Lopetetaan yksityisen sairaanhoidon Kela-korvaukset

(Tämä teks­ti on jul­kais­tu alun­pe­rin Vih­reän lii­ton sivustolla)

Hal­li­tuk­sen edes­sä on mit­ta­vat sääs­tö­tar­peet. Niin huo­nos­ti ei rahaa Suo­mes­sa käy­te­tä, että voi­si lei­ka­ta mil­jar­din ilman, että se kehen­kään sat­tuu. Kaik­ki jou­tu­vat tin­ki­mään jos­tain itsel­leen tär­keäs­tä, myös kokoomus.

On aika luo­pua yksi­tyi­sen sai­raan­hoi­don Kela-kor­vauk­sis­ta. Siis sii­tä, kun ei halua jonot­taa ter­veys­kes­kuk­seen, vaan menee yksi­tyis­lää­kä­rin vas­taa­no­tol­le, mak­saa sata­sen ja saa sii­tä Kelal­ta pari kymp­piä. Näi­hin menee vuo­des­sa vajaa 200 mil­joo­naa euroa. Moni ter­vey­den­huol­lon asian­tun­ti­ja on sano­nut, että yksi­tyi­sen hoi­don kor­vauk­sis­ta on vain hait­taa. Ne edis­tä­vät ter­vey­den­huol­lon jakau­tu­mis­ta varak­kai­den yksi­tyis­hoi­toon  ja rah­vaan kun­nal­li­seen hoi­toon, rapaut­ta­vat jul­kis­ta ter­vey­den­huol­toa ja lisää­vät terveyseroja.

Kor­vaus­ten puo­les­ta on esi­tet­ty, että ne sääs­tä­vät veron­mak­sa­jien rahaa, kos­ka samois­ta poti­lais­ta kun­ta jou­tui­si ter­veys­kes­kuk­sis­sa mak­sa­maan enem­män. Ei sääs­tä. Sii­hen on kak­si syy­tä. Suu­rin osa yksi­tyis­sek­to­rin käyt­tä­jis­tä ei siir­ry ter­veys­kes­kus­ten poti­laik­si parin kym­pin takia. Mer­kit­tä­väm­pää on, että yksi­tyis­lää­kä­rit ovat huo­mat­ta­van hana­koi­ta lähet­tä­mään poti­lai­taan jat­ko­tut­ki­muk­siin kes­kus­sai­raa­laan. Tämän mak­saa kun­ta. On vai­kea uskoa, että yksi­tyis­lää­kä­rien poti­laat oli­si­vat sai­raam­pia kuin ter­veys­kes­kuk­sia käyt­tä­vät työt­tö­mät ja elä­ke­läi­set.  Yksi­tyis­lää­kä­rien lähet­teet tule­vat kun­nil­le kalliiksi.

Ham­mas­lää­kä­ri­pal­ve­luis­sa Kela-kor­vaus­ten pois­to tuot­taa pään­vai­vaa. Monis­sa suu­ris­sa kau­pun­geis­sa ham­mas­lää­kä­ri­pal­ve­lut ovat pal­jol­ti yksi­tyis­ten ham­mas­lää­kä­rien varas­sa. Ter­veys­kes­kus­ten ham­mas­hoi­toon poti­laat eivät mah­du eikä sii­nä oli­si myös­kään jär­keä, kos­ka yksi­tyi­sen ham­mas­hoi­don tiloi­hin ja lait­tei­siin on inves­toi­tu mel­koi­ses­ti. Kela­kor­vaus­ten loput­tua kun­nat voi­vat teh­dä osto­pal­ve­luso­pi­muk­sia yksi­tyis­ten ham­mas­lää­kä­rien kans­sa tai tukea yksi­tyis­tä hoi­toa pal­ve­luse­te­leil­lä, jot­ka voi­vat olla samaa suu­ruus­luok­kaa kuin nykyi­set Kela-korvaukset.

Oli­si oikeu­den­mu­kai­sem­paa ja jär­ke­väm­pää, että kun­ta mak­saa tämän kor­vauk­sen. Nyt ham­mas­hoi­don hyvin jär­jes­tä­neet kun­nat jou­tu­vat mak­sa­maan sen itse ja hoi­dos­ta lip­su­neet mak­sat­ta­vat sen val­tiol­la. Yhden mak­sa­jan peri­aa­te joh­taa ham­mas­hoi­dos­sa muu­ten­kin parem­piin ratkaisuihin.

167 vastausta artikkeliin “Lopetetaan yksityisen sairaanhoidon Kela-korvaukset”

 1. Jot­ta täl­lai­nen yksi­tyi­sen sai­raan­hoi­don tuke­mi­sen pois­ta­mi­nen toteu­tet­tai­siin tas­a­puo­li­ses­ti, pitäi­si samal­la pois­taa tuet ja vero­vä­hen­ny­soi­keu­det myös työ­ter­veys­huol­lol­ta ja opiskelijaterveydenhuollolta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 2. Hei

  Mitä miel­tä olet Osmo Ruot­sin mallista?
  Maa­kä­rä­jät vas­taa­vat rahoi­tuk­ses­ta ja tie­tyil­tä osin val­tio kor­va­mer­ki­tyil­lä tuil­la. Yksi­tyi­sil­lä ja jul­ki­sil­la tuot­ta­jil­la on yhte­näi­set hyväk­sy­mis­kri­tee­rit ja raha seu­raa poti­las­ta eli poti­laan hoi­dos­ta kor­va­taan saman ver­ran riip­pu­mat­ta käy­kö poti­las yksi­tyi­sel­lä vai jul­ki­sel­la puolella.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 3. Kysy­mys poti­laan oman ter­vey­den­huol­lon pre­fe­roin­nis­ta on mie­ti­tyt­tä­vä. Tämän olen kai jo kertonut:

  Poi­ka­ni liu­kas­tui erää­nä ilta­na sau­nas­sa ja jou­dut­tiin vie­mään sai­raa­laan ommel­ta­vak­si. Hän huo­ma­si ole­van­sa lää­ke­tie­teel­li­nen har­vi­nai­suus: sel­vä Jor­vin kirur­gi­sen osas­ton viikonloppupäivästyspotilas.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 4. Kaik­ki jou­tu­vat tin­ki­mään jos­tain itsel­leen tär­keäs­tä, myös kokoomus.”

  Näin var­maan on. Ei kui­ten­kaan ole kovin yllät­tä­vää kuul­la, että oli­sit val­mis tin­ki­mään kokoo­muk­sel­le tär­keis­tä Kela-tuis­ta, kes­kus­tal­le tär­keis­tä pien­kun­nis­ta tai jol­le­kin muil­le puo­lueil­le tär­keis­tä asiois­ta. Sen sijaan oli­si pal­jon mie­len­kiin­toi­sem­paa kuul­la mis­tä eri­tyi­ses­ti vih­reil­le tär­keäs­tä kulus­ta oli­sit val­mis tin­ki­mään näis­sä tal­kois­sa? Tuu­li­voi­man syöt­tö­ta­rif­feis­ta? Jouk­ko­lii­ken­teen tuis­ta? Kehitysavusta?

  Todet­ta­koon jo etu­kä­teen, että tin­ki­mi­sek­si las­ke­taan vain jo ole­mas­sa ole­vien kulu­jen kar­si­mi­nen. Eli esim. jon­kin tule­vai­suu­den uuden lisä­me­non lyk­kää­mi­nen ei kelpaa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 5. Lähet­tei­den osal­ta tär­keä kysy­mys oli­si kysyä, onko yksi­tyis­lää­kä­reil­lä ammat­ti­tai­dot­to­mam­pi tapa lähet­tää poti­lai­ta jul­ki­sel­le puo­lel­le. Lähet­tei­den mää­rä ei sinän­sä vie­lä ker­ro kovin pal­jon, kun kyse on eri­lai­sis­ta potilasryhmistä.

  Toi­nen kysy­mys on se, kuin­ka iso osa yksi­tyis­lää­kä­ri­käyn­neis­tä siir­tyi­si jul­ki­sel­le puo­lel­le, jos kor­vauk­set lopetettaisiin.

  Oden esit­tä­mäl­lä kor­vaus­ten pois­tol­la on se ehdo­ton etu, että se vähen­tää Kela-kor­vauk­sia ihan mer­kit­tä­väl­lä sum­mal­la. Taka­pak­kia sääs­töil­le voi kui­ten­kin tul­la aina­kin seuraavista:

  1. Yksi­tyis­lää­kä­rin käyt­tä­jis­tä osa siir­tyy jul­ki­sel­le puo­lel­le, jol­loin kus­tan­nuk­set nouse­vat tai pal­ve­lu­ta­so heik­ke­nee tuntuvasti.

  2. Yksi­tyis­lää­kä­rin käyt­tä­jät sai­ras­ta­vat hoi­det­ta­vis­sa ole­via mah­dol­li­ses­ti työ­ky­kyä hei­ken­tä­viä vai­vo­ja pidem­pään siir­tyes­sään jul­ki­sel­le puo­lel­le. Tämä voi myös näkyä pit­käl­lä aika­vä­lil­lä kan­san­ter­vey­den heikkenemisenä.

  Asiat sara­noi­tu­vat aika pal­jon sii­hen, miten yksi­tyi­set lää­kä­rit hoi­ta­vat hom­man­sa vs. jul­ki­sen puo­len lää­kä­rit. Poti­laat kan­nat­taa hoi­taa siel­lä, mis­sä hom­mat hoi­tu­vat tehok­kaam­min, mut­ta mitään laa­jem­paa tut­ki­mus­ta täs­tä ei ole näky­nyt — ja on vai­kea näkyä­kin, kos­ka nyt yksi­tyi­sen puo­len poti­laat ovat aivan eri sak­kia kuin jul­ki­sel­la puolella.

  Tasa-arvoar­gu­ment­ti on myös aika var­tee­no­tet­ta­va. Pelk­kä omil­la rahoil­la mak­set­ta­van Kela-kor­vauk­sen pois­ta­mi­nen ei kui­ten­kaan paran­na tasa-arvoa. Se vain siir­tää epä­ta­sa-arvon eri ryh­mien väli­sek­si, kos­ka työ­ter­veys­huol­lon pal­ve­lut oli­si­vat kui­ten­kin kor­vat­ta­via. Tai jos ne eivät oli­si kor­vat­ta­via, kus­tan­nuk­set siir­tyi­si­vät yri­tys­ten työl­lis­tä­mis­ku­lui­hin, joi­ta ei kai ollut tar­koi­tus kasvattaa.

  Uudis­tus on sel­lai­nen, että se kan­nat­taa teh­dä, jos se kan­nat­taa teh­dä. Ihan itses­tään­sel­vää se ei tai­da nykyi­sen tut­ki­mus­tie­don valos­sa olla, kun sitä valoa ei ole.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 6. Kan­na­te­taan. Juu­ri täl­lai­set peri­aat­teel­li­set mak­su­hel­po­tus­mu­ruset pitää pois­taa niil­tä, joil­la on varaa mak­saa koko hin­ta. Kokoo­muk­ses­ta­kin luu­li­si löy­ty­vän vie­lä nii­tä, jot­ka ymmär­tä­vät mikä ero on yksi­tyi­sel­lä bis­nek­sel­lä ja jul­ki­sil­la pal­ve­luil­la. Eihän täs­sä oikein voi myös­kään puhua mis­tään ohi­tus­kais­tas­ta, kos­ka jonot eivät ole menos­sa samal­le ovel­le. Mik­si siis Kela mak­sai­si kum­mas­ta­kin? Sii­tä, että on varaa ostaa yksi­tyi­siä pal­ve­lui­ta ei tule erik­seen pal­ki­ta, vaan vain onni­tel­la että kave­ril­la menee hyvin. Kukaan ei kään­ny ovel­ta, jos mität­tö­mät kor­vauk­set poistetaan. 

  Kun köy­hä on lii­an köy­hä saa­maan pan­kis­ta lai­naa tai maa­han­muut­ta­ja lii­an köy­hä saa­maan perus­oi­keu­ten­sa, niin luu­li­si rik­kaan ole­van lii­an rikas hyö­ty­mään hel­po­tuk­sis­ta, jot­ka ovat suun­ni­tel­tu niil­le, joil­la ei ole varaa mak­saa koko hin­taa. Sää­li vain, että köy­hyyt­tä on vai­keam­pi pii­lot­taa kuin rik­kaut­ta. Pei­liin kat­so­mi­nen voi­si helpottaa.

  Yksi­tyis­tä ter­vey­sa­laa ei tuli­si aina­kaan sili­tel­lä, kos­ka kenen bis­nek­seen kuu­lui­si se, että omin toi­min vähen­täi­si asiak­kai­taan. Päin­vas­toin ale­taan­kin hut­kia ja tut­kia kah­ta kau­heam­min. Yksi­tyi­siä myös hyö­dyt­tää tämä ter­veys­se­koi­lu eri mediois­sa ja kai­ken­lais­ten lääk­kei­den mai­nos­tus, joil­la kukaan perus­ter­ve ei tee mitään. Sai­raus­ten mai­nos­ta­mi­sel­la on teh­ty jo lii­kaa rahaa ja nyt sit­ten vie­lä val­tio lap­paa rahaa vero­pa­ra­tii­sei­hin näi­den kautta.

  Jos väes­töä haluai­si ter­veh­dyt­tää, niin pitäi­si toi­mia ennen sai­ras­tu­mis­ta, eikä mak­saa laas­ta­roin­nis­ta jäl­keen­päin. Vaik­kei kokoo­mus­hen­ki­set uskoi­si­kaan, niin yhteis­kun­nan viri­tys se täs­sä pis­tää ihmi­set sai­ras­ta­maan ja voi­maan pahoin. Vain saas­tei­den aiheut­ta­mat sai­rau­det kuu­lu­vat kaikille.

  Vie­lä pitäi­si saa­da aikaan se, että yksi­tyi­set pitä­vät huo­len omis­ta vir­heis­tään, eikä pis­täi­si jul­kis­ta puol­ta kor­jaa­maan nii­tä. Jos ei onnis­tu, niin sit­ten kes­kit­ty­köön sel­lai­siin toi­men­pi­tei­siin, jois­sa mah­dol­li­suus töpä­tä on pieni.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 7. Itse käy­tän enim­mäk­seen yksi­tyi­siä lää­kä­rei­tä, vaik­ka olen­kin pit­kä­ai­kais­työ­tön. Mik­si­kö? Kos­ka en pys­ty ole­maan 3–4 viik­koa nuk­ku­mat­ta lää­kä­rin­ai­kaa odo­tel­les­sa kun tar­vit­sen lääkkeitä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 8. Ensin sano­taan, että yksi­tyi­sel­tä sek­to­ril­ta ei siir­tyi­si juu­ri­kaan poti­lai­ta jul­ki­sel­le puo­lel­le ja sit­ten väi­te­tään, että sääs­töt syn­ty­vät sii­tä, että lähet­tei­den mää­rä laskee.

  Siis luo­puu­ko ne poti­laat nyt siel­lä yksi­tyi­sel­lä ramp­paa­mi­ses­ta vai ei?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 9. “On vai­kea uskoa, että yksi­tyis­lää­kä­rien poti­laat oli­si­vat sai­raam­pia kuin ter­veys­kes­kuk­sia käyt­tä­vät työt­tö­mät ja elä­ke­läi­set. Yksi­tyis­lää­kä­rien lähet­teet tule­vat kun­nil­le kalliiksi.””””””””

  No ehkä kaik­ki ovat tasan yhtä sai­rai­ta, mut­ta jos rumas­ti sanoen, tum­pe­lo-ter­veys­kes­kus­lää­kä­rit eivät löy­dä vai­vaa, joko ammat­ti­tai­don puut­teen vuok­si, tai että ovat otta­neet “sääs­tö­lin­jan” koko lähet­tei­den teossa–niin kyl­lä se nyt täy­tyy köy­häl­lä­kin olla oikeus lait­taa se vaik­ka vii­mei­nen sata­nen sin­ne pri­vaat­ti­puo­lel­le, ja saa­da lähe­te sitä kaut­ta- ties kuin­ka tär­kei­siin jat­ko­tut­ki­muk­siin. Löy­tyy esi­merk­ke­jä pil­vin pimein, kun tk-lää­kä­ri ei halua, uskal­la, keh­taa , osaa ym- ja lait­taa sitä lähe­tet­tä eri­lai­siin lisä­tut­ki­muk­siin. Kyse ei siis ihan aina ole mis­tään rik­kai­den etuoi­keu­des­ta, vaan vaih­toeh­dos­ta toi­mi­mat­to­mal­le tk:lle.
  Ja kyl­lä­hän ne pri­vaat­ti-lää­kä­ril­le mene­vät kor­vauk­set voi köy­häl­tä­kin ottaa pois, mut­tei sitä lähet­teen-saan­ti mahdollisuutta.
  Kan­naa­kin ehkä tut­kia nii­tä ter­veys­kes­kus­lää­kä­rei­den motii­ve­ja olla kir­joit­ta­mat­ta lähet­tei­tä nii­hin lisä­tut­ki­muk­siin, ennen kep­pien käyt­töä. Ken­täl­lä kun moni asia näkyy pit­kän pääl­le vähän parem­min. Sano. 🙂

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 10. Yksi­tyi­sel­lä puo­lel­la pääs­tään usein pal­jon kun­nal­lis­ta puol­ta nopeam­paan diag­noo­siin ja tätä kaut­ta nopeam­paan ter­veh­ty­mi­sen alkuun kuin kun­nal­li­sel­la puo­lel­la byro­kra­tian ja jous­ta­van pää­tök­sen­te­ko­ko­neis­ton ansiosta.

  Tämä on syy­nä että esim. oma työ­nan­ta­ja­ni on teh­nyt työ­ter­veys­huol­los­ta sopi­muk­sen yksi­tyi­sen lää­kä­ria­se­man kans­sa. yhtiö mak­saa yksi­tyi­set tut­ki­muk­set ja lää­kä­rin diag­noo­siin asti, jon­ka jäl­keen sai­raan­hoi­to sit­ten menee yleis­tä lin­jaa. Sen­jäl­keen kun em. pää­tös teh­tiin on pois­sao­lo­pro­sent­ti las­ke­nut huo­mat­ta­vas­ti ja sai­ras­pois­sao­lo­jen kes­to lyhen­ty­nyt. Ts. tuot­ta­vuus on noussut.

  Jär­jes­tel­män kus­tan­nuk­sia kela kor­vaa mai­ni­tul­la taval­la, mut­ta saa monin­ker­tai­ses­ti sijoi­tuk­sen­sa takai­sin kun poti­las palaa nopeam­min veronmaksajaksi.

  Mie­les­tä­ni ehdot­ta­ma­si kor­vauk­sen pois­to oli­si mah­dol­li­nen, mut­ta edel­lä­mai­ni­tun tehok­kaan työ­ter­vey­den­huol­lon tuke­mi­nen tuli­si jät­tää ja sitä tuli­si jopa lisä­tä. Jos varak­kaam­pi elä­ke­läi­nen / työ­tön / kotiäi­ti joka on työ­ter­veys­huol­lon ulko­puo­lel­la haluai­si ter­veh­tyä tehok­kaas­ti annet­tai­siin hänen hank­kia pal­ve­lut kuten nykyjäänkin,rahalla.

  Peri­aat­tees­sa on vai­kea ymmär­tää mik­si esim. oman sai­ras­tu­mi­se­ni koh­dal­la eri tut­ki­mus­ten väli on 1–2 kk / tut­ki­mus ja lää­kä­ri­käyn­ti kun sama asia menee läpi yksi­tyi­sel­lä puo­lel­la koko­nai­suu­des­saan viikossa.

  Onnek­si en ole ollut työ­ky­vyt­tö­mä­nä kuten kave­ri­ni, jon­ka piti saa­da usei­ta kun­nal­li­sia lää­kä­ri­lausun­to­ja pol­ven vaih­toa var­ten vaik­ka hom­ma oli eka ker­ral­la sel­vä. 6kk sai­ras­lo­maa ennen­kuin pää­tös kun­nal­li­sel­ta puo­lel­ta tuli. Yksi­tyi­nen lähe­te ei kel­van­nut kuin yksi­tyis­sai­raa­laan eikä kave­ril­la ollut varaa yks­tyi­seen pol­veen. Kuka säästi? 

  Ter­veys­sys­tee­min tuot­ta­vuu­den tehos­ta­mi­nen siten että yksi­tyi­sen puo­len diag­noo­sit kel­pai­si­vat ylei­sel­le puo­lel­le yhdes­sä esim. ehdot­ta­ma­si sääs­tön kans­sa voi­si toi­mia­kin vai kaa­tuu­ko tämä­kin tietosuojakysymyksiin?

  Sää­tet­täi­siin kulu­ja ja paran­net­tai­siin tuottavuutta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 11. Ant­ti Leh­to­ran­ta:
  Jot­ta täl­lai­nen yksi­tyi­sen sai­raan­hoi­don tuke­mi­sen pois­ta­mi­nen toteu­tet­tai­siin tas­a­puo­li­ses­ti, pitäi­si samal­la pois­taa tuet ja vero­vä­hen­ny­soi­keu­det myös työ­ter­veys­huol­lol­ta ja opiskelijaterveydenhuollolta.

  Epä­koh­tia on var­maan muu­al­la­kin joo. Mut­ta yleen­sä täl­lai­nen “kan­na­tan epä­koh­dan pois­toa JOS kaik­ki muut­kin epä­koh­dat samal­la pois­te­taan” on soli­daa­ri­sek­si naa­mioi­tu pen­seä tukiar­gu­ment­ti nyky­me­non jat­ku­mi­sel­le ja epä­koh­tien pois­ton ehkäisylle.

  Askel ker­ral­laan se Neil Arm­strong­kin kuun val­loit­ti. Toi­sin sanoen: pois­te­taan ensin yksi­tyis­hoi­don Kela-tuki ja mie­ti­tään näi­tä mui­ta pie­nem­piä epä­koh­tia sit­ten toteu­tuk­sen jälkeen.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 12. Että sel­lais­ta. Tuet pois “rik­kail­ta”. Rahaa val­tio kyl­lä kan­taa veroi­na, mut­ta pal­ve­lui­den laa­tu las­kee koko ajan.

  Miten on mah­dol­lis­ta että tulon­siir­to­ja tar­vi­taan koko ajan lisää ja lisää — ja var­si­nai­siin pal­ve­lui­hin ei jää enää raho­ja. Ei kai se että ihmi­set elä­vät pidem­pään voi olla perus­te siir­tää koko ajan enem­män ja enem­män rahaa pas­sii­vi­väes­töl­le. Poh­jois­mai­sen hyvin­voin­ti­val­tion luon­ne on se, että vapaa­mat­kus­ta­jien mää­rä kas­vaa koko ajan ja sik­si pal­ve­lui­hin ei enää rii­tä rahaa.

  Jos ter­vey­den­huol­to­pal­ve­lui­den laa­tu oli­si hyvä, ihmi­set käyt­täi­si­vät nitä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 13. Ode:

  Mer­kit­tä­väm­pää on, että yksi­tyis­lää­kä­rit ovat huo­mat­ta­van hana­koi­ta lähet­tä­mään poti­lai­taan jat­ko­tut­ki­muk­siin kes­kus­sai­raa­laan. Tämän mak­saa kun­ta. On vai­kea uskoa, että yksi­tyis­lää­kä­rien poti­laat oli­si­vat sai­raam­pia kuin ter­veys­kes­kuk­sia käyt­tä­vät työt­tö­mät ja elä­ke­läi­set.Yksi­tyis­lää­kä­rien lähet­teet tule­vat kun­nil­le kalliiksi.

  Aivan var­mas­ti enem­mis­tö näis­tä kal­liik­si tule­vis­ta yksi­tyis­lää­kä­rei­den lähet­teis­tä on peräi­sin yksi­tyi­sen työ­ter­veys­huol­lon lää­kä­reil­tä. Jos yksi­tyis­lää­kä­rei­den Kela-kor­vaus pois­te­taan, pitää samal­la pois­taa yhteis­kun­nan tuki yksi­tyis­ten lää­kä­ria­se­mien hoi­ta­mal­le työterveyshuollolle.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 14. On tot­ta että yksi­tyi­sel­tä pää­see jat­ko­tut­ki­muk­siin hel­pom­min. Oman lap­se­ni koh­dal­la nopea jat­ko­hoi­to­lä­he­te sääs­ti yhteis­kun­nan rahaa nopean para­ne­mi­sen muo­dos­sa, kun ter­veys­kes­kuk­ses­sa kuu­le­man mukaan täs­mäl­leen samas­ta vai­vas­ta ei saa lähe­tet­tä niin mil­lään, jol­loin ter­veys­kes­kuk­ses­sa pitää käy­dä jat­ku­vas­ti. Panee epäi­le­mään että ter­veys­kes­kus­lää­kä­rei­tä ohjeis­te­taan prio­ri­soi­maan eteen­päin­lä­he­tet­tä­viä poti­lai­ta juu­ri (lyhyen täh­täi­men) sääs­tö­pe­rus­tein, eri­kois­toi­men­pi­tei­tä vii­mei­seen saak­ka väl­tel­len lää­ke­tie­teel­lis­ten perus­tei­den kustannuksella.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 15. Työ­ter­veys­huol­lon tuke­mi­nen menee aina­kin lähin­nä perus­mak­sui­hin. Mak­san fir­ma­ni työn­te­ki­jöis­tä pelk­kiä perus­mak­su­ja (kos­ka sopi­mus on pak­ko olla, mut­ta mitään työ­ter­veys­huol­lon toi­men­pi­tei­tä ei istu­ma­työs­sä tar­vi­ta) 30 e/vuodessa. Kes­ki­mää­räi­nen kor­vat­ta­va kus­tan­nus pie­nil­lä yri­tyk­sil­lä on 95 e/vuodessa.

  Täs­tä hatus­ta arvioi­mal­la voi­daan siis sanoa, että kun Kela kor­vaa perä­ti 300 mil­joo­nal­la eurol­la vuo­des­sa työ­ter­veys­huol­lon kulu­ja, täs­tä kol­mas­osa on pelk­kiä perus­mak­su­ja. Miten oli­si, jos täs­tä luo­vut­tai­siin, hra Mehiläinen?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 16. Työ­ter­veys­huol­lon suh­teen oli­sin val­mis tuon yhteis­vas­tuun kan­non nimis­sä val­mis anta­maan perik­si, mut­ta opis­ke­li­ja­ter­vey­den­huol­los­ta en oli­si val­mis tinkimään:

  a) Opis­ke­li­ja­ter­vey­den­huol­lon asiak­kaat siir­tyi­si­vät täy­si­mää­räi­ses­ti kun­tien vas­tuul­le, eivät suin­kaan pois jul­ki­sen tuen piiristä.

  b) Opis­ke­li­joi­den ter­vey­teen sijoit­ta­mi­nen on sijoit­ta­mis­ta kaik­kein kal­leim­min kou­lu­tet­tu­jen yksi­löi­den työ­ky­kyyn. Työ­ky­kyn­sä menet­tä­vä opis­ke­li­ja on yhteis­kun­nal­le hir­vit­tä­vän kal­lis mene­tet­ty sijoitus.

  c) Opis­ke­li­jat, jot­ka ovat “vää­räs­sä” kun­nas­sa kir­joil­la, jäi­si­vät käy­tän­nös­sä koko­naan vail­le hoitoa.

  On han­ka­la nopeut­taa opin­to­ja, jos saman­ai­kai­ses­ti teh­dään hoi­don saan­nis­ta entis­tä vai­keam­paa. Nyt opis­ke­li­ja saa hoi­don YTHS:n ase­mal­la, eikä käyn­ti vie kuin yhden luen­to­tun­nin. Ter­veys­kes­kuk­ses­sa käyn­ti vei­si käy­tän­nös­sä, jul­ki­sil­la kul­kien, mel­kein koko päi­vän. Tämä teki­si vuo­sit­tain aika mon­ta mene­tet­tyä opin­to­viik­koa, kun koko val­ta­kun­taa ajatellaan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 17. Toi­vo­taan, että tämä jalo aja­tus todel­la toi­mii. Voi­si­ko asi­aa kokeil­la ensin jos­sain kau­pun­gis­sa, vai oli­si­ko se taas vas­toin jotain tasa-arvoa?
  Sanoi­sin OS:lle vain, että koh­ta hän tulee näke­mään, mis­tä on kysy­mys. Kun itse tahi lähei­nen on sai­ras ja jou­tuu odot­ta­maan pää­syä lää­kä­ril­le jon­kun aikaa ja vaih­toeh­to­na men­nä sama­na päi­vä­nä yksi­tyi­sel­le, niin pala­taan sit­ten asi­aan. Siis yksi­tyis­lää­kä­rit lähet­tä­vät kun­nan piik­kiin poti­lai­ta kes­kus­sai­raa­loi­hin lii­an hep­poi­sin perus­tein. Tar­koit­taa­ko tämä, että yksi­tyi­sel­lä puo­lel­la on osaa­mat­to­mia lää­kä­rei­tä vai tyh­miä, jot­ka eivät älyä lähet­tää poti­las­ta oman yhtiön­sä jat­ko­jut­tui­hin. Eikö kun­nal­li­set lää­kä­rit sit­ten voi tor­jua tur­hia lähe­tyk­siä? Itse asias­sa en ymmär­rä OS:n aja­tus­ta. Jos jol­lain poti­laal­la on ongel­mia, niin samat­han ne ovat, vaik­ka aloit­taa viik­ko­jen jono­tuk­sen jäl­keen ter­veys­kes­kuk­ses­ta. No, tek­ni­sen alan ihmi­se­nä ei kai mun tar­vit­se­kaan ihan kaik­kea ymmärtää.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 18. Suo­mea ollaan ilmei­ses­ti kovaa vauh­tia aja­mas­sa tilan­tee­seen, jos­sa net­to­ve­ron­mak­sa­ja ei saa yhteis­kun­nal­ta edes yövar­ti­ja­val­tion mini­mi­pal­ve­lui­ta (eihän polii­si ker­kiä enää yksi­tyis­tä kos­ke­mat­to­muut­ta ja omai­suut­ta tur­va­ta…) Samaan aikaan loi­si­ja­luo­kal­le taa­taan sen ver­ran muka­vat tulon­siir­rot, ettei mitään “pas­ka­duu­ne­ja” tar­vit­se ottaa vas­taan vaan rahaa riit­tää muu­ten­kin kes­ka­riin, pleik­ka­riin ja iphoneen.

  Jul­ki­sen ter­vey­den­huol­lon nyky­ti­laa kuvaa hyvin se, että Poh­jo­la ilmoit­ti juu­ri perus­ta­van­sa oman sai­raa­laan — vakuu­tus­yh­tiöl­lä kun ei ole varaa makuut­taa asiak­kai­taan täy­sil­lä päi­vä­ra­hoil­la 6kk jono­jen ket­juis­sa odot­ta­mas­sa työ­ky­vyn katoamista.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. kse
   Täs­tä vakuu­tus­yh­tiöi­den omas­ta sai­raa­las­ta olen kovin kat­ke­ra. En vakuu­tus­yh­ti­köl­le vaan STM:lle. Aika­naan olin pois­ta­mas­sa niin sanot­tua laas­ta­ri­ve­roa, jos­sa vakuu­tus­yh­tiöt mak­soi­vat könt­tä­sum­man (val­tiol­le!) sii­tä, että sai­vat hoi­dat­taa ilmai­sek­si onnet­to­muuk­sis­sa louk­kaan­tu­neet poti­laat jul­ki­ses­sa ter­vey­den­hoi­dos­sa. Täs­tä eteen­päin ne jou­tu­vat mak­sa­maan sai­raa­loil­le käy­vän mak­sun (saman jon­ka kun­ta jou­tuu). Täs­tä piti tul­la rei­lu kil­pai­lu­ti­lan­ne yksi­tyis­ten ja jul­kis­ten sai­raa­loi­den välillä.
   STM kui­ten­kin kiel­si jul­ki­sia sai­raa­loi­ta kil­pai­le­mas­ta nopeu­del­la. Siis lupaa­mal­la, että vakuu­tus­po­ti­laat, jot­ka tuo­vat rahat muka­naan, joi­det­tai­siin jonon ohi. Nyt se resurs­sit sit­ten kie­tä­vät jul­ki­set sai­raa­lat kau­kaan ja yksi­tyi­set osta­vat kirur­git omiin sairaaloihinsa.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 19. Soi­nin­vaa­ra pel­kää, että yksi­tyi­sen ter­vey­den­huol­lon tuke­mi­nen lisää ter­vey­se­ro­ja. Eli vaa­ra­na on että yksi­tyi­sel­lä kävi­jät elä­vät lää­kä­rin­sä ansios­ta ter­veem­pi­nä? Se jos mikä sääs­tää vero­ra­ho­ja. Mai­nio perus­te­lu yksi­tyis­lää­kä­rin kela-kor­vauk­sen puolesta:)

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 20. Osmo, laa­du­kas ja edul­li­nen perus­ter­vey­den­huol­to saa­daan aikai­sek­si vain yksi­tyi­sel­lä sek­to­ril­la. Näin­hän se toteu­te­taan muu­al­la EU:ssa. DDR-simu­laat­to­rei­ta on Suo­men lisäk­si kai­ke­ti Kuuba.

  EU:n huo­noim­min toi­mi­via jär­jes­tel­miä on tun­ne­tus­ti Iso-Bri­tan­nia. Siel­lä on juu­ri sel­lai­nen työn­ja­ko, johon pyrit! Kal­liit, suu­ret jul­ki­set ter­veys­kes­kuk­set ja yksi­tyi­sel­lä rahal­la pyö­ri­vät huippusairaalat.

