AKT työnantajien asialla

Työ­nan­ta­jat ovat pitkään halun­neet väl­jen­tää irti­sanomis­pe­rustei­ta. AKT toimii työ­nan­ta­jien puoles­ta muurinmurtajana.

24 vastausta artikkeliin “AKT työnantajien asialla”

 1. kumpi läh­tee yleen­sä yhtiöstä?
  ‑alainen vai esimies

  onko laiton irti­sanomi­nen kiel­let­ty Suomessa?
  ‑ei
  siitä vaan työ­nan­ta­ja mak­saa ns.kultaisen käden­puris­tuk­sen potk­i­t­ulle ja Suomes­sa ei ole takaisin otto velvoitet­ta poispotkitulle.ja kaikissa tes­seis­sä on sovit­tu ettei sivi­ilikan­net­ta saa nostaa

  työ­nan­ta­ja joka lystin mak­saa niin saa tehdä (melkein)mitä halu­aa yhtiössään 

  tästä tapauk­ses­ta ei tietysti tyylip­is­teitä tule kenellekään mut­ta lop­putu­lok­sen arvasi jo sil­loin kun Ahde esi­in­tyi itkuise­na uutis­ten päälähetyksessä.

 2. Ei työn­tek­i­jäl­läole­ol­lut irti­sanomis­u­so­jaa pitkään aikaan.
  Min­unkin kohdal­la irti­sanomi­nen todet­ti­in perustet­tomak­si ‚työan­ta­ja jäi kiin­ni vale­htelus­ta etc

  Mut­ta kor­vauk­set ovat vähäisä ja niistäkin vähen­netään jo mak­set­tu­ja työt­tömyysko­r­vauk­sia niin että tap­pelu työn­nat­ja vas­taan on melko merk­i­tyk­setön­tä ‚se ei tuo työ­paikkaa takaisin ja voit­taes­sakin käteen jää vain centtejä.

  Ei tuo AKT jupak­ka mitään uut­ta käytän­töä aloi­ta vaan on nykyisen käytän­nön mukainen

 3. AKT ja Räty ovat oma asiansa mut­ta vähän yleisem­mästä näkökulmasta

  Yri­tyk­sis­sä on työte­htäviä, jois­sa on lähtöko­h­ta, että kaik­ki on hyvin hom­ma sujuu ja käyt­täy­dytään asial­lis­es­ti. sen lisäk­si on ylem­män johdon ja muu­ta­man muun oikkeuk­sel­lisen tiim­i­työn vuok­si tehtäviä, jois­sa vaa­di­taan luot­ta­mus­ta ja samal­la myös ihmis­ten välisiä suhteita.

  Yri­tys­maail­mas­sa tehdään näis­sä­ta­pauk­sis­sa johta­ja­sopimus, johon liit­tyvät niin menet­te­ly kil­pail­i­jalle siir­ryt­täessä kuin kor­vauk­set irti­sanomis­es­ta luot­ta­mus­pu­las­sa. Kor­vauk­sen määrä osaltaan mit­taa sitä kuin paljon sitä luot­ta­mus­pu­laa on oltava.

  Tässäkin blo­gis­sa kahde­hdi­taan johta­jien “kul­taisia käden­puris­tuk­sia”, mut­ta oko­han se oikeas­t­aan kahde­htimisen arvoinen asia.

  Kun­nis­sa ja val­ti­ol­la on läh­es­tulkoon pyhä peri­aate, että ennem­min vaik­ka kol­ma­sosa virkamiehistä saa tehdä huuhaa­ta, kos­ka edus­ta­vat oppios­i­to­ta tai jotain muu­ta sopi­ma­ton­ta tahoa — palkkaa mak­se­taan silti.

  Julkisel­la puolel­la pormes­tari­malli, jos­sa poli­it­tiset virat määritel­lään poli­it­tisin perustein valit­taviksi ja määräaikaik­si pois­taisi teek­sen­te­lyä. Kun­tien ja val­tion johto­ryh­mäien jäsenet taas tarvit­si­si­vat johta­ja­sopimuk­sen, jos­sa pelisään­töjä selkeytetään.

