tuna, ja iso osa helsinkiläi­sistä kävi­jöistä on valmi­ik­si met­rossa jol­loin yksi vai­h­to jäisi pois.Maakunnasta junal­la tul­lessakin olisi mukavampi matkus­taa kun kamo­jen kul­je­tus onnis­tuu met­rossa helpommin.

  Nyt taas vähän jäitä siihen metropipoon. Puhut siis palvelus­ta jon­ka käyt­täjäkun­nas­sa on yliedustet­tuna Itä-Helsinkiläiset ja Espoolaiset? 

  Matkatavaroiden roudaamisen kannal­ta mikä tahansa maanalainen juna ylös-alas kapuamisi­neen on vihovi­imeinen vai­h­toe­hto. Bus­sikin on parempi.

 36. Ver­tail­e­va jalankulk­i­ja:
  Jos­sain KSV:n perusteluis­sa Jätkä­tornin rak­en­tamisek­si mainit­ti­in, että onhan vier­essä jo mas­si­ivisia Tallinnan ja Ruotsin­laut­to­ja ja ris­teilyaluk­sia. Samal­la logi­ikalla voi yhtä hyvin rak­en­taa Kata­janokalle vas­taa­van tornin, vaik­ka Makasi­initer­mi­naalin paikalle. Se olisi samal­la etäisyy­del­lä Erot­ta­jal­ta kuin nyt suun­nitel­tu torni, kuten joku mainitsi.

  Tuo torni on pelkkä hyvi­tys tälle gryn­der­ille, jon­ka hotel­li­hanke Kata­hanokalle aikanaan evät­ti­in. Helsingis­sä gryn­dere­itä osa­taan kyl­lä pitää tyytyväisinä.

 37. tpyy­lu­o­ma: Nyt taas vähän jäitä siihen metropipoon. Puhut siis palvelus­ta jon­ka käyt­täjäkun­nas­sa on yliedustet­tuna Itä-Helsinkiläiset ja Espoolaiset? 

  Teknolo­gia-ala on metron var­res­sa (ja Espoos­sa) yliedustet­tuna. Tämä on kai ollut vähän tarkoi­tuskin. Koros­tuu sitä mukaa kun asiantun­ti­ja-alat keskit­tyvät keskus­ta-Ruo­ho­lahti-Keilanie­mi-Otanie­mi-Tapi­o­la-Lep­pä­vaara ‑nauhalle.

  Matkatavaroiden roudaamisen kannal­ta mikä tahansa maanalainen juna ylös-alas kapuamisi­neen on vihovi­imeinen vai­h­toe­hto. Bus­sikin on parempi.

  Itse roudaan aina matkatavarat maanalai­sis­sa junis­sa, niis­sä on nykyään hissitkin jos tavaraa on enem­män kuin jak­saa kan­taa. Maan­pin­nan olo­suhteista tarvit­see sil­loin välit­tää hyvin vähän.

 38. KariS: Tuo torni on pelkkä hyvi­tys tälle gryn­der­ille, jon­ka hotel­li­hanke Kata­hanokalle aikanaan evät­ti­in. Helsingis­sä gryn­dere­itä osa­taan kyl­lä pitää tyytyväisinä.

  Eikö tämä epäko­h­ta hoi­tu­isi parem­min vai­h­ta­mal­la Guggen­heimin ja hotellin paikkaa. Sen muse­oro­tiskon voisi rak­en­taa Jätkään ja määrätä pakol­lisek­si raja­muodol­lisu­udek­si Tallinnaan pyrkiviltä ja sieltä tuleville kaljaturisteille.

 39. teekkari: Ei se ihan suo­raan bule­vardin jat­keelle osu, jää lin­jan pohjois­puolelle. Oikeas­t­aan osuu aika todel­la hyvin kortteleihin.

  Tein tol­lasen nopean mas­samallin jon­ka pitäisi toimia Google Earth­issa, siinä on se toinenkin palik­ka jotenkuten paikoillaan. 

  Kiitos mallista. Sen perus­teel­la näyt­tää tosi­aan siltä, että Bule­var­dia enem­män pitäisi olla huolis­san Lönkan akselista. Sen­hän blokkaa tuo mata­lampi osa aika ikävästi. Ja Baanaa pitkin pyöräileville näkymä Hieta­lahtea kohti kään­nyt­täessä avau­tuu kovasti dra­maat­tise­na (neu­traalia ter­miä käyttääkseni).