  Eri­kois­sai­raan­hoi­to taas kan­nat­taa pitää yli­opis­toil­la ja val­tion mak­sa­ma­na, kos­ka yksi­tyi­sel­lä rahal­la pyö­ri­vä eri­kois­sai­raan­hoi­to on tun­ne­tus­ti hyvä laa­tui­nen, mut­ta erit­täin kallis. 

  Suu­rim­mat sääs­töt saa­daan aikai­sek­si lopet­ta­mal­la terveyskeskukset!

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 21. kse:
  Samaan aikaan loi­si­ja­luo­kal­le taa­taan sen ver­ran muka­vat tulon­siir­rot, ettei mitään “pas­ka­duu­ne­ja” tar­vit­se ottaa vas­taan vaan rahaa riit­tää muu­ten­kin kes­ka­riin, pleik­ka­riin ja iphoneen. 

  Jo yhden ainoan päi­vän perus­päi­vä­ra­hal­la (31,36 e) saa mel­ko tar­kal­leen sekä yhden koko­nai­sen six­pac­kin kes­ka­ria että huuto.netistä hal­vim­man toi­mi­van pleik­ka­ri kak­ko­sen. Jos edes näi­hin huo­kei­siin hal­pa­tuot­tei­siin ei saa olla rahaa, niin köy­hät kyl­lä yksin­ker­tai­ses­ti kuo­le­vat näl­kään, jos jou­tu­vat elä­mään maas­sa, jon­ka hin­ta­ta­so ylei­ses­ti on Suo­men hin­ta­ta­so eikä Makedonian.

  Täs­tä tuli joten­kin mie­leen hen­ki­lö­jut­tu, jon­ka Hesa­rin kuu­kausi­lii­te (vai oli­ko se Nyt-lii­te) jul­kai­si kau­an sit­ten Piia-Noo­ra Kau­pis­ta. Sii­nä nuo­ri kokoo­mus­mep­pi (vai oli­ko jo sii­nä vai­hees­sa) sanoi, että yhteis­kun­nan pitäi­si mak­saa köy­hil­le ainoas­taan lan­ka­pu­he­lin, kän­nyk­kä on jo ihan tur­haa tuh­lai­le­vaa luk­sus­ta — het­kel­lä, jol­loin mat­ka­pu­he­lin­liit­ty­mien hin­nat oli­vat Suo­mes­sa juu­ri sukel­ta­mas­sa lopul­li­ses­ti lan­ka­liit­ty­mien hin­to­jen alle.

  Juk­ka:
  Poh­jois­mai­sen hyvin­voin­ti­val­tion luon­ne on se, että vapaa­mat­kus­ta­jien mää­rä kas­vaa koko ajan ja sik­si pal­ve­lui­hin ei enää rii­tä rahaa. 

  Ja tämän näem­me teke­mäl­lä aika­sar­ja-ana­lyy­sin esi­mer­kik­si mis­tä tilas­tol­li­sis­ta indi­kaat­to­reis­ta tai nii­den yhdis­tel­mis­tä? (En suin­kaan väi­tä, ettei mis­tään. Kysyn vain, että tark­kaan ottaen mis­tä.)

  Jan­ne M:
  Epä­koh­tia on var­maan muu­al­la­kin joo. Mut­ta yleen­sä täl­lai­nen “kan­na­tan epä­koh­dan pois­toa JOS kaik­ki muut­kin epä­koh­dat samal­la pois­te­taan” on soli­daa­ri­sek­si naa­mioi­tu pen­seä tukiar­gu­ment­ti nyky­me­non jat­ku­mi­sel­le ja epä­koh­tien pois­ton ehkäisylle. 

  Niin kuin Pyy­luo­ma sen kiteyt­ti tääl­lä blo­gis­sa vuo­sia sit­ten: ensin täy­tyy hoi­taa sota­ve­te­raa­nien asiat kun­toon ja vas­ta sit­ten voi­daan vaa­tia pelas­tus­lii­vien käyt­töä vesillä!

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 22. Ehdo­tuk­se­ni:

  Lak­kau­te­taan sai­raus­mak­sun kerää­mi­nen kan­sa­lai­sil­ta sai­raan­hoi­don ja lää­ke­me­no­jen kat­ta­mi­sek­si. Sääs­ty­neil­lä rahoil­la kan­sa­lai­set otta­vat sai­raus­va­kuu­tuk­sen yksi­tyi­sil­tä vakuutuslaitoksilta. 

  Kos­ka val­tio ja Kela ei ole kiin­nos­tu­nei­ta osal­lis­tu­maan kan­sa­lais­ten sai­raan­hoi­don rahoit­ta­mi­seen yksi­tyis­sek­to­ril­la, vaik­ka kerää­vät pal­kas­ta rahat tätä tar­koi­tus­ta var­ten, siir­ret­tä­köön tämä toi­min­ta yksi­tyi­sil­le vakuutusyhtiöille.

  Osmon idea on näh­tä­väs­ti kerä­tä sai­raus­va­kuu­tus­mak­sut enti­seen tyy­liin mut­ta sai­rau­den­hoi­don kor­vauk­set lope­te­taan yksi­tyis­lää­kä­ril­lä käyn­neis­tä. Sääs­ty­neet 300 mil­joo­naa euroa Osmo kaa­tai­si jul­ki­sen ter­vey­den­huol­lon mus­taan aukkoon.

  Suo­men ter­vey­den­huol­lon koko­nais­kus­tan­nuk­set ovat noin 15 mil­jar­dia euroa. 300 mil­joo­naa täs­tä on 0.2 pro­sent­tia eli puhu­taan lillukanvarsista.

  Minus­ta vih­rei­den kan­nat­taa kak­si ker­taa miet­tiä ennen kuin ovat pois­ta­mas­sa Kelan kor­vauk­set yksi­tyis­lää­kä­ril­lä käynneistä.

  Kokoo­muk­sen kan­nat­taa näyt­tää sel­kä­ran­kan­sa ja tor­pe­doi­da minis­te­ri Guze­ni­na-Ric­hard­so­nin ehdo­tus, joka ei pal­ve­le SAK:n jäsen­ten etua­kaan, jos duu­na­reil­ta pois­te­taan työ­ter­veys­huol­to sai­rauk­sien hoi­don osal­ta. Guze­ni­na-Ric­hard­son ehkä suun­nit­te­lee työ­ter­veys­huol­lon Kela-kor­vaus­ten säi­lyt­tä­mis­tä mut­ta taval­li­sel­ta kan­sa­lai­sel­ta, jon­ka työ­nan­ta­ja ei kus­tan­na sai­rauk­sien hoi­toa, Kela-kor­vaus poistettaisiin.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 23. Kal­le Iso­kal­lio näki sosi­aa­li­mi­nis­te­rim­me ehdo­tuk­sen täy­sin päin­vas­toin kuin Ode tääl­lä esit­tää. Eli että 100 euron kulus­ta tulee­kin 1500 euron kulu (esim. nie­lu­ri­sa­leik­kaus), kun kaik­ki yksi­tyis­lää­kä­rei­den poti­laat hakeu­tu­vat ter­veys­kes­kus­ten poti­laik­si. Jäl­ki­vii­sais­ta kukaan ei keh­dan­nut sanoa, että Maria Guze­ni­nan ehdo­tus läh­tee sii­tä, että rik­kaat käy­vät edel­leen yksi­tyis­lää­kä­reil­lä vaik­ka se on hie­man kal­liim­paa ja näin sääs­ty­neet rahat käy­te­tään ter­veys­kes­kuk­sis­sa, joi­den poti­las­mää­rät eivät lisään­ny, mut­ta hoi­to para­nee ja jonot lyhenevät.

  Todel­li­suus on var­mas­ti jos­sain tuol­la väli­maas­tos­sa. Ter­veys­kes­kus­ten poti­las­mää­rät tule­vat var­mas­ti lisään­ty­mään, jos yksi­tyi­nen sai­raan­hoi­to kal­lis­tuu ja jul­ki­sen laa­tu para­nee. Eli jonot ter­veys­kes­kuk­sis­sa eivät tuli­si lyhenemään.
  Epäi­len myös vah­vas­ti, että ter­veys­kes­kus­työ ei muu­tu yhtään hou­kut­te­le­vam­mak­si lääkäreille.
  Eli kan­san kah­tia­ja­ko nii­hin joil­la on varaa käy­dä yksi­tyis­lää­kä­ris­sä ja nii­hin joil­la ei ole, vain voi­mis­tui­si eli pahenisi.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 24. … eri­kois­ta on myös se, että jos kan­sa­lais­ten ikä, syn­ty­vyys, — ja kuo­le­ma­tie­to­ja, on ollut käy­tös­sä niin kau­an kuin on tilas­to­ja tehty.……että van­hus­ten mää­rään ja yleen­sä ter­vey­den­huol­toon — herä­tään jo kun talo on tules­sa. Kai nyt tämä­kin oli­si ollut las­ket­ta­vis­sa mati­kan kei­noin ja vähän arvaillen.….jo kym­me­niä vuo­sia sit­ten. Ei kai tilas­tois­sa sel­lai­sia hyp­py­jä ole tul­lut ‑ettei­kö.
  Mut­ta nyt sit­ten ollaan sor­mi suus­sa — eikä ole hoi­ta­jia, lää­kä­rei­tä, rahaa tai resurs­se­ja. Aikoi­naan hoit­su­ja löh­ti Norjaan.….mielisairaalat ajet­tiin alas eikä avo­hoi­to toi­mi, koti­hoi­toon van­huk­sil­le ei rii­tä aiko­ja eikä hoi­ta­jia, nuo­ri­sol­le ei mt-terapiaa…ja van­hain­ko­deis­ta ollaan luet­tu jo sata tarinaa.
  Rahan­sääs­tös­tä lie­nee kyse ja joku­han nii­tä lan­ko­ja vete­lee. Vaik­ka hal­li­tuk­set ja edus­kun­ta vaih­tuu, niin meno jat­kuu. Kum­ma jut­tu. Onko kyse demo­kra­tias­ta ja sii­tä mitä äänes­tä­jät halua­vat- vai onko tämä sitä näen­näis­de­mo­kra­ti­aa, mis­sä vaa­leis­sa on puru­lui­ta, mut­ta loput pää­te­tään sit­ten kabi­ne­teis­sa tai vir­ka­mies­ten toimesta. ?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 25. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Tulon­siir­to­ja tar­vi­taan koko ajan lisää, kos­ka elä­ke­läis­ten mää­rä kasvaa.

  Mut­ta mik­si kas­vaa elä­ke­läis­ten mää­rä ? Vain sik­si että elä­kei­kää ei piden­ne­tä sitä mukaa kuin eli­ni­kä kas­vaa. Ei mikään pako­ta pitä­mäs­tä yllä val­ta­vaa passiiviväestöä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 26. Jul­ki­nen puo­li on täy­sin per­sees­tä. Ei se ole hal­paa kun työiäs­sä ole­va ihmi­set istu­vat kes­kel­lä päi­vää tun­ti­kausia päi­vys­tyk­ses­sä, kos­ka jul­ki­sel­le sek­to­ril­le on ihan yksi hai­lee mitä miel­tä asiak­kaat ovat.

  Ja esi­mer­kik­si ham­mas­huol­to, onpa _tosi_ toi­mi­va jär­jes­tel­mä. Kun käy ham­mas­lää­kä­ris­sä jul­ki­sel­la puo­lel­la, kan­nat­taa vara­ta aika saman­tien seu­raa­va vapaa­na ole­va aika. Tar­kas­tuk­seen pää­see sit­ten jonot­te­lun jäl­keen vuo­den tai kah­den pääs­tä eli juu­ri­kin sil­loin, kun pitäi­si seu­raa­van ker­ran tar­kas­tuk­ses­sa käydä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 27. Näin yksi­tyis­puo­len lää­kä­riä pakon edes­sä käyt­tä­vä­nä, idea ei jos­tain syys­tä miel­ly­tä juu­ri­kaan. Jos­kus on pak­ko käyt­tää yksi­tyis­tä puol­ta, kos­ka jul­kis­ta ter­vey­den­hoi­toa ei ker­ta­kaik­ki­aan ole tarjolla.
  Nor­maa­li­palk­kai­se­na, eli hie­man alle nais­ten kes­ki­tu­lon ansait­se­va­na hir­vit­tää aja­tus­kin mitä tapah­tuu, jos tuki pois­te­taan. Jää­hän sit­ten tie­tys­ti se perin­tei­nen rat­kai­su, mikä sekin on itse toteu­tet­ta­va, kun vas­tuun­kan­ta­jia ei löy­dy edes sen ver­taa että val­tio­val­ta rei­lus­ti tuki­si euta­na­si­aa, kun ker­ran halu­aa hyö­dyt­tö­mis­tä kui­ten­kin eroon.

  Psy­kiat­ri­set sai­rau­det ovat myös sai­rauk­sia, vaik­ka se mie­lel­lään halu­taan­kin unoh­taa. Eihän nyt kun­non ihmi­sil­lä voi tera­pian tar­vet­ta olla, eihän. Ter­kuin nimi­merk­ki, aina työ­ky­kyi­nen veron­mak­sa­ja, joka pysyy työ­ky­kyi­se­nä veron­mak­sa­ja­na käy­mäl­lä itse mak­saen kak­si ker­taa vii­kos­sa psy­kiat­ril­la terapiassa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 28. —–

  Jos varak­kaam­pi elä­ke­läi­nen / työ­tön / k o t i ä i t i joka on työ­ter­veys­huol­lon ulko­puo­lel­la haluai­si ter­veh­tyä tehok­kaas­ti annet­tai­siin hänen hank­kia pal­ve­lut kuten nykyjäänkin,rahalla.”

  Kotiäi­ti tekee yhteis­kun­nal­lis­ta työtä.On koh­tuul­lis­ta , että hän­kin saa jon­ki­lai­sen työterveyshuollon.Koitäidit eivät mutuen ylei­ses­ti ota­ten ole varakkaita,

  Mitä muu­ten teh­dään van­hem­pain­lo­ma­lais­ten kans­sa? Entä opet­ta­jat kesä­lo­man aika­na, jot­ka eivät tisl­loin saa käyt­tää kau­pun­gin (HGin) työterveyspalveluita…

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 29. Eikö oikeu­den­mu­kai­sin­ta oli­si että yhteis­kun­ta olkoot sit­ten kun­ta tai Kela mak­saa tasan saman sum­man kai­kis­ta lää­kä­ril­lä­käyn­neis­tä. Käy­tän­nös­sä kun vie­lä saat­taa olla että se sama yksi­tyils­lää­kä­ri ottaa vas­taan ter­veys­kes­kuk­sen tilois­sa ja kun­ta mak­saa lähes koko käyn­nin ja sit­ten kun se ottaa vas­taan vie­rei­ses­sä talos­sa poti­las jou­tuu mak­sa­maan kaiken ?

  Abdi­ri­sak kir­joit­ti tuos­sa ylem­pä­nä Ruot­sin mal­lis­ta. Jos kor­vaus kai­kis­ta lää­kä­ril­lä­käyn­neis­tä oli­si tasan yhtä­suu­ri, voi­si yksi­tyis­jär­jes­tel­mä pur­kaa jono­ja­kin pal­jon tehok­kaam­min kuten nyt ham­mas­lää­kä­ris­sä on käynyt.

  Jos Kela-kor­vaus pois­te­taan koko­naan yksi­tyis­lää­kä­reil­tä on vaa­ra­na yhä enem­män lui­sua Ruot­sin mal­lin sijas­ta USA:n mal­liin. Ne, joil­la on varaa otta­vat yksi­tyi­sen sai­ras­va­kuu­tuk­sen ja mene­vät yksi­tyis­lää­kä­ril­le ja kun­nan pal­ve­lut jää­vät vain köy­hil­le. Samal­la ter­veys­kes­kus­ten pal­ve­lut rapis­tu­vat kun poliit­ti­nen pai­ne nii­den kehit­tä­mi­sek­si jää puuttumaan.

  Toi­mi­vas­sa kil­pai­lu­mal­lis­sa, jos­sa kor­vaus on sama mis­sä lää­kä­ril­lä käy, syn­tyi­si pian tilan­ne jos­sa yksi­tyi­set lää­kä­ria­se­mat alkai­si­vat kil­pail­la myös nii­den pie­ni­tu­lois­ten korvausosuudesta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Ruot­sin mal­li on aivan toi­sen­lai­nen. Sii­nä mak­se­taanh lähin­nä “väes­tö­vas­tuus­ta”, jol­loin ei ole samaa yli­hoi­don insen­tii­viä kuin suo­ma­lai­ses­sa järje4ste4lmässä, jos­sa makswe­taan jokai­ses­ta käyn­nis­tä ja toi­men­pi­tees­tä erikseen.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 30. Juk­ka:
  ´snip´
  Jos ter­vey­den­huol­to­pal­ve­lui­den laa­tu oli­si hyvä, ihmi­set käyt­täi­si­vät nitä.

  Pal­ve­lu­jen laa­tu on hyvä ja ihmi­set käyt­tä­vät nii­tä (vai mis­tä ne jonot tulevat?).
  Tut­ki­mus­ten mukaan jul­ki­sia pal­ve­lu­ja pitä­vät huo­noi­na ne, jot­ka eivät käy­tä nii­tä. Ne, jot­ka käyt­tä­vät, ovat tyytyväisiä.
  Kos­kee myös terveydenhuoltoa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 31. Tämä ei ole ihan yksin­ker­tai­nen kysy­mys. Onko Ode tai kukaan muk­kan asi­na­tun­ti­jak­si luo­kielt­tu aja­tel­lut, kuin­ka edul­li­ses­ti me saam­me koh­ta­lai­sen hyvin toi­mi­van ter­vey­den­huol­lon juu­ri sen vuok­si, että meil­lä on kak­si­ka­na­vai­nen rahoi­tus ja terveydenhuolto? 

  Ns.pienistä Kela-kor­vauk­sis­ta voi­tai­siin luo­pua jo ihan hal­lin­to­kus­tan­nus­ten mini­moi­mi­sek­si. Suu­rem­mis­ta kus­tan­nuk­sis­ta (esim. ham­pai­den juu­ri­hoi­to) sekä psy­kiat­ri­se­ta hoi­os­ta leik­kauk­sis­ta voi­daan keskustella.

  Esi­merk­ki: M. asuu pie­neel­lä teol­li­susu­pai­ka­kun­nal­la, kär­sii kyl­lä­kään työ­ky­ky­ään mene­tä­mät­tä ajoit­tai­ses­ta masen­nuk­ses­ta ja ahdis­tuk­ses­ta. Hoi­to edel­lyt­tää n 6 ‑12 käyn­tiä psy­kiat­ril­la. Eikä hän halua kenen­kään paik­ka­kun­nal­la täs­tä tie­tä­vän* eikä ker­toa työ­nan­ta­jal­leen. Sem­min­kin, kun yksi syy tähän on lii­al­li­nen työ­mää­rä ja myr­kyt­ty­net ihmis­suh­teet työpaikalla.

  * kom­ment­ti vai­tio­lo­vel­vol­li­suu­teen: hahhah..

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 32. Krtek:
  ´snip´
  Täs­tä hatus­ta arvioi­mal­la voi­daan siis sanoa, että kun Kela kor­vaa perä­ti 300 mil­joo­nal­la eurol­la vuo­des­sa työ­ter­veys­huol­lon kulu­ja, täs­tä kol­mas­osa on pelk­kiä perus­mak­su­ja. Miten oli­si, jos täs­tä luo­vut­tai­siin, hra Mehiläinen?

  Suu­rin osa työ­nan­ta­jis­ta sisäl­lyt­tää työ­ter­veys­hoi­toon myös yleis­lää­kä­ri­ta­soi­sen avo­sai­raan­hoi­don, fysi­kaa­li­sen hoi­don yms. — täs­tä nii­tä kus­tan­nuk­sia tulee.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 33. YTHS jär­jes­tää vain yli­opis­to-opis­ke­li­joi­den ter­vey­den­hol­lon. Muil­le opis­ke­li­joil­le ter­vey­den­huol­lon jär­jes­tää opis­ke­lu­paik­ka­kun­nan ter­veys­kes­kus. Joten YTHS:n lopet­ta­mi­nen tar­koit­tai­si, että kaik­kien opis­ke­li­joi­den ter­vey­den­huol­to jär­jes­tet­täi­siin samal­la taval­la ter­veys­kes­kus­ten toi­mes­ta. Hei­dän­kään ei tar­vit­se siir­tää kir­jo­jaan opis­ke­lu­kun­taan saa­dak­seen kii­reel­lis­tä tai muu­ta­kaan hoi­toa opiskeluaikana. 

  Mitä tulee yksi­tyi­sen hoi­don sv-kor­vauk­siin, niin nii­den osuus hoi­don kus­tan­nuk­sis­ta on tosi­aan­kin niin pie­ni yleen­sä kait 10 — 20 % todel­lis­ta kuluis­ta, että mah­dol­li­nen pois­to ei kyl­lä vai­kut­tai­si juu­ri kei­den­kään valin­taan sii­tä, menee­kä yksi­tyi­sel­le vai ter­veys­kes­kuk­seen. Kor­vaus­ten pois­ton suu­rin mer­ki­tys oli­si lähin­nä sii­nä, että kor­vaus­ha­ke­mus­ten käsit­te­lyn aiheut­ta­ma iso byro­kra­tia voi­tai­siin purkaa. 

  Mut­ta jos sv-kor­vauk­set pois­tet­tai­siin, tämän pitäi­si joh­taa sii­hen, että pal­kan­saa­jien sai­raus­va­ku­tuus­mak­sua alen­net­tai­siin eikä sii­hen, että näi­tä vakuu­tus­mak­su­ja ohjat­tai­siin kunnille.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 34. Lois­ta­vaa, että Soi­nin­vaa­ra on minis­te­ri Guze­ni­na-Ric­hard­so­nin lin­joil­la. Pitäi­si vie­lä saa­da muut­kin Vih­reät mukaan. Pidin kovas­ti Soi­nin­vaa­ran tavas­ta perus­tell näke­myk­si­ään. Soi­nin­vaa­ra on Vih­reä johon voi luottaa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 35. OS:

  Mer­kit­tä­väm­pää on, että yksi­tyis­lää­kä­rit ovat huo­mat­ta­van hana­koi­ta lähet­tä­mään poti­lai­taan jat­ko­tut­ki­muk­siin kes­kus­sai­raa­laan. Tämän mak­saa kun­ta. On vai­kea uskoa, että yksi­tyis­lää­kä­rien poti­laat oli­si­vat sai­raam­pia kuin ter­veys­kes­kuk­sia käyt­tä­vät työt­tö­mät ja elä­ke­läi­set. Yksi­tyis­lää­kä­rien lähet­teet tule­vat kun­nil­le kalliiksi.”

  On tut­ki­mat­ta itse vai­kea sanoa, mis­tä on kysy­mys. Sal­lit­ta­kaoon siis yksi itse­kes­kei­nen esi­merk­ki: Sai­ras­tin jat­ku­vas­ti pos­kion­te­lon tuleh­dukk­sia (sinuit­tiia) ja kes­kusu­te­lin ker­ran asias­ta eri­tyi­set­si vasem­man sie­rai­men tau­tei­hin pereh­ty­neen lää­kä­riys­tä­vä­ni kans­sa. Hän suo­sit­te­li pien­tä ope­raa­tio­ta, n.s. sinuit­ti­leik­kaus­ta, jon­ka oli itsel­leen­kin samas­ta syyst­tä suorituttanut.

  Oli­sin voi­nut tie­ten­kin men­nä terk­ka­riin ja pyy­tää lähet­teen eri­kois­lää­kä­ril­le joka oli­si sit­ten lähet­tä­nyt minut leik­kauk­seen. Huo­ma­sin kui­ten­kin yksi­ner­tai­sem­mak­si men­nä suo­raan pai­kal­li­sen eri­kois­lää­kä­rin vas­ta­no­tol­le pyy­tä­mään lähe­tet­tä. Vas­taus ja jono­tus kes­ti­vät aikan­sa, mut­ta aikaa kui­ten­kin voi­tin. Ja annoin jul­ki­sen ajan sitä enem­män tar­vit­se­val­le. Eri­kois­lää­kä­rin las­ku meni fir­man piik­kiin ja verotukseen;se oli niin pie­ni, että en edes vai­vau­tu­nut hake­maan sii­tä kela-korvausta.

  Voi­nen mai­ni­ta, että seu­rau­tan ter­vey­den­ti­laa­ni pai­kal­li­sel­la ter­vey­ase­mal­la. Akuut­tei­hin ongel­miin käyn joko terk­ka­ris­sa tai yksi­tyi­sel­lä. Kirk­ko­num­mel­la on hyvät päi­vys­tys­pal­ve­lut, mut­ta flun­saan ei kan­na­ta eikä pidä hakea antibiootti/lääkekuuria muu­ten kuin poikkeustapauksessa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 36. Tuos­ta vaku­tuus­yh­tiöi­den sai­raa­las­ta ja vähän muu­ten­kin: Kuin­ka pal­jon vaklu­tus­yh­tiön maka­maia tpa­tur­ma- ja työ­sai­ar­su­po­ti­lai­ta maas­sa hoi­de­taan? Siis fyrkassa?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 37. Tasa-arvon vuok­si vaa­din, että puu­tu­taan myös työ­ter­veys­huol­lon mit­ta­viin KELA-korvauksiin. 

  Useim­mat työ­nan­ta­jat kuten Hel­sin­gin Yli­opis­to käyt­tä­vät yksi­tyi­siä lääkäriasemia.

  Onko oiken, kun jou­tuu omal­la kus­tan­nuk­sel­laan tur­vau­tu­maan yksi­tyi­seen, niin sen sen tuki lei­ka­taan pois.

  Yri­tin joku vuo­si sit­ten tur­vau­tua Hel­sin­gin kau­pun­gin ham­mas­hoi­toon. Mene­tin poskihampaan
  pit­kän jono­tusa­jan takia. Ham­mas­sil­ta yksi­tyi­sel­lä mak­soi maltaita.

  On se eri­kois­ta jos KELA-kor­vauk­set 50/60% säi­lyy työ­ter­veys­huol­los­sa yksi­tyi­sil­lä lääkäripalveluilla.

  Kysees­sä on erit­täin suu­ret euromäärät.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 38. Kal­le:
  Osmo, laa­du­kas ja edul­li­nen perus­ter­vey­den­huol­to saa­daan aikai­sek­si vain yksi­tyi­sel­lä sek­to­ril­la. Näin­hän se toteu­te­taan muu­al­la EU:ssa. DDR-simu­laat­to­rei­ta on Suo­men lisäk­si kai­ke­ti Kuuba.

  Sekä mm. Iso-Bri­tan­nia, Ita­lia, Espan­ja, Ruot­si, Tans­ka, Nor­ja, Kana­da, Austra­lia ja Uusi-See­lan­ti. DDR:llä näkö­jään riit­tää vie­lä­kin ihai­li­joi­ta aika eri­koi­sis­sa ja odot­ta­mat­to­mis­sa piireissä.

  (Brit­tien Natio­nal Health Ser­vice, joka on toi­mi­nut mal­li­na useim­mil­le näis­tä, muu­ten perus­tet­tiin vuon­na 1946, mut­ta koko DDR vas­ta vuon­na 1949. Koko niin kut­sut­tu DDR:läis-kuubalainen jär­jes­tel­mä tun­ne­taan ylei­ses­ti kan­sain­vä­li­ses­ti “Beve­rid­ge-jär­jes­tel­mä­nä” brit­ti­läi­sen Wil­liam Beve­rid­gen mukaan, jon­ka suun­ni­tel­miin sodan­jäl­kei­nen län­sieu­roop­pa­lai­sen hyvin­voin­ti­val­tion raken­nus­työ pit­käl­ti perustui.)

  EU:n huo­noim­min toi­mi­via jär­jes­tel­miä on tun­ne­tus­ti Iso-Bri­tan­nia. Siel­lä on juu­ri sel­lai­nen työn­ja­ko, johon pyrit! Kal­liit, suu­ret jul­ki­set ter­veys­kes­kuk­set ja yksi­tyi­sel­lä rahal­la pyö­ri­vät huippusairaalat.

  Kuten me Bri­tan­nian sisä­po­li­tiik­kaa seu­raa­vat tie­däm­me, täl­lä het­kel­lä NHS:ään ollaan teke­mäs­sä kon­ser­va­tii­vi­puo­lu­een joh­ta­man hal­li­tuk­sen toi­mes­ta raju­ja muu­tok­sia, jot­ka käy­tän­nös­sä mer­kit­si­si­vät mones­sa mie­les­sä sen yksi­tyis­tä­mis­tä. Han­ke on kui­ten­kin inten­sii­vi­ses­sä vas­ta­tuu­les­sa, kos­ka bri­tit ovat niin val­ta­van tyy­ty­väi­siä nime­no­maan nykyi­seen val­tio­joh­toi­seen NHS:ään ja sen pal­ve­lui­hin pitäen sitä erää­nä suu­rim­mis­ta kan­sal­li­sis­ta ylpeydenaiheistaan.

  Perus­ter­vey­den­huol­lon yksi­tyis­tä­mi­sen kat­so­taan itse asias­sa ole­van niin pahaa poliit­tis­ta myrk­kyä, että kon­ser­va­tii­vien pelä­tään tämän yhden ainoan asian takia häviä­vän koko seu­raa­vat par­la­ment­ti­vaa­lit, vaik­ka he mie­li­pi­de­mit­tauk­sis­sa ovat muu­ten olleet tasois­sa työ­väen­puo­lu­een kans­sa tai jopa hie­man joh­dos­sa. Tätä miel­tä on ollut mm. hyvin oikeis­to­lai­nen ja mark­ki­na­hen­ki­nen kon­ser­va­tii­vi­blog­gaa­ja Tim Mont­go­me­rie, jon­ka kir­joi­tuk­set ovat vähin­tään yhtä tär­keäs­sä ja media­huo­mio­ta koko ajan saa­vas­sa ase­mas­sa kuin Osmon Suomessa.

  Voi­daan mai­ni­ta myös Hong Kong, jon­ka tyy­ty­väi­set asuk­kaat yksin­ker­tai­ses­ti kiel­täy­tyi­vät luo­pu­mas­ta brit­tien pys­tyt­tä­mäs­tä ter­vey­den­hoi­to­jär­jes­tel­mäs­tään, kun maa siir­tyi 90-luvul­la takai­sin Kiinalle…

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 39. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Ruot­sin mal­li on aivan toi­sen­lai­nen. Sii­nä mak­se­taan lähin­nä “väes­tö­vas­tuus­ta”, jol­loin ei ole samaa yli­hoi­don insen­tii­viä kuin suo­ma­lai­ses­sa jär­jes­tel­mäs­sä, jos­sa mak­se­taan jokai­ses­ta käyn­nis­tä ja toi­men­pi­tees­tä erikseen.

  Niin­pä. Ja Suo­mes­sa­kin oli aikoi­naan jär­jes­tel­mä, jos­sa eri­kois­sai­raan­hoi­don kulut las­ku­tet­tiin kun­nil­ta väes­tö­mää­rän suh­tees­sa, mut­ta sit­ten halut­tiin men­nä suo­ri­te­pe­rus­tei­seen las­ku­tuk­seen. Tulos: monin­ker­tai­nen työ­mää­rä, mut­ta samat kulut kui­ten­kin peritään.
  🙁

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 40. Yksi­tyi­set lää­kä­ria­se­mat hin­noit­te­le­vat pal­ve­lun­sa tie­tys­ti hyvin har­ki­ten. He tun­te­vat käsit­teen “hin­ta­jous­to”. Lyhyes­ti sanot­tu­na tie­tyl­lä hin­nal­la syn­tyy tiet­ty mää­rä kysyn­tää. Jos hin­ta nousee, kysyn­tä las­kee ja hal­ven­tues­sa kysyn­tä kasvaa.
  Jos suu­ri mää­rä asiak­kai­ta on val­mis mak­sa­maan esim. 80€ eri­kois­lää­kä­ri­käyn­nis­tä ( 100 ./. 20 Kelal­ta), niin mitä tapah­tuu hinnalle?
  Lää­kä­ri­kes­kus alen­taa hin­taan­sa (siis 100€), ellei nyt ihan 80€:oon niin esim. 90€:n kun­nes löy­tää sopi­van tasa­pai­non kysyn­näl­le ja kat­teel­le. Voi olla että lää­kä­ri­kin voi jou­tua muu­ta­man euron tin­ki­mään palkkiostaan.
  Näin balans­si syn­tyy ja (yleen­sä kai ulko­maa­lai­so­mis­tuk­ses­sa ole­vat?) yksi­tyi­nen lää­kä­ri­kes­kus­kin hie­man jou­tuu tin­ki­mään voitostaan.
  Kaik­ki (poti­las mak­saa vähän ennem­män, lää­kä­ri ja yksi­tyi­nen lää­kä­ria­se­ma tie­naa­vat vähän vähem­män) osal­lis­tu­vat hie­man ja val­tio sääs­tää isot rahat.
  Suur­ta ryn­täys­tä, jos mitään, en usko syn­ty­vän terk­ka­rei­hin, kos­ka hen­ken­sä piti­mik­si on yksi­tyi­sen alen­net­ta­va hin­taa. Näin ne mark­ki­nat toimivat.
  Olen sitä miel­tä että toki yksi­tyi­sel­tä työ­ter­veys­huol­lol­ta myös tulee Kela­kor­vauk­set poistaa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 41. OS: “Suu­rin osa yksi­tyis­sek­to­rin käyt­tä­jis­tä ei siir­ry ter­veys­kes­kus­ten poti­laik­si parin kym­pin takia.”

