Kielipoliisi pamputtaa

Pres­i­dent­ti on työ. (!?)

Juok­si­ja on teko?

Äidinkie­lenopet­ta­jal­la olisi työtä!

79 vastausta artikkeliin “Kielipoliisi pamputtaa”

 1. Myös puhet­ta kuun­nel­lessa Niin­istön lauser­ak­en­teet ovat usein vajai­ta tai epälo­ogisia. Hänel­lä on selvästi vaikeuk­sia suomenkie­len osaamises­sa, ainakin jän­nit­tävis­sä tilanteis­sa. Salon yhteisl­y­seossa äidinkie­len arvosana 6 ja yo todis­tuk­ses­sa a (lähde: Wal­lu Wal­pio osa II).

 2. Toiv­ot­tavasti äidinkie­lenopet­ta­jat eivät ole “Suomel­la töis­sä” kuten kokoomuk­sen mainostoimisto.

 3. Onko tuo nyt kovin paljon kum­mallisem­paa kuin “Jot­tei totu­us uno­h­tu­isi”? Vaillinnainen lause­han sekin on. 

  Itsekin olen joskus ollut kielipoli­isi, mut­ta huo­man­nut että kun kir­joit­taa paljon, välil­lä tulee lähetet­tyä maail­malle rikkinäisiä lau­sei­ta ihan vahin­gos­sakin. Niin­pä lasitalos­sa asu­vana olen vähen­tänyt kivien heittelyä. 

  Usein nuo ovat kuitenkin tahal­lisia. Main­on­nas­sa riko­taan lauser­ak­en­tei­ta, herätetään huomio­ta. Se. Var­ma. Koti­mainen. Konkurssissa.

 4. Mä näk­isin että Oden oikeinkiro­tuk­sel­la ei paljoa leukail­la Salen slogeneille.

  Niin että sitä vaal­i­tais­toa voi käy­dä ihan oikeal­lakin sisällöllä.

 5. Ode, mä ymmär­rän, että pres­san­vaalit on käyn­nis­sä jne, mut­ta eikö tämä ole nyt vähän sitä pata ja kat­ti­la ‑meininkiä? Ts. välil­lä sunkin lauser­ak­en­teis­sa on aika lail­la ymmärtämistä. Ei niin, että se haittaisi.

  Mä olen ite aika prag­maatikko kie­len käytön suh­teen, riit­tää että asia tulee ymmär­re­tyk­si. Erik­seen sit­ten ne tilaisu­udet, jos­sa kie­len pitää olla moit­tee­ton­ta. Ehkä tietysti tätä taus­taa vas­ten Niin­istön slo­gan on erikoinen.

  Mut­ta het­ki­nen! Ehkä kyse olikin pelkästään huomioar­vos­ta? Ja tääl­lähän sitä ollaan. Luo­mas­sa “kieliop­pivirheelle” lisää huomioar­voa. Voi olla, että jos­sain main­os­toimis­tossa just nyt myhäilee partaansa…

 6. Lääkäri on vir­ka ja yksi­tyisel­lä puolel­la työ. Virkalääkärit ovat usein val­ti­ol­la (Suomel­la) töis­sä, main­oslau­sei­den pykääjät yksi­tyisel­lä. Ja ihan hyvin ovat pykän­neet, kun oikein täy­tyy jäädä main­oslau­sei­ta päässä pyörit­telemään. Haav­is­tol­ta päähän on jäänyt lähin­nä: “kakko­nen on ykkö­nen”. Sen herät­tämät miel­teet eivät ehkä, siis ehkä ole ihan yhtä myön­teisiä kuin Niinistöllä.

 7. No, Niin­istö on lakimies. Se on vähän niin kuin ammat­ti­tau­ti. Tiedän huonom­piakin puhujia 😉

 8. Eiköhän tuon Pres­i­dent­ti on työ ‑sutkauk­sen ole keksinyt joku main­os­nikkari, eikä Niin­istö itse. Ja var­maan samal­ta suunnal­ta on kiel­let­ty Niin­istöä sanomas­ta juuri mitään muu­ta kuin komiteatyönä tarkoin harkit­tua, minkä takia näis­sä pres­i­dentin­vaaleis­sa Niin­istön puheet ovat olleet mitään­sanomat­to­muudessaan melkoinen pettymys.

  On aika surkeaa, että jonkun kokoomus­lais­ten kansane­dus­ta­jien ympäri Suomea rah­taa­ma pahvi­nen Niin­istön kuva edus­taa vaa­likam­pan­jan akti­ivis­in­ta puol­ta. Ja selkeitä kan­nan­ot­to­jakin tulee melkein yhtä paljon.

  Samoin etenkin ensim­mäisel­lä kier­roksel­la TV-keskuste­lut ja vaa­likonei­den kysymyk­set oli­vat melkoisia pet­tymyk­siä. Kyselti­in hyvin paljon pres­i­den­tille kuu­lumat­tomista asioista, mut­ta hyvin pitkälti sivu­utet­ti­in pres­i­den­tille kuu­lu­vista asioista kyse­ly. Mik­si ihmeessä toimit­ta­jat ja vaa­likonei­den laati­jat menivät todel­lis­ten asi­akysymys­ten sijaan käsit­telemään niin suurel­la innol­la kaikkea muu­ta, kuten sisäpoli­ti­ikkaa, parveke­tu­pakoin­tia yms.

 9. No, Niin­istö on lakimies. Se on vähän niin kuin ammattitauti. 

  Tämähän tässä omi­tu­ista onkin. Juris­teille vieläpä opete­taan kieltä ja logi­ikkaa nimeno­maan lakitek­stin tulk­it­semisen kannal­ta, mut­ta silti he eivät tun­nu itse saa­van selvää vir­ket­tä tuotet­tua mil­lään. Halo­nenkin on juristi, ja vajai­ta lau­sei­ta tulee häneltäkin aika tiuhaan, joskin kiemu­rat ovat lyhyem­piä kuin Niin­istöl­lä. Haav­is­tos­ta jotenkin näkyy toimit­ta­jataus­ta. Hänel­lä on ruti­inia yksinker­tais­taa san­ot­ta­va niin, että se mah­tuu annet­tuun tilaan. Riskinä on tietysti, että yksinker­tais­taes­sa menee mutkat liian suorik­si, mis­tä on kri­ti­ikkiäkin tullut.

 10. Har­ri: Mä näk­isin että Oden oikeinkiro­tuk­sel­la ei paljoa leukail­la Salen slogeneille.Niin että sitä vaal­i­tais­toa voi käy­dä ihan oikeal­lakin sisällöllä.

  On mukavampi antaa Kelan soit­taa bassoa.

 11. Tätä päiv­i­tys­tä voisi luonnehtia:

  “Soin­in­vaara on vaalikampanja”

  tai

  “Äidinkie­lenopet­ta­ja on mainostaa”

  Vaikken nyt kokoomuk­sen vaa­likam­pan­joi­ta viime aikoina ole ihail­lut, niin vähän on erikoista, että yleen­sä ana­lyyt­tisessä blo­gis­sa nyt vaalien alla ilmeis­es­ti tahal­laan tehty kir­joi­tusasul­taan erikoinen (mut­ta huomio­ta herät­täväk­si epäilty) main­os­tek­sti laite­taan oikeakielisyysanalyysiin. 

  Ana­lyyt­ti­nen vit­sik­si hel­posti laitet­ta­va negati­ivi­nen main­on­ta on tietysti ihan hieno taide­muo­to. Ja var­masti on demokra­ti­as­sa paikallaan. Tämä hen­ki, ettei ollenkaan saisi vastapuol­ta moit­tia tai esit­tää huonona, on ihan yhtä hoopoa kuin amerikkalainen lokakampanjointi.

 12. Eiku se on mur­ret­ta. Että työ oot­ta pres­i­dent­ti. Että ite on ku toista sanoo. 

  Vakavasti puhuen, väliäkö tuol­la, vaik­ka Niin­istön kieli olisi koukeroista ja Haav­is­ton kehonkie­len itselu­ot­ta­mus olisi vähen­tynyt. Ei tässä runon­lausu­jaa valita. 

  Asi­akysymyk­sistä pitäisi löytää enem­män eroja.

