VVO:n sikavuokra

Mik­si VVO:n vuokra Viikissä taval­lis­es­ta aravavuokra-asun­nos­sa on 20 euroa neliöltä, kun kaupun­gin omas­sa tuotan­nos­sa täysin samoil­la ehdoil­la päädytään korkein­taan 13 euroon? 

VVO:n ARA:n hyväksymä vuokra on 13,88 neliöltä. Tämäkin on enem­män kuin kaupun­gin omas­sa tuotan­nos­sa, mut­ta VVO:lla on kuulem­ma enem­män kulu­ja. Mis­tä tulee lop­ut kuusi euroa?

Aravaki­in­teistöil­lä on oikeus vuokrien tasaamiseen. Yleen­sä tasaamisel­la on tarkoitet­tu sitä, että uusien asun­to­jen, joiden pääo­ma­meno­ja inflaa­tio ei ole vielä syönyt, korkei­ta vuokria alen­netaan ja tämä rahoite­taan nos­ta­mal­la edullisimpi­en van­ho­jen kiin­teistö­jen vuokria. VVO:lla tasaus tarkoit­taa, että yhtiö siirtää halu­tu­ista helsinkiläi­sistä asun­noista rahaa muualle maa­han, jois­sa vuokra-asun­toi­hin ei saa asukkai­ta edes omakus­tan­nusvuokral­la ja nämä tuot­ta­vat tap­pi­o­ta. Tämä ”tasaus” on siis sitä, että vuokria nos­te­taan siel­lä, mis­sä ne ovat korkei­ta ja las­ke­taan siel­lä, mis­sä ne ovat matalia.

Tätä ei voi hyväksyä. Ellei tätä saa­da este­tyk­si, Helsin­ki ei mielestäni voi antaa tont­te­ja val­takun­nal­lisille vuokrat­alo­jen tuottajille. 

84 vastausta artikkeliin “VVO:n sikavuokra”

 1. Olen erit­täin samaa mieltä. Asun­to­lau­takun­nas­sa en tule enää tuke­maan yhtään pitkän korkotuen han­ket­ta raken­nut­ta­jille, jot­ka har­ras­ta­vat täl­laista julkisen tuen hyväk­sikäyt­töä helsinkiläis­ten asun­non­tarvit­si­joit­ten kus­tan­nuk­sel­la. Ihmette­len mik­si val­tio tukee täl­laista asun­to­bisnestä. Tuki tulee ohja­ta han­kkeisi­in jois­sa kohtu­uhin­taisu­us aidosti toteu­tuu. Julki­nen tuki on Helsin­gin näkökul­mas­ta hukkaan heit­et­tyä rahaa, jos lop­putu­los on markkinavuokra.

 2. Kysyn nyt vielä ker­ran Onko yleishyödyl­lis­ten raken­nus­li­ikei­den yllä tai takana poli­it­tista valvon­taa. Onko poli­it­tista vastuunkantajaa.

 3. Jos VVO on vas­toin peri­aat­tei­ta perinyt liian korkeaa vuokraa, vaik­ka on saanut tukia sun mui­ta etu­ja, niin eikö voi­da edel­lyt­tää liikaa mak­set­tu­jen vuokrien mak­samista takaisin sil­lä uhal­la, että muuten joutuu mak­samaan kaik­ki yhteiskunnal­ta saa­mansa edut takaisin?

 4. Tekevätkö ne tämän sik­si, että raken­nut­tamises­sa ja hallinnoin­nis­sa ne saa­vat vedet­tyä välistä rahaa itselleen “kuluina”? Siis kun raken­netaan asun­to­ja sin­nekin, mis­sä niitä ei tarvi­ta, tulee enem­män välistäve­don lähteitä. Jos tasaus­ta ei sal­lit­taisi, VVO:n pitäisi loba­ta poli­itikot sal­li­maan enem­män rak­en­tamista Helsinki­in, mis­sä sitä oikeasti tarvit­taisi­inkin vähen­tämään asuntopulaa?

 5. Taitaa muutenkin kerään­tyä vuokra-asun­to­ja jo liikaa muu­tami­in käsi­in ja hin­nat sanel­laan muu­ta­mas­sa kont­toris­sa välit­tämät­tä kaupun­gin toiveista tai sään­nöistä. Mis­täköhän nämä lisäku­lut oikein aiheutu­vat? Valvon­taa lisät­tävä tässäkin, vaik­ka se ei ajan hen­keen sopisi. Tai siis aloitet­ta­va muukin kuin pape­rien arkistoiminen. 

  Eläkey­htiöthän nois­sa fir­moissa on omis­ta­ji­na, joten en ihmettelisi, jos vuokrat ampai­se­vat eläköi­tymisen kas­vaes­sa. Sit­ten vaan mak­se­taan, jos ei kaupun­gin asun­toon pääse ja jos halu­aa vält­tää ympärivuorokautisen ulkoil­man. Toki taloudel­lis­es­ti ja sosi­aalis­es­ti järkevämpiäkin vai­h­toe­hto­ja olisi sinkuillekin kuin yksin asum­i­nen, mut­ta eivät tai­da olla valtakulttuuria. 

  Jos halut­taisi­in vai­h­taa kohti palve­lu­talout­ta, niin ei tämä näin onnis­tu, että vuokrahin­nat aja­vat palve­lu­työläiset aina vain kauem­mak­si töistään. Het­ken kat­se­l­e­vat ja lähtevät sit­ten men­emään tai jäävät ihan todel­liseen ora­van­pyörään. Eikä heil­lä ole kun­nol­la varaa edes niihin palvelui­hin, joista piti tul­la se saas­tee­ton teol­lisu­us. Pankeil­ta taitaa olla turha pätkä­työläisen hakea lainaa asun­toon ja palkkaakaan ei tule lisää, kun samaan työhön on sato­ja tuli­joi­ta. Moni tekee pätkä­sop­pareil­la kuitenkin tärkeäm­pää työtä kuin moni korkeasti koulut­tau­tunut paperinpyörittäjä.

  Eri­ar­vois­tamista tämäkin, kun palk­ka ei riitä tuot­ta­maan kysyn­tää kuin korkein­taan tue­tulle asun­torak­en­tamiselle ja nekin vie sit­ten joku jol­la olisi varaa seisoa omil­la jaloil­laan ilman tukia. Joko­han olisi aika opet­taa por­vari mak­samaan, mut­ta varot­ta­va etteivät opi taas marssimaan?

 6. VVO on muutenkin melko mätä fir­ma. Asun­to­jonos­sa pääsin ohi keskus­ta-asun­toon suhteil­la ja tulo­ra­jat tark­iste­taan tietysti vain sisään muutet­taes­sa. Ei niin että asun­not kovin luxu­s­ta oli­si­vat, vaik­ka tietysti suomi­tyyli­in sauna se on asun­nos­sa köy­häl­läkin, ja parkkihalli.

 7. Helsin­gin Sanomis­sa ker­rot­ti­in (jos oikein muis­tan ja luin), että val­tio alka­isi tutkia Helsin­gin kaupun­gin vuokra-asun­to­jen hin­to­jen­tasauskäytän­töä. Tun­tuu hul­lul­ta: Helsin­ki on pystynyt tasaa­maan yhtäältä uusien asun­to­jen rak­en­tamis­es­ta ja toisaal­ta van­ho­jen perusko­r­jauk­ses­ta aiheutunei­ta kulu­ja hyvin toimi­val­la tasausjär­jestelmäl­lä, joka vast’ikään laa­jen­net­ti­in koko kaupun­gin kat­tavak­si vuokray­htiöi­den yhdis­tämisel­lä. Ja nyt val­tio tulisi tähän väli­in sotkemaan! 

  Kyse on ollut järkevästä ja sol­i­daaris­es­ta “vaku­u­tus­mall­ista”. Eikös val­tion tehtävä olisi tarkkail­la, että val­tion- ja kun­tien tukia saa­vat vvo:t ym. eivät rahas­ta liikaa eikä kulut­taa ener­giaa hyvin toimivien jär­jestelmien kyt­täämiseen? Onko joku kateelli­nen asialla?

 8. Ympäristömin­is­ter­iön alainen val­tion asun­tora­has­to (ARA) valvoo ara­va-raken­nut­ta­jien toim­intaa ja vuokrata­soa. YM on ilmoit­tanut tekevän­sä selvi­tys­tä, Helsingis­sä asun­to­lau­takun­ta on myös pyytänyt selvi­tys­tä VVO:lta. Asia täy­tyy selvit­tää myös muiden yleishyödyl­lis­ten raken­nut­ta­jien osalta.

 9. Eikös niitä tasaussään­töjä voitaisi muut­taa niin, että tasaus olisi mah­dol­lista vain pääkaupunkiseudun sisäl­lä ole­vien kiin­teistö­jen kesken ja pääkaupunkiseudun ulkop­uolel­la ole­vien kiin­teistö­jen kesken.

 10. Krtek:
  VVO on muutenkin melko mätä fir­ma. Asun­to­jonos­sa pääsin ohi keskus­ta-asun­toon suhteilla

  Meinaatko että jos­sain muus­sa vas­taavas­sa yri­tyk­sessä ei olisi noin? Miten se voisi edes teo­ri­as­sa olla edes mah­dol­lista, mikäli asum­is­tarve, jon­ka joku aina arvioi, vaikut­taa valintoihin?

 11. VVO:n sekä SATO:n suurim­mat omis­ta­jat ovat Ilmari­nen sekä Varma.

  Tässähän on ilmi­selvästä kartel­lista kysymys koska
  kaik­ki neljä yri­tys­tä hal­lit­se­vat suur­in­ta osaa tue­tu­ista asun­to markki­noista, joten ei ole var­maankaan sat­tumaa että kyseisil­lä fir­moil­la on läh­es ident­tiset neliöhin­nat vuokrien suhteen. 

  Nyt jos tutk­i­taan VVO:n ja SATO:n net­to­tu­losta niin ymmärtää mik­si esimerkik­si SATO:n toim­i­tusjo­hta­jal­la on use­an miljoo­nan euron edestä fir­man osakkei­ta kun osinko­jen jakami­nen on täl­lä hin­ta tasol­la taattua.

  Kartel­lit ovat ymmärtääk­seni Suomes­sa kiel­let­tyjä, mut­ta riit­tääkö kenel­läkään uskallus­ta alkaa tutki­maan tätä “hyvä veli” järjestelmää.

 12. Hyvä. Vih­doinkin Osmokin heräsi tuo­hon gryn­derei­den vedä­tyk­sen tor­jun­taan. On tätä odotettukin.

 13. jouni lundqvist:
  Kysyn nyt vielä ker­ran Onko yleishyödyl­lis­ten raken­nus­li­ikei­den yllä tai takana poli­it­tista valvon­taa. Onko poli­it­tista vastuunkantajaa.

  VVO:n hal­li­tuk­ses­sa on ammat­tili­it­to­jen edus­ta­jien kaut­ta selkeä kytky poli­ti­ikkaan. Kun kyse on ammat­tiy­hdis­tys­ten sijoi­tus­toimin­nas­ta, poli­it­ti­nen ohjaus kul­kee niin päin, että rahaa pitää saa­da yhtiöstä irti mah­dol­lisim­man paljon, siis yhtiön on perit­tävä hir­mu­vuokria jot­ta osin­gon­mak­sukyky on mah­dol­lisim­man hyvä

 14. VVO on nyky­isin VVO Oyj, eli pörssiyri­tys. Ei enää mikään yleishyödylli­nen osu­uskun­ta. Yrit­tää tuot­taa mah­dol­lisim­man suur­ta voit­toa sijoit­ta­jilleen. Tämä selit­tää korkeat vuokrat !

  1. VVOoyj ei ole pörssis­sä. Voiton­tavoit­telun ei pitäisi selit­tää ylivuokria, kos­ka ne ovat sään­te­lyn piiris­sä. Seli­tyk­senä on muual­la sijait­se­vien tap­pi­ol­lis­ten kohtei­den rahoittaminen.

 15. Jor­ma Nordlin kir­joit­ti 15.2.2012 kel­lo 19:47:

  Jos VVO on vas­toin peri­aat­tei­ta perinyt liian korkeaa vuokraa, vaik­ka on saanut tukia sun mui­ta etu­ja, niin eikö voi­da edel­lyt­tää liikaa mak­set­tu­jen vuokrien mak­samista takaisin sil­lä uhal­la, että muuten joutuu mak­samaan kaik­ki yhteiskunnal­ta saa­mansa edut takaisin?

  Tämä tuli min­ullekin mieleen. Näin­hän tehdään köy­hille yksi­ty­ishenkilöpiru­paroille monien tukien kohdal­la: vaa­di­taan tukia takaisin jos tulo­ra­jat ovat ylit­tyneet. Kaiken kukku­rak­si VVO on tukea anoes­saan ilmoit­tanut tule­vak­si vuokrak­si aivan eri sum­man kuin mitä se lop­ul­ta perii. Väärien tieto­jen antamis­es­ta tukia anot­taes­sa on yksi­ty­ishenkilölle seuraamuksia.

 16. Sep­po S:
  Eikös niitä tasaussään­töjä voitaisi muut­taa niin, että tasaus olisi mah­dol­lista vain pääkaupunkiseudun sisäl­lä ole­vien kiin­teistö­jen kesken ja pääkaupunkiseudun ulkop­uolel­la ole­vien kiin­teistö­jen kesken. 

  No eihän tuo paran­taisi asi­aa vielä ollenkaan. Jos Helsinkiläiset eivät osal­lis­tu kulu­jen tasauk­seen muut­to­tap­pioalueen kanssa, mik­si muiden kasvukeskuk­sien sit­ten pitäisi?

 17. Voisiko esimerkik­si tule­van kru­unuvuoren­ran­nan ton­tit antaa kaik­ki ATT:lle, joka rak­en­taisi kohtu­uhin­taiset vuokra, asum­isoikeus ja hitas-omis­tusasun­not? Onko mikään pakko antaa muille mitään?

 18. pieni piiri:
  VVO:n sekä SATO:n suurim­mat omis­ta­jat ovat Ilmari­nen sekä Varma.

  Eikös Ilmari­nen ollut juuri se taho, jon­ka mielestä 1,8 M€ on sopi­va hin­ta yhdestä asunnnos­ta jos­sa asuu eräs Finnair­il­la työssä oleva.

 19. Petri: Eikös Ilmari­nen ollut juuri se taho, jon­ka mielestä 1,8 M€ on sopi­va hin­ta yhdestä asunnnos­ta jos­sa asuu eräs Finnair­il­la työssä oleva.

  Ja Var­ma oli se fir­ma jon­ka mielestä on ihan ok lait­taa eläk­keen­saa­jien raho­ja omaan bus­sil­in­jaan (15V) jos­sa on joskus jopa nähty muu­ta­ma matkustaja.

 20. Petri: Eikös Ilmari­nen ollut juuri se taho, jon­ka mielestä 1,8 M€ on sopi­va hin­ta yhdestä asunnnos­ta jos­sa asuu eräs Finnair­il­la työssä oleva.

  Temp­pu ei ollut tyy­likäs, mut­ta oliko siinä siltikään mitään kau­pal­lis­es­ti perustelema­ton­ta? Koko hom­man takana­han oli yksi­ty­ishenkilöön kohdis­tu­van veron kiertämi­nen; käm­pän käypä vuokra on vajaa seit­semän ton­nia, vero­tusar­vo pari ton­nia. Hyö­ty tulon­saa­jal­la (ja hait­ta verot­ta­jalle) tuol­lainen pari-kol­me­tuhat­ta eruoa kuussa.

  (Ts. häviäjänä ei ole Ilmari­nen, Finnair tai Vehviläi­nen, vaan me kaik­ki muut.)

 21. Osmo Soin­in­vaara:
  VVOoyj ei ole pörssis­sä. Voiton­tavoit­telun ei pitäisi selit­tää ylivuokria, kos­ka ne ovat sään­te­lyn piiris­sä. Seli­tyk­senä on muual­la sijait­se­vien tap­pi­ol­lis­ten kohtei­den rahoittaminen.

  VVO:n net­ti­sivu­jen mukaan liike­toimin­nan voit­to­pros­ent­ti edel­lisessä tilin­päätök­sessä on noin 33%. Siis joka kol­mas vuokrat­u­loista saatu euro jää omaan kas­saan kulu­jen jäl­keen. Joten on täyt­tä pup­pua puhua tasauk­sista tap­pi­ol­lis­ten kohtei­den hyväk­si, tuol­laisel­la voit­to­pros­en­til­la ei tap­pi­ol­lisia kohtei­ta voi olla yhtään. Tai sit­ten ne elvy­tysavus­tuk­set on siir­ret­ty suo­raan tulok­seen ilman että ne vaikut­taisi vuokratasoon

  1. KariS
   VVO:lla on vapai­ta vuokra-asun­to­ja ja näitä ARA-asun­to­ja. Peri­aat­teessa välis­sä on palo­muuri. Kos­ka sään­nel­lyk­si vuokrak­si on määrät­ty 13,88, VVO:n on osoitet­ta­va, mihin ARA-kohteeseen ne tämän rahan siirtävät. Tuo voit­to on muus­ta toimin­nas­ta ja sään­nöstelystä vapau­tuneista kohteista.

 22. Soin­in­vaara — hyp­pään vähän toisille rauteille. Asiani kos­kee silti huimia vuokranko­ro­tuk­sia Turussakin.
  Reklam­oin Kun­ta-asun­not Oy:lle vuokranko­ro­tuk­ses­ta, joka nousi 15% tänä vuon­na ja pyysin heitä kohtu­ullis­ta­maan vuokraa. Vuosien 2010 ja 2011 koro­tuk­set oli­vat 10%. Kiin­teistössä ei ole tehty mitään kor­jauk­sia näi­den vuosien aikana, joka voisi edes hie­man selit­tää korotuksia.
  Kun­ta-asun­not Oy:n koti­sivuil­la http://www.KAS.fi on uuti­nen keskimääräis­es­tä 7% vuokranko­ro­tuk­ses­ta vuon­na 2012 ja vuon­na 2011 se oli 4,7%.
  Vuokransaa­ja on Kun­ta-asun­not Oy:n tytäry­htiö Hopea Kodit Oy, jon­ka rek­isteröin­ti-ilmoituk­ses­ta seuraavaa:
  Yhtiön toimi­alana on ara­va- ja korko­tuk­i­lais­sa sekä muis­sa asun­to­lain­säädän­töön sisäl­tyvis­sä säädök­sis­sä tarkoite­tu­in tavoin toimia yleishyödyl­lisenä yhteisönä, joka raken­nut­taa tai han­kkii muuten omis­tuk­seen­sa tai hallintaansa vuokra-asun­to­ja sekä tar­joaa niitä haet­tavak­si sosi­aal­isin perustein ja kohtu­ullisin kus­tan­nuksin vuokrat­tavak­si siten, että tavoit­teena on asukkaiden hyvät ja tur­val­liset asuinolot.
  Kun­ta-asun­not Oy:n strate­gia 2010 — 2014
  Mis­sio: “Kohtu­ullista asum­ista edullisesti”
  Vuokraamme eri elämän­ti­lanteisi­in sopivia asun­to­ja edullisesti.
  Kan­nus­tamme asukkaita­mme huole­hti­maan asuinympäristöstään ja välit­tämään naapureistaan.
  Kehitämme jatku­vasti asun­tokan­taamme vas­taa­maan aluei­den vuokra-asun­to­jen kysyn­tää ja asukkaiden maksukykyä.
  Teemme vas­tu­ullista yhteistyötä kun­tien kanssa.
  Yhteiskun­tavas­tu­us­ta: Kon­sernin vuokra-asun­noista noin 90% on yleishyödyl­li­sis­sä vuokrat­aloy­htiöis­sä, jot­ka eivät tavoit­tele toimin­nal­laan taloudel­lista voit­toa. Näi­den vuokrat­aloko­htei­den vuokrat määritel­lään omakus­tan­nus- periaatteella.
  Minä saan luon­nol­lis­es­ti isom­paa asum­is­tukea, mut­ten samas­sa suh­teessa vuokranko­ro­tuk­sen kanssa, joka naker­taa pienem­mäk­si pien­tä eläket­täni. Eikä 76-vuo­ti­aan mum­mon ole muka­va halvem­paa asun­toa lähteä etsimään ja taas sopeu­tu­maan uuteen ympäristöön. Tai ehkä tämä pitää nuore­na, kun ajat­te­len trendikkäästi positiivisesti.

 23. Tässä muuten Raken­nusle­hden artikke­li “yleishyödyl­lis­ten” raken­nut­ta­jien tavas­ta kiertää pääo­man tuo­tolle asetet­tu­ja rajoituk­sia: http://www.rakennuslehti.fi/uutiset/talous/22591.html

  ASO:n kohdal­la kiitos epäon­nis­tuneen lain­säädän­tö­työn tilanne on vielä surkeampi. No, hin­to­jen perus­teel­la HASO vaikut­taa aidosti reilul­ta yhtiöltä.