  Täs­sä on perus­tei­ta jo ihan tar­peek­si, eli pois­te­taan tur­hia byro­kra­tia- ja tran­sak­tio­kus­tan­nuk­sia, saa­daan mar­gi­naa­li­ses­ti teh­tyä jotain ter­vey­den­huol­to­sek­to­rin isän­nät­tö­män rahan ongel­mal­le, sääs­te­tään välit­tö­mäs­ti jotain pari­sa­taa mil­joo­naa ilman välil­lis­tä kan­san­ter­vey­del­lis­tä hait­taa tai muu­ta mer­kit­tä­vää nega­tii­vis­ta vai­ku­tus­ta. Näi­tä lisää.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 42. Rai­mo K:
  Tut­ki­mus­ten mukaan jul­ki­sia pal­ve­lu­ja pitä­vät huo­noi­na ne, jot­ka eivät käy­tä nii­tä. Ne, jot­ka käyt­tä­vät, ovat tyy­ty­väi­siä. Kos­kee myös terveydenhuoltoa.

  Just. No, ehkä minä­kin voi­sin olla tyy­ty­väi­nen jul­ki­siin ter­vey­den­huol­to­pal­ve­lui­hin, jos nii­den puit­teis­sa oli­si omal­ta koh­dal­ta saa­nut jos­kus jotain muu­ta kuin akuut­tien vai­vo­jen laastarointia.

  Minul­la on ollut eräs täs­sä tar­kem­min spe­fioi­mat­to­mak­si jää­vä sisäe­lin­vai­va, jota ei vie­lä tänä­pä­nä­kään ole hoi­det­tu mis­sään mie­les­sä tyy­dyt­tä­väs­ti lop­puun asti.

  Ensim­mäis­tä ker­taa kun ko. vai­va iski, niin n. 10 tun­nin jono­tuk­sen jäl­keen sain päi­vys­tyk­ses­tä luok­kaa “ota bura­naa” ‑hoi­to-ohjeen ja kotiin pas­si­tuk­sen. Noin vii­kon kulut­tua tuos­ta sain vih­doin­kin “saa­ta­nal­li­sel­ta” yksi­tyi­sel­tä työ­ter­veys­lää­kä­ril­tä lähet­teen “ilkeä­mie­lis­ten yksi­tyis­lää­kä­rien” lähet­tei­den ylen­mää­räi­ses­ti kuor­mit­ta­mal­le jul­ki­sel­le puolelle.

  Työ­ter­veys­lää­kä­rin mukaan olin välit­tö­mäs­sä vaka­vas­sa ter­veyt­tä­ni uhkaa­vas­sa vaa­ras­sa, mut­ta sii­tä huo­li­mat­ta sain lähet­teen­kin kans­sa odo­tel­la edes HYK­Sin osas­tol­le pää­syä useam­man tun­nin. Ja sit­ten kun minul­le suo­tiin armol­li­ses­ti mah­dol­li­suus pääs­tä naut­ti­maan kor­kea­laa­tui­ses­ta suo­ma­lai­ses­ta eri­kois­sai­raan­hoi­dos­ta, niin minut sisään kir­jan­nut lää­kä­ri päät­ti kah­den sekun­nin sil­mä­mää­räi­sen “diag­noo­sin” perus­teel­la, että minä olen alko­ho­lis­ti ja että minun vai­va­ni oli­si hai­ma­tu­leh­dus (mitä se ei todel­la­kaan ollut).

  Tuos­ta arvaus­jak­sos­ta tuli kai­kel­la onnel­la sel­vit­tyä hen­gis­sä (kol­men päi­vän aika­na oli kol­me lää­kä­riä ja kol­me diag­noo­sia — ja tie­tys­ti kotiu­tus­pa­pe­reis­sa vie­lä nel­jäs). Mut­ta sii­nä­pä se jul­ki­sen sek­to­rin kiin­nos­tus minun ter­veyt­tä­ni koh­taan tuoloin.

  Myö­hem­min sama vai­va uusiu­tui lie­vem­pä­nä ja taas vali­tet­ta­vas­ti vii­kon­lop­pua vas­taan — eli siis jäl­leen ker­ran aivan tur­ha tun­ti­kausien odot­te­lu päi­vys­tyk­ses­sä. Työ­ter­vey­des­tä sai toki heti maa­nan­tai­na lähet­teen seu­raa­vak­si päi­väk­si saman “sata­nal­li­sen” työ­ter­vey­den tar­kem­piin tut­ki­muk­siin. No, todet­tiin, että lei­ka­ta pitäi­si (tai oli­si pitä­nyt jo sil­loin aiem­min) ja taas kou­raan isket­tiin lähe­te jul­ki­sel­le puolelle.

  Sit­ten­hän sitä taas odo­tet­tiin mel­kein 6kk, että pääs­tiin jul­ki­sen­puo­len labra­ko­kei­siin, sit­ten muu­ta­ma kk. jot­ta pää­si­si eri­kois­lää­kä­rin vas­taa­no­tol­le — ja kun lopul­ta pää­si, niin todet­tiin, että juu — kyl­lä tosi­aan­kin pitää lei­ka­ta. Eli sit­ten pääs­tiin vih­doin­kin leik­kaus­jo­noon. Noin 7kk kulut­tua joku soit­ti kysyen, että oli­si­ko ope­raa­tio edel­leen ajan koh­tai­nen (joo — en ole vie­lä kuol­lut, että olis tosi­aan) — nyt tuos­ta puhe­lus­ta on kulu­nut jo yli 1,5 vuot­ta eikä mitään ole kuu­lu­nut sen jälkeen.

  No, mitäs täs­sä — eihän tilan­ne ole juu­ri nyt akuut­ti — pait­si, että jos alku­pe­räi­nen tilan­ne tois­tuu, niin sit­ten voi olla aika tiu­kat pai­kat. Lisäk­si syö­pä­ris­ki on ko. vai­van vuok­si nous­sut merkittävästi.

  Eli siis — no voi­si­han sitä ruve­ta täs­sä meuh­kaa­maan oikeuk­sien­sa puo­les­ta, mut­ta kun sai­raa­lan pape­ris­sa ilmei­ses­ti kum­mit­te­lee vas­taa­not­ta­neen lää­kä­rin vää­rä diag­noo­si, niin minua koh­del­laan ilmei­ses­ti edel­leen­kin kuin jotain oven­raos­ta sisään ujut­tau­tu­nut­ta kapis­ta koi­raa — vaik­ka tasus­sa olis min­kä­lai­set yksi­tyi­sen puo­len pape­rit kaik­ki­ne mah­dol­li­si­ne kuvi­neen ja labroineen.

  Kun fai­ja (jota pidet­tiin myös tur­has­ta valit­ta­ja­na…) kuo­li saman ruu­miin alu­een syö­pään just vähän pääl­le viis­kymp­pi­se­nä (ylät­täen val­ta­van jul­ki­sen­sek­to­rin pal­lot­te­lun ja äälöin­nin jäl­keen), niin ehkä sitä kui­ten­kin pitäi­si saa­da vat­san­sa sak­sit­tua — ehkä pitäi­si vaan ostaa len­to­lip­pu ja men­nä vaik­ka jon­kun rans­ka­lai­sen sai­raa­lan ovel­le valit­ta­maan, ettei tämä poh­jo­lan per­se­rei­kä suos­tu hoi­ta­maan kan­sa­lai­si­aan ja kehoit­ta­maan frans­man­ne­ja lähet­tä­mään las­kun Jykä Kätei­sel­le ja Sut­ta Urponaiselle…

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 43. Teh­dään näin: Poti­las hakee hoi­don mis­tä halu­aa. Hoi­ta­va taho lähet­tää las­kun val­tiol­le (tai kun­nal­le). Val­tio mak­saa las­kun ja kerää rahat veroina. 

  Point­ti: Koko­nais­kus­tan­nuk­set, hoi­don todel­li­nen koko­nais­tar­ve ja mak­sa­jat ovat jär­jes­tel­män kan­nal­ta muut­tu­mat­to­mia vakioi­ta. On kus­tan­nuk­sis­ta riip­pu­ma­ton ongel­ma opet­taa lää­kä­rit arvioi­maan hoi­don tar­ve oikein; ei lii­kaa, ei lii­an vähän.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. On kus­tan­nuk­sis­ta riip­pu­ma­ton ongel­ma opet­taa lää­kä­rit arvioi­maan hoi­don tar­ve oikein; ei lii­kaa, ei lii­an vähän.

   Täs­sä juu­ri on asian ydin. Kun jokai­nen yli­mää­räi­nen koe tuot­taa lää­kä­ria­se­mal­le voit­toa, nii­tä arvioi­daan vähän eri kri­tee­rein kuin jul­ki­ses­sa ter­vey­den­huol­los­sa, jos­sa jokai­nen yli­mää­räi­nen koe on menoe­rä. Tätä kokeil­tiin lap­si­va­kuu­tuk­sil­la, joi­den menot vakuu­tus­yh­tiöil­le ylit­ti­vät yli kym­men­ker­tais­des­ti vakuu­tus­yh­tiöi­den kaa­vai­le­man — tai aina­kin vakuu­tus­mak­sut yli kym­men­ker­tai­sui­vat koke­muk­sen kaut­ta. Syuo­ma­lai­nen lap­si on maa­il­man ter­veuin ihmi­nen, mut­ta sitä­kin voi hoi­taa ja tut­kia aivan rajatta.
   Las­ten kor­vien put­ki­tuk­sia vakuu­tus­po­ti­laat ovat tar­vin­neet yhdek­sän ker­taa enem­män kuin muut lapset.
   Yksi­tyis­sek­to­rin voi ott­gaa mukaan tuke­maan jul­kis­ta sek­to­ria, mut­ta ei niin, että jokai­ses­ta toi­men­pi­tees­tä mak­se­taan vaan kuten Ruot­sis­sa, jos­sa lää­kä­rin­palk­kio koos­tuu pää­asias­sa poti­laik­si kir­jau­tu­nei­den mää­räs­tä ja väin väh­gäi­seds­sä mää­rin sii­tä, mitä kaik­kiea hoi­toa hei­hin sovelletaan.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 44. Sel­lai­nen höl­mö kysy­mys tähän väliin, että mitä ovat yksi­tyi­sen sai­raan­hoi­don kela-korvaukset?

  Ole­tan, että ne ovat lähin­nä täl­läis­tä lää­kä­ri­päi­vys­tyk­ses­tä tule­vaa kulua, mut­ta olen­ko oikeassa?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 45. Tom­mi Uscha­nov:

  Ja tämän näem­me teke­mäl­lä aika­sar­ja-ana­lyy­sin esi­mer­kik­si mis­tä tilas­tol­li­sis­ta indi­kaat­to­reis­ta tai nii­den yhdis­tel­mis­tä? (En suin­kaan väi­tä, ettei mis­tään. Kysyn vain, että tark­kaan ottaen mis­tä.)

  En väi­tä että minul­la on mitään aika­sar­ja-ana­lyy­siä. Viit­taan Etlan pape­riin kuvioon 2. Minus­ta se näyt­tää hyvin huolestuttavalta:

  http://www.eva.fi/wp-content/uploads/2011/03/tietopaketti-hyvinvointivaltiosta.pdf

  En vas­tus­ta hyvin­voin­tiyh­teis­kun­taa (tai ‑yhtei­sö­jä) sinäl­lään. En jak­sa vaan uskoa että kuvion 2 mal­lil­la oikeas­ti voi­si jatkaa.

  Oikeis­to” tai joku muu­kaan ei ole syyl­li­nen sii­hen että hyvin­voin­tiyh­teis­kun­ta kui­vuu kokoon, vaan hyvin­voin­tiyh­teis­kun­ta ei ole käsit­tääk­se­ni enää kes­tä­väl­lä poh­jal­la. Tai ehkä vie­lä tänään mut­ta kes­tä­vyys­va­je kasvaa.

  Herää kysy­mys onko hyvin­voin­tiyh­teis­kun­ta 30-vuo­ti­aaan näkö­kul­mas­ta pyra­mi­di­hui­jaus. (Itse siis olen pal­jon vanhempi.)

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Tuo tulon­siir­to­jen kas­vu Etlan kuvios­sa on jok­seen­kin sama asia kuin eläkkeet.
   Tulon­siir­to­ja nos­ti huo­mat­ta­vas­ti myös se, että lap­si­li­sät alet­tiin mak­saa koko­naan tulon­siir­toi­na 1990-luvun alus­sa, kun ne sitä ennen oli mak­set­tu val­tao­sin verovähennyksinä.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 46. Kal­liik­si yhteis­kun­nal­le muo­dos­tui­si sv-kor­vaus­ten lopet­ta­mi­nen ! Yksi­tyis­puo­lel­la poti­laan oma­vas­tuu on se 80 %,yhteis­kun­nan 20. Jul­ki­ses­sa ter­vey­den­huol­los­sa suh­de on toi­sin­päin, 20 / 80 . Sai­raa­la­hoi­dos­sa ei poti­laan oma­vas­tuu juu­ri yli­tä kym­men­tä prosenttia.
  Ja toi­sek­seen, mihin valui­si­vat ne sv-kor­vauk­sis­ta sääs­ty­neet mil­joo­nat? Niil­lä pal­kat­tai­siin lisää keik­ka­lää­kä­rei­tä ter­veys­kes­kuk­siin, osin samoil­ta fir­moil­ta, jot­ka omis­ta­vat lää­kä­ria­se­mat. Ja voi­tot valu­vat mukavuuslippumaihin.
  Mitä tulee Osmon kaa­vai­lui­hin ham­mas­hoi­dos­ta, niin voin muu­ta­man vuo­si­kym­me­nen koke­muk­sel­la sanoa, että vähin­tään 4/5 suun ongel­mis­ta joh­tuu huo­nois­ta tot­tu­muk­sis­ta, suu­hy­gie­nian lai­min­lyön­nis­tä ja makean napos­te­lus­ta. Ei kenen­kään ham­pais­to pysy kun­nos­sa ulkoa tuo­duin toi­men­pi­tein vain muo­via rappaamalla.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 47. Kork­man ana­ly­soi hyvin­voin­tiyh­teis­kun­taa mai­nios­ti taval­la joka sovel­tuu kyl­lä myös ter­vey­den­hoi­toon (http://www.eva.fi/wp-content/uploads/2011/03/Hyvinvointivaltio.pdf):

  …hyvin­voin­ti­val­tion perus­tei­ta on luon­te­vaa hakea niis­tä ongel­mis­ta, joi­hin mark­ki­na­ta­lous ei tar­joa vastauksia.

  Mark­ki­na­ta­lous saat­taa olla teho­kas, mut­ta ei ole mitään takei­ta sii­tä, että se joh­tai­si eet­ti­ses­ti tai poliit­ti­ses­ti hyväk­syt­tä­vään tulonjakoon.
  Sik­si jul­ki­nen val­ta kai­kis­sa mais­sa jakaa tulo­ja uudel­leen vero­jen ja tulon­siir­to­jen sekä (ali­hin­noi­tel­tu­jen) jul­kis­ten pal­ve­lu­jen im. Barr (2004), Sand­mo (1998) tai Lind­beck (2006).20
  kaut­ta ja osal­taan myös sosi­aa­li­va­kuu­tus­jär­jes­tel­mien puitteissa.
  Lisäk­si mark­ki­noi­hin liit­tyy monia puut­tei­ta (mar­ket fai­lu­res), jot­ka perus­te­le­vat jul­ki­sen val­lan toimia.

  Työt­tö­myys­va­kuu­tus ei voi toi­mia yksi­tyi­sel­tä poh­jal­ta ja mark­ki­naeh­toi­ses­ti, kos­ka täl­löin pie­nen työt­tö­myys­ris­kin työn­te­ki­jät jät­täi­si­vät vakuu­tuk­sen otta­mat­ta. Kun vakuutuksenottajina
  oli­si­vat vain kor­kean työt­tö­myys­ris­kin pal­kan­saa­jat (adver­se selec­tion tai kään­tei­nen vali­koi­tu­mi­nen), muo­dos­tui­si­vat vakuu­tus­mak­sut jär­jes­tel­män toi­mi­vuu­den kan­nal­ta lii­an korkeiksi.
  Vaih­toeh­toi­ses­ti vakuu­tus­ta tar­jot­tai­siin vain alhai­sen työt­tö­myys­ris­kin omaa­vil­le työn­te­ki­jöil­le (cream skin­ning), jol­loin suo­jaa tar­vit­se­vien pal­kan­saa­jien ris­kit jäi­si­vät kattamatta.
  Lisä­pul­ma­na on, että vakuu­tus­tur­va voi muut­taa vakuu­te­tun käyt­täy­ty­mis­tä ris­kin lau­kea­mis­ta lisää­väs­ti (moral hazard tai
  moraalikato).

  Pakol­li­nen työt­tö­myys­va­kuu­tus kor­vaa tulon­me­ne­tys­tä ja mah­dol­lis­taa samal­la sen, että työ­paik­kan­sa menet­tä­nyt työn­te­ki­jä voi käyt­tää jon­kin ver­ran aikaa itsel­leen sopi­van uuden työ­pai­kan löy­tä­mi­seen. Oikein mitoi­tet­tu­na jär­jes­tel­mä lisää sekä pal­kan­saa­jan tur­vaa että työ­mark­ki­noi­den tehok­kuut­ta. Sen sijaan
  kor­keat kor­vausas­teet, eten­kin jos ne ovat pit­kä­kes­toi­sia, voi­vat hei­ken­tää työ­mark­ki­noi­den toi­mi­vuut­ta vähen­tä­mäl­lä alttiutta
  hakea ja ottaa vas­taan työtä.”

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 48. rfarm:
  Itse käy­tän enim­mäk­seen yksi­tyi­siä lää­kä­rei­tä, vaik­ka olen­kin pit­kä­ai­kais­työ­tön. Mik­si­kö? Kos­ka en pys­ty ole­maan 3–4 viik­koa nuk­ku­mat­ta lää­kä­rin­ai­kaa odo­tel­les­sa kun tar­vit­sen lääkkeitä.

  Olen samaa miel­tä kir­joit­ta­jan kanssa.Jos yksi­tyis­tä pal­ve­lua ei oli­si, jou­tui­si todel­la sai­ras ihmi­nen odot­ta­maan lää­kä­ril­le pää­syä lii­an pit­kään. Tus­kin jul­ki­nen ter­veys­hul­to yksin pysyi­si­kään nyky­ti­lan­tees­sa hoi­ta­maan sai­rai­ta. Kuu­lun suu­reen ikä­luok­kaan ja mei­tä on pal­jon jää­mäs­sä pois työ­elä­mäs­tä. Uskoi­sin että lää­kä­ris­sä käyn­nit tule­vat vain lisään­ty­mään. Tulee väki­sin­kin mie­leen onko kysei­sei­sen kan­san­edus­ta­jan tar­koi­tus pääs­tä siis­tis­ti eroon suu­res­ta mää­räs­tä elä­ke­läi­siä? Sääs­tyi­si pal­jon rahaa kun ei tar­vit­si­si mak­saa eläkkeitä!

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 49. Mark­ku af Heur­lin: Eikä hän halua kenen­kään paik­ka­kun­nal­la täs­tä tie­tä­vän* eikä ker­toa työ­nan­ta­jal­leen. Sem­min­kin, kun yksi syy tähän on lii­al­li­nen työ­mää­rä ja myr­kyt­ty­net ihmis­suh­teet työpaikalla.

  Aika höl­mö tämä esi­merk­ki­hen­ki­lö. Eikös kan­nat­tai­si pomol­le ensin sanoa, jot­ta töi­tä on lii­kaa ja että muu­ten­kaan eivät hom­mat toi­mi. Mitä ide­aa käy­dä lää­kä­ris­sä, jos ei puu­tu vai­vo­jen syihin?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 50. Mat­ti Kin­nu­nen: Aika höl­mö tämä esi­merk­ki­hen­ki­lö. Eikös kan­nat­tai­si pomol­le ensin sanoa, jot­ta töi­tä on lii­kaa ja että muu­ten­kaan eivät hom­mat toi­mi. Mitä ide­aa käy­dä lää­kä­ris­sä, jos ei puu­tu vai­vo­jen syihin?

  Esi­merk­ki­hen­ki­lö ei ollut mikään höl­mö, ei aina­kaan pää­tel­len tili­nau­has­ta. Syi­hin oli vai­kea puut­tua han­ka­loit­ta­mat­ta ase­maan­sa työ­pai­kal­la. Täs­sä esi­mer­kis­sä työ­pai­kan olo­ja oli kär­jis­tet­ty. todel­li­ses­ta. — Burn outis­ta (sitä oli myös hänen sisa­ruk­sil­laan) sai jyl­lä myös syyt­tää itse­ään, kun lii­kaa haa­li itsel­leen hommia.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 51. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Yksi­tyis­sek­to­rin voi ott­gaa mukaan tuke­maan jul­kis­ta sek­to­ria, mut­ta ei niin, että jokai­ses­ta toi­men­pi­tees­tä mak­se­taan vaan kuten Ruot­sis­sa, jos­sa lää­kä­rin­palk­kio koos­tuu pää­asias­sa poti­laik­si kir­jau­tu­nei­den mää­räs­tä ja väin väh­gäi­seds­sä mää­rin sii­tä, mitä kaik­kiea hoi­toa hei­hin sovelletaan. 

  Tuo Ruot­sin mal­li­kin kuu­los­taa tosi vaa­ral­li­sel­ta yhtä­löl­tä. Voi­si kan­nat­taa ottaa mah­dol­li­sim­man pal­jon poti­lai­ta ja antaa heil­le useim­mi­ten vain valohoitoa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 52. Haluan tuo­da todel­li­sen elä­män tie­toa ja koke­mus­ta sekaan.

  En ole varakas,mutta pakos­ta jou­tu­nut käyt­tä­mään yksityissairaalaa,silloin kun leik­kuu­ta vaa­ti­van kivun kans­sa ei ole enää pär­jän­nyt tai kun asia vaa­tii todel­lis­ta osaa­jaa.. Ei meil­lä ole jakoa: jul­kis­ta ter­vey­den­huol­toa yksi­no­maa käyt­tä­vä rah­vas ja yksi­tyis­puol­ta yksi­no­maa käyt­tä­vä rikas eliit­ti. Pötyä.
  Sanon suo­raan ‚mikä ihmis­tä ohjaa lää­kä­rin luo: 1) Sie­tä­mä­tön kipu 2) toi­vot­to­muus lojua kuu­kausia työ­ky­vyt­tö­mä­nä pää­se­mät­tä lää­kä­riin 3) halu paran­tua ja pääs­tä työ­hön takai­sin. Sil­loin alkaa miettiä,miten nopeim­min saa avun. Päi­vä­ra­hal­la ei elä kuu­kausi­tol­kul­la. Myös elä­ke­läi­set pie­nel­lä­kin eläk­keel­lä tur­vau­tu­vat yksityiseen,kun on pak­ko saa­da pol­vea t. lonk­kaa uusi­tuk­si. Kun ei pys­ty enää olla kivun kans­sa elä­ke­läis­ten hitaim­mas­sa jonossa(vatsakin ja aivot­kin pilat­tu­na tuleh­dus- ja kes­kus­her­mos­toon vai­kut­ta­vil­la lääkkeillä)
  Teh­taal­la lapio­työ­tä aamus­ta iltaan teke­väl­lä mie­hel­lä­ni oli nak­susor­mi ja sai tiedon,että poliai­ka tulee kes­kus­sai­raa­las­ta n. 6kk:n päästä.Lähdin tutun hoi­ta­jan kaut­ta pai­na­maan asiaa,koska mikään ei pysy­nyt kädes­sä ja sai­raa­lan polil­ta sanottiin,ettei tar­vi hoput­taa se ei auta. Onnis­tuin ja hän pää­si­kin polil­le ja käsi­ki­ru­gi sanoi,että leik­kuu pitää teh­dä heti.Tehtiin 3 vrk kulut­tua. Oli 3 vk sai­ras­lo­mal­la ja töis­sä sen jlk. Oli­si jou­tu­nut olla 1/2 v sai­ras­lo­mal­la ennen poliaikaa,kun puris­tuso­tet­ta ei ollut. Sanon Soi­nin­vaa­ral­le sen,että suu­rin ongel­ma on itse jul­ki­sen puo­len sisäl­lä ja eni­ten KELAn raho­ja vie sai­ras­lo­mal­la olo odot­taen polikli­ni­kal­le tai leik­kuul­le pää­syä. Sii­hen tei­dän pitäi­si puut­tua. Se jok­seen­kin pie­ni KELA-kor­vauk­sen pois­to yksi­tyis­lää­kä­ril­lä käynnistä/leikkuusta ei ole mikään kei­no paran­taa jul­ki­sen puo­len toi­min­taa. Se on vain pirui­lua ihmiselle,joka halu­aa takai­sin tuo­tan­toon omas­ta pus­sis­taan mak­saen. Miten ihmis­ten rahan­me­noa­kin ter­vey­ten­sä eteen pitää kadeh­tia? KELA-kor­vaus pitäi­si saat­taa ajan tasal­le. Sen suu­ruus nyt on kivikaudelta.Ongelma makaa jul­ki­sen puo­len systeemissä.Byrokratiaa on pai­su­tet­tu mai­nos­taen tehon para­ne­mi­sel­la. Oikeas­ti se on kät­ket­ty seka­sot­ku sii­tä tosiasiasta,että kaik­kia ei enää halu­ta jul­ki­sil­la rahoil­la hoitaa.Mutta kun tätä ei käy sanoa poti­laal­le päin läsiä,niin jul­ki­nen puo­li on teh­ty niin byrokraattiseksi,ettei pää­se edes puhe­li­mel­la. Toi­vot­tu lop­pu­tu­los­han on saa­vu­tet­tu eli hoi­to jää saa­mat­ta. Kai­kil­ta ikäih­mi­sil­tä var­sin­kin. Mut­ta ikäih­mi­siä on pal­jon yksityispuolella,jossa olet ihmi­nen ikään kat­so­mat­ta.. TK:een ei pää­se puhelimella,kun menet luu­kul­ta aikaa kysymään,ketään ei ole lää­kä­ril­le menossa,on hiljaisuus,ei tak­ke­ja nau­la­kos­sa. Kun menin ex-tem­po­re hammasrtg:iin ennen peruu­tuai­ka­na teh­tyä ham­mas­leik­kuu­ta, rtg:ssä ei ollut ketään minua ennen eikä kukaan odot­ta­nut jäl­kee­ni. Kan­nat­tas ruve­ta ensin tut­ki­maan jul­ki­sen puo­len työtehoa.Siinä se rahaa syö­vä vika on. Yksi­tyi­sel­lä puo­len hen­ki­lö­kun­ta rien­tää pai­kas­ta toi­seen ihan eri tahtia. 

  Kun­nil­le tulee yhtä kal­liik­si tut­ki­mus­lä­het­teet ‚oli­vat ne kotoi­sin mis­tä vain. Jul­ki­sel­la puo­lel­la odo­tat ensin väh. 3 kk kuvan­ta­mi­sia sai­ras­lo­mal­la­kin ollen,jos ei pys­ty työ­hön ja sii­tä kuu­kausia polil­le ja vie­lä kuu­kausia leik­kuuseen. yksi­tyi­sel­lä hom­ma menee nopeas­ti ja olet töis­sä ja KELAn päi­vä­ra­ha­ku­lut jää minimiin.

  Tämä hom­ma vaa­ti­si kun­non mate­ma­tii­kan osaa­mis­ta ja kaik­kien KELA kor­vat­ta­vien asioi­den huomioimista..Sairauspäivärahat,lääkkeet, mat­ka­ku­lut ‚ala­mit­tai­nen KELA-kor­vaus yksityislääkärihoidosta.
  Jul­ki­sen puo­len raho­ja sääs­tyy juu­ri yksi­tys­lää­kä­reil­lä käyn­neis­tä eikä siel­tä kukaan perus­teet­ta tai köy­kö­ses­ti lai­ta asia­kas­ta kuvantamisiin.Eniten rahaa vie jul­ki­sen puo­len arvaustekniikka.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 53. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Las­ten kor­vien put­ki­tuk­sia vakuu­tus­po­ti­laat ovat tar­vin­neet yhdek­sän ker­taa enem­män kuin muut lapset.

  Ei minus­ta näi­tä tilas­to­ja voi näin tul­ki­ta eikä anna oikeel­lis­ta kuvaa asias­ta. Ne joil­la on vakuutus,hakevat hoidon,että voi­vat itse olla työs­sä eikä lap­sen sai­raus sot­ke koko per­heen toi­meen­tu­lo­pa­ket­tia. Tie­dän tämän omas­ta elä­mäs­tä­ni. Yhteis­kun­nal­le kal­lein jouk­ko ovat ne lapset,jotka ovat lop­pu­mat­to­mas­sa kor­va­tu­leh­dus­kier­tees­sä ja van­hem­mat hyp­pää­vät hei­dän kans­sa jul­ki­sel­la puo­lel­la jat­ku­vas­ti vie­den pal­jon poti­la­sai­ko­ja ja lap­set syö anti­bioot­te­ja. Van­hem­mat jou­tu­vat ole­maan pois työs­tä sai­ras­ta las­ta koto­na hoi­taen. Vakuu­tus­mak­su­ja­han mak­se­taan juu­ri sen takia,että on tur­va pahan päi­vän varalta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 54. Yksi näkö­kul­ma asi­aan on myös se, että Kela-kor­vauk­set vää­ris­tä­vät kil­pai­lua jois­sain tilanteissa.

  Psy­ko­te­ra­peu­tin poh­ja­kou­lu­tuk­se­na ennen psy­ko­te­ra­pia­kou­lu­tus­ta voi olla esi­mer­kik­si lää­kä­ri, psy­ko­lo­gi tai sai­raan­hoi­ta­ja. Jos joku halu­aa käy­dä itse mak­saen yksi­tyi­sel­lä psy­ko­te­ra­peu­til­la, ohjaa se että lää­kä­rin käyn­neis­tä saa Kela-kor­vauk­sen hänet lää­kä­ri-psy­ko­te­ra­peu­tin vas­taa­no­tol­le. Tai sit­ten vaih­toeh­toi­ses­ti lää­kä­ri voi pitää Kela-kor­vauk­sen ansios­ta kor­keam­paa tak­saa täs­mäl­leen samas­ta palvelusta.

  Lää­kä­ri­käyn­neis­tä mak­set­ta­va Kela-kor­vaus vää­ris­tää kil­pai­lua myös ilman psy­ko­te­ra­pia­kou­lu­tus­ta toi­mi­vien yksi­tyis­ten psy­kiat­rien ja psy­ko­lo­gien välil­lä. Monet ihmi­set halua­vat jos­sain elä­män­sä krii­si­ti­lan­tees­sa käy­dä muu­ta­man ker­ran kes­kus­te­le­mas­sa asian­tun­ti­jan kans­sa saa­dak­seen aja­tuk­si­aan jär­jes­tyk­seen. Täl­löin yleen­sä ei tar­vi­ta lää­ke­hoi­toa tai diag­noo­sia, joten psy­kiat­rin eri­kois­osaa­mi­sel­le ei ole tar­vet­ta, ja psy­ko­lo­gin kou­lu­tus, jos­sa pereh­dy­tään myös ihmi­sen tavan­omai­seen kehi­tyk­seen ja psyyk­ki­seen toi­min­taan ja krii­si­ti­lan­tei­den tavan­omai­seen käsit­te­lyyn voi olla jopa parem­pi. Kui­ten­kin Kela­kor­vaus ohjaa ihmi­set näis­sä­kin tilan­teis­sa ensi­si­jai­ses­ti psy­kiat­rin vastaanotolle.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 55. Mar­ko Kosu­nen: Point­ti: Koko­nais­kus­tan­nuk­set, hoi­don todel­li­nen koko­nais­tar­ve ja mak­sa­jat ovat jär­jes­tel­män kan­nal­ta muut­tu­mat­to­mia vakioi­ta. On kus­tan­nuk­sis­ta riip­pu­ma­ton ongel­ma opet­taa lää­kä­rit arvioi­maan hoi­don tar­ve oikein; ei lii­kaa, ei lii­an vähän.

  Ei, ei ja vie­lä ker­ran ei. Hoi­don koko­nais­tar­ve ei ole mikään muut­tu­ma­ton vakio vaan täy­sin riip­pu­vai­nen poti­laan sub­jek­tii­vi­sis­ta pre­fe­rens­seis­tä. Sai­rau­den ja poik­kea­vuu­den väli­nen rajan­ve­to on veteen piir­ret­ty vii­va, joka riip­puu pit­käl­le sii­tä miten poti­las halu­aa elä­män­sä käyttää. 

  Miten esi­mer­kik­si yhteis­mi­tal­lis­taa kak­si työ­ter­veys­huol­lon poti­las­ta jois­ta toi­sen motii­vi on pääs­tä kei­nol­la mil­lä hyvän­sä takai­sin työ­elä­mään ja toi­sen sii­tä pois ?

  Tar­jot­ta­van hoi­don sal­lit­tu koko­nais­kus­tan­nus sen sijaan on jär­jes­tel­män kan­nal­ta poliit­ti­nen vakio. Kun jul­ki­nen sek­to­ri sääs­tää, se tar­koit­taa että esi­mer­kik­si tut­ki­muk­sia teh­dään abso­luut­ti­ses­ti vähem­män. Miten lää­kä­ri voi­si teh­dä pää­tök­siä hoi­don tar­pees­ta kun poti­las ei pää­se edes vas­taa­no­tol­le saakka ?

  Se ettei kaik­kia sai­rauk­sia hoi­de­ta on nor­maa­li­ti­lan­ne, ja on yksi­löl­lis­tä mitä sai­rauk­sia poti­las yli­pää­tään halu­aa hoi­det­ta­van, ja pal­jon­ko se saa mak­saa. On luon­te­vaa että hoi­tos­hop­pai­lu teh­dään yksi­tyi­sel­lä sek­to­ril­la ja koko­nai­suu­des­saan omal­la rahal­la sub­jek­tii­vi­sin, ei lää­ke­tie­teel­li­sin perustein.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 56. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Kun jokai­nen yli­mää­räi­nen koe tuot­taa lää­kä­ria­se­mal­le voit­toa, nii­tä arvioi­daan vähän eri kri­tee­rein kuin jul­ki­ses­sa ter­vey­den­huol­los­sa, jos­sa jokai­nen yli­mää­räi­nen koe on menoerä.

  No sil­loin­han ihan­ne on tämä vakuu­tus­yh­tiö Poh­jo­lan tyyp­pi­nen mal­li (Poh­jo­la on jon­kin tyyp­pis­tä lää­kä­ria­se­maa perus­ta­mas­sa) jos­sa on muka­na kaik­ki osa­puo­let. Eli nämä ehdo­tuk­set, jois­sa kun­nat sai­si­vat myös ottaa maksavia
  poti­lai­ta oli­si kun­nal­li­nen ver­sio siitä.

  Se ettei kela­kor­vaus­ta sai­si on hiu­kan koh­tuu­ton­ta sil­lä perus­teel­la, että nämä
  yksi­tyi­siä lää­kä­ri­pal­ve­lui­ta käyt­tä­vät ovat usein
  hyviä veron­mak­sa­jia. Tun­tuu koh­tuut­to­mal­ta, että hei­dän vel­vol­li­suus on kus­tan­taa jär­jes­tel­mä, jota
  he eivät oikeas­taan rasi­ta (pait­si akuutisti).

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 57. Koti­paik­ka­kun­ta­ni ter­veys­kes­kuk­ses­sa ei ole var­si­nais­ta päi­vys­tys­tä, aamun 10 nopein­ta soit­ta­jaa saa ajan samal­le päi­väl­le. Klo 16 jäl­keen voin läh­teä jonot­ta­maan lähi­ka­pun­gin ter­veys­kes­kuk­seen. Jul­kis­ta lii­ken­net­tä ei sii­hen aikaan, jos ei nyt muu­ten­kaan ole. Menen siis tak­sil­la, edes­ta­kai­nen mat­ka 60 kilo­met­riä. Kela kor­vaa minul­le jul­ki­sen- ja tak­si­mat­kan erotuksen.
  Entä­pä jos menen lin­ja-autol­la päi­väl­lä yksi­tyi­sel­le, lie­nee sama mak­su sit­ten tuo Kela­kor­vaus lää­kä­rin­palk­kios­ta kuin taksimatkakorvauskin.
  Asun pk-seu­dus­ta 70 kilo­met­rin pääs­sä ja toi­von, että jos­kus Arka­dian­mäen päät­tä­jät kur­kis­tai­si­vat myös Kehä Kol­mo­sen toi­sel­le puolelle.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 58. Hyvä OS! Jäl­leen ker­ran hyvä kir­joi­tus ja osu­va ana­lyy­si. Toi­vot­ta­vas­ti ehdo­tus menee läpi.

  Näh­däk­se­ni yksi­tyi­sis­tä lää­kä­ria­se­mis­ta on nyt muo­dos­tu­nut ikään kuin ohi­tus­kais­ta jul­ki­ses­ti kus­tan­ne­tun eri­kois­ter­vey­den­hoi­don pal­ve­lui­hin pää­se­mik­si (kun­han ensin mak­saa pie­nen kyn­nys­ra­han yksi­tyi­sel­le). Ei ole mitään tar­vet­ta jul­ki­ses­ti tukea täl­le ohi­tus­kais­tal­le pää­se­mis­tä. Tämä ehdo­tus KELA-kor­vaus­ten pois­ta­mi­ses­ta ei vält­tä­mät­tä yksi­nään pois­ta perus­on­gel­maa, mut­ta lie­nee askel oike­aan suuntaan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 59. Siis sii­tä, kun ei halua jonot­taa ter­veys­kes­kuk­seen, vaan menee yksi­tyis­lää­kä­rin vas­taa­no­tol­le, mak­saa sata­sen ja saa sii­tä Kelal­ta pari kymppiä.”

  Jonot­tai­sin arvaus­kes­kuk­seen jos tie­täi­si edes suun­nil­leen mil­loin näkee lää­kä­rin. “Akuu­tit” tapauk­set menee jat­ku­vas­ti ohi jonon, istu sii­nä sit­ten fluns­sas­sa muu­ta­ma tun­ti epä­tie­toi­se­na. Mis­tä olet repi­nyt tuon sata­sen hin­nan ? Aina kun olen käy­nyt yksi­tyi­sel­lä fluns­san tai jon­kun muun pik­ku­ju­tun takia ja käyn­ti on ollut max 20min, las­ku on ollut alle 50 euroa. Vii­mek­si las­ku oli 47 euroa ja kelakorvaus(oli jo vähen­net­ty) 10,8 euroa. Juu­ri tuo kela­kor­vaus jee­saa sen ver­ran että olen val­mis mak­sa­maan lää­kä­ris­sä käyn­nis­tä ilman jonotusta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 60. Te jot­ka väi­tät­te vaik­ka Ison-Bri­tan­nian sys­tee­min ole­van pas­kin iki­nä tai val­ta­vaa tyy­ty­väi­syyt­tä aiheut­ta­va, tai että Suo­mes­sa ei saa aikaa tai lähet­tei­tä jul­ki­sel­la puo­lel­la tai että ihan hyvin saa, anta­kaa jotain läh­tei­tä jos mei­naat­te sanoa jotain mer­kit­tä­vää. Nii­tä voi­daan sit­ten arvioi­da ja ruo­tia. Miten täl­le Suo­men par­haan poliit­ti­sen blo­gin kom­men­toi­jil­le voi olla vie­lä­kin epä­sel­vää, että huhut ja anek­doo­tit eivät voi olla pää­tök­sen­teon väli­nei­tä, vaan tar­vi­taan tilas­to­ja ja dataa?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 61. Hyvä ehdo­tus! Ennen toi­meen­pa­noa vaan oli­si syy­tä pan­na jul­ki­sen puo­len ter­vey­den­hoi­to toi­mi­maan kaikkialla.
  Nim. ter­veys­kes­kuk­sen tyy­ty­väi­nen asia­kas tap­po­lis­tal­la ole­vas­sa kunnassa

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 62. Sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den kan­nal­ta oli­si sel­ke­ää jos julkinen/yksityinen ‑käsit­tei­tä sel­key­tet­tä­siin ja eriy­tet­täi­siin. Niin että rajan­ve­to teh­dään sen mukaan mikä taho toi­mii pal­ve­lun RAHOITTAJANA eikä sen mukaan kuka pal­ve­lun toteuttaa.

  Eli:
  1)Julkinen pal­ve­lu rahoi­te­taan JULKISIN varoin. Asiak­kai­ta koh­del­laan tas­a­puo­li­ses­ti sosi­aa­li­ses­ta ase­mas­ta riip­pu­mat­ta ja ongel­ma­läh­töi­ses­ti jol­loin esim. syö­pä­leik­kaus­po­ti­las voi toki hypä­tä leik­kaus­jo­nos­sa tyrä­leik­kaus­ta tar­vit­se­van edelle.

  2)Yksityinen pal­ve­lu rahoi­te­taan YKSITYISIN varoin. Esim. plas­tiik­ka­ki­rur­gi­aa tar­vit­se­va suu­ri­tu­loi­nen Mic­hael Jack­son ‑imi­taat­to­ri voi saa­da leik­kausa­jan samal­le päi­väl­le kun hän kus­tan­taa koko hoi­don omas­ta pus­sis­taan ja on ITSE myös val­mis mak­sa­maan sii­tä että saa tar­vit­se­maan­sa pal­ve­lua heti.

  3) Kaik­kia väli­muo­to­ja pyri­tään vält­tä­mään. Eli jul­ki­sia pal­ve­lui­ta käyt­tä­vien oma­vas­tuu mini­moi­daan kuten myös yksi­tyis­hoi­don saa­ma jul­ki­nen tuki.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 63. Tom­mi Uscha­nov: Sekä mm. Iso-Bri­tan­nia, Ita­lia, Espan­ja, Ruot­si, Tans­ka, Nor­ja, Kana­da, Austra­lia ja Uusi-Seelanti.

  Täs­sä näil­le mail­le ja Suo­mel­le OECD:n rapor­toi­mat ter­veys­me­not per nup­pi osto­voi­ma­kor­jat­tu­na (julkinen+yksityinen=yhteenä). Tie­dot ovat uusim­mat saa­ta­vil­la ole­vat (2008) ja osin alustavia:

  Iso-Bri­tan­nia: 2702+579=3280
  Ita­lia: 2371+688=3059
  Espan­ja: 2157+814=2971
  Ruot­si: 2970+674=3644
  Tans­ka: 3431+??=4052
  Nor­ja: 4408+821=5230
  Kana­da: 2836+1188=4024
  Austra­lia: 2343+1103=3445
  Uusi-See­lan­ti: 2235+550=2784
  Suo­mi: 2351+807=3158

  Näi­den luku­jen valos­sa Suo­men sys­tee­mi ei ole aivan huo­no, kos­ka pie­nem­mät jul­ki­set menot mai­ni­tuis­ta mais­ta on vain Austra­lial­la, Uudel­la See­lan­nil­la ja Espan­jal­la. Pie­nem­mät koko­nais­me­not on vain Ita­lial­la, Espan­jal­la ja Uudel­la See­lan­nil­la. Enem­män mei­dän ver­tai­lu­ryh­määm­me kuu­lu­vil­la mail­la (Ruot­si, Nor­ja ja Tans­ka) menot ovat aivan tois­ta luokkaa.

  Tilas­to­jen mukaan meil­le on siis täl­tä lis­tal­ta vain kak­si maa­ta, joi­ta ehkä kan­nat­tai­si kat­soa mal­lik­si. Toi­nen on Uusi-See­lan­ti, mut­ta sikä­läi­nen sys­tee­mi on nykyi­sel­lään aika lähel­lä mei­kä­läis­tä (perus­ta­son ter­vey­den­huol­to on osin yksi­tyis­tä, mut­ta val­tio tukee).

  Toi­nen mal­li­maa on Espan­ja. Siel­lä on mei­kä­läis­tä kat­ta­vam­pi jul­ki­nen ter­vey­den­hoi­to. Ongel­mat tosin ovat vähän samo­ja kuin meil­lä, jono­tusa­jat tup­paa­vat veny­mään. Mei­hin näh­den edul­li­sem­pi hin­ta­ta­so ylei­seen osto­voi­maan ver­rat­tu­na syn­tyy pää­osin palk­ka­ra­ken­teen eri­lai­suu­des­ta (ter­vey­den­hoi­to­hen­ki­lö­kun­nan palk­ka vs. mui­den palkka).

  Lisäk­si espan­ja­lai­nen rapor­toin­ti saat­taa olla bud­jet­tei­hin perus­tu­vaa, ja vii­me vuo­si­na ne bud­je­tit ovat väes­tön ikään­ty­mi­sen ja mui­den vas­taa­vien teki­jöi­den vuok­si ylit­ty­neet reip­paas­ti. Ja kes­ki­mää­räi­nen espan­ja­lai­nen käy lää­kä­ris­sä yli 8 ker­taa vuo­des­sa, mikä on aina­kin Euroo­pan jol­lei koko maa­il­man kor­kein luke­ma. Suo­men luke­maa minul­la ei ole käsil­lä­ni, mut­ta Ruot­sin luke­ma on noin 3 käynti/nuppi/vuosi.

  Mikään yllä­ole­vas­ta ei sinän­sä ole argu­ment­ti yksi­tyi­sen sek­to­rin kela-kor­vaus­ten puo­les­ta tai nii­tä vas­taan. Mut­ta ehkä se sen ker­too, että mil­lään hel­pol­la “kopioi­daan noil­ta koko­naan julkinen/kokonaan yksi­tyi­nen jär­jes­tel­mä” ‑kikal­la kus­tan­nus­ten alen­ta­mi­nen tus­kin onnistuu.

  Kus­tan­nus­ten mer­kit­tä­vä alen­ta­mi­nen vaa­ti­nee pal­ve­lu­ta­son hei­ken­tä­mis­tä joko poti­las­mak­su­ja korot­ta­mal­la tai pal­ve­lui­ta kar­si­mal­la. Kela-kor­vaus­ten pois­ta­mi­nen on yksi mah­dol­li­suus pal­ve­lu­mak­su­jen korot­ta­mi­seen koh­den­ne­tus­ti, mut­ta sii­nä­kin on omat ris­kin­sä, jot­ka pitää pun­ni­ta huolellisesti.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 64. spot­tu: Se ettei kaik­kia sai­rauk­sia hoi­de­ta on nor­maa­li­ti­lan­ne, ja on yksi­löl­lis­tä mitä sai­rauk­sia poti­las yli­pää­tään halu­aa hoi­det­ta­van, ja pal­jon­ko se saa maksaa.

  Jos­kus kysy­mys on kui­ten­kin sii­tä, kuka mak­saa ja mitä maksaa.

  Jos räkä­tau­ti­po­ti­las saa tk-lää­kä­ril­le ajan vii­den päi­vän pää­hän, kes­ki­mää­räi­nen tulos voi olla hyvä kaik­kien kan­nal­ta. Poti­laan ei tar­vit­se men­ne hake­maan mui­ta liik­keel­lä ole­via pöpö­jä mis­tään kes­kus­va­ras­tol­ta, ja se virusfluns­sa (ja osa bak­tee­ri-infek­tiois­ta­kin) para­nee kui­ten­kin ihan vain Bura­naa nap­si­mal­la. Ehkä jopa jää tur­ha ab-kuu­ri ottamatta.

  Tai ehkä sii­nä sit­ten­kin käy niin, että se fluns­sa­po­ti­las osoit­tau­tuu­kin kuu­lu­van sii­hen vähem­mis­töön, jol­la tau­tia voi­daan lyhen­tää lää­ke­hoi­dol­la. Nopea ja oikea diag­noo­si ja ajois­sa aloi­tet­tu lää­ke­hoi­to lyhen­tä­vät työ­ky­vyt­tö­myy­sai­kaa, voit­ta­ji­na poti­las, työ­nan­ta­ja ja yhteiskunta.

  Nämä ovat kui­ten­kin jos­sain mää­rin lil­lu­kan­var­si­ta­pauk­sia, ja huo­lel­li­nen talou­del­li­nen tar­kas­te­lu saat­taa osoit­taa asioi­den mene­vän päit­täin. Kela-kor­vauk­sen pois­to siir­tää pie­nen poru­kan yksi­tyi­sel­tä jul­ki­sel­le puo­lel­le, ja tämän pie­nen poru­kan pie­net ter­veys­muu­tok­set ovat hyvin vähäi­nen tekijä.

  Mut­ta jos lie­väs­ti tai kes­ki­vai­keas­ti masen­tu­nut työs­sä­käy­vä ei saa sitä Kela-kor­vaus­ta yksi­tyi­seen tera­pi­aan­sa, vai­ku­tuk­set voi­vat olla suu­rem­pia. Kor­vaus on kyl­lä suu­ri (tuhan­sia euro­ja vuo­des­sa), mut­ta niin ovat yhteis­kun­nan ja yksi­lön kulut työkyvyttömyydestäkin.

  Minul­la ei ole mitään hyvää dataa Kelan tera­pia­me­nois­ta, mut­ta käy­tän­nös­sä hyvin suu­ri osa psyyk­kis­ten sai­rauk­sien (lähin­nä masen­nus) hoi­dos­ta anne­taan yksi­tyi­sel­lä puo­lel­la. Ja kun tun­ne­tus­ti masen­nus on vai­va, joka vie hui­man mää­rän työ­vuo­sia pois, niin näi­den Kela-kor­vaus­ten pois­ta­mi­nen on kyl­lä aika tiu­kan miet­ti­mi­sen paikka.

  Toi­nen miet­ti­mi­sen paik­ka on kus­tan­nus­vai­ku­tus työ­nan­ta­jil­le. Jos työ­nan­ta­jan saa­ma Kela-kor­vaus pois­te­taan, lain vaa­ti­muk­sia parem­paa työ­ter­veys­huol­toa tar­joa­vat työ­nan­ta­jat jou­tu­vat mak­su­mie­hik­si. Ei kuu­los­ta kan­nus­ta­vuu­del­taan ihan fik­sul­ta vedol­ta. Mut­ta sen arvioin­ti tie­tys­ti vaa­ti­si tie­toa sii­tä, pal­jon­ko näi­tä mak­su­ja menee työnantajille.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 65. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Las­ten kor­vien put­ki­tuk­sia vakuu­tus­po­ti­laat ovat tar­vin­neet yhdek­sän ker­taa enem­män kuin muut lapset. 

  Jo kah­den päi­vän sai­ras­pois­sao­lo mak­saa put­ki­tuk­sen ver­ran. Kyl­lä­hän jul­ki­sen puo­len kan­nat­taa aivan ehdot­to­mas­ti sääs­tää put­ki­tuk­sis­sa kos­ka eipä se ole jul­ki­sel­ta ter­vey­den­huol­lol­ta pois, jos jon­kun ihmi­sen työ­nan­ta­ja menet­tää vuo­si­ta­sol­la ton­ni­kau­pal­la las­ku­tus­ta kun työn­te­ki­jä istuu sai­raan lap­sen kans­sa joko koto­na tai polilla.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 66. Kal­le Iso­kal­lio sor­tui aamu­tee­vees­sä tähän ansaan, että Kela-kor­vauk­sen pois­tu­mi­nen mer­kit­si­si ikään kuin auto­maat­ti­ses­ti kaik­kien yksi­tyi­siä ter­veys­pal­ve­lu­ja käyt­tä­vien siir­ty­mis­tä kun­nan asiak­kaik­si. No ei tie­ten­kään merkitsisi. 

  Itse mm. tar­kis­tut­tai­sin vuo­sit­tain ham­paa­ni aivan var­mas­ti yksi­tyi­sel­lä riip­pu­mat­ta kela-kor­vauk­ses­ta, kos­ka jul­ki­sen ruuh­kat ovat aivan kestämättömät. 

  Oma kysy­myk­sen­sä on, kuin­ka rei­lua on ajaa yksi­tyi­sel­le jokai­nen kyke­ne­vä täl­lä väsytystaktiikkalla?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 67. Juk­ka:

  Ei kai se että ihmi­set elä­vät pidem­pään voi olla perus­te siir­tää koko ajan enem­män ja enem­män rahaa pas­sii­vi­väes­töl­le. Poh­jois­mai­sen hyvin­voin­ti­val­tion luon­ne on se, että vapaa­mat­kus­ta­jien mää­rä kas­vaa koko ajan ja sik­si pal­ve­lui­hin ei enää rii­tä rahaa.

  Hmm. Glo­baa­lin kapi­ta­lis­min (jon­ka osak­si suo­ma­lais­ta ter­vey­den­hoi­toa mehi­läi­si­neen on pit­kään nai­tet­tu) omi­nais­piir­re on sisä­pii­ri ja val­lan yti­met. Pimey­den yti­miin kuu­luu investointipankk(iir)eja ja polii­ti­koi­ta. Kort­ti­ta­lon kaa­tues­sa ydin­po­ruk­ka halu­aa pitää kave­ri­pii­ris­tään, omas­ta elin­ta­sos­taan ja ‑tavois­taan kiin­ni mikä käy hel­poi­ten syyt­tä­vää sor­mea heris­tä­mäl­lä kreik­ko­jen ja taka­hi­kiöi­den suuntaan.

  Onhan se sel­vää että luhis­tu­van sys­tee­min hal­lin­nol­lis­ten yli­kan­sal­lis­ten RAKENTEIDEN koko ajan hul­lum­mak­si ja kal­liim­mak­si käy­vä yllä­pi­to on pois asiois­ta, joi­hin on ollut alhai­sem­man bkt:n Suo­mes­sa kum­mas­ti varaa.

  Pih­ti­pu­taan mum­mon & co:n tai “tavis­pas­sii­vi­väes­tön” syyt­tä­mi­nen täs­tä ker­too kyl­lä argu­men­toi­jan tyn­ny­rie­lä­mäs­tä eikä todellisuudesta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 68. Arja:
  ´snip´
  Sanon Soi­nin­vaa­ral­le sen,että suu­rin ongel­ma on itse jul­ki­sen puo­len sisäl­lä ja eni­ten KELAn raho­ja vie sai­ras­lo­mal­la olo odot­taen polikli­ni­kal­le tai leik­kuul­le pää­syä. Sii­hen tei­dän pitäi­si puut­tua. Se jok­seen­kin pie­ni KELA-kor­vauk­sen pois­to yksi­tyis­lää­kä­ril­lä käynnistä/leikkuusta ei ole mikään kei­no paran­taa jul­ki­sen puo­len toimintaa.
  ´snip´

  Juu­ri niin! Las­ke­kaa­pas nämä kulut!
  (mut­ta sil­ti yksi­tyis­puo­len Kela-kor­vauk­sen voi­si poistaa)

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 69. Jul­ki­sel­la puo­lel­la poti­las on pakol­li­nen paha, joka vie aikaa kai­kel­ta muul­ta kival­ta. Hänes­tä pitää pääs­tä eroon. 

  Yksi­tyi­sel­lä puo­lel­la poti­las tuo rahan kas­saan. Mitä enem­män hän­tä rahas­te­taan, sitä tyy­ty­väi­sem­pi hän on kun kun­nol­la tut­ki­taan ja hoi­de­taan. Täy­del­li­nen lypsylehmä!

  Yksi­tyi­sen sek­to­rin lää­kä­reis­tä vain noin 20 pro­sent­tia työs­ken­te­lee pel­käs­tään siel­lä. Lopuil­la on jul­ki­nen vir­ka myös tai har­voil­la jokin muu työ. Haus­kaa kun joi­den­kin mie­les­tä sama lää­kä­ri on ter­veys­kes­kuk­ses­sa puos­ka­ri ja illal­la mehi­läi­ses­sä kovan luo­kan ammattilainen. 

  En usko, että Kela-kor­vauk­sen pois­to lää­kä­rien hin­to­ja las­kee. Lää­kä­rit hin­noi­te­le­vat lää­kä­ri­kes­kuk­sis­sa itse omat tak­san­sa ja saman alan eri­kois­lää­kä­reil­lä voi olla toi­sel­la kak­sin­ker­tai­nen taksa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 70. Hei Osmo

  Toi­voi­sin, että te polii­ti­kot muis­tai­sit­te kui­ten­kin, että on ole­mas­sa vai­vo­ja ja sai­rauk­sia, joi­hin ei jul­ki­sel­la puo­lel­la saa var­si­nai­ses­ti hoitoa. 

  Esim. minul­la todet­tiin kai­hi ja kos­ka en ole vie­lä vuo­siin puo­li­so­kea, en pää­se edes kai­hi­leik­kaus­jo­noon jul­ki­sel­le puo­lel­le. Kui­ten­kin kos­ka työ­ni on luke­mis­ta ja kir­joit­ta­mis­ta, näkö­ken­täs­sä näky­vät “ros­kat” vai­keut­ta­vat elä­mää­ni pal­jon ja pään­sär­ky on kroonista.

  Jos haluan saa­da näkö­ni ja elä­mä­ni kun­toon, minun ei auta muu kuin men­nä yksi­tyi­seen leik­kauk­seen ja mak­saa sii­tä yli tuhat euroa. Onnek­si Kela kor­vaa edes pari sataa. En ole vie­lä men­nyt leik­kauk­seen, vaan sin­nit­te­len, kos­ka eihän minul­la oikeas­taan ole sii­hen varaa. 

  Myös ham­mas­hoi­don puo­lel­la ei jul­ki­sel­le puo­lel­le ole mah­dol­lis­ta pääs­tä muu­ta kuin akuu­tis­sa ham­mas­sär­ky­ti­lan­tees­sa. Kui­ten­kin huo­nos­ti hoi­de­tut ham­paat voi­vat aiheut­taa jopa sydän­sai­rauk­sia, joten sään­nöl­li­set tar­kas­tuk­set ja ennal­ta ehkäi­se­vä muu hoi­to ovat hyvin tär­kei­tä. On siis pak­ko tila­ta aika yksi­tyi­sel­le ham­mas­lää­kä­ril­le eikä odot­taa, että ham­mas alkaa sär­keä saa­dak­seen juu­ri sii­hen ham­paa­seen sit­ten täs­mä­hoi­toa eikä muuta. 

  Olen sitä miel­tä, että tukia pitää kas­vat­taa eikä pois­taa yksi­tyi­sen ter­vey­den­hoi­don puo­lel­ta, kos­ka yhteis­kun­ta kui­ten­kin sääs­tää jokai­sen sel­lai­sen koh­dal­la, joka käyt­tää yksi­tyis­tä ter­vey­den­huol­toa jul­ki­sen sijaan. 

  Las­ke­kaa­pa, kuin­ka pal­jon jul­ki­sen ter­vey­den­huol­lon vas­taa­va poti­las tulee mak­sa­maan yhteis­kun­nal­le ja ver­rat­kaa kelan mak­sa­maan tukeen yksi­tyi­sen ter­vey­den­huol­lon palveluista. 

  Ihmi­siä pitää ohja­ta käyt­tä­mään yksi­tyis­tä ter­vey­den­huol­toa kela-kor­vauk­sen avul­la, kos­ka se tulee yhteis­kun­nal­le kui­ten­kin halvemmaksi.

  Ystä­väl­li­sin terveisin
  Irene

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 71. Eikun näin:
  ‑Yksi­tyi­nen ei saa mitään tukia.
  ‑Poti­las päät­tää itse min­ne hakeu­tuu, aina. Eli jat­ko­tut­ki­mus­lä­he­te on osoit­tee­ton, sii­nä sano­taan vain että täm­möi­nen tut­ki­mus pitäi­si teh­dä. Poti­las valit­see siten itse min­ne menee, ts. halu­aa­ko mak­saa esim. mag­neet­ti­ku­vas­ta yksi­tyi­sen vai jul­ki­sen puo­len hinnan.
  ‑Jul­ki­sen puo­len laa­tu, (lähin­nä nopeus), sekä yksi­tyi­sen puo­len hin­nat para­ne­vat jos hal­li­tus lopet­taa lää­kä­ri­lii­ton edes­sä mate­lun ja kou­lut­taa OIKEASTI RIITTÄVÄSTI LISÄÄ lääkäreitä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 72. Lähes kai­kis­sa Kes­ki-Euroo­pan mais­sa yksi­tyi­set lää­kä­rit tuot­ta­vat vas­tao­san avo­ter­ve­vey­den­huol­lon pal­ve­luis­ta. Myös Beve­rid­ge-jär­jes­tel­män mais­sa. Ter­mi kuvaa rahoi­tus­jär­jes­tel­mää eikä pal­ve­lu­jen tuotantotapaa.
  DDR-ver­taus on sikä­li osu­va, että Suo­men kal­tai­nen kun­tien ter­veys­mo­no­po­li on har­vi­nai­nen Euroo­pas­sa. Kut­su­taan sitä vaik­ka sosia­lis­ti­sek­si tuo­tan­to­ta­vak­si parem­man ter­min puut­tees­sa. Mie­leen tulee vain Espan­ja ja Italia.

  Niin kau­an kuin Suo­mes­sa ei ote­ta yksi­tyi­siä pal­ve­lun­tuot­ta­jia tasa­ver­tai­si­na pal­ve­lun­tuot­ta­ji­na mukaan jär­jes­tel­mään, ei uni­ver­saa­liin ja tasa-arvoi­seen kat­ta­vuu­teen ole mah­dol­lis­ta pääs­tä. Kat­ta­va jul­ki­nen ter­vey­den­huol­to ei ole sel­lai­nen, mis­sä osal­le on varat­tu vain mak­su­mie­hen osa ilman todel­lis­ta mah­dol­li­suut­ta käyt­tää rahoit­ta­mi­aan palveluja.

  Muu­al­la Euroo­pas­sa ei koe­ta ongel­mak­si, että pal­ve­lun­tuot­ta­ja on yksi­tyis­lää­kä­ri. Suo­men viher­va­sem­mis­tol­le se tun­tuu ole­van niin suur­ta ideo­lo­gis­ta myrk­kyä, että mie­luum­min ollaan val­mii­ta pitä­mään ihmi­set hoitojonoissa.

  Tähän samaan puu­hun on hakat­tu pää­tä 40 vuot­ta. Rat­kai­sua ei tule, ennen kuin asia­kas ITSE saa vapaas­ti vali­ta sel­lai­sen pal­ve­lu­jen tuot­ta­jan jol­ta hoi­toa on saa­ta­vis­sa. Ilman mitään kei­no­te­koi­sia osto­pal­ve­lu yms. viri­tel­mia, joi­den todel­li­nen tar­koi­tus on vain sään­nös­tel­lä hoto­pal­ve­lu­jen käyt­töä ja pyö­rit­tää tur­haa byrokratiaa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 73. Sylt­ty: Jo kah­den päi­vän sai­ras­pois­sao­lo mak­saa put­ki­tuk­sen ver­ran. Kyl­lä­hän jul­ki­sen puo­len kan­nat­taa aivan ehdot­to­mas­ti sääs­tää put­ki­tuk­sis­sa kos­ka eipä se ole jul­ki­sel­ta ter­vey­den­huol­lol­ta pois, jos jon­kun ihmi­sen työ­nan­ta­ja menet­tää vuo­si­ta­sol­la ton­ni­kau­pal­la las­ku­tus­ta kun työn­te­ki­jä istuu sai­raan lap­sen kans­sa joko koto­na tai polilla.

  Vir­kis­tä­vää vaih­te­lua, Sylt­ty on alka­nut sosia­lis­tik­si. Kävi­si­kö sel­lai­nen keret­ti­läi­nen aja­tus, että veron­mak­sa­jien sijaan työ­nan­ta­ja sub­ven­toi­si noi­ta put­ki­tuk­sia jos ne kokee hyödylliseksi?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 74. Eihän täs­sä nyt taas ole jär­jen hiven­tä. Jos yhteis­kun­ta tukee yksi­tyi­sel­lä käy­mis­tä 20% ver­ran, riit­tää kun yksi vii­des­tä siir­tyy vem­pau­tuk­sen­ne tulok­se­na jul­ki­sel­le puo­lel­le. Sit­ten ollaan samas­sa tilan­tees­sa kun alun alkaen­kin, mitä nyt jul­ki­sen jonot kas­voi­vat ja vero­tu­lot pienenivät. 

  Mitä jos sanoi­sit­te rehel­li­ses­ti, että ter­vey­den­huol­to ei tei­dän mie­les­tän­ne ole kovin tär­ke­ää ja rahat voi ottaa sil­tä pois?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 75. Ire­ne Sala­ma:
  ´snip´

  Esim. minul­la todet­tiin kai­hi ja kos­ka en ole vie­lä vuo­siin puo­li­so­kea, en pää­se edes kai­hi­leik­kaus­jo­noon jul­ki­sel­le puolelle.
  ´snip´
  Jos haluan saa­da näkö­ni ja elä­mä­ni kun­toon, minun ei auta muu kuin men­nä yksi­tyi­seen leik­kauk­seen ja mak­saa sii­tä yli tuhat euroa. Onnek­si Kela kor­vaa edes pari sataa.
  ´snip´

  Ystä­väl­li­sin terveisin
  Irene 

  Jos yksi­tyi­nen leik­kaus tun­tuu kal­liil­ta (niin­kuin se onkin), rat­kai­su on yksi­tyis­lää­kä­rin lähe­te jul­ki­sen sai­raa­lan jonoon.
  Niin minä tein.
  Ja näin­hän se menee, vaa­ti­vam­mat leik­kauk­set teh­dään jul­ki­sen puo­len sai­raa­las­sa (tosin kai­hi­leik­kaus ei nii­hin kuulu).
  Mut­ta ros­kat eivät kai­hi­leik­kauk­ses­sa häviä mihinkään.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 76. Yleis­lää­kä­rin osal­ta Kela-kor­vauk­sen pois­to var­mas­ti oli­si perus­tel­tu, mut­ta pää­see­kö jul­ki­sel­la puo­lel­la kii­ree­tön poti­las eri­kois­lää­kä­rin vas­taa­no­tol­le? Siis esi­mer­kik­si “vuo­si­huol­to­tar­kas­tuk­seen” sil­mä­lää­kä­ril­le tai gynegologille.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 77. ..yksi­tyis­lää­kä­rit ovat huo­mat­ta­van hana­koi­ta lähet­tä­mään poti­lai­taan jat­ko­tut­ki­muk­siin keskussairaalaan…Yksityislääkärien lähet­teet tule­vat kun­nil­le kalliiksi.”

  Tämä on vää­rä tieto.

  Yksi­tyi­nen eri­kois­lää­kä­ri­nä hoi­dan avo­puo­lel­la kai­ken min­kä voin. Lähe­tän sai­raa­laan tapauk­set, jot­ka täy­tyy hoi­taa sai­raa­las­sa. Syyl­lis­tyn tai­to­vir­hee­seen, ellen lähe­tä sitä mikä pitää lähet­tää. Minua sitoo lää­kä­rin vala ja etiik­ka. Mikä täs­sä voi olla epäselvää?

  Voin hoi­taa avo­hoi­dos­sa oman ala­ni poti­laat pal­jon pidem­mäl­le ja usein koko­naan, vas­toin kuin yleis­lää­kä­ri. Lähet­tä­mis­tar­ve on pal­jon pie­nem­pi ja lähet­teet ovat aiheel­li­sia. Sääs­tän yhteis­kun­nan kuluja.

