Käsittämätön kampanja

On pakko tun­nus­taa, että kun Haav­is­ton kam­pan­jaa alet­ti­in puuha­ta viime keväänä, en ollut lainkaan var­ma, että eduskun­tat­ap­pi­on vuok­si köy­htyneen puolueen kan­nat­taa panos­taa suuria sum­mia pres­i­dentin­vaa­likam­pan­jaan kun­nal­lis­vaalivuon­na. Pres­i­dentin­vaali on iso­jen nor­su­jen tanssi, jos­sa pienen puolueen ehdokas ei men­esty, vaik­ka olisi kuin­ka hyvä. Olen ollut usein väärässä, mut­ta har­voin näin pahasti.

Mielenilmaisu LuotsikadullaOlin otet­tu siitä val­tais­es­ta innos­ta, jol­la tuhan­net ihmiset tuli­vat kam­pan­jaan mukaan täyn­nä luovia ideoita. En tiedä, onko kukaan doku­men­toin­ut, mitä kaikkea tehti­in, mut­ta siitä saisi pak­sun kir­jan. Poli­ti­ikas­ta ei ole kahvi­tun­neil­la aiem­min paljon keskustel­tu, kos­ka ei ole ollut mis­tä keskustel­la, mut­ta viime aikoina on puhut­tu ja paljon.

Jonkin teo­ri­an mukaan vihreä liike syn­tyi Suomes­sa Koi­järvel­lä – ei sen jär­ven takia vaan liik­keen syn­nyt­tämän verkos­toi­tu­misen takia. Nyt on syn­tynyt uusi verkos­to, joka tulee vaikut­ta­maan suuresti Suomen poli­ti­ikas­sa. En tiedä, kanavoituuko tar­mo vihrei­den kaut­ta, sil­lä oli­han mukana paljon vihreisi­in kuu­luma­ton­ta väkeä, mut­ta jotain kaut­ta se kanavoituu. Poli­it­ti­nen elämä ei palaa tämän jäl­keen ennalleen.

Olen näkev­inäni Niin­istö – Haav­is­to –kamp­pailus­sa tule­vaisu­u­den asetel­man. Molem­mat edus­ti­vat uude­naikaisia urbaane­ja poli­itikko­ja. Tule­vaisu­udessa väki asuu yhä enem­män kaupungeis­sa ja nuoret kaupungeis­sa ovat yleen­sä joko kokoomus­laisia tai vihre­itä. Urbaanil­la en tarkoi­ta mitään maaseutuvastaista.

Vähän surulli­nen olin Paa­vo Lip­posen kohtalosta. Olen arvostanut Lip­pos­ta suuresti, ja olisi toivonut hänen poli­it­tiselle uralleen toisen­laista lop­pua. Joku voi ihailu­ani ihme­tel­lä, mut­ta Lip­posen hal­li­tuk­ses­sa min­is­ter­inä olleena tun­nen aivan eri Lip­posen kuin useim­mat tun­te­vat julk­isu­u­den kaut­ta. Vaik­ka arvostan, mon­es­ta asi­as­ta olen toki eri mieltä.

 

113 vastausta artikkeliin “Käsittämätön kampanja”

 1. Olisi­han se hienoa jos kanavoi­tu­isi johonkin.

  Minus­ta puolueil­la on kohtu­ut­toman huono maine nykyään, ihan siis ylipään­sä ja kaikil­la. En minäkään nyt esimerkik­si Keskus­tas­ta varsi­nais­es­ti pidä, en kuu­lu kohderyh­mään eikä siinä mitään, mut­ta tolkut­tomasti kuraa hekin saa­vat niskaansa aika kevyin perustein. Ja aina voi perus­taa uusia jos ei mikään van­hoista kel­paa. Tai tehdä jotain ihan muuta.

  Lip­pos­ta min­ul­lakin käy sääliksi.

 2. Ode, hyvä huomio että ei kan­na­ta tehdä samaa virhet­tä kuin men­neinä vuosikym­meninä että poli­it­tiset puolueet yrit­tävät omia itselleen ja samal­la vesit­tää uuden yhteiskun­nal­lisen liike­hdin­nän. Osit­tain tämä kanavoituu tietysti myös puolueisi­in, osit­tain eri­laiseen akti­ivi­su­u­teen ja kansalais­toim­intaan, osit­tain muuten vain kiin­nos­tuk­se­na osal­lis­tu­miseen. Yhtä kaik­ki, Pekan kam­pan­ja oli hieno ja yhteisölli­nen kokemus!

 3. Paa­vo Lip­posen kohtalosta on pakko olla samaa mieltä. Min­ul­la on ollut hyvin negati­ivi­nen kuva hänestä, mut­ta arvostin kovasti sitä, kuin­ka hän ain­oana ehdokkaana aset­tui kun­nol­la puo­lus­ta­maan euroa, vaik­ka se ei täl­lä het­kel­lä olekaan kovin suosit­tu mielipide.

  Vihreät lienevät saa­neet taas joitain uusia jäseniä. Kan­nat­taisi miet­tiä, miten hei­dät saataisi­in toim­intaan kun­nol­la mukaan. Eduskun­tavaalien jäl­keen tuli jäsen­ryn­täys, mut­ta siihen ei oikein osat­tu reagoi­da mitenkään.

 4. Silmäilin tänään Helsin­gin seudun tilastopaket­tia, ja täm­möi­nen pisti silmään: Pääkaupunkiseudul­la asuu noin neljännes maan väestöstä, koko maan väk­ilu­vun (vaa­ti­mat­tomas­ta, mut­ta kuitenkin) kasvus­ta taas puolet.

  Tämä ei kuitenkaan vält­tämät­tä joh­da siihen että vaalit ratkaistaan Uudel­la­maal­la. Näin sik­si että poli­it­ti­nen jakolin­ja kul­kee yhä selkeäm­min iso­jen kaupunkien ja muun maan välil­lä, ja se johtuu ihan yksinker­tais­esi että todel­lisu­us on eril­lainen eri puo­lil­la. Sikäli kun puolueen poli­ti­ikalla on kan­natuk­sen kannal­ta merk­i­tys­tä, niin on läh­es mah­do­ton­ta tehdä poli­ti­ikkaa joka toimisi kaikkial­la, joten väitän että puoluei­den kan­na­tus alueel­lis­tuu entisestään.

  Kauhuske­naar­i­oni on poli­it­ti­nen tilanne jos­sa on maalais- ja kaupunki­lais­pop­ulisti­nen puolue. Toinen vas­tus­taa tulon­si­ir­to­ja alueelta toisel­la ja toinen vaatii niitä lisää. Vahvem­pi alue­hallinto ja siten poli­ti­ikan alueel­lis­t­a­mi­nen voisi helpottaa

 5. Jos kat­seli peräkkäin kah­ta video­ta, sitä mis­sä Lip­po­nen sanoo eduskun­nas­sa eurokri­itikoile 1998 että saat­te itse siiv­ota mörkönne, ja sit­ten tätä jos­sa se sanoo pöö ei ole mitään pelät­tävää — kun täl­lä välil­lä veron­mak­sa­jat ovat saa­neet taakak­seen fan­tastiljoo­nan euron vas­tu­ut eurosekoilus­ta, olen ihme­tel­lyt vain sitä, mis­tä Lip­po­nen on saanut edes ne pari has­sua pros­ent­tiyk­sikköään. Samaan aikaan Niin­istö piti kiin­ni Maas­trichtin sopimuk­ses­ta. Mik­si Lip­po­nen ei tehnyt samoin, kun vika ei edes ollut hänen?

  Ilmeis­es­ti van­hainkodeis­sa on juuri sen ver­ran jäl­jel­lä uskol­lisia työväen­li­ik­keen miehiä ja naisia, jot­ka eivät ole pystyneet enää luke­maan sanomale­htiä viimeis­ten parin kol­men vuo­den aikana.

 6. Joo, näin vihreänä mulle on ehdot­toman tärkeää, että kaikkia Haav­is­ton kam­pan­jaan osal­lis­tunei­ta kan­nuste­taan osal­lis­tu­maan akti­ivis­es­ti poli­ti­ikkaan niin kun­nal­lisel­la kuin val­takun­nal­lisel­la (ja ylikansal­lisel­la) tasol­la. Puolueen­sa kukin val­itkoon itse. 

  Min­ul­la on paljon enem­män uskoa tämän maan tule­vaisu­u­teen, jos Suomes­sa on run­saasti poli­it­tis­es­ti akti­ivisia ihmisiä, vaik­ka nämä edus­taisi­vat itsel­leni vieras­ta poli­it­tista näkemystä.

 7. “Olen näkev­inäni Niin­istö – Haav­is­to –kamp­pailus­sa tule­vaisu­u­den asetel­man. Molem­mat edus­ti­vat uude­naikaisia urbaane­ja poli­itikko­ja. Tule­vaisu­udessa väki asuu yhä enem­män kaupungeis­sa ja nuoret kaupungeis­sa ovat yleen­sä joko kokoomus­laisia tai vihreitä.”

  Haav­is­to vetosi merkit­tävästi keskimääräistä kan­na­tus­taan enem­män lähin­nä Helsingis­sä (50%), Jyväskylässä (47%), Turus­sa (45%), Oulus­sa (43%), Tam­pereel­la (42%) ja Van­taal­la (40%) eli suurim­mis­sa kaupungeis­sa, kun­han Espoo jätetään laskuista. Lisäk­si yliopis­tokaupun­ki Joen­su­us­sa kan­na­tus oli Van­taan tasoa ja sit­ten oli muu­ta­ma Kolar­in (56%) tapainen kummallisuus.

 8. Mil­läköhän perus­teel­la kaupunki­laiset ovat automaat­tis­es­ti jonkun puolueen kan­nat­ta­jia? Ihmiset kan­nat­ta­vat sel­l­aisia puoluei­ta, jot­ka aja­vat heille tärkeitä asioita.

  Eräi­den puoluei­den syvä alamä­ki johtuu pelkästään siitä, että ne ovat unah­ta­neet äänestäjän­sä. Erään puolueen nousu on johtunut pelkästään siitä, että se on kuun­nel­lut mitä ihmiset haluavat.

 9. Olisi toki hienoa, jos halu yhteiskun­nal­liseen muu­tok­seen kanavoi­tu­isi vihrei­den, eikä perus­suo­ma­lais­ten kaut­ta. Haav­is­to-ilmiössä voisi olla ainek­sia uudelle poli­it­tiselle liikehdinnälle.

 10. Tari­nan ope­tus on siinä, että Vihreä voi olla monel­la tapaa. Kak­si esimerkkiä olemis­es­ta ollaan nähty suht lyhyen ajan sisäl­lä ja molem­pi­en vaiku­tus kans­saih­misi­in. Ja itse asi­as­sa koko maa­han. Tässä on Vihreil­lä selkeästi jonk­in­näköi­nen lin­jan­ve­to paikallaan. 

  Sil­lä toisel­la taval­la on aika val­ta­va poten­ti­aali ole­mas­sa, jos kat­soo pres­i­dentin­vaalien ensim­mäisen kier­roksen pros­ent­te­ja. Ilmeis­es­ti tämä huo­mat­ti­in myös tulosil­las­sa, kun Ville Niin­istö puhui nöyr­tymis­es­tä, joka vih­jaisi siihen, että ollaan oltu ylpeitä ja hybrik­sessä. Hyvin puhut­tu Ville.

  Kyl­lä tämä poten­ti­aali on huo­mat­tu muual­lakin. Soi­ni analysoi pres­i­dent­tipelin ensim­mäisen kier­roksen jäl­keen Haav­is­ton luku­ja siten, että kyse ei suinkaan ole Vihrei­den suo­sios­ta, vaan Pekan henkilöko­htais­es­ta kan­natuk­ses­ta. Tänään oli ilmais­jakelus­sa Soinin kom­ment­ti, jon­ka mukaan Vihreät lyöti­in kakkoskier­roksel­la lät­tä­jalak­si tjms. 

  Pitäisikö Soinin nyt päät­tää, oliko kyse henkilö- vai puoluevaalista?

 11. Jos kysymys on, kanavoituuko muu­tos vihreisi­in, vas­taan ettei ainakaan laa­jas­sa mit­takaavas­sa. Min­ua Haav­is­ton kam­pan­jas­sa ei kiin­nos­tanut sen vihreys, vaan sen ren­to meinin­ki. Ensim­mäistä ker­taa poli­ti­ikas­sa oli hiton hauskaa.

  Vihrei­den peru­songel­ma kuitenkin on yhä edelleen se, että teil­lä jen­gi ottaa itsen­sä aivan liian tosis­saan. Ei poli­it­tista liiket­tä voi rak­en­taa ‘love it or leave it’ ‑mallille. Se kun ei ole juuri muu­ta kuin urbaani ver­sio kepu­laisu­ud­es­ta. Eri arvot, sama jääräpäisyys.

  Jos te halu­at­te hyö­dyn­tää jatko­jytkyänne, rak­en­takaa lib­er­aali rin­nakkaispuolue (farmili­iga­joukkue) keskus­taoikeis­to­laisille äänestäjille ja tehkää vaalili­it­to sen kanssa. Nimek­si vaik­ka Reformipuolue ja kalaverkot Haav­is­ton face­book-ryh­mään ja “kodit­tomien lib­er­aalien” pari­in. Niitäkin riit­tää aikalailla.

 12. mut­ta tolkut­tomasti kuraa hekin saa­vat niskaansa aika kevyin perustein 

  Sivuhuomiona: viime kevään jytkykam­pan­jan aikana ja sen jäl­keen täysin sokeas­ta Halosen haukku­mis­es­ta tun­tuu net­ti­foo­rumeil­la tulleen jonkun­lainen kansan­hu­vi. Lie­nee sitä aina ollut, mut­ta ei ehkä ole vaan omi­in silmi­in osunut, tai sit­ten jytkyn lisäk­si se, että pres­i­dentin vai­h­tu­mi­nen oli läh­estymässä, sai kaik­ki kyn­nelle kykenevät möykkäämään. Toiv­ot­tavasti eili­nen helpot­ti heitin oloa.

 13. Ylhäältäpäin organ­isoidut puolueet ovat jäh­meitä eivätkä toi­mi nykyaikaises­sa viestin­täkult­tuuris­sa, jos­sa jär­jestäy­tymät­tömät solut edis­tävät tiet­tyä yhteistä jut­tua spon­taanisti. Ei näitä var­mas­tikaan voi kaa­p­a­ta minkään sateen­var­jon alle. 

  Sauli Niin­istö on 63-vuo­tias ja Pekka Haav­is­to 53. Jän­nä että hei­ta pide­tään uudenaikaisina… 😉

 14. Näähän oli kuitenkin pres­i­dent­ti­vaalit, eikä puolue­vaalit. Jos näin ei olisi ollut, niin tuskin olisi ään­imäärä ylit­tänyt 500.000:tta. Finaali­pari oli molem­mat her­ras­miehiä ja se läm­mit­ti var­masti monia. Toisaal­ta kuu­lui kum­mia nuorten suus­ta ettei kuraa heit­el­ty vaik olisi kuule­ma pitänyt.

 15. Samaa mieltä Tuomon kanssa. Haav­is­to nousi poli­ti­ikan yläpuolelle. Vihreät vain mah­dol­lis­ti­vat hänen ehdokkuuten­sa — tai olisi­han se voin­ut toteu­tua myös ilman puoluettakin.

  Nyt oli vain niin, että Pekan esille nos­tamista asioista val­taosa on sel­l­aisia, jot­ka val­ta­va jen­gi koki tärkeiksi.

  Itse halu­aisin ainakin erot­tau­tua puolueista. Eikä tosi­aan koskaan ole mikään poli­it­ti­nen toim­inta ollut näin hauskaa kuin nyt! En usko että edes kul­taisel­la 60-luvulla 😉

 16. “Pres­i­dentin­vaali on iso­jen nor­su­jen tanssi, jos­sa pienen puolueen ehdokas ei men­esty, vaik­ka olisi kuin­ka hyvä.”

  Pikem­minkin on päin­vas­toin: oli­han RKP:n Rehnistä ihan hilkul­la tul­la pres­i­dent­ti mut­ta Ahti­saari veti lop­ul­ta pidem­män kor­ren. Vaik­ka val­in­ta on tois­taisek­si aina pää­tynyt ison puolueen edus­ta­jaan, niin melkoista kiusaa pikkupuolueet ovat kuitenkin onnis­tuneet Väyry­selle tekemään 🙂

 17. Marko Hami­lo:
  Jos kat­seli peräkkäin kah­ta video­ta, sitä mis­sä Lip­po­nen sanoo eduskun­nas­sa eurokri­itikoile 1998 että saat­te itse siiv­ota mörkönne, ja sit­ten tätä jos­sa se sanoo pöö ei ole mitään pelät­tävää – kun täl­lä välil­lä veron­mak­sa­jat ovat saa­neet taakak­seen fan­tastiljoo­nan euron vas­tu­ut eurosekoilus­ta, olen ihme­tel­lyt vain sitä, mis­tä Lip­po­nen on saanut edes ne pari has­sua pros­ent­tiyk­sikköään. Samaan aikaan Niin­istö piti kiin­ni Maas­trichtin sopimuk­ses­ta. Mik­si Lip­po­nen ei tehnyt samoin, kun vika ei edes ollut hänen? 

  Kos­ka se vakaus- ja kasvu­sopimus on oikeasti ihan älytön & irrel­e­vant­ti tämän kri­isin kannal­ta. Kts. Irlan­nin ja Espan­jan velka­an­tu­misas­te & bud­jet­ti­va­je ennen kriisiä.

  Eurokri­itikot oli­vat aikanaan tietysti ihan oike­as­sa ja ain­oat mii­nus­pis­teet antaisin Lip­poselle siitä, että hän ei sitä suos­tunut myön­tämään. Yhteis­val­u­ut­ta voi toimia vain, jos EU kehit­tyy enem­män liit­to­val­tion suuntaan.