 13. Niin­istö ei ole tuos­ta tek­stistä vas­tu­us­sa, enkä todel­la kuvitel­lut, että joku pitäisi tätä main­os­toimis­ton irvimistä yri­tyk­senä vaikut­taa vaalei­hin. Havaitsin tämän kielikukkasen vas­ta tänään. Ran­skas­sa tuos­ta olisi saanut sakot.

 14. Eka drafti oli:” Pres­i­dent­ti on vaan duu­ni” ( väilkalja)
  “Rul­laluis­telu Elämä!” mut­ta, joo, ei ne hyväksyneet tota Salen nuorisolle suun­nat­tua ver­sio­ta ilman aika raakaa editointia.

 15. Kokoomus hakee mielu­um­min ääniä mieliku­vakam­pan­join­nil­la kuin puh­tail­la asial­in­jauk­sil­la, se on rikkaalle puolueelle mah­dol­lista. Kun bud­jetit ovat seit­sen­nu­meroisia, tehokkain keino vaikut­taa mas­soi­hin on mieliku­va­markki­noin­ti. Pienem­män rahan puolueet joutu­vat puhu­maan asioista niiden oikeil­la nimil­lä, ilman rahan luo­maa etumatkaa.

  Mieliku­va­markki­noin­ti on pahim­mil­laan pro­pa­gan­dan muo­to, jos markki­noin­ti ei vas­taakaan tuot­teen tosi­asial­lisia omi­naisuuk­sia. Jokainen voi tykönään miet­tiä mil­lainen “työväen­puolue” tai köy­hien edus­ta­ja Kokoomus käytän­nössä on, onko äänestäjäl­lä kuluttajansuojaa…(Hehe)

  Sanoin suo­raan tutu­il­leni, että keski­t­u­loisen per­heen poli­it­ti­nen koti ei kaiken järkeni mukaan ole Kokoomus. He tien­aa­vat noin 60 000 euroa vuodessa yhteen­sä, silti mieliku­va­markki­noin­ti oli saanut hei­dät fanit­ta­maan Kokoomus­ta. (Sanoin asi­at­toman kom­ment­ti­ni vasti­neena hei­dän loukkaavaan kommenttiinsa.)

  Niin se maail­ma muut­tuu, kun vasurista kas­vaa por­vari. Uskon, että Kokoomuk­sen kan­na­tus nousee lähel­lä 30 %:a 4 vuo­den päästä, vaik­ka koko Euroop­pa kaa­tu­isi syli­in. Ihmeel­listä, että Kokoomus porskut­taa kaikesta EU-kri­ti­ikit­tömyy­destään huoli­mat­ta ja äänestäjiä siir­tyy vasem­mal­ta suo­raan oikeaalle. Hyper­leikkauk­set ja Suomen kansan todel­la laa­jamit­tainen köy­htymi­nen voisi­vat tosin muut­taa poli­it­tista kart­taa uuteen malli­in, ehkä aito­vasem­mis­to­lais­es­ta Perus­suo­ma­lai­sista tulisi poli­ti­ikan suurtekijä. 

  P.S. Uskon Kokoomuk­sen tavoit­tel­e­van ehdo­ton­ta val­ta-ase­maa saavut­taak­seen niin järeän kan­na­tus­po­h­jan, että heil­lä on varaa näyt­tää uus­lib­er­al­isti­nen nahkansa, jos mah­dolli­nen talous­rom­ah­dus sal­lii sel­l­aisen poli­ti­ikan voit­toku­lun. Kokoomuk­ses­sa on kas­va­va siipi amerikkalaistyyp­pisen yövar­ti­javal­tion unek­si­joi­ta. Aika näyttää.

 16. “Ran­skas­sa tuos­ta olisi saanut sakot.”

  Se on kuitenkin ran­skalais­ten häpeä.

 17. Tämä on ilmeis­es­ti oikea paik­ka purkaa vihani erästä main­oslauset­ta kohti.

  Eniten herää kaikki.

  Että toi osaa ärsyttää.

 18. Juok­si­ja on teko juok­si­jan äidille ja Soinin vaaran tor­ju­mi­nen työ Niin­istön mainosmaakareille 🙂

 19. Ero­tuo­mari:
  Toiv­ot­tavasti äidinkie­lenopet­ta­jat eivät ole “Suomel­la töis­sä” kuten kokoomuk­sen mainostoimisto. 

  BOB Helsin­ki on tietääk­seni poli­it­tis­es­ti sitoutumaton…ja eiköhän sieltä löy­dy ihan Osmonkin tasoisia kirjoittajia.

 20. Olen samaa mieltä Oden kanssa. Julkises­sa medi­as­sa pitää käyt­tää kirja/yleiskieltä.

  Olen tääl­lä ihme­tel­lyt, miten koulu­tuk­sen saa­neet jour­nal­isti käyt­tävät jopa ketjutet­tu­ja pos­ses­si­ivi­suf­fik­se­ja tyyli­in Suomen tasaval­lan pres­i­dentin Tar­ja Halosen huolestuminen… 

  Kuka on Suomen tasaval­lan pres­i­dentin Tar­ja Halonen?

  YLE:n radiokanav­il­la puhutaan nykyään savoa: yhen, kahen, kolomen, viien, kuuen, kahek­san, yhek­sän yms.

  Voi vain kuvitel­la miten karseal­ta tämä kuul­lostaa turku­laisen korvassa.

  Ennen Yleis­ra­dios­sa oli ammat­tiopis­to ja siel­lä kie­len huolta­ja ja toimit­ta­jan ammat­ti­in kuu­lui säälli­nen suomen kie­len taito. Samoin oli lai­ta las­ten­tarhan ja perusk­oulun opet­ta­jien valinnoissa.

  Oikein puhuttu/kirjoitettu suomen kieli edus­taa tasa-arvoa ja yhden­ver­taisu­ut­ta. Ei ole oikein, että joku heimo val­taa esimerkik­si yleis­ra­dion ja alkaa viän­tämään siel­lä savoa.

 21. Work­ing­Class­Nero:
  Haav­is­tol­ta päähän on jäänyt lähin­nä: “kakko­nen on ykkö­nen”. Sen herät­tämät miel­teet eivät ehkä, siis ehkä ole ihan yhtä myön­teisiä kuin Niinistöllä. 

  Auts 😀

 22. Myön­nän, muakin juilii toi Salen slo­gan. Mut­ta kun sitä het­ken miet­tii, tajuaa miten vaikeaa main­os­toimis­tol­la täl­lä ker­taa oli.

  6 vuot­ta sit­ten “vas­takkainaset­telun aika on ohi” oli mah­tio­suma. Tar­ja jou­tui polvilleen, kun vasem­mis­toin­himil­lisyy­del­lä ei voin­ut enää keu­lia. Sauli oli työväen pres­i­dent­ti. Täyt­tä ner­out­ta. “Työ” tässä niin­istöläisessä main­os­toimis­tomieliku­vas­sa oli kaiken huipuk­si luter­i­laista kun­non meninkiä. Niin­istöön sopii vielä hyvin täl­lainen puur­tamisen eetos, sil­lä tiet­ty äksyys kuu­luu työssä väsyneen ihmisen etuoikeuksiin. 

  No niin, nyt sit­ten uudet vaalit. Ei enää vas­takkainaset­telua, kokoomus suurin puolue muutenkin ja kaik­ki kor­vakam­pan­jat käy­ty. Mitä ne kek­sii? Van­ha mieliku­va on liian hyvä hukat­tavak­si, mut­ta sitä ei voi enää tois­taa sel­l­aise­naan. Sik­si on tehtävä pres­i­dent­tiy­destä työ muiden joukos­sa. Työväen pres­sa käärii hihat niin kuin kaik­ki muutkin. Taas ollaan luter­i­laisu­u­den sielun­maise­mas­sa. Kukaan ei nau­ra eikä syl­jeskele, vaan tääl­lä tehdään hommia. 

  Pres­i­dent­ti on työ, kaik­ki sanat infini­ti­ivis­sä, tehokas ja absur­di samanaikaises­ti. Kaik­ki ymmärtää, että se ei meinaa perus­taa hov­ia, vaan myy­dä Nokian puhe­lim­ia kil­paa Elopin kanssa, kos­ka työn lop­putu­los on vau­raus. Lihavia vuosia ei kuitenkaan luva­ta, ain­oas­taan töitä, ilottomasti.