  Keven­net­ty irti­sanon­mis­per­sute osaltaan­tulisi pitääs isäl­lään vaiku­tuk­set, jot­ka estävät sen käyt­tämisen kevyesti.

  Huono­ja cvai­h­toe­hto­ja ovat irti­san­omis­ten kieltämi­nen ylipäätään, kuten nyky­isin virois­sa, ja irti­sanomis­mah­dol­lisu­us kevyesti ilman kor­vauk­sia, kuten hie­man keinotekoises­sa mut­ta lail­lises­sa tuotan­nol­lises­sa ja taloudel­lises­sa uudelleen organisoinnissa.

  AKT:n tapah­tu­mat ovat tragedia.

 4. kyl­lä tämä oli lähin­nä nar­sistien ja työ­paikkak­iusaa­jien voit­to. Tässä yhtiskun­nas­sa nar­sis­tista kiusaa­jaa suo­jel­laan syys­tä tai tois­es­ta. Ehkä on niin että muut eivät uskalla men­nä väli­in ettei päädy itse tyk­in­ruoak­si. Raukkiskansa me taide­taan olla.

 5. En tunne taus­to­ja tarpeek­si, jot­ta voisin ottaa kun­nol­la kantaa.
  Jos joku alainen vie esimiehen raas­tu­paan, niin kai on selvää, että jom­pi kumpi läh­tee. Hal­li­tus päät­ti näin. Tulee kalli­ik­si, mut­ta kai se on parem­pi, kuin jatku­va epälu­u­lo. Kat­so­taan mihin oikeus jutun vie? Rou­va Ahteen reak­tiot ovat mielestäni oudot. Itkemäl­lä ei kyl­lä mitään saa aikaan. Eiköhän tulevil­la kor­vauk­sil­la ja miehen eläk­keel­lä sen­tään pär­jää? Ei kai kukaan odot­tanut, että Räty lähtee?

 6. Eikökän tämä tule päin näköä AKT:n johdolle. Han­kalas­ta työn­tek­i­jästä pääsee aina rahal­la eroon — siis jos tämä ei ole virassa. 

  Työ­nan­ta­jaa ei usein edes oikeasti kiin­nos­ta onko irti­sanomiselle riit­tävät perus­teet vai ei. Tuskin tässäkään. Jos tulee isot kor­vauk­set, niin aina voi nos­taa liiton jäsenmaksuja.

 7. Tyylip­is­teitä ei heru AKT:n episodista. Yrit­täjä­työ­nan­ta­jil­la ei ole varaa moi­seen tumpulointiin.

  Irti­san­omis­ten rajat tule­vat haku­un myös kun­tali­itok­sis­sa. Hal­li­tu­so­hjel­mas­sa on luvat­tu 5 vuo­den irti­sanomis­suo­ja. Tehdyt sopimuk­set pyrkimyk­ses­tä koulut­tau­tua ja hakeu­tua vapau­tu­vi­in virkoi­hin organ­isaa­tion sisäl­lä näyt­tävät ole­van kovin voimattomia.

  Suorit­ta­vat tehtävät eivät vähene kun­tali­itok­sis­sa, mut­ta moninker­tainen hallinto­poruk­ka tekee itsen­sä kor­vaa­mat­tomak­si 5 vuo­den kulues­sa. Käteväm­pää on säästää palveluista ja määräaikai­sista työntekijöistä. 

  Kun­ta­laisa­loit­teet hallinnon keven­tämisek­si ovat epä­toivoisia. Hallinto hau­too esi­tyk­set hallinnon keven­tämis­es­tä pas­si­ivisen vas­tarin­nan mon­i­naisin keinoin. Jos hallintoa, jota liitosten jäl­keen on var­masti ylen­määrin, pyytää ver­taa­maan kun­nan henkilöstöresursse­ja mui­hin saman kokolu­okan kaupunkei­hin on tulok­se­na oksy­moroni. Hallinnol­la ei ole resursse­ja selvit­tää miten paljon ylimääräistä henkilöstöä organ­isaa­tioon on kun­tali­itok­sis­sa kasautunut. Ja jos olisikin on ver­tailu muka­mas täysin mah­do­ton­ta, kos­ka toim­into­jen eri­lainen jär­jestämistapa tekee ver­tailun mah­dot­tomak­si. Asia siis loppuunkäsitelty.