 18. Äänestin ensim­mäistä ker­taa vaaleis­sa tyhjää. Min­ulle oli henkilöko­htais­es­ti aivan sama kum­mas­ta tulee pres­i­dent­ti. Molem­mis­sa oli puolen­sa ja puolen­sa. Tuo­hon näh­den en oikein ymmärtänyt koko hypeä. Minus­ta toinen kier­ros oli harv­inaisen mie­lenki­in­no­ton ja mitäänsanomaton. 

  Poli­ti­ikas­ta ei ole kahvi­tun­neil­la aiem­min paljon keskustel­tu, kos­ka ei ole ollut mis­tä keskustella 

  EVM, ACTA, liit­to­val­tioke­hi­tys, Iran, Syyr­ia, verkkosen­su­uri, kun­tau­ud­is­tus, tule­vat mil­jardileikkauk­set. Armei­jan ja poli­isin leikkauk­set… Kovin tun­tuu ole­van hil­jaista poli­ti­ikas­sa. Eiköhän se tuos­ta vielä läm­pene kesää kohti.

 19. Minä toivon, ettei tässä kam­pan­jas­sa syn­tynyt uusi into poli­ti­ikkaa kohtaan kanavoi­tu­isi uuden puolueen syn­nyt­tämiseen, vaan että Vihreät viimeistään tässä vai­heessa heräi­sivät huo­maa­maan, että humaanille lib­er­aalipuoluelle on todel­lista kysyn­tää. Vuosien var­rel­la on tul­lut ulos liian paljon sel­l­aisia kan­nan­ot­to­ja, jot­ka aiheut­ta­vat vas­taan­ot­ta­jis­sa närkästys­tä ja tun­teen siitä, että Vihreä puolue pyrkii rajoit­ta­maan yksilön vapaut­ta. Itsel­leni Pekka Haav­is­ton pres­i­dentin­vaa­likam­pan­ja oli ennen kaikkea muis­tu­tus siitä, että Vihreis­sä on myös mui­ta maltil­lisia asi­apoli­itikko­ja kuin Osmo Soin­in­vaara. Valitet­ta­van usein tätä ennen vain ne fun­da­men­tal­is­tisim­mat vihreät äänen­pain­ot ovat olleet vahvimpia.

 20. Poli­ti­ikkan on syn­tynyt uusia liikku­via ryhmiä:
  1.Yhteiskunnasta syr­jäytet­tyjä, jot­ka kelpu­ute­taan vain ilmaisin orjatöi­hin ja joi­ta käytetään avoimesti hyväksi.He yrit­tävät hakea uut­ta poli­it­tista kotia, joka huomioisi hei­dät, mut­ta he saa­vat pet­tyä toistuvasti.He ovat suo­ma­lainen kastit­tomien ryh­mä, joka kel­paa vaalipäivänä,mutta uno­htuu sen jälkeen

  2. Ajele­hti­jat, jot­ka hyp­päävät sopivi­in vaali­vankkuer­i­hin, kun­han vain pääsväte mukaan jän­nään hybeen.Sisällöllä ei ole väliä.

  Poli­ti­ikan pop­ulisoi­tu­mi­nen ja poli­ti­ikan siir­tymi­nen main­os­toimis­to­jen tekemäk­si on johtanut siihen, että enää ei kil­pail­la poli­ti­ikan sisäl­löl­lä vaan mielikuvilla

 21. Haav­is­to puhui niistä asioista, jot­ka melkein kaikkia ihmisiä kos­ket­ta­vat. Vihreät puhuu asioi­ta, joi­ta jak­saa kuun­nel­la kymme­nen pros­ent­tia väestöstä. 

  Pysähtykääpä siis arvon vihreät ennen seu­raavia vaale­ja het­kek­si miet­timään, että mitkä asi­at noi­ta tei­dän pienen elämän­pi­irinne ulkop­uolel­la hyöriv­iä ihmisiä askar­rut­taa. Aset­tumi­nen toisen ihmisen ase­maan, siinä haaste minäminäminä-ihmiselle.

 22. Itseäni kam­pan­jas­sa sykähdyt­ti eri­tyis­es­ti Face­bookissa käy­ty kaikille avoin ja pitkälti ihmis­ten omil­la nimil­lä käy­ty rak­en­ta­va asia- ja arvokeskustelu. Tämänkaltaiselle keskustelulle oli selvä tilaus. 

  Kam­pan­jaan kum­pusi voimaa yksit­täis­ten ihmis­ten ideoista ja teoista, eikä sitä johdet­tu ylhäältä alas, kuten poli­ti­ikas­sa tapana on ollut. Käsit­tääk­seni mon­et ihmiset saati­in mukaan ensi ker­taa nimeno­maan sosi­aalisen medi­an kautta.

  Näen tule­vaisu­u­den men­estyjinä suo­ma­laises­sa poli­ti­ikas­sa ne tahot, jot­ka pystyvät jatka­maan sosi­aalises­sa medi­as­sa kaikille avoin­ta akti­ivista ja rak­en­tavaa kansalaiskeskustelua. 

  Pekka Haav­is­ton kam­pan­ja loi Suomeen uuden poli­it­tisen keskustelutavan.

 23. Ero­tuo­mariSauli Niin­istö on 63-vuo­tias ja Pekka Haav­is­to 53. Jän­nä että hei­ta pide­tään uudenaikaisina…

  Onkos tämä nyt sitä ikära­sis­mia? Nähdäk­seni van­hakin ihmi­nen voi olla uude­naikainen, siis esit­tää ajatuk­sia joi­ta ei ole ennen esitetty.

  Toinen paradok­si oli, että Haav­is­to esitet­ti­in jotenkin oleel­lis­es­ti eri sukupolveen kuu­lu­vana kuin Niin­istö. Ikäeroa kymme­nen vuot­ta — ei se nyt ihan hirveästi ole.

 24. Jos vaalin tulosta kat­soo ilman vihre­itä lase­ja puh­taasti numeroina, niin tulok­ses­sa ei ole mitään mikä osoit­taisi muu­tos­ta. Päin­vas­toin, ollaan tiukasti van­hois­sa asemissa

  Haav­is­ton äänio­su­us val­takun­nal­lis­es­ti ja erik­seen Helsingis­sä kun on yksi yhteen viher­vasem­mis­ton (SDP, Vihr, Vas) kannatus.

  Eduskun­tavaalien ja viimeaikaisten gallup­pi­en anta­ma yhteen­las­ket­tu kan­na­tus vihreille + vasem­mistop­uolueille on häm­mästyt­tävän tarkasti sama kuin Haav­is­ton koko maan ääniosuus.

  Edel­lis­ten kun­tavaalien tulos Helsingis­sä noiden kol­men puolueen osalta poikkeaa vain pros­entin kym­menyk­siä Haav­is­ton Helsingis­sä saa­mas­ta ääniosuudesta. 

  Ei liene ihan pelkkää sat­tumaa nuo luvut vaik­ka liuku­maa puoluekan­natuk­sis­sa toki koko ajan tapahtuu.

  Kun vasem­mis­to­laista vai­h­toe­htoa ei ollut toisel­la kier­roksel­la, ja kun moni per­in­teisti demare­i­ta äänestäneistä val­it­si (Väyrys­tä vas­tus­taak­seen?) Haav­is­ton jo ensim­mäisel­lä kieroksel­la, niin vasem­mis­toa sym­pa­tiseer­aavien äänet nyt vaan kanavoi­tui vihrei­den ehdokkalle. Mut­ta kyl­lä ne per­in­teiset vasem­mistop­uolueet otta­vat omansa takaisin. 

  Kam­pan­ja saat­toi olla vihreille kiva koke­mus, mut­ta kuten jo viime viikol­la totesin, niin sisään­päin kään­tynyt, ettei se vihreille uut­ta äänestäkun­taa tuo. Vahvis­taa kyl­läkin nyky­is­ten uskoa.

  1. Kari S
   Kat­so nyt vähän tarkem­min sitä kart­taa. Niin­istö sai huo­mat­tavasti demarien kan­na­tus ja voit­ti vihreät Itä-Helsingis­sä. Vihreät taas voit­ti­vat Niin­istön hyvinkin por­var­il­lisil­la alueil­la kantakaupungissa.

 25. Väyry­sen kam­pan­ja osoit­ti, että keskus­ta voi saa­da kan­na­tus­ta van­han liiton tahtopolitiikalla. 

  Haav­is­ton kam­pan­ja osoit­ti, että vihreät voivat lisätä kan­na­tus­taan keskustel­e­val­la asen­teel­la ja moral­isoin­tia kaihtamalla.

 26. Pekka Taipale: Toinen paradok­si oli, että Haav­is­to esitet­ti­in jotenkin oleel­lis­es­ti eri sukupolveen kuu­lu­vana kuin Niin­istö. Ikäeroa kymme­nen vuot­ta– ei se nyt ihan hirveästi ole.

  Mut­ta juuri siinä vai­heessa elämää, kun ns. sukupolvikoke­mus keskeisim­min muotoutuu, Niin­istö ja Haav­is­to ovat kuitenkin eläneet mon­es­sa suh­teessa eri­laises­sa maailmassa.

  Niin­istö on ollut 20–25-vuotias vuosi­na 1968–1974 ja Haav­is­to vuosi­na 1978–1984. Kyl­lä sekä Suomes­sa että maail­mas­sa siinä välis­sä tapah­tui melkoisia mullis­tuk­sia, sekä kult­tuuris­es­ti että poliittisesti.

  Eikä tämä ilmiö ole sen jäl­keenkään kadon­nut mihinkään. Itse olen 36-vuo­tias ja voin kyl­lä empimät­tä tode­ta omista noin kymme­nen vuot­ta nuorem­mista tut­tavis­tani, että he elävät — nimeno­maan omis­sa mieliku­vis­saan — jo aivan toisen­laises­sa sosi­aalises­sa todel­lisu­udessa kuin minä. Tästä on saatu ja saadaan paljon huumo­ri­akin irti.

 27. Mukavaa, että niin moni on Haav­is­ton kam­pan­jas­sa mukana ollut on kokenut yhteiskun­nal­lisen vaikut­tamisen ole­van ihan kivaa. 

  Osmo Soin­in­vaara:
  Niin­istö sai huo­mat­tavasti demarien kan­na­tus ja voit­ti vihreät Itä-Helsingis­sä. Vihreät taas voit­ti­vat Niin­istön hyvinkin por­var­il­lisil­la alueil­la kantakaupungissa.

  Ehkä kuitenkin kan­nat­taa pitää innos­tues­saankin mielessä, että näis­sä vaaleis­sa vas­takkain oli kak­si henkilöä, ei Niin­istö ja vihreät. Itse ainakin koin toisel­la kier­roksel­la äänestäväni miel­lyt­täväm­pää henkilöä, en anta­vani tukea Vihrei­den poli­ti­ikalle eduskun­nas­sa tai asuinkaupungis­sani Helsingis­sä. Puhut­ti­inko nytkään oikeas­t­aan kahvi­huoneis­sa tai Face­bookissa poli­ti­ikas­ta, vai kah­teen henkilöön liit­tyvistä mieliku­vista, toiveista ja ennakkoluuloista?

  En usko, että minkään­lainen flash­mob, oikein ajat­tele­vien ihmis­ten julki­nen oman selkän­sä taput­telu tai oman sukupol­veni nos­tal­giabändin reunion saa min­ut kun­nal­lis­vaaleis­sa luop­umaan omas­ta vasem­mistop­uoluei­ta suo­si­vas­ta lin­jas­tani. Jonkin­laista yleis­lib­er­aalia kaupunkipuoluet­ta peräänku­u­lute­taan sään­nöl­lisin väli­a­join, mut­ta aika hah­mot­tomik­si yri­tyk­sik­si ne ovat jääneet. Ehkä sik­si, että mon­et koke­vat lail­lani vapaamielisyy­den elävän jo jokaises­sa puolueessa, mis­sä huonom­min, mis­sä parem­min, ja ns, oikei­den päätösten edelleen määrit­tyvän pahamaineisel­la oikeis­to-vasem­mis­tolin­jal­la. (Toivon myös, ettei kuvitel­la, että kaik­ki Suomen lib­er­aalit ja suvait­se­vaiset äänes­tivät Haav­is­toa, sil­lä siinä tapauk­ses­sa meitä on tosi vähän.)

  Uskon muutenkin, että huhut vasem­mis­ton tai työväen­li­ik­keen kuolemis­es­ta omaan turhu­u­teen­sa ovat vah­vasti liioitel­tu­ja. Toivon siltä suunnal­ta jatku­vaa oman viestin terävöit­tämistä vähän siihen malli­in kuin Vasem­mis­toli­itossa jo Arhin­mäen johdol­la tapah­tuu. Ehkä se tarkoit­taa demareillekin luop­umista kaikille käyvän yleis­puolueen roolista, mut­ta juuri selkeyt­tämistä min­un mielestäni puolue­poli­it­ti­nen elämämme kaipaa.

 28. Mitä Vihreät oppi­vat näistä vaaleista?

  1. Vas­takkainaset­telua ei kan­na­ta luo­da, Haav­is­to halu­aa purkaa jän­nitet­tä viher­vasem­mis­to­laisen eli­itin ja taval­lisen kansan välillä. 

  2. Toisi­na­jat­telijoiden kri­it­tisiä mielip­iteitä ei tule demon­isoi­da tai tieteel­lis­es­ti valide­ja argu­ment­te­ja kieltää poli­it­tisen kor­rek­tiu­den nimissä.

  3. Tosi­a­sioiden tun­nus­t­a­mi­nen on viisauden alku, kieltämi­nen johtaa kas­vavi­in jän­nit­teisi­in ja yhteiskun­nal­liseen kaaokseen.

  4. Arvolib­er­aal­ius on hieno asia, mut­ta se ei saa tarkoit­taa epämiel­lyt­tävien fak­to­jen ja tieteel­lis­es­ti todis­tet­tu­jen reali­teet­tien muka­su­vait­se­vaa kieltämistä.

  5. Kaik­ki ihmiset ovat sama­nar­voisia, suvait­se­vaisu­u­den ei tarvitse tarkoit­taa yhteiskun­nan kannal­ta epäter­vei­den ilmiöi­den edistämistä.

  6. Vihrei­denkin ongel­ma on kovin usein tosi­a­sioiden kat­e­gori­nen kieltämi­nen ja asioiden ohi puhumi­nen. Osmo Soin­in­vaara (Haav­is­tokin) puhuu taval­la, mikä tun­nus­taa niitä lukuisia epäko­htia, joi­ta puolueenne vähem­män ana­lyyt­ti­nen siipi ei halua nähdä tai tunnustaa.

  7. Ongelmia ei tule kieltää val­heel­lisil­la tai totu­ut­ta vääris­televil­lä argu­menteil­la. Esimerkik­si on älyl­lis­es­ti rehellistä tun­nus­taa kehi­tysavun olleen tutk­i­tusti melko teho­ton tapa tuot­taa kehi­tys­tä tai yhteiskun­ta­rauhaa Afrikas­sa, mut­ta se on toimin­ut tarpeel­lise­na ela­tusa­puna rutiköy­hille ratkaise­mat­ta itse ongel­maa. 100 vuot­ta sit­ten siir­tomaaval­to­jen aikaan kehi­tys ja järjestys oli paikoitellen parem­pi. (iro­ni­aa)

  8. Perus­suo­ma­laiset ovat ihmisiä, Suomes­sa ei ole juurikaan “aikuis­ten oikeasti” rasis­mia. Jopa Hal­la-aho puhuu ihan oikeaa asi­aa, vaikkakin viher­vasem­mis­to­laisia tun­tei­ta loukkaavasti. Hän ei halua sat­ut­taa ketään*, vaik­ka halu­aa rajo­ja tiety­ille yhteiskun­taamme poten­ti­aalis­es­ti vau­ri­oit­taville ilmiöille, kuten get­tou­tu­miselle ja iki­etu­us­peräiselle muutolle. 

  Yep. Puhutaan asioista aikuis­ten oikeasti, eikä rajoit­ta­mal­la puhet­ta tai jauhamal­la epäolen­naisuuk­sia asioiden ohi. 

  *sin­isilmäisiä tun­tei­ta ehkä?

 29. Moni kait kokee min­un lail­lani Lip­posen suurek­si syn­niksi uus­lib­er­al­is­tis­ten uud­is­tusten ajamisen Suomes­sa. Toki mon­ta hyvääkin asi­aa ajet­ti­in läpi Lip­posen aikana ja moni asia oli pakko ajaa läpi.

  Kuitenkin koen, että yhteiskun­tamme olisi huo­mat­tavasti parem­pi paik­ka ilman uut­ta julk­isjo­htamista (new pub­lic man­age­ment). Uusi julk­isjo­ht­a­mi­nen on nimit­täin pait­si teho­ton­ta, niin myös eri­ar­vois­tavaa. Eri­ar­vois­tavaa­han sen on kaiketi tarkoi­tuskin olla, mut­ta noloa sitä ajaneille oikeis­to­laisille on sen tehottomuus.

 30. tpyy­lu­o­ma:
  Näin sik­si että poli­it­ti­nen jakolin­ja kul­kee yhä selkeäm­min iso­jen kaupunkien ja muun maan välil­lä, ja se johtuu ihan yksinker­tais­esi että todel­lisu­us on eril­lainen eri puo­lil­la. Sikäli kun puolueen poli­ti­ikalla on kan­natuk­sen kannal­ta merk­i­tys­tä, niin on läh­es mah­do­ton­ta tehdä poli­ti­ikkaa joka toimisi kaikkial­la, joten väitän että puoluei­den kan­na­tus alueel­lis­tuu entisestään.

  Kauhuske­naar­i­oni on poli­it­ti­nen tilanne jos­sa on maalais- ja kaupunki­lais­pop­ulisti­nen puolue. 

  Olisi mie­lenki­in­toista nähdä ana­lyysi eri pres­i­dent­tiehdokkaiden kan­natuk­sen jakau­mista siitä näkökul­mas­ta mikä on val­ta­me­di­an poli­it­ti­nen (“taval­liselta kansalta“piilotettu) sitoutuneisu­us. Kai on sen­tään poli­ti­ikkaa seu­raavien tiedos­sa, että maakun­tale­hdet ovat kovin (todel­lisu­udessa) sitoutunei­ta vaik­ka väit­tävät ole­vansa “puolueisi­in sitoutumattomia”. 