  Kun Helsingis­sä ei aurinko nouse parin talvikuukau­den aikana koskaan yli kym­men­tä astet­ta korkeam­malle horison­tista, niin taitaa tuon tornin var­jo aika usein asuin­taloi­hinkin osua.

 40. Eihän tuo Jätkäsaaren torni­hotel­li näky­isi kan­takaupungista juuri mis­tään. Olisi vain pieni piristys alueelle, mut­ta pahoin pelkään, että Jätkäsaares­ta tulee tule­vaisu­udessa vain uut­ta Ruo­ho­lahtea, sil­lä liian teho­ton­ta on rak­en­t­a­mi­nen että kivi­jalkata­son palveluille löy­ty­isi tarpeek­si käyt­täjiä. Kukaan tuskin läh­tee muual­ta Helsingistä Jätkäsaa­reen asti ostok­sille, vaan jätkäsaare­laiset itse pitävät alueen palve­lut hengissä. 

  Ja kaiken kukku­rak­si alueelle on vielä suun­nitel­tu oma kau­palli­nen keskus, voi itku ja parku. Suun­nitel­laanko tässä nyt uut­ta kan­takaupunkia vai lähiötä? 

  HOASin raken­nus on jo kutakuinkin valmis, eikä ole mikään kau­nis­tus sekään, kuten ei mikään HOASin rak­en­tamista kohteista. Perus kus­tan­nuste­hokas­ta bulk­ki-arkkite­htu­uria. Ja vielä niin näkyväl­lä paikalla. Anteek­si aiheesta irtaantuminen.

  PS. Mik­sei hotel­li­in voisi rak­en­taa kak­si ker­rosta lisää, jot­ta saataisi­in Pohjo­is­maid­en korkein hotel­li? Olisi­han saavu­tus sekin. Nykyisel­lä suun­nitel­mal­la 32-ker­roksi­nen jää noin 5 metriä Tukhol­man Vic­to­ria Towerille.

 41. Kun Helsingis­sä ei aurinko nouse parin talvikuukau­den aikana koskaan yli kym­men­tä astet­ta korkeam­malle horison­tista, niin taitaa tuon tornin var­jo aika usein asuin­taloi­hinkin osua.

  Helsingis­sä osuu ihan nor­maalin 6‑kerroksisen talon var­jo naa­pu­ri­taloi­hin talvel­la aika usein. Yksi torni, jon­ka var­jo suuren osan päivästä osoit­taa merelle ei tässä tee kovin dra­maat­tista muutosta. 

  Siis ihan oikeasti, oletko koskaan ollut kan­takaupun­gin asun­nois­sa talvel­la? Se, että naa­pu­ri­ta­lo on auringon edessä on osa elämää. Hin­ta, jon­ka mak­saa mielu­usti siitä, että palve­lut ovat lähel­lä. Ja niitä palvelui­ta ei ole ilman niitä mui­ta lähel­lä asuvia.

 42. Spot­tu ja Tpyy­lu­o­ma, ettei kai te oikeasti luule, että kan­sain­väliset kon­gres­sivier­aat matkus­ta­vat metrol­la? Minne ne sil­lä menisivät?

  Kon­gres­sivier­aat kulke­vat lentoase­mal­ta bus­seil­la, tak­seil­la ja autoil­la hotel­li­in­sa ja takaisin. Siinä välil­lä liikku­vat jalka­isin lähistöl­lä, jos hotel­lista näköetäisyy­den päässä on jotain viihty­isää ja houkut­tel­e­vaa. Tai menevät (kimppa)taksilla keskustaan.

 43. Daniel: Joo, olet oike­as­sa, että ensisi­jainen kysymys paikan valin­nas­sa on tilan riit­tävyy­den jäl­keen se, onko käve­lyetäisyy­del­lä kaupunkia jos­ta naut­tia. Ratik­ka hotellin oven edessä on iso plus­sa ja tämän sanoi yrit­täjä suo­raan. Muis­taak­seni tuo suo­ma­lainen yrit­täjä, joka hotel­lia esit­teli, lausui jotenkin seu­raavasti: jos ei suo­raan hotellin vier­essä olisi ratikkapysäkkiä, ei tätä pro­jek­tia olisi edes harkittu.

 44. Kaupunkisu­un­nit­telu­vi­ras­to pääl­likkö asuu muuten Kauniaisissa.

  Onpa Soin­in­vaar­al­la lapselli­nen argu­ment­ti: har­va näkee kaupun­gin mereltä päin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.