  Eläkelöi­tymi­nen sulat­taa pöhön aikanaan, mut­ta siinä kur­ki kuolee ennenkuin suo sulaa.

 8. JTS:
  ´snip´
  Huono­ja vai­h­toe­hto­ja ovat irti­san­omis­ten kieltämi­nen ylipäätään, kuten nyky­isin viroissa,
  ´snip´

  Ei sel­l­aista kiel­toa ole, ehkä joskus maa­her­ra Wibeliuk­sen aikana oli.

 9. MIVa:

  ´snip´
  Eiköhän tulevil­la kor­vauk­sil­la ja miehen eläk­keel­lä sen­tään pär­jää? Ei kai kukaan odot­tanut, että Räty lähtee?

  Odote­taan oikeu­den päätök­siä, eiköhän se Räty lähde — 2 tuomio­ta tulossa.

 10. Työ­nan­ta­ja voi olla jois­sain tapauk­sis­sa Iso Paha Susi, mut­ta emmä näe miten AKT, ainakaan tän het­k­isil­lä tiedoil­la, edis­täisi kenenkään asi­aa. Vaikut­taa siltä, että kyseessä olisi kemioiden kohtaa­mat­to­muus ongel­ma, joka eskaloi­tui nyt täl­lä taval­la. Pidän tätä vielä yksit­täistapauk­se­na, jos­ta on vaikeaa vetää yleistyksiä.

 11. Eihän siitä mitään tule, jos duu­nari yrit­tää pistää johta­jan kiipeli­in. Räty on johta­ja, joka tajuaa, että ain­oa oikea veto on potkut.
  Ulkop­uolelta on vaikea sanoa, mikä alun perin on kenkää puris­tanut. Mut­ta veikkaan, että H. Ahde on ns. han­kala tyyp­pi. ‑Niitä esi­in­tyy työelämässä. Eroon niistä on päästävä. Ne hait­taa­vat koko organisaatiota.

 12. Heik­ki K:
  Ulkop­uolelta on vaikea sanoa, mikä alun perin on kenkää puris­tanut. Mut­ta veikkaan, että H. Ahde on ns. han­kala tyyp­pi. ‑Niitä esi­in­tyy työelämässä. Eroon niistä on päästävä. Ne hait­taa­vat koko organisaatiota. 

  Voi olla, että H. Ahde on han­kala tyyp­pi, mut­ta han­kali­akin tyyppe­jä pitää kohdel­la lain­mukaisel­la taval­la. Tämä tilanne tuskin on hyödyk­si kenellekään.

 13. AKT on ollut mon­es­sa mukana viime vuosi­na, ja eiköhän syy ole siinä että Timo Räty on niin kyvykäs johta­ja. Tuskin kukaan muu suo­ma­lainen pysty­isi perustele­maan niin hyvin val­tavia lakko­ja jot­ka vaiku­tuk­sil­taan pysäyt­tävät koko yhteiskunnan.

  Tässä on varsi­nainen jän­ni­tys­näytelmä, sil­lä jokainen AKT:n vas­tus­ta­ja halu­aa Rädyn tilalle kenet tahansa, kun AKT ei pysty mitenkään Tim­oa korvaamaan. 

  Suomen vasem­mis­to on taas onnis­tunut keit­telemään itselleen muka­van sopan.

 14. “Odote­taan oikeu­den päätök­siä, eiköhän se Räty lähde – 2 tuomio­ta tulossa.”

  Henkilöko­htainen syyte voi tul­la poli­isi­tutkin­nas­sa olev­as­ta kiusaamis­es­ta tai syrjinnästä.Harvinainen sekin ellei peräti ensimmäinen,ainakaan oikeuskäytän­nöstä ei oitis löy­tynyt ennakko­ta­paus­ta vas­taa­van­lais­es­ta tapauksesta.