 23. Osmo Soin­in­vaara:
  Havaitsin tämän kielikukkasen vas­ta tänään. Ran­skas­sa tuos­ta olisi saanut sakot.

  Tämä nyt menee melko lail­la saivarteluk­si, mut­ta en kek­si, mikä tuos­sa lauseessa on mielestäsi kielikukka­nen. Toki suurim­malle osalle suomea äidinkie­lenään puhu­via lause tun­tuu virheel­liseltä. Oikein on sanoa esimerkik­si, että pres­i­dent­tiys on ammat­ti. Täl­lä on toki jo eri­lainen, täs­mäl­lisem­pi merk­i­tys kuin tulkin­noille avoimel­la vaal­is­lo­ganil­la pres­i­dent­ti on työ. Lähin­nä mietin, onko tässä piilotet­tuna jokin sel­l­ainen köm­mähdys, jota en huo­maa. Voisitko täsmentää?

 24. Tää jut­tu nyt on tämän vaalin tärkein??? Voi itkevä —–le! Sanoin ker­ran alot­taes­sani tän pal­stan lukemista, että mik­si tääl­lä kir­joite­taan suomea huonos­ti. Min­ulle nopeasti vas­tat­ti­in, että jokainen saa kir­joit­taa miten halu­aa. Se sit­ten siitä. Ehkä tol­lakin pääsee pres­sak­si? Epäileekö joku?

 25. Äidinkieltä raiskataan nykyään kaikkial­la. Edes Ylen uutis­toimit­ta­jat eivät osaa suomea. Miten sitä sit­ten voitaisi­in odot­taa main­os­toimis­ton pojilta?

 26. “pata ja kat­ti­la ‑meininkiä”

  Esimerkik­si Pata negra ja Puta negra ovat varsin eri asioi­ta, vaik­ka yhdestä vokaal­ista on kiinni. 

  Poli­isi pam­put­taa vai Poli­isi tumputtaa?

  Hiuk­sen­halkomista on pres­i­dentin­val­in­ta meilläkin.

  Ter­veisin Kale­vi Kämäräinen

 27. Jumala on rakkaus. 

  Pres­i­dent­ti on työ. 

  Pekka Haav­is­to on tulevaisuus.

 28. Voi vain kuvitel­la miten karseal­ta tämä kuul­lostaa turku­laisen korvassa. 

  Ei läh­eskään yhtä kamalal­ta kuin turkulainen. 

  (Myön­netään, en ole oikea turku­lainen ja poden län­sisuo­ma­laiselle epänor­maalia viehtymys­tä itä­murtei­ta kohtaan.)

 29. Pak­ka Taipale kir­joit­ti: “Onko tuo nyt kovin paljon kum­mallisem­paa kuin “Jot­tei totu­us uno­h­tu­isi”? Vaillinnainen lause­han sekin on.”

  “Pres­i­dent­ti on työ” ei ole oikeas­t­aan vail­li­nainen lause, pikem­minkin ärsyt­tävä virhe. Mielestäni suomen kie­len normien mukaan ei voi sanoa edes “lääkäri on työ” tai “opet­ta­ja on työ”.

  Opet­ta­ja on ammat­ti. Opet­ta­ja tekee opet­ta­jan työtä. Pres­i­dent­ti on val­tion­päämies, insti­tuu­tio, sym­boli tai tit­teli. Pres­i­dent­tiys kai sen­tään voisi olla työ.

  “Suomel­la töis­sä” on sen­tään suomen kieltä, vrt. “val­ti­ol­la töissä”.

 30. “Pres­i­dent­ti on työ”

  Ehkä tuo on savolaisille annet­tu ohje pres­i­dentin teitittelystä.

 31. Evert The NeveR­est:
  Olen tääl­lä ihme­tel­lyt, miten koulu­tuk­sen saa­neet jour­nal­isti käyt­tävät jopa ketjutet­tu­ja pos­ses­si­ivi­suf­fik­se­ja tyyli­in Suomen tasaval­lan pres­i­dentin Tar­ja Halosen huolestuminen… 

  No voi panovihreä paho­lainen sen­tään! Upee­ta par­o­di­aa Evert!

 32. Sitä kut­su­taan viraal­isu­udek­si ja tulit Osmo juuri main­os­toimis­ton pelaa­mak­si. Niin vain siitä Niin­istöstä puhutaan jopa Soin­in­vaaran blogissakin.

  Toisek­seen maini­tun kieliop­pivirheen joh­dos­ta Niin­istön kadun­var­si­main­os on ain­oa, jon­ka muis­taa vielä koton­akin tai äänestyskopis­sa. Tosin siitä ei muista muu­ta kuin sen, että “jotain työstä siinä oli”.

 33. Evert The NeveR­est:
  Voi vain kuvitel­la miten karseal­ta tämä kuul­lostaa turku­laisen korvassa. 

  Kuu­lostaa. Mitään niin hirveää ei olekaan kuin nämä “kuul­lostaa”, “puol­lus­taa” sun muut lisä-ällät, joi­ta on jostain syys­tä nykyään muo­tia tunkea joka jumalan paikkaan. Että se siitä oikein puhutusta/kirjoitetusta suomen kielestä.

  Mitä tulee PiikkiSi­ilin mieliku­vakam­pan­join­ti­in, niin sen osalta tuskin on Vihrei­den ylit­tänyt­tä. Hirveä hype pääl­lä, mut­ta kovin paljon tun­tuu ole­van Haav­is­tonkin CV:ssä (ja pres­i­dent­ti­tent­tiesi­in­tymi­sis­sä) pelkkää ilmaa.

 34. Eipäs arvostel­la epätäy­del­lisessä maail­mas­sa elämään joutu­vaa Kokoomus­ta! Kun­han myy­dään taas asei­ta saudeille, hymy­il­lään uusille Gaddafeille ja pis­tetään taas taval­liset ihmiset vas­tu­useen pankki­irien mokailus­ta — niin me pärjätään!

 35. Evert The NeveR­est:

  Oikein puhuttu/kirjoitettu suomen kieli edus­taa tasa-arvoa ja yhden­ver­taisu­ut­ta. Ei ole oikein, että joku heimo val­taa esimerkik­si yleis­ra­dion ja alkaa viän­tämään siel­lä savoa.

  Minus­ta se on vaan posi­ti­ivista, että mur­ret­takin vielä jos­sain kuulee.

  Vai, että savolais­ten salali­it­to. Vuan suopha sinne paekkoo not­ta tot­ta itekii hakkee?

 36. Mikko H: Tämähän tässä omi­tu­ista onkin. Juris­teille vieläpä opete­taan kieltä ja logi­ikkaa nimeno­maan lakitek­stin tulk­it­semisen kannal­ta, mut­ta silti he eivät tun­nu itse saa­van selvää vir­ket­tä tuotet­tua mil­lään. Halo­nenkin on juristi, ja vajai­ta lau­sei­ta tulee häneltäkin aika tiuhaan, joskin kiemu­rat ovat lyhyem­piä kuin Niin­istöl­lä. Haav­is­tos­ta jotenkin näkyy toimit­ta­jataus­ta. Hänel­lä on ruti­inia yksinker­tais­taa san­ot­ta­va niin, että se mah­tuu annet­tuun tilaan. Riskinä on tietysti, että yksinker­tais­taes­sa menee mutkat liian suorik­si, mis­tä on kri­ti­ikkiäkin tullut.

  Voidaan­han niille kie­lenkäyt­töä opet­taa, mut­ta oppi­vatko ne, se on ihan eri kymysys. 😉

  Samaa mieltä siitä, että jengi­in uppoaa parhait­en “keep it sim­ple, stu­pid” ‑höpinä. Mut­ta kyl­lä tämä kehi­tys on alka­nut jo siitä het­kestä kun isä tele­vi­sion koti­in osti.

  Kun maail­ma typ­is­tetään 10 sekun­nin sound bite:iksi, niin jäl­ki on sen mukaista. Sisäisiä lakimiehiä on var­masti ihan aina kor­ven­nut käy­dä tämän tyyp­pistä “keskustelua”. Minkäs teet kun ei muu­takaan vai­h­toe­htoa tarjota?