  Oma näke­myk­seni on, että etelässä ja suuris­sa kaupungeis­sa ei val­ta­me­dia voi yhtä paljon manip­u­loi­da mielip­iteitä kuin maakunnissa.

 31. Haav­is­tol­la tuskin olisi ollut muu­ta mah­dol­lisu­ut­ta voit­toon kuin kerätä laa­ja kan­na­tus kaupungis­sa asu­vien lib­er­aalimpi­en äänestäjien joukos­ta ja sit­ten päälle hajaääniä “maakun­nista”. Yri­tys toisen kier­roksen alus­sa kään­tyä Väyrys­läis­ten ja Soini­lais­ten puoleen oli ehkä ymmär­ret­tävä mut­ta jo alus­ta alka­en tuhoon tuomit­tu. Kak­si viikkoa on liian lyhyt aika voit­taa ennakkolu­u­lot. Valitet­tavasti kuitenkin tässä tilanteessa Sauli Niin­istö vei huo­mat­ta­van osan kaupunkien lib­er­aalien äänistä. Soinin ana­lyysi vaal­ista kon­ser­vati­ivien maan­vyörymävoit­tona on lähin­nä huvit­tavaa kiukut­telua. Soi­ni itse (ja Väyry) oli se kon­ser­vati­ivi­nen vaihtoehto. 

  Homous ei ehkä ratkaissut vaalia aivan lop­pu­un saak­ka, mut­ta paljon tasaisem­paan tulok­seen var­maankin olisi päästy ilman tätä tek­i­jää. Sik­si yhden­mukaiselta tilanne näyt­ti niin netin keskustelu­pal­stoil­la, haas­tat­teluis­sa ym. Kan­nat­taa pitää mielessä, että yhteiskun­nan ava­tu­mi­nen sille mah­dol­lisu­udelle, että homot ote­taan mukaan täy­si­val­taisi­na ja tasaveroisi­na jäs­en­inä, on vas­ta 15–20vuotta van­ha pros­es­si, eikä se vielä, kaikesta huoli­mat­ta, ole lyönyt itseään läpi pääkaupun­gin ulkop­uolel­la. Ei ainakaan yhtä per­in­po­h­jais­es­ti. Oikea aikaper­spek­ti­ivi tälle muu­tok­selle lie­nee yksi sukupolvi, ei kak­si viikkoa.

 32. Maria: Minä toivon, ettei tässä kam­pan­jas­sa syn­tynyt uusi into poli­ti­ikkaa kohtaan kanavoi­tu­isi uuden puolueen syn­nyt­tämiseen, vaan että Vihreät viimeistään tässä vai­heessa heräi­sivät huo­maa­maan, että humaanille lib­er­aalipuoluelle on todel­lista kysyntää.

  Kumpikin käy. Ehkä Osmokin nyt suos­tuu huo­maa­maan että a) urbaani lib­er­al­is­mi on val­tavir­taa ja b) on vihrei­den ihan oma vika posi­tioitua niin viher­vasem­malle että puolue jää pieneksi.

 33. Siinä, mis­sä jotkut aiem­mat pres­i­dentin­vaalien häviöt muis­te­taan lähin­nä kakkos- ja kol­mossi­joille jäänei­den katkeru­ud­es­ta, Pekan kakkos­si­jaan pää­tynyt kam­pan­ja jää aikakir­joi­hin suure­na saavu­tuk­se­na, kahdel­lakin taval­la. Tärkeämpi niistä on se, jota Ode ei maininnut. 

  Ensin­näkin kun­ni­alli­nen kakkos­si­ja Suomen pres­i­dentin­vaaleis­sa antaa lisää uskot­tavu­ut­ta Pekalle siihen rauhan­työhön, jota hän maail­mal­la on ansiokkaasti har­joitel­lut ja har­joit­tanut. Oli­pa mitä mieltä tahansa väit­teestä, jon­ka mukaan Suo­mi on rauhan­väl­i­tyk­sen suur­val­ta, on selvää, että Pekalla on harv­inais­laa­tu­inen kyky mur­taa jäätä ja ava­ta keskusteluy­hteyk­siä. Se kyky olisi hyvä saa­da käyt­töön maail­man kriisipesäkkeisiin.

  Toisek­si, kuten moni on kom­men­toin­utkin, Pekan kam­pan­ja avar­si sato­jen tuhan­sien ihmis­ten ajat­telua, kan­nusti reilu­u­teen katu-uskot­taval­la taval­la ja lisäsi etenkin nuorten kiin­nos­tus­ta yhteiskun­nal­lisi­in asioi­hin ja uskoa omi­in vaiku­tus­mah­dol­lisuuk­si­in. Kyl­vetti­in siemeniä mon­en­laiseen hyvään. Nyt vain täy­tyy niitä tait­en hoitaa.

  Näi­den rin­nal­la tois­si­jaista, mut­ta silti tot­ta, on se, että Pekka ja hänen kam­pan­jansa antoi­vat kil­pail­i­joille mon­ta turhaa irtopis­tet­tä. Pitkin kam­pan­jaa menetet­ti­in mon­ta tilaisu­ut­ta tuo­da keskustelu niille osa-alueille, joil­la Pekka oli vahvoil­la. Toisaal­ta joitain sinän­sä fik­su­ja ajatuk­sia tois­tet­ti­in niin mon­ta ker­taa, että ne muut­tui­v­at kli­seik­si. Talousasiois­sa kil­pail­i­jan annet­ti­in rauhas­sa leima­ta Pekka (ja vihreät) hyväuskoisik­si ja vas­tu­ut­tomik­si heinäsirkoik­si, jot­ka tal­ven tai finanssikri­isin tullen nään­ty­i­sivät nälkään, elleivät sit­ten ahk­er­at ja säästäväiset muu­ra­haiset heitä pelas­ta. Tämä tak­ti­ik­ka oli jok­seenkin ennustet­tavaa ja siihen olisi voin­ut vas­ta­ta paljon parem­min, varsinkin kos­ka lop­pusuo­ran kil­pail­i­ja ei todel­lakaan mikään talousvi­isas ole, vaik­ka sel­l­aise­na onkin onnis­tunut esiintymään. 

  Virheitä ei kan­na­ta hirveästi har­mitel­la, sil­lä tuskin­pa mikään Pekan ja kam­pan­jan val­las­sa ollut asia olisi vielä täl­lä ker­ral­la riit­tänyt. Mut­ta virheistä voi oppia.

 34. On selvää, etteivät näi­den vaalien kam­pan­jat ja tulok­set kanavoidu suo­raan puoluei­den kan­natuk­seen; jokunen uusi vihreä ja kokoomus­lainenkin saat­taa toki olla tulok­se­na. Sen sijaan nyt mon­et huo­ma­si­vat omako­htais­es­ti, että ihmisiä voi saa­da liik­keelle yhteis­ten asioiden puoles­ta ja että ihmeitä tapah­tuu, kun niitä tehdään, kuten mm. Soi­ni ja Haav­is­to sanoivat.
  Täl­lä saat­taa olla vaiku­tus­ta poli­ti­ikan pitkäaikaisem­pi­in vir­tauk­si­in. Jos Rehnin kam­pan­ja v. 1994 avasi tietä nais­pres­i­den­tille 2000, kuka tietää mille kaikelle nyt avat­ti­in tietä?

 35. Tom­mi Uschanov: Itse olen 36-vuo­tias ja voin kyl­lä empimät­tä tode­ta omista noin kymme­nen vuot­ta nuorem­mista tut­tavis­tani, että he elävät – nimeno­maan omis­sa mieliku­vis­saan – jo aivan toisen­laises­sa sosi­aalises­sa todel­lisu­udessa kuin minä.

  Mil­lä taval­la? Lyhyt luet­te­lo aut­taisi hah­mot­ta­maan erot parem­min. En ole koskaan tul­lut keskustelleek­si aiheesta itseäni nuorem­pi­en kanssa. Vais­toan joitakin ero­ja sil­loin täl­löin, mut­ta en kykene osoit­ta­maan ja selit­tämään niitä täsmällisesti.

 36. Maria: “Minä toivon, ettei tässä kam­pan­jas­sa syn­tynyt uusi into poli­ti­ikkaa kohtaan kanavoi­tu­isi uuden puolueen syn­nyt­tämiseen, vaan että Vihreät viimeistään tässä vai­heessa heräi­sivät huo­maa­maan, että humaanille lib­er­aalipuoluelle on todel­lista kysyntää”

  Vaikea nähdä, että ymmär­ret­täisi­in. Eiköhän nämä aivan samat tyyp­it jat­ka mes­sis­sä, joiden ansios­ta vihre­itä ei osaa mieltää enää sik­si samak­si puolueek­si, jon­ka puheen­jo­hta­ja Soin­in­vaara aikanaan esit­ti pros­ti­tuu­tion reg­u­loimista tai Mat­ti Wuori tote­si tupakoin­nista, että se nyt vaan on yksinker­tais­es­ti hauskaa.

  Kävin tuol­la Pekkafo­ru­mil­la joka on nyt vihrei­den akti­ivien toimes­ta perustet­tu ja jonne yritetään kanavoi­da Haav­is­ton face­book-ryh­män keskustelua. Käyttöehdot:

  “Suos­tut, käyt­täessäsi tätä foo­ru­mia, että et lähetä mitään mate­ri­aalia, joka on väärä, loukkaavaa, virheel­listä, rivoa, vas­ten­mielistä, ahdis­tavaa, säädytön­tä, rien­aavaa, sek­suaal­ista, uhkaavaa, eikä loukkaa henkilön yksi­ty­isyyt­tä tai muuten riko mitään kan­sain­välistä tai Suomen lakia.”

  Voisi kuvitel­la, että kak­si viimeistä ja yleinen ‘ei asi­a­ton­ta’ olisi riit­tänyt, mut­ta ei, siel­lä kiel­letään peräti kat­e­goris­es­ti *väärät mielip­i­teetkin* ja eri­lais­ten ‘älä vit­saile sek­sistä’ ‑lausekkei­den perus­teel­la Jar­lan huumorikaan ei läpäisi moderaatioseulaa.

 37. tuo­mo: Kävin tuol­la Pekkafo­ru­mil­la joka on nyt vihrei­den akti­ivien toimes­ta perustet­tu ja jonne yritetään kanavoi­da Haav­is­ton face­book-ryh­män keskustelua. Käyttöehdot:
  “Suos­tut, käyt­täessäsi tätä foo­ru­mia, että et lähetä mitään mate­ri­aalia, joka on väärä, loukkaavaa, virheel­listä, rivoa, vas­ten­mielistä, ahdis­tavaa, säädytön­tä, rien­aavaa, sek­suaal­ista, uhkaavaa, eikä loukkaa henkilön yksi­ty­isyyt­tä tai muuten riko mitään kan­sain­välistä tai Suomen lakia.”

  En tiedä kyseis­es­tä foo­ru­mista yhtään mitään, mut­ta tuo nyt vaikut­taa kään­netyltä ja jostain copy-paste­tul­ta lita­nial­ta, mah­dol­lis­es­ti ko. foo­ru­min alus­tan mukana tulleelta.

 38. Ein­sten:
  kun Ville Niin­istö puhui nöyr­tymis­es­tä, joka vih­jaisi siihen, että ollaan oltu ylpeitä ja hybrik­sessä. Hyvin puhut­tu Ville.

  Itse arvostan aina enem­män sitä kun myön­tää virheen­sä heti eikä selit­tele virheitään jälkikä­teen vas­ta kun aika on ns. kyp­sä (V. Niin­istö & vihreät laa­jem­minkin). Tietysti parem­pi myöhään kuin ei mil­loinkaan (vrt. T. Soini).

 39. Osmo Soin­in­vaara:
  Kari S
  Kat­so nyt vähän tarkem­min sitä kart­taa. Niin­istö sai huo­mat­tavasti demarien kan­na­tus ja voit­ti vihreät Itä-Helsingis­sä. Vihreät taas voit­ti­vat Niin­istön hyvinkin por­var­il­lisil­la alueil­la kantakaupungissa.

  Sörnäi­nen, Kallio, Vallila jne ovat siis por­var­il­lisia aluei­ta? Kyl­lä ne on miel­let­ty vasem­mis­to­laisik­si ja siel­lä Haav­is­ton kan­na­tus oli suh­teel­lis­es­ti vahvinta. 

  Laut­tasaari, Munkkinie­mi, Kulosaari Mar­janie­mi, Pak­i­la ja Palo­heinä ovat olleet niitä por­var­il­lisia aluei­ta. En ole kat­sonut kart­taa näi­den osalta mut­ta veikkaan Niin­istön olleen noil­la aueil­la ykkönen.

  Itä-Helsingis­sä on demareista siir­ryt­ty jo kauan sit­ten (Tony Halme) Perus­suo­ma­laisi­in, ja he ääne­tivät, sikäli kun äänes­tivät, Haav­is­toa vas­taan, siis Niinistöä.

  Toinen huolestet­tu­va (siis vihrei­den kannal­ta yleis­es­ti) seik­ka on val­takun­nan tulok­ses­sa Haav­is­ton äänien Helsin­ki pain­ot­teisu­us. Yli 16% koko ään­imäärästä tuli Helsingistä, kun vas­taavasti Niin­istöl­lä Helsin­gin osu­us on alle 10%, ja hän­täkin pide­tään etelän miehenä. Nyt olisi ollut se het­ki vihrei­den mur­taa Kehä ykkösen rajal­in­ja ja osoit­taa ole­vansa aidosti val­takun­nalli­nen. Kam­pan­jas­sa vaan kään­nyt­ti­in sisään­päin ja muille se var­masti näyt­täy­tyi hel­sik­iläis­ten keskinäiseltä hauskanpidolta.

 40. sukupol­ve­ton: Mil­lä taval­la? Lyhyt luet­te­lo aut­taisi hah­mot­ta­maan erot parem­min. En ole koskaan tul­lut keskustelleek­si aiheesta itseäni nuorem­pi­en kanssa. Vais­toan joitakin ero­ja sil­loin täl­löin, mut­ta en kykene osoit­ta­maan ja selit­tämään niitä täsmällisesti.

  Ehkä tärkein ero on se, että nuorem­mat eivät ole tois­taisek­si koke­neet mitään sel­l­aista suur­ta mur­rosta kuin esimerkik­si kylmän sodan päät­tymi­nen tai Suomen 90-luvun lama. (Nykyi­nen talouskri­isikään ei ole hei­dän omaan elämään­sä tois­taisek­si juuri vaikut­tanut.) Nykyi­nen suo­ma­lainen ja nykyi­nen län­si­mainen yhteiskun­ta ei näin ver­taudu tai suh­teudu hei­dän mielessään mihinkään muuhun vaan on ikään kuin ain­oa, joka heille on varsi­nais­es­ti koskaan ollutkaan ole­mas­sa. Esimerkik­si se, että Suo­mi ja Viro ovat vielä äsket­täin kuu­luneet eri maail­man­poli­it­tisi­in blokkei­hin, tai se, että miljoonat heitä vain 10–20 vuot­ta nuorem­mat ihmiset ovat aikoinaan jatku­vasti pelän­neet kuol­e­vansa ydin­so­das­sa, on heille vain eksoot­tista muinaishistoriaa.

  Näin tiet­ty fukuya­malainen “his­to­ri­an lop­pu” ‑tun­nel­ma elää vah­vana. Itse en voi uskoa his­to­ri­an lop­pu­un, kos­ka olen itse ehtinyt nähdä, kuin­ka hep­poisin perustein sen on jo aiem­min väitet­ty koit­ta­neen tilanteis­sa, joista sit­tem­min tiedämme, että ne eivät olleet vielä his­to­ri­an viimeiset.

  Toinen esimerk­ki voisi olla vaikka­pa sosi­aalisen medi­an rooli arkielämässä. Itse en ole edes Face­bookissa, mut­ta nuorem­mat tut­ta­vani, pait­si että ovat siel­lä kaik­ki, myös pitävät itses­tään selvänä, että kaik­ki nor­maalit ihmiset ovat. Sieltä puut­tumi­nen vaatii eril­listä oikeut­tamista ja selit­tämistä, eikä ker­taalleen selit­tämi­nen riitä.

  Mut­ta usein kyse on myös puh­taas­ta vais­toamis­es­ta taval­la, jon­ka itse mainit­set. Molem­mista osa­puolista tun­tuu siltä, että väli­in avau­tuu yhtäkkiä henk­i­nen sukupolvikuilu, vaik­ka se ei olisikaan artiku­loitavis­sa sanoik­si kuin vain vaivoin.

 41. JaSa:
  Talousasiois­sa kil­pail­i­jan annet­ti­in rauhas­sa leima­ta Pekka (ja vihreät) hyväuskoisik­si ja vas­tu­ut­tomik­si heinäsirkoik­si, jot­ka tal­ven tai finanssikri­isin tullen nään­ty­i­sivät nälkään, elleivät sit­ten ahk­er­at ja säästäväiset muu­ra­haiset heitä pelas­ta. Tämä tak­ti­ik­ka oli jok­seenkin ennustet­tavaa ja siihen olisi voin­ut vas­ta­ta paljon parem­min, varsinkin kos­ka lop­pusuo­ran kil­pail­i­ja ei todel­lakaan mikään talousvi­isas ole, vaik­ka sel­l­aise­na onkin onnis­tunut esiintymään. 

  Tämä on aivan tot­ta ja se jäi min­u­akin vaivaa­maan. Osmon viimevi­ikkoisen “Säästämi­nen, vel­ka ja nol­lakasvu” ‑kir­joituk­sen point­te­ja jäi todel­la kaipaa­maan vaali­ten­teistä. Haav­is­ton olisi sen hengessä pitänyt uskaltaa vielä paljon sumeilemat­tomam­min kyseenalais­taa Niin­istön oma­lle talous­poli­it­tiselle todel­lisu­uskäsi­tyk­selleen anta­mat perustelut.