  Teen pal­jon töi­tä ja mak­san sii­tä pal­jon vero­ja, olen siis yhteis­kun­nal­le hyö­dyl­li­nen. Kenel­tä se on pois?

  Löy­dän kuu­kausit­tain usei­ta syö­piä ja hoi­dan monia vai­kei­ta­kin asioi­ta koko­naan itse, ja olen poti­lai­de­ni saa­ta­vil­la, jos asiat eivät suju. Kenel­tä tämä on pois?

  Soi­nin­vaa­ra ei tun­ne lain­kaan työn subs­tans­sia. Tie­tä­mät­tö­myys selit­tää hänen käsityksenä.

  Yksi­tyis­lää­kä­ri­toi­min­ta ei ole ter­vey­den­huol­tom­me ongel­ma. Oikeat ongel­mat ovat:

  1)Tietotekniikka on siir­ty­nyt ren­gis­tä isän­näk­si. Koke­nut kol­le­ga jul­ki­sel­la puo­lel­la kat­soi ennen 24 poti­las­ta päi­väs­sä. Nyt 11. Tie­to­jen tal­len­ta­mi­nen ja byro­kra­tia vie­vät ajan. Sama pätee sai­raa­loi­den poli­ki­li­ni­koi­hin. Potilasmäärät/päivä ovat vähen­ty­neet voi­mak­kaas­ti. Jous­ta­vat arki­päi­vän käy­tän­nöt ovat muut­tu­neet mut­kik­kaik­si ja vaikeiksi.Potilaita jou­du­taan pompottelemaan.

  2) Avus­ta­va hen­ki­lö­kun­ta on ajet­tu alas. Lää­kä­rit jou­tu­vat teke­mään mui­den ammat­ti­ryh­mien töi­tä, kuten sih­tee­rin, hoi­ta­jan, sosi­aa­li­hoi­ta­jan ja jopa siis­ti­jän. Lää­kä­ri tekee itse, kun mui­ta ei ole tai he eivät tee kuin tar­kas­ti omaan revii­riin­sä kuu­lu­vat asiat.

  3)Joustava kon­sul­toin­ti on teh­ty vai­keak­si ja senio­ri­tu­ki on lii­an heik­koa nuo­ril­la lää­kä­reil­lä. — Pie­ni syr­jä­seu­dun ter­veys­kes­kus ei ole mis­sään tapauk­ses­sa vas­ta­val­mis­tu­neen paik­ka. Itse­kään en meni­si sin­ne lähes 30 vuo­den työ­ko­ke­muk­sel­la­ni. Ter­veys­kes­kuk­sien tulee olla riit­tä­vän koko­sia yksi­köi­tä, jois­sa kon­sul­toin­ti on jous­ta­vaa ja työ­mää­rä inhimillinen.

  Tie­to­tek­niik­ka ja yksi­tyi­syy­den yli­suo­ja estä­vät tämän. Suh­teel­li­suu­den­ta­ju on huk­ku­nut näis­sä asioissa.

  Lää­kä­ri­pu­laa emme pode. Sen sijaan maal­li­koi­den joh­ta­mat jär­jes­tel­mät eivät toi­mi. Minis­te­ri Gus­tafs­so­nin aja­ma opis­keil­ja­mää­rien nos­to on
  vää­rä rat­kai­su. Jo nyt tie­de­kun­nat kär­si­vät vaka­vas­ta resurs­si­pu­las­ta ja pahem­mak­si menee. On tur­ha kou­lut­taa pal­jon huonosti.
  Se on kaik­kein edun vas­tais­ta ja nos­taa kus­tan­nuk­sia. Oikeat ongel­mat pitäi­si kor­ja­ta ja
  palaut­taa lää­kä­reil­le mah­dol­li­suus teh­dä työn­sä oikein.

  Tar­vit­sem­me hyvin toi­mi­van sai­raa­la­sek­to­rin, joka hoi­taa sen eri­kois­sai­raan­hoi­don, mikä sin­ne kuu­luu. Avo­hoi­dos­sa jul­ki­nen ja yksi­tyi­nen voi­vat toi­mia hyvin jous­ta­vas­ti yhteen kaik­kien eduksi.

  Maal­lik­ko­päät­tä­jil­lä on lii­an pal­jon todel­li­suu­del­le vie­rai­ta ajatuksia.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 78. -Jul­ki­sen puo­len laa­tu, (lähin­nä nopeus), sekä yksi­tyi­sen puo­len hin­nat para­ne­vat jos hal­li­tus lopet­taa lää­kä­ri­lii­ton edes­sä mate­lun ja kou­lut­taa OIKEASTI RIITTÄVÄSTI LISÄÄ lääkäreitä.”

  Timo H. Tuo on täyt­tä potas­kaa. Lää­kä­rei­tä on enem­män kuin kos­kaan, mut­ta yhteis­kun­ta on jär­jes­tä­nyt sys­tee­mit toi­mat­to­mik­si. Lää­kä­rei­den aika kuluu mone­lai­seen muu­hun kuin lää­kä­rin työhön.

  Lää­kä­rei­tä on tur­ha kou­lut­taa mas­soit­tain. Emme tar­vit­se yhtään huo­noa lää­kä­riä. Se vas­ta kal­liik­si tulee. Hyvä lää­kä­ri hoi­taa poti­laat oikein ja kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti. Huo­no lää­kä­ri kulut­taa yhteis­kun­nan varo­ja moninkertaisesti.

  Eikö­hän oli­si ihan pai­kal­laan, että kysyt­täi­siin niil­tä, jot­ka tuo­ta lää­kä­rin työ­tä teke­vät. Siis lääkäreiltä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 79. Jos nyt aluk­si lope­te­tai­siin val­tion osta­mat työ­ter­vey­den­huol­lot yksi­tyi­sel­tä, kun se ker­ran on huo­no jut­tu. Haluai­sin näh­dä sen päi­vän, kun minis­te­rit oli­si­vat tuos­sa ter­veys­kes­kuk­sen jonos­sa lap­sien­sa kans­sa ennen kah­dek­saa jonot­ta­mas­sa jul­ki­sel­le lää­kä­ril­le, kun ker­ran siel­lä on toi­mi­va palvelu.

  Jos minä sai­sin päät­tää, niin kiel­täi­sin kai­kil­ta kun­nan ja val­tion päät­tä­jil­tä ja kor­keam­mil­ta vir­ka­mie­hil­tä yksi­tyi­sen ter­vey­den­huol­lon, kun ker­ran jul­ki­nen toi­mii hyvin.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 80. Vihe­rins­siMinul­la ei ole mitään hyvää dataa Kelan tera­pia­me­nois­ta, mut­ta käy­tän­nös­sä hyvin suu­ri osa psyyk­kis­ten sai­rauk­sien (lähin­nä masen­nus) hoi­dos­ta anne­taan yksi­tyi­sel­lä puo­lel­la. Ja kun tun­ne­tus­ti masen­nus on vai­va, joka vie hui­man mää­rän työ­vuo­sia pois, niin näi­den Kela-kor­vaus­ten pois­ta­mi­nen on kyl­lä aika tiu­kan miet­ti­mi­sen paikka. 

  Oikeas­taan kaik­ki Kelan tera­pia­kor­vauk­set mak­se­taan kun­tou­tus­va­rois­ta, joten sai­raus­va­kuu­tus­lain mukai­sen kor­vauk­sen pois­ta­mi­nen yksi­tyis­lää­kä­rien toi­men­pi­teis­tä ei kos­ke niitä.

  *****

  Tuli mie­leen, että pitäi­si­kö kor­vaus pois­taa näis­sä “pie­nis­sä” toi­men­pi­teis­tä (nor­maa­lit lää­kä­rin­käyn­nit), mut­ta säi­lyt­tää “isois­sa” (kuten leikkauksissa)? 

  Kym­pin Kela-kor­vauk­sen pois­to ei toden­nä­köi­ses­ti aja ketään yksi­tyi­sel­tä jul­ki­sel­le. Monen sadan euron kor­vaus isos­ta leik­kauk­ses­ta voi sen sijaan oikeas­ti olla rat­kai­se­va teki­jä. Täl­löin yhteis­kun­ta­kin sääs­tää, kos­ka on hal­vem­paa mak­saa SV-kor­vaus, kuin teh­dä leik­kaus itse.

  Tuli­si­ko isom­pien toi­men­pi­tei­den kor­vauk­sia jopa korot­taa, kun pie­nim­mät pois­te­taan. Kym­pin kor­vauk­sen pois­to sääs­tää kym­pin, kun taas ison leik­kauk­sen kor­vaus sääs­tää leik­kauk­sen hin­nan ja kor­vauk­sen ero­tuk­sen, sekä hel­pot­taa pai­net­ta leikkausjonoissa.

  Mie­les­tä­ni kun­tien pitäi­si myös osal­lis­tua sai­raus­päi­vä­ra­ho­jen mak­suun. Nyt kun­ta voi “sääs­tää” pit­kil­lä leik­kaus­jo­noil­la, vaik­ka yhteis­kun­nal­le tuli­si lop­pu­pe­leis­sä hal­vem­mak­si vaik­ka ostaa leik­kaus yksi­tyi­sel­tä. En sit­ten tie­dä voi­si­ko saman asian saa­vut­taa hoi­to­ta­kuu­ta lyhentämällä?

  Oli­si­ko muu­ten myös aika tun­nus­taa se tosia­sia, että ham­mas­hoi­to hoi­de­taan Suo­mes­sa nyt jo yksi­tyi­sin voi­min, ja sää­tää kor­vauk­sen sen mukai­sik­si. Ham­mas­hoi­dos­sa kyse ei ole muka­vuu­den­ha­lus­ta, vaan nor­maa­lia hoi­toa ei vain ole saa­ta­vil­la jul­ki­sel­ta puolelta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Tot­te
   Noi­den iso­jen leik­kaus­ten osal­ta pitäi­si siir­tyä pal­ve­luse­te­lei­hin auto­maat­tis­ten kela­kor­vaus­ten sijaan. Pal­ve­luse­te­lin ehto­na on, että joku myy­jä­ta­hos­ta riip­pu­ma­ton taho on havain­nut leik­kauk­sen aiheelliseksi.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 81. Eikö kus­tan­nus­ten kar­si­mis­ta voi­si aloit­taa siel­tä edus­kun­nan työ­ter­veys­huol­los­ta ? Siel­lä näkyy ole­van perä­ti kak­si omaa lää­kä­riä, kak­si ter­veys­a­se­ma­sih­tee­riä, kak­si työ­fy­sio­te­ra­peut­tia ja kak­si työ­ter­veys­hoi­ta­jaa eli 8 hyvä­palk­kais­ta hen­ki­löä hoi­ta­mas­sa vain kan­san­edus­ta­jia, hei­dän avus­ta­ji­aan ja muu­ta hei­tä pal­ve­le­vaa hen­ki­lös­töä eikä tämä mak­sa asiak­kail­le pen­nin hyr­rää. Jos­pa kun­nal­li­siin ter­veys­kes­kuk­siin­kin saa­tai­siin vas­taa­va mie­hi­tys väes­tö­vas­tuu­ta koh­den, niin tus­kin kukaan kai­pai­si yksi­tyi­siä lää­kä­ria­se­mia eikä KELA-kor­vauk­sia. Mik­si muu­ten tur­va­pai­kan­ha­ki­jat saa­vat jonot­ta­mat­ta yksi­tyi­sen lää­kä­ria­se­man( mm. Hel­sin­gin Lää­kä­ri­kes­kus Oy) pal­ve­lut eri­kois­lää­kä­ri­ta­soi­si­ne tut­ki­muk­si­neen, mut­tei­vät samal­la koti­ka­dul­la (Uuden­maan­ka­dul­la) asu­vat ikän­sä vero­ja mak­sa­neet mum­mot, jot­ka jou­tu­vat odot­ta­maan ensin ter­veys­kes­kus­lää­kä­rin aiko­ja ja sen jäl­keen vie­lä kuu­kausi­kau­pal­la eri­kois­lää­kä­riai­ko­ja? Val­tion­kin työ­ter­veys­huol­lon kus­tan­nuk­set ylit­ti­vät 56 mil­jo­naa euroa, sii­nä­kin on sääs­tön paik­ka. On huo­mat­ta­va, että suu­rin epä­ta­sa-arvo on nime­no­maan käyt­tä­jil­le täy­sin ilmai­sen työ­ter­veys­huol­lon ja itse mak­sa­vien mak­sul­lis­ten ter­veys­pal­ve­lu­jen(= kun­nal­li­set ter­veys­kes­kuk­set ja yksi­tyi­set lää­kä­ria­se­mat) käyt­tä­jien välil­lä eikä suin­kaan yksi­tyis­ten lää­kä­ria­se­mien käyt­tä­jien ja ter­veys­kes­kus­ten käyt­tä­jien välil­lä. Kyl­lä val­tao­sa työ­ter­veys­huol­lon ulko­puo­lel­la ole­vis­ta käyt­tää yksi­tyis­tä lää­kä­ria­se­maa vain sil­loin kun tar­ve on suu­ri tai ter­veys­kes­kuk­seen ei saa aiko­ja tai sit­ten kun ter­veys­kes­kus­lää­kä­ri ei pys­ty rajoi­tet­tui­ne tut­ki­mus­re­surs­sei­neen teke­mään diagnoosia.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 82. Mie­len­kii­toin­ne on ter­vys­kes­kus­ten lää­kä­reis­sä käyn­tien jakau­maiän mukaan

  Alle 15-vuo­tiat­den käynt­mää­rä oli 1,5 miljoanaa

  Kin­nos­ta­vin­ta oli että työikäisillä,joilla on työ­ter­veys­huol­to kävi­vät terk­ka­rin lää­kä­ril­lä n 4,5 mil­joo­naa kertaa !!!

  Sen sijaan elä­ke­läi­set 65+ vuo­ti­aat kävi­vät vain 2,2 mil­joo­naa kertaa.

  Kai­kis­sa muis­sa ikä­ryh­mis­sä käyn­nit vähe­ni­vät suu­rin piir­tein sam­na ver­ran 2000–2010 pait­si 85+ ikäisiä,mutta hekin kävi­vät vainn 300000 ker­taa eli iäk­käim­mät eivät juu­ri­kaan kuor­mi­ta terkkaritasoa

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 83. Lää­kä­ri­pu­laa emme pode. Sen sijaan maal­li­koi­den joh­ta­mat jär­jes­tel­mät eivät toi­mi. Minis­te­ri Gus­tafs­so­nin aja­ma opis­keil­ja­mää­rien nos­to on
  vää­rä ratkaisu. ”

  Maal­li­kot ovat enem­män tai vähem­män joh­dos­sa kai­kil­la aloil­la. Lää­kä­rit vain kat­so­vat asioi­ta omas­ta sup­peas­ta näkökulmasta.

  Lää­kä­rei­tä­kin on monen­lai­sia niin yksi­tyi­sel­lä kuin julkisella.Oman eri­tyis­a­se­man koros­ta­mi­nen on joh­ta­nut lii­kaan itse­riit­toi­suu­teen­ja val­ta aina tur­me­lee, niin­pä kor­rup­tio on var­sin ylei­nen lääkärikunnassakin.
  Esim työs­ken­te­ly jul­ki­sel­la ja yksi­tyi­sel­lä yhtä­ai­kaa tuo­mie­leen väis­tä­mät­tä epäi­lyk­siä motiiveista

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 84. Vihe­rins­si:
  Minul­la ei ole mitään hyvää dataa Kelan tera­pia­me­nois­ta, mut­ta käy­tän­nös­sä hyvin suu­ri osa psyyk­kis­ten sai­rauk­sien (lähin­nä masen­nus) hoi­dos­ta anne­taan yksi­tyi­sel­lä puo­lel­la. Ja kun tun­ne­tus­ti masen­nus on vai­va, joka vie hui­man mää­rän työ­vuo­sia pois, niin näi­den Kela-kor­vaus­ten pois­ta­mi­nen on kyl­lä aika tiu­kan miet­ti­mi­sen paikka.

  Kelan kor­vaa­ma psy­ko­te­ra­pia anne­taan suu­rim­mak­si osak­si ns. kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pia­na. Se on siis kun­tou­tus­ta, ja kyse on koko­naan eri asias­ta kuin yksi­tyi­sen sai­raan­hoi­don Kela­kor­vauk­sis­sa. Kri­tee­rit sen saa­mi­sek­si ovat myös täy­sin eri­lai­set, pal­jon tiu­kem­mat, ja suu­rin osa poti­lais­ta on myös kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pian aika­na jul­ki­sen ter­vey­den­huol­lon hoi­dos­sa, mis­sä kun­tou­tus­ta seu­ra­taan ja vas­ta­taan mah­dol­li­ses­ta lää­ke­hoi­dos­ta, lausun­nois­ta yms. Jos masen­tu­nei­ta halut­tai­siin aut­taa ja hei­dän työ­ky­ky­ään paran­taa, oli­si jär­ke­vin­tä ottaa nämä yksi­tyi­sen sai­raan­hoi­don Kela­kor­vauk­set pois, ja käyt­tää ne rahat kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pian oma­vas­tuu­osuuk­sien alentamiseen.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 85. Mitä tapah­tui­si, jos yksi­tyis­ten lää­kä­ri­käyn­tien Kela-kor­vauk­set lopetettaisiin? 

  Kos­ka yksi­tyi­sil­le on ole­mas­sa var­tee­no­tet­ta­va jul­ki­nen vaih­toeh­to, kysyn­tä var­mas­ti jous­tai­si kohon­nei­den kus­tan­nus­ten mukaan. Eli osa asiak­kais­ta lipui­si jul­ki­sel­le puolelle. 

  Samal­la yksi­tyis­ten lää­kä­ri­pal­ve­lui­den tar­jon­ta sopeu­tui­si uuteen kysyn­tään, jol­loin näi­den pal­ve­lui­den hin­ta tip­pui­si hie­man. Eli voi­tot vähenisivät. 

  Miten yksi­tyi­set lää­kä­ria­se­mat rea­goi­si­vat heik­ke­ne­vään kysyn­tään? Väi­tän, että ne tar­joai­si­vat yhä mata­lam­mal­la kyn­nyk­sel­lä lää­ke­re­sep­te­jä, lisä­ko­kei­ta ja lähet­tei­tä jat­ko­tut­ki­muk­siin, sil­lä tämä oli­si ainoa kei­no pitää kan­nat­ta­vuu­des­ta kiin­ni. Kaik­ki nämä toi­min­not lisäi­si­vät myös jul­ki­sen puo­len kustannuksia. 

  Entä mitä tapah­tui­si niil­le asiak­kail­le, jot­ka siir­ty­vät yksi­tyi­sel­tä puo­lel­ta jul­ki­sel­le? Ole­tet­ta­vas­ti jono­tusa­jat ja sai­ras­pois­sao­lot lisään­tyi­si­vät, mikä myös lisäi­si jul­ki­sen puo­len kustannuksia.

  Esi­mer­kik­si itse hoi­dan kroo­nis­ta sisäe­lin­tau­tia­ni jul­ki­sel­la puo­lel­la. Sai­rau­den hoi­to edel­lyt­tää jat­ku­via veri- ja mui­ta kokei­ta. Jul­ki­sen ter­veys­a­se­man labra on auki 07.30–14.30. Aamui­sin jonot ovat hir­vit­tä­vät (1h+), joten mene­tän väis­tä­mät­tä usean tun­nin työ­ai­kaa joka käynnillä. 

  Kos­ka työs­ken­te­len jul­ki­sel­la puo­lel­la, mene­te­tyn työ­ajan kus­tan­nuk­set mene­vät suo­raan val­tion kas­sas­ta (=sijai­sen palk­ka). Jos kävi­sin yksi­tyi­sel­lä työ­ajan jäl­keen, sääs­tet­täi­siin sii­nä monin­ker­tai­ses­ti itse Kela-korvaus. 

  Sääs­tö­jä kui­ten­kin syn­tyi­si, kun yksi­tyi­sen puo­len “tuh­laa­mi­nen” (tur­hat lähet­teet, tur­hat lisä­ko­keet yms.) vähe­ni­si­vät. Tämä siis sil­lä olet­ta­muk­sel­la, että net­to­tuh­laus­ta todel­la tapah­tuu, mikä ei ole miten­kään itses­tään selvää.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 86. Jone:

  Akuu­tit” tapauk­set menee jat­ku­vas­ti ohi jonon, istu sii­nä sit­ten fluns­sas­sa muu­ta­ma tun­ti epä­tie­toi­se­na. Mis­tä olet repi­nyt tuon sata­sen hin­nan ? Aina kun olen käy­nyt yksi­tyi­sel­lä fluns­san tai jon­kun muun pik­ku­ju­tun takia ja käynti 

  Jos joku halu­aa vält­tä­mät­tä käy­dä lää­kä­ris­sä fluns­san takia, niin minun mie­les­tä­ni sen sai­si mak­saa koko­naan itse. Mitään hyö­tyä­hän sii­tä ei ole, eikä lää­kä­ri voi fluns­sal­le mitään teh­dä. Yksi­tyi­set lää­kä­rit toki var­maan otta­vat fluns­sa­po­ti­laat mie­lel­lään vas­taan, help­po hom­ma, mitään ei tar­vit­se teh­dä, ja Kela­kor­vauk­set juoksevat.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 87. Tie­dok­si:
  Vuon­na 2012 vakuu­tet­tu­jen sai­raan­hoi­to­mak­su on 1,22 % kun­nal­lis­ve­ro­tuk­ses­sa vero­tet­ta­vas­ta ansio­tu­los­ta. Elä­ke­tu­los­ta mak­su on 1,39 %.
  Työ­na­na­ta­jan sai­raus­va­kuu­tus­mak­su on 2.12 %.
  Vero­hal­lin­to tilit­tää vuon­na 2012 sai­raus­va­kuu­tus­mak­su­ja 3470 mil­joo­naan euroa Kelal­le käy­tet­tä­väk­si sai­raus­va­kuu­tuse­tuuk­sien maksamiseen.
  Link­ki: http://www.stm.fi/tiedotteet/tiedote/view/1571632

  Kat­soin Kelan tilas­to­ja. Vuon­na 2010 Kelan kus­tan­nuk­set lää­kä­rin­pal­ve­luis­ta oli­vat 73 mil­joo­naa euroa. Yksi­tyis­puo­len tut­ki­muk­set ja hoi­to mak­soi­vat 72 mil­joo­naa euroa. Ham­mas­hoi­to mak­soi Kelal­le 120 mil­joo­naa euroa.
  Mis­tä ihmees­tä Osmo on saa­nut yksi­tyis­ten lää­kä­ri­pal­ve­lui­den kus­tan­nuk­sek­si 300 mil­joo­naa euroa. Ehkä hän olis las­ke­nut mukaan mat­kat ja sai­raan­kul­je­tuk­set, joi­den kus­tan­nuk­set vuon­na 2010 oli­vat Kelal­le 250 mil­joo­naa euroa.
  Linkki:
  http://www.kela.fi/it/kelasto/kelasto.nsf/NET/010611091200MV/$File/Tasku_11.pdf?OpenElement

  Työ­ter­veys­huol­lon kus­tan­nuk­sia kor­va­si Kela vuon­na 2009
  271 mil­joo­naa euroa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 88. Paju:
  Yleis­lää­kä­rin osal­ta Kela-kor­vauk­sen pois­to var­mas­ti oli­si perus­tel­tu, mut­ta pää­see­kö jul­ki­sel­la puo­lel­la kii­ree­tön poti­las eri­kois­lää­kä­rin vas­taa­no­tol­le? Siis esi­mer­kik­si “vuo­si­huol­to­tar­kas­tuk­seen” sil­mä­lää­kä­ril­le tai gynegologille.

  No ei pää­se — eikä sitä ole niin suun­ni­tel­tu­kaan. Ter­veys­kes­kuk­sis­sa eri­kois­lää­kä­rit ovat yleis­lää­ke­tie­teen eri­kois­lää­kä­rei­tä, jos nyt nii­tä­kään on.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 89. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Totte
  Noi­den iso­jen leik­kaus­ten osal­ta pitäi­si siir­tyä pal­ve­luse­te­lei­hin auto­maat­tis­ten kela­kor­vaus­ten sijaan. Pal­ve­luse­te­lin ehto­na on, että joku myy­jä­ta­hos­ta riip­pu­ma­ton taho on havain­nut leik­kauk­sen aiheelliseksi.

  Ja mikä­hän se taho oli­si? Jokin lautakuntako?
  Nyky­sys­tee­mis­sä se taho on poti­las itse, tus­kin kukaan halu­aa men­nä leik­kauk­seen aiheet­ta — no, kau­neus­leik­kauk­set luku sinänsä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 90. Lii­an van­ha: Maal­li­kot ovat enem­män tai vähem­män joh­dos­sa kai­kil­la aloil­la. Lää­kä­rit vain kat­so­vat asioi­ta omas­ta sup­peas­ta näkökulmasta.

  Toi­saal­ta, kun lää­kä­reil­tä itsel­tään kysyy mikä työs­sä mät­tää, vas­taus on aina suun­nil­leen sama luet­te­lo kuin akjm:llä eli a) huo­nos­ti toi­mi­va tie­to­tek­niik­ka yhdis­tet­ty­nä yli­mi­toi­tet­tuun kir­jaus­vel­vol­li­suu­teen b) poti­las­työ­hön suo­raan ja välil­li­ses­ti liit­ty­vän tois­si­jai­sen oheis­työn lisään­ty­mi­nen c) pro­ses­seis­ta muo­dos­tu­vat ver­ti­kaa­li­sii­lot eli hil­jai­nen tie­to ei enää kul­je horisontaalisuunnassa.

  Eri­tyi­ses­ti kai­ken­lai­sen oheis­työn lisään­ty­mi­nen on seu­raus­ta sii­tä kun “hal­lin­non ammat­ti­lai­set” kehit­tä­vät pro­ses­se­ja jois­sa heil­lä ei ole omaa rahaa kiinni. 

  Joh­to­pää­tös: mitä jos läh­det­täi­siin ole­tuk­ses­ta että akjm:n esit­tä­mät syyt ovat todel­li­sia ja noin alkuun pyrit­täi­siin jär­jes­tä­mään jul­ki­sen sek­to­rin työs­ken­te­ly­olo­suh­teet muis­tut­ta­maan enem­män yksi­tyis­tä sek­to­ria jos­sa ongel­mat näyt­täi­si­vät pysy­neen parem­min hallinnassa ?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 91. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Totte
  Noi­den iso­jen leik­kaus­ten osal­ta pitäi­si siir­tyä pal­ve­luse­te­lei­hin auto­maat­tis­ten kela­kor­vaus­ten sijaan. Pal­ve­luse­te­lin ehto­na on, että joku myy­jä­ta­hos­ta riip­pu­ma­ton taho on havain­nut leik­kauk­sen aiheelliseksi.

  Tai aiheet­to­mak­si. Tulee hie­man mie­leen eräs sitaat­ti mukail­tu­na, “Mees valit­taan sai­raut­tas niin sul­le lyö­dään eteen sel­la­nen rätin­ki ettet sää voi olla sairas”…

  Pal­ve­luse­te­lei­tä ei puo­lus­ta muu kuin vah­va ideo­lo­gi­nen usko jul­ki­sen ter­vey­den­huol­lon ereh­ty­mät­tö­myy­teen ja mark­ki­na­ta­lou­den haluun hui­ja­ta joka iki­nen irti saa­ta­va euro itselleen.
  Mik­si tämä ongel­ma on pys­tyt­ty rat­kai­se­maan muu­al­la, mut­ta Suo­mes­sa se tun­tuu yli­pää­se­mät­tö­mäl­tä? Kun näyt­tää, ettei itse osa­ta ‚pitäi­si­kö käy­dä otta­mas­sa aja­tuk­sia muu­al­ta Euroo­pas­ta samal­la tavoin kuin Suo­meen tul­laan tutus­tu­maan koululaitokseemme?

  Pal­ve­luse­te­lit ovat vain jul­ki­sen sek­to­rin teko­hen­gi­tys­tä: Ei halu­ta tun­nus­taa, että sys­tee­mi ei sel­viä vel­voit­teis­taan, mut­ta saa­daan kui­ten­kin pis­teet kotiin kun poti­las pyö­räh­tää jul­ki­sen sek­to­rin kaut­ta saa­mas­sa palvelusetelin.

  Pitäi­si nime­no­maan siir­tyä toi­seen suun­taan, jos­sa koneis­tos­sa tapah­tu­van pal­ve­luse­te­li­pyö­rit­te­lyn sijaan poti­las itse valit­see hoi­to­paik­kan­sa siel­tä, mis­tä hoi­toa on saatavissa.
  Tavoi­tel­ta­vas­sa mal­lis­sa yhteis­kun­nan rahal­li­nen osuus hoi­dos­ta siir­tyy poti­laan muka­na hoi­to­paik­kaan. Voi­si itse asias­sa jul­ki­sel­le sek­to­ril­le­kin teh­dä hyvää, jos rahat sai­si vas­ta sit­ten, kun poti­las on hoidettu.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 92. Vihe­rins­si: Jos­kus kysy­mys on kui­ten­kin sii­tä, kuka mak­saa ja mitä maksaa.

  Eri­lai­sil­la syy-seu­raus­ket­juil­la voi­daan spe­ku­loi­da loput­to­miin, nyt kysy­mys on sii­tä kan­nat­taa­ko kyl­vää isän­nä­tön­tä rahaa auto­maa­tis­ta pit­kin­poi­kin yksi­tyis­tä sek­to­ria vai hank­kia muu­ta­man sadan mil­joo­nan edes­tä liik­ku­ma­va­raa jot­ta resurs­sit voi­daan koh­dis­taa tuottavammin.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 93. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Totte
  Noi­den iso­jen leik­kaus­ten osal­ta pitäi­si siir­tyä pal­ve­luse­te­lei­hin auto­maat­tis­ten kela­kor­vaus­ten sijaan. Pal­ve­luse­te­lin ehto­na on, että joku myy­jä­ta­hos­ta riip­pu­ma­ton taho on havain­nut leik­kauk­sen aiheelliseksi. 

  Ajat­te­lin itse niin, että mikä­li oma­vas­tuu kui­ten­kin jäi­si toi­men­pi­tees­sä isok­si, niin kukaan poti­las ei läh­ti­si teke­mään sitä “huvik­seen” (mikä voi olla monen tut­ki­muk­sen lai­ta). Täl­löin sitä yli­mää­räis­tä kont­rol­lia ei vält­tä­mät­tä tar­vit­tai­si, kos­ka sekin kuor­mit­taa jul­kis­ta sektoria.

  Toi­saal­ta jos on jo jul­ki­sen puo­len leik­kaus­jo­nos­sa, niin sil­loin­han leik­kauk­sen aiheel­li­suu­teen on jo otet­tu kan­taa. Nyt en toi­saal­ta tie­dä, voi­ko jo sii­hen jonoon pää­se­mi­seen olla pit­kät odotusajat.

  Jos asia kui­ten­kin hoi­det­tai­siin pal­ve­luse­te­lin kaut­ta, niin oli­si­ko se kui­ten­kin Kela-kor­vaus­ta vas­taa­va kor­vaus, vaik­ka­kin mah­dol­li­ses­ti koro­te­tul­la tak­sal­la? Kysees­sä ei siis var­maan­kaan oli­si mikään täy­del­li­nen mak­susi­tou­mus, ellei hoi­to­ta­kuu ole astu­nut voimaan?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 94. Miten yksi­tyi­set lää­kä­ria­se­mat rea­goi­si­vat heik­ke­ne­vään kysyn­tään? Väi­tän, että ne tar­joai­si­vat yhä mata­lam­mal­la kyn­nyk­sel­lä lää­ke­re­sep­te­jä, lisä­ko­kei­ta ja lähet­tei­tä jat­ko­tut­ki­muk­siin, sil­lä tämä oli­si ainoa kei­no pitää kan­nat­ta­vuu­des­ta kiinni.”

  Timo (26.02.), olet vää­räs­sä. vähän­pä sinul­la on käsi­tys­tä lää­kä­rin työstä.

  Ei yksi­tyis­sek­to­ril­la mää­rä­tä tur­hia tutkimuksia.
  Päin­vas­toin. Siel­lä mie­ti­tään tark­kaan, mitä voi­daan tut­kia, kos­ka poti­las mak­saa itse.

  Aivan juu­ri olen yksi­tyis­lää­kä­ri­nä jou­tu­nut käy­mään pit­kään kes­kus­te­lua poti­laan kans­sa, joka vaa­tii heti teh­tä­väk­si leik­kaus­ta yksi­tyi­ses­ti ja ihmet­te­li, mik­sei sitä teh­dä, kun ker­ran hän mak­saa. Ei tosi­aan teh­dä, sil­lä kri­tee­rit ovat lää­ke­tie­teel­li­set ja käy­pä hoi­to- suo­si­tuk­sien mukai­set, ei poti­laan vaa­ti­mus. Jos täs­tä lip­su­taan, ollaan vaa­ral­li­sil­la vesil­lä. Yksi­tyis­tä­kin toi­min­taa val­voo viran­omai­nen ja se on luvanvaraista.

  Itsel­lä­ni käy tämän täs­tä poti­lai­ta jot­ka sano­vat tule­van­sa tar­ka­tuk­seen otat­ta­maan jon­kin tie­tyn kokeen. Ei se niin käy. Näy­te ote­taan kun sii­hen on perus­teet, ei poti­laan vaatimuksesta. 

  Yksi­tyi­nen ei siis “rahas­ta” eikä kuo­ri ker­mo­ja pääl­tä. Kyl­lä siel­lä pyri­tään kai­ken aikaa lää­ke­tie­teel­li­ses­ti perus­tel­tuun oike­aan hoi­toon. Muu­ten­han se oli­si täy­sin kestämätöntä.

  Unoh­dat autu­aas­ti, että myös yksi­tyi­nen lää­kä­ri on täy­sin vas­tuus­sa toi­mis­taan. Vas­tuu on siel­lä kovem­pi kan­taa kuin jul­ki­sel­la puo­lel­la, jos­sa se tie­tyl­lä tapaa on kollektiivinen.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 95. Tot­te:

  Kym­pin Kela-kor­vauk­sen pois­to ei toden­nä­köi­ses­ti aja ketään yksi­tyi­sel­tä jul­ki­sel­le. Monen sadan euron kor­vaus isos­ta leik­kauk­ses­ta voi sen sijaan oikeas­ti olla rat­kai­se­va teki­jä. Täl­löin yhteis­kun­ta­kin sääs­tää, kos­ka on hal­vem­paa mak­saa SV-kor­vaus, kuin teh­dä leik­kaus itse.

  Olen anta­nut itse­ni ymmär­tää, että tuhan­sien euro­jen orto­pe­di­ses­tä leik­kauk­ses­ta kela hyvit­tää sata­sia. Oikeas­ti ihmet­te­len, jos se, mak­saa­ko leik­kaus 4500 vai 5000 euroa vai­kut­taa pää­tök­seen sii­hen jonot­taa­ko puo­li vuot­ta jul­ki­sel­le vai menee­kö yksi­tyi­sel­le muu­ta kuin jos­sain mah­dol­li­sis­sa eri­koi­sis­sa yksit­täis­ta­pauk­sis­sa. Var­sin­kin kun minun on vai­kea uskoa, että tuo­ta poh­din­taa yli­pää­tään edes kovin usein tehdään.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 96. Nimier­kil­le Lii­an van­ha: “Maal­li­kot ovat enem­män tai vähem­män joh­dos­sa kai­kil­la aloil­la. Lää­kä­rit vain kat­so­vat asioi­ta omas­ta sup­peas­ta näkökulmasta.”

  Tut­ki­muk­set osoit­ta­vat yksi­se­lit­tei­ses­ti, että sai­raa­la­hoi­don lää­ke­tie­teel­li­set tulok­set ovat par­haim­mat lää­kä­rien joh­ta­mis­sa sai­raa­lois­sa. Ja sel­väs­ti huo­nom­mat hoi­to­tie­tei­li­jöi­den tai mui­den alo­jen edus­ta­jien joh­ta­mis­sa sai­raa­lois­sa. Täs­sä ei ole mitään epä­sel­vää. Tot­ta­kai lää­kä­rit tieä­tä­vät par­hai­ten, miten se työ pitää tehdä.

  Lisäk­si tie­de­tään, että sai­raa­lan käyt­tö­ku­lut eivät olen­nai­ses­ti las­ke, vaik­ka siel­lä ei hoi­det­tai­si yhtään poti­las­ta. Siis sai­raa­lan sisäi­nen byro­kra­tia pyö­rit­tää itse ite­sään. Häm­mäs­tyt­tä­vää mut­ta totta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 97. Olen sai­ras­ta­nut välil­lä vai­keak­si kroo­nis­tu­nut­ta migree­niä vii­mei­set 10 vuot­ta. Opis­ke­luai­kaan yri­tin hoi­dat­taa sitä YTHS:llä ja ter­veys­kes­kuk­ses­sa. Tulos: sain yleis­lää­kä­reil­tä bura­na-resep­te­jä (vaik­ka sitä saa ilman­kin) ja keho­tuk­sen syö­dä vaik­ka 3 tablet­tia vii­kon put­keen, jot­ta kipu kat­ke­ai­si, vat­sa­haa­van tai lää­ke­riip­pu­vuu­den uhal­la­kin. Sain huo­nos­ti tehoa­via koh­taus­lääk­kei­tä. Sain esto­lää­ki­tyk­sen, joka oli itsel­le­ni täy­sin sopi­ma­ton ja aiheut­ti pelot­ta­via sivuoi­rei­ta, mm. paniik­ki­koh­tauk­sia ja harhoja. 

  Opis­ke­li­ja­na 5 vuot­ta sit­ten raas­kin ker­ran mak­saa käyn­nin yksi­tyi­sel­le neu­ro­lo­gil­le (jon­ne en jul­kis­puo­lel­ta saa­nut lähe­tet­tä, sil­lä minua hoi­ti joka ker­ran eri lää­kä­ri eivät­kä he näyt­tä­neet saa­van käsi­tys­tä, miten kau­an olin jo kipu­kou­kus­sa pai­ni­nut). Esto­lää­ki­tys perut­tiin saman tien, sain kah­det erit­täin hyvät täs­mä­lääk­keet, ja elä­mä on hymyil­lyt sit­tem­min, kun sain kroo­ni­sen sai­rau­den hal­lin­taan. Tari­nan ope­tus: en ole sen koom­min käy­nyt jul­ki­sel­la puo­lel­la, jon­ne tuh­la­sin vuo­sia sekä rahaa että aikaa, ter­vey­den­ti­lan las­kus­ta puhumattakaan. 

  Lähes­kään kaik­ki eivät käy yksi­tyis­lää­kä­ris­sä varak­kuut­taan vaan pakos­ta. Ter­veys­kes­kus­ten yleis­lää­kä­rien kii­re, yli­mi­toi­tet­tu työ­taak­ka, päi­vit­tä­mä­tön osaa­mis­ta­so eri­kois­sai­rauk­sis­sa sekä täy­del­li­nen mah­dot­to­muus saa­da nyt­kään vapaa­ta aikaa eivät para­ne sent­tiä­kään sil­lä, että ter­veys­kes­kus­ten kon­tol­le pöl­läh­tä­vät kaik­ki tähän saak­ka yksi­tyis­tä käyt­tä­neet keskituloiset.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 98. Timol­le. “Miten yksi­tyi­set lää­kä­ria­se­mat rea­goi­si­vat heik­ke­ne­vään kysyn­tään? Väi­tän, että ne tar­joai­si­vat yhä mata­lam­mal­la kyn­nyk­sel­lä lää­ke­re­sep­te­jä, lisä­ko­kei­ta ja lähet­tei­tä jat­ko­tut­ki­muk­siin, sil­lä tämä oli­si ainoa kei­no pitää kan­nat­ta­vuu­des­ta kiinni.”

  Täyt­tä tie­tä­mät­tö­myyt­tä on myös tuo aja­tuk­se­si, että yksi­tyi­nen puo­li alkai­si kir­joi­tel­la her­kem­min resep­te­jä. Mitä ihmettä?? 

  Resep­til­le on olta­va indi­kaa­tio. Ei nii­tä tur­haan kir­joi­tel­la, ei aina edes poti­laan vaa­ti­muk­ses­ta. Kela lähet­tää lää­kä­reil­le vuo­sit­tain yhteen­ve­don kir­joi­te­tuis­ta resep­teis­tä, tera­pia-alueis­ta ja mää­ris­tä. Toi­min­taa valvotaan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 99. Tääl­lä kir­joit­te­le­vis­ta aika har­va tun­tuu ymmär­tä­vän, että lää­kä­rei­den työ on vah­vas­ti val­vot­tua ja sään­nel­tyä ja luvan­va­rais­ta. Sitä sito­vat tiu­kas­ti viran­omais­mää­räyk­set, lää­kä­rin vala ja eet­ti­set ohjeet.

  Tuo tie­tä­mät­tö­myys rea­li­tee­teis­ta selit­tää mon­ta vir­heel­lis­tä uskomusta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 100. jou­ni lund­qvist:
  Töis­tä voi olla pois­sa sai­rau­den takia kol­me päi­vää­yh­teis­kun­nan tai yksi­tyi­sen­las­kuun. Jos päi­vien mää­rä pudo­te­taan yhteen, ter­veys para­nee kummasti.

  Moni työ­nan­ta­ja vaa­tii lää­kä­rin­to­dis­tuk­sen kol­men päi­vän jäl­keen, mut­ta se ei perus­tu lakiin. Lain mukaan työ­nan­ta­jan on tar­vit­taes­sa saa­ta­va luo­tet­ta­va sel­vi­tys. Työ­nan­ta­ja voi vaa­tia todis­tuk­sen ensim­mäi­ses­tä­kin päi­väs­tä tai olla vaa­ti­mat­ta ollenkaan.

  Mak­sa­ja­na on joka tapauk­ses­sa työ­nan­ta­ja. Työ­nan­ta­ja mak­saa kai­ken noin kah­den vii­kon ajal­ta, ja sen jäl­keen Kela tulee mukaan jee­saa­maan. Työ­eh­to­so­pi­muk­ses­ta ja muis­ta teki­jöis­tä riip­puu sit­ten se, kuin­ka kau­an täyt­tä palk­kaa mak­se­taan. (Jois­sain tapauk­sis­sa ei muu­ten vält­tä­mät­tä edes mak­se­ta; jos työn­te­ki­jä vaik­ka­pa saa kän­nis­sä nenil­leen osal­lis­tu­tut­tu­aan ravin­to­la­tap­pe­luun, vam­ma kat­so­taan itseaiheutetuksi.)

  Ruot­sis­sa on men­ty sii­hen, että ensim­mäi­nen pois­sao­lo­päi­vä on työn­te­ki­jän oma­vas­tuu­päi­vä. Se on vähen­tä­nyt sai­raus­pois­sao­lo­ja, mut­ta Ruot­sin läh­tö­koh­ta oli hyvin eri­lai­nen (viik­ko omal­la ilmoi­tuk­sel­la, hyvin pal­jon sai­raus­pois­sao­lo­ja). Menet­te­ly var­mas­ti vähen­tää roku­li­päi­viä, mut­ta se ei oikeas­ti sai­rail­le ole kovin hyvä aja­tus, kun sit­ten pitää raa­hau­tua kipeä­nä töi­hin ole­maan hyö­dy­tön ja tar­tut­ta­maan muut. Lisäk­si se on lyhyi­tä työ­ky­vyt­tö­myys­jak­so­ja koke­val­le (vaik­ka­pa migree­ni­po­ti­las) suo­ras­taan syr­ji­vä, vaik­ka tämä on tie­tys­ti tie­tyn­tyyp­pi­sen pään­sä­ryn osal­ta ihan tarkoituksellistakin.

  Lisäk­si tuos­sa on vähän sitä­kin ongel­maa, että kun sen yhden päi­vän on pitä­nyt, sit­ten pitää pitää vähän lisää, kun ker­ran oma­vas­tuu meni jo.

  Jos tuo­hon suun­taan halu­taan men­nä, Suo­meen voi­si sopia jär­jes­tel­mä, jos­sa sai­rausa­jan palk­ka on Kelan päi­vä­ra­han suu­rui­nen riip­pu­mat­ta sai­ras­ta­mi­sen kestosta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 101. Suo­mes­sa hyvin­voin­ti­val­tion kan­na­tus on kor­keal­la. Sitä aja­vat niin kan­sa­lais­ten sel­vä enem­mis­tö kuin kaik­ki puolueet. 

  Uskon, että laa­ja kan­na­tus perus­tuu ennen muu­ta sii­hen, että enem­mis­tö kan­sa­lai­sis­ta kokee hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti hyö­ty­vän­sä jär­jes­tel­mäs­tä. Toi­sin sanoen en ajat­te­le, että hyvin­voin­ti­val­tio­ta kan­na­te­taan pyy­teet­tö­mis­tä syis­tä (=halu aut­taa vähä­osai­sia) vaan itsek­käis­tä syis­tä (=vähä­osai­suu­den tor­ju­mi­nen paran­taa ympä­ris­tön hyvinvointia/ hyvin­voin­ti­val­tio on vakuu­tus, jos käy huonosti/ jär­jes­tel­mä tuo suo­ria etu­ja myös nettoveronmaksajille). 

  Väi­tän­kin, että jos net­to­ve­ron­mak­sa­jien etuuk­sia kar­si­taan, samal­la myös hyvin­voin­ti­val­tion kan­na­tus rapau­tuu. Täl­lai­sia etui­suuk­sia ovat mm. uni­ver­saa­lit lap­si­li­sät sekä lääk­kei­den ja yksi­tyis­ten lää­kä­ri­käyn­tien Kela-kor­vaus. Vaik­ka ne eivät edis­tä tuloe­ro­jen kaven­tu­mis­ta (yms.), ne takaa­vat sen, että myös työs­sä­käy­vä väki pitää jär­jes­tel­mää suh­teel­li­sen edullisena. 

  Jos Soi­nin­vaa­ran ehdo­tus toteu­tuu, yhä useam­pi net­to­ve­ron­mak­sa­ja alkaa kysee­na­lais­ta­maan koko jär­jes­tel­män hyödyllisyyden.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Maa­il­mas­sa on erit­täin vähän mai­ta, jois­sa yktyis­tä ter­vey­den­huol­toa tue­taan vero­va­roin. Kana­das­sa yktyis­sek­to­ri onkiel­let­ty koko­naan. Muu­al­la se kyl­lä sal­li­taan, mut­ta jokai­nen mak­sa­koot itse. Mik­si tilan­teen pitäi­si olla Suo­mes­sa toinen?

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 102. Paju:
  Yleis­lää­kä­rin osal­ta Kela-kor­vauk­sen pois­to var­mas­ti oli­si perus­tel­tu, mut­ta pää­see­kö jul­ki­sel­la puo­lel­la­kii­ree­tön poti­las eri­kois­lää­kä­rin vas­taa­no­tol­le? Siis esi­mer­kik­si “vuo­si­huol­to­tar­kas­tuk­seen” sil­mä­lää­kä­ril­le tai gynegologille.

  Ihan vain omas­ta koke­muk­ses­ta tuli mie­leen, että jul­ki­sel­la puo­lel­la minua ei ole iki­nä ohjat­tu gyne­ko­lo­gil­le ihan vain tar­kas­tuk­seen, kun ei ole eri­tyi­sem­piä vai­vo­ja ollut. Sit­ten kun sain oikeu­den naut­tia työ­ter­veys­pal­ve­luis­ta, ja ker­ran tulin mai­nin­neek­si jotain gyne­ko­lo­gi­sis­ta asiois­ta, työ­ter­veys­lää­kä­ri kysyi, kos­ka olen vii­mek­si käy­nyt gyne­ko­lo­gil­la. Ja vas­taus oli “en iki­nä.” Tähän lää­kä­ri puus­kah­ti, että täy­tyy­hän gyne­ko­lo­gil­la käy­dä tar­kas­tuk­sis­sa sään­nöl­li­ses­ti! (Juu, eipä tosi­aan opis­ke­li­ja­na tai työt­tö­mä­nä olles­sa­ni tul­lut mie­leen rava­ta yksi­tyis­gy­ne­ko­lo­gil­la tar­kas­tut­te­le­mas­sa itseä­ni, kun tuo oli­si vaa­ti­nut esim 20% kuu­kausit­tai­sis­ta tulois­ta­ni… ) Joten­kin ihmeel­lis­tä, että jul­ki­sel­la puo­lel­la ei iki­nä kuu­le hiis­kut­ta­van­kaan gyne­ko­lo­gis­ta, kun taas yksi­tyis­lää­kä­ri pitää tar­kas­tut­ta­mat­ta jät­tä­mis­tä lähes ter­vey­den lai­min­lyön­ti­nä. Kyl­lä vähän tun­tuu nais­ten rahas­ta­mi­sel­ta tämä yksi­tyis­lää­kä­rien puo­lel­ta. Mut­ta jos se ker­ran on nai­sil­le niin tär­ke­ää käy­dä gyne­ko­lo­gin vuo­si­huol­lois­sa sään­nöl­li­ses­ti, niin olet­tai­si­han sitä, että sel­lai­nen vuo­si­huol­to oli­si jul­ki­sel­la­kin puo­lel­la itses­tään selvä…?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 103. MV:lle. “Näh­däk­se­ni yksi­tyi­sis­tä lää­kä­ria­se­mis­ta on nyt muo­dos­tu­nut ikään kuin ohi­tus­kais­ta jul­ki­ses­ti kus­tan­ne­tun eri­kois­ter­vey­den­hoi­don pal­ve­lui­hin pää­se­mik­si (kun­han ensin mak­saa pie­nen kyn­nys­ra­han yksi­tyi­sel­le). Ei ole mitään tar­vet­ta jul­ki­ses­ti tukea täl­le ohi­tus­kais­tal­le pääsemistä”

  Tämä ei ole totta.

  Jul­ki­ses­sa ter­vey­den­hoi­dos­sa on jo ajat sit­ten luo­vut­tu eriois­mak­su­luo­kan (EML) potilaista.
  Se oli­kin jokin omi­tui­nen jään­ne, jos­ta sie­ti luopua. 

  Peri­aa­te hoi­toon pää­syl­le on erit­täin sel­keä ja yksi­se­lit­tei­nen: lää­ke­tie­teel­li­nen. Poti­laan pää­sy sai­raa­lan polikli­ni­kal­le ei rii­pu lähet­tä­jäs­tä vaan asias­ta ja sen kiireellisyydestä.

  Kun lähe­te saa­puu sai­raa­laan, vas­taa­va yli­lää­kä­ri lukee sen ja antaa suo­si­tuk­sen ajas­ta, jon­ka sisäl­lä poti­las täy­tyy kut­sua, sekä saat­taa jo hah­mo­tel­la hiu­kan suun­ta­vii­vo­ja tut­ki­muk­sis­ta ja mah­dol­li­sis­ta hoitolinjoista.

  Täs­sä ei ole mitään epäselvää.

  Jäl­leen, kyse on maal­li­koi­den luu­lois­ta ja tietämättömyydestä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 104. Annal­le: “..jul­ki­sel­la puo­lel­la ei iki­nä kuu­le hiis­kut­ta­van­kaan gyne­ko­lo­gis­ta, kun taas yksi­tyis­lää­kä­ri pitää tar­kas­tut­ta­mat­ta jät­tä­mis­tä lähes ter­vey­den lai­min­lyön­ti­nä. Kyl­lä vähän tun­tuu nais­ten rahas­ta­mi­sel­ta tämä yksi­tyis­lää­kä­rien puo­lel­ta… olet­tai­si­han sitä, että sel­lai­nen vuo­si­huol­to oli­si jul­ki­sel­la­kin puo­lel­la itses­tään selvä…?”

  Kyl­lä, niin olet­tai­si. Yhteis­kun­ta jär­jes­tää joi­ta­kin seu­lon­to­ja, kuten papat ja mam­mo­gra­fiat tie­tyil­le ikä­luo­kil­le, kun ter­veys­ta­lous­tie­teel­li­set las­kel­mat osoit­ta­vat ne hyö­dyl­li­sik­si. Tosin las­keml­mat eivät ole yksin­ker­tai­sia ja yksiselitteisiä.

  Kui­ten­kin, nuo­ren nai­sen suu­rin syö­pä­ris­ki on gyne­ko­lo­gi­nen. Sik­si vuo­sit­tai­nen tar­kas­tus tosi­aan oli­si suo­si­tel­ta­va, vaik­ka se onkin vain seu­lon­taa. Suu­rin ris­ki on rin­ta­syö­pä, mut­ta ris­ki-ikä alkaa noin 40:stä. Kol­mas suu­rin ris­ki on pak­susuo­li, mut­ta suu­rin ris­ki on ikäihmisillä.

  Yhteis­kun­ta ei voi vas­ta­ta kai­kes­ta. Suu­rin vas­tuu on aina jokai­sel­la itsel­lään. Mut­ta tot­ta on, että talou­del­li­set mah­dol­li­suu­det eivät ole samat.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 105. Annal­le. Jat­kan vie­lä. Suo­si­tus on vuosittaisesta
  tar­kas­tuk­ses­ta ei tosi­aan­kaan ole yksi­tyis­lää­kä­rin “rahas­tus­ta” vaan hyvin perus­tel­tua. Jäl­leen ker­ran tuo aja­tus on maal­li­kon tietämättömyyttä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 106. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Maa­il­mas­sa on erit­täin vähän mai­ta, jois­sa yktyis­tä ter­vey­den­huol­toa tue­taan vero­va­roin. Kana­das­sa yktyis­sek­to­ri onkiel­let­ty koko­naan. Muu­al­la se kyl­lä sal­li­taan, mut­ta jokai­nen mak­sa­koot itse. Mik­si tilan­teen pitäi­si olla Suo­mes­sa toinen? 

  Sivis­tys­mais­sa yksi­tyi­sen ter­vey­den­huol­lon jul­ki­ses­ta tuke­mi­ses­ta ei var­maan edes kes­kus­tel­la, sil­lä jat­ku­vaa jul­kis­ta tukea saa­va toi­min­ta ei täy­tä yksi­tyi­sen toi­min­nan tunnusmerkkejä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 107. Oli­si­ko jol­lain jotain dataa sii­tä, mis­tä yksi­tyi­sen hoi­don KELA-kor­vauk­set muo­dos­tu­vat ja mil­lai­sia lähet­tei­tä nuo jul­ki­sel­le puo­lel­le eri­kois­lää­kä­ril­le ovat?

  Minul­la on oma­koh­tais­ta koke­mus­ta vii­me ajoil­ta tuos­ta yhdis­tel­mäs­tä työ­ter­veys­huol­to, työ­nan­ta­jan otta­man vakuu­tuk­sen kaut­ta yksi­tyi­nen eri­kois­lää­kä­ri ja lopul­ta leik­kaus jul­ki­sel­la puo­lel­la, johon yksi­tyi­nen eri­kois­lää­kä­ri teki lähet­teen, mut­ta olin nor­maa­lis­sa jonossa.

  Jos ver­taan tuo­ta sii­hen, että oli­sin käy­nyt saman rum­ban jul­ki­sel­la puo­lel­la, sääs­ty­nyt pal­jon omaa aikaa ja vai­vaa ja minun näh­däk­se­ni val­tio ja kun­ta sääs­ti­vät kus­tan­nuk­sis­sa, kun yleis­lää­kä­rin ja eri­kois­lää­kä­rin käyn­nit mak­soi val­tao­sal­taan työnantajani.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 108. akjm:
  “..yksi­tyis­lää­kä­rit ovat huo­mat­ta­van hana­koi­ta lähet­tä­mään poti­lai­taan jat­ko­tut­ki­muk­siin keskussairaalaan…Yksityislääkärien lähet­teet tule­vat kun­nil­le kalliiksi.”

  Tämä on vää­rä tieto.

  Yksi­tyi­nen eri­kois­lää­kä­ri­nä hoi­dan avo­puo­lel­la kai­ken min­kä voin. Lähe­tän sai­raa­laan tapauk­set, jot­ka täy­tyy hoi­taa sai­raa­las­sa. Syyl­lis­tyn tai­to­vir­hee­seen, ellen lähe­tä sitä mikä pitää lähet­tää. Minua sitoo lää­kä­rin vala ja etiik­ka. Mikä täs­sä voi olla epäselvää?

  Kuten kai­kis­sa amma­teis­sa, osa lää­kä­reis­tä on rehel­li­siä ja osa vähem­män rehel­li­siä. Hel­pom­min saa­ta­vat lähet­teet ovat yksi hou­ku­tin asiak­kail­le vali­ta juu­ri yksi­tyi­nen lääkäri. 

  Lisäk­si tai­pu­mal­la asiak­kaan tah­toon (ole­te­taan, että asia­kas nime­no­maan halu­aa lähet­teen) yksi­tyi­nen lää­kä­ri vält­tää yhteen­o­ton ja lisää asia­kas­tyy­ty­väi­syyt­tä. Vas­taa­va logiik­ka pätee myös anti­bioot­ti­re­sep­tei­hin yms. 

  Jul­ki­sel­la puo­lel­la taas on suu­rem­pi pai­ne kus­tan­nus­ten kar­si­mi­seen: lää­kä­ril­lä on motii­vi hoi­taa poti­laat nopeas­ti (tämä näkyy suo­raan pal­kas­sa) ja mah­dol­li­sim­man vähin resurssein.

  Lisäk­si jul­ki­sel­la puo­lel­la ei ole ns. “mak­sa­via asiak­kai­ta”, joten asia­kas­tyy­ty­väi­syys ei ole yhtä tär­ke­ää: jos poti­las vaih­taa jul­ki­sel­ta yksi­tyi­sel­le, se on vain hyvä asia jul­ki­sen ter­vey­den­huol­lon poti­las­jo­noil­le ja taloudelle. 

  Täs­sä mie­les­sä pit­kät jonot ovat hyvä asia jul­ki­sen ter­vey­den­huol­lon kus­tan­nuk­sil­le! Jono­tus lisää asiak­kaan kyn­nys­tä käy­dä jul­ki­sel­la lää­kä­ril­lä, jol­loin ns. tur­hat visii­tit vähenevät. 

  Olen itse jul­ki­sen puo­len työn­te­ki­jä. Olen luke­mat­to­mia ker­to­ja jou­tu­nut valit­se­maan moraa­li­ses­ti oikean ja itsel­le­ni hel­poim­man toi­min­ta­vaih­toeh­don välillä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 109. akjm:

  Täyt­tä tie­tä­mät­tö­myyt­tä on myös tuo aja­tuk­se­si, että yksi­tyi­nen puo­li alkai­si kir­joi­tel­la her­kem­min resep­te­jä. Mitä ihmettä?? 

  Resep­til­le on olta­va indi­kaa­tio. Ei nii­tä tur­haan kir­joi­tel­la, ei aina edes poti­laan vaa­ti­muk­ses­ta. Kela lähet­tää lää­kä­reil­le vuo­sit­tain yhteen­ve­don kir­joi­te­tuis­ta resep­teis­tä, tera­pia-alueis­ta ja mää­ris­tä. Toi­min­taa valvotaan. 

  Toi­min­taa val­vo­taan, mut­ta sil­ti vuo­sia toi­mi­nei­ta vale­lää­kä­rei­tä pal­jas­tuu? Lää­kä­rit ovat ihmi­siä. Niin­pä hei­tä kos­ke­vat samat inhi­mil­li­set puut­teet kuin mei­tä mui­ta kuolevaisia. 

  Esi­mer­kik­si Yhdys­val­lois­sa on tut­ki­muk­sis­sa todet­tu, että ale­ne­va syn­ty­vyys kor­re­loi kään­tei­ses­ti kei­sa­ri­leik­kaus­ten suh­teel­li­sen luku­mää­rän kans­sa (regres­sio­ana­lyy­sil­lä todet­tu kor­re­laa­tio, jos­sa siis cete­ris pari­bus). Yksi seli­tys on se, että kei­sa­ri­leik­kaus tuo enem­män tulo­ja sai­raa­lal­le per asia­kas kuin luon­nol­li­nen synnytys.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 110. Osmo Soi­nin­vaa­ra: «

  Väi­te on har­haan­joh­ta­vaa pil­kun­vii­laa­mis­ta. Tyy­pil­li­nen euroop­pa­lai­nen rahoi­tus­mal­li on työn­te­ki­jöil­tä suo­raan pal­kas­ta perit­tä­vä , täy­sin veroon ver­rat­ta­va pakol­li­nen sai­raus­va­kuu­tus­mak­su. Samoin työ­nan­ta­jil­ta peri­tään pakol­li­nen mak­su sai­raus­ku­lu­jen rahoittamiseksi. 

  Voim­me tie­tys­ti loput­to­mas­ti väi­tel­lä sii­tä, mitä kut­su­taan verok­si ja mitä ei.
  Jos nyt pil­kun vii­laa­mi­nen unoh­de­taan, peri­aa­te on kerä­tä yhtei­seen pot­tiin rahaa, jos­ta sai­ras­tu­mi­sen aiheut­ta­maa kus­tan­nus­ris­kiä tasa­taan. Kut­su­taan tätä pot­tia sit­ten verok­si tai sai­raus­va­kuu­tus­mak­suk­si, se ei ole olennaista.
  Olen­nai­sin Suo­mi vs. muu Euroop­pa ero ei ole rahoi­tus­ta­vas­sa, vaan täs­tä potis­ta kus­tan­net­ta­vien pal­ve­lu­jen tuotantotavassa.

  Ja tuos­ta Kanadasta:

  The Cana­dian sys­tem is for the most part publicly fun­ded, yet most of the ser­vices are pro­vi­ded by pri­va­te enterpri­ses. Most doc­tors do not recei­ve an annual sala­ry, but recei­ve a fee per visit or service.[2] Accor­ding to Dr. Albert Schu­mac­her, for­mer pre­si­dent of the Cana­dian Medical Associa­tion, an esti­ma­ted 75 percent of Cana­dian health care ser­vices are deli­ve­red pri­va­te­ly, but fun­ded publicly.”

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 111. tcrown: Kävi­si­kö sel­lai­nen keret­ti­läi­nen aja­tus, että veron­mak­sa­jien sijaan työ­nan­ta­ja sub­ven­toi­si noi­ta put­ki­tuk­sia jos ne kokee hyödylliseksi?

  Voi­si­han se työ­nan­ta­jal­le käy­dä, mut­ta kun verot­ta­ja halu­aa lait­taa sii­hen lisää rei­lut 100 %, niin ei se sit­ten ole­kaan niin hyvä idea.

  Jot­ta työn­te­ki­jän lomp­saan asti pää­tyy muk­sun kor­vien put­ki­tus­ta var­ten 800 euroa, brut­to­pal­kan pitää kes­ki­tu­loi­sel­la olla noin 1500 euroa (jos­ta menee siis noin 40 % mar­gi­naa­li­ve­roa ja 5 % mui­ta mak­su­ja). Työ­nan­ta­ja saa vie­lä mak­saa vähän lisää TyEL­liä ynnä muu­ta sälää, jois­ta tulee 20–25 % lisää mak­set­ta­vaa. Lop­pu­tu­los on se, että työ­nan­ta­jan pus­sis­ta läh­tee 1800 euroa.

  Sama muu­ten kos­kee sitä­kin tilan­net­ta, että työ­nan­ta­ja haluai­si fik­saut­taa työn­te­ki­jän nik­sah­ta­neen jalan yksi­tyi­ses­ti. Tulo­ve­ro­la­ki erik­seen mai­ni­ten tekee täs­tä vero­na­lais­ta tuloa. Eri­kois­lää­kä­ri­ta­soi­nen työ­ter­veys­huol­to on raja­ta­paus, ja se voi­daan jois­sain tapauk­sis­sa (kos­kee saman­ta­soi­se­na kaik­kia, on rajat­tu kus­tan­nuk­sil­taan) kat­soa vero­va­paak­si henkilökuntaeduksi. 

  Täs­sä koh­das­sa siis työn­te­ki­jää ei kat­so­ta tuo­tan­non­te­ki­jäk­si, vaan tulon­saa­jak­si. Konei­ta tai lait­tei­ta saa vakuut­taa ja huol­taa ihan mie­lin mää­rin, työn­te­ki­jöi­tä ei.

  Työ­nan­ta­jal­la oli­si mones­ti­kin kova moti­vaa­tio hoi­taa työn­te­ki­jä tai työn­te­ki­jän tena­vat äkkiä kun­toon. Eri­tyi­ses­ti kal­lis­palk­kai­set asian­tun­ti­jat ja joh­ta­jat ovat kovin kal­lii­ta sekä suo­ras­ti että epä­suo­ras­ti pitää sai­ras­ta­mas­sa. Vero­lait ja verot­ta­jan tul­kin­ta vero­na­lai­ses­ta tulos­ta kui­ten­kin torp­pa­vat tämän lähes­ty­mis­ta­van erit­täin huolella.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 112. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Maa­il­mas­sa on erit­täin vähän mai­ta, jois­sa yktyis­tä ter­vey­den­huol­toa tue­taan vero­va­roin. Kana­das­sa yktyis­sek­to­ri onkiel­let­ty koko­naan. Muu­al­la se kyl­lä sal­li­taan, mut­ta jokai­nen mak­sa­koot itse. Mik­si tilan­teen pitäi­si olla Suo­mes­sa toinen?

  Väi­te on har­haan­joh­ta­vaa pil­kun­vii­laa­mis­ta. Tyy­pil­li­nen euroop­pa­lai­nen rahoi­tus­mal­li on työn­te­ki­jöil­tä suo­raan pal­kas­ta perit­tä­vä , täy­sin veroon ver­rat­ta­va pakol­li­nen sai­raus­va­kuu­tus­mak­su. Samoin työ­nan­ta­jil­ta peri­tään pakol­li­nen mak­su sai­raus­ku­lu­jen rahoittamiseksi.
  Voim­me tie­tys­ti loput­to­mas­ti väi­tel­lä sii­tä, mitä kut­su­taan verok­si ja mitä ei.
  Jos nyt pil­kun vii­laa­mi­nen unoh­de­taan, peri­aa­te on kerä­tä yhtei­seen pot­tiin rahaa, jos­ta sai­ras­tu­mi­sen aiheut­ta­maa kus­tan­nus­ris­kiä tasa­taan. Kut­su­taan tätä pot­tia sit­ten verok­si tai sai­raus­va­kuu­tus­mak­suk­si, se ei ole olennaista.
  Olen­nai­sin Suo­mi vs. muu Euroop­pa ero ei ole rahoi­tus­ta­vas­sa, vaan täs­tä potis­ta kus­tan­net­ta­vien pal­ve­lu­jen tuotantotavassa.
  Ja tuos­ta Kanadasta:
  “The Cana­dian sys­tem is for the most part publicly fun­ded, yet most of the ser­vices are pro­vi­ded by pri­va­te enterpri­ses. Most doc­tors do not recei­ve an annual sala­ry, but recei­ve a fee per visit or service.[2] Accor­ding to Dr. Albert Schu­mac­her, for­mer pre­si­dent of the Cana­dian Medical Associa­tion, an esti­ma­ted 75 percent of Cana­dian health care ser­vices are deli­ve­red pri­va­te­ly, but fun­ded publicly.”

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. JV
   Tuo pakol­li­nen vakuu­tus on vero, mut­ta sil­lä ei saa vali­ta hoi­to­paik­kaa vaan vakuu­tus­yh­tiö on sen valin­nut ja vakuu­tus­yh­tiö val­voo tar­kas­ti, että hoi­to on asia­no­mu­kais­ta. Nämä sai­raa­lat ovat siis taval­laan jul­kis­ta sek­to­ria. Kai­kes­ta täs­tä val­von­nas­ta huo­li­mat­ta ne ovat onnis­tu­neet teke­mään täs­tä jär­jes­tel­mäs­tä erit­täin kalliin.
   Sel­lais­ta jär­jes­tel­mää kuin Suo­mes­sa, jos­sa vero­va­roin saa las­kut­taa kai­kes­ta, mis­tä lää­kä­ria­se­ma halu­aa itsel­leen rahaa, ei ole juu­ri muualla.
   Kana­das­sa on kiel­let­tyä käyt­tä­mäs­tä ohi­tus­kais­taa omal­la rahal­laan. Mones­sa maas­sa jul­ki­nen val­ta ostaa ter­veys­pa­ve­lu­ja ýksi­tyis­sek­to­ril­ta, mut­ta val­voo myös hoi­don asian­mu­kai­suut­ta. Jos halu­aa ostaa itse jotain sel­lais­ta, jota jul­ki­nen puo­li ei ole suos­tu­nut osta­maan, jou­tuu mak­sa­maan sen kokonaan. 

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 113. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Maa­il­mas­sa on erit­täin vähän mai­ta, jois­sa yktyis­tä ter­vey­den­huol­toa tue­taan vero­va­roin. Kana­das­sa yktyis­sek­to­ri onkiel­let­ty koko­naan. Muu­al­la se kyl­lä sal­li­taan, mut­ta jokai­nen mak­sa­koot itse. Mik­si tilan­teen pitäi­si olla Suo­mes­sa toinen? 

  Sik­si, että jär­jes­tel­mäs­tä koi­tuu yhteis­kun­nal­le hyö­tyä? Se hyvin mah­dol­li­ses­ti paran­taa kan­sa­lais­ten ter­veyt­tä ja tyy­ty­väi­syyt­tä. Se mah­dol­li­ses­ti tuot­taa sääs­tö­jä. Lisäk­si se kas­vat­taa hyvin­voin­ti­val­tio­jär­jes­tel­män kan­na­tus­ta net­to­ve­ron­mak­sa­jien keskuudessa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 114. akjm: Ei yksi­tyis­sek­to­ril­la mää­rä­tä tur­hia tutkimuksia.
  Päin­vas­toin. Siel­lä mie­ti­tään tark­kaan, mitä voi­daan tut­kia, kos­ka poti­las mak­saa itse.

  Kuin­ka mon­ta pro­sent­tia yksi­tyis­sek­to­rin asiak­kais­ta todel­la mak­saa itse? Siis ei vakuu­tus­yh­tiö (oma tai työ­nan­ta­jan)? Sen perus­teel­la mitä itse olen jos­kus “jou­tu­nut” (halun­nut) käy­mään yksi­tyi­sel­lä lää­kä­ril­lä ilman vakuu­tus­yh­tiön tai työ­ter­veys­huol­lon mak­su­lap­pua, lää­kä­rei­den ilmeis­tä ja kom­men­teis­ta olen pää­tel­lyt, että nuo eivät ole olleet aivan joka­päi­väi­siä sattumia.

  Sal­li­net lie­vän kyy­ni­syy­den, mut­ta sitä et voi­ne kiis­tää, ettei­kö yksi­tyi­sil­lä lää­kä­reil­lä ole kan­nus­teet teh­dä mie­luum­min enem­män kuin vähem­män tut­ki­muk­sia. Sekä talou­del­li­set, että har­vem­min hoi­to­vir­he­syyt­tei­tä tulee teh­dyis­tä kuin teke­mät­tö­mis­tä tut­ki­muk­sis­ta. Ja tähä­nas­ti­sen lyhyen elä­mä­ni aika­na olen oppi­nut, että jos halu­aa tie­tää mitä todel­la tapah­tuu, kan­nat­taa vähät välit­tää laeis­ta, sään­nöis­tä, lupauk­sis­ta, kun­nias­ta, valois­ta ja muus­ta tyh­jäs­tä puhees­ta ja kes­kit­tyä sel­vit­tä­mään ne kannusteet.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 115. Sal­li­net lie­vän kyy­ni­syy­den, mut­ta sitä et voi­ne kiis­tää, ettei­kö yksi­tyi­sil­lä lää­kä­reil­lä ole kan­nus­teet teh­dä mie­luum­min enem­män kuin vähem­män tut­ki­muk­sia. Sekä talou­del­li­set, että har­vem­min hoi­to­vir­he­syyt­tei­tä tulee teh­dyis­tä kuin teke­mät­tö­mis­tä tut­ki­muk­sis­ta. Ja tähä­nas­ti­sen lyhyen elä­mä­ni aika­na olen oppi­nut, että jos halu­aa tie­tää mitä todel­la tapah­tuu, kan­nat­taa vähät välit­tää laeis­ta, sään­nöis­tä, lupauk­sis­ta, kun­nias­ta, valois­ta ja muus­ta tyh­jäs­tä puhees­ta ja kes­kit­tyä sel­vit­tä­mään ne kannusteet. 

  Erin­omai­ses­ti tii­vis­tet­ty! Samal­la pitää muis­taa, että kan­nus­ti­met voi­vat olla (ja ovat) usein myös moraa­li­sia (sisäi­set sään­nöt) ja sosi­aa­li­sia (kun­nia). Jos kes­kit­tyy lii­kaa talou­del­li­siin kan­nus­ti­miin, todel­li­suus vää­ris­tyy: täl­löin kaik­ki oli­si­vat AINA epä­re­hel­li­siä, jos sii­tä oli­si talou­del­lis­ta hyö­tyä ja kiin­ni­jää­mi­nen epätodennäköistä. 

  Lää­kä­rin diag­noo­sis­sa ei muu­ten­kaan ole kysy­mys abso­luut­ti­ses­ta arvios­ta vaan suh­teel­li­ses­ta arvios­ta: mikä on se vaka­vam­man sai­rau­den ole­mas­sao­lon toden­nä­köi­syyys ℗, että tut­ki­mus on tar­peel­li­nen. Esi­mer­kik­si yhdel­lä lää­kä­ril­lä p = 1/5 edel­lyt­tää lisä­tut­ki­muk­sia ja toi­sel­la p = 1/10.

  Luon­nol­li­ses­ti yksi­tyi­sel­lä sek­to­ril­la tämä kriit­ti­nen p:n arvo on mata­lam­pi kuin jul­ki­sel­la, joh­tuen juu­ri nois­ta kannustimista..

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 116. Amaem:
  *keho­tuk­sen syö­dä vähin­tään 3 x 600mg bura­naa /vrk/viikon ajan, tarkoitin*

  Nimet­tö­miä lää­ke­tie­teel­li­siä neu­vo­ja ei pidä ottaa vaka­vas­ti, joten allao­le­va pitää lukea sil­lä sil­mäl­lä. Mut­ta jot­tei kenel­le­kään jäi­si vää­rää kuvaa migree­nis­tä tai sen hoi­dos­ta, niin täs­sä pari sanaa. Pals­tan päi­vys­tä­vät neu­ro­lo­git täydentänevät.

  Jos kysees­sä on ollut migree­ni lää­kä­rin­kin mie­les­tä, ohje ei ole hoi­to­suo­si­tus­ten mukai­nen. Migree­ni­koh­taus­ten hoi­dos­sa sään­tö on “riit­tä­väs­ti ja riit­tä­vän ajois­sa”. Käy­pä hoi­to ‑suo­si­tuk­sen mukaan ibu­pro­fee­nin (siis Bura­nan) aloi­tusan­nos migree­ni­koh­tauk­ses­sa on 800‑1200 mg ker­ta-annok­se­na. Migree­nis­sä useam­pi pie­ni annos teho­aa hei­kom­min kuin yksi suu­ri, ja ajoi­tuk­sel­la on väliä. (Vie­lä varoi­tus: Don’t do this at home. Yllä­mai­nit­tu annos­tus ylit­tää käsi­kaup­pa­lääk­keen mak­si­mian­nok­sen sel­väs­ti, joten sii­tä pitää neu­vo­tel­la lää­kä­rin kanssa.)

  Sär­ky­lääk­kei­tä ei pidä käyt­tää migree­nin esto­hoi­dos­sa tot­tu­mi­sen ja suo­lis­to­vai­ku­tus­ten vuok­si, joten pit­kä kuu­ri ei sii­nä ole perusteltu.

  Kar­keas­ti sanot­tu­na migree­ni hoi­de­taan joko yksit­täi­sil­lä suu­ril­la käsi­kaup­pa­lää­ke­mää­ril­lä (para­se­ta­mo­li, ASA, ibu­pro­fee­ni) tai sit­ten täs­mä­lääk­keil­lä. Täs­mä­lääk­kei­den osu­vuus ei ole 100 %, joten nii­tä voi jou­tua kokei­le­maan monen­lai­sia ennen kuin sopi­va löy­tyy. Toden­nä­köi­syys saa­da apu tie­tys­tä täs­mä­lääk­kees­tä on kol­man­nek­sen luok­kaa, joten hoi­to­ko­kei­lu­ja tulee hel­pos­ti mon­ta. Ja on myös ihmi­siä, joil­le ei tule apua täsmälääkkeistä.

  Esto­lää­ki­tys­tä on monen­lais­ta bee­ta­sal­paa­jis­ta tri­sykli­siin, mut­ta nii­den kans­sa tar­vi­taan­kin sit­ten jo vähän asi­aan pereh­ty­mis­tä lää­kä­ril­tä­kin. Tar­jol­la on myös lääk­kee­tön­tä hoi­toa, joka on osoi­tet­tu tut­ki­muk­sis­sa var­sin toimivaksi.

  Mitä muu­ten tulee migree­nin hoi­toon perus­ter­vey­den­huol­los­sa, niin nykyi­sen kh-suo­si­tuk­sen mukaan työ­ky­kyä sel­väs­ti alen­ta­vat migree­ni­ta­pauk­set pitäi­si lähet­tää jat­ko­tut­ki­muk­siin. Samoin ne, joi­den sär­ky­jä ei saa­da taval­li­sil­la kons­teil­la kuntoon.

  Migree­ni on hyvin moni­kas­voi­nen sai­raus. Se voi olla aina sil­loin täl­löin tule­va muu­ta­man tun­nin kes­tä­vä syk­ki­vä pään­sär­ky. Se voi myös olla tau­ti, joka vie ihmi­sen mon­ta ker­taa kuu­kau­des­sa puhe­ky­vyt­tö­mäk­si, sokeak­si osin hal­vaan­tu­neek­si pää ves­san­pön­tös­sä tuti­se­vak­si hyy­te­lök­si. Ja kun hyy­te­lö alkaa taas muis­tut­taa enem­män ihmis­tä, paluu­pos­tis­sa saa kyl­mää hikeä hikoi­le­van ja täri­se­vän val­koi­sen haa­mun, joka kär­sii kovas­ta pään­sä­rys­tä vie­lä kol­man­te­na­kin päivänä.

  Toi­saal­ta jul­ki­sen puo­len asen­ne migree­niin on ihan ymmär­ret­tä­vä. Oli kyse sit­ten migree­nis­tä tai jän­ni­tys­pään­sä­rys­tä, sii­hen ei kuo­le. (Hiu­kan van­ha tie­to migree­nin joi­den­kin muo­to­jen vaa­ral­li­suu­des­ta on vii­me vuo­si­na kysee­na­lais­tet­tu. Samoin se, aiheut­taa­ko migree­ni aivo­muu­tok­sia.) Joten jos ter­vey­den­huol­lon tavoit­tee­na on mak­si­moi­da elin­ajan odo­te, migree­ni­po­ti­lai­siin ei pidä suun­na­ta resursseja.

  Migree­nin hoi­ta­mi­nen on kui­ten­kin hal­paa, kyse on yleen­sä muu­ta­mas­ta lää­kä­ri­käyn­nis­tä ja usein hyvin­kin edul­li­sen lää­ke­hoi­don mää­rää­mi­ses­tä. Tämän vas­ti­neek­si poti­laan elä­män­laa­tu ja työ­ky­ky voi­vat paran­tua hyvin­kin mer­kit­tä­väs­ti. Var­sin­kin vai­keas­sa migree­nis­sä kipu voi kroo­nis­tua, mikä voi joh­taa jopa täy­del­li­seen työkyvyttömyyteen.

  Kysy­mys täs­sä koh­das­sa sit­ten onkin se, onko jul­ki­sen ter­vey­den­huol­lon tavoi­te pitää ihmi­set hen­gis­sä, yllä­pi­tää ja paran­taa työ­ky­kyä vai paran­taa elä­män­laa­tua. Näi­den ja käy­te­tyn raha­mää­rän välil­lä pitää teh­dä kompromisseja.

  Suo­si­tel­ta­vaa luke­mis­ta tähän on juu­ri­kin tuo Färk­ki­län ja kump­pa­nien teke­mä kh-suo­si­tus. Löy­tyy haku­ko­neel­la hakusa­noil­la “migree­ni käy­pä hoito”.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 117. spot­tu: Eri­lai­sil­la syy-seu­raus­ket­juil­la voi­daan spe­ku­loi­da loput­to­miin, nyt kysy­mys on sii­tä kan­nat­taa­ko kyl­vää isän­nä­tön­tä rahaa auto­maa­tis­ta pit­kin­poi­kin yksi­tyis­tä sek­to­ria vai hank­kia muu­ta­man sadan mil­joo­nan edes­tä liik­ku­ma­va­raa jot­ta resurs­sit voi­daan koh­dis­taa tuottavammin.

  Olen ehdot­to­man samaa miel­tä sii­tä, että rahat pitäi­si koh­dis­taa tuot­ta­vam­min. Ne kun ovat minun mak­sa­mia­ni rahoja.

  Täs­sä kysei­ses­sä asias­sa kui­ten­kin on muu­ta­ma­kin kie­rous, joi­den perus­teel­la asia vaa­ti­si tar­kem­paa pen­ko­mis­ta. Intui­tio sanoo, että uudis­tus kyl­lä toi­si muu­ta­man sata mil­joo­naa sääs­tö­jä (= erit­täin hyvä jut­tu). Mut­ta sama intui­tio sanoo myös, että asi­aa oli­si syy­tä tar­kas­tel­la muul­ta­kin kuin fii­lis­poh­jal­ta, että mah­dol­li­siin yllä­rei­hin osa­taan reagoida.

  Asi­aan liit­ty­viä talou­del­li­sia näkökohtia:

  + Kela sääs­tää ison läjän rahaa korvauksista
  — osa asiak­kais­ta siir­tyy jul­ki­sel­le puolelle
  + yksi­tyi­sen puo­len tur­hat lähet­teet vähenevät
  — yri­tys­ten työl­lis­tä­mis­kus­tan­nuk­set kasvavat
  — vii­väs­ty­nyt hoi­to voi lisä­tä hoitokustannuksia
  + vii­väs­ty­nyt hoi­to voi vähen­tää ylihoitamista

  Näi­tä­hän on. Vaik­ka sit­ten täs­tä seu­raa­vat suo­rat ja epä­suo­rat kulu­tus­muu­tok­set ja nii­den arvon­li­sä­ve­ro­vai­ku­tuk­set. Kui­ten­kin mitä epä­suo­rem­piin asioi­hin men­nään, sitä vähem­män niil­lä on vaikutusta.

  Tasa-arvon­kin kan­nal­ta jär­jes­te­ly vaa­tii miet­ti­mis­tä. Jos kaik­ki mene­vät samas­ta put­kes­ta, jär­jes­tel­mä on tasa-arvoi­nen (Kana­da teo­rias­sa, ei vält­tä­mät­tä käy­tän­nös­sä). Mut­ta nyt meil­lä on edel­leen kak­si put­kea, joi­den välis­tä rajaa siir­re­tään — entis­tä pie­nem­pi mää­rä saa sitä parem­mak­si koet­tua palvelua.

  Oli­sin huo­mat­ta­vas­ti luot­ta­vai­sem­pi tämän kor­vaus­pois­ton suh­teen, jos sii­tä oli­si saa­ta­vil­la pape­ri, jos­sa oli­si läpi­nä­ky­väs­ti käy­ty ole­tuk­set ja nii­den vai­ku­tuk­set talou­teen, pal­ve­lu­ta­soon ja tasa-arvoon läpi. Ei niin, että käy­tän­tö vält­tä­mät­tä tuo­ta pape­ria jak­sai­si nou­dat­taa, mut­ta pää­tök­sen­teon läpi­nä­ky­vyyt­tä se lisää. Ja oli­si­pa­han jotain mitä seu­ra­ta ja mis­tä ottaa oppia.

  Nyt tun­tuu sil­tä, että aika moni toi­mi­ja (ei kos­ke Odea) ajaa asi­aa läpi ideo­lo­gi­sil­la syil­lä ja käyt­tää talou­del­li­sia perus­te­lu­ja popu­lis­ti­se­na kil­pe­nä. Näyt­täi­si niin pal­jon parem­mal­ta, jos asi­aa joko ajet­tai­siin puh­taas­ti ideo­lo­gi­se­na tai sit­ten lyö­täi­siin rätin­git pöytään.

  Kes­kus­te­lus­sa myös vedo­taan usein ulko­mai­siin mal­lei­hin. Näyt­tää kui­ten­kin vah­vas­ti sil­tä, että ei löy­dy maa­ta, jos­sa oli­si sekä parem­min toi­mi­va ter­vey­den­huol­to että pie­nem­mät kus­tan­nuk­set. Hal­vem­pia on ja parem­pia, mut­ta meil­lä on oma opti­mi­pis­teem­me tääl­lä. Nyky­sys­tee­mi voi olla huo­no, mut­ta sen huo­nout­ta ei voi perus­tel­la näil­lä vertailuilla.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 118. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  JV
  Tuo pakol­li­nen vakuu­tus on vero, mut­ta sil­lä ei saa vali­ta hoi­to­paik­kaa vaan vakuu­tus­yh­tiö on sen valin­nut ja vakuu­tus­yh­tiö val­voo tar­kas­ti, että hoi­to on asia­no­mu­kais­ta. Nämä sai­raa­lat ovat siis taval­laan jul­kis­ta sek­to­ria. Kai­kes­ta täs­tä val­von­nas­ta huo­li­mat­ta ne ovat onnis­tu­neet teke­mään täs­tä jär­jes­tel­mäs­tä erit­täin kalliin.

  Eli de fac­to veroil­la kus­tan­ne­taan yksi­tyis­lää­kä­rien anta­man hoi­don kus­tan­nuk­sia lähes kaik­kial­la maailmassa. 

  Eikä Kana­das­sa­kaan yksi­tyis­lää­kä­ri ole lain­suo­ja­ton. Heil­lä on mer­kit­tä­vä roo­li avo­ter­vey­den­huol­lon jär­jes­tä­mi­ses­sä. Rahoi­tus vaan tulee pää­asias­sa yksi­ka­na­vai­ses­ti Beve­rid­ge-tyyp­pi­sel­lä rahoi­tuk­sel­la. Suo­meen tämän tyyp­pi­nen yksi­ka­na­vai­nen rahoi­tus pie­nen väki­lu­vun takia myös sopi­si erinomaisesti.

  Se, että rahoi­tusins­ti­tuu­tiot seu­raa­vat hoi­don tar­jon­taa ja rahoi­tuk­sen käyt­töä tar­kas­ti, on mie­les­tä­ni vain hyvä asia.

  Onko näis­sä jär­jes­tel­mis­sä muu­ta vikaa kuin kustannukset? 

  Näis­sä mais­sa hoi­don saa­ta­vuus ja laa­tu ovat hyväl­lä tasol­la. Mak­sa­jat siis saa­vat sitä, mis­tä ovat sai­raus­va­kuu­tus­mak­suis­saan maksaneet. 

  Kor­keam­piin kus­tan­nuk­siin on usei­ta selityksiä.

  - hen­ki­lö­kun­nan palk­kaus. Suo­ma­lai­nen lää­kä­ri on yksi Euroo­pan huo­noim­min pal­ka­tuis­ta. Tekee kyl­lä­kin myös 10 h/viikko vähem­män töi­tä kuin vir­ka­vel­jen­sä Keski-Euroopassa

  - Jonot. Hoi­toa sään­nös­te­le­mäl­lä kus­tan­nuk­sia pide­tään kei­no­te­koi­ses­ti alhaal­la. Osa todel­li­sis­ta sai­ras­tu­mi­sen kus­tan­nuk­sis­ta menee jonois­sa odot­te­le­vien ihmis­ten sairauspäivärahoihin.

  Itse olen yksi­tyis­ham­mas­lää­kä­ri. En usko, että kel­lään meis­tä on mitään sitä vas­taan, että val­vo­taan hoi­don oikeel­li­suut­ta. Aivan vapaas­ti ja sank­tiot pääl­le, jos ei toi­mi­ta ennal­ta sovit­tu­jen peri­aat­tei­den mukaan. Mie­les­tä­ni pal­ve­lul­la voi­si olla vakuu­tusor­ga­ni­saa­tion kans­sa neu­vo­tel­tu kat­to­hin­ta, kuten vakuu­tus­jär­jes­tel­män mais­sa on.

  MUTTA, samoil­la ehdoil­la, hin­noil­la ja rahoi­tuk­sel­la riip­pu­mat­ta sii­tä, antaa­ko hoi­don jul­ki­nen vai yksi­tyi­nen sek­to­ri. Kil­pai­lu tasa­ver­tai­sil­la ehdoil­la teki­si hyvää molem­mil­le sektoreille.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Jos men­täi­siin yksi­tyis­lää­kä­ri­poh­jal­le yleis­lää­kä­rien osal­ta, mitä kan­nat­taa har­ki­ta, sitä ei tei­ten­kään teh­täi­si niin, että lää­kä­ri saa sitä enem­män palk­kaa mitä enem­män hän onnis­tuu poti­lail­le eri­lai­sia tut­ki­muk­sia ja toi­men­poi­tei­tä tek­je­mään, vaan hän sai­si pää­osxan tulois­ta kapi­taa­tio­pe­ri­aat­teel­la, kuten Ruot­sis­sa. Sil­loin puhu­taan kan­nus­te­mie­les­sä ihan toi­ses­ta järjestelmästä.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 119. Timo: Olen itse jul­ki­sen puo­len työn­te­ki­jä. Olen luke­mat­to­mia ker­to­ja jou­tu­nut valit­se­maan moraa­li­ses­ti oikean ja itsel­le­ni hel­poim­man toi­min­ta­vaih­toeh­don välillä.

  Useim­mil­la ihmi­sil­lä ei ole omaan ter­vey­teen liit­ty­vis­sä asiois­sa kovin suu­ria ongel­mia, jos vas­tak­kain on oma etu ja ylei­nen etu…

  Täs­tä syys­tä ehkä pitäi­si yrit­tää löy­tää jotain jär­ke­viä tapo­ja saa­da teh­tyä jär­jes­tel­mä, jos­sa asiat eivät ole kiin­ni yksit­täis­ten ihmis­ten moraalista.

  Kana­dan mal­li on peri­aat­teel­taan kau­nis (yksi­tyi­nen kli­nik­ka ei saa velot­taa yli tarif­fien), mut­ta käy­tän­tö siel­lä­kin on aika han­ka­la. Mal­lil­le on saa­tu kan­na­tus­ta nos­ta­mal­la pal­ve­lu­ta­so riit­tä­vän kor­keal­le, mut­ta sen hin­ta­na on kal­lis jär­jes­tel­mä. (Lisäk­si kana­da­lai­sil­ta voi kysyä lää­kä­ri­pu­las­ta; tarif­fien val­vo­mi­nen pitää lää­kä­rien palk­kio­ta­son koh­tuul­li­se­na, mut­ta aivo­vuo­to on melkoista.)

  Minus­ta nyky­jär­jes­tel­mä hoi­to­ta­kui­neen on aika hyvä läh­tö­koh­ta. Yhteis­kun­ta takaa kai­kil­le hoi­don tie­tys­sä ajas­sa, ja perus­teet tähän ovat lää­ke­tie­teel­li­set. Jo aiem­min Suo­mes­sa ter­veys­pal­ve­lui­den saa­ta­vuuse­ro­jen vai­ku­tus ter­vey­se­roi­hin on ollut pie­ni, ja hoi­to­ta­kuun pitäi­si enti­ses­tään pie­nen­tää sitä.

  Jos sit­ten joku halu­aa nopeut­taa omaa hoi­to­aan lato­mal­la pätäk­kää pöy­tään, niin sehän on vain hyvä jut­tu. Hen­ki­lö on pois­sa jul­kis­ta puol­ta rasit­ta­mas­ta, mikä hel­pot­taa hoi­to­ta­kuun toteuttamispaineita.

  Jot­ta tämä ajat­te­lu­ta­pa toi­mii, hoi­to­ta­kuun aika­ra­jo­jen pitää olla lää­ke­tie­teel­li­ses­ti perus­tel­tu­ja, ja muu­ten­kin jul­ki­sen puo­len prio­ri­sioin­tien pitää olla kun­nos­sa. Sen jäl­keen pitää kat­soa kun­toon mak­su­ky­kyis­ten kan­nus­teet olla rasit­ta­mat­ta jul­kis­ta puol­ta. Nykyi­nen Kela-kor­vaus tus­kin on opti­maa­li­nen, mut­ta jokin tukien opti­mi­suun­taus on olemassa.

  Lisäk­si pitäi­si miet­tiä sitä, mitä työ­nan­ta­jat voi­si­vat teh­dä. Jos työ­nan­ta­ja halu­aa mak­saa joh­ta­jan ohi­tus­leik­kauk­sen paran­taak­seen hänen työ­ky­ky­ään, niin se pitäi­si saa­da teh­dä ilman vero­seu­raa­muk­sia. Hyö­ty­jä­nä oli­si joh­ta­ja, työ­nan­ta­ja ja yhteiskunta.

  (Myön­nän kui­ten­kin auliis­ti, että minul­la on aina ollut vai­kea ymmär­tää kateus-käsit­tee­seen nojaa­vaa tasa-arvoa. Fokus pitäi­si lait­taa nime­no­maan jul­ki­sen puo­len kus­tan­nuk­siin ja toi­mi­vuu­teen, ei sii­hen, jos joku voi lyhen­tää odo­tusai­kaan­sa rahalla.)

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 120. Paju:
  Yleis­lää­kä­rin osal­ta Kela-kor­vauk­sen pois­to var­mas­ti oli­si perus­tel­tu, mut­ta pää­see­kö jul­ki­sel­la puo­lel­la­kii­ree­tön poti­las eri­kois­lää­kä­rin vas­taa­no­tol­le? Siis esi­mer­kik­si “vuo­si­huol­to­tar­kas­tuk­seen” sil­mä­lää­kä­ril­le tai gynegologille.

  Tämä nime­no­maan on se vil­la­koi­ran ydin, jol­la yksi­tyi­set lää­kä­ria­se­mat saa­vat asiak­kai­ta, joi­den kulu­ja Suo­mes­sa sit­ten Kela-kor­vauk­sel­la kan­sa­lai­sil­le hie­man kom­pen­soi­daan. Ter­veys­kes­kuk­ses­ta saat ainoas­taan yleis­lää­kä­rin pal­ve­lut ja labo­ra­to­rio­ko­keet, lähet­teet eri­kois­lää­kä­reil­le ovat har­vas­sa, mikä puo­les­taan pit­kit­tää sai­rauk­sia ja täl­löin myös hoi­to muut­tuu kal­liim­mak­si. Esi­mer­kik­si gyne­ko­lo­gi­seen vuo­si­tar­kas­tuk­seen ei suo­ma­lai­nen nai­nen pää­se jul­ki­sen ter­vey­den­huol­lon pii­ris­sä kuin ainoas­taan ter­veys­kes­kuk­sen yleis­lää­kä­ril­le, jos sin­ne­kään. Val­tao­sa suo­ma­lai­sis­ta nai­sis­ta käy tar­kas­tuk­sis­sa yksi­tyi­sil­lä eri­kois­lää­kä­reil­lä, eivät­kä lähes­kään kaik­ki ole niin varak­kai­ta, ettei­vät­kö tar­vit­si­si Kela-kor­vaus­ta niin tut­ki­muk­ses­ta kuin teh­dyis­tä kokeis­ta­kin. Ilman tätä kor­vaus­ta tar­vit­ta­vat eri­kois­lää­kä­rin tut­ki­muk­set (aivan kuten ne yksi­tyi­sen ham­mas­lää­kä­rin vuo­si­tar­kas­tuk­set­kin) vähe­ni­si­vät ja sai­rauk­sien havait­se­mi­nen hidastuisi.

  Yleen­sä ihmi­nen hakeu­tuu omal­la rahal­laan (ei siis työ­ter­veys­huol­lon kaut­ta) yksi­tyi­sel­le lää­kä­ril­le tut­ki­muk­siin ja hoi­toon nime­no­maan eri­kois­lää­kä­ril­le tie­täes­sään, ettei ter­veys­kes­kuk­sen kaut­ta tule täl­lais­ta pal­ve­lua saa­maan tai aina­kin sitä jou­tuu odot­ta­maan huo­mat­ta­van pit­kään. Kun hätä on suu­ri, vaik­ka­pa juu­ri psy­kiat­ri­sen sai­rau­den puh­je­tes­sa, avun­kin pitää olla lähel­lä ja nope­aa, ja tähän tar­pee­seen yksi­tyi­nen sek­to­ri vas­taa kun kun­ta ei pal­ve­lua kan­sa­lai­sel­le koh­tuul­li­ses­sa ajas­sa tarjoa.

  Niin kau­an kuin jul­ki­nen ter­vey­den­huol­to on jär­jes­tet­ty nykyi­sel­lä taval­la, kan­san­ter­vey­del­li­sis­tä syis­tä Kela-kor­vauk­ses­ta luo­pu­mi­nen tun­tuu erit­täin lyhyt­nä­köi­sel­tä ja suo­ras­taan popu­lis­ti­sel­ta aja­tuk­sel­ta. Yksi­tyis­ten lää­kä­ria­se­mien eri­kois­lää­kä­ri­ta­soi­sia pal­ve­lui­ta eivät käy­tä vain hyvä­tu­loi­set ja varak­kaat, vaan pal­ve­lui­hin jou­tuu todel­li­suu­des­sa tur­vau­tu­maan myös moni pie­ni­tu­loi­nen, elä­ke­läi­nen, pit­kä­ai­kais­sai­ras jne.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 121. Hyvä tcrown,

  voin ker­toa, että yksi­tyis­vas­taa­no­tol­la mää­rä­mis­tä­ni tutkimuksista
  en saa itse senttiäkään. 

  Saan vain oman palk­kio­ni vähen­net­ty­nä vuo­kral­la, veroil­la ja eläkemaksuilla. 

  Labo­ra­to­rio­tut­ki­muk­sien mää­rää­mi­nen ei ole int­res­si­ni, vaan kyl­lä tosi­aan perus­tan toi­min­ta­ni par­haa­ni mukaan Käy­pä Hoi­to ‑suo­si­tuk­siin vala­ni mukai­ses­ti par­haa­seen mah­dol­li­seen saa­ta­vil­la ole­vaan tietoon.

  Kun jou­dun otta­maan näyt­tei­tä tai tut­ki­muk­sia, perus­te­len syyn aina poti­laal­le­ni ja kan­nan huol­ta koko­nais­kus­tan­nuk­sis­ta. Ei täs­sä pitäi­si olla mitään epäselvää.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 122. Luon­nol­li­ses­ti yksi­tyi­sel­lä sek­to­ril­la tämä kriit­ti­nen p:n arvo on mata­lam­pi kuin jul­ki­sel­la, joh­tuen juu­ri nois­ta kannustimista..”

  Timo, näin ei ole. On erit­täin har­vi­nai­nen poik­keus ykis­tyis­sek­to­ril­la sel­lai­nen lää­kä­ri, joka hyö­ty­mis­mie­les­sä mää­räi­si tut­ki­muk­sia. Lää­kä­ri ei sitä­pait­si yleen­sä itse saa tut­ki­muk­sis­ta mitään, vaan ainoas­taan oman palkkionsa.

  Kol­le­gat kyl­lä miet­ti­vät aina kus­tan­nuk­sia poti­laan kan­nal­ta. Ei kukaan ole niin tyh­mä, että edes kuvit­te­li­si kal­lii­den ja run­sai­den tut­ki­muk­sien hou­kut­te­le­van potilaita.

  Omis­ta poti­lais­ta­ni vakuu­tus on vain pie­nel­lä mur­to-osal­la. Sitä­kään en yleen­sä edes tie­dä, vaan se saat­taa tul­la ilmi vas­ta lopuk­si tai jos­kus vas­ta jäl­ki­kä­teen, kun poti­las ottaa yhteyt­tä ja tar­vit­see las­kuun diag­noo­sin. Se voi olla sel­lai­nen, joka kor­va­taan, tai sit­ten se on sel­lai­nen, jota ei kor­va­ta. Minä en suin­kaan pää­tä sitä.

  Vakuu­tus­yh­tiöi­den toi­min­nas­ta ker­too hie­man se, että jopa tapauk­ses­sa, jos­sa lää­kä­ri on kir­joit­ta­nut kiel­tei­sen lausun­non eli toden­nut että poti­laan usko­maa syy-yhteyt­tä kysei­seen vai­vaan ei ole, vakuu­tus­yh­tiö on kui­te­nin teh­nyt myön­tei­sen pää­tök­sen ja kor­van­nut asian. Toi­sin sanoen, koko pape­ria ei ole vakuu­tus­yh­tiös­sä edes luet­tu. Että näin.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. akjm
   Minul­la oli pojal­le­ni tuol­lai­nen lap­si­va­kuu­tus. Kun menin ihan taval­li­sen otii­tin kans­sa yöl­lä lää­kä­ria­se­mal­le, lää­kri otti esil­le lap­bo­ra­to­rio­lä­he­te­lo­mak­keen ja kysyi, onko meil­lä sle­lai­nen vakuu­tus. Mihin hän sitä vakuu­tus­tie­toa tar­vit­si, jos asial­la ei ollut mitään teke­mis­tä labo­ra­to­rio­ko­kei­den otta­mi­sen kans­sa. En ole lää­kä­ri, joten en pys­ty arvioi­maan, mut­ta yllä­töin, kuin­ka pal­jon kokei­ta otii­tin totea­mi­seen tar­vi­taan. Arvaus­kes­kuk­ses­sa ne vain kat­so­vat korvaan.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 123. tcrown: “Sal­li­net lie­vän kyy­ni­syy­den, mut­ta sitä et voi­ne kiis­tää, ettei­kö yksi­tyi­sil­lä lää­kä­reil­lä ole kan­nus­teet teh­dä mie­luum­min enem­män kuin vähem­män tutkimuksia.. “ ‘

  No tämä­kin perus­tuu taas maal­li­kon käsityksiin.

  En yksi­tyis­vas­taa­no­tol­la­ni taa­tus­ti tee tut­ki­muk­sia ja ota näyt­tei­tä, joi­ta ei tar­vi­ta. Kat­sos kun kaik­keen teke­mi­seen liit­ty­vät myös kompli­kaa­tio­ris­kit ja mikä tahan­sa hom­ma on sel­lai­nen, että vaik­ka se yleen­sä oli­si läpi­huu­to­jut­tu, se voi­kin olla todel­la vai­kea ja han­ka­la. Ja sii­tä on vastattava.

  Eivät lää­kä­rit ole niin type­riä, että teki­si­vät mois­ta tur­han päi­ten. Emme nimit­täin käsit­te­le elo­ton­ta mate­ri­aa­lia, vaan elä­vää ihmis­tä. Ei ihmis­tä lei­ka­ta kuten lei­pää. Tämä­kin on ihan hyvä ymmär­tää. Mie­luim­min syvällisesti.

  Toi­min­nan kri­tee­rit ovat siis lääketieteelliset.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 124. Rai­mo K: Pal­ve­lu­jen laa­tu on hyvä ja ihmi­set käyt­tä­vät nii­tä (vai mis­tä ne jonot tulevat?).
  Tut­ki­mus­ten mukaan jul­ki­sia pal­ve­lu­ja pitä­vät huo­noi­na ne, jot­ka eivät käy­tä nii­tä. Ne, jot­ka käyt­tä­vät, ovat tyytyväisiä.
  Kos­kee myös terveydenhuoltoa.

  Pal­kan­saa­jas­ta pie­ne­lä­ke­läi­sek­si muut­tu­nee­na ja kaik­kien hoi­to­jär­jes­tel­mien enti­se­nä tai nykyi­se­nä asiak­kaa­na en ymmär­rä, mihin väit­tee­si perus­tuu. Osmon ehdo­tus nos­taa tukan pys­tyyn kau­hus­ta, kun peri­aat­tees­sa kuu­lun tulo­jen niuk­kuu­den puo­les­ta nyky­ti­lan­tees­sa ter­veys­kes­kuk­sen armoil­le jää­viin (kuten olen työ­tö­myy­sai­koi­na­ni­kin kuulunut).Terveyskeskusjärjestelmä toi­mii todel­la huo­nos­ti kuten täs­sä­kin ket­jus­sa ker­ro­tut esi­mer­kit vas­taan­sa­no­mat­to­mas­ti osoit­ta­vat. Syik­si sano­taan jär­jes­tel­män rahoi­tuk­ses­ta tin­ki­mis­tä — ns. alas­ajo-väi­te — ja joh­ta­mis­jär­jes­tel­mää. Joku tote­si, että syis­tä ei ole tut­ki­mus­ta. Jos niin on, muu­tok­sia ei saa teh­dä, ennen kuin nyky­sys­tee­min ongel­mat on tut­kit­tu ja myös se, mik­si yksi­tyi­sel­lä puo­lel­la onnis­tuu kaik­ki se, mikä jul­ki­sel­la ei. Nykyi­sel­lään hyvin moni pys­tyy omas­ta koke­muk­ses­taan tai aina­kin elä­män­pii­ris­tään ker­to­maan usei­ta esi­merk­ke­jä sii­tä, että jul­ki­sen varaan jää­mi­nen oli­si mer­kin­nyt ter­vey­den vaka­vaa vaa­ran­tu­mis­ta, jol­ta on väl­tyt­ty vain sen ansios­ta, että yksi­tyi­sel­lä puo­lel­la hoi­toon pää­see sil­loin kun tar­vit­see eikä lähet­tei­tä pan­ta­ta. Vii­mei­sim­mät oman lähi­pii­rin koke­muk­set kos­ke­vat vas­ta­syn­ty­neen lap­sen keuh­ko­kuu­meen tun­nis­ta­mat­ta jää­mis­tä ja hen­gen­vaa­raa (useas­ta ter­veys­kes­kus­käyn­nis­tä huo­li­mat­ta). Itse olen toi­pu­mas­sa vai­keas­ta ham­mas­sai­rau­des­ta. Jul­ki­sel­la puo­lel­la oiree­ni lei­mat­tiin soma­ti­soin­nik­si (hys­te­rian nykynimitys)ja minut yksin­ker­tai­ses­ti jätet­tiin vail­le hoi­toa. Täs­sä vain kak­si esi­merk­kiä monen mones­ta. Luo­tin jär­jes­tel­mään noin 1980-luvul­le saak­ka, kos­ka täl­lais­ta tasot­to­muut­ta ei sil­loin vie­lä tul­lut vas­taan. Nykyi­sin ymmär­rän opis­ke­li­joi­ta, jot­ka eivät koe saa­van­sa “lää­kik­ses­sä” enää kun­non kou­lu­tus­ta opet­ta­ja­re­surs­sien puut­teen vuok­si. Pelot­ta­vaa. Polii­tik­ko­jen — siis myös sinun, Ode, pitäi­si kor­ja­ta koko jär­jes­tel­mä. Kuvi­tel­ma, että Kelan rahoi­tuk­sen muu­tos riit­tää kor­jaa­maan sen, on — anteek­si vain — absurdi.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 125. akjm:
  “Luon­nol­li­ses­ti yksi­tyi­sel­lä sek­to­ril­la tämä kriit­ti­nen p:n arvo on mata­lam­pi kuin jul­ki­sel­la, joh­tuen juu­ri nois­ta kannustimista..”

  Timo, näin ei ole. On erit­täin har­vi­nai­nen poik­keus ykis­tyis­sek­to­ril­la sel­lai­nen lää­kä­ri, joka hyö­ty­mis­mie­les­sä mää­räi­si tut­ki­muk­sia. Lää­kä­ri ei sitä­pait­si yleen­sä itse saa tut­ki­muk­sis­ta mitään, vaan ainoas­taan oman palkkionsa.

  Ei kukaan ole niin tyh­mä, että edes kuvit­te­li­si kal­lii­den ja run­sai­den tut­ki­muk­sien hou­kut­te­le­van potilaita. 

  Kaik­ki on mah­dol­lis­ta. Voi olla, että yksi­tyi­sel­lä ja jul­ki­sel­la puo­lel­la on sama p‑arvo lisä­tut­ki­muk­sil­le, lähet­teil­le ja resepteille. 

  Ole­tet­ta­vas­ti asia on mel­ko help­po tut­kia tilastollisesti.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 126. akjm:
  Annal­le. Jat­kan vie­lä. Suo­si­tus on vuosittaisesta
  tar­kas­tuk­ses­ta ei tosi­aan­kaan ole yksi­tyis­lää­kä­rin “rahas­tus­ta” vaan hyvin perus­tel­tua. Jäl­leen ker­ran tuo aja­tus on maal­li­kon tietämättömyyttä.

  Juu, usko­taan 🙂 Näi­nol­len tosi­aan tuli­si jul­ki­sel­la­kin puo­lel­la pääs­tä vuo­sit­tai­sin gyne­ko­lo­gin tar­kas­tuk­siin. Onhan se aika epä­ta­sa-arvois­ta­kin että nai­sil­ta edel­ly­te­tään täl­lais­ten oleel­lis­ten ter­veys­pal­ve­lu­jen kus­tan­nus omis­ta varoistaan… 

  Tulee mie­leen myös perus ter­veys­tar­kas­tus, tus­kin sel­lai­seen ter­veys­kes­kuk­ses­sa kovin hel­pos­ti pääsee? 

  Eli itse asi­aan: Peri­aat­tees­sa kela-kor­vaus­ten pois­to yksi­tyis­lää­kä­ri­pal­ve­luis­ta on mie­les­tä­ni hyvä ja kan­na­tet­ta­va idea, mut­ta sil­loin pitäis kaik­kien tar­peel­li­si­na pidet­ty­jen pal­ve­lu­jen olla saa­ta­vil­la myös jul­ki­sel­la puolella.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 127. Anna:
  ´snip´
  Mut­ta jos se ker­ran on nai­sil­le niin tär­ke­ää käy­dä gyne­ko­lo­gin vuo­si­huol­lois­sa sään­nöl­li­ses­ti, niin olet­tai­si­han sitä, että sel­lai­nen vuo­si­huol­to oli­si jul­ki­sel­la­kin puo­lel­la itses­tään selvä…?

  Sel­vää­hän tämä on, mut­ta kun ter­veys­kes­kuk­sis­sa ei ole gyne­ko­lo­ge­ja, vaan nii­tä on yksi­tyi­sel­lä puo­lel­la (ja sai­raa­lois­sa, jon­ne ei pää­se ilman lää­kä­rin lähe­tet­tä). Niin että jos moi­nen huo­len­pi­to itses­tä tun­tuu tar­peel­li­sel­ta, sin­ne vaan yksi­tyis­lää­kä­rin pakeille.
  Ja sama kos­kee mui­ta­kin erikoislääkäreitä.
  Ja sit­ten maris­taan, että yleis­lää­kä­ri ei saa­nut kun­non diag­noo­sia, menin eri­kois­lää­kä­ril­le ja apu löy­tyi heti. No tot­ta kai eri­kois­lää­kä­ri on päte­väm­pi kuin yleislääkäri!

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 128. akjm:
  En yksi­tyis­vas­taa­no­tol­la­ni taa­tus­ti tee tut­ki­muk­sia ja ota näyt­tei­tä, joi­ta ei tar­vi­ta. Kat­sos kun kaik­keen teke­mi­seen liit­ty­vät myös kompli­kaa­tio­ris­kit ja mikä tahan­sa hom­ma on sel­lai­nen, että vaik­ka se yleen­sä oli­si läpi­huu­to­jut­tu, se voi­kin olla todel­la vai­kea ja han­ka­la. Ja sii­tä on vastattava.

  Eivät lää­kä­rit ole niin type­riä, että teki­si­vät mois­ta tur­han päi­ten. Emme nimit­täin käsit­te­le elo­ton­ta mate­ri­aa­lia, vaan elä­vää ihmis­tä. Ei ihmis­tä lei­ka­ta kuten lei­pää. Tämä­kin on ihan hyvä ymmär­tää. Mie­luim­min syvällisesti.

  Toi­min­nan kri­tee­rit ovat siis lääketieteelliset.

  Hie­noa, että meil­tä löy­tyy ryh­dik­käi­tä lää­kä­rei­tä, mut­ta tilan­net­ta sivus­ta seu­ran­nee­na näyt­tää kyl­lä, että monis­sa tilan­teis­sa vii­me kädes­sä lää­kä­rin oma­tun­to tai ammat­tie­tiik­ka on ainoa este voitontavoittelulle. 

  Tie­dän tilanteita/firmoja, jois­sa esim. kuvan­ta­mis­tut­ki­muk­sia mää­rä­tes­sään lää­kä­ri saa ihan suo­ria lisä­palk­kioi­ta. Tie­tyis­sä tapauk­sis­sa kuvien diag­nos­ti­nen arvo on kysee­na­lai­nen (hoi­to­lin­ja ei muu­tu vaik­ka kuva ote­taan, ellei yllät­täen löy­dy jotain ihan muu­ta asi­aan johon tar­vi­taan hoi­toa), mut­ta jos poti­las kokee että hän­tä hoi­de­taan ja lää­kä­ri­kin hyö­tyy niin molem­mat ovat tyy­ty­väi­siä. Sama eri­kois­lää­kä­ri­lä­het­tei­den kans­sa. Tai poti­las tulee vas­taa­no­tol­le vaa­ti­maan jotain äly­tön­tä ja kal­lis­ta hoi­toa, kun Inter­net “puo­lu­eet­to­mas­ti” tätä suo­sit­taa… Lää­kä­ril­le tilan­ne voi olla vie­lä han­ka­la; väes­tö­ta­sol­la hoi­toa on help­po vas­tus­taa, mut­ta joku yksi­lö jos­sain tut­ki­muk­ses­sa on koke­nut hoi­don aut­ta­van tms.

  Poti­las saat­taa men­nä vaik­ka toi­sel­le lää­kä­ril­le, jos lää­kä­ri ei saa vakuu­tet­tua hoi­to­lin­jan­sa niuk­kuu­den oikeel­li­suut­ta. Ja sit­ten on lää­kä­rei­tä, jot­ka kokei­lee mel­ko hur­jia­kin hoi­to­ja (epä­sel­väk­si on mul­le tosin jää­nyt, että onko taus­tal­la ahneus, epä­var­muus, miel­lyt­tä­mi­sen tar­ve vai aito ymmär­tä­mät­tö­myys). Sii­nä on poti­las ihmeis­sään kun toi­nen lää­kä­ri sanoo että täl­lais­ta voi­daan kokeil­la ja toi­nen sanoo että ei hoi­de­ta. Tun­tuu, että poti­laat ovat tai­pu­vai­sem­pia otta­maan hoi­don vas­taan kuin kiel­täy­ty­mään sii­tä. Arvat­kaa­pa sit­ten kuka mak­saa mah­dol­lis­ten kompli­kaa­tioi­den hoidon?

  Kysy­mys on, että mis­sä mää­rin yhteis­kun­ta voi lihot­taa lää­kä­ri­fir­mo­jen kirs­tu­ja hoi­doil­la, jot­ka pure­vat kyl­lä poti­laan pel­koi­hin, epä­var­muu­teen ja ahdis­tuk­seen (sinän­sä todel­li­sia ja poti­laal­le ras­kai­ta), mut­ta eivät hoi­da itse sai­raut­ta ja saat­ta­vat jos­kus olla jopa haitallisia?

  Jul­ki­sel­la­kin puo­lel­la tehok­kuut­ta saa­tai­siin pal­jon lisää kun tur­hia hoi­to­ja (mikä on tur­haa ei tosin ole help­po jut­tu…) jätet­täi­siin pois, mut­ta ongel­ma on pie­nem­pi kun lää­kä­ril­lä insen­tii­vit liit­ty­vät ainoas­taan poti­laan koh­taa­mi­seen liit­ty­vään sosi­aa­li­seen pai­nee­seen, ei rahaan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 129. Lisäk­si tai­pu­mal­la asiak­kaan tah­toon (ole­te­taan, että asia­kas nime­no­maan halu­aa lähet­teen) yksi­tyi­nen lää­kä­ri vält­tää yhteen­o­ton ja lisää asia­kas­tyy­ty­väi­syyt­tä. Vas­taa­va logiik­ka pätee myös anti­bioot­ti­re­sep­tei­hin yms”

  Näin ei ole. “Tur­ha” lähe­te sai­raa­laan kyl­lä koet­te­lee ammat­tiyl­peyt­tä. Siel­lä­hän kriit­ti­nen kol­le­ga lukee sen, pahim­mas­sa tapauk­ses­sa palaut­taa aiheet­to­ma­na. — Anti­bioot­ti­po­li­tiik­kaa koe­te­taan kai­ken aikaa kiris­tää pahe­ne­van anti­bioot­ti­re­sis­tens­sin vuok­si. On mai­ta, jois­sa se on jo täy­sin riis­täy­ty­nyt hallinnasta,kuten Intia. Se on karua fak­taa. Anti­bioo­teil­la ei siis lei­ki­tä. KYl­lä täs­tä ollaan yhä tie­toi­sem­pia. Ete­lä-Euroo­pas­sa sal­lit­tu anti­bioot­tien vapaa saan­ti aptee­keis­ta on hyvin tuhois­sa. EU:n pitäi­si puut­tua sii­hen heti.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 130. Tie­dän tilanteita/firmoja, jois­sa esim. kuvan­ta­mis­tut­ki­muk­sia mää­rä­tes­sään lää­kä­ri saa ihan suo­ria lisäpalkkioita.”

  Täl­lai­sia roy­alt­te­ja ei ole tie­dos­sa­ni. On aika poik­keuk­sel­lis­ta, ja sitä­pait­si vero­na­lais­ta tuloa. Ei ole uskottavaa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Täl­lai­sia roy­alt­te­ja ei ole tie­dos­sa­ni. On aika poik­keuk­sel­lis­ta, ja sitä­pait­si vero­na­lais­ta tuloa. Ei ole uskottavaa.

   Ihan kuin muis­tai­sin, että jot­kut lää­kä­ria­se­mat alkoi­vat mak­saa pää­osan lää­kä­rin pal­kas­ta osinkoina.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 131. Anna: “Onhan se aika epä­ta­sa-arvois­ta­kin että nai­sil­ta edel­ly­te­tään täl­lais­ten oleel­lis­ten ter­veys­pal­ve­lu­jen kus­tan­nus omis­ta varoistaan… ”

  Niin edel­ly­te­tään mie­hil­tä­kin. Siis kai­kil­ta. Mie­hiä seu­lo­taan vähem­män kuin nai­sia. Me siis kaik­ki vas­taam­me pää­osin itse itses­täm­me. Yhteis­kun­ta ei ole emo joka hoi­taa kai­ken puo­les­tam­me. Ei se voi­kaan olla.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 132. Jos men­täi­siin yksi­tyis­lää­kä­ri­poh­jal­le yleis­lää­kä­rien osal­ta, mitä kan­nat­taa har­ki­ta, sitä ei tei­ten­kään teh­täi­si niin, että lää­kä­ri saa sitä enem­män palk­kaa mitä enem­män hän onnis­tuu poti­lail­le eri­lai­sia tut­ki­muk­sia ja toi­men­poi­tei­tä tek­je­mään, vaan hän sai­si pää­osxan tulois­ta kapi­taa­tio­pe­ri­aat­teel­la, kuten Ruot­sis­sa. Sil­loin puhu­taan kan­nus­te­mie­les­sä ihan toi­ses­ta järjestelmästä.”

  En usko, että lää­kä­rin tavoi­te yli­pää­tään kos­kaan on “onnis­tua” teet­tä­mään tut­ki­muk­sia ja teh­dä toi­men­pi­tei­tä mah­dol­li­sim­man pal­jon. Syyt olen ker­to­nut jo aikai­sem­min. Kapi­taa­tio­pe­ri­aa­te (nup­pi­tak­sa?) ei ole hyvä. Poti­laat ovat hyvin eri­tyyp­pi­siä. Toi­nen vien 5 minuut­tia, toi­nen puo­li tun­tia, molem­mat on hoi­det­ta­va hyvin. Miten nup­pi­tak­sa kan­nus­taa tähän? 

  Toi­mi­va rat­kai­su sisäl­tää sel­lai­sia seik­ko­ja kuin että 1)lääkärit saa­vat teh­dä lää­kä­rin­työ­tä lää­ke­tie­teel­li­sin perus­tein 2)työyhteisö toi­mii, ts. kon­sul­toin­ti ja senio­ri­tu­ki toi­mi­vat 3)lääkärit saa­vat työs­tään asian­mu­kai­sen pal­kan 4) avus­ta­va hen­ki­lö­kun­ta hoi­taa riit­tä­väl­lä tehok­kuu­del­la muun 5) tie­to­tek­nii­kan sie­tä­mät­tö­mät ongel­mat rat­kais­taan (esim esim uusin Lää­kä­ri­leh­ti esit­te­li toi­mi­van mal­lin Tans­kas­ta) 6) joh­to on lää­ke­tie­teel­li­sen kou­lu­tuk­sen saanutta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 133. Soi­nin­vaa­ra: “akjm
  Var­maan­kin toi­mit noin kuin sanot, etkä ole osak­kaa­na omas­sa lää­kä­ria­se­mas­sa­si etkä omis­ta siis myös­kään sen labo­ra­to­rio­ta. Kai­kil­la ei ole samaa tilannetta.”

  Yllä­tys. Omis­tan osak­kei­ta toi­ses­ta lää­kä­ri­kes­kuk­ses­ta jos­sa toi­min. Toi­min­ta­pe­ri­aat­tet ovat sil­ti ne mitä ker­roin. Minul­la ja muil­la. Sii­nä ei ole mitään epäselvää.

  Toi­min­taa sane­le­vat lää­ke­tie­teel­li­set perus­teet, ammat­tie­tiik­ka, vala, Käy­pä Hoi­to ‑suo­si­tuk­set, Lää­kä­ri­lii­ton vii­te­ke­hys, jat­ku­vat kou­lu­tuk­set, viran­omais­val­von­ta, ‑mää­räyk­set ja juri­diik­ka ja mitä vie­lä.. Lää­kä­rin työn lähin arvioi­ja on kol­le­ga, jol­le poti­las voi seu­raa­vak­si men­nä. Ei ole yhden­te­ke­vää, mil­lai­nen on oman työn jäl­ki. Ammat­tiyl­peys­kin siis on luon­nol­li­ses­ti yksi motiivi.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 134. Soininvaara:“akjm
  Minul­la oli pojal­le­ni tuol­lai­nen lap­si­va­kuu­tus. Kun menin ihan taval­li­sen otii­tin kans­sa yöl­lä lää­kä­ria­se­mal­le, lää­kri otti esil­le lap­bo­ra­to­rio­lä­he­te­lo­mak­keen ja kysyi, onko meil­lä sle­lai­nen vakuu­tus. Mihin hän sitä vakuu­tus­tie­toa tar­vit­si, jos asial­la ei ollut mitään teke­mis­tä labo­ra­to­rio­ko­kei­den otta­mi­sen kans­sa. En ole lää­kä­ri, joten en pys­ty arvioi­maan, mut­ta yllä­töin, kuin­ka pal­jon kokei­ta otii­tin totea­mi­seen tar­vi­taan. Arvaus­kes­kuk­ses­sa ne vain kat­so­vat korvaan.”

  Nyt sat­tui ole­maan lää­kä­ri, joka muis­ti kysyä.
  Jos teil­lä oli vakuu­tus, hän lait­toi lähet­tee­seen ja kuit­tiin diag­noo­sin, jon­ka vakuu­tus­yh­tiö tar­vit­see. Ellei diag­noo­sia ole, vakuu­tus­yh­tiö pyy­tää sitä jäl­ki­kä­teen. Täs­tä pyynnöstä/lausuntopyynnöstä/asiakirjapyynnöstä lää­kä­ri saa myös pie­nen palk­kion vakuu­tus­yh­tiöl­tä. Lää­kä­rin­ne siis vapaa­eh­toi­ses­ti luo­pui tuos­ta pie­nes­tä lisäs­tä lait­ta­mal­la diag­noo­sin heti ja siten nopeut­ta­mal­la asian­ne käsit­te­lyä vakuu­tus­yh­tiös­sä.- Hyvä näin. Itse en edes muis­ta kysyä tuo­ta kuin jos­kus. Kas­sa pyy­tää täy­den­tä­mään diag­noo­sin jäl­ki­kä­teen, mut­ta jos­kus asia ehtii vakuu­tus­yh­ti­öön asti ja siel­tä tulee pyyntö.

  Kokei­den laa­ju­des­ta vai­kea sanoa, mut­ta lap­si­po­ti­lai­den koh­dal­la tie­tys­ti ollaan varo­vai­sia, jos on vähän­kin vaa­ran merk­ke­jä Heil­lä viat­to­mal­ta näyt­tä­vä tilan­ne saat­taa jos­kus vaka­voi­tua nopeasti.

  Ja muu­ten: Suo­mes­sa ei ole arvaus­kes­kuk­sia. Asen­teel­lis­ta! Mut­ta voin sanoa, että pelk­kä kor­vaan kat­so­mi­nen ei yleen­sä ole riit­tä­vä tut­ki­mus. Vakuu­tus­tie­toa siel­lä ei tie­ten­kään tarvita.

  Samat lää­kä­rit toi­mi­vat tk:ssa kuin muu­al­la­kin. Meis­tä jokai­nen on toi­mi­nut siel­lä. Arvauk­sek­si tosin voi men­nä, kun riit­tä­vät olo­suh­teet, joi­ta siis olen edel­lä valot­ta­nut, on tuhottu.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 135. Ode:

  Ihan kuin muis­tai­sin, että jot­kut lää­kä­ria­se­mat alkoi­vat mak­saa pää­osan lää­kä­rin pal­kas­ta osinkoina.

  Jot­kut alkoi­vat, mut­ta verot­ta­ja löi sii­hen sto­pin. Idea oli mak­saa työ­suo­rit­tee­seen (ei omis­ta­mi­seen) perus­tu­vaa osin­koa. Se tul­ki­taan nyky­ään palk­ka­tu­lok­si ja vero­te­taan asianmukaisesti.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 136. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Ihan kuin muis­tai­sin, että jot­kut lää­kä­ria­se­mat alkoi­vat mak­saa pää­osan lää­kä­rin pal­kas­ta osinkoina.

  En tie­dä, oli­ko pää­osa pal­kas­ta vai vähem­män, mut­ta juu­ri näin tapah­tui — ja osin­ko mak­set­tiin teh­dyn työn mukai­ses­ti — siis sel­vää palk­kaa, mut­ta pää­oma­tu­lon vero­tuk­sel­la. Tiet­tä­väs­ti sys­tee­mi kek­sit­tiin asianajotoimistoissa…

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 137. Ässä: Jos joku halu­aa vält­tä­mät­tä käy­dä lää­kä­ris­sä fluns­san takia, niin minun mie­les­tä­ni sen sai­si mak­saa koko­naan itse. Mitään hyö­tyä­hän sii­tä ei ole, eikä lää­kä­ri voi fluns­sal­le mitään teh­dä. Yksi­tyi­set lää­kä­rit toki var­maan otta­vat fluns­sa­po­ti­laat mie­lel­lään vas­taan, help­po hom­ma, mitään ei tar­vit­se teh­dä, ja Kela­kor­vauk­set juoksevat.

  Pak­ko se on kuu­le työs­sä­käy­vän jos­tain saa­da se sai­raus­to­dis­tus tyonan­ta­jal­le, ehkä et ole ollut iki­nä työ­elä­mäs­sä, joten et voi tie­tää tätä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Jos työ­nan­ta­ja vaa­tii lää­kä­rin­to­dis­tuk­sen flun­sas­ta, työ­nan­ta­jan pitäi­si se maksaa.
   Yksi hyvä sääs­tö­toi­mi oli­si, että ter­veys­kes­kus­lää­kä­rit velot­tai­si­vat todis­tus­ten kir­joit­ta­mi­ses­ta kus­tan­nus­ten mukaan. Kus­tan­nuk­siin kuu­luu sil­loin myös tuon täy­sin tur­han käyn­nin hin­nan. Työ­eh­to­soi­pi­muk­sil­la pää­tet­tä­kään, että se mak­saa joka tilaa.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 138. Jos työ­nan­ta­ja vaa­tii lää­kä­rin­to­dis­tuk­sen flun­sas­ta, työ­nan­ta­jan pitäi­si se maksaa.”

  Niin se mak­saa­kin. Muu­ten saa tyy­tyä sai­raan­hoi­ta­jan kir­joit­ta­maan todistukseen.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 139. b.J:
  “Jos työ­nan­ta­ja vaa­tii lää­kä­rin­to­dis­tuk­sen flun­sas­ta, työ­nan­ta­jan pitäi­si se maksaa.”

  Niin se mak­saa­kin. Muu­ten saa tyy­tyä sai­raan­hoi­ta­jan kir­joit­ta­maan todistukseen.

  Olen alal­la jol­la työ­nan­ta­jat eivät nou­da­ta työ­la­ke­ja, pait­si sil­loin kun niis­tä on heil­le hyö­tyä. Sai­ras­lo­ma-ajan palk­ka­kin on vain puo­let las­ke­tus­ta jne. Ei puhet­ta­kaan työ­ter­veys­huol­los­ta tai jos­tain lää­kä­rin­to­dis­tus­ten maksamisista.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 140. Ihan kuin muis­tai­sin, että jot­kut lää­kä­ria­se­mat alkoi­vat mak­saa pää­osan lää­kä­rin pal­kas­ta osinkoina.”
  Tätä onkin jo kom­men­toi­tu. En tie­dä mitä kaik­kia met­ku­ja joku kek­sii, mut­ta näin siis asia ei ole.

  1) Val­tao­sa yksi­tyis­lää­kä­reis­tä on itse­näi­siä amma­tin­har­joit­ta­jia. He mak­sa­vat lää­kä­ri­kes­kuk­sel­le peri­mäs­tään palk­kios­ta sovi­tun vuo­kran, kor­vauk­se­na saa­mis­taan pal­ve­luis­ta (ajan­va­raus, tilat, väli­neet). Lisäk­si he mak­sa­vat palk­kios­taan verot ja eläk­keen­sä. Vain pie­ni osa on toi­mii pal­kan­saa­ja­na, työ­ter­veys­lää­kä­reis­tä var­maan isom­pi osa. Muu­ta lää­kä­ri­kes­kuk­set eivät mak­sa. Vas­toin joi­den luu­loa, labo­ra­to­rio- ja muut tut­ki­mus­lä­het­teet eivät tuo­ta lää­kä­ril­le sent­tiä­kään. Ne tuot­ta­vat ko. pal­ve­lut tuot­ta­val­le yhtiöl­le, joka aika usein on lää­kä­ri­kes­kuk­ses­ta irral­li­nen laboratioyhtiö.

  2) Lää­kä­ri­kes­kus on yhtiö, jol­la on omis­ta­jat. Osin­got mene­vät omistajille.

  Tämn mut­kik­kaam­pi asia ei ole.

  Vakuu­tuk­sis­ta: vakuu­tus­yh­tiö voi toki arvioi­da kulu­ja. Sai­rauk­sien kul­ku ei kui­ten­kaan ole kos­kaan var­mas­ti enna­koi­ta­vis­sa, joten kulut voi­vat toki olla muu­ta kuin oli arvat­ta­vis­sa. Myös­kään tar­vit­ta­via tut­ki­muk­sia ei voi tie­tää etu­kä­teen. Se riip­puu poti­laan tilasta.

  Sen sijaan esim. suun­ni­tel­luis­ta leikkauksista
  voi­daan yleen­sä antaa hin­ta-arvio, ja niis­tä yleen­sä hae­taan vakuu­tus­yh­tiös­tä etu­kä­teen mak­susi­tou­mus. Sil­loin sovi­tus­sa hin­nas­sa on pysyt­tä­vä, vaik­ka se oli­si­kin ollut alihinta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 141. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Ihan kuin muis­tai­sin, että jot­kut lää­kä­ria­se­mat alkoi­vat mak­saa pää­osan lää­kä­rin pal­kas­ta osinkoina.

  Häm­mäs­tyt­tä­vää, ettei Osmo sinul­le ole vie­lä­kään sel­vin­nyt, että lää­kä­rit eivät lää­kä­ria­se­mil­la saa palk­kaa vaan toi­mi­vat amma­tin­har­joit­ta­ji­na eli yrit­tä­ji­nä joi­tain poik­keuk­sia lukuu­not­ta­mat­ta. Lää­kä­ri on lää­kä­ri­kes­kuk­sen asia­kas, lää­kä­ri vuo­kraa täl­tä vas­taan­ot­to­ti­lat. Asias­ta on tän­ne­kin kir­joi­tet­tu mon­ta kertaa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 142. Tsek­ka­sin ja 2014 sai­raan­hoi­to­va­kuu­tuk­ses­ta meni 343 milj. €. Se jou­taa­kin his­to­rian romukoppaan. 

  En ker­ta kaik­ki­aan ymmär­rä, mik­si valin­nan­va­paus-laki­luon­nok­ses­ta on niin kova poru. Yli­lä­het­tä­mi­nen eri­kois­ta­sol­le ei yksin­ker­tai­ses­ti ole mah­dol­lis­ta, kos­ka pal­ve­lun tar­peen arvioi täs­sä mal­lis­sa maa­kun­nan lii­ke­lai­tos ja vain se. Ja jos tuot­ta­jia tulee perus­ta­sol­le lisää, se on vain ja ainoas­taan hyvä asia. Teh­kööt huo­not tuot­ta­jat aikan­sa turs­kaa ja teh­kööt sit­ten tilaa muille. 

  Selit­täi­si­kö kaik­kea tätä kri­tiik­kiä edes pik­kui­sen se, ettei opti­mis­mi oikein pue intellektuellia?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.