 37. Work­ing­Class­Nero:
  Lääkäri on vir­ka ja yksi­tyisel­lä puolel­la työ. 

  “Lääkäri” on hyvin har­voin vir­ka. Lääkäri on ammat­ti. Vir­ka on sen sijaan yleen­sä esimerkik­si “pääl­likkölääkäri”, “ter­veyskeskus­lääkäri”, “apu­lais­lääkäri”, “alueylilääkäri” tai jotain muu­ta vähän tarkem­paa. Yksi­tyisel­läkin nimike on yleen­sä jotain muu­ta kuin pal­jas “lääkäri”.

  Tietysti sanaa “vir­ka” voi käyt­tää myös uskon­nol­lises­sa mielessä, tarkoit­ta­mas­sa ihmiselle annet­tua kut­sumus­ta. Siinä mielessä voisin esimerkik­si itse ajatel­la hoita­vani aviomiehen ja insinöörin virko­ja Jumalan näi­hin tehtävi­in kutsumana.

  Virkalääkärit ovat usein val­ti­ol­la (Suomel­la) töis­sä, main­oslau­sei­den pykääjät yksityisellä.

  “Suo­mi” ja val­tio eivät ole syn­onyymejä. “Suo­mi” on mei­dän isän­maamme, joka on metafyysi­nen kokon­aisu­us. Se muo­dos­tuu kansas­ta ja maas­ta eikä sil­lä ole juri­disia suhtei­ta mihinkään. “Suo­mi” on tässä mielessä yhtä todel­li­nen kuin vaikka­pa sini­funk­tio. Virkamiehen työ­nan­ta­ja on “Suomen tasaval­ta”, se val­tio, jon­ka suo­ma­laiset muo­dosta­vat. Sit­ten on kol­mas tek­i­jä, “val­takun­ta”, joka on jotain val­tio­ta laa­jem­paa. Virkamies on val­takun­nan palveluk­ses­sa, mut­ta en sanoisi mis­sään nimessä, että hän on val­takun­nal­la töissä.

 38. Slo­gan jatkaa Kokoomuk­sen työväkikam­pan­jaa, jota on vil­jel­ty jo muu­tamis­sa edel­li­sis­sä vaaleis­sa. Kokoomuk­sen mielestä rikas on ahk­er­ampi ja työtelijäämpi kuin köy­hä. Val­tavia tulo­ero­ja on puo­lus­tel­tu sil­lä, että rikkaat ovat oma­l­la ahkeru­udel­laan varansa ansain­neet. Köy­hän 12h työpäivät tai kah­den työn tekem­i­nen ei ole ahkeruutta.

 39. Kuten arvelinkin niin Vihreät mokaa­vat itse Haav­is­ton kam­pan­jan. Osmo tekee siinäkin taas kovasti työtä.

  Yli innokkaiden “tuk­i­joiden” ansios­ta Haav­is­ton kam­pan­jas­ta on asi­asiältö saatu häivytet­tyä sirkus­meininki­in, sun­nun­taina nähdään kuin­ka alas Haav­is­ton kan­na­tus jää. Olisi ollut parem­pi keskit­tyä siihen asiaan

 40. Onko pres­i­dent­tiys tosi­aankin “vain” työ?

  Mielestäni työ on joku hom­ma joka pitää hoitaa, tai se tarkoit­taa työ­suhdet­ta jos­sa tehdään niitä hom­mia palkkio­ta vas­taan. Työn tekemisen jäl­keen vai­hde­taan vapaalle ja tehdään jotain muu­ta. Työl­lä itsessään ei ole arvoa, vaan se mah­dol­lis­taa mui­ta asioita. 

  Pres­i­dent­tiys on mielestäni paljon enem­män kuin “työ”. Se on vas­tu­unkan­tamista, johta­ju­ut­ta, välit­tämistä. Pres­i­dent­ti on kansalli­nen insti­tuu­tio, ei mikään 9–17 duu­ni jota hoita­maan nyt vaan palkataan joku kenel­lä on suun­nilleen sopi­va tausta. 

  Työn ja pres­i­dent­tiy­den yhdis­tämi­nen ker­too joko siitä, että pres­i­dent­tiys nähdään pelkkänä duun­i­na, tai sit­ten siitä että työ, työelämä ja talouselämä (yli)korostuvat hak­i­jan tärkeim­mäk­si teemak­si. Niin­istön kohdal­la uskon ole­van kyse jälkim­mäis­es­tä. Mielestäni Niin­istön vaalilauseen todel­li­nen merk­i­tys on “liike-elämä on tärkein­tä”. Haav­is­to puolestaan korostaa ihmisen merkitystä. 

  Tämä on syy mik­si itse aion äänestää Haav­is­toa. Mielestäni liike-elämän edun­valvon­ta on riit­tävän hyväl­lä tolal­la nykyisel­läänkin. Ihmi­nen ja “kansakun­nan sielu” puolestaan kaipaisi enem­män puo­lus­tamista ja myös sitä työtä.

 41. Mielestäni main­ok­sen kieli voi hyvin olla vapaam­paa, kevyem­pää, iskeväm­pää kuin esim. viral­li­sis­sa asiakirjoissa.

 42. Sisy­fos Kivi:
  Juok­si­ja on teko juok­si­jan äidille ja Soinin vaaran tor­ju­mi­nen työ Niin­istön mainosmaakareille 

  Heh. Ihan paras­ta, Kivi!

  Oden ensisyksyn kunnallisvaalislogan:
  Soinin vaar­alle kun­ni­alli­nen piste.

  Ehkä mon­imielisyys voisi tuo­da uusia äänestäjiä turhankin prag­maat­tisek­si ja huumor­in­ta­jut­tomak­sikin(?) leimat­ulle ikiliikkujalle?

 43. Jari Mus­to­nen:
  Sitä kut­su­taan viraal­isu­udek­si ja tulit Osmo juuri main­os­toimis­ton pelaa­mak­si. Niin vain siitä Niin­istöstä puhutaan jopa Soin­in­vaaran blogissakin. 

  Tämä on ain­oa syy, mik­si en itse ole jak­sanut tuos­ta äärim­mäisen ärsyt­tävästä lauseesta alkaa valit­taa. Jos siitä ei olisi Niin­istölle hyö­tyä, olisi vähin­täänkin kohtu­ullista, että olisi nous­sut jonkin­lainen äidinkie­lenopet­ta­jat ja oikeakielisyys­nipot suomen puoles­ta ‑vas­takam­pan­ja. Muuten olen sitä mieltä, että tämän slo­ganin takana täy­tyy olla vedonlyön­ti siitä kuin­ka type­r­äl­lä kam­pan­jal­la voi Suomes­sa pres­i­den­tik­si päästä.

  Haus­ka yksi­tyisko­h­ta on se, että Haav­is­ton kam­pan­ja tun­tuu käyt­tävän samaa teemaa kuin Niin­istö 6 vuot­ta sit­ten, vaikkakin hiukan eri merk­i­tyk­sessä: Vas­takkainaset­telun aika on ohi. Olen myös tykän­nyt Haav­is­ton slo­ganeista: “Kokoaan suurem­pi Suo­mi” ja “Huomi­nen on yhdestä äänestä kiin­ni”, mut­ta olen luon­nol­lis­es­ti äärim­mäisen puolueelli­nen arvioija.

 44. KariS:
  Kuten arvelinkin niin Vihreät mokaa­vat itse Haav­is­ton kam­pan­jan. Osmo tekee siinäkin taas kovasti työtä.

  Yli innokkaiden “tuk­i­joiden” ansios­ta Haav­is­ton kam­pan­jas­ta on asi­asiältö saatu häivytet­tyä sirkus­meininki­in, sun­nun­taina nähdään kuin­ka alas Haav­is­ton kan­na­tus jää. Olisi ollut parem­pi keskit­tyä siihen asiaan

  Olen hiukan kyl­lästynyt kuule­maan val­i­tus­ta Haav­is­ton kam­pan­jas­ta. Vihreät on pieni puolue ja hirveän iso osa kam­pan­jat­a­pah­tu­mista on kan­nat­ta­jien itsen­sä tekemiä. Voi olla, että kam­pan­ja olisi onnis­tuneem­pi ja vetoaisi suurem­paan joukkoon ihmisiä (ja olisi hajut­tomampi ja maut­tomampi), jos jokainen yksi­tyisko­h­ta olisi main­os­toimis­ton suun­nit­tele­ma, mut­ta siihen Haav­is­tol­la ei ole mil­lään taval­la ollut mah­dol­lisu­ut­ta. Väistämät­tä varainkeruu on myös ollut olen­nainen osa kam­pan­jaa, kun ei ole rikkai­ta tuk­i­joi­ta samal­la taval­la kuin Niin­istöl­lä ja “sirkus­meiningillä” varainkeruu tun­tuu onnis­tuneen ihan kivasti.

 45. PiikkiSi­ili: P.S. Uskon Kokoomuk­sen tavoit­tel­e­van ehdo­ton­ta val­ta-ase­maa saavut­taak­seen niin järeän kan­na­tus­po­h­jan, että heil­lä on varaa näyt­tää uus­lib­er­al­isti­nen nahkansa, jos mah­dolli­nen talous­rom­ah­dus sal­lii sel­l­aisen poli­ti­ikan voit­toku­lun. Kokoomuk­ses­sa on kas­va­va siipi amerikkalaistyyp­pisen yövar­ti­javal­tion unek­si­joi­ta. Aika näyttää.

  Eiköhän kaik­ki puolueet tavoit­tele ehdo­ton­ta val­ta-ase­maa? Vai onko jol­lakin puolueel­la tosi­aan tavoit­teena että ”mak­simis­saan 25 % äänistä kiitos, se on meille kohtu­ulli­nen osu­us”. Demokra­ti­as­sa tuon ehdot­toman val­ta-ase­man saami­nen tietysti voi ollakin sit­ten hiukan vaikeam­paa. Toki kokoomus on tätä tavoitet­ta lähempänä kuin vihreät.

 46. Jari Mus­to­nen:
  Sitä kut­su­taan viraal­isu­udek­si ja tulit Osmo juuri main­os­toimis­ton pelaa­mak­si. Niin vain siitä Niin­istöstä puhutaan jopa Soin­in­vaaran blogissakin. 

  En ymmär­rä tätä kansan­vi­isaut­ta, jon­ka mukaan main­os on onnis­tunut kun se huo­mataan, vaik­ka huomio olisi ärsyyntymistä.

  Jos asia todel­la olisi näin, eikö kaik­ki kadun­var­si­main­ok­set kan­nat­taisi kor­va­ta palka­tu­il­la henkilöil­lä, jot­ka potki­vat ohikulke­via ihmisiä mai­har­il­la haaroihin?

  Kuten kaik­ki nor­maalit ihmiset, olen tietenkin taipu­vainen salali­it­to­te­o­ri­oi­hin. Ehkä “ärsyt­tävä main­os on onnis­tunut main­os” ‑aja­tus onkin itse asi­as­sa main­os­toimis­to­jen levit­tämä jut­tu, kos­ka ajatuk­sen hyväksymisen myötä ärsyt­tävän main­ok­sen haukku­mi­nenkin muut­tuu main­os­toimis­ton voiton ja nerokku­u­den myön­tämisek­si. Var­maan liskoih­misetkin jotenkin liit­tyvät tähän.

  (En myöskään ymmär­rä tätä nykypäivän nau­ret­tavaa loukkaan­tu­mish­erkkyyt­tä. Ihan kuin Niin­istön main­os­toimis­ton pöl­lölle main­oslauseelle nau­rami­nen olisi henkilöko­htainen hyökkäys Niin­istöä vas­taan. Itse asi­as­sa jos main­os­toimis­to­ja on uskomi­nen, niin vaaleis­sa ovat vas­takkain Pahvi-Sauli ja Vaha-Pekka. Kat­sokaa vain sitä Haav­is­ton vaal­i­julis­tet­ta niin ymmärrätte.)

 47. Sant­tu: “Työn ja pres­i­dent­tiy­den yhdis­tämi­nen ker­too joko siitä, että pres­i­dent­tiys nähdään pelkkänä duun­i­na, tai sit­ten siitä että työ, työelämä ja talouselämä (yli)korostuvat hak­i­jan tärkeim­mäk­si teemaksi. ”

  Omi­tu­inen diko­to­mia: että lausah­dus voisi tarkoit­taa vain jom­paa kumpaa näistä kahdes­ta. Voi se ker­toa muus­takin. Esimerkik­si siitä, että pres­i­dent­tiys nähdään hikeä, ver­ta ja kyyneleitä tar­joa­vana haas­teena, jota lähde­tään nöyrästi kohtaa­maan, eikä kuvitel­la että oma yliv­er­tainen moraa­li­nen parem­muus hoitaa kaiken. Että pres­i­dent­tiys ei ole vain tilaisu­us nous­ta saip­pualaatikolle ja saar­na­ta ja tiuskia muille. Että pres­i­dent­ti ei ole valmis virkaan astues­saan, vaan joutuu tekemään duu­nia koko ajan, sitä mukaa kuin uusia tehtäviä tulee vastaan.

  Siis ihan noin vain esimerkiksi.

 48. Ker­toisiko joku mis­sä niitä val­tavia tulo­ero­ja oikein esi­in­tyy? Tilas­to­jen mukaan Suomes­sa on tulon­jaon tasaisu­us aivan maail­man huippuluokkaa.

 49. PiikkiSi­ili:
  Sanoin suo­raan tutu­il­leni, että keski­t­u­loisen per­heen poli­it­ti­nen koti ei kaiken järkeni mukaan ole Kokoomus. He tien­aa­vat noin 60 000 euroa vuodessa yhteen­sä, silti mieliku­va­markki­noin­ti oli saanuthei­dät fanit­ta­maan Kokoomusta. 

  Noil­la tuloil­la taitaa olla aika kirkkaasti mak­sum­iehen roolis­sa, eli kyl­lä ainakin minä ymmär­rän, mik­si työn raskaan raata­jat äänestävät kokoomus­ta jonkun vasem­mis­toli­iton sijas­ta. Har­va kum­minkaan oikeasti tykkää siitä että val­tio ottaa rahat omas­ta taskus­ta ja jakaa ne joillekin muille. 

  Yleen­sähän vasem­mis­toa äänestetään kun halu­taan rahoit­taa omia kulu­tus­meno­ja muiden pus­sista vaik­ka tämä ver­hoil­laankin sol­i­daarisu­u­den kaa­pu­un. Tosin viimeisen 10v aikana kun kat­soo teko­ja, niin kun kokoomus nui­ji par­it ydin­voimalu­vat, niin siinä tehti­in duu­nar­in kannal­ta suurin yksit­täisen posi­ti­ivi­nen päätös vasurei­den kovas­ta vas­tus­tuk­ses­ta huolimatta.

  1. Sylt­ty
   2500 euroa kuus­sa on alle keskiar­von. Var­maankin ovat saama­puolel­la hyv­in­voin­ti­val­tios­sa. Pait­si jos ovat ter­veitä ja lapset­to­mia ja kuol­e­vat ker­ral­la auto-onnet­to­muudessa täyt­täessään 65 vuotta.

 50. Mikael M.

  “En ymmär­rä tätä kansan­vi­isaut­ta, jon­ka mukaan main­os on onnis­tunut kun se huo­mataan, vaik­ka huomio olisi ärsyyntymistä.”

  Mikael, huomios­sasi piilee osato­tu­us. Kaipa se kuitenkin useim­mis­sa tapauk­sis­sa toimii. Tietysti huomioar­vol­lakin on joku raja ole­mas­sa, ehkä ne mai­har­it kan­nat­taa jät­tää kaap­pi­in, jos on myyntiaikeissa.

  Ärsyt­tävästä main­on­nas­ta on tul­lut jonkun näköi­nen itseis­ar­vo. Kaik­ki nää “Elämä on” sun muut vas­taa­vat hoke­mat on vaan ilmeis­es­ti ollut kuitenkin sen ver­ran kan­nat­tavia, että niitä suosi­taan. Taval­laan se on ihan ymmär­ret­tävää, kos­ka kil­pailu ihmis­ten tarkkaavaisu­ud­es­ta on sen ver­ran kovaa, että ehkä se pelkkä huomion kaap­pami­nen on jo puoli voittoa.

  Sinän­sä vaikea kuvitel­la, etteikö Niin­istön slo­gan olisi ollut tarkkaan harkit­tua. Ton taso­nen main­os­fir­ma tuskin jät­tää täl­laista ihan arpa­pelin varaan, etenkin kun huomioidaan asi­akas, joka kiin­nit­tää eri­ty­istä huomio­ta imagoonsa.

  “Ris­ki on kova paikka”

  -Sauli Niin­istö tai Mat­ti Nykä­nen pres­i­dent­ti­ten­tis­sä 2012.

 51. Osmo,

  Per­he, jos­sa verotet­ta­vat tulot ovat noin 60000 euroa vuodessa, kuu­luu tulon­jakoti­las­tossa VII tai VIII desi­ili­in vähän riip­puen las­ten lukumäärästä ja iästä ja siitä, omis­taako per­he asun­ton­sa vai ei. Tulon­si­ir­to­ja per­he näyt­täisi saa­van selvästi vähem­män kuin mak­saa veroja.

  1. Pekka Pes­si
   Muis­titko nyt varf­masti laskea mukaan sen koulu­tuk­sen, jon­ka per­he on jo saanut ja ne eläk­keet, jot­ka per­he tulee joskus saamaan.
   2500 euroa kuus­sa on alle keskipalkan, selvästi. Tuo “hyväo­saisu­us” johtuu siitä, että on kyse pariskun­nas­ta eikä sinkuista.

 52. On erit­täin hienoa, että eri­laiset muusikot/taiteilijat jne ovat kan­nat­ta­neet Haav­is­toa. Lop­putu­los aivan ilmeis­es­ti on kuitenkin vielä se, että se kan­na­tus toimii väärin päin.Meitä van­huk­sia on vielä aika paljon, eikä pres­san kan­nat­ta­ji­na toimi­vat eri­laiset taiteil­i­jat ja vas­taa­vat mitenkään vahvista meille ehdokkaan parem­muut­ta. Val­i­tan. Ehkä kuu­den vuo­den päästä meistä suuri osa on jo nur­men alla.

 53. Anu: Haav­is­ton toisen kier­roksen kam­pan­ja on var­masti kiva ja tek­i­jät täyn­nä intoa. Se vaan suun­tau­tuu omille joukoille. Niille jot­ka var­masi äänestää Haavistoa. 

  Jos todel­la olisi halut­tu Pekas­ta pres­i­dent­ti, kam­pan­ja oli­is pitänyt suun­na­ta Väyry­sen ja Soinin pudot­tua näi­den vapaak­si jät­tämi­in äänestäji­in. Lip­posen äänestäjäthän oli­vat Haav­is­ton takana jo ensim­mäisel­lä kier­roksel­la ja Arhin­mäkeä äänestäneet siir­tyvät ilman kam­pan­jaakin. Toinen epäko­h­ta on tuo Osmon avauk­sen tyyp­pinen “me olemme näin fik­su­ja” ylim­ielisyys, joka vihreis­sä näyt­tää ole­van sisään­raken­net­tuna ja tulee vähän tahat­tomasti esille.

 54. Minus­ta has­suin­ta koko vaalipros­es­sis­sa on, että lop­pusuo­ralle pää­tyi kak­si täysin saman­laista ehdokasta. 😀

 55. Luulen että slo­ganin on keksinyt englan­ninkieli­nen main­os­mies. Hänel­lä on tul­lut Niin­istöstä mieleen että “the pres­i­dent will be a piece of work” ja sit­ten se on kään­net­ty suomeksi.

 56. Eiköhän tämä postaus ollut tarkoitet­tu kevennykseksi?

  Niin­istön vaalilause kyl­lä jää päähän tin­nit­tämään. Huomiot pro­te­tant­tis­es­ta eti­ikas­ta oikeita.

 57. KariS:
  Anu: Haav­is­ton toisen kier­roksen kam­pan­ja on var­masti kiva ja tek­i­jät täyn­nä intoa. Se vaan suun­tau­tuu omille joukoille. Niille jot­ka var­masi äänestää Haavistoa. 

  Jos todel­la olisi halut­tu Pekas­ta pres­i­dent­ti, kam­pan­ja oli­is pitänyt suun­na­ta Väyry­sen ja Soinin pudot­tua näi­den vapaak­si jät­tämi­in äänestäji­in. Lip­posen äänestäjäthän oli­vat Haav­is­ton takana jo ensim­mäisel­lä kier­roksel­la ja Arhin­mäkeä äänestäneet siir­tyvät ilman kampanjaakin.

  En ole varsi­nais­es­ti eri mieltä tästä teo­reet­tis­es­ta opti­maalis­es­ta kam­pan­jas­ta, en vain näe miten parem­pi kam­pan­join­ti olisi käytän­nössä ollut mah­dol­lista. Pääsy toiselle kier­rokselle selvisi sun­nun­taina. Siinä vai­heessa vaa­likas­sa oli tyhjä ja toisen kier­roksen ennakkoäänestys alkoi melkein heti. Vihreil­lä ei ole/ollut niin vah­vaa organ­isaa­tio­ta, riit­tävästi rahaa ja etukäteis­var­muut­ta toiselle kier­rokselle pääsys­tä niin että kam­pan­ja olisi saatu heti uud­estaan käyntiin.

  Kam­pan­jas­sa kan­nat­ta­jat ovat tehneet sitä mitä parhait­en osaa­vat. Ultra Bran ydi­nosaamista on musi­ikin soit­ta­mi­nen van­hoille faneille, ei katukam­pan­join­ti Ival­os­sa. Musisoimal­la Ultra Bra voi kerätä rahaa kam­pan­jaan, mut­ta valitet­tavasti siinä vai­heessa, kun kon­sertin tuo­maa rahaa päästi­in käyt­tämään, taisi ennakkoäänestys jo olla ohitse.

  Niiden joukos­sa, jot­ka voisi­vat vaikut­taa Väyry­sen ja Soinin äänestäji­in, taitaa valitet­tavasti olla hiukan vähän­lais­es­ti Haav­is­ton fanaat­tisia kan­nat­ta­jia, jot­ka oli­si­vat valmi­ita vas­taavi­in tem­pauk­si­in hei­dän keskuudessaan.

  (En tiedä Haav­is­ton kam­pan­jas­ta sen enem­pää kuin mitä lehdis­tä ja face­book­ista on voin­ut lukea. Hatun­nos­to kaikille niille, jot­ka ovat itsen­sä lait­ta­neet likoon! Pidän kam­pan­jaa kohtaan esitet­tyä kri­ti­ikkiä hiukan kohtu­ut­tomana heitä ajatellen.)

 58. Ein­sten:
  Sinän­sä vaikea kuvitel­la, etteikö Niin­istön slo­gan olisi ollut tarkkaan harkit­tua. Ton taso­nen main­os­fir­ma tuskin jät­tää täl­laista ihan arpa­pelin varaan, etenkin kun huomioidaan asi­akas, joka kiin­nit­tää eri­ty­istä huomio­ta imagoonsa. 

  Jos nyt ihan vakavasti puhutaan, niin kyl­lähän se näin on. Kokon­aisuute­na Niin­istön kam­pan­ja on raken­net­tu oikein taitavasti, vaik­ka kapu­lakielisyys julis­teessa onkin kauneusvirhe. Sel­l­ainen kuitenkin har­mit­taa vain Etsivän Kielipoli­isin peit­e­toim­intaväkeä. (En ole koskaan äänestänyt kokoomuse­hdokas­ta mis­sään vaaleis­sa, että ei tarvitse kenenkään sit­ten koti­in­päin vetämis­es­tä syyttää.)

  Se oikeasti kiin­nos­ta­va kysymys onkin, että mik­si demarei­den main­on­ta epäon­nis­tuu niin täy­del­lis­es­ti joka kerta…

 59. Osmo, ei kai las­ten koulu­tus ole tulon­si­ir­to? Minus­ta se on lähin­nä palvelu.

 60. Lasken­nal­lis­es­ti per­heen toinen aikuinen lisää kulu­tus­ta vain puolel­la yksiköl­lä ->1 yksi­na­su­ja- 1‑yksikköä; yhdessäa­su­va pari 1,5 yksikköä. Alla ole­vien linkkien takana mie­lenki­in­toista tietoa kansan­taloutemme tulon­jakoon liittyen.

  Tulon­jakoti­las­to 2010 (pien­i­t­u­loisu­us)
  http://www.stat.fi/til/tjt/2010/02/tjt_2010_02_2012-01–25_fi.pdf

  Tulon­jakoti­las­to (yleiskat­saus)
  http://tilastokeskus.fi/til/tjkt/2010/tjkt_2010_2011-12–16_tie_001_fi.html

  Elin lap­suuteni suo­ma­laisel­la mit­ta­pu­ul­la syvässä köy­hyy­dessä. Vaat­tei­ta oli hyvin vähän, har­ras­tusvä­lineitä ei juuri lainkaan. Olimme kasvis­syöjiä, mikä tarkoit­ti kyl­läkin lähin­nä pelkkää perunaa, sip­u­lia ja maitoa. Riisipu­uroa joskus, nam! Joulu­na mum­mo lähet­ti parin kymme­nen markan edestä lahjo­ja jokaiselle lapselle. Koulu­ruo­ka oli hyvin tärkeä jut­tu ja van­hempani pakot­ti­vat min­ut ole­maan kasvis­syöjä. Olin kovasti ali­pain­oinen 12-vuo­ti­aana ja ter­vey­den­hoita­ja meinasi viedä asi­aa eteenpäin. 

  Koin köy­hyyteni takia sosi­aal­ista häpeää koulus­sa ja sain kuul­la siitä opet­ta­jil­takin. Statuk­seni oli aika nol­la ja sosi­aaliset suh­teet kär­sivät siitä, ettei ollut varaa mihinkään har­ras­tuk­si­in. Olisin halun­nut liit­tyä jalka­pal­lo- tai pesä­pal­lo­joukkueeseen, mut­ta ei ollut varaa. Koko lap­suuteni aikana pääsin kovasti vaa­ti­mal­la ker­ran jalka­pal­lok­oulu­un ja toise­na kesänä pesä­pal­lok­oulu­un, van­hem­mil­leni se oli suuri pon­nis­tus. Elet­ti­in 90-lukua ja äiti­ni oli pieni­palkkainen työn­tek­i­jä ja isäni todel­la pieni­palkkainen vaar­al­lista ja raskas­ta työtä tekevä miniyrit­täjä. Vuokra oli karmean suuri Helsingistä 40 kilo­metrin päässä, vaik­ka oli kun­nan asun­to. Van­hempani mak­soi­vat net­tokym­menyk­set eräälle vapaalle herä­tys­li­ik­keelle. Isäni sai val­tavia rai­voko­htauk­sia usei­ta ker­to­ja viikos­sa raha­pu­laa tuskail­lessaan, hän uhkasi usein haka­ta lapset ja äiti­ni kap­paleik­si kirveel­lä. Syynä oli aina raha­pu­la, vaik­ka tekosyyk­si vierit­ti aina jotain muu­ta. Elimme taloudel­lises­sa hel­vetis­sä, vaik­ka ei ollut sent­tiäkään velkaa, molem­mat van­hem­mat töis­sä ja emme olleet oikeutet­tu­ja yhteiskun­nan tukiin. 

  Kolme mieli­sairas­ta las­ta putkahti pesästä ulos. Vieläkin äiti­ni horisee kym­menys­ten siu­nauk­sista, run­saista siu­nauk­sista. Koy­hyyt­tä pahempaa on se hirvit­tävä elämä, mikä seurasi sairas­tut­tuani henkises­ti. Eri­tyi­nen siu­naus on kohdan­nut per­het­täni, totis­es­ti! Köy­hä voi olla onnelli­nen, mut­ta vakavasti tuskaisen elin­ta­so tipah­taa kaiken ymmär­ryk­sen ala­puolelle. Nykyi­nen viher­vasem­mis­to ei tiedä köy­hyy­destä yhtään mitään, köy­hyy­den ja Suomes­sa kovin yleis­ten mie­len­ter­veysongelmien yhteis­vaiku­tus las­kee elin­ta­son kehi­tys­maid­en keskimääräisen tason ala­puolelle. Ter­veys on merkit­tävä elin­ta­sotek­i­jä, vaik­ka ter­veen on sitä vaikea käsittää.

  P.S. Lip­po­nen (SDP) sai aika lail­la ansait­se­mansa vaal­i­t­u­lok­sen, kaval­jeerin­sa ex-val­tio­vairain­min­is­teri Sauli Niin­istö (Kokoomus) ansait­sisi kanssa odotet­tua heikom­man tulok­sen! Oli­si­vatko nämä her­rat voineet tehdä jotain sil­loin toisin, että per­heeni elämä ei olisi ollut niin kur­jaa? Syr­jäy­tymi­nen mak­saa aika paljon yhteiskun­nallekin, vaik­ka inhimil­lisel­lä kär­simyk­sel­lä ei olisikaan väliä. Ei tarvitse välittää!

 61. Okei, ker­ron lisää esimerkkiper­heestä. Per­heen isä tien­aa läh­es 40 000 euroa (AMK-taso), äiti reilut 20 000 euroa (Ammat­tik­oulu). Kaik­ki lapset (mon­ta) ovat läht­e­neet pesästä jo vuosia sit­ten. Kumpikin noin 50 v. Talon­sa osti­vat aikoinaan edullis­es­ti, nyt sen arvo mil­tei triplau­tunut. Talo sijait­see arvoalueek­si muut­tuneel­la alueel­la, vier­essä on kaup­pakeskus ja golf-kenttä. 

  Kiin­teistövälit­täjän mukaan talon arvo selvästi yli 300 000 euroa nyt. Velat läh­es mak­set­tu, aikoinaan las­ten ollessa kotona oli­vat erit­täin tiukil­la. Pihas­sa kak­si 2000-luvun alkupuolen pre­mi­um-autoa, arvoltaan kumpikin reilut 10 000 euroa. Kaukolomil­la käyvät kahdesti vuodessa. Omaisu­us net­tona jotain 300 000–350 000 euroa. Mielestäni aivan keskilu­okkaista, joku vähem­män onnekkaampi per­he vas­taav­il­la tuloil­la asu­isi pienessä kak­sios­sa vuokral­la ja pihas­sa olisi Toy­ota Corol­la 98-mallia karvanopilla. 

  Hyö­ty­isikö täl­läi­nen per­he hyv­in­voin­ti­val­tion romut­tamis­es­ta? Kyl­lä, nykyisessä tilanteessaan ehkä, jos kaik­ki menisi suhkot hyvin ilman kallista ja pitkäaikaista laitoshoitoa van­hu­u­saikana. Mut­ta oli­si­vatko he ilman hyv­in­voin­ti­val­tio­ta, mikä kus­tan­si ilmaisen koulu­tuk­sen ja lap­sil­isät tiukkoina aikoina, nykyisessä ase­mas­saan? — En tiedä… 

  (En tiedä lähtikö tämä koneeltani jo ker­taalleen, ainakin oli kadon­nut palvelimesi/selaimeni muistista)

 62. KariS

  Jos todel­la olisi halut­tu Pekas­ta pres­i­dent­ti, kam­pan­ja oli­is pitänyt suun­na­ta Väyry­sen ja Soinin pudot­tua näi­den vapaak­si jät­tämi­in äänestäjiin. 

  Tot­ta kai tämä selviö on ollut kam­pan­jal­la tiedos­sa viimeistään jouluku­us­sa ja tot­ta kai jär­jestäjät tietävät, että tukikon­sert­ti Helsingis­sä tms. ei heilau­ta Väyry­sen äänestäjiä Lapis­sa mihinkään. Ei se heitä karko­takaan, ja saat­taa tuo­da jokusen kaupunki­laisen nuoren äänen lisää.

  Mitäpä sit­ten olisi oikeasti tehtävis­sä Väyry­sen tai Soinin kan­nat­ta­jien äänien kalastelemisek­si? Osaan saat­taa vedo­ta Haav­is­ton per­soona livenä, mut­ta kahdessa viikos­sa ei voi kiertää koko Suomea. TV-väit­te­lyis­sä olisi voin­ut haas­taa Niin­istön kovem­min niistä asioista, jot­ka ovat keskusta­laisille ja per­suille vaikei­ta niel­lä, mut­ta mon­et niistä eivät kuu­lu pres­i­dentin toimi­alaan ja 90-luvun min­is­terikausien muis­telem­i­nen ei paran­na kum­mankaan ehdokkaan osakkei­ta tämän kohdeyleisön silmissä.

 63. Mikko H

  “Mitäpä sit­ten olisi oikeasti tehtävis­sä Väyry­sen tai Soinin kan­nat­ta­jien äänien kalastelemiseksi? ”

  Haav­is­to­han väläyt­teli jo ensim­mäisel­lä kier­roksel­la hyviä irtiot­to­ja tuo­hon suun­taan. Elä­nak­tivistien lain­vas­tais­ten toimien ver­taami­nen uus­nat­sien lait­to­muuk­si­in oli juuri sen suun­taista puhet­ta joka tehoaisi noi­hin Soinin ja Väyry­sen vaille omaa ehdokas­ta jääneisi­in äänestäji­in. Myös sel­l­aisen yksinker­taisen tosi­asian tun­nus­t­a­mi­nen ja esi­in­nos­t­a­mi­nen, että maaseudul­la eletään ja asu­taan mon­in­ver­roin ekol­o­gisem­min ja parem­min kestävän kehi­tyk­sen mukaises­ti kuin yksikään city-vihreä koskaan. 

  En tiedä olisiko tuon tyyp­pinen puhe vienyt pres­i­den­tik­si saak­ka, mut­ta gallup­pi­en nos­te on osoit­tau­tunut yllät­tävän tehokkaak­si, ja nos­teen alku­un­saami­nen olisi tuon tyyp­pisil­lä tee­seil­lä ollut helpompaa.

 64. Myös sel­l­aisen yksinker­taisen tosi­asian tun­nus­t­a­mi­nen ja esi­in­nos­t­a­mi­nen, että maaseudul­la eletään ja asu­taan mon­in­ver­roin ekol­o­gisem­min ja parem­min kestävän kehi­tyk­sen mukaises­ti kuin yksikään city-vihreä koskaan. 

  Tuon pitäisi sit­ten vielä olla jotenkin perustel­lusti tot­ta jos näin rupeaa kam­pan­jas­sa väit­tämään. Kaupunki­laisil­la on keskimäärin isom­mat tulot ja he kulut­ta­vat keskimäärin enem­män kun ker­ran mah­dol­lisu­us on, mut­ta tämä ei sinän­sä johdu siitä, että asu­taan kaupungissa.

  1. On ekol­o­gisem­paa asua maal­la, jos tyy­tyy siihen elin­ta­soon, jon­ka pien­ti­lan vil­jelem­i­nen tuot­taa. Kaupunki­mainen elin­ta­so maal­la ei ole eri­tyisen ekol­o­gista. Ehdot­tomasti epäekol­o­gis­in­ta on elää kaupungis­sa, mut­ta matkus­taa aina yök­si maalle nukkumaan.

 65. Osmo Soin­in­vaara:
  On ekol­o­gisem­paa asua maal­la, jos tyy­tyy siihen elin­ta­soon, jon­ka pien­ti­lan vil­jelem­i­nen tuot­taa. Kaupunki­mainen elin­ta­so maal­la ei ole eri­tyisen ekol­o­gista. Ehdot­tomasti epäekol­o­gis­in­ta on elää kaupungis­sa, mut­ta matkus­taa aina yök­si maalle nukkumaan.

  Ei asuin­paik­ka ekol­o­gisu­ut­ta ratkaise kuin osin. Elämän­tavoil­la on paljon suurem­pi merk­i­tys, ja maaseudul­la ylipäätään elämän­ta­vat ovat ekol­o­gisem­pia, luon­toa osa­taan hyö­dyn­tää, kalas­taa, mar­jas­taa jne. Talot tehdään puu­rak­en­teisi­na ja niin talo kuin sauna läm­peää puul­la (ainakin osin). Kom­posti kuu­luu joka pihaan. Auton käytön vält­tämät­tömyys on miinuk­se­na maal­la. Ja onhan siel­läkin joil­lakuil­la sähkölämmitys.

  Kapunkien asfal­toidut kadut ja betonista/teräksestä raken­netut, hiilel­lä tuote­tul­la läm­möl­lä lämpiävät, talot kyl­lä kom­pen­soi­vat autoilun maaseudulle anta­man hiil­i­jalan­jäl­jen mon­in­ver­roin. Puhu­mat­takaan kom­pos­toin­timah­dol­lisuuk­sien puut­tumis­es­ta ker­rostalois­sa jol­loin bio­jätekin aje­taan kym­me­nien kilo­me­trien päähän.

  Toki kaupungis­sakin voi löy­tyä ekol­o­gisia vai­h­toe­hto­ja. Itse asun puus­ta raken­netus­sa mata­laen­er­giat­alos­sa jon­ka piha on täyn­nä mar­japen­sai­ta mui­ta hyö­tykasve­ja, parin aarin pal­stavil­jelmä antaa yllät­tävän paljon lähiruokaa ja Helsin­gin vesiltä saamme mukavasti kalaa. Kun työ­mat­ka vielä tait­tuu pääosin (sulan maan aikaan) fil­lar­il­la niin itse uskon pää­seväni lähelle maaseudun ihmis­ten ekol­o­gisu­ut­ta. Mut­ta olen taval­lista helsinkiläistä paljon paljon parem­mas­sa ase­mas­sa kun olen saanut raken­nut­taa ekol­o­gisen asumisen mallin mukaisen asun­non perheelleni.

 66. Osmo Soin­in­vaara: On ekol­o­gisem­paa asua maal­la, jos tyy­tyy siihen elin­ta­soon, jon­ka pien­ti­lan vil­jelem­i­nen tuot­taa. Kaupunki­mainen elin­ta­so maal­la ei ole eri­tyisen ekol­o­gista. Ehdot­tomasti epäekol­o­gis­in­ta on elää kaupungis­sa, mut­ta matkus­taa aina yök­si maalle nukkumaan.

  Tuo oli vähän epämääräistä. Mik­si pitäisi olla pienem­pi elin­ta­so, ja mik­si vain pien­ti­lal­lisu­ut­ta tai vas­taavaa kitu­ut­tamista? Ymmär­rän viit­tauk­sen polt­toainet­ta kulut­tavi­in työ­matkoi­hin (joi­ta toki saa aikaisek­si kehä kol­mosen sisäpuolel­lakin), mut­ta mitä muu­ta maal­la on “pielessä” kuin mah­dol­lis­es­ti (ei aina) kaupunkiym­päristöä pidem­mät etäisyy­det? Korkea elin­ta­so maal­la ei kai tarkoi­ta suo­raan pidem­piä työ­matko­ja tai muu­ta kiusaa luonnolle.

 67. Osmo Soin­in­vaara: Muis­titko nyt varf­masti laskea mukaan sen koulu­tuk­sen, jon­ka per­he on jo saanut ja ne eläk­keet, jot­ka per­he tulee joskus saa­maan. 2500 euroa kuus­sa on alle keskipalkan, selvästi. Tuo “hyväo­saisu­us” johtuu siitä, että on kyse pariskun­nas­ta eikä sinkuista.

  Hyvä ihme. Piikkisi­ilin ker­toman mukaan pariskun­ta kuu­luu hyvä­tu­loisim­paan 10 % suo­ma­lai­sista. Ketkä ovat net­tomak­sajia elleivät he? Kokoomuk­sen kan­na­tus on kuitenkin jotain 20 %.

 68. radio­farmer:
  Luulen että slo­ganin on keksinyt englan­ninkieli­nen main­os­mies. Hänel­lä on tul­lut Niin­istöstä mieleen että “the pres­i­dent will be a piece of work” ja sit­ten se on kään­net­ty suomeksi.

  Oun­li if vii spi­ik präk­tikäl ingtlish…

  Jos se on amörikkalaista perua se kuu­luisi näin: the pres­i­den­cy will be piece of work.

 69. haav­is­tos­ta voi tul­la pres­i­dent­ti parinkymme­nen vuo­den päästä. Haav­is­tossa ei ole mitään vikaa, hänen kan­nat­ta­jansa vain ovat nykyään pelkkiä höyrypäitä.

  Ehkä ja toivomme että myöhem­min tilannne on parempi.

 70. Mikael M.:
  Se oikeasti kiin­nos­ta­va kysymys onkin, että mik­si demarei­den main­on­ta epäon­nis­tuu niin täy­del­lis­es­ti joka kerta…

  Sisältö tai sielu puut­tuu. Ongel­ma vaivaa myös har­joitet­tua poli­ti­ikkaa ja näkyy kannatuksessa.

 71. “Pres­i­dent­ti on työ. (!?)

  Juok­si­ja on teko?

  Äidinkie­lenopet­ta­jal­la olisi työtä!”

  Tosi on!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.