 42. spot­tu: Kumpikin käy. Ehkä Osmokin nyt suos­tuu huo­maa­maan että a) urbaani lib­er­al­is­mi on val­tavir­taa ja b) on vihrei­den ihan oma vika posi­tioitua niin viher­vasem­malle että puolue jää pieneksi.

  Olen ker­ran istunut pöytäseu­rueessa jos­sa yksi opponoi että Vihreät on liian oikeis­to­lainen, toinen että liian oikeis­to­lainen, ja kol­mas ettei posi­tioidu tarpeek­si selkeästi vasem­mis­to-oikeis­to akselil­la. Jos­sain vai­heessa joku ymmär­si sen­tään nauraa.

  Kokoomus on Suomen ja Helsin­gin isoin puolue sik­si että he jotenkin saa kaik­ki kypärä­pa­pista oikeis­tolib­er­aalei­hin ole­maan ilmiri­itelemät­tä, en tidä miten, ja ei sik­si että Suo­mi tai Helsin­ki olisi jotenkin kokoomus­lainen. Anu Sil­fver­berg kir­joit­ti hyvin:

  Muis­telin erään punav­ihreän naisen ker­tomaa anek­doot­tia edel­lis­vaaleista. Nainen oli istunut kahvi­las­sa ja vaah­don­nut yksit­täis­es­tä asi­as­ta, jos­sa hänen ehdokkaansa oli tuot­tanut pet­tymyk­sen. Hänen kokoomus­lainen kaverin­sa oli nau­ranut ääneen: ”Juuri tuon takia te ette ikinä voita!”

  http://nyt.fi/20120203-mitae-ajattelin-taenaeaen-koko-kenttae/

 43. Vihrei­den puolueen syn­nyn yhtey­dessä 1995 lausut­ti­in viisi tavoitet­ta, näistä kolme liit­tyvät autosaatanan kitkemiseen. Tästä ei nyt niin kauhean kauaa ole ja ohjaimis­sa on edelleen samat ihmiset. 

  Miten ihmeessä Haav­is­ton arvot ja Haav­is­to-ilmiö kanavoidaan tähän muot­ti­in, jos­sa puolueen aja­tus­maail­maa ohjaa kouralli­nen haukah­tavia idealisteja?

  1. Min­un tiedos­sani ei ole tuol­laista Kim­mon mainit­se­maa julis­tus­ta eikä edes sitä, että vihreä puolue olisi perustet­tu vuon­na 1995.

 44. Tero Ilomä­ki:
  Itseäni kam­pan­jas­sa sykähdyt­ti eri­tyis­es­ti Face­bookissa käy­ty kaikille avoin ja pitkälti ihmis­ten omil­la nimil­lä käy­ty rak­en­ta­va asia- ja arvokeskustelu. Tämänkaltaiselle keskustelulle oli selvä tilaus. 

  Kam­pan­jaan kum­pusi voimaa yksit­täis­ten ihmis­ten ideoista ja teoista, eikä sitä johdet­tu ylhäältä alas, kuten poli­ti­ikas­sa tapana on ollut. Käsit­tääk­seni mon­et ihmiset saati­in mukaan ensi ker­taa nimeno­maan sosi­aalisen medi­an kautta.

  Näen tule­vaisu­u­den men­estyjinä suo­ma­laises­sa poli­ti­ikas­sa ne tahot, jot­ka pystyvät jatka­maan sosi­aalises­sa medi­as­sa kaikille avoin­ta akti­ivista ja rak­en­tavaa kansalaiskeskustelua. 

  Pekka Haav­is­ton kam­pan­ja loi Suomeen uuden poli­it­tisen keskustelutavan.

  Höpö, höpö. Hom­mafoo­ru­mi on tehnyt saman asian jo paljon aikaisem­min. Vai onko jos­sain ennen nähty kokon­aista net­ti­foo­ru­mia yhden poli­itikon kana­vana, joka pyörii täysin vapaae­htoisvoimin? Ja se on kaikille avoin, joka jostain syys­tä tun­tuu aina unohtuvan.

  Vihreät yrit­tävät samaa, mut­ta aika heikosti. Osmokin joutuu ilmeis­es­ti aivan itse pyörit­tämään tätä blo­giaan eikä toivoakaan, että Osmo laa­jen­tu­isi omaan osmofoorumiin.

 45. tuo­mo:
  Kävin tuol­la Pekkafo­ru­mil­la joka on nyt vihrei­den akti­ivien toimes­ta perustet­tu ja jonne yritetään kanavoi­da Haav­is­ton face­book-ryh­män keskustelua. Käyttöehdot:

  “Suos­tut, käyt­täessäsi tätä foo­ru­mia, että et lähetä mitään mate­ri­aalia, joka on väärä, loukkaavaa, virheel­listä, rivoa, vas­ten­mielistä, ahdis­tavaa, säädytön­tä, rien­aavaa, sek­suaal­ista, uhkaavaa, eikä loukkaa henkilön yksi­ty­isyyt­tä tai muuten riko mitään kan­sain­välistä tai Suomen lakia.”

  Voisi kuvitel­la, että kak­si viimeistä ja yleinen ‘ei asi­a­ton­ta’ olisi riit­tänyt, mut­ta ei, siel­lä kiel­letään peräti kat­e­goris­es­ti *väärät mielip­i­teetkin* ja eri­lais­ten ‘älä vit­saile sek­sistä’ ‑lausekkei­den perus­teel­la Jar­lan huumorikaan ei läpäisi moderaatioseulaa.

  Yksi nau­raa itselle, toinen toiselle. Hyvät nau­rut sain, vaikken ihan tiedä mille kaikelle nau­ran, kun tämän voi nähdä mon­elta kantilta.

 46. Hieno kam­pan­ja oli! Se mikä tässä on porukkaa yhdis­tänyt liit­tynee ihmis­ar­voihin ja suvait­se­vaisu­u­teen, ja mah­dol­lisu­u­teen ajaa näitä asioi­ta ihan globaalis­sa mit­takaavas­sa. Rajan­ve­to oikeis­to-vasem­mis­to ‑suun­nas­sa on jo paljon vaikeam­paa. Ja veikkaan, että moni Niin­istöäkin kon­ser­vati­ivi­su­u­den puuskas­saan äänestänyt on vähän omi­tu­isin tun­tein kat­sonut telkkarista kokoomuk­sen vaali­valvo­jaisia, että näillekö se voit­to nyt sit­ten meni…

  Vihreät ei ehkä kykene val­jas­ta­maan tätä Haav­is­to-ilmiötä omaan poli­it­tiseen toim­intaansa juuri oikeis­to-vasem­mis­to ‑lin­jan hajanaisu­u­den vuok­si. Pitäisi ymmärtää tas­a­puolis­es­ti sitä, että oikeis­to­lais­ten käyt­tövoima on ahneus ja perin­nevasem­mis­to­lais­ten kateus ja yrit­tää kanavoi­da tämä val­ta­va ener­gia johonkin hyödyl­liseen. Itse koen, että vihreiltä puolueena puut­tuu selkeä lin­jaus jonkin­laisen tasa-arvoisen, mut­ta toimi­van yhteiskun­ta­mallin osalta — tai ainakin se uhrataan par­ille ekoir­topis­teelle silmän­räpäyk­sessä. Vihreistä tulee, kat­so­jas­ta riip­puen, punav­ihre­itä ide­al­is­te­ja tai kokoomuk­sen puis­to-osas­to. Itse näk­isin, että vas­ta kun ihmiset koke­vat tulleen­sa yhteiskun­nas­sa oikeu­den­mukaises­ti kohdel­luik­si, niin vas­ta sit­ten he kykenevät kään­tämään kat­seen­sa omas­ta navas­ta oikeasti tärkeämpi­en ongelmien pari­in. Niin­pä joudun ääneni vielä vas­taisu­udessakin anta­maan vähäväk­isten puoles­ta vasem­malle, vaik­ka siel­läkin on omat ongel­mansa. Järkivihreälle puolueelle olisi kyl­lä kysyntää.

 47. Vihreille arvokas oppitun­ti, ja ilmeisim­min paras uusien jäsen­ten rekry­toin­ti­ti­laisu­us. Ajat­te­lu­ta­pa muut­tui ainakin jonkin ver­ran, kun ver­taa vaikka­pa kom­ment­te­ja perus­suo­ma­lai­sista ennen eduskun­tavaale­ja, ja ennen 2‑kierrosta.

  Tulok­sista näkyy, että esimerkik­si kun­nal­lispoli­ti­ikas­sa on vihreille eri­tyisen vaikeaa saa­da mitään aikaan, jos­sei pysty neu­vot­tele­maan kokoomuk­sen kanssa. Tämä on ylipääsemätön este mon­elle vihreälle, ja sen takia kan­natuk­sen muut­ta­mi­nen aikaansaamisen kult­tuurik­si on ainakin vuosien ellei vuosikym­menten työn takana.

  Ajat­telin ennen vaale­ja, että vas­tausnopeudel­la olisi jonkin­lainen yhteys tulok­seen, ja ainakin Lip­posen mata­la ään­imäärä tuk­isi tätä ajatusta.

  1. tähän asti onkin syytet­ty siitä, että vihreät ovat kun­nal­lispoli­ti­ikas­sa liiak­sikin yhteistyössä kokoomuk­sen kanssa.

 48. Minäkin huo­masin yhden eri­laisen main­ok­sen, sen nave­tas­sa kuvatun. Ei olisi uskonut vihreän puolueen edus­ta­jal­ta, yleen­sähän he ovat pro­filoituneet salaku­vauk­si­in. Mut­ta aika vähän Haav­is­to kuitenkin maaseudun ääniä keräsi. Maaseudun väki kyl­lä mielel­lään jakaa vihreät arvot, jopa vihreän puolueen puolueo­hjel­man. Mut­ta sitä me emme voi ymmärtää, että käytän­nössä he toimi­vat juuri omia poten­ti­aal­isia äänestäjiään vas­taan. Haav­is­ton oma min­is­terikausi tässä on hyvänä esimerkkinä. Tosin ei kukaan muukaan voi kyl­lä kehua onnis­tuneen­sa tuos­sa ympäristömin­is­terin tehtävässä.
  Urbaani väki kyl­lä saa halu­teessan omat henkilön­sä pes­i­dentin­vaalien toiselle kier­rokselle. Mut­ta pres­i­dent­tiä he eivät pysty tekemään. Siihen tarvi­taan myös ääniä maaseudul­ta, kuten nytkin havait­ti­in. Haav­is­tol­la on kyl­lä mahik­sia seu­raavis­sa vaaleis­sa, mut­ta siihen tarvi­taan suun­nan­muu­tos­ta koko vihreältä puolueelta. Haav­is­ton oma muu­tos ei riitä.

 49. Olen Tom­mi U:n kanssa tarkalleen samaa mieltä. Kult­tuuril­lisen “sukupol­ven” ero on ehkä noin kymme­nen vuot­ta, voi olla vähem­mänkin. Minä en tun­nista mitään nim­iä, kun mon­et puhu­vat jostain 00-luvun lop­pupuoliskon julkkik­sista ja bändeistä.

 50. Osmo Soin­in­vaara:
  Min­un tiedos­sani ei ole tuol­laista Kim­mon mainit­se­maa julis­tus­ta eikä edes sitä, että vihreä puolue olisi perustet­tu vuon­na 1995.

  Niin­pä — Vihreä liit­to rp. on perustet­tu 1988. Itse asi­as­sa se nousi 1995 ensi ker­taa jo hal­li­tus­puolueek­si, erään Pekka Haav­is­ton voimin.

 51. Kim­mo taitaa viita­ta jut­skaan nimeltä Vihreäpuolue e.e.y.r (ei edes yritet­ty rek­isteröidä). Se on min­un ymmärtääk­seni jonkun viher­vasem­mis­to­laisen autosa­tanistin pöytälaatikko­jut­tu. Vihreän puolueen mate­ri­aal­ista voi päätel­lä, että hom­man puuhami­estä kovasti kenkut­taa Vihreä liit­to r.p.

 52. Tim­oT:
  Minäkin huo­masin yhden eri­laisen main­ok­sen, sen nave­tas­sa kuvatun. Ei olisi uskonut vihreän puolueen edus­ta­jal­ta, yleen­sähän he ovat pro­filoituneet salakuvauksiin. 

  Soisi mainit­ta­van nimeltä edes joitakin puolueen jäseniä, jot­ka ovat “pro­filoituneet salaku­vauk­si­in”. Ja vieläpä “puolueen edus­ta­jia” — kyse on siis ilmeis­es­ti jotenkin johtavas­sa ase­mas­sa ole­vista jäsenistä, joi­hin puolue henkilöi­tyy julkisuudessa?

  Tässä on eräs syy vihrei­den ongelmi­in, joka ei ole oikein jäljitet­tävis­sä vihreisi­in itseen­sä: kuten tässäkin kom­ment­tiketjus­sa on jo usem­man ker­ran nähty, puoluet­ta ja sen jäseniä koske­vat asi­atiedot ovat vähän väliä aivan päin honkia. Tämä entis­ten tais­to­lais­ten kovaa oikeis­to­laista poli­ti­ikkaa aja­va puolue, joka vihaa markki­na­t­alout­ta ja yrit­teliäisyyt­tä, mitä nyt jäsenistä on yrit­täjiä suurem­pi pros­ent­tio­su­us kuin kokoomuksella…

  Tom­mi Uschanov: … tai se, että miljoonat heitä vain 10–20 vuot­ta nuorem­mat ihmiset ovat aikoinaan jatku­vasti pelän­neet kuol­e­vansa ydinsodassa …

  Tarkoitin tässä tietenkin sanoa “10–20 vuot­ta vanhemmat”.

 53. Olli Kan­to­la:
  Moni kait kokee min­un lail­lani Lip­posen suurek­si syn­niksi uus­lib­er­al­is­tis­ten uud­is­tusten ajamisen Suomes­sa. Toki mon­ta hyvääkin asi­aa ajet­ti­in läpi Lip­posen aikana ja moni asia oli pakko ajaa läpi.

  Kuitenkin koen, että yhteiskun­tamme olisi huo­mat­tavasti parem­pi paik­ka ilman uut­ta julk­isjo­htamista (new pub­lic man­age­ment). Uusi julk­isjo­ht­a­mi­nen on nimit­täin pait­si teho­ton­ta, niin myös eri­ar­vois­tavaa. Eri­ar­vois­tavaa­han sen on kaiketi tarkoi­tuskin olla, mut­ta noloa sitä ajaneille oikeis­to­laisille on sen tehottomuus.

  Julk­isjo­htamises­sa on tuo­tu julkisen alan työ­paikoille yri­tys­maail­man kovat johtamiso­pit. Nykypäivän uraansa aloit­taville koulute­tu­ille julkisen alan työn­tek­i­jöille työelämä on huo­mat­tavasti kovem­pi ja säälimät­tömämpi kuin vielä 10 vuot­ta sit­ten. Vak­i­tuises­sa työ­suh­teessa ole­vat (ja ay-liike) eivät ymmär­rä, miten kauheal­ta tun­tuu nuores­ta ihmis­es­tä, kun usei­den vuosien pätkä­työpestin jäl­keen yhtäkkiä ilmoite­taan, että hakeudu­pa muualle. Ennen vak­i­nais­t­a­mi­nen olisi ollut itsestäänselvyys.

  Mitä Soin­in­vaaran kom­ment­tei­hin tulee, niin en usko, että seu­raavis­sa pres­i­dentin­vaaleis­sa vihrei­den ehdokkaan kan­na­tus on kovin korkea. Jos Haav­is­to on viisas, hän ei lähde peli­in enää toista ker­taa. Ei ole kiva kokea Elis­a­bet Rehnin kohtaloa vuodelta 2000. Juna meni nyt, ensi ker­ral­la uudet kujeet. 

  Haav­is­to oli kaikesta huoli­mat­ta liian tas­apak­su ehdokas. Odotin häneltä toisel­la kier­roksel­la kovem­paa haastet­ta oikeis­to­laiselle Niin­istölle, mut­ta jostain syys­tä Haav­is­ton kam­pan­ja ei tehnyt oikeas­t­aan mitään uusien äänestäjien saamisek­si ja Niin­istön ajamisek­si nurkkaan. Ihan niinkuin miel­lyt­tävyy­del­lä olisi voitu voit­taa! Niin­istön sosi­aalipoli­it­tisia käsi­tyk­siä ei haastettu. 

  Haav­is­ton kohta­lo sinetöi­tyi alhaises­sa äänestyspros­en­tis­sa. Kam­pan­ja oli ihan turha: ilman kam­pan­join­ti­akin Haav­is­to olisi saanut n. 33 % äänistä (vihreät + vasem­mistop­uolueet + nuoret). Kään­nyt­tiköhän tv-esi­in­tymis­ten tai kam­pan­ja­main­os­ten kat­selu Haav­is­ton taakse yhtään äänestäjää?

 54. Nim­imerk­ki ”Omake­hu haisee” ehkä mis­sasi erään kan­nan­ot­toni oleel­li­sista pointeista. Pekka Haav­is­ton kam­pan­ja­sivuil­la ihmiset keskuste­liv­at har­vo­ja poikkeuk­sia luku­un otta­mat­ta omil­la nimil­lään eivätkä nim­imerkin suojista.

  Käytän­nön esimerkki:

  Pekka Haav­is­ton kam­pan­ja­sivus­tol­la tänään klo 15:20 näkyvil­lä olleet viimek­si kir­joit­ta­neet henkilöt: 10 omil­la nimil­lään esi­in­tynyt­tä Suomen kansalaista.

  Hom­mafoo­ru­min etu­sivul­la tänään klo 15:15 näkyvil­lä olleet 10 viimek­si eri osioi­hin kir­joit­tanut­ta ”henkilöä”: Man­sik­ka, Leijona78, samuliloov, Nuiv­an­lin­na, iku­tur­so, Taikakaulin, Keikei, Suomi­talon ren­ki, Ulkop­uo­li­nen, d100a, Maatiaisjuntitar.

  Nois­sa on tiet­ty ero. Samoin kuin siinä, että tätä Osmo Soin­in­vaaran blo­gia voi kom­men­toi­da, mut­ta Timo Soinin ”plokia” ei voi. Pin­nat avoimuudelle äänin 1 076 957 – 287 571.

 55. Olisiko mah­dol­lista, että vihreät alka­isi ratkaista auto-ongel­maa muu­toin kun vaa­ti­mal­la parkkipaokas­ta hirveän mak­sun taa­jamis­sa? Ymmär­rän jotenkin OS:n kan­nan ja siitä vaan, kun se aika koit­taa. Kos­ka se auto on niin paha, niin kai kel­lään vihreäl­lähän ei tietenkään ole autoa, pait­si Pekalla, joka vain entisöi niitä. Teil­lä on kyl­lä vielä iso hom­ma edessä. Autoil­i­joi­ta on aika paljon, mut­ta ei kai se Teitä estä hake­mas­ta vaikeuk­sia vähän. Toiv­ot­tavasti Tei­dän tule­vat nuoret kan­nat­ta­janne eivät ikinä halua omis­taa autoa. Osmon mukaan se on syvältä. Olemme siis aika mon­ta syvältä.

  1. Eivät vihreät halua parkkipaikoista hirveätä mak­sua. Ne mak­sa­vat niin paljon kuin ne mak­sa­vat. Kysymys on, kuka siitä maksaa.

 56. Soin­in­vaara oli surulli­nen Lip­posen kohtalosta. Minä en ole.
  Lip­po­nen ilmoit­ti tais­tel­e­vansa oikeu­den­mukaisuu-den puoles­ta, ja hänen päämin­is­te­ri­aikanaan tulo-erot kasvoivat kuin Thatch­erin aikana Bri­tan­nias-sa. Lip­po­nen markki­noi itseään tule­vana sivistys-pres­i­dent­tinä, ja hän oli ain­oa päämin­is­teri jota on koskaan huo­mautet­tu eduskun­taan sopi­mat­tomas­ta puhetavas­ta. Lip­po­nen kamp­paili “vaar­al­lisia ääri-oikeis­to­laisia” vas­taan, ja sel­l­aisek­si pääsi puo-lus­ta­mal­la pres­i­dentin valtaoikeuksia(case Jus­si Niinistö).

 57. Haav­is­to-ilmiö nos­taa esille kaupun­ki-lib­er­aalin puolueen tarpeen. Moni äänestäjä etsii kotia vihrei­den, lib­er­aal­isti ajat­tele­vien kokoomus­lais­ten ja demarien sekä city-keskusta­lais­ten välil­lä. Yksikään puolue ei oikein vas­taa huu­toon, ei edes vihreät. Oden pitäisikin perus­taa uusi puolue 🙂

 58. Kan­nat­taisi var­maan puolueen pyytää ihmisiltä näkökan­to­ja, mis­sä hei­dän mielestään men­nään ja tehdä sit­ten niistä yhteen­ve­to. Aika vähän tässäkään ketjus­sa tulee uut­ta. Toiset luet­telee vuosien saatossa tart­tunei­ta leimo­ja ja toiset fiilis­televät vain Haavistoa.

  Haav­is­to oli kuitenkin yhtä vihreä kuin puolueen­sa. Tuskin­pa puolueessa tuli itkupotku­raivare­i­ta kenellekkään mis­tään siitä, mitä Haav­is­to sanoi koko vaal­i­turneen aikana. Mikään muu puolue ei voi myöskään sanoa, että sen kan­nat­ta­jat oli­si­vat haav­is­to­laisem­pia kuin mitä vihreät ovat. Jäse­nia onkin kai vir­ran­nut jonkun ver­ran taas lisää. 

  On vain eroa kes­ki-ikäisen tai nuoren akti­ivin ulosan­nis­sa ja toisaal­ta elämänkoke­muk­ses­sa. Ihan jokaista nuor­ta ei kan­na­ta tuomi­ta ide­al­is­mista. Prag­maat­tisu­ut­ta voisi muutenkin vähen­tää, niin van­hatkin nuor­tu­isi­vat. Se ei kuitenkaan tarkoi­ta jär­jen sam­mu­mista, vaan ehkä vain aut­taisi sel­ven­tämään jär­jen­juok­sua. Järkeä voi myös jakaa yhdestä päästä muille, jos näyt­tää että jol­lakin on vielä tilaa. 

  Autosa­tanis­tisyytök­set menivätkin jo väärään osoit­teeseen. Muis­takaa, ei ne autot, vaan ne turhat väli­matkat. Ne pois ja autot ovat turhia. Tässä vain tulee taas tämä vihrei­den kohdis­tu­songel­ma: kun puhutaan Helsingis­sä, esimerkik­si autoilun vähen­tämis­es­tä, niin lan­del­la vede­tään härkä­papu nokkaan ja ruve­taan puo­lus­ta­maan omaa autoa. Sama on käynyt nyt myös tässä kun­tau­ud­is­tuk­ses­sa, kiitos salamyhkäisyy­den. Tilas­totkin anta­vat tietysti kuvan jostakin, mut­ta eivät siitä ketjus­ta tapah­tu­mia, mik­si joku joutuu tilas­toiduk­si. Tämä uno­htuu usein hommaillessa.

  Kyl­lä nämäkin vaalit oli­vat poli­ti­ikkaa henkilöi­den takana. Kat­so­ma­l­la ketkä ja mik­si eri ryh­mät oli­vat henkilöi­den takana, voi puoluekin hyö­tyä. Nyt on kuitenkin aikamoinen tien­risteys tulos­sa, kun kokoomus menee kaikkien edel­lä ja muut etsivät itseään. Perusvihreä ajat­telu ei kuitenkaan ole sitä, mitä kokoomus main­os­ten­sa suo­jis­sa ajaa, joten “vähäiset erot Niin­istön ja Haav­is­ton välillä”-mantra ei saa jäädä totuudeksi. 

  Tämän eron voi puolueen edus­ta­jat kat­soa, vaik­ka omista van­hoista vaa­likonev­as­tauk­sis­taan ja useim­mat ovat läh­es vastapooleis­sa. Joil­lakin ero tulee eri asioista, mut­ta eroa tulee silti selvästi. Ihan vain muistin virk­istyk­sek­si. Eikä se Haav­is­tokaan ollut kovin perus­porvar­illi­nen vas­tauk­sis­saan. Vaik­ka toisel­la kier­roksel­la ei ollut por­vari-sosial­isti-vään­töä, ero oli kuitenkin var­maan vielä suurem­pi kuin perus­de­mar­il­la ja Niin­istöl­lä. Haav­is­to oli sit­ten var­maan siel­lä edel­lä, jos­sakin tulevaisuudessa.

  Pitääköhän Suomes­sa todel­lakin huu­taa keskusteluis­sa, jot­ta perus­tavaa laat­ua ole­vat erot selviävät myös toimit­ta­jille. Nyt eivät olleet toimit­ta­jien taus­tatyöt kovinkaan hyvin onnistuneet.

 59. jojo: Ja veikkaan, että moni Niin­istöäkin kon­ser­vati­ivi­su­u­den puuskas­saan äänestänyt on vähän omi­tu­isin tun­tein kat­sonut telkkarista kokoomuk­sen vaali­valvo­jaisia, että näillekö se voit­to nyt sit­ten meni…

  Tämä taitaa olla näis­sä pres­i­dentin­vaaleis­sa ihan tapana. Vuon­na 1994 aika moni suomen­mieli­nen oikeis­to­lainen äänesti demaria, kos­ka vai­h­toe­htona oli hur­ri. Vuon­na 2000 sai vali­ta demarien vähem­män oikean laidan ja agraarien välil­lä, jol­loin kaupunkipor­vareil­la oli­vat vit­sit vähissä. Vuon­na 2006 maaseu­tu sai taas kak­istel­la, kun vas­takkain oli­vat kaupun­gin oikeis­to ja vasem­mis­to. Nyt kävi vähän samoin, mut­ta lisä­maus­teena vielä EU-myön­teisyys ja yleinen van­ho­jen hyvien arvo­jen ylenkatsonta.

  Koko kansan pres­i­dent­tiä ei oikeasti ole ole­mas­sa. Käytän­nössä ensim­mäisel­lä kier­roksel­la kar­si­taan pois mon­en halu­a­ma arvo­maail­ma. Sit­ten toisel­la kier­roksel­la äänestetään vähem­män huonoa, jol­loin voiton­juh­lat näyt­tävät var­masti katk­er­il­ta, voit­ti­pa kumpi hyvän­sä huonoista ehdokkaista.

  Noin yleis­es­ti min­ulle tuli se tunne, että Haav­is­to ei tehnyt mitään isom­pia tak­tisia tai strate­gisia virheitä kam­pan­joidessaan. Voit­to olisi ollut mah­dolli­nen vain, jos Niin­istön olisi saanut työn­net­tyä kun­nol­la oikealle. Se taas olisi vaat­in­ut Niin­istöltä iso­ja virheitä argu­men­toin­nis­sa, kos­ka ihan var­masti tämä ris­ki oli tiedossa.

  Vähän erikoista tässä tietysti on se, että toisel­la kier­roksel­la ehdokkaan pitää käytän­nössä kaikin kon­stein kieltää poli­it­ti­nen syn­type­r­än­sä, kos­ka ne omien äänet ovat kuitenkin plakkaris­sa. Siinä sit­ten kak­si eri­asteista kaupunki­lais­lib­er­aali­por­varia haki kil­van maaseudun, vasem­mis­ton ja kon­ser­vati­ivien ääniä. Kum­mal­lakaan ei kuitenkaan ollut varaa jät­tää kaupunkia tai pro­filoitua konservatiiviksi.

  Vaalin voit­ta­jan pitää tässä vaal­i­tavas­sa olla poli­it­tis­es­ti keskel­lä ja hyvin maltill­i­nen. Kun kumpikin toisen kier­roksen ehdokas tiesi tämän, keskusteluista tuli hyvin keskusta­laisia ja hyvin maltil­lisia. Sen jäl­keen Niin­istö voit­ti mas­sal­la ja kuu­den vuo­den vauhdinotolla.

  Seu­raa­va kysymys on sit­ten se, miten Haav­is­ton huikea suori­tus kään­netään vihreän liik­keen eduk­si muus­sa poli­ti­ikas­sa. Siinä on vähän mietit­tävää; mah­dol­lisuuk­sia ja riske­jä on runsaasti.

 60. Anu: Kos­ka se vakaus- ja kasvu­sopimus on oikeasti ihan älytön & irrel­e­vant­ti tämän kri­isin kannal­ta. Kts. Irlan­nin ja Espan­jan velka­an­tu­misas­te & bud­jet­ti­va­je ennen kriisiä.

  Eurokri­itikot oli­vat aikanaan tietysti ihan oike­as­sa ja ain­oat mii­nus­pis­teet antaisin Lip­poselle siitä, että hän ei sitä suos­tunut myön­tämään. Yhteis­val­u­ut­ta voi toimia vain, jos EU kehit­tyy enem­män liit­to­val­tion suuntaan.

  Anu on osak­si oike­as­sa. Edes kasvu- ja vakaus­sopimuk­sen nou­dat­ta­mi­nen ei vält­tämät­tä olisi estänyt euroa kri­isiy­tymästä, mut­ta jos Kreikkaa ei olisi päästet­ty mukaan, se ei olisi aiheut­tanut tar­tun­tavaaraa mui­hin maihin.

  Liit­to­val­tios­sa val­u­vi­ka vain siir­ret­täisi­in yhä korkeam­malle ja riskaa­be­lim­malle tasolle: http://www.tiede.fi/blog/2011/12/19/romanus-sum

 61. Osmo Soin­in­vaara:
  Eivät vihreät halua parkkipaikoista hirveätä mak­sua. Ne mak­sa­vat niin paljon kuin ne mak­sa­vat. Kysymys on, kuka siitä maksaa.

  Huo­masin vain, että Aurinko­lah­teen (Jauha­janku­ja 2) tulee tar­jolle vuokra-asuntoja.(Tapiola KR IV ky vuokraa) Todel­la kohtu­ulliset vuokrat: esim. 30,5 m² yksiö vain alk 686 e/kk.+ vesimaksu.

  Erlli­nen autopaikkka pysököin­ti­hal­lis­sa mak­saa 40 e/kk.

 62. Vihrei­den kam­pan­ja tuskin olisi voin­ut onnis­tua parem­min, vaik­ka Pekka olisi het­ero. Muu­ta­ma pros­ent­tiyk­sikkö kun ei olisi riittänyt.

  http://www.tiede.fi/blog/2012/02/06/ratkaisiko-parisuhde-vaalit

  Hen­ry Laasa­nen analysoi hyvin, mikä siinä homoudessa on ongel­ma, jos jokin, muille kuin uskon­nol­liselle oikeis­tolle: lässytys.

  http://henrylaasanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/96856-suveitsevaisuus-ja‑v%C3%A4hemmist%C3%B6l%C3%A4ssytys-ratkaisi-vaalit

  Mik­si Niin­istö voit­ti demarien vah­vat alueet ja vihreät pär­jä­sivät por­var­ill­sil­la alueil­la? Mik­si Sdp häviää kaik­ki vaalit? Mik­si jytky? Kos­ka per­in­teinen vasem­mis­to (eikä vihreät) ei väl­itä työväen­lu­okan miesäänestäjistä.

  http://henrylaasanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/96717-puolueettomat-juntit-suomessa-ja-yhdysvalloissa

 63. Laite­taan­pa tänne kun tuli tehtyä. Latasin hs.fi:stä vaal­i­t­u­lok­set. Sovitin aineis­toon pien­im­män neliö­sum­man menetelmäl­lä mallin

  TOKA=EKA x A

  mis­sä A on äänisi­ir­rosma­tri­isi. Sen solut ovat ei-negati­ivisia ja riv­i­sum­mat ykkösiä. Siitä voi siten kat­soa miten ensim­mäisen kier­roksen äänet jakau­tu­i­v­at toiselle kier­rokselle tul­taes­sa. EKA ja TOKA ovat eri kier­roksil­la annet­tu­jen äänien määriä, sarakkeil­la ehdokas, riveil­lä äänestysalue.

  Esitän A:n tässä siten että ensin on Haav­is­tolle, sit­ten Niin­istölle ja kol­man­nek­si nukkuville val­uneet äänet:

  Paa­vo Arhin­mä­ki 100–0‑0
  Eva Biaudet 43–51 ‑6
  Sari Essayah 2–98‑0
  Pekka Haav­is­to 100–0‑0
  Paa­vo Lip­po­nen 67–19-14
  Sauli Niin­istö 0–100‑0
  Timo Soi­ni 30–59-11
  Paa­vo Väyry­nen 9–63-28
  Nukku­vat 2–0‑98

  Caveat: HS:n aineis­tossa on jotain epä­tarkkuuk­sia joi­ta en jak­sanut kaikkia kor­ja­ta. Kos­ka osa esti­maateista arvoalueen­sa rajal­la, niille ei saa hel­posti keskivirheitä. Menetelmästä voi olla mon­ta mieltä. Esti­maatit ovat keskimääräisiä. Luul­tavasti ker­toimis­sa on alueel­lista vaihtelua.

 64. “Noin yleis­es­ti min­ulle tuli se tunne, että Haav­is­to ei tehnyt mitään isom­pia tak­tisia tai strate­gisia virheitä kampanjoidessaan. ”

  Suurin tak­ti­nen virhe oli ettei Haav­is­to poiken­nut Niin­istöstä poli­ti­ikan alueella.

  Äänestäjille jäi vai­h­toe­hdok­si tehdä val­in­ta sivi­iliero­jen perus­teel­la ja siinä kisas­sa Haav­is­to oli häviäjä.

  Haav­is­ton olisi pitänyt esit­tää selkeä poli­it­ti­nen vai­h­toe­hto, mut­ta siihen hän ei taus­taryh­m­i­neen kyennyt.

  Kah­den etelän her­ras­miehen pilkun viilaus ei paljoa kiin­nos­ta suuria joukkoja

 65. Lip­po­nen oli pätevä. Hänen kannal­ta sääli, että asi­at meni miten meni. SDP:tä ei kyl­lä käy sääliksi.

 66. Tero Ilomä­ki:
  Nim­imerk­ki ”Omake­hu haisee” ehkä mis­sasi erään kan­nan­ot­toni oleel­li­sista pointeista. Pekka Haav­is­ton kam­pan­ja­sivuil­la ihmiset keskuste­liv­at har­vo­ja poikkeuk­sia luku­un otta­mat­ta omil­la nimil­lään eivätkä nim­imerkin suojista.

  Samoin kuin siinä, että tätä Osmo Soin­in­vaaran blo­gia voi kom­men­toi­da, mut­ta Timo Soinin ”plokia” ei voi. Pin­nat avoimuudelle äänin 1 076 957 – 287 571.

  Minä en jak­sa alkaa tässä vänkäämään tätä iänikuista nim­imerkil­lä vai ilman väittelyä.

  Soi­ni pär­jää yllät­tävän hyvin julk­isu­udessa, vaik­ka on täysi dinosaurus ja läh­es avu­ton inter­netis­sä. Soinin blog­it ovat yksinker­tais­es­ti surkei­ta. Se mikä toimii puheis­sa näyt­tää kir­joitet­tuna yksinker­tais­es­ti kamalal­ta. Aivan kuin Soi­ni kir­joit­taisi juuri luke­maan oppi­neelle lapselle. Eikä niitä oikein blo­geik­si voi sanoakaan, kos­ka niihin ei voi kommentoida.

  Ja kan­natan per­su­ja, mut­ta minus­ta kan­nat­ta­mi­nen ei tarkoi­ta sitä, että hyväksytään hur­rat­en kaik­ki ja pienikin puolueen kri­ti­soimi­nen on petturuutta.

 67. KariS: Sörnäi­nen, Kallio, Vallila jne ovat siis por­var­il­lisia aluei­ta? Kyl­lä ne on miel­let­ty vasem­mis­to­laisik­si ja siel­lä Haav­is­ton kan­na­tus oli suh­teel­lis­es­ti vahvinta. 

  Laut­tasaari, Munkkinie­mi, Kulosaari Mar­janie­mi, Pak­i­la ja Palo­heinä ovat olleet niitä por­var­il­lisia aluei­ta. En ole kat­sonut kart­taa näi­den osalta mut­ta veikkaan Niin­istön olleen noil­la aueil­la ykkönen.

  Itä-Helsingis­sä on demareista siir­ryt­ty jo kauan sit­ten (Tony Halme) Perus­suo­ma­laisi­in, ja he ääne­tivät, sikäli kun äänes­tivät, Haav­is­toa vas­taan, siis Niinistöä.

  Osmon point­ti oli kai että kan­takaupungis­sakin oli paljon aluei­ta jois­sa Haav­is­to voit­ti. Punavuori, osa Kamp­pia, Ruo­ho­lahti jne. Kaartinkaupun­ki on vaikea pala mut­ta eihän siel­lä ketään edes asu. Parisa­taa ruotsinkielistä.

 68. Kam­pan­ja oli hieno, mut­ta Daa­vidia vas­tas­sa oli Gol­jat. Kokoomus on sys­temaat­tis­es­ti ottanut hal­tu­un Yleis­ra­dion johdon ja eri­tyis­es­ti sen uutis- ja ajankohtaistoiminnan.

  Viimeisin Kokoomuk­sen val­taus on suun­nitel­ma, että Yleis­ra­dion valvon­ta alis­te­taan Liikenne- ja viestin­tä­valiokun­nalle, jota johtaa täl­lä het­kel­lä kokoomuk­sen Arto Satonen.

  Kokoomus tietää, kuten laula­ja Jim Mor­ri­son on sanonut: JOS HALLITSET MEDIAA, HALLITSET MIELTÄ!

  Haav­is­ton tele­vi­siomain­os oli kallis välähdys. Yleis­ra­dion kanav­il­la Niin­istö sai ilmaista main­os­ta non­stop­pina… Räikein­tä oli, että ensim­mäisen kier­rokse vaali­ten­tis­sä hän puhui mon­ek­er­tais­es­ti mui­hin ver­rat­tuna. Laskel­man tekin kau­palli­nen MTV3.

 69. Jos Vihreät halu­aa kas­vat­taa kan­na­tus­taan yleis­puolueen suun­taan, niin tulee muis­taa että yleis­puolueessa on seinät lev­eäl­lä, kat­to korkeal­la ja mielip­iteitä laidas­ta laitaan.

  Haav­is­ton kam­pan­ja osoit­ti että poten­ti­aalia kasvu­un kyl­lä on. Halu­taanko kan­na­tus­po­h­jaa laa­jen­taa, onkin sit­ten toinen jut­tu. Yhden asian liik­keessäkin on puolen­sa, ainakin jäsenille.

 70. Marko Hami­lo: Hen­ry Laasa­nen analysoi hyvin, mikä siinä homoudessa on ongel­ma, jos jokin, muille kuin uskon­nol­liselle oikeis­tolle: lässytys.

  Haav­is­toa ei sinän­sä minus­ta voi laskea “lässyt­täjäk­si”, vaik­ka jonkun ver­ran pehmeyt­tä hänestä löy­tyykin. Hyväl­lä vai huonol­la taval­la? Var­maankin mielip­i­teet siinä jakaan­tu­vat. On hän monel­la tapaa aika asialli­nen kuitenkin.

  On tot­ta kyl­lä, että “lässy­tys” on sel­l­ainen esi­in­tymis­moo­di, joka hel­posti ylit­tää ärsy­tyskyn­nyk­sen. Itsel­länikin toisi­naan, vaik­ka olenkin vihreä ja homo. Poli­ti­ikas­sa tiet­ty jämäkkä asial­lisu­us on eduk­si, vaik­ka pehmeitä arvo­ja puo­lus­taisikin (kuten esim Lip­po­nen, vaik­ka hän täl­lä ker­taa epäon­nis­tuikin). Voi olla, että homol­la olisi duu­narim­i­estenkin kesku­udessa mah­dol­lisu­us hyvään kan­natuk­seen, jos hänen tyylis­sään olisi enem­män jämäkkyyt­tä ja karis­maat­tisu­ut­ta. Ovathan esim. edes­men­neet homot Haider ja For­tuyn kerän­neet hyvän kan­natuk­sen niistäkin piireistä, jot­ka hel­posti leimat­taisin homo­fo­bisik­si. Kum­matkin muuten taval­laa perus­suo­ma­lais­ten “vel­je­spuoluei­den” johtajia.

 71. Siis kukaan muista pres­i­dent­tiehdokkaista kuin Niin­istö ei ollut vaa­likamp­pailus­sa täysin rin­noin mukana. Ja tuskin­pa Niin­istökään #täysin vakavasti# oli edis­tämässä omaa val­in­taansa — eikä Jen­nikään ollut. Ja onko kuitenkaan niin, että niin­istö viimeisen 6 vuo­den ajan olisi säi­lyt­tänyt milenki­in­ton­sa pres­san hommaan. 

  Eli jos lehdis­tö on tuput­tanut Niin­istöä tule­vak­si pres­i­den­tik­si sit­ten Thaimaan tsunamin, niin nyt nähti­in, että media tai lehdis­tö lop­ul­ta kuitenkin val­it­sikin Suomen pres­i­dentin seu­raavalle kaudelleen.

  Haloskas­ta sen ver­ran, että hänestä ei tul­lutkaan koko kansan pres­i­dent­tiä kuten toivoin aikoinaan hän­tä äänestäessäni. Lehdis­tö kun ei hän­tä ryhtynytkään tuke­maan — näin vaan arvaan. 

  Mut­ta mitä on Niin­istö tulevas­sa kaudessaan. Toiv­ot­tavasti enem­män kuin Halos­ka kissoineen.

 72. Tero Ilomä­ki:
  Nim­imerk­ki ”Omake­hu haisee” ehkä mis­sasi erään kan­nan­ot­toni oleel­li­sista pointeista. Pekka Haav­is­ton kam­pan­ja­sivuil­la ihmiset keskuste­liv­at har­vo­ja poikkeuk­sia luku­un otta­mat­ta omil­la nimil­lään eivätkä nim­imerkin suojista. 

  Yksinker­tainen syy nim­imerkil­liselle kir­joit­telulle Hom­mafoo­ru­mil­la on nykyisessä asen­neil­mas­tossa poli­it­tis­es­ti epäko­r­rek­teik­si leima­tu­ista mielip­iteistä toden­näköis­es­ti aiheutu­vat työ‑, opiskelu- ja sosi­aalises­sa elämässä koitu­vat harmit. 

  1. Hom­malaisen ural­la eten­e­m­i­nen voi tyssähtää mielip­iteisi­in­sä tai työelämässä voi koh­da­ta huo­mat­tavia vaikeuksia/syrjintää.

  2. Sosi­aal­i­sis­sa suhteis­sa voi tul­la ongelmia ystävien/tuttujen kok­ies­sa ennakkolu­u­lo­ja, vihaa tai inhoa hom­malaista kohtaan.

  3. Jotkut esit­tävät mielip­i­teen­sä aika sarkas­tiseen sävyyn, tarkoituk­se­na ei ole kuitenkaan syn­nyt­tää vihaa tai syr­jin­tää maa­han­muut­ta­jia kohtaan. Sarkas­min funk­tio on hoitaa epäko­r­rek­teina pidet­ty­i­hin mielip­iteisi­in liit­tyvän “ahdis­tuk­sen” luo­maa alakyn­nessäo­lo posi­tio­ta. Olemme aidosti ja ana­lyyt­tis­es­ti huolis­samme harkitsemattoman/huonon maa­han­muu­ton seu­rauk­sista yhteiskun­nal­lamme. Aineis­toa väit­tämien tuek­si on ker­tynyt aika paljon Suomes­ta ja ratkai­se­van paljon Tan­skas­ta, Ruot­sista ja Hol­lan­nista; Miten Suomen kehi­tys voisi olla parempi?

  Osmo Soin­in­vaara kir­joit­taa ei-sarkas­tis­es­ti juuri posi­tion­sa ansios­ta, hänen ei tarvitse. Hal­la-ahon sarkas­mi katoaisi kuin pieru saharaan, jos asioista puhut­taisi­in aikuis­ten oikeasti ilman leimakirveitä. Sarkas­mi kohdis­tuu viher­vasem­mis­to­laisi­in defenss­inä demon­isoin­tia vas­taan, viher­vasem­mis­ton älylli­nen epäre­hellisyys on polt­toaineemme. Har­tain toiveeni on, että yksikään maa­han­muut­ta­ja ei joudu kär­simään syr­jin­tää tai ilkeyt­tä sarkas­mimme tai tuik­itärkeän kri­ti­ikkimme takia. 

  Maa­han­muu­tokri­ti­ik­ki kohdis­tuu poli­ti­ikkaan, eivät maa­han­muut­ta­jat ole vas­tu­us­sa sin­isilmäis­es­tä poli­ti­ikas­ta! He tule­vat tänne parem­man elämän perässä, ei sitä ole kiistämi­nen. Olen jo pari­in ker­taan main­in­nut, että lähipi­iris­säni aika paljon monikult­tuurisia kon­tak­te­ja. Kir­joi­tan toisi­naan aika kär­jekkäästi ja Face­bookissa aivan oma­l­la nimel­läni. Olen kysynyt heiltä, olenko hei­dän mielestään rasisti. Topak­ka vas­taus on ollut joko “Et ole rasisti, ainakaan min­un mielestäni!” tai sit­ten leikkimielis­es­ti ilmais­ten: “Ehkä pikkusen!” 

  Oikea rasis­mi ei ole tietenkään leikin asia ja huono maa­han­muut­to ei ole leikin asia! Järkeväl­lä maa­han­muut­topoli­ti­ikalla väl­tytään rasis­mi-nimisen ilkeän ilmiön syn­nyltä, sen­suroin­ti ja asial­liskri­it­tisen mielip­i­tee­nil­maisun muka­su­vait­se­va tukah­dut­ta­mi­nen tulee johta­maan oikean rasis­min syn­tyyn vääjäämät­tä, jos ongel­mat pää­sevät räjähtämään käsi­in. Sil­loinkin huonon maa­han­muu­ton koko väestöön kohdis­ta­ma hait­ta­sum­ma on mon­ta ker­talu­okkaa suurem­pi kuin rasis­min haittasumma. 

  Itse kiin­nyn hyvin hel­posti jut­tukaverei­hi­ni rotu­un tai sukupuoleen kat­so­mat­ta, en koe inhoa lähikon­tak­tis­sa “rasis­tisin” perustein. Oikeas­t­aan tykkään jostain kum­man syys­tä mamuista usein kan­taväestöä enem­män, se on jokin biologi­nen omi­naisuuteni. Olen täysin valmis hyväksymään hyödyllisen/neutraalin maa­han­muu­ton. Toivon kaveri­ni saa­van pian botswanalaisen vai­mon­sa Suomeen. Toivon, että hän sopeu­tuu tänne hyvin ja kaveri­ni saa vai­mon, jon­ka saami­nen Suomes­ta olisi ollut hyvin han­kalaa. Kaveri­ni on Perus­suo­ma­lais­ten jäsen ja hänen vel­jen­sä on ollut PS:n kun­nal­lis­vaaliehdokkaana joskus muinoin. Kum­matkin äänes­tivät Haav­is­toa, ei kuitenkaan “suvait­se­vaisu­u­den” takia vaan aidon suvait­se­vaisu­u­den vuoksi. 

  Toiv­ot­tavasti Suomeen saadaan pätevät poli­itikot asioista päät­tämään, että voin lopet­taa tämän maa­han­muut­tokri­it­tisyyteni. Näen huonon maa­han­muu­ton ajansaatossa kas­va­vana ongel­mana, eikä mikään vaku­u­ta ilmiön vähäpätöisyy­destä. Lähipi­iri­ni koke­muk­set ja omat koke­muk­seni eivät tietenkään riitä ain­oak­si perus­teek­si kri­it­tisyy­delle tai maa­han­muut­tofil­ialle. Min­ut on vaku­ut­tanut val­taisa datamäärä, johon olen pere­htynyt Hom­mafoo­ru­mil­la ja muual­la. Lisäk­si seu­raan keskustelua viher­vasem­mis­to­laises­sa aatemaail­mas­sa ja muu­tan toki mielipi­det­täni todis­tei­den vaku­ut­taes­sa min­ut toisen kan­nan oikeellisuudesta. 

  Maa­han­muut­to on mon­imutkainen ilmiö; rikkaus oikein hoidet­tuna, kirous epäon­nistues­saan. Sin­isilmäisyys on yksiselit­teis­es­ti epähyve, aina! Oden lois­ta­vat ideat kehit­tää yhteiskun­taamme ja tehdä Suomes­ta parem­pi paik­ka elää val­u­vat hukkaan, jos type­r­yyk­sis­sämme rapau­tamme väestöpo­h­jamme kun­toon, jon­ka päälle ei ole enää mah­dol­lista rak­en­taa “yht­enäistä” hyv­in­voin­tiy­hteiskun­taa. Esimerkik­si USA on monikult­tuuri­nen yhteiskun­ta, jos­sa väestörakenne ehkäisee tehokkaasti pon­nis­te­lut hyv­in­voin­tiy­hteiskun­nan rak­en­tamisek­si. Tuot­ta­va väestönosa ei jak­sa lähteä luo­maan mit­tavia tulon­si­ir­to­ja suurelle etnis­es­tikin eri­laiselle alalu­okalle, jon­ka kohot­ta­mi­nen “tuot­tavak­si” saat­taa olla “Mis­sion Impos­si­ble”. (Myös jokainen pär­jätköön omil­laan ‑perinne osaselitteenä)

  P.S. Min­u­unkin on kohdis­tet­tu ilmielävää “vihaa” ja toiseu­tus­ta esim. viher­vasem­mis­to­laisen naisen/rasismitutkijan toimes­ta, se tun­tui hyvin pahal­ta. Hän ei halun­nut ymmärtää mitä tarkoitin, ehkä hän olisi voit­tanut enem­män osoit­ta­mal­la ymmär­rystä ja hyväksyn­tää kohtaani. Ehkä hän ei pitänyt minus­ta mielip­iteit­teni takia, silti minus­ta tun­tui hänen vihan­neen min­ua ihmisenä. (ansaitsinko sen?) Haav­is­to on ymmärtämisen mestari! =)

  (tek­stistäni saa pois­taa epämiel­lyt­täviä kohtia tai jät­tää julkaisematta…)

 73. Marko Hami­lo: Osmon point­ti oli kai että kan­takaupungis­sakin oli paljon aluei­ta jois­sa Haav­is­to voit­ti. Punavuori, osa Kamp­pia, Ruo­ho­lahti jne. Kaartinkaupun­ki on vaikea pala mut­ta eihän siel­lä ketään edes asu. Parisa­taa ruotsinkielistä.

  Min­ulle on tul­lut mieleen yksi vai­ett­tu aihe eli oliko Haav­is­tol­la myös kokoomuk­se­laisia kannattajia.

 74. Osmo Soin­in­vaara:
  Aurinko­lahdessa on näköjään siir­ret­ty autopaikan kus­tan­nuk­sista on sata­nen kuus­sa asun­to­jen vuokriin.

  Kyl­lä, siis alakant­ti­in arvioituna.

 75. Haav­is­ton olisi pitänyt esit­tää selkeä poli­it­ti­nen vai­h­toe­hto, mut­ta siihen hän ei taus­taryh­m­i­neen kyennyt.

  Niin­hän se on, että Niin­istön olisi voit­tanut vain erot­tumal­la. Sen lisäk­si erot­tumisen olisi pitänyt olla sel­l­aista, jol­la ei olisi menet­tänyt tois­es­ta laidas­ta ääniä Niinistölle.

  Kak­si selvää suun­taa oli tar­jol­la, maaseu­tu ja kon­ser­vati­iv­it. Kumpaankaan ei Haav­is­tol­la oikein ollut real­is­tista mah­dol­lisu­ut­ta vedo­ta. Niin­istöl­lä oli puolue­taus­tansa (vaik­ka ei kyl­lä ehkä mielip­iteit­ten­sä) takia automaat­tis­es­ti parem­pi kan­na­tus näis­sä piireissä. 

  Kol­mas mah­dol­lisu­us oli oikeis­to-vasem­mis­to ‑akseli, jos­sa Haav­is­to ase­moi­tui maltil­lis­es­ti vasem­malle. Asi­as­sa kuitenkin kävi niin, että keskelle tuli ruuhkaa, kos­ka kumpikin halusi olla mah­dol­lisim­man keskel­lä. Jos Haav­is­to olisi men­nyt enem­män vasem­malle, oikeal­ta olisi val­unut ääniä Niinistölle.

  Haav­is­ton olisi siis pitänyt pystyä erot­tumaan, mut­ta näin jäl­keen­päinkään ei oikein löy­dy asioi­ta, jois­sa se olisi onnis­tunut murenta­mat­ta kannatusta.

  Kah­den etelän her­ras­miehen pilkun viilaus ei paljoa kiin­nos­ta suuria joukkoja

  Kyl­lä nuo her­ras­miehet sai­vat jo ensim­mäisel­lä kier­roksel­la suurim­man osan äänistä. Mut­ta se on tot­ta, että mitä harvem­min asu­tu­ille alueille men­nään, sitä vähem­män her­ras­miehillä oli kannatusta.

  Pres­i­den­tistä tuli kansan enem­mistön pres­i­dent­ti, mut­ta koko kansan pres­i­dent­tiä ei täl­läkään ker­ral­la tullut.

  Tulee muuten mieleen, että yksi­vai­heinen (Con­dorcet) vaali olisi siinä parem­pi, että ei tarvit­taisi toista kier­rosta, jos­sa kuitenkin kumpikin kan­di­daat­ti yrit­tää olla mah­dol­lisim­man miel­lyt­tävä, haju­ton ja mauton.

 76. Näin jälkikä­teen on help­po viisas­tel­la, että ei Pekka vaale­ja olisi voit­tanut, vaik­ka hän olisi kuin­ka haas­tanut Niin­istöä ja olisi ollut umpi­hetero ja ties mitä muu­ta. Kyl­lä nämä oli­vat Niin­istön vaalit, joi­ta raken­net­ti­in melko sys­temaat­tis­es­ti jo edel­lis­es­tä pres­i­dentin­vaaleista läh­tien ja kun vielä sat­tui ole­maan medi­an tuki (Niin­istö esitet­ti­in medi­as­sa poikkeuk­set­ta myön­teisessä val­os­sa, aina parisuhdet­taan myöten), niin hom­ma oli selvä. Niin kuin on jo mon­een ker­taan todettu.

  Edes se ei vaikut­tanut asi­aan, että Niin­istön kam­pan­ja uhkasi lop­pume­treil­lä men­nä jopa yliyrit­tämisek­si. Yhtäkkiä otet­ti­in kan­taa ihmisoikeuskysymyk­si­in, jär­jestet­ti­in (sama) kon­sert­ti kuin Pekalla, oli Sipe ja Sape ‑main­os­ta jne. 

  Väit­te­lyis­sä Niin­istö oli myös kom­pas­tua söheltämiseen. Mies lähti haas­ta­maan Pekkaa, vaik­ka siihen ei sinän­sä ollut minkään­näköistä tarvet­ta ja tämä meinasi kään­tyä Niin­istöä vas­taan, kos­ka tässä olisi ollut tart­tumap­in­taa, johon joku toinen kan­di­daat­ti olisi tar­ran­nut kiinni. 

  Veikkaan, että Niin­istön leiris­sä olti­in aina tulosil­taan saak­ka hiukan epä­var­mo­ja sen suh­teen, miten kil­pailus­sa lop­pu­jen lopuk­si käy, sen ver­ran helpot­tuneen oloinen Sauli oli, kun ennakkoäänet tuli ilmi. Hypetys sosi­aalises­sa medi­as­sa voi antaa ja mitä ilmeisem­min antoi aika väärän kuvan todel­lis­es­ta tilanteesta.

  Mie­lenki­in­toinen on tämä “hur­mos”, joka on Pekan ympäril­lä pyörinyt. Mis­tä tämä “hyvä fiilis” on syn­tynyt ja mitä se on? Ilmas­sa on ollut kom­ment­te­ja joiden mukaan oli ihanaa olla mukana aidosti suvait­se­vaises­sa ja oikeu­den­mukaises­sa kam­pan­jas­sa jne. 

  Ehkä tilanteen teki ren­nok­si se, että maini­tut hyveet oli­vat kyl­lä läs­nä, mut­ta jotenkin luon­nol­lisem­mal­la, eikä niin yliko­ros­tuneel­la taval­la kuin ne oli­vat aikaisem­min olleet. Tässä var­masti aut­toi Pekan esimerk­ki. Hän puhui suvait­se­vaisu­ud­es­ta, eikä peit­el­lyt homout­taan vaan toi sen luon­nol­lis­es­ti esi­in, mut­ta näi­den lisäk­si oli myös mui­ta asioi­ta. Suvait­se­vaisu­us oli siis yksi asia muiden joukos­sa, mikä on ihan oikea lähtöko­h­ta, kos­ka viime kädessä Suo­mi on todel­la suvait­se­vainen paik­ka elää. 

  Pekan kam­pan­ja oli tässä val­os­sa moraalis­es­ti huolestuneelle loma­jak­so, jos­sa saat­toi het­kek­si uno­htaa sen kaiken pahan mikä tähän maa­han putkahti viime vaalivoiton jäl­keen ja ottaa vaan ren­nos­ti. Jos ker­ran Pekka, joka on osaltaan kaiken sen suvait­semisen ja moraalisen huoles­tu­misen kohde, jak­saa hymy­il­lä ja ava­ta keskustelua Hakkaraisen kanssa, niin ehkä mekin voimme tehdä niin.

 77. isoH: Haav­is­to-ilmiö nos­taa esille kaupun­ki-lib­er­aalin puolueen tarpeen. Moni äänestäjä etsii kotia vihrei­den, lib­er­aal­isti ajat­tele­vien kokoomus­lais­ten ja demarien sekä city-keskusta­lais­ten välil­lä. Yksikään puolue ei oikein vas­taa huu­toon, ei edes vihreät. Oden pitäisikin perus­taa uusi puolue 

  Ode on ollut aikoinaan perus­ta­mas­sa sem­moista kuin Helsin­ki-liiket­tä jos­ta tuli isona Vihreät. 🙂 Kään­täen ongel­ma tuol­laises­sa puolueessa on se että poten­ti­aal­ista kan­nat­ta­jista ja akti­iveista on Vihreis­sä, Kokoomuk­ses­sa ja muis­sa puolueis­sa. Help­poa tuol­laisen perus­t­a­mi­nen ei ole ja his­to­ria vas­taav­ista yri­tyk­sistä ei ole kauhean rohkai­se­va. Ja jos onnis­tuu, niin sit­ten siinäkin puolueessa on jotain vikaa osan mielestä. 🙂

  Mut­ta ihan vil­pit­tömästi onnea ja men­estys­tä jos joku tuol­laista puuhaa. Vai­h­toe­hdot on hyvä asia.

 78. tpyy­lu­o­ma: Ode on ollut aikoinaan perus­ta­mas­sa sem­moista kuin Helsin­ki-liiket­tä jos­ta tuli isona Vihreät. Kään­täen ongel­ma tuol­laises­sa puolueessa on se että poten­ti­aal­ista kan­nat­ta­jista ja akti­iveista on Vihreis­sä, Kokoomuk­ses­sa ja muis­sa puolueis­sa. Help­poa tuol­laisen perus­t­a­mi­nen ei ole ja his­to­ria vas­taav­ista yri­tyk­sistä ei ole kauhean­rohkai­se­va. Ja jos onnis­tuu, niin sit­ten siinäkin puolueessa on jotain vikaa osan mielestä. 

  Mut­ta ihan vil­pit­tömästi onnea ja men­estys­tä jos joku tuol­laista puuhaa. Vai­h­toe­hdot on hyvä asia.

  Ode­han on ollut perus­ta­mas­sa myös lib­er­aalia puoluet­ta. Kol­mas ker­ta toden sanoo?

  1. Jaakko
   Olen kyl­lä van­ha, mut­ta en niin van­ha. Lib­er­aalit, enti­nen edis­tyspuolue, perustet­ti­in 1900-luvun alussa.

 79. Tom­mi Uschanov:Tässä on eräs syy vihrei­den ongelmi­in, joka ei ole oikein jäljitet­tävis­sä vihreisi­in itseen­sä: kuten tässäkin kom­ment­tiketjus­sa on jo usem­man ker­ran nähty, puoluet­ta ja sen jäseniä koske­vat asi­atiedot ovat vähän väliä aivan päin honkia. Tämä entis­ten tais­to­lais­ten kovaa oikeis­to­laista poli­ti­ikkaa aja­va puolue, joka vihaa markki­na­t­alout­ta ja yrit­teliäisyyt­tä, mitä nyt jäsenistä on yrit­täjiä suurem­pi pros­ent­tio­su­us kuin kokoomuksella…

  No höpö höpö. Siinä mis­sä PS:ää leimataan surut­ta eri­lais­ten “isäm­maan puol­lus­ta­jien” touhu­jen vuok­si, Vihreät leimau­tu­vat luon­tev­asti eko­hörhö­jen tem­pausten perus­teel­la. Joten pata, kat­ti­la jne. 

  Kovaa oikeis­to­laista poli­ti­ikkaa, hah. Jotkut hörhöt tietenkin mieltävät vihrei­den teko-lib­er­aalin lässy­tyk­sen ja kaupunki­laisu­u­den jol­lain taval­la muka por­var­il­lisek­si ja siten mutkan kaut­ta “oikeis­to­laisek­si”, mikä on sit­ten tietenkin paha-paha. Lie­nee kuitenkin itses­tään­selvää, että ne, joille vihrei­den ex-stal­in­is­tisi­iv­en has­sit ja muut Suomen kampit­ta­jat aiheut­taa närästys­tä, ovat eri porukkaa kuin edel­lä maini­tut hiip­par­it. Vihaa markki­na­t­alout­ta kyl­lä, kos­ka ehkä kom­mu­nis­te­ja luku­unot­ta­mat­ta ei ole toista pop­poo­ta, joka yhtä mielel­lään kek­sii vero­ja ja rajoituk­sia pahoina pitämilleen jut­skille ohjates­saan ymmärtämätön­tä kansaa kohti luvat­tua maa­ta ja kestävästi kehit­tyvää Tule­vaisu­ut­ta. Samal­la sit­ten esitetään niin lib­er­aale­ja ettei hymy­il­lessä meinaa ham­paat suuhun mah­tua, tosin halu­amme päät­tää miten rahasi tulee käyt­tää. Yrit­tämisessäkään ei tietenkään Vihrei­den mukaan ole mitään vikaa, kun­han yrität oikei­ta asioi­ta ja/tai tykkäät mak­saa Vihre­itä vero­ja kaikesta mahdollisesta.

  Tämä kaik­ki kuor­rutet­tuna “mä oon sen­tään käyny yliopis­ton” ‑ylim­ielisyy­del­lä, niin pitäisikö ihme­tel­lä ettei ihan kaikille uppoa?

 80. Min­ulle äänestäjänä — nyt kun keskustelu meni tähän suun­taan — vihrei­den ongel­ma on, etteivät vihreät uskalla puo­lus­taa luon­toa, kos­ka he pelkäävät leimau­tu­vansa liian vihreik­si. Niin­istö (Ville) on kyl­lä tehnyt ihan hyvää työtä, ei siinä mitään. Pitäisi uskaltaa sanoa, että ihan aikuis­ten oikeasti huvin vuok­si autoilu ja ylen­määräi­nen lihan­syön­ti ovat pahas­ta, samoin kaivosten perus­t­a­mi­nen kansal­lispuis­toon ja soiden kaapimi­nen turvevoimalan kitaan. Tot­ta kai luon­non­suo­jelu tarkoit­taa sitä, että jonkun bisnes tai elinkeino kär­sii. Ei kait suo­jelun tarvet­ta muuten olisikaan.

  Toinen ongel­ma min­ulle on se, että vihreät äänes­tivät katas­trofik­si osoit­tau­tuneen uuden yliopis­to­lain puoles­ta. Kyl­lähän minä tiedän, että har­va teistä sitä oikeasti kan­nat­ti, mut­ta taitaa kestää vielä aika mon­et vaalit, ennen kuin voin antaa anteeksi.

  Mon­elle ongel­ma on, että vihreis­sä on tosi­aan niin mon­en­laista vipeltäjää, etteivät ulkop­uoliset vält­tämtätä tajua koko hom­maa. On vasem­mis­to­laisia, on oikeis­to­laisia, on entisiä tais­to­laisia tai hei­dän lap­si­aan, on entisiä kom­mu­nis­min vas­tus­ta­jia ja hei­dän lapsiaan…

 81. Viherinssi:

  Haav­is­ton olisi siis pitänyt pystyä erot­tumaan, mut­ta näin jäl­keen­päinkään ei oikein löy­dy asioi­ta, jois­sa se olisi onnis­tunut murenta­mat­ta kannatusta.

  Eduskun­tavaaleis­sakin on tosi­aan vaikeuk­sia suuril­la puolueil­la erot­tua viral­lis­es­ti, kun pitää olla niin varovaista siel­lä keskel­lä. Nyt viimek­si tosin Soinin joukot onnis­tui ole­maan eri mieltä kuin muut ja ensi ker­ral­la saatamme nähdä “uuden” kepun, joka on taas surut­ta syr­jäseudun maan­omis­ta­jan asialla.

  Näis­sä vaaleis­sa olisin toivonut eri­tyis­es­ti toisel­la kier­roksel­la medi­al­ta näke­mys­tä rav­is­tel­la asetel­maa. Final­is­tit itse oli­vat tur­val­lis­es­ti paini­ma­ton keskel­lä, mut­ta kan­nat­ta­jat eivät. Toimit­ta­jat oli­si­vat vaaliväit­te­ly­i­hin voineet hakea taus­ta­joukko­jen näke­myk­siä ruu­tu­un — ja poim­i­neet sieltä vähän raflaavam­mas­ta päästä, niin siitä olisi tul­lut mie­lenki­in­toista. Se olisi suo­raan herätel­lyt ihmisiä ja ehdokkaat oli­si­vat mah­dol­lis­es­ti joutuneet sanou­tu­maan irti kan­nat­ta­jien­sa lausun­noista. Kun näin oma lai­ta olisi alka­nut vuo­taa, olisi ehkä ollut pakko ase­moitua kauem­mak­si vas­tus­ta­jas­ta. Epäilemät­tä Niin­istölle olisi löy­tynyt koko joukko han­kalampia tapauk­sia taus­ta­joukoista… Toisaal­ta olisi voin­ut käy­dä vain sit­ten niinkin, että äänestysak­ti­ivi­su­us olisi vain entis­es­tään laskenut.

 82. Tom­mi Uschanov: Tässä on eräs syy vihrei­den ongelmi­in, joka ei ole oikein jäljitet­tävis­sä vihreisi­in itseen­sä: kuten tässäkin kom­ment­tiketjus­sa on jo usem­man ker­ran nähty, puoluet­ta ja sen jäseniä koske­vat asi­atiedot ovat vähän väliä aivan päin honkia. Tämä entis­ten tais­to­lais­ten kovaa oikeis­to­laista poli­ti­ikkaa aja­va puolue, joka vihaa markki­na­t­alout­ta ja yrit­teliäisyyt­tä, mitä nyt jäsenistä on yrit­täjiä suurem­pi pros­ent­tio­su­us kuin kokoomuksella…

  Joo, ja kos­kee kyl­lä vähän muitakin puoluei­ta. Siis niin että puoluei­den imagol­la ja puolue­poli­ti­ikan todel­lisu­us on kak­si eri asiaa.

  Min­ul­la on radikaali idea: Jos Vihrei­den, tai mik­sei jonkun muun puolueenkin, toim­inta askar­rut­taa tai ahdis­taa, niin tätä voi tietenkin pur­na­ta pitkin bit­ti­avaru­ut­ta. Tai sit­ten kysyä joltain ko. puolueen ihmiseltä että mis­tä tässä on kysymys. Ei se vält­tämät­tä ahdis­tus­ta vähen­nä, mut­ta usein ne vas­tauk­set on huo­mat­ta­van mie­lenki­in­toisia ja hausko­jakin. Saman­laista säheltämistä poli­ti­ik­ka on kuin kaik­ki muukin inhimisen puuhastelu.

 83. Tom­mi Uschanov:kuten tässäkin kom­ment­tiketjus­sa on jo usem­man ker­ran nähty, puoluet­ta ja sen jäseniä koske­vat asi­atiedot ovat vähän väliä aivan päin honkia. Tämä entis­ten tais­to­lais­ten kovaa oikeis­to­laista poli­ti­ikkaa aja­va puolue, joka vihaa markki­na­t­alout­ta ja yrit­teliäisyyt­tä, mitä nyt jäsenistä on yrit­täjiä suurem­pi pros­ent­tio­su­us kuin kokoomuksella…

  Vihreil­lä on vähän eri ongel­ma kuin esimerkik­si kokoomuk­sel­la tai vasem­mis­tol­la. Kos­ka kokkarei­den vas­tus­ta­jat ovat oikeas­t­aan aina heitä vasem­mal­la, he maalaa­vat puolueesta ääri­oikeis­to­laisen äärikap­i­tal­is­tisen kuvan, jon­ka uus­lipi­raali päämin­is­teri syö pikku­las­ten päivähoitopaikko­ja aamu­palak­si. Lähim­mät kil­pail­i­jat keskus­tas­sa taas pyrkivät osoit­ta­maan, että kokoomus on enem­män kylmää markki­na­t­alout­ta kuin maat­alous­tuki­aisia. Kumpikaan kuva ei tietenkään pidä paikkansa, mut­ta viesti on ainakin ris­tiri­ida­ton: noi ovat yöks liian oikealla.

  Vihreil­lä on sekä vas­tus­ta­jia että läheisiä poli­it­tisia kil­pail­i­joi­ta sekä vasem­mal­la että oikeal­la. joten oikeal­la ole­vat pyrkivät maalaa­maan kuvan vasem­mis­tostal­larei­den ryh­mit­tymästä kun taas vasem­mis­toli­it­to­laiset vas­tus­ta­jat maalail­e­vat kokoomuk­sen puis­to-osas­tos­ta. Toisille liian oikeel­la ja toisille taas liian vasemmalla.

  Sama jut­tu on per­suil­la. Ay-demareille on äärim­mäisen tärkeätä osoit­taa perus­suo­ma­lais­ten ole­van tosioikeis­to­laisia por­vare­i­ta kun taas kokoomus­laiselle perus­suo­ma­lais­ten talous­poli­ti­ik­ka ker­too puolueen ole­van selvästi vasemmalla.

 84. Min­ulle äänestäjänä – nyt kun keskustelu meni tähän suun­taan – vihrei­den ongel­ma on, etteivät vihreät uskalla puo­lus­taa luon­toa, kos­ka he pelkäävät leimau­tu­vansa liian vihreiksi. 

  Yksi mah­dol­lisu­us olisi kään­tää vihreät nimeno­maan ympäristöpuolueek­si. Sitä voi tehdä kahdel­la tavalla:

  Joko lähde­tään linko­lalaisu­u­teen ja raa’asti asete­taan luon­non etu kaiken muun edelle. Agen­dal­la on erit­täin voimakas down­shif­taus ja kulu­tuk­sen alasajo. Poh­jal­la on luonnontiede.

  Tai sit­ten ote­taan nykyi­nen elämän­ta­pa huomioon ja lähde­tään etsimään talouden reali­teet­tien poh­jal­ta mah­dol­lisim­man help­po­ja tapo­ja suo­jel­la luon­toa mah­dol­lisim­man hyvin. Poh­jana on luon­non­ti­eteen lisäk­si myös talouden ja tekni­ikan ajat­telu. Ajet­tavina asioina ovat sekä luon­non että kansan­talouden asiat.

  Arvo­valin­nat tässä tule­vat lähin­nä siitä, miten arvote­taan paikallisia ja globaale­ja asioi­ta. Talouden huomioonot­tavas­sa ajat­te­lu­tavas­sa tarvi­taan lisäk­si myös jokin aja­tus siitä, kuin­ka paljon talout­ta saa kurittaa.

  Miten nämä sit­ten eroa­vat nykyis­es­tä poli­it­tis­es­ta vihreästä liik­keestä? Hyvinkin paljon täl­lä het­kel­lä. Nykyään agen­dal­la on paljon luon­toon liit­tymät­tömi­in arvoihin liit­tyvää asi­aa; tasa-arvo, sosi­aa­li­nen oikeu­den­mukaisu­us ynnä muut hyvät asi­at. Nämä ovat hyvin tärkeässä roolis­sa sekä puolueen ohjel­mas­sa että yleisessä keskustelus­sa. Ne kuitenkin vievät fokus­ta pois ympäristöstä ja saat­ta­vat joskus olla jopa ris­tiri­itaisia tavoit­tei­ta ympäristön­suo­jelun kanssa.

  Olisi kieltämät­tä hienoa nähdä ihan todel­li­nen ympäristöpuolue, joka ajaisi nimeno­maan ympäristön asi­aa sotke­mat­ta siihen mitään poli­it­tista oikeis­to-vasem­mis­to-lib­er­aali-kon­ser­vati­ivi-kaupun­ki-maaseu­tu ‑säätämistä. Puolue olisi surut­ta valmis kurit­ta­maan helsinkiläistä hip­piä, espoolaista pankki­iria, lap­palaista mum­moa ja kaikkea siltä väliltä ihan ansioiden­sa mukaan. Vain numerot ovat tärkeitä.

  Voisi kuitenkin olla kovin vaikeaa saa­da tuol­ta poh­jal­ta kovin paljon ääniä. Yleen­sä poli­ti­ikas­sa ihmiset ovat valmi­ita lähin­nä muut­ta­maan tois­t­en ihmis­ten toim­intaa ja toim­intaedel­ly­tyk­siä. Omas­ta edus­ta tin­gitään vain siinä tapauk­ses­sa, että muut tin­kivät omas­taan enemmän.

  Todel­li­nen globaali ympäristön­suo­jelu kär­sii epä­su­o­sios­ta kahdestakin syys­tä. Ensim­mäi­nen on run­saan hyvän tah­don ja vähäisen todel­lisen tiedon aiheut­ta­ma hyvän­tah­toisen mut­ta kon­trafak­tu­aalisen puheen määrä. Toinen on se kieltämis­reak­tio, jon­ka aiheut­taa ihan fak­tapo­h­jainen tieto — jos halu­amme olla pilaa­mat­ta ympäristöämme, mei­dän täy­tyy tehdä hyvin vaikei­ta päätöksiä.

  Tästä syys­tä vihreä liike joutuu val­it­se­maan yleis­puolueen ase­man ja mar­gin­al­isoi­tu­misen välil­lä. Me voisimme kyl­lä AM:n kanssa äänestää tiukan lin­jan ympäristöpuoluet­takin, mut­ta kahdel­la äänel­lä ei ehkä vielä pääse päät­tämään asioista…

 85. Nor­jan vihreät on esimerk­ki täl­lais­es­ta ympäristöpuolueesta. Suurin kan­na­tus sil­lä on yliopis­tokaupun­ki Trond­heimis­sa: kak­si paikkaa kunnanvaltuustossa.

 86. Viherinssi:

  Joko lähde­tään linko­lalaisu­u­teen ja raa’asti asete­taan luon­non etu kaiken muun edelle. Agen­dal­la on erit­täin voimakas down­shif­taus ja kulu­tuk­sen alasajo. Poh­jal­la on luonnontiede.

  Tai sit­ten ote­taan nykyi­nen elämän­ta­pa huomioon ja lähde­tään etsimään talouden reali­teet­tien poh­jal­ta mah­dol­lisim­man help­po­ja tapo­ja suo­jel­la luon­toa mah­dol­lisim­man hyvin. Poh­jana on luon­non­ti­eteen lisäk­si myös talouden ja tekni­ikan ajat­telu. Ajet­tavina asioina ovat sekä luon­non että kansan­talouden asiat.

  Minus­ta Vihreät epäon­nis­tu­vat kaikkein pahiten juuri ympäristön­suo­jelun sar­al­la. Vihreil­lä on sel­l­ainen maine, että ne puut­tuvat lil­lukan­var­si­in, mut­ta todel­liseen saas­tut­tamiseen ei puu­tu­ta tai keinot ovat aivan vääriä.
  Erit­täin hyvä esimerk­ki on vaikka­pa tämä kuu­luisa paskala­ki. Mum­mo joutuu osta­maan 40 000 euron puhdis­ta­mon, joka ei edes toi­mi ja mum­mon naa­puris­sa aje­taan pel­lolle ton­nikau­pal­la paskaa.

  Minus­ta maine on aivan ansait­tu. Tiedostan että todel­lisu­udessa asia ei ole juuri noin kuin kir­joitin, mut­ta mikäli teeette vaik­ka gallupin asi­as­ta, niin vähin­tään 90% ihmi­sistä uskoo asian ole­van noin.

 87. Pekka Vuori:
  Pikainen kart­ta-ana­lyysi, tai pikem­minkin visu­al­isoin­ti pres­i­dentin­vaalien 2. kier­roksen tulok­sista pääkaupunkiseudul­la äänestysalueittain:
  http://www.hel2.fi/tietokeskus/data/kartta_aineistot/Presidentin_vaalit2012_2kierrosPKS.pdf

  Avoimet aineis­tot on lis­tat­tu etusivulla.

  Saakos muuten Haav­is­ton pro­pa­gan­da­ma­te­ri­aalia tehdä kaupun­gin työa­jal­la tai Helsin­gin välineillä?

  Kysyn ihan vil­pit­tömin mielin kun en tiedä mikä on Helsin­gin tietokeskuk­sen per­im­mäi­nen missio.

  1. Vaalipro­pa­gan­dak­si tuo­ta tuskin voi sanoa, vaalit oli jo. Tilastoke4skus on tuot­tanut joka vaalin jälken tuol­laisia analyseja

 88. Osmo Soin­in­vaara:
  Mainit­tu paskala­ki taisi olla keskusta­laisen min­is­terin vastuulla.

  Jep, mut­ta kansa tietää Vihrei­den sen jotenkin junailleen ja Kepu on toki saanut ansiois­taan kansan kos­ton edel­li­sis­sä eduskuntavaaleissa.

 89. Osmo, ker­ro miten asi­at alkoi­vat ja etenivät, jos ker­ran vihreät eivät paskalakia kannattaneet.

  Postasin joskus Osmon blogikir­joituk­sen kom­men­tik­si lis­tan viher­pe­su­toimen­piteistä, jot­ka kurit­ta­vat köy­hää, joi­ta rikas ei edes huo­maa vaan voi jatkaa porskut­tamis­taan ja jot­ka eivät lop­pu­jen lopuk­si edesauta asiaansa.

  Nämä kaik­ki menevät vihrei­den piikki­in, sat­tuipa teknisek­si toteut­ta­jak­si ja säätäjäk­si mikä puolue hyvän­sä. Ja aivan syys­tä menevätkin, kos­ka ne ovat kaik­ki tyyn­ni asioi­ta joista vihreät innos­tu­vat eivätkä mil­loinkaan vas­tus­ta, eivät sil­loinkaan kun niil­lä on tuho­vaiku­tus­ta enem­män kuin ekol­o­gis­es­ti suo­tu­isaa. Vihreät eivät aina edes vaivaudu kom­men­toimaan räikeimpiäkään epäkohtia.

 90. Min­ulle on jäänyt sel­l­ainen mieliku­va, että kepu­laiset läh­tivät mielum­min aja­maan paskalakia kuin maat­alouden päästöjä alas.

  Maat­alous on kepulle pyhä lehmä, mut­ta se käy kyl­lä kalliiksi.

 91. Kiitos linkistä, Osmo! Nyt menee ohi tämän blogimerk­in­tösi aiheen, mut­ta kun asia pul­pahti taas esi­in niin…

  Olin tuon kir­joituk­sesi lukenutkin ja sitä kom­men­toin­ut. Ensin sitä uud­estaan lukies­sani ajat­telin että no niin, siinä se on se mis­tä äsken huo­mautin: vihreät eivät edes vaivaudu kom­men­toimaan esi­tys­ten­sä räikeimpiäkään epäko­htia, mut­ta san­ot sen sen­tään kir­joituk­sesi lopus­sa: “Oikeasti kyse ei ole maalais­ten ja kaupunki­lais­ten välis­es­tä ris­tiri­idas­ta vaan haja-asu­tuk­sen ja maat­alouden välis­es­tä ris­tiri­idas­ta. Paljon pienem­min panoksin voitaisi­in vähen­tää pel­loil­ta val­u­vaa fos­fo­ria, jon­ka osu­us fos­foripäästöistä on niin mas­si­ivi­nen, ettei muul­la ole oikeas­t­aan väliä.

  Tähän jatkok­si siteer­aan itseäni tuon blogikir­joituk­sen kom­men­tis­tani: “Osmo, arveletko että olisi mah­do­ton­ta aset­taa taloille puhdis­tus­vaatei­ta räätälöidysti sen mukaan, miten paljon päästöjä menee vesistöön? Toisin sanoen jos etääl­lä vesistä ole­van kiin­teistön van­hoista sakokaivoista ei mene mihinkään veteen mitään, mitään ei ole tarpeen tehdäkään.

  Kykeneväthän kun­nat määrit­telemään kiin­teistöko­htaiset kiin­teistöverotkin syynäämäl­lä mitä ton­til­la on.”

 92. OS muuten kir­joit­ti siinä aiem­mas­sa paskalakikirjoituksessa:

  “Paljon pienem­min panoksin voitaisi­in vähen­tää pel­loil­ta val­u­vaa fos­fo­ria, jon­ka osu­us fos­foripäästöistä on niin mas­si­ivi­nen, ettei muul­la ole oikeas­t­aan väliä.”

  Kun nyt sit­ten vuon­na 2012 Luga-joes­ta todet­ti­in val­u­van sen ver­ran fos­fo­ria, että sil­lä on väliä, ja ehkä enem­mänkin, on aika vaikea vaku­ut­taa maanvil­jeil­i­joitä siitä, että maat­alouden­vas­tus­tamisen takana ei olisi poli­it­ti­nen ten­denssi (lyödään kepun kannattajia).

  Aika usein noi­ta kom­ment­te­ja fos­forista saa nimit­täin lukea samas­sa yhtey­dessä sel­l­ais­ten kom­ment­tien kanssa, jois­sa muutenkin toiv­otaan kepun häviämistä. Tämän vuok­si ympäristön­suo­jelullis­ten normien tarkoituk­sen­mukaisu­us joutuu epäi­lyk­se­nalaisek­si. Tämä tuskin on oikeasti ympäristölle hyväk­si, mut­ta poli­ti­ikkaa­han tässä tehdään, ei ympäristönsuojelua.

 93. Anna-Liisa: Vihreät eivät aina edes vaivaudu kom­men­toimaan räikeimpiäkään epäkohtia.

  Kuten olen jo mon­ta ker­taa aiem­minkin toden­nut, itse en ole vihrei­den kan­nat­ta­ja. Sanon sen taas ties kuin­ka monen­nen ker­ran, ihan var­muu­den vuoksi.

  Mut­ta silti tämä on älytön jut­tu. Ensin­näkin, muidenkaan puoluei­den johto ei juuri kom­men­toi yksit­täisiä lake­ja eri­tyis­es­ti sil­loin, kun ne ovat hal­li­tuk­ses­sa joka niitä toteut­taa. Oppo­si­tios­ta käsin toki kri­ti­soisaan, ja usein myös sel­l­aisia, joi­ta ollaan itse kannatettu.

  Toisek­si, kun Osmo sanoo jotain, mis­tä ollaan eri mieltä, niin sil­loin tode­taan että “vihreät ovat nyt tätä mieltä, kun ker­ran Soin­in­vaara niin sanoo”. Ja kun Soin­in­vaara kri­ti­soi jotain asi­aa jos­ta ollaan eri mieltä, niin sil­loin vihreät ei sanokaan mitään, Soin­in­vaarakin on ihan turha äijä, jon­ka sanoil­la ei ole mitään merkitystä.

  Tässä on jotain samaa kuin siinä tutkimuk­ses­sa, jon­ka mukaan ihis­ten taipumus uskoa, että prins­es­sa Diana oli yhä elos­sa, oli sitä voimakkaampi, mitä vakaam­min he uskoi­vat, että Englan­nin kuningasper­he murhasi hänet. Eli mitä vakaam­min uskoo, että vihreät ovat vas­tus­ta­neet asi­aa X, sitä enem­män usko­taan, että vihreät ovat itseasi­as­sa X:stä vastuussa.

 94. Tiedemies: touchée! 🙂 Tietenkin tuo siteer­aa­masi väit­teeni pitää kutin­sa muidenkin puoluei­den suh­teen. Yli­herkkyys juuri vihrei­den toimen­piteille johtuu siitä, että sen lisäk­si, että ne kurit­ta­vat köy­hää kipeästi, kuor­rute­taan hurskaudel­la jol­la ei ole katetta.

 95. Tuo Luga-joen päästö kuu­luu ole­van käyt­tökelpoises­sa fos­foris­sa suu­ru­us­lu­okkaa 4 ker­taa koko Suomen maat­alouden päästö­jen suuruinen.

 96. Enes­tamille kaadet­ti­in se pas­ka ase­tus käteen. Sen taustal­la ole­vat selvi­tyk­set — jois­sa siis tehti­in arvioin­tivirheet mon­es­sa keskeisessä kysymyk­sessä ensim­mäisen ker­ran — ovat 1990-luvul­ta jol­loin säädet­ti­in sitä lakia jon­ka nojal­la ase­tus on annettu.

  Taloudel­lis­es­ta jär­jet­tömyy­destä huo­maut­ti VM kun Enes­tam toi asian val­tioneu­vos­toon mut­ta kukaan ei kuun­nel­lut kos­ka asia oli poli­it­tis­es­ti jo sovit­tu. Vihreil­lä ei tässä kohtaa ollut asi­aan tietysti enää osaa eikä arpaa.

 97. Syytös hurskastelus­ta on toinen hölmö syytös, jos­sa ei ole nyt kyl­lä mitään järkeä. Kyse on yksinker­tais­es­ti siitä, että vihreät korosta­vat asioi­ta joista tulee huono omatun­to. Se tunne on kuitenkin sen ihmisen omas­sa päässä. Jos vihreät ovat jotain, niin lapsel­lisia, kun kuvit­tel­e­vat, että yhdessä voidaan sopia jostain mis­tä on hyö­tyä kaikille, mut­ta jos­ta on iso houku­tus livetä. 

  Oikeasti hurskasteli­jat löy­tyvät niistä, joiden mielestä sosi­aal­i­tur­va on tarkoitet­tu hädä­nalaisille tai joiden mielestä lain­säädän­nön tehtävä on antaa jotain ihme signaaleja.

 98. Tiedemies:

  “Syytös hurskastelus­ta on toinen hölmö syytös, jos­sa ei ole nyt kyl­lä mitään järkeä.”

  No jaa. On se ehkä vähän hurskastelua, jos suvait­se­vaisu­us on kaiken lähtöko­h­ta, mut­ta se lop­puu kuin seinään, kun kyse on tietys­tä porukas­ta. Ehkä osu­vampi ter­mi olisi kuitenkin ylim­ielisyys tai ylpeys. Siis se, mis­tä Ville Niin­istökin puhui.

  “Kyse on yksinker­tais­es­ti siitä, että vihreät korosta­vat asioi­ta joista tulee huono omatunto.”

  Kun lukee Vihrei­den tasa-arvo ‑ohjel­maa, niin mul­la ei kyl­lä tule huono omatun­to, ehkä hiukan huono olo kyllä.

  http://www.vihreat.fi/node/65

  Muuten olen kyl­lä samaa mieltä siitä, mitä kir­joitit edel­lisessä viestis­säsi: odotuk­set Vihre­itä kohtaan ovat kovia ja joskus melko ristiriitaisia.

 99. Minus­ta taas Lip­po­nen sai ansait­se­mansa päätök­sen poli­it­tisille uralleen, kun ei tajun­nut ajois­sa vetäy­tyä pelistä pois, vaan väk­isin jatkoi katk­er­aan lop­pu­un saak­ka. Näen Lip­posen ja Blairin välil­lä monia yhtäläisyyk­siä siinä kuin­ka liian pitkä val­las­sa roikku­mi­nen, Irak-asi­as­sa Yhdys­val­toi­hin räh­mäl­lään olem­i­nen, kyseenalaiset julk­isu­udelta salas­sa tehdyt suh­muroin­nit ties kenen hyväk­si yms lop­ul­ta koi­tu­i­v­at puolue­jo­hta­jan ja puolueen itsen­sä kannal­ta tuhoisik­si. Kum­mal­lakin on myös ollut erit­täin hyvin palkat­tu­ja tehtäviäkin poli­it­tisen uransa jäl­keen — mikä sit­ten lie­neekään taustal­la. Lip­posel­la tosin oli lisär­a­sit­teena epäasialli­nen kie­lenkäyt­tö. Blair­il­la puolestaan Irakin sotaan lähtem­i­nen, mikä tosin voisi olla Lip­posenkin rasit­teena, ellei Jäät­teen­mä­ki olisi saanut tor­pat­tua Lip­posen koalitioita.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *