Tonnistovero

Vero­jaos­to hyväksyi ton­nis­toveron. Koko valiokun­ta hyväksyy sen var­maankin klo 12:30 ja suuri sali viikon sisäl­lä. Nopea käsit­te­ly. Ton­nis­tovero tarkoit­taa, että suo­ma­lainen laivan­varus­ta­ja ei mak­sa tuloveroa vaan erit­täin muodol­lisen laivan vetoisu­u­teen perus­tu­van kiin­teän ton­nis­toveron. Käytän­nössä alas­ta tule veroton.

Raivos­tut­tavaa lain­säädän­töä, mut­ta ei voi muu­ta, kos­ka verokil­pailu on vienyt tilanteen siihen, että lai­vat ovat joka tapauk­ses­sa verot­to­mia. Jos ne ovat vier­aan lipun alla, ne eivät ole käytet­tävis­sä kri­isi­aikana sen lisäk­si, että menetetään se vähäi­nen määrä vero­tu­lo­ja, joi­ta ehkä saadaan miehistön palkoista. Ei nyt sit­ten moiti­ta kreikkalaisia siitä, että maan suurin elinkeino, laivan­varus­tus, ei mak­sa val­ti­olle vero­ja lainkaan.

Laki hyväksyt­ti­in jo 2009, mut­ta EU-komis­sio ei hyväksynyt sitä. Komis­sio oli oike­as­sa. Suomen hyväksymä laki olisi vuotanut kuin seu­la ja johtanut siihen, että yhtiö joka on omis­tavinaan laivan, saa kaiken muukin toimen verottomaksi.

On pieni ongel­ma, että yksi elinkeinoala on vero­ton. Kos­ka laivo­ja ei voi­da verot­taa merel­lä, niitä pitäisi lipus­ta riip­pumat­ta verot­taa sata­mas­sa – verolu­on­toisel­la satamamaksulla.

 

48 vastausta artikkeliin “Tonnistovero”

 1. Ei ole help­poa verolu­on­teis­ten sata­ma- tai väylä­mak­su­jenkaan per­im­i­nen. Iso ris­teilyalus mak­saa kuulemi­ani mukaan Helsingis­sä käyn­nistään väylä­mak­su­ja noin 50 000 euroa. Tallinnaan sama lai­va pääsee mur­to-osal­la tästä. Ja Helsin­ki on jatku­vasti häviämässä ris­teilyvierailu­ja Tallinnalle. Lie­nee selvää, että yhden ris­teilyaluk­sen pysähtymi­nen Helsingis­sä toisi paljon enem­män töitä ja vero­tu­lo­ja kuin yli­hin­noitel­tu väylä­mak­su. Sata­ma­mak­su­is­takin tulisi siis päät­tää ainakin Itämeren alueel­la yhteisesti.

 2. Onhan tuo verolu­on­teinen sata­ma­mak­su jo käytössä, väylä­mak­sun nimisenä.

 3. Ton­nis­tovero on taas yksi ilmen­tymä glob­al­isaa­tion tuomista hyv­in­voin­ti­val­tion ylläpi­toa vaikeut­tavista asioista. 

  Jos laivo­ja ryhdytään verot­ta­maan sata­mas­sa, niin vien­ti­te­ol­lisu­us älähtää, että vero vie kil­pailukykyä ja työ­paikko­ja Suomesta. 

  Vastapain­ok­si työ­paikko­ja pitää yrit­tää luo­da mata­la­palkkaisi­in tehtävi­in. Se taas lisää eri­ar­vois­tu­mista ja syr­jäy­tymistä. Sit­ten taas leikataan ja kierre jatkuu, kunnes hyv­in­voin­ti­val­tio on puret­tu hikipa­ja­maid­en kil­pailukykyiselle verotustasolle.

 4. Maail­man laivaus­markki­noil­la on todel­la kova yli­tar­jon­ta täl­lä het­kel­lä. Eli maail­man mer­il­lä on aivan liikaa laivo­ja, ja rak­en­teil­la myös liikaa.

  Tämä tarkoit­taa sitä, että laivan­ro­mu­tuk­ses­sa tehdään kaikkien aiko­jen ennä­tys tänä vuon­na, eri­tyis­es­ti kuiv­arah­tialuk­sis­sa. Jos halu­taan nähdä hin­take­hi­tys­tä, niin baltic-dry-index osoit­taa todel­lisen hin­to­jen rom­ah­duk­sen, vaik­ka muu talous elpyy.

  Verokil­pailun syyt­tämi­nen on väärä koh­ta aloit­taa, kun maail­man mer­il­lä on näin järkyt­tävä ylimäärä laivo­ja (lai­vat liikku­vat tap­pi­ol­lis­es­ti jo nyt, lisävero­tus on ideana vähin­tään väärin ajoitet­tu) Noh, ainakin saadaan van­him­mat paatit pois, ja hie­man parem­pia tilalle.

 5. Nyt kaik­ki fir­mat vaan laivo­ja osta­maan! Joskus ennen van­haan lie­nee ollut vähän saman­ta­painen käytän­tö kanssa, kos­ka 1970-luvulle asti mon­et kuu­luisat suo­ma­laisaluk­set oli­vat muiden kuin per­in­teis­ten varus­ta­mo­jen omis­tamia. Esim Enso-Gutzeit omisti Finnjetin ja raken­nusy­htiö Palk­ki jonkun super­tankkerin jne.

 6. Täl­laiset ongel­mat ovat juuri niitä, jot­ka EU voisi ratkoa. Joka EU-maalle saman­hin­taiset sat­ma­mak­sut tai joku muu mak­su, jota ei pysty kiertämään mitenkään.

  Suo­mi ei todel­lakaan voi yksin verot­taa mitään, jos halu­aa ettei koko laivali­ikenne siir­ry naapurimaihin.

 7. Eikös merikul­je­tusten verot­ta­mi­nen ole peri­aat­teessa luokas­sa “se ja sama” — toki vero­tu­lo­ja näen­näis­es­ti menetetään, mut­ta kulut­tu­jat voivat vas­taavasti naut­tia edullisem­mista tuon­ti­tuot­teista eikä kaikkia raskaas­sa vien­ti­te­ol­lisu­udessa työsken­tele­viä tarvitse ihan vielä lait­taa kilo­metrite­htaalle. Eli kuka häviää tässä verottomuudessa?

  No, tietysti kaik­ki kam­reeri- ja teknokraat­ti­henkiset pavun­lask­i­jat, jot­ka eivät ole tyy­tyväisiä ennen kuin 110% taloudessa pyriv­istä rahoista kul­kee veroina val­tion kirstun kaut­ta, voivat tun­tea viiltävän pis­ton sisim­mässään, mut­ta muuten…

 8. Sata­ma­mak­su, tavara­mak­su, tai mil­lä nimel­lä sitä kut­su­taankin, on jo käytössä.

 9. Taas lisää käen­poikia tiput­ta­maan munia hyv­in­voin­nin pesästä. Mut­ta mitäs tälle voi, kun ihmisen kir­joit­ta­mat luon­non­lait määräävät ja poli­ti­ik­ka ei näe tulevaisuuteen. 

  Onnea vaan uuden sata­maveron luomiselle. Tosin epäilen, että joku kek­sii alkaa mak­samaan ris­teil­i­jöille, että val­it­si­si­vat Helsin­gin Tallinnan sijaan. Koh­ta var­maan koko kul­je­tusala halu­aa verot­tomak­si, vaik­ka var­maan hyö­tyvät halvemp­ina mak­suina varustamoille.

 10. Kreikan ongelmien eräs tek­i­jä on, että yksi suurim­mista työl­listävistä aloista on merenkulku ja kun siitä ei voi­da per­iä vero­ja niin ei ole ihme jos maa on joutunut ovaikeuksiin.

 11. kse:
  Eikös merikul­je­tusten verot­ta­mi­nen ole peri­aat­teessa luokas­sa “se ja sama” – toki vero­tu­lo­ja näen­näis­es­ti menetetään, mut­ta kulut­tu­jat voivat vas­taavasti naut­tia edullisem­mista tuon­ti­tuot­teista eikä kaikkia raskaas­sa vien­ti­te­ol­lisu­udessa työsken­tele­viä tarvitse ihan vielä lait­taa kilo­metrite­htaalle. Eli kuka häviää tässä verottomuudessa?

  Tämä on hyvä point­ti sil­lä olet­ta­mal­la, että hyv­in­voin­ti = kiinalaisen kilk­keen määrä.

 12. Mitähän luokkaa se ton­nis­tovero on? Puhuit verot­tomas­ta elinkeinosta?

 13. Onko läski­mak­su vielä voimas­sa, tietääkö Osmo.

  1. Ei kai läs­ti­mak­sua ole kukaan pois­tanut, vaik­ka se onkin ilmeinen kil­pailun vääristäjä. (Lai­va joutuu mak­samaan Suomen sata­mas­sa käymis­es­tä läs­ti­mak­sua ker­ran vuodessa, kävi se sit­ten päivit­täin tai vain yhden ain­oan kerran.)

 14. kse: Eikös merikul­je­tusten verot­ta­mi­nen ole peri­aat­teessa luokas­sa “se ja sama” – toki vero­tu­lo­ja näen­näis­es­ti menetetään, mut­ta kulut­tu­jat voivat vas­taavasti naut­tia edullisem­mista tuon­ti­tuot­teista eikä kaikkia raskaas­sa vien­ti­te­ol­lisu­udessa työsken­tele­viä tarvitse ihan vielä lait­taa kilo­metrite­htaalle. Eli kuka häviää tässä verottomuudessa?

  Eikös nim­imerk­ki tcrown­in tulo­jen verot­ta­mi­nen ole peri­aat­teessa luokas­sa “se ja sama” – toki vero­tu­lo­ja näen­näis­es­ti menetetään, mut­ta kulut­ta­jat voivat vas­taavasti naut­tia edullisem­mista tcrown­in palveluista eikä kaikkia tcrown­ille palvelu­ja ja tavaroi­ta myyviä tarvitse ihan vielä lait­taa kilo­metrite­htaalle. Eli kuka häviää tässä verottomuudessa?

 15. Suomes­sa ei ole ollut pari­inkymme­neen vuo­teen omaa kauppalaivastoa.

  Syynä on se, että Mauno Koivis­to aikanaan ilmoit­ti, ettei Suo­mi tarvitse mitään omaa kauppalaivastoa.

  Sen jäl­keen käytän­nöl­lis­es­ti kat­soen koko kaup­palaivas­tomme ulosli­putet­ti­in, mukaan lukien myös val­tion omis­ta­mat laivat.

  Nyt on sit­ten jo myöhäistä enää rutista näistä asioista.

  Sep­po Korppoo
  Joka seurasi aikoinaan näitä asioi­ta ihan viesestä

 16. Ville Ylikahri:
  Ja Helsin­ki on jatku­vasti häviämässä ris­teilyvierailu­ja Tallinnalle. 

  Samoil­la kus­tan­nuk­sil­la, jos etsisin yhtä kaupunkia pysäyt­tää ris­teily­matkus­ta­jat Pietarin ja Tukhol­man välil­lä, niin toises­sa on keski­a­iakainen keskus­ta ja toises­sa ei…

  Pietarista täy­tyy tietysti palatakin ja meno- ja palu­umatkoil­la halu­aa yleen­sä toisen kohteen, joten Helsingillekin näyt­tää riit­tävän vierail­i­joi­ta. Onko noista muuten numeroi­ta Helsin­ki vs. Tallinna?

 17. Wikipedi­as­ta:

  “Läs­ti­mak­su on mer­im­i­esten huolto­toim­intaan ja meripelas­tus­toimin­nan edis­tämisek­si kerät­tävä mak­su. Sitä mak­sa­vat kaik­ki suo­ma­laiset kaup­pamerenkulku­un tarkoite­tut rek­isteriv­elvol­liset aluk­set. Samoin sitä mak­sa­vat Suomeen liiken­nöivät ulko­maiset aluk­set. Läs­ti­mak­su mak­se­taan ker­ran vuodessa. Se mak­se­taan tul­li­toimis­toon tulo- tai meno­selvitet­täessä alus­ta ulko­maan liiken­teessä ensim­mäisen ker­ran kunakin vuonna.

  Läs­ti­mak­sun suu­ru­us on nyky­isin 0,1 euroa ker­rot­tuna aluk­sen net­tove­toisu­ut­ta osoit­taval­la kokon­ais­lu­vul­la. Vuon­na 2011 tätä veron­lu­on­teista mak­sua ker­tyi 800 000 euroa[1].”

  Lie­nee aika mar­gin­aa­li­nen sum­ma paat­tia kohti-

 18. Ode:

  Kos­ka laivo­ja ei voi­da verot­taa merel­lä, niitä pitäisi lipus­ta riip­pumat­ta verot­taa sata­mas­sa – verolu­on­toisel­la satamamaksulla.

  Just joo, minkähän Euroopan maan talouselämä ja vien­tikaup­pa on eniten riip­pu­vainen merikul­je­tuk­sista? Vih­je: Pitkät etäisyy­det, “raskaat” vien­ti­tuot­teet (puun­jalostus, met­al­li), rajal­lis­es­ti kor­vaavia kuljetusmahdollisuuksia.

  Vaik­ka tuo piilovero olisi koko EU:n laa­juinen eräs tiet­ty pohjoinen maa kär­sisi suh­teel­lis­es­ti paljon enem­män kuin muut.

  Mut­ta raskaan teol­lisu­u­den alasajo­han on hyvä tavoite, kun me siir­rymme kivaan, mukavaan ja vihreään jälki­te­ol­liseen palveluyhteiskuntaan.

  Täl­laista omaan jalka­an ampumis­ta­han on jo har­joitel­tu (rikkidi­rek­ti­ivi, päästökaup­pa), hyv­in­hän siihen sopii jatkok­si satamavero.

  1. pekka
   Noin yleis­es­ti ottaen talous toimii parhait­en, jos sen mitään osaa ei sub­ven­toi­da tois­t­en kus­tan­nuk­sel­la. Yhden leinkeinon verot­to­muus on kokon­aisu­ut­ta vääristävä sub­ven­tio. Vaik­ka Suo­mi on syr­jässä, ei täne tule­van oaivan tarvitse käy­dä kuin ker­ran satamassa.

 19. “Ei nyt sit­ten moiti­ta kreikkalaisia siitä, että maan suurin elinkeino, laivan­varus­tus, ei mak­sa val­ti­olle vero­ja lainkaan.”

  Kreikkalainen kaup­palaivas­to on maail­man suurin: 3150 laivaa ja 48 pros­ent­tia EU:n kauppalaivastosta.

  Verot­to­muus on kreikkalainen keksin­tö ja kreikkalaiset laivan­varus­ta­jat ovat miljonääre­jä. Kreikkalais­ten miljonäärien julka­is­us­sa The Greek Rich List neu­votaan mm. How to set up off­shore account, live like millionaire.

  http://www.greekrichlist.com/2012/02/how-to-set-up-offshore-account-live-like-millionaire/

 20. pekka:
  Mut­ta raskaan teol­lisu­u­den alasajo­han on hyvä tavoite, kun me siir­rymme kivaan, mukavaan ja vihreään jälki­te­ol­liseen palveluyhteiskuntaan. 

  Aina noin puolen vuo­den tai vuo­den välein tänne blogi­in ilmestyy tämä sama kom­ment­ti vähän eri taval­la muo­toltuna. Ja vas­tauskin on aina sama: Palvelu­jen pros­en­tu­aa­li­nen osu­us Suomen elinkei­noelämästä on jo nyt useil­la eri tavoil­la mitat­en noin viisin- tai kuusinker­tainen raskaaseen teol­lisu­u­teen verrattuna.

  Läh­es kak­si kol­ma­sosaa Suomen koko brut­tokansan­tuot­teesta syn­tyy palveluista. Raskas teol­lisu­us taas tuot­taa siitä vain noin kahdek­sasosan ja työl­listää Suomen työssäkäyvistä alle kymmenesosan.

  Kuten Otso Kivekäs toteaa kir­joituk­ses­saan, jos­sa esit­tää nämä laskel­mat, “raskas teol­lisu­us näyt­tää pahim­mil­laan kui­h­tu­val­ta reli­ik­iltä, tai parhaas­sakin tapauk­ses­sa van­hal­ta lyp­sylehmältä, jota kan­nat­taa lyp­sää vielä kun voi”.

 21. Palvelu­jen pros­en­tu­aa­li­nen osu­us Suomen elinkei­noelämästä on jo nyt useil­la eri tavoil­la mitat­en noin viisin- tai kuusinker­tainen raskaaseen teol­lisu­u­teen verrattuna.

  Entä vien­nistä?

 22. keskustelus­sa on erotet­ta­va toisi­taan varus­ta­mo­jen vero­tus ja merenku­lun verotus.

  Vero­tus tapah­tuu varus­ta­mo­jen mak­saman väylä­mak­sun kaut­ta. Väylä­mak­su määräy­tyy aluk­sen koon ja jäälu­okan mukaan. Ideana on kerätä kaik­il­ta Suomes­sa liiken­nöiviltä aluk­sil­ta veroa riip­pumat­ta aluk­sen lip­pu­val­tioista. Väylä­mak­su­un vaikut­taa aluk­sen koko ja jäälu­ok­ka siten, että 1A jäälu­ok­ka mak­saa 50% väylä­mak­su­tak­sas­ta ja 1A super jäälu­okan lai­va 25% väylä­mak­su­tak­sas­ta. Jos alus käy yli 10 ker­taa suo­ma­laises­sa sata­mas­sa on se lop­pu­vuo­den vapautet­tu väylä­mak­sus­ta. Tämä suo­jaa lin­jali­iken­net­tä kil­pailul­ta ´keikkalaivo­ja´ vastaan.

  Väylä­mak­su on hyvin korkea. Suu­ru­us­lu­okaltaan se vas­taa aluk­sen polt­toainekus­tan­nuk­sia euroopan­li­iken­teessä. Suurille laivoille se voi olla jopa sato­ja tuhan­sia / laivakäyn­ti. Ris­teil­i­jät saa­vat suuret alennukset.

  Alun perin jää­mak­su­lu­okan väylä­mak­su­ja alen­ta­va vaiku­tus oli tarkoitet­tu suo­ma­laisen ton­nis­ton tukemiseen, mut­ta EU-hun liit­tymisen jäl­keen huo­jen­nus tuli koske­maan kaikkia aluk­sia kansalaisu­ud­es­ta riip­pumat­ta. Kun kil­pail­i­ja­mais­sa alet­ti­in rak­en­taa myös jäälu­okki­in aluk­sia hävisi suo­ma­laisen ton­nis­ton edut ja joudut­ti­in turmi­ol­liseen hin­tak­il­pailu­un ja ulosliputuksiin. 

  Suo­ma­lainen yhteiskun­ta ajoi ton­nis­ton ulos maas­ta miehistökus­tan­nusten, saar­to­jen ja työa­jan lyhen­nys­ten ja vero­jen avul­la. Monel­lako alal­la tehdään töitä viikko töitä ja viikko tai kak­si viikkoa vapaa­ta tyylil­lä? Kun näin ei ole kil­pail­i­ja­mais­sa ja kun teol­lisu­us ei suos­tu mak­samaan yhtään enem­pää rah­tia laivalle riip­puen siitä mikä lip­pu laivan perässä liehuu oli lop­putu­los selvä.

  Alko­ho­liv­ero käytet­ti­in hyväk­si liikeen­teen tukemiseen. Senkin edun saa nyt EU:ssa jokainen liiken­nöivä lai­va, joten ruotsin laivo­jen säi­lymi­nen suomen lipun alla voi perus­tua vain tasaver­taiseen kus­tan­nuskil­pailu­ase­maan. Nykyi­nen tilanne ei ole kestävä. Suomen lip­pua käytetään ko.liikenteessä ´muista syistä´. Viro­laiset miehistöku­lut ovat suomea halvem­mat, mon­tako viron laivaa on suomen lipun alla? Virossa yhtiöt eivät mak­sa veroa, pitääkö suo­ma­laista yhtiötä rasit­taa korkeampi­en miehistökus­tan­nusten lisäk­si verolla?

  Laivan siirtämi­nen ulko­maille on yhtä help­poa kuin autokaup­pa: tehdään luo­vari, pois­te­taan lai­va suomen rek­ister­istä ja rek­isteröidään lai­va sil­lä ´vapaak­si leimat­ul­la´ luo­var­il­la toises­sa val­tios­sa. Aikaa kuluu muu­ta­ma tunti. 

  Har­va tietää että huo­mat­tavaa osa rahtili­iken­teestä Ruot­si­in ja Viron kaut­ta euroop­paan tue­taan laivo­jen viinan myyn­nil­lä. Ilman sitä ei tavara kulk­isi edullisesti.

  Mielestäni pitää antaa suo­ma­laiselle varus­ta­mo­te­ol­lisu­udelle samat kil­pailuedel­ly­tyk­set kuin kil­pail­i­joille. Ton­nis­tovero aut­taa mut­ta ei vielä ratkaise ongel­maa. Työa­jat pitäisi saa­da myös samalle tasolle kuin kil­pail­i­ja­mais­sa ollaan. Palkkata­so on sit­ten toinen asia. 

  Kun keskustel­laan varus­ta­mo­jen vero­tuk­ses­ta tulisi muis­taa mitä verotetaan: 

  varus­ta­mo­toim­intaa, joka voi vai­h­taa lip­pua ´odot­taes­sa´ vai meriliikennettä.

  Nyt pää­paino vero­tuk­ses­sa on mer­ili­iken­teen verot­tamises­sa laivan kansalaisu­ud­es­ta riip­pumat­ta ja niin sen tuleekin olla jos halu­taan että edes joku lai­va kan­taa suomen lip­pua. Mer­ili­ikenne säi­lyy niin kauan kuin tääl­lä asu­taan joten se on pysyvämpi veropo­h­ja kuin lai­vat tai varustamot.

  Koti­maista ton­nis­toa tarvi­taan ja sen kil­pailuedel­ly­tyk­sistä ulko­laista ton­nis­toa vas­taan täy­tyy pitää huol­ta. Siihen meitä velvoit­taa jo oma turvallisuutemmekin.

  1. Olen ymmärtänyt, että väylä­mak­sut on mitoitet­tu mak­samaan niitä kus­tan­nuk­sia, joi­ta väylien ylläpi­dos­ta ja muus­ta sel­l­ais­es­ta aiheutuu, mut­ta perusk­oulua niil­lä ei rahoite­ta. Ne vas­taa­vat ymmärtääk­seni siis lentoli­iken­teen lento­kent­tä­mak­su­ja. Olenko väärässä? Jos olen, val­tio on jo toteut­tanut sen, mitä minus­ta pitäisi toteut­taa maailmanlaajuisesti.
   Ton­nis­tovero hyväksyt­ti­in valiokun­nas­sa yksimielis­es­ti, kos­ka me emme voi verot­taa merenkulkua, jos muut eivät vero­ta. Eivät muutkaan voi. Kreik­ka parka!
   Emme voi “sata­maverol­la” verot­taa myöskään Suomeen suun­tau­tu­vaa liiken­net­tä, ellei muu Euroop­pa tee samaa.
   Ruotsin­laivo­jen alko­ho­liv­ero­tu­ki on aivan sairas­ta. Viroon suun­tau­tu­vas­sa liiken­teessä sitä ei peri­aat­teessa ole, mut­ta lai­vat voivat mak­saa alko­ho­liv­eron Viroon, joten…

 23. Tom­mi Uschanov:

  Aina noin puolen vuo­den tai vuo­den välein tänne blogi­in ilmestyy tämä sama kom­ment­ti vähän eri taval­la muo­toltuna. Ja vas­tauskin on aina sama: Palvelu­jen pros­en­tu­aa­li­nen osu­us Suomen elinkei­noelämästä on jo nyt useil­la eri tavoil­la mitat­en noin viisin- tai kuusinker­tainen raskaaseen teol­lisu­u­teen verrattuna.

  Nois­sa sin­un luvuis­sasi ei ilmene se, että suuri osa palveluista (ja val­taosa palvelu­vi­en­nistä) on oikeasti teol­lisu­ut­ta. Koneen, Wärt­silän tai Met­son kaltais­ten yri­tys­ten liike­vai­h­doista palve­lut (selkok­ielel­lä lähin­nä huolto) muo­dosta­vat erit­täin merkit­tävän osuuden.
  Jopa Nokian Suomeen tuo­mas­ta oikeas­ta vien­ti­t­u­losta suuri osa on kon­sernin sisäistä palveluvientiä.

  Mut­ta mietipä Tom­mi, paljonko meil­lä olisi tuo­ta teol­lisu­u­den palvelu­vi­en­tiä, jos ei olisi noi­ta halvek­simi­asi savupi­ip­pute­htai­ta? Ei juuri ollenkaan.

  Nuo yllä siteer­aa­masi luvut eivät siis ollenkaan kuvaa teol­lisu­u­den merk­i­tys­tä Suomen kansantaloudelle.

 24. Tavoite on totea­masi, totu­us vält­tämät­tä ei.

  ohes­sa hal­li­tuk­sen esi­tyk­sen, jos­sa pyrit­ti­in laske­maan väylä­mak­suk­er­ty­maa,( HE 93/2007) perustelulausumaa:

  “Vuon­na 2006 väylä­mak­suk­er­tymä oli 81,6 miljoon­aa euroa ja vuon­na 2007 ker­tymän ennuste­taan nou­se­van 82,5 miljoon­aan euroon. Väylä­mak­sul­la katet­tavien Merenkulku­laitok­sen tehtävien kus­tan­nuk­set oli­vat 69,7 miljoon­aa euroa vuon­na 2006, ja vuon­na 2007 kus­tan­nusten on val­tion talousarvios­sa ennakoitu ole­van 70,5 miljoon­aa euroa. Väylä­mak­sua kerät­täisi­in siis vuon­na 2007 yli 10 miljoon­aa euroa enem­män kuin kus­tan­nuk­set edellyttävät.”

  nykyti­lan­net­ta en tiedä, mut­ta liikenne on paljon kas­vanut noista ajoista eikä uusia väyliä ole pahem­min kaiveltu.

 25. kaivelin tilas­to­ja. väylä­mak­su­tu­lot heit­televät kus­tan­nus­vas­taavu­u­den alueel­la nor­maalien bud­je­toin­tikyky­jen tarkku­udel­la. (+- 20% hajonta)

  eli ei mak­se­ta perusk­oulua tällä.

 26. pekka: paljonko meil­lä olisi tuo­ta teol­lisu­u­den palvelu­vi­en­tiä, jos ei olisi noi­ta halvek­simi­asi savupi­ip­pute­htai­ta? Ei juuri ollenkaan.

  Ei se nyt ihan noin ole. Globaali yri­tys voi sijoit­taa palve­lut ja tuotan­non mihin mai­hin halu­aa. Mielu­um­min annetaan tuotan­non men­nä hal­pa­mai­hin, jos hallintoa ja tuoteke­hi­tys­tä edes jäisi tänne. Siitä voisi kyl­lä olla huolis­saan, että koh­ta edes palvelu­iden kannal­ta Suomel­la ei ole mitään lisäar­voa annet­ta­vana, kun Aasi­as­sa osaami­nen lisään­tyy kovaa vauh­tia. Pienen maan olisi hyvä erikois­tua johonkin. Parhait­en menee niil­lä, jot­ka ovat erikois­tuneet pankkibis­nek­seen, mut­ta Suomen pitää ehkä kek­siä jotain muuta.

 27. pekka:
  Nois­sa sin­un luvuis­sasi ei ilmene se, että suuri osa palveluista (ja val­taosa palvelu­vi­en­nistä) on oikeasti teol­lisu­ut­ta. Koneen, Wärt­silän tai Met­son kaltais­ten yri­tys­ten liike­vai­h­doista palve­lut (selkok­ielel­lä lähin­nä huolto) muo­dosta­vat erit­täin merkit­tävän osuuden. 

  Kom­men­toin yllä sutkau­tus­ta “Mut­ta raskaan teol­lisu­u­den alasajo­han on hyvä tavoite, — - .”

  Huolto ei ole raskas­ta teol­lisu­ut­ta, ei myöskään ns. savupi­ip­pute­ol­lisu­ut­ta. Jos se on teol­lisu­ut­ta, niin se on nimeno­maan kevyt­tä ei-savupi­ip­pute­ol­lisu­ut­ta. Ja tämä oli point­ti, jon­ka jo O. Kivekäs esit­ti tuos­sa äsken itse linkit­tämässäni kir­joituk­ses­sa, joten se ei tule enää tässä vai­heessa kovin uutena.

  Mut­ta mietipä Tom­mi, paljonko meil­lä olisi tuo­ta teol­lisu­u­den palvelu­vi­en­tiä, jos ei olisi noi­ta halvek­simi­asi savupi­ip­pute­htai­ta? Ei juuri ollenkaan.

  Has­su kysymys, kos­ka on vaikea tietää, paljonko sitä teol­lisu­u­den palvelu­vi­en­tiä tai minkään muunkaan alan palvelu­vi­en­tiä nyt ylipään­sä edes on.

  Kuten vaikka­pa Kivekäs nimit­täin kir­joit­ti sekä em. tek­stis­sä että juuri pari päivää sit­ten julkaise­mas­saan uudessa, edes palvelu­vi­en­nin kokon­ais­määrästä on Suomes­sa vaikea muo­dostaa paikkansapitävää käsi­tys­tä. Absur­di usko­mus Suomen elinkei­noelämän pyörim­is­es­tä teol­lisu­u­den ympäril­lä istuu nimit­täin niin sitkeässä, että Suomen ulko­maankaup­pati­las­tot kuvaa­vat pelkästään tavarakaup­paa.

  Jos halu­aa min­ul­ta kom­mentin kysymyk­seen­sä, paljonko teol­lisu­u­den palvelu­vi­en­tiä olisi hypo­teet­tises­sa tilanteessa jos­sa X tai Y olisi toisin kuin nyt, niin kan­nat­taisi ensin etsiä tieto siitä, paljonko sitä teol­lisu­u­den palvelu­vi­en­tiä on nyt. Ja mukana saisi myös olla sel­l­ainen palvelu­vi­en­nin luon­teen mukaan tehty jaot­telu teol­liseen ja ei-teol­liseen, joka perus­tuu johonkin kvan­ti­tati­iviseen dataan eikä pelkki­in arvailui­hin. Ne vaikeaselkoiset ja puut­teel­liset ulko­maankaup­pati­las­tot, joi­ta olen itse onnis­tunut löytämään, eivät ole sitä tar­jon­neet. Jos joku löytää jostain, niin olisin itse ihan aidosti todel­la kiinnostunut.

  Lisäk­si, kuten Kivekäs myös huo­maut­taa, teol­lisu­u­teen las­ke­taan mukaan toim­intaa, joka ei ole teol­lisu­ut­ta sanan varsi­naises­sa merk­i­tyk­sessä — “kaivos­toim­intaa (1%) ja sähkö‑, kaa­su- ja vesi­huoltoa (9%), joka ei oikeas­t­aan ole teol­lisu­ut­ta, vaan jonkin­lainen yhdyskun­ta­palvelu”. Jos palveluista osa ehkä onkin osoitet­tavis­sa piilevästi teol­lisu­udek­si, niin teol­lisu­ud­es­ta osa on aivan vas­taaval­la taval­la piilevästi palveluja.

 28. Väylä­mak­sut eivät kata edes kaikkia merenku­lun ylläpi­tokus­tan­nuk­sia (toki tähän kuu­luu fyy­sis­ten väylien lisäk­si mer­it­ur­val­lisu­ut­ta, öljyn­tor­jun­tavalmi­ut­ta jne mut­ta samas­ta asi­as­ta on kyse). Viimeisim­män tiedon mukaan kus­tan­nus­vas­taavu­us on näköjään 88,3 %.

  http://www.lvm.fi/web/fi/tiedote/-/view/1281473

 29. Tom­mi Uschanov: Huolto ei ole raskas­ta teol­lisu­ut­ta, ei myöskään ns. savupiipputeollisuutta.

  Mut­ta ilman sitä teol­lisu­ut­ta ei ole huoltoakaan. Meri­diesel ja sen huoltosopimus oste­taan usein samal­ta fir­mal­ta. Ja jos ei myy­dä meri­diese­leitä, on aika paljon vaikeampi myy­dä huoltoa niihin, kun ei ole osaamista.

 30. Ville: Parhait­en menee niil­lä, jot­ka ovat erikois­tuneet pankkibisnekseen,

  Tosin Bri­tan­ni­as­sa eri­tyis­es­ti poli­it­ti­nen vasem­mis­to on viime aikoina närkästynyt hivrit­tävästi pankki­irien isoista palkoista, ja nyt mielu­um­min vaik­ka syödään pet­tua kuin hyväksytään lihavien kisso­jen isot palkkiot.

 31. Tämä “palve­lut vs teol­lisu­us” ‑keskustelu tulee käymään läpi van­hat totu­tut juonenkäänteet.

  SPOILERI: ton­nis­tovero-säi­keen tule­van palvelukeskustelun oleel­liset piir­teet voi käy­dä ennakkoluke­mas­sa mm. seu­raav­ista kom­men­tista alaspäin:

  http://www.soininvaara.fi/2010/08/14/vaara-ohi-putkoseen-voi-aina-luottaa/#comment-78601

  http://www.soininvaara.fi/2011/08/11/miten-kay-euroopan-sosiaalipolitiikka/#comment-121236

  Mitä itse asi­aan tulee, tämän kom­mentin hengessä:
  http://www.soininvaara.fi/2011/08/11/miten-kay-euroopan-sosiaalipolitiikka/#comment-121255
  ei ole lainkaan selvää mik­si ne leipäpu­u­na toimi­vat palve­lut syn­ty­i­sivät tänne Suomeen (tai pysy­i­sivät tääl­lä) pikem­min kuin esimerkik­si Andor­raan tai Burundi­in, Tai sinne iänikuiseen Kiinaan.

 32. Sep­po Korp­poo:
  Suomes­sa ei ole ollut pari­inkymme­neen vuo­teen omaa kauppalaivastoa.
  ´snip´

  Sep­po Korppoo
  Joka seurasi aikoinaan näitä asioi­ta ihan viesestä

  Jotenkin niitä — siis ilmeis­es­ti ulko­maalais­ten omis­tamia — aluk­sia on Suomen rek­isteri­in ker­tynyt. Ja on koko ajan ollut.

 33. Osmo Soin­in­vaara:
  Jokin huonekaluy­htiökin osti tankkerin. Kyse oli hyvin edullis­es­ta pois­to-oikeud­es­ta. Siitä on päästy.

  No, ainakin tele­vi­siote­hdas Salo­ra osti tankkerin — aina­han on jos­sain määrin ollut elos­sa aja­tus, että rahat kan­nat­taa lait­taa jon­nekin muualle kuin verot­ta­jalle — tankkerin osto ei kuitenkaan ollut hyvä bisnes. Ja investoin­nit ovat aina verova­pai­ta, mut­ta tyh­mät investoin­nit eivät silti ole tuottavia.

  Se, että paperi­te­ol­lisu­us on ollut mukana laivan­varus­tuk­ses­sa, ei ole kum­mallista: Finnlines on aikoinaan perustet­tu vien­ti­te­ol­lisu­u­den toimes­ta vien­tikul­je­tuk­sia varten ja Finnjet kuu­lui Finnli­nesin laivoihin.

 34. Tom­mi Uschanov: Has­su kysymys, kos­ka on vaikea tietää, paljonko sitä teol­lisu­u­den palvelu­vi­en­tiä tai minkään muunkaan alan palvelu­vi­en­tiä nyt ylipään­sä edes on.

  Suomen palvelu­vi­en­nin arvok­si on pari vuot­ta sit­ten arvioitu noin 16 mil­jar­dia euroa. Tavar­avi­en­nin arvo on kolminker­tainen tähän nähden.

  Tavar­avi­en­nistä suurin osa on pape­ria, sel­l­ua, puu­ta, met­al­lia tai kemi­antuot­tei­ta. Kulkuneu­vot (lai­vat isoina) ja koneet ja lait­teet (vaikka­pa paperite­htaat tai hissit) ovat myös isos­sa roolis­sa. Aika raskas­ta teol­lisu­ut­ta, tavarat kulke­vat laivalla.

  Luon­nol­lis­es­ti me halu­aisimme olla jotain ihan muu­ta kuin mitä me olemme. Siir­tymää ei kuitenkaan helpota se, että nyky­istä tekemistä vaikeutetaan. Tai ainakin vaikeut­ta­mi­nen pitää tehdä tarkalla harkinnalla.

  Toki suo­ma­laiset fir­mat rikas­tu­vat myös myymäl­lä palvelui­ta ulko­mail­la. Palvelu­vi­en­nis­sä tuskin on mukana sitä, että Kone Oy myy hissi­huol­lon Yhdys­val­lois­sa. Sen rahan määrä ja tulou­tu­mi­nen Suomeen riip­puu kuitekin ihan olen­nais­es­ti suo­ma­lais­ten yri­tys­ten toimintaympäristöstä.

 35. Pitää muis­taa, että laivo­jen rak­en­t­a­mi­nen ja varus­ta­mo­toim­inta ovat hyvin pitkäjän­teistä toimintaa.

  Epäedullisen sijaintin­sa vuok­si Suo­mi tarvit­see tehokas­ta, erikois-jää­vahvis­tet­tua lai­va­ton­nis­toa, joka sopii maamme vien­ti-/ tuon­tikul­je­tuk­si­in, sekä eri­lais­ten kri­isi­ti­lantei­den varalle.

  Omat erikois­tuneet varus­ta­mot ovat myös luon­nol­lisia asi­akkai­ta maan telakka­te­ol­lisu­udelle. Näin voidaan jatku­vasti kehit­tää uut­ta tekni­ikkaa tarvit­tavia erikois­laivo­ja varten.

  Pari vuosikym­men­tä sit­ten Suomel­la oli täl­laisia erikois­varus­ta­mo­ja, sekä huip­pu-nykyikaisia telakoi­ta, jot­ka oli­vat alal­laan maail­man johtavia jään­mur­ta­jien ja matkus­ta­jalaivo­jen rakentajia.

  Täl­lainen varus­ta­mo­toim­inta, ja suurek­si osin telakka­toim­intakin on ajet­tu maas­ta pois, pääasi­as­sa poli­it­tis­ten päät­täjiemme toimesta.

  On turha odot­taa, että tämä ala enää maa­han merkit­täväm­min palaisi.

  Jos maas­sa ei ole ymmär­rystä jonkin alan tärkey­destä, ja kun vielä johto­henkilöt (kuten Maunu Koivis­to varus­ta­mo­toimin­nas­ta) julk­isu­udessa sig­naloi­vat, ettei maas­sa täl­laista toim­intaa ollenkaan tarvi­ta, lop­putu­lok­sen pitää olla kaikille ilmiselvä.

  Nyt Suo­mi on sel­l­aises­sa tilanteessa, että tarvit­semme kipeästi uut­ta kasvua (= työl­lisyyt­tä) ja nimeno­maan vientiä.

  Pidem­mäl­lä tähtäyk­sel­lä tätä voi tar­joi­ta ain­oas­tan men­estyvä PK-sektorimme.

  PK-sek­torimme odot­taakin nyt tästä päät­täjiemme selviä signaaleja.

  Tähän asti päät­täjät ovat kuitenkin olleet tästä asi­as­ta kum­mallisen hiljaa. 

  Ehkä eivät ymmär­rä tätä asiaa?

  Vai pelkäävätkö lähet­tävän­sä sel­l­aisen sig­naalin, että siitä seu­raa PK-sek­torimme ulosliputus-aalto?

  Sep­po Korppoo
  Yrit­täjä, joka koh­ta läh­tee osta­maan lippua

 36. Pekka Taipale: Mut­ta ilman sitä teol­lisu­ut­ta ei ole huoltoakaan.

  Ja tuotan­non perässä menee usein sit­ten se asiantun­ti­jatyökin. Esimerkik­si ICT-alal­la on mekaanisel­la puolel­la suun­nit­telua myöten men­nyt Kiinaan.

  Ensin meni ruisku­val­u­muot­tien tuotan­to, se kun on kallista. Sen jäl­keen kun muotit tehti­in Kiinas­sa, meni muot­tisu­un­nit­telu nopeasti perässä kun pajal­la se paras tieto­taito on. Kun muot­tien valmis­tus ja ‑suun­nit­telu oli men­nyt Kiinaan, seu­raavak­si lähti itse muovi­tuot­tei­den suun­nit­telu kun kiinalais­ten ali­hankki­joiden oli help­po tar­jo­ta koko paket­ti tuotan­nos­ta tuot­tei­den mekaaniseen suunnitteluun.

  Ei valmis­te­ta Suomes­sa enää muovikuo­ria, eikä valmis­te­ta eikä suun­nitel­la muot­te­ja eikä kyl­lä suun­nitel­la enää niitä muovi­tuot­teitakaan siinä määrin kuin aikaisem­min. Paras tieto on aina tek­i­jäl­lä eikä se tieto Kiinas­ta tänne liiku.

  Vien­nistä suuri osa tulee ole­maan tavar­avi­en­tiä niin pitkälle kun pystyy tekemään ennustei­ta. Tavaroi­ta on paljon helpom­pi viedä kuin palvelui­ta, kos­ka tavarat voi hel­posti paka­ta kont­ti­in, laivaan ja lähet­tää toiselle puolelle maail­maa. Palveluis­sa tämä onnis­tuu ain­oas­taan sem­moist­en palvelu­iden kohdal­la, jos­sa lop­putuot­teena on jonk­in­sort­ti­nen doku­ment­ti. Siivous‑, kam­paamo- tai vaikka­pa lääkäri­palvelui­ta ei ihan niin hel­posti viedäkään ulko­maille kun osta­jan pitää matkus­taa tänne asti käsittelyyn.

 37. Ville: Mielu­um­min annetaan tuotan­non men­nä hal­pa­mai­hin, jos hallintoa ja tuoteke­hi­tys­tä edes jäisi tänne.

  Tuskin edesaut­taa tuke­vien palvelu­jen ja tuoteke­hi­tyk­sen pysymistä tääl­lä, jos näi­den palvelu­jen “lop­pukäyt­täjä” muut­taa muualle…

  Pienen maan olisi hyvä erikois­tua johonkin. Parhait­en menee niil­lä, jot­ka ovat erikois­tuneet pankkibisnekseen 

  Ai niin kuin Islanti ja Irlanti?

  Pekka Taipale: Tosin Bri­tan­ni­as­sa eri­tyis­es­ti poli­it­ti­nen vasem­mis­to on viime aikoinanärkästynyt hivrit­tävästi pankki­irien isoista palkoista, ja nyt mielu­um­min vaik­ka syödään pet­tua kuin hyväksytään lihavien kisso­jen isot palkkiot.

  Nuo pankithan oli­si­vat ollet konkurssis­sa ilman val­tioiden ja niiden veron­mak­sajien tukea. Eihän näil­lä Kreikan tukipaketeil­lakaan ole tarkoi­tus tukea kreikkalaisia, vaan Kreikkaa lain­ot­tanei­ta pankke­ja (ja hei­dän velkojiaan). 

  Han­kala kek­siä esimerkkiä tois­es­ta talouden alas­ta, jos­sa yhtä luoka­ton työn­teko olisi palkit­tu yhtä ruhtinaallisesti.

 38. Ton­nis­toveros­ta aivan muuhun, eli ehdo­tus miten val­tio hel­posti lisää vero­tu­lo­ja, ja vero­tuk­sen oikeudenmukaisuutta:

  Osu­uskau­pan sivul­ta lainaten:
  “HOK-Elan­to ilmoit­taa mak­samansa osu­us­mak­sun korot verot­ta­jalle vuosit­tain, joten se näkyy esitäyte­tyssä veroil­moituk­ses­sa pääomatulona.

  Osu­us­mak­sun korot ovat veronalaisia vain 1 500 euron rajan ylit­tävältä osalta. Tämä tarkoit­taa sitä, että osu­uskau­pan jäse­nilleen jaka­ma osu­us­mak­sun korko on yleen­sä kokon­aan verova­paa saajalle.”

  Pois­takaa 1500 euron verova­paa osu­us! Vero­ja kaik­ista korko­tu­loista, kuten menee esim osingoista!

 39. Osmo Soin­in­vaara:

  Jos HOK Elan­non korko olisi kokon­aan veritet­tavaa, olisi myös Valion.

  Aina parem­pi! Ei kai tämä voi olla syynä tuol­laiselle verovapaudelle?

 40. Mikähän siinä on, että kaik­ki, mikä liit­tyy maat­alouteen on jotenkin han­kalaa ja vaikeaa? Aikanaan oli UKK, joka sanoi, että pitää var­muu­den vuok­si tuot­taa vähän yli oman tarpeen, jot­ta hom­ma toimii. Nyt ei ole UKK:ta, kepu ei enää ole suurin, eikä vil­jeli­jöitäkään aivan kauheasti. Toki käsitän, että kaiken safkan rah­taami­nen ulko­mail­ta on jär­jetön­tä eikä osit­tain edes mah­dol­lista, mut­ta jotenkin tun­tuu aika kum­malliselta, että tääl­lä tuote­taan jotain, viedään ulos ja val­tio tukee vien­tiä. Ymmärsin kovin hyvin aikanaan (mark­ka), että ruoan ost­a­mi­nen olisi vaat­in­ut myös jotain vien­ti­t­u­lo­ja, joil­la ulko­maid­en mak­sut mak­set­taisi­in, Eikös nyt euron aikana ne safkan ostot euro­maista ole paljon iisimpiä? Kun tuet vähe­nee, niin säästöä syn­tyy. Kai se var­muus on se, mis­tä tässä mak­se­taan? Ymmär­ryk­seni mukaan EU:n bud­jetista maat­alouden tuet vievät varsin huo­mat­ta­van osan. Pitäisikö vien­tituet lopettaa??
  Jos halu­taan pitää maaseu­tu jotakuinkin siistinä, eikö siitä voisi antaa jotain eri tukea?? Jotenkin vain tun­tuu kum­mal­ta tuo maat­alouden melko voimakas tukem­i­nen, vaik­ka käsitän toki, että ihmis­ten on syötävä pysyäk­seen hengis­sä ja ulko­maid­en varaan ei voi kokon­aan luot­taa. Kuin­ka paljon siitä sit­ten halu­taan maksaa??
  Kaiketi type­r­ää asian pohd­in­taa Suomessa?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.