 24. Vehviläi­nen on näem­mä omak­sunut hyvin roolin­sa lentoy­htiön toim­i­tusjo­hta­jana, ja oppin­ut sovelta­maan ilmailus­sa yleis­es­ti käytet­tyjä temp­pu­ja muuhunkin pääomaan.

  Lentokonei­den kanssa­han on tyyp­il­listä, että niitä oste­taan tai vuokrataan sen mukaan mikä on mis­säkin tilanteessa järkev­in­tä. Voidaan esim myy­dä oma lentokone liisaus­fir­malle, ja vuokra­ta sama kone välit­tömästi takaisin itselle jne.

 25. Osmo Soin­in­vaara:
  KariS
  VVO:lla on vapai­ta vuokra-asun­to­ja ja näitä ARA-asun­to­ja. Peri­aat­teessa välis­sä on palomuuri. 

  Täl­laises­sa käsi­tyk­sessä olen itsekin ollut, eihän tämä muuten voisi olla mahdollista.

  VVO:n sivuil­ta löy­tyy osavu­osikat­saus 30.9.2011, jos­sa talous­luku­ja on avat­tu hie­man enem­män ja se antaa syytä huoleen. Kyseessä on koh­ta “Seg­ment­ti-infro­maa­tio”.

  Seg­ment­te­jä on kak­si, VVO Vapaa ja VVO Ara­va. Jälkim­mäistä kuvataan näin “VVO Ara­va ‑liike­toim­intaan kuu­lu­vat vuokra-asun­not, joi­hin kohdis­tuu pitem­piaikaisia ara­va- ja korko­tuk­i­lain­säädän­töön liit­tyviä kohdeko­htaisia rajoituksia.”.

  VVO Ara­va ‑seg­mentin tun­nus­lu­vuku­ja 1.1.–30.9.2011:

  Liike­vai­h­to, M€ 122,3
  Liikevoit­to, M€ 42,1
  Liikevoit­to-% 34,4

  En viit­si vetää tästä mitään johtopäätök­siä, kos­ka en maal­likkona osaa tulki­ta asi­aa riit­tävästi. Joku asi­aa tun­te­va voisi kuitenkin val­ot­taa miten Ara­va-asun­not voivat tuot­taa VVO:lle noin paljon voit­toa? Ja toiv­ot­tavasti kyse ei ole siitä, että ARA:n mielestä valvon­ta kuu­luu kun­nille, mut­ta kun­nille tästä on uno­hdet­tu kertoa.

  1. Kyl­lä ne tuot­ta­vat liikevoit­toa, vaik­ka vuokra on säädeltyä.
   Malli menee niin, että VVO:n oma pääo­ma noi­hin asun­toi­in on on aivan mar­gin­aa­li­nen. Voit­to on tuolle mar­gin­aaliselle pääomalle.
   Val­tio lain­oit­taa sen hyvin hal­pako­rkoisel­la lainal­la, jol­la on 41 vuo­den takaisin­mak­suai­ka. Vuokralaiselta saa per­iä hoitoku­lu­jen lisäk­si korot JA LYHENNYKSET, jot­ka lyhen­nyk­set ovat tietysti voit­toa, varsinkin kun hoitoku­lui­hin liit­tyy pieni osu­us tule­vaa perusko­r­jaus­ta varten. Kun laina on mak­set­tu, talo jää velat­tomana VVO:lle ilman mitään rajoituksia.
   Tämä jär­jeste­ly on “yleishyödyl­lisille” niin sikaedullista, että oikeas­t­aan ARA-lain­o­jua pitäisi antaa vain kunnille.
   Viikin ylivuokra ei johdu tästä voitos­ta, tai siis se nos­taa vuokran 13,88 euroon neliöltä. Se on ARAn vahvis­ta­ma vuokra tälle kohteelle. Vuokran saa kuitenkin ylit­tää, jos käyt­tää rahat jonkin toisen kohteen vuokran alentamiseen.

 26. Eipä näy VVO yhtymä Oyj tosi­aan ole­van pörssisssä, mut­ta julki­nen osakey­htiö (Oyj) se kuitenkin on. Näin ollen se pyrkii myös tuot­ta­maan voit­toa. Jos sen sijaan kyse olisi säätiöstä, se ei saisi tuot­taa voittoa.
  Seu­raa­va tek­sti hei­dän sivuiltaan:

  “VVO on ammat­tili­it­to­jen ja eläke­vaku­u­tusy­htiöi­den omis­ta­ma julki­nen osakey­htiö. VVO-yhtymä Oyj:n liike­vai­h­to vuon­na 2010 oli 328,6 miljoon­aa euroa ja tulos ennen vero­ja 57,5 miljoon­aa euroa.” 

  Suo­ma­laista kor­po­raa­tio­val­taa parhaimmillaan.

 27. Mum­mo Turus­ta:
  Soin­in­vaara – hyp­pään vähän toisille rauteille. Asiani kos­kee silti huimia vuokranko­ro­tuk­sia Turussakin.
  Reklam­oin Kun­ta-asun­not Oy:lle vuokranko­ro­tuk­ses­ta, joka nousi 15% tänä vuon­na ja pyysin heitä kohtu­ullis­ta­maan vuokraa. Vuosien 2010 ja 2011 koro­tuk­set oli­vat 10%. Kiin­teistössä ei ole tehty mitään kor­jauk­sia näi­den vuosien aikana, joka voisi edes hie­man selit­tää korotuksia.
  Kun­ta-asun­not Oy:n koti­sivuil­la http://www.KAS.fion uuti­nen keskimääräis­es­tä 7% vuokranko­ro­tuk­ses­ta vuon­na 2012 ja vuon­na 2011 se oli 4,7%.
  Vuokransaa­ja on Kun­ta-asun­not Oy:n tytäry­htiö Hopea Kodit Oy, jon­ka rek­isteröin­ti-ilmoituk­ses­ta seuraavaa:
  Yhtiön toimi­alana on ara­va- ja korko­tuk­i­lais­sa sekä muis­sa asun­to­lain­säädän­töön sisäl­tyvis­sä säädök­sis­sä tarkoite­tu­in tavoin toimia yleishyödyl­lisenä yhteisönä, joka raken­nut­taa tai han­kkii muuten omis­tuk­seen­sa tai hallintaansa vuokra-asun­to­ja sekä tar­joaa niitä haet­tavak­si sosi­aal­isin perustein ja kohtu­ullisin kus­tan­nuksin vuokrat­tavak­si siten, että tavoit­teena on asukkaiden hyvät ja tur­val­liset asuinolot.
  Kun­ta-asun­not Oy:n strate­gia 2010 – 2014
  Mis­sio: “Kohtu­ullista asum­ista edullisesti”
  Vuokraamme eri elämän­ti­lanteisi­in sopivia asun­to­ja edullisesti.
  Kan­nus­tamme asukkaita­mme huole­hti­maan asuinympäristöstään ja välit­tämään naapureistaan.
  Kehitämme jatku­vasti asun­tokan­taamme vas­taa­maan aluei­den vuokra-asun­to­jen kysyn­tää ja asukkaiden maksukykyä.
  Teemme vas­tu­ullista yhteistyötä kun­tien kanssa.
  Yhteiskun­tavas­tu­us­ta: Kon­sernin vuokra-asun­noista noin 90% on yleishyödyl­li­sis­sä vuokrat­aloy­htiöis­sä, jot­ka eivät tavoit­tele toimin­nal­laan taloudel­lista voit­toa. Näi­den vuokrat­aloko­htei­den vuokrat määritel­lään omakus­tan­nus- periaatteella.
  Minä saan luon­nol­lis­es­ti isom­paa asum­is­tukea, mut­ten samas­sa suh­teessa vuokranko­ro­tuk­sen kanssa, joka naker­taa pienem­mäk­si pien­tä eläket­täni. Eikä 76-vuo­ti­aan mum­mon ole muka­va halvem­paa asun­toa lähteä etsimään ja taas sopeu­tu­maan uuteen ympäristöön. Tai ehkä tämä pitää nuore­na, kun ajat­te­len trendikkäästi positiivisesti.

  Sama jut­tu Paraisil­la. Aivan pos­ket­tomat korotukset.

  Hen­ry

 28. Täältä löy­tyy oikea vas­taus, eli puolueet käyt­tävät härskisti hyväk­seen Arava-tuotantoa:

  http://henry.puheenvuoro.uusisuomi.fi/97784-osmo-soininvaara-kypsyi-%E2%80%9Dsikavuokraan%E2%80%9D‑t%C3%A4ss%C3%A4‑h%C3%A4nelle-vastaus

  Tässä syy — vas­taus hänelle: 

  VIDEO => http://yle.fi/elavaarkisto/artikkelit/silminnakija_matin_talot_42148.htm

  Kat­so vain 20 ensim­mäistä min­u­ut­tia. Lop­ut, lau­takasajut­tu on se pikku detalji, pelkkää fuu­laa, johon media iskeytyi.
  Siis ensim­mäis­ten 20 min­uutin aikana selviää seu­raa­vat asiat:

  - Yhteiskun­ta rahoit­taa rak­en­tamista ja raken­nuk­set pää­tyvät politrukkiy­hteisön omis­tuk­seen. (Sin­un rahoillasi)

  - Vuokrat voidaan nos­taa taivaisi­in, kos­ka KELA mak­saa. (Sin­un rahollasi)

  - Politrukkipuolue saa hyvää ilmaista main­os­ta, kun se hoitaa vähä­varais­lle opiske­li­joille ja muille vas­taavas­sa tilanteessa oleville vähä­varaisille asun­to­ja. (Sin­un rahoillasi)

  2) Tätä tekevät myös toiset puolueet, ei ain­oas­taan ohjel­mas­sa mainit­tu puolue. he suo­ras­taan kil­pail­e­vat siitä, kuka törsää Sin­un raho­jasi parhaiten.
  Lue: Kil­pail­e­vat siitä kuka saa eniten ‘good-will’iä ja rahoista “omaan pesään jaettavaksi”.

  Voi sitä ilon päivää, jol­loin pikku­por­var­itkin oppi­vat lukemaan!!!