  Nor­maal­isti työn­tek­i­jän pitää kuol­la , hal­vau­tua tai menet­tää jäseniään jot­ta työ­nan­t­ja saa pikku sakon henkilökohtaisesti.

  Tun­tu­isi oudol­ta, jos väärinkohtelusta/kiusaamisesta saisi suurem­man rangaistuksen

  Laiton irti­sanomi­nen ei ole rikos vaan kor­vausvelvol­lisu­us tulee organ­isaa­ti­olle ja virhen tehneelle henkilölle ei mitään rangaistusta

 15. “Tyylip­is­teitä ei heru AKT:n episodista. Yrit­täjä­työ­nan­ta­jil­la ei ole varaa moi­seen tumpulointiin.”

  Heh, työ­nan­ta­jali­it­to ajaa asi­aa kor­vauk­set­ta ja mak­saa vastapuolen oikeu­denkän­tiku­lut hävittäessä.

  Mut­ta ei tai­da aivan kor­vauk­sia mak­sa-Eivätkä ne mitenkään suuria ole,harvoin kor­vaus on mak­simisum­ma vaan kor­vaus­sum­maa sovitel­laan työ­nan­ta­jan mak­sukyvyn mukaan.

  Mak­sukykyso­vit­telu kun on yksi vahin­gonko­r­vaus­lain peri­aate Suomessa

  ja jos kysymys on työe­htosopimuk­sen rikkomis­es­ta niin kor­vaus on todel­la naurettava

 16. “Hal­li­tu­so­hjel­mas­sa on luvat­tu 5 vuo­den irtisanomissuoja. ”

  “Eläkelöi­tymi­nen sulat­taa pöhön aikanaan, mut­ta siinä kur­ki kuolee ennenkuin suo sulaa.”

  Hal­li­tus on sitoutunut työurien pidentämiseen,näin menetellen työu­rati­las­tot kau­nis­tu­vat aivan mukavasti.…

 17. Liian van­ha:
  “Odote­taan oikeu­den päätök­siä, eiköhän se Räty lähde – 2 tuomio­ta tulossa.”

  Henkilöko­htainen syyte voi tul­la poli­isi­tutkin­nas­sa olev­as­ta kiusaamis­es­ta tai syrjinnästä.Harvinainen sekin ellei peräti ensimmäinen,ainakaan oikeuskäytän­nöstä ei oitis löy­tynyt ennakko­ta­paus­ta vas­taa­van­lais­es­ta tapauksesta.

  Nor­maal­isti työn­tek­i­jän pitää kuol­la , hal­vau­tua tai menet­tää jäseniään jot­ta työ­nan­t­jasaa pikku sakon henkilökohtaisesti.

  Tun­tu­isi oudol­ta, jos väärinkohtelusta/kiusaamisesta saisi suurem­man rangaistuksen

  Laiton irti­sanomi­nen ei ole rikos vaan kor­vausvelvol­lisu­us tulee organ­isaa­ti­olle ja virhen tehneelle henkilölle ei mitään rangaistusta

  Harv­inainen on, mut­ta eiköhän tässä tapauk­ses­sa edel­ly­tyk­set täyty.
  Ja “pikku” sakko ja suuri kor­vaus — kan­nat­taako AKTn pitää moista johtajaa?
  Eipä ollut yksimielistä tuki nytkään!

 18. AY-liik­keessä Räty ei tai­da olla ain­oa lajissaan.
  Puheen­jo­hta­jan on olta­va kova jätkä ja dik­taat­tori, jot­ta neu­vot­telu­val­tu­udet riit­tävät johta­maan voit­toisaan lakkoon. Tämä yhdis­tet­tynä juris­mi­in on aika paha.

  Tässä voisi tiivistää työväen­li­ik­keen kär­sivän pahas­ta demokr­ra­ti­ava­jeesta. Vosisadan aikana liitot ovat muut­tuneet itse itseään täden­täviksi ker­hois­ki, jois­sa vaalit ovat enem­män vaalien esittämistä.
  Asiall­sia vai­h­toe­hto­ja ei ole eikä voi tulla,erilaisten vir­i­tys­ten ja määräen­em­mistö­jen vuok­si. AY-liik­keen uud­is­tu­miskyky on olema­ton. Tämä näkyy vaik­ka sutau­tu­mises­sa pätkätöihin.