  Hie­man tarkemmin:
  Kat­so video. Se on aika järkyt­tävä kun las­kee summia.
  — Puolueen oma pääo­ma 10.000 FIM, (ehkä tänään joku 100.000 €)
  — Puolue rak­en­taa val­tion rahoil­la Arava-asuntoja.
  — Puolue mak­sat­taa laina­ly­hen­nyk­set ja muut kulut vuokril­la (KELA ja asu­ja maksaa)
  — Raken­nuk­set siir­tyvät lop­ullis­es­ti puoluet­ta lähel­lä ole­vien vei­jarei­den omistukseen.
  (200 miljoon­aa euron kiin­teistö­mas­sa, jot­ka oikeusti­etei­den prof­fan mukaan voidaan jakaa hie­man niinkuin huvittaa.)”
  jatkuu…

  Hen­ry Björklid

 29. P.S. Olet vis­si­in ain­oa vihreä, jolle voi kir­joit­taa ilman ennakkosensuuria.
  Kiitos Sin­ulle tästä.

  Hen­ry Björklid

  1. Hen­ry Björklid
   Kyl­lä minä sen­suroin näitä. On pakko. Voisin joutua juridis­een vas­tu­useen. Noin viisi pros­ent­tia hylätään. Välil­lä selvästi enemmän.

 30. Gre­jus: Tuo tieto osoit­taa todel­lakin sen, että ara-tuotan­to on gryn­der­ille kul­takaivos Helsingissä. 

  Osmon seli­tys voitosa mar­gin­aaliselle pääo­ma­lle osoit­taa kuin­ka kaukana todel­lisu­ud­es­ta poli­itikkomme ovat. Ikävä kyllä. 

  Rak­en­tamis­es­ta, myös sosi­aalis­es­ta asun­to­tuotan­nos­ta, Helsingis­sä on luo­tu ihmeelli­nen rahas­tusautomaat­ti kaikille osal­lisille. Kapun­ki saa hyvää jatku­vaa vuokratuot­toa näistäkin ton­teista (vaik­ka vuokra on alhaisem­pi kuin kovan­ra­han kohteis­sa). Raken­nus­li­ike käärii katet­ta paljon muu­ta maa­ta korkeam­mil­la pitämil­lään hin­noil­la. Omis­ta­ja, tässä tapauk­ses­sa yleishyödylli­nen gryn­deri, saa hin­noitel­la vuokran markki­noiden, ei kus­tan­nusten mukaan kun­han osaa kikkail­la ara-hake­muk­set oikein. 

  Kun niin ton­teista kuin asun­noista vielä virkami­esten ja poli­itikko­jen myötä­vaiku­tuk­sel­la pide­tään yllä niukku­ut­ta, niin markki­nahin­nat ovat kaukana todel­lis­ten kus­tan­nusten yläpuolella. 

  Voisin vaik­ka lyödä vetoa, ettei kaavoit­ta­ja tänäkään vuon­na saavu­ta 5000 uuden asun­non kaavoitus­tavoitet­ta. Asun­to­tuotan­nos­sa siihen ei päästä 100% var­muudel­la. Lau­takun­nat ja val­tu­us­to levit­televät vain käsiään noille tavoitei­den alituksille.

  Nytkin herät­ti­in vas­ta kun media uuti­soi yhden gryn­derin poh­jat­tomas­ta ahneudesta.

 31. Osmo,

  mis­sä menee alueelli­nen raja jon­ka sisäl­lä ris­tisub­ven­toin­ti on sal­lit­tua ja minkä yli kiellettyä? 

  Mik­si esim. lähili­iken­teessä koko maan yleiskus­tan­nusten vyöryt­tämi­nen hin­toi­hin on pahas­ta mut­ta jol­lain muul­la välil­lä muual­la Suomes­sa salit­tua? Ja mik­si saman kaupun­gin sisäl­lä näi­den eri vuokrako­htei­den välil­lä saisi tasa­ta kustannuksia?

  1. Aus­tri­an
   Saa tietysti siirtää rahaa Helsingistä pois niin paljon kuin halu­aa, mut­ta siihen tarkoituk­seen Helsin­gin ei kan­na­ta antaa sub­ven­toitua tont­tia. Samas­ta syys­tä Helsin­ki hyväksynee sen, että tasaa vuokria helsinkiläis­ten kohtei­den välil­lä, mut­ta ei naa­purikaupunkei­hin päin.

 32. Luulisi VVO:n, Saton ja muiden yleishyödyl­lis­ten rak­en­ta­jien tuot­ta­van uusia vuokrat­alo­ja ns. pää märkänä noil­la ehdoilla.

  1. Sha­keem
   Päätä kuiv­aa se, että
   a) val­ti­ol­ta ei rahaa hero määrättömästi
   b) tarvit­see ton­tin pääkaupunkiseudul­ta. Muual­la omakus­tan­nush­in­taan eivät mene kau­pak­si (12 €/neliö)
   c) vaik­ka saa ton­tin, pitäisi löytää raken­nus­li­ike, joka rak­en­taa ARA-hin­nal­la. Kovan rahan gryn­daus on kannattavampaa.

   Mut­ta voi hyvin kysyä, mik­si kun­nat anta­vat tont­te­ja yri­tyk­sille, kun voisi­vat vuol­la kul­taa itsekin. 

 33. Joskus yritin selvit­tää että minkälainen yhdis­tys vaa­di­taan, että voi hakea ARAaa, jotenkin yleishyödylli­nen. Mä ajat­telin ihan vaan asun­toa, mut­ta tämähän on liike­toim­intaa. Rumien Las­ten Ystävät Ry / as. oy. Ankan­poika­nen, kuka läh­tee jäseneksi?

 34. Kat­soin Gre­juk­sen innoit­ta­mana VVO:n viime vuo­den tilin­päätöstä ja jäin miet­timään tuo­ta logiikkaa:

  VVO Vapaa:
  ‑Oman pääo­man tuot­to-%: 8,2%

  VVO Ara­va:
  ‑Oman pääo­man tuot­to-%: 18,8%

  Silti tuol­lakin san­o­taan: “Kon­serniy­htiöistä VVO Asun­not Oy ja VVO Korko­tukiki­in­teistöt Oy ovat vuo­den 2000 alus­sa voimaan tulleessa asun­to­lain­säädän­nön muu­tok­ses­sa tarkoitet­tu­ja voiton­jako­ra­joit­teen alaisia yhtiöitä. Ne voivat tulout­taa omis­ta­jalleen, VVO-yhtymä Oyj:lle enin­tään kahdek­san pros­ent­tia omis­ta­jan niihin tekemälle alku­peräiselle sijoitukselle.”

  Sijoite­tun pääo­man tuot­to onkin sit­ten molem­mis­sa suun­nileen samaa luokkaa — mikä on ihan loogista, kun tietää, että se vier­aan pääo­man korko on niin matala.

  Pitäisin myös kiin­nos­ta­vana tiet­ona, mik­si Ara­va-puolel­la liike­toimin­nan sisäiset kulut ovat niin korkeat ja sisäiset rahoi­tusku­lut niin suuret.

  1. Pitäisin myös kiin­nos­ta­vana tiet­ona, mik­si Ara­va-puolel­la liike­toimin­nan sisäiset kulut ovat niin korkeat ja sisäiset rahoi­tusku­lut niin suuret.

   Tämän pitäisi kiin­nos­taa myös ARA:aa

 35. Anu:

  Pitäisin myös kiin­nos­ta­vana tiet­ona, mik­si Ara­va-puolel­la liike­toimin­nan sisäiset kulut ovat niin korkeat ja sisäiset rahoi­tusku­lut niin suuret.

  Hyvin mie­lenki­in­toinen huomio.

  Tun­tuu, että Ara­va-asun­to­jen tuot­ta­mi­nen on riskitön­tä bisnestä. Laina- ja korko­riskiä ei ole ja osakkaillekin saa tulout­taa ihan kun­non osin­got. Val­tio takaa, kuten on ollut maas­sa tapana.

  Samas­ta on jo aikaisem­min puhut­tu Asoko­tien yhtey­dessä. Ainakin sil­loin poli­itikot ymmär­sivät lähin­nä yhtiön kan­nan, eikä ihme kun yhtiöi­den (VVO/Sato) taustal­ta löy­tyy eläke­vaku­u­tusy­htiöitä ja etu­jär­jestöjä ja siten myös itse poli­it­tiset piirit.

 36. Halu­taanko siis tuho­ta eläk­keet? VVOn ja SATON pääosakkaita­han ovat eläkey­htiöt. Ja me kaik­ki yhteen ääneen vaadimme että sijoi­tus­tuot­to­jen on olta­va korkei­ta jot­ta eläkkei­den taso voidaan säi­lyt­tää. Näil­lä vuokril­la­han tuo tehdään. Vai suosit­teleeko Osmo että tuo­tot kerätään Helsin­gin, Suomen, Euroopan ulkop­uolelta, vaikka­pa yhteisyri­tyk­sil­lä kiinalais­ten kanssa Afrikassa?

 37. Mika Vehviläi­nen asuu Bule­vaardil­la, kuten myös Hei­di Hautala.
  Hau­ta­lan siu­nauk­sel­la Vehviläi­nen mak­saa n. 5 (viisi) euroa neliö Helsin­gin ydin keskustassa.

  Kyl­lä vihreät ovat ahnei­ta ja tun­teet­to­mia olioita.
  Minä,Minä…

  1. Tuo­ta tuota.
   Miten Hei­di on tästä vas­tu­us­sa? On aivan vgar­ma, että asi­as­ta ei ole päätet­ty min­is­ter­i­ta­sol­la. Tässä ei itseasi­as­sa Finnair ole tehnyt väärin, mut­ta eläk­er­a­ho­jen käytöstä olen vähän huolissani.

 38. mikko:
  Halu­taanko siis tuho­ta eläk­keet? VVOn ja SATON pääosakkaita­han ovat eläkey­htiöt. Ja me kaik­ki yhteen ääneen vaadimme että sijoi­tus­tuot­to­jen on olta­va korkei­ta jot­ta eläkkei­den taso voidaan säi­lyt­tää. Näil­lä vuokril­la­han tuo tehdään. Vai suosit­teleeko Osmo että tuo­tot kerätään Helsin­gin, Suomen, Euroopan ulkop­uolelta, vaikka­pa yhteisyri­tyk­sil­lä kiinalais­ten kanssa Afrikassa?

  Vapaal­la markki­noil­la toimi­vat vuokraa­jat sopi­vat eläkey­htiöi­den sijoi­tusko­hteek­si oikein hyvin, mut­ta pitääkö verovaroista tuet­tua vuokraus­toim­intaa käyt­tää sijoi­tus­tuot­to­jen maksimointiin? 

  Mak­se­taan mielu­um­min suo­raan verovaroista se eläkey­htiöi­den vaa­ti­ma tuot­to ja jätetään asumisen kus­tan­nuk­sia lisäävät sijoi­tus­tuot­to­vaa­timuk­set vapaara­hoit­teisen asumisen vastuulle

 39. Osmo, kumpaa mieltä oikein olet: asun­noista (A) pitää Ilmarisen saa­da kun­non tuot­to vai että asun­noista (B) Ilmarisen ei pidä saa­da kun­non tuot­toa? (vih­je: A=Vehviläinen, B=VVO)

 40. “Mak­se­taan mielu­um­min suo­raan verovaroista se eläkey­htiöi­den vaa­ti­ma tuot­to” — no niin­hän tässä tehdään. Yhteiskun­ta tukee asun­to­tuotan­toa jot­ta siitä eläkkei­demme mak­su­un voidaan saa­da tuottoa.

  No kyl­lähän tämä keskustelu osoit­taa tar­jon­taan liit­tyvän tuki­maail­man hul­lu­u­den. Niin ARAVA, HITAS kuin muutkin. Seu­rauk­se­na on vain sotku­ja ja korruptiota.

 41. mikko:(vih­je: A=Vehviläinen, B=VVO)

  Miten nämä liit­tyvät toisi­in­sa tai ovat toisen­sa pois­sulke­via? Vehviläisen kämp­pä ei ole hitas-talos­sa. Helsin­gin kaupun­gin tehtävänä ei ole Ilmarisen taloudel­lisen tilanteen parantaminen.

  Työeläk­keen säästäjälle tuot­to on toki hyvä asia. Helsinkiläisenä veron­mak­sa­jalle taas on huono asia jos helsinkiläisille asun­non­tarvit­si­joille kohdis­tet­tu sub­ven­tio siir­tykin kaikkia työeläkkei­den saa­jia hyödyttämään. 

  Tästä voi jälleen päätel­lä että ne keinot joi­ta Helsin­ki nyt käyt­tää taval­liselle palka­nsaa­jalle tarkoitet­tu­jen kohtu­uhin­tais­ten asun­to­jen tuot­tamiseen eivät toi­mi. Hitak­set ja hal­vat vuokra­ton­tit eivät hyödytä kuin sat­tuman­varais­es­ti valikoitunei­ta har­vo­ja. Tuot­to val­uu ihan muualle.

  Kan­nat­taisi keskit­tyä kor­jaa­maan yhtä asi­aa ker­ral­la ja aloit­taa helpoim­mas­ta. Sil­loin näkee myös heti onko hoito auttanut.

 42. Mitä ihmettä, nythän näyt­tää siltä että hesari alkaa lop­ul­takin tonkia asun­toku­plaa! Siel­lähän sitä mate­ri­aalia riit­tää, just fol­low the mon­ey, san­ot­taisi­in ameriikoissa.

  Ns. yleishyödyl­lis­ten ja insi­tu­tion­aal­is­ten kiin­teistösi­joit­ta­jien huikeat pääo­man tuot­to­pros­en­tit ovat olleet jo jonkin aikaa julki­nen salaisuus.

  Toinen lyhyen tähtäi­men hyö­tyjä keinotekoisen niukku­u­den luo­mas­ta kiin­teistöku­plas­ta on pk-seudun kunnallistalous.

 43. mikko:
  Osmo, kumpaa mieltä oikein olet:asunnoista (A) pitää Ilmarisen saa­da kun­non tuot­to vai että asun­noista (B) Ilmarisen ei pidä saa­da kun­non tuot­toa? (vih­je: A=Vehviläinen, B=VVO)

  Min­un vas­tauk­seni olisi, että Ilmarisen pitää saa­da asun­noista (niin kuin kaik­ista muis­takin sijoituk­sista) riskiä vas­taa­va tuot­to. Ei liene toden­näköistä, että Ara­va-vuokra-asun­nois­sa olisi poikkeuk­sel­lisen korkea riski.

 44. mikko:
  Halu­taanko siis tuho­ta eläk­keet? VVOn ja SATON pääosakkaita­han ovat eläkey­htiöt. Ja me kaik­ki yhteen ääneen vaadimme että sijoi­tus­tuot­to­jen on olta­va korkei­ta jot­ta eläkkei­den taso voidaan säi­lyt­tää. Näil­lä vuokril­la­han tuo tehdään.

  Suomes­sa tarvi­taan oikeasti omakus­tan­nehin­taista vuokra-asum­ista. Ara­va-jär­jestelmän tarkoi­tus ei ole repiä pien­i­t­u­lois­t­en selkä­na­has­ta eläkey­htiöi­den sijoitustuottoja.

  Edullisen asumisen puut­tumi­nen on erit­täin haitallista kansan­taloudelle mon­es­sakin mielessä, siitä kär­sivät myös eläkeyhtiöt.

  Käsi­tyk­sesi ovat huomioit­teni mukaan aika yleisiä Suomes­sa. Kos­ka eläkey­htiöt miel­letään “yhteisek­si hyväk­si” ja ovat kuitenkin itsenäisiä yhtiöitä, saa­vat ne huseer­a­ta rahoil­laan aika vapaasti. Epä­selvyyk­sien ilmaantues­sa kaik­ki leikkivät kolmea viisas­ta apinaa.

  Viimeaikaiset uutiset anta­vat luvan odot­taa että kult­tuuri on pikkuhil­jaa muut­tumas­sa. Ja kun eläke­varat ja vero­tu­lot hupenevat, on näi­den mam­mut­tien rahankäyt­töön myös pakko kiin­nit­tää huomio­ta. Kaverei­den kämp­pi­en ostot saa­vatkin jäädä historiaan.

 45. mikko:
  “Mak­se­taan mielu­um­min suo­raan verovaroista se eläkey­htiöi­den vaa­ti­ma tuot­to” – no niin­hän tässä tehdään. Yhteiskun­ta tukee asun­to­tuotan­toa jot­ta siitä eläkkei­demme mak­su­un voidaan saa­da tuottoa.

  No kyl­lähän tämä keskustelu osoit­taa tar­jon­taan liit­tyvän tuki­maail­man hul­lu­u­den. Niin ARAVA, HITAS kuin muutkin. Seu­rauk­se­na on vain sotku­ja ja korruptiota.

  Keskustelu osoit­taa tuki­maail­man hul­lu­u­den, mut­ta myös Helsin­gin kaupun­gin päät­täjien ja virkami­esten sekä ARAn lev­äperäisyy­den. Gryn­derei­den ja yleishyödyl­lis­ten raken­nut­ta­jien välistäve­doista ja hin­to­jen keinotekois­es­ta ylösvedät­tämis­es­tä yms on tiedet­ty koko ajan.

  Tääl­läkin on usein kom­men­toitu kuin­ka Helsin­gin asumisen kalleus johtuu osaltaan myös heikos­ta hallinnos­ta, jota gryn­der­it käyt­tävät häikäilemät­tä hyväk­seen. Toiv­ot­tavasti päät­täjät seu­raavak­si kiin­nit­tävät huomion kaavoituk­sen, tont­tipoli­ti­ikan ja asumisen kalleu­den väliseen yhtälöön kaikessa tuotannossa

 46. Joko 6€/m² on “koneis­ton voitelemiseen” tai sit­ten voi sanoa, että kate on pojil­la kohdal­laan. Toden­näköis­es­ti kyse on molem­mista tekijöistä.

  Syynä on pohjim­mil­taan val­tion tuki asumiselle ja val­tion suuria, poli­it­tis­es­ti kytkök­sis­sä ole­via vuokranan­ta­jia suo­si­va poli­ti­ik­ka. Markki­na­t­aloudessa­han tuol­laista hin­taeroa ei saman tasoi­sista asun­noista pää­sisi syn­tymään, kos­ka yli tai ali hin­noitel­lut yri­tys olisi jo men­nyt nurin. Ali­hin­noitel­lut olisi nurin kas­san lop­ut­tua tai yli­hin­noitel­lut olisi kaatunut asi­akkaiden kaikotessa.

  Jos joskus halu­amme kohtu­uhin­taista asum­ista, on tärkein­tä saa­da tuet pois ja markki­na­t­alous pelaa­maan. Kaavoitus­mo­nop­o­lin pois­t­a­mi­nen kun­nil­ta aut­taa tehokkaasti katkaise­maan poli­it­tisia kytkök­siä raken­nus­li­ikei­den, vuokranan­ta­jien ja poli­itikko­jen välillä.

 47. Osmo Soin­in­vaara:
  Miten Hei­di on tästä vas­tu­us­sa? On aivan var­ma, että asi­as­ta ei ole päätet­ty min­is­ter­i­ta­sol­la. Tässä ei itseasi­as­sa Finnair ole tehnyt väärin, mut­ta eläk­er­a­ho­jen käytöstä olen vähän huolissani.

  Vihreil­lä min­is­tereil­lä tun­tuu ole­van joku huono kar­ma, että joutu­vat selit­telemään ja huonoon val­oon muiden tekemistä päätöksistä.

 48. Ja sit­ten joku muu — tässä tapauk­ses­sa Risikko (kok) — kerää pis­teet koti­in esi­in­tymäl­lä peri­aat­teen ihmisenä ja vaa­ti­mal­la, että ei tämä täl­lainen käy…

 49. Tämä keskustelu vankistaa edelleen kuvaa siitä, että Suomen yhteiskun­ta­jär­jestelmä on avoimen ja vapaan demokra­t­ian sijaan edelleen se sama kor­po­ratisti­nen klep­tokra­tia, jok­si se dik­tatu­urisen Kekko­slo­va­kian vuosi­na kehittyi.

  “Yleishyödyl­lisyys” ja “kol­mas sek­tori” näyt­tävät ole­van pelkästään syn­onyyme­ja lail­lis­te­tulle jär­jestelmälle siirtää yhteisiä verovaro­ja poli­itikoiden kon­troloimille kor­po­raa­tioille. Kun­tien kaavois­tus­mo­nop­o­li, julkiset kil­pailu­tuk­set jne. ovat taas pelkästään keino­ja taa­ta epäreilu­ja kil­pailue­tu­ja kor­po­raa­tioiden hal­lisemille yhtiöille ja siten taa­ta niille mah­ta­vat ylisu­uret voitot.

  Ja kaiken kus­tan­taa tavalli­nen (netto)veronmaksaja.

  Osit­tain tämä piir­ileik­ki on niin läpinäkyvää, että on ihme, ettei siihen kukaan kiin­nitä huomioi­ta. Jos­sain demokraat­tises­sa maas­sa joku voisi vaik­ka ihme­tel­lä, miten sukke­lasti esim. min­is­te­rien poli­it­ti­iset avus­ta­jat siir­tyvät elinkei­noelämään “kansal­lis­es­ti merkit­tävien” yhtiöi­den yhteiskun­ta­jo­hta­jik­si tms. — ja taas takaisin vaikka­pa min­is­terik­si tai puoluesihteeriksi.

  Samaan tapaan entiset poli­itikot siir­tyvät sekä rahaa jakavi­in että sitä saavi­in “yleishyödyl­lisi­in” jär­jestöi­hin johtote­htävi­in suh­muroimaan raho­ja mm. vaali­ra­hoituk­se­na takaisin puolueelleen. Samal­la tietysti akti­ivipoli­itikot tais­tel­e­vat yht­enä rin­ta­mana EUta vas­taan monien jär­jestö­jen monop­o­liasemien puoles­ta (mm. uhkapelit). Herää vain kysymys, että kenen etu­ja tässäkin lop­ul­ta todel­lisu­udessa ajetaan…

 50. “Miten Hei­di on tästä vas­tu­us­sa? On aivan vgar­ma, että asi­as­ta ei ole päätet­ty min­is­ter­i­ta­sol­la. Tässä ei itseasi­as­sa Finnair ole tehnyt väärin, mut­ta eläk­er­a­ho­jen käytöstä olen vähän huolissani.”

  Kyl­lä omis­tavas­tu­us­ta vas­taa­van min­is­terin tehtävi­in kuu­luu huole­htia siitä, että yhtiöis­sä har­joite­taan hyvää hallintoku­lut­tuuria ja estää rak­en­teel­lista korruptiota.
  Finnairin hal­li­tuk­sen nim­i­tyk­sis­sä on jätet­ty rak­en­teelli­nen kor­rup­tio huomiotta..

  Suo­mi on kor­rup­tion ymmärtämisen taka­pa­ju­la ja se näkyy esim TRANSPARENCY SUOMI RY Suomen johto koos­t­uu EK:n ja muiden liike-elämän jär­jestö­jen henkilöistä.

  Ei ole ihme jos Suo­mi on ykkös­si­jal­la, kos­ka kor­rup­tio­ta ei halu­taakaan löytää.

  Ja Vehviläi­nen han­k­ki asun­tokaupoil­laan suur­ta negati­ivista julk­isu­ut­ta Finnair­ille ja Finnairin brändimene­tyk­set saat­ta­vat olla kym­meniä miljoonia.

  Taval­lis­lla duu­nar­il­la on asete­tu paljon tiukem­mat vaa­timuk­set esim oman työ­paikkansa julk­ist­a­mi­nen tv-ohjel­mas­sa tuot­ti lail­lisek­si tode­tut potkut, ohjel­man ima­go kun oli väärä yri­tyk­sen näkökulmasta .

  Laki ja kohtelu eivät ole samo­ja kaikille Suomessa

  Tun­tuu oudol­ta, että vihreät tuke­vat avoin­ta korruptiota

 51. Ilmeis­es­ti kaik­ki poli­it­tiset virat ja hal­li­tus- tai hallintoneu­vostopaikat olisi paras­ta jakaa uusik­si vaa­likausit­tain, niin vas­tuu kohdis­tu­isi oikein 🙂
  Tarkem­min ajatellen, ainakin mieliku­vata­sol­la esim. Iso-Bri­tan­ni­as­sa hal­li­tuk­sen vai­h­tu­misel­la on paljon enem­män vaiku­tus­ta siihen, miten val­tio ja virkamiehet toimi­vat. Suomes­sa tun­tuu ole­van niin vah­vat johta­vat virkamiehet, että vaalien tulok­ses­ta riip­pumat­ta kaik­ki jatkuu samal­la uralla.

 52. mikko:

  Halu­taanko siis tuho­ta eläk­keet? VVOn ja SATON pääosakkaita­han ovat eläkey­htiöt. Ja me kaik­ki yhteen ääneen vaadimme että sijoi­tus­tuot­to­jen on olta­va korkei­ta jot­ta eläkkei­den taso voidaan säilyttää

  Sato on kuten san­ot läh­es kokon­aan eläkey­htiöi­den omis­ta­ma, mut­ta VVOn osakkeista (ja siten myös osinko­tu­loista) yli puo­let on ammattiyhdistysliikkeellä.

 53. Sep­po S:
  Eikös niitä tasaussään­töjä voitaisi muut­taa niin, että tasaus olisi mah­dol­lista vain pääkaupunkiseudun sisäl­lä ole­vien kiin­teistö­jen kesken ja pääkaupunkiseudun ulkop­uolel­la ole­vien kiin­teistö­jen kesken. 

  Markki­nat toimi­vat, kun VVO:n tapaiset suuret toim­i­jat saadaan puris­tet­tua niin pieniksi, etteivät ne pysty käyt­tämään määräävää markki­na-ase­maa väärin. USA:ssa nämä suuret yhtiöt olisi jo ajat sit­ten pakotet­tu jakau­tu­maan pienem­mik­si. Ongel­ma on pohjim­mil­taan suo­ma­laisen rak­en­tamisen epäter­ve pääomi­tus sotien jälkeen.

  Suomes­sa poli­itikko­jen kytkyt muu­ta­maan asun­torak­en­ta­jaan ja vuokranan­ta­jaan mah­dol­lis­ta­vat lain­säädän­nön, joka jopa suosii määräävän markki­na-ase­man väärinkäyt­töä. Ongel­ma on yhtä paha kuin Ruot­sis­sa, jos­sa sen­tään on tapana erot­taa muu­ta­ma sosi­aalidemokraat­ti vuodessa väärinkäytösten vuok­si. 😀 Ruot­sis­sa pääosa poli­it­ti­sista raken­nut­ta­jista on his­to­ri­al­li­sista syistä kytkök­sis­sä sosi­aalidemokraat­tei­hin, kun Suomes­sa jokaisel­la puolueel­la on omat kytköksensä.

  Vain kaavoitus­mo­nop­o­li­in puut­tumi­nen ja val­tion tukien pois­t­a­mi­nen aut­ta­vat ongel­maan. Niitä tuskin näemme, kos­ka ne veisivät puolueil­ta yhden tärkeän tulolähteen. 😉

 54. Shokkipal­jas­tus: Julki­nen val­ta jakaa ilmaisek­si rahaa, ja yksi­tyi­nen taho ottaa sen vas­taan! Skandaali!

 55. Eiköhän nämäkin vuokra-asun­to­ja tuot­ta­vat yri­tyk­set toimine markki­na­t­alouden sään­tö­jen mukaan voit­to­jen­sa mak­si­moimisek­si. Eli vuokra määräy­tyy kul­lakin alueel­la kysyn­nän ja tar­jon­nan mukaan. Kus­tan­nuk­sil­la ei nyky­isin ole juurikaan vaiku­tus­ta hin­noit­telu­un, ain­oas­taan voit­to­jen määrään.

 56. Osmo Soin­in­vaara: Hau­ta­la

  Syyt­tämiskyn­nys ylit­tyy, jos vain on tahtoa,ja olisi var­maan ylit­tynyt esimerkik­si Ruot­sis­sa. Tsaari­nai­ka teki tehtävän­sä ja Helzin­s­ki on Suomen hyvävelirikol­lisu­u­den keskus.

  Rikoslais­sa on nimike ase­man väärinkäyt­tö ja sen perus­teel­la tämä vel­jeskun­ta jou­tu­isi Ruot­sis­sa, Sak­sas­sa, Englan­nis­sa jne. vastuuseen.

  Rikoslais­sa on myös nimike petos ja petok­ses­takin tässä on kysymys. Esson baaris­sakin tiede­tään, että myy kalli­il­la ja osta hal­val­la. Finnairin ja Ilmarisen hal­li­tusten rahoi­tusalan ammat­ti­laiset eivät ole sen kum­mem­paa porukkaa kuin Tat­tarisuon sijoi­tusam­mat­ti­laiset. Tat­tarisuol­la pitää vain olla varovaisia, kos­ka he eivät nau­ti vira­nomaiseli­itin suo­jelua kuin Ilmarisen kollegat.

  Olisi ollut mie­lenki­in­toista nähdä, mil­lä hin­nal­la Vehviläi­nen olisi saanut ostaa asun­ton­sa takaisin ja mil­laisen pikavoiton hän olisi tehnyt ilman veroseuraamuksia.

  Vira­nomaiseli­it­ti suosii ja suo­jelee näitä rikol­lisia ole­mal­la pas­si­ivisia ja levit­telemäl­lä käsiään. 

  Jos amerikkalainen sosi­olo­gi C.Wright Mills eläisi vielä, hän olisi Guggen­heim selvi­tyk­sen kahdel­la miljoon­al­la eurol­la tehnyt Helzin­skin eli­it­tirikol­li­sista Nobel palkin­non arvoisen tutkimuk­sen aiheesta, miten val­taapitävien verkos­tot kup­paa­vat hyvinvointivaltiota.

 57. Evert The NeveR­est: Syyt­tämiskyn­nys ylit­tyy, jos vain on tahtoa,ja olisi var­maan ylit­tynyt esimerkik­si Ruot­sis­sa. Tsaari­nai­ka teki tehtävän­sä ja Helzin­s­ki on Suomen hyvävelirikol­lisu­u­den keskus.Rikoslaissa on nimike ase­man väärinkäyt­tö ja sen perus­teel­la tämä vel­jeskun­ta jou­tu­isi Ruot­sis­sa, Sak­sas­sa, Englan­nis­sa jne. vastuuseen.Rikoslaissa on myös nimike petos ja petok­ses­takin tässä on kysymys. 

  Minä olen kuul­lut juristien pitämil­lä oppitun­neil­la sel­l­ais­es­ta rikok­ses­ta kuin _vir­ka-ase­man_ väärinkäyt­tö. Mis­sähän viras­sa Vehviläi­nen tai Sailas toimi­vat? Petos edel­lyt­tää että hui­jataan toiselta jotakin etua. Onko siis Vehviläi­nen antanut väärää tietoa Ilmariselle vai päin­vas­toin; kuka tässä on petok­sen uhri? 

  Minus­ta kyse on 1) sinän­sä lail­lis­es­ta veroke­plot­telus­ta (asun­toe­dun vero­tusar­vo on paljon arvoa­sun­non vuokraa alem­pi) ja 2) liian läheis­es­tä hyväve­liv­erkos­tos­ta, jos­sa samat her­rat istu­vat ris­ti­in jol­loin on help­po saunan lauteil­la kek­si kuningasa­ja­tus että ostap­pa mun kämp­pä niin että jään siihen asumaan. Etenkin tuo­ta jälkim­mäistä olisi syytä kor­ja­ta koval­la kädel­lä, mut­ta mis­sä se rikos tässä on? Ei kaik­ki moraali­ton toim­inta aina ole rikollista.

 58. “Luot­ta­musase­man väärinkäytön tek­i­jäpi­iri ja teko­ta­pa on määritel­ty yleis­es­ti. Sään­nök­sen perus­teel­la ran­gais­taan toisen taloudel­lisia tai oikeudel­lisia asioi­ta hoita­van henkilön tahal­liset toimi­val­lan yli­tyk­set ja tehtävien laimin­lyön­nit, jos niistä aiheutuu vahinkoa sille, jon­ka asioi­ta hänen tulee hoitaa. Tehtävien hoit­a­mi­nen voi perus­tua laki­in, vira­nomaisen määräyk­seen, sopimuk­seen tai muuhun oikeustoimeen. Rikok­sen tek­i­jöinä voivat olla henkilöt, joiden tehtävänä on hoitaa yhteisön asioi­ta. Täl­laisia henkilöitä ovat esimerkik­si yhteisön hal­li­tuk­sen jäsenet ja toim­i­tusjo­hta­ja. Luot­ta­musase­man väärinkäyt­töä koske­va sään­nös ei sitä vas­toin ole yleen­sä tarkoitet­tu sään­telemään työn­tek­i­jän ja työ­nan­ta­jan välistä suhdet­ta. Työ­sopimus­lais­sa (320/70) tarkoite­tus­sa työ­sopimus­suh­teessa ole­va työn­tek­i­jä ei taval­lis­es­ti ole sel­l­aises­sa luot­ta­musase­mas­sa, jota kyseinen sään­nös edel­lyt­tää. Niis­sä tapauk­sis­sa, jois­sa työn­tek­i­jän toimenku­vaan kuu­luu päät­tää itsenäis­es­ti työ­nan­ta­jaa sito­vista taloudel­li­sista tai oikeudel­li­sista asioista, väärinkäytök­sistä voidaan kuitenkin ran­gaista maini­tun sään­nök­sen perusteella.”

  Lähde: Fin­lex

 59. Jos joku yksilö kekkaa hyvän jutun säästää verois­sa ja se on lailli­nen, niin mitä helkkaria se kuu­luu kenellekkään?? Jos joku asi­as­sa on men­nyt lait­tomasti, niin asia on eri. Mut­ta onhan se niin perin suo­ma­laista olla helkkarin kateelli­nen jollekin, joka on hif­fan­nut hyvän jutun. Jos tässä Finnairin jutus­sa on jotain ongel­maa, val­tio­han voi muut­taa ordere­i­ta niin, ettei noi­ta enää tapah­du. Ei se, että joku tun­tuu väärältä ole mikään tuomit­semisen perus­ta. Poli­ti­ikas­sa äänestäjät ratkai­se­vat ja yri­tyk­sis­sä omis­ta­jat. Minä antaisin tälle tj:lle mital­in fiksuudesta.
  Kuinka­han paljon saman­tyyp­pisiä jut­tu­ja onkaan tapah­tunut? Yhtä karmea min­ulle on Wallinin toim­inta (?) varuskun­tien jutuis­sa, vai??

 60. Evert The NeveR­est:
  “Luot­ta­musase­man väärinkäytön tek­i­jäpi­iri ja teko­ta­pa on määritel­ty yleisesti. 

  Lähde: Fin­lex

  Kat­sos moko­maa, kaikkea sieltä lakikir­jas­ta löy­tyy. Kiitos infos­ta Evertille.

  Tsekkasin sit­ten tuonkin pykälän 

  Luot­ta­musase­man väärinkäyttö

  Jos se, jon­ka tehtävänä on hoitaa toisen taloudel­lisia tai oikeudel­lisia asioi­ta, väärinkäyt­tää luottamusasemaansa
  1) ryhtymäl­lä sel­l­aiseen toimeen, johon hänel­lä ei ole oikeut­ta, tai
  2) jät­tämäl­lä tehtävän­sä kokon­aan tai osak­si suorittamatta
  ja siten aiheut­taa vahinkoa sille, jon­ka asioi­ta hänen tulee hoitaa, hänet on tuomit­ta­va luot­ta­musase­man väärinkäytöstä sakkoon tai vankeu­teen enin­tään kahdek­si vuodeksi

  Nyt pitäisi vielä tietää mitä toimia Vehviläi­nen tässä on tehnyt/laiminlyönyt niin, että Finnair­ille koituu vahinkoa.

 61. Eihän se Hau­ta­lan vika ole, että siel­lä on kyseiset johta­jat, mutta…

  “Omis­ta­jao­h­jauk­ses­ta vas­taa­va min­is­teri Hau­ta­la sanoo ole­vansa vaku­ut­tunut siitä, että Finnairin toim­i­tusjo­hta­jan Mika Vehviläisen ja työeläkey­htiö Ilmarisen asun­tokaupois­sa kaik­ki on sujunut hyvän hallinto­ta­van ja lakien mukaan.”(1)

  Eli kyl­lä Hau­ta­la on toden­nut, että tämä on hyvän hallinto­ta­van mukaista ja siten hyväksyy tämän.

  Suomes­sa pahin­ta mitä min­is­ter­il­lle voi tapah­tua tun­tuu ole­van, että oikeuskans­leri antaa vuosien päästä oikein huo­mau­tuk­sen. Odotan tätä mielenkiinnolla.

  Tämäkin meni täysin lain kir­jaimen mukaan, joten val­takun­nas­sa taas kaik­ki hyvin ja (rakenteellista)korruptiota ei ole.

  (1) http://www.kauppalehti.fi/5/i/talous/uutiset/etusivu/uutinen.jsp?oid=201202118981

 62. Tuos­sa Vehviläisen jutus­sa on aivan turha syytel­lä Haut­laaa, Sailas­ta tai Vehviläistä itseään. Vika on lain­säädän­nössä, joka mah­dol­lis­taa verokeinot­telun asun­toedul­la. Lait­takaa asun­toe­dum vero­tusar­vok­si sen käypä arvo, niin kukaan ei häviä. Tässä tapauk­ses­sa se on vielä kovin help­poa, asun­toe­dun arvok­si suo­raan Finnairin mak­sama vuokra. Mil­loin edun arvo perus­tuu arvioin­ti­in, niin on tietysti syytä nou­dat­taa varovaisu­ut­ta yliv­ero­tuk­sen estämiseksi.

 63. “Nyt pitäisi vielä tietää mitä toimia Vehviläi­nen tässä on tehnyt/laiminlyönyt niin, että Finnair­ille koituu vahinkoa.”

  Min­is­teri Hei­di Hau­ta­la lähet­ti eduskun­nan kyse­ly­tun­nil­la ter­veisiä Finnairin hal­li­tuk­sen puheen­jo­hta­ja Har­ri Sailak­selle, ei Vehviläiselle. 

  Har­ri Sailas on eläke­vaku­u­tusy­htiö Ilmarisen toim­i­tusjo­hta­ja. Hänen johta­mansa yri­tys osti hyväve­liv­e­hviläiseltä eläk­er­a­hoil­la huoneis­ton huo­mat­taval­la yli­hin­nal­la. Näkemät­tä jäi vain, oliko jo miten hal­vas­ta takaisi­nos­to­hin­nas­takin lyö­ty kät­tä päälle.

 64. Kehveli Vehviläisen tapaus pani miet­timään, miten paljon eläk­er­a­has­tot nos­ta­vat asun­to­jen hin­to­ja ja asumiskus­tan­nuk­sia pääkaupunkiseudul­la? Esimerkik­si Ilmarisen sivuil­la todetaan:

  “Yhtiön kiin­teistösi­joi­tu­so­maisu­u­den arvo vuo­den 2010 lopus­sa oli noin kolme mil­jar­dia euroa ja laa­ju­us yli miljoona neliömetriä. Merkit­tävä osa yhtiön kiin­teistöistä sijait­see pääkaupunkiseudul­la ja muiden kasvukeskusten keskeisil­lä paikoil­la. Vuon­na 2010 kiin­teistösi­joituk­sista saati­in yhdek­sän pros­entin tuotto.”

  Mitäpä jos kupla puhkeaa? Miten sil­loin käy. Saako Vehviläi­nen asun­ton­sa miten ilmaisek­si takaisin. Entä Elli Eläkeläisen eläke?

 65. Mik­si kukaan ei puu­tu asi­aan mitä VVO teki oma­lle henkilökun­nalle vuon­na 2009? YT ‑neu­vot­te­lut ja irti­san­ot­ti­in liki 30 ihmistä perustelu­na taloudel­liset ja tuotan­nol­liset syyt, seu­raa­vana vuon­na lehdessä lukee, että VVO teki his­to­ri­al­lisim­man tulok­sen yli 40 vuo­den ajan ja osinko­ja omis­ta­jille eli ammat­tili­itoille ja vaku­u­tusy­htiöille mak­set­ti­in hyvästä tulok­ses­ta kaut­ta aiko­jen enem­män kun koskaan. Irti­san­otut YT ‑neu­vot­teluis­sa oli­vat enim­mäk­seen yli tois­takym­men­tä vuot­ta VVO:ta palvellei­ta ja irti­sanomisen syynä “taloudel­liset ja tuotan­nol­liset syyt”? Jut­tuhan on käräjil­lä menos­sa ja ihme­tyt­tää ettei MOT tai muu vas­taa­va ohjel­ma ole tätä asi­aa jo pon­gan­nut, kos­ka pienem­mistäkin asioista jut­tu­ja löy­tyy. Kaiken huip­pu, että ammat­tili­it­to­jen johta­jat jot­ka istu­vat VVO:n hal­li­tuk­ses­sa aja­vat irti­san­ot­tu­jen asi­aa käräjil­lä VVO:ta vas­taan, pitäisikö luot­taa, KEHEN?

 66. Niin­pä niin, olin töis­sä VVO:lla läh­es 10 vuot­ta, kunnes luo­jan kiitos pääsin sieltä pois. Meno alkoi olla sen ver­ran hur­jaa, että vähänkin rehellistä kansalaista alkoi huima­ta. AKT:n kiusausepäi­lyt ovat pieniä siihen näh­den, mitä VVOl­la tapah­tuu täl­läkin het­kel­lä. Käsit­tämätön­tä, kuin­ka niin iso yri­tys niin julkises­sa ase­mas­sa ja niin julkisel­la tehtäväl­lä voi toimia niin kuin toimii.
  Niin ja jos halu­at­te tietää mihin ne vuokrara­hat menevät, ne menevät niihin omis­tusasun­toi­hin, joi­ta raken­net­ti­in sikahin­taan ja jot­ka eivät mene kau­pak­si. Niiden lainat on mak­set­ta­va ja keneltäs ne rahat saadaan, vuokralaisil­ta tietenkin.

 67. Täy­tyy ihan siteer­a­ta itseäni. 

  Mainit­se­mai ase­man väärinkäyt­tö tai petos olisi vienyt val­tion Solid­i­u­min toim­i­tusjo­hta­jan ja min­is­teri Häkämiehen samaan sop­paan, joten sitä nimiket­tä ei kait sen takia käytet­ty. Sen ver­ran Suomes­sa on venäläistä hallintokult­tuuria jäl­jel­lä. Ihmeel­listä, että sen alkaa nyt vas­ta some:n myötä purkautumaan.

  Seu­raavak­si ehkä tutk­i­taan se, kun val­tion omis­ta­jao­h­jausyk­sikön johta­ja Pekka Tim­o­nen istui Finnairin hal­li­tuk­ses­sa päät­tämässä miljoon­abonuk­sista ja sanoi, että hänel­lä ei ole lupaa ker­toa kenellekään mitä siel­lä puuhataan. Sik­si min­is­teri Häkämies ei tien­nyt muka miljoonabonuksista. 

  Surullista, että kokoomus­laiset min­is­ter­it ovat ilman onan tun­non kolku­tus­ta osa hyvä-veli-verkostoa.

  Evert The NeveR­est: Syyt­tämiskyn­nys ylit­tyy, jos vain on tahtoa,ja olisi var­maan ylit­tynyt esimerkik­si Ruot­sis­sa. Tsaari­nai­ka teki tehtävän­sä ja Helzin­s­ki on Suomen hyvävelirikol­lisu­u­den keskus.Rikoslaissa on nimike ase­man väärinkäyt­tö ja sen perus­teel­la tämä vel­jeskun­ta jou­tu­isi Ruot­sis­sa, Sak­sas­sa, Englan­nis­sa jne. vastuuseen.Rikoslaissa on myös nimike petos ja petok­ses­takin tässä on kysymys. Esson baaris­sakin tiede­tään, että myy kalli­il­la ja osta hal­val­la. Finnairin ja Ilmarisen hal­li­tusten rahoi­tusalan ammat­ti­laiset eivät ole sen kum­mem­paa porukkaa kuin Tat­tarisuon sijoi­tusam­mat­ti­laiset. Tat­tarisuol­la pitää vain olla varovaisia, kos­ka he eivät nau­ti vira­nomaiseli­itin suo­jelua kuin Ilmarisen kollegat.Olisi ollut mie­lenki­in­toista nähdä, mil­lä hin­nal­la Vehviläi­nen olisi saanut ostaa asun­ton­sa takaisin ja mil­laisen pikavoiton hän olisi tehnyt ilman veroseuraamuksia.Viranomaiseliitti suosii ja suo­jelee näitä rikol­lisia ole­mal­la pas­si­ivisia ja levit­telemäl­lä käsiään. Jos amerikkalainen sosi­olo­gi C.Wright Mills eläisi vielä, hän olisi Guggen­heim selvi­tyk­sen kahdel­la miljoon­al­la eurol­la tehnyt Helzin­skin eli­it­tirikol­li­sista Nobel palkin­non arvoisen tutkimuk­sen aiheesta, miten val­taapitävien verkos­tot kup­paa­vat hyvinvointivaltiota.

 68. “Mik­si VVO:n vuokra Viikissä taval­lis­es­ta aravavuokra-asun­nos­sa on 20 euroa neliöltä, kun kaupun­gin omas­sa tuotan­nos­sa täysin samoil­la ehdoil­la päädytään korkein­taan 13 euroon? 

  VVO:n ARA:n hyväksymä vuokra on 13,88 neliöltä. Tämäkin on enem­män kuin kaupun­gin omas­sa tuotan­nos­sa, mut­ta VVO:lla on kuulem­ma enem­män kulu­ja. Mis­tä tulee lop­ut kuusi euroa?”

  Siitä, että VVO:n liikevoit­to­pros­ent­ti on 30 %.

  Aikalail­la sen suu­ru­inen ero kaupun­gin hin­toi­hin näkyy ole­van myös tuos­sa. Eli se menee VVO:n voit­toi­hin, EI tasauk­si­in (joista puhumi­nen on vain VVO:n markki­noin­tikieltä). Tosi­asi­as­sa VVO ei siir­rä sum­mia edes muualle, vaan tekee mukavaa voit­toa, “yleishyödyl­lisyy­destä” huolimatta.

 69. Todel­lakin oli ihmeel­listä, että VVO:lla, kun tuli ikä 50-vuot­ta täy­teen tun­si sen jotenkin nahois­saan, että oli liian van­ha sille talolle. Olen myös kokenut tuon VVO:n irti­sanomisen ns. palvelukeskusten perus­tamisen aikaan, sain vielä armoa VVO:lta sen ver­ran, että min­un piti hakea itse uut­ta tehtävää talon sisäl­lä, jot­ta jatkopaik­ka säi­lyi (täl­löin oli työvu­osia takana 15). Työkoke­mus­ta sen enem­pää kuin hyvin tehtyä työtä ei tuol­loin arvostet­tu pätkääkään, mut­ta ter­veys meni, minkä joh­dos­ta oli pois työelämästä pari vuot­ta. Ammat­tili­it­to oli täysin voima­ton omien jästen etu­ja ajaes­sa, 6 kk palk­ka tuli, mut­ta nuorem­mille tar­jot­ti­in sopi­vasti juuri ennen irti­sanomisia sen ver­ran pitkäaikaisia määräaikaisia työ­suhtei­ta, että van­hempi väki sai luvan lähteä. Työilmapi­iris­sä olin havait­sev­inani nar­sis­tisia piirteitä, työy­hteisössäni oli aina joku ham­pais­sa ja syöti­in selän takana.
  Ihmette­lenkin, että mikä täl­laisen fir­man yhteiskun­tavas­tuu on sil­loin, kun on kyseessä sosi­aal­isin perustein asun­toa hake­va ihmi­nen, mihin he joutu­vat sen jäl­keen, kun ara­vat on mak­set­tu ja talot perusko­r­jataan ja peruskun­nos­te­taan ja siir­ry­tään vapaasti määriteltäville vuokrille. Onko täl­löin ain­oas­taan kun­ta vas­tu­us­sa näistä asukkaista. Kun on ker­ran saatu aravalainat ja hyvä tont­ti kunnal­ta, niin kauanko täl­lä­taval­la voi jatkua, että näin raken­netaan eikö “pää tule vetävän käteen” joskus. Lop­ut­tomi­in­han tämä ei yksinker­tais­es­ti toimi.
  Nyt olen selvästi arvoste­tumpi työtek­i­jä kuin ikinä VVO:n työhis­to­ri­an aikana ja pääsen jopa talon ulkop­uoliseen koulu­tuk­seen, lisäk­si voin palvel­la asi­akkai­tana silmä­tys­ten vaikeis­sakin taloudel­li­sis­sa tilanteis­sa ole­via. Onko vähä­varaisille, joil­la ei vält­tämät­tä ole puhe­lin­ta, niin oikein, että asi­at hoide­taan vain kasvot­tomasti puhe­lim­itse toiselle paikkakun­nalle. Entä sil­loin, jos on esim. mie­len­ter­veysin­gel­mai­sista tai tue­tu­ista henkilöistä kyse, paljonko täl­laises­sa yhteishyödyl­lisessä yhtiössä on aikaa palvel­la ja ohja­ta heitä. Tutki­iko kukaan häätöti­las­to­ja, mik­si näin on käynyt, ja kenel­lä on sil­loin vastuu?

 70. Pitää jälleen siteer­a­ta itseäni: “Syyt­tämiskyn­nys ylit­tyy, jos vain on tahtoa…”

  Tänään olemme saa­neet tietää, että asia on eden­nyt syyte­hark­in­taan lahjus­rikok­se­na. Olisi voin­ut ede­tä myös muil­la perusteilla. 

  Hyvä, että myös toinen osa­puoli on jou­tu­mas­sa vas­tu­useen. Vehviläi­nen on tai­tanut luot­taa näi­den varsi­nais­ten rötösh­er­ro­jen “asiantun­te­muk­seen”.

  Evert The NeveR­est: Syyt­tämiskyn­nys ylit­tyy, jos vain on tahtoa,ja olisi var­maan ylit­tynyt esimerkik­si Ruot­sis­sa. Tsaari­nai­ka teki tehtävän­sä ja Helzin­s­ki on Suomen hyvävelirikol­lisu­u­den keskus.

  Rikoslais­sa on nimike ase­man väärinkäyt­tö ja sen perus­teel­la tämä vel­jeskun­ta jou­tu­isi Ruot­sis­sa, Sak­sas­sa, Englan­nis­sa jne. vastuuseen.

  Rikoslais­sa on myös nimike petos ja petok­ses­takin tässä on kysymys. Esson baaris­sakin tiede­tään, että myy kalli­il­la ja osta hal­val­la. Finnairin ja Ilmarisen hal­li­tusten rahoi­tusalan ammat­ti­laiset eivät ole sen kum­mem­paa porukkaa kuin Tat­tarisuon sijoi­tusam­mat­ti­laiset. Tat­tarisuol­la pitää vain olla varovaisia, kos­ka he eivät nau­ti vira­nomaiseli­itin suo­jelua kuin Ilmarisen kollegat.

  Olisi ollut mie­lenki­in­toista nähdä, mil­lä hin­nal­la Vehviläi­nen olisi saanut ostaa asun­ton­sa takaisin ja mil­laisen pikavoiton hän olisi tehnyt ilman veroseuraamuksia.

  Vira­nomaiseli­it­ti suosii ja suo­jelee näitä rikol­lisia ole­mal­la pas­si­ivisia ja levit­telemäl­lä käsiään. 

  Jos amerikkalainen sosi­olo­gi C.Wright Mills eläisi vielä, hän olisi Guggen­heim selvi­tyk­sen kahdel­la miljoon­al­la eurol­la tehnyt Helzin­skin eli­it­tirikol­li­sista Nobel palkin­non arvoisen tutkimuk­sen aiheesta, miten val­taapitävien verkos­tot kup­paa­vat hyvinvointivaltiota.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.