  EK:n puolel­la ei edesm yritetä esit­tää edustet­ta­van kuin vain suurimpia yri­tyk­siä ja niiden intressejä.

 19. Tuskin ongel­ma on pelkästään Ahteen ja Rädyn väli­nen. Olen lukenut, että joku jo ATK.stä läht­enyt on myös nos­tanut kan­teen. Usein­han ihmiset hakeu­tu­vat muualle töi­hin, jos työssä on paha on olla tai esimies ei osaa hom­mi­aan. Harvem­pi viit­sii ruve­ta tais­tele­maan. Ja parhaat ja päte­vim­mät lähtevät ensin, hei­dän on helpoin löytää uusi työ. Tämä kan­nat­taisi työ­nan­ta­jien muistaa.

 20. Anu:

  “Voi olla, että H. Ahde on han­kala tyyp­pi, mut­ta han­kali­akin tyyppe­jä pitää kohdel­la lain­mukaisel­la taval­la. Tämä tilanne tuskin on hyödyk­si kenellekään.”

  Onko siis tietoa siitä, että irti­sanomi­nen on ollut laitonta? 

  Ilta­pu­lu:

  “Työoikeu­den pro­fes­sori Kari-Pekka Tiitisen mukaan AKT:n sun­nun­tai-iltana julkaise­ma tiedote ei tuo mitään uut­ta tietoa siitä, onko Hilk­ka Ahteen irti­sanomi­nen lailli­nen vai laiton.”

  http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/tyooikeuden-professori-akt-asetti-ahteelle-syotin/art-1288452945697.html

 21. Työväen­li­ike­hän on per­in­teis­es­ti esi­in­tynyt mies ja ääni — peri­aat­teen kannattajana.

  Täl­lai­sis­sa AKT:n kaltai­sis­sa avain­li­itois­sa tuo peri­aate tarkoit­taa että puheen­jo­hta­ja on se mies ja se ääni, jol­la päätök­set tehdään on puheenjohtajan… 🙂

 22. Ein­sten:
  Anu:

  “Voi olla, että H. Ahde on han­kala tyyp­pi, mut­ta han­kali­akin tyyppe­jä pitää kohdel­la lain­mukaisel­la taval­la. Tämä tilanne tuskin on hyödyk­si kenellekään.”

  Onko siis tietoa siitä, että irti­sanomi­nen on ollut laitonta?
  ´snip´

  On. Luot­ta­mus­pu­la ei ole työ­sopimus­lain mukainen irtisanomisperuste.

 23. Raimo K:

  “On. Luot­ta­mus­pu­la ei ole työ­sopimus­lain mukainen irtisanomisperuste.”

  Mietin vaan, et minkä ihmeen takia AKT hoitaisi hom­man lain­vas­taisel­la taval­la? Onko täl­lais­es­ta pros­es­sista saatu hyö­ty suurem­pi kuin medi­a­lynkkauk­ses­ta ym. mui­ta mah­dol­li­sista seu­raa­muk­sista koitu­va hait­ta? Jotenkin tun­tuu usko­mat­toma­l­ta yhtälöltä.

  Työoikeu­den pro­fes­sori Sep­po Koskinen:

  “Irti­sanomi­nen on niin selvästi lain vas­tainen, että Koskisen on vaikea uskoa sitä. Hän sanoo, että AKT:n ilmoi­tus vaikut­taa pikem­min irti­sanomis­pros­essin aloittamispäätökseltä.

  “Maal­likon puheis­sa irti­sanomis­pros­essin aloit­tamis­päätös ja irti­sanomi­nen voivat sekoit­tua, vaik­ka ne ovat juridis­es­ti aivan eri asioi­ta”, Kosk­i­nen sanoo.”

  http://www.hs.fi/politiikka/Ty%C3%B6oikeuden+professori+Koskinen+pit%C3%A4%C3%A4+Ahteen+erottamista+laittomana/a1305556